BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjonsdato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjonsdato: 30.03.2011"

Transkript

1 8 Krav til FDV- dokumentasjon 8.1 Generelt 8.2 Definering av begreper 8.3 Oppbygning og prosjekteringsgrunnlag 8.4 Ansvar/arbeidsfordeling 8.5 Fremdrift 8.6 Krav til formater og levering 8.7 Nummerering og navngivning av filer 8.8 Mappestrukturen og hva skal ligge hvor 8.9 Innhold av FDV-dokumentasjonen 8.10 Utstyrslister 8.11 Fysisk merking 8.12 Opplæring av driftspersonalet Side 1 av 16

2 8 Krav til FDV- dokumentasjon 8.1 Generelt Dette dokumentet er generelt og omfatter utomhusanlegg, alle bygningsdeler, tekniske systemer og anlegg, og levert utstyr. I tillegg til de generelle kravene i dette dokumentet gjelder spesielle krav beskrevet i de fagspesifikke kapitlene. Relevant dokumentasjon fra alle faser av prosjektet skal oppdateres til "Som bygget" og implementeres som del av FDV- dokumentasjon. FDV dokumentasjonen skal være beskrevet på produktnivå for alle komponenter som krever drift og vedlikehold. Oppbygging og struktur av FDV dokumentasjonen er iht. denne beskrivelse. 8.2 Definering av begreper Nødprosedyrer Driftstegning En beskrivelse/veiledning på hvordan bestemte anlegg/bygg skal håndteres ved en gitt nødsituasjon. F. eks. manuell nedfiring av heis; avstengingsguide på røranlegg, hva gjøres hvis et sprinklerhoved feilutløses osv. Orienteringsplanen, med plassering av vesentlige tekniske anlegg, beskrevet nærmere i Byggehåndbokens kap. 1 Generelle bestemmelser. Tverfaglig beskrivelse Skal vise sammenhengen mellom alle fag, slik at det gis en god oversikt over grensesnittene. For eksempel vil det være naturlig å ha en beskrivelse av de tanker som er gjort for å sikre et godt inneklima. Tverfaglig drifts- og vedlikeholdsbeskr. Skal gi en overordnet beskrivelse, på tvers av fag, av hvordan bygget skal driftes. For eksempel er det ofte slik at varmeanlegg og ventilasjonsanlegg må samkjøres, for å sikre godt inneklima. 8.3 Oppbygning og prosjekteringsgrunnlag Ytelser for FDV - dokumentasjon for entreprisen består av tre hoveddeler : FDV - dokumentasjon Fysisk merking av bygningsdeler og tekniske anlegg Opplæring av driftspersonalet FDV-dokumentasjonen deles opp i tre nivåer. Ansvaret for at FDV en deles i nivå 1 og 2, er dem som utarbeider de aktuelle dokumenter. Nivå 1: Skal inneholde den samlede FDV-dokumentasjon Nivå 2: Skal inneholde det som driftspersonalet trenger i den daglige drift og i nødssituasjoner. Nivå 3: Skal inneholde det som brukeren trenger for å bruke bygget. Denne utarbeides av byggherren. Følgende Prosjekteringsanvisninger skal legges til grunn: NS 3451:2009 og PA 0802 Statsbyggs tverrfaglige merkesystem, skal legges til grunn for system og komponentkoder. Tegningsnummerering skal være iht. kap. 1.4 Krav til tegningsnummerering Side 2 av 16

