- HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA"

Transkript

1 - HELSE UTEN GRENSER - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT INITIERT AV HALD -KOMMUNENE HERØY, ALSTAHAUG, LEIRFJORD, DØNNA Utarbeidet av: Kirsten Toft Kommuneoverlege Alstahaug kommune Dato: Versjon 03 Side 1 av 6

2 INNLEDNING De fire nabokommunene på Helgelandskysten Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna har, med sin geografiske nærhet og mange sammenfallende behov og interesser, et betydelig samarbeid på mange områder. Kommunene kalles lokalt HALD-kommunene. Kommunene har samlet et befolkningsgrunnlag på ca innbyggere, der Alstahaug utgjør hovedtyngden av befolkningsgrunnlaget med sine ca 7200 innbyggere, og er også det geografiske midtpunktet av de fire kommunene. Leirfjord er eneste fastlandskommune, mens Alstahaug, Herøy og Dønna er øykommuner. Imidlertid er Alstahaug forbundet med Leirfjord kommune ved Helgelandsbrua, og det er også broforbindelse mellom kommunene Herøy og Dønna, men disse har kun ferjeforbindelse med fastlandet. HALD-kommunene samarbeider på mange ulike felt, eksempelvis har kommunene felles ITavdeling, felles økonomiavdeling, felles barneverntjeneste, felles PPT mv. Imidlertid har samarbeidet innen helse- og omsorgssektorene vært noe begrenset. OM HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE Kommunehelsetjenesten har blant annet ansvar for forebyggende helsearbeid, organisering av fastleger, legevakt, helsestasjoner, pleie- og omsorgstjeneste, psykiatri- og rustjeneste, rehabilitering og fysioterapi. Samarbeidet mellom de ulike delene av kommunehelsetjenesten kan variere både intra- og interkommunalt. Det er erfaringsmessig vanskelig for kommunene på ytre Helgeland å rekruttere fagfolk til alle de kommunale oppgavene. Helsetjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten er gjensidig avhengig av hverandre, og endringer i det ene nivået påvirker det andre. Likevel er det lite, om noe, samordning av planlegging og utvikling i helsetjenesten, og det finnes per i dag ingen fungerende felles arena for dialog. Dette fører til tjenester innen helse- og omsorgssektoren som virker stykkevis og delt, med både store hull og unødvendig overlapping. Samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak er en begynnelse, men langt fra tilstrekkelig. Med ulik organisering, ulike økonomiske systemer, ulikt lovverk og til dels motstridende mål og insentiver, er det vanskelig å oppnå gode, effektive, samordnede helsetjenester. FORVENTET UTVIKLING Den demografiske utviklingen i Norge, i Europa og i store deler av verden for øvrig, gir oss store utfordringer de nærmeste tiårene. En befolkning med høyere andel eldre gir redusert yrkesaktivitet og skatteinntekter, men økt behov for pleie- og omsorgstjenester. En dramatisk reduksjon i aldersbæreevnen, forholdet mellom den yrkesaktive delen av befolkningen og den delen over 67 år, fører til at det blir færre hender til å behandle og pleie syke og gamle. I Norge forventes det en halvering av antall yrkesaktive personer per alderspensjonist fram mot Pensjonene utgjør i Norge i dag ca 6 % av BNP, og vil beregnet øke til 12-15% neste 30 år. Tilsvarende forventes utgiftene til pleie og omsorgssektoren å øke fra 3.4 % av BNP i 2005, til ca 10 % i Myndighetene har lansert tre reformer for å imøtekomme disse utfordringene, nemlig NAV-reformen, pensjonsreformen og samhandlingsreformen. Lokalt vil særlig Alstahaug møte utfordringer innen den demografiske utviklingen hurtig. Kommunen er en av to kommuner i Norge med størst forventet prosentvis vekst av eldre over 80 år de neste ti årene. 2

3 SAMHANDLINGSREFORMEN St.meld. nr. 47 ( ), samhandlingsreformen legger blant annet opp til at det skal lønne seg for kommunen å forebygge sykdom istedenfor å reparere, og at pasientene skal få et bedre og mer helhetlig helsetjenestettilbud innen kommunehelsetjenesten. Økonomiske incentiver er et sentralt punkt. Det legges opp til en ny kommunerolle, der kommunen vil få et betydelig større ansvar for forebygging, sykdomsovervåkning, behandling og rehabilitering i framtiden en det som er tilfellet i dag. De kommunale institusjonene (sykehjemmene), vil spille en avgjørende rolle i gjennomføringen av reformen. Kommunene skal tilby sine innbyggere behandling og utredning før, istedenfor og etter sykehusinnleggelse, og dette er hensiktsmessig å gjennomføre i de kommunale institusjonene. Samhandlingsreformen konkretiseres nå gjennom ny lov om helse- og sosialtjeneste i kommunene, ny folkehelselov og ny nasjonal helse- og omsorgsplan. Alle disse skal Stortingsbehandles før sommeren 2011, og vil legge grunnlaget for innføringen av reformen som skal implementeres fra PROSJEKTET De fire kommunene har hver for seg kartlagt egne utfordringer blant annet i forhold til demografi, kompetanse, investeringer samt generelle behov sett i forhold til samhandlingsreformen. Dette skal i det videre brukes som grunnlagsmateriale for å finne utfordringer og resurser kommunene enten har til felles, eller kan dra veksler på hos hverandre. Ut fra dette skal det planlegges en felles strategi for helse- og omsorgstjenesten fram mot år Samhandlingsprosjektet blir et paraplyprosjekt, med fem ulike hovedsatsningsområder; 1) Sykehjemsutvikling/ forsterket sykehjem 2) Kompetanseutvikling og rekruttering 3) IKT og elektronisk samhandling 4) Legevakt 5) Konkrete samarbeidsprosjekter innen ulike fagområder KORT BESKRIVELSE AV HVERT ENKELT SATSNINGSOMRÅDE: 1) SYKEHJEMSUTVIKLING Prosjektet ønsker å utrede muligheten for en felles organisering av institusjonstjenestene i de fire kommunene. Det vurderes om det er mulig å organisere jenesten som en paraplyorganisasjon, med fire sykehjemsavdelinger i de fire kommunene, tilsvarende dagens sykehjemsenheter. Dette vil ha mange fordeler, blant annet med tanke på kompetanseutveksling, internundervisning, prosedyreoppbygging og kvalitetssikringsarbeidet. Eksempelvis har ingen av sykehjemmene per i dag et oppdatert infeksjonskontrollprogram, noe som man ser er hensiktsmessig å bygge opp i felleskap. En forutsetning for å få dette til å fungere, er at alle sykehjemmene oppgraderes, blant annet med mulighet for internundervisning og konsultasjoner via telemedisinske studioer. Det er en målsetning å utvikle en forsterket enhet med mulighet for utredning, behandling og observasjon. I tillegg er det av stor betydning at kommunene klarer å utvikle en rehabiliteringsenhet for mottak av pasienter med behov for intensiv opptrening. Også dagavdelinger med mulighet for avlastningsopphold for hjemmeboende pasienter med demens skal utvikles og opparbeides. HALD-kommunene har i lengre tid vært felles vertskommune for Undervisningssykehjemmet i Nordland. Dette har medført en felles organisering av undervisningssykehjemmets tilbud på 3

4 fire ulike lokaliteter. Det er derfor nærliggende å tenke seg at selve pleiearbeidet også kan organiseres over samme mal. 2) KOMPETANSE OG REKRUTTERING Stabilitet blant helsepersonell i kommunene er en viktig faktor for god primærhelsetjeneste. Mange kommuner på Helgeland har god og stabil legedekning, mens noen kommuner sliter med gjennomtrekk og vikarstafetter. Dette får ofte ringvirkninger til andre grupper helsepersonell, og det kan føre til overforbruk av sykehustjenester pga dårlig fungerende primærhelsetjeneste. Kompetansebygging og rekruttering av flere fagfolk til kommunehelsetjenesten er nødvendig. Pleie- og omsorgstjenesten er under press i de fleste kommunene, med økende antall eldre og flere unge, ressurskrevende brukere, og økende forventinger til at førstelinjen skal kunne håndtere til dels avansert medisinsk behandling i hjemmet eller på sykehjem. Det er en ønsket utvikling at behandling som kan utføres på en god måte i kommunehelsejensten, skal utføres i kommunehelsetjenesten (LEON-prinsippet). Det er imidlertid en utfordring at oppbyggingen av kommunal helsetjeneste og pleie- omsorgstjeneste over tid ikke har vært en prioritert oppgave fra kommunenes side, og at den medisinske utviklingen innen sektoren derfor ikke har holdt tritt med den medisinske utviklingen generelt. Samhandlingsreformen legger press på kommunene for å endre denne utviklingen, og en opptrappingsplan for kompetansebehov for kommunehelsetjenesten er nødvendig HALD-kommunene må gjennom dette prosjektet vurdere hvilken kompetanse som må styrkes, hvilke fagfolk som må rekrutteres og hvilken infrastruktur som trengs for å møte framtidens behov. Yrkesgrupper som det forventes å bli behov for er bl.a. sykepleiere, leger, omsorgsarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, aktivitører, ernæringsfysiologer, psykologer med flere. En del av disse yrkesgruppene kan tenkes å fungere interkommunalt, evt. i samarbeid med sykehusene. Dette samhandlingsprosjektet ønsker å sette denne planleggingen i et interkommunalt system. Her er det allerede gjennomført et omfattende kartleggingsarbeid mellom de fire kommunene som det skal bygges videre på. 3) IKT OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Gode IKT løsninger er en forutsetning for at fremtidens helse og omsorgstjenester skal fungere slik samhandlingsreformen legger opp til. Elektronisk meldingsutveksling, elektronisk kjernejournal og webbaserte samhandlingsverktøy er under utvikling nasjonalt. HALD-kommunene har felles IKT avdeling og felles fagsystem innen pleie og omsorgssektoren. Alle kommunene har godt utbygd Helsenettilgang. HALD-kommunene har deltatt i ELIN-k prosjektet med tilrettelegging for meldingsutveksling mellom fastleger og pleie- og omsorgssektoren. Det er imidlertid gjennom en lokal kartlegging avdekket store utfordringer knyttet til bruk av IKT systemer innen pleie- og omsorgstjenesten i alle kommunene. Manglende kompetanse i personalgruppen har medført at mange funksjoner i fagprogrammet i omsorgssektoren ikke er tatt i bruk.. Som eksempler nevnes oppgjør, vederlagsberegninger, fakturering og arbeidsplaner. Det er ikke lagt til rette for saksbehandling direkte knyttet mot journal. I noen avdelinger blir ikke alle kontakter med pasienter dokumentert, og det dobbeltføres med både papirjournaler og elektroniske journaler. Vedr. IPLOS blir det påpekt at det er ulike 4

5 vurderinger av funksjonsnivå hos fagpersonen, noe som kan få konsekvenser for tildeling av tjenester. De ulike avdelingene er ikke samkjørt i bruken av fagprogrammet. Det er gjennomgripende manglende trygghet i personalgruppen vedrørende bruk av fagprogrammet, og varierende basale datakunnskaper, som igjen medfører brukerfeil og frustrasjoner. Samtidig er det også tekniske og praktiske problemer som treg overføring av data, internett med lav hastighet og lite tilrettelagte arbeidsstasjoner, slik at dokumentasjon og bruk av IKT verktøy oppleves vanskelig. Det er vanskelig for brukere å sette frem krav og be om hjelp før en vet hvilke muligheter som finnes, hva som er brukerfeil og hva som er systemfeil. Dette samhandlingsprosjektet vil ha til hovedoppgave å bygge videre på de mange muligheter som er lagt til rette for benyttelse av IKT-verktøy i HALD-kommunene. I tillegg må det legges en plan for hvordan å i møtekomme de utfordringene som lokal kartlegging har avdekket. Dataparken trenger også en oppgradering for å imøtekomme framtidens behov. I tillegg er det viktig å videreutvikle et telemedisinsk nettverk mellom kommunene, for enklere kompetanseutveksling og konsultasjoner på flere områder mellom kommunene. 4) LEGEVAKT Det er per i dag eksisterende legevaktssamarbeid mellom kommunene Alstahaug/Leirfjord og Herøy/Dønna. Ingen av kommunene har bemannet legevaktsentral, legevakten består av en lege med hjemmevakt. Det vil i dette samhandlingsprosjektet utredes om det er mulig å utvikle en felles bemannet legevaktsentral for alle de fire kommunene. Det er i denne forbindelse laget et forprosjekt som var ferdig i 2007, der ulike legevaktsløsninger på Helgeland er skissert. Dette prosjektet vil brukes som bakgrunnsmateriale i arbeidet. Motivasjonen for å lage et felles legevaktdistrikt er ønsket om en mer robust enhet, bemannet med hjelpepersonell, med mindre vaktbelastning for hver enkelt lege. Dette er igjen for å øke kvaliteten på tjenesten som gis ved legevakten, samt bedre rekrutteringspotensialet for leger til HALD-kommunene i fremtiden. Telemedisinsk utstyr forutsettes også utredet til bruk i forbindelse med en slik interkommunal legevaktsentral. Tanken er at legevaktssentralen fysisk befinner seg i Alstahaug, med telemedisinsk forbindelse til sykehjemmene i de andre kommunene. Dermed kan pasientene oppsøke sykehjemmet i sin kommune, hvor man kan ha konsultasjon med lege i telestudio. Sykepleier på det lokale sykehjemmet kan være legens forlengede arm, ta aktuelle blodprøver, måle temperatur, blodtrykk, EKG og diverse andre diagnostiske utrednings- og avklaringstester. Deretter kan det avgjøres om pasienten skal hjem, starte med medikamentell behandling lokalt, ligge til observasjon på lokalt sykehjem, eventuelt om pasienten skal transporteres videre inn til legevaktssentral eller sykehus for ytterliggere utredning og behandling. Dette er en modell som vil motvirke bakdelene med geografisk avstand og manglende fastlandsforbindelse, og som det knyttes store forventninger til lokalt. 5) KONKRETE SAMARBEIDSPROSJEKTER INNEN ULIKE FAGOMRÅDER Gode helsetjenester forutsetter at tjenesteyterne vet om hverandre, snakker sammen og har et ønske om gjøre andre til gode samarbeidspartnere. Det kommunale helsetilbudets kvalitet henger nøye sammen med kvaliteten på sykehustjenesten og vice versa. Når helsetjenesten på 5

6 begge nivå er tilpasset og innstilt på samhandling omkring pasientens behov, opplever pasientene sømløse overganger i sin gang gjennom behandlingskjeden. I denne delen av samhandlingsprosjektet skal det utformes konkrete samarbeidsprosjekter hvor kommunene samarbeider om enkelte tiltak eller tjenester, eventuelt kommunene samarbeider med lokalsykehuset om konkrete oppgaver. Et eksempel kan være en deling av kompetanse mellom helseforetak og kommuner. Det har tidligere vært diskutert om en mulig deling av en stilling til ernæringsfysiolog mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten hadde vært mulig. Felles oppsøkende forebyggende rusteam eret annet konkret forslag som har vært diskutert uten at konkrete planer for gjennomføring foreligger. Slike konkrete forslag skal planlegges og vurderes i denne delen av prosjektet. KONKLUSJON HALD-kommunene har mange felles utfordringer i møtet med fremtidens helse- og omsorgstjeneste. Imidlertid vil man ved å spille på hverandres styrke samt samarbeide om felles problemområder stå bedre rustet til å imøtekomme framtidens helseutfordringer. Et felles samhandlingsprosjekt mellom HALD-kommunene er viktig for å planlegge og sette i verk tiltak på kort og lang sikt. Helse uten grenser er et slikt samhandlingsprosjekt. For optimal gjennomføring av prosjektet er tiltaket avhengig av ekstern prosjektfinansiering. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET: POLITISK FORANKRING: Prosjektet skal politisk behandles i alle fire kommunestyrer våren Prosjektskissen er diskutert med ordførere i alle kommuner, og det er bred tilslutning til intensjonen i prosjektet. ADMINISTRATIV FORANKRING: Rådmennene i de fire HALD kommunen er styringsgruppe for prosjektet. Det har i forkant av søknaden vært flere møter på rådmannsnivå for å diskutere forutseningene for dette samhandlingsprosjektet. GJENNOMFØRING: En arbeidsgruppe bestående av helse- og omsorgssjefene i HALD-kommunene, tilknyttet nødvendig kompetanse innen de ulike fagfelt nedsettes. Alstahaug er vertskommune for prosjektet. Det skal ansettes en prosjektleder. Det må frikjøpes resurspersoner i prosentvise stillingsprosenter i hver kommune som sikrer deltakelse og kapasitet i arbeidet. Det skal tilstrebes å frikjøpe en resursperson fra Helseforetaket til arbeidsgruppen, for å få inn gjensidig forståelse og mulighet for samhandling på tvers av forvaltingsnivåene. ØKONOMI: Prosjektet er avhengig av eksterne prosjektmidler for å bli gjennomført. TIDSPLAN: Utredningsarbeidet skal pågå ut Det skal da foreligge en rapport som viser kommunenes utfordringer og styrker i forbindelse med samhandlingsreformen, felles kompetanse- og rekrutteringsplan for kommunene, konkrete vurderte samarbeidstiltak og investeringsbehov. Forlengelse av deler av prosjektet kan være nødvendig og hensiktsmessig. På bakgrunn av resultatene i prosjektet skal ulike tiltak gjennomføres eventuelt piloteres. 6

7 EVALUERING Arbeidsgruppa skal levere en evaluering av arbeidet opp mot mandat til styringsgruppa. Denne skal også viderebringes til den enkelte kommunes kommunestyrer etter avsluttet prosjekt, eventuelt når det ellers synes naturlig. Dersom evaluering viser behov for justering av prosjektet skal dette umiddelbart meldes til styringsgruppa for vurdering av gjennomførbare endringer i prosjektet. 7

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010

HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet november 2010 HELSETJENESTER TIL SYKE ELDRE Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing

Utvikling gjennom kunnskap. Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing IS-1858 Strategi Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - en nasjonal satsing Overordnet strategi 2011 2015 Tittel: Utvikling gjennom kunnskap Utviklingssenter for

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt

En legevakt for alle, men ikke for alt. Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre legevakt 1 Statusrapport 2015 En legevakt for alle, men ikke for alt Legeforeningens innspillsrapport for en bedre

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020

PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 1 PLEIE - OG OMSORGSPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE 2011-2020 DETTE ER HØRINGSUTKASTET Send evt innspill og lignende til e-postadresse: christian.rokkestad@lebesby.kommune.no innen 24.05.10 eller pr post innen

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S.

Hanne Karlsen og Halvard Dalen. Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende bruk av Norsk Helsenett AS. Veileder Helle S. Master of Information Technology med spesialisering i Sundhedsinformatik, Efter- og videreuddannelse, Aalborg Universitet 3.årgang 2006 Elektronisk meldingsutveksling og kommuners bruk eller manglende

Detaljer

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet

Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Åmot kommune Fremtidig utvikling av heldøgnstilbudet Utredning av alternativer for fremtidig utvikling RAPPORT 19. november Oppdragsgiver: Åmot kommune Rapportnr.: 8766 Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent:

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune

OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025. Rett hjelp til rett tid. Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune OMSORGSPLAN FOR NES KOMMUNE 2013-2025 Rett hjelp til rett tid Vedtatt av kommunestyret 11.12 2012 Nes kommune FORORD Målet for omsorgstjenestene i Nes kommune er at alle som bor eller oppholder seg i

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Pasienten som partner i virtuelle team

Pasienten som partner i virtuelle team Forprosjekt Pasienten som partner i virtuelle team 14. april 2014. 1 Prosjekttittel: Pasienten som partner i virtuelle team Behovsområde: Elektronisk samhandling Prosjekteier i HS: Universitetssykehuset

Detaljer

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere?

Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Hvordan kan dokumentasjon i Gerica understøtte elektronisk samhandling mellom sykepleiere? Master of Information Technology Sundhedsinformatik Efter- og Videreuddannelse Aaalborg Universitet 3. årgang

Detaljer

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012

Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester 2 mai 2012 Rapport pilot intermediære tjenester side 1 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER... 3 2. BAKGRUNN... 4 3. MÅL OG MANDAT... 5 4. PROSESS... 5 5. KARTLEGGING...

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge

Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge Interkommunalt samarbeid om barnevern i Norge I denne studien som Nordlandsforskning AS har gjennomført på oppdrag for Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet, har rådmenn, barnevernledere, representanter

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer