BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjonsdato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjonsdato: 30.03.2011"

Transkript

1 8 Krav til FDV- dokumentasjon 8.1 Generelt 8.2 Definering av begreper 8.3 Oppbygning og prosjekteringsgrunnlag 8.4 Ansvar/arbeidsfordeling 8.5 Fremdrift 8.6 Krav til formater og levering 8.7 Nummerering og navngivning av filer 8.8 Mappestrukturen og hva skal ligge hvor 8.9 Innhold av FDV-dokumentasjonen 8.10 Utstyrslister 8.11 Fysisk merking 8.12 Opplæring av driftspersonalet Side 1 av 16

2 8 Krav til FDV- dokumentasjon 8.1 Generelt Dette dokumentet er generelt og omfatter utomhusanlegg, alle bygningsdeler, tekniske systemer og anlegg, og levert utstyr. I tillegg til de generelle kravene i dette dokumentet gjelder spesielle krav beskrevet i de fagspesifikke kapitlene. Relevant dokumentasjon fra alle faser av prosjektet skal oppdateres til "Som bygget" og implementeres som del av FDV- dokumentasjon. FDV dokumentasjonen skal være beskrevet på produktnivå for alle komponenter som krever drift og vedlikehold. Oppbygging og struktur av FDV dokumentasjonen er iht. denne beskrivelse. 8.2 Definering av begreper Nødprosedyrer Driftstegning En beskrivelse/veiledning på hvordan bestemte anlegg/bygg skal håndteres ved en gitt nødsituasjon. F. eks. manuell nedfiring av heis; avstengingsguide på røranlegg, hva gjøres hvis et sprinklerhoved feilutløses osv. Orienteringsplanen, med plassering av vesentlige tekniske anlegg, beskrevet nærmere i Byggehåndbokens kap. 1 Generelle bestemmelser. Tverfaglig beskrivelse Skal vise sammenhengen mellom alle fag, slik at det gis en god oversikt over grensesnittene. For eksempel vil det være naturlig å ha en beskrivelse av de tanker som er gjort for å sikre et godt inneklima. Tverfaglig drifts- og vedlikeholdsbeskr. Skal gi en overordnet beskrivelse, på tvers av fag, av hvordan bygget skal driftes. For eksempel er det ofte slik at varmeanlegg og ventilasjonsanlegg må samkjøres, for å sikre godt inneklima. 8.3 Oppbygning og prosjekteringsgrunnlag Ytelser for FDV - dokumentasjon for entreprisen består av tre hoveddeler : FDV - dokumentasjon Fysisk merking av bygningsdeler og tekniske anlegg Opplæring av driftspersonalet FDV-dokumentasjonen deles opp i tre nivåer. Ansvaret for at FDV en deles i nivå 1 og 2, er dem som utarbeider de aktuelle dokumenter. Nivå 1: Skal inneholde den samlede FDV-dokumentasjon Nivå 2: Skal inneholde det som driftspersonalet trenger i den daglige drift og i nødssituasjoner. Nivå 3: Skal inneholde det som brukeren trenger for å bruke bygget. Denne utarbeides av byggherren. Følgende Prosjekteringsanvisninger skal legges til grunn: NS 3451:2009 og PA 0802 Statsbyggs tverrfaglige merkesystem, skal legges til grunn for system og komponentkoder. Tegningsnummerering skal være iht. kap. 1.4 Krav til tegningsnummerering Side 2 av 16

3 Romnummer skal være iht. kap. 1.5 Krav til romnummerering 8.4 Ansvar/arbeidsfordeling Ved totalentreprise er totalentreprenøren pliktig til å utføre oppgavene til PGL, fagkonsulentene og entreprenørene Prosjekteringsgruppeleder (PGL) (som har det tverrfaglige prosjekteringsansvar) skal i prosjektet planlegge og tilrettelegge for overføring av nødvendig informasjon fra prosjektet til byggherren og den fremtidige driftsorganisasjonen, på en måte som sikrer effektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Entreprenørene -skal fysisk merke bygningsdeler og tekniske anlegg -skal utarbeide FDV-dokumenter for egne fag. -skal navngi egne filer i FDV-dokumentasjonen iht. merkesystem og utstyrsliste, samt videresende disse til fagkonsulentene for implementering i mappestrukturen. -skal foreta opplæring av driftspersonell. -skal rapportere til fagkonsulenten om forhold som har innflytelse på as-built dokumentasjon Fagkonsulentene -skal sikre tverrfaglig sammenheng innen eget fagområde og alle grensesnitt til andre fagområder -skal utarbeide utstyrsliste innen eget fagområde -skal innhente FDV-dokumentene fra entreprenørene. -skal tilføie egne produkter (tegninger, beskrivelser osv). -skal koordinerer FDV-dokumentasjonen innen eget fagområde og legge FDV-dokumentasjonen på plass i den digitale mappestrukturen. PGL -skal sikre tverrfaglighet i all FDV-dokumentasjonen. -skal foranledige tverrfaglig beskrivelse, tverrfaglig driftsinstruks og drifts-/orienteringsplan for FDV, nivå 2 -skal samle all FDV-dokumentasjon, og overlevere dette til byggherren. 8.5 Fremdrift Totalentreprise Overlevering av FDV- dokumentasjon skal skje som følger: 1. Overlevering av utstyrsliste senest 8 uker etter kontraktsinngåelse. 2. FDV skal være levert byggherre minimum 4 uker før planlagt overtakelse. Dette gjelder også delovertakelse. 3. Komplett FDV- dokumentasjon skal være levert og godkjent av byggherren innenfor entreprenørens frist for oversendelse av sluttoppgjør. Hvis ikke fristen overholdes, kan byggherren ved utbetaling av sluttoppgjøret holde tilbake et beløp, som sikrer at man kan få materialet utarbeidet av en tredje part, for totalentreprenørens regning og risiko Hovedentreprise Overlevering av FDV- dokumentasjon skal skje som følger: 1. PGL overleverer utstyrsliste senest 3 uker før utsendelse av tilbudsdokumenter. 2. Entreprenørene skal ha levert FDV til fagkonsulentene senest 5 uker før planlagt overtakelse. Dette gjelder også ved delovertakelse. FDV dokumentasjon, som er en direkte følge av utførelsen og derfor ikke er tilgjengelig på dette tidspunkt, kan ettersendes umiddelbart etter utførelsen er ferdig. For eksempel innreguleringsrapport på vannbåren varme. Side 3 av 16

4 3. PGL overleverer komplett FDV til byggherren senest 4 uker før planlagt overtakelse. Dette gjelder også ved delovertakelse. 4. Hvis ikke ovenstående frister overholdes, kan byggherren ved utbetaling av sluttoppgjøret, holde tilbake et beløp, som sikrer at man kan få materialet utarbeidet av en tredje part for entreprenørenes/konsulentenes regning og risiko Mottak og kontroll av dokumentasjon FDV- dokumentasjonen skal leveres Byggherren for kontroll. Overlevering til byggherre skal skje så tidlig at denne får rimelig tid slik at dokumentasjonen kan kontrolleres. Rimelig tid, vil avhenge av prosjektets størrelse, men min. 14 dager. Ved eventuelle feil og mangler skal oppretting skje innen for 3 uker. Oppretting skjer med samme arbeidsfordeling som opprettelsen av FDV en. At byggherren godkjenner FDV en i fht. Plan og Bygningsloven, er ikke ensbetydende med at FDV en er godkjent i fht. byggehåndboken og kontrakten. 8.6 Krav til formater og levering Generelt All FDV- og sluttdokumentasjon, inkl. tegninger, skal i utgangspunktet leveres i elektronisk format. Under er beskrevet hva som skal leveres i papir. Alle FDV-filer skal lagres i Ålesund kommunale Eiendoms mappestruktur. Mappestrukturen lastes ned fra følgende internetside FDV- og sluttdokumentasjonen skal leveres i et sett CD er (eller annen praktisk overføring til ÅKE s server) All dokumentasjonen skal overleveres på norsk og i digitalt format. Tillatte formater er Microsoft Excel, Microsoft Word, AutoCAD, IFC (BIM) eller pdf- format (Adobe Acrobat). All tabellarisk informasjon (lister, oversikter, rapporter) skal leveres i Excel. Kun tekstdokumentasjon kan evt. leveres i Word-format. Alle dokumenter skal være fri for hyperkoblinger og linker. Tegninger Ved sluttleveranse skal alle tegninger, as-built, oversendes byggherren i sin helhet. Dette innebærer at elektronisk sluttleveranse skal inkludere : Alle tegningsfiler og modellfiler i AutoCAD 2002 eller nyere. Tegningene skal bygges opp med X-ref slik at oppdatering kun gjøres et sted. For eksempel hvis ARK-tegning endres, så er ARK-delen av de tekniske tegninger automatisk oppdatert. Dersom der er utarbeidet BIM-model, skal denne oppdateres til asbuilt og leveres i original format og i IFC-format. Alle tegninger i PDF-format I tillegg skal alle originalfiler fra andre DAK system (enn AutoCAD) oversendes, dersom dette er benyttet i tegningsproduksjonen. Papir Følgende skal i tillegg leveres i papirformat: 1 Brann og rømningsplaner 2 Planer og hovedsnit fra ARK og tekniske fag 3 Avstengningsguider til alle røranlegg 4 Nødprosedurer Side 4 av 16

5 8.7 Nummerering og navngivning av filer Nummereringen beskrevet her under, er den gjennomgående nummerering som skal brukes i hele prosjektet, både i dokumentasjonen og fysisk merking. Gjelder mappen >Byggesak< Denne mappe håndteres av byggherrens prosjektleder, som oppdeler denne mappe i en struktur som passer det enkelte prosjekt og lagrer med filnavn som anskueliggjør hva dokumentet inneholder. Gjelder mappene >FDV, nivå 1< og >FDV nivå 2< Alt FDV-dokumentasjon skal nummereres iht. PA 0802 Statsbyggs tverrfaglige merkesystem (TFM), med NS3451:2009 innarbeidet. TFM-systemet er bygget opp slik at alle produkter (vegg, dør, pumpe, kontakt etc) har eget identifikasjonsnummer. Identifikasjonsnummeret er satt sammen av 3 ulike numre: lokaliseringsnr., systemnr. og produktnr. Lokaliseringsnummer: Brukes ikke hos ÅKE Systemnummer: Erstattes av NS3451:2009 (bygningsdelstabellen) med de tilføyelser som står i tabellen i 8.8, som viser mappestrukturen. Produktnummer: I henhold til TFM-systemet (statsbygg). Alle filnavn skal starte med dette nummer og deretter et kort generelt navn på produktet og til sist et navn som beskriver hva dokumentet inneholder. Eksempel: I Statsbyggs anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet er der i kapitlet for VVS angitt et eksempel for en tilluftsvifte. Med NS3451:2009 innarbeidet, vil koblingsskjemaet for pågjeldende tilluftsvifte, da få følgende filnavn: JV40_vifte_koblingsskjema og skal ligge i mappe >36 Luftbehandling< De dokumenter som ikke er knyttet til et spesifikt produkt, gis nummer etter mappen de er plassert i og et entydig navn. Gjelder mappen >Tegninger og statikk< Tegninger nummereres iht. tegningsmalen. Når det gjelder statikk utarbeider RIB mappestruktur og navngir filene i et system som passer til det enkelte prosjekt Vinduer Vinduer skal ha identifikasjonsnummer som beskrevet over, hvor hele identifikasjonsnummeret brukes i utstyrslisten og ved navngivning av filer. På plan- og skjemategninger er det nok å bruke produktnummeret Dører Dører skal ha indetifikasjonsnummer som beskrevet over. I tillegg får dørene et entydig dørnummer, bassert på romnummer (romnummer er beskrevet i byggehåndboken kap. 1 Generelle bestemmelser), slik alle dører skal ha nummer etter denne mal: Systemnummer-produktnummer-dørnummer Side 5 av 16

6 Dørnummer Dørnummeret er defineret som nummeret til det rom som døren går inn til, med et løpenummer bak. Hvis der er flere dører til det samme rom får hver dør sitt eget løpenummer, slik alle dører får et unikt dørnummer. Eksempel Til rom nummer 102 er der tre dører, alle innerdører, hvor to av dørene er ens. Disse får da følgende nummer: DI DI02T DI02T Utstyrsliste/Dørskjema Der utarbeides egen utstyrsliste for dører, som samtidig skal fungere som dørskjema, se eksempel under mal for utstyrsliste. Utstyrsliste dør, skal minimum inneholde følgende kolonner. Systemnummer Produktnummer Dørnummer Romnavn Dørtype Karmmål, en eller to-fløyet Slagretning/skyvedør (åpningsfelt v. to-fløyet Brannklasse Lydklasse Terskel Dørblad, laminat/farge Farge på karm og gerikter Vegg-type Vegg-tykkelse Leverandør Lås og beslag Der skal utarbeides egen lås og beslagsliste, med en egen linje for hver dør og hvor første kolonne er dørnummeret. Der er ikke behov for systemnummer. Om produktnummer tas med, vurderes i hvert enkelt prosjekt. Lås og beslag skal ikke nummereres iht. TFM. Dørene nummeres og via lås og beslagslisten kan spesifikke beslag identifiseres. På lås og beslagslisten brukes produsentens nummerering. Det er da vesentlig at filnavnet til de enkelte datablad navngis slik: Produsentes nummer+navn på produkt. Der må være entydig sammenheng mellom lås og beslagslisten og filnavnet. Side 6 av 16

7 8.8 Mappestrukturen og hva skal ligge hvor FDV-dokumentene legges i mappestrukturen iht. til nedenstående skjema. Dokumenter som følger NS 3451:2009 er ikke nevnt i skjemaet. Mapper, lag 1 Mapper, lag 2 Mapper, lag 3 FDV, nivå 1 -Tverrfaglig beskrivelse -Innholdsfortegnelse -Utstyrsliste alle fag 1 Branndokumentasjon -Utstyrsliste for 1 branndokumentasjon -Innholdsfortegnelse Side 7 av Brann- og røyktetting -Databladm. godkjenning av brukte produkter -Monteringsanvisning på brukte produkter 12 Brannisolering, bygg: -Datablad m. godkjenning av brukte produkter -Monteringsanvisning på brukte produkter 13 Brannisolering, tekniske fag: -Datablad m. godkjenning av brukte produkter -Monteringsanvisning på brukte produkter Brannteknisk prosjektering: -Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag -Andre relevante prosjekteringsdokumenter -Korrespondanse av betydning for brannteknisk prosjektering. Tegninger: -Orienteringsplaner -Branntegninger -Rømningsplaner -Situasjonsplan som viser oppstillingsplass for brannvesen. 2 Bygg 20 Bygning generelt 21 Grunn og fundamenter Beskrivelse av bygget 22 Bæresystemer 23 Yttervegger 24 Innervegger 25 Dekker 26 Yttertak 27 Fast inventar 28 Trapper balkonger m.m. 29 Andre bygningstekniske deler 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Beskrivelse av anlegget 31 Sanitær 32 Varme 33 Brannslokking 34 Gas og trykkluft 35 Prosesskjøling 36 Luftbehandling 37 Komfort kjøling 38 Vannbehandling

8 39 Andre VVS-installasjoner 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt 41 Basisinstallasjon for elkraft Beskrivelse av anlegget Side 8 av Høyspent forsyning 43 Lavspent forsyning 44 Lys 45 El varme 46 Reservekraft 49 Andre elkraft installasjoner 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt 51 Basis installasjon for tele og automasjon Beskrivelse av anlegget 52 Integrert kommunikasjon 53 Telefoni og personsøking 54 Alarm og signal 55 Lyd og billede 56 Automatisering 57 Instrumentering 59 Andre installasjoner for tele og automatisering 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner generelt 61 Prefabrikkerte rom 62 Person og varetransport Beskrivelse av anlegget 63 Transportanlegg for småvarer m.v. 64 Sceneteknisk utstyr 65 Avfall og støvsugning 66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet 67 Løs spesialutrustning for virksomhet 69 Andre tekniske installasjoner 7 Utendørs 70 Utendørs generelt 71 Bearbeidet terreng Beskrivelse av anlegget 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS 74 Utendørs elkraft 75 Utendørs tele og automatisering 76 Veier og plasser 77 Park og hage 78 Utendørs infrastruktur 79 Andre utendørs anlegg Byggesak Relevant korrespondanse, referater, juridiske dokumenter og andre relevante byggesaksdokumenter. (Håndteres av byggherrens prosjektleder) Tegninger og beregninger 2 bygg Tegningsliste ARK -Låsplan

9 -Romskjema -Fargeskjema -Gulvskjema -Situasjonsplan med inntegnede bygninger, konstruksjoner, veier, parkering og fallforhold med koter. -Etasjeplaner -Takplan -Hovedsnitt -Fasadetegninger -Himlingsplaner -Skjemategninger -Detaljer Byggeteknikk -Tegninger av samtlige bærekonstruksjoner, inkl. armeringstegninger -Nødvendige konstruksjonssnitt. -Detaljtegninger Geoteknikk -Planer som viser utgravinger, utfyllinger, sprengningsarbeider og bygningenes omriss. -Planer, oppriss, snittegninger av alle fjellskjæringer, utgravingsskrenter, spuns- og støttevegger. Av disse skal fremgå eksisterende terreng, nytt terreng, lagdelinger, fjelloverflater, grunnvannsstand, stagrekker, bunndragere etc. 3 VVS-installasjoner -Tegningsliste -Detaljerte plantegninger med påført dimensjoner, kapasiteter, symboler og mengder. -Prinsipp- og oppleggsskjemaer -Snitt av teknisk rom og evt. andre kompliserte løsninger. -Systemtegninger, automatikkskjemaer og tavletegninger for automatikk. -Beregninger + grunnlag Side 9 av 16 4 Elkraft -Tegningsliste -Detaljerte plantegninger med komplett kursopplegg, angivelse av utstyr,punkter etc. -Enlinjeskjemaer -strømløpsskjemaer for

10 fordelingstavler -Beregninger + grunnlag 5 Tele og automatisering -Tegningsliste -Detaljerte plantegn. M. Komplett kursopplegg og versikt over plassering av komponenter, tavler og kommunikasjonskabler. -Systemtegninger som ikke medtas under VVS og elektro. -Beregninger + grunnlag 6 Andre installasjoner -Tegningsliste -Konstruksjons- og sytemtegninger som ikke er medtatt annet steds -Beregninger + grunnlag 7 Utomhus -Tegningsliste -Tomteteknisk plan med alle konstruksjoner, installasjoner og føringer -Utomhus plan med nye koter -Detaljert planteplan 8 Statiske beregninger 9 LCC-beregninger 10 Energiberegninger FDV, nivå 2 -Tverrfaglig drifts og vedlikeholdelsesbeskrivelse -Driftstegning -Nødprosedyre, sortert på hendelse. 1 Brannhåndbok -Rømningsplaner -Organisatoriske tiltak som er lagt til grunn i brannstrategien -Bruksanvisning for betjening av brannalarmanlegg 2 Bygg -Beskrivelse av bygget -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsesinstrukser for bygget. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Relevante dokumenter 3 VVS -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold Side 10 av 16

11 -Avstengningsguide for alle røranlegg ( I guiden skal medtas stengning via SD-anlegg eller fysisk, for eksempel pumper) -Relevante dokumenter 4 Elkraft -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Lyskildeoversikt -Relevante dokumenter 5 Tele og automatisering -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Relevante dokumenter 6 Andre installasjoner -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Avstengningsguide for evt. røranlegg -Relevante dokumenter 7 Utendørs -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Avstengningsguide for alle røranlegg -Skjøtselsplan -Relevante dokumenter Side 11 av 16

12 8.9 Innhold av FDV-dokumentasjonen Som hjelp til dem som skal samle FDV-dokumentasjonen er her en liten liste. Listen er ikke uttømmende, da det vil være konsulenter og entreprenører som har best oversikt over hva der trengs i hvert enkelt prosjekt. Det poengteres at FDV-dokumentasjonen skal være as-built og tilpasset det enkelte prosjekt. FDV-dokumentasjon, nivå 1 a. Utstyrslister b. Produktdata iht. utstyrslistene c. As-built tegninger d. All informasjon fra nivå 2 e. Romskjema f. Fargeskjema g. Bruksanvisninger for spesifikke produkter. FDV-dokumentasjon, nivå 2 Skal inneholde følgende: Driftstegning System- og funksjonsbeskrivelse av alle tekniske systemer Drifts- og vedlikeholdelsinstrukser, samt rutiner for alle fag Sjekklister for drift og vedlikehold for alle fag. Nødprosedyrer Lyskildeoversikt Avstengningsguide for alle anlegg Utstyrslister Fagkonsulenten skal utarbeide og vedlikeholde utstyrslister. I mappestrukturen er ferdige maler for utstyrslister i Excel-format. Disse skal maler skal benyttes. Utstyrslistene skal være dynamiske dokumenter som skal vedlikeholdes og suppleres av Fagkonsulenten i kontraktsperioden. Entreprenører er ansvarlig for at sine underentreprenører og leverandører samt tiltransporterte entreprenører og leverandører, blir gjort kjent med og får denne spesifikasjonen tilgjengelig, og at de krav som er beskrevet i denne spesifikasjonen blir fulgt. Entreprenørene plikter å overføre opplysninger til, samt å holde fagkonsulenten løpende orientert om relevante opplysninger for utstyrslistene. Der utarbeides en utstyrsliste for hver av de følgende kapitlene: 1 Branndokumentasjon 2 Bygg 2.Bygg_dørskjema 3 VVS 4 Elkraft 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs Alle vesentlige produkter og produkttyper skal medtas. Nedenstående er å betrakte som retningsgivende og et minimum: 1 Branndokumentasjon Branntetting: Alle gjennomføringer oppføres i utstyrslisten med eget identifikasjonsnummer. Unntatt er mindre gjennomføringer - et kabel, et trekkerør og et rør under 50mm. Disse føres med eget identifikasjonsnummer for hver type gjennomføring. Side 12 av 16

13 Brannisolering bygg: Hvert tilfelle hvor der skal brannisoleres oppføres i utstyrslisten med eget identifikasjonsnummer. Unntatt hvis der er flere identiske tilfelle, da oppføres de samlet med angivelse av type. Brannisolering, tekniske fag: Hvert tilfelle hvor der skal brannisoleres oppføres i utstyrslisten med eget identifikasjonsnummer. Unntatt hvis der er flere identiske tilfelle, da oppføres de samlet med angivelse av type. 2 Bygg Synlige produkter som vinduer, foldevegger, dører, heisescene, røykluke, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Typer på bygningsprodukter som vegg, gulvbelegg, fast innredning, listverk, takfolie etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 3 VVS Synlige eller utskiftbare produkter der er vesentlige for drifts og vedlikehold, som pumper, trykkreg.ventiler, stengekraner, stakeluker, VAV-spjeld, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Synlige eller utskiftbare produkter som er mindre vesentlige for drift og vedlikehold, som kraner, klosettskåler, luftventiler etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 4 Elkraft Markeringslys, ledelys og alle andre produkter som er koblet mot et adressertbart system, skal føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Synlige eller utskiftbare produkter som stikk, kontakter, installasjonskanaler, armaturer etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Typer av innbyggede produkter som trekkerør, kabler, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 5 Tele og automatisering Branndetektorer, temperaturfølere, trykkfølere og alle andre produkter som er koblet mot et adresserbart system, skal føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Synlige eller utskiftbare produkter som type stikk,?kontakter etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Typer av innebygde produkter som kabler føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 6 Andre installasjoner Synlige eller utskiftbare produkter som for eksempel heis, sentralstøvsuger, takheis etc. Om hvert produkt skal ha eget identifikasjonnummer eller om produkttype skal brukes, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 7 Utendørs Utskiftbare produkter og produkter som er vesentlig for drift og vedlikehold, som lekeapparater, benker, lysarmaturer, trekkekummer, sandfangskummer, stakekummer, stengekraner, fettutskiller, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Typer av innbygde produkter som trekkerør, kabler, bunnledninger etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Planteliste Typer av synlige og for drift mindre vesentlige produkter som type kantstein, type heller etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Identifikasjonsnummeret benyttes både på tegninger, i dokumentasjonen, og på selve komponenten. På tegningene skal identifikasjonsnummeret ligge som eget lag. Side 13 av 16

14 8.11 Fysisk merking Fysisk merking skal være minimum det som er listet opp i nedenstående tabell. I tillegg skal alle rørledninger merkes med strømningsretninger ved avgreninger og kabler merkes i begge ender. Skjulte stengeventiler, spjeld, komponenter osv., skal i tillegg merkes på himlingsprofil, luke etc. Utførelsen av merkingen skal være iht. PA 0802 Statsbyggs tverrfaglige merkesystem og identifikasjonsnummeret iht Merking skal være i samsvar med dokumentasjonen. Denne beskrivelse omhandler ikke lovpliktig merking, slik at det vil komme i tillegg. Fag område Generelt: Bygningsdeler / anlegg som minimum skal merkes. Fysisk merking av bygningsdeler og tekniske anlegg, omfatter alle enheter som krever jevnlig tilsyn og vedlikehold 2 Bygg: Rom Branntetting Dører med el-sluttstykke eller alarmoppkobling Røykluker, porter etc. Evt. andre bygningsdeler 3 VVS: 31 Sanitær Rørledninger og stengekraner Armaturer montert i ledningsnettet frem til utstyr Større utstyr som varmtvannsberedere, pumper mm, men ikke sanitærutstyr i rommene Stakeluker Automatikkomponenter 32 Varmesystem Rørledninger og stengekraner Armaturer Utstyr som kjeler, pumper, ekspansjonskar, osv. Automatikkomponenter 33 Brannslokking Slangevindere Løst slukke utstyr Sprinklersentral inkl. stoppekran og annet utstyr. 34 Gass og trykkluft system 35 Kulde / kjølesystem Rørledninger og stengekraner Armaturer Utstyr som kjeler, pumper, ekspansjonskar, osv. Automatikkomponenter 36 Luftbehandling Kanalnettet Spjeld Utstyr som aggregater, vifter, osv. Automatikkomponenter 4 Elkraft Hovedinntak Kabler merkes i begge ender. El-tavler og kabelavslutninger i el tavler Stikkontakter, brytere og termostater Lysarmaturer tilkoblet adressertbart system. Direkte koblede lysarmaturer merkes med kurs, likt stikkontakter Lysarmaturer koblet i stikkontakt, merkes stikkontakten Nødlysarmaturer Varmeovner Motorer og andre faste elkraftuttak 5 Tele og automatisering Automatiseringstavler og kabelavslutninger i disse Branndetektorer Side 14 av 16

15 Brannklokker, evt. talevarslingshøytalere Alle tilkoblede komponenter Stikkontakter og patchepanel for kommunikasjonsanlegg Antenneuttak 6 Andre Nødstrømsaggregat installasjoner 7 Utendørs Lekeplassutstyr Stoppekraner, inkl. kummer. Stikkontakter Oljeutskiller Fettutskiller 8.12 Opplæring av driftspersonalet Entreprenøren skal utarbeide og gjennomføre et opplæringsprogram for eiers drifts- og vedlikeholdspersonell. Entreprenøren er ansvarlig for å lage en plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringsplanen skal inneholde en beskrivelse av opplæringsprogrammet, agenda for kursetc. Planen skal sendes Byggherren for godkjennelse senest 3 måneder før ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. Første fase av opplæring av driftspersonalet skal gjennomføres senest 2 uker før overlevering av kontraktsarbeidene. I første fase skal utføres all opplæring mht. brann og rømning. Dersom brukeren ikke har personale til rådighet på dette tidspunkt, tas opplæringen når brukers personale er klar. Entreprenøren skal stille med nødvendig opplæringsmateriell samt lokaler for å gjennomføre opplæringen. Generelt skal opplæringen som minimum gjøre driftspersonalet i stand til: å forstå daglig drift og vedlikehold, slik at anleggene fungerer iht. prosjekterte forutsetninger. å håndtere feilsøking a håndtere situasjoner med nødstopp og igangsetting av anleggene etter driftsstans a søke etter informasjon i FDV-dokumentasjonen for anleggene. a forstå og ivareta alle drift- og vedlikeholdsoppgaver Nedenfor er noen stikkord for opplæringens minimums innhold innenfor de enkelte fagområder. Fag område Generelt: Bygg: Utendørs Sanitæranlegg Varmeanlegg Opplæringen skal minst omfatte Bruk av FDV-dokumentasjon Lås, beslag og sikringssystemer Forutsetninger for renhold av alle overflater. Forutsetninger for vedlikehold av utvendige og innvendige overflater som dører, vinduer, vegger, fasader, tak etc. Bygningstekniske tiltak for brannsikring, branndører, panikkbeslag, røykluker, stiger, rømningsveier etc. Håndtering av porter Forutsetninger for daglig renhold av utendørsarealer Gjennomgang av skjøtselsplan Gjennomgang av anlegg for snøsmelting, avrenning av overflatevann, garasjer og parkeringsanlegg. Gjennomgang av systemoppbygning og funksjon Gjennomgang av føringsveier vertikalt og horisontalt. Side 15 av 16

16 Ventilasjonsanlegg Kjøleanlegg Andre VVS-relaterte anlegg Automasjon SD-anlegg Elektro Daglig betjening av utstyr Daglig tilsyn/ettersyn Vedlikeholds behov Serviceavtalens omfang og begrensninger. Gjennomgang av omfang og nivå på anleggene VVS-tavler, oppbygging og dekning Betjening av alle tilkoblede systemer Feilsøking og feilretting via SD-anlegg Kontroll av de tekniske anlegg iht. FDV, driftsinstruks Bruk av alarmanlegg for brann, sykesignal, tyveri etc. Serviceavtalenes begrensninger og omfang. Skifting av defekte lyskilder. Bruk av lysstyringsanlegg og adresserbare nødlysanlegg Side 16 av 16

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: S.Utne NR KS00002 Revisjon: 1.2 / 03.07.12

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV PROSJEKTERINGSANVISNING PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV REVISJONSLISTE PA 9001 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning ang FDV leveransekrav Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Krav til FDV-dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon E06 11.03.11 Implementering GMWEE GMRTV GMFAG E05 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E04 26.02.10 Implementering GMRTV GMWEE GMFAG E03 15.09.09 Implementering GMWEE GMTND GMFAG E02 18.03.09

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA DAK-MANUAL Revisjonshistorikk Revi sjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA Innhold 1 Innledning... 3 2 Referanser... 3 3 Generelle krav... 3 3.1 Fremdriftsplan... 3 3.2 Disposisjonsrett...

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Skien kommune / Eiendomsenheten.

Skien kommune / Eiendomsenheten. Skien kommune / Eiendomsenheten. Kravspesifikasjon for digital produksjon av tegninger (dak). Denne spesifikasjon angir krav og retningslinjer for utførelse av digitale tegninger for Skien kommune ved

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

PA-anvisningen skal medtas som krav i rådgivernes/konsulentenes beskrivelser.

PA-anvisningen skal medtas som krav i rådgivernes/konsulentenes beskrivelser. Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark HF er inndelt etter fag tilpasset NS 3451- Bygningstabellen. For BIM prosjekter avtales organisering av FDV en nærmere. Dette avklares av byggherren. Dersom

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS

Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning. Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Brannbok Status for utvikling av Web basert løsning Bjørn Davidsen Uni Pluss AS Agenda Bakgrunn Krav til løsningen Løsningsforslag Status og videre fremdrift Spørsmål Bakgrunn Ønske om å utvikle funksjonalitet

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Olav Pettersen Skanska Norge AS Entreprenørens utfordringer TEK10 11-10Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem

Prosjekteringsanvisning. ID-Merking / Merkesystem 0.6.10 PROSJEKTERINGSANVISNING, ID-MERKING Fylke dato: 15.01.2013 Filnavn: ID-Merking FEF dato: Side: 1 av 5 Prosjekteringsanvisning ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 5 0-6-10 ID-merking.docx Innhold:

Detaljer

Eiendomsavdelingen ved

Eiendomsavdelingen ved Eiendomsavdelingen ved Rikshospitalet it t HF Dokumentasjon for optimal drift Rikshospitalet - Gaustad Radiumhospitalet - Montebello Epilepsisenteret i t - Bærum Dokumentasjon for optimal drift. Overingeniør

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER

RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER GENERELLE DOKUMENTER Retningslinjer for DAK-tegninger GJELDER FRA: 30.04.2010 SIDE NR.: 1 av 11 Versjonnr.: 0.00 RETNINGSLINJER FOR DAK-TEGNINGER TILLEGG TIL BÆRUM KOMMUNES BYGGHÅNDBOK SIDE NR.: 2 av 11

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Prosjekteringsanvisning Innledning:

Detaljer

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon... 3 1.4 Definisjoner... 3 2 Ansvarsforhold...

Detaljer

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering

Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Ansvar for brannteknisk detaljprosjektering Hvem gjør hva? De viktige grensesnittene RIFs veileder Ari Soilammi Utviklingssjef RIF Ari s mini-cv: 20 år i byggebransjen: Siv ing, utdannet ved UMIST, UK

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger

Kjeller under nedre husrekke. 22 Bæresystemer se pkt 21 23 Yttervegger DANVIK BORETTSLAG VEDLIKEHOLDSPLAN 2014 UTARBEIDET AV TEKNISK UTVALG HØSTEN 2014 Godkjent av TU 13.01.2015 OMFATTER KUN BYGNINGSDELER SOM ER BORETTSLAGETS ANSVAR NS 3451 Tilstand Anbefalt tiltak innen

Detaljer

Vedlegg 4 Lagstruktur

Vedlegg 4 Lagstruktur Vedlegg 4 Lagstruktur Lagstruktur følger NS 3451(2009) og tverrfaglig merkesystem. For mer informasjon om hva innholde i de forskjellige lagene gjelder. Henvises til standardene. HOVEDDELER 2 Bygning 20

Detaljer

Nordland Båtbyggermuseum

Nordland Båtbyggermuseum ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Ernst Eberg 14.08.2013 ( 13:30 ) 1 Felleskostnader 932 2 Bygning 3 039 3 VVS 1 273 4 Elkraft 942 5 Tele og automatisering 438 6 Andre installasjoner 209 7 Utendørs

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

Denne teksten skal inn som krav i alle kontrakter med konsulenter og entreprenører som gjennomfører utbyggingsoppdrag for Avinor.

Denne teksten skal inn som krav i alle kontrakter med konsulenter og entreprenører som gjennomfører utbyggingsoppdrag for Avinor. FDV-dokumentasjon. Krav 2010 KRAVSPESIFIKASJON Dokumentnummer: AV-K-D005 Arkivnummer.: K0020 Versjon/Ikrafttr.: 3.02 24.02.2010 Utarbeidet av: Sissel-Mari Blomli Kontrollert av: Torunn I. Carlsson Godkjent

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjon: 16.05.2012

BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjon: 16.05.2012 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 FORMÅL OG GENERELT 1.2 ORGANISERING AV PROSJEKTERINGEN (HOVED- / GENERALENTREPRISE) 1.2 ORGANISERING AV PROSJEKTERINGEN (TOTALENTREPRISE) 1.4 SYSTEM FOR TEGNINGSNUMMERERING

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene. Olav Pettersen Skanska Norge AS

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene. Olav Pettersen Skanska Norge AS Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Olav Pettersen Skanska Norge AS Entreprenørens utfordringer TEK10 11-10Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

Detaljer

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8

Klæbu Kommune. Klæbu - Omsorgsboliger sentrum Del 0.3 Tilbudsskjema. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014. Tilbud fra: Side 1 av 8 Klæbu - Omsorgsboliger sentrum TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE Rev 1.0 02.10.2014 Tilbud fra: Side 1 av 8 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. TILBUDSSKJEMA... 3 2.1. HOVEDSAMMENDRAG (NIVÅ

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen

Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Branntomta Uavhengig kontroll av utførelsen Erfaringer og observasjoner Sivilingeniør Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut - branntomta.ppt Side 1 Hvorfor blir det avvik, feil og mangler ved

Detaljer

BIM Requirements (MEP)

BIM Requirements (MEP) BIM Requirements (MEP) Trond Engebråten, NTI CADcenter - Norge Per Hartman, MagiCAD Danmark Aps Tverrfaglig merkesystem (TFM) Benyttes av Statsbygg, Forsvarsbygg, Helsebygg, Flyplassutbygginger etc. TFM

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse prosjektering

Ytelsesbeskrivelse prosjektering Vedlegg 08 Ytelsesbeskrivelse prosjektering Mai 2013 FASE 1 - TIL OG MED FORPROSJEKT 6 SKISSEPROSJEKT 6.1 Generelt 6.1.1 Generelle ytelser 6.1.1.1 Administrasjon 6.1.1.2 Møtedeltakelse, utarbeide møte-

Detaljer

EKSEMPLER PÅ SJEKKLISTER OG METODIKK

EKSEMPLER PÅ SJEKKLISTER OG METODIKK OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER EKSEMPLER PÅ SJEKKLISTER OG METODIKK 21-09-2015 NILS LARSEN EIENDOMASVDELINGEN I SIO Eiendom, organisasjon Hovedstyret Konsernledelse/stab Eiendomsavd Urban Boligutleie

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Stikkord for innhold:

Stikkord for innhold: KS Område: Andre dok./skjemaer Ansvarlig: Seksjonsleder Opprettet: 01.01.06 nettutvikling KS Hovedprosedyre: Nettbiblioteket m.m. Godkjent: Nettsjef Godkjent: 01.06.15 KS Rutine: Dokumentasjon tekniske

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Fylke dato: 17.03.10 Filnavn: ver 160.doc FEF dato: Side 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 1 Generelle bestemmelser (benyttes

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser

Prosjekteringsanvisning 1. Generelle bestemmelser NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Fylke dato: 22.02.07 Filnavn: ver 160.doc FEF dato: Side 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 1 Generelle bestemmelser (benyttes

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører

Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Krav til Hovedutstyrsliste (HUL) for leverandører Merk: Til dette dokument følger mal for hovedutstyrsliste (ref. PW mappen Maler) E04 04.12.12 For implementering GMTND GMWEE GMAFR E03 15.09.09 For implementering

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Vi må nå tenke framtidig FDV-informasjonen levert på web i standardisert form som del av Byggnett (Altinn for bygg)

Vi må nå tenke framtidig FDV-informasjonen levert på web i standardisert form som del av Byggnett (Altinn for bygg) Eier- og forvalterforum for Norges bygninger FAD- Forbruker- og administrasjonsdepartementet (Eierorg. Statsbygg m.fl ) HD- Helsedepartementet ved eieravdelingen (Eierorg for sykehusene) KS (Eierorg. for

Detaljer

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur

UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur UNINETT Fysisk infrastruktur fagdag UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur Stein Ottar Nygaard sony@cowi.no 1 Et bygg blir til Kjennetegn for byggeprosjekter i UH-sektoren

Detaljer

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012

Revisjon Anskaffelseskatalog Elektro Dato: 10.05.2012 Anskaffelseskatalog Versjon: 3 Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 20.06.2012 avtales 27.10.2011 E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 08.11.2012 avtales 10.05.2012

Detaljer

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no)

Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) Viken Prosjektstyring AS v/ Yngve Eilertsen (yngve@vikn.no) - Prosjekt- og byggeledelse - Fremdriftsstyring og FDV - Kvalitetskontroll med måleinstrumenter - Kurs / undervisning Viken Prosjektstyring AS

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM?

Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? Hvordan etablere prosesser knyttet til FDV og BIM? BIM for byggherrer digitalisering av byggebransjen Øyvind Olav Lodten Forsvarsbygg ønsker å motta og å tilgjengeliggjøre digital FDV-dokumentasjon Skapet

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Lagret som: Dato utført: Revisjon nr / dato: RTD - BYGG & EIENDOM FDV-manual 05.08.10 4.0 / 05.08.10.

