Lesehester med skrivekløe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lesehester med skrivekløe"

Transkript

1 LESE- OG SKRIVEPLAN FOR RENNESØY KOMMUNE Lesehester med skrivekløe VISJON: Lese- og skriveopplæringen i Rennesøy kommune gir førskolebarn og elever funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Elevene leser, forstår og skriver ulike tekster, og anvender kunnskapen til berikelse for seg selv og samfunnet. 1

2 Den gode leseren og skriveren: Barn som kan kommunisere fungerer bedre i samhandling med andre privat og i skole- og arbeidsliv. Gode lesere og skrivere tyr til bakgrunnskunnskap. De er aktive i læringen ved å bearbeide og organisere stoffet, og bruker lesing og skriving komplementert. Videre drøfter de eget arbeid, samt leser og skriver mye på eget initiativ. Til grunn for lese- og skriveplanen i Rennesøy kommune ligger Kvalitetsplan for skole og barnehage i Rennesøy kommune: Verdifull og kompetent!, Kunnskapsløftet og tilhørende Stortingsmeldinger i perioden , samt plan for Tidlig innsats. Å systematisere gode opplæringsmetoder for alle tidligst mulig, er avgjørende for optimale resultater, og derfor er lese- og skriveplanen et viktig tiltak i Tidlig innsats-satsingen. For å utvikle leseglede og funksjonelle lesere, må skolene ha en kunnskapsbasert tilnærming til lese- og skriveopplæring gjennom hele opplæringsløpet. Målrettet og forskningsbasert leseog skriveopplæring har en forsterkende effekt på hverandre, og sees derfor i sammenheng under ett satsingsområde. En funksjonell leser kan lese, forstå og anvende at mangfold av tekster på samme måte som en funksjonell skribent håndterer ulike påkrevde sjangere. Lesing, språk og begreper er grunnleggende for læring og utvikling i alle fag, og for å kunne delta i skole, samfunns- og arbeidsliv. Gode kommunikative ferdigheter fremmer også elevens allmenndannelse. Et godt ordforråd har særdeles stor betydning for skoleresultater, og avgjør hva og hvordan eleven forstår og oppfatter ny informasjon. I Rennesøy vil vi at språkstimulering skal begynne fra første dag i barnehagen, ved at alle voksne er bevisste språkmodeller i samtaler, samlinger og dagligdags undring over små og store hendelser. IKT og opplæring i digitale ferdigheter tas i bruk tidlig i barnehageårene for å stimulere skrift- og leseutvikling, og dette fremkommer i planen. I tillegg benyttes kommunens IKT-plan for opplæring i digitale ferdigheter. -skoleringen skal gjøre førskolebarna leseklare ved hjelp av Lesetrappen. Likeledes vil begrepstrening med flerspråklige i barnehagene gjøre elevene bedre i stand til å tilegne seg bokstavinnlæring og knekke lesekoden tidlig. Planen ivaretar kommunens satsing på lesing og skriving i barnehage, skole og spesifikke tiltak for flerspråklige og språksvake. Grunnleggende ferdigheter i lesing og skriving skal være tema i alle utviklingssamtaler og på foreldremøter og informasjon hjem. Kommunens planverk på alle nivå gir tydelig retning for mål, tiltak og evaluering. Elevene skal forstå hvorfor de skal lese og skrive godt, hva det innebærer å skrive og lese godt og hvordan de skal gå frem for å mestre det. 2

3 Planens oppbygning: Hvert trinn har mål og vurdering av ulike delkompetanser fordelt på tre kategorier. - Utvikle lese- og skriveglede - Utvikle lese- og skrivekompetanse - Utvikle forståelse og anvendelse Utvikle lese- og skriveglede: Elever og førskolebarn er nysgjerrige på lesing og skriving når de begynner i skole og barnehage, og derfor skal de få gledelige opplevelser med lesing og skriving uavhengig av ferdighetsnivå, slik at motivasjonen vedvarer og utvikler seg. Utvikle lese- og skrivekompetanse: Språklige ferdigheter peker på de grunnleggende ferdighetene å kunne lese og uttrykke seg skriftlig og muntlig i alle fag. Begynneropplæringen er av stor betydning fordi her legger elevene grunnlaget for å kunne kode bokstaver, lyd, stavelser, tegnsetting og sjangere. Vha kartlegger vi elevenes kodingsferdigheter, og setter inn tiltak alt etter hvor elevene befinner seg i pyramiden. Pedagogene må velge forskningsbaserte metoder og variasjon mellom disse for å gi alle funksjonelle lese- og skriveferdigheter. Opplæringen i funksjonelle ferdigheter må være systematisk og evalueres jevnlig via, nasjonale prøver, kartlegginger og standpunktkarakterer. Videre engasjeres eleven i eget arbeid via god informasjon og underveis veiledning om hva som kjennetegner elevens ferdigheter her og nå og hva som må gjøres for å utvikle disse. Utvikle forståelse og anvendelse: Elevene skal etter endt grunnskole lese flytende med god forståelse, samt skrive tekster som ivaretar intensjonen med teksten. Lesing og skriving krever egenaktivitet, og vi skal lære elevene å være aktive i før-, arbeids og etterfasen. Funksjonelle ferdigheter innebærer at elevene er strategiske lesere og skrivere, og velger ut det nødvendige for å nyttiggjøre seg teksten i tråd med formålet. For å klare dette må elevene lese og skrive mange og varierte tekster. De må få opplæring i å korrigere seg selv, reflektere og studere eget og andres arbeid. Bruk av lese- og skrivestrategiene i tabell NN ivaretar denne opplæringen. Kartlegging: På leseområdet kartlegges elevene vha kartleggingsprøver,, lesebestillinger og vurdering som læring i form av egen-, kamerat- og lærervurdering. På skriveområdet kartlegges elevene på det enkelte skriveoppdrag tilknyttet VÅKT og på skrivebestillinger, samt fagkarakterer, elev-, kamerat- og lærervurdering vha sjekklister/rubrikker. 3

4 Trinninndelingen er som følger: Barnehage 1 og 2 år 3 og 4 år 5 år Småskole 1.trinn 2.trinn 3.trinn 4.trinn Mellomtrinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Ungdomstrinn 8.trinn 9.trinn 10.trinn Skjematisk oversikt over metoder og lesestrategier på hvert trinn Metode/materiell Aktivitet Læringsstrategier 1 og 2 år Være sammen Personlig språk Lesetrappen 3 og 4 år Være sammen Personlig språk Skriveretning Lesetrappen Blyantgrep 5 år Språkleker Jørgen Frost se årshjul Være sammen Personlig språk Skriveretning Lesetrappen VÅKT-FØRSKRIVING 1.trinn Begynneropplæring Tankekart Veiledet lesing 2.trinn Begynneropplæring Veiledet lesing Skrivetrappen Begrepsgruppe 3.trinn Veiledet lesing Lesebestillinger Skrivetrappen Begrepsgruppe Kartlegging Tras 4

5 4.trinn 5.trinn 6.trinn 7.trinn Ungdomstrinn Veiledet lesing Lesebestillinger Skrivebestillinger(IT også) Skrivetrappen Begrepsgruppe Veiledet lesing Lesebestillinger Skrivebestillinger Skrivetrappen Begrepsgruppe Veiledet lesing Lesebestillinger Skrivebestillinger Begrepsgruppe Skrivetrappen Veiledet lesing Lesebestillinger Skrivebestillinger Skrivetrappen Begrepsgruppe Veiledet lesing Lesebestillinger Skrivebestillinger Skrivetrappen Begrepsgruppe Nasjonale prøver i lesing Beskrivelse av metode og materiell Metode Være sammen Beskrivelse Sosial kompetanse i dialogbasert samling. Programmet har ulike tema hvor barna trenes i å uttrykke seg selv, samt å 5

6 forholde seg til hvordan andre har det og hva som trengs i et fellesskap for at det skal fungere godt. Personlig språk Voksne skal delta i aktivt lyttende dialog med førskolebarnet/eleven for å utvide og reflektere rundt barnets dagligliv og fagkunnskap. Barnet opplever å være av interesse for fellesskapet og omgivelsene. Læreren inviterer til refleksjon mer enn korrekte svar og initierer dialogbasert undervisning. Lesetrappen/Språktrappe n Barn må bli leseklare før de kan lære å lese. Jørgen Frost`s Språkleker; Lesetrappen. Skriveklar - VÅKT 1 Vet hva skrivesaker er Leseklar Lyder Framlyd Stavelse Ord og setninger Rim Lytteleker 2 Kan bruke og ha nytte av skrivesaker 3 Har en viss kontroll med bruken av skrivesaker 4 Vil samarbeide med en annen ved skribling/skriving 5 Tar initiativ til selvstendig arbeid med skrivesaker 6 Kan skrive første bokstav i eget navn 7 Aksepterer at pedagog hjelper til med håndbevegelse når han/hun tegner/skriver 8 Kan bruke blyant og holder den riktig 9 Vet at skrift betyr noe, og at den skal skrives fra venstre til høyre 10 Kan skrive merkelapper eller andre enkle tekster som handleliste, kort fortelling ( gjerne med skribling eller tilfeldige bokstaver) 11 Etterligner voksnes skriving og forstår hensikten med å skrive 12 Forstår meningen i det han/hun selv har skrevet. Leser for eksempel egen skribling 13 Prøver å skrive ord. Bruker tilfeldige bokstaver 6

7 14 Skriver enkle bokstaver eller grupper av bokstaver som har mening 15 Skriver eget navn, men ofte med bokstavene opp ned eller feil vei 16 Vet forskjell på tall, bokstav og symbol 17 Kan hermeskrive etter ett ord 18 Har en viss kontroll på form, retning og størrelse av skrift 19 Kjennskap til bokstaver 20 Framlyd og baklyd Systematisk observasjon av lesing fra førskolealder til 16 år. Elevene kartlegges to ganger årlig, og resultatene benyttes til å gi elevene spesifikk hjelp til den delen av lesingen de har problemer med. Begynneropplæring Veiledet lesing Skolene benytter Safari`s som læreverk og tilhørende progresjon for innlæringen av bokstaver. Veiledet lesing er et system for å forstå tekst i alle fag. Elevene skal lære seg ulike måter å tilnærme seg tekst på. Det er viktig at arbeidet som gjøres i førfasen setter elevene i stand til å mestre lesingen i lesefasen. Derfor må en i førfasen være tydelig på hva som er målet med leseøkten. Økten i seg selv må være strukturert og målrettet. Dette kan være å gå gjennom viktige begreper i teksten, studere bilder og bildetekst, repetere hva en kan om emnet fra før osv. I selve lesefasen skal elevene benytte ulike måter å lese på: parlesing, repetert lesing, korlesing og andre lesestrategier. I etterfasen er det viktig å oppsummere læringen mot målet. Hva har vi lært i dag. Det er formålstjenlig å drive veiledet lesing som stasjonsundervisning, fordi påkrevd variasjon i opplæringen blir ivaretatt med denne organiseringen. 7

8 Lesebestillinger Veiledet skriving Skrivehjulet For å sikre seg at bevisst lesing er viktig i alle fag, får elevene ukentlig en lesebestilling i ett av fagene. Lesebestillingen beskriver en bestemt måte å lese teksten på, og oppøver spesifikke ferdigheter; eksempelvis notatteknikk, nøkkelord, refleksjon utover teksten osv. Samtidig med begynneropplæringen i lesing, bør skrivetreningen starte. Elevene starter å skrive tekster fra første dag, om enn på tullespråk eller liksomlinjer. Veiledet skriving følger veiledet lesing og progresjonen i bokstavinnlæringen. Den lar seg best organisere i stasjoner parallelt med lesing. Hvordan: Hvordan må du skrive for å nå intensjonen Hva: Hva må du skrive for å nå intensjonen Hvorfor: Hva er intensjonen med teksten du skal skrive? Elevene skal mestre spesifikke sjangere, men overordnet sjangerkrav er evnen til å tenke intensjonen med teksten. Hva vil jeg oppnå med teksten? Hva må jeg skrive for å oppnå det jeg vil, og hvordan kan jeg gjøre det. All skriving må ha et bevisst mottakerfokus. Hvem skriver jeg for? VÅKT -vokabular -åpnere -konjunksjoner -tegnsetting Skrivebestillinger Elevene får ukentlig en skrivebestilling hvor tekstens intensjon står i fokus. Hva er intensjonen med teksten? Hva må eleven da skrive og hvordan. Skrivebestillingene kan også være delkompetanser, dvs mindre avgrensede 8

9 skriveoppgaver i skrivebestilling, eksempelvis korte referat, overskrifter, innledning osv. Progresjon lese- og skrivestrategier Strategier fordelt på trinn BHG Førfase: Aktivisere bakgrunnskunnskap, begreper x x X X X X X X X Gjenfortelle-sammendrag x x X X X X X X X Skrivebestillinger Skrivesenteret x X X X X X X X Lesebestillinger Kverndokken x X X X X X X X Tankekart X X X X X X X Styrkenotater x X X X X X X Les og si noe eller les og tegn noe X X X X X X Nøkkelord understreking X X X X X X To-kolonne notater - nøkkelord X X X X X X FoSS spørsmål og svar se oppleggene X X X X X X VØL-skjema x X X X X X Skrive sjekklister/rubrikker x x X X X X Skrive egenvurdering/kameratvurdering x x X X X X Bevisst internettsøk X X X X X Skrive læringslogg - etterfase X X X X X Lage overskrifter x X X X X Begrepskart X X X X Boks-skjem x X X X 9

10 Påstand-bevis X X X TRINNVISE PLANER BARNEHAGE PLANMÅL OG AKTIVITETER 1 og 2 år Barna deltar i rim og regler, og de synger faste sanger flere ganger. De voksne leser høyt for barna i små og større grupper, og hvert barn leses for minst to ganger hver uke, med før-, lese- og etterfase. Bøkene er synlige og tilgjengelige, og skiftes ut minst to ganger hvert semester. Kan samarbeide med Bok i bhg ( biblioteket) 3 og 4 år Barna synger flere faste sanger Barna blir lest for minst to ganger i uken med før-, lese- og etterfase. Barna må uttrykke seg personlig ifbm Være sammen - samlinger Barna bruker musikk- og rytmeinstrument til stemninger i sangene. Barna dikter tekst til bilder som legges ut Barna lekeskriver VÅKT - skriveklar 5 år Barna skriver sitt eget navn på PC Barna bruker enkle pedagogiske spill Barna øver på å skrive eget navn og kjenne det igjen Barna tegner egne historier og kan tulleskrive tekst til VÅKT-skriveklar legges til grunn for skrivetrening. Barna inspireres til å gjenfortelle tekster og dikte fortsettelse på tekst, særlig gjennom Være sammen Barna leses for minst 2 ganger ukentlig 4- og 5-åringer deltar på lesestund på folkebiblioteket månedlig Folkebiblioteket arrangerer familiekveld for flerspråklige 4- og 5- åringer, hvor foreldre og barn sammen får formidlet aktuell tospråklig litteratur, får presentert aktuelle lydbøker på norsk dersom foresatte ikke kan norsk godt nok, informasjon om viktigheten av lesetrening og ellers om folkebibliotekets tilbud. Barna eksponeres for og Frost`s Språkleker(evt annet egnet materiell enn Frost) Måned Aug-sep Okt-nov Jan Feb-mars Apr-mai Juni Lytteleker, rim og regler Setninger og ord Stavelser Fremlyder Fonemer(lyder) Repetisjon 10

11 1.-4.trinn MÅL Utvikle lese- og skriveglede TILTAK Lesetrappen, Frost`s språkleker og Skriveklar videreføres fra barnehagen Klassebibliotek med godt og variert utvalg av bøker. Bøkene skiftes ut to ganger hvert semester, og de stilles ut slik at de er godt synlige. Folkebiblioteket arrangerer årlig familiekveld for flerspråklige barn med foresatte i skolen og gjennomgår aktuell tospråklig litteratur, anbefaler lydbøker til ulike særlig der foresatte ikke kan norsk. Småbøker brukes til repetert lesing. Repetert lesing: 1. En bok i uken på 1. og 2.trinn til repetert lesing, en bok eller en lengre tekst i uken til 3. og 4.trinn. 2. Lesekvart på skolen hver dag med selvvalgt bok. 3. Elevene skriver leselogg, og her reflekterer de også rundt valg av bok og eventuell bistand fra lærer. I økende grad bruker elevene PC til å skrive leselogg, og med økende vanske på målkrav fra trinn. Noen leselogger skrives i skjemaform i excel og tabell i word, hvor elevene deltar i utvikling av kolonner og benevning på hva en skal loggføre i skjema. 4. Lesekvart eller lesebestilling hjemme hver dag. 5. Foreldre signerer for gjennomført lesekvart hjemme hver uke 6. Foreldre signerer for lesebestilling den dagen dette er aktuelt Alle sjangere skal være representert for elevene i klasserommet (tidsskrift, tegneserier, faktabøker, skjønnlitteratur, aviser etc) Høytlesing: 1. Lærer leser høyt for elevene hver dag inkl førfase med begrepsinnlæring og 4 trinn leser høyt for hverandre med tilknyttet lesebestilling. 3. Foresatte leser høyt for barna minst 10 minutt daglig og forklarer ord, evt deltar i samtale rundt elevenes leselekse. Formidling 11

12 1. Henge opp tekster elevene har skrevet på klessnor/vegg. Skifte ut hver måned. Klassens wow-bok med gode eksempler på at elevene har nådd målet med skrivingen sin. Elevene bruker digitale hjelpemidler, og får spesifikke oppdrag knyttet til det i skrivingen. 2. Elevene presenterer tekster/arbeid for hverandre muntlig både i helklasse og i par jamfør lese- og skrivebestillinger/veiledet lesing/skriving. 3. Bibliotekar presenterer bøker for klassen og lærer minst to ganger i halvåret når bokkassene skiftes ut. 4. Forfatterbesøk minst én gang i løpet av 1.-4.trinn 5. Foresatte leser en lengre tekst for barna, og samtaler om teksten. Utvikle lese- og skrivekompetanse Veiledet lesing i stasjonsform med førlesing, lesestrategier, drøfting, presentasjon. Jevnlig presentasjon av arbeid eller lest stoff i form av oppheng på klessnor, WOW-bok eller presentasjon i helklasse eller i par/gruppe. Deler av arbeidet skal gjøres vha digitale hjelpemidler, med tydelige mål på digital kompetanse i arbeidet. Muntlig presentasjon vha digitalt utformet visuell støtte en gang i halvåret VÅKT: (tegnsetting, åpnere, konjunksjoner, vokabular) stegvis innlæring og bruk av tegnsetting, variert start på setninger, variert bruk av konjunksjoner og fokus på begrepslæring. Elevene skriver dette i sjekklister og huker av underveis. 12

13 Skrivehjul: refleksjon rundt hvem skriver jeg for, hva vil jeg skrive og hvordan i førfasen. Kan gjøres sammen med lærer, i par eller i gruppe -kartlegging og påfølgende lesekurs for å hjelpe elevene på tidlig stadium med spesifikk leseteknisk utfordring. Vha prosesskriving skal elevene vise at de kan nyttiggjøre seg innspill fra andre eller fra egen refleksjon. Elevene kan bli vurdert av seg selv, lærer eller medelev, og kriteriene gjennomgås før arbeidet starter slik at elevene kan huke av underveis (sjekklister). Elevene fører statistikk i eget excel-ark over hvilke lese- og skrivestrategier de har benyttet. Utvikle forståelse og anvendelse Alle trinn skal arbeide med 5 hovedstrategier: - Strukturere informasjon fra teksten vha tankekart, kolonnenotat, VØL, Venndiagram eller styrkenotat. - Stille spørsmål til teksten vha for eksempel i teksten spørsmål, utenfor teksten spørsmål - Gjengi innhold i tekst vha nøkkelord, faktasetninger, tankekart osv 13

14 - Gjenskape teksten og bruke den i nye sammenhenger - Analysere tekstens innhold og form Alle strategiene må modelleres for elevene og brukes aktivt av alle lærere i arbeid med ulike tekster. Ukentlige lese- og skrivebestillinger setter ytterligere strategiarbeid i fokus for innlæring av funksjonelle ferdigheter og forståelse. KARTLEGGING Kollaborativ/dialogbasert undervisning: Vha veiledet lesing og dialogbasert undervisning får elevenes egendeltakelse i undervisningen stor plass. Elevene opplever stor variasjon gjennom en arbeidsøkt, hvilket motiverer og innlærer flere kompetanser hos eleven. Læreren følger opp på lærerstyrt stasjon evt vha tolærer. I de gruppene som ikke har lærer med seg foregår for eksempel presentasjon, spill, ikt-arbeid og diskusjon tilknyttet oppgaven. Carlsten Egen-, kamerat- og lærervurdering underveis og som sluttvurdering. Sjekklister Utviklingssamtale Elevsamtale TRINN MÅL Utvikle lese- og skriveglede TILTAK Engasjerende litteratur: Skolebiblioteket skal ha oppdatert og spennende litteratur tilpasset ulike elevgrupper og interesser, og samarbeider med folkebiblioteket om utskifte av bokkasser to ganger per semester per klasse/trinn. Skolebibliotekar presenterer nye bøker for lærere og elever to ganger i halvåret parallelt med nye bokkasser. Elevene skriver bokmeldinger/spesifikke oppgaver tilknyttet lesingen som henges opp i bibliotek og på klasserom. Disse presentasjonene byttes ut månedlig eller oftere. Flesteparten av disse oppgavene skal utarbeides digitalt med klare mål for det digitale arbeidet. Biblioteket skal være åpent selv om bibliotekar ikke er tilstede. Egenlesing: 14

15 Elevene leser selvvalgt sakprosa og skjønnlitteratur en time ukentlig, gjerne fordelt på 4 dager X 15 min Elevene skriver leselogg på pc hjemme og på skolen som foresatte signerer. Elevene oppmuntres til å vise digitale ferdigheter i leseloggen. Elevene skal ha leselekser hver dag i 20 minutt, primært i andre fag enn norsk. Skrivetrening: Elevene benytter wow-bok til å samle gode tekster de har skrevet. Lærer har også klassens wow-bok, hvor utvalgte elevprodukter ifht måloppnåelse den uken, limes inn og brukes til å modellere ved andre anledninger. Elevene oppfordres til å lage digitale sammensatte tekster der det er naturlig. Høytlesing: Voksne leser 45 min hver uke fra skjønnlitterær bok Elever leser høyt 15 min hver uke for foresatte og snakker om teksten etterpå, primært i naturfag, rle og samfunnsfag. Elever leser høyt for hverandre tilknyttet lesebestillinger. Formidling: Besøk av skolebibliotekar/ekstern bibliotekar/forfatter som leser for klassen årlig. Besøk til folkebibliotek årlig. Elevene presenterer en bok skriftlig og muntlig for de andre elevene hvert halvår.(kan gjøres som del av lese- og skrivebestilling) Foresatte skal ta del i elevens leseutvikling ved å lytte til leselekser og samtale om tekst etterpå. Lesing og skriving skal være tema på foreldremøter og utviklingssamtale Utvikle lese- og skrivekompetanse Dialogbasert undervisning med veiledet lesing gjør at elevene blir delaktige i egen læring, og får øving i flere av egne kompetanser i en og samme arbeidsøkt. Utføres sammen med lese- og skrivebestillinger. 15

16 Elevene skal mestre lesing fra nivå 6 i. Ved manglende ferdigheter, må de få ekstra hjelp i form av lesekurs eller spesifikke tiltak ut fra -systemet. Kartleggingen tidlig i 5.trinn sees sammen med resultat på nasjonale prøver. Elevene skal hver uke øve på, sammen med lærer eller medelev, å lese med intonasjon og innlevelse. Lærer modellerer gode eksempler og samtaler med elever om hva som kjennetegner gode tekster av sjangertypen det skal jobbes med. Elevene skriver dette i sjekkliste og har det med seg i arbeidsfasen. Elever utarbeider sjekklister i tabellform vekselsvis i word og excel. gir konkret informasjon om hva den enkelte elev bør øve spesifikt på. Elevene skal lære de 500 mest høyfrekvente orda i permen. Lesekurs for elever som sliter med deler av lesing eller lesing generelt kartlegging med, nasjonale prøver og andre kartlegginger ligger til grunn for deltakelse i lesekurs. Begrepsgrupper for elever som har behov for å øke ordforråd og begrepsforståelse ukentlig i forkant av neste ukes leselekser. Deler av arbeidet utføres vha PC. Lesebestillinger: ukentlige lesebestillinger som summert gir elevene mangfoldig tilnærming til tekst Skrivebestillinger: ukentlige skrivebestillinger som summert gir elevene trening i å skrive mange ulike typer tekster. Sees i sammenheng med skrivehjul og VÅKT-hjul. Flesteparten av tekstene skal skrives med spesifikke mål ifht digital kompetanse. 16

17 Prosesskriving: Elevene får delta i utforming av mål og kriterier i førfasen. De får konkrete tilbakemeldinger undervis på hvor de står og hva de må gjøre for å oppnå full eller bedre måloppnåelse. Elevene skal alltid ha mulighet til å forbedre eget produkt før ferdigstillelse ut fra innspill fra seg selv, kameratvurdering eller lærervurdering. Vurderingsverktøyene, eksempelvis rubrikk/sjekkliste skal ofte skrives digitalt eller i tabellform i word/excel vekselvis. VÅKT- Elevene trenes i skrivepyramiden/hjulet (VÅKT) og skrivehjul: Hva, hvorfor og hvordan skriver jeg? Jeg varierer tegnsetting, vokabular, begynnelse på setninger og bruker ulike konjunksjoner.(våkt vokabular, åpnere, tegnsetting, konjunksjoner). Allerede fra første klasse kan elevene og lærerne ta i bruk VÅKT. En tilhørende 4-sidig pyramide synliggjør en progresjon elevene kan lene seg til, og ty til når det gjelder variasjon i VÅKT. VÅKT anbefales brukt sammen med sjekklister og samtale med elvene rundt hva som kjennetegner gode tekster før elevene går i gang med skrivingen. elevene tar i bruk varierte konjunksjoner for å skape bedre variasjon i teksten elevene finner nye ord, spennende ord, benytter synonymer. Ordbank Konjunksjoner Vokabular Tegnsetting Åpnere elevene tar i bruk flere og flere tegn for å styrke budskapet i teksten elevene varierer begynnelsen på setningene VÅKT Utvikle forståelse og anvendelse Elevene reflekterer daglig over lest og skrevet tekst, under ledelse av lærer og sammen med medelever. De fremmer synspunkter og deler tankegods. Elevene vet hvilke strategier de kan bruke før, under og etter lesing/skriving, og lærer varierer disse. Sees gjerne sammen med ukentlige lese- og skrivebestillinger. 17

18 Elevene får ukentlig arbeide med strategiene de har lært og skal lære. De loggfører erfaringene sine tidvis i tabellform og vha meningsytringer i statistikkform i word og excel. Alle lærere skal være delaktige når ny strategi innlæres ved benytte den i sine fag. alle elever kartlegges to ganger årlig september og mars. Sjekklister og rubrikker med vurdering som læring brukes systematisk i før-arbeids- og etterfasen, og sikrer eleven refleksjon over eget og andres arbeid. Denne egen-, kamerat- og lærervurderingen gjøres ved mange anledninger vha tabeller i word og excel. KARTLEGGING Gjennom varierte oppgaver i dialogbasert undervisning må elevene anvende stoffet på ulike måter, og slik erfarer de bruk av flere tilnærminger i oppgaveløsning. Carlsten Egen-, kamerat- og lærervurdering underveis og som sluttvurdering. Sjekklister Utviklingssamtale Elevsamtale Nasjonale prøver trinn Elever på 10.trinn skal bruke lese- og skrivestrategier variert i arbeid med tekst. Elevene skal kunne lese, tolke, forstå og anvende ulike typer tekster. MÅL Utvikle lese- og skriveglede Ved oppstart 8.trinn kartlegger lærer hvilke strategier eleven har inne. Bibliotekar legger til rette for spennende skjønnlitteratur og et oppdatert utvalg av fagbøker. Bokkasser til klasserom og bibliotek skiftes ut to ganger i semesteret og bestilles hos og leveres av folkebiblioteket. Bibliotekar forteller om nye bøker ved skifte av bokkasse. Delta i txt-aksjonen. I løpet av ungdomstrinnet skal klassene få ett forfatterbesøk. 18

19 Lese- og skrivebestillinger ukentlig, hvorav digitale hjelpemidler benyttes til skriftlige fremstillinger og muntlige presentasjoner. Utvikle lese- og skrivekompetanse Elevene soles tidlig september og i februar hvert år. Det formuleres målkrav til digitale ferdigheter i arbeidet med leseog skrivebestillinger på samme måte som lese- og skrivearbeidet. Vurdering som læring er innarbeidet og effektuert ved at elevene er delaktige i egen læring både når det gjelder vurdering, målforståelse og valg av løsning/arbeidsmåte. Elevene deltar i utforming av sjekklister, målformuleringer og valg av arbeidsmåte i den aktuelle oppgaven, og store deler av dette arbeidet gjøres vha pc. Intensjonell skriving skrivehjulet Skrivekurs som prosjekt fire uker hvert år, hvor det fokuseres på tydelige mål, og VÅKT vokabular, åpnere, konjunksjoner, tegnsetting. 19

