vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt."

Transkript

1 vernehansker - allmenne krav og testmetoder (en 420) Sammendrag over kravene Hanskene skal være produsert for å gi den beskyttelsen som er tiltenkt. Brukeren skal ikke kunne skade seg på sømmer og kanter. Hanskene skal være enkle å ta på og av. Materialet må ikke skade brukeren. Hanskenes ph-verdi skal ligge mellom 3,5 og 9,5. Krominnholdet (VI) skal være mindre enn 3 mg/kg i skinnhansker. Produsenten må angi om hanskene inneholder stoffer som kan føre til allergier. Beskyttelseseffekten skal ikke påvirkes ved å følge vaskeanvisningene. Hanskene skal gi best mulig bevegelse for fingrene med hensyn til beskyttelsesbehovet. Størrelse Håndens omkrets (mm) Lengde (mm) Hanskens minimumslengde (mm) Det er viktig å velge riktig størrelse på hanskene (se tabellen ovenfor). Bruk av for store hansker kan øke risikoen for ulykker. Størrelsessystemet i ovenstående tabell går ut fra størrelsen på hånden, det vil si omkrets og lengde. Standarden inneholder også krav om motstand mot vannpenetrering, som måles ved behov. For antistatiske hansker gjelder spesielle regler. Hansker som tilhører Kategori II og III skal dessuten merkes med: Piktogram ment for den typen risiko hansken er testet mot. Beskyttelsesnivåene og henvisning til EN-standarden, for eksempel EN 388, skal stå sammen med piktogrammet. Firesifret kode ved siden av CE-merket (gjelder bare for vernehansker som tilhører Kategori III høy risiko). krav på bruksanvisning Dette piktogrammet viser at en bruksanvisning følger med i hanskenes emballasje. Bruksanvisningen bør oppbevares på arbeidsplassen og inneholde: Produsentens/representantens navn og adresse. Hanskenes navn og størrelse. EN-standard som hansken er testet mot. Forklaring av piktogram og merking. Informasjon om stoffer som kan føre til allergi. Beskyttelses- og oppbevaringsråd. Råd når hansken bør kasseres etter bruk. Instruksjon om begrenset bruk. Advarsel ved mekanisk og termisk risiko og/eller kjemisk helserisiko. Opplysningene om hvilke kjemikalier som ble testet og til hvilket nivå (gjelder kjemikaliebeskyttelseshansker). Gjelder de kjemikaliene som ligger til grunn for sertifiseringen, øvrige finnes separat. krav på merking Hver hanske skal merkes med: Produsentens navn. Navn, for eksempel TEGERA Størrelse. CE-merke.

2 vernehansker mot mekanisk risiko (en 388) Dette piktogrammet viser at hansken er ment for å beskytte mot mekanisk risiko. For å kunne merke med dette piktogrammet må hansken testes i henhold til standarden EN 388, og godkjennes av et godkjent organ. Her testes hanskens motstand mot slitasje, gjennomskjæring, rifter og punktering. Disse egenskapene anses for å være autentiske i arbeidssituasjonene, der hanskene blir tatt i bruk. Etter testene får hanskene en verdi for beskyttelsesnivået, for hver og én av de nevnte mekaniske risikoene. Denne verdien består av sifrene 1-5. Den beste verdien er 4 eller 5. Hansken merkes med sifrene ut fra verdien som ble oppnådd under testingen. Sifferkoden er plassert sammen med piktogrammet. Hanskens beskyttelsesevne mot ulike mekaniske risikoer testes på følgende måte: A. Slitasjemotstand Hanskematerialet utsettes for slitasje med sandpapir under trykk. Vi måler antall omdreininger som skal til før det går hull på materialet. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4, som tilsvarer 8000 omdreininger. Egenskap (Maksimal ytelse) A) Slitasjemotstand (antall omdreininger) (4) B) Kuttmotstand (indeks) (5) C) Rivemotstand (Newton) (4) D) Punkteringsmotstand (Newton) (4) Beskyttelsesnivå A) Slitasjemotstand (antall omdreininger) B) Kuttmotstand (indeks) 1,2. 2,5 5,0 10,0 20,0 C) Rivemotstand (Newton) D) Punkteringsmotstand (Newton) Av tabellen fremgår de kravene som stilles for respektive beskyttelsesnivå. ADVARSEL Hvis du jobber med bevegelige maskindeler, er det ekstra viktig å velge en hanske i riktig størrelse og med et mindre slitesterkt material. Tanken er at hansken lett skal gå stykker hvis du setter deg fast. B. Kuttmotstand Her måler vi antall omdreininger som skal til før en roterende sirkelkniv med konstant hastighet klarer å skjære gjennom hansken. Resultatet sammenlignes med referanseverdier, og vi lager en indeks. Det høyeste beskyttelsesnivået er 5, som tilsvarer en indeks på 20. C. Rivemotstand Det skjæres et snitt i hanskematerialet. Deretter måler vi kraften som skal til for å rive i stykker materialet. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4, som tilsvarer en kraft på 75 Newton. D. Punkteringsmotstand Vi måler hvor mye kraft som skal til for å stikke hull i hansken med en spiker som har bestemte mål, og med en bestemt hastighet (10 cm/min). Her er det høyeste beskyttelsesnivået 4, som tilsvarer en kraft på 150 Newton.

3 denne merkingen kan du se på våre kjemikaliebeskyttelseshansker (en 374) Hansker som er godkjent i henhold til EN 374 er alltid merket med piktogrammet til venstre, og ett av de tre piktogrammene til høyre. Hvis produktet følger en tidligere versjon av standarden (1994), ser du også piktogrammet helt til høyre. Penetreringstest er hansken tett? EN 374-2:2003 Hansker som skal beskytte mot mikroorganismer og kjemikalier må være helt tette (uten hull). På tynne éngangshansker kontrolleres tettheten gjennom at hansken fylles med vann eller luft. Hvis det lekker vann eller luft, er ikke hansken brukbar. Resultatet angis som det største antallet feilaktige hansker per hundre, hvilket betegnes som akseptabelt kvalitetsnivå (AQI). Nivå 2 er det laveste godkjente nivået for å kunne bruke piktogrammet til venstre. Penetrering AQL Nivå 1 < 4,0 Nivå 2 < 1,5 Nivå 3 < 0,65 EN 374-3:2003 Hansker som er merket med dette piktogrammet beskytter mot tre kjemikalier fra tabellen Kjemikalieliste EN 374 i minst 30 minutter (nivå 2). I tillegg til piktogrammet finnes det tre bokstaver, som angir hvilke kjemikalier det gjelder. Hansken kan også være testet for andre kjemikalier enn de som finnes i tabellen Kjemikalieliste EN 374. Hvilke kjemikalier den er testet for, og hvilke gjennombruddstider som gjelder, angis i separat informasjon. Kontakt din selger. EN 374 AHL EN 374-3:2003 "Kjemikalieliste" Kode Kjemikalie CAS-nummer A Metanol B Aceton C Acetonitril D Diklormetan E Karbondisulfid F Toluen G Dietylamin H Tetrahydrofuran I Etylacetat J n-heptan K Natriumhydroksid 40 % L Svovelsyre 96 % Gjennomtrengingstest hvor raskt går kjemikaliet gjennom? Halier og som er merket med noen av piktogrammene til venstre, må først gjennomgå en gjennomtrengingstest. EN 374-3:2003 Deretter måles gjennombruddstiden gjennomtrengingen. Det vil si tiden det tar for kjemikaliet å passere hanskematerialet. For det laveste nivået, det vil si 1, er tiden minst 10 minutter. Høyeste nivået er 6, som tilsvarer minst 8 timer. Dette piktogrammet fra EN 374:2003 betyr at hansken ikke oppnår nivå 2 i gjennomtrengingstesten for tre av kjemikaliene i tabellen Kjemikalieliste EN EN 374-3: Men hansken kan tåle færre kjemikalier enn tre, eller oppnå kortere tid enn 30 minutter. Hansken kan også være testet for andre kjemikalier enn de som finnes i tabellen Kjemikalieliste EN 374. Hvilke kjemikalier den er testet for, og hvilke gjennombruddstider som gjelder, angis i separat informasjon Gjennomtrengingn Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 Nivå 5 Nivå 6 Gjennombruddstid 10 min 30 min 60 min 120 min 240 min 480 min ADVARSEL Varme og slitasje påvirker hanskens motstand mot kjemikalier. En hanske som beskytter mot ett bestemt kjemikalie kan beskytte svært dårlig mot et annet kjemikalie. OBS Alle hansker skal kastes (i miljøavfall, ved behov) etter maksimalt 8 timer etter første kontakt med kjemikalier.

4 Vernehansker mot termiske risikoer (varme og/eller ild) (en 407) Standarden handler om testing av vernehansker mot termisk risiko. Disse risikoene handler først og fremst om kontakt med høy varme i forbindelse med antennelse, stråling eller smeltet metall. Hansker som er merket med dette piktogrammet viser at hansken beskytter mot noen av de termiske risikoene. Det hansken beskytter mot (A-F, i høyre kolonne) og til hvilket beskyttelsesnivå (1-4), skal stå sammen med piktogrammet. Hanskene skal minst oppnå beskyttelsesnivå 1 for slitasjemotstand og motstand mot rifter i henhold til EN 388. TESTINGEN OMFATTER: A. Motstand mot antennelse Her måler man tiden det tar før hanskematerialet slutter å brenne og gløde, etter at det har blitt utsatt for en gassflamme i under 15 sekunder. Høyeste beskyttelsesnivå er 4, hvilket innebærer at det brenner i høyst 2 sekunder etter antennelse og at det gløder i høyst 5 sekunder. Hvis hansken risikerer å komme i kontakt med flamme, må den oppfylle minst beskyttelsesnivå 3. B. Motstand mot kontaktvarme Man måler den temperaturen ( C) som hansken beskytter mot i 15 sekunder, uten at innsiden blir 10 grader varmere. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4, hvilket innebærer at hansken tåler +500 C. E. Motstand mot søl fra smeltet metall Her måler man hvor mange dråper smeltet metall som behøves for å øke temperaturen mellom hanskematerialet og huden med 40 C Høyeste beskyttelsesnivå er 4, hvilket betyr 35 eller flere dråper. F. Motstand mot smeltet metall Testingen gir svar på hvor mange gram smeltet metall som kreves for å skade kunstig hud av PVC, som festes på innsiden av hanskematerialet. Det høyeste beskyttelsesnivået er 4, som tilsvarer 200 gram smeltet metall. EN Testmetoder Beskyttelsesnivå A. Antennelsesmotstand (s) Glødetid etter antennelse Brennetid etter antennelse B. Kontaktvarme (s) 20 ingen krav 100 C C C C C. Konveksjonsvarme (s) D. Strålingsvarme (s) E. Søl fra metall (antall) F. Store mengder smeltet metall ADVARSEL Hansken må ikke komme i kontakt flammer hvis hansken ikke oppfyller beskyttelsesnivå 3, under testing av antennelsesmotstand. C. Motstand mot konveksjonsvarme (= gradvis gjennomtrengende varme) Beskyttelsen angir den tiden hansken kan utsette at varmen fra en åpen flamme trenger inn, slik at temperaturen på innsiden øker med 24 grader. Høyeste beskyttelsesnivå er 4. D. Motstand mot strålingsvarme Hansken utsettes for varmestråling. Man måler den tiden det tar før en viss varmemengde har trengt gjennom. Høyeste beskyttelsesnivå er 4, hvilket innebærer at hansken beskytter i minst 95 sekunder.

5 vernehansker mot kulde (en 511) Hvis hansken har dette piktogrammet, oppfyller den kravet for beskyttelse mot kulde. Det beskyttelsesnivået som hansken oppfyller står sammen med piktogrammet. Vernehansker mot kulde testes mot to ulike kuldesituasjoner. A: konveksjonskulde (kulde i luften) i motsetning til B: kontaktkulde (direkte berøring av kalde gjenstander). I begge tilfellene er høyeste beskyttelsesnivå 4. Hvis det er relevant, kan også hanskens motstand mot vanngjennomtrenging, C, testes. Hanskenes dyppes ned i vannbad og vris ved visse intervaller. Hvis ikke noe vann har trengt gjennom etter 5 minutter, blir resultatet 1. Ellers blir det 0. X betyr at testing ikke er utført. Grunnleggende krav for hansker som gir beskyttelse mot kulde, er at de skal oppnå minst beskyttelsesnivå 1 for slitasjemotstand og motstand mot rifter i henhold til EN 388. Kravet på mekanisk motstand er høyere for hansker mot ekstrem kulde. Fra nivå 3 og oppover skal hanskene oppnå minst beskyttelsesnivå 2 for slitasjemotstand og motstand mot rifter. EN Testmetoder Beskyttelsesnivå A. Konveksjonskulde (isolering ITR/m²) I<0,10 0,1<I <0,25 0,15<I <0,22 022<I <0,30 0,30<I B. Kontaktkulde (termisk motstand R/m²) R<0,025 0,025<R <0,050 0,050<R <0,100 0,100<R <0,150 0,150<R C. Vanngjennomtrenging, 30 min penetrering ingen penetrering

6 Hansker egnet for håndtering av matvarer I EUs hoveddirektiv for materialer i kontakt med matvarer EC/1935/2004 ble det fastsatt allmenne retningslinjer for alle materialer som kan komme i kontakt med matvarer, uansett om det gjelder emballasjer eller for eksempel hansker. De materialene som brukes må ikke påvirke matvaren slik at det kan innebære en risiko for menneskers helse. Materialene må heller ikke forårsake uakseptabel endring av matvareproduktenes sammensetning, eller medføre at produktenes smak og lukt påvirkes. Forskrift for materialer i kontakt med matvarer Forskriften 10/2011 erstattet flere tidligere direktiver, med omfatter bare plast. For øvrige materialer, for eksempel gummi, finnes det ingen forskrift for øyeblikket. Her henviser vi i stedet til anbefalinger fra tyske BfR, Das Bundesinstitut für Risikobewertung. Samtlige materialer analyseres slik at man kan vurdere i hvilken grad stoffene overføres migrerer fra hansker til ulike matvarer. Matvarer deles inn i ulike grupper. For eksempel vannholdige, syreholdige, alkoholholdige samt fettholdige. Hanskene som godkjennes for håndtering av matvarer merkes med piktogrammet "gaffel og glass". Vær oppmerksom på at en hanske kan være egnet for visse matvaregrupper, men ikke for andre. Kontakt din selger hvis du trenger mer informasjon. Testen for fete matvarer utføres med simulant som motsvarer 100 % fett, men matvarer kan ha varierende fettinnhold. I den anledning divideres analyseverdiene med reduksjonsfaktorene 2-5, som motsvarer ulike matvarer. For håndtering av for eksempel kjøtt gjelder analyseverdien for fettrike matvarer dividert med 4 (reduksjonsfaktor 4). Den verdien som man får skal være under grenseverdien 10 mg/dm 2 for at hansken skal være godkjent. Testen utføres under en viss tid og temperatur. For gummimaterial er det 10 min, 40 o C. Overføringen fra hanskematerialet til matvaresimulanten må ikke overstige 10 mg/dm 2 material. Spesifikke grenseverdier finnes for spesielle stoffer og tilsetninger i material som kommer i kontakt med matvarer. I forskriften 10/2011 finnes det flere grupper. En simulant, som skal etterligne respektive matvaregrupper, brukes ved overføringsanalysen. Ett hanskemateriale kan testet mot én eller flere grupper. Matvaregruppe Simulator Eksempel på matvare Vannholdige Destillert vann Grønnsaker, drikker også videre med ph >4,5 Syreholdige 3 % eddiksyre Jus, fruktbiter, saus, dressing også videre med ph <4,5 Alkoholholdige 10 % alkohol Vin, eddik Fettholdige Olivenolje eller annen likeverdig simulator Smør, ost, kjøtt, fisk, fugl, sjokolade også videre. Spesifikke såkalte reduksjonsfaktorer gjelder for ulike matvarer.

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter

ÅNDEDRETTSVERN. 3M Åndedrettsvern. - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre. www. 3M.com/no/verneprodukter ÅNDEDRETTSVERN 3M Åndedrettsvern - filtrerende halvmasker, hel- og halvmasker med utskiftbare filtre www. 3M.com/no/verneprodukter Innhold Innledning 3 Typer av åndedrettsvern og filtre 4 3M 8000-serien

Detaljer

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner)

Version SE_023827 AJ Date December 2014. Viktig informasjon. (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Version SE_023827 AJ Date December 2014 Viktig informasjon (med rengjørings- og steriliseringsinstruksjoner) Viktig informasjon 2 Generelle instruksjoner for bruk av Synthes-implantater og -instrumenter

Detaljer

Et lite kurs i lading

Et lite kurs i lading Et lite kurs i lading Disse sidene er ment som en veiledning for de som har tenkt å starte opp med å lade sine egne patroner. Hjemmelading har blitt mer og mer populært de senere årene. Årsakene til det

Detaljer

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød?

Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Hvorfor er ikke hvitt en farge? Hvorfor blir speilbildet speilvendt? Hvor kommer fargene i regnbuen fra? Hvorfor er solnedgangen rød? Er en tomat rød i mørket? Dette kapittelet kan gi deg svar på disse

Detaljer

Teknisk informasjon 90

Teknisk informasjon 90 90 Teknisk informasjon Innledning Innledning Generell informasjon Oppbygging Platemål Vekt Struktur Kvaliteter Normer for materialegenskaper Kjemikaliebestandighet Termiske egenskaper Stell og vedlikehold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO

RETNINGSLINJER FOR MAT OG MÅLTIDER I SFO 1 Innhold FORORD...3 1. GENERELT OM MAT OG DRIKKE...4 2. MÅLTIDER...5 2.1 Serveringsfrekvens...5 2.2 Måltidet skal være ramme for økt trivsel...5 2.3 Hygiene...6 2.4 Mat og måltider skal være en del av

Detaljer

Forord til mal for IK-MAT

Forord til mal for IK-MAT INTERNKONTROLL MAT Side 1 av 48 Forord til mal for IK-MAT 1. utgave av mal for IK-mat for sykehjem og langtidsinstitusjoner i Oslo ble utarbeidet i 2001 som en del av prosjektet institusjonshygiene. IK-mat

Detaljer

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet

Mat og mosjon. i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Mat og mosjon i hverdagen Helsetips fra Sosial- og helsedirektoratet Sunnere kosthold, mindre aktivitet Det har skjedd en positiv utvikling i det norske kostholdet de siste 20 årene. Totalt sett spiser

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Gassfarer og gass-sikkerhet

Gassfarer og gass-sikkerhet Gassfarer og gass-sikkerhet Nye faresymboler (farepiktogram) Nye faresymboler (farepiktogram) som erstatter de gamle oransje og sorte faresymbolene. Forordning (EC) Nr. 1272/2008 om klassifisering, merking

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole

Nysgjerrigper 2014-05-01. Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Nysgjerrigper 2014-05-01 Hva avgjør hvor mye noe lukter? En rapport av 7. trinn ved Hallagerbakken skole Innhold Innledning... 4 Forarbeid... 5 Våre forsøk og hypoteser... 7 Faser: Gass, Væske og Fast

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider 11 Rider 13 Rider 11 Bio Rider 13 Bio Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Rider 11og Rider 13,

Detaljer

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler

Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler Å fyre med ved i keramiske sentralvarmekjeler www.ctc.no ctc Ferrofil A/S Hovedkontor: Runnibakken 7 2150 Årnes WWW.ctc.no Kapittel 1 Hvordan forbrennes veden i de forskjellige brennkammertypene: Over,

Detaljer

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004

Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 05.81 Sparkelv. A5 08/09/04 9:48 Side 1 Sparkelveiledning 5.2 For manuell sparkling av gipsplater August 2004 GIPS VEGGER & TAK SPARKLING FOR HÅND Introduksjon side 2-3 Hvor finnes det - stikkord side

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte

Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Din sykkel, ditt ansvar. Gjør det selv! Del 1: Pedalskifte Sykkel historie: Ordet sykkel kommer ifra det greske ordet klykos som betyr hjul. Hjul har vært den viktigste delen på tråsykklen etter den ble

Detaljer

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Veileder10 Veileder 10 Veileder om nukleærmedisin. Veileder til forskrift om strålevern og bruk av stråling. Forskrift 21. november 2003 nr. 1362 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforkriften)

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

100 år fortsatt forut for sin tid

100 år fortsatt forut for sin tid 100 år fortsatt forut for sin tid DEN LILLE SJØSTERKE 2015 Innhold 1 Innhold Takk for at du valgte Hempel! 2 Hvorfor må båten males? 3 Før du begynner å male 4 Planlegging av jobben 5 Temperatur og luftfuktighet

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer