RESSURSER TIL SKOLENE SKOLEÅRET 2012/13.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESSURSER TIL SKOLENE SKOLEÅRET 2012/13."

Transkript

1 Barn og unge sektoren BARN OG UNGESEKTOREN Sektorleder Til skolene RESSURSER TIL SKOLENE SKOLEÅRET 2012/13. Til grunn for ressursberegning og derved skolenes stillingshjemler ligger: elevtall opplyst av skoler se eget vedlegg ressursmodell med tildeling til skoler basert på følgende komponenter o grunnressurs til administrasjon o ressurs basert på elevtall o skjønnsmessige vurderinger for fådelte skoler o en styrking av begynneropplæring for alle skoler med 1.-4.trinn gjeldende lov og avtaleverk Ressurser er fordelt slik: til ledelse fordelt med basis i skoletype og størrelse 9,8 % av samlet tildeling til skjønnsmessig fordeling med basis i fådelte grupper 4,43 % av samlet tildeling lærertetthets korrigering 2,77% matematisk fordeling med basis i elevtall og leseplikt 82,9 % av samlet tildeling Vedlegg til ressursbrev: 1. Elevtall som rapportert fra skolen (egen fane i excel ark). 2. Forskrift om Fag- og timefordeling norsk og samisk gjeldende fra Ressurser til leksehjelp og fysisk fostring (egen fane i excel ark). 4. Spesialpedagogisk ressurs grunnlag for enkeltvedtak om spesialundervisning ved skolen (egen fane i excel ark). 5. Oversikt grunnressurser skoler (egen fane i excel ark). 6. Oversikt styrking innsats grunnleggende ferdigheter særskilt tildeling (egen fane i excel ark). 7. Oversikt over ressurser til leksehjelp og fysisk fostring (egen fane i excel ark). Redegjørelse for modell for beregning(se regneark): Kolonne 2: elevtall som rapportert Kolonne 3: fastsetting av ledelsesressurs ut fra skolestørrelse Kolonne 4: skjønnsmessig tillegg til få-delte skoler Kolonne 5: elevressurs matematisk beregning ut fra formel Kolonne 6: korreksjon ressurs vurdert mot kolonne 12 lærertetthet Kolonne 7: samlet ressurs, sum kolonne 3 6 Postadresse: Besøksadresse: Barn og unge sektoren Org.nr Markveien 26 Telefon: Bankgiro:

2 Kolonne 8: fastsatt antall kontaktlærere Kolonne 9: elever pr kontaktlærer Kolonne 10: lærertetthet kolonne 2 dividert på kolonne 7 Til grunn for tildeling av ramme til spesialundervisning ligger: oversikter over status m.h.t. spesialundervisning slik dette er rapportert i form av enkeltvedtak, skolenes rapporter, foreliggende tilmeldinger og søknader om spesialpedagogiske tiltak samt tilgang/avgang av elever mellom skoler som følge av skolestruktur, flytting og avsluttet skolegang. Oversikt over elever fra andre kommuner som har sitt skoletilbud i Alta kommune. Det er holdt igjen en reserve for å sikre oppfølging av nye tiltak endrede behov. Følgende ressurser er ikke med i disse tildelingene: senior tiltak Disse fastsettes særskilt med basis i oversikter fra skolene med basis i tariffbestemte reduksjoner i leseplikt for lærere fra og med fylte 55 år og innvilgede søknader om seniortiltak for ansatte i Alta kommune fra og med fylte 62 år. frikjøp tillitsvalgte frikjøp øvingslærere samiskundervisning, jfr opplæringslovens ledd Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast med eigna undervisningspersonale på skolen. Elevane avgjer sjølv om dei vil ha opplæring i og på samisk frå og med 8. årstrinnet etter første, andre og femte leddet. Denne ressursen fastsettes med basis i søknad til fylkesmannen som fastsetter tildeling med basis i antall elever/elevgrupper. finskundervisning jfr opplæringslovens 2-7 Når minst tre elevar med kvensk-finsk bakgrunn ved grunnskolar i Troms og Finnmark krev det, har elevane rett til opplæring i finsk. Denne ressursen fastsettes med basis i søknad til fylkesmannen som fastsetter tildeling med basis i antall elever/elevgrupper. undervisning av fremmedspråklige, jfr opplæringslovens 2-8 Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Denne ressursen fastsettes av Barn og unge sektoren med basis i søknad/elevlister der tildeling skjer med basis i antall elever/elevgrupper. ressurser til spesialundervisning knyttet til elever som er hjemmehørende i andre kommuner (fosterhjemsplasserte barn). Det gjøres oppmerksom på at der for noen av disse barna er gjort ressursavklaring med hjemkommunen. Disse er anført i regnearket. For andre må der foretas avklaring. Den enkelte skole får en endelig oversikt over egne ressurser i form av et regneark fra barn og unge sektoren der samtlige av skolens ressurser inngår. Dette regnearket vil bli klargjort så snart de samlede ressursene er klare. Oversikten utarbeides av Tor Fredriksen og danner grunnlag for sektorens endelige detaljering av lønnsbudsjett for den enkelte skole. Denne oversikten er grunnlaget for budsjettvurdering og regnskapsoppfølging.

3 I ressursdisponeringen må skolene innenfor tildelt stillingsomfang også finne dekning for andre lønnsutgifter, hovedsakelig knyttet til overtid og annen lønn. Det betyr i praksis at stillingsressurser tilsvarende påløpte lønnsutgifter på disse områdene må holdes tilbake slik at virksomheten oppnår budsjettmessig dekning. Det er ikke anledning til å påføre virksomheten utgifter uten budsjettmessig dekning. Disse disponeringene må foretas før skolen vurderer tilsettinsgbehov. Den enkelte virksomhet sikrer at disse disponeringer legges inn som en budsjettregulering i agresso. Retningslinjer for forvaltning og disposisjon av ressurser: Skolens grunnressurser Ressurser er tildelt skolene Følgende områder skal ivaretas/dekkes av skolenes grunnressurs: ordinær opplæring, jfr opplæringslovas 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-15, 8-1 inndeling av elevene i grupper etter behov og pedagogisk forsvarlighet, jfr opplæringslovas 8-2 tilpasset opplæring, jfr opplæringslovas 1-3 gruppedeling jfr 8-2 funksjoner (kontaktlærer, IKT, spesialpedagogisk ansvarlig etc), skolens administrasjon, jfr opplæringslovas 9-1 byrdefullhet jfr tariffavtale merk her økt avsetning av ressurs til byrdefullpott i forbindelse med ny arbeidstidsavtale fast vikarpott, andre prioriterte felt i henhold til skolens plan og vedtak skolens beredskap for periodisk å kunne imøtekomme særskilte behov hos enkeltelever eller grupper av elever. Budsjettposter for overtid, annen lønn og vikarutgifter utover fast vikar Her understrekes det at skolen nøye må vurdere avsetning av timeressurser til ulike formål. En utredning om lærertetthet i Alta kommune har avdekket at der er tidels store forskjeller mellom skoler knyttet til hvor store ressurser som disponeres til formål utenom undervisning. Disposisjon og forvaltning - prosess: Ressurser fordeles til formål av rektor etter forutgående drøftinger i kollegiet / plangruppe samarbeidsutvalg og med tillitsvalgte. Ved fordeling av ressurser må rektor og skolen sikre: Ivaretakelse av opplæringslovas 1-3 om at opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev. Ivaretakelse av opplæringslovas 1-2 og 8-2 ved at elevene organiseres i grupper med basis i kunnskaper om elevbehov og elevforutsetninger. Det er viktig at skolen

4 vurderer det samlede læringsmiljø i klassen/gruppen som en del av forutsetningene for ressursfordeling. Gruppedeling av elever både kan og bør variere ut fra fag, emne og elevgruppers ferdigheter. Små grupper kan være riktig og større grupper kan være riktig. Grunnlaget for budsjettering og tildeling er at den enkelte skole i gjennomsnitt har klassestørrelser/gruppestørrelser tilsvarende de delingstall for klasser som tidligere var gyldige. Det innebærer at den gjennomsnittlige klasse- eller gruppestørrelse ved en skole på barnetrinnet er 28 og 30 på ungdomstrinnet. Det innebærer at skoler kan ha varierende klasse- og gruppestørrelse vurdert ut fra elevforutsetninger, klasserom og samlet pedagogisk vurdering. Skolene er tidelt ressurser som muliggjør styrking ved deling i fag og styrking for å ivareta hensynet om tilpasset opplæring. Ressurstildelingen har med seg en rammetildeling til skolene for tilpasset opplæring. Gjennom endring i mønster for ressurstildeling 2005 fikk skolene i de samlede ressurser tildelt 1/6 time pr elev til slike formål. Gjeldende fag og timebyttetabell, jfr rundskriv F 12/08. Som eget vedlegg følger Alta kommunes vedtatte tabell gyldig fra Timebyttetabell for elever som får undervisning i samisk vedlegges også. Det vises her til Læreplan for kunnskapsløftet og Læreplan for kunnskapsløftet samisk (gjelder norskopplæring for elever som får opplæring i samisk 1). Av timebyttetabell og Læreplanverk framgår de fag og de faglige krav som er etablert i forskrifts form. Ivaretakelse av at ressurser disponeres med forutsetning om at tiltak og tilbud vurderes og evalueres med sikte på omorganisering og omprioritering ut fra endrede behov hos elever og elevgrupper i løpet av året. Her vises det til opplæringslovas 8-2 og forskriftenes 2-1. Det vises videre til kommunalt vedtak om oppfølging av resultater kartlagt ved nasjonale prøver der det forutsettes organisatoriske og pedagogiske tiltak for å bistå elever som har for svake resultater på disse prøver. Ivaretakelse av at ressurser disponeres med forutsetning om at tiltak og tilbud vurderes og evalueres med sikte på omorganisering og omprioritering i løpet av året ut fra endrede behov hos elever og elevgrupper. Her vises det til opplæringslovas 9 om elevenes skolemiljø, og det vises videre til kartlegging gjennom elevundersøkelsen på trinn som gir grunnlag for en vurdering av skolens tilbud. Her understrekes det at skolen ved ressursdisponering og avtaleinngåelse må sikre muligheter for omlegging av lærernes arbeidsplaner. Den enkelte skole må sikre at skolen har en beredskap i sin ressursdisponering for å kunne imøtekomme endrede ressursbehov hos enkeltelever eller grupper av elever. En slik beredskap kan skolen etablere gjennom et eget ressursteam, en egen base som kan bidra i arbeidet i grupper/klasser/med enkeltelever som har behov for forsterkede tiltak. Det er nødvendig å sikre en slik fleksibilitet i ressursanvendelse fordi det erfaringsmessig er krevende å flytte ressurser til/fra trinn/team.

5 Skolene er tildelt et antall kontaktlærere som muliggjør elevtall pr kontaktlærer på i gjennomsnitt under 13 elever. Her må skolene vurdere fordeling og bruk av denne ressursen ut fra elevers behov og elevgruppens kompleksitet. En elevgruppe på 5 elever kan være svært krevende fordi der er noen elever som krever svært tett oppfølging. En elevgruppe på 18 elever kan være fullt forsvarlig og ikke mer krevende enn elevgruppen nevnt foran på 10. Skolene må sikre at det settes av timeressurser/lønnsressurser for å dekke evt kostnader knyttet til overtid, annen lønn og evt vikarkostnader utover refusjoner fra trygden når skolen nytter vikar i tillegg til fastvikarressursen som er inkludert i skolens samlede ressurstildeling. Skolen må avsette egne ressurser til disse formålene, og i samråd med Tor og Janne sikre at budsjettet reguleres i forhold til skolens prioritering av de tildelte ressurser. Der ressursdisponering i form av gruppeinndeling foretas på trinn må rektor påse at gjeldende bestemmelser er kjent. Etablering av beredskap ved skolen for å imøtekomme endrede behov Generelt er det slik at ressurser i skolen oftest fordeles som en fast ressurs for hele skoleår. En slik tildeling bygger på kunnskap fra foregående år. Behov hos elever endres, og læreres evne til å håndtere endringer i elevbehov endres. Det medfører ofte et behov for å endre på disponering av ressurser. En slik endring oppleves som vanskelig fordi tildelt ressurs og arbeidsplan oppleves som fastlagt for et skoleår. Det hindrer skolen i å anvende effektive strategier for å imøtekomme elevbehov og skolens samlede behov. Det er generelt svært viktig å legge føringer for ressursdisponering der vi kan endre på innsats i løpet av et år. Sektoren opplever svært ofte meldinger om endrede behov knyttet til enkeltelever. I langt de fleste tilfellene meldes behov knyttet til elevatferd som klassen/skolen ikke mestrer. I mange situasjoner oppstår det akutte utfordringer der berørte lærere rett og slett blir helt utslitt fordi de ikke har tilstrekkelige ressurser til å møte utfordringene. Denne type utfordringer må imidlertid først og fremst være et anliggende for hele skolen. Det er hele skolens utfordring å løse utfordringer knyttet til enkeltelever og grupper av elever. Det å håndtere slike utfordringer betinger ofte flytting av ressurser. Det betinger endring i arbeidsplaner og endringer i opplegg for andre klasser / grupper. Slike endringer er krevende, men helt nødvendige for å sikre større effekt av den samlede ressursinnsats. Dette forhold er særskilt drøftet på rektormøte. Bakgrunnen for en slik beredskap er omtalt i stjernepunkt 6 foran der det bl.a heter: Den enkelte skole må sikre at skolen har en beredskap i sin ressursdisponering for å kunne imøtekomme endrede ressursbehov hos enkeltelever eller grupper av elever. En slik beredskap må etableres ulikt på skoler avhengig av skolestørrelse. For de store skolene kan skolen etablere slik beredskap gjennom at rektor disponerer en del av de samlede ressursene til: et eget ressursteam som er ambulerende,- d.v.s flyttes til det trinn/den elev/de elever som trenger det mest

6 en egen base som kan bidra i arbeidet i grupper/klasser/med enkeltelever som har behov for forsterkede tiltak. Det er nødvendig å sikre en slik fleksibilitet i ressursanvendelse fordi det erfaringsmessig er krevende å flytte ressurser til/fra trinn/team. En reserve av timer som kan settes inn på aktuelt trinn/gruppe/enkeltelev når det vurderes som påkrevet Skolene oppfordres særskilt til å vurdere etablering av organisatoriske tiltak som kan imøtekomme elevbehov knyttet til særskilte utfordringer med læring, skolemotivasjon og arbeidsevne. Dersom slike tilbud etableres skal det skje etter avtale med foresatte samtidig som elevene skal sikres tilhørighet til klasse/gruppe. Et slikt tilbud kan organiseres for større eller mindre del av en opplæringsuke. Skolene må her særskilt vurdere om slike organisatoriske tiltak kan etableres for grupper av elever på tvers av klassetrinn. Tidlig innsats for å sikre grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter hos elever. Ressursen er tildelt skolen som et antall timer. Dette er timer pr uke som kan anvendes til formålet. Skolen må her vurdere om denne ressursen bør planlegges brukt periodisk i løpet av året med følgende perioder: Periode 1: 1. september 30.november Periode 2: 1.januar - 31.mai Gjennom slik periodisering kan ressursen utnyttes bedre og mer effektivt. Denne ressursen tildeles særskilt og er beskrevet i Opplæringsloven: På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. Alta kommune har tildelt skolene ressurser til dette formålet som en særskilt styrking. Fra kommunen sin side er disse ressursene innrettet mot Tidlig innsats. Gjennom denne strategien skal vi sikre at elever får et godt nok utbytte av opplæringa, og vi skal sikre tidlig hjelp for å hindre skeivutvikling hos elever. Tidlig innsats skal være målrettet mot enkeltelever og grupper av elever med vansker knyttet til lesing, skriving og regning. Denne ressursen har skolene hatt de siste to årene. Samtidig er det vanskelig å kvalifisere at ressursen gir effekter i elevenes læring. Sektoren vil nøye vurdere denne ressursen for å sikre at det oppnås effekter av tiltaket så som: Tidlig hjelp som reduserer andelen av elever som må ha spesialundervisning Tidlig hjelp som bedrer resultatene ved nasjonale prøver 5.trinn Tidlig hjelp som bedrer læringsresultatene generelt Alta kommune har etablert systemet med lese- og regneveiledere som en strategisk ressurs i arbeidet med å forbedre elevenes læringsresultat. Det er en forutsetning at denne ressursen får en klar kobling til de oppgaver lese- og regneveilederne skal ha ved skolen. Ressursen tildeles skolene med slike føringer: ingen fast utlegging på trinn/team til deling eller til generell styrking målrettet anvendelse for tidlig innsats til elever som sliter med grunnleggende ferdigheter hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning

7 skolen utvikler tidsavgrensede tiltak for elever/grupper av elever. Skolen setter inn veiledning overfor lærere for å sikre bedre undervisning for elever. Skolens utfordring: etablere et tilbud/flere tilbud som kan brukes av skolens elever som et lavterskeltilbud sikre aksept for tilbudet hos foresatte, lærere, elever lage faglige innhold som faktisk avhjelper elevers behov. Erfaring viser at kursopplegg for elever/grupper av elever har betydelig effekt. etablere programmer som sikrer rett hjelp til rett tid d.v.s. at faglig innhold bygger på den faktiske kunnskap vi har om elevens utfordringer slik dette er kartlagt i tester etablere en ambulerende tenkning som gjør at hjelpetiltak kan settes inn i grupper sikre at både lesing og regning ivaretas bruke skolens kompetanse i form av lese- og regneveiledere sikre at dette blir aktive timer for og med elever kvalitetssikre at ressursen brukes i tråd med Tidlig innsats tenkningen Skolen må: levere en plan for bruken som kan etterprøves sette denne ressursen inn i skolens utviklingstenkning sikre seg personer som kan og vil jobbe med fagfeltene Ressurser til fysisk fostring og leksehjelp. Ressurser til fysisk fostring og leksehjelp tildeles skolene som et timetall. Budsjettmessig legges det inn som kostnad ved en lærertime uten for- og etterarbeid. Dette tilsvarer kostnad for fagarbeider. Dette er forutsetningen fra sentrale myndigheter. En lærertime uten for- og etterabeid tilsvarer 2,67% stilling. Fysisk fostring og leksehjelp er elevtilbud, men det er ikke beskrevet som undervisning. Det innebærer at det ikke er beregnet for- og etterarbeid for den voksne som skal utføre arbeidet. Fysisk fostring er et obligatorisk tiltak som skal iverksettes med 1 time for elever på 6. og 7.trinn. Leksehjelp er et tilbud tile elevene. Det er ikke obligatorisk, og det er de foresatte som i samråd med sitt barn bestemmer om barnet skal bruke dette tilbudet. Skolene organiserer tilbudet om fysisk fostring innenfor rammen av elevenes skoledag, og skolen skal legge skysstilbudet slik at elevene har vanlig rett til skyss. Skolen organiserer tilbudet om leksehjelp som et tilbud i tillegg til elevenes undervisning. Skolene bes organisere dette tilbudet slik at dette plasseres på dager der elevene på trinn med skyssrett kan følge skyss for andre klassetrinn ved skolen. Skolene stilles fritt til hvilket personale de vil bruke i disse tilbudene: assistent lærer

8 Ressurstildeling og budsjett vil bygge på de forutsetninger som er beskrevet innledningsvis. Dersom skolen velger andre løsninger må skolen sikre budsjettmessig dekning for dette. Skolens ressurser til spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning, jfr opplæringslovens 5-1 Følgende områder skal ivaretas gjennom denne tildelingen: Spesialundervisning, jfr opplæringslovens 5-1 Tegnspråkopplæring, jfr opplæringslovens 2-6, og punktskriftopplæring jfr 2-14 Hjelp / støtte i form av assistent som bidrar til utbytte av den ordinære opplæringa Med bakgrunn i søknad fra foresatte og sakkyndig tilråding fra PPT skal skolen fatte enkeltvedtak knyttet til spesialundervisning. Vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak etter bestemmelser i forvaltningslova, og det vises til særskilt veiledning i form av maler som er tilgjengelig for skolene på fellesområdet. Ved behandling av elevens tilbud skal skolen sikre ivaretakelse ved at elevens tilbud settes sammen slik at eleven får et likeverdig opplæringstilbud på linje med andre elever gjennom: Opplæring i gruppe/klasse Opplæring sammen med andre elever med samme eller lignende utfordring Evt opplæring alene Evt opplæring på annen læringsarena Spesialundervisningen skal sikre eleven tilfredsstillende læringsutbytte i medhold av oppsatt IOP. Spesialundervisning er et målrettet tiltak som skal gi eleven hjelp på spesifikke områder. Spesialundervisning er ikke et generelt styrkingstiltak. Skolen må ha nær dialog med foresatte under utforming av elevens tilbud. Det vil ofte være nødvendig å gi foresatte god innføring i hvordan skolen sikrer elevens tilbud gjennom ulike tiltak og ressurser. Det er ikke sjelden at foresatte mener at en tilråding på x timer skal medføre x enetimer til eleven. Gjennom dialog må skolen synliggjøre at elevens behov ivaretas på en tilfredsstillende måte gjennom det tilbud som etableres. Elevens behov for spesialundervisning, slik dette beskrives av PPT, må ivaretas slik at eleven er inkludert i skolen/gruppen samtidig som det gis et tilfredsstillende faglig tilbud. Organisering av elevtilbud bør til vanlig ikke skje som aleneundervisning. Det er viktig å understreke at PPT sin tilråding er en faglig tilråding som skal sikre elevene et tilfredsstillende læringsutbytte. PPT sin tilråding er ikke en tilråding om at skolen/gruppen/eleven skal ha tildelt x antall s-timer for at tilbudet skal være tilfredsstillende. Det er rektor som må vurdere det samlede tilbudet for eleven gitt alle de ressurser skolen rår over, og sikre eleven et tilbud i samsvar med sakkyndig tilråding.

9 Assistenter brukes som hjelp støtte til eleven. Dette er ikke spesialundervisning, men kan bistå eleven ved at denne får utbytte av den ordinære opplæringa. Assistent kan også gjennomføre opplegg med elever selvstendig så lenge dette er innenfor rammen av elevens IOP. Eleven vil da få spesialpedagogisk hjelp. Assistenten kan gjennomføre treningsopplegg og aktiviteter når disse er innenfor rammen av det spesialpedagogiske tilbudet eleven skal ha i medhold av sin IOP: Vedtak om spesialundervisning er enkeltvedtak, og foresatte skal gis melding om vedtaket, og skolen skal gi opplysning om klageadgang. Ved klage på tilbud om spesialundervisning skal skolen behandle denne. En klage kan gi følgende utfall: Klagen kan imøtekommes. Det fattes da nytt enkeltvedtak. Klagen kan ikke imøtekommes. Klagen blir da avslått og skolen melder dette til klager og oversender saken til Barn og unge sektor for videre behandling i Omsorgsutvalg og evt videresending til fylkesmann. Oppfølging og systemkontroll Skolene rapporterer sin ressursbruk gjennom følgende tiltak: 1. GSI rapportering pr 1.oktober hvert år 2. Skolenes årsmelding 3. Kvalitetsdialogen der utvalgte områder etterprøves Skolene rapporterer særskilt på spesialundervisning gjennom: 1. Innsending av enkeltvedtak. 2. Innsending av IOP 3. Innsending av pedagogiske rapporter hvert halvår. Alta kommune Sektor for Barn og unge Per Hindenes Kommunalleder Vedlegg: 1. Ressurstildeling skoler skoleåret 2012/13 2. Ressurser til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp 3. Ressurser til leksehjelp og fysisk fostring 4. Ressurser til tidlig innsats 5. Timebyttetabell for elever i skolen 6. Timebyttetabell for elever som får undervisning i samisk.

10

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer:

Temaet for dette tilsynet er elevenes utbytte av opplæringen. Tilsynet er inndelt i tre undertemaer: Hva er FNT? Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkesmennene fører tilsyn med det samme temaet Perioden er 2014-2017 Utdanningsdirektoratet har ansvaret for tilsynsopplegget og fylkesmennene gjennomfører

Detaljer

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser og konsekvenser av ulike normer for lærertetthet www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Orientering, veiledning og maler. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 Rundskriv Rundskriv nr.: 02/ 2012 Dato: 17. januar 2012 Saksnr.: 201200020-2 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Saksfremlegg Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling.

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) forts. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Generelle regler om enkeltvedtak. Forhåndsvarsling. Rektor skal: varsle elevene og foreldrene før arbeidet med å fatte et enkeltvedtak igangsettes sørge for at elevene og foreldrene får mulighet til å

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN

SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLEN BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Unntatt offentlighet Off.l. 13 jfr. 13 forv.l Rundskriv Rundskriv nr.: 3/2015 Dato: 6. januar 2015 Saksnr.: 201500011-3 Saksbehandler: LIAG Emnekode:

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet

Rettigheter og plikter. Alle elever har rett til. Rett og plikt til grunnskole. Har du spørsmål? Å gå på en skole i nærmiljøet Rettigheter og plikter Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene og pliktene er hentet fra opplæringsloven. Opplæringsloven

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Opplæring i samisk og finsk

Opplæring i samisk og finsk Opplæring i samisk og finsk Samiske barns rettigheter Status på opplæring i samisk -Nordsamisk som førstespråk 70 (86) -Nordsamisk som andrespråk 276 (306) -Lulesamisk som førstespråk 5-13 kommuner og

Detaljer

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT

Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT Kvalitetssikring av spesialundervisningen i Lillehammerskolen Felles rutiner for skole og PPT 18.08.2014 Innhold Fase 1: Førtilmelding og utredning... 2 Plikt til å vurdere utbyttet av opplæringen før

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Tilpasset opplæring og spesialundervisning - Generell utfordring og status - En gang spesialundervisning, alltid spesialundervisning? - Hvordan måle effekten av spesialundervisning? Orkdal/Øy-regionen,

Detaljer

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8

Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt språkopplæring for minoritetsspråklige elever - opplæringsloven 2-8 Godkjent av Dahle, Odd Henry Godkjent dato 01.12.2010 Revideres av Bakkevig, Lisbeth Varsel neste revisjon [Varsel neste revisjon] Rutine Utskriftsdato 11.08.2015 Rutine 9 Skole - Enkeltvedtak særskilt

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra

Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra Lokal avtale om arbeidstid for undervisningspersonalet i Tingvoll kommune gjeldende fra 01.08.2007 A.1 Omfang, varighet og oppsigelsesfrist Parter: Tingvoll kommune og Utdanningsforbundet. Avtalen er inngått

Detaljer

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Det er tilstanden

Detaljer

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune

Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune Prinsipper for organisering og opplæring av flerspråklige elever i grunnskolen i Sarpsborg kommune På bakgrunn av bestilling i HP 2013-2016 ble en arbeidsgruppe oppnevnt av kommunesjefen for å vurdere

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Dato 29.05.12 Referanse Vår saksbehandler Bjørn H. Henriksen Unntatt offentlighet.: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 04.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP i Rissa-skolen Vedtatt av HOK 19.11.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lekser og leksehjelp... 3 3 Retningslinjer for lekser...

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål GSI'09 Grunnskole (Gr) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skole eller institusjon

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert 1. PERSONALIA Elevens navn: Skole: Skoleår: Foresatt: Foresatt: Født:

Detaljer

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever.

Til administrasjonene. Tilpasset opplæring er et overordnet mål i grunnskolen og gjelder alle elever. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 5/2009 Dato: 7. januar 2009 Saksnr.: 200900009-5 Saksbehandler: LIAG Emnekode: SARK-20 Til administrasjonene SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin

Skolelederkonferansen. Johans Tveit Sandvin Skolelederkonferansen 2010 Johans Tveit Sandvin Rett til læring Prinsipper som inkludering, likeverdig tilbud og tilpasset opplæring følger av rett og plikt til opplæring Retten til opplæring er ikke bare

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Renate Grytnes Vår dato: Vår referanse: 15.09.2015 2015/3149 Deres dato: Deres referanse: Stiftelsen Farsund Kristne grunnskole ved styrets leder Postboks 139 4552 FARSUND TILSYNSRAPPORT

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune

TILPASSET OPPLÆRING. Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune TILPASSET OPPLÆRING Samarbeidsrutiner skole og PPT Orkdal og Agdenes kommune På skolen har jeg blitt møtt med tillit, respekt og krav og de har gitt meg utfordringer som har fremmet lærelysten min. Gjennom

Detaljer

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune

Tilpasset opplæring og spesialundervisning Sør-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune 1 BESTILLING Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok i KU-sak 31/16 å bestille forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring : I Plan for forvaltningsrevisjon 2016

Detaljer

Velkommen til Godlia skole

Velkommen til Godlia skole Godlia skole Velkommen til Godlia skole Skolestart 2016/2017 Godlia skole 470 elever 65 ansatte Åpnet i 1968, nedlagt i 1981, gjenåpnet i 1998 og utvidet i 2014 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc.

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. FRISTER: Informasjon: Hvem har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Lunner kommune. Kommunale retningslinjer for Nasjonale prøver. -Grunnskole-

Lunner kommune. Kommunale retningslinjer for Nasjonale prøver. -Grunnskole- Lunner kommune Kommunale retningslinjer for Nasjonale prøver -Grunnskole- Gjelder fra 01.08.2009 Retningslinjer for Nasjonale prøver Lunner kommune 2 Bakgrunn Nasjonale prøver er et av flere tilgjengelige

Detaljer

Tilsynsrapport. Malvik kommune og Sveberg skole

Tilsynsrapport. Malvik kommune og Sveberg skole 2, FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Tilsynsrapport 1 Malvik kommune og Sveberg skole Tema: Tidlig innsats på 1. 4. trinn 3 Forord Tema for dette tilsynet, tidlig innsats, reguleres i opplæringsloven 1-3 andre

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

Retningslinjer for samiskundervisning i Tromsø kommune

Retningslinjer for samiskundervisning i Tromsø kommune Retningslinjer for samiskundervisning i Tromsø kommune tromso.kommune.no Forord Dette dokumentet inneholder retningslinjer for samiskundervisning i Tromsø kommune og skal gjelde fra og med skoleåret 2016-2017.

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjetil Gulsrud Lundemoen Arkiv: 034 A2 Arkivsaksnr.: 16/3669 Saksnr. Utvalg Møtedato NY TILDELINGSMODELL FOR MIDLER I GRUNNSKOLEN Rådmannens innstilling 1. Ny tildelingsmodell

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2014/3068-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Skolenes årstimer 2014/2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Finnmark Fylkeskommune Alta videregående skole Postadresse:

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

PROSESSENE RUNDT SPESIALUNDERVISNING - EVALUERING

PROSESSENE RUNDT SPESIALUNDERVISNING - EVALUERING 2008 Oppdal Kommune, Driftsutvalget Ingrid Lien, Tove Rosset, Ann Margrethe Flåten og Johan Jensen 21.10.08 PROSESSENE RUNDT SPESIALUNDERVISNING - EVALUERING Innhold EVALUERING AV PROSESSENE RUNDT SPESIALUNDERVISNINGEN

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommune Fosnes oppvekst og kultur Saksmappe: 2011/3177-1 Saksbehandler: Kari N. Thorsen Saksframlegg Årstimetall 2011-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Rådmannens innstilling Grunnskolene

Detaljer

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16

Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 2015/16 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Elevtall, grunnskoler og lærertetthet... 2 Årsverk til undervisningspersonale og elevtimer... 2 Spesialundervisning...

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Bakgrunn for tilsynet Kvalitet i skolen Felles nasjonalt tilsyn vil si at alle fylkene fører tilsyn med det samme temaet. Perioden er 2014-2017. Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013

Bergen  Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 INNHOLD Innledning... 2 Arbeidstidsavtale for lærerne i Bergen kommune, skoleåret 2012/13... 3 Arbeidstidsavtalen

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Intern korrespondanse Saksnr.: 201214942-6 Saksbehandler: LIGA Emnekode: BYST 2352 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådet Dato: 14. november 2012 Svar på

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010

Levanger kommune Rådmannen Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Tilstandsrapport Grunnskolen i Levanger 2010 Driftskomite 4. mai 2011 Bjørg Tørresdal 1 Rapport om tilstanden i opplæringen Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater, frafall og læringsmiljø.

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret

Særskilt språkopplæring for elever fra språklige minoriteter. Skoleåret BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 23/2014 Dato: 4. april 2014 Saksnr.: 201400012-23 Saksbehandler: FLBU Emnekode: ESARK-20 Til administrasjonene Særskilt språkopplæring

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Stenbråten skole Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Program Velkommen og presentasjon v/rektor Informasjon om skolen v/rektor Nina Merete Ringnes Informasjon om AKS v/leder Ingelin Nørstenæs

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen

Møte 9.februar Miniseminar for Oppvekstkomitéen Møte 9.februar 2012 Miniseminar for Oppvekstkomitéen Lokale utfordringer og ønsket utvikling av opplæringstilbudet for målgruppen Presentasjon BRI + FB Bakgrunn og hjemmel for opplæring for denne gruppen

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen

FNT : Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Dagsorden Velkommen Formål med og tema for felles nasjonalt tilsyn Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Forvaltningskompetanse Skolebasert vurdering RefLex Skoleeiers forsvarlige system FNT

Detaljer

Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008

Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008 Beregningen av satser til private grunnskoler for 2008 Vi gjør oppmerksom på at tallene kan avvike litt på grunn av avrundinger. Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av KOSTRA Tilskuddet til private grunnskoler

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Rana kommune Lyngheim

Detaljer

Felles nasjonalt tilsyn

Felles nasjonalt tilsyn Felles nasjonalt tilsyn 2014-2017 Tilsynstema Tilsynsprosessen Innledning Gjennomgang av regelverket Egenvurderingsskjema, hva og hvordan Felles Nasjonalt Tilsyn (FNT) Alle fylkene fører tilsyn med det

Detaljer

FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER

FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/297-3 Arkiv: A20 &01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ARBEIDSTIDSAVTALE FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&&

Detaljer