20 Lærer sørger for variasjon av arbeidsmåter over tid. Det innebærer at elevene ikke får mange varianter presentert av lærer hver gang, men flere varianter over tid. Etter hvert behersker elevene flere tilnærmingsmåter og er aktive i eget valg av arbeidsmåte. Det forutsettes at elevene mestrer strategiene i tabell s 8 når de kommer til ungdomstrinnet. Lærer må skape mange anledninger til ulike typer refleksjon: refleksjon rundt tekst, rundt lese- og skrivebestillinger, samt rundt stasjonene i dialogbasert læring. Lærer legger til rette for veiledning og refleksjon rundt bruk av elevenes strategier, og elevene er delaktige i denne refleksjonen enten sammen med lærer, eller i ulike elevgrupperinger. Lærer er bevisst førfase-arbeidsfase og etterfase både i skriving og lesing, og digitale hjelpemidler er en naturlig del av skrive- og lesearbeidet. Utvikle forståelse og anvendelse -kartlegging og tiltak benyttes aktivt for å sjekke ut elevens forståelse i lesing. Gjennom ulike skriftlige oppgaver og skrivebestillinger, vurderer elever, medelever og lærere tekstene det jobbes med, og bearbeider lest tekst. Digitale hjelpemidler benyttes med klare mål for bruken. Elevene må presentere med sikte på å vise forståelse og anvendelse av stoff, og da stilles krav til variert presentasjonsform utover ren gjengivelse av informasjon. KARTLEGGING Elevene må presentere og formidle arbeidet sitt gjennom oppheng av produkter, presentasjon for hel klasse, presentasjon for gruppe eller par. Store deler av dette presenteres som sammen satte tekster vha digitale hjelpemidler. Terminkarakterer Fagkarakterer Kartlegginger Elevenes vurdering i form av egenvurdering, kameratvurdering og lærervurdering. Utviklingssamtale Elevsamtale Nasjonale prøver 20

Modeller lese- og skrivekurs Rennesøyskolen. Ingunn Folgerø Rennesøyskolen 2014

Modeller lese- og skrivekurs Rennesøyskolen. Ingunn Folgerø Rennesøyskolen 2014 Modeller lese- og skrivekurs Rennesøyskolen Ingunn Folgerø Rennesøyskolen 2014 Modeller VÅKT Skrivehjul Skrivebestillinger Lesetrapp Lesebestillinger Veiledet lesing SOL Begrepsgrupper Lesekurs Regnekurs

Detaljer

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole

Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Oppdatert januar 2012 Helhetlig leseopplæringsplan Olsvik skole Skolens strategier for å få funksjonelt gode og engasjerte lesere 1 Å lese - en basis for livslang læring Vi på Olsvik skole tror at eleven

Detaljer

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland

Haukås skole. Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland Haukås skole Revidert april-2011 Lise Mikkelsen og Ingelin Burkeland INNHOLD Grunnlag og mål for planen s. 3 Grunnleggende ferdigheter i norskfaget s. 4 Læreverk s. 5 Læringsstrategier s. 5 Lesing s. 6

Detaljer

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn

Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Apeltun skole Visjon, verdier, elevsyn og læringssyn Visjon og verdier I Apeltun skoles visjon er fellesskapet en viktig verdi. Vi vil se stjerner. Vi inkluderer elever, foreldre og ansatte på skolen.

Detaljer

Årsplan i Norsk 2. trinn

Årsplan i Norsk 2. trinn Årsplan i Norsk 2. trinn Uke Hovedtema Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetoder gjennom året Vurderingsmetoder gjennom året August, sept. Repetisjon av alle bokstavene Fagtekst Rettskriving

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011

ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 ÅRSPLAN I NORSK 1. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010/2011 MÅLENE ER FRA LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET 2006 OG VEKTLEGGER HVA ELEVENE SKAL HA TILEGNET SEG ETTER 2. KLASSE Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende

Detaljer

GENERELL PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN

GENERELL PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN GENERELL PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN Planen er dynamisk den skal være synlig og forpliktende for alle som jobber med lese- og skriveopplæringen ved vår skole. Kunnskapsløftet I kunnskapsløftet

Detaljer

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier

Ajour: Målgruppe: 1.og 2.trinn. skoleåret 2010. Innhold: - Leseutvikling. - Lesestimulering. - Skriveutvikling. - Lesestrategier. - Læringsstrategier Målgruppe: 1.og 2.trinn Innhold: - Leseutvikling Ajour: skoleåret 2010 - Lesestimulering - Skriveutvikling - Lesestrategier - Læringsstrategier - Kartlegging og tiltak - Materiell - Organisering Inndeling:

Detaljer

1. trinn. Læringsstrategier tegne- og tankekart (enkelt) BO-blikk les og si noe

1. trinn. Læringsstrategier tegne- og tankekart (enkelt) BO-blikk les og si noe Innledning Dette er Haukedalen skoles leseplan som følges av alle lærere på alle trinn i alle fag. Lesing er en grunnleggende ferdighet, og alle lærere er leselærere. Det betyr at det må undervises i lesing

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2014/2015 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: En grunnleggende ferdighet som skal inn i alle fag. Jeg bruker dette opplegget i samfunnsfag der tema er vikingtida. Tema: Å lese en fagtekst. Trinn:6 Tidsramme: ca 2 skoletimer

Detaljer

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014

Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Årsplan i norsk 1.klasse Breivikbotn skole 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: ABC-en Odd Haugstad. Leseverket består av to hoveddeler: 1. Forberedende trening 2. Direkte arbeid med skriftspråket Den

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2014/2015 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2014/2015 Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former S P T M B lytte, ta ordet etter tur og gi respons

Detaljer

Årsplan i norsk 7. trinn

Årsplan i norsk 7. trinn Årsplan i norsk 7. trinn Tidspunkt Kompetansemål: Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 35-38 Lese og læringsstrategier : - bruke ulike lesestrategier tilpasset formålet med lesingen. - referere og

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN I NORSK

LOKAL LÆREPLAN I NORSK MUNTLIGE TEKSTER Kompetansemål etter 2.trinn 1.leke, improvisere, eksperimentere med rim, rytme, språklyder, ord og meningsbærende elementer. 2. uttrykke egne følelser og meninger LOKAL LÆREPLAN I NORSK

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016

ÅRSPLAN I NORSK, 2. TRINN, 2015/2016 ÅSPLAN I NOSK, 2. TINN, 2015/2016 Faglærer: Madeleine Tolleshaug og Kaia B. Jæger Muntlig Skriftlig komm. Språk, Tema/delmål Arbeidsformer Vurderings- kommunikasjon litteratur og kultur gjennom året former

Detaljer

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon

HALVÅRSPLAN I NORSK. 3.TRINN, Høsten Muntlig kommunikasjon HALVÅRSPLAN I NORSK 3.TRINN, Høsten 2017. Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014

Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 Årsplan i norsk 3. trinn, 2013/2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» og «Ordriket» K 06 34 35 36 37 38 39 40 41 Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 4. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Lærere: Ingebjørg B. Hillestad, Karin Macé og Trine Terese Volent Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011

Lese- og lesestrategiplan for Ajer ungdomsskole LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 LESEPLAN FOR AJER UNGDOMSKOLE 2011 1 ØKT LÆRINGSUTBYTTE ØLU VISJON: Å LESE FOR Å LÆRE MÅL: Elevene ved Ajer ungdomsskole skal få de muligheter og den støtte den enkelte elev trenger, for å utvikle: Leseglede

Detaljer

Leseplan. Skole: SPT Tospråkavd. Rektor: Torunn Høgblad kontaktperson lesing: Hicham Nabhani

Leseplan. Skole: SPT Tospråkavd. Rektor: Torunn Høgblad kontaktperson lesing: Hicham Nabhani Leseplan Skole: SPT Tospråkavd. Rektor: Torunn Høgblad kontaktperson lesing: Hicham Nabhani Skien kommune har hatt et målrettet fokus på lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag. I flere år har kompetanseheving,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 4.KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012 2013 LÆRER: LINN OLAV ARNTZEN LÆREVERK: VI KAN LESE MER 4.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2- 3,lettlestbøker,

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015

Årsplan Norsk 2014 2015 Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Karina Verpe, Rocio Paez Rokseth, Judy Guneriussen og Trude Thun Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter

Norsk 1.og 2.trinn. Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn. Delmål Innhold/ arbeidsmåter Delmål Innhold/ arbeidsmåter Norsk 1.og 2.trinn Kompetansemål Delmål 1. trinn Delmål 2. trinn Muntlige kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Lytte, ta ordet og gi respons til andre i samtaler Lytte til tekster

Detaljer

Veiledet lesing Åset skole. Hilde Kristin Lorentsen, Språk- og leseveileder v/åset skole

Veiledet lesing Åset skole. Hilde Kristin Lorentsen, Språk- og leseveileder v/åset skole Veiledet lesing Åset skole Veiledet lesing Veiledet lesing er hjertet i et helhetlig program. Det gir en lærer og en gruppe elever muligheten til å snakke, lese og tenke seg meningsfullt gjennom en tekst.

Detaljer

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN

SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN 4. 7. TRINN SKOLENS PLAN FOR DEN VIDERE LESEOPPLÆRINGEN Et felles løft der alle må fokusere på leseopplæring i alle fag og på alle trinn! 4. 7. TRINN Hovedområder Motivasjon og positiv holdning til lesing Språklig

Detaljer

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U»

God leseutvikling på 1. og 2. trinn. «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» God leseutvikling på 1. og 2. trinn «Neste gang vi får velge bokstav sjøl, skal jeg ta en U» Språkleker på 1. trinn hvorfor? De fleste barnehager er gode på språkstimulering det er viktig at skolen viderefører

Detaljer

Leseplan. Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli

Leseplan. Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli Leseplan Skole: SPT - Svanen skole Rektor: Torunn Høgblad Ressurslærer lesing: Marianne Sundli Læringssløyfa brukt til tekstarbeid 1. Forklaring, formidling, lære nytt, videre progresjon: Førsamtale om

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN 2013-2014 K-06, Lokal leseplan, Lokal IKT-plan, Læreverk: «Zeppelin» Faglærer: Anette Heggem, Mona Haukås Olsen Vi jobber mot disse målene gjennom hele skoleåret. De ulike

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18. Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 3.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull(Ulveslaget), Bjørn Sortland,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2010 2011 LÆRER: MARTA GAMST LÆREVERK: VI KAN LESE 3.KLASSE AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG Læreverket består av: Lesebok, Arbeidsbok 1-2, lettlestbøker,

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurderingsbidrag Vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Tegneserier Trinn:4 Tidsramme: To uker ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN

ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. ÅRSPLAN I NORSK 1.TRINN 2017-18 Skoleåret: 2017/18 Faglærer: Stine Guttormsen og

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn

Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Årsplan Norsk 2014 2015 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Selma Hartsuijker, Rovena Vasquez, Monika Szabo, Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff

Detaljer

LESING ER ALL KUNNSKAPENS MOR

LESING ER ALL KUNNSKAPENS MOR LESING ER ALL KUNNSKAPENS MOR BØMLO, 22.10.2015 Line Hansen Hjellup Spangereid skole 40 % Kompetansesenter Sør 60 % LÆRER & SKOLEBIBLIOTEKAR - 6 timer på skolebiblioteket - Skrivekurs PED. VEILEDER I LESING

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom

ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015. Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom ÅRSPLAN I NORSK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Vi leser 2. trinn, Odd Haugstad (evt. Vi kan lese 3. trinn) Lese-gøy lettlestbøker Arbeidsbøker 1 og 2 CD-rom Grunnleggende ferdigheter

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 4.trinn 2017/18 Læreverk: Zeppelin språkbok og lesebok, Damms leseunivers, simsalabim lesehefter Hovedforfattere: Jacob B. Bull, Astrid Lindgren, Jo

Detaljer

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal

VEILEDET LESING. Kristin Myhrvold Hopsdal VEILEDET LESING HVILKE FORVENTNINGER HAR DERE TIL DENNE ØKTEN? PLAN: Hva er lesing? Hvorfor leser vi? Hva sier K-06? Hva er veiledet lesing? PAUSE Hvordan bruke veiledet lesing? Praksisfortellinger Foreldresamarbeid

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Antall timer i uken: 8 Lærere: Karen Anne Hodnefjell (2a), Lena Gauksås (2b) Læreverk: Salto 2 Nettsted: http://podium.gyldendal.no/salto/laerer/overom-2 34 35 36 37

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2012/2013 Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen.

Detaljer

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh. LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 ved Vardåsen skole 2017-2018 FAG: Norsk TRINN: 1 Timefordeling på trinnet: 7 t. pr uke - Begreper, grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigh.

Detaljer

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN

Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Årsplan 2017/2018 NORSK 4. TRINN Gjennom hele året: - lytte etter, gjenfortelle, forklare og reflektere over innholdet i muntlige - bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om

Detaljer

«Forstår du det du leser?»

«Forstår du det du leser?» «Forstår du det du leser?» www.bibleexplained.com Leseopplæringsplan for Danielsen Barne- og Ungdomsskule Versjon 1.0, november 2011 1 Innhold 1. Grunnlag for planen 2. Lesing i alle fag 3. Kjennetegn

Detaljer

Jeg kan si lyden og navnet til

Jeg kan si lyden og navnet til Bokstaven s Bokstaven i Uke Tema Kompetansemål 33-34 35 Muntlig kommunikasjon *Lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler *Lytte til tekster på bokmål og samtale om dem *Fortelle sammenhengende

Detaljer

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf

«Hvis du ikke vet hvor du skal, asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas. spiller det heller ingen rolle hvor du går.» dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop «Hvis du ikke vet hvor du skal,

Detaljer

Plan for lese- og læringsstrategier på Sokndal skole!

Plan for lese- og læringsstrategier på Sokndal skole! Plan for lese- og læringsstrategier på Sokndal skole! Lære å lære! At vide hvad man ikke veder og en slags allvidenhed! Piet Hein Sammen skaper vi kunnskap for livet! 1 Innhold: Læreplanen -06 s.3 Lese-

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN

HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN HALVÅRSPLAN NORSK 2. TRINN Muntlig kommunikasjon: lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 7. TRINN Songdalen for livskvalitet Årstimetallet i faget: 152 Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i planen

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014

ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 ÅRSPLAN I NORSK 2. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013/2014 Lærer: Turid Nilsen Læreverk: Vi leser 2. trinn Odd Haugstad. Leseverket består av: - Leseboka Vi leser - Lese-gøy - Lettlestbøker - Arbeidsbøker 1

Detaljer

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering

Årsplan i norsk 3. trinn Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering Årsplan i norsk 3. trinn 2016-2017 Læreverk: Zeppelin K-06, Lokal leseplan, IKT-plan Uke Kompetansemål Delmål Arbeidsmåter Vurdering 34 35 36 37 38 39 40 41 Høstferie Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering,

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon

ÅRSPLAN I NORSK FOR 2. TRINN HØSTEN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon ÅSPLAN I NOSK FO 2. TINN HØSTN 2016 Faglærere: Astrid Løland Fløgstad Muntlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og kultur Tema/delmål Arbeidsformer gjennom året Vurderingsformer S P T M B

Detaljer

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurdering

Læringsmiljø Hadeland. Felles skoleutviklingsprosjekt for Gran, Lunner og Jevnaker. Vurdering Vurdering Fag: Norsk Tema: Å skrive fortelling Trinn: 5.trinn Tidsramme: 4 uker ------------------------------------------------------------------------ Undervisningsplanlegging Konkretisering Kompetansemål

Detaljer

Leseplan. Ungdomsskole. Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad

Leseplan. Ungdomsskole. Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad Leseplan Ungdomsskole Skole: Spt, sykehus- undervisning, 18.05.15. Rektor: Torunn Høgblad Kontaktperson lesing: Grethe Stolpestad Skien kommune har hatt et målrettet fokus på lesing som grunnleggende ferdighet

Detaljer

Lære å lære. Læringsstrategier som verktøy for læring i Nordre Land kommune

Lære å lære. Læringsstrategier som verktøy for læring i Nordre Land kommune Læringsstrategier som verktøy for læring i Nordre Land De elever som lærer best, er de som overvåker sin egen læringsprosess, reflekterer over og aktivt påvirker den. Læringsstrategier: Er framgangsmåter

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2015-2016

Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årsplan «Norsk» 2015-2016 Årstrinn: 2. årstrinn Lærere: Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker, Monika Szabo og Ingvil Sivertsen Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Muntlig kommunikasjon

Detaljer

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17

Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 2. trinn 2016/17 I norsktimene inngår mange ulike aktiviteter. I 2. klasse går det mye tid til å forberede sammenhengende skrift og å få opp leseevnen.

Detaljer

HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE

HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE HELHETLIG LESEPLAN FOR HAUKÅS SKOLE Desember 2010, av Merete Samnøen, Anette Heggem og Ingelin Burkeland INNHOLD "Alle lærere er leselærere" side 3 Plan for leseopplæringen ved Haukås skole - 1. trinn

Detaljer

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Foto: Elever ved Møvig skole Fotograf: Helge Dyrholm Begreper: Vurdering for Vurdering læring for læring De fire prinsippene Læringsmål De fire

Detaljer

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG

PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG PLAN FOR LESE- OG SKRIVEOPPLÆRINGEN 2.TRINN FOR HOBØL, SKIPTVET OG SPYDEBERG 2. trinn, side 1 Positiv holdning til bøker, bokstaver og lesing Foreldrene tas aktivt med i arbeidet og får veiledning. (Se

Detaljer

Å rsplan i norsk 2.trinn ( )

Å rsplan i norsk 2.trinn ( ) Å rsplan i norsk 2.trinn (2016-2017) Muntlig kommunikasjon (LK06) 34 35 36 37 38 39 40 - Uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord, tegning, sang og andre estetiske - Lytte etter, forstå, gjengi og kombinere

Detaljer

Godeset skole KVALITETSPLAN

Godeset skole KVALITETSPLAN Godeset skole KVALITETSPLAN 2011-2015 1 ! Innledning Godeset skole har våren 2010 utarbeidet denne kvalitetsplanen. Planen skal være et forpliktende dokument, og et styringsredskap for skolens driftsstyre,

Detaljer

Fagplan i norsk 6. trinn

Fagplan i norsk 6. trinn Fagplan i norsk 6. trinn Uke Kompetansemål Emne Læringsmål Kriterier Forslag til Du kan litt Du kan noe Du kan mye Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Kunne bruke Kunne bruke Læringsstrategier sammendrag,

Detaljer

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016

Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 Formål og hovedområder engelsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål med faget Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, har vi ofte bruk for engelsk.

Detaljer

Lese fordi jeg har lyst

Lese fordi jeg har lyst Lese fordi jeg har lyst HASLUM SKOLE, Bærum, Akershus (1 7 Av Mari-Anne Mørk Haslum skole har gitt sitt skolebibliotekprosjekt tittelen Lese fordi jeg har lyst. Hovedmålet for prosjektet er at elevene

Detaljer

SOL systematisk observasjon av lesing

SOL systematisk observasjon av lesing Vedlegg 12 SOL systematisk observasjon av lesing SOL er et kartleggingsverktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling. SOLkartleggingsverktøyet inneholder 10 nivå med klare kriterier for hva

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd.

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering. Kunne vite at en sammensatt tekst kan bestå av både tekst, bilde og lyd. Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Norsk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 6A/B Lærer: Karin Oma og Marit Seivaag Uke Årshjul 34-40 1. Lesekurssammensatte tekster (lesebok s.6-29) Hovedtema

Detaljer

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole

Grødem skole1-10.trinn, Randaberg kommune. NyGIV, Mariann Straume, Grødem skole 1-10.trinn, Randaberg kommune Veier Utfordringer Stabbesteiner Relasjoner Mestring «Me har aldri lest ei bok altså...» «Eg hate å skriva..» «Du, kor lenge è det te påske egentlig...» «Me kan vel se film

Detaljer

Læreplan i norsk - kompetansemål

Læreplan i norsk - kompetansemål ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I NORSK 6. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Læreplan i norsk - kompetansemål Kompetansemål etter 7. årstrinn Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig

Detaljer

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis

Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Skriving i norskfaget - revidert læreplan, nye utfordringer? Lærernes hus 24.september 2013 Mette Haustreis Ove Eide: Henger skoleskriving og eksamensskriving bedre sammen etter revidering av læreplanen?

Detaljer

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART

PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART 1 PLAN FOR ET SYSTEMATISK SPRÅKTILBUD SISTE ÅR FØR SKOLESTART Planen er forankret i Moss kommunes økonomiplan 2011-2014: Alle barn i Moss kommunes barnehager skal fra 2011 ha et systematisk språktilbud

Detaljer

Årsplan «Norsk» 2016/2017

Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årsplan «Norsk» 2016/2017 Årstrinn: 1.trinn Trude Thun, Ingebjørg Hillestad og Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering

Detaljer

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk

Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk Plan i norsk 2014/2015 Følger læreverket Zeppelin Uke/Emne Mål Kriterier Litteratur/Arbeidsmetode 34 Vøl-skjema Bison-overblikk 35-36 Læresamtale sammendrag Lære ulike læringsstrategier. Bli bevisst egne

Detaljer

ARONSLØKKA SKOLE HANDLINGSPLAN FOR LESELYST OG KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGEN

ARONSLØKKA SKOLE HANDLINGSPLAN FOR LESELYST OG KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGEN ARONSLØKKA SKOLE HANDLINGSPLAN FOR LESELYST OG KVALITETSSIKRING AV LESEOPPLÆRINGEN Skoleåret 2006/07 Les og skriving er et viktig redskap for all annen læring i skolen såvel som samfunnet forøvrig. Fra

