Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud"

Transkript

1 Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Juli og august 2011 Hei alle sammen Vel overstått ferie. Tenker de fleste nå er i gang igjen etter ferien. Vi håper dere har hatt en fin ferie og fått samlet energi til nye utfordringer. Vi minner om samlingene i september. Dere kan melde dere på i læringsportalen og samlingen blir registrert i kompetanseportalen. Dere finner mer informasjon på nettsiden. Møter med arbeidsgiver KTV/KVO-møtene inkludert møte med fagavdelingen i RHF-et Vi hadde møte 30. august og referat blir lagt ut på nettsiden. Regionale prosjekter TOLK Teknologi Organisering Ledelse Kompetanse Prosjektet er nå over i en ny fase hvor det blir særlig arbeidet med verktøyutvikling. Det gjennomføres papirsimuleringer av ulike løsningsforslag for å teste brukervennligheten. Flere ulike yrkesgrupper er med på dette. Det arbeides kontinuerlig med ulike sider ved tilgangstyringsutfordringene. Kvalitetssatsinga i Helse Vest Det var møte i Kvalitetsforum Der ble det orientert om NPE regional statistikk og kreftinidikatorerer. (Følg link under) NPE regional statistikk og kreftindikatorer.ppt (Medarbeider organisasjon teknologi) ble det holdt oppstartsmøte på prosjektet Agresso 5.6 Lønnsrelasjon og Lønnsforhandling. Helse Vest har i dag versjon 5.53 av Agresso. Nye versjoner benytter ikke lenger lønnsavtaleoppsettet som finnes i dagens versjon, slik at det er nødvendig å gå over til relasjonsoppsett. Dette tilbys i versjon 5.6 av Agresso. Samtidig ønsker foretakene en digital, fleksibel løsning for lønnsforhandling, der dokumentasjon tilgjengeliggjøres et sted, og der lønnsjusteringer medfører direkte endring i lønn slik at etterutbetalinger ikke blir nødvendig. Lønnsforhandlingsmodulen i Agresso 5.6 muliggjør også dette. 1

2 Prosjektets mål er: 1. Sette i drift nytt testmiljø med versjon Agresso Opplæring av foretaksressurser/superbrukere i lønnsforhandlingsmodul 3. Test av lønnsforhandlingsmodul 4. Konvertering fra lønnsavtale til lønnsrelasjon 5. Oppsett av lønn og personal/full test av Agresso Produksjonsoppgradering til Agresso 5.6 Bierverv Agresso modulen for registrering av bierverv vil nå bli satt i produksjon og Helse Fonna skal være pilot i oppstarten. Modulen er ganske lik reisebestilling og registrering av deltid i Agresso Web. God kommunikasjon om hensikten med registreringen vil bli avgjørende. Prosjekt fra bestilling til betaling Innføring av nye standardiserte arbeidsprosesser Delprosjektet standardisering av arbeidsprosesser har utarbeidet nye godt forankrede standardiserte arbeidsprosesser for prosessen fra bestilling til betaling. Delprosjektet har også utarbeidet et forslag til implementeringsplan med anbefalte tiltak. Dette er nærmere beskrevet i sluttrapport m/beslutningsgrunnlag. Styringsgruppen fattet vedtak om at de foreslåtte prosessmodeller for eksterne varer og tjenester og aktiv forsyning blir innført i alle HF-ene med umiddelbar virkning. Prosjektdirektiv er under utarbeidelse og vil bli fremmet til ledergruppen i Helse Vest for beslutning Det pågår opplæring i ny versjon av Visma. Utarbeidelse av nye rutiner er foretakene sitt ansvar. Foretakene må gi opplæring i nye rutiner. Man bør vurdere å koordinere denne opplæringen hvis hensiktsmessig. Prosjekt Automatisk Frikort utfasing av POLK Hyppighet og kvalitet Kvalitet og hyppighet i forsendelsene fra Helse Vest er fortsatt god, men varierende. Innføring av BKM melding Prosjektet følger strategi for hvordan BKM skal innføres i Helse Vest. Frikortspørring Frikortspørringen er på vei over i produksjonsmiljø. Nytt kodeverk radiologi Prosjektet har organisert innføring av nytt kodeverk som delprosjekter innen hvert foretak delprosjektene er i gang. Neste generasjons PC-plattform Alle PC-er i Helse Vest skal oppgraderes til operativsystemet Windows 7 og til Office 2010 (bl.a. word og excel). Skjermbildet vil da se annerledes ut enn man er vant med. I forkant av oppgraderingen vil det bli sendt ut informasjon og opplæring og det vil være et bredt utvalg av korte e-læringskurs (nanoleksjoner) som man kan ta etter behov. Meldingsløftet Stavanger: Status: Vi har for tiden 80 legekontor i drift. Det er fortsatt 19 CGM/Profdok legekontor som ikke er teknisk tilrettelagt. I mai mottok vi 3323 elektroniske henvisninger, dette utgjorde 46,52% av totalt antall mottatte henvisninger i HST. 2

3 I juni mottok vi 2998 elektronisk henvisninger, dette utgjorde 44,20% av totalt antall mottatte henvisninger i HST. Utfordringer: Vi sliter fortsatt med tekniske problemer på tre legekontorer (siden april), og veldig liten fremdrift i tilretteleggingen av kontorer fra CGM/Profdoc. Har startet med ukentlige møter med felles henvisningskontor HST, som har daglig drift, og overvåker negative applikasjonskvitteringer på epikriser. Deltar på forvaltningsmøter sammen med de andre foretakene og HVIKT. Ser fram til at HVIKT overtar overvåking av manglende applikasjonskvitteringer i september! Førde: Status Fagavdelinga ved Senter for kliniske fagsystem har teke over Meldingsløftet ved lokal prosjektleiar Gunn Vigdis Myklatun Oppstart av overvaking av elektroniske meldingar papir epikrise vert framleis utsendt og er juridisk gjeldande legekontora har ansvar for at elektronisk tilvising kjem fram til Helse Førde Framdrift epikriser Prosjektleiar overvaker negative og manglande applikasjonskvitteringar for å setje seg inn i status. Vi ynskjer å bli papirlaus mtp epikrise så snart som råd. Satser på å starte straks HV IKT kan ta over overvaking av manglande applikasjonskvitteringar. Vi håper å kunne ta opp 2 legekontor som ein test før vi kjører på dei resterande 10 legekontora. Internt i HFD vil vi starte opp med opplæring av overvaking av negative applikasjonskvitteringar Fonna: Status Meldingstyper: Henvisning (til psyk.) Epikrise (fra som. og psyk.) 3 legekontor på ny plattform Tjenestetilbudet kartlagt ift. adressering. Trolig desentralisert henvisningsmottak. Jobber med å bredde til flere legekontor Utfordringer Venter på løsninger for pilot av nye meldingstyper Knytte DIPS-arbeidsgrupper opp mot aktuelle tjenestetilbud for å klargjøre for mottak av henvisninger. Utvidede ressursbehov etter hvert som prosjektet skrider frem. Er formidlet Samhandlingssjefen Bergen: Status Kartlegging av foretakets tjenestetilbud ferdig En rekke tjenester er registrert, men deaktivert i Adresseregisteret En del tjenester er ikke lagt ut enda grunnet manglende godkjenning fra nivå2-leder, og en del grunnet uavklart situasjon for oppdatering av kodeverket Epikriser breddes til legekontorer 69 legekontorer i drift per

4 Nedgang i antall legekontorer på ny plattform siden før sommerferien, grunnet sommerstenging på legekontorene Forarbeid for avvikling av papir går framover, og vil kunne ferdigstilles i løpet av sensommeren. Cytologisvar i pilot med ett legekontor Bredding er under planlegging Pilot av henvisninger utsatt pga blokkerende feil i DIPS DIPS sier de har rettet feilen i ny versjon av EDI broker; det jobbes med å få oppgradert til denne Prosjektmedarbeiderstilling for innføring av pleie- og omsorgsmeldingene utlyst Ny økonomihåndbok Compendia Det skal utarbeides en ny økonomihåndbok i Helse Vest. Det er etablert en styringsgruppe som består av økonomidirektørene, 2 representanter fra Deloitte og en KTV. Styringsgruppen ønsker at håndboken skal kunne være en håndbok for alle ledere i Helse Vest og at den tilrettelegges slik at den på en enkel måte kan synliggjøre informasjonen som er nødvendig for ledere på de ulike nivåene. Det skal kartlegges hvilke rapporteringsmuligheter og kapasitet det er i IT-verktøyet Compendia. Prosjektet skal omfatte håndteringen av budsjettering, rapportering og prognose. Man er kommet godt i gang med å kartlegge hvilke prosesser som foreligger på overordnet nivå i Helse Vest IKT. Videre skal en se på hva som skal inkluderes fra de enkelte foretak. Prosjektet har sluttdato 30.november Regional plan for kirurgi Nytt regionalt prosjekt med bakgrunn i Helse I mandatet står følgende: Fagområdet kirurgi har vært gjenstand for økende spesialisering og krav til kompetanse som også innvirker på fordeling av oppgaver mellom sykehus. Det er et mål i planarbeidet å beskrive en forventet utvikling og trekke opp overordnede prinsipper for tjenestetilbudet innen kirurgi i Helse Vest. Et ytterst spennende og nødvendig arbeid. Styringsgruppa består av fagdirektørene, supplert med to KTV-er, KVHO og brukerrepresentant. I prosjektgruppa er alle helseforetakene representert med tung kirurgisk kompetanse og personer med sentrale lederstillinger, 1 representant fra de private ideelle sykehusene pluss 2 KTV-er. Pasienterfaringsundersøkelser Prosjektet er nå kommet til testingen av det elektroniske registreringsverktøyet Surveyor som skal benyttes ved pasienterfaringsundersøkelsene. Det er planlagt opplæring i systemet i midten av september og prosjektet vil utarbeide en sluttrapport i forbindelse med det. Utgreiing av tele- og signalområdet i Helse Vest Nytt regionalt prosjekt som har som formål å utgreie om det er mulig å oppnå en mer rasjonell drift av tele-og signalløsningene ved en eventuell endring i organisering. Det skal utarbeides en rapport som basert på kartlegging og drøfting av ulike løsningsalternativ vil gi en anbefaling om videre organisering. Både styringsgruppe og prosjektgruppe har tillitsvalgtrepresentasjon. Prosjektperiode er planlagt å vare til mars Nasjonale prosjekter Nasjonalt prosjekt for Stabs- og støttefunksjoner (NPSS) Det utarbeides nå et forslag til sluttrapport som skal behandles i Programstyrets møte den 12.september. 4

5 Forprosjektet til et felles system for logistikk og økonomi for landets helseforetak, har avdekket at realiseringen av prosjektet for logistikk og økonomi blir mer krevende og dyrere enn forutsatt. Helseregionene har derfor konkludert med at man vil avbestille leveransen hos IBM. Dette er nå gjort og avtalen som er inngått med IBM beskriver hvordan en avbestilling skal gjennomføres på en ryddig og ordentlig måte. Helseforetakene forventer å finne alternative løsninger uten at dette vil bli fordyrende. Nasjonale HR-indikatorer og kodeverk følges videre av Styringsgruppen for HRstandardiseringsprosjekt. Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Alle helseforetakene skal miljøsertifiseres etter ISO I vår region er Helse Bergen og Helse Fonna piloter. I begge foretakene er arbeidet prosjektorganisert og godt i gang. Det er stor aktivitet i prosjektet, særlig med tanke på opplæring. Opplæringen er felles for alle regionene og det er kurs i miljøavvik, revisjon og ISO-standarden Vernetjenesten Verneombudenes metodebok Verneombodsarbeid slik kan det gjerast ble ferdig rett før sommeren, og er distribuert til alle verneombudene. Den elektroniske utgaven finner du her, eller ta kontakt med foretakshovedverneombudet for å få en papirutgave. På vegne av konserntillitsvalgte i LO, UNIO, SAN, YS, Akademikerne og konsernhovedverneombudet, Aslaug Husa 5

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter

Månedsrapport. September 2014. fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud. Møter med arbeidsgiver. Regionale prosjekter Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud September 2014 Vi takker alle for en bra samling på Sola, enda en gang. Flott å treffe så mange engasjerte tillitsvalgte og verneombud.

Detaljer

29.05.12 ble vårt faste månedlige møte med RHFet holdt. Referat finner dere på sidene våre.

29.05.12 ble vårt faste månedlige møte med RHFet holdt. Referat finner dere på sidene våre. Månedsrapport fra konserntillitsvalgte og konsernhovedverneombud Mai 2012 Så var mai over og vi har hatt en forsmak av sommer. På RHFet er vi inne i en av de mest arbeidstunge periodene i året. Det er

Detaljer

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport

DIPS Fase 2 STHF og Betanien. Sluttrapport 1 / 26 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal Malversjon godkjent 10.01.11 1.1 2 / 26 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 PROSJEKTETS NAVN OG PROSJEKTEIER... 4 3 BAKGRUNN FOR OG MÅL MED PROSJEKTET...

Detaljer

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner

Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Veileder for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger mellom helseforetak og kommuner Et samhandlingsprosjekt mellom Akershus universitetssykehus HF og 20 kommuner på Romerike og i Follo Veileder for

Detaljer

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015

STYREMØTE. Helse Vest IKT AS 16.03.2015 STYREMØTE Helse Vest IKT AS 16.03.2015 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE VEST IKT AS Stad: Helse Vest RHF, Nådlandskroken 11, Stavanger Møtetidspunkt: Mandag 16.03.2015, kl. 13.00 16.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen

Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus. May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus May-Britt Ellingsen og Margrethe Aanesen Prosjektnavn Evaluering av Prosjekt elektronisk samhandling Akershus Universitetssykehus

Detaljer

Prosjektdirektiv. Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014)

Prosjektdirektiv. <Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten> Prosjektdirektiv. Fase 2 (2011 2014) Prosjektdirektiv Fase 2 (2011 2014) Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn Styringsgruppen Prosjektgruppen Institusjon

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011

Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten 2010-2011 Prosjektdirektiv FUNNKe Troms og Ofoten -2011 Oppdragsgiver Prosjekteier Helsedirektoratet Dato 09.06. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 1 FUNNKe -et regionalt utviklingsprosjekt Sammendrag

Detaljer

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD

REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD REFERAT FRA MØTE MED KONSERNTILLITSVALGTE/-KONSERNHOVEDVERNEOMBUD Sted: Stort møterom, Helse Vest Tidspunkt: tirsdag 24. november 2009, kl 1330 kl 1600 Deltakere: Reidun Mattingsdal, Aslaug Husa, Janet

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning.

Forslag til vedtak: 1. Styret tar status for IKT-arbeidet for realisering av målbildene for IKT frem mot nytt østfoldsykehus til etterretning. STYREMØTE 25. februar 2013 Side 1 av 13 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Sammendrag: Denne saken omfatter mål, tiltak og risiko ved realisering av IKT til

Detaljer

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering

Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord, oppsummering Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/246/134 Saksbeh/tlf: Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Dato: 8.6.2012 Styresak 79-2012 Internrevisjonsrapport 04/2012: Bestilling og mottak av prøvesvar i Helse Nord,

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST

Sluttrapport. Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten MIDT-NORGE SØR-ØST NORD NORD SØR-ØST VEST MIDT-NORGE MIDT-NORGE VEST SØR-ØST SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST MIDT-NORGE SØR-ØST VEST SØR-ØST VEST VEST Sluttrapport Miljø og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Sammendrag... 2 1. Bakgrunn for prosjektet og

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket)

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE MED HELSE SUNNMØRE HF (Helseforetaket) Tid: Fredag den 8.februar 2008 kl0830 Sted: Helse Midt-Norge RHF sine lokaler Fra Helse Midt-Norge RHF møtte: Styreleder Kolbjørn Almlid

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.01.2008 Sakhandsamar: Saka gjeld: Vibeke Vikse Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjonar Styresak 012/08 B Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen

Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter. Nasjonalt topplederprogram. Erik A Hansen Utviklingsprosjekt: Bedre prosess og mer tid til analyse av månedlige økonomirapporter Nasjonalt topplederprogram Erik A Hansen Bodø 5. november 2010 Bakgrunn og problemstilling Helseforetakene har siden

Detaljer

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.

2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014. 2014_06_04 SamUT.pptx Samut-2014-06-05.pdf 20140604 SamUT Gardermoen PLO.pptx Framdriftsrapport poliklinikk SamUT juni 2014.ppt 20140604_SamUT presentasjon Strakstiltak AR.pptx Presentasjon SamUT 04 06

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder

Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder 1 / 14 Utbredelse av pleie- og omsorgsmeldinger i SSHF og mot kommunene i Agder (videreføring av pilotering, pleie- og omsorgsmeldinger med Arendal kommune) Sørlandet sykehus HF Februar 2013 1 2 / 14 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere

ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Rapport IS-2121 ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Publikasjonens tittel: ELIN psykolog elektronisk samhandling for psykologer og psykiatere Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer