RESSURSER TIL SKOLENE SKOLEÅRET 2012/13.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RESSURSER TIL SKOLENE SKOLEÅRET 2012/13."

Transkript

1 Barn og unge sektoren BARN OG UNGESEKTOREN Sektorleder Til skolene RESSURSER TIL SKOLENE SKOLEÅRET 2012/13. Til grunn for ressursberegning og derved skolenes stillingshjemler ligger: elevtall opplyst av skoler se eget vedlegg ressursmodell med tildeling til skoler basert på følgende komponenter o grunnressurs til administrasjon o ressurs basert på elevtall o skjønnsmessige vurderinger for fådelte skoler o en styrking av begynneropplæring for alle skoler med 1.-4.trinn gjeldende lov og avtaleverk Ressurser er fordelt slik: til ledelse fordelt med basis i skoletype og størrelse 9,8 % av samlet tildeling til skjønnsmessig fordeling med basis i fådelte grupper 4,43 % av samlet tildeling lærertetthets korrigering 2,77% matematisk fordeling med basis i elevtall og leseplikt 82,9 % av samlet tildeling Vedlegg til ressursbrev: 1. Elevtall som rapportert fra skolen (egen fane i excel ark). 2. Forskrift om Fag- og timefordeling norsk og samisk gjeldende fra Ressurser til leksehjelp og fysisk fostring (egen fane i excel ark). 4. Spesialpedagogisk ressurs grunnlag for enkeltvedtak om spesialundervisning ved skolen (egen fane i excel ark). 5. Oversikt grunnressurser skoler (egen fane i excel ark). 6. Oversikt styrking innsats grunnleggende ferdigheter særskilt tildeling (egen fane i excel ark). 7. Oversikt over ressurser til leksehjelp og fysisk fostring (egen fane i excel ark). Redegjørelse for modell for beregning(se regneark): Kolonne 2: elevtall som rapportert Kolonne 3: fastsetting av ledelsesressurs ut fra skolestørrelse Kolonne 4: skjønnsmessig tillegg til få-delte skoler Kolonne 5: elevressurs matematisk beregning ut fra formel Kolonne 6: korreksjon ressurs vurdert mot kolonne 12 lærertetthet Kolonne 7: samlet ressurs, sum kolonne 3 6 Postadresse: Besøksadresse: Barn og unge sektoren Org.nr Markveien 26 Telefon: Bankgiro:

2 Kolonne 8: fastsatt antall kontaktlærere Kolonne 9: elever pr kontaktlærer Kolonne 10: lærertetthet kolonne 2 dividert på kolonne 7 Til grunn for tildeling av ramme til spesialundervisning ligger: oversikter over status m.h.t. spesialundervisning slik dette er rapportert i form av enkeltvedtak, skolenes rapporter, foreliggende tilmeldinger og søknader om spesialpedagogiske tiltak samt tilgang/avgang av elever mellom skoler som følge av skolestruktur, flytting og avsluttet skolegang. Oversikt over elever fra andre kommuner som har sitt skoletilbud i Alta kommune. Det er holdt igjen en reserve for å sikre oppfølging av nye tiltak endrede behov. Følgende ressurser er ikke med i disse tildelingene: senior tiltak Disse fastsettes særskilt med basis i oversikter fra skolene med basis i tariffbestemte reduksjoner i leseplikt for lærere fra og med fylte 55 år og innvilgede søknader om seniortiltak for ansatte i Alta kommune fra og med fylte 62 år. frikjøp tillitsvalgte frikjøp øvingslærere samiskundervisning, jfr opplæringslovens ledd Utanfor samiske distrikt har samar i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. Departementet kan gi forskrifter om alternative former for slik opplæring når opplæringa ikkje kan givast med eigna undervisningspersonale på skolen. Elevane avgjer sjølv om dei vil ha opplæring i og på samisk frå og med 8. årstrinnet etter første, andre og femte leddet. Denne ressursen fastsettes med basis i søknad til fylkesmannen som fastsetter tildeling med basis i antall elever/elevgrupper. finskundervisning jfr opplæringslovens 2-7 Når minst tre elevar med kvensk-finsk bakgrunn ved grunnskolar i Troms og Finnmark krev det, har elevane rett til opplæring i finsk. Denne ressursen fastsettes med basis i søknad til fylkesmannen som fastsetter tildeling med basis i antall elever/elevgrupper. undervisning av fremmedspråklige, jfr opplæringslovens 2-8 Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Denne ressursen fastsettes av Barn og unge sektoren med basis i søknad/elevlister der tildeling skjer med basis i antall elever/elevgrupper. ressurser til spesialundervisning knyttet til elever som er hjemmehørende i andre kommuner (fosterhjemsplasserte barn). Det gjøres oppmerksom på at der for noen av disse barna er gjort ressursavklaring med hjemkommunen. Disse er anført i regnearket. For andre må der foretas avklaring. Den enkelte skole får en endelig oversikt over egne ressurser i form av et regneark fra barn og unge sektoren der samtlige av skolens ressurser inngår. Dette regnearket vil bli klargjort så snart de samlede ressursene er klare. Oversikten utarbeides av Tor Fredriksen og danner grunnlag for sektorens endelige detaljering av lønnsbudsjett for den enkelte skole. Denne oversikten er grunnlaget for budsjettvurdering og regnskapsoppfølging.

3 I ressursdisponeringen må skolene innenfor tildelt stillingsomfang også finne dekning for andre lønnsutgifter, hovedsakelig knyttet til overtid og annen lønn. Det betyr i praksis at stillingsressurser tilsvarende påløpte lønnsutgifter på disse områdene må holdes tilbake slik at virksomheten oppnår budsjettmessig dekning. Det er ikke anledning til å påføre virksomheten utgifter uten budsjettmessig dekning. Disse disponeringene må foretas før skolen vurderer tilsettinsgbehov. Den enkelte virksomhet sikrer at disse disponeringer legges inn som en budsjettregulering i agresso. Retningslinjer for forvaltning og disposisjon av ressurser: Skolens grunnressurser Ressurser er tildelt skolene Følgende områder skal ivaretas/dekkes av skolenes grunnressurs: ordinær opplæring, jfr opplæringslovas 1-2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-15, 8-1 inndeling av elevene i grupper etter behov og pedagogisk forsvarlighet, jfr opplæringslovas 8-2 tilpasset opplæring, jfr opplæringslovas 1-3 gruppedeling jfr 8-2 funksjoner (kontaktlærer, IKT, spesialpedagogisk ansvarlig etc), skolens administrasjon, jfr opplæringslovas 9-1 byrdefullhet jfr tariffavtale merk her økt avsetning av ressurs til byrdefullpott i forbindelse med ny arbeidstidsavtale fast vikarpott, andre prioriterte felt i henhold til skolens plan og vedtak skolens beredskap for periodisk å kunne imøtekomme særskilte behov hos enkeltelever eller grupper av elever. Budsjettposter for overtid, annen lønn og vikarutgifter utover fast vikar Her understrekes det at skolen nøye må vurdere avsetning av timeressurser til ulike formål. En utredning om lærertetthet i Alta kommune har avdekket at der er tidels store forskjeller mellom skoler knyttet til hvor store ressurser som disponeres til formål utenom undervisning. Disposisjon og forvaltning - prosess: Ressurser fordeles til formål av rektor etter forutgående drøftinger i kollegiet / plangruppe samarbeidsutvalg og med tillitsvalgte. Ved fordeling av ressurser må rektor og skolen sikre: Ivaretakelse av opplæringslovas 1-3 om at opplæringa skal tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev. Ivaretakelse av opplæringslovas 1-2 og 8-2 ved at elevene organiseres i grupper med basis i kunnskaper om elevbehov og elevforutsetninger. Det er viktig at skolen

