Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring"

Transkript

1 0 0 Revidert februar 2013

2 Eigne notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 1

3 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 3 Om heftet Side 3 Kontaktinformasjon Side 4 Ansvarlege for skolane Side 5 Årshjul for det spesialpedagogiske arbeidet i vgs Side 6 Inntak av elevar med behov for spesialundervisning Side 7 Arbeidsprosess - inntak Side 7-8 Omprioritering av søknadar Side 9 Rutinar dersom elevar seier ifrå seg retten til spesialundervisning Side 10 Melding om avbrot Side 10 Lovreglar om saksbehandling Side 11 Skolen si vurdering av elevane sitt utbytte av opplæringa Side 11 Krav om samtykke frå elev/ føresette og andre reglar om rett til medverknad Side Sakkyndig vurdering Side Enkeltvedtak Side Innhaldet i enkeltvedtaka Side Individuell opplæringsplan IOP og evaluering Side Melding/ rutinar ved behov for skyss til funksjonshemma elevar Side 19 Hjelpemiddelsentralen Side 19 Tolk Side 19 Økonomi Side 20 Haustpotten Side 20 Omdisponering av ein-til-ein-ressurs Side 20 Søknad om utdanningsprogram/programområde over to år som eit spesialpedagogisk tiltak Side 20 Søknadsskjema og søknadsrutinar Side 21 A-skjema, B-skjema og R-skjema Side informasjonsflyt etter inntak Side 26 Ny sakkyndig vurdering eller fornying av tidlegare vurderingar Side 26 Minoritetsspråklege elevar Side 27 Innsøking Side Søking i VIGO og MinID Side 28 Retten til særskilt språkopplæring Side 29 Læreplanar Side Kartlegging, enkeltvedtak og rutinar Side Rett til utvida tid i vgo Side 31 Utdanningsprogram/programområde over 2 år Side 31 Kvalitetssikring og økonomi Side 32 Viktig når det gjeld minoritetsspråklege Side 32 Elevar busett i barnevernsinstitusjon Side 33 Vedlegg: Rundskriv 14/11 Side Liste over lenker Side 37 2

4 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Om heftet Dette er årets hefte med informasjon om spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande skole. Det skal gjere greie for prosedyrar innan det spesialpedagogiske arbeidet i vidaregåande skole i Møre og Romsdal fylkeskommune. For skoleåret 2013/2014 er det gjort nokre få endringar i innhaldet, noko er redigert og oppdatert og noko er det same som tidlegare. Det er krav om å følgje gjeldande forskrifter og lovverk, og heftet er meint som eit hjelpedokument for å gjennomføre dette arbeidet best muleg. Arbeidet knytt til dei minoritetsspråklege elevane i vidaregåande opplæring aukar stadig i omfang. Dette arbeidet treng ikkje alltid å være ein del av det spesial-pedagogiske arbeidet på ein skole, - likevel meiner vi det er nødvendig å ha med ein del informasjon og litt om rutinane som er utarbeida i samband med desse elevane også. I samarbeid med dei ulike aktørane innan det spesialpedagogiske arbeidet, har vi prøvd å lage føremålstenelege malar og skjema og etablere gode rutinar i arbeidet med søking til vidaregåande skole og saksbehandling av søknadene. For at vi skal kunne gi dei elevane som har behov for spesialundervisning eit godt tilbod i vidaregåande opplæring, er det svært viktig at vi som arbeider med desse elevane har ein god og tett dialog. Dei dokumenta som er styrande for det spesialpedagogiske arbeidet er: Siste utgåve av Plan for arbeid med kvalitet i vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Veileder til opplæringslova om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning, Utdanningsdirektoratet, Heftet du sit med i handa finst på fylket si nettside, under Utdanning Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod Spesialpedagogisk arbeid i vgo, og alle malar og skjema som er nemnt her, vil du også finne der under Vedleggskjema. Lykke til med inntaksprosessen og det spesialpedagogiske arbeidet! 3

5 Kontaktinformasjon Alle som deltek i inntaksprosessen ønskjer at perioden skal bli effektiv og gi eit best muleg resultat for søkarane i elevgruppa. Og for å lukkast med det, treng vi å vere i kontinuerleg dialog. Både e-post og telefon er gode måtar å kommunisere på, men den dokumentasjonen vi får ved å bruke e-post er spesielt verdifull for alle partar, så bruk gjerne det. Når fleire og ulike problemstillingar må diskuterast, kan det også vere ei god løysing å møtast. Skolane, PPT og den enkelte saksbehandlar på Utdanningsavdelinga avtalar eventuell møtetid og møtestad. Slik håper vi å få til eit godt og effektivt samarbeid. Som tidlegare har vi på Utdanningsavdelinga fordelt skolane i fylket mellom oss. Sjå side 4, der du finn oversikt over ansvarlege på dei ulike skolane og over kven som er kontaktperson for din skole hos Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga. Det er berre personane på lista side 4 som har tilgang til Excel-lista på eigen skole i Ephorte. Kari Kari Volden tlf Gerd Anne Gerd Anne Brattvik tlf Anita Anita Sæther tlf Ikkje tilgjengeleg onsdagar. I år som i fjor skal vi ikkje ha fast telefontid. Målet er å bli meir tilgjengelege for samarbeidspartane våre. Men til tross for den viktige inntaksprosessen, må vi likevel til tider prioritere andre arbeidsoppgåver, og vi vil stenge telefonen når det er heilt nødvendig. Om du vil unngå å stå på vent når det er som travlast over telefon, så ta gjerne i bruk e-post. Då kan vi kontakte deg, og/ eller gi skriftleg svar. Vi vil hjelpe alle som tek kontakt med oss. Opplæringslova: Forskrifter: Rettleiar til spesialundervisning: 4

6 Ansvarlege for skolane 2013/ 2014 Nr. Skole Kontakt Inntaksansvarleg Telefon Spes.ped. ansv. Telefon Atlanten Gerd Anne Lene Hoel Rune Nordhaug Borgund Gerd Anne Geir Sandal Geir Sandal Fagerlia Anita Kathrine W. Sæther Per Heltne Fræna Kari Anita Haukås Sunde Anita Haukås Sunde Gjermundnes Anita Marit Årseth Vike Marit Årseth Vike Haram Anita Håvard Garshol Hilde Aasgaarden Herøy Gerd Anne Gullik Kjellstadli Ester Stephan Vanylven Gerd Anne Marit Redse Marit Redse Idar Brekke Kristiansund Kari Hallgeir Røsand Hallgeir Røsand Molde Kari Jens Ove Nakken Knut Haugros Rauma Gerd Anne Erik Brekken Emilie Lillehagen Romsdal Anita Rose Mari Skarset Rose Mari Skarset Spjelkavik Anita Sindre Rasmussen Bjørg Angvik Ragnhild Mork Stranda Kari John Hjortdal John Hjortdal Sunndal Anita Egil Ruud Egil Ruud Surnadal Gerd Anne Anna Ingeborg Nordvik Anna Ingeborg Nordvik Sykkylven Kari Barbro Midtgard Liv N. Hole Arna R. Meisingset Liv Nordli Hole Tingvoll Anita Bjørn Rolland Ulstein Gerd Anne Bård Ringstad Eldrid Vik Volda Kari Lisbet Ose Lisbet Ose Ørsta Kari Ann Mari Myklebust Ann Mari Myklebust Ålesund Gerd Anne Brit Harsem Britt Harsem Kjell Røsvik Tøndergård Kari Eli Bakke Else Marie Husevåg Fannefjord Anita Aud Ellinor Nilsen Andre fylker og Kari privatskolar Kommunar Kari Kariann Flovikholm

