BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjonsdato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BYGGEHÅNDBOK Ålesund kommunale Eiendom KF Revisjonsdato: 30.03.2011"

Transkript

1 8 Krav til FDV- dokumentasjon 8.1 Generelt 8.2 Definering av begreper 8.3 Oppbygning og prosjekteringsgrunnlag 8.4 Ansvar/arbeidsfordeling 8.5 Fremdrift 8.6 Krav til formater og levering 8.7 Nummerering og navngivning av filer 8.8 Mappestrukturen og hva skal ligge hvor 8.9 Innhold av FDV-dokumentasjonen 8.10 Utstyrslister 8.11 Fysisk merking 8.12 Opplæring av driftspersonalet Side 1 av 16

2 8 Krav til FDV- dokumentasjon 8.1 Generelt Dette dokumentet er generelt og omfatter utomhusanlegg, alle bygningsdeler, tekniske systemer og anlegg, og levert utstyr. I tillegg til de generelle kravene i dette dokumentet gjelder spesielle krav beskrevet i de fagspesifikke kapitlene. Relevant dokumentasjon fra alle faser av prosjektet skal oppdateres til "Som bygget" og implementeres som del av FDV- dokumentasjon. FDV dokumentasjonen skal være beskrevet på produktnivå for alle komponenter som krever drift og vedlikehold. Oppbygging og struktur av FDV dokumentasjonen er iht. denne beskrivelse. 8.2 Definering av begreper Nødprosedyrer Driftstegning En beskrivelse/veiledning på hvordan bestemte anlegg/bygg skal håndteres ved en gitt nødsituasjon. F. eks. manuell nedfiring av heis; avstengingsguide på røranlegg, hva gjøres hvis et sprinklerhoved feilutløses osv. Orienteringsplanen, med plassering av vesentlige tekniske anlegg, beskrevet nærmere i Byggehåndbokens kap. 1 Generelle bestemmelser. Tverfaglig beskrivelse Skal vise sammenhengen mellom alle fag, slik at det gis en god oversikt over grensesnittene. For eksempel vil det være naturlig å ha en beskrivelse av de tanker som er gjort for å sikre et godt inneklima. Tverfaglig drifts- og vedlikeholdsbeskr. Skal gi en overordnet beskrivelse, på tvers av fag, av hvordan bygget skal driftes. For eksempel er det ofte slik at varmeanlegg og ventilasjonsanlegg må samkjøres, for å sikre godt inneklima. 8.3 Oppbygning og prosjekteringsgrunnlag Ytelser for FDV - dokumentasjon for entreprisen består av tre hoveddeler : FDV - dokumentasjon Fysisk merking av bygningsdeler og tekniske anlegg Opplæring av driftspersonalet FDV-dokumentasjonen deles opp i tre nivåer. Ansvaret for at FDV en deles i nivå 1 og 2, er dem som utarbeider de aktuelle dokumenter. Nivå 1: Skal inneholde den samlede FDV-dokumentasjon Nivå 2: Skal inneholde det som driftspersonalet trenger i den daglige drift og i nødssituasjoner. Nivå 3: Skal inneholde det som brukeren trenger for å bruke bygget. Denne utarbeides av byggherren. Følgende Prosjekteringsanvisninger skal legges til grunn: NS 3451:2009 og PA 0802 Statsbyggs tverrfaglige merkesystem, skal legges til grunn for system og komponentkoder. Tegningsnummerering skal være iht. kap. 1.4 Krav til tegningsnummerering Side 2 av 16

3 Romnummer skal være iht. kap. 1.5 Krav til romnummerering 8.4 Ansvar/arbeidsfordeling Ved totalentreprise er totalentreprenøren pliktig til å utføre oppgavene til PGL, fagkonsulentene og entreprenørene Prosjekteringsgruppeleder (PGL) (som har det tverrfaglige prosjekteringsansvar) skal i prosjektet planlegge og tilrettelegge for overføring av nødvendig informasjon fra prosjektet til byggherren og den fremtidige driftsorganisasjonen, på en måte som sikrer effektiv forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Entreprenørene -skal fysisk merke bygningsdeler og tekniske anlegg -skal utarbeide FDV-dokumenter for egne fag. -skal navngi egne filer i FDV-dokumentasjonen iht. merkesystem og utstyrsliste, samt videresende disse til fagkonsulentene for implementering i mappestrukturen. -skal foreta opplæring av driftspersonell. -skal rapportere til fagkonsulenten om forhold som har innflytelse på as-built dokumentasjon Fagkonsulentene -skal sikre tverrfaglig sammenheng innen eget fagområde og alle grensesnitt til andre fagområder -skal utarbeide utstyrsliste innen eget fagområde -skal innhente FDV-dokumentene fra entreprenørene. -skal tilføie egne produkter (tegninger, beskrivelser osv). -skal koordinerer FDV-dokumentasjonen innen eget fagområde og legge FDV-dokumentasjonen på plass i den digitale mappestrukturen. PGL -skal sikre tverrfaglighet i all FDV-dokumentasjonen. -skal foranledige tverrfaglig beskrivelse, tverrfaglig driftsinstruks og drifts-/orienteringsplan for FDV, nivå 2 -skal samle all FDV-dokumentasjon, og overlevere dette til byggherren. 8.5 Fremdrift Totalentreprise Overlevering av FDV- dokumentasjon skal skje som følger: 1. Overlevering av utstyrsliste senest 8 uker etter kontraktsinngåelse. 2. FDV skal være levert byggherre minimum 4 uker før planlagt overtakelse. Dette gjelder også delovertakelse. 3. Komplett FDV- dokumentasjon skal være levert og godkjent av byggherren innenfor entreprenørens frist for oversendelse av sluttoppgjør. Hvis ikke fristen overholdes, kan byggherren ved utbetaling av sluttoppgjøret holde tilbake et beløp, som sikrer at man kan få materialet utarbeidet av en tredje part, for totalentreprenørens regning og risiko Hovedentreprise Overlevering av FDV- dokumentasjon skal skje som følger: 1. PGL overleverer utstyrsliste senest 3 uker før utsendelse av tilbudsdokumenter. 2. Entreprenørene skal ha levert FDV til fagkonsulentene senest 5 uker før planlagt overtakelse. Dette gjelder også ved delovertakelse. FDV dokumentasjon, som er en direkte følge av utførelsen og derfor ikke er tilgjengelig på dette tidspunkt, kan ettersendes umiddelbart etter utførelsen er ferdig. For eksempel innreguleringsrapport på vannbåren varme. Side 3 av 16

4 3. PGL overleverer komplett FDV til byggherren senest 4 uker før planlagt overtakelse. Dette gjelder også ved delovertakelse. 4. Hvis ikke ovenstående frister overholdes, kan byggherren ved utbetaling av sluttoppgjøret, holde tilbake et beløp, som sikrer at man kan få materialet utarbeidet av en tredje part for entreprenørenes/konsulentenes regning og risiko Mottak og kontroll av dokumentasjon FDV- dokumentasjonen skal leveres Byggherren for kontroll. Overlevering til byggherre skal skje så tidlig at denne får rimelig tid slik at dokumentasjonen kan kontrolleres. Rimelig tid, vil avhenge av prosjektets størrelse, men min. 14 dager. Ved eventuelle feil og mangler skal oppretting skje innen for 3 uker. Oppretting skjer med samme arbeidsfordeling som opprettelsen av FDV en. At byggherren godkjenner FDV en i fht. Plan og Bygningsloven, er ikke ensbetydende med at FDV en er godkjent i fht. byggehåndboken og kontrakten. 8.6 Krav til formater og levering Generelt All FDV- og sluttdokumentasjon, inkl. tegninger, skal i utgangspunktet leveres i elektronisk format. Under er beskrevet hva som skal leveres i papir. Alle FDV-filer skal lagres i Ålesund kommunale Eiendoms mappestruktur. Mappestrukturen lastes ned fra følgende internetside FDV- og sluttdokumentasjonen skal leveres i et sett CD er (eller annen praktisk overføring til ÅKE s server) All dokumentasjonen skal overleveres på norsk og i digitalt format. Tillatte formater er Microsoft Excel, Microsoft Word, AutoCAD, IFC (BIM) eller pdf- format (Adobe Acrobat). All tabellarisk informasjon (lister, oversikter, rapporter) skal leveres i Excel. Kun tekstdokumentasjon kan evt. leveres i Word-format. Alle dokumenter skal være fri for hyperkoblinger og linker. Tegninger Ved sluttleveranse skal alle tegninger, as-built, oversendes byggherren i sin helhet. Dette innebærer at elektronisk sluttleveranse skal inkludere : Alle tegningsfiler og modellfiler i AutoCAD 2002 eller nyere. Tegningene skal bygges opp med X-ref slik at oppdatering kun gjøres et sted. For eksempel hvis ARK-tegning endres, så er ARK-delen av de tekniske tegninger automatisk oppdatert. Dersom der er utarbeidet BIM-model, skal denne oppdateres til asbuilt og leveres i original format og i IFC-format. Alle tegninger i PDF-format I tillegg skal alle originalfiler fra andre DAK system (enn AutoCAD) oversendes, dersom dette er benyttet i tegningsproduksjonen. Papir Følgende skal i tillegg leveres i papirformat: 1 Brann og rømningsplaner 2 Planer og hovedsnit fra ARK og tekniske fag 3 Avstengningsguider til alle røranlegg 4 Nødprosedurer Side 4 av 16

5 8.7 Nummerering og navngivning av filer Nummereringen beskrevet her under, er den gjennomgående nummerering som skal brukes i hele prosjektet, både i dokumentasjonen og fysisk merking. Gjelder mappen >Byggesak< Denne mappe håndteres av byggherrens prosjektleder, som oppdeler denne mappe i en struktur som passer det enkelte prosjekt og lagrer med filnavn som anskueliggjør hva dokumentet inneholder. Gjelder mappene >FDV, nivå 1< og >FDV nivå 2< Alt FDV-dokumentasjon skal nummereres iht. PA 0802 Statsbyggs tverrfaglige merkesystem (TFM), med NS3451:2009 innarbeidet. TFM-systemet er bygget opp slik at alle produkter (vegg, dør, pumpe, kontakt etc) har eget identifikasjonsnummer. Identifikasjonsnummeret er satt sammen av 3 ulike numre: lokaliseringsnr., systemnr. og produktnr. Lokaliseringsnummer: Brukes ikke hos ÅKE Systemnummer: Erstattes av NS3451:2009 (bygningsdelstabellen) med de tilføyelser som står i tabellen i 8.8, som viser mappestrukturen. Produktnummer: I henhold til TFM-systemet (statsbygg). Alle filnavn skal starte med dette nummer og deretter et kort generelt navn på produktet og til sist et navn som beskriver hva dokumentet inneholder. Eksempel: I Statsbyggs anvisning for praktisk bruk av TFM-systemet er der i kapitlet for VVS angitt et eksempel for en tilluftsvifte. Med NS3451:2009 innarbeidet, vil koblingsskjemaet for pågjeldende tilluftsvifte, da få følgende filnavn: JV40_vifte_koblingsskjema og skal ligge i mappe >36 Luftbehandling< De dokumenter som ikke er knyttet til et spesifikt produkt, gis nummer etter mappen de er plassert i og et entydig navn. Gjelder mappen >Tegninger og statikk< Tegninger nummereres iht. tegningsmalen. Når det gjelder statikk utarbeider RIB mappestruktur og navngir filene i et system som passer til det enkelte prosjekt Vinduer Vinduer skal ha identifikasjonsnummer som beskrevet over, hvor hele identifikasjonsnummeret brukes i utstyrslisten og ved navngivning av filer. På plan- og skjemategninger er det nok å bruke produktnummeret Dører Dører skal ha indetifikasjonsnummer som beskrevet over. I tillegg får dørene et entydig dørnummer, bassert på romnummer (romnummer er beskrevet i byggehåndboken kap. 1 Generelle bestemmelser), slik alle dører skal ha nummer etter denne mal: Systemnummer-produktnummer-dørnummer Side 5 av 16

6 Dørnummer Dørnummeret er defineret som nummeret til det rom som døren går inn til, med et løpenummer bak. Hvis der er flere dører til det samme rom får hver dør sitt eget løpenummer, slik alle dører får et unikt dørnummer. Eksempel Til rom nummer 102 er der tre dører, alle innerdører, hvor to av dørene er ens. Disse får da følgende nummer: DI DI02T DI02T Utstyrsliste/Dørskjema Der utarbeides egen utstyrsliste for dører, som samtidig skal fungere som dørskjema, se eksempel under mal for utstyrsliste. Utstyrsliste dør, skal minimum inneholde følgende kolonner. Systemnummer Produktnummer Dørnummer Romnavn Dørtype Karmmål, en eller to-fløyet Slagretning/skyvedør (åpningsfelt v. to-fløyet Brannklasse Lydklasse Terskel Dørblad, laminat/farge Farge på karm og gerikter Vegg-type Vegg-tykkelse Leverandør Lås og beslag Der skal utarbeides egen lås og beslagsliste, med en egen linje for hver dør og hvor første kolonne er dørnummeret. Der er ikke behov for systemnummer. Om produktnummer tas med, vurderes i hvert enkelt prosjekt. Lås og beslag skal ikke nummereres iht. TFM. Dørene nummeres og via lås og beslagslisten kan spesifikke beslag identifiseres. På lås og beslagslisten brukes produsentens nummerering. Det er da vesentlig at filnavnet til de enkelte datablad navngis slik: Produsentes nummer+navn på produkt. Der må være entydig sammenheng mellom lås og beslagslisten og filnavnet. Side 6 av 16

7 8.8 Mappestrukturen og hva skal ligge hvor FDV-dokumentene legges i mappestrukturen iht. til nedenstående skjema. Dokumenter som følger NS 3451:2009 er ikke nevnt i skjemaet. Mapper, lag 1 Mapper, lag 2 Mapper, lag 3 FDV, nivå 1 -Tverrfaglig beskrivelse -Innholdsfortegnelse -Utstyrsliste alle fag 1 Branndokumentasjon -Utstyrsliste for 1 branndokumentasjon -Innholdsfortegnelse Side 7 av Brann- og røyktetting -Databladm. godkjenning av brukte produkter -Monteringsanvisning på brukte produkter 12 Brannisolering, bygg: -Datablad m. godkjenning av brukte produkter -Monteringsanvisning på brukte produkter 13 Brannisolering, tekniske fag: -Datablad m. godkjenning av brukte produkter -Monteringsanvisning på brukte produkter Brannteknisk prosjektering: -Brannteknisk prosjekteringsgrunnlag -Andre relevante prosjekteringsdokumenter -Korrespondanse av betydning for brannteknisk prosjektering. Tegninger: -Orienteringsplaner -Branntegninger -Rømningsplaner -Situasjonsplan som viser oppstillingsplass for brannvesen. 2 Bygg 20 Bygning generelt 21 Grunn og fundamenter Beskrivelse av bygget 22 Bæresystemer 23 Yttervegger 24 Innervegger 25 Dekker 26 Yttertak 27 Fast inventar 28 Trapper balkonger m.m. 29 Andre bygningstekniske deler 3 VVS 30 VVS-installasjoner generelt Beskrivelse av anlegget 31 Sanitær 32 Varme 33 Brannslokking 34 Gas og trykkluft 35 Prosesskjøling 36 Luftbehandling 37 Komfort kjøling 38 Vannbehandling

8 39 Andre VVS-installasjoner 4 Elkraft 40 Elkraft, generelt 41 Basisinstallasjon for elkraft Beskrivelse av anlegget Side 8 av Høyspent forsyning 43 Lavspent forsyning 44 Lys 45 El varme 46 Reservekraft 49 Andre elkraft installasjoner 5 Tele og automatisering 50 Tele og automatisering, generelt 51 Basis installasjon for tele og automasjon Beskrivelse av anlegget 52 Integrert kommunikasjon 53 Telefoni og personsøking 54 Alarm og signal 55 Lyd og billede 56 Automatisering 57 Instrumentering 59 Andre installasjoner for tele og automatisering 6 Andre installasjoner 60 Andre installasjoner generelt 61 Prefabrikkerte rom 62 Person og varetransport Beskrivelse av anlegget 63 Transportanlegg for småvarer m.v. 64 Sceneteknisk utstyr 65 Avfall og støvsugning 66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet 67 Løs spesialutrustning for virksomhet 69 Andre tekniske installasjoner 7 Utendørs 70 Utendørs generelt 71 Bearbeidet terreng Beskrivelse av anlegget 72 Utendørs konstruksjoner 73 Utendørs VVS 74 Utendørs elkraft 75 Utendørs tele og automatisering 76 Veier og plasser 77 Park og hage 78 Utendørs infrastruktur 79 Andre utendørs anlegg Byggesak Relevant korrespondanse, referater, juridiske dokumenter og andre relevante byggesaksdokumenter. (Håndteres av byggherrens prosjektleder) Tegninger og beregninger 2 bygg Tegningsliste ARK -Låsplan

9 -Romskjema -Fargeskjema -Gulvskjema -Situasjonsplan med inntegnede bygninger, konstruksjoner, veier, parkering og fallforhold med koter. -Etasjeplaner -Takplan -Hovedsnitt -Fasadetegninger -Himlingsplaner -Skjemategninger -Detaljer Byggeteknikk -Tegninger av samtlige bærekonstruksjoner, inkl. armeringstegninger -Nødvendige konstruksjonssnitt. -Detaljtegninger Geoteknikk -Planer som viser utgravinger, utfyllinger, sprengningsarbeider og bygningenes omriss. -Planer, oppriss, snittegninger av alle fjellskjæringer, utgravingsskrenter, spuns- og støttevegger. Av disse skal fremgå eksisterende terreng, nytt terreng, lagdelinger, fjelloverflater, grunnvannsstand, stagrekker, bunndragere etc. 3 VVS-installasjoner -Tegningsliste -Detaljerte plantegninger med påført dimensjoner, kapasiteter, symboler og mengder. -Prinsipp- og oppleggsskjemaer -Snitt av teknisk rom og evt. andre kompliserte løsninger. -Systemtegninger, automatikkskjemaer og tavletegninger for automatikk. -Beregninger + grunnlag Side 9 av 16 4 Elkraft -Tegningsliste -Detaljerte plantegninger med komplett kursopplegg, angivelse av utstyr,punkter etc. -Enlinjeskjemaer -strømløpsskjemaer for

10 fordelingstavler -Beregninger + grunnlag 5 Tele og automatisering -Tegningsliste -Detaljerte plantegn. M. Komplett kursopplegg og versikt over plassering av komponenter, tavler og kommunikasjonskabler. -Systemtegninger som ikke medtas under VVS og elektro. -Beregninger + grunnlag 6 Andre installasjoner -Tegningsliste -Konstruksjons- og sytemtegninger som ikke er medtatt annet steds -Beregninger + grunnlag 7 Utomhus -Tegningsliste -Tomteteknisk plan med alle konstruksjoner, installasjoner og føringer -Utomhus plan med nye koter -Detaljert planteplan 8 Statiske beregninger 9 LCC-beregninger 10 Energiberegninger FDV, nivå 2 -Tverrfaglig drifts og vedlikeholdelsesbeskrivelse -Driftstegning -Nødprosedyre, sortert på hendelse. 1 Brannhåndbok -Rømningsplaner -Organisatoriske tiltak som er lagt til grunn i brannstrategien -Bruksanvisning for betjening av brannalarmanlegg 2 Bygg -Beskrivelse av bygget -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsesinstrukser for bygget. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Relevante dokumenter 3 VVS -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold Side 10 av 16

11 -Avstengningsguide for alle røranlegg ( I guiden skal medtas stengning via SD-anlegg eller fysisk, for eksempel pumper) -Relevante dokumenter 4 Elkraft -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Lyskildeoversikt -Relevante dokumenter 5 Tele og automatisering -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Relevante dokumenter 6 Andre installasjoner -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Avstengningsguide for evt. røranlegg -Relevante dokumenter 7 Utendørs -System og funksjonsbeskrivelse av alle anlegg. -Rutiner, drifts- og vedlikeholdelsinstrukser for alle anlegg. -Sjekklister for drift og vedlikehold -Avstengningsguide for alle røranlegg -Skjøtselsplan -Relevante dokumenter Side 11 av 16

12 8.9 Innhold av FDV-dokumentasjonen Som hjelp til dem som skal samle FDV-dokumentasjonen er her en liten liste. Listen er ikke uttømmende, da det vil være konsulenter og entreprenører som har best oversikt over hva der trengs i hvert enkelt prosjekt. Det poengteres at FDV-dokumentasjonen skal være as-built og tilpasset det enkelte prosjekt. FDV-dokumentasjon, nivå 1 a. Utstyrslister b. Produktdata iht. utstyrslistene c. As-built tegninger d. All informasjon fra nivå 2 e. Romskjema f. Fargeskjema g. Bruksanvisninger for spesifikke produkter. FDV-dokumentasjon, nivå 2 Skal inneholde følgende: Driftstegning System- og funksjonsbeskrivelse av alle tekniske systemer Drifts- og vedlikeholdelsinstrukser, samt rutiner for alle fag Sjekklister for drift og vedlikehold for alle fag. Nødprosedyrer Lyskildeoversikt Avstengningsguide for alle anlegg Utstyrslister Fagkonsulenten skal utarbeide og vedlikeholde utstyrslister. I mappestrukturen er ferdige maler for utstyrslister i Excel-format. Disse skal maler skal benyttes. Utstyrslistene skal være dynamiske dokumenter som skal vedlikeholdes og suppleres av Fagkonsulenten i kontraktsperioden. Entreprenører er ansvarlig for at sine underentreprenører og leverandører samt tiltransporterte entreprenører og leverandører, blir gjort kjent med og får denne spesifikasjonen tilgjengelig, og at de krav som er beskrevet i denne spesifikasjonen blir fulgt. Entreprenørene plikter å overføre opplysninger til, samt å holde fagkonsulenten løpende orientert om relevante opplysninger for utstyrslistene. Der utarbeides en utstyrsliste for hver av de følgende kapitlene: 1 Branndokumentasjon 2 Bygg 2.Bygg_dørskjema 3 VVS 4 Elkraft 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs Alle vesentlige produkter og produkttyper skal medtas. Nedenstående er å betrakte som retningsgivende og et minimum: 1 Branndokumentasjon Branntetting: Alle gjennomføringer oppføres i utstyrslisten med eget identifikasjonsnummer. Unntatt er mindre gjennomføringer - et kabel, et trekkerør og et rør under 50mm. Disse føres med eget identifikasjonsnummer for hver type gjennomføring. Side 12 av 16

13 Brannisolering bygg: Hvert tilfelle hvor der skal brannisoleres oppføres i utstyrslisten med eget identifikasjonsnummer. Unntatt hvis der er flere identiske tilfelle, da oppføres de samlet med angivelse av type. Brannisolering, tekniske fag: Hvert tilfelle hvor der skal brannisoleres oppføres i utstyrslisten med eget identifikasjonsnummer. Unntatt hvis der er flere identiske tilfelle, da oppføres de samlet med angivelse av type. 2 Bygg Synlige produkter som vinduer, foldevegger, dører, heisescene, røykluke, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Typer på bygningsprodukter som vegg, gulvbelegg, fast innredning, listverk, takfolie etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 3 VVS Synlige eller utskiftbare produkter der er vesentlige for drifts og vedlikehold, som pumper, trykkreg.ventiler, stengekraner, stakeluker, VAV-spjeld, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Synlige eller utskiftbare produkter som er mindre vesentlige for drift og vedlikehold, som kraner, klosettskåler, luftventiler etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 4 Elkraft Markeringslys, ledelys og alle andre produkter som er koblet mot et adressertbart system, skal føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Synlige eller utskiftbare produkter som stikk, kontakter, installasjonskanaler, armaturer etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Typer av innbyggede produkter som trekkerør, kabler, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 5 Tele og automatisering Branndetektorer, temperaturfølere, trykkfølere og alle andre produkter som er koblet mot et adresserbart system, skal føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Synlige eller utskiftbare produkter som type stikk,?kontakter etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Typer av innebygde produkter som kabler føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. 6 Andre installasjoner Synlige eller utskiftbare produkter som for eksempel heis, sentralstøvsuger, takheis etc. Om hvert produkt skal ha eget identifikasjonnummer eller om produkttype skal brukes, må vurderes i hvert enkelt tilfelle. 7 Utendørs Utskiftbare produkter og produkter som er vesentlig for drift og vedlikehold, som lekeapparater, benker, lysarmaturer, trekkekummer, sandfangskummer, stakekummer, stengekraner, fettutskiller, etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hvert produkt. Typer av innbygde produkter som trekkerør, kabler, bunnledninger etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Planteliste Typer av synlige og for drift mindre vesentlige produkter som type kantstein, type heller etc. føres med eget identifikasjonsnummer for hver type produkt. Identifikasjonsnummeret benyttes både på tegninger, i dokumentasjonen, og på selve komponenten. På tegningene skal identifikasjonsnummeret ligge som eget lag. Side 13 av 16

14 8.11 Fysisk merking Fysisk merking skal være minimum det som er listet opp i nedenstående tabell. I tillegg skal alle rørledninger merkes med strømningsretninger ved avgreninger og kabler merkes i begge ender. Skjulte stengeventiler, spjeld, komponenter osv., skal i tillegg merkes på himlingsprofil, luke etc. Utførelsen av merkingen skal være iht. PA 0802 Statsbyggs tverrfaglige merkesystem og identifikasjonsnummeret iht Merking skal være i samsvar med dokumentasjonen. Denne beskrivelse omhandler ikke lovpliktig merking, slik at det vil komme i tillegg. Fag område Generelt: Bygningsdeler / anlegg som minimum skal merkes. Fysisk merking av bygningsdeler og tekniske anlegg, omfatter alle enheter som krever jevnlig tilsyn og vedlikehold 2 Bygg: Rom Branntetting Dører med el-sluttstykke eller alarmoppkobling Røykluker, porter etc. Evt. andre bygningsdeler 3 VVS: 31 Sanitær Rørledninger og stengekraner Armaturer montert i ledningsnettet frem til utstyr Større utstyr som varmtvannsberedere, pumper mm, men ikke sanitærutstyr i rommene Stakeluker Automatikkomponenter 32 Varmesystem Rørledninger og stengekraner Armaturer Utstyr som kjeler, pumper, ekspansjonskar, osv. Automatikkomponenter 33 Brannslokking Slangevindere Løst slukke utstyr Sprinklersentral inkl. stoppekran og annet utstyr. 34 Gass og trykkluft system 35 Kulde / kjølesystem Rørledninger og stengekraner Armaturer Utstyr som kjeler, pumper, ekspansjonskar, osv. Automatikkomponenter 36 Luftbehandling Kanalnettet Spjeld Utstyr som aggregater, vifter, osv. Automatikkomponenter 4 Elkraft Hovedinntak Kabler merkes i begge ender. El-tavler og kabelavslutninger i el tavler Stikkontakter, brytere og termostater Lysarmaturer tilkoblet adressertbart system. Direkte koblede lysarmaturer merkes med kurs, likt stikkontakter Lysarmaturer koblet i stikkontakt, merkes stikkontakten Nødlysarmaturer Varmeovner Motorer og andre faste elkraftuttak 5 Tele og automatisering Automatiseringstavler og kabelavslutninger i disse Branndetektorer Side 14 av 16

15 Brannklokker, evt. talevarslingshøytalere Alle tilkoblede komponenter Stikkontakter og patchepanel for kommunikasjonsanlegg Antenneuttak 6 Andre Nødstrømsaggregat installasjoner 7 Utendørs Lekeplassutstyr Stoppekraner, inkl. kummer. Stikkontakter Oljeutskiller Fettutskiller 8.12 Opplæring av driftspersonalet Entreprenøren skal utarbeide og gjennomføre et opplæringsprogram for eiers drifts- og vedlikeholdspersonell. Entreprenøren er ansvarlig for å lage en plan for hvordan opplæringen skal gjennomføres. Opplæringsplanen skal inneholde en beskrivelse av opplæringsprogrammet, agenda for kursetc. Planen skal sendes Byggherren for godkjennelse senest 3 måneder før ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. Første fase av opplæring av driftspersonalet skal gjennomføres senest 2 uker før overlevering av kontraktsarbeidene. I første fase skal utføres all opplæring mht. brann og rømning. Dersom brukeren ikke har personale til rådighet på dette tidspunkt, tas opplæringen når brukers personale er klar. Entreprenøren skal stille med nødvendig opplæringsmateriell samt lokaler for å gjennomføre opplæringen. Generelt skal opplæringen som minimum gjøre driftspersonalet i stand til: å forstå daglig drift og vedlikehold, slik at anleggene fungerer iht. prosjekterte forutsetninger. å håndtere feilsøking a håndtere situasjoner med nødstopp og igangsetting av anleggene etter driftsstans a søke etter informasjon i FDV-dokumentasjonen for anleggene. a forstå og ivareta alle drift- og vedlikeholdsoppgaver Nedenfor er noen stikkord for opplæringens minimums innhold innenfor de enkelte fagområder. Fag område Generelt: Bygg: Utendørs Sanitæranlegg Varmeanlegg Opplæringen skal minst omfatte Bruk av FDV-dokumentasjon Lås, beslag og sikringssystemer Forutsetninger for renhold av alle overflater. Forutsetninger for vedlikehold av utvendige og innvendige overflater som dører, vinduer, vegger, fasader, tak etc. Bygningstekniske tiltak for brannsikring, branndører, panikkbeslag, røykluker, stiger, rømningsveier etc. Håndtering av porter Forutsetninger for daglig renhold av utendørsarealer Gjennomgang av skjøtselsplan Gjennomgang av anlegg for snøsmelting, avrenning av overflatevann, garasjer og parkeringsanlegg. Gjennomgang av systemoppbygning og funksjon Gjennomgang av føringsveier vertikalt og horisontalt. Side 15 av 16

16 Ventilasjonsanlegg Kjøleanlegg Andre VVS-relaterte anlegg Automasjon SD-anlegg Elektro Daglig betjening av utstyr Daglig tilsyn/ettersyn Vedlikeholds behov Serviceavtalens omfang og begrensninger. Gjennomgang av omfang og nivå på anleggene VVS-tavler, oppbygging og dekning Betjening av alle tilkoblede systemer Feilsøking og feilretting via SD-anlegg Kontroll av de tekniske anlegg iht. FDV, driftsinstruks Bruk av alarmanlegg for brann, sykesignal, tyveri etc. Serviceavtalenes begrensninger og omfang. Skifting av defekte lyskilder. Bruk av lysstyringsanlegg og adresserbare nødlysanlegg Side 16 av 16

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag

SPYDEBERG KOMMUNE. Nye lokaler til PPT Griniveien 14, Spydeberg. Entreprise Totalentreprise etter NS8407. Vedlegg D. Bilag 1 Prissammendrag SPYDEBERG KOMMUNE Nye lokaler til PPT Entreprise Totalentreprise etter NS8407 Vedlegg D Bilag 1 Prissammendrag 2013-02-25 Oppdragsnr.: 5130606 Innhold 1 Tilbudssammendrag nivå 1 3 2 Tilbudsskjema nivå

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM)

PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM (TFM) Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 2 Bygning...4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet...4 2.1.1 Lokalisering...4 2.1.2 System...4

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP

HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP HEDMARK FYLKESKOMMUNE EIENDOM OG INNKJØP NORD-ØSTERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE TOTALENTREPRISEKONKURRANSE DEL II TILBUDSSKJEMA 24.01.2011 II TILBUDSSKJEMA 1. HOVEDSAMMENSTILLING AV TILBUDSSUM 1 Kap. 0 Felleskostnader

Detaljer

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC

Lagret som: KS00002. Filformat: DOC Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: S.Utne NR KS00002 Revisjon: 1.2 / 03.07.12

Detaljer

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5

1 PRISBETINGELSER Generelt Kontraktssum Opsjoner 2 2 PRISTILBUD TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 Støahagen Totalentreprise side 1 Innholdsfortegnelse 1 PRISBETINGELSER 2 1.1 Generelt 2 1.2 Kontraktssum 2 1.3 Opsjoner 2 2 PRISTILBUD 4 2.1 TILBUDSSAMMENDRAG NIVÅ 1 4 TILBUDSSKJEMA NIVÅ 2 5 2.2 Opsjoner

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

I TEK 10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) heter det:

I TEK 10 Kapittel 4. Dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) heter det: 1 FDVU leveransekrav Når en bygning tas i bruk skal det foreligge FDVU dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte bygningen med tekniske installasjoner optimalt. Slik dokumentasjon

Detaljer

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema

Ny Brevik skole og grendesenter. Tilbud- og prisskjema Tilbud- og prisskjema 15.04.2016, revidert 20.05.2016 NB! Alle etterspurte priser skal oppgis. Manglende utfylling vil kunne føre til avvisning av tilbudet. Prisskjemaer for de enkelte fag skal fylles

Detaljer

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser.

1. ORIENTERING Denne kravspesifikasjonen erstatter alle tidligere retningslinjer vedr. utarbeidelse av drifts- og vedlikeholdsinstrukser. Tittel: KRAVSPESIFIKASJON DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS Trondheim eiendom KVALITETSSIKRINGSSYSTEM Lagret som: KS00002 Filformat: DOC Dato godkjent: Utført av: NR KS00002 Revisjon: 1.1 / 10.09.2010 Side:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON GENERELLE DOKUMENTER DOK.NR.: Ac1.nn Retningslinjer for FDV-dokumentasjon GJELDER FRA: 25.04.2016 0.00 Versjonnr.: 0.00 SIDE NR.: 1 av 6 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON SIDE NR.: 2 av 6 Innhold: GENERELT....

Detaljer

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg

BYGGEPROGRAM. Rådhuset Utbedring varmeanlegg TROMSØ KOMMUNE EIENDOM BYGGEPROGRAM Rådhuset Utbedring varmeanlegg Krav til gjennomføring Oktober 2013 1 INNHOLD Innledning 1. Grunnlaget og hensikten med byggeprogrammet 2. Kort beskrivelse av prosjektet

Detaljer

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012

KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GJØVIK KOMMUNE KALLERUDHALLEN TILLEGG TIL FORPROSJEKT MAI 2012 GENERELT Etter utarbeidelse av forprosjekt mai 2012 for utvidelse av Kallerudhallen og gjennomgang av dette ble det avtalt å revidere og supplere

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001 INNHOLD: 1 INNLEDNING/HENSIKT... 2 2 GENERELT... 2 3 DOKUMENTASJON... 2 4 TESTPERIODE... 3 5 OPPLÆRING... 4 6 MAPPESTRUKTUR MED INNHOLD... 4 7 LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDERE... 5 8 ENDRING OG HISTORIKK...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL GENERELLE DOKUMENTER Retningslinjer for FDV-dokumentasjon GJELDER FRA: 01.10.2012 ved bruk av Prosjekthotell SIDE NR.: 1 av 9 0.00 Versjonnr.: 0.00 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON VED BRUK AV PROSJEKTHOTELL

Detaljer

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE

FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG D: VEDERLAG Tilbudsskjema og enhetspriser Rev. Beskrivelse 00 Konkurransegrunnlag totalentreprise Dato Sign Kontroll sign SOLEM

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Gamle Ulriken skole, avlastningsskole Dato: 15.09.09 RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt

Detaljer

BS BS. Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent

BS BS. Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Prosjekt: Akershus universitetssykehus HF Tittel: Vedlegg 12 Krav til sluttdokumentasjon 02 16.12.11 BS 01 02.11.11 BS Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs logo:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON

RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON GJELDER FRA: 30.09.2016 REV.NR.: 1.01 SIDE 1 av 6 Vedlegg 4 RETNINGSLINJER FOR FDV-DOKUMENTASJON Innhold: SIDE NR.: 2 av 6 GENERELT.... 3 KRAV TIL OMFANG... 3 KRAV TIL UTFØRELSE... 5 Dokumenter og filformater...

Detaljer

2170 Akuttpsykiatri Østmarka, Totalentreprise Spørsmål, svar og tilleggsinformasjon til konkurransegrunnlaget

2170 Akuttpsykiatri Østmarka, Totalentreprise Spørsmål, svar og tilleggsinformasjon til konkurransegrunnlaget 2170 Akuttpsykiatri, Totalentreprise Spørsmål, svar og tilleggsinformasjon til konkurransegrunnlaget Dokumentet inneholder alle spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget, fra utlevering av konkurransegrunnlaget

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 å beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G

K O S T N A D S O P P S T I L L I N G STAVANGER EIENDOM 28.01.2014 side 1 K O S T N A D S O P P S T I L L I N G prosjekt nr: 4852 prosjekt: type bygg: 5 avd. barnehage brutto areal BTA: 1 136 fase: forprosjekt ferdigst: % ENKELTPOST HOVEDPOST

Detaljer

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA

BIM-MANUAL. Alta brannstasjon. Trine Østmo. Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA BIM-MANUAL Alta brannstasjon Trine Østmo 17 Alta kommune Besøksadresse: Sandfallveien 1, 9510 ALTA Postadresse: Postboks 1403, 9506 ALTA Telefon: 78 45 50 00 Telefaks: 78 45 50 11 www.alta.kommune.no Org.nr.

Detaljer

PA 0802 (TFM) VEILEDNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM SIDE 1 AV 10

PA 0802 (TFM) VEILEDNING PA 0802 TVERRFAGLIG MERKESYSTEM SIDE 1 AV 10 VEILEDNING SIDE 1 AV 10 (TFM) Innholdsfortegnelse VEILEDNING SIDE 2 AV 10 1 Generelt... 3 2 Bygning... 4 2.1 Oppbygging av ID-nummersystemet... 4 2.1.1 Lokalisering... 4 2.1.2 System... 4 2.1.3 Komponent...

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus BT II Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON MERKESYSTEM Alle bygningsdeler, system og komponenter skal merkes i henhold til RIFs standard og Statsbygg TFM systemet der dette er brukt av de prosjekterende. Systemet har

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YT-RIB YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning /762

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning /762 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-C FDVU-DOKUMENTASJON NS 8405 Osmarka-Utvendig vedlikehold av kraftstasjon og drivstoffbygning 16-138 2016/762 1 1 FDVU-dokumentasjon 1.1 Generelt FDVU-dokumentasjon omhandler

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Dato: KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON, MERKING Merkesystem/ID-nummerering (TverrFaglig Merkesystem - TFM) RI/ARK skal benytte et enhetlig, tverrfaglig merke-/id-nummer system for identifisering av alle produkter

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON

SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON SEREMONI-, KJØLE- OG DRIFTSROM NER-GRUBEN KIRKEGÅRD, TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III E2 FDV-DOKUMENTASJON Mai 2016 Side: 2 av 5 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon

Detaljer

FDV-DOKUMENTASJON: DOKUMENTLISTE Ansvar for FDV-dokumentasjon som skal leveres

FDV-DOKUMENTASJON: DOKUMENTLISTE Ansvar for FDV-dokumentasjon som skal leveres FDV-DOKUMENTASJON: DOKUMENTLISTE Ansvar for FDV-dokumentasjon som skal leveres Dokument Ønsket filformat ved overlevering Alternativt filformat ved overlevering Endelig filformat 2 Bygg 3 VVS 4 Elkraft

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: Nytt Sola Sykehjem. Dato YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjektnr: 39052 Nytt Sola Sykehjem Dato 01.02.2016 Side 1 39052 Nytt Sola Sykehjem YT RIB Innhold 1. Hovedoppgave... 3 2. Ytelser i samtlige prosjektfaser...

Detaljer

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG

DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Konkurransegrunnlag totalentreprise Tana rådhus DEL III FELLESBESTEMMELSER ALLE FAG Tana rådhus Under dette kapittelet omtales fellesbestemmelser for alle fag som totalentreprenøren har ansvaret for 0

Detaljer

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA

VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Omsorgsboliger i Aure Aure kommune Konkurransegrunnlag Del II Bilag B 1 VEDERLAG TILBUDSSKJEMA Totalentreprise Innhold 1 Tilbudssammendrag...3 1.1 Hovedsammendrag 3 1.2 Kapittelsammendrag ARK RIB 4 1.3

Detaljer

Generelt om FDVU-dokumentasjon

Generelt om FDVU-dokumentasjon Generelt om FDVU-dokumentasjon Famac anbefaler at FDVU-dokumentasjon tas inn i kontrakt som egen prisbærende post. En vil da kunne behandle dette som en hvilken som helst annen post, dvs at også dokumentasjonen

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I BYGGETEKN. (RIB) GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIBs hovedoppgaver: RIB skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for byggeteknikk i en byggesak,

Detaljer

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING

PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0803 ID-NUMMERERING, FYSISK MERKING OG SKILTENES UTFORMING Side 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt... 3 2 Grenser for lokalisering og systemer... 3 3 ID-nummerering på tegninger...

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Prosjekt nr. 11536 Samien Sijte Sørsamisk museum og kultursenter YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () PROSJEKTNR: 11536 Saemien Sijte - Sørsamisk museum og kultursenter DATO: 2009.03.30 SAKS-

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon

INNHOLDSFORTEGNELSE. Revisjon Kravspesifikasjon FDVU dokumentasjon INNHOLDSFOREGNELSE 1 Generelt... 2 1.1 Orientering.... 2 1.2 Omfang.... 2 1.3 Revisjoner... 2 2 Ansvar og koordinering... 3 2.1 På beskrivelses-stadiet.... 3 2.2 Før produksjonsstart.... 3 2.3 Før prøvedrift....

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

Kravspesifikasjon for FDVU-dokumentasjon

Kravspesifikasjon for FDVU-dokumentasjon Kravspesifikasjon for FDVU-dokumentasjon Innhold INNLEDNING 3 KRAV TIL FDVU-DOKUMENTASJON 3 Generelt om FDVU-dokumentasjon 3 Metode for innsamling 3 Kravspesifikasjoner 3 INNHOLD I FDVU-DOKUMENTASJON 4

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Vedlikeholds- og utviklingsplan

Vedlikeholds- og utviklingsplan Bardu kommune Vedlikeholds- og utviklingsplan Periode: 2014-01-01 til 2019-12-30 Utskriftsdato 2014-11-07 Viser samlede estimerte kostnader i perioden 2014-01-01 til 2019-12-30 på valgte kriterier. Viser

Detaljer

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB

Hadsel Eiendom KF. 28 Omsorgsboliger Stokmarknes - prosjekteringsgruppe Ytelsesbeskrivelse RIB 28 Omsorgsboliger Stokmarknes Tilbudskonkurranse prosjekteringsgruppe Side 1 av 6 Innhold Innhold 1 Hovedoppgave... 3 2 Ytelser i samtlige prosjektfaser... 3 2.1 Geoteknikk (RIG)... 3 2.2 Brannteknisk

Detaljer

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag

TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE. Konkurransegrunnlag TILBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSGRUPPE (RÅDGIVERE RIB, RIV, RIE) LØDINGEN KOMMUNE 1-10 SKOLE Konkurransegrunnlag Del III F Ytelsesbeskrivelse RIB (YT-RIB) 08.8.16 KR OHP MB Revisjon Kommentar Dato Utarb.

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune FDVU-leveransekrav 2012. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 1 av 15 ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 15 Forord Oslo kommune stiller, som bestiller, byggeier og leietaker, krav til livsløpet til sin

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) Stavanger eiendom YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar Godkjent mal; dato: 18.6.2012 4 krosshaug - yt-rib Stavanger eiendom

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Prosjekteringsanvisning. Totalentrepriser

Prosjekteringsanvisning. Totalentrepriser Prosjekteringsanvisning. Generelle bestemmelser Fylke dato: HFK-020109 Filnavn: Ver160.doc FEF dato: 240608 Side: 1 av 7 Prosjekteringsanvisning Totalentrepriser 1 Innhold: 1.1 Generelt...3 1.2 Offentlige

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I ELEKTRO (RIE). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIEs hovedoppgaver: RIE skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver i forbindelse med elektroarbeidene

Detaljer

FDVU - Detaljprosjektering og utførelse, NS 8407

FDVU - Detaljprosjektering og utførelse, NS 8407 Løvenstad demenssenter, prosjektnr. 000402 - Detaljprosjektering og utførelse, NS 8407 Versjon: 0.5 Dato:16. desember 2014 Ansvarlig: Terje Dalgård Illustrasjon: ACK Arkitekter AS Innhold 1. ORIENTERING...

Detaljer

Krav til FDV-dokumentasjon

Krav til FDV-dokumentasjon E06 11.03.11 Implementering GMWEE GMRTV GMFAG E05 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E04 26.02.10 Implementering GMRTV GMWEE GMFAG E03 15.09.09 Implementering GMWEE GMTND GMFAG E02 18.03.09

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR)

RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) ODDA KOMMUNE YT-RIBR YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN (YT-RIBR) Rammeavtale sammensatte rådgivertjenester- Odda Kommune, Bygg og Eiendom Dato: 22.08.2016 REV: 01 Side 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR RÅDGIVER I VVS (RIV). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: RIVs hovedoppgaver: RIV skal forestå de arbeider som normalt tillegges rådgiver for VVS og klimatekniske anlegg

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN

YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE OG VALDRESHALLEN YTELSESBESKRIVELSE NORD-AURDAL UNGDOMSSKOLE (NAUS) OG VALDRESHALLEN 2015-09-07 Side 1 av 9 Innhold 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 FORPROSJEKT 4 3 OPSJONER 7 3.1 OPSJON: KRAV OG FUNKSJONSBESKRIVELSE SOM

Detaljer

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA

DAK-MANUAL. Revisjonshistorikk Revi sjon. Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA DAK-MANUAL Revisjonshistorikk Revi sjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 27.03.2014 Første utkast LKA/JEA Innhold 1 Innledning... 3 2 Referanser... 3 3 Generelle krav... 3 3.1 Fremdriftsplan... 3 3.2 Disposisjonsrett...

Detaljer

7 Forprosjektering 7.1 Generelt

7 Forprosjektering 7.1 Generelt Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse Byggherre: Sarpsborg kommune Prosjekt: Tilbygg/ ombygging Dato: 10.01.17 Bygningsgruppe Ytelser Kommentarer 7 Forprosjektering 7.1 Generelt 7.1.1 Generelle ytelser 7.1.1.1

Detaljer

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel:

Bilag E11. Krav til identifikasjons- og merkesystem. Nye Deichmanske hovedbibliotek. Side 1 av 5 KIB. Prosjekt: Tittel: Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E11 Krav til identifikasjons- og merkesystem 02 Implementering av kap. 5 27.02.13 MAF PEG ØYS 01 For anbudsforespørsel 15.09.13 MAF PEG ØYS Rev. Beskrivelse

Detaljer

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV

PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV PROSJEKTERINGSANVISNING PA 9001 FDV LEVERANSEKRAV REVISJONSLISTE PA 9001 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning ang FDV leveransekrav Godkjent dato: xx.xx.2016 REVISJONER Rev. nr Dato Pkt Revisjonen

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER

INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER INSTRUKS FOR ARKITEKT (ARK). GENERAL- /HOVED-/ DELTE ENTREPRISER For prosjekt: Dato: Arkitekts hovedoppgaver: Arkitekt (ARK.) skal forestå de arbeider som normalt tillegges arkitektrollen i en byggesak

Detaljer

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE

DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE DAK-MANUAL FOR BYGGTEGNINGER FREDRIKSTAD KOMMUNE Notat Til: Fra: Rolf Østmoe Espen Andersen Kopi: Dato: 24.11.2008 Emne: Forenklet DAK - manual Krav til tegninger i forbindelse med bygging av utleieboliger

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift

Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Prosjektanvisning - Generelle bestemmelser Revidert dato: 07.10.2016 Versjon: 2013-1 Godkjent dato: 03.12.2013 Side: 1 av 8 Prosjektanvisning 9 Idriftsetting og prøvedrift Lillehammer kommunale eiendomsselskap

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

Det skal arrangeres et oppstartsmøte med fokus på krav til tegninger.

Det skal arrangeres et oppstartsmøte med fokus på krav til tegninger. 1 PROSJEKT- OG SOM BYGGET TEGNINGER 2 FDV-TEGNINGER Ved utarbeidelse av tegninger for VAF gjelder følgende: Det skal arrangeres et oppstartsmøte med fokus på krav til tegninger. Forslag til utarbeidelse

Detaljer

TEKNISK DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

TEKNISK DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON Kategori: [ ] Gyldig fra: 11.12.2007 Organisatorisk plassering: Helse BerF - Drift-/teknisk divisjon - Teknisk avdeling [] Dok. eier: Roald Sæhle Dok. ansvarlig: Roald Sæhle TEKNISK DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSDOKUMENTASJON

Detaljer

Forprosjektleveranse/Krav til forprosjekt

Forprosjektleveranse/Krav til forprosjekt Forprosjekt/Kr til forprosjekt Forprosjekt skal redigeres ter NS 3451, Bygningsdelstabell og Byggeprogram. Normalt på 2-siffer-nivå, men 3-siffernivå der dte er nødvendig for å identifisere hvert anlegg.

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN

YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN VEDLEGG V01 DRAMMEN EIENDOM KF YTELSESBESKRIVELSE RÅDGIVENDE INGENIØR BRANN KRAV OG YTELSER TIL PROSJEKTERING RIBR Generelle krav og ytelser til prosjekteringen Prosjekteringen for rådgiverne vil i hovedsak

Detaljer

Skien kommune / Eiendomsenheten.

Skien kommune / Eiendomsenheten. Skien kommune / Eiendomsenheten. Kravspesifikasjon for digital produksjon av tegninger (dak). Denne spesifikasjon angir krav og retningslinjer for utførelse av digitale tegninger for Skien kommune ved

Detaljer

FDV- DOKUMENTASJON RÆLINGEN KOMMUNE

FDV- DOKUMENTASJON RÆLINGEN KOMMUNE FDV- DOKUMENTASJON RÆLINGEN KOMMUNE 1.1 Innledning 1.2 Krav til FDV- dokumentasjon 1.2.1 Generelt om FDV- dokumentasjon 1.2.2 Dokumentasjon på papirformat 1.2.3 Orientering om DV-innsamling 1.2.4 Redigering

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB)

RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG (YT-RIB) YTELSESBESKRIVELSE FOR RÅDGIVENDE INGENIØR BYGG () Prosjektnr: Prosjektnavn : HAVBRUKSSTASJONEN I TROMSØ. SJØVANNSPUMPESTASJON. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Mal godkjent dato: 2011-10-10 Side 1

Detaljer

05 KRAVSPESIFIKASJON TEGNINGER INNHOLD

05 KRAVSPESIFIKASJON TEGNINGER INNHOLD 05 KRAVSPESIFIKASJON TEGNINGER INNHOLD Generelle krav... 2 Bruksrett... 2 Komprimering/pakking av filer... 2 Ansvar for virus... 2 Spesielle krav til dataformat for elektroniske tegninger... 3 Filformat/dataformat...

Detaljer

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva)

for en tilbudssum + 25 % MVA Kr. Total tilbudssum (inkl. 25 % mva) Vedlegg 1 E3 TILBUDSSKJEMA E3.1 Samlet tilbudssum Tilbudsskjema skal utfylles i sin helhet. Undertegnede tilbyr med dette å utføre de arbeider og leveranser som følge av tilbudsinnbydelsen med tilhørende

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene

Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Utførelsen plankekjøringen og fallgrubene Olav Pettersen Skanska Norge AS Entreprenørens utfordringer TEK10 11-10Tekniske installasjoner (1) Tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at

Detaljer

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering

BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Trondheim eiendom BILAG B VEDERLAG E 4101 Elektro, tele- og automatisering Bilag B Vederlag Entreprise E 4101 Trondheim kommune - Trondheim eiendom Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 PRISSAMMENDRAG...

Detaljer

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON

KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON PROSJEKTNAVN: Renovering pumpestasjoner/overløp - Maskin KRAV TIL FDV-DOKUMENTASJON Sluttdokumentasjon skal foreligge senest 14 dager før ferdigbefaring. Manglende sluttdokumentasjon regnes som en vesentlig

Detaljer

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema

BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING AV TOMANNSBOLIG DEL VI Prisskjema Bruviksveien 9 A og B Renovering av tomannsbolig Prisskjema Revisjoner (publisert 24.10.2016 på Doffin): Prisskjema er revidert iht. ulike faser beskrevet i revidert prisskjema. BRUVIKSVEIEN 9 A OG B RENOVERING

Detaljer

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING

PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING PROSJEKTERINGSANVISNING PA 0602 TEGNINGSNUMMERERING REVISJONSLISTE PA 0602 Dokumentnavn: Generell prosjekteringsanvisning angående tegningsnummerering Godkjent dato: xx.xx.2016 Dokumentet er lagret som:

Detaljer

Prosjekteringsanvisning 7

Prosjekteringsanvisning 7 PROSJEKTERINGSANVISNING 7, MERKESYSTEM Fylke dato: 21.12.2009 Rev:01.11.2012 TH Filnavn: ver168 FEF dato: 01.10.2008 Side: 1 av 7 Prosjekteringsanvisning 7 ID-Merking / Merkesystem Side 1 av 6 7. ID-merking.doc

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407

KRAVSPESIFIKASJON NS 8407 INNHOLD 1 GENERELLE YTELSER... 2 1.1 GENERELT... 2 1.1.1 Omfang... 2 1.1.2 Definisjoner... 2 1.1 TOTALENTREPRENØRENS ANSVAR... 2 1.2 OFFENTLIGE MYNDIGHETER... 2 1.2.1 Lover, forskrifter, standarder, normer,

Detaljer

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling

OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE. DX-Kjøling Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 1 (5) OPSJON ANBUDSBESKRIVELSE for DX-Kjøling Ullersmo fengsel 19.06.2013 ÅF Infrastruktur AS Haslevangen 15 0512 Oslo Kapittel: 3 VVS- ANLEGG DX-Kjøling 2 (5) 3. VVS-ANLEGG

Detaljer

Dokumenttype: Prosess: Utarbeidet av: Geir Skjevdal. Fase: 3_Utførelse

Dokumenttype: Prosess: Utarbeidet av: Geir Skjevdal. Fase: 3_Utførelse 1 av 11 FORMÅL: UTFØRES AV: NÅR: HENVISNING: HJELPEMIDLER: DOKUMENTASJON: Sette aktuelle entreprenører inn i NTNU sine krav til utarbeidelse av FDV dokumentasjon. Entreprenør. Før overtakelse. NS3420,

Detaljer

Dokumenttype: Prosess: Utarbeidet av: Geir Skjevdal. Fase: 3_Utførelse. NS3420, NS3451, NS3454 og NS3456

Dokumenttype: Prosess: Utarbeidet av: Geir Skjevdal. Fase: 3_Utførelse. NS3420, NS3451, NS3454 og NS3456 1 av 11 FORMÅL: UTFØRES AV: NÅR: HENVISNING: HJELPEMIDLER: DOKUMENTASJON: Sette aktuelle entreprenører inn i NTNU sine krav til utarbeidelse av FDV dokumentasjon. Entreprenør. Før overtakelse. NS3420,

Detaljer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer

1 Kongsvinger ishall Kongshallen Anbudsskjema. Anbudsskjemaer 1 Anbudsskjemaer 2 Anbudsskjemaer. Herved tilbyr vi oss i full overensstemmelse med de mottatte anbudsdokumenter, som totalentreprenør å levere det komplette anlegg; Kongsvinger ishall for totalt:... Siver

Detaljer