ENERGIRAPPORTEN. Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Vanse nærvarmeanlegg er åpnet:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENERGIRAPPORTEN. Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Vanse nærvarmeanlegg er åpnet:"

Transkript

1 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 0 Torsdag 24. mars ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Skal levere 2,6 GWh varme 2 Konsesjon til bygging av ny 32 kv kraftledning på Sør- Helgeland 3 Energibruk i lavenergi- og passivbygg: Bruken av bygget avgjørende for hvor mye energi som går til oppvarming 4 Prøveprosjekt med LED-belysning i Nannestad 5 Vil redusere strømforbruket 5 Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Husbanklån til svanemerkede hus 2 Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Skal levere 2,6 GWh varme Les mer! Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Les mer! Langsiktige kraftavtaler inngått 2 Kraftkommentar 3 Ny studie av miljøog klimabelastninger fra byggematerialer 3 Klikk på tekst eller bilde og du kommer direkte til saken! Energioversikt Spotpriser Nasdaq OMX og EEX side 6 Sluttbrukerpriser Terminpriser Nasdaq OMX og EEX side 6 Elektrisitet side 9 Prissammenligning standard variabel kraftpris side 6 Elektrisitetspris varmepumper side 9 Fyringsolje side 9 Brent Blend (Nordsjø-olje) side 7 Propan side 0 Naturgass UK (Storbritannia) side 7 Pellets side 0 Kull side 7 Briketter side 0 Fyllingsgrader side Flis side Kraftutveksling side CO2-kvoter side Klikk på teksten, og du kommer direkte til siden med tabellen!

2 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 2 Vanse nærvarmeanlegg er åpnet: Skal levere 2,6 GWh varme Tekst: Tekniske Nyheter Energisentralen i Vanse nærvarmeanlegg. Foto: Norsk Bioenergi Fredag. mars ble Vanse nærvarmeanlegg åpnet. Anlegget er basert på flis, og skal levere varme til Lista ungdomsskole, Listahallen, Lister videregående skole, avdeling Lista og Listaheimen. Nærvarmeanlegget ble åpnet av fylkesordfører Thore Westermoen, Vest- Agder fylkeskommune, og ordfører Stein A. Ytterdahl, Farsund kommune. Kommunene kjøper varme av Norsk Bioenergi AS, som eier anlegget. Vi får en pris per kwh med varme som blir levert. Prisen vil bli regulert i forhold til konsumprisindeksen og en energindeks, sier markedsansvarlig Jan Topstad i Norsk Bioenergi AS. Det er inngått en avtale på 20 år, hvor kommunene kan kjøpe seg ut av den resterende del av avtalen hvert femte år. Norsk Bioenergi AS har etablert en energisentral med tilhørende distribusjonsnett. Investeringen er på cirka 9 millioner kroner, og prosjektet får,7 millioner i tilskudd fra Enova. I energisentralen er det plassert en fliskjele fra østerriske KØB med en effekt på 7 KW. For å ta seg av backup og spisslast, er det installert en gasskjele på 00 KW. Biokjelen er beregnet til å levere minst 90 prosent av varmebehovet, som totalt er på 2,6 GWh per år. Den tar flis med fuktighet på inntil 45 prosent. Det optimale er nok å ha en fuktighet på 35 prosent, sier Topstad. Gasskjelen vil i realiteten være en backup-løsning. Vi har ikke vurdert noen form for bioenergi som backup. Investering ville da blitt så høy at anbudet vårt ikke ville blitt foretrukket, sier Topstad. Rørnettet fungerer som akkumulator Rørnettet i nærvarmeanlegget i Vanse er på 600 meter. Det akkumuleres så mye varme i rørnettet at det er ikke behov for en egen akkumulatortank. Rørnettet fungerer som en akkumulatortank i seg selv, sier Topstad. I og med at rørstrekket deler seg i tre Forsetter neste side

3 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 3 fra energisentralen, er det en egen fordelingstank. Den virker også som en akkumulator. Nedgravd silo Flissiloen er på 70 m3, og er gravd ned i bakken. Den ligger i en skråning, slik at det er mulig å se litt av den ene siden. Siloen er tilrettelagt både for baktipp og sidetipp. Dette har vi gjort for å kunne være fleksible, sier Topstad. Vi har en lokal flisleverandør som holder til rett borti gata. Flisen blir transportert inn til brenneren ved hjelp av transportskruer. Norsk Bioenergi har det overordnede ansvaret for drift- og vedlikehold. Vi holder til på Skedsmo utenfor Oslo, så det er litt langt ned til Vanse. Derfor har vi engasjert personer fra Vanse som tar seg av vedlikeholdet, sier Topstad. Vedlikeholdspersonellet er innom noen ganger i løpet av uka, hvor de ser, hører og lukter for å sjekke at anlegget er i orden. I tillegg er anlegget overvåket digitalt 24 timer i døgnet 7 dager i uka. Økonomisk besparelse for kommunene I tillegg til å redusere CO2-utslippene med cirka 7 tonn per år, gir løsningen også en økonomisk besparelse for kommunen og fylkeskommunen i forhold til tidligere løsninger, sier Jan Topstad. Farsund kommune regner med å kunne spare betydelige strømutgifter og utgifter til olje når kommunale bygninger skal varmes opp med biomasse som energikilde, skriver Farsunds Avis. Nå kan flere av oljefyrkjelene pensjoneres, og ved siden av miljøgevinsten så betyr det mer forutsigbare driftskostnader ved flere tekniske anlegg, sier teknisk enhetsleder Sten-Otto Tjørve i Farsund kommune til avisen. Akkurat hvor stor besparelsen blir i kroner og øre er til dels avhengig av strømprisene og oljeprisene, men en økonomisk gevinst er vanskelig å unngå i dagens situasjon. Vi har gjort beregninger som antyder at så lenge strømprisen på energileddet ligger over 20 øre per kwh, er det ren gevinst for kommunen å kjøpe energi til oppvarming herfra, sier Tjørve. Tjørve antyder, ifølge Farsunds Avis, at det er planer for minst tre nye nærvarmeanlegg. Et ambisiøst mål er at innen sommeren 202 skal 0 prosent av varmebehovet til offentlige bygninger i Farsund være dekket av miljøvennlig oppvarming, sier Tjørve. I denne sammenhengen nevner han Farsund omsorgssenter, Farsund barne- og ungdomsskole og Sunde barnehage, men også Lister videregående skole avdeling Eilert Sundt kan bli aktuell. Vanse nærvarmeanlegg ble åpnet av fylkesordfører Thore Westermoen (til venstre) fra Vest-Agder fylkeskommune og ordfører Stein A. Ytterdahl, Farsund kommune. Foto: Norsk Bioenergi AS Konsesjon til bygging av ny 32 kv kraftledning på Sør-Helgeland Olje- og energidepartementet har gitt HelgelandsKraft AS endelig konsesjon til bygging og drift av en ny 32 kv kraftledning fra Tangvik i Vevelstad kommune til Tilrem i Brønnøy kommune. De ulike traséalternativer har vært vurdert meget grundig. Departementets valg av trasé er i tråd med NVEs vedtak og er den traséen som har vært prioritert av kommunene og kraftlaget. Forsyningssikkerheten på Sør-Helgeland er ikke akseptabel. Regionen har manglet tosidig forsyning, med risiko for strømbrudd dersom den eksisterende kraftledningen faller ut. Den nye ledningen vil forsterke regionalnettet og bidra til at forsyningssikkerheten på Sør-Helgeland bedres vesentlig, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding. Vedtaket innebærer at den eksisterende 32 kv kraftledningen mellom Tangvik og Langfjord kraftstasjon i verneområdet Lomsdal-Visten rives. Rivingen vil frigjøre store arealer med villmarkspregede områder og ha en rekke positive effekter for natur, landskap og friluftsliv.

4 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 4 Figuren viser en skisse av OBOS passivhus som er under bygging på Mortensrud i Oslo. Kilde: OBOS De skrur opp komforttemperaturen og dusjer lengre, da de likevel har et lavere energiforbruk enn de hadde i tidligere bolig av eldre dato. Dette kan tyde på at vi ikke får ut hele den potensielle energigevinsten i disse boligene. Energibruk i lavenergi- og passivbygg: Bruken av bygget avgjørende for hvor mye energi som går til oppvarming Bruken av bygget er den dominerende faktoren som i fremtiden vil kunne bli avgjørende for hvor mye energi som går med til oppvarming. Dette er konklusjonen til Xrgia i rapporten Energibruk i lavenergi- og passivbygg En sammenligning av forventet og målt energibruk. Rapportens oppdragsgiver er Energi Norge. Formålet med rapporten er å få en bedre oversikt over reell energibruk i lavenergiog passivbygg, sett i forhold til hva som blir beregnet i prosjekteringsfasen. I rapporten er det hentet inn 64 observasjoner av forventet og målt energibruk i lavenergi- og passivbygg. Noen av disse observasjonene er et gjennomsnitt av flere boliger i samme felt. Datagrunnlaget viser at målt energibruk i byggene i gjennomsnitt er høyere enn forventet energibruk. Rapporten viser at det er store avvik i faktisk forbruk sammenlignet med beregnet energibruk i passiv- og lavenergibygg. Gjennomsnittlig avvik er omlag prosent i absolutte verdier, men opptil flere hundre prosent i enkeltobservasjoner (enkelte leiligheter eller hus). Avvikene viser både overforbruk og underforbruk, men i sum bruker likevel byggene vesentlig mer energi enn beregnet, målt i prosent. I følge Xrgia er det følgende fem hovedårsaker til avvik som går igjen: - feil i bygningskroppen - feil i tekniske anlegg - feil design av bygget - høyere innetemperatur enn beregnet - feil bruk av bygget De tre første årsakene bør det være relativt enkelt å redusere effekten av, gjennom økt opplæring og kunnskap hos utbygger, bedre oppfølging av energibruken, og ikke minst gjennom kommunikasjon mellom utbygger og beboere/driftsansvarlige, heter det i rapporten. Mange av dem Xrgia har vært i kontakt med, mener å kunne bygge riktigere ved neste anledning. De to siste årsakene, innetemperatur og bruk av bygget, vil i stor grad være personavhengig. Endrer bruksvanene i lavenergiboliger Erfaringer OBOS har gjort samsvarer med konklusjonen i rapporten til Xrgia. Vi har gjort noen undersøkelser av energibruken i lavenergihusene vi har bygd på Mortensrud i Oslo. De husene som bruker mest energi, bruker dobbelt så mye som dem som bruker minst, sier prosjektleder Hans Dahl i OBOS. Det er bare et fåtall som bruker den mengden energi man kan forvente i et lavenergihus. Det eneste vi kan tilskrive de store forskjellene i energibruk, er forskjellige vaner. Det kan tyde på at folk endrer bruksvanene sine når de bor i slike hus. De skrur opp komforttemperaturen og dusjer lengre, da de likevel har et lavere energiforbruk enn de hadde i tidligere bolig av eldre dato. Dette kan tyde på at vi ikke får ut hele den potensielle energigevinsten i disse boligene, sier Dahl.

5 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 5 Prøveprosjekt med LED-belysning i Nannestad Nannestad kommune har satt i gang et prøveprosjekt for å vurdere overgang til armaturer med LEDbelysning på store deler av veilysnettet. Dette skriver kommunen på sine web-sider. Kommunen har satt i gang planarbeid for å sanere og oppgradere det eksisterende veilysnettet. Totalt har kommunen over 700 veilys, og det er behov for å bytte ut store deler av ledningsnettet, både for å tilfredsstille netteieiers krav og for at det skal kunne tas i bruk ny styringsteknologi. Det meste av veilysnettet har ikke strømmålere, og kommunen må betale etter stipulert forbruk med påslag på 20 prosent for å dekke tap i de gamle armaturene og i ledningsnettet. Kommunen har satt i gang et prøveprosjekt ved kommunehuset i Nannestad sentrum, ifølge nannestad.kommune. no. Det er montert seks armaturer med watts LED-lys. Enkelte av punktene senkes til prosent av styrken, det vil si 20 watt, om natta. Kommunens eksisterende armaturer har som regel en -watts pære og ved overgang til LED og nattesenkning kan kommunen spare kwh i året. Brenntiden for LED er på 000 timer i forhold til timer for de tradisjonelle pærene. Dette tilsier også store besparelser på vedlikeholdsutgiftene. Kommunen skriver, på sine websider, at foreløpige erfaringer viser at lysstyrken på de nye armaturene er meget tilfredsstillende, og at det er viktig å vurdere dette i forhold til veilys som trafikksikkerhetstiltak. Prosjektet er også viktig i forhold til kommunens plan for energi og klima. Nannestad kommune skal gjennomføre enøktiltak og bidra til at strømforbruket kan stabiliseres, og på sikt redusere bruken av ren energi til lys og oppvarming. Vil redusere strømforbruket I første omgang må det arbeides med rutiner og holdninger ut fra at summen av mange mindre tiltak også er betydelig. Elverum kommune vil foreta en bred gjennomgang av sitt strømforbruk. Både enøktiltak og innsparinger og endringer av rutiner vil bli belyst. Målsettingen er en 20 prosents reduksjon av forbruket. Om vi når dette, og hvor lang tid en slik prosess vil ta, er det for tidlig å si noe om, sier eiendomssjef Ingebrigt Henningsen til avisen Østlendingen. Vi skal ha planen på bordet i løpet av høsten, og da vil det også framgå hva vi kan gjøre på kort sikt, og hva som eventuelt må tas over flere budsjetter. Elverum kommune hadde i fjor et strømforbruk på 7, GWh i den kommunale bygningsmassen. I tillegg kom et forbruk på, GWh i kommunalteknisk sektor. Dette er noe over gjennomsnittet, og forklares med den kalde vinteren, ifølge ostlendingen. no. Vi starter med å gjennomgå hele den kommunale bygningsmassen, og vil vurdere både små og store tiltak. Noe kan sikkert gjøres omgående, andre ting vil være dyre og dermed mer tidkrevende, sier Henningsen. Han ser blant annet for seg en sentral styring av inneklimaet i mange av de kommunale bygningene. Dette er noe som ligger fram i tid, fordi investeringene vil være betydelige. I første omgang må det arbeides med rutiner og holdninger ut fra at summen av mange mindre tiltak også er betydelig, sier Henningsen ifølge ostlendingen.no.

6 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Spotpris uke * Gjennomsnittlig daglig systempris hos Nasdaq OMX: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag,0 49,5 5,5 53,6 54, 53,3 52,7 Gjennomsnitt for uke Systempris NO** NO2** NO3** NO4** NO5** Nasdaq OMX EEX*** APX **** 52,9 52, 5,6 5, , 42,6 42,6 Øre/kWh Spotpris 3 Energioversikt Diagrammet viser en sammenligning av systemprisene hos Nasdaq OMX i årene 2006 til, og prisen på EEX og APX i. Kilde: Nasdaq OMX, EEX og APX 4 Elkraft EEX APX * Prisene er oppgitt i øre per kilowattime (kwh). ** For oversikt over elspotområdene, klikk her! *** EEX (European Energy Exchange) **** APX Nederland Elterminmarkedet Nasdaq OMX Side 6 EEX April 4.9,6 Mai 42,3 45,7 Juni 4,, Juli,2,2 August 4, 42,3 September,0 45, ,5 45, ,0 46,0 204,3 46, Øre/kWh Øre/kWhk Sam m enligning av standard variabel kraftpris Sammenligning av NO, NO2, NO3, NO4 og NO Diagrammet viser den laveste prisen per uke for leverandører i Oslo på Konkurransetilsynets liste i årene 2006 til NO NO2 NO3 NO4 NO5 Diagrammet viser utviklingen i prisene for elspotområdene NO, NO2, NO3, NO4 og NO5. For oversikt over elspotområdene, klikk her! 2006 Prisene er oppgitt i øre/kwh og er innhentet tirsdag i utgivelsesuken. Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kilde: Nasdaq OMX (tidligere Nord Pool) og EEX (European Energy Exchange) Prissammenligning tirsdag i uke 4 - Listen over viser oppdaterte priser hos de leverandørene som har de laveste prisene på standard variabel kraftpris i Oslo, i følge Konkurransetilsynets oversikt. Prisen er oppgitt for et forbruk på kwh i øre per kwh, og inkluderer moms. Telinet Energi AS 59,95 Hafslund Strøm AS 60,90 Fjordkraft AS 62,20 Gudbrandsdal Energi 62,

7 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Energioversikt Side 7 Olje (Brent Blend) Gjennomsnittspris uke *: 2,0 Gjennomsnittspris : 0,27 Gjennomsnittspris : 62, Gjennomsnittspris : 9,96 Gjennomsnittspris : 72,27 Gjennomsnittspris 2006: 64, Gjennomsnittspris 2005: 53,54 Gjennomsnittspris 2004: 3,4 Gjennomsnittspris 2003: 2,72 * Prisene er oppgitt i US dollar per fat. US dollar per fat Oljepris Brent Blend :, øre/kwh Naturgass Futures* Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer prisene på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point). Prisen over og i tabellen gjelder for levering i den etterfølgende måned. Dette er en engelsk markedspris, og er ikke relevant for det norske gassmarkedet. Øre per kwh 5 Naturgass 29 Mai 9,4 Juni 9,6 Juli 9,5 August 9,7 September 9,4 Oktober 20,9 November 2,9 Desember 23,0 * Prisen er et ukesgjennomsnitt basert på tall fra flere byråer som refererer futures-priser på den britiske gassbørsen NBP (National Balancing Point), og er oppgitt i øre/kwh. Prisene er omregnet fra pence/therm. En therm = 29,3 kwh. Omregningen fra GBP til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Kull : 0,3 øre/kwh Kull Prisen gjelder kull levert Rotterdam, Amsterdam og Antwerpen. Prisene er omregnet fra US dollar/tonn til øre/ kwh. Energiinnhold: 7 kwh/kg. Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Øre pr. kwh

8 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Energioversikt Side Vannmagasinenes fyllingsgrad Hele landet 20,6 Elspotområde NO 7,5 Elspotområde NO2 7,5 Elspotområde NO3, Elspotområde NO4 30, Elspotområde NO5,5 For oversikt over elspotområdene, klikk her. Fyllingsgrad i prosent Median Diagrammet viser en sammenligning av fyllingsgradene i årene fra 2006 til, samt median fra 990 til og med Kilde: SSB/NVE Kraftutvekslingen med utlandet ** * * - 5,5 TWh,5 TWh + TWh 5 GWh Totalt ** GWh Totalt GWh Totalt ** GWh Totalt 2003** 7 GWh Totalt ** GWh Totalt 2002 ** GWh Totalt ** GWh Totalt 200 ** 3 59 GWh Totalt 2006** 00 GWh Totalt 2000 ** GWh Totalt 2005** GWh Totalt 999 ** + 99 GWh Forklaring på diagrammene Diagrammet under til venstre viser kraftutvekslingen per år fra 2002 til og med, og utvekslingen hittil i. Diagrammet under til høyre viser utviklingen i, sammenlignet med utviklingen i,, og. + = Eksport = Import * Kilde: Statnett ** Kilde: NVE GWh Kraftutveksling GWh Kraftutveksling 29 UKE Desember : 33,3 Desember 202: 3,9 Desember 203: 47, Prisene er i NOK per tonn CO2 og viser prisen for fredag i gjeldende uke. Kilde: Nasdaq OMX NOK CO2-kvotehandel Kvotehandel CO Omregningen fra EURO til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. 42 2

9 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Energioversikt Side 9 Sluttbrukerpriser for næringsmarkedet Elektrisitetspris Pris uke : 5, øre/kwh Elektrisitet Prisen er basert på: - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO(Øst-Norge) - Påslag på øre per kwh - Nettleie på 20 øre per kwh - Forbruksavgift,2 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. Øre/kWh UKE Energipris ved bruk av varmepumper Priser uke COP 2,5*: 34,0 øre/kwh COP 3** : 2,4 øre/kwh Energipris varm epum per Prisen er basert på: - COP luft til luft 2,5* - COP væske/vann til vann 3** - Siste ukes gjennomsnittspris fra NO(Øst-Norge) - Påslag på øre per kwh - Nettleie på 20 øre/kwh - Forbruksavgift,2 øre per kwh Merverdiavgift er ikke medregnet. Øre/kWh COP 2,5 COP 3 COP/Varmefaktor Sier hvor mange ganger mer varme du får igjen i forhold til tilført elektrisitet. Finnes ved å dele avgitt effekt med tilført effekt UKE Tabellen er utarbeidet i samarbeid med Geoenergi AS. Fyringsolje Pris uke 2*: 65,4 øre/kwh Fyringsolje * Prisen er basert på prosents rabatt på veiledende pris til bedriftskunder hos de største leverandørene, og er inklusiv mineraloljeavgift, men eksklusiv merverdiavgift og transporttillegg. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Øre per kwh UKE

10 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Pris uke *: 53,2 øre/kwh * Prisen er basert på tall fra flere byråer som refererer den internationale propanprisen. Historisk sett er prisen vi opererer med stort sett sammenfallende med prisene i Platts-indeksene som er hovedreferansen i det norske markedet, men i enkelte måneder vil det være merkbare forskjeller. Dette pluss tankstørrelse og lokale leveringsforhold kan gjøre at prisen vi oppgir kan variere i forhold til prisen som oppnås hos norske leverandører. Prisen er inklusiv et påslag på kr.,20 per kilo, og tar utgangspunkt i et årsforbruk på cirka 0 tonn. Påslaget inkluderer frakt i Oslos nærområde. Prisene er omregnet fra cent/gallon til øre/kwh. Energiinnhold: 2,7 kwh per kg. Fra.9. inkluderer prisen CO2-avgift på kr. 0,65 per kg (5,05 øre/kwh). Omregningen fra US dollar til NOK er basert på siste ukes gjennomsnittskurs fra Norges Bank. Energioversikt Propan Øre per kwh Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Prisen er eks. mva. Pellets Propan 29 Side 0 Pris uke *: 33,5 øre/kwh * Prisen gjelder bulkleveranser til kunder innenfor en radius på 2 km. Leveransen må bestå av fulle lastebillass (cirka 30 tonn). Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører på Østlandet. Energiinnhold 4, kwh per kilo. Øre per kwh Pellets 29 Prisen er eksklusiv mva. Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad. Briketter Pris uke *: 23, øre/kwh * Prisen gjelder rene trebriketter fritt opplastet ved fabrikk og i fulle lastebillass. 30 Briketter Prisen er omregnet fra kilo til øre/kwh, og er en gjennomsnittspris basert på informasjon fra flere leverandører i Sør-Norge. Energiinnhold: 4,5 kwh per kg Prisen er eksklusiv mva. Øre per kwh Det er ikke gjort korreksjon for virkningsgrad

11 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Pris uke : Stammevedflis Fuktighet: < 35 prosent: øre/kwh > 35 prosent: 2 øre/kwh Grotflis 7 øre/kwh * Prisen gjelder stammevedflis med en fuktighet over 35 prosent og under 35 prosent, og grotflis som normalt har en fuktighet på til prosent. Prisen er basert på informasjon fra leverandører i Sør- Norge, og inkluderer transport inntil 5 mil. Prisene er eksklusiv mva. Øre per kwh Energioversikt Flis 47 Flis 2 9 Stammevedflis < 35 prosent fuktighet Stammevedflis > 35 prosent fuktighet Grot Side Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge Ingen annen energikilde kan erstatte vedfyring, men kampen om sannheten er tøff for tiden. I det første ordinære årsmøtet for den nystiftede bransjeforeningen Norsk Varme, ble Grethe S. Bachmann enstemmig valgt til styreleder. Foreningen organiserer produsenter, forhandlere og montører av ildsteder, skorsteiner og tilbehør altså de som leverer den viktigste varmekilden i Norge etter elektrisk strøm. Nå starter kampen om sannheten om hva som varmer opp Norge, sier Bachmann i en pressemelding. Vedfyring står for 6 TWh i Norge, og er en avgjørende del av de 30 TWh som brukes på å varme opp norske hjem. Ingen annen energikilde kan erstatte vedfyring, men kampen om sannheten er tøff for tiden, sier Grethe S. Bachmann. Varmepumper og pelletsovner presenteres som gode enøkløsninger, og får offentlig støtte, mens rentbrennende vedovner som gir mer varme og er billigst å skaffe seg, ikke involveres i Enovas arbeid. Dette er dårlig samfunnsøkonomi og misforstått miljøpolitikk, sier Bachmann. Av ovnene i Norge var ved siste telling ovner fortsatt basert på gammel teknologi (laget før 99). Ved å bytte ut disse ovnene oppnår man to ting; mer energi og mindre miljøbelastning. Norge vil, ifølge Sintef, få tilført opptil 2 TWh i ekstra energi. I tillegg ville det totale svevestøvutslippet i Norge gått ned med prosent. Disse ovnene gir også 30 prosent mer effekt per vedkubbe, og kunne tatt unna de store strømtoppene i kuldeperioder. Behovet for kostbar oppgradering av flere strømkabler kunne revurderes flere steder i landet. Norsk Varme vil fremover arbeide med å forenkle arbeidet med søknadsprosesser og montering av ovner, sette en bransjestandard og gjøre seg synlige i energi- og miljødebatten. Dette er det nye styret i Norsk Varme: Styremedlemmer: Grethe Bachmann, Contura (tidligere Nibe), leder Rene Christensen, Jøtul Kari Sorknes, Granit-Kleber Anette Solheim, Dovre Sindre Baardson, Varmefag Jens Christian Mikkelsen, Ildstedet Geir Vernan, Schiedel Vara er: Jan Olav Hjermann, Weber (Leca) Inge Holt, Peisselskapet

12 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 2 Administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen, og direktør i Miljømerking, Alvhild Hedstein signerer samarbeidsavtalen som sikrer dem som vil bygge svanemerkede hus grunnlån i Husbanken. Foto: Miljømerking Et svanemerket hus tar hensyn til miljøet gjennom hele byggeprosessen, fra råvare til ferdig hus. Huset tilfredsstiller strenge krav til materialer, ventilasjon og kvalitet. Husbanklån til svanemerkede hus Alle som ønsker å bygge et svanemerket hus, leilighetshus eller barnehage kan nå få grunnlån i Husbanken, dersom bygget også tilfredsstiller kravene til universell utforming. Dermed blir det mulig for flere til å bygge landets best miljøtilpassede boliger. Dette er en god dag for norske boligbyggere, sier administrerende direktør i Husbanken, Bård Øistensen, ifølge ecolabel.no. Vi tror at samarbeidet med Svanemerket kan bidra til at vi når et av de overordnede målene i boligpolitikken: Flere miljøvennlige boliger og bygg. Her har vi helt sammenfallende interesser. Nå gjør vi det enklere å realisere forbrukernes ønske om mer bærekraftige boliger, der hensynet til natur, miljø og egen helse forenes, sier Alvhild Hedstein, direktør i Miljømerking. Bolig er en stor investering, og nå har vi også sterkere økonomisk incitament til å gjøre boligbyggingen mer bærekraftig. Et svanemerket hus tar hensyn til miljøet gjennom hele byggeprosessen, fra råvare til ferdig hus. Huset tilfredsstiller strenge krav til materialer, ventilasjon og kvalitet. Huset er godt isolert, slik at varmetapet er lite. Energikravene til et svanemerket hus kan sammenlignes med kravene til lavenergihus klasse. Dermed behøver du mindre energi til oppvarming, og kan glede deg over lavere energiregning. Bolig- og byggsektoren står i dag for nærmere prosent av energibruken og prosent av materialbruken i Norge. Å bidra til mindre bruk av energi og helse- og miljøfarlige kjemikalier på denne sektoren, er derfor et viktig miljøtiltak. Langsiktige kraftavtaler inngått Statkraft har inngått en langsiktig kraftkontrakt med papirmassefabrikken Södra Cell Folla i Verran kommune i Nord-Trøndelag. Avtalen strekker seg frem til og med 20, og omfatter et kraftvolum på om lag 00 GWh per år. Avtalen mellom Statkraft og Södra Cell Folla AS sikrer hjørnesteinsbedriften i Follafoss stabile og forutsigbare priser ut 20. Vi gleder oss over å komme i mål med en kommersiell kraftavtale som sikrer oss konkurransedyktige priser og forutsigbarhet, og som trygger arbeidsplassene ved fabrikken på Follafoss, sier Olav Vold, fabrikksjef ved Södra Cell Folla i en pressemelding fra Statkraft. Det er også inngått en langsiktig kraftkontrakt mellom Washington Mills og Statkraft. Avtalen strekker seg frem til og med 20, og omfatter et samlet volum på i overkant av 0 GWh. Denne avtalen bidrar til å trygge arbeidsplassene ved fabrikken i Orkdal. Det er en god kommersiell avtale som sikrer oss forutsigbarhet og konkurransedyktige kraftpriser i flere år framover, sier administrerende direktør Ole Johan Svorkdal ved Washington Mills.

13 EnergiRapporten Årgang Nummer 0 - Side 3 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Fjellveien Kråkerøy Telefon: Telefaks: E-post: Foretaksnr.: NO mva Antall utgaver pr. år: Abonnementspris: Kr. 630,- per år Bestill abonnement her! Ansvarlig redaktør: Stig Granås E-post: Salgsansvarlig: Annelen Granås E-post: ISSN Vår internettadresse: Neste utgave utgis torsdag 3. mars Kraftkommentar Terminprisene opp 4 prosent Den nordiske terminkontrakten for levering av kraft i april, gikk opp med 4 prosent i løpet av uken, og ble fredag handlet for 55, øre. Også de nordiske spotprisene gikk opp i løpet av uke. Systemprisen gikk opp med 7 prosent, og ukesnittet lå på 52, øre/kwh. I alle de norske elspotområdene økte prisene med 6- prosent. Midt- og Nord-Norge hadde samme pris hele uken og ukesnittet i disse to områdene lå på 5,6 øre/kwh. snittet var på 52,9 øre/kwh i Vest-Norge, mens det var 52,9 øre/kwh i Øst-Norge. Sørvest-Norge hadde noe lavere pris med et ukesnitt på 52,7 øre/kwh. Klimabelastningen fra dagens byggverk er i stor grad knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av bygg. Når byggene blir mer energieffektive, vil klimabelastningen fra byggematerialene utgjøre en relativt større del av den totale klimabelastningen til bygget. Det kommer frem i en ny litteraturstudie fra Østfoldforskning. Studien ble bestilt i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om bygningspolitikken, og sammenligner de ulike byggematerialenes klimabelastning gjennom å bruke livsløpsanalyse, melder NVE mener grunnen til prisoppgangen kan være den tyske forbundskansleren Angela Merkels kunngjøring, tirsdag. mars, om at alle tyske kjernekraftreaktorer bygget før 90 skal stenges ned over en periode på tre måneder for sikkerhetssjekk. Bakgrunnen for kunngjøringen var jordskjelvet i Japan og de påfølgende problemene ved japanske atomanlegg. Dette var også med på å øke etterspørselen etter kull, naturgass og CO2- kvoter. Norden, med sitt høye hydrologiske underskudd, er avhengig av import fra kontinentet. Denne importen kan bli dyrere som følge av at Kommunal- og regionaldepartementet. Studien viser også at klima- og miljøbelastningen fra bygg er sammensatt, og at de ulike faktorene må sees i sammenheng for å se den totale miljøbelastningen. Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å hevde at en type bygningsmateriale skal ha prioritet fremfor en annen, ut fra hensynet til klima- eller miljøbelastninger. Østfoldforskning anbefaler forslag til videre oppfølging på to hovedområder:. Videreutvikle beregningsmetodikk for livsløpsanalyser av byggevarer, for eksempel gjennom utvikling flere tyske kjernekraftreaktorer ikke vil være tilgjengelige for markedet. Fyllingsgraden i norske vannmagasiner gikk ned med 2,2 prosentpoeng i løpet av uken, mot 2,0 prosentpoeng uken før. Ved slutten av uken var fyllingsgraden på 20,6 prosent. Det er 23,7 prosentpoeng under normalen for uken, og 4,3 prosentpoeng under tidligere registrert minimumsverdi for uken. Ny studie av miljø- og klimabelastninger fra byggematerialer av like produktkategoriregler for byggevarer og for sammensatte bygningsdeler som for eksempel ytterveggsløsninger, takkonstruksjoner og etasjeskiller. 2. Stimulere til økt bruk av livsløpsanalyser i beslutningsprosesser og politikkutforming. Departementet vil vurdere hvordan man skal følge opp anbefalingene i forbindelse med arbeidet med stortingsmeldingen om bygningspolitikken som etter planen blir lagt frem høsten. EnergiRapporten kan distribueres til medarbeidere på samme arbeidssted. Den kan også distribueres til avdelingskontorer og medarbeidere på et annet arbeidssted mot et tillegg i abonnementsprisen på kr. 7, per avdelingskontor/arbeidssted per år. Du bestiller videredistribusjon til avdelingskontorer/arbeidssteder ved å klikke her!

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann Les mer! Energioversikt. Utgiver: Tekniske Nyheter DA. Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 2 Torsdag 6. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Alle kystkommuner burde hente energi fra sjøvann 2 Nytt oppdrag til Rambøll i Akershus EnergiPark 4 Kjøleanlegg

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer!

ENERGIRAPPORTEN. Skal styre 10 prosent av norske gatelys. BioCHP kan bli en av løsningene i 500-800 nullutslippsbygg Les mer! Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 0 Nummer 5 Torsdag 7. februar ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret: Skal styre 0 prosent av norske gatelys 2 Ble hedret på Enovakonferansen 3 BioCHP kan bli en av løsningene

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller

ENERGIRAPPORTEN. Skal installere 450 000 m2 med solceller Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang 8 Nummer 9 Fredag 3. juni ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Pilotprosjekt innen rensing av vannbårne anlegg: Gjennomsnittlig nedgang i energibruken på 0 prosent 2 Overraskende

Detaljer

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000

ENERGIRAPPORTEN. Strømstyringssystemet. vaktmesteren. kan installere selv. tonn. Fra 2010 til 2012 ventes det norske pelletsforbruket å øke med 55 000 Utgiver: Tekniske Nyheter DA Årgang Nummer 37 Torsdag 24. november 20 ENERGIRAPPORTEN I dette nummeret Strømstyringssystemet vaktmesteren kan installere selv 2 Sandvika kan få verdens nordligste energipositive,

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Fjernvarme i Sunndal. Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Fjernvarme i Sunndal Sunndal Energi skal i 2011 2013 bedre leveringssikkerheten og koble ni nye kunder og flere ene

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Energiutredning for Myra-Bråstad området

Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning for Myra-Bråstad området Energiutredning Myra Bråstad området Prosjekt nr: 510404 AO - nummer: 58580 Oppdragets tittel: Energiutredning for Myra Bråstad området Prosjektleder: Jan Olav

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss!

for sikkerhetens skyld! for å bruke en godkjent el-installatør Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør Slik er ipad 2 Premiekryss! Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Foto: Dag Johansen/Ringerikskraft Sørg for å bruke en godkjent elinstallatør for sikkerhetens skyld! for å bruke en

Detaljer

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi

Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Kort sagt: 2007 Argumenter og fakta om energi Innhold Innledning 1 Bransjens hovedbudskap 2 Marked 6 Produksjon 24 Nett 30 Forbruk og sluttkunder 38 Verdiskaping og bransje 48 Ti medieråd 52 Energibedriftenes

Detaljer

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune

Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg. Arendal kommune Arendal kommune Rapporttype Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektnr: 510912 Arbeidsordre: 69926 Oppdragets tittel: Utfasing av oljekjeler i kommunale bygg Prosjektleder: Kristoffer Oustad Forfattere:

Detaljer

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat

ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET. Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat ANALYSE AV PRISER OG VILKÅR FRA KRAFTLEVERANDØRER I SLUTTBRUKERMARKEDET Utarbeidet for Norges vassdrags- og energidirektorat Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. 5Z100099.10 ISBN 978-82-8232-189-1

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes

Dine rettigheter som forbruker. Hvitevarer skal merkes ENERGI på dagsorden Strømprisene svinger med været Regn og snø over Norge fyller opp kraftanleggenes magasiner og gir oss vanligvis 99 prosent av all elektrisitet som husholdninger og industrien trenger.

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Lokal energiutredning. Fræna kommune

Lokal energiutredning. Fræna kommune Lokal energiutredning Fræna kommune 2011 Sammendrag Elektrisitetsforbruket i 2010 var 124,84 GWh utenom Hustadmarmor, hvor husholdningene stod for 57%, tjenesteyting for 22% og industri/primærnæring for

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

Energibruksrapporten 2012

Energibruksrapporten 2012 Energibruksrapporten 2012 Energibruk i husholdningene 30 2012 Ressursfordeling 1:300 Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km R A P P O R T Energibruksrapporten

Detaljer

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune

ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013. Energiutredning Nes kommune ENERGIUTREDNING NES KOMMUNE 2013 Energiutredning Nes kommune 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 4 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 6 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 6 4 INFORMASJON OM NES KOMMUNE...

Detaljer

Nyhetsbrev Norge. Håper på Fræna. powernews. montel

Nyhetsbrev Norge. Håper på Fræna. powernews. montel Nyhetsbrev Norge nr. 24, uke 51, 2005 montel powernews I DETTE NUMMER: Agder-sjefene gir seg Fredag 16. desember offentliggjorde konsernsjef i Agder Energi, Eivind Krokmo, at han ville fratre sin stilling

Detaljer

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge

Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Rapport 0717 Maria Sandsmark og Arild Hervik Vilkårene for kraftkrevende industri i Midt-Norge Endrede markedsforhold og reguleringsregimer Maria Sandsmark og Arild Hervik VILKÅRENE FOR KRAFTKREVENDE INDUSTRI

Detaljer

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011

Lokal energiutredning. Ringerike kommune 2011 Lokal energiutredning for Ringerike kommune 2011 Utarbeidet av Sammendrag Som områdekonsesjonær er Ringeriks-Kraft pålagt å utarbeide og presentere en lokal energiutredning for hver kommune i sitt konsesjonsområde,

Detaljer

Energiutredning Flesberg Kommune 2013

Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Energiutredning Flesberg Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM FLESBERG KOMMUNE... 6 4.1 KORT OM

Detaljer

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan

Energibruk. Energibruk i Fastlands-Norge. Ressursfordeling 1:300. Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan Energibruk Energibruk i Fastlands-Norge 9 2011 R A Ressursfordeling 1:300 P Utbygd Gitt tillatelse/under bygging Står att, utbyggbart Verna Verneplan 1 : 2 000 000 0 80 160 km P O R T Energibruk Energibruk

Detaljer

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012

LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012 LOKAL ENERGIUTREDNING Revidert 2012 HEMSEDAL KOMMUNE når det planlegges utvidelse av distribusjonsnettet skal alternativer til å forsterke elnettet utredes. Herunder skal energieffektiviserende løsninger

Detaljer

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013

Energiutredning Rollag kommune. Energiutredning Rollag Kommune 2013 Energiutredning Rollag Kommune 2013 1 Innhold Energiutredning Rollag kommune 1 SAMMENDRAG... 3 2 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 3 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 4 INFORMASJON OM ROLLAG

Detaljer

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre

Energiutredning Øvre Eiker kommune 2009. Energiutredning. ing Øvre Energiutredning ing Øvre Øvre Eiker Eiker kommune Kommune 2009 2007 1 Innhold 1 INNLEDNING... 4 2 SAMMENDRAG... 4 3 UTREDNINGSPROSESS OG FORUTSETNINGER... 6 4 INFORMASJON OM ØVRE EIKER KOMMUNE... 7 4.1

Detaljer

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket

Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket INNOVASJON NORGE Effektundersøkelse Bioenergiprogrammet for landbruket Varmesalgsanlegg Kåre Gunnar Fløystad, Øyvind Halvorsen & Synne Qvenild 2/1/2013 1 FORORD Hovedansvarlig for rapporten er leder for

Detaljer

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene.

Forord. Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kort sagt: 2011 1 2 Forord Kraftutvekslingen med utlandet har likeledes vært i fokus gjennom de siste månedene. Kraftsituasjonen har vært i fokus begge de to siste vintrene. Kraftprisene har vært høye

Detaljer