7 Årshjul for det spesialpedagogiske arbeidet i vgs Januar Februar Mars Ferdigstilling av ½-års evaluering. Sjå side 17. Skolen sender A-skjema med vedlegg til PPT etter avtale. 1. februar: Søknadsfrist A-skjema. Søknadsfrist om 4./5. året også på A-skjema. Overleveringsmøte for skolane og Utdanningsavdelinga > Excel-lister. Starte arbeidet m. vurdering av retten til spesialundervisning. Samarbeid m. PPT. Opplæringskontrakt/ lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga, jf. heftet Prosedyrar for Lærekandidatordnigna. 1. mars: Søknadsfrist R-skjema. Frist for skolane å melde inn 1:1-elevar. Innan 31. mars bør Utdanningsavdelinga sitt arbeid med å saksbehandle avslag på søknad om særskilt prioritert utdanningsprogram eller utvida rett (P og M) vere ferdig. April Mai Juni 15. april: Siste frist for søknad om omprioriteringar (gjeld M, P og I). Økonomitildeling medio april. Innan utgangen av april: Utsending av avslagsbrev frå Utdanningsavdelinga for elevar som har søkt i søknadskategori P og M. 1. mai: Siste frist for søknad om omprioriteringar (gjeld elevar med søkarkategori Q). Møte/samtale mellom skole og elev/føresette som gjeld skoletilbodet. 16. mai: Ferdigstilling av gjennomarbeidd Excel-liste. Innan utgangen av mai: Utdanningsavdelinga sender inntaksbrev til elevar m. søknads-kategori M, P og I. Frist 6. juni: Skolane skal sende ut enkeltvedtak (gjeld M, P og I) m. kopi til avgjevar-ppt og Utdanningsavdelinga. Ferdigstilling av årsevaluering/ årsrapport for alle elevar med IOP. Nytt i år: Skolane sender kopi til Utdanningsavdelinga av IOP m/årsrapport for alle elevane i søkekategori Q. Juli August September 1. gongs inntak 8. juli: Melding om inntak for elevar i søkarkategorien Q, og for ordinære elevar. Skolen sjekkar inntakslister med tanke på elevar i søkarkategori Q og startar utarbeiding av enkeltvedtak. 2. gongs inntak ca. 5. august: Skolen må saman med PPT for vgo gjennomgå alle sakkyndige vurderingar knytt til inntak Vg1. Jf. heftet Rutiner og prosedyrer PPT. Utdanningsavdelinga sender ut A-skjema som skolane ikkje har mottatt tidlegare. B-skjema blir også sendt ut til skolane etter andreinntaket. Ferdigstilling og utsending av IOPar. Gjeld alle elevar som har rett til spesialundervisning. Ferdigstilling og utsending av enkeltvedtak til elevar med søkarkategori Q. Kopi av enkeltvedtak sendast til Utdanningsavdelinga. Nytt i år: Skolane skal sende kopi til Utdanningsavdelinga av ferdig utarbeidd IOP for alle elevar i søkekategori Q. Innsending av melding om avbrot (gjeld M, P og I, sjå s.10) Oktober November Desember 1. oktober: Siste frist for innsending av enkeltvedtak for alle elevar som søkjer i kategori Q. 1. oktober: Siste frist for utsending av IOPar til alle elevar som søkjer med rett til spesialundervisning. 1. oktober: Frist for å søke om middel frå haustpotten. Orienteringsmøter om inntak av elevar med behov for spesialundervisning i regi av Utdanningsavdelinga. Førebuing av innsøking til neste skoleår. 1. desember: Siste frist for søknad om programområde over 2 år. Skolen sender A-skjema med vedlegg for innsøking til neste skoleår til PPT etter avtale. Permisjonssøknader og sluttmeldingar må følgjast opp gjennom heile skoleåret. 6

8 Inntak av elevar med behov for spesialundervisning: Arbeidsprosess - Inntak Denne arbeidsprosessen inneber i hovudsak oppgåver rundt søknad om skoleplass med behov for spesialundervisning, altså søknadar med A-skjema. Hjelpeinstans er ansvarleg for: Å hjelpe elevar og føresette med web-søknad, utfylling av A-skjema og ev. andre skjema. Å sjå til at sakkyndig vurdering og anna nødvendig dokumentasjon ligg ved A-skjema. 2 eksemplar av A-skjema med alle vedlegg skal sendast frå hjelpeinstans til Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga innan 1. februar. Utdanningsavdelinga skal: Registrere aktuelle data frå A- skjema inn i VIGO og så overlevere eit eksemplar av A-skjema med alle vedlegg til skolen som står ført opp som første ønske. Overleveringsmøte: Overleveringa av A-skjema skjer på eit møte i Molde i februar kvart år. På overleveringsmøtet får skolane mellom anna ei Excel-liste der alle aktuelle elevar er oppførte med namn, fødselsdato og referansenummer, fordelt på utdanningsprogram og programområde. Excel-lista skal vere eit arbeidsreiskap i kommunikasjonsprosessen mellom skolane og Utdanningsavdelinga. Då desse opplysningane er å sjå på som sensitive, blir dei overleverte i Ephorte. Det er oppretta eiga mappe (sak) for kvar skole med lister over søkarar som har behov for spesialundervisning. Det er berre inntaksansvarlege og/ eller spes.ped.ansvarlege på skolen og saksbehandlarane på Utdanningsavdelinga som har tilgang til mappene. Den gjennomarbeidde Excel-lista skal vere ferdigstilt til fristen 16. mai. Excel-liste -> eksempel: 7

9 Utdanningsavdelinga skal: Sende melding om inntak til vidaregåande opplæring til dei som skal prioriterast inn i inntaket, altså dei som søker i kategoriane I, M og P. Inntaksmeldinga til desse blir sendt ut i mai/ juni. Sende melding om inntak til vidaregåande opplæring til dei elevane som skal konkurrere seg inn på karakterar, altså i søknadskategori Q. Inntaksmeldinga til desse blir sendt ut i juli. Den vidaregåande skolen er ansvarleg for: Å starte arbeidet med vurdering av retten til spesialundervisning og planlegge opplæringstilbodet. Viser elles til Lovreglar for saksbehandling frå s. 10 og utover i dette heftet. PPT skal vere samarbeidspart i den vidaregåande skolen si planlegging av det spesialpedagogiske tilbodet. Hugs at ved all ny dokumentasjon skal originalen sendast til Utdanningsavdelinga, mens skolen beheld ein kopi. Dersom ny viktig informasjon kjem fram gjennom telefonsamtalar eller møte, må dette førast inn i loggen/ Excel-lista som viktig dokumentasjon då det kan brukast ved eventuell klagebehandling. Den vidaregåande skolen skal også: Kalle inn elevar og føresette til samtale om eleven sine behov og det tilbodet skolen kan gi. Gjere enkeltvedtak om rett til spesialundervisning/ avslag om rett til spesialundervisning, og innan 6. juni sende enkeltvedtak om rett/ ikkje rett til spesialundervisning til søkar med kopi til Utdanningsavdelinga og avgjevande PPT. NB! Det er viktig å understreke at vi må bruke BERRE elevane sitt referansenummer og deira initialar i all korrespondanse mellom Utdanningsavdelinga og skolane i høve inntaket og det spesialpedagogiske arbeidet på skolane. Utdanningsavdelinga skal vurdere søkaren sine rettar og gjere enkeltvedtak om: Skolane skal vurdere og fatte enkeltvedtak om : Skoleplass på særskilt prioritert utdanningsprogram, P (forskrift 6-20) Skoleplass med utvida opplæringstid, M (4. og 5. år) (opplæringslova ledd) Skoleplass etter individuell vurdering, I (forskrift 6-17 og 6-24) Rett til spesialundervisning Avslag på rett til spesialundervisning NB!: Hugs kopi til Utdanningsavdelinga 8

10 Omprioritering av søknadar Til tross for god rettleiing og ein ryddig prosess omkring det å søkje vidaregåande opplæring på våren, skjer det at elevar ønskjer å omprioritere søknaden sin til noko heilt anna enn det dei har søkt på innanfor søknadsfristen. Vi prøver så langt som råd er å samtykke til dei søknadane som kjem oss i hende innafor dei oppsette fristane, så sant dei har ei god grunngjeving for omprioriteringa og rutinane under er følgde. Inntak til særskilt prioritert utdanningsprogram, opplæringslova 3-1, 6.ledd Forskrifta 6-19 og 6-20 Gjeld berre søknadar til Vg1. Søkarkategori P Gjeld berre søknader om I, M og P Alle ønske om endring skal vere skriftlege og underskrivne av både elev og rådgivar. Det er ikkje muleg å endre ønske etter 15. april. Aktuell saksbehandlar gir beskjed til skolen om det nye ønsket og ber skolen vurdere det. Skolen sender skriftleg svar (e-post er godt nok) til saksbehandlar. Den aktuelle saksbehandlar må straks gi stadfesting til aktuell skole. Dette gjeld både avgjevar- og mottakarskole. Søkarar i kategori Q Når det gjeld dei som søkjer i søknadskategori Q, vert dei behandla på same måte som dei ordinære søkarane, frist 1.mai. Inntak og opplæring ut over 3 år, opplæringslova 3-1, 5. ledd, Søkarkategori M Inntak til Vg1 med rett til spesialundervisning for søkar som ikkje har bokstav- eller talkarakterar eller er utan samanliknbart karaktergrunnlag frå grunnskolen, Forskrift til opplæringslova 6-15c og eller Inntak til Vg2 eller Vg3 på grunnlag av individuell vurdering. Dette gjeld elev med rett til spesialundervisning, og som ikkje har vurdering med karakter frå grunnskolen eller vidaregåande kurs, Forskrift til opplæringslova Begge desse gruppene kjem inn under søkarkategori I Inntak til Vg1, Vg2 eller Vg3 med rett til spesialundervisning etter opplæringslova 5-1. Dette gjeld elevar som har bokstaveller talkarakterar, og som skal rangerast etter poeng, Forskrift til opplæringslova 6-13 og Alle desse høyrer til søkarkategori Q 9

11 Rutinar dersom elevar seier ifrå seg retten til spesialundervisning Problemstillingar vi har er til dømes: Ein elev har søkt på A-skjema med rett til spesialundervisning, men i etterkant bestemt seg for at han ikkje vil ha spesialundervisning. Før utarbeiding av enkeltvedtak I dei høve der ein elev seier frå seg retten til spesialundervisning før skolen har utarbeidd enkeltvedtak, så skal skolen orientere eleven/ føresette skriftleg om kva for konsekvensar dette får, og kva for generelle tilretteleggingar skolen har for programområdet. Eleven si skriftlege fråskriving av retten til spesialundervisning og referat frå møte må leggast ved avslaget som dokumentasjon. Etter utarbeiding av enkeltvedtak Skolen utarbeider enkeltvedtak med rett til spesialundervisning ut frå søknad og sakkyndig vurdering frå PPT. Dersom eleven ikkje vil ta imot spesialundervisninga han får tilbod om, må han skriftleg seie frå seg retten til spesialundervisning. NB! Skolen må i møte orientere eleven/ føresette om kva for konsekvensar dette får, og om kva for generelle tilretteleggingstiltak skolen har for programområdet. Møtereferatet må leggast ved som dokumentasjon. Melding om avbrot før 1. september For elevar med søknadskategori I, M og P som ikkje møter ved skolestart eller som avbryt si vidaregåande opplæring før 1. september, skal skolane fylle ut Melding om avbrot før 1. september og sende denne inn til Utdanningsavdelinga. Etter 1. september følgjer skolane vanlege prosedyrar for avbrot, også for denne elevgruppa. For elevar med søknadskategori Q følgjer skolane vanlege prosedyrar knytt til sluttmelding for ordinære elevar. Skjema for avbrotsmelding finn du på fylket si heimeside: Utdanning -> Spesialundervisning og andre tilrettelagte opplæringstilbod -> Spesialpedagogisk arbeid i vgo: -> I dokumentrekka til høgre i biletet. 10

12 Lovreglar om saksbehandling Vedtak om rett til spesialundervisning er enkeltvedtak etter definisjonen i forvaltningslova 2. Reglane i forvaltningslova om enkeltvedtak kjem til anvende, sjå forvaltningslova kap. IV, V og VI. Opplæringslova kap. 5 inneheld spesielle reglar om behandling av saker som gjeld spesialundervisning. Føremålet med desse reglane i opplæringslova er å sikre at tilbod om spesialundervisning byggjer på faglege tilrådingar, og at slikt tilbod blir utarbeidd i nært samarbeid mellom skolen og eleven/ føresette. 5-1 i opplæringslova definerer kven som har rett til spesialundervisning. Sjå også Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogiske hjelp og spesialundervisning, utgitt av Utdanningsdirektoratet i Skolen si vurdering av elevane sitt utbytte av opplæringa Alle elevar eller føresette kan krevje at skolen gjer dei undersøkingane som er nødvendige for å finne ut om ein elev treng spesialundervisning, og ev. kva for opplæring eleven treng. Dette er ei kontinuerleg vurdering gjennom heile skoleåret. Undervisningspersonalet skal vurdere om eleven treng spesialundervisning og melde frå til rektor eller den som har fått delegert rektor sin myndigheit om dette når slike behov er til stades, jf. opplæringslova 5-4. Vi viser til rettleiingsheftet frå Utdanningsdirektoratet, kapittel 6. Krav om samtykke frå elev/ føresette og andre reglar om rett til medverknad A) Eleven/ føresette skal samtykke i at det blir innhenta opplysningar frå andre instansar til bruk ved vurderinga av retten til spesialundervisning. Det er plass for slikt samtykke på A-skjema. Skolen må passe på at dette samtykket er gitt før det kan bli aktuelt å innhente slike opplysningar B) Eleven/ føresette skal samtykke i at det blir innhenta sakkyndig vurdering, jf. opplæringslova 5-4. Det er ikkje nødvendig å innhente samtykke i dei tilfella der elev/ føresette har søkt om spesialundervisning og sakkyndig vurdering blir utarbeidd som ledd i behandlinga av søknaden. C) Eleven/ føresette har rett til å gjere seg kjende med innhaldet i den sakkyndige vurderinga og til å uttale seg før det blir gjort vedtak, jf. opplæringslova

13 D) Eleven/ føresette skal også samtykke i at det blir gjort vedtak om spesialundervisning. Samtykkekravet er oppfylt i dei tilfella der det ligg føre søknad om spesialundervisning. E) Utforming av opplæringstilbodet skal drøftast med eleven og føresette, og det skal leggjast stor vekt på deira syn, jf. opplæringslova Sakkyndig vurdering Før skolen gjer vedtak om spesialundervisning skal det vere innhenta sakkyndig vurdering av dei særlege behova til eleven, jf. opplæringslova 5-3. Den sakkyndige vurderinga skal m.a. greie ut om og ta standpunkt til: eleven sitt utbytte av det ordinære opplæringstilbodet lærevanskar hos eleven og andre særlege forhold som er viktige for opplæringa realistiske opplæringsmål for eleven om ein kan hjelpe på dei vanskane eleven har innanfor det ordinære opplæringstilbodet kva for opplæring som gir eit forsvarleg opplæringstilbod Den sakkyndige vurderinga skal danne grunnlag for enkeltvedtak, IOP og halvårsevaluering/ årsevaluering. 12

14 I den vidaregåande opplæringa er det særskilte krav til innhald i sakkyndige vurderingar som PPT må ta omsyn til: 1. For elevar som søkjer om rett til særskilt prioritert utdanningsprogram etter forskrift 6-20 skal sakkyndig vurdering i samsvar med forskrift 6-19 ligge ved søknaden. Gjeld berre for søknad om inntak til Vg1. (mal 4-1A + mal 5) 2. Utvida rett (Opplæringslova 3-1, 5 ledd) A. Elevar med rett til spesialundervisning som ikkje har nådd planlagde opplæringsmål i løpet av tre år, kan søkje om utvida rett (4. eller 5. opplæringsår). Dette skal skje til 1. februar på A-skjema det året søkaren er elev på Vg3. Sakkunnig vurdering skal grunngi behovet for utvida opplæringstid og vise kva for opplæringsmål eleven ikkje har nådd i løpet av dei første 3 åra i vidaregåande opplæring. Sakkunnig vurdering mal 6 A. B. Elevar som har hatt særskilt språkopplæring, opplæring i og på teiknspråk eller opplæring i punktskrift som ikkje har nådd planlagde opplæringsmål i løpet av tre år, kan søkje om utvida rett (4. eller 5. opplæringsår) på eige skjema med søknadsfrist 1. mars. (NB: dersom elevar i ovanfor nemnde kategoriar har rett til spesialundervisning skal mal 6 A nyttast.) Sakkunnig vurdering skal grunngi behovet for utvida opplæringstid og vise kva for opplæringsmål eleven ikkje har nådd i løpet av dei første 3 åra i vidaregåande opplæring. Sakkunnig vurdering mal 6 B. C. For elevar med rett til spesialundervisning, rett til særskilt språkopplæring, rett til opplæring i og på teiknspråk og rett til opplæring i punktskrift som har full kompetanse som mål, kan det søkjast om utvida rett i form av utdanningsprogram/programområde over 2 år. Søknadsfristen er 1.desember (eige skjema). Den sakkunnige vurderinga skal grunngje behovet for utvida rett i form av utdanningsprogram/programområde over 2 år med utgangspunkt i full måloppnåing/ kompetanse for eleven. Det blir vist til Rundskriv 14/11 (vedlagt s. 33) frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Sakkunnig vurdering mal 6 C. 3. For elevar som søkjer om opplæring i spesialskole, kompetansesenter eller i kommune, må sakkyndig vurdering grunngi dette valet. Hovudregelen er at alle elevar skal ha si opplæring i dei offentlege vidaregåande skolane. Unntaksvis kan andre løysingar vere gjenstand for vurdering. 4. For elevar som søkjer om skoleplass utanfor fylket, må sakkyndig vurdering grunngi kvifor eleven bør få eit opplæringstilbod utanfor fylket han/ ho er heimehøyrande i. Hovudregelen er at om vi har skoletilbodet i eige fylke kjøper vi ikkje skoleplass i anna fylke. NB: Vi ser at mange av desse elevane ikkje fullfører opplæringa. Det å bu på hybel langt heimafrå bør vere gjenstand for drøfting. 5. For elevar som søkjer om opplæring i bedrift som lærekandidat og som har behov for spesialundervisning skal sakkyndig vurdering utformast i tråd med krav i opplæringslova For elevar som søkjer om lærekontrakt med unntak frå opplæringsordninga og lærekandidatar er det krav om sakkyndig vurdering av nyare dato for at bedrifta skal få spesielle tilskot i opplæringssituasjonen. Sakkyndig instans er i denne samanheng den pedagogisk-psykologiske tenesta. Det er utarbeidd eigne malar til bruk i slike tilfelle. Sjå eige prosedyrehefte for fagopplæring på heimesida til fylkeskommunen: 13

15 2. Enkeltvedtak Skolen har ansvar for at saka er tilstrekkeleg utgreidd før det kan takast avgjerd om rett til spesialundervisning, jf. fl 17. Dette inneber at skolen så snart som muleg etter overleveringsmøtet må gjennomgå den sakkyndige vurderinga og sjå til at denne er utarbeidd i samsvar med krava i 5-3. Dersom dette ikkje er tilfelle, må skolen be om utfyllande opplysningar, og setje ein frist for retting. Tilsvarande må skolen syte for at sakkyndig vurdering blir utarbeidd innan ein frist som skolen fastset i dei tilfella der slik sakkyndig vurdering ikkje er lagt ved søknaden. NB: Slike opplysningar skal førast inn i Excel-lista i Ephorte. A) Elevar som får spesialundervisning skal ha same totale undervisningstimetalet som andre elevar, jf. opplæringslova 5-1. B) Det er rektor ved den enkelte skole som gjer enkeltvedtak om spesialundervisning. Skolen skal umiddelbart etter at det er kjent at eleven blir tatt inn, starte prosessen med å utarbeide enkeltvedtak. Kopi av alle dei enkeltvedtaka som skolen har saksbehandla i samband med inntaket, skal sendast til Utdanningsavdelinga samtidig med at det vert sendt til eleven. Når det gjeld elevar i søkarkategori I, P og M, skal kopi også sendast til avgjevar-ppt. Frist for innsending seinast innan 6. juni. Når det gjeld elevar i søkarkategori Q, er fristen for innsending seinast innan 1. oktober. C) Vedtak om spesialundervisning skal grunngivast i samsvar med forvaltningslova 25, dvs. at det må visast til lovregelen som vedtaket byggjer på og dei faktiske forhold som ligg til grunn for vedtaket. Dersom dei faktiske forholda går fram av den sakkyndige vurderinga, er det tilstrekkeleg å vise til denne. Vidare skal dei hovudomsyna som er vektlagt ved rektor si vurdering av retten til spesialundervisning, komme fram av vedtaket. 14

16 Enkeltvedtaket skal vere så klart at det ikkje er tvil om kva opplæringstilbodet går ut på, og kvifor skolen gir dette tilbodet. Følgjande fristar gjeld: Innan 6. juni: Vedtak skal vere gjort for elevar som blir tatt inn med behov for spesialundervisning i mai/ juni. Kopi skal sendast Utdanningsavdelinga og avgjevar- PPT så snart vedtaket er fatta. Før 1. oktober: Vedtak skal gjerast i godt tid før denne dato for dei som blir tatt inn i hovudinntaket. Prosessen med å gjere enkeltvedtak skal ta til umiddelbart etter inntaket. Kopi skal sendast Utdanningsavdelinga så snart vedtaket er fatta. Fortløpande: Enkeltvedtak som blir gjort i løpet av skoleåret skal gjerast umiddelbart etter at det er klarlagt at eleven har rett til spesialundervisning. Kopi av vedtaket skal straks sendast til Utdanningsavdelinga. Bileta av skjema i dette heftet er med for å vise at dei finst og korleis dei ser ut. Du finn alle skjema på nettsidene våre: gisk-arbeid-i-vgo 15

17 A) Dersom vedtaket om spesialundervisning avvik frå den sakkyndige vurderinga, skal grunngivinga for vedtaket (mellom anna) vise kvifor skolen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten etter 5-1 i opplæringslova. Det må òg gå fram av grunngivinga at opplæringstilbodet som skolen vil gi er i samsvar med det som er vurdert som realistiske opplæringsmål for eleven. B) Ved avslag på spesialundervisning skal det gå fram av grunngivinga korleis eleven likevel får eit likeverdig opplæringstilbod. F) Det er klagerett på enkeltvedtak om spesialundervisning. Fylkesmannen er klageinstans jf. opplæringslova Klagen skal sendast til Møre og Romsdal fylkeskommune, Utdanningsavdelinga, Fylkeshuset, 6404 Molde. Mal for enkeltvedtak finn du på nettsidene våre: /Utdanning/Spesialpedagogiskarbeid-i-vgo Innhaldet i enkeltvedtaka Vedtak om spesialundervisning er enkeltvedtak etter forvaltningslova og må såleis følgje reglane for slike vedtak. Det er viktig å vere merksam på at vedtak om rett til spesialundervisning skal innehalde opplysningar om: planlagt sluttkompetanse kva for programområde eleven er knytt opp imot mål for opplæringa for dette skoleåret presise opplysningar om innhald, omfang og organisering av opplæringa retten til same totale timetal som alle andre elevar, 30/ 35 timar per veke (jf. opplæringslova 5-1, andre leddet, tredje punktum) presisering av det pedagogiske ansvaret for undervisninga (jf. opplæringslova 10-1) eventuelt andre tilretteleggingstiltak grunngiving for vedtaket særskilt grunngiving dersom vedtaket avvik frå den sakkyndige vurderinga (jf. opplæringslova 5-3, siste ledd) at vedtaket kan gjerast om i løpet av skoleåret ved endra behov klagerett, klagefrist og kven klagen skal rettast til underskrivast av rektor ved skolen Vedtak om avslag på rett til spesialundervisning skal innehalde opplysningar om: grunngiving for avslaget kvifor skolen meiner at eleven likevel får eit opplæringstilbod som oppfyller retten at vedtaket kan gjerast om i løpet av skoleåret ved endra behov klagerett, klagefrist og kven klagen skal rettast til kvalitetssikring og underskriving av rektor ved skolen For dei søkarane som blir tatt inn i hovudinntaket skal prosessen med å gjere enkeltvedtak ta til umiddelbart etter inntaket, og vedtaket skal gjerast i god tid før 1. oktober då det skal sendast kopi til Utdanningsavdelinga. 16

18 3. Individuell opplæringsplan IOP og evaluering Kontaktlærarane må før skolestart lese gjennom inntakslista for gruppa si. Det er viktig for å finne ut om gruppa har elevar som søkjer om rett til spesialundervisning, søknadskategori Q. Dersom det er slike søknadar, må skolen behandle søknaden om spesialundervisning. IOP skal utarbeidast umiddelbart etter at enkeltvedtaket om rett til spesialundervisning er gjort. Det skal skrivast halvårsevaluering og årsevaluering etter kap. 5 i opplæringslova (Spesialundervisning, 5.5). Departementets lovendringsforslag om å forenkle saksbehandlingsreglene for spesialundervisning ved å ta bort kravet om halvårsrapport er ute på høring. Lovendring kan bli vedtatt i løpet av Uavhengig av kva lovendringa vil bli, skal alle elevar, inkludert elevar med spesialundervisning, vurderast fortløpande og systematisk etter krava om undervegsvurdering i forskrift til opplæringslova kapittel 3. Årsevaluering for alle elevar som har IOP skal ferdigstillast i juni, og skolen skal sende kopi av IOP m/årsevaluering til Utdanningsavdelinga. 17

19 Dersom eleven får godkjent rett til spesialundervisning, kan PPT vere samarbeidspart i utarbeiding av IOP. Denne skal utformast på bakgrunn av sakkyndig vurdering og enkeltvedtak. Dersom eleven får avslag, kan PPT vere samarbeidspart for å kome fram til opplæringstiltak som gir god læring for eleven. Skjema for IOP finn du på nettsidene våre: Utdanning/Spesialpedagogisk-arbeidi-vgo 18

20 Rutinar ved behov for skyss til funksjonshemma elevar Skyssreglement for grunnskole og vidaregåande skole i Møre og Romsdal vart revidert i T Under Dokument på fylket sine nettsider under Samferdsel-Skoleskyss, finn de skyssreglement for vidaregåande skole i Møre og Romsdal. Samferdselsavdelinga gjer vedtak om skyss for varig funksjonshemma elevar. Slike vedtak vert gjort etter at samferdselsavdelinga har mottatt erklæring frå sakkunnig og informasjon frå skolen. Det er viktig å merke at sakkunnig i dette tilfellet ikkje er PPT, men helseinstans. Sjølv om PPT kan nemne behov for skyss i si sakkunnige vurdering i samband med søknad om spesialundervisning, så skal ikkje denne sakkunnige vurderinga sendast til samferdselsavdelinga. Denne informasjonen er til bruk for skolen. Det skal utarbeidast ei eiga sakkunnig erklæring frå lege/helseinstans som skal leggast ved søknaden som skyss for funksjonshemma elevar. Skjema for skyssinformasjon frå skolen og erklæring frå lege/sakkunnig finn du under dokumenter på fylket sine nettsider under Samferdsel-Skoleskyss. Dersom vedtaket frå samferdselsavdelinga viser at elevar treng følgjeperson for å kunne nyttegjere seg skyssen, så må skolen ta ansvar for å organisere dette. Skjema for skyss finn du på nettsidene våre: /Samferdsel/Skoleskyss Hjelpemiddelsentralen Det er viktig å ta kontakt tidleg for å få nødvendige hjelpemiddel som t.d. teleslynge, spesialstol og liknande, slik at det kan vere på plass til skolestart. Tolk Ved behov for tolk, til dømes døvetolk eller skrivetolk, er det skolen si oppgåve å skaffe dette om det er elevar med denne type behov som er søkarar ved skolen. 19

21 Økonomi Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Kvar skole får tildelt ein ressurs etter Utdanningsavdelinga si eigen økonomimodell for spesialundervisning. Utdanningsavdelinga tar sikte på å gjennomføre tildelinga medio april. Det blir halde tilbake ein liten reserve, kalla haustpotten, for at skolane skal kunne ta hand om elevar som dukkar opp i løpet av sommaren/ hausten. Haustpotten Den reserveressursen som ikkje blir tildelt i april, haustpotten, blir tildelt etter søknad frå skolane, med søknadsfrist 1. oktober. Ressursen skal komme elevar med stort hjelpebehov til gode. Dette kan vere ein elev som ut frå vedlagt dokumentasjon i søknaden ikkje såg ut til å ha så store vanskar/ hjelpebehov, men omfanget av hjelpebehova viste seg likevel å vere mykje større enn det skolen trudde og planla på våren. Søknaden skal skissere behov, organisering og omfang av tiltaka som er sett i verk for denne spesifikke eleven slik at han kan få eit likeverdig opplæringstilbod. Omdisponering av ein-til-ein-ressurs Dersom ein 1:1-elev sluttar/ ikkje møter, skal ressursen flyttast til ny skole eller trekkast inn. Skolane skal gi melding til Utdanningsavdelinga om desse elevane. Sjå Melding om avbrot før 1. september, side 9 i dette heftet. For elevar som sluttar etter 1. september, skal ein bruke det ordinære sluttmeldingsskjemaet. Flytting eller tilbaketrekking av økonomiske ressursar, kan få konsekvensar for undervisningsopplegg som involverer fleire elevar. Utdanningsavdelinga har derfor opna for at skolane kan søkje om omdisponering av beløpet. Skolane må då sende inn ein søknad til Utdanningsavdelinga. Søknaden må vise kva for konsekvensar det fører til at midla blir trekte tilbake, og samstundes gjere greie for korleis skolen ønskjer å bruke dei omtala midla resten av skoleåret. Søknad om utdanningsprogram/programområde over to år som eit spesialpedagogisk tiltak Viser til rundskriv 14/11 s. 33 i dette heftet Dette gjeld berre dei elevane som har ungdomsrett og som har full kompetanse som mål for den vidaregåande opplæringa. Eleven må også ha fått vedtak om rett til spesialundervisning, og opplæringa må vere på full tid begge åra. Det planlagde opplæringsløpet skal dokumenterast i ein skriftleg plan frå skolen, og det skal leggast ved ei sakkunnig vurdering og anna dokumentasjon gjennom IOP og evalueringar. Skolane må utarbeide nytt enkeltvedtak etter at skolane har mottatt vedtak frå Utdanningsavdelinga om at søknad om utdanningsprogram/programområde over to år er innvilga. Dei elevane som har grunnkompetanse som mål, skal ikkje søkje om å ta utdanningsprogram/ programområde over to år. Dei skal søkje om utvida rett i samband med søknad om skoleplass innan 1. februar i sitt 3./4. skoleår. Dersom utdanningsprogram/programområde over to år blir innvilga, blir retten til vidaregåande opplæring utvida med eitt år jf. opplæringslova 3-1, 5. ledd. 20

22 Søknadsskjema og søknadsrutinar Skjema A Søknad om inntak med behov for spesialundervisning. Dette gjeld søknad om: Særskilt prioritert utdanningsprogram, -> P Opplæring ut over tre år, -> M Inntak etter individuell vurdering, -> I Inntak med rett til spesialundervisning, -> Q 1. februar: Frist for søkarar med vedleggsskjema A Skjema B Melding om vanske/ vanskar eleven har. Dette er eit meldeskjema for søkarar som søkjer ordinært inntak til vidaregåande opplæring. Skjemaet gjeld altså ikkje som søknad om spesialundervisning etter opplæringslova 5-1, men er ei melding om ein vanske/ vanskar eleven har, og som skolen må ta omsyn til innanfor den ordinære tilrettelegginga ved skolen. Meldeskjemaet blir ikkje saksbehandla. Skolen må så snart som råd sette seg inn i informasjonen frå dei elevane som leverer B- skjema. B-skjema i to eksemplar sendast til Utdanningsavdelinga. Utdanningsavdelinga sender skjemaet vidare til skolen eleven kjem inn ved etter andre inntak. Skjema R Søknad om reservert skoleplass Dette gjeld: Søkar som er inne i eit bestemt behandlingsopplegg pga. psykiske vanskar, medisinske vanskar, rusproblem osv., og som av slike grunnar ikkje kan ta imot skoleplass utanfor eige distrikt. Dokumentasjon frå behandlande instans må leggjast ved søknaden. Søkar som er under oppfølging av barnevernet og er busett i institusjon eller fosterheim, og av slike grunnar ikkje kan ta imot skoleplass utanfor eige distrikt. Dokumentasjon frå barnevernet må leggjast ved. Meininga er at desse søkarane ikkje skal risikere å måtte flytte på hybel når dei er inne i eit bestemt behandlingsopplegg og treng tett oppfølging. Det kan enten vere tiltak i heimen, at dei bor i fosterheim eller at dei er busette i institusjon. Dette betyr likevel ikkje at eleven er sikra å komme inn på det utdanningsprogrammet/ programområdet han/ ho har som førsteval. Det er Utdanningsavdelinga som behandlar søknader om reservert skoleplass. 1. mars: Frist for søkarar med vedleggsskjema R, - same frist som for ordinære søkarar. 21

23 22

24 23 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

25 Malar for desse skjema finn du på fylket si heimeside. Der finn du både versjon for utskrift og utfylling for hand, og versjon for utfylling på pc som kan lagrast undervegs i arbeidet. Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 24

26 25 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

27 Informasjonsflyt etter inntak Elevar som blir prioritert inn i inntaket og elevar som blir tatt inn i samband med ordinært inntak. Mottakar PPT og skole går igjennom søknadene når prioritert inntak er klart i mai, ved skolestart for dei som blir tatt inn i ordinært inntak. Mottakar PPT etterspør fleire opplysningar frå avgjevar- PPT dersom ein ser eit behov for slik informasjon. A-skjemaet med vedlegg kan overførast direkte til ny PPT så sant elev/føresette har gitt samtykke til slik overføring. Sjå underskrift som omhandlar slikt samtykke på A-skjemaet. Dersom andre dokument blir sendt over frå eit PPT kontor til eit anna, er det nødvendig med samtykkeerklæring frå elev/foreldre. I heftet PPT for vidaregåande opplæring- Rutinar og prosedyrar, er det vedlagt mal for samtykkeerklæring s. 26. Ny sakkyndig vurdering eller fornying av tidlegare vurderingar Alltid ny sakkunnig vurdering ved overgang grunnskole vgo, og ved overgang til opplæringskontrakt der spesialundervisning blir vurdert som nødvendig når det blir søkt om spesialundervisning/ppt utgreiing for første gong ved søknad om eit 4. opplæringsår og eit 5. opplæringsår etter 3-1, femte ledd ved omval/endra vanskebilete eller anna som fører til store endringar i behov, organisering og omfang av spesialundervisning Tillegg til gjeldande sakkunnig vurdering er aktuelt når det dreier seg om: mindre justeringar eller endra behov på bakgrunn av utvikling eller nye utgreiingar Det er ein føresetnad at slike saker blir drøfta i ressursteamet slik at skolen sitt behov for eit godt dokument med tanke på eit tydeleg enkeltvedtak blir tatt i vare. Forlenging av gjeldande sakkunnig vurdering: Dersom ein elev følgjer eit planlagt opplæringsløp og har utbytte av spesialundervisninga med utgangspunkt i innhald, omfang og organisering, og dersom opplærings- og livssituasjonen er føreseieleg og stabil, kan den sakkunnige vurderinga gjelde for heile opplæringsløpet i vgo. Slik forlenging av sakkunnig vurdering skal gjennomgåast av PPT og skolen i teamet. Den sakkunnige vurderinga godkjennast og underskrivast med møtedato av både PPT og skolen. Skolen avgjer om det er behov for nye vurderingar. Malar for det sakkyndige arbeidet og meir om rutinar og prosedyrar knytt til PPT sitt arbeid er å finne i dokumentet Rutinar og prosedyrar. Saksbehandling ved sakkunnig arbeid. Samhandling mellom skole og PPT, Møre og Romsdal fylkeskommune, revidert utgåve november

28 Minoritetsspråklege elevar Innsøking Elevar med minoritetsspråkleg bakgrunn blir tatt inn i vidaregåande skole etter kapittel 6 i forskrifta til opplæringslova slik som alle andre elevar. For minoritetsspråklege må ein spesielt merke seg 6-9, 6-10 i forskrifta: Forskrifta 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande opplæring. Lovleg opphald skal dokumenterast med kopi av vedtak om opphaldsløyve. Kopi av sida i passet som inneheld personlege opplysningar med bilete skal også sendast med. Dersom søkar ikkje har lovleg opphald når Utdanningsavdelinga kjører inntak, blir søknaden avslått. Mindreårig asylsøkar kan likevel takast inn i påvente av vedtak (dvs. i påvente av den ordinære søknadsbehandlinga). Dei som har fått avslag i utlendingsnemnda har fått eit endeleg vedtak som ikkje kan påklagast. Desse søkarane har ikkje rett til inntak og skal ha avslag. Forskrifta 6-10: Vilkår for inntak til vidaregåande trinn 1 (endra frå 1. august 2006) Vitnemål eller stadfesting på at søkaren: har gjennomgått norsk grunnskole, (Dette vil seie at eleven er skriven ut av norsk grunnskole og har fått vitnemål. Det er ikkje krav om at faga er bestått.) har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet i minst 9 år eller har kunnskap og ferdigheit på nivå med norsk grunnskole, er skriven ut av grunnskole etter opplæringslova 2-1 fjerde ledd, eller har tilsvarande realkompetanse, jf Skjemaet finn du på fylket si heimeside: 27 /Minoritetsspraaklege-elevar

29 Dette må dokumenterast, enten med kopi av vitnemål eller med anna stadfesting. Til dømes vurdering av søkar sitt kunnskapsnivå i dei 5 basisfaga; norsk (munnleg og skriftleg), engelsk (munnleg og skriftleg), matematikk, naturfag og samfunnslære/rle. Elevane må testast på 10. kl. nivå slik at dei kan vere med og konkurrere seg inn i inntaket. Søkarar med anna morsmål enn norsk og samisk skal fylle ut Vedleggsskjema for minoritetsspråklige søkere og sende i 2 eksemplar til Utdanningsavdelinga saman med kopi av søknaden og dokumentasjon. Elevar som har gått alle åra i norsk grunnskole, men som har anna morsmål enn dei som er nemnde ovanfor, treng ikkje å registrere seg som minoritetsspråklege. Ver merksam på at alle som er merka av som minoritetsspråklege i Vigo skal sende inn skjema m/dokumentasjon. Det er viktig at kopi av all dokumentasjon det blir bedt om blir lagt ved. Manglande vedlegg og/ eller underskrifter vil bli etterlyst, men det forseinkar behandling av søknaden. Kopi sendast skolane etter 2. inntaket i august. Søking i VIGO og MinID Søkarar som har norsk personnummer og mottar/ har mottatt MinID, skal søkje på nett. Kopi av nettsøknaden skal leggast ved vedleggsskjemaet. Det er viktig å sjekke at dei opplysningane som ligg i MinID stemmer med dei som blir lagt inn i nettsøknaden. Hugs å sjekke at mobilnummer er rett. Dei som ikkje har norsk personnummer, må fylle ut ein papirsøknad og sende inn. Når Utdanningsavdelinga mottar denne, vil søknaden bli registrert i Vigo. Søknadsskjema får ein ved å ta kontakt med Utdanningsavdelinga, Det er per dato ikkje noko krav om norskkunnskapar når ein søkjer plass i vidaregåande skole. For å få tilfredsstillande utbytte av den vidaregåande opplæringa, rår vi likevel til at ein har gjennomført grunnleggande norskopplæring før ein tar til med vidaregåande utdanning. Desse vilkåra gjeld alle søkarar, både dei med behov for spesialundervisning og ordinære søkarar. 1. februar: Søknadsfrist for elevar med behov for spesialundervisning 1. mars: Søknadsfrist for ordinære søkarar og søknad om utvida rett i høve 3-1, femte ledd, og

30 Retten til særskilt språkopplæring Opplæringslova 3-12; Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Målgruppa i 3-12 er: nykomne og andre minoritetselevar som har så dårleg dugleik i norsk at dei ikkje kan følgje undervisning gitt på norsk. Retten til særskilt norskopplæring gjeld fram til elevane har tilstrekkelege ferdigheiter i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Fjerde leddet i 3-12 pålegg fylkeskommunen å kartlegge elevane sine ferdigheiter i norsk. Fylkesutdanningssjefen i Møre og Romsdal fylkeskommune har delegert ansvaret til skolane i fylket. Sjå skriv om Delegering av vedtakskompetanse. (Skrivet finn du på fylket si heimeside.) Dersom minoritetsspråklege elevar i vidaregåande skole har vore elevar i norsk grunnskole i tida etter 2003, skal dei etter 2-8 i opplæringslova ha gjennomgått ei kartlegging og, dersom det var behov for det, fått enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring frå kommunen. Kopi av dokumentasjon på kartleggingsresultat og enkeltvedtak får dei vidaregåande skolane tilsendt etter andre inntaket. Det same gjeld dersom elevar er kartlagde frå før i vidaregåande skole. NB: Retten til særskilt språkopplæring 3-12, gjeld berre elevar som er tatt inn i vidaregåande skole og som får opplæring etter 3-1. Læreplanar Den enkelte skole kan saman med eleven bestemme kva for læreplan ein bruker til denne elevgruppa. Det ein her må hugse på er at læreplanen Grunnleggende norsk for språklige minoriteter er nivåbasert og ikkje aldersbasert. Elevar som får opplæring etter planen, skal ikkje vurderast med karakter og det er ikkje eit eksamensfag. Samstundes må ein også ha i minne at læreplanen er spesielt laga for minoritetsspråklege elevar og derfor godt eigna til denne elevgruppa. 29

31 Dersom skolen og eleven blir einige om å bruke den ordinære læreplanen i norsk, krev det spesielle tilretteleggingar. Ein må dessutan hugse at alle elevar i vidaregåande opplæring har rett til tilpassa opplæring. Utdanningsavdelinga har valt Cyberbook som leverandør av digitale læremiddel i grunnleggande norsk. Norsk Pluss Ungdom finst både på nynorsk og bokmål, elektronisk og i bokform. Etter dei tilbakemeldingane vi har fått frå skolane vil avtala med Cyberbook bli prolongert. Kartlegging, enkeltvedtak og rutinar Kapittel IV 16 i forvaltningslova, førehandsvarsling fastslår at: Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist ( ). Med andre ord skal elevar etter fylte 15 år og deira føresette/ verje ha informasjon om og ha rett til å uttale seg før enkeltvedtak blir fatta. Dette gjeld ikkje føresette til elevar over 18 år. Utdanningsavdelinga har utarbeidd eit skriv som skolane skal sende til elevar og føresette/ verje før arbeidet med kartlegging tar til. Dette skrivet finn du på fylket sine nettsider: -> Utdanning -> Minoritetspråklege -> Førehandsvarsling til elev og føresette. Skolen skal kartlegge elevane ved skolestart og utarbeide enkeltvedtak så snart kartleggingsresultatet ligg føre. Omfanget eleven får tilbod om, skal spegle resultatet av kartlegginga. Dette gjeld også måten skolen organiserer den særskilte språkopplæringa på. Opplæringslova 3-12 presiserer også at eleven skal kartleggast undervegs. Det skal fattast enkeltvedtak både når kartlegging viser at eleven har behov for særskilt språkopplæring, og når han ikkje har det. Dersom kartlegging undervegs viser at det er behov for endringar i opplæringa, skal det fattast nytt enkeltvedtak. Det same gjeld dersom eleven ikkje lenger har behov for særskilt språkopplæring. Skolen skal sende enkeltvedtaket til eleven med kopi til føresette til elevar under 18 år, og til Utdanningsavdelinga med ein gong enkeltvedtaket er utarbeidd, og seinast 1. oktober. Utdanningsavdelinga skal også ha kopi av resultatet av kartlegginga. Kopi av nye enkeltvedtak/ nye resultat av undervegsvurdering som blir fatta i løpet av skoleåret, skal sendast Utdanningsavdelinga innan 2. mai. 30

32 Malane du ser her i heftet, er for enkeltvedtak der ein får rett til særskilt språkopplæring og enkeltvedtak der det ikkje er behov for særskilt språkopplæring. På heimesida vår finn du til ei kvar tid dei aller nyaste malane, og det er viktig at det er dei som blir brukt. Rett til utvida tid i vgo Minoritetsspråklege elevar som har og har hatt enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring kan søkje om eit fjerde og femte år i vidaregåande opplæring. Opplæringslova 3-1, femte ledd presiserer: [ ] Elev som etter reglane i kapittel 5 har rett til spesialundervisning har rett til to år ekstra når eleven treng det i forhold til opplæringsmåla for den enkelte. Før fylkeskommunen gjer vedtak om utvida opplæringstid skal det ligge føre sakkyndig vurdering av dei særlege behova eleven har. Retten gjeld også for elevar som har rett til opplæring i og på teiknspråk etter 3-9, rett til opplæring i punktskrift etter 3-10 eller rett til særskild språkopplæring etter Søknad på eige skjema: Søknad om utvidet rett til minoritetsspråklige søkere skoleåret 2012/2013 Søknad om det 4. og eventuelt 5. året etter 3-1, femte ledd, må derfor skje innan 1. mars når dei er inne i det tredje/ fjerde året i vidaregåande skole. Det er i samanheng med førstegongsvitnemål, sjå forskrifta 3-43, viktig at elevar har dokumentasjon på kvifor dei har brukt lenger tid i vidaregåande opplæring enn det som er normaltid. Ein skal merke seg at elevar ikkje kan begynne med særskilt språkopplæring i Vg3 for å få utvida tid dersom dei ikkje har hatt rett etter 3-12 tidlegare. Utdanningsprogram/programområde over 2 år Viser her til Rundskriv 14/11 og det som omhandlar minoritetsspråklege der, sjå s.33 i dette heftet Det er mange minoritetsspråklege elevar som søkjer om utdanningsprogram/ programområde over 2 år, særleg på Vg1. For desse elevane er enkeltvedtak om rett til særskilt språkopplæring og uttale frå PPT, mal 6c, dokumentasjon for å få det godkjent. Søknaden skal sendast til Utdanningsavdelinga. Sjå elles søknadsfrist og krav til dokumentasjon i Rundskriv 14/11. 31

33 Kvalitetssikring og økonomi Utdanningsavdelinga går gjennom enkeltvedtaka frå skolane. Det er derfor særleg viktig at kopi av resultatet frå kartlegginga er lagt ved som dokumentasjon. Dersom dette ikkje er sendt inn vil ikkje enkeltvedtaket bli behandla. Ut frå omfanget og organiseringa den enkelte elev får tilbod om vil skolen få tildelt økonomiske midlar. 5/12 av den totale summen skolen skal ha blir utbetalt omkring årsskiftet, dei resterande 7/12 blir utbetalt i juli. Viktig når det gjeld minoritetsspråklege Det er svært viktig at desse elevane får rett informasjon når det gjeld muligheitene dei har i samband med søking til vidaregåande opplæring, kartlegging av norskkunnskapar og utarbeiding av enkeltvedtak. Det er t.d. ikkje lett å forstå kva klagerett inneber og korleis ein skal gå fram. 32

34 Elevar busett i barnevernsinstitusjon Fylkeskommunen har ansvar for opplæring for alle som er plassert i institusjon etter vedtak i barnevernslova. Dette gjeld også elevar som kjem frå andre fylker. Opplæringslova 13-2 seier; Når det blir gjort vedtak om plassering i institusjon etter barnevernslova, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligg som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring etter lova her. Forskrift til opplæringslova 19-7 som gir fylkeskommunen der institusjonen ligg rett til å krevje refusjon etter spesielle satsar, for utgifter til opplæring frå fylkeskommunen der eleven var busett på det tidspunktet vedtaket om plassering vart gjort. Dersom skolane har elevar som dei veit er institusjonsplasserte på ein av dei fem institusjonane i Møre og Romsdal, er det viktig at dei same rutinane som vi har etablert i forhold til spesialundervisning, også blir følgd for desse elevane. Vi har 5 institusjonar i Møre og Romsdal fordelt på 6 kommunar. Desse er: Sunnmørsheimen (Volda) Husafjellheimen (Ålesund) Kollen ungdomsbase (Vestnes) Interaktiv barnevern AS [Bolli] (Eide og Molde) Clausenengen ungdomshjem (Kristiansund) Sjølv om elevane ikkje er søkt inn med behov for spesialundervisning, så må skolen følgje med på om dei greier å gjere seg nytte av det ordinære opplæringstilbodet som skolen kan tilby. Dersom dei ikkje greier å gjere seg nytte av dette, må de vurdere om dei skal tilmeldast PPT, for nærare utgreiing og sakkunnig vurdering av behovet for spesialundervisning. Det viser seg at desse ungdommane ofte har med seg lite papir og vurderingar frå tidlegare skolegang, dette fordi dei ofte har flytta mykje på seg. Det er derfor viktig å kome raskt i gang med slike vurderingar. Dersom det viser seg at elevane har behov for spesialundervisning, må skolen sende enkeltvedtaket og den sakkunnige vurderinga til utdanningsavdelinga saman med ein kort søknad om ressursar til dette. Dette gjeld også elevar som i inntaket er søkt inn med behov for spesialundervisning. Ressursane til spesialundervisning til elevar busett i barnevernsinstitusjonar skal difor ikkje gå av ressursane som de har fått tildelt i ramme 37 (Spesialundervisning). Fylkeskommunen har sett av midlar spesielt til denne elevgruppa som ligg i ramme 45. Du finn meir informasjon om opplæring av elevar busett i barnevernsinstitusjon på heimesidene våre: når eleven er i barnevernsinstitusjon 33

35 Vedlegg: Rundskriv nr 14/11 34

36 35 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

37 36

38 Liste over lenker: Opplæringslova: Forskrifter: Rettleiar til spesialundervisning: MinID: 37 Illustrasjonar er henta frå Office-pakken eller er våre eigne.

39 Eigne Notatar: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 38

40 n 39

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013

SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 SØKNAD TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING I MØRE OG ROMSDAL SKOLEÅRET 2012/2013 Orientering om inntaket Søknadsfrist 1. februar: Søknad om inntak på bakgrunn av behov for spesialundervisning. Vedleggsskjema A.

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4

Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for skolane 2012-2013 Side 4 0 0 Revidert januar 2012 Innhaldsliste Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Side 2 Om heftet Side 2 Kontaktinformasjon Side 3 Ansvarlege for

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar:

Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring. Eigne notatar: 0 0 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Eigne notatar: 1 Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Innhald Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5-6 Om likeverdig og tilpassa

Detaljer

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2

INNHALD. 1. Innleiing s. 1. 2. Søking på internett s. 2 INNHALD. 1. Innleiing s. 1 2. Søking på internett s. 2 3. Rettleiing til vedleggsskjema s. 4 Vedleggsskjema 1 s. 4 Vedleggsskjema 2 s. 8 Vedleggsskjema 3 s. 8 4. Minoritetsspråklege søkjarar s. 9 5. Vaksne

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

Innhald: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring

Innhald: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring 0 0 Innhald: Spesialpedagogisk arbeid i vidaregåande opplæring Om heftet Side 3-4 Kontaktinformasjon Side 5 Om likeverdig og tilpassa opplæring inkluderingsomgrepet - spesialundervisning Side 6 Ansvarlege

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon

Tema/spørsmål ja/nei Vurdering/grunngjeving Dokumentasjon SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT UTBYTE AV OPPLÆRINGA Spørsmål som skal vurderast og svarast på Ja/nei Skuleleiinga si vurdering av situasjonen ved skulen grunngjeving for svara i førre kolonne SKULEN

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-17 Fortrinnsrett for søkjarar med sterkt nedsett funksjonsevne Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Personnummer 6-17 Fortrinnsrett for søkjar med sterkt

Detaljer

Prosedyrar og rettleiar for NSSU

Prosedyrar og rettleiar for NSSU Prosedyrar og rettleiar for NSSU - Nettbasert sakshandsaming av søknad om spesialundervisning Innleiing Det er utvikla i Hordaland eit nettbasert program for sakshandsaming av søknadar om spesialundervisning.

Detaljer

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011

Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012. Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Veiledningshefte for skoleåret 2011/2012 Søkergrupper med søknadsfrist 1. februar 2011 Videregående opplæring 2011/2012 Søkere med behov for spesialundervisning, opplæringslova 5-1 og 4-2 (sakkyndig vurdering

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360

Heile IOP skal arkiverast i elevmappa i P360 Videregående opplæring RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN(IOP) Dette dokumentet, mal for IOP, inneheld 3 delar. Del 1: skal fyllast ut av kontaktlærar. Den generelle delen skal innhalde

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova

Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Melding til fylkeskommunen om elevar etter 6-18 Fortrinnsrett for søkjarar med rett til opplæring i eller på teiknspråk etter 3-9 i opplæringslova Skule Kontaktperson Namn på søkjar Kommune Telefon Personnummer

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016

Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 Informasjonshefte for skoleåret 2015-2016 En rettledning i arbeidet med søknad om inntak til videregående opplæring på grunnlag av fortrinnsrett. Informasjon om søkerkategorier som omfattes av inntak på

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011

Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Særskilt inntak skoleåret 2010/2011 Fortsatt fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring Samarbeid mellom kommunal og fylkeskommunal PPT Samarbeid med kommunal PPT PPTvgo prioriterer

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vår saksbehandlere: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven KAPITTEL

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning

Inntak til videregående opplæring av søkere med rett til spesialundervisning Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 27 12 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.01.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/3590 Deres referanse: Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Statlige

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune

Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar. Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 0 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar Retningsliner for grunnskulane i Lindås kommune 1 Innhald Innleiing... 3 Mål for særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 6 TILRETTELEGGING I OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010

ORGANISERING AV KNUTEPUNKSKULEN FOR HØRSELSHEMMA ELEVAR FRÅ HAUSTEN 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200910136-1 Arkivnr. 523 Saksh. Lisen Ringdal Strøm, Janne Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 10.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG

Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Orientering til skolane OM INNTAK PÅ SÆRSKILT GRUNNLAG Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 INNHALD Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? 1 Kriteria for inntak på

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane

PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal. Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane PPT for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal Rutinar og prosedyrar Saksbehandling ved sakkunnig arbeid Samhandling mellom PPT og skolane Revidert november 2010 Bakgrunn Bakgrunnen for utarbeiding av

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste Vest-Telemark PPT IKS Org.nr. 987 570 806 Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Verksemdsplan 2012 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Telemark fylkeskommune og kommunane Seljord, Kviteseid, Nissedal,

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Rundskriv HORDALAND FYLKESKOMMUNE kxi&iii 1. Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Private skoler med godkjenning etter privatskoleloven 1 p^ Private grunnskoler med

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 1 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE -GRUNNSKOLER 25.11.2014 2 Program for dagen Generell informasjon v/bjørn Magnus Nøkkeltall fra fjorårets inntak Hvem skal søke 1. februar v/grete Og Anita Søknadens innhold

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING

HØYRING - FORSLAG TIL ENDRINGAR I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA KAPITTEL 13 OPPFØLGINGSTENESTE I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Oppfølgings- og pedagogisksykolo isk teneste Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo KD 20 OKL Vår ref.:201108485 Dykkar ref.:201101650-/abh Bergen, 14. oktober 2011

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling:

Adresse: Postnummer og -sted: Telefonnummer: Innsøkende instans Navn (skole/institusjon e.l.): Kontaktperson: Stilling: Navn: Minoritetsspråklige søkere Skoleåret 2014-2015 Vedlegg til internettsøknad. Sendes inntakskontoret i 2 eksemplarer Søknadsfrist 1. februar 2014 Fødsels- og personnummer: Adresse: Postnummer og -sted:

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2015 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Vest-Telemark PPT IKS Pedagogisk-psykologisk tenestekontor Besøksadresse:

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medium og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk / medieproduksjon

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule

Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Eksamensreglar og rettleiing for eksamenskandidatar ved Herøy vidaregåande skule Vi forventar at du som elev eller privatist har gjort deg kjend med reglar og rettleiing for eksamenskandidatar i god tid

Detaljer

Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp. minoritetsspråklege elevar

Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp. minoritetsspråklege elevar HÅ KOMMUNE (Hugs inst.namn) Saksnr. /løpenr Arkivkode Stad/Dato 07/96-7 A00 Varhaug, 21.08.2008 16080/08 AIB Tilpassa opplæring og / eller spesialpedagogisk hjelp spesialundervisning, samt særskild språkopplæring

Detaljer