4 vurderer det samlede læringsmiljø i klassen/gruppen som en del av forutsetningene for ressursfordeling. Gruppedeling av elever både kan og bør variere ut fra fag, emne og elevgruppers ferdigheter. Små grupper kan være riktig og større grupper kan være riktig. Grunnlaget for budsjettering og tildeling er at den enkelte skole i gjennomsnitt har klassestørrelser/gruppestørrelser tilsvarende de delingstall for klasser som tidligere var gyldige. Det innebærer at den gjennomsnittlige klasse- eller gruppestørrelse ved en skole på barnetrinnet er 28 og 30 på ungdomstrinnet. Det innebærer at skoler kan ha varierende klasse- og gruppestørrelse vurdert ut fra elevforutsetninger, klasserom og samlet pedagogisk vurdering. Skolene er tidelt ressurser som muliggjør styrking ved deling i fag og styrking for å ivareta hensynet om tilpasset opplæring. Ressurstildelingen har med seg en rammetildeling til skolene for tilpasset opplæring. Gjennom endring i mønster for ressurstildeling 2005 fikk skolene i de samlede ressurser tildelt 1/6 time pr elev til slike formål. Gjeldende fag og timebyttetabell, jfr rundskriv F 12/08. Som eget vedlegg følger Alta kommunes vedtatte tabell gyldig fra Timebyttetabell for elever som får undervisning i samisk vedlegges også. Det vises her til Læreplan for kunnskapsløftet og Læreplan for kunnskapsløftet samisk (gjelder norskopplæring for elever som får opplæring i samisk 1). Av timebyttetabell og Læreplanverk framgår de fag og de faglige krav som er etablert i forskrifts form. Ivaretakelse av at ressurser disponeres med forutsetning om at tiltak og tilbud vurderes og evalueres med sikte på omorganisering og omprioritering ut fra endrede behov hos elever og elevgrupper i løpet av året. Her vises det til opplæringslovas 8-2 og forskriftenes 2-1. Det vises videre til kommunalt vedtak om oppfølging av resultater kartlagt ved nasjonale prøver der det forutsettes organisatoriske og pedagogiske tiltak for å bistå elever som har for svake resultater på disse prøver. Ivaretakelse av at ressurser disponeres med forutsetning om at tiltak og tilbud vurderes og evalueres med sikte på omorganisering og omprioritering i løpet av året ut fra endrede behov hos elever og elevgrupper. Her vises det til opplæringslovas 9 om elevenes skolemiljø, og det vises videre til kartlegging gjennom elevundersøkelsen på trinn som gir grunnlag for en vurdering av skolens tilbud. Her understrekes det at skolen ved ressursdisponering og avtaleinngåelse må sikre muligheter for omlegging av lærernes arbeidsplaner. Den enkelte skole må sikre at skolen har en beredskap i sin ressursdisponering for å kunne imøtekomme endrede ressursbehov hos enkeltelever eller grupper av elever. En slik beredskap kan skolen etablere gjennom et eget ressursteam, en egen base som kan bidra i arbeidet i grupper/klasser/med enkeltelever som har behov for forsterkede tiltak. Det er nødvendig å sikre en slik fleksibilitet i ressursanvendelse fordi det erfaringsmessig er krevende å flytte ressurser til/fra trinn/team.

5 Skolene er tildelt et antall kontaktlærere som muliggjør elevtall pr kontaktlærer på i gjennomsnitt under 13 elever. Her må skolene vurdere fordeling og bruk av denne ressursen ut fra elevers behov og elevgruppens kompleksitet. En elevgruppe på 5 elever kan være svært krevende fordi der er noen elever som krever svært tett oppfølging. En elevgruppe på 18 elever kan være fullt forsvarlig og ikke mer krevende enn elevgruppen nevnt foran på 10. Skolene må sikre at det settes av timeressurser/lønnsressurser for å dekke evt kostnader knyttet til overtid, annen lønn og evt vikarkostnader utover refusjoner fra trygden når skolen nytter vikar i tillegg til fastvikarressursen som er inkludert i skolens samlede ressurstildeling. Skolen må avsette egne ressurser til disse formålene, og i samråd med Tor og Janne sikre at budsjettet reguleres i forhold til skolens prioritering av de tildelte ressurser. Der ressursdisponering i form av gruppeinndeling foretas på trinn må rektor påse at gjeldende bestemmelser er kjent. Etablering av beredskap ved skolen for å imøtekomme endrede behov Generelt er det slik at ressurser i skolen oftest fordeles som en fast ressurs for hele skoleår. En slik tildeling bygger på kunnskap fra foregående år. Behov hos elever endres, og læreres evne til å håndtere endringer i elevbehov endres. Det medfører ofte et behov for å endre på disponering av ressurser. En slik endring oppleves som vanskelig fordi tildelt ressurs og arbeidsplan oppleves som fastlagt for et skoleår. Det hindrer skolen i å anvende effektive strategier for å imøtekomme elevbehov og skolens samlede behov. Det er generelt svært viktig å legge føringer for ressursdisponering der vi kan endre på innsats i løpet av et år. Sektoren opplever svært ofte meldinger om endrede behov knyttet til enkeltelever. I langt de fleste tilfellene meldes behov knyttet til elevatferd som klassen/skolen ikke mestrer. I mange situasjoner oppstår det akutte utfordringer der berørte lærere rett og slett blir helt utslitt fordi de ikke har tilstrekkelige ressurser til å møte utfordringene. Denne type utfordringer må imidlertid først og fremst være et anliggende for hele skolen. Det er hele skolens utfordring å løse utfordringer knyttet til enkeltelever og grupper av elever. Det å håndtere slike utfordringer betinger ofte flytting av ressurser. Det betinger endring i arbeidsplaner og endringer