MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE"

Transkript

1 Elev- og læringssyn MATEMATIKKPLAN FOR FRIDALEN SKOLE Fridalen skole skal være en målrettet og inkluderende skole med rom for alle. Matematikkopplæring på Fridalen skole skal ta utgangspunkt i at elevene er forskjellige og lærer på ulike måter. Vi skal legge til rette for en opplæring som gjør at det enkelte barn tenker positivt om matematikk som fag og regning som grunnleggende ferdighet. Elever er nysgjerrige, aktive, kreative og kunnskapssøkende, og gjennom tilpasset opplæring, med fokus på å variere arbeidsmetodene i undervisningen, vil vi hjelpe elevene å videreutvikle sine evner. Grunnleggende ferdigheter er kjernen i basisopplæringen og er nødvendige forutsetninger for at elevene skal ha utbytte av undervisningen. Regning er en slik grunnleggende ferdighet som matematikkfaget har hatt ansvar for. Nå skal vi sammen, i alle fag, jobbe for gode regneferdigheter og god tallforståelse for alle elever. På samme måte som at alle lærere er leselærere, skal vi arbeide for at alle lærere skal være regnelærere. Vi skal ta utgangspunkt i det enkelte fag sin egenart og formål, og jobbe for å utvikle gode regneferdigheter. I utviklingen av matematiske ferdigheter er foreldre en viktig ressurs. Hjemmet har en avgjørende rolle for at elevene skal kunne utnytte sitt potensiale og oppnå gode resultater. Barn som kommer på skolen med allsidige, dagligdagse erfaringer og har et godt begrepsinnhold, tar lærestoffet raskere. Foreldre som aktivt støtter og viser barnet at matematikk er viktig, bidrar til at barnet får en positiv innstilling og holdning til faget. Ved enkle hverdagsaktiviteter med matematikk (spill, innkjøp, matlaging osv.) kan foreldre være med på å gi god motivasjon for arbeid i faget. Samtidig må foreldre få vite hva elevene skal lære på skolen, hvordan ulike arbeidsmåter fungerer og hvorfor de brukes. Undervisning og læring Alle elevene ved Fridalen skole skal møte en variert matematikkundervisning. Vi skal ta hensyn til at barn lærer på ulike måter og i ulikt tempo. Ved innlæring av nytt stoff, vil vi alltid bygge på elevenes forkunnskaper. Vi vil gjøre eleven bevisst på hva han/hun kan, hva de skal lære, hvordan de kan lære mer og hvorfor det er viktig å lære det. Vi er opptatte av hvordan elevene bruker sin matematiske kompetanse. Hvilke løsningsstrategier de velger når de løser forskjellige oppgaver, og hvilken begrepsforståelse de har. Elevene skal ta i bruk og videreutvikle deres matematiske begreper gjennom muntlig deltakelse i et læringsfellesskap, også kalt den matematiske samtalen. Vi skal utfordre elevene i å diskutere, utforske og argumentere for ulike matematiske resonnement. Matematikk er også en del av den digitale hverdagen. Elevene skal lære å regne på skjerm, bli kjent med programvaren Excel og utforske annen pedagogisk programvare på nett. 1

2 Hjelpemiddelkompetanse Digitale ferdigheter i faget kan være til hjelp for elevens læring. Bruk av digitale regneferdigheter skaper variasjon i undervisningen, og det er konkretiserende. Elevene kan få en umiddelbar respons på oppgaven. Når digital tavle og datamaskin skal brukes i matematikkundervisningen, er det avgjørende at læreren har kunnskaper om de ulike programvarenes bruk. På lik linje med annen matematikkundervisning er også digital regning en ferdighet elevene må trenes i å bruke. Skolen vil gi lærerne den kunnskap de trenger for å øve elevene i bruke digitalt verktøy for å fremme læringsutbytte. Vurdering Fridalen vil bruke kartlegging og vurdering av matematikkferdigheter på alle trinn. Kartlegging og vurdering er viktig og nyttig når elevenes resultater får direkte innvirkning på lærerens undervisning i klasserommet. Det å benytte seg av de data som kommer fram av kartleggingsprøver er selve tanken bak vurderingen. Vurderingen skal styrke elevens videre læring, og vil derfor ha en positiv innvirkning på den enkelte elev, uavhengig av resultatet. Fokuset ligger på etterarbeidet, ikke resultatet. Læreren må derfor bruke tid på å la resultatene påvirke morgendagens matematikkpraksis. Nye digitale kartleggingsprøver i Multi gjør rette- og oppfølgingsarbeidet til læreren enklere. Vi vil bruke mer tid på oppfølging enn retting. I oppfølgingsarbeidet er det viktig at resultatene også når fram til foreldre. En forutsetning for godt faglig skole-hjem samarbeid er at foreldre vet barnas styrker og utfordringer. Vi vil at foreldre også skal kunne ta del i oppfølgingen etter vurdering, og en hjelp til dette kan et skjema fra kartleggingsprøvene forklares og gis til foreldre. Bakgrunn for planene På alle trinn skal elevene kunne bli kjent med et spekter av matematiske ferdigheter. Vi ønsker derfor at elevene skal oppleve å bli utfordret i matematikkundervisningen, og har tatt utgangspunkt i disse kompetansene: Forståelse *Tankegangskompetanse *Resoneringskompetanse *Kommunikasjonskompetanse 2 Anvendelse *Problembehandlingskompetanse *Modelleringskompetanse Ferdighet *Representasjonskompetanse *Symbol- og formalismekompetanse

3 REGNELÆRERE I ALLE FAG Alle lærere, uansett fag eller trinn har ansvar for elevenes regneutvikling. (Bergen kommune 2012) Fag Ideer Kunnskapsløftet Samfunnsfag Naturfag Mat og Helse Engelsk Norsk Kroppsøving Måling (ml, dl, liter) Vekt (g, kg) Mengde (stor, liten, mye, lite) Brøk (pizza) Matematiske begreper Tekstoppgaver (viktig informasjon) Talleker Lengde, høyde (cm, m) Klokke og tid (sekunder, minutter) Poengleker (hoderegning) KylleRylle (se vedlegg nr ) 3

4 MATEMATIKKPLAN FOR 1. ÅRSTRINN Relevante Kompetansemål i K06 til matematikk etter 4. trinn Tall - Elevene skal kunne: Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper Bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter Kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønster Geometri Elevene skal kunne: Kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to dimensjonale figurer i forbindelse med hjørne og kanter, og sortere og sette navn på figurene etter disse trekkene Lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive de muntlig Måling - Elevene skal kunne: Sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av passende måleenheter Nevne dager, måneder og enkle klokkeslett Kjenne igjen de norske myntene og bruke de i kjøp og salg Statistikk - Elevene skal kunne: Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram. Hovedmålet med matematikk på 1. årstrinn er at elevene skal forstå/kunne: Regne med både addisjon og subtraksjon i tallområdet Har fått kjennskap til tierplass og enerplass i titalssystemet.. Sentrale begreper som bør sjekkes etter 1. trinn Mål De matematiske kompetansene for 1. årstrinn Organisering/metoder: Tall: Gjenkjenne tallsymboler 0-20 Kunne telle til 100 Kunne telle baklengs fra 20-0 Gruppere mengder Addisjon opp til 20 Subtraksjon opp til 20 Titalssystemet med ener og tierplass Telle fremover og bakover Tallstafetter Talljakt Spill Tallsymboler i rekkefølge i klasserommet Tallinje i klasserommet Tom tallinje laminert ligge på gulv/henge på veggen. Tallinje/tallrekke til hver elev Bruke konkreter (som kan telles) Tallvenner Tiervenner Lekepenger Tellesanger 4

5 Geometri: Kjenne igjen og beskrive en firkant, trekant og sirkel. Utforske, beskrive og lage geometriske mønstre Måling: Kunne tid Beregne avstand Kjenne de norske pengemyntene Statistikk: Sortere etter ulike kriterier Rollelek f.eks butikklek. Finne ulike former i omgivelsene Fargelegge, klippe, lime. Lage figurer og bilder med gitte former Bygge Lage formene med kroppen Lage mønster ved å fargelegge, perle, klippe og lime. Spill Dagens dato, måned, årstid. Øve hele timer med klokken. Bingo Måle lengder ved hjelp av kroppsdeler, pinner, tau etc. Skrittlengde Tavlelinjal Leke butikk Spill og lek med penger Undersøke Tellestreker Sortere ting i klasserommet eller ting ute i naturen. Samarbeide og bli enige. Forklare hvordan man tenker ved sortering. Matematikkopplæringen på 1. årstrinn skal ta utgangspunkt i de 8 kompetansene (se generell del). Den skal: Være variert (utforskende, lekende, kreativ og problemløsende) Inneholde den matematiske samtalen Bygge på elevenes forkunnskaper Gå fra konkret til abstrakt: Konkreter halv konkreter halv abstrakt - abstrakt ( ting tegninger/bilder ikonsk symboler) Ivareta aktiviteter og ferdighetstrening Begreper som er aktuelle å kontrollere på 1.trinn Flat, spiss, hjørne, kant, side, sirkel, trekant, kvadrat, rektangel. Pluss, minus, er lik. Enerplass, tierplass. Dager, uker, måneder, årstider. 5

6 Hele timer på klokken. Rett linje, skrå linje. Kunne begrepsparene: Stor - liten, størst - minst, mange - få, flest færrest like mange, lang - kort, lengst - kortest, høy - lav, tykk - tynn, brei - smal, tung - lett, tyngst - lettest, høyre - venstre, oppe - nede, øverst nederst, før - etter. Faste aktiviteter: Matematikkdag/uke. Uteskole med vekt på matematikk. Minst 6 ganger i løpet av året. Lek og bruk av ulike spill. Åpne oppgaver. Samarbeidsaktiviteter. Smartboard og data - bruk av både lærer og elev. Mattelekse hver uke. Læreverket Multi. Foreldresamarbeid: Gjennomgang av matematikkplanen på foreldremøte ved oppstart av skoleår. Bruke kartlegging som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på våren. Observasjon og kartlegging: Multi-prøvene. Nasjonal og lokal kartlegging. Tilbakemeldingsskjema til foresatte. MATEMATIKKPLAN FOR 2.ÅRSTRINN Relevante kompetansemål i K06 til matematikk etter 2.trinn Tall - Elevene skal kunne: Telle til 100, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergrupper Bruke tallinjen til beregninger og til å vise tallstørrelser. Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og uttrykke tallstørrelser på varierte måter. Utvikle og bruke ulike regnestrategier for addisjon og subtraksjon med tosifrede tall. Doble og halvere. Kjenne igjen, samtale om og videreføre strukturer i enkle tallmønster. Geometri Elevene skal kunne: Kjenne igjen og beskrive trekk ved enkle to- og tredimensjonale figurer i forbindelse med hjørner, kanter og flater, og sorter og sette navn på figurene etter disse trekkene. Kjenne igjen og bruke speilsymmetri i praktiske situasjoner. Lage og utforske enkle geometriske mønster og beskrive de muntlig. Måling - Elevene skal kunne: Sammenligne størrelser som gjelder lengde og areal, ved hjelp av passende måleenheter. Kunne dager, måneder og enkle klokkeslett. Kjenne igjen de norske myntene og bruke de i kjøp og salg. Statistikk - Elevene skal kunne: Samle, sortere, notere og illustrere enkle data med tellestreker, tabeller og søylediagram. 6

7 Mål Hovedmålet med matematikk på 2.årstrinn er at elevene skal: Kunne regne både med addisjon og subtraksjon i tallområdet Forstå 10-tallsystemet ut fra ener-, tier- og hundreplass. Tall: Gjenkjenne tallsymboler Antallsspesifisering opp til 100 Gruppere mengder Addisjon opp til 100 Subtraksjon opp til 100 De matematiske kompetansene for 2.årstrinn Organisering/metoder: Tallstafetter Spill Tallinje i klasserommet Tallinjer Konkreter (som kan telles) Tiervenner Tallvenner Lekepenger Geometri: Mangekanter og sirkler Kunne tid Beregne avstand Lære cm og m Areal Måling: Statistikk: Sortere etter ulike kriterier Lage frekvenstabell Finne ulike former i omgivelsene Lage figurer med gitte former Bygge Dagens dato, måned, årstid Øve klokken - hel og halv Lengdemåling ved kast Skrittlengde Tavlelinjen Undersøkelser Tellestreker Lage søylediagram Spørreundersøkelser Tipping Matematikkopplæringen på 2.årstrinn skal ta utgangspunkt i de 8 kompetansene (se generell del). Den skal: være variert (utforskende, lekende, kreativ og problemløsende) inneholde den matematiske samtalen bygge på elevenes forkunnskaper gå fra konkret til abstrakt: Konkreter halv konkreter halv abstrakt - abstrakt ( ting tegninger/bilder ikonsk symboler) ivareta aktiviteter og ferdighetstrening Begreper som er aktuelle å kontrollere på 2.trinn 7

8 Partall/ oddetall Dobbel /halvparten Større enn / mindre enn / like mange Addere /subtrahere Symmetrisk, usymmetrisk Sirkel, kvadrat, rektangel, trekant, mangekant, Areal og omkrets Tidsbegreper- før, etter, samtidig, Faste aktiviteter: Matematikkdag/uke Uteskole med vekt på matematikk (minst 6 ganger i løpet av året) Bruk av ulike spill Grubliser Samarbeidsaktivitet Smartboard bruk av både lærer og elev Mattelekse hver uke Læreverk Foreldresamarbeid: Gjennomgang av matematikkplanen på foreldremøte ved oppstart av skoleår. Bruke kartlegging som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på våren. Observasjon og kartlegging: Multi-prøvene. Nasjonal og lokal kartlegging. Tilbakemeldingsskjema til foresatte. 8

9 MATEMATIKKPLAN FOR 3. ÅRSTRINN Relevante kompetansemål i K06 til matematikk etter 3. trinn Tall Elevene skal kunne: Beskrive/bruke plassverdisystemet for hele tall. Lære enkle brøker. Kunne bruke desimaltall i praktiske sammenhenger. Uttrykke tallstørrelser på varierte måter. Gjøre overslag over og finne tall ved hjelp av hoderegning, telle materiell og skriftlige notat. Gjennomføre overslagsregning med enkle tall og vurdere svar. Utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hoderegning og på papiret. Bruke den lille multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon knyttet til ulike praktiske situasjoner. Velge regneart og begrunne valget. Bruke tabellkunnskaper tilknyttet regneartene, og utnytte enkle sammenhenger mellom regneartene. Eksperimentere med, kjenne igjen, beskrive og videreføre strukturer i enkle tallmønstre. Geometri Elevene skal kunne: Kjenne igjen og beskrive trekk ved sirkler, mangekanter, kuler, sylindre og enkle polyeder. Gjenkjenne og bruke speilsymmetri og parallellforskyvning i konkrete situasjoner. Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystemer både med og uten verktøy. Måling Elevene skal kunne: Gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinkler. Løse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og salg. Statistikk Elevene skal kunne: Samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram og kommentere illustrasjonene. Lese av og skrive klokkeslett, både analogt og digitalt. Hovedmålet med matematikk på 3.årstrinn er at elevene skal forstå/kunne Å veksle mellom ti enere og en tier og mellom ti tiere og en hundrer. Multiplikasjon som gjentatt addisjon. Divisjon som gjentatt subtraksjon. De matematiske kompetansene for 3.årstrinn Mål: Organisering/metoder: Tall: Plassverdisystemet for hele tall Muntlig telling til 1000 Skrive tallsymbolene Uttrykke tallstørrelser på varierte måter Addisjon og subtraksjon av tresifrede tall Overslagsregning. Gjøre overslag og finne logiske svar. Avrunding til nærmeste tier og hundrer. Multiplikasjon som gjentatt addisjon. Den lille multiplikasjonstabellen. Tallstafetter Spill Tallinjer Konkreter (som kan telles) Tiervenner Tallvenner Leke butikk. Lekepenger. Ulike konkretiseringer av enere, tiere og hundrere. Steiner, tierstaver, hundrerflater. Kortstokk. Høyest tresifret tall o.l. 9

10 Bruke divisjon i ulike praktiske sammenhenger; målings- og delingsdivisjon. Divisjon som gjentatt subtraksjon. Lære om brøk som en del av en helhet, og fordeling i like deler; hel og halv. Geometri: Betrakte og kjenne igjen tredimensjonale former i hverdagen og omgivelsene. Lage og beskrive geometriske mønstre. Forstå enkle koordinatsystem. Måling: Vite om, og kunne bruke de mest brukte vekt-, lengde- og tidsenheter. Gjøre om fra meter til centimeter. Måling i dagligdagse situasjoner. Antall minutter i en time. Lese og skrive klokkeslett, både analogt og digitalt. Statistikk: Kunne lage og forstå søylediagram. Terningspill. Høyest sum o.l. Tellebrikker. Terninger. Cuisenaire-staver. Yatzy Tabeller Ting til å dele i grupper. Divisjonsspillet. Brøk med centikuber. Brøkspill, brøklotto, loopkort Regnefortellinger. Finne ulike former i omgivelsene Lage figurer med gitte former Bygge Konkreter terninger, centikuber, sukkerbiter, pyramider o.l. Tegne flater og finne arealet Linjal Rutenett. Plassering. Dagens dato, måned, årstid Klokkemodell. Fokus på samme klokkeslett to ganger hvert døgn. Tid i ulike praktiske situasjoner. Lage egne oppgaver- kampoppsett til fotballturnering, TVprogramoversikt Klokkedomino. Lengdemåling. Måle mindre ting og lengre avstander. Hverandres høyde. Tavlelinjal, målebånd, tommestokk Målelotto «Tusenvenner» Vekt Tallinje. Linjal. Rutepapir Fylle ut tabell og lage søylediagram. Tallveddeløpet Lage og lese av diagram Sortere legoklosser (eller lignende), telle og lage søylediagram. Matematikkopplæringen på 3.årstrinn skal ta utgangspunkt i de 8 kompetansene (se generell del). Den skal: være variert (utforskende, lekende, kreativ og problemløsende) inneholde den matematiske samtalen bygge på elevenes forkunnskaper 10

11 gå fra konkret til abstrakt: Konkreter halv konkreter halv abstrakt - abstrakt ( ting tegninger/bilder ikonsk symboler) ivareta aktiviteter og ferdighetstrening være differensiert Begreper som er aktuelle å kontrollere på 3.trinn: Symbolene for multiplikasjon og divisjon Tusenplassen Analoge og digitale klokkeslett Multiplikasjon multiplisere, subtraksjon, addisjon Standardiserte måleenheter: o l (liter), dl (desiliter) o m (meter), cm (centimeter) o (g) gram, (kg) kilogram Siffer, antall, dyrt billig, salg, produkt, faktor Klokkebegreper: o 1t = 60 min o halve timer, kvart på, kvart over Geometri: o Todimensjonal tredimensjonal o Terning, prisme, kule, sylinder, pyramide o Rett, spiss og stump vinkel o Parallell, omkrets, hjørne og kant Faste aktiviteter: Matematikkdag/uke Uteskole med vekt på matematikk Spill Grubliser Samarbeidsaktivitet Smartboard bruk av både lærer og elev Mattelekse hver uke Læreverk Foreldresamarbeid: Gjennomgang av matematikkplanen på foreldremøte ved oppstart av skoleår. Bruke kartlegging som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på våren. Observasjon og kartlegging: Multi-prøvene. Nasjonal og lokal kartlegging. Tilbakemeldingsskjema til foresatte. 11

12 MATEMATIKKPLAN FOR 4. ÅRSTRINN Relevante kompetansemål i K06 til matematikk etter 4. trinn Tall - Elevene skal kunne: Beskrive plassverdisystemet for hele tall, bruke positive og negative hele tall, enkle brøker og desimaltall i praktiske sammenhenger, og uttrykke tallstørrelser på varierte måter. Gjøre overslag over, og finne tall ved hjelp av hoderegning, telle materiell og skriftlige notat, gjennomføre overslagsregning med enkle tall og vurdere svar. Utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon av flersifrede tall både i hodet og på papiret. Bruke den lille multiplikasjonstabellen og gjennomføre multiplikasjon og divisjon knyttet til ulike praktiske situasjoner. Velge regneart og grunngi svaret, bruke tabellkunnskaper om regneartene og utnytte enkle sammenhenger mellom regneartene. Eksperimentere med, kjenne igjen, beskrive og videreføre strukturer i enkle tallmønstre. Geometri - Elevene skal kunne: Kjenne igjen og beskrive trekk ved sirkler, mangekanter, kuler, sylindre og enkle polyeder. Tegne og bygge geometriske figurer og modeller i praktiske sammenhenger, også i teknologi og design. Lage og utforske geometriske figurer og beskrive de muntlig. Plassere og beskrive posisjoner i rutenett, på kart og i koordinatsystemer både med og uten verktøy. Måling - Elevene skal kunne: Gjøre overslag over og måle lengde, areal, volum, masse, temperatur, tid og vinkler. Bruke ikke-standardiserte måleenheter og forklare formålet med å standardisere måleenheter, og gjøre om mellom vanlige måleenheter. Løse praktiske oppgaver som gjelder kjøp og salg. Statistikk - Elevene skal kunne: Samle, sortere, notere og illustrere data med tellestreker, tabeller og søylediagram og kommentere illustrasjonene. Hovedmålet med matematikk på 4.årstrinn er at elevene skal forstå: Kunne bruke tallforståelsen i praktiske situasjoner ved for eksempel kjøp og salg. Eksperimentere, kjenne igjen, beskrive og videreføre strukturer og tallmønstre. Kunne beskrive ulike geometriske figurer og deres egenskaper Kunne lage og forstå søylediagram og ulike tabeller. Mål: De matematiske kompetansene for 4.årstrinn Organisering/metoder: Tall: Kjenne til plassverdisystemet opp til tusenplass Bruke positive og negative tall Bruke enkle brøker og desimaltall Mestre hoderegning Bruke overslagsregning og vurdere svar Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon med hele tall Kjenne strategier for å løse tekstoppgaver Eksperimentere, kjenne igjen og videreføre tallmønstre og strukturer. Kjøp og salg, kiosk Ulike looper (se multi) Muntlige regnestykker Illustrere svar, uten tallsymbol Gangesanger Domino, Bingo, Yatzy o.l. Kort og terningspill Cruisenairestaver Samarbeidsoppgaver Dele regnestrategier med hverandre - 12

13 diskutere dem. Sammenligne brøk og desimaltall. Brette papir, klippe, lime for å konkretisere brøk/symmetri Magisk trekant (multi) Regnefortellinger 50-leken (kan gjøres tverrfaglig) Digitale verktøy Mattestafetter (kroppsøving) Geometri: Kjenne til tredimensjonale figurer Beskrive egenskapene til geometriske figurer Kjenne til noen enkle vinkler Forstå rutenett i kart og koordinatsystem Konstruksjon. Ulike looper (se multi) Bygge med papir/sugerør/fyrstikker Battleship - spillet Orienteringsløp (kartlesing) Begrepsbingo Samarbeidsoppgaver Konkreter Geobrett Digitale verktøy Lære å bruke linjal Måling: Bruke vekt, lengde og tidsenheter i praktiske sammenhenger Regne med måleenheter, utvide eller forminske Målesymboler Kunne bruke klokken analogt og digitalt Ulike looper (se multi) Uteskole/Kroppsøving: Finne lengder Finne mengder Øyemål kontroll Løp, hopp, kast Orientering (målestokk) Tidtaking (digitalt og analogt) Skolekjøkken Lære å bruke linjal Statistikk: Lage og forstå søylediagram og ulike tabeller Evaluerer og diskuterer produktet Ulike looper (se multi) Samarbeidsoppgaver Valg Undersøke, måle og dokumentere nedbør, temperatur o.l Analysere rutetabeller (buss,tog) Regne med tider ut fra avreise og ankomst, overganger Matematikkopplæringen på 4.årstrinn skal ta utgangspunkt i de 8 kompetansene (se generell del). Den skal: 13

14 være variert (utforskende, lekende, kreativ og problemløsende) inneholde den matematiske samtalen bygge på elevenes forkunnskaper gå fra konkret til abstrakt: Konkreter halv konkreter halv abstrakt - abstrakt ( ting tegninger/bilder ikonsk symboler) ivareta aktiviteter og ferdighetstrening Begreper som er aktuelle å kontrollere på 4.trinn Standardiserte måleenheter: o gram - hg - kg tonn o mm - cm m km o ml dl l Digital klokke Analog klokke Tusenplass Teller, nevner, brøkstrek Divisjon og multiplikasjon Todimensjonal tredimensjonal Sirkel, mangekant, kule, sylinder, polyeder, Rett, stump og spiss vinkel 90, 180, 270, 360 grader Symmetrisk, parallell Faste aktiviteter: Ukentlig trening av tekstoppgaver Matematikkdag/uke en dag i året Praktiske oppgaver, også i andre fag Uteskole tre ganger i semesteret Spill og looper Ukentlige felles grubliser på lekseplan/smartboard. Samarbeidsaktiviteter Smartboard bruk av både lærer og elev Mattelekser hver uke Multi- lærebok Foreldresamarbeid: Gjennomgang av matematikkplanen på foreldremøte ved oppstart av skoleår. Bruke kartlegging som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på våren. Observasjon og kartlegging: Multi-prøvene. Nasjonal og lokal kartlegging. Tilbakemeldingsskjema til foresatte. 14

15 MATEMATIKKPLAN FOR 5. ÅRSTRINN Relevante kompetansemål i K06 til matematikk etter 5. trinn Tall og algebra- Elevene skal kunne: Beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og kunne plassere de på tallinjen Finne fellesnevner og utføre addisjon og subtraksjon av brøker Utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning Bruke kalkulator Stille opp og forklare beregninger og fremgangsmåter og argumentere for løsninger Utforske og beskrive strukturer og forandringer i enkle geometriske mønstre og tallmønstre Geometri Elevene skal kunne: Analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale figurer og beskrive gjenstander innenfor teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske begrep Beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyvning Måling - Elevene skal kunne: Velge passelige måleredskap og gjøre praktiske målinger i forbindelse med dagligliv og teknologi og vurdere resultatet ut fra presisjon og måleusikkerhet Beregne overslag og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid og bruke tidspunkt og tidsintervaller i enkle beregninger Statistikk og sannsynlighet - Elevene skal kunne: Planlegge og samle inn data i forbindelse med observasjoner, spørreundersøkelser og eksperiment Finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere de i forhold til hverandre Mål Hovedmålet med matematikk på 5.årstrinn er at elevene skal: Kunne benytte kalkulator knyttet til de fire regneartene. Utvikle effektive algoritmer for regning, både i hodet og på papiret. Kunne løse matematiske problem i tekstoppgaver. De matematiske kompetansene for 5.årstrinn Organisering/metoder: Tall og algebra: Regne med de fire regneartene med flersifrede tall, negative tall og desimaltall. Brøk, fellesnevner Multiplisere og dividere med 10, 100, Uttrykke formler muntlig Finne figurtall og tallrekker Enkle funksjoner Forklare hvordan man tenker når man løser et problem. Oppgaver knyttet til praktiske situasjoner. Bruke kalkulator Benytte digitale verktøy Stille opp beregninger på en måte som er forståelig for andre. Tallinje Cuisenairestaver Bingo.domino, kortspill Arbeid med papir - brette, klippe, lime, lage kunst for å konkretisere brøk. Konkreter (knapper, brikker, lakris, centicuber, legoklosser, spinner etc) ved arbeid med brøk og desimaltall. Bygge figurtall som trekanttall og firkanttall med brikker o.l. 15

16 Geometri: Vinkelsum Transformasjoner Forskyve, rotere og speile Forstørre og forminske Kunne tid Beregne avstand Lære cm og m Omkrets og areal Målestokk Måling: Statistikk og sannsynlighet: Typetall Median Regneark Kort og terningspill Lage og løse tekstoppgaver Problemløsningsoppgaver Lage kunst med geometriske former og symmetri klippe og lime farget papir forklare hvordan bildet ser ut til andre. Geometridomino Geobrett Tangramfigurer Origami - papirbretting Lage mønster med symmetri og tesselering Finne symmetri i omgivelsene Konkretisere rotasjon med f.eks. en klokke, paraply, kroppen etc. Måle og tegne vinkler med gradskive Lære å bruke linjal Oppgaver knyttet til praktiske situasjoner. Tavlelinjal, målebånd, tommestokk Øve på tideler Tippe lengde Bruke rutenett, prikkark, tau, linjal etc. til måling av lengde, omkrets og areal. Spill Tegne i målestokk forstørre/forminske. Arbeid med kart Lære å bruke linjal Undersøke og registrere Lage og lese av tabeller og søylediagram Regneark Tallinje. Måle og registrere temperatur Forbrukertest teste et produkt og finne median og typetall. Matematikkopplæringen på 5. årstrinn skal ta utgangspunkt i de 8 kompetansene (se generell del). Den skal: være variert (utforskende, lekende, kreativ og problemløsende) inneholde den matematiske samtalen bygge på elevenes forkunnskaper gå fra konkret til abstrakt: Konkreter halv konkreter halv abstrakt - abstrakt ( ting tegninger/bilder ikonsk symboler) ivareta aktiviteter og ferdighetstrening Begreper som er aktuelle å kontrollere på 5.trinn 16

17 Tidsbegreper - tideler, Analog, digital Median, typetall Vinkelsum Likeverdige brøker Aritmetisk og ikke aritmetiske tallrekker Hele tall, positive tall, negative tall og desimaltall Brøk og rest Speiling, rotasjon, parallellforskyvning. Faste aktiviteter: Matematikkdag/uke Uteskole med vekt på matematikk (minst 6 ganger i løpet av året) Bruk av ulike spill Grubliser Samarbeidsaktivitet Smartboard bruk av både lærer og elev Mattelekse hver uke Læreverk Foreldresamarbeid: Gjennomgang av matematikkplanen på foreldremøte ved oppstart av skoleår. Bruke kartlegging som utgangspunkt for elevens faglige utvikling i foreldresamtale på våren. Observasjon og kartlegging: Multi-prøvene. Nasjonal og lokal kartlegging. Tilbakemeldingsskjema til foresatte. 17

18 MATEMATIKKPLAN FOR 6. ÅRSTRINN Relevante kompetansemål i K06 til matematikk etter 6. trinn Tall og algebra - Elevene skal kunne: Beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere de på tallinjen. Finne fellesnevner og utføre addisjon, subtraksjon og multiplikasjon av brøker. Utvikle og bruke metoder for hoderegning, overslagsregning og skriftlig regning, og bruke lommeregner i beregninger. Beskrive referansesystemet og notasjonen som blir benyttet for formler i et regneark, og bruke regneark til å utføre og presentere enkle beregninger. Stille opp og forklare beregninger og framgangsmåter, og argumenterer for løsningsmetoder. Utforske og beskrive strukturer og forandringer i enkle geometriske mønster og tallmønster. Geometri - Elevene skal kunne: Analyserer egenskaper ved todimensjonale og tredimensjonale figurerer og beskrive fysiske gjenstander innenfor teknologi og dagligliv ved hjelp av geometriske begrep. Beskrive og gjennomføre speiling, rotasjon og parallellforskyvning. Bruke koordinater til å beskrive plassering og bevegelse i et koordinatsystem på papiret og digitalt. Bruke koordinater til å beregne avstander parallelt med aksene i et koordinatsystem. Måling - Elevene skal kunne: Velge passende måleredskaper og gjøre praktiske målinger i samband med dagligliv og teknologi, og vurdere resultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet. Beregne overslag og måle størrelser for lengde, areal, masse, volum, vinkel og tid, og bruke tidspunkt og tidsintervall i enkle beregninger. Velge passende måleenheter og regne mellom ulike måleenheter. Forklare oppbyggingen av mål for areal og volum og beregne omkrets og areal, overflate og volum av enkle to- og tredimensjonale figurer. Statistikk og sannsynlighet - Elevene skal kunne: Planlegge og samle inn data i forbindelse med observasjoner, spørreundersøkelser og eksperiment. Representere data i tabeller og diagram som er framstilt digitalt og manuelt, og lese, tolke og vurdere hvor nyttig de er. Finne median, typetall og gjennomsnitt av enkle datasett og vurdere de i henhold til hverandre. Hovedmålet med matematikk på 6.årstrinn er at elevene skal forstå: Kunne bruke sentrale matematiske begreper for å beskrive, bevise og dokumentere. Digitale verktøy for matematikk og regneark (Excel). Hvordan en samler inn og presenterer observasjoner, spørreundersøkelser og eksperiment. Mål: De matematiske kompetansene for 6.årstrinn Organisering/metoder: Tall og algebra: Kjenne til plassverdi for desimaltall Regne med positive og negative tall, desimaltall, brøk og prosent. Finne fellesnevner og regne med brøker Trene i å utvikle gode strategier for hode- og Kjøp og salg, kiosk Ulike looper (se multi) Muntlige regnestykker Illustrere svar på ulike måter argumentere 18

19 skriftlig regning Lommeregner Bruke regneark i Excel og presentere data til andre. Argumentere for valg av strategier. Utforske geometriske mønster og tallmønster. for valg. Bingo med brøk, prosent, desimaltall osv. Kort og terningspill Cruisenairestaver Samarbeidsoppgaver Sammenligne brøk, desimaltall og prosent. Brette papir, klippe, lime for å konkretisere brøk. Regnefortellinger 50-leken (kan gjøres tverrfaglig) Innføring i Excel Andre Digitale verktøy Mattestafetter (kroppsøving) Geometri: Analyse av to- og tredimensjonale figurer. Kjenne begrep for å beskrive geometriske former. Speiling, rotasjon og parallellforskyving Beskrive bevegelse i et koordinatsystem Begrepsplakater Begrepsquiz Begrepsbingo Konstruksjon. Ulike looper (se multi) Blinde venn En tegner/bygger en form og forklarer det til en annen som ikke ser. Han tegner etter forklaring. Battleship - spillet Orienteringsløp (kartlesing) Samarbeidsoppgaver Konkreter Geobrett Digitale verktøy (GeoGebra) Lære å bruke linjal, gradskive, passer Måling: Måle og vurdere presisjon og måleusikkerhet. Beregne overslag og måle størrelser. Velge passende måleenheter i regning mellom måleenheter. Regne overflate, areal og volum av figurer. Statistikk og sannsynlighet: Planlegge og samle inn data for spørreundersøkelser og eksperiment Ulike looper (se multi) Uteskole/Kroppsøving: Måle lengder (dokumentere) Finne mengder (sammeligne) Øyemål måleusikkerhet Løp, hopp, kast Orientering (målestokk) Tidtaking (digitalt og analogt) Skolekjøkken Tegne i målestokk forstørre/forminske Spill Lære å bruke linjal Ulike looper (se multi) 19

20 Fremstill data digitalt og manuelt i tabeller eller ulike diagram. Lese, tolke og vurdere nytten av tabeller og diagram. Median, typetall og gjennomsnitt Samarbeidsoppgaver Valg Undersøkelser Word (diagrammer og tabeller) Naturfagseksperiment (tverrfaglig) Større spørreundersøkelser framstille et produkt for klassen. Analysere rutetabeller (buss,tog) Regne med tider ut fra avreise og ankomst, overganger Matematikkopplæringen på 6.årstrinn skal ta utgangspunkt i de 8 kompetansene (se generell del). Den skal: være variert (utforskende, lekende, kreativ og problemløsende) inneholde den matematiske samtalen bygge på elevenes forkunnskaper gå fra konkret til abstrakt: Konkreter halv konkreter halv abstrakt - abstrakt ( ting tegninger/bilder ikonsk symboler) ivareta aktiviteter og ferdighetstrening Begreper som er aktuelle å kontrollere på 6.trinn Fellesnevner To- og tredimensjonale figurer Diagrammer, tabeller Begreper fra Excel og Word Målestokk Masse Volum Median Typetall Gjennomsnitt Måleusikkerhet Faste aktiviteter: Beskrive en gitt geometrisk figur ved hjelp av matematiske begrep. Større gruppearbeid hvor spørreundersøkelser/eksperiment gjennomføres. Digitale ferdigheter på Excel og Word trenes månedlig. Matematikkdag/uke en dag i året Praktiske oppgaver, også i andre fag Uteskole to ganger i semesteret Spill og looper Ukentlige felles grubliser på lekseplan/smartboard. Andre samarbeidsaktiviteter Smartboard bruk av både lærer og elev Mattelekser hver uke Multi Lærebok 20

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere:

Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Årsplan Matematikk 2014 2015 Årstrinn: 7. årstrinn Lærere: Cordula Norheim, Åsmund Gundersen, Renate Dahl Akersveien 4, 0177 OSLO, Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

plassere negative hele tall på tallinje

plassere negative hele tall på tallinje Kompetansemål etter 7. trinn Tall og algebra: 1. beskrive plassverdisystemet for desimaltall, regne med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje 2. finne

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall:

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINNET Tall: 1. Telle til 100, dele opp og byggemengder oppt il 10, sette sammen og dele opp tiergrupper. 2. Bruke tallinjen til beregninger og å angi tallstørrelser. 3. Gjøre overslag

Detaljer

Læringstrapp tall og plassverdisystemet

Læringstrapp tall og plassverdisystemet Læringstrapp tall og plassverdisystemet 4. Bruke enkle brøker som 1/2, 1 /4, 1 /3, 1 /6, 1 /8, 1 /10 og enkle desimaltall som 0,5, 0,25, 0,75, og 0,1 i praktiske sammenhenger. Gjenkjenne partall, oddetall,

Detaljer

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider.

Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elly Østensen Rørvik Læreverk: Multi grunnbok 3A og 3B, Oppgavebok, Multi kopiperm, Multi 1-4 grublishefte og Multi sine nettsider. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL

Detaljer

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune

Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Lokal læreplan i Matematikk 1. 4. årstrinn Smøla kommune Grunnskolen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Hovedområder.. side 3 Gjennomføring.. side 10 Målark. side 11 Digitale ressurser.. side 19 2 HOVEDOMRÅDER Matematikkplanen

Detaljer

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013

Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Kyrkjekrinsen skole Årsplan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 3ab Lærer: Therese Hermansen og Monica Strand Brunvoll Uke Årshjul Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall

Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA. Kunne plassverdisystemet for hele- og desimaltall MATEMATIKK 6.trinn KOMPETANSEMÅL Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: VURDERINGSKRITERIER Kjennetegn på måloppnåelse TALL OG ALGEBRA Elevene skal: Beskrive og bruke plassverdisystemet for desimaltall.

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme ÅRSPLAN I MATEMATIKK 3. KLASSE 2015/2016 Endringer kan forekomme Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34 35 Statistikk: Elevene skal kunne samle, sortere, notere og illustrere data på formålstjenlige

Detaljer

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106

Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Årsplan i 7. klasse matematikk 2016-2106 Antall timer pr : 4 Lærere: Marianne Fjose Læreverk: Multi 7a og 7b, Gyldendal undervisning Nettstedene: gyldendal.no/multi Moava.org Grunnleggende ferdigheter:

Detaljer

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter

ÅRSPLAN. Grunnleggende ferdigheter ÅRSPLAN Skoleåret: 2015/16 Trinn: 5 Fag: Matematikk Utarbeidet av: Trine og Ulf Mnd. Kompetansemål Læringsmål (delmål) kriterier for måloppnåelse Aug Sep Okt Nov Beskrive og bruke plassverdisystemet for

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 4. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 4. KLASSE 2015/2016. Endringer kan forekomme ÅRSPLAN I MATEMATIKK 4. KLASSE 2015/2016 Endringer kan forekomme Uke Kompetansemål Innhold Arbeidsmåter Vurdering 34 35 Geometri: Elevene skal kunne lese av, plassere og beskrive posisjoner i rutenett,

Detaljer

MATEMATIKK. September

MATEMATIKK. September MATEMATIKK Periode Hovedområde Kompetansemål Innhold / metode August Tall og algebra Sette sammen og dele opp tiergrupper Gjenkjenne, samtale om og videreføre September strukturer i enkle tallmønstre Bruke

Detaljer

- individuelt arbeid - tavleundervisning - ulike aktiviteter - undersøkelser - regnefortellinger - lesing av diagrammer

- individuelt arbeid - tavleundervisning - ulike aktiviteter - undersøkelser - regnefortellinger - lesing av diagrammer RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 3. trinn 2014/15 TID TEMA KOMPETANSEMÅL Eleven skal kunne: Uke 34-35 36-39 Flersifrede tall - addisjon og subtraksjon med tresifrede tall - ulike

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Tall

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING Tall ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7 TRINN 2015/2016 Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 7a, 7b, Oppgavebok, Parallellbok og Multi kopiperm, Multi`s hjemmeside, kikora UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2010-2011 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016

Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Årsplan i matematikk 4.klasse, 2015-2016 Antall timer pr uke: 5. timer Lærere: Marte Fjelddalen, Helene V. Foss, Evelyn Haugen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 4A og 4B + Oppgavebok 4 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34-45 MAL ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6 TRINN 2014/2015. Utarbeidet av: Britt G. Reigstad Læreverk: Multi 6a, 6b, Oppgavebok, Parallellbok, Multi kopiperm og Multi grublishefte 5-7 UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL

Detaljer

Kompetansemål etter 7. årstrinn.

Kompetansemål etter 7. årstrinn. Kompetansemål etter 7. årstrinn. Tall og algebra: 1. Beskrive plassverdisystem for desimaltall, rene med positive og negative hele tall, desimaltall, brøker og prosent, og plassere dem på tallinje. 2.

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2012-2013 Lærer: Knut Brattfjord og Hege Skogly Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 27.08. 15 Tlf: 23 29 25 00 Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 5. årstrinn Eli Aareskjold, Kjetil Kolvik, Cordula K. Norheim Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Læreverk

Detaljer

Fagplan, 4. trinn, Matematikk

Fagplan, 4. trinn, Matematikk Fagplan, 4. trinn, Matematikk Måned Kompetansemål - K06 Læringsmål / delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: August UKE 33, 34 OG 35. September UKE 36-39

Detaljer

Matematikk 7. trinn 2014/2015

Matematikk 7. trinn 2014/2015 Matematikk 7. trinn 2014/2015 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 34- Tall 39 - beskrive for desimaltall, rekne med positive og negative heile tal, desimaltall, brøker og prosent, og plassere

Detaljer

Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106

Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106 Årsplan i matematikk for 3. klasse 2015-2106 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Adeleid K. Amundsen. Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 3A og 3B + Oppgavebok 3 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Grunnleggende

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Tidspunkt Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: Uke 36 /37 Tall og tallforståelse -siffer og tall -beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra:

Læreplan, nivå 1. Innhold / tema. Hovedområde Kompetansemål Elevene skal kunne: Tall og algebra: Kartlegging / vurdering av nivå Begynn året med et kort kurs i tall-lære og matematiske symboler. Deretter kartlegging som plasserer elevene i nivågruppe. De som kan dette, jobber med tekstoppgaver / problemløsning.

Detaljer

- lese og skrive tallene til 100 000 - plassverdisystemet: verdien til et siffer er. Materiell: Abakus avhengig av hvor i tallet det står

- lese og skrive tallene til 100 000 - plassverdisystemet: verdien til et siffer er. Materiell: Abakus avhengig av hvor i tallet det står Hovedområde: Tall. Kompetansemål etter 4. trinn MÅL: beskrive plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar, og uttrykkje

Detaljer

Årsplan i Matematikk

Årsplan i Matematikk Årsplan i Matematikk Tidspunkt (uke eller mnd) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 5A Kap 1: God start Kunne utvikle og bruke ulike regnemetoder for addisjon og subtraksjon

Detaljer

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/

MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 2015-16 Uke Emne Kompetansemål Læringsmål Arbeidsmetode Læremidler Evaluering/ Årsplan i matematikk for 2 tr. 15-16 Læreverk: Multi 2A, 2B og oppgavebok. MOSBY OPPVEKSTSENTER ÅRSPLAN I MATEMATIKK - 2.TRINN 15-16 34 35 36 37 38 39 Tallene 0- med tallene opp til -Bruke tallinja til

Detaljer

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016

Årsplan i matematikk 6.trinn 2015/2016 Uke nr. Kap. Emne/Tema: Kompetansemål etter 7. årstrinn: 34-39 Kap. 1 Hele tall. Beskrive og bruke Titallsystemet. plassverdisystemet for Tall og Avrunding. desimaltal, rekne med regning Addisjon og positive

Detaljer

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016

Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Årsplan matematikk 3. trinn 2015/2016 Katrine Hansen Tidspunkt (uke ) Kompetansemål: (punkter fra K-06) Delmål: Arbeidsmetode: Vurderingsmetode: 34-35 kap 1 samle, sortere, notere og illustrere data på

Detaljer

arbeide med konkreter praktisk arbeid stasjoner uteskole pc samtale samarbeid gruppearbeid arbeide i læreverket andre skriftlige oppgaver

arbeide med konkreter praktisk arbeid stasjoner uteskole pc samtale samarbeid gruppearbeid arbeide i læreverket andre skriftlige oppgaver Årsplan i matematikk for 3. trinn 2015/2016 Lærerverk og bøker: Tusen millioner, oppgavebok og tallbok Uke Mål: eleven skal kunne Tema Arbeidsform Vurdering 34,35,36 T.M s. 4-21 tallene, bruke positive

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser

Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale læringsressurser Årsplan i matematikk for 5. trinn, skoleåret 2009/2010. Hovedområde Læreverk Abakus 5A og 5B (grunnbøker+oppgavebøker), digitale sressurser for 5. trinn Fra Lese-forlivet-planen brukes jevnlig i alle fag

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 5.-7. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

Multi 4A s.1-17 Oppgavebok s. 2-6

Multi 4A s.1-17 Oppgavebok s. 2-6 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Hilde Marie Bergfjord Læreverk: Multi 4 UK TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING E 34 Repetisjon 35 36 Koordinatsystemet Multi

Detaljer

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter

Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema Læringsmål Grunnleggende ferdigheter Uke/ perio de Kompetansemål KL- 06 33-39 TALL bygge mengder opp til 10, tiergrupper. Bruke tallinjen til beregning og til å vise tallstørelser. Halvårsplan/årsplan i Matematikk for 2. trinn 2015/2016 Tema

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 7. trinn 2015/16

RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole. Årsplan i matematikk for 7. trinn 2015/16 RENDALEN KOMMUNE Fagertun skole Årsplan i matematikk for 7. trinn 2015/16 Lekser: Elevene får hver uke et lekseark som skal gjøres i lekseboka. Dette leksearket er trening på de fire regneartene, samt

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 3. TRINN HØSTEN 2013 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING Data og statistikk samle, sortere,

Detaljer

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn

1. trinn. 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn 1 Levanger kommune, læreplaner NY LÆREPLAN 2006: Matematikk Grunnleggende ferdigheter: - å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk - å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk - å kunne lese i matematikk

Detaljer

Lokal læreplan «Matematikk»

Lokal læreplan «Matematikk» Lokal læreplan «Matematikk» Årstrinn: 3. årstrinn Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter Vurdering beskrive og bruke plassverdisystemet for dei

Detaljer

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015 Antall timer pr : 4 timer Lærere: Ida Nystuen Askjer og Elise G. Solberg Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 1A og 1B + Oppgavebok 1 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk - 1. klasse 2014-2015

Detaljer

Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn

Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn Årsplan Matematikk 2013 2014 Årstrinn: 5. årstrinn Måns Bodemar, Anlaug Laugerud, Karianne Flagstad Moen Akersveien 4, 0177 OSLO oppdatert 25.08. 14 Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar

Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Årsplan Matematikk 2015 2016 Årstrinn: 6. årstrinn Lærere: Eli Aareskjold, Anlaug Laugerud, Måns Bodemar Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tidspunkt Tema/Innhold Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN

LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN LOKAL FAGPLAN MATEMATIKK 1.-4. TRINN Grunnleggjande ferdigheiter Grunnleggjande ferdigheiter er integrerte i kompetansemåla, der dei medverkar til å utvikle fagkompetansen og er ein del av han. I matematikk

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Tall Her inngår: Hele tall, titallssystemet.

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Tall Her inngår: Hele tall, titallssystemet. ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7 TRINN 2014/2015 Utarbeidet av: Elise HG Skulerud Læreverk: Multi 7a, 7b, Oppgavebok, Parallellbok og Multi kopiperm UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 2.TRINN HØSTEN 2014 Faglærer: Hanna Haukedal Læreverk: Multi 2A, Matematikk overalt, Radius SYNLIG LÆRING som metode: Den matematiske samtalen skal fungere som ramme for oppstart

Detaljer

Årsplan i matematikk. 5. og 6. klasse 2008/2009. Årsplan i matematikk - 5. klasse

Årsplan i matematikk. 5. og 6. klasse 2008/2009. Årsplan i matematikk - 5. klasse Årsplan i matematikk 5. og 6. klasse 2008/2009 Årsplan i matematikk - 5. klasse Addisjon og subtraksjon Titallsystemet skoleåret 2008/2009 Emne Mål Innhold Arbeidsmåte Læreverk Beskrive plassverdisystemet

Detaljer

Inspirasjon og motivasjon for matematikk

Inspirasjon og motivasjon for matematikk Inspirasjon og motivasjon for matematikk Hvordan får vi aktive, engasjerte og motiverte elever og lærere i matematikk? Bjørnar Alseth Høgskolen i Oslo Styremedlem i Lamis Lærebokforfatter; MULTI Mona Røsseland

Detaljer

Midtun skoles Læreplan i Matematikk

Midtun skoles Læreplan i Matematikk Midtun skoles Læreplan i Matematikk Sist oppdatert: 10.02.2014. LÆREPLAN I MATEMATIKK Formål med faget Matematikk er en del av vår globale kulturarv. Mennesket har til alle tider brukt og utviklet matematikk

Detaljer

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34

UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 ÅRSPLAN MATEMATIKK FOR 2 TRINN 2014/2015. Læreverk: Multi 2a, 2b og oppgavebok. UKE TEMA KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL INNHOLD METODE VURDERING 34 Kapittelprøve s. 26 35 Bruke tallinja til Kap. 1 s. 2-29 Tallene

Detaljer

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15

Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Antall timer pr uke: 5 Lærere: Adeleid K Amundsen Læreverk: Multi Gyldendal Grunnbok 2A og 2B + Oppgavebok 2 Nettstedet: www.gyldendal.no/multi Årsplan i matematikk 2. klasse 2014-15 Tidsplan- Innhold

Detaljer

Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011

Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Årsplan i matematikk 8 trinn. Svelvik ungdomsskole 2010/2011 Tema/kapittel Tidsrom Læreplanmål Arbeidsmåter Vurdering 1. Tall 34 Regne med de 4 regneartene i hele - regneartene 35 tall, desimaltall og

Detaljer

2012-2013. Generelt for alle emner: Muntlig og skriftlig tilbakemelding og fremovermelding på arbeid i bøkene.

2012-2013. Generelt for alle emner: Muntlig og skriftlig tilbakemelding og fremovermelding på arbeid i bøkene. Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012/2013 Klasse:1. trinn Lærer: Mari Saxegaard og Anne Karin Vestrheim Uke Årshjul Hovedtema Kompetanse mål Delmål / Konkretisering

Detaljer

Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn

Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn Årsplan Matematikk 2015-2016 Årstrinn: 2.trinn Ingvil Sivertsen, Monika Szabo Rovena Vasquez, Selma Hartsuijker Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tal Tidspunkt Tema Lærestoff Arbeidsmåter

Detaljer

Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Prøver (Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene. og organisering

Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Prøver (Hentet fra prøveplan). Småprøver kan legges inn av teamene. og organisering Uke Fagemne (Hentet fra Fagplan) 34 Rutenett og koordinatsystem Ukemål (Konkretiserte mål fra Fagplan) Jeg kan plassere punkter i et koordinatsystem og beregne avstander langs aksene. Læringsstrategier,

Detaljer

Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5. Vurdering

Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5. Vurdering Årsplan 5.trinn Matematikk 2015/16 Lærebok: Multi 5 Veke Tema Kompetansemål Læringsmål: 34-40 Heile tal Multi 5a s 4-45 42-44 Statistikk s 46-61 -Regne med positive og hele tall. -Bruke, diskutere og utvikle

Detaljer

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra:

MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: MATEMATIKK kjennetegn på måloppnåelse HOVEDOMRÅDE Tall og algebra: 1. sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på standardform, uttrykke slike tall på varierte

Detaljer

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen

Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Fagplan i matematikk for 9. trinn 2014/15. Faglærer: Terje Tønnessen Standarder (gjennom hele semesteret) : - Å kunne uttrykke seg muntlig. Å forstå og kunne bruke det matematiske språket, implementeres

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012

ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 ÅRSPLAN I MATTE 2. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2011-2012 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Grunntall 2 a og b, av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS Målene er fra Lærerplanverket for kunnskapsløftet

Detaljer

Kompetansemål Innhold Læringsmål Kilder

Kompetansemål Innhold Læringsmål Kilder Års Tall telle til 50, dele opp og bygge mengder opp til 10, sette sammen og dele opp tiergruppe telling oppover fra et et vilkårlig tall i tallområdet 1-50 telling nedover fra et et vilkårlig tall i tallområdet

Detaljer

arbeidsinnsats i timene og hjemme negative hele tall(...)" Naturlige tall innføring muntlig aktivitet i "beskrive referansesystemet og

arbeidsinnsats i timene og hjemme negative hele tall(...) Naturlige tall innføring muntlig aktivitet i beskrive referansesystemet og Uke 34-38 Uke 39-40 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 7. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall Lærer: Carl Petter Tresselt "Beskrive og bruke plassverdisystemet for Tall individuell og felles gjennomgang arbeidsinnsats

Detaljer

Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011

Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011 Fagplan Matte, 3. trinn, 2010/2011 Måned Kompetansemål K06 Læringsmål / Delmål Kjennetegn på måloppnåelse / kriterier August 34-35 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: samle, sortere, notere og

Detaljer

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015

ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 ÅRSPLAN I MATTE 5. 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014-2015 Lærer: Knut Brattfjord og June Brattfjord Læreverk: Grunntall 5 a og b, 6 a og b og 7 a og b av Bakke og Bakke, Elektronisk Undervisningsforlag AS

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 6. TRINN 2015/2016 Læreverk: Grunntall 6a og b Lærer: Kenneth Refvik Uke MÅL (K06) TEMA INNHOLD ARBEIDSFORM VURDERING 34-35 - Bruke metoder for hoderegning, overslagsregning, skriftlig

Detaljer

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN

ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN ROSSELAND SKOLE LÆREPLAN I MATEMATIKK 2. TRINN Årstimetallet i faget: 133 Songdalen for livskvalitet Generell del av læreplanen, grunnleggende ferdigheter og prinsipper for opplæringen er innarbeidet i

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner

Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner Årsplan i matematikk for 5., 6. og 7. klasse 2011/2012 For hvert kapittel/nytt emne vil det bli laget egne periodeplaner - Gjennom hele året: Vurdering - Ukesluttprøver utgangspunkt i ukas undervisningsmål

Detaljer

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i Lærebok: Tusen Millioner, Gjerdrum og Skovdahl Tallbok (rutebok i A5 format) Barn lærer matematikk gjennom spill, leik, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig viktig for å forstå

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR 4. TRINN HØSTEN 2014 Læreverk: Multi Faglærer: Astrid Løland Fløgstad MÅL (K06) TEMA ARBEIDSFORM VURDERING lese avlassere og beskrive posisjoner

Detaljer

Halvårsplan høsten 2015

Halvårsplan høsten 2015 34-38 -samle, sortere, notere og illustrere data på formålstenlege måtar med teljestrekar, tabellar og søylediagram, med og utan digitale verktøy, og samtale om prosess og framstilling 39-41 -beskrive

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE MATEMATIKK 8.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 7 Periode 1: UKE 34 - UKE 37 Sammenligne og regne om mellom hele tall, desimaltall, brøker,

Detaljer

Den gode matematikkundervisning

Den gode matematikkundervisning Den gode matematikkundervisning Hvordan får vi aktive, engasjerte og motiverte elever og lærere i matematikk? - hva er det? Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter;

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7

LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7 LOKAL LÆREPLAN Matte Trinn 1-7 Drammen kommune side 1 1. trinn Periodeplan 1 Kompetansemål Tal Mål for opplæringa er at eleven skal kunne: telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman

Detaljer

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2015-2016

Årsplan i matematikk for 5. klasse 2015-2016 Antall timer pr uke: 4 Lærere: Laila Helene Ween og Åse-Gunn Viumdal Læreverk: og 5b Nettstedene: www.moava.org og salaby.no Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapsløftet): Årsplan i matematikk for

Detaljer

Foreldre er svært viktige, spesielt i de aller første leveår. De kan være med å legge et godt grunnlag for barna sine.

Foreldre er svært viktige, spesielt i de aller første leveår. De kan være med å legge et godt grunnlag for barna sine. Matematikken følger oss hele livet som tall, mengder, figurer osv. Det er derfor viktig at barna får et godt og naturlig forhold til matematikk og utvikler gode kunnskaper og ferdigheter. Alle som er i

Detaljer

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4.

Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI Geometri i skolen Geometri etter 4. Geometri Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI 15-Apr-07 Geometri i skolen dreier seg blant annet om å analysere egenskaper ved to- og tredimensjonale

Detaljer

4. TRINN matematikk HØST 2014

4. TRINN matematikk HØST 2014 4. TRINN matematikk HØST 2014 UKE AKTIVITET K06-mål Lokale mål Vurde/ evalue 34 Koordinatsystem 35 et 36 Mer enn tusen 37 og mindre enn 0 38 plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem,

Detaljer

Læreplanene for Kunnskapsløftet

Læreplanene for Kunnskapsløftet Læreplanene for Kunnskapsløftet Hvordan få samsvar mellom intensjon og praksis? Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Leder i Lamis Lærebokforfatter; MULTI 21-Mar-06 Intensjoner

Detaljer

Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16

Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16 Årsplan matematikk 1. trinn skoleåret 15/16 FAG Den lokale læreplanen for faget må: Sees i sammenheng med det aktuelle trinn Sikre at skolen jobber med alle kompetansemål i faget Aktuelle elementer fra

Detaljer

Kjenneteikn på måloppnåing. Framlegg til aktivitetar

Kjenneteikn på måloppnåing. Framlegg til aktivitetar Matematikk i skulen 3. årssteget Kompetansemål etter 4. klasse TAL Skildre plassverdisystemet for dei heile tala, bruke positive og negative heile tal, enkle brøkar og desimaltal i praktiske samanhengar,

Detaljer

Årsplan «Matematikk» 2015-2016

Årsplan «Matematikk» 2015-2016 Årsplan «Matematikk» 2015-2016 Årstrinn: 1. årstrinn Lærere: Therese Majdall Nilsen, Ingebjørg Hillestad, Karin Macé og Guri Skrettingland Akersveien 4, 0177 OSLO Tlf: 23 29 25 00 Kompetansemål Tids- Tema

Detaljer

Årsplan i matematikk for 6. klasse 2015-16

Årsplan i matematikk for 6. klasse 2015-16 Antall timer pr uke: 3,5 Lærer: Randi Minnesjord Læreverk: Multi 6 a og 6 b Gyldendal Nettstedene: www.moava.org og kikkora Grunnleggjande ferdigheiter (fra Kunnskapsløftet): Grunnleggjande ferdigheiter

Detaljer

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse

Vurderingskriterier kjennetegn på måloppnåelse Kompetansemål 1.trinn Mål for opplæringen er at Eleven skal kunne: 1. Telle til 50, dele og sette sammen mengder opp til 10 2. Gjøre overslag over mengder, telle opp, sammenligne tall og tallstørrelser

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN MATEMATIKK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN MATEMATIKK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN MATEMATIKK Tal Hovudområdet tal og algebra handlar om å utvikle talforståing og innsikt i korleis tal og talbehandling inngår i system og mønster. Med tal kan ein kvantifisere

Detaljer

Elevaktiv matematikk. hvorfor og hvordan? Retningslinjer for undervisningen. Intensjoner med ny læreplan. Hvilke utfordringer gir dette lærerne?

Elevaktiv matematikk. hvorfor og hvordan? Retningslinjer for undervisningen. Intensjoner med ny læreplan. Hvilke utfordringer gir dette lærerne? Elevaktiv matematikk Hvordan får vi aktive, engasjerte og motiverte elever og lærere i matematikk? hvorfor og hvordan? Mona Røsseland Leder i Lamis Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen Lærebokforfatter

Detaljer

Begynneropplæring i matematikk Geometri og måling

Begynneropplæring i matematikk Geometri og måling Begynneropplæring i matematikk Geometri og måling Mona Røsseland Nasjonalt senter for matematikk i Opplæringen Leder i LAMIS Lærebokforfatter, MULTI 26-Jan-07 Dagsoversikt Problemløsning som metode i å

Detaljer

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i

Tall: Hovedområdet tall og algebra handler om å utvikle tallforståing og innsikt i hvordan tall og tallbehandling inngår i Lærebok: Tusen Millioner, Gjerdrum og Skovdahl Tallbok (rutebok i A5 format) Barn lærer matematikk gjennom spill, leik, utforsking og aktiv samhandling. Språkets betydning er veldig viktig for å forstå

Detaljer

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE.

KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. KOMPETANSEMÅL I MATEMATIKK 1. KLASSE. Tal telje til 100, dele opp og byggje mengder opp til 10, setje saman og dele opp tiargrupper opp til 100 og dele tosifra tal i tiarar og einarar. bruke tallinja til

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN I MATEMATIKK 9. TRINN SKOLEÅR 2014-2015 Periode 1: UKE 34-38 Tema: Kap.1 «Tall og tallforståelse» sammenligne og omregne hele tall ( ) og tall på standardform,

Detaljer

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne TALL OG ALGEBRA sammenligne og omregne hele tall, desimaltall, brøker, prosent,

Detaljer

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9

Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016. Side 1 av 9 Sandefjordskolen BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE ÅRSPLAN FOR FORESATTE I MATEMATIKK 9.TRINN SKOLEÅR 2015-2016 Side 1 av 9 Periode 1: UKE 34-UKE 39 Tema: Statistikk gjennomføre undersøkelser og bruke databaser

Detaljer

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med:

Innhald/Lærestoff Elevane skal arbeide med: Tid Kompetansemål Elevane skal kunne: 34-35 lese av, plassere og beskrive posisjonar i rutenett, på kart og i koordinatsystem, både med og utan digitale verktøy 36-39 beskrive og bruke plassverdisystemet

Detaljer

Matematikk i skulen 5. - 7. årssteget Tal og algebra Kompetansemål etter 7. steg (etter LK06)

Matematikk i skulen 5. - 7. årssteget Tal og algebra Kompetansemål etter 7. steg (etter LK06) Matematikk i skulen 5. - 7. årssteget Tal og algebra etter 7. steg Beskrive plassverdisystemet for desimaltal, rekne med positive og negative heile tal, desimaltal, og prosent, og plassere dei på tallinja

Detaljer

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16

Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Årsplan i matematikk 5.klasse 2015/16 Emne/Innhold Uke Presisering Læremidler Kompetansemål Hele tall 34- Tall og algebra Multi s. 4-10 Multi 5a Kap 1 39 Bestemme tallverdien til sifrene i tall med opp

Detaljer

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015

ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 ÅRSPLAN I MATEMATIKK 2. trinn 2014/2015 Faglærer: Læreverk: Hege Skogly Grunntall 2a og 2b, Bakke og Bakke Ressursperm og nettsted Grunnleggende ferdigheter i faget (Fra læreplanverket for Kunnskapsløftet,

Detaljer

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering Kyrkjekrinsen skole Plan for perioden: 2012-2013 Fag: Matematikk År: 2012-2013 Trinn og gruppe: 9. trinn Lærer: Torill Birkeland Uke Årshjul Geometri Hovedtema Kompetansemål Delmål Arbeidsmetode Vurdering

Detaljer

Sandefjordskolen LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE

Sandefjordskolen LOKALE KJENNETEGN FOR MÅLOPPNÅELSE Sandefjordskolen LOKAL LÆREPLAN I MATEMATIKK. -. Trinn KOMPETANSEMÅL FRA LÆREPLANEN Eleven skal kunne TALL OG ALGEBRA sammenligne og omregne hele tall, desimaltall, brøker, prosent, promille og tall på

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter

Grunnleggende ferdigheter Årsplan: Matematikk Faget har følgjande hovedområder. 1. 4. Tal Geometri Måling Statistikk 5. 7. Tal og algebra Geometri Måling Statistikk og sannsyn Grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykkje seg munnleg

Detaljer

Ny GIV 12. april 2012

Ny GIV 12. april 2012 Ny GIV 12. april 2012 1 «NY GIV I HEL KLASSE.» Den matematiske samtalen God matematikkundervisning skjer i møtet mellom læreren, elevene og det matematiske fagstoffet. 2 Aktivt språkbruk Grunnleggende

Detaljer

Årsplan matematikk 9. klasse skoleåret 2015/2016

Årsplan matematikk 9. klasse skoleåret 2015/2016 Årsplan matematikk 9. klasse skoleåret 01/01 Læreverk: Faglærer: Grunntall, Elektronisk Undervisningsforlag AS Heidi Angelsen Arbeidsmåter Skriftlig oppgaveløsing, individuelt og i gruppe Muntlig bruk

Detaljer

Hva er god matematikkundervisning?

Hva er god matematikkundervisning? Hva er god matematikkundervisning? Astrid Bondø Nasjonalt Senter for Matematikk i Opplæringen 22-Feb-08 Ny læreplan, nye utfordringer for undervisninga i matematikk? Hva vil det si å ha matematiske kompetanse?

Detaljer