3 Romnummer skal være iht. kap. 1.5 Krav til romnummerering 8.4 Ansvar/arbeidsfordeling Ved totalentreprise er totalentreprenøren pliktig til å utføre oppgavene til PGL, fagkonsulentene og entreprenørene Prosjekteringsgruppeleder (PGL) (som har det tverrfaglige prosjekteringsansvar) skal i prosjektet planlegge og tilrettelegge for overføring av nødvendig informasjon fra prosjektet til byggherren og den fremtidige driftsorganisasjonen, på en måte som sikrer effektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Entreprenørene -skal fysisk merke bygningsdeler og tekniske anlegg -skal utarbeide FDV-dokumenter for egne fag. -skal navngi egne filer i FDV-dokumentasjonen iht. merkesystem og utstyrsliste, samt videresende disse til fagkonsulentene for implementering i mappestrukturen. -skal foreta opplæring av driftspersonell. -skal rapportere til fagkonsulenten om forhold som har innflytelse på as-built dokumentasjon Fagkonsulentene -skal sikre tverrfaglig sammenheng innen eget fagområde og alle grensesnitt til andre fagområder -skal utarbeide utstyrsliste innen eget fagområde -skal innhente FDV-dokumentene fra entreprenørene. -skal tilføie egne produkter (tegninger, beskrivelser osv). -skal koordinerer FDV-dokumentasjonen innen eget fagområde og legge FDV-dokumentasjonen på plass i den digitale mappestrukturen. PGL -skal sikre tverrfaglighet i all FDV-dokumentasjonen. -skal foranledige tverrfaglig beskrivelse, tverrfaglig driftsinstruks og drifts-/orienteringsplan for FDV, nivå 2 -skal samle all FDV-dokumentasjon, og overlevere dette til byggherren. 8.5 Fremdrift Totalentreprise Overlevering av FDV- dokumentasjon skal skje som følger: 1. Overlevering av utstyrsliste senest 8 uker etter kontraktsinngåelse. 2. FDV skal være levert byggherre minimum 4 uker før planlagt overtakelse. Dette gjelder også delovertakelse. 3. Komplett FDV- dokumentasjon skal være levert og godkjent av byggherren innenfor entreprenørens frist for oversendelse av sluttoppgjør. Hvis ikke fristen overholdes, kan byggherren ved utbetaling av sluttoppgjøret holde tilbake et beløp, som sikrer at man kan få materialet utarbeidet av en tredje part, for totalentreprenørens regning og risiko Hovedentreprise Overlevering av FDV- dokumentasjon skal skje som følger: 1. PGL overleverer utstyrsliste senest 3 uker før utsendelse av tilbudsdokumenter. 2. Entreprenørene skal ha levert FDV til fagkonsulentene senest 5 uker før planlagt overtakelse. Dette gjelder også ved delovertakelse. FDV dokumentasjon, som er en direkte følge av utførelsen og derfor ikke er tilgjengelig på dette tidspunkt, kan ettersendes umiddelbart etter utførelsen er ferdig. For eksempel innreguleringsrapport på vannbåren varme. Side 3 av 16

4 3. PGL overleverer komplett FDV til byggherren senest 4 uker før planlagt overtakelse. Dette gjelder også ved delovertakelse. 4. Hvis ikke ovenstående frister overholdes, kan byggherren ved utbetaling av sluttoppgjøret, holde tilbake et beløp, som sikrer at man kan få materialet utarbeidet av en tredje part for entreprenørenes/konsulentenes regning og risiko Mottak og kontroll av dokumentasjon FDV- dokumentasjonen skal leveres Byggherren for kontroll. Overlevering til byggherre skal skje så tidlig at denne får rimelig tid slik at dokumentasjonen kan kontrolleres. Rimelig tid, vil avhenge av prosjektets størrelse, men min. 14 dager. Ved eventuelle feil og mangler skal oppretting skje innen for 3 uker. Oppretting skjer med samme arbeidsfordeling som opprettelsen av FDV en. At byggherren godkjenner FDV en i fht. Plan og Bygningsloven, er ikke ensbetydende med at FDV en er godkjent i fht. byggehåndboken og kontrakten. 8.6 Krav til formater og levering Generelt All FDV- og sluttdokumentasjon, inkl. tegninger, skal i utgangspunktet leveres i elektronisk format. Under er beskrevet hva som skal leveres i papir. Alle FDV-filer skal lagres i Ålesund kommunale Eiendoms mappestruktur. Mappestrukturen lastes ned fra følgende internetside FDV- og sluttdokumentasjonen skal leveres i et sett CD er (eller annen praktisk overføring til ÅKE s server) All dokumentasjonen skal overleveres på norsk og i digitalt format. Tillatte formater er Microsoft Excel, Microsoft Word, AutoCAD, IFC (BIM) eller pdf- format (Adobe Acrobat). All tabellarisk informasjon (lister, oversikter, rapporter) skal leveres i Excel. Kun tekstdokumentasjon kan evt. leveres i Word-format. Alle dokumenter skal være fri for hyperkoblinger og linker. Tegninger Ved sluttleveranse skal alle tegninger, as-built, oversendes byggherren i sin helhet. Dette innebærer at elektronisk sluttleveranse skal inkludere : Alle tegningsfiler og modellfiler i AutoCAD 2002 eller nyere. Tegningene skal bygges opp med X-ref slik at oppdatering kun gjøres et sted. For eksempel hvis ARK-tegning endres, så er ARK-delen av de tekniske tegninger automatisk oppdatert. Dersom der er utarbeidet BIM-model, skal denne oppdateres til asbuilt og leveres i original format og i IFC-format. Alle tegninger i PDF-format I tillegg skal alle originalfiler fra andre DAK system (enn AutoCAD) oversendes, dersom dette er benyttet i tegningsproduksjonen. Papir Følgende skal i tillegg leveres i papirformat: 1 Brann og rømningsplaner 2 Planer og hovedsnit fra ARK og tekniske fag 3 Avstengningsguider til alle røranlegg 4 Nødprosedurer Side 4 av 16

5 8.7 Nummerering og navngivning av filer Nummereringen beskrevet her under, er den gjennomgående nummerering som skal brukes i hele prosjektet, både i dokumentasjonen og fysisk merking. Gjelder mappen >Byggesak< Denne mappe håndteres av byggherrens prosjektleder, som oppdeler denne mappe i en struktur som passer det enkelte prosjekt og lagrer med filnavn som anskueliggjør hva dokumentet inneholder. Gjelder mappene >FDV, nivå 1< og >FDV nivå 2< Alt FDV-dokumentasjon skal nummereres iht. PA 0802 Statsbyggs tverrfaglige merkesystem (TFM), med NS3451:2009 innarbeidet. TFM-systemet er bygget opp slik at alle produkter (vegg, dør, pumpe, kontakt etc) har eget identifikasjonsnummer. Identifikasjonsnummeret er satt sammen av 3 ulike numre: lokaliseringsnr., systemnr. og produktnr. Lokaliseringsnummer: Brukes ikke hos ÅKE Systemnummer: Erstattes av NS3451:2009 (bygningsdelstabellen) med de tilføyelser som står i tabellen i 8.8, som viser mappestrukturen. Produktnummer: I henhold til TFM-systemet (statsbygg). Alle filnavn skal starte med dette nummer og deretter et kort generelt navn på produktet og til sist et navn som beskriver hva dokumentet inneholder. Eksempel: I Statsbyggs anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet er der i kapitlet for VVS angitt et eksempel for en tilluftsvifte. Med NS3451:2009 innarbeidet, vil koblingsskjemaet for pågjeldende tilluftsvifte, da få følgende filnavn: JV40_vifte_koblingsskjema og skal ligge i mappe >36 Luftbehandling< De dokumenter som ikke er knyttet til et spesifikt produkt, gis nummer etter mappen de er plassert i og et entydig navn. Gjelder mappen >Tegninger og statikk< Tegninger nummereres iht. tegningsmalen. Når det gjelder statikk utarbeider RIB mappestruktur og navngir filene i et system som passer til det enkelte prosjekt Vinduer Vinduer skal ha identifikasjonsnummer som beskrevet over, hvor hele identifikasjonsnummeret brukes i utstyrslisten og ved navngivning av filer. På plan- og skjemategninger er det nok å bruke produktnummeret Dører Dører skal ha indetifikasjonsnummer som beskrevet over. I tillegg får dørene et entydig dørnummer, bassert på romnummer (romnummer er beskrevet i byggehåndboken kap. 1 Generelle bestemmelser), slik alle dører skal ha nummer etter denne mal: Systemnummer-produktnummer-dørnummer Side 5 av 16

6 Dørnummer Dørnummeret er defineret som nummeret til det rom som døren går inn til, med et løpenummer bak. Hvis der er flere dører til det samme rom får hver dør sitt eget løpenummer, slik alle dører får et unikt dørnummer. Eksempel Til rom nummer 102 er der tre dører, alle innerdører, hvor to av dørene er ens. Disse får da følgende nummer: DI DI02T DI02T Utstyrsliste/Dørskjema Der utarbeides egen utstyrsliste for dører, som samtidig skal fungere som dørskjema, se eksempel under mal for utstyrsliste. Utstyrsliste dør, skal minimum inneholde følgende kolonner. Systemnummer Produktnummer Dørnummer Romnavn Dørtype Karmmål, en eller to-fløyet Slagretning/skyvedør (åpningsfelt v. to-fløyet Brannklasse Lydklasse Terskel Dørblad, laminat/farge Farge på karm og gerikter Vegg-type Vegg-tykkelse Leverandør Lås og beslag Der skal utarbeides egen lås og beslagsliste, med en egen linje for hver dør og hvor første kolonne er dørnummeret. Der er ikke behov for systemnummer. Om produktnummer tas med, vurderes i hvert enkelt prosjekt. Lås og beslag skal ikke nummereres iht. TFM. Dørene nummeres og via lås og beslagslisten kan spesifikke beslag identifiseres. På lås og beslagslisten brukes produsentens nummerering. Det er da vesentlig at filnavnet til de enkelte datablad navngis slik: Produsentes nummer+navn på produkt. Der må være entydig sammenheng mellom lås og beslagslisten og filnavnet. Side 6 av 16

7 8.8 Mappestrukturen og hva skal ligge hvor FDV-dokumentene legges i mappestrukturen iht. til nedenstående skjema. Dokumenter som følger NS 3451:2009 er ikke nevnt i skjemaet. Mapper, lag 1 Mapper, lag 2 Mapper, lag 3 FDV, nivå 1 -Tverrfaglig beskrivelse -Innholdsfortegnelse -Utstyrsliste alle fag 1 Branndokumentasjon -Utstyrsliste for 1 branndokumentasjon -Innholdsfortegnelse Side 7 av Brann- og røyktetting -Databladm. godkjenning av brukte produkter -Monteringsanvisning på brukte produkter 12 Brannisolering, bygg: -Datablad m. godkjenning av brukte produkter -Monteringsanvisning på brukte produkter 13 Brannisolering, tekniske fag: -Datablad m. godkjenning av brukte produkter -Monteringsanvisning på brukte produkter Brannteknisk prosjektering: -Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag -Andre relevante prosjekteringsdokumenter -Korrespondanse av betydning for brannteknisk prosjektering. Tegninger: -Orienteringsplaner -Branntegninger -Rømningsplaner -Situasjonsplan som viser oppstillingsplass for brannvesen. 2 Bygg 20 Bygning generelt 21 Grunn og fundamenter Beskrivelse av bygget 22 Bæresystemer 23 Yttervegger 24 Innervegger 25 Dekker 26 Yttertak 27 Fast inventar 28 Trapper balkonger m.m. 29 Andre bygningstekniske deler 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Beskrivelse av anlegget 31 Sanitær 32 Varme 33 Brannslokking 34 Gas og trykkluft 35 Prosesskjøling 36 Luftbehandling 37 Komfort kjøling 38 Vannbehandling

8 39 Andre VVS-installasjoner 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt 41 Basisinstallasjon for elkraft Beskrivelse av anlegget Side 8 av Høyspent forsyning 43 Lavspent forsyning 44 Lys 45 El varme 46 Reservekraft 49 Andre elkraft installasjoner 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt 51 Basis installasjon for tele og automasjon Beskrivelse av anlegget 52 Integrert kommunikasjon 53 Telefoni og personsøking 54 Alarm og signal 55 Lyd og billede 56 Automatisering 57 Instrumentering 59 Andre installasjoner for tele og automatisering 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner generelt 61 Prefabrikkerte rom 62 Person og varetransport Beskrivelse av anlegget 63 Transportanlegg for småvarer m.v. 64 Sceneteknisk utstyr 65 Avfall og støvsugning 66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet 67 Løs spesialutrustning for virksomhet 69 Andre tekniske installasjoner 7 Utendørs 70 Utendørs generelt 71 Bearbeidet terreng Beskrivelse av anlegget 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS 74 Utendørs elkraft 75 Utendørs tele og automatisering 76 Veier og plasser 77 Park og hage 78 Utendørs infrastruktur 79 Andre utendørs anlegg Byggesak Relevant korrespondanse, referater, juridiske dokumenter og andre relevante byggesaksdokumenter. (Håndteres av byggherrens prosjektleder) Tegninger og beregninger 2 bygg Tegningsliste ARK -Låsplan

9 -Romskjema -Fargeskjema -Gulvskjema -Situasjonsplan med inntegnede bygninger, konstruksjoner, veier, parkering og fallforhold med koter. -Etasjeplaner -Takplan -Hovedsnitt -Fasadetegninger -Himlingsplaner -Skjemategninger -Detaljer Byggeteknikk -Tegninger av samtlige bærekonstruksjoner, inkl. armeringstegninger -Nødvendige konstruksjonssnitt. -Detaljtegninger Geoteknikk -Planer som viser utgravinger, utfyllinger, sprengningsarbeider og bygningenes omriss. -Planer, oppriss, snittegninger av alle fjellskjæringer, utgravingsskrenter, spuns- og støttevegger. Av disse skal fremgå eksisterende terreng, nytt terreng, lagdelinger, fjelloverflater, grunnvannsstand, stagrekker, bunndragere etc. 3 VVS-installasjoner -Tegningsliste -Detaljerte plantegninger med påført dimensjoner, kapasiteter, symboler og mengder. -Prinsipp- og oppleggsskjemaer -Snitt av teknisk rom og evt. andre kompliserte løsninger. -Systemtegninger, automatikkskjemaer og tavletegninger for automatikk. -Beregninger + grunnlag Side 9 av 16 4 Elkraft -Tegningsliste -Detaljerte plantegninger med komplett kursopplegg, angivelse av utstyr,punkter etc. -Enlinjeskjemaer -strømløpsskjemaer for

10 fordelingstavler -Beregninger + grunnlag 5 Tele og automatisering -Tegningsliste -Detaljerte plantegn. M. Komplett kursopplegg og versikt over plassering av komponenter, tavler og kommunikasjonskabler. -Systemtegninger som ikke medtas under VVS og elektro. -Beregninger + grunnlag 6 Andre installasjoner -Tegningsliste -Konstruksjons- og sytemtegninger som ikke er medtatt annet steds -Beregninger + grunnlag 7 Utomhus -Tegningsliste -Tomteteknisk plan med alle konstruksjoner, installasjoner og føringer -Utomhus plan med nye koter -Detaljert planteplan 8 Statiske beregninger 9 LCC-beregninger 10 Energiberegninger FDV, nivå 2 -Tverrfaglig drifts og vedlikeholdelsesbeskrivelse -Driftstegning -Nødprosedyre, sortert på hendelse. 1 Brannhåndbok -Rømningsplaner -Organisatoriske tiltak som er lagt til grunn i brannstrategien -Bruksanvisning for betjening av brannalarmanlegg 2 Bygg -Beskrivelse av bygget -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsesinstrukser for bygget. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Relevante dokumenter 3 VVS -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold Side 10 av 16

11 -Avstengningsguide for alle røranlegg ( I guiden skal medtas stengning via SD-anlegg eller fysisk, for eksempel pumper) -Relevante dokumenter 4 Elkraft -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Lyskildeoversikt -Relevante dokumenter 5 Tele og automatisering -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Relevante dokumenter 6 Andre installasjoner -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Avstengningsguide for evt. røranlegg -Relevante dokumenter 7 Utendørs -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Avstengningsguide for alle røranlegg -Skjøtselsplan -Relevante dokumenter Side 11 av 16

12 8.9 Innhold av FDV-dokumentasjonen Som hjelp til dem som skal samle FDV-dokumentasjonen er her en liten liste. Listen er ikke uttømmende, da det vil være konsulenter og entreprenører som har best oversikt over hva der trengs i hvert enkelt prosjekt. Det poengteres at FDV-dokumentasjonen skal være as-built og tilpasset det enkelte prosjekt. FDV-dokumentasjon, nivå 1 a. Utstyrslister b. Produktdata iht. utstyrslistene c. As-built tegninger d. All informasjon fra nivå 2 e. Romskjema f. Fargeskjema g. Bruksanvisninger for spesifikke produkter. FDV-dokumentasjon, nivå 2 Skal inneholde følgende: Driftstegning System- og funksjonsbeskrivelse av alle tekniske systemer Drifts- og vedlikeholdelsinstrukser, samt rutiner for alle fag Sjekklister for drift og vedlikehold for alle fag. Nødprosedyrer Lyskildeoversikt Avstengningsguide for alle anlegg Utstyrslister Fagkonsulenten skal utarbeide og vedlikeholde utstyrslister. I mappestrukturen er ferdige maler for utstyrslister i Excel-format. Disse skal maler skal benyttes. Utstyrslistene skal være dynamiske dokumenter som skal vedlikeholdes og suppleres av Fagkonsulenten i kontraktsperioden. Entreprenører er ansvarlig for at sine underentreprenører og leverandører samt tiltransporterte entreprenører og leverandører, blir gjort kjent med og får denne spesifikasjonen tilgjengelig, og at de krav som er beskrevet i denne spesifikasjonen blir fulgt. Entreprenørene plikter å overføre opplysninger til, samt å holde fagkonsulenten løpende orientert om relevante opplysninger for utstyrslistene. Der utarbeides en utstyrsliste for hver av de følgende kapitlene: 1 Branndokumentasjon 2 Bygg 2.Bygg_dørskjema 3 VVS 4 Elkraft 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs Alle vesentlige produkter og produkttyper skal medtas. Nedenstående er å betrakte som retningsgivende og et minimum: 1 Branndokumentasjon Branntetting: Alle gjennomføringer oppføres i utstyrslisten med eget identifikasjonsnummer. Unntatt er mindre gjennomføringer - et kabel, et trekkerør og et rør under 50mm. Disse føres med eget identifikasjonsnummer for hver type gjennomføring. Side 12 av 16

13 Brannisolering bygg: Hvert tilfelle hvor der skal brannisoleres oppføres i utstyrslisten med eget identifikasjonsnummer. Unntatt hvis der er flere identiske tilfelle, da oppføres de samlet med angivelse av type. Brannisolering, tekniske fag: Hvert tilfelle hvor der skal brannisoleres oppføres i utstyrslisten med eget identifikasjonsnummer. Unntatt hvis der er flere identiske tilfelle, da oppføres de samlet med angivelse av type. 2 Bygg Synlige produkter som vinduer, foldevegger, dører, heisescene, røykluke, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Typer på bygningsprodukter som vegg, gulvbelegg, fast innredning, listverk, takfolie etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 3 VVS Synlige eller utskiftbare produkter der er vesentlige for drifts og vedlikehold, som pumper, trykkreg.ventiler, stengekraner, stakeluker, VAV-spjeld, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Synlige eller utskiftbare produkter som er mindre vesentlige for drift og vedlikehold, som kraner, klosettskåler, luftventiler etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 4 Elkraft Markeringslys, ledelys og alle andre produkter som er koblet mot et adressertbart system, skal føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Synlige eller utskiftbare produkter som stikk, kontakter, installasjonskanaler, armaturer etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Typer av innbyggede produkter som trekkerør, kabler, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 5 Tele og automatisering Branndetektorer, temperaturfølere, trykkfølere og alle andre produkter som er koblet mot et adresserbart system, skal føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Synlige eller utskiftbare produkter som type stikk,?kontakter etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Typer av innebygde produkter som kabler føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 6 Andre installasjoner Synlige eller utskiftbare produkter som for eksempel heis, sentralstøvsuger, takheis etc. Om hvert produkt skal ha eget identifikasjonnummer eller om produkttype skal brukes, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 7 Utendørs Utskiftbare produkter og produkter som er vesentlig for drift og vedlikehold, som lekeapparater, benker, lysarmaturer, trekkekummer, sandfangskummer, stakekummer, stengekraner, fettutskiller, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Typer av innbygde produkter som trekkerør, kabler, bunnledninger etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Planteliste Typer av synlige og for drift mindre vesentlige produkter som type kantstein, type heller etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Identifikasjonsnummeret benyttes både på tegninger, i dokumentasjonen, og på selve komponenten. På tegningene skal identifikasjonsnummeret ligge som eget lag. Side 13 av 16

14 8.11 Fysisk merking Fysisk merking skal være minimum det som er listet opp i nedenstående tabell. I tillegg skal alle rørledninger merkes med strømningsretninger ved avgreninger og kabler merkes i begge ender. Skjulte stengeventiler, spjeld, komponenter osv., skal i tillegg merkes på himlingsprofil, luke etc. Utførelsen av merkingen skal være iht. PA 0802 Statsbyggs tverrfaglige merkesystem og identifikasjonsnummeret iht Merking skal være i samsvar med dokumentasjonen. Denne beskrivelse omhandler ikke lovpliktig merking, slik at det vil komme i tillegg. Fag område Generelt: Bygningsdeler / anlegg som minimum skal merkes. Fysisk merking av bygningsdeler og tekniske anlegg, omfatter alle enheter som krever jevnlig tilsyn og vedlikehold 2 Bygg: Rom Branntetting Dører med el-sluttstykke eller alarmoppkobling Røykluker, porter etc. Evt. andre bygningsdeler 3 VVS: 31 Sanitær Rørledninger og stengekraner Armaturer montert i ledningsnettet frem til utstyr Større utstyr som varmtvannsberedere, pumper mm, men ikke sanitærutstyr i rommene Stakeluker Automatikkomponenter 32 Varmesystem Rørledninger og stengekraner Armaturer Utstyr som kjeler, pumper, ekspansjonskar, osv. Automatikkomponenter 33 Brannslokking Slangevindere Løst slukke utstyr Sprinklersentral inkl. stoppekran og annet utstyr. 34 Gass og trykkluft system 35 Kulde / kjølesystem Rørledninger og stengekraner Armaturer Utstyr som kjeler, pumper, ekspansjonskar, osv. Automatikkomponenter 36 Luftbehandling Kanalnettet Spjeld Utstyr som aggregater, vifter, osv. Automatikkomponenter 4 Elkraft Hovedinntak Kabler merkes i begge ender. El-tavler og kabelavslutninger i el tavler Stikkontakter, brytere og termostater Lysarmaturer tilkoblet adressertbart system. Direkte koblede lysarmaturer merkes med kurs, likt stikkontakter Lysarmaturer koblet i stikkontakt, merkes stikkontakten Nødlysarmaturer Varmeovner Motorer og andre faste elkraftuttak 5 Tele og automatisering Automatiseringstavler og kabelavslutninger i disse Branndetektorer Side 14 av 16

15 Brannklokker, evt. talevarslingshøytalere Alle tilkoblede komponenter Stikkontakter og patchepanel for kommunikasjonsanlegg Antenneuttak 6 Andre Nødstrømsaggregat installasjoner 7 Utendørs Lekeplassutstyr Stoppekraner, inkl. kummer. Stikkontakter Oljeutskiller Fettutskiller 8.12 Opplæring av driftspersonalet Entreprenøren skal utarbeide og gjennomføre et opplæringsprogram for eiers drifts- og vedlikeholdspersonell. Entreprenøren er ansvarlig for å lage en plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringsplanen skal inneholde en beskrivelse av opplæringsprogrammet, agenda for kursetc. Planen skal sendes Byggherren for godkjennelse senest 3 måneder før ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. Første fase av opplæring av driftspersonalet skal gjennomføres senest 2 uker før overlevering av kontraktsarbeidene. I første fase skal utføres all opplæring mht. brann og rømning. Dersom brukeren ikke har personale til rådighet på dette tidspunkt, tas opplæringen når brukers personale er klar. Entreprenøren skal stille med nødvendig opplæringsmateriell samt lokaler for å gjennomføre opplæringen. Generelt skal opplæringen som minimum gjøre driftspersonalet i stand til: å forstå daglig drift og vedlikehold, slik at anleggene fungerer iht. prosjekterte forutsetninger. å håndtere feilsøking a håndtere situasjoner med nødstopp og igangsetting av anleggene etter driftsstans a søke etter informasjon i FDV-dokumentasjonen for anleggene. a forstå og ivareta alle drift- og vedlikeholdsoppgaver Nedenfor er noen stikkord for opplæringens minimums innhold innenfor de enkelte fagområder. Fag område Generelt: Bygg: Utendørs Sanitæranlegg Varmeanlegg Opplæringen skal minst omfatte Bruk av FDV-dokumentasjon Lås, beslag og sikringssystemer Forutsetninger for renhold av alle overflater. Forutsetninger for vedlikehold av utvendige og innvendige overflater som dører, vinduer, vegger, fasader, tak etc. Bygningstekniske tiltak for brannsikring, branndører, panikkbeslag, røykluker, stiger, rømningsveier etc. Håndtering av porter Forutsetninger for daglig renhold av utendørsarealer Gjennomgang av skjøtselsplan Gjennomgang av anlegg for snøsmelting, avrenning av overflatevann, garasjer og parkeringsanlegg. Gjennomgang av systemoppbygning og funksjon Gjennomgang av føringsveier vertikalt og horisontalt. Side 15 av 16

16 Ventilasjonsanlegg Kjøleanlegg Andre VVS-relaterte anlegg Automasjon SD-anlegg Elektro Daglig betjening av utstyr Daglig tilsyn/ettersyn Vedlikeholds behov Serviceavtalens omfang og begrensninger. Gjennomgang av omfang og nivå på anleggene VVS-tavler, oppbygging og dekning Betjening av alle tilkoblede systemer Feilsøking og feilretting via SD-anlegg Kontroll av de tekniske anlegg iht. FDV, driftsinstruks Bruk av alarmanlegg for brann, sykesignal, tyveri etc. Serviceavtalenes begrensninger og omfang. Skifting av defekte lyskilder. Bruk av lysstyringsanlegg og adresserbare nødlysanlegg Side 16 av 16

PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet)

PA 0802 Tverrfaglig Merkesystem (TFM-systemet) PA 0802 "Tverrfaglig Merkesystem" (TFM-systemet) Prosjekteringsanvisning Anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet (Basert på FoU-prosjekt nr 50083 - "Tverrfaglig merkesystem for bygninger") Innledning:

Detaljer

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Merkesystem 2012. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune. ://www.fkok.no. Oslo kommune. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Oslo kommune Felles kravspesifikasjon Oslo kommune - Merkesystem Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Merkesystem 2012 Utgave 1.0 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 82 ://www.fkok.no

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker

Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg. IKEA Ringsaker Funksjonsbeskrivelse elektro anlegg IKEA Ringsaker Tiltakshaver: Utarbeidet av: IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Dato: 05. desember 2012 Rev. Dato: 01. mars 2013 IKEA Eiendom Holding ASSide 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg

Prosjekteringsanvisning. Elektrotekniske anlegg NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske anlegg FYLKESKOMMUNE Fylke dato: Filnavn: 12.01.2011 EIENDOM ver 161.doc FEF dato: Side 1 av 17 1 Prosjekteringsanvisning Elektrotekniske