FREDRIKSTAD KOMMUNE Lagret som: Dato utført: Revisjon nr / dato: RTD - BYGG & EIENDOM FDV-manual 05.08.10 4.0 / 05.08.10. FREDRIKSTAD KOMMUNE Lagret som: Dato utført: Revisjon nr / dato: RTD - BYGG & EIENDOM FDV-manual 05.08.10 4.0 / 05.08.10 FDV - MANUAL Godkjent: ESAN Innhold: Kravspesifikasjon for FDV-dokumentasjon i byggesaker

Detaljer

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering

Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering Nye Asker Kulturhus Opsjonspris på teknisk drift og vedlikehold av 25.000 m2 med kino, kulturarealer, restauranter, kontorer og parkering 2002 : Kommentarer fra byggherren hvordan tenkte vi og hva ble

Detaljer

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold

NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Bygg- og anleggsanskaffelser 2014 16. oktober 2014 NS 3450 Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg - Redigering og innhold Morten Lund, Standard Norge NS 3450 sin plass i forhold til andre standarder i

Detaljer

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS

- Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7. PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS - Tilbudsgrunnlag - Side 1 av 7 PÅBYGGING 3 etg. KRISTIANSAND STASJON For Rom eiendom AS Tilbudsgrunnlag for Totalleveranse/totalentreprise Dette tilbudsgrunnlag består av: Kap. 0 Tilbudsinnbydelse og

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse Oppdragsbeskrivelse 11459 Forvaltningsplaner for KHE Rammeavtale for konsulenttjenester Doculive 201501719 OPPDRAGSBESKRIVELSE

Åpen anbudskonkurranse Oppdragsbeskrivelse 11459 Forvaltningsplaner for KHE Rammeavtale for konsulenttjenester Doculive 201501719 OPPDRAGSBESKRIVELSE Åpen anbudskonkurranse Oppdragsbeskrivelse 11459 Forvaltningsplaner for KHE Rammeavtale for konsulenttjenester Doculive 201501719 OPPDRAGSBESKRIVELSE Oppsummert - oppgavene som skal løses innenfor rammeavtalen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRANNTEKNISK DOKUMENTASJON I HHT. FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN.

RETNINGSLINJER FOR BRANNTEKNISK DOKUMENTASJON I HHT. FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN. RETNINGSLINJER FOR BRANNTEKNISK DOKUMENTASJON I HHT. FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGENDE TILTAK OG TILSYN. Første utgave: 20.05.1998 Andre utgave: 25.07.2002 Innledning Forskrift om brannforebyggende tiltak

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne spesifikasjonen beskriver overordnede krav til tekniske tegninger produsert i DAK som skal overleveres Nettselskapet.

INNHOLDSFORTEGNELSE. Denne spesifikasjonen beskriver overordnede krav til tekniske tegninger produsert i DAK som skal overleveres Nettselskapet. Spesifikasjon 041-05 KRAV TIL TEKNISKE TEGNINGER - DAK Dok. ansvarlig: Dok. godkjenner: Lise-Lotte Myhrer Anita Bjørklund Gyldig fra: 2014-02-07 Distribusjon: Åpen Side 1 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Nytt østfoldsykehus Spesialrådgiver BIM støtte - Helse Sør-Øst bsn Konferanse

Detaljer

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1

Rapport- LCC kalkyle Dato 01.07.2013 Adresse 0 Foretak 0 Kontaktinfo 0 Beregning utført av Prosjektnavn Scenario 1 Rapport- LCC kalkyle Dato 1.7.213 Adresse Foretak Kontaktinfo Beregning utført av ah Prosjektnavn Scenario 1 Bygningstype Barneskole/ungdomsskole Bruttoareal [m2 BTA] 1584 Prosjektkostnad [kr] 2372 Kommentarer

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS

Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Valdres lokalmedisinske senter Eiendom IKS Totalentreprise Riving av gamle Fagernes skole, Fagernes tannklinikk og "Paviljongen" Vedlegg B Arbeidsomfang Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Beskrivelse

Detaljer

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering

SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering SD- og FDV-systemer som et verktøy for igangkjøring og verifisering Beslutningsstøttesystem for effektiv drift av bygninger Desember 2004 Tor I. Hoel Pro Teknologi AS KORT CV Kort CV Tor I. Hoel 1993 1994

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser

Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Prosjekteringsanvisning Generelle bestemmelser Fylke dato: 12.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Filnavn: ver 160.doc FEF dato: Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning Generelle bestemmelser (benyttes

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise. Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill

Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise. Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill 1 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Bygg og eiendom Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill Prosjektnummer

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111

OSLO LUFTHAVN AS 28.11.2014 A134554- Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 111 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjektorganisasjon Prosjekt Nytt Østfoldsykehus PNØ Ansvarsområde Teknikk U4 Teknikk U4 Per Nes Prosjektleder Jan Drabløs

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Dokumentasjon fra bygging til drift

Dokumentasjon fra bygging til drift Dokumentasjon fra bygging til drift 1 Bruk av Open BIM i FDV Brynjulf Skjulsvik (bsk@proim.no) Tomas Jonsson (tomas.jonsson@norconsult.com) Alexander W. Olsen (alexander.wnagsvik.olsen@norconsult.com)

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner. 7. Krav til dokumentasjon Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 7. Krav til dokumentasjon Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse A.7 Krav til dokumentasjon... 3 A.7.1 Forvaltning, drift

Detaljer

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE

Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Sweco Norge AS 91790 TRYKKAMMER OUS ULLEVÅL SYKEHUS - BYGG 4 OSLO SYKEHUSSERVICE 25.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 01 Tilbudskjema Side 3 TILBUDSKJEMA Kapittel: kr Sum eksklusive merverdiavgift

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes

Nytt østfoldsykehus - Kalnes BIM for alle 2011-11-08 Sykehuset i Østfold BIM fra start til slutt Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM - Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Nytt østfoldsykehus - Kalnes 1 Areal og kostnader Kalnes Avsnitt

Detaljer

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT_01 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-06-08 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa

Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa FDV Manual Cordel: Sluttdokumentasjon m/fdv og link til boligmappa Innhold: KAP 1. Oppbyggingen av FDV dokumentasjon i Cordel 1) Generell anleggs- og kundeinformasjon 2) Anleggs-inndeling (struktur) med

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC

REFERAT ARK_02-2 PROSJEKTERINGSGRUPPE.DOC Prosjektnr 2004-08 Prosjekt Vadsø3211 Dato: 2005-07-01 Formål med møtet Avklare og forserer eventuelle problemområder. Ledelsen skal regelmessig gjennomgå alle kontorets prosjekter med de oppdragsansvarlige.

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag

Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag Vedlegg 1 - Prisskjema 1 med sammendrag 1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av

Detaljer