Detaljer

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Fastsatt 02.07.07, endret 06.08.07 LÆREPLAN I MORSMÅL FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen

Detaljer

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Zeppelin språkbok, Zeppelin arbeidsbok til språkbok, Zeppelin lesebok, Zeppelin arbeidsbok til lesebok, småbøker, stavskrift

Detaljer

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter

Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Læreplan i morsmål for språklige minoriteter Gjelder fra 01.08.2007 http://www.udir.no/kl06/nor8-01 Formål Læreplanen i morsmål for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående

Detaljer

Modelltekst som inspirasjon til å skrive egne bøker

Modelltekst som inspirasjon til å skrive egne bøker Modelltekst som inspirasjon til å skrive egne bøker - vurdering gjennom dialog underveis i en skriveprosess Skriving med de yngste elevene bør bestå av mange små skriveprosesser som ledes av læreren. Vurdering

Detaljer

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære:

Læringsmål for trinnet Hovedområde /tema Læremidler og lærebøker, lokalt lærestoff Lære: LOKAL LÆREPLAN ETTER LK-06 VED TORDENSKJOLDS GATE SKOLE FAG: Norsk TRINN:5 Timefordeling på trinnet: 5 Grunnleggende ferdigheter i regning, lesing, skriving og digitale ferdigheter. Uke 33-35 Kompetansemål

Detaljer

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET

LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET LÆREPLAN FOR FORSØK MED FREMMEDSPRÅK PÅ BARNETRINNET Kunnskapsdepartementet ønsker å høste erfaringer med fremmedspråk som et felles fag på 6. 7. årstrinn som grunnlag for vurderinger ved en evt. framtidig

Detaljer

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse

Fagplan i norsk 2. trinn. Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til læreverk Lese enkle tekster med sammenheng og forståelse Fagplan i norsk 2. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Kriterier Forslag til Lese enkle tekster med sammenheng og Setningsoppbygging: Jeg vet når jeg skal bruke stor bokstav og punktum. Jeg husker

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole

ÅRSPLAN Laudal og Bjelland skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal og Bjelland skole Fag: engelsk Klasse: 6. Lærer: Unni Grindland Kompetansemål 5.-7-årstrinn Språklæring Skriftlig kommunikasjon identifisere og bruke ulike og læringsstrategier

Detaljer

ÅRSPLAN Laudal skole

ÅRSPLAN Laudal skole ÅRSPLAN 2016-2017 Laudal skole Fag: Norsk Klasse: 1. Lærer: Trine-Merete Thorkildsen Kompetansemål 1-2.årstrinn Muntlig kommunikasjon lytte, ta ordet etter tur og gi respons til lytte til tekster på bokmål

Detaljer

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40

Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017. Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40 Fag: Norsk Skoleåret: 2016/2017 Klassetrinn: 1.klasse Lærer: Liv Hemnes Mørch Uke Emne Kompetansemål Læremål Grunnleggende ferdigheter 34-40 Bokstavinnlæring (LOESIAMRFUDÅ N) (kjenne navnet og lyden til

Detaljer

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering

Midtun skoles. Plan for helhetlig vurdering Midtun skoles Plan for helhetlig vurdering Oppdatert 2010 Vurdering Rett til vurdering Elevene i offentlig grunnskole har rett til vurdering etter reglene i kapittel 3 i forskriftene til opplæringsloven.

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014. LÆRER: June Brattfjord ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2013 2014 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn, Vi kan lese mer 4. trinn og Gøy med norsk 5. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år

Detaljer

Timetall. Grunnleggende ferdigheter

Timetall. Grunnleggende ferdigheter Hovedområdet innebærer arbeid med og drøfting av fagtekster, litterære tekster og kulturelle uttrykksformer fra ulike medier. Dette er sentralt for å utvikle kunnskap om og forståelse og respekt for andres

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018. Målselv kommune. Mulighetslandet Målselv

KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018. Målselv kommune. Mulighetslandet Målselv KVALITETSPLAN FOR MÅLSELVSKOLEN 2015-2018 Målselv kommune Mulighetslandet Målselv Innhold Innledning... 3 Fokusområdet lesing og skriving i alle fag... 4 Fokusområdet vurdering... 6 Fokusområdet læringsmiljø...

Detaljer

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune

Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Plan for lese- og skriveopplæring 1. til 4. trinn Andebu kommune Utarbeidet etter L-06 Andebu - august 2006 Aud Bjørnetun, Karin Dahl Myhre, Magni Wegger 1. tr. Mål Arbeidsmåter Hjelpemidler Vurdering

Detaljer

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon

FAGPLAN. Muntlig kommunikasjon FAGPLAN Muntlig kommunikasjon Hovedområdet muntlig kommunikasjon handler om å lytte og tale i forskjellige sammenhenger. Lytting er en aktiv handling der eleven skal lære og forstå gjennom å oppfatte,

Detaljer

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole

Lesing. satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Lesing satsningsområde i Ringerike kommune og på Tyristrand skole Gi elevene god språklig bevissthet og et godt grunnlag for lesing og skriving. Bli kjent med alle lydene, første lyd, siste lyd, rimord,

Detaljer

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013

Nordlandet ungdomsskole Kjennetegn på måloppnåelse i engelsk 10.trinn etter revidert plan 2013 ENGELSK kjennetegn på måloppnåelse NUS HOVEDOMRÅDE Språklæring: 1. bruke ulike situasjoner, arbeidsmåter og læringsstrategier for å utvikle egne ferdigheter i engelsk 2. kommentere eget arbeid med å lære

Detaljer

Velkommen til kurs. Kunnskapsløftet - Læringsstrategier, modul 1,

Velkommen til kurs. Kunnskapsløftet - Læringsstrategier, modul 1, Velkommen til kurs Bakgrunn for prosjektet Kommunal satsing med eget prosjekt i læringsstrategier som en del av kunnskapsløftet Prosjektleder skoleåret 07/08 Felles innføring Litteratur, bokpakke Arbeid

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i norsk for 6. trinn 2017/18 Det vil gjennom hele skoleåret være fokus på å inkludere de fem grunnleggende ferdighetene i norskfaget. Disse vil bli tilpasset nivået

Detaljer

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017

Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Årsplan i norsk 5. trinn 2016/ 2017 Læreverk: Zeppelin Språkbok (blå), Zeppelin lesebok (gul), Leseforståelsehefter, Modelltekster fra Skriv så blekket spruter. Uke Tema Kompetansemål: Læringsmål: Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015

ÅRSPLAN I NORSK, 1. TRINN, 2014/2015 ÅSPLN I NOSK, 1. TINN, 2014/2015 untlig kommunikasjon Skriftlig komm. Språk, litteratur og S P T lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler uttrykke egne tekstopplevelser gjennom ord,

Detaljer

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner

Vi jobber for: Tett på-tidlig innsats. Fra ord til handling Sammen med Greveløkka. Digital kompetanse. Læring strategier. Lærende organisasjoner 25.06.10 Innhold. Side: 1. Framside 2. Innhold 3. Oversiktsbilde over Utviklingsplanen 2010/11. (Den samme som 2009-10) 4. Tett på tidlig innsats, (videreføring fra 2009-10) 5. Tiltaksplan. 7. Digital

Detaljer