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE 1 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K 401 ELEKTRO Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE Byggherre: Sandefjord Kommunes Boligstiftelse v/usbl Prosjekt: Vardeveien 41 VVS installasjoner F2 2015-01-06 For anskaffelse Joott Fbell Fbell D1 2014-12-12 Tilbudsdokument

Detaljer

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS

IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS Tiltakshaver Utarbeidet av Dato Rev. Dato : : : : IKEA EIENDOM HOLDING AS Itech AS 21. Februar 2013 1. Mars 2013 IKEA Eiendom Holding AS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 310 Sanitærinstallasjoner, generelt....22

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG PA 4 ELEKTROTEKNISKE FAG REV. 20.09.09 Side 1 av 17 INNHOLD INNHOLD...2 1 GENERELLE BESTEMMELSER ELEKTRO...4 1.1 Krav til prosjekteringen...4 1.2 Ansvarsmatrise...4

Detaljer

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0

Tilbudsgrunnlag FROLAND KOMMUNE. Verkstedbygg Utvidelse og ombygging. Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 FROLAND KOMMUNE Verkstedbygg Utvidelse og ombygging Tilbudsgrunnlag Totalentreprise Dok. Id.: PG-01 12.09.2012 Ver. 0 Tilbudsgrunnlag Side: 2 av 39 Innholdsfortegnelse 1. TILBUDSSKJEMA... 5 1.1 Tilbudssum...

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE

BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE i BYGGEHÅNDBOK FOR BÆRUM KOMMUNE Utgave 2005 m/revisjoner, oppdatert 2011 ii INNHOLDSFORTEGNELSE MÅL OG HENSIKT... iv HISTORIKK... iv OPPBYGGING, BRUK OG VEDLIKEHOLD... iv MÅLGRUPPE / BRUKERE... iv SPROSEDYRER....

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom

Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom Sandnes kommune eiendom og Stavanger Eiendom DAK manual for FDV-, brann-, vvs- og elektro-tegninger Side 1 av 23 Forord Denne DAK-manualen har i hovedsak blitt utarbeidet av Sandnes kommune. Høsten 2004

Detaljer

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune

Edwin Ruud barnehage Eidsberg kommune Edwin Ruud barnehage 1 TILBUDSSAMMENDRAG Barnehage komplett inkl Fløy C Fløy C 10 Fellesytelser kr 40 Elkraft generelt kr 50 Tele og automatisering, generelt kr 60 Andre installasjoner, generelt kr 70

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el.

Prosjekteringsanvisning 4. Elektrotekniske anlegg Inkl. Tele- og automatisering, Heiser og Utomhus el. NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning. Elektroniske anlegg Fylke dato: 21.01.2008 Filnavn: ver163.doc FEF dato: 02.10.07 Side 1 av 12 Prosjekteringsanvisning 4 Elektrotekniske anlegg

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

Kravspesifikasjon 2010 D R I F T O G V E D L I K E H O L D - D E L 1 : D r i f t

Kravspesifikasjon 2010 D R I F T O G V E D L I K E H O L D - D E L 1 : D r i f t D R I F T O G V E D L I K E H O L D - D E L 1 : D r i f t Kravspesifikasjon 2009 I N N H O L D A Orientering... 5 A1 Hensikt med bøkene... 5 A2 Visjon og mål med bøkene... 7 A3 Brukere av bøkene... 9 A4

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK

PROSJEKTERINGSHÅNDBOK PROSJEKTERINGSHÅNDBOK for studentboliger 2 17.11.11 For implementering i ESchram kvalitetshåndbok 1c 14.11.11 Romnummer, vedlegg i ESchram 1b 8.7.11 For kommentar ESchram TT/ØM KSand 1.1 8.2.10 For anbud

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING

GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT SKOLE REHABILITERING FORPROSJEKT REV-2 ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no FEB 2014 ASKIM KOMMUNE GRØTVEDT

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

FDVU-BIM - Fosen videregående skole. Forfatter: Olav Alseth

FDVU-BIM - Fosen videregående skole. Forfatter: Olav Alseth FDVU-BIM - Fosen videregående skole Forfatter: Olav Alseth Dato: 27.05.2013 1. Sammendrag Tittel: FDVU-BIM Fosen videregående skole Dato: 27.05.2013 Deltaker: Veileder: Oppdragsgiver: Olav Alseth Bjørn

Detaljer

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune

EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune EIDEBAKKEN SKOLE Lyngen kommune FELLES TILBUDSGRUNNLAG / BOK 0 - (PA-BOK) - (HMS-Plan) - (Tekniske redegjørelser) Innholdsfortegnelse A. Tilbudsinnbydelse... 3 B. Prosjektet... 4 B1. Innledning... 4 B2.

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer