Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:"

Transkript

1 0 0

2 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1

3 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa opplæring Side 7 Ansvarlege for skolane Side 8 Årshjul for det spesialpedagogiske arbeidet i vgs Side 9 Oversikt over vedleggsskjema innsøking til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Side 10 Inntak av elevar fortrinn/ individuell vurdering 1. februar Side 11-> Fortrinn Side 11 Individuell vurdering Side 12 Andre søkarar m frist 1. februar Side Søkekategoriar Side Kven gjer kva i inntaksprosessen for elevar med søknadsfrist 1. februar Side Inntak av elevar tilretteleggingsbehov 1. mars Side 23-> Melding om tilretteleggingsbehov Side Vedlegg/ dokumentasjon som skal vere med B-skjema Side 25 Overleveringsmøte i mars Side 25 Prosess etter overlevering av vedleggsskjema Side 25 Omprioritering av søknadar innan 1. mai Side 26 Prosess etter inntak for elevar med B-skjema Side 27 Tilvising til PPT Side 28 Melding om avbrot Side 29 Lovreglar om saksbehandling Side 29 Skolen si vurdering av elevane sitt utbytte av opplæringa Side Krav om samtykke frå elev/ føresette og andre reglar om rett til medverknad Side 30 Dokumentrekka Side 31-> Om sakkunnig vurdering Side 32 Arbeid fram mot enkeltvedtak om rett til spesialundervisning Side Individuell opplæringsplan IOP og evaluering Side Rutinar ved behov for skyss for funksjonshemma elevar Side 38 Hjelpemiddelsentralen/ Tolk/ Haustpotten/ Omdisponering av 1:1-ressurs Side 39 Minoritetsspråklege elevar Side Elevar busett i barneverninstitusjon Side 46 Rundskriv Side Vedleggsskjema Side Malar for sakkunnig vurdering Side Liste over lenker Side 68 2

4 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vgo Om heftet Dette er årets hefte med informasjon om spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande skole. Heftet skal gjere greie for prosedyrar innan det spesialpedagogiske arbeidet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune. For skoleåret 2014/ 2015 er det gjort ein del endringar i innhaldet. Mens noko er redigert og oppdatert, er ein del endra heilt. Det er krav om å følgje gjeldande forskrifter og lovverk, og heftet er meint som eit hjelpedokument for å gjennomføre dette arbeidet best mogleg. Frå 3. september 2013 har Kunnskapsdepartementet vedteke endringar i reglane for inntak og formidling i vidaregåande opplæring. Kapittel 6 i forskrift til opplæringslova omhandlar inntak til vidaregåande opplæring, og endringane inneber mellom anna ei tydelegare plassering av ansvar for oppgåver knytt til inntaket og krav til lokale forskrifter. Det er lagt til rette for eit meir differensiert inntak til Vg1 for å ivareta mellom anna søkarar med rett til spesialundervisning og minoritetsspråklege søkarar. Og det er satt tydelegare vilkår og reglar for inntak til Vg2 og Vg3. Opplæringslova: ov/ Forskrifta, kap. 6: orskrift/ Sjå: ww.udir.no/regelverk/artikler_regelverk/forskriftsendringer-om-inntak-ogformidling/ Det er ønske om ei meir lik behandling av elevane ved inntak, samtidig som det takast omsyn til dei som treng å takast inn med fortrinnsrett. Arbeidet knytt til dei minoritetsspråklege elevane i vidaregåande opplæring aukar stadig i omfang. Dette arbeidet treng ikkje alltid å være ein del av det spesial-pedagogiske arbeidet på ein skole, - likevel meiner vi det er nødvendig å ha med ein del informasjon og litt om rutinane som er utarbeida i samband med desse elevane også. Den nye forskrifta inneber endringar også for desse elevane. I løpet av hausten 2013 har vi ved Utdanningsavdelinga i samarbeid med dei ulike aktørane innan det spesial-pedagogiske arbeidet i fylket arbeidd med å vidareutvikle malar og skjema for Rettleiaren: sjyrer/5/veiledn_spesialundervi sn_2009.pdf 3

5 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring innsøking til vgo, og etablere gode rutinar i arbeidet med innsøking til vidaregåande skole. Vi håpar prosessen i haust har ført til at inntaket etter ny forskrift skal gå godt. For at vi skal kunne gi dei elevane som har behov for spesialundervisning eit godt tilbod i vidaregåande opplæring, er det svært viktig at vi som arbeider med desse elevane har ein god og tett dialog. I årets hefte vil du også finne ein del av informasjonen som før var å finne i heftet PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar: Saksbehandling ved sakkunnig arbeid. Samhandling mellom PPT og skolane. Å få til god samhandling mellom skole og PPT er nødvendig, grunna endringane i forskrift til Opplæringslova, kap. 6. Arbeidet til skole og PPT grip meir inn i kvarandre enn tidligare. Årshjulet for det spesialpedagogiske arbeidet i vgo er i stor endring, noko som påverkar arbeidssituasjonen for begge partar. Det blir større moglegheiter for PPT til å sjå elevane i samanheng med utdanningsprogrammet/programomr ådet i det sakkunnige arbeidet, og skolen kan vere meir aktiv i utforminga og utnytting av dei rammevilkår skolen har. Dialogen mellom PPT og skole vil bli nødvendig for å sikre eleven eit best mogleg tilbod ut frå føresetnadene til eleven. Heftet du sit med i handa finns på fylket si nettside: Utdanning > Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod > Spesialpedagogisk arbeid i vgo. Heimesida til Utdanningsavdelinga: https://mrfylke.no/tenesteomraade/utda nning Alle vedleggsskjema til inntaket finns under Inntak > vedleggskjema. 4

6 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Kontaktinformasjon Alle som deltek i inntaksprosessen ønskjer at perioden skal bli effektiv og gi eit best mogleg resultat for søkarane. Og for å lukkast med det, treng vi å vere i jevnleg dialog. Både e-post og telefon er gode måtar å kommunisere på, men den dokumentasjonen vi får ved å bruke e-post er spesielt verdifull for alle partar, så bruk gjerne det. Når fleire og ulike problemstillingar må diskuterast, kan det også vere ei god løysing å møtast. Skolane, PPT og den enkelte saksbehandlar på Utdanningsavdelinga avtalar eventuell møtetid og møtestad. Vi håpar vi å få til eit godt og effektivt samarbeid i år som tidlegare år. Som før har vi på Utdanningsavdelinga fordelt skolane i fylket mellom oss. Sjå side 7, der du finn oversikta over ansvarlege på dei ulike skolane og kontaktperson for din skole på Utdanningsavdelinga. Kari Gerd Anne Anita Hege Kari Volden tlf Gerd Anne Bråttvik tlf Anita Sæther tlf Hege Skarvøy tlf Ikkje tilgjengeleg onsdagar Ikkje tilgjengeleg onsdagar INNTAK INNTAK INNTAK INNTAK A-skjema R-skjema Minoritetsspråklege Kjøp av opplæringstenester Melding frå kommune A-skjema R-skjema Kontaktperson i samband med elevar busett i barneverninstitusjon Prosedyrehefte + web A-skjema R-skjema Kontaktperson i samband med elevar busett i barneverninstitusjon Tilpassa opplæring B-skjema Jorunn Jorunn Dahle tlf Koordinator for PPT i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune Det vil i tida framover bli lagt stor vekt på samhandling mellom dei vidaregåande skolane og PPT, for å sikre at alle elevar i vgo får best mogleg tilpassa opplæring og spesialundervisning der det trengs. Dette heftet vil derfor innehalde informasjon både for PPT og for skolane retta mot dette arbeidet. Vår koordinator for PPT i vidaregåande opplæring vil kunne vere til hjelp ved spørsmål som handlar om PPT i samband med det arbeidet dei gjer inn i skolane. 5

7 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring I år som tidlegare år skal vi ikkje ha fast telefontid. Målet er å bli meir tilgjengelege for samarbeidspartane våre. Men til tross for den viktige inntaksprosessen, må vi likevel til tider prioritere andre arbeidsoppgåver, og vi vil stenge telefonen når det er heilt nødvendig. Om du vil unngå å stå på vent når det er som travlast over telefon, så ta gjerne i bruk e-post. Då kan vi kontakte deg, og/ eller gje skriftlege svar. Vi vil hjelpe alle som tek kontakt med oss så snart vi kan. Lykke til med inntaksprosessen og det spesialpedagogiske arbeidet! 6

8 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Om likeverdig og tilpassa opplæring inkluderingsomgrepet - spesialundervisning Det finns grunnleggjande prinsipp som er gjennomgåande for all læringsverksemd i norsk skole, nemleg prinsippa om likeverdig og tilpassa opplæring i ein inkluderande skole. Og i tillegg kjem den lovfesta retten til spesialundervisning. Her under blir desse prinsippa refererte slik dei kjem fram i skrivet Likeverdig opplæring eit bidrag til å forstå sentrale omgrep, Oslo, Utdanningsdirektoratet, 2007: Likeverdig opplæring er et nasjonalt mål og det overordna prinsippet som dekker all sider ved opplæringa. Likeverdig opplæring handler om å gi alle like muligheter til opplæring uavhengig av evner og forutsetninger, alder, kjønn, hudfarge, sosial bakgrunn, seksuell orientering, religiøs eller etnisk tilhørighet, bosted, familiens utdanning eller hjemmets økonomi. Likeverdig opplæring må derfor forstås både på systemplanet i et nasjonalt perspektiv med utgangspunkt i lov og forskrifter med læreplaner, og på individplanet for en opplæring tilpasset den enkeltes evner og forutsetninger. Inkluderende opplæring innebærer at alle tar del i fellesskapet på en likeverdig måte faglig, sosialt og kulturelt. Det stiller krav til lærestedet og hver enkelt persons evne til å bygge gode relasjoner med utgangspunkt i menneskers egenart og likeverd. Inkludering er både en prosess og et mål, og dreier seg om hvordan lærestedet kan møte individets forutsetninger og behov på best mulig måte. Dette krever tilrettelegging for mangfoldet og endringer i tilbudet, slik at den enkelte deltar mer og har større utbytte av å delta i fellesskapet. Tilpasset opplæring er en plikt for skoleeier, opplæringsstedets ledelse og personale til å gi en god og forsvarlig opplæring ut fra den enkeltes evner og forutsetninger. Tilpasset opplæring innebærer blant annet valg av metoder, lærestoff og organisering for å sikre at den enkelte utvikler grunnleggende ferdigheter og når kompetansemålene. Dette forutsetter at opplæringssituasjonen tilrettelegges på individ- og gruppenivå. Tilpasset opplæring innebærer ikke at all opplæring individualiseres, men at alle sider av læringsmiljøet tar hensyn til variasjoner hos dem som får opplæringen. Spesialundervisning er en rettighet etter opplæringsloven som skal sikre en tilpasset og likeverdig opplæring for personer som ikke har, eller som ikke kan få, tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Mens tilpasset opplæring er for alle, er retten til spesialundervisning knyttet til et enkeltvedtak basert på sakkunnig vurdering. Vedtaket skal være så klart og fullstendig at det ikke er tvil om opplæringstilbudets omfang, organisering og innhold. Alle som får spesialundervisning, skal ha en individuell opplæringsplan. Kjelde: 7

9 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Ansvarlege for skolane 2014/ 2015 Nr. Skole Kontakt Inntaksansvarleg Telefon Spes.ped. ansv. Telefon Atlanten Kari Lene Hoel Rune Nordhaug Borgund Fagerlia Fannefjord Fræna Gjermundnes Haram Herøy Kristiansund Molde Rauma Romsdal Spjelkavik Stranda Sunndal Surnadal Sykkylven Tingvoll Tøndergård Ulstein Vanylven Volda Ørsta Ålesund Andre fylker og privatskolar Kommunar Kari Geir Sandal Geir Sandal Anita Kathrine W. Sæther Merete Årvik Anita Aud Ellinor Nilsen Kariann Flovikholm Kari Arne Tjelle Anita Haukaas Anita Marit Årseth Vike Marit Årseth Vike Anita Håvard Garshol Hilde K. Aasgaarden Anita Gullik Kjellstadli Kari Nils Stølen Esther Stephan Nils Stølen Kari Jens Ove Nakken Knut Haugros Kari Erik Brekken Åse Merete Skjegstad Anita Else M. F. Otterlei Elin Grydeland Anita Rune Heggdal Bjørg Tove Angvik Kari Jon Hjortdal Jon Hjortdal Anita Egil Ruud Anita Anna Ingeborg Nordvik Kari Barbro Midtgård Anita Bjørn Rolland Egil Ruud Anna Ingeborg Nordvik Liv Nordli Hole Arne Meisingset Kari Eli Bakke Else Marie Husevåg Kari Bård Ringstad Eldrid Vik Anita Marit Redse Marit Redse Kari Lisbeth Ose Kari Roger Fylling Lisbeth Ose Ann Mari Myklebust Anita Kjell Røsvik Britt Harsem Kari Kari Hege Kontaktperson for alle skolane når det gjeld elevar som har søkt på B-skjema. Kontaktperson for skolane når det gjeld tilpassa opplæring. 8

10 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Tips: Skriv ut årshjulet på A3- ark og heng på veggen! Årshjul for spesialpedagogisk arbeid i vgs 2014 Januar Februar Mars Skolane hjelper elevane med innsøking til vgo Lenke til vedleggsskjema: https://mrfylke.no/tenesteomraade /Utdanning/Inntak/Vedleggsskjema opnar for innsøking andre skoledag etter nyttår. 1. februar: Søknadsfrist A-skjema: - fortrinnsrett. - individuell vurdering Søknadsfrist R-skjema: - individuell vurdering ( 6-25 og 6-38) 11. februar: Overleveringsmøte for skolane og Utdanningsavdelinga > Excel-lister. (Gjeld elevar med søknadsfrist 1.feb.) Samarbeid mellom skolane og Utdanningsavdelinga i samband med inntak av elevar med A-skjema for neste skoleår. Utdanningsavdelinga sender ut eventuelle avslag på søknad om utvida rett etter 3-1, 5. ledd, og særskilt utdanningsprogram etter 6-15 i forskr. til opplæringslova 1. mars: Søknadsfrist B-skjema: - melding om tilretteleggingsbehov 1. mars: Søknadsfrist for ordinære søkarar til vgo 18. mars: Overleveringsmøte for skolane og Utdanningsavdelinga. (Gjeld elevar med B-skjema.) Melding om inntak for elevar som har søkt med A-skjema sendast ut i løpet av mars. Ferdigstilling av gjennomarbeidd Excel-liste. (Gjeld elevar med søknadsfrist 1.feb.) April Mai Juni For elevar med A-skjema som har fått inntaksmelding sender skolane kopi av søknaden med vedlegg til PPTkontoret som er knytt til skolen. Skolen kallar inn til møte med avgjevarskole, avgjevar- og mottakar-ppt og elev med føresette. PPT utarbeider sakkunnig vurdering for elevar med A- skjema der det ikkje allereie føreligg ny sakkunnig vurdering. Økonomitildeling i løpet av april. 1. mai: Siste frist for søknad om omprioriteringar for søkarar til 1. mars. I midten av mai: PPT ferdigstiller sakkunnige vurderingar for elevar som har søkt til 1. februar med A-skjema. Skolane startar arbeidet med å fatte enkelt-vedtak og utarbeide IOP for elevar som fekk inntaksmelding i mars.(a-skjema) Oppstart møter/ samtaler mellom skole og elev/ føresette som gjeld skoletilbodet. Gjeld elevar med B-skjema vedlagt søknaden sin. 6. juni: Siste frist for skolane til å sende ut enkeltvedtak om rett/ ikkje rett til spesialundervisning for elevar som fekk melding om inntak i mars. Kopi til PPT knytt til skolen og Utdanningsavdelinga. Ferdigstilling av årsvurdering/ årsrapport for alle elevar med IOP for skoleåret 13/14. Skolane sender kopi til Utdanningsavdelinga av IOP m/årsrapport for alle avgangselevar og elevar som var søkt inn i kategori Q for 13/14. Juli August September 1. gongs inntak 8. juli: Melding om inntak for ordinære elevar og for elevar med vedleggsskjema B. Også melding om inntak til elevar som søkte 1. februar og som ikkje fekk inntaksmelding i mars. Skolen fortsett arbeidet med planlegging av kartlegging og møter/ samtaler med elevar som har søkt med B-skjema vedlagt. 2. gongs inntak ca. 5. august: Utdanningsavdelinga sender ut R og B-skjema som skolane ikkje har mottatt tidlegare, samt vedleggskjema for minoritetspråklege. Skolane startar opp møter og planlegging av opplæringstilbodet for elevar med B-skjema. Vurdering av behov for spesialundervisning saman med PPT. PPT utarbeider sakkunnige vurderingar etter avtale. Skolane ferdigstiller IOPar for elevar som fekk inntaksbrev i mars. 18. august: Skolestart 1. september: Frist for utsending av IOPar for 14/15 til Utdanningsavdelinga. Gjeld elevar som fekk inntaksmelding i mars.(a-skjema.) Forts. samarbeid mellom skolane og PPT om elevane som søkte med B-skjema som vedlegg. Kartlegging og utprøving av tilretteleggingstiltak. PPT arbeider med sakkunnige vurderingar. Oktober November Desember 1. oktober: Meldefrist for kommunane til Utdanningsavdelinga: Elevar med omfattande vanskar, jf og 6-17 i forskr. til oppl.lova. Vurdere elevar som kan trenge utdannings-program/ programområde over to år. 20. oktober: Frist for utarbeiding av enkeltvedtak og IOP for elevar med rett til spesialundervisning som har søkt med B-skjema. 20. oktober: Frist for å søke om midlar frå haustpotten. 11., 12. og 13. november: Orienteringsmøter om inntak av elevar med behov for spesialundervisning 15/16 i regi av Utdanningsavdelinga. Førebuing av innsøking til neste skoleår. Bestille sakkunnig vurdering for elevar som treng utdanningsprogram/ programområde over to år. Utdanningsavdelinga vurderer meldingar frå kommunar i løpet av november-desember. 1. desember: Siste frist for søknad om programområde over 2 år. Samarbeid mellom Utdanningsavdelinga og skolane om elevar med omfattande vanskar som er meldt inn til 1. oktober. Utdanningsavdelinga bestiller sakkunnig vurdering frå PPT for elevar som skal søkje etter 6-15: særskilt utdanningsprogram Permisjonssøknader og sluttmeldingar må følgjast opp gjennom heile skoleåret. 9

11 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Oversikt over vedleggskjema innsøking til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal A-skjema Søknad om fortrinnsrett eller individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring Særskilt utdanningsprogram Spesialundervisning og sterkt nedsett funksjonsevne Teiknspråkopplæring Med vedtak om utvida tid Spesialundervisning og utan 50 % el. meir karakterar 4. og 5. år i vgo Søknadsfrist 1. februar R-skjema Alle skjema i full storleik finn du bak i heftet. Last ned skjema frå heimesida til fylkeskommunen når du skal bruke dei. Lenke til skjema: https://mrfylke.no/tenesteomraade/utdanning/i nntak/vedleggsskjema Søknad om individuell vurdering. Inne i bestemt behandlingsopplegg Oppfølging barnevern/ Busett på institusjon Busett i asylmottak Søknadsfrist 1. februar B-skjema Ikkje søk opp skjema og malar, men hent dei frå menyen, for å sikre at du brukar nyaste versjon: Utdanning -> Inntak -> Vedleggsskjema Melding om tilretteleggingsbehov. Vanske skolen bør vite om Behov for tilrettelegging av opplæring Har spesialundervisning inneverande skoleår Søknadsfrist 1. mars Minoritetsspråklege elevar Vedlegg til søknad om inntak: Vedleggskjema for minoritetsspråklige søkarar. For alle minoritetsspråklege søkarar som ikkje har samisk, svensk eller dansk morsmål. Søknadsfrist 1. mars for ordinære søkarar og 1. februar for elevar med fortrinnsrett eller rett til individuell vurdering 10

12 Inntak - søkarar med frist 1. februar Inntak av elevar som søkjer med fortrinnsrett eller individuell vurdering 1. februar: FORTRINNSRETT vedleggsskjema A, Pkt. 4A Kven kan søkje med fortrinnsrett ved inntak til vgo? Inntak til vidaregåande opplæring for elevar som har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1 og som søkjer om fortrinnsrett ved inntak: Søkarar til Vg1 - som søkjer om inntak til særskilt utdanningsprogram og med rett til spesialundervisning, jf i forskrift til opplæringslova. - med rett til spesialundervisning, og med sterkt nedsett funksjonsevne og behov for omfattande tilrettelegging, jf i forskrift til opplæringslova. - med rett til teiknspråkopplæring etter opplæringslova 3-9, jf i forskrift til opplæringslova. - med vedtak om utvida til, jf i forskrift til opplæringslova. Søkarar til Vg2 og Vg3 - med rett til spesialundervisning, og med sterkt nedsett funksjonsevne og behov for omfattande tilrettelegging, jf i forskrift til opplæringslova. - med rett til teiknspråkopplæring etter opplæringslova 3-9, jf i forskrift til opplæringslova. - som har vedtak om utvida tid, jf i forskrift til opplæringslova. 11

13 Inntak søkarar med frist 1. februar INDIVIDUELL VURDERING vedleggsskjema A, Pkt. 4B Kven kan søkje om individuell vurdering ved inntak til vgo? Inntak til vidaregåande opplæring for elevar som har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1 og som søkjer om individuell vurdering ved inntak: Søkarar til Vg1 - med rett til spesialundervisning, for søkarar som manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga, jf i forskrift til opplæringslova. Søkarar til Vg2 og Vg3 - med enkeltvedtak om rett til spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse. Søkarar med enkeltvedtak om spesialundervisning og som på grunnlag av vedtaket ikkje har vurdering med karakterar i fleire fag, jf i forskrift til opplæringslova. I tillegg kan elevar søkje om individuell vurdering ved inntak til 4. eller 5. år i vidaregåande opplæring, etter opplæringslova 3-1, femte ledd. Du finn komplett utgåve av skjemaet til gjennomsyn sist i heftet. Vi minner om at de skal hente skjema frå heimesida til fylkeskommunen (bruk lenka) og sjølvsagt ikkje kopiere herifrå når det skal fyllast ut. Søkarar med fortrinnsrett eller individuell vurdering i inntaket får inntaksmelding i mars. Lenke til skjema: https://mrfylke.no/tenesteomraade/utdanning /Inntak/Vedleggsskjema 12

14 Inntak - søkarar med frist 1. februar Andre som har søknadsfrist 1. februar Andre enn elevar med A-skjema som har søknadsfrist 1. februar vil få inntaksmelding i juli, samtidig som dei som søker i ordinært inntak til 1. mars. Dette gjeld: Dei som av andre særlege grunnar må behandlast individuelt, jf og Sjå R-skjema. Minoritetsspråklege som har særskilt språkopplæring og som manglar karaktervurdering i meir enn halvparten av faga, eller som er nyleg komne til Noreg Følgjande søkarar skal søkje på vedleggsskjema R til 1. februar: Elevar som er inne i eit bestemt behandlingsopplegg. Elevar som er under oppfølging av barnevernet. Elevar som er busett i asylmottak, og er mindreårige. 13

15 Inntak søkarar med frist 1. februar Det er viktig at dokumentasjon er lagt ved, sjå pkt. 4 i skjema. Og at det er kryssa av om eleven ønskjer eit møte med skolen om tilrettelagt opplæring, sjå pkt. 6 i skjema. Minoritetsspråklege søkarar Søkarar som har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring og manglar karaktervurdering i halvparten eller meir av faga, jf. 6-23, eller er nyleg komne til Noreg kan søkje om individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring etter 6-25 for Vg1 og 6-38 for Vg2 og Vg3 i forskrift til opplæringslova. Desse skal søkje på Vigo innan 1. februar, men skal bruke eige vedleggsskjema: Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere skoleåret 2014/ Sjå side 46 og utover for meir informasjon om minoritetsspråklege søkarar. 14

16 Inntak - søkarar med frist 1. februar SØKARKATEGORIAR med søknadsfrist 1. februar: Fortrinn til særskilt utdanningsprogram 6-15 Fortrinn pga. nedsett funksjonsevne 6-17 Fortrinn med rett til teiknspråkopplæring 6-18 og 6-31 Fortrinn pga. utdanningsprogram over to år 6-19 og 6-32 Individuell vurdering pga. spesialundervisning og manglande karaktervurdering i meir enn halvparten av faga 6-22 og 6-35 Inntak til 4. og 5. år i vidaregåande opplæring 15

17 Inntak søkarar med frist 1. februar Særskilt utdanningsprogram, jf i forskrift til opplæringslova For elevar som ønskjer å søkje om fortrinnsrett i inntak til eit særskilt utdanningsprogram. Desse søkarane skal kommunane sende inn melding om til Utdanningsavdelinga innan 1. oktober det året dei går i 10. klasse. Kommunane, med kopi til skolen, vil få tilbakemelding når Utdanningsavdelinga har gjort ei vurdering om kor vidt dokumentasjonen er tilstrekkeleg. Meldinga frå kommunen skal presisere: - vanskane som ligg til grunn for enkeltvedtaket om spesialundervisning - kvifor eleven oppfyller vilkåra for inntak til særskilt utdanningsprogram - tidlegare tiltak i opplæringa til eleven - kva vanskane har å seie for vidaregåande opplæring Krav til innhald i den sakkunnige vurderinga i samband med søknad om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram: Jf i forskrift til opplæringslova Den skal gjere greie for og ta standpunkt til følgjande: - Kva for vanskar som ligg til grunn for søknaden - Tidlegare tiltak i opplæringa - Kva vanskane har å seie for opplæringa i vgo - Om søkaren har særlege behov for å bli teken inn på eit særskilt utdanningsprogram - Om søkaren har særlege behov som ikkje kan sikrast ved at han/ ho blir tatt inn på eit av tre valde utdanningsprogram. - Om det er sannsynleg at eleven ut frå sine føresetnader har større moglegheit til å fullføre vgo med yrkes- eller studiekompetanse dersom han eller ho blir tatt inn til eit særskilt utdanningsprogram enn om han/ ho takast inn på eit anna utdanningsprogram. - Om søkaren har føresetnader og moglegheiter til å fullføre andre utdanningsprogram, og i kva grad han/ ho har moglegheit til å fullføre andre utdanningsprogram enn det som er oppført som primært val. - Behovet søkaren har for særskilt tilrettelegging i vidaregåande opplæring dersom eleven blir tatt inn på det særskilte utdanningsprogrammet samanlikna med andre utdanningsprogram. Søknadsfrist er 1. februar og søkaren skal søkje med A-skjema vedlagt. Vedlegg til A-skjema: - Utskrift av web-søknad - Kopi av karakterutskrift - Sakkunnig vurdering - IOP frå inneverande år - Halvårsvurdering frå inneverande skoleår - Individuell plan - Enkeltvedtak frå inneverande skoleår Søkaren må ha valt eit utdanningsprogram som er i samsvar med og på grunnlag av den sakkunnige vurderinga. Om det ikkje er samsvar, vil ikkje søkaren takast inn med fortrinnsrett etter 6-15 i forskrift til opplæringslova. Vilkår for å få fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram: Eleven må ha moglegheit til å fullføre vidaregåande opplæring med yrkes- eller studiekompetanse, dvs. moglegheit til å få full måloppnåing med karakterar i alle fag Dersom søkaren blir vurdert til å ha fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram, vil Utdanningsavdelinga v. PPT-koordinator bestille sakkunnig vurdering frå den fylkeskommunale PPtenesta. 16

18 Inntak - søkarar med frist 1. februar Den sakkunnige vurderinga er dokumentasjon ved innsøking 1. februar, og avgjerande i høve om søkar får godkjent fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram eller ikkje. Nedsett funksjonsevne, jf i forskrift til opplæringslova For elevar som ønskjer å søkje om fortrinnsrett på bakgrunn av nedsett funksjonsevne. Desse søkarane skal kommunane sende inn melding om til Utdanningsavdelinga innan 1. oktober det året dei går i 10. klasse. Kommunane, med kopi til skolen, vil få tilbakemelding når Utdanningsavdelinga har gjort ei vurdering om kor vidt dokumentasjonen er tilstrekkeleg. Dette er elevar som: - har rett til spesialundervisning - har sterkt nedsett psykisk eller fysisk funksjonsevne - har på grunn av nedsett funksjonsevne eit særleg behov for å bli teken inn ved ein skole som er særskilt tilrettelagt Det må føreligge dokumentasjon som underbygger det særlege behovet eleven har. Denne dokumentasjonen må presisere kva for utfordringar eleven har og kva for tilretteleggingar han/ ho har behov for. Dokumentasjon kan for eksempel vere sakkunnig vurdering frå PPT, enkeltvedtak, IOP, og i enkelte høve dokumentasjon om eleven si helse. Det er presisert at det skal føreligge samtykkeerklæring frå eleven. Utan slikt samtykke kan ikkje Utdanningsavdelinga vurdere meldinga frå kommunen, og meldinga blir returnert. Søknadsfrist er 1. februar og søkaren skal søkje med A-skjema vedlagt. Vedlegg til A-skjema: - Utskrift av web-søknad - Kopi av karakterutskrift - Sakkunnig vurdering - IOP frå inneverande år - Halvårsvurdering frå inneverande skoleår - Individuell plan - Enkeltvedtak frå inneverande skoleår Søkaren har rett til eit av tre valte utdanningsprogram. Fylkeskommunen, ved Utdanningsavdelinga, vurderer på individuelt grunnlag om det er tungtvegande grunnar til at søkaren bør komme inn på ein bestemt skole. Men det er viktig å vere klar over at elevar uansett ikkje har rett til inntak på ein bestemt skole. Utdanningsavdelinga vil saman med aktuelle skolar arbeide med å utforme utdanningstilbod som er tilpassa den enkelte søkar sine utfordringar. Skulane vil allereie før søknadsfristen vere godt førebudd på at det er sannsynleg at det kjem elev(ar) som har sterkt nedsett psykisk eller fysisk funksjonsevne ved skolestart neste år. Det er viktig å merke seg at meldingar frå kommunen som gjeld 6-15 og 6-17 ikkje er søknadar til vidaregåandeopplæring. Søknaden skal fyllast ut på og A-skjema sendast inn til søknadsfrist. 17

19 Inntak søkarar med frist 1. februar Teiknspråk, jf for Vg1 og 6-31 for Vg2 og Vg3 i forskrift til opplæringslova Søkarar med fortrinnsrett som har rett til opplæring i og på teiknspråk, og som søkjer om opplæring med tolk i ordinær vidaregåande skole. Retten til opplæring i og på teiknspråk er regulert i opplæringslova 3-9. Desse søkarane vel sjølv om dei vil ta den vidaregåande opplæringa i ein ordinær vidaregåande skole med tolk, eller om dei vil søkje ein såkalla knutepunktskole og vere i eit teiknspråkmiljø. Vilkår for inntak til knutepunktskolar finn de i 6-40 i forskrift til opplæringslova. Utdanningsprogram over to år, jf for Vg1 og 6-32 for Vg2 og Vg3 i forskrift til opplæringslova Retten til utdanningsprogram over to år er regulert i opplæringslova 3-1, 5. ledd. Søkarar som har søkt om og fått godkjent utdanningsprogram/ programområde over to år har ein fortrinnsrett i inntak til vidaregåande opplæring. Fristen for å søkje om utvida tid er 1. desember det året eleven går det første året av det utdanningsprogrammet/ programområdet det søkjast om å få bruke to år på. Sjølv om søknaden blir godkjent, må ein søkje om inntak til vidaregåande opplæring 1. februar. Kopi av vedtaket frå Utdanningsavdelinga skal leggjast ved A- skjema. Lenke til skjema: https://mrfylke.no/tenesteomraade/utdanning/spesial undervisning-og-andre-tilrettelagteopplaeringstilbod/spesialpedagogisk-arbeid-i-vgo Har spesialundervisning og manglar karakterar, jf for Vg1 og 6-35 for Vg2 og Vg3 i forskrift til opplæringslova Søkarar som har spesialundervisning og som manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga skal takast inn til vidaregåande opplæring etter individuell vurdering. Jf og 6-35 i forskrift til opplæringslova. 18

20 Inntak - søkarar med frist 1. februar Inntak til 4. og 5. år i vidaregåande opplæring Elevar som - har behov for mykje tilrettelegging - har grunnkompetanse som mål - har behov for meir enn 3 år i vidaregåande opplæring for å nå planlagde opplæringsmål Elevar som har hatt og har spesialundervisning og som har behov for meir enn 3 år i vidaregåande opplæring kan søkje om eit 4. eller 5. år. Behovet for utvida tid må dokumenterast og det skal ligge føre sakkunnig vurdering frå PPT på mal 6a. Krav til innhald i den sakkunnige vurderinga i samband med søknad om utvida rett og inntak til 4.eller 5. år i vgo, jf. opplæringslova 3-1, 5. ledd.: - Gjere greie for mål for den vidaregåande opplæringa eleven ikkje har nådd i løpet av første termin i inneverande skoleår. - Ei vurdering av mogleg måloppnåing i andre termin. - Ei grunngjeving av korfor eleven vil ha utbytte av, - og derfor treng eit år med utvida rett (eleven sin IOP og halvårsvurdering brukast som utgangspunkt). Desse søkarane er ikkje ivaretekne i forskrifta kapittel 6 til opplæringslova, men retten til utvida tid er presisert i opplæringslova 3-1, femte ledd. Møre og Romsdal fylkeskommune har valt å gi desse søkarane rett til individuell vurdering ved inntak til vidaregåande opplæring. Retten vil bli presisert i lokal forskrift. Søknadsfrist er 1. februar og søkaren skal søkje med A-skjema vedlagt. Vedlegg til A-skjema: - Utskrift av web-søknad - Kopi av karakterutskrift - Sakkunnig vurdering - IOP frå inneverande år - Halvårsvurdering frå inneverande skoleår - Individuell plan - Enkeltvedtak frå inneverande skoleår 19

21 Inntak søkarar med frist 1. februar KVEN GJER KVA i inntaksprosessen for elevar med søknadsfrist 1. februar Skole/ hjelpeinstans er ansvarleg for å: Hjelpe elevar og føresette med søknad på utfylling av A-skjema og ev. andre vedleggskjema, som R-skjema og vedleggskjema for minoritetsspråklege elevar. Sjå til at sakkunnig vurdering og anna nødvendig dokumentasjon ligg ved vedleggskjema. Sende 2 eksemplar av A-skjema eller R-skjema med alle vedlegg til Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga innan 1. februar. Skole PPT Kommune Utd.avd. Ferdigstille Excel-liste til midten av mars i samarbeid med kontaktperson på Utdanningsavdelinga. Kalle inn elevar med føresette, samt avgjevarskole, og avgjevar- og mottakar-ppt til samtale om opplæringstilbodet skolen kan gi i mars-april. Sjå årshjul side 8. Utarbeide enkeltvedtak og IOPar for elevane som søkte til 1. februar innan starten av juni. Hugs kopi til Utdanningsavdelinga og til det PPT-kontoret som samarbeider med skolen. Hugs at ved all ny dokumentasjon skal originalen sendast til Utdanningsavdelinga, medan skolen beheld ein kopi. Dersom ny viktig informasjon kjem fram gjennom telefonsamtalar eller møte, må dette førast inn i Excel-lista som viktig dokumentasjon då det kan brukast ved eventuell klagebehandling. Utdanningsavdelinga er ansvarleg for å: Vere rådgjevar og rettleiar for hjelpeinstans i innsøkingsfasen. Informere om lovverk og forskrift, samt gjere greie for inntaksrutinar og søknadsprosess i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal fylkeskommune. Registrere aktuelle data frå A- skjema inn i Vigo og så overlevere eit eksemplar av A-skjema med alle vedlegg til skolen som står ført opp som første ønske eller skolen som Utdanningsavdelinga vurderer eleven inn på. Dette skjer på overleveringsmøte i februar. Sende melding om inntak til vidaregåande opplæring til dei som skal prioriterast inn i inntaket, altså dei som søker om fortrinnsrett og for individuell vurdering. Inntaksmeldinga til desse blir sendt ut i mars. Sjå årshjul side 8. Ferdigstille Excel-liste i Ephorte til midten av mars i samarbeid med skolane. Denne lista inneheld nødvendig informasjonsutveksling mellom skole og Utdanningsavdeling i sakshandsaminga fram til inntak er gjennomført. PPT er ansvarleg for å: Samarbeide med skolane i innsøkingsprosessen og om individ- og systemarbeid gjennom heile skoleåret. 20

22 Inntak - søkarar med frist 1. februar Utarbeide sakkunnige vurderingar til elevar som vil søkje om fortrinnsrett til særskilt utdanningsprogram ( 6-15) etter bestilling frå Utdanningsavdelinga i desember-januar. Mal 5 som tillegg til ordinær sakkunnig vurdering, mal 4. Utarbeide sakkunnige vurderingar til elevar som vil søkje om fortrinnsrett pga. sterkt nedsett funksjonsevne ( 6-17) mal 4, og for elevar med rett til spesialundervisning som manglar meir enn halvparten av karakterane ( 6-22), mal 4, i samarbeid med skolane etter inntak i mars-april. Utarbeide sakkunnige vurderingar for elevar som vil søkje om utvida tid, 4. eller 5. år i vidaregåande opplæring. Mal 6a som tillegg til ordinær sakkunnig vurdering, mal 4. Utarbeide sakkunnige vurderingar som er knytt opp mot det skoletilbodet søkaren har komme inn på. Lenke til malar: https://mrfylke.no/tenesteomraade/utdanning/ppt Malane finn de til gjennomsyn i full storleik sist i heftet her. Bileta her er meint som illustrasjonar. 21

23 Inntak søkarar med frist 1. februar Overleveringsmøte i februar: Overleveringa av A-skjema skjer på eit møte i Molde i februar kvart år. Då får skolane Prosedyreheftet du held i handa, A-skjema og ei Excel-liste der alle aktuelle elevar er oppførte. Excel-lista skal vere eit arbeidsreiskap i kommunikasjonsprosessen mellom skolane og Utdanningsavdelinga. Desse opplysningane er sensitive så lista er lagt inn i Ephorte. Det er oppretta eiga mappe (sak) for kvar skole, og det er berre inntaksansvarlege og/ eller spes.ped.ansvarlege på skolen og saksbehandlarane på Utdanningsavdelinga som har tilgang til mappene. Excel-liste -> eksempel: Pga. ny forskrift vil de i år oppleve at Excel-listene inneheld færre elevar enn tidlegare, då alle elevar som har karakterar (tidl. kat. Q) søkjer til 1. mars med meldeskjema B. NB! Det er viktig å understreke at vi må bruke BERRE elevane sitt referansenummer og deira initialar i all korrespondanse utanfor Excel-lista mellom Utdanningsavdelinga og skolane i høve inntaket og det spesialpedagogiske arbeidet på skolane. 22

24 Inntak - søkarar med frist 1. mars Inntak av elevar som søkjer med melding om tilretteleggingsbehov 1. mars: Elevar som søkjer med vedleggskjema B må krysse av for ein av desse: A Eg vil melde om vanske som skolen bør vite om. B Eg vil melde om behov for tilrettelegging av opplæringa, men ikkje spesialundervisning. C Eg vil melde frå om at eg har spesialundervisning inneverande skoleår. I dette skjemaet, som i andre vedleggskjema, vil du berre kunne skrive der det er grå felt. Dei grå tekstfelta utvidar seg etter kor mykje du vil skrive. Kryssboksane tillét berre kryss. Lenke til skjema: https://mrfylke.no/te nesteomraade/utdan ning/inntak/vedleggs skjema Melding om tilretteleggingsbehov B-skjema er eit meldeskjema for søkarar som søkjer ordinært inntak til vidaregåande opplæring, men som har eit tilretteleggingsbehov. Skjemaet gjeld ikkje som søknad om spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, men er ei melding om ein vanske/ behov som eleven har, og som skolen må ta omsyn til innanfor den ordinære tilrettelegginga ved skolen så langt råd er. Det må vurderast om eleven har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. 23

25 Inntak søkarar med frist 1. mars Skolen/ hjelpeinstans skal hjelpe elev/ føresette med søking på og å fylle ut eventuelle vedleggskjema. B-skjema i to eksemplar med dokumentasjon skal sendast til Utdanningsavdelinga som registrerar at skjema er motteke i Vigo. B-skjema blir ikkje saksbehandla av Utdanningsavdelinga. Ved bruk av B-skjema må søkaren komme inn under ein av kategoriane i punkt A-C, om melding av vanske/ tilretteleggingsbehov/ spesialundervisning inneverande skoleår. Kryssar ein av punkt A eller B, må søkar spesifisere meir i punkt 5. Kryssar ein på punkt C, melding om spesialundervisning inneverande år, må søkar fylle ut punkt 6. Det er viktig at opplysninga som kjem fram synleggjer kva tilretteleggingsbehov søkar har behov for. 24

26 Inntak - søkarar med frist 1. mars Fyller eleven ut pkt. 7, behov for tekniske og/ eller digitale hjelpemiddel/ eiga skyssordning, må det komme tydeleg fram kva eleven treng av hjelpemiddel/ skyssordning. Dette må sjåast i samanheng med vanskane, pkt. 4. Vedlegg som synleggjer vansken/ behovet/ spesialundervisninga må leggast ved meldinga, jf. pkt. 8. Vedlegg/ dokumentasjon som skal vere med B-skjema: 1. Utskrift av web-søknad 2. Kopi av karakterutskrift 3. Sakkunnig vurdering 4. Enkeltvedtak frå innev. skoleår 5. IOP frå inneverande skoleår 6. Halvårsvurdering frå innev. skoleår 7. Individuell plan 8. Anna relevant dokumentasjon Overleveringsmøte i mars Overleveringa av B-skjema skjer på eit møte i Molde i mars. Då får skolen informasjon om dei søkarane som har søkt med B-skjema vedlagt for å melde om ein vanske, behov for tilrettelagt opplæring eller har hatt spesialundervisning inneverande år i vgo, samt sjølve vedleggsskjemaet utdelt for dei søkarane som har skolen oppført som første ønske i søknaden sin i Vigo. Prosess etter overlevering av vedleggskjema Skolane kan etter overleveringsmøtet begynne kartlegging av behovet for desse søkarane, samt sjå kva søkaren eventuelt treng av tilrettelegging utover den tilpassa opplæringa skolen tilbyr. 25

27 Inntak søkarar med frist 1. mars Ber søkaren om møte med den vidaregåande skolen eller skolen ser behov for eit møte, må ein planlegge dette og vurdere i samråd med søkar og føresette om det skal kallast inn frå avgjevarskole. Dette må skje seinast ved skolestart. Blir det halde møte før søkaren har fått elevstatus ved skolen er det viktig å presisere at skolen planlegg eit løp om søkaren blir elev ved skolen. PPT kan gjerne vere med på desse møta om søkaren/eleven syns det er greitt. Her må mottakarskole synleggjere kva tilpassa opplæring dei har på skolen. Treng eleven meir tilrettelegging enn den tilpassa opplæringa skolen skisserer, har eleven rett til å søkje om spesialundervisning jf. opplæringslova 5-1. Skolen hjelper eleven vidare i prosessen med å søkje spesialundervisning og med kontakt til PPT for sakkunnig vurdering. Søkar som søkjer med B-skjema som vedlegg får inntaksmelding ved ordinært inntak i juli. Omprioritering av søknadar innan 1. mai Til tross for god rettleiing og ein ryddig prosess omkring det å søkje vidaregåande opplæring på våren, skjer det at elevar ønskjer å omprioritere søknaden sin til noko heilt anna enn det dei har søkt på innanfor søknadsfristen. Vi prøver så langt som råd er å samtykke til dei søknadane som kjem oss i hende innanfor oppsett frist, så sant dei har ei god grunngjeving for omprioriteringa og rutinane er følgde. Gjeld berre søkarar som søkjer med frist 1. mars: Alle ønske om endring skal vere skriftlege og underskrivne av både elev og rådgivar. Det er ikkje mogleg å endre ønske etter 1. mai. Aktuell saksbehandlar ved Utdanningsavdelinga gir beskjed til skolen om det nye ønsket og ber skolen vurdere det. Skolen sender skriftleg svar (e-post er godt nok) til saksbehandlar. Den aktuelle saksbehandlar må straks gi stadfesting til aktuell skole. Dette gjeld både avgjevar- og mottakarskole. Søkarar til 1. februar har ikkje høve til omprioritering av ønske, då tilbod om skoleplass kjem allereie i mars. 26

28 Inntak - søkarar med frist 1. mars Prosess etter inntak for elevar med B-skjema Kjem eleven inn på eit av dei andre ønska sine blir B-skjema ettersendt frå Utdanningsavdelinga til den aktuelle skolen for vidare sakshandsaming. Då må skolen begynne arbeidet med å kartlegge eleven sine behov så snart som mogleg etter inntak, og ha møte med elev og føresette i samband med skolestart. Skolen kan, ved behov, innhente ytterlegare opplysningar om eleven som er relevant for tilrettelegging av opplæring, så lenge det ligg føre samtykke for dette, jf. punkt 10 om samtykke på B-skjema. Når inntaket er klart i juli og skolen har kartlagt eleven sine tilretteleggingsbehov, inviterer skolen eleven og føresette inn til eit møte, om dette ikkje er gjennomført før inntak, for å diskutere/ presentere tilpassa opplæring som skolen kan tilby ut frå meldinga om vanske/ behov jf. punkt 6 i skjema. PPT kan vere med på møtet om det er ønske frå eleven. Blir det i møtet klart at eleven treng meir enn tilpassa opplæring kan ein melde frå om at eleven vil ha behov for spesialundervisning, jf. Opplæringslova 5-1. Denne meldinga kan gjevast munnleg i møtet direkte til PPT for vidaregåande skole om dei er med på møtet, eller så skal skolen gje melding til PPT, slik at PPT kan starte arbeidet med sakkunnig vurdering. Skolen må sette i gong tiltak. Har eleven i første omgang tilpassa opplæring innan for dei ordinære rammene på skolen, men det viser seg at eleven treng spesialundervising, jf. Opplæringslova 5-1, seinare ut i skoleåret, skal rutinane for tilvising av elevar til PPT følgjast. Sjå neste side. For elevar som skal ha spesialundervisning, skal enkeltvedtak og IOP vere ferdig utarbeidd innan 20. oktober For elevar som ikkje har spesialundervising føregåande år er det opp til eleven å ønske eit møte. Kryssar eleven at han/ ho ønskjer eit møte med skolen om tilretteleggingstilbodet på punkt 5, skal skolen kalle eleven inn på møte og skissere tilpassa opplæring innan for dei rammene skolen har. Og ut frå dette vil ein kunne vurdere om eleven vil søkje om rett til spesialundervisning, jf. Opplæringslove

29 Inntak søkarar med frist 1. mars Tilvising til PPT Når ein opplever at eleven ikkje har tilfredsstillande utbytte av opplæringa, vil det i første omgang kunne drøftast i skolen sitt ressursteam, samt med eleven sjølv og eventuelt føresette. Jf. Utdanningsdirektoratet sitt hefte Spesialundervisning. Veileder til opplæringsloven. (Udir, 2009), bør skolen vurdere både individfaktorar og systemfaktorar før ei eventuell tilmelding til PPT. Ved tilvising til PPT skal det også vere med ein pedagogisk rapport som seier noko om resultat av kartlegging av eleven sine behov utført ved skolen. I tillegg til formell tilmelding frå skoleeigar/ skolen til PP-tenesten vil det også vere naturleg med dialog og meir utformell kontakt i samarbeidet mellom skolen og PPT. Med bakgrunn i føringane frå udir har Utdanningsavdelinga utarbeidd eit flytskjema som ivaretek krava frå udir. 28

30 Melding om avbrot før 1. september for elevar med fortrinnsrett eller individuell vurdering A-skjema For elevar med fortrinnsrett eller individuell vurdering som ikkje møter ved skolestart eller som avbryt si vidaregåande opplæring før 1. september, skal skolane fylle ut Melding om avbrot før 1. september og sende denne inn til Utdanningsavdelinga. Etter 1. september følgjer skolane vanlege prosedyrar for avbrot, også for denne elevgruppa. For elevar med B-skjema følgjer skolane vanlege prosedyrar knytt til sluttmelding for ordinære elevar. Lenke til skjema: https://mrfylke.no/tenesteomraade/utdanning/spesialundervisn ing-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod/spesialpedagogiskarbeid-i-vgo Lovreglar om saksbehandling Vedtak om rett til spesialundervisning er enkeltvedtak etter definisjonen i forvaltningslova 2. Reglane i forvaltningslova om enkeltvedtak gjeld, sjå forvaltningslova kap. IV, V og VI. Opplæringslova kap. 5 inneheld spesielle reglar om behandling av saker som gjeld spesialundervisning. Føremålet med desse reglane i opplæringslova er å sikre at tilbod om spesialundervisning byggjer på faglege tilrådingar, og at slikt tilbod blir utarbeidd i nært samarbeid mellom skolen og eleven/ føresette. Opplæringslova på nett finn du her: Forvaltningslova på nett finn du her: 5-1 i opplæringslova definerer kven som har rett til spesialundervisning. Sjå også Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogiske hjelp og spesialundervisning, utgitt av Utdanningsdirektoratet i Skolen si vurdering av elevane sitt utbytte av opplæringa Alle elevar eller føresette kan krevje at skolen gjere nødvendige undersøkingar for å finne ut om ein elev treng spesialundervisning/ kva for opplæring eleven har behov for. Dette er ei kontinuerleg vurdering gjennom heile skoleåret. Undervisningspersonalet skal vurdere om eleven treng spesialundervisning og melde frå til rektor eller den som har fått delegert rektor si myndigheit om dette når slike behov er til stades, jf. opplæringslova 5-4. Vi viser til rettleiingsheftet frå Utdanningsdirektoratet, nemnd ovanfor, kapittel 6. 29

31 Krav om samtykke frå elev/ føresette og andre reglar om rett til medverknad A) Eleven/ føresette skal samtykke i at det blir innhenta opplysningar frå andre instansar til bruk ved vurderinga av retten til spesialundervisning. Det er plass for slikt samtykke på A-skjema, R-skjema og B-skjema. Skolen må passe på at dette samtykket er gitt før det kan bli aktuelt å innhente slike opplysningar B) Eleven/ føresette skal samtykke i at det blir innhenta sakkunnig vurdering, jf. opplæringslova 5-4. Det er ikkje nødvendig å innhente samtykke i dei tilfella der elev/ føresette har søkt om spesialundervisning og sakkunnig vurdering blir utarbeidd som ledd i behandlinga av søknaden. C) Eleven/ føresette har rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak, jf. opplæringslova 5-4 D) Eleven/ føresette skal også samtykke i at det blir gjort vedtak om spesialundervisning. Samtykkekravet er oppfylt i dei tilfella der det ligg føre søknad om spesialundervisning. E) Utforming av opplæringstilbodet skal drøftast med eleven og føresette, og det skal leggjast stor vekt på deira syn, jf. opplæringslova

32 Dokumentrekka spesialundervisning i vidaregåande skole Dokumentrekka: Sakkunnig vurdering > enkeltvedtak > individuell opplæringsplan 31

33 Dokumentrekka spesialundervisning i vidaregåande skole Om sakkunnig vurdering Før skolen gjer vedtak om spesialundervisning skal det vere innhenta sakkunnig vurdering av dei særlege behova til eleven, jf. opplæringslova 5-3. Den sakkunnige vurderinga skal m.a. greie ut om og ta standpunkt til: eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet lærevanskar hos eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa realistiske opplæringsmål for eleven om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod Den sakkunnige vurderinga skal danne grunnlag for enkeltvedtak, IOP og årsevaluering. Info og malar for PPT i vgo finn du her: https://mrfylke.no/tenesteomraade/utdanning/ppt 32

34 Dokumentrekka spesialundervisning i vidaregåande skole Arbeid fram mot enkeltvedtak om rett til spesialundervisning Skolen har ansvar for at saka er tilstrekkeleg utgreidd før det kan takast avgjerd om rett til spesialundervisning, jf. fl 17. Elevar med søknadsfrist 1. februar og med A-skjema: Skolen skal så snart som mogleg etter overleveringsmøte i februar saman med PPT må gjennomgå eventuell sakkunnig vurdering og anna dokumentasjon for elevar som har søkt med vedleggskjema A og vurdere behovet for spesialundervisning og (ny) sakkunnig vurdering. PPT utarbeider ny sakkunnig vurdering for elevane, så framt det ikkje føreligg, etter avtale med skolane i løpet av april-mai. Elevar med søknadsfrist 1. mars og med B-skjema: Skolen skal så snart som råd etter inntak i juli planlegge kartlegging og samtale med dei elevane som har meldt behov for det, og i samarbeid med PPT vurdere behovet for (ny) sakkunnig vurdering. PPT utarbeider sakkunnige vurderingar etter avtale. Merk at elevar som får spesialundervisning skal ha same totale undervisningstimetalet som andre elevar, jf. opplæringslova 5-1. Det er rektor ved den enkelte skole som gjer enkeltvedtak om spesialundervisning. Kopi av alle dei enkeltvedtaka som skolen har saksbehandla i samband med inntaket, skal sendast til Utdanningsavdelinga samtidig med at vedtaket vert sendt til eleven. Vedtak om spesialundervisning skal grunngivast i samsvar med forvaltningslova 25, dvs. at det må visast til lovregelen som vedtaket byggjer på og dei faktiske forhold som ligg til grunn for vedtaket. Dersom dei faktiske forholda går fram av den sakkunnige vurderinga, er det tilstrekkeleg å vise til denne. Vidare skal dei hovudomsyna som er vektlagt komme fram av vedtaket. 33

35 Dokumentrekka spesialundervisning i vidaregåande skole Enkeltvedtaket skal vere så klart at det ikkje er tvil om kva opplæringstilbodet går ut på, og kvifor skolen gir dette tilbodet. Følgjande fristar gjeld for enkeltvedtak om rett til spesialundervisning: Innan 6. juni: Vedtak skal vere gjort for elevar som har søkt til 1. februar og har søkt på A- skjema om fortrinnsrett eller individuell vurdering. Kopi skal sendast Utdannings-avdelinga og PPT-kontoret som er knytt til skolen så snart vedtaket er fatta. Innan 20. oktober: Vedtak skal vere gjort for dei som blir tatt inn i hovudinntaket med søknadsfrist 1. mars og som har søkt med B-skjema vedlagt. Dersom vedtaket om spesialundervisning avvik frå den sakkunnige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket (mellom anna) vise kvifor skolen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter 5-1 i opplæringslova. Det må òg gå fram av grunngivinga at opplæringstilbodet som skolen vil gi er i samsvar med det som er vurdert som realistiske opplæringsmål for eleven. Ved avslag på spesialundervisning skal det gå fram av grunngivinga korleis eleven likevel får eit likeverdig opplæringstilbod. Det er klagerett på enkeltvedtak om spesialundervisning. Prosessen med å vurdere retten til spesialundervisning og gjere eventuelle enkeltvedtak skal ta til direkte etter inntaket. Kopi skal sendast Utdannings-avdelinga så snart vedtaket er fatta. Fortløpande: Enkeltvedtak som blir gjort i løpet av skoleåret skal gjerast snarast etter at det er klarlagt at eleven har rett til spesialundervisning. Kopi av vedtaket skal straks sendast til Utdanningsavdelinga. Fylkesmannen er klageinstans jf. opplæringslova Klagen skal sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde. 34

36 Dokumentrekka spesialundervisning i vidaregåande skole Innhaldet i enkeltvedtaka Vedtak om spesialundervisning er enkeltvedtak etter forvaltningslova og må såleis følgje reglane for slike vedtak. Det er viktig å vere merksam på at vedtak om rett til spesialundervisning skal innehalde opplysningar om: planlagt sluttkompetanse kva for programområde eleven er knytt opp imot mål for opplæringa for dette skoleåret presise opplysningar om innhald, omfang og organisering av opplæringa retten til same totale timetal som alle andre elevar, 30/ 35 timar per veke (jf. opplæringslova 5-1, andre leddet, tredje punktum) presisering av det pedagogiske ansvaret for undervisninga (jf. opplæringslova 10-1) eventuelt andre tilretteleggingstiltak grunngiving for vedtaket særskilt grunngiving dersom vedtaket avvik frå den sakkunnige vurderinga (jf. opplæringslova 5-3, siste ledd) at vedtaket kan gjerast om i løpet av skoleåret ved endra behov klagerett, klagefrist og kven klagen skal rettast til underskrivast av rektor ved skolen Vedtak om avslag på rett til spesialundervisning skal innehalde opplysningar om: grunngiving for avslaget kvifor skolen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten at vedtaket kan gjerast om i løpet av skoleåret ved endra behov klagerett, klagefrist og kven klagen skal rettast til kvalitetssikring og underskriving av rektor ved skolen For dei søkarane som blir tatt inn i hovudinntaket skal prosessen med å gjere enkeltvedtak ta til snarast etter inntaket, og vedtaket skal gjerast i god tid før 1. oktober då det skal sendast kopi til Utdanningsavdelinga. 35

37 Dokumentrekka spesialundervisning i vidaregåande skole Individuell opplæringsplan IOP og evaluering Søkarar til 1. februar med A-skjema: Skolane sender søknad med vedlegg til PPT-kontoret som er knytt til skolen og PPT utarbeider ny sakkunnig vurdering for desse elevane som skal vere ferdig i midten av mai. Deretter startar skolane arbeidet med å utforme enkeltvedtak og utarbeide IOPar for desse elevane. Frist: Enkeltvedtak skal sendast ut seinast 6. juni, og IOP ferdigstillast i løpet av juni. Søkarar til 1. mars med B-skjema: Skolane går etter inntak i gang md samtaler og planlegging for dei elevane som har kryssa av for det i B- skjema. I samarbeid med PPT vurderer dei behovet for spesialundervisning. Der det er behov utarbeider PPT ny sakkunnig vurdering som dannar grunnlaget for enkeltvedtak og IOP for desse elevane. Frist: Enkeltvedtak og IOP skal sendast ut seinast 20. oktober. IOP skal utarbeidast snarast etter at enkeltvedtaket om rett til spesialundervisning er gjort. Det skal skrivast årsevaluering etter kap. 5 i opplæringslova (Spesialundervisning, 5.5). 36

38 Dokumentrekka spesialundervisning i vidaregåande skole Departementet si endring for å forenkle saksbehandlingsreglene for spesialundervisning fjerna kravet om halvårsrapport i Men det er viktig å presisere at elevane likevel har krav på halvårsvurdering/ undervegsvurdering i alle fag på linje med alle andre elevar. Årsevaluering for alle elevar som har IOP skal ferdigstillast i juni, og skolen skal sende kopi av IOP m/årsevaluering til Utdanningsavdelinga. Dersom eleven får godkjent rett til spesialundervisning, kan PPT vere samarbeidspart i utarbeiding av IOP. Denne skal utformast på bakgrunn av sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Dersom eleven får avslag, kan PPT vere samarbeidspart for å kome fram til opplæringstiltak som gir god læring for eleven. IOP-skjema på nett finn du her: https://mrfylke.no/tenesteomraade/utdanning/spesialu ndervisning-og-andre-tilrettelagteopplaeringstilbod/spesialpedagogisk-arbeid-i-vgo 37

39 Rutinar ved behov for skyss til funksjonshemma elevar Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal vart revidert i T Under Dokument på fylket sine nettsider under Samferdsel-Skoleskyss, finn de skyssreglement for vidaregåande skole i Møre og Romsdal. Samferdselsavdelinga gjer vedtak om skyss for varig funksjonshemma elevar. Slike vedtak vert gjort etter at samferdselsavdelinga har mottatt erklæring frå sakkunnig og informasjon frå skolen. Det er viktig å merke at sakkunnig i dette tilfellet ikkje er PPT, men helseinstans. Sjølv om PPT kan nemne behov for skyss i si sakkunnige vurdering i samband med søknad om spesialundervisning, så skal ikkje denne sakkunnige vurderinga sendast til samferdselsavdelinga. Denne informasjonen er til bruk for skolen. Det skal utarbeidast ei eiga sakkunnig erklæring frå lege/helseinstans som skal leggast ved søknaden som skyss for funksjonshemma elevar. Skjema for skyssinformasjon frå skolen og erklæring frå lege/sakkunnig finn du under dokumenter på fylket sine nettsider under Samferdsel-Skoleskyss. Dersom vedtaket frå samferdselsavdelinga viser at elevar treng følgjeperson for å kunne nyttegjere seg skyssen, så må skolen ta ansvar for å organisere dette. Skjema for skyss finn du her: https://mrfylke.no/tenesteomraade/samferdsel /Skoleskyss På fylket sine heimesider finn de revidert skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal vedtatt i Fylkestinget Same lenke som over: mrfylk.no -> samferdsel -> skoleskyss 38

40 Hjelpemiddelsentralen Det er viktig å ta kontakt tidleg for å få nødvendige hjelpemiddel som t.d. teleslynge, spesialstol og liknande, slik at det kan vere på plass til skolestart. Tolk Ved behov for tolk, til dømes døvetolk eller skrivetolk, er det skolen si oppgåve å skaffe dette om det er elevar med denne type behov som er søkarar ved skolen. Økonomi Kvar skole får tildelt ein ressurs etter Utdanningsavdelinga si eigen økonomimodell for spesialundervisning. Utdanningsavdelinga tar sikte på å gjennomføre tildelinga medio april. Det blir halde tilbake ein liten reserve, kalla haustpotten, for at skolane skal kunne ta hand om elevar som dukkar opp i løpet av sommaren/ hausten. Haustpotten Den reserveressursen som ikkje blir tildelt i april, haustpotten, blir tildelt etter søknad frå skolane, med søknadsfrist 1. oktober. Ressursen skal komme elevar med stort hjelpebehov til gode. Dette kan vere ein elev som ut frå vedlagt dokumentasjon i søknaden ikkje såg ut til å ha så store vanskar/ hjelpebehov, men omfanget av hjelpebehova viste seg likevel å vere mykje større enn det skolen trudde og planla på våren. Søknaden skal skissere behov, organisering og omfang av tiltaka som er sett i verk for denne spesifikke eleven slik at han kan få eit likeverdig opplæringstilbod. Omdisponering av ein-til-ein-ressurs Dersom ein 1:1-elev sluttar/ ikkje møter, skal ressursen flyttast til ny skole eller trekkast inn. Skolane skal gi melding til Utdanningsavdelinga om desse elevane. Sjå Melding om avbrot før 1. september, side 9 i dette heftet. For elevar som sluttar etter 1. september, skal ein bruke det ordinære sluttmeldingsskjemaet. Flytting eller tilbaketrekking av økonomiske ressursar, kan få konsekvensar for undervisningsopplegg som involverer fleire elevar. Utdanningsavdelinga har derfor opna for at skolane kan søkje om omdisponering av beløpet. Skolane må då sende inn ein søknad til Utdanningsavdelinga. Søknaden må vise kva for konsekvensar det fører til at midla blir trekte tilbake, og samstundes gjere greie for korleis skolen ønskjer å bruke dei omtala midla resten av skoleåret. 39

41 Minoritetsspråklege elevar Innsøking Elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn blir tatt inn i vidaregåande skole etter kapittel 6 i forskrifta til opplæringslova slik som alle andre elevar. Minoritetsspråklege elevar i vgo For minoritetsspråklege må ein spesielt merke seg 6-3, 6-13 i forskrifta: 6-3. Krav om lovleg opphald Det er eit vilkår for inntak til vidaregåande opplæring at søkarar har lovleg opphald i Noreg. Søkarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphalds-løyve, har ikkje rett til inntak til vidaregåande opplæring. Søkarar som oppheld seg i landet i påvente av vedtak om opphaldsløyve, kan takast inn til vidaregåande opplæring i påvente av vedtak om opphaldsløyve, men dei har ikkje rett til å fullføre skoleåret dersom dei får avslag på søknaden om opphaldsløyve. Møre og Romsdal fylkeskommune vil i lokal forskrift presisere at mindreårige asylsøkarar kan takast inn i påvente av vedtak (dvs. i påvente av den ordinære søknadsbehandlinga). Men dei som har fått avslag i utlendingsnemnda har fått eit endeleg vedtak som ikkje kan påklagast. Desse søkarane har ikkje rett til inntak og skal ha avslag. Lovleg opphald skal dokumenterast med kopi av vedtak om opphaldsløyve. Kopi av sida i passet som inneheld personlege opplysningar med bilete skal også sendast med. Dersom søkar ikkje har lovleg opphald når Utdanningsavdelinga kjører inntak, blir søknaden avslått. Alle elevar som blir skrivne ut av norsk grunnskole, skal ha eit vitnemål, - det gjeld også minoritetsspråklege elevar. Vitnemål frå norsk grunnskole gir ungdom rett til vidaregåande opplæring, jf. opplæringslova 3-1. Dette gjeld sjølv om ein ikkje meistrer norsk og har IV i alle faga. 40

42 Minoritetsspråklege elevar i vgo Forskrifta 6-13 Vilkår for inntak til Vg1: Vilkår for inntak til vidaregåande opplæring til utdanningsprogram på Vg1 er at søkaren har fullført norsk grunnskoleopplæring eller tilsvarande. Dette kan dokumenterast ved vitnemål for fullført norsk grunnskole eller stadfesting av at søkaren fyller eitt av desse vilkåra: a) er skriven ut av grunnskolen etter opplæringslova 2-1 fjerde ledd. b) har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år. c) har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring for vaksne etter opplæringslova 4A-1 og denne forskrifta 4-33 Søkarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet etter bokstav b, må sjølve dokumentere dette eller grunngi at det er sannsynleg at han eller ho oppfyller vilkåret. Om fylkeskommunen finn at vilkåret ikkje er oppfylt, skal saka sendast til kommunen som avklarar om søkaren har tilsvarande realkompetanse etter bokstav c. Kommunen har ansvaret for å vurdere om søkaren har tilsvarande realkompetanse som fullført norsk grunnskoleopplæring etter bokstav c. Kommunen gjennomfører ei vurdering av realkompetansen til søkaren og gjer eit enkeltvedtak der det går fram om søkaren oppfyller vilkåret i bokstav c etter krava i 4-33, jf. opplæringslova 4A-1, eller om søkaren treng meir grunnskoleopplæring. Når fylkeskommunen har ansvar for grunnskoleopplæringa er ansvaret for gjennomføring av realkompetansevurdering av søkaren tilsvarande lagt til fylkeskommunen. Alle søkarar som ikkje kan sannsynleggjere at dei har 9 år grunnutdanning frå utlandet, skal realkompetansevurderast, jf. forskrifta Faga dei skal ha standpunkt- og eksamenskarakterar i er norsk, engelsk og matematikk. I tillegg skal dei velje mellom to av faga matematikk munnleg, naturfag, samfunnsfag eller religion, livssyn og etikk (RLE). Jf i forskrifta. Karakteren må vere 2 eller høgare for at dei skal kunne søkje om inntak til vidaregåande opplæring. Dette må dokumenterast med vitnemål frå kommunen/ ungdomsskolen. Alle søkarar med anna morsmål enn norsk, svensk, dansk og samisk skal fylle ut Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere og sende i 2 eksemplar til Utdanningsavdelinga saman med kopi av søknaden og dokumentasjon. Elevar som har gått alle åra i norsk grunnskole, men som har anna morsmål enn dei som er nemnde ovanfor, treng ikkje å registrere seg som minoritetsspråklege. Ver merksam på at alle som er merka av som minoritetsspråklege i Vigo skal sende inn skjema med dokumentasjon. Det er viktig at kopi av all dokumentasjon det blir bedt om blir lagt ved. Manglande vedlegg og/ eller underskrifter vil bli etterlyst, men det forseinkar behandling av søknaden. 41

43 Minoritetsspråklege elevar i vgo Søking i VIGO og MinID Søkarar som har norsk personnummer og mottar/ har mottatt MinID, skal søkje på nett. Kopi av nettsøknaden skal leggast ved vedleggsskjemaet. Det er viktig å sjekke at dei opplysningane som ligg i MinID stemmer med dei som blir lagt inn i nettsøknaden. Hugs å sjekke at mobilnummer er rett. Dei som ikkje har norsk personnummer, må fylle ut ein papirsøknad og sende inn. Når Utdanningsavdelinga mottar denne, vil søknaden bli registrert i Vigo. Søknadsskjema får ein ved å ta kontakt med Utdanningsavdelinga, For dei som har vitnemål frå norsk grunnskole er det per dato ikkje noko krav om norskkunnskapar når ein søkjer plass i vidaregåande skole. For å få tilfredsstillande utbytte av den vidaregåande opplæringa, rår vi likevel til at ein har gjennomført grunnleggande norskopplæring før ein tar til med vidaregåande utdanning. Desse vilkåra gjeld alle søkarar, både dei med behov for spesialundervisning og ordinære søkarar. Retten til særskilt språkopplæring Opplæringslova 3-12; Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Målgruppa i 3-12 er: nykomne og andre minoritetselevar som har så dårleg dugleik i norsk at dei ikkje kan følgje undervisning gitt på norsk. Retten til særskilt norskopplæring gjeld fram til elevane har tilstrekkelege ferdigheiter i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Fjerde leddet i 3-12 pålegg fylkeskommunen å kartlegge elevane sine ferdigheiter i norsk. Fylkesutdanningssjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune har delegert ansvaret for kartlegginga til dei vidaregåande skolane i fylket. Sjå skriv om Delegering av vedtakskompetanse. (Skrivet finn du på fylket si heimeside.) Dersom minoritetsspråklege elevar i vidaregåande skole har vore elevar i norsk grunnskole i tida etter 2003, skal dei etter 2-8 i opplæringslova ha gjennomgått ei 42

44 Minoritetsspråklege elevar i vgo kartlegging og ha fått enkeltvedtak om rett til/ ikkje behov for særskilt språkopplæring frå kommunen. Kopi av vedleggsskjema, dokumentasjon på kartleggingsresultat og enkeltvedtak blir sendt til den vidaregåande skolen der søkaren blir tatt inn. Også enkeltvedtak om rett til/ ikkje behov for særskilt språkopplæring og dokumentasjon frå ungdomsskole/ kommune blir sendt til den vidaregåande skolen der eleven kjem inn. NB: Retten til særskilt språkopplæring 3-12, gjeld berre elevar som er tatt inn i vidaregåande skole og som får opplæring etter 3-1 i opplæringslova. Læreplanar Den enkelte skole kan saman med eleven bestemme kva for læreplan ein vel å bruke, den nye læreplana i norsk for elevar med kort butid i Noreg eller den ordinære norskplana. Det er ein føresetnad at elevar som skal bruke den nye læreplana har rett til særskilt språkopplæring. Dersom det blir gitt opplæring etter den nye læreplana, skal eleven ha både standpunkt og eksamenskarakterar. Elevane kan framleis velje å få opplæring etter plana «Grunnleggende norsk for språklige minoriteter». Denne plana er nivåbasert og ikkje aldersbasert, eleven blir ikkje vurdert med karakter og det er ikkje eit eksamensfag. Skjema og malar for minoritetsspråklege elevar finn du her: https://mrfylke.no/tenesteomraade/utdanning/spesialund ervisning-og-andre-tilrettelagteopplaeringstilbod/minoritetsspraaklege-elevar Dersom skolen og eleven blir einige om å bruke den ordinære læreplanen i norsk, krev det spesielle tilretteleggingar. Ein må dessutan hugse at alle elevar i vidaregåande opplæring har rett til tilpassa opplæring. Etter dei tilbakemeldingane Utdanningsavdelinga har fått frå skolane, er avtalen med Cyberbook prolongert. Det digitale læremidlet Norsk Pluss Ungdom finst både på nynorsk og bokmål, elektronisk og i bokform. Kartlegging, enkeltvedtak og rutinar Kapittel IV 16 i forvaltningslova, førehandsvarsling fastslår at: Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist ( ). Med andre ord skal elevar etter fylte 15 år og deira føresette/ verje ha informasjon om og ha rett til å uttale seg før enkeltvedtak blir fatta. Dette gjeld ikkje føresette til elevar over 18 år. Utdanningsavdelinga har utarbeidd eit skriv som skolane skal sende til elevar og føresette/ verje før arbeidet med kartlegging tar til. Dette skrivet finn du på fylket sine nettsider: -> Utdanning -> Minoritetsspråklege -> Førehandsvarsling til elev og føresette. Skolen skal kartlegge elevane ved skolestart og utarbeide enkeltvedtak så snart kartleggingsresultatet ligg føre. Omfanget eleven får tilbod om, skal spegle resultatet av kartlegginga. Dette gjeld også måten skolen organiserer den særskilte språkopplæringa på. Opplæringslova 3-12 presiserer også at eleven skal kartleggast undervegs. Det skal fattast enkeltvedtak både når kartlegging viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring, og når han ikkje har det. Dersom kartlegging undervegs viser at det er behov for endringar i opplæringa, 43

45 Minoritetsspråklege elevar i vgo skal det fattast nytt enkeltvedtak. Det same gjeld dersom eleven ikkje lenger har behov for særskilt språkopplæring. Skolen skal sende enkeltvedtaket til eleven med kopi til føresette til elevar under 18 år, og til Utdanningsavdelinga med ein gong enkeltvedtaket er utarbeidd, og seinast 1. oktober. Utdanningsavdelinga skal også ha kopi av resultatet av kartlegginga. Kopi av nye enkeltvedtak/ nye resultat av undervegsvurdering som blir fatta i løpet av skoleåret, skal sendast Utdanningsavdelinga innan 2. mai. Malane du ser her i heftet, er for enkeltvedtak der ein får rett til særskilt språkopplæring og enkeltvedtak der det ikkje er behov for særskilt språkopplæring. På heimesida vår finn du til ei kvar tid dei aller nyaste malane, og det er viktig at det er dei som blir brukt. Rett til utvida tid i vgo Minoritetsspråklege elevar som har og har hatt enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring kan søkje om eit fjerde og femte år i vidaregåande opplæring. Opplæringslova 3-1, femte ledd presiserer: [ ] Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning har rett til to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid skal det ligge føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter Søknad på eige skjema: Søknad om utvidet rett til minoritetsspråklige søkere skoleåret 2014/2015 Søknad om det 4. og eventuelt 5. året etter 3-1, femte ledd, må derfor skje innan 1. februar når dei er inne i det tredje/ fjerde året i vidaregåande skole. Det er i samanheng med førstegongsvitnemål, sjå forskrifta 3-43, viktig at elevar har dokumentasjon på kvifor dei har brukt lenger tid i vidaregåande opplæring enn det som er normaltid. Ein skal merke seg at elevar ikkje kan begynne med særskilt språkopplæring i Vg3 for å få utvida tid dersom dei ikkje har hatt rett etter 3-12 tidlegare. Utdanningsprogram/ programområde over 2 år Den nye inntaksforskrifta, Fortrinnsrett for søkarar med vedtak om utvida tid, tar vare på elevar som treng fleire år på eit utdanningsprogram/ programområde. Det skal leggjast ved kopi av enkeltvedtak 44

46 Minoritetsspråklege elevar i vgo om rett til særskilt språkopplæring, kartleggingsresultat og plan for opplæringa frå skolen. Før Utdanningsavdelinga kan handsame søknaden, skal det ligge føre ei sakkunnig vurdering frå PPT. Frist for søking om utdanningsprogram/programområde over 2 år er 1. desember. Søknadsskjema ligg på heimesida vår: Dei som får godkjent søknaden, får fortrinnsrett i inntak til vidaregåande opplæring det påfølgjande året, men dei må likevel søkje på vanleg måte. Søknadsfristen er 1.februar, og dei skal søkje på vedleggsskjema A. Sjå pkt 4A. Kvalitetssikring og økonomi Utdanningsavdelinga går gjennom enkeltvedtaka frå skolane. Som dokumentasjon skal resultat frå kartlegging og ev. undervegsvurdering leggast ved enkeltvedtaka. Tal på grupper, tal på timar per veke og skolen si organisering er viktig informasjon. Utdanningsavdelinga vil derfor at skulane legg ved plana for gruppene som har særskilt språkopplæring. Dersom dette ikkje er sendt inn vil ikkje enkeltvedtaket bli behandla. Ut frå omfanget og organiseringa av tilbodet, vil skolen få tildelt økonomiske midlar. 5/12 av den totale summen skolen skal ha blir utbetalt omkring årsskiftet, dei resterande 7/12 blir utbetalt i juli. Generelt når det gjeld minoritetsspråklege Det er svært viktig at minoritetsspråklege elevar får god informasjon når dei skal søkje om vidaregåande opplæring, og også etter at dei er tatt inn ved ein vidaregåande skole. Bruk gjerne tolk for å informere søkarar og føresette om muligheitene dei har i samband med søking til vidaregåande opplæring, retten til særskilt språkopplæring, kartlegging av norskkunnskapar og utarbeiding av enkeltvedtak. Det er t.d. ikkje lett å forstå kva vidaregåande opplæring i norsk skole er og kva som krevjast, kva er klagerett og korleis ein skal gå fram. Realitetsorientering av både søkar og føresette er viktig. 45

47 Elevar busett i barneverninstitusjon i vgo Elevar busett i barnevernsinstitusjon Fylkeskommunen har ansvar for opplæring for alle som er plassert i institusjon etter vedtak i barnevernslova. Dette gjeld også elevar som kjem frå andre fylker. Opplæringslova 13-2 seier; Når det blir gjort vedtak om plassering i institusjon etter barnevernslova, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligg som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring etter lova her. Forskrift til opplæringslova 19-7 som gir fylkeskommunen der institusjonen ligg rett til å krevje refusjon etter spesielle satsar, for utgifter til opplæring frå fylkeskommunen der eleven var busett på det tidspunktet vedtaket om plassering vart gjort. Dersom skolane har elevar som dei veit er institusjonsplasserte på ein av dei fem institusjonane i Møre og Romsdal, er det viktig at dei same rutinane som vi har etablert i forhold til spesialundervisning, også blir følgd for desse elevane. Vi har 5 institusjonar i Møre og Romsdal fordelt på 6 kommunar. Desse er: Sunnmørsheimen (Volda) Husafjellheimen (Ålesund) Kollen ungdomsbase (Vestnes) Interaktiv barnevern AS [Bolli] (Eide og Molde) Clausenengen ungdomshjem (Kristiansund) Sjølv om elevane ikkje er søkt inn med behov for spesialundervisning, så må skolen følgje med på om dei greier å gjere seg nytte av det ordinære opplæringstilbodet som skolen kan tilby. Dersom dei ikkje greier å gjere seg nytte av dette, må det vurderast om dei skal tilmeldast PPT, for nærare utgreiing og sakkunnig vurdering av behovet for spesialundervisning. Det viser seg at desse ungdommane ofte har med seg lite papir og vurderingar frå tidlegare skolegang, dette fordi dei ofte har flytta mykje på seg. Det er derfor viktig å kome raskt i gang med slike vurderingar. Dersom det viser seg at elevane har behov for spesialundervisning, må skolen sende enkeltvedtaket og den sakkunnige vurderinga til Utdanningsavdelinga saman med ein kort søknad om ressursar til dette. Dette gjeld også elevar som i inntaket er søkt inn med behov for spesialundervisning. Ressursane til spesialundervisning til elevar busett i barnevernsinstitusjonar skal difor ikkje gå av ressursane som de har fått tildelt i ramme 37 (spesialundervisning). Fylkeskommunen har sett av midlar spesielt til denne elevgruppa som ligg i ramme 45. Du finn meir informasjon om opplæring for elevar busett i barneverninstitusjon på heimesidene våre: https://mrfylke.no/tenesteomraade/utdanning/spesialundervisning-og-andre-tilrettelagte-opplaeringstilbod/opplaering-naareleven-er-i-barneverninstitusjon 46

48 Rundskriv Vedlegg: Rundskriv nr 14/11 47

49 Rundskriv 48

50 49 Rundskriv

51 Brukarnamn: Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 2014 Vedlegg til søknad i Vigo.no Vedlegg til søknad om inntak skoleåret Søknad om fortrinnsrett eller søknad om individuell vurdering i inntak til vidaregåande opplæring 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer/ stad: Telefonnummer: 2 AVGANGSÅR FRÅ GRUNNSKOLEN År: Skole: 3 EG SØKJER Opplysningane må stemme med web-søknad Nr. Kode Programområde Skolenr 1 Skolenr 2 Skolenr A SØKNADEN GJELD: Sett berre eitt kryss på A eller B. A: FORTRINNSRETT Inntak til vidaregåande opplæring for elevar som har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1 og som søkjer om fortrinnsrett ved inntak: Inntak til Vg1: til særskilt utdanningsprogram og med rett til spesialundervisning, jf i forskrift til opplæringslova. med rett til spesialundervisning, og med sterkt nedsett funksjonsevne og behov for omfattande tilrettelegging, jf i forskrift til opplæringslova. med rett til teiknspråkopplæring etter opplæringslova 3-9, jf i forskrift til opplæringslova. Inntak til Vg2 og Vg3: med rett til spesialundervisning, og med sterkt nedsett funksjonsevne og behov for omfattande tilrettelegging, jf i forskrift til opplæringslova. med rett til teiknspråkopplæring etter opplæringslova 3-9, jf i forskrift til opplæringslova. for elevar som har vedtak om utvida tid, jf i forskrift til opplæringslova. for elevar som har vedtak om utvida tid, jf i forskrift til opplæringslova. 50

52 4B B: INDIVIDUELL VURDERING Inntak til vidaregåande opplæring for elevar som har enkeltvedtak om rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1 og som søkjer individuell vurdering ved inntak: Inntak til Vg1: med rett til spesialundervisning for søkarar som manglar vurdering med karakter i meir enn halvparten av faga, jf i forskrift til opplæringslova. Inntak til Vg2 og Vg3: med enkeltvedtak om spesialundervisning eller planlagt grunnkompetanse. Søkarar med enkeltvedtak om spesialundervisning og som på grunnlag av vedtaket ikkje har vurdering med karakter i fleire fag jf i forskrift til opplæringslova. inntak til 4. eller 5. år i vidaregåande opplæring etter opplæringslova 3-1, 5. ledd. 5 OVERSIKT OVER TIDLEGARE VIDAREGÅANDE OPPLÆRING (Skole, kurs, praksisplass) 20 Skole/ kurs/ praksisplass: Skole/ kurs/ praksisplass: Skole/ kurs/ praksisplass: Skole/ kurs/ praksisplass: 6 MÅL FOR OPPLÆRINGA Kva er realistisk sluttkompetanse etter 3 års opplæring (ev. 4. eller 5. år)? 3-årig vidaregåande opplæring fram mot studiekompetanse. Fag-/ sveinebrev eller yrkeskompetanse. Grunnkompetanse jf. oppl. 3-3 Kva for område ønskjer du å arbeide innanfor? 7 MINE STERKE SIDER 8 MIN HOVUDVANSKE (Ved fleire årsaker; prioriter med nr. 1, 2, 3.) Synsvanske Nr. Hørselsvanske Nr. Spesifikke lærevanskar Nr. (t.d. sterk grad av lese- og skrivevanskar eller dyskalkuli) Psykiske vanskar Nr. Medisinske vanskar Nr. Motorisk vanske Nr. Fysisk vanske. Anna: Generelle lærevanskar Nr. Sosiale og/ eller emosjonelle vanskar Nr. Stort fråvere Nr. Rusproblem Nr. 51

53 9 SPESIALUNDERVISNING INNEVERANDE SKOLEÅR (F.eks.: tilretteleggingstiltak, einetimar, tolærarsystem, gruppeundervisning, arbeid i bedrift, elevassistent, døvetolk, tekniske hjelpemiddel, bygningsmessige tilpassingar, skoleskyss, eiga ansvarsgruppe osb. Før gjerne opp i kva for fag og timetal.) I kva for fag har du spesialundervisning? Kor mange timar spesialundervisning har du per veke? 10 FYSISKE TILRETTELEGGINGSBEHOV KOMMANDE SKOLEÅR Eigen skoleskyssordning Særskilt verneutstyr/ vernetiltak i samband med maskiner/ utstyr/ utplassering i arbeidslivet Teknisk hjelpemiddel/ utstyr Tilpassing av skolebygg/ undervisningslokale Døvetolk Andre tilretteleggingstiltak: 11 ANDRE OPPLYSNINGAR 12 ANSVARSGRUPPE Er det utarbeidd individuell plan (helselovgjevinga)? JA eller NEI Instans: Leiar av ansvarsgruppa: Telefonnummer: 13 HJELPEINSTANS (Den som har hjelpt deg med utfylling av denne søknaden) Skole/ instans: Kontaktperson: Stilling: Adresse: Postnummer/ stad: Telefonnummer: 14 KONTAKTPERSONAR Føresette: Adresse: Telefonnummer: Kontaktperson ved PPT: PPT-kontor: Telefonnummer: VEDLEGG (kryss av i ruta): Utskrift av web-søknad 2. Kopi av karakterutskrift 3. Sakkunnig vurdering 5. IOP frå inneverande skoleår 6. Halvårsvurdering frå innev. skoleår 7. Individuell plan 52

54 4. Enkeltvedtak frå innev. skoleår 8. Anna: 16 SAMTYKKE TIL INNHENTING AV OPPLYSNINGAR Søkar som har fylt 15 år gir sjølv samtykke til at det kan innhentast opplysningar som er underlagt teieplikt og som er relevante for behandlinga av søknaden. Eg gir med dette samtykke til at Utdanningsavdelinga og skolen kan innhente ytterlegare opplysningar om meg, t.d. frå hjelpeinstans, skolen eg går på inneverande år, Oppfølgingstenesta og PP-tenesta. Dersom det er behov for å innhente opplysningar frå andre instansar kan skolen og/ eller Utdanningsavdelinga ta kontakt med meg for å få samtykke. Dato: Dato: Søkar si underskrift: Føresette si underskrift:. 17 UNDERSKRIFT Opplysningane som kjem fram i søknaden blir vidaresendt til den vidaregåande skolen søkar blir vurdert tatt inn på. Søknaden med dokumentasjon blir etter inntak sendt til det PPT-kontoret som er sakkunnig instans for den skolen eleven er teken inn på. PPT utarbeider ny sakkunnig vurdering knytt til det aktuelle utdanningstilbodet. Opplysningane blir behandla konfidensielt. Søkarar som har fylt 15 år avgjer sjølv om dei skal søkje om inntak og spesialundervisning. Føresette bør skrive under søknaden saman med søkar. Hjelpeinstans som har vore rådgjevar ved utfyllinga av søknaden skal medunderskrive søknaden her. Dato: Dato: Dato: Søkar si underskrift: Føresette si underskrift:. For hjelpeinstans: Skal sendast i 2 eksemplar til: Møre og Romsdal fylkeskommune Utdanningsavdelinga Fylkeshuset, 6404 Molde TLF: FAKS:

55 Konfidensielt FRIST FOR Å SENDE INN MELDESKJEMA: 1. mars Vedlegg til søknad i Vigo.no Meldeskjema skal sendast i 2 eksemplar til Utdanningsavdelinga, sjå adresse nedst i skjema. Melding om tilretteleggingsbehov skoleåret A Eg vil melde om vanske som skolen bør vite om. Sjå pkt. 5. B Eg vil melde om behov for tilrettelegging av opplæringa, men ikkje spesialundervisning. Sjå pkt. 5. C Eg vil melde frå om at eg har spesialundervisning inneverande skoleår. Sjå pkt. 6. B 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer/ stad: Telefonnummer: 2 3 AVGANGSÅR FRÅ GRUNNSKOLEN År: Skole: EG SØKJER Opplysningane må stemme med web-søknad Nr. Kode Programområde Skolenr 1 Skolenr 2 Skolenr MIN HOVUDVANSKE (Ved fleire årsaker; prioriter med nr. 1, 2, 3. Meir info førast lenger ut i skjema.) Synsvanske Nr. Hørselsvanske Nr. Motorisk vanske Nr. Fysisk vanske. Spesifikke lærevanskar Nr. (t.d. sterk grad av lese- og skrivevanskar eller dyskalkuli) Sosiale og/ eller emosjonelle vanskar Nr. Psykiske vanskar Nr. Medisinske vanskar Nr. Anna: 5 Til punkt A og B Gjeld deg som ikkje har spesialundervisning inneverande skoleår: OPPLYSNINGAR SOM ER VIKTIGE FOR DEN VIDAREGÅANDE SKOLEN Å VITE OM: (Oppfølging i forhold til vanskane dine.) Eg ber om eit møte med skolen om tilrettelegging av opplæringstilbodet set kryss 6 Til punkt C Gjeld deg som har spesialundervisning inneverande skoleår: DU VIL BLI KALT INN TIL EIT MØTE SOM GJELD OPPLÆRINGSTILBODET VED SKOLEN DU BLIR TATT INN PÅ Kryss av for kva for trinn du går no: ungdomsskole Vg1 Vg2 Vg3 Du må legge ved sakkunnig vurdering, enkeltvedtak og IOP for inneverande skoleår. Kva for fag har du spesialundervisning i inneverande skoleår? Kor mange timar spesialundervisning har du per veke/ årstimar? 54

56 Andre relevante opplysningar: 7 BEHOV FOR TEKNISKE og/eller DIGITALE HJELPEMIDDEL/ EIGA SKYSSORDNING 8 VEDLEGG (kryss av i ruta): 1. Utskrift av web-søknad 2. Kopi av karakterutskrift 3. Sakkunnig vurdering 4. Enkeltvedtak frå innev. skoleår 5. IOP frå inneverande skoleår 6. Halvårsvurdering frå innev. skoleår 7. Individuell plan 8. Anna relevant dokumentasjon: 9 HJELPEINSTANS (Den som har hjelpt deg med utfylling av denne søknaden) Skole/ instans: Kontaktperson: Adresse: Postnummer/ stad: Stilling: Telefonnummer: 10 SAMTYKKE TIL INNHENTING AV OPPLYSNINGAR Søker som har fylt 15 år gir sjølv samtykke til at det kan innhentast opplysningar som er underlagt teieplikt og som er relevante for tilrettelegging av opplæringa. Eg gir samtykke til at Utdanningsavdelinga sender B-skjema med vedlegg til den skolen eg har som første val. Eg gir med dette samtykke til at skolen kan innhente ytterlegare opplysningar om meg frå hjelpeinstans, skolen eg går på inneverande skoleår, Oppfølgingstenesta og PP-tenesta. Dersom det er behov for å innhente opplysningar frå andre instansar kan skolen ta kontakt med meg for å få samtykke. Dato: Dato: Meldar si underskrift:.. Føresette si underskrift:. 11 UNDERSKRIFT Opplysningane som kjem fram i søknaden blir vidaresendt til den vidaregåande skolen søkar har satt opp som første ønske. Opplysningane blir behandla konfidensielt. Hjelpeinstans som har vore rådgjevar ved utfyllinga av søknaden skal medunderskrive søknaden her. Dato: Dato: Dato: Meldar si underskrift: Føresette si underskrift:. For hjelpeinstans: 2 eksemplar av B-skjema med vedlegg skal sendast til: Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde 55

57 Konfidensielt R FRIST FOR Å SENDE INN SKJEMA: 1. februar Vedlegg til søknad i Vigo.no Det skal sendast i 2 eksemplar til Utdanningsavdelinga, sjå adresse nedst i skjema. Søknad om individuell vurdering til inntak Dette skjemaet kan brukast av søkarar med ungdomsrett, jf. opplæringslova 3-1. Det skal ikkje nyttast dersom du søkjer skoleplass i anna fylke eller ved privatskole. Vi gjer merksam på at dette ikkje er ein søknad om spesialundervisning etter opplæringslova PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer/ stad: Telefonnummer: 2 AVGANGSÅR FRÅ GRUNNSKOLEN År: Skole: 3 EG SØKJER Opplysningane må stemme med web-søknad Nr. Kode Programområde Skolenr 1 Skolenr 2 Skolenr Alternativ 1 Søknad om individuell vurdering i inntak til vidaregåande skole, jf og 6-38 i forskrift til opplæringslova. Alternativ 2 Eg er inne i eit bestemt behandlingsopplegg pga. psykiske vanskar medisinske vanskar rusproblem anna: Eg har lagt ved dokumentasjon frå behandlande instans. Eg er under oppfølging av barnevernet og bor i: fosterheim institusjon anna: Eg har lagt ved dokumentasjon frå barnevernet. Adresse til institusjon: Alternativ 3 Eg er mindreårig asylsøkar busett på asylmottak. Namn på mottak: Adresse til mottak: Kommunen mottaket ligg i: Eg har lagt ved dokumentasjon frå mottakskommunen. 56

58 5 HJELPEINSTANS (Den instans som har hjelpt meg med utfylling av dette vedleggsskjemaet): Skole/ instans: Kontaktperson: Stilling: Adresse: Postnummer/ stad: Telefonnummer: 7 6 EG BER OM EIT MØTE OM TILRETTELAGT OPPLÆRING PÅ DEN SKOLEN EG BLIR TEKEN INN PÅ: Set kryss JA NEI Viss du kryssar JA, skal du legge ved sakkunnig vurdering, enkeltvedtak og IOP for inneverande skoleår. Kryss av for kva for trinn du går no: ungdomsskole Vg1 Vg2 Vg3 Kva for fag har du spesialundervisning i? Kor mange timar spesialundervisning har du per veke/ årstimar? 7 VEDLEGG (kryss av i ruta): 1. Utskrift av web-søknad 2. Dokumentasjon frå behandlande instans eller barnevern 3. Dokumentasjon frå mottakskommune 4. Anna: 5. Anna: 8 SAMTYKKE TIL INNHENTING AV OPPLYSNINGAR Søkar som har fylt 15 år gir sjølv samtykke til at det kan innhentast opplysningar som er underlagt teieplikt og som er relevante for behandling av denne søknaden. Eg gir med dette samtykke til at Utdanningsavdelinga som avgjer søknaden om inntak kan be om ytterlegare opplysningar knytt til søknaden frå behandlande instans, barnevernet eller mottakskommune dersom det er nødvendig for å avgjere søknaden. Dersom det er behov for å innhente opplysningar frå andre instansar kan Utdanningsavdelinga ta kontakt med meg for å få samtykke. Dato: Dato: Søkar si underskrift: Føresette si underskrift:. 9 UNDERSKRIFT Søkar som har fylt 15 år avgjer sjølv om han/ ho skal søkje om individuell vurdering. Jf. opplærings-lova 3-1, 1. ledd og forskrift 6-25 og Føresette bør skrive under søknaden saman med søkar. Dato: Dato: Søkar si underskrift: Føresette si underskrift:. Skjemaet skal sendast i to eksemplar til: Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde 57

59 Konfidensielt Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere skoleåret 2014/ 2015 Skjemaet skal fylles ut av ALLE minoritetsspråklige søkere som ikke har samisk, svensk eller dansk som morsmål. GJELDER SØKER SOM ER FRA EU-LAND GJELDER SØKER SOM IKKE ER FRA EU-LAND Sett kryss: Vedlegg til ordinær søknad Vedlegg til søknad om inntak med fortrinnsrett eller individuell vurdering Vedlegg til søknad om lærekontrakt med unntak fra opplæringsordninga 1 PERSONALIA Fornavn, etternavn: Fødsels- og personnummer: Adresse (vei- / gatenummer): Telefonnummer: Postnummer/ sted: Hjemstedskommune: Mann Kvinne Nasjonalitet: Morsmål: Søker kom til Norge: Dato: År: Søker m. oppholds-/ bosettingstillatelse til: Dato: År: MERK! Det må legges ved kopi av pass/ reisebevis (side for persondata) og kopi av bostedsbevis/ oppholdstillatelse/ registreringsbevis fra folkeregisteret. 2 HAR DU GÅTT PÅ GRUNNSKOLE I NORGE? JA NEI Hvis JA, svar på følgende: Begynt (årstall og klassetrinn): Navn på skolen: Fullført/vil fullføre grunnskole (årstall): 3 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORGE (Innføringskurs/ grunnkurs/ Vg1/ Vg2/ Vg3, eller andre opplæringstilbud. Ta også med inneværende skoleår. ) Skoleår Kurstype Skole Navn på kurs/ programområde Bestått Ja/ Nei Karakter i norsk Skriftlig Muntlig Stp. Eks. Stp. Eks. 58

60 4 UTDANNING FRA HJEMLANDET/UTLANDET Årstall Type skole og utdanningsnivå (grunnskole, videregående skole, høyskole osv.) Antall år MERK! Legg ved kopi av vitnemål. Det skal være oversatt til engelsk eller norsk. Antall år totalt: 5 SÆRSKILT SPRÅKOPPLÆRING, jf. Opplæringsloven 2-8 (gr.sk.) og 3-12 (vgo): Sett kryss: Kartleggingsresultat av norskkunnskaper Enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring fra grunnskolen Enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring fra videregående skole Har du hatt vurdering med karakter i norsk? JA NEI Hvis JA: Hva var siste karaktervurdering i skriftlig: og muntlig 6 VILKÅR FOR INNTAK TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Forskrift til opplæringsloven 6-3 og 6-13 inneholder de generelle vilkårene for inntak. Vilkår for inntak til utdanningsprogram på videregående trinn 1 er vitnemål eller bekreftelse på at søkeren fyller et av disse vilkårene: har gjennomgått norsk grunnskole har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år er skrevet ut av grunnskolen etter opplæringsloven 2-1, fjerde ledd har tilsvarende realkompetanse, jf forskrift til opplæringsloven 4-33 og 6-46 Det er et vilkår for inntak til videregående opplæring at søkeren har lovlig opphold i landet. Søkere som oppholder seg i landet i påvente av vedtak om oppholdstillatelse, har ikke rett til inntak til videregående opplæring. Søkere som er mindreårige asylsøkere (16-18 år) kan likevel tas inn til videregående opplæring i påvente av vedtak om oppholdstillatelse, men har ikke rett til å fullføre skoleåret dersom vedkommende får avslag på søknad om oppholdstillatelse. I Møre og Romsdal gjelder denne retten bare for mindreårige. 7 JEG HAR LAGT VED FØLGENDE DOKUMENTASJON: Vitnemål fra videregående opplæring i Norge eller tilsvarende Vitnemål fra grunnskole i Norge eller tilsvarende Vitnemål fra grunnutdanning i utlandet Skal være oversatt til norsk eller engelsk. Enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring fra grunnskole/videregående skole med kartleggingsresultat Kopi av oppholdstillatelse Annet 8 UNDERSKRIFT Sted og dato: Søker: Sted og dato: Foresatte (hvis søker er under 15 år): Sted og dato: Hjelpeinstans NB: Skjemaet med vedlegg sendes i 2 eksemplar til: Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde E-post: Tlf: Faks:

61 PPT vidaregåande opplæring ved PPT for Ikkje offentleg Off.lov 13, Fv.lov 13 Mal 4 Mal for ordinær sakkunnig vurdering Sakkunnig vurdering av behov for spesialundervisning i vidaregåande opplæring skoleåret / Den sakkunnige instansen må sjå til at sakkunnig vurdering/dokumentasjon er i samsvar med lovføresegn i opplæringslova 5-1 og 5-3. Det blir også vist til opplæringslova 5-4 og 5-5 Namn Fødselsnr PPT har utarbeidd sakkunnig vurdering. Vurderinga er bygd på: Samtale med eleven Samtale med kontaktlærar/faglærar/observasjon i gruppa Kartleggingsprøver/testar Opplysningar frå andre faginstansar Anna Eleven/foreldra er gjort kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga; jf. 5-4 i Opplæringslova. 1 Eleven sine sterke sider og særskilde utfordringar (lærevanskar/andre vanskar) og behov 2 Tiltak og vurdering av tiltak som har vore sett i verk i opplæringssituasjonen 3 Vurdering av korleis eleven fungerer i opplæringssituasjonen og utbytte av opplæringa 4 Vurdering av eleven sine mogelegheiter til å få hjelp for vanskane sine innafor det ordinære opplæringstilbodet 5 Vurdering av realistiske opplæringsmål for eleven (Husk vurdering av sluttkompetanse med eventuell tilråding om avvik frå nasjonal læreplan.) 6 Det blir rådd til følgjande opplæringstilbod (forsvarleg opplæringstilbod): - Innhald - Omfang - Organisering 7 Konklusjon med tilråding om rett til spesialundervisning/ikkje rett til spesialundervisning og usikre moment som kan påverke omfang og organisering når resultatet av inntaket er kjent. 60

62 Stad /dato:. Sakkunnig instans/leiar. Saksansvarleg 61

63 PPT vidaregåande opplæring ved PPT for Ikkje offentleg Off.lov 13, Fv.lov 13 Mal 5 Sakkunnig vurdering knytt til søknad om inntak til Vg1 for søkar med fortrinnsrett til eit særskilt utdanningsprogram i vidaregåande opplæring skoleåret / Vedlegg til sakkunnig vurdering om behov for spesialundervisning etter 5-3 i opplæringslova (Mal 4) Den sakkunnige instansen må sjå til at sakkunnig vurdering/dokumentasjon er i samsvar med forskrift til opplæringslova 6-15 og Namn Fødselsnummer Gjer greie for og ta standpunkt til: a) Vanskane som ligg til grunn for søknaden, tidlegare tiltak og kva vanskane vil ha å seie for opplæringa i vidaregåande opplæring, jf andre ledd. b) Om søkaren har eit særleg behov for å bli teken inn på eit særskilt utdanningsprogram som ikkje kan sikrast ved at søkaren blir teken inn til eit av tre valde utdanningsprogram c) Om det er sannsynleg at søkaren ut frå sine føresetnader har større moglegheit til å fullføre vidaregåande opplæring med yrkes- eller studiekompetanse, dersom han eller ho blir teken inn til det særskilde utdanningsprogrammet enn til andre utdanningsprogram. d) Om og eventuelt i kva grad søkaren har føresetnader og moglegheit for å fullføre andre utdanningsprogram enn det utdanningsprogrammet som han eller ho har ført opp som sitt primære val med yrkes- eller studiekompetanse. e) Det behovet søkaren har for særskild tilrettelegging i vidaregåande opplæring dersom han eller ho blir teken inn til det særskilde utdanningsprogrammet, samanlikna med andre utdanningsprogram. Opplæringslova 3-1, femte ledd gir høve til utvida opplæringsrett dersom måla ikkje er nådd etter ordinær tid. Eleven kan da søkje fylkeskommunen om utvida opplæringsrett når han eller ho går i sitt 3 opplæringsår. 62

64 Innan fylkeskommunen gjer vedtak om slik utvida rett, skal det ligge føre ny sakkunnig vurdering. Eleven/ føresette er gjort kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga, jf. 5-4 i Opplæringslova. Stad/ dato: Sakkunnig instans/ leiar Saksansvarleg 63

65 PPT vidaregåande opplæring ved PPT for Mal 6 A Ikkje offentleg Off.lov 13, Fv.lov 13 Sakkunnig vurdering ved søknad om utvida rett til vidaregåande opplæring for elevar med rett til spesialundervisning skoleåret / Vedlegg til sakkunnig vurdering om behov for spesialundervisning etter 5-3 i opplæringslova (Mal 4) Malen skal nyttast når det blir søkt om utvida rett i form av eit 4. eller 5. opplæringsår for elevar med rett til spesialundervisning. Opplæringslova 3-1 femte ledd seier: Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på tegnspråk etter 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter Namn Fødselsnummer 1a Mål for vidaregåande opplæring som eleven ikkje har nådd i løpet av 1. termin på Vg 3 (sjå IOP med halvårsvurdering og andre relevante dokument) 2 a Vurder om måloppnåing er mogeleg i løpet av 2. termin 3. Grunngje kvifor eleven vil ha utbyte av og derfor treng eit år utvida rett (bruk eleven sin IOP og halvårsrvurdering som utgangspunkt for grunngjevinga). Eleven/ føresette er gjort kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga, jf. 5-4 i Opplæringslova. Stad/ dato: Sakkunnig instans/ leiar Saksansvarleg 64

66 PPT vidaregåande opplæring ved PPT for Ikkje offentleg Off.lov 13, Fv.lov 13 Mal 6 B Sakkunnig vurdering ved søknad om utvida rett til vidaregåande opplæring for elevar med rett til særskilt språkopplæring, rett til opplæring i og på tegnspråk eller rett til opplæring i punktskrift, skoleåret / Malen skal nyttast når det blir søkt om utvida rett i form av eit 4. eller 5. opplæringsår og skal vere vedlegg til søknaden. (Søknadsfrist 1. februar) Opplæringslova 3-1 femte ledd seier: Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning, har rett til vidaregåande opplæring i inntil to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak, skal det liggje føre sakkunnig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på tegnspråk etter 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter Namn Elev med rett til særskilt språkopplæring (lovendring ute på høyring om å ta bort krav om sakkunnig vurdering) Elev med rett til opplæring i og på teiknspråk Elev med rett til opplæring i punktskrift Fødselsnummer 1. 1a Mål for vidaregåande opplæring som eleven ikkje har nådd i løpet av 1. termin i det 3. opplæringsåret 2. Vurder konsekvensar for eleven si måloppnåing dersom utvida rett etter tre år i vidaregåande opplæring ikkje blir innvilga. 3. Konklusjon og tilråding Eleven/ føresette er gjort kjende med innhaldet i den sakkunnige vurderinga, jf. 5-4 i Opplæringslova. Stad/ dato: Sakkunnig instans/ leiar.. Saksansvarleg 65

67 PPT vidaregåande opplæring ved PPT for Mal 7 Ikkje offentleg Off.lov 13, Fv.lov 13 Sakkunnig vurdering knytt til behov for særskilt tilrettelagt tilbod i bedrift Skoleåret / Vedlegg til søknad til Utdanningsdirektoratet om tilskot til lærebedrifter/opplæringskontor Namn Fødselsnummer Søknaden gjeld: Tilskot til lærekandidat Tilskot til lærling på avvikande lærekontrakt/ordinær lærekontrakt Kort beskriving av lærekandidaten/lærlingen sine sterke sider, vanskar og behov: Beskriving av nødvendige tiltak for at lærlingen/lærekandidaten skal nå dei planlagde kompetansemåla for opplæring i bedrift: (Eksempelvis: Tett oppfølging /korte arbeidsøkter/repetisjonar/ tempo/ osb.) Eventuelle andre opplysningar: Kopi er sendt til elev/føresette, jf. opplæringslova 5-4 Stad/ dato: Sakkunnig instans/ leiar Saksansvarleg 66

68 Liste over lenker: Opplæringslova: Forskrift: Rettleiar til spesialundervisning: 67 Illustrasjonar er henta frå Office-pakken eller er våre eigne.

69 Eigne Notatar: 68

70 Eigne Notatar: 69

71 Eigne Notatar: 70

72 71

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

Innhald: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Innhald: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Innhald: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5 Om likeverdig og tilpassa opplæring inkluderingsomgrepet - spesialundervisning Side 6 Ansvarlege

Detaljer

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar.

Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Inntak til vidaregåande skule for søkjarar med fortrinnsrett, søkjarar med rett til individuell handsaming og minoritetsspråklege søkjarar. Søknadsfristen er 1.februar. Nytt for skuleåret 2017-2018: Alle

Detaljer

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 Orientering om inntaket Søknadsfrist 1. februar: Søknad om inntak på bakgrunn av behov for spesialundervisning. Vedleggsskjema A.

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR.

NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. NYE RUTINAR I SAMBAND MED INNTAK TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 1.FEBRUAR. Det er kome ny forskrift til Opplæringslova kap 6. «Inntak til vidaregåande opplæring» som gjeld frå 01.09.2013. Dette inneber mellom

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Revidert februar 2013 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune.

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. VOLDA KOMMUNE Skuleavdelinga SPESIALUNDERVISNING Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. Ein viser også til heftet Spesialundervisning. Veileder

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

12., 13. og 14. november 2013 ORIENTERINGSMØTA

12., 13. og 14. november 2013 ORIENTERINGSMØTA 12., 13. og 14. november 2013 ORIENTERINGSMØTA 09.30 10.00: Registrering. Kaffe/ te og frukt. 10.00 10.10 : Praktisk info 10.10 11.00: Innleiing Søknad om fortrinnsrett Case 11.00 11.10 Beinstrekk 11.10

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret

Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering. skoleåret Informasjon om inntak av søkere med fortrinnsrett og inntak etter individuell vurdering skoleåret 2016-2017 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett.

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD

SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD VOLDA KOMMUNE Opplæring og oppvekst SPESIALUNDERVISNING PRESISERING AV OPPLÆRINGSLOVA 5-1 TIL 5-6 OG 4A-2, GJELDANDE RUTINAR OG ANSVARSFORHOLD Viser og til Veilederen Spesialpedagogisk hjelp og Veilederen

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Endringar i saksgangen for tilpassa opplæring og spesialundervisning

Endringar i saksgangen for tilpassa opplæring og spesialundervisning Endringar i saksgangen for tilpassa opplæring og spesialundervisning Frode Kristian Grøttebø rådgjevar tilpassa opplæring, Opplæringsavdelinga Sogn og Fjordane fylkeskommune Bakgrunn for endring 5-4.Nærmare

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Regelverket om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning - og om å sikre gode overgangar Spesialpedagogisk hjelp, barnehagelova kapittel V A Rett til spesialpedagogisk hjelp, 19 a Samarbeid med barnets

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning

1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning 1.februar søkere, fortrinnsrett og spesialundervisning Marianne Kvanvik Lorentzen Inntakssamling for rådgivere 20.nov 2014 ? Innsøking til videregående opplæring i VAF Ca 7000 søkere Ca 500 1.februar søkere

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

Standpunktkarakterar 2016

Standpunktkarakterar 2016 Standpunktkarakterar 2016 Rettleiing ved behandling av klage på standpunktkarakterar i vidaregåande opplæring Innhald 1. Innleiing... 3 Klagefrist... 3 Informasjons- og rettleiingsplikta til skolen...

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning

Likeverdig opplæring. - et bidrag til å forstå sentrale begreper. Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Likeverdig opplæring - et bidrag til å forstå sentrale begreper Likeverdig opplæring Inkludering Tilpasset opplæring Spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utviklingen

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vår saksbehandlere: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven KAPITTEL

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Fortrinnsrett og individuell behandling

Fortrinnsrett og individuell behandling Inntakskontoret i Akershus, november 2016 Fortrinnsrett og individuell behandling RÅDGIVERKONFERANSENE 2016 Forskrift til opplæringsloven kap. 6 fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram på Vg1,

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 6 TILRETTELEGGING I OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande skole. Innhaldsliste Side 1

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande skole. Innhaldsliste Side 1 0 0 Innhaldsliste Innhaldsliste Side 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande skole Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2011-2012 Side 4 Årshjul for det spesialpedagogiske

Detaljer

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 18/16 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.11.2016 116213/2016/062 - Retningslinjer for

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning og yrkeskarriere.

Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning og yrkeskarriere. Plan for karriererettleiinga ved Forsand ungdomsskole Rutinar, innhald, aktivitetar og ansvarsfordeling Mål: Elevane skal bli medvitne mulegheitene og bli kompetente til å ta eigne val i forhold til utdanning

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune TILPASSET OPPLÆRING Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga. Standpunktkarakterar. Statistikk og klagehandsaming 2015

Fylkesmannen i Rogaland Utdanningsavdelinga. Standpunktkarakterar. Statistikk og klagehandsaming 2015 Standpunktkarakterar Statistikk og klagehandsaming 2015 160 Tal på klager 140 120 122 118 132 133 125 141 140 122 100 100 94 105 80 60 40 20 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Andel

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning

Før inntaket 2016/17. Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Før inntaket 2016/17 Søknadsfrist 1.februar Meldingsskjema 1.mars Spesialundervisning Individuell behandling - fortrinnsrett Fra grunnskolen 6-15 Særskilt utdanningsprogram Har omfattende behov for spesialundervisning

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Videregående opplæring 2008/2009

Videregående opplæring 2008/2009 Sør-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Videregående opplæring 2008/2009 - SØKERE MED RETT TIL SPESIALUNDERVISNING (OPPLÆRINGSLOVEN 5-1) OG - SØKERE PÅ PRIMÆRT VALGT UTDANNINGSPROGRAM

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Vest-Telemark PPT IKS Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Besøksadresse:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -VGS 27.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold Viktige

Detaljer