MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MERKEFORSKRING. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring ATV. Forsikringsvilkår PATV:N 2015.01.01"

Transkript

1 MERKEFORSKRING ATV Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forsikringsvilkår PATV:N

2

3 Produktinformasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er eier av en Polaris. Merk at dette er en Delkasko og Vognskadeforsikring, det vil si at den lovbestemte ansvarsforsikringen må du selv tegne hos en annen forsikringstilbyder. Vilkårene her er tilpasset den norske forsikringsavtalsloven. Vi har valgt å tydeliggjøre de unntak og begrensninger som forsikringen i visse situasjoner har gjennom å markere disse avsnittene i vilkårsteksten med annen farge. Klage Ta alltid først kontakt med den som har behandlet skadeoppgjøret ditt. Er du fortsatt ikke fornøyd kan du gå til klageansvarlig hos Försäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor Försäkringsproduktion). Skriv ned synspunktene dine og send disse til oss via brev, faks eller e-post. Klageansvarlig sørger for at saken din behandles og besvares. Administrasjon Coverholder og ansvarlig for den løpende administrasjonen er Försäkringsproduktion som er et forsikringsformidlerforetak. Dette betyr at det er de du kontakter når du ønsker opplysninger om premie, om å tegne forsikring, svar på alminnelige spørsmål omkring det aktuelle forsikringsproduktet, samt øvrig service. Telefon (norsk nummer). Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial Forsikringsformidler Forsikringen formidles av Försäkringsproduktion. Skadeoppgjør Skadeoppgjør skjer på oppdrag fra forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap. Ved skade, kontakt Försäkringsproduktion. Telefon Produktinformasjon Dette produktet er en merkeforsikring, som tilbys i samarbeid med Polaris. Produktet er forbeholdt Polaris forhandlere i Norge og Sverige. Dette innebærer at det forsikrede objektet i utgangspunktet må være kjøpt av en forhandler som er tilsluttet Polaris. Forsikringen tegnes på frivillig basis og skjer på den enkeltes initiativ. Forsikringen kan også bli inkludert i produktets pris i visse spesifikke kampanjer. Forsikringen omfatter delkasko dvs. brann, tyveri,maskinskadeforsikring, rettshjelpsforsikring samt vognskadeforsikring. Legg merke til at delskade og vognskade ikke kan tegnes separat, men må tilbys i kombinasjon med hverandre. Forsikringen kan ikke endres til såkalt avbestillingsforsikring men må tegnes som årsavtale. Forsikringen tegnes hos forsikringsgiver Egenandel ved brann kr Egenandel tyveri kr Egenandel redning kr Egenandel vognskade kr

4 Særskilt egenandel for vognskade, om fører i skadetilfellet var under 24 år forhøyes egenandelen med kr Egenandel rettshjelp, 20 % av kostnaden, dog minimum kr. Egenandel ved maskinskade: ATV maskiner under 600 kubikk For ATV-modeller registrert for vei som har gått maks mil, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for vei som har gått mellom og mil, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. For ATV-modeller registrert for terreng med maksimum 300 driftstimer, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for terreng som har gått mellom 300 og 500 driftstimer, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. ATV maskiner over 600 kubikk For ATV-modeller registrert for vei som har gått opp til mil, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for vei som har gått mellom og mil, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. For ATV-modeller registrert for terreng som har gått opp til 300 driftstimer, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for terreng som har gått mellom 300 og 500 driftstimer, er egenandelen 25 % av skadebeløpet dog minst kr. Yrkesmessig bruk/utleie Alle faste egenandeler som er angitt i disse vilkårene økes med 50 % ved yrkesmessig bruk/ utleie. Merk. Når faste egenandeler er avtalt, gjelder ikke de egenandeler som er angitt i prosenter som beskrives i punkt B4 og B

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A Forsikringens gyldighet 5 B Generelle vilkår 5 B 1 Brannforsikring 5 B 2 Redning 6 B 3 Tyveriforsikring 8 B 4 Maskinskadeforsikring 9 B 5 Rettshjelpsforsikring 11 B 6 Vognskadeforsikring 13 B 7 Yrkesmessig bruk / Utleie 14 C Sikkerhetsforskrifter 14 D Særskilte vilkår 15 E Erstatnings- og verdivurderingsregler 15 F Generelle bestemmelser 17 G Ved skade 20 H Om vi ikke blir enige 20 I Generell informasjon

6 FORSIKRINGSVILKÅR A FORSIKRINGENS GYLDIGHET A1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for deg som forsikringstaker og eier av kjøretøyet uansett hvem som benytter kjøretøyet. Med eier menes den sivilrettslige eieren. Skulle det ved inntruffet skade vise seg at det er en annen enn forsikringstakeren (du) som eier kjøretøyet gjelder ikke forsikringen, og det utbetales ingen erstatning. Rettshjelpsforsikring gjelder for det forsikrede kjøretøyets eier, innehaver og fører (de forsikrede) i disses egenskap. Forsikringen gjelder ikke for den som bruker kjøretøyet uten lov. Kaskodekningen er utvidet til også å gjelde til fordel for panthaver som har mottatt skriftlig bekreftelse fra forsikringsgiver om panthaverdekning eller utleier i samsvar med leasingkontrakt. Det fremgår av forsikringsbeviset om det er panthaver eller utleier som er medforsikret. Har du kjøpt kjøretøyet på avbetaling eller kreditt har vi rett til å yte erstatning til kredittgiveren (men bare inntil dekning av kredittgiverens fordring i henhold til forbrukerkredittloven eller loven om avbetalingskjøp). Hvis du har leaset kjøretøyet har vi rett til å gi eieren erstatning. A2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norden og de land som er omfattet av Grønt Kort-avtalen samt under transport mellom disse landene. Merk at forsikringen ikke gjelder i Russland og Hvite- Russland. A3. Hvilken eiendom er forsikret Det kjøretøyet som angis i forsikringsbrevet og det utstyret som seriemessig følger med kjøretøyet i forbindelse med produksjon. Fastmontert tilbehør til kjøretøyet dvs. utstyr i eller på kjøretøyet som hører til kjøretøyet og som kan anses som normalt for et slikt kjøretøy. Avmontert kjøretøysdel eller tilbehør så lenge det ikke er montert annen kjøretøysdel eller tilbehør i dens sted. Det forsikrede kjøretøyets tilhørende pulk og kjelke, omfattes av brann-, tyveri og vognskadeforsikring med inntil kr. A4. Personlig beskyttelseutstyr Personlig beskyttelseutstyr som klær, hjelm, sko osv erstattes ikke gjennom forsikringens beskyttelse av eiendom. I samband med trafikkulykker gjelder forsikringen for personlig beskyttelseutstyr subsidiært i forhold til annen forsikring. Eksempelvis trafikkforsikring eller hjemforsikring. B GENERELLE VILKÅR / BESKYTTELSE AV EIENDOM Nedenstående bestemmelser gjelder brann-, tyveri-, maskinskade-, rettshjelp samt vognskadeforsikring. B1. Brannforsikring Forsikringen gjelder for: Skade gjennom brann, det vil si ild som er kommet løs. Vi erstatter også skade på elektriske kabler på grunn av kortslutning og direkte følgeskader på elektroniske komponenter på grunn av slik kortslutning. Det må likevel finnes synlige merker etter brann eller ild

7 Forsikringen gjelder ikke for: Skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse. Skade på grunn av trafikkulykke (selve brannskaden erstattes men ikke følgeskader, for eksempel på grunn av kjøring i grøfta slik skade kan dog erstattes via vognskadeforsikringen). Sikkerhetsforskrifter Elektriske kabler og komponenter skal være montert fagmannsmessig. Sveisearbeid kan bare skje hvis nødvendige sikkerhetsforanstaltninger tas slik som utskillelse og demontering av brennbart materiale. Hvis sikkerhetsforskriftene ikke følges kan vi gjøre fradrag i erstatningen. Fradrag skjer i forhold til det som anses rimelig når man tar hensyn til årsakssammenhengen med skaden som har oppstått eller den verdiforringelse som har forekommet og omstendighetene for øvrig. Se også avsnittet sikkerhetsforskrifter under vilkårspunkt C. Egenandel Ved brannskade er egenandelen kr Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B7. B2. Redning Forsikringen gjelder kun for kjøretøy registrert for vei. For terrengregistrerte kjøretøy se rubrikk Berging og henting under punkt E. Forsikringen gjelder for transport av forsikret kjøretøy, fører og passasjer som er blitt nødvendig pga. hendelse som punkter nedenfor; 1, 2, 3 og 4. Hendelsen skal ha inntruffet under kjøring med kjøretøyet. 1.Transport av kjøretøy som skades eller blitt utsatt for annen driftstopp eller stjålet a)til nærmeste verksted som kan reparere kjøretøyet. Dette gjelder også ved driftsstopp som skyldes at nøkkelen til kjøretøyet mistes, skades eller blir låst inne i kjøretøyet b)til kjøretøyets hjemstedsadresse innen Norden om skaden er så alvorlig at den ikke kan repareres på en trafikksikker måte innen den tid som er rimelig med hensyn til den videre reisen. Transport av et ureparert kjøretøy erstattes kun dersom skaden har skjedd utenlands. Se 6 c) og d) c) til kjøretøyets hjemstedsadresse innen Norden om kjøretøyet er stjålet og kommet til rette senere og reisen har fortsatt på annet vis. 2. Transport av kjøretøyet når føreren eller passasjerer til denne har blitt utsatt for en ulykke, plutselig blitt syk eller ved dødfall, til kjøretøyets hjemstedadresse innen Norden om reisen måtte avbrytes og kjøretøyet må være igjen pga at ingen andre som er med på reisen kan kjøre det hjem. 3. Transport av fører eller passasjerer som utsettes for ulykke eller plutselig blir syk a) til nærmeste sykehus eller lege b) til sykehus eller hjemstedsadresse innen Norden dersom det er anbefalt av lege at transporten er nødvendig med hensyn til pasientens tilstand. c) til hjemstedsadresse innen Norden, dersom reisen med kjøretøyet ikke kan fortsette. Reisekostnaden for passasjerer betales også dersom den avbrutte reisen skyldes at føreren har blitt utsatt for en ulykke, plutselig blitt syk eller ved dødsfall og ingen annen som deltar på reisen kan kjøre hjem kjøretøyet

8 d) til hjemstedsadresse innen Norden av fører eller passasjer som er døde pga ulykke eller sykdom. 4. Transport av fører eller passasjer når kjøretøyet blir skadet eller stjålet a) til hjemstedsadresse innen Norden om kjøretøyet skades så alvorlig at det ikke kan repareres på en trafikksikker måte innen den tid som er rimelig med hensyn til den videre reise. b) til hjemstedsadresse innen Norden om kjøretøyet er stjålet og ikke kommet til rette innen reisen har fortsatt på annet vis. Forsikringen gjelder ikke dersom hendelsen har skjedd under konkurranse med kjøretøyet eller trening for konkurranse, eller med hastighetskjøring under konkurranselignende former på bane eller allmenn vei. hvis skaden er forårsaket av manglende drivstoff eller på grunn av åpenbar forsømmelse vedrørende kjøretøyets skjøtsel og vedlikehold kan erstatningen reduseres med det som kan anses rimelig i forhold til omstendighetene for merkostnad grunnet kjøretøy som har blitt transportert med annet kjøretøy og henger enn privat personbil og henger tilkoblet denne. dersom kjøretøyet har blitt brukt til militært formål. Erstatningsregler 5. Persontransporter a) Om transport til lege eller sykehus skjer med privat kjøretøy vil det bli gitt erstatning med beløp som normalt betales fra ansvarsforsikringen b) Hjemreise til hjemsted innen Norden erstattes med kostnader for reise med billigste transportmiddel. Reise til bestemmelsessted kan betales i stedet for hjemreise om dette blir billigere. Reisekostnad for passasjerer betales til det sted passasjeren startet reisen eller til kjøretøyets hjemstedsadresse om passasjeren skulle ha avsluttet ferden der. c)transport av avdød skal godkjennes av forsikringsselskapet i forkant. 6. Transport av kjøretøy a) Hjemtransport eller henting av kjøretøy skal godkjennes av forsikringsselskapet i forkant. b) I stedet for transport til nærmeste verksted direkte 1 a) kan reparasjon betales på stedet dersom dette ikke blir dyrere. c) Kostnaden for henting eller hjemtransport av kjøretøyet erstattes max med ett beløp som ikke overgår kjøretøyets verdi. Når det gjelder om ureparert kjøretøy sees verdien etter skaden. d) Henting av uskadet eller reparert kjøretøy skal besørges av forsikringstaker. Forsikringsselskapet betaler spesifikke Reisekostnader for fører fra hjemsted til den plass hvor kjøretøyet blir funnet etter det har blitt stjålet. Dessuten betales diett etter statens satser og spesifikke hotellkostnader for den tid det tar å få kjøretøyet hjem. I spesielle tilfeller kan forsikringsselskapet ordne henting av kjøretøyet. e) Driftskostnaden for kjøretøy som hentes av forsikringstakeren erstattes ikke. Dersom forsikringsselskapet besørger henting eller hjemtransport trekkes kostnader som forsikringstaker vil spare, som for eksempel bensin og andre reisekostnader. Egenandel Ved redning er egenandelen kr Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B

9 B3. Tyveriforsikring Forsikringen gjelder for: Skade på grunn av tyveri, ran eller ulovlig tilegnelse av forsikret kjøretøy. Vi erstatter også skader som har oppstått ved forsøk på tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse. Forsikringen yter også erstatning for skade som har oppstått på grunn av forsettlig skadeforvoldelse i forbindelse med tyveri, ran eller annen ulovlig tilegnelse alternativt forsøk på sådan. Ved tap av kjøretøy må det regnes en saksbehandlingstid på 30 dager fra det tidspunkt tapet er politianmeldt og skaden er anmeldt til oss, om kjøretøyet ikke har kommet til rette innen den tid. Forsikringen gjelder ikke for: Skade forårsaket av ulovlig tilegnelse eller forsøk på sådan som utføres av noen i din egen husholdning. Ulovlig bruk, ulovlig disponering, forfalskning eller bedrageri (se forklaring under). Forklaring Ulovlig bruk er når noen uten lov brukeren annens eiendel og derigjennom påfører eieren skade, tap eller uleilighet. Ulovlig disponering er når noen innehar annens eiendel eller eiendel som den andre har en rettighet til (gjennom for eksempel avbetalingskontrakt) og selger den uten tillatelse eller på annen måte disponerer kjøretøyet slik at eieren eller den som har rettigheten til objektet går glipp av sine rettigheter. Underslag er en situasjon der noen for eksempel får en eiendel overlatt til seg under forutsetning av at den skal leveres tilbake, og denne personen i stedet beholder, selger eller gir bort eiendelen. Et godt eksempel på dette er når eieren overlater kjøretøyet til noen i forbindelse med en prøvekjøring, og personen som har fått tillatelse til prøvekjøringen ikke kommer tilbake med kjøretøyet. Bedrageri er når noen skaffer seg fordeler med hjelp av feilaktige opplysninger og derigjennom bevirker at andre handler på en måte som er til skade for seg. Tyveri er når noen ulovlig tar en annens eiendel og selger, beholder eller gir den bort. Ran innebærer at noen gjennom å bruke vold eller ved trusler om vold tar noe som tilhører en annen. Sikkerhetsforskrifter Krav til låsing / oppbevaring Oppbevaring ute: Når kjøretøyet forlates skal det være låst med godkjent tyverisikring. Tyverisikring skal være godkjent av Svenska Stöldskyddsföreningen (www.stoldskydd.se) eller av selskapet. Kjøretøy som har mindre enn fire hjul skal være låst med to atskilte godkjente låser. For 4- eller 6- hjuls kjøretøy er det tilstrekkelig med én godkjent lås. Hvis bøylelås eller kjetting og lås er benyttet skal låsen omslutte to av kjøretøyets motstående rammedeler, f eks begge gaffelben. For avkoblet vogn/kjelke gjelder godkjent kabellås eller godkjent kjetting og godkjent hengelås, klasse 3, som godkjent låsning

10 Oppbevaring på tilhenger: I tillegg til krav om låsing ovenfor skal tilhengeren også være låst med godkjent tilhengerlås. Oppbevaring i garasje: Kjøretøyet skal være låst med minst én godkjent lås. Med garasje menes i offentlig garasje med ansatt garasjevakt hvor føreren må gi fra seg nøkkelen som tyverisikring. i låst garasje som bare disponeres av forsikringstageren eller brukeren Avmontert kjøretøysdel Avmontert kjøretøysdel eller tilbehør skal oppbevares i et låst rom som bare kan disponeres av din egen husholdning f eks bolig, garasje, ute- eller kjellerbod. Nøkler Nøkler til kjøretøyet og tyverisikring skal oppbevares aktsomt. Nøkkel skal ikke forlates i kjøretøyet eller i umiddelbar tilknytning til kjøretøyet. Nøklene må ikke merkes med navn, adresse eller registreringsnummer. Felger/ Dekk Erstatning begrenses til høyst kr ved tyveri av kjøretøyets hjul om det ikke er montert hjullås. Med hjullås montert er høyeste erstatning kr Egenandel Ved tyveriskade er egenandelen kr. Har kjøretøyet en skjult sporsender i funksjon på skadetidspunktet, som gjør det mulig å finne igjen kjøretøyet, påføres ingen egenandel ved tyveri eller ulovlig tilegnelse av hele kjøretøyet. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B7. B4. Maskinskadeforsikring Forsikringen gjelder for: ATV-modeller registrert for vei, som ikke har gått over mil og som ikke er over 5 år gamle. ATV-modeller registrert for terreng, som ikke er over 5 år gamle, eller som har gått maksimum 500 driftstimer. Forsikringen gjelder for uforutsett skade som påvirker kjøretøyets funksjoner, og som gjelder noen av følgende komponenter: motor inklusive kjølesystem startanordning inkl el-komponenter bremsesystem drivstoffsystem variatorsystem elektronikk inkl. CDI- og databokser gir inkl. differensialer og drivaksler vinsj. Forsikringen gjelder for de kostnader som overstiger egenandelen for undersøkelser og demontering med formål om å fastslå om skaden erstattes av forsikringen, men ikke de kostnader som følger av tilbakemontering i de tilfeller skaden ikke dekkes av forsikringen

11 Forsikringen gjelder ikke for: skade på ATV-modeller registrert for vei, som er eldre enn 5 år eller som har gått over mil skade på ATV-modeller registrert for terreng, som er eldre enn 5 år gamle, eller som har gått mer enn 500 driftstimer skade som kan erstattes gjennom brann-, tyveri-, eller vognskadeforsikring skade som skyldes frostødeleggelser, vann eller korrosjon skade som har oppstått på komponenter eller programvarer som ikke er godkjent av tilvirkeren, og heller ikke følgeskade på andre deler av maskinen ved bruk av de ulike komponenter eller programvarer, med mindre forsikringstakeren kan vise til at skaden ikke har årsakssammenheng med den ikke godkjente delen skade som leverandør eller annen er ansvarlig for i henhold til lov, garanti eller lignende forpliktelser skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse eller under trening før konkurranse. chassis, lakkering, glass, navigasjons/kommunikasjonsutstyr, batteri, gummi/plastdetaljer, strømkabler, slanger, drivreim, vaiere, rør, dekk, felger, boggi, innsugsgummi instrumentgruppe, display samt reguleringsanordning til disse gradvis slitasje samt deler som normalt inngår i vedlikeholdsservice skade som skyldes åpenbart mangelfullt vedlikehold Sikkerhetsforskrifter Kjøretøyet skal ikke kjøres på en slik måte at motor eller kraftoverføring utsettes for unormal påkjenning eller overoppheting. Tilvirkerens anvisninger for skjøtsel, vedlikehold, service og lignende skal følges. Service, reparasjon, montering og lignende skal utføres på autorisert verksted i samsvar med tilvirkerens anvisninger. Tilvirkerens anvisninger som gjelder drivstoff og smøremiddel skal følges. Hvis sikkerhetsforskriften ikke følges. Erstatningen reduseres med hensyn til omstendighetens forhold til den inntrufne skaden, graden av forsett eller verdiløshet og omstendighetene for øvrig. Fradraget kan i alvorlige tilfeller lede til at det ikke utbetales noe forsikringsbeløp. Egenandel ATV maskiner under 600 kubikk For ATV-modeller registrert for vei som har gått maks mil, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for vei som har gått mellom og mil, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. For ATV-modeller registrert for terreng med maksimum 300 driftstimer, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for terreng som har gått mellom 300 og 500 mil, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. ATV maskiner over 600 kubikk For ATV-modeller registrert for vei som har gått opp til mil, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for vei som har gått mellom og mil, er egenandelen 25 % av skadekostnaden, men minimum kr. For ATV-modeller registrert for terreng som har gått opp til 300 driftstimer, er egenandelen kr. For ATV-modeller registrert for terreng som har gått mellom 300 og 500 driftstimer, er egenandelen 25 % av skadebeløpet dog minst kr

12 Ovenstående egenandeler gjelder privat bruk. Ved yrkesmessig bruk/utleie er den faste egenandelen 50 % høyere enn beløpene over, se også avsnitt B7. B5. Rettshjelpsforsikring Hvem forsikringen gjelder for Det forsikrede kjøretøyets eier, innehaver og fører (de forsikrede) i disses egenskap. Forsikringen gjelder ikke for den som bruker kjøretøyet uten lov. Det forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder for tvist der du selv er part og som kan prøves som tvistemål av tingsrett (tingsrett), hovrätt (lagmannsrett) eller høgsta domstolen (Høyesterett). Hvis en tvist først må behandles av en annen instans en ovennevnte, dekkes ikke kostnadene for en slik forberedende prøving av forsikringen. Rettshjelpsforsikringen gjelder ikke for prøving i trafikkskadenemden. Forsikring gjelder også i straffesaker der den forsikrede er mistenkt, tiltalt eller til slutt dømmes for uaktsomhet i trafikken eller for brudd på straffebestemmelser som ikke hjemler strengere straff enn bøter å volde annen manns død å volde fysisk skade eller sykdom Forsikringen gjelder hvis den som tiltales for grov uaktsomhet i trafikken eller for grovt å volde en annen manns død, skade eller sykdom, gjennom rettskraftig dom viser at lovbruddet likevel ikke bedømmes som grovt. Når forsikringen gjelder Hovedregel Du kan få rettshjelp hvis forsikringen gjelder når tvisten eller mistanken om lovbrudd oppstår, og om forsikringen da uavbrutt har vært gjeldende i minst 2 år. Forsikringen behøver ikke hele tiden ha vært hos forsikringsgivern. Hvis du tidligere har hatt samme type rettshjelpsforsikring i et annet selskap kan du regne den inn i minimumstiden. Hvis du ikke har hatt forsikring i to år. Hvis du når tvisten kommer opp har forsikring hos forsikringsgivern, men ikke har hatt den i så lang tid som to år, kan du likevel får rettshjelp hvis de hendelser eller omstendigheter som ligger til grunn for kravet eller mistanken om lovbrudd, innetreffer etter at din någjeldende forsikring trådte i kraft. Hvis forsikringen har opphørt Hvis du ikke har rettshjelpsforsikring når tvisten kommer opp på grunn av at forsikringsbehovet har opphørt, kan du til tross for dette få rettshjelp hvis forsikringen var gjeldende når de hendelser eller omstendigheter som ligger til grunn for rettskravet eller mistanken om lovbrudd inntraff, og det deretter ikke har gått lengre tid enn ti år. Hvor forsikringen gjelder Rettskravet eller mistanken om straffebrudd skal ha sin grunn i noe som har inntruffet innenfor forsikringens geografiske gyldighetsområde, se punkt A

13 Forsikringen gjelder ikke for følgende tvister: tvister som bare kan prøves av administrative myndigheter eller forvaltningsdomstoler tvister som ved rettslig prøvning behandles som såkalte småmål. Med småmål menes tvister der verdien av det som kreves er mindre enn kr. Dog omfattes tvister med forsikringsgiveren om forsikringsavtalen tvist, rettssak eller sak mot forsikringsgiveren om hvorvidt rettshjelp skal bevilges eller ikke tvister der du ikke har en berettiget interesse i å få din sak behandlet tvister som gjelder fordringer eller annet krav i forbindelse med ervervsmessig utleie med mindre det fremgår av forsikringsbrevet at ervervsmessig utleie er forsikret tvister som har sammenheng med oppløsning av ekteskap eller registrert partnerskap, oppløsning av samboerforhold eller spørsmål som aktualiseres i en slik sammenheng tvister som gjelder personskadeoppgjør så lenge erstatning for representasjonskonstnader kan dekkes over ansvarsforsikringen tvister der den forsikrede er den kjærende part og tvisten skal behandles i henhold til bestemmelsene om gruppesøksmål tvister som gjelder skadeerstatningskrav mot deg hvis årsaken til skadeerstatningen omfattes av ansvarsforsikringen straffesak der mistanken eller tiltalen til noen del gjelder forsettlige eller grovt uaktsomme gjerninger for eksempel promillekjøring, grov promillekjøring eller annen ulovlig kjøring. Forsikringen gjelder heller ikke for tvist eller krav om skadeerstatning som har sin årsak i at den forsikrede har begått eller mistenkes for å ha begått slike gjerninger. Representant eller forsvarer For å få rettshjelp må du benytte en som representerer deg eller en forsvarer. Hovedregelen er at den som representerer deg må være en advokat eller en annen jurist som er ansatt i et advokatfirma. Vi kan også godta en representant som er utnevnt til offentlig forsvarer. Du kan også benytte en annen egnet representant. Hvis det knytter seg usikkerhet til om representanten er passende kan spørsmålet prøves av Försäkringsbolagens rättskyddsnämnd. Vi har rett til gjennom Norske Advokatforeningen å kreve voldgift vedrørende rimeligheten av den benyttede representantens salær og kostnader. Vi har også rett til å begjære prøving av rimeligheten av advokatens eller juristens salær og andre kostnadskrav hos den Norske Advokatforeningen. Hvilke kostnader forsikringen erstatter Vi erstatter bare slike kostnader som er nødvendige og rimelige. Vi erstatter ikke kostnader som du kunne ha fått erstattet av staten eller av din motpart. Erstatning kan også gis i tvister som ender i forlik eller av annen grunn aldri kommer opp for domstolen. Forsikringen erstatter Representants og forsvarers salær og kostnader. Kostnader for nødvendige utredninger som representanten har bestilt. Kostnader for bevisførsel i rettergang og voldgiftssak. Saksomkostninger i domstolen. Saksomkostninger som du er pålagt å betale motparten. Saksomkostninger som du i et forlik har påtatt deg å betale til motparten under forutsetning av at det er åpenbart at domstolen ville ha pålagt deg å betale saksomkostninger med et høyere beløp hvis tvisten hadde gått videre i retten

14 Kostnader for meklere som er utpekt av tingrett eller lagmannsrett. Erstatning gis for et rimelig tidsforbruk og helt i samsvar med den timeskostnadsnorm som regjeringen har bestemt for rettshjelpsområdet både i sivile saker og straffesaker. Som hovedregel utbetales salær og annen erstatning på det tidspunkt at saken er sluttavregnet hos forsikringsgiveren. Alminnelig a konto utbetalinger kan likevel skje hvis det finnes grunn til det med hensyn til det arbeidet som er nedlagt og til den tid som gjenstår før erstatningen kan fastsettes. A konto betalinger skjer ikke oftere enn en gang i halvåret. De kostnader forsikringen ikke erstatter Forsikringen erstatter ikke verdien av ditt eget arbeid, tapt inntekt, reiser, opphold eller andre omkostninger du har hatt kostnaden for iverksettelse av dom, beslutning eller avtale merkostnader som skyldes at du har benyttet flere representanter eller forsvarere eller byttet representant eller forsvarere når det ikke finnes særskilt grunn kostnader til voldgiftsmenn kostnader som avventer prøving av lignende søksmål skal ikke erstattes i henhold til rettshjelpsloven punkt 10 & 9. tvister som har sammenheng med overdratte krav Er du tilkjent dekning i form av skadeerstatning som også anses å dekke advokatkostnader, får du ingen erstatning fra forsikringen for disse kostnadene. Høyeste erstatningsbeløp For hver tvist eller straffesak kan maksimal dekning beløpe seg til kr. Det anses å foreligge kun én tvist om du og en annen forsikret står på samme side flere mangelfulle forhold gjelder i samme sak kravene støtter seg vesentlig på den samme hendelse eller omstendighet En tvist kan på denne måten foreligge selv om kravet ikke støtter seg på samme rettslige grunnlag. Egenandeler Egenandel er 20 % av kostnaden, dog minimum kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B7. B6. Vognskadeforsikring Forsikringen gjelder for skade på grunn av trafikkulykke, annen ytre ulykkeshendelse eller på grunn av forsettlig skadeforvoldelse av en utenforstående. Noen eksempler på når forsikringen gjelder: Om du kolliderer, velter, kjører i grøften, blir rammet av lyn, eksplosjon, snøras eller fallende gjenstander f. eks. et tre, eller hvis kjøretøyet skades når det transporteres på et annet transportmiddel. Forsikringen gjelder ikke for: skade som kan erstattes av en lovbestemt forsikring skade på kjøretøydel med konstruksjons-, fabrikasjons- eller materialfeil hvis skaden ble forårsaket av feilen skade som består i slitasje

15 skade på grunn av rust, korrosjon, kulde, vann eller fukt skade på grunn av tyveri skade som er erstatningsberettiget i henhold til brann- eller tyveriforsikring skade som har oppstått i forbindelse med konkurranse med kjøretøyet eller under trening før konkurranse skade forårsaket av bruk i forbindelse med eiernes eller forsikringstakerens kriminelle aktiviteter skade forårsaket av forsettlig gjerning fra forsikringstakeren eller noen i dennes husholdning. Om skaden kan henføres til mangelfullt vedlikehold kan erstatningen reduseres med det som er rimelig i forhold til omstendighetene. Sikkerhetsforskrifter Kjøretøyet skal ikke benyttes hvis det har kjøreforbud. Fabrikantens anvisninger for skjøtsel, vedlikehold, service og lignende skal følges. Før kjøretøyet brukes på isbelagte vann skal føreren umiddelbart før kjøringen, forvisse seg om at isen er tilstrekkelig holdbar. Hvis sikkerhetsforskriften ikke følges reduseres erstatningen, normalt med 25 %. Regler om nedsettelse finnes i vilkårene, se avsnitt C. Egenandel Ved vognskade er egenandelen kr. Egenandelen på vognskadeforsikringen reduseres hvis skaden som har inntruffet innebærer at forsikringstakeren blir belastet med en annen trafikkegenandel hos en annen forsikringsgiver (der det er tegnet trafikkforsikring for kjøretøyet). Dog maks med kr. Se også særskilte vilkår under punkt D. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B7. B7. Yrkesmessig bruk / Utleie Samtlige faste egenandeler i disse vilkår er 50 % høyere ved yrkesmessig bruk/utleie Merk. Når faste egenandeler er avtalt gjelder ikke de egenandeler som er angitt i prosenter, i punkt B4 och B5. C SIKKERHETSFORSKRIFTER (gjelder samtlige sikkerhetsforskrifter i disse vilkår) Kjøretøyet skal ikke kjøres av fører som er straffbart påvirket av alkohol eller andre berusningsmiddel. Kjøretøyet skal ikke kjøres av fører som ikke har gyldig og nødvendig førerkort eller førerbevis. Kjøretøy med innmeldt eller inntrådt kjøreforbud skal ikke benyttes i annet omfang enn det lover og forskrifter tillater. Kjøretøyet skal ikke benyttes under forhold som innebærer unormal påkjenning på kjøretøyet. Før kjøretøyet brukes på isbelagte vann skal føreren forvisse seg om at isen er tilstrekkelig holdbar. Se også sikkerhetsforskrifter under respektive vilkorspunkt B1, B3, B4, B

16 Hvis Sikkerhetsforskriftet ikke følges (dette gjelder samtlige sikkerhetsforskrifter i disse vilkår). Forsikringsbeløpet reduseres med forholdets sammenheng med den inntrufne skaden, graden av forsett eller uaktsomhet og omstendighetene for øvrig. Fradraget kan i alvorlige tilfeller lede til at det ikke utbetales noe forsikringsbeløp. D SÆRSKILTE VILKÅR Hvis føreren på skadetidspunktet var under 24 år, forhøyes egenandelen for vognskade med kr. Ved yrkesmessigbruk/utleie se vilkårspunkt B7. E Erstatnings- og verdivurderingsregler Erstatningsberettiget skade reguleres etter de forsikringsvilkår som var gjeldende for forsikringen på skadedagen. Forsikringsgiveren bestemmer måten du skal få forsikringsoppgjøret dekket på: reparasjon /i henhold til fremlagt faktura og reparasjonskostnader kontant erstatning /etter en særskilt avtale med forsikringsselskapet gjenanskaffelse, dvs. innkjøp av liknende eller nesten tilsvarende eiendel. Ved gjenanskaffelse eller reparasjon avgjør forsikringsgiveren hvor kjøp/reparasjon skal utføres. Forsikringsgiveren avgjør hvilken reparasjonsmetode som skal benyttes. Reparasjonen skal utføres fagmessig og til rimelig kostnad. Forsikringsgiveren bedømmer hvorvidt det er økonomisk gunstig å reparere, alternativt erstatte det skadede kjøretøyet med et beløp som tilsvarer kjøretøyets gjennomsnittlige verdi før skaden skjedde. I normaltilfellet skjer dette om reparasjonskostnaden overstiger 80 % av kjøretøyets vanlige verdi. OBS! Ved reparasjon har vi rett til å representere deg hos den som utfører reparasjonen. Det er dog alltid forsikringstakeren som er kunde på verkstedet. Dette for at lovverket som beskytter forbrukere, blant annet reglene om reklamasjon, skal gjelde for deg. Det er altså opp til deg å godkjenne alternativt reklamere på utført arbeid. Forsikringstakeren skal alltid kontakte oss før reparasjon, berging og gjenanskaffelse. Hvis dette ikke skjer begrenses vårt forsikringsansvar til det kostnaden skulle ha blitt om du benyttet våre avtalte leverandører. Forsikringsgiveren overtar eiendomsretten til den erstattede eiendelen og til ersattede deler om ikke annet avtales. Panthaver-/leasingdekning Forsikrinsgiverns forpliktelse Når skade er inntruffet, skal forsikringsgivern ikke utbetale kontanterstatning uten panthavers/utleiers samtyckke. Hvis skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli utbedring av skaden, kan erstatningen likevel utbetales. Dersom forsikringen for kjøretøyet blir endret, oppsagt eller faller bort, skal forsikringsgivern gi panthaveren/utleieren en særskilt melding om dette med 1 måneds varsel

17 I de tilfeller da forsikringsgivern helt eller delvis har avslått å erstatte skade på kjøretøyet under henvisning til Forsikringsavtaleloven, 8-1 eller 4-6 til 4-11, ersatter forsikringsgivern likevel det tap panthaveren/utleieren lider som følge av forsikringstakers manglende evne til selv å ersatte skaden. Det samme gjelder når forsikringsgivern har avslått under henvisning til forsikringsvillkårenes regler om hvor forsikringen gjelder. Rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag dekkes ikke. Betingelse for rett til erstatning Som betingelse for rett til erstatning gjelder at - panthaver/utleier kan dokumentere at forsikringstaker ikke har evne til å erstatte skaden eller det tapet som er oppstått. Omkostninger i denne forbindelse erstattes ikke. - bestemmelsene i Lov om kredittkøp av med forskrifter, er overholdt når panteretten er stiftet som salgspant som går inn under denne loven. - panthaver/utleier ikke hadde kjennskap til eller burde ha kjennskap til forsømmelsen eller bruddet på forsikringsvilkårene som førte til forsikringsgiverns avslag overfor forsikringstakeren - skade på kjøretøyet ikke er erstattet av andre - forsikringsgivern har fått rikige og fullstendige opplysninger ved forsikringstegning/- fornyelse. Brudd på opplysningsplikt som forsikringsgivern kan påberope seg overfor forsikringstakeren etter Forsikringsavtaleloven, 4-2, kan også gjøres gjeldende overfor den som krever erstatning etter denne tilleggsdekningen. Forsikringsgiverns erstatningsplikt er begrenset til den erstatningsutbetalning som forsikringstakeren/leietakeren ville hatt krav på i samsavr med vilkårene som gjelder for forsikringen dersom vedkommende hadde vært berettiget til erstatning. Tillbakebetalningsplikt Hvis betingelsene ovenfor ikke følges plikter forsikringstaker/leietaker å betale tilbake til forsikringsgiver den erstatning som forsikringsgiver har utbetalt. Oppsigelse Forsikringsgiver kan si opp panthaverdekningen med 1 måneds varsel. Berging og henting Ved en erstatningsbetingende skade for kjøretøy registrert for terreng (kjøretøy registret for vei behandles under avsnittet Redning) betaler vi rimelig og nødvendig berging til nærmeste verksted. Hvis stjålet kjøretøy kommer til rette på et annet sted enn der det forsvant, betaler vi rimelig erstatning for kostnadene med henting. Når det foreligger særskilt grunn kan vi bekoste henting av kjøretøyet. Maksimal erstatning for henting og hjemtransport av kjøretøy er 1 grunnbeløp. Det som erstattes Du får erstatning for direkte økonomisk tap. Dette innebærer at alder og slitasje påvirker erstatningsbeløpet. Som direkte økonomisk tap regnes ikke tapt affeksjonsverdi tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med skaden verdien av eget arbeid nedlagt etter skaden som ikke er avtalt

18 Det som ikke erstattes slitasje og normal bruk kostnad for forbedring eller forandring av kjøretøyet i forbindelse med reparasjon eventuell verdireduksjon etter reparasjon av skade fremskyndingskostnader som overtidserstatning, frakt av reservedeler med annet enn vanlig transportmiddel. normal slitasje når kjøretøyet er stjålet eller i forbindelse med annen ulovlig tilegnelse kostnad for lakkering som ikke tilsvarer den lakken kjøretøyet har i den seriemessige utførelsen. merkostnad som følge av at vår beslutning om anviste innkjøpssteder ikke er fulgt. tap eller uleilighet fordi kjøretøyet ikke har latt seg benytte merverdiavgift, når forsikringstakeren eller eieren er avgiftspliktig, og for den del av avgiften som kommer til fradrag for forsikringstakeren eller eieren kostnader for porto og telefonsamtaler i forbindelse med skadeoppgjør Hvordan kjøretøyet og utstyret verdsettes Kontanterstatning baseres på kjøretøyets verdi i vanlig handel umiddelbart før skaden. Dette gjelder også for utstyr. Ved reparasjon skal om mulig skadede deler eller skadet utstyr byttes ut mot tilsvarende likeverdige erstatningsdeler. Avskrivningsregler for bestemt utstyr til kjøretøyet Eiendeler verdsettes til det beløp det koster å kjøpe en ny likeverdig eiendel i en sånn stand den hadde umiddelbart før skadetilfellet, såkalt markedsverdi. Kan ikke markedsverdi fastsettes, for eksempel på grunn av at eiendelen er borte, benyttes fradrag for alder i henhold til følgende tabell. Objekt -1år 1år 2år 3år 4år 5år- Felger % 30 % 50 % Batteri 0 10 % 20 % 40 % 60 % 80 % Dekk 20 % for hver påbegynte tusen mil (1 000 mil). F GENERELLE BESTEMMELSER For denne forsikringen gjelder teksten i forsikringsbeviset samt tilhørende handlinger samt disse forsikringsvilkårene. Forsikringsperioden Forsikringen gjelder fra og med den dag som angis i forsikringsbrevet. Tegnes forsikringen samme dag som den skal begynne å gjelde, gjelder den fra og med det klokketidspunkt som forsikringen ble tegnet. Forsikringen kan ikke endres til såkalt avbestillingsforsikring men må tegnes som årsavtale. Fornyelse Forsikringen fornyes automatisk for ett år om gangen om den ikke er oppsagt av deg som forsikringstaker eller fra vår side. Den fornyede forsikringen starter å løpe når den gamle løper ut. Hvis du ønsker å si opp forsikringen fra hovedforfallsdag behøver du ikke begrunne dette. Hvis forsikringspremien er betalt av forhandleren dvs. der forsikring inngår i det første året, vil vi i god tid før forsikringstidens utløp sende deg et tilbud om fornyelse av forsikringen

19 Overdragelse/bytte av kjøretøyet. Hvis du selger kjøretøyet, kan du ikke overlate forsikringen til den nye eieren eller overføre den til ditt nye kjøretøye. Kjøperen må derfor selv søke om en ny forsikring. Oppsigelse i avtaletiden Du kan også si opp forsikringen i forsikringstiden hvis forsikringsbehovet har opphørt eller en annen lignende omstendighet har inntruffet. Vi har rett til å si opp forsikringen i avtaletiden hvis du grovt har forsømt dine forpliktelser mot forsikringsselskapet eller hvis det foreligger særlig grunn. Ved oppsigelse i løpet av forsikringsperioden har du rett til å få tilbakebetalt ubenyttet premie. Legg merke til at det i de tilfeller forhandleren har betalt forsikringen (der forsikringen inngår første året) tilbakebetales eventuell ubenyttet premie til produsenten alternativt til forhandleren. Tilbakebetaling av ubenyttet premie I de tilfeller forsikringsavtalen sies opp før den løper ut, tilbakebetales ubenyttet premie. Forsikringspremien fordeler seg slik i henhold til nedenstående tabell. Som et eksempel innebærer dette at om forsikringstakeren kjøper og forsikrer sitt kjøretøy i mai måned, og senere selger det samme kjøretøyet i oktober måned samme år blir tilbakebetalingen av premien forholdsvis liten ettersom størsteparten av premien da anses være benyttet. Beløp under 100 kr betales ikke tilbake. 70 % av premien gjelder perioden april t.o.m. oktober, de resterende 30 % gjelder perioden november t.o.m. mars. Se også foregående del under rubriken oppsigelse i avtaletiden. Tabell gjeldende for ATV % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Rett til tilbakebetalning av ubenyttet premie ved skade Er det inntruffet skade i forsikringsperioden anses et premiebeløp som tilsvarer skadeerstatningen som benyttet og tilbakebetales ikke. Endring av premie eller vilkår Endring av premie eller vilkår kan gjøres i forbindelse med fornyelse av forsikringen. Hvis du ikke aksepterer endringene må du før endringsdagen meddele oss at endringen ikke aksepteres og at du derfor sier opp forsikringen

20 Betaling av premie Premien for ny forsikring eller utvidelse av forsikringen (tilleggspremie) skal betales i løpet av 14 dager etter den dag vi sendte deg premiekravet. Premie for fornyet forsikring skal betales senest dagen før fornyelsen på den såkalte hovedforfallsdagen i henhold til utsend meddelelse, dog en måned etter at vi sendte deg premieinnbetalingen. Hvis premien ikke betales i rett tid meddeler vi deg skriftlig at vi sier opp forsikringen til opphør i løpet av de 14 påfølgende dagene. Hvis du betaler i løpet av disse 14 dagene fortsetter forsikringen å gjelde. Forsinkelsesrente Vi erstatter skader så snart det er mulig. Om saksbehandlingen trekker ut i tid kan vi betale erstatning på forskudd. Skulle det til tross for at du har gjort det som kreves av deg, ta mer enn 1 måned før du får erstatning, får du renter på det beløpet du er berettiget til. Forsinkelsesrenten beregnes i henhold til rentelovens 6. Under politietterforskning eller verdivurdering betaler vi rente i henhold til sentralbankens referanserente. Tilbakesøkningskrav I samme utstrekning som vi har betalt erstatning for skade, overtar vi den rett du kan ha til erstatning fra tredjeperson. Dobbelforsikring Er samme objekt forsikret mot de samme forhold i flere selskap, er hvert selskap ansvarlig overfor den forsikrede som om dette selskapet alene hadde vært forsikringsgiver. Du har likevel ikke rett til mer erstatning fra selskapet enn det som sammenlagt tilsvarer skaden. Hovedregel Erstatning betales i den grad man har rett til erstatning og det ikke foreligger andre forhold, som; annen forsikring, garanti, redningsabonnement eller om annet er avtalt. Begrensninger Du taper din rett til erstatning om du ikke krever fordringen dekket fra forsikringsgiveren innen tre år fra du fikk kunnskap om at fordringen kunne gjøres gjeldende og i hvert fall innen ti år fra det tidspunkt at fordringen tidligst kunnet gjøres gjeldende. Hvis du har anmeldt skaden til oss innen den tid som er angitt i avsnittet over, har du alltid seks måneder på å kreve fordringen dekket fra forsikringsselskapet regnet fra den dag vi meddelte deg vår endelige beslutning i erstatningsspørsmålet. Ansvarsbegrensning på grunn av endring av risikoen Selskapet kan ta forbehold om at det skal være helt eller delvis uten ansvar dersom et bestemt angitt forhold av vesentlig betydning for risikoen blir endret. Et slikt forbehold kan ikke gjøres gjeldende dersom sikrede verken visste eller burde vite at forholdet ble endret, eller dersom forsikringstilfellet ikke skyldes det endrede forhold. Forsikringsselskapets forbehold om å sette ned erstatningen ved endring av risikoen Selskapet kan ta forbehold om at dets ansvar for forsikringstilfelle skal bli forholdsmessig satt ned dersom premieberegningen uttrykkelig er gjort avhengig av hvordan forsikringsgjenstanden blir brukt, at det er gjennomført visse sikkerhetstiltak e l, og det er skjedd en endring som betinger høyere premie. Et forbehold som nevnt i første ledd, kan ikke gjøres gjeldende dersom forsikringstilfellet ikke skyldes endringen. Det kan heller ikke gjøres gjeldende dersom sikrede verken har

21 foretatt eller samtykket i endringen, og sikrede har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet så snart han eller hun har fått vite om den. Skaderegistrering Forsikringsselskapet har rett til å til å registrere anmeldte skader som dekkes av denne forsikringen i et for forsikringsbransjen felles skademeldingsregister (GSR). Personopplysningsloven (PuL) Opplysninger om våre forsikringstakere behandles konfidensielt. De opplysninger Försäkringsproduktion og forsikringsgiveren innhenter fra deg er nødvendige for at vi skal kunne administrere forsikringen og fullbyrde våre avtaleforpliktelser. Opplysningene vil benyttes til vurderinger som gjelder innhold og omfang av forsikringene samt for markedsanalyser og markedsføring. Vi lagrer ingen av dine personopplysninger i lengre tid enn det som er nødvendig for de formål personopplysningene er innsamlet for. Med vår opplysningsplikt overfor en myndighet vil vi gi ut de opplysninger myndighetene krever å få. I henhold til personopplysningsloven har du rett til å få informasjon om og rettelser av de personopplysninger som finnes om deg. Personopplysningsansvarlig er Försäkringsproduktion i Sverige AB, org. nr , Box Piteå, Sverige, telefon: (norsk nummer). G VED SKADE Skadetakst skjer på oppdrag av forsikringsselskapet og utføres av et frittstående og upartisk skadeoppgjørsselskap. Ved skade kontakt Försäkringsproduktion för ytterligere informasjon om skadehåndtering, telefon: H Om vi ikke blir enige Om du er misfornøyd med erstatningsavgjørelsen, ta alltid først kontakt med den skadebehandleren som har behandlet din sak. Ofte kanskje handler det om en misforståelse som dere kan finne ut av. Er du fortsatt ikke fornøyd kan du vende deg til klagemålsansvarlige hos Försäkringsproduktion. Skriv ned dine synspunkter og send disse til oss via brev, faks eller e-post. Klagemålsansvarlige ser til at ditt klagemål behandles og besvares. Om du er misfornøyd med handteringen av klagemålet kan du kontakte vår forsikringsgiver Gjensidige for råd om hvordan du kan få saken vurdert på nytt. Det kan ha vært en misforståelse eller det kanskje har dukket opp nye forhold, som kan påvirke vurderingen. Hvis du ønsker å få saken vurdert på nytt av Gjensidiges klagemålsansvarlige skriver du et brev der du beskriver saken og sender det til Gjensidige. Er du fortsatt ikke fornøyd har du alltid mulighet å få saken prøvd hos Finanseklagenemnda. Kontaktopplysninger til ovennevnte klageinstanser finner under generell informasjon på siste siden

22 I GENERELL INFORMASJON Forsikringsgiveren Gjensidige Forsikring er en svensk filial til Gjensidige forsikring ASA med hovedkontor og sete i Oslo, Norge. Den svenske filialen har sitt hovedkontor i Stockholm. Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial (organisasjonsnummer ) Box Stockholm Telefon: Kundeservice Telefon: Veksel Besøksadresse: Linnégatan 2, Stockholm Mailadress till Gjensidige: Gjensidige står i egenskap av filial til et norskt Forsikringsselskap, primært under tillsyn av det norske Finanstilsynet. Forsikringsformidler og så kalt Coverholder samt ansvarlig for administrasjonen er Försäkringsproduktion. Försäkringsproduktion i Sverige AB Adresse: Boks 64, Piteå, SVERIGE Tlf: (norsk nummer) Faks: E-post: Krav og klagemål skal først og fremst sendes til: Försäkringsproduktion i Sverige AB Boks Piteå SVERIGE Tlf: (norsk nummer) Faks: E-post: Klagemålsansvarlig: Fredrik Granström Omprøving av klagemål: Dersom det er noe du fortsatt ikke er fornøyd med kan du kontakte - Gjensidiges Kundeombud - Finansklagenemnda

23 - 22 -

24 Kontaktopplysninger Försäkringsproduktion i Sverige AB Box Piteå SVERIGE Tel: (norsk nummer) Fax:

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01

MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring. Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring Forsikringsvilkår CSAV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 - 2 - Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som er

Detaljer

MERKEFORSIKRING Kasko

MERKEFORSIKRING Kasko MERKEFORSIKRING Kasko Forsikringsvilkår SLSV:N 2015.01.01, SVM:N 2015.01.01 Produktinformasjon/Generell informasjon Denne forsikringen er en produktforsikring eksklusivt for deg som kjøpt en BRP-produkt.

Detaljer

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

MERKEFORSIKRING ATV. Forhåndsinformasjon. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring MERKEFORSIKRING ATV Forhåndsinformasjon Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for ATV. Du har i følge loven rett

Detaljer

VANNSCOOTERFORSIKRING

VANNSCOOTERFORSIKRING VANNSCOOTERFORSIKRING Forsikringsvilkår AV. 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til vannscootere

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Kaskoforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Kaskoforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har i følge loven rett til denne informasjonen

Detaljer

Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01

Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01 Forsikringsvilkår AV.SeaDoo:N 2015.01.01 Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Denne forsikring kan tegnes av eiere til CE-merkede vannscootere

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Snøscooter. Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Snøscooter Kaskoforsikring inkl maskinskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Du har

Detaljer

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring

Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING. Delkasko/Vognskadeforsikring Forhåndsinformasjon MERKEFORSIKRING Delkasko/Vognskadeforsikring FORHÅNDSOPPLYSNINGER. Dette er et kort sammendrag av de forsikringsvilkår som gjelder for terrengscooter. Merk at det finnes begrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING

Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Forsikringsvilkår FPB:N 2015.01.01 BÅTFORSIKRING Produktinformasjon Dette heftet inneholder det fullstendige vilkåret som gjelder fra 1 januari 2015 Administrasjon Forsäkringsproduktion i Sverige AB (nedenfor

Detaljer

2014-03-01. Forhåndsinformasjon

2014-03-01. Forhåndsinformasjon 2014-03-01 Forhåndsinformasjon Om oss Försäkringsproduktion i Sverige AB er et nichet forsikringsselskap, vår spesialitet er å forsikre våre kunders fritidsprodukter/fritidsinteresser. Vi er et registrert

Detaljer

Forhåndsinformasjon VANNSCOOTERFORSIKRING 2014-03-01

Forhåndsinformasjon VANNSCOOTERFORSIKRING 2014-03-01 Forhåndsinformasjon VANNSCOOTERFORSIKRING 2014-03-01 Om oss Försäkringsproduktion i Sverige Ab er et nichet forsikringsselskap, vår spesialitet er å forsikre våre kunders fritidsprodukter/fritidsinteresser.

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateide personbiler og privat billeie forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateiede personbiler I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

Vilkår for Motorvognforsikring

Vilkår for Motorvognforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2012 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR FOR

FORSIKRINGSVILKÅR FOR FORSIKRINGSVILKÅR FOR 1.5.2004 FORSIKRING FOR ELBIL VILKÅR NR. 30100 - vilkår av 1.3.2004 1. Hvem forsikringen gjelder til fordel for. 1.1. Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren, og eventuell

Detaljer

Vilkår for Lastebil, Buss, Traktor og Arbeidsmaskin

Vilkår for Lastebil, Buss, Traktor og Arbeidsmaskin Vilkår av 1 mars 2009 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (Gjelder når det fremgår

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 01.06.2009 MPBE209 Innholdsfortegnelse: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår. Motorvognforsikring MOT1-7. Gjelder fra mars 2015.

Forsikringsvilkår. Motorvognforsikring MOT1-7. Gjelder fra mars 2015. Forsikringsvilkår Motorvognforsikring MOT1-7 Gjelder fra mars 2015. Forsikringsvilkår MOT1 gjelder motorvogner og tilhengere eiet av privatpersoner. Vilkårene gjelder også for veteran-/ klassisk motorkjøretøy.

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko.

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko. MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. INNHOLD: Ansvar Delkasko Kasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke svarer for...

Detaljer

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR

VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR VOLVIA FORSIKRINGSVILKÅR Gjelder f.o.m. 1. februar 2013 Forsikring sammendrag Denne oversikten viser hva din forsikring kan omfatte, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid

Detaljer

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter...

INNHOLD... 1. 1. Fellesbestemmelser... 2. 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3. 3 Hvor forsikringen gjelder... 3. 4 Hva forsikringen omfatter... Motorvognforsikring INNHOLD INNHOLD... 1 1. Fellesbestemmelser... 2 2. Hvem forsikringen gjelder for... 3 3 Hvor forsikringen gjelder... 3 4 Hva forsikringen omfatter... 3 5 Hvilke skader selskapet ikke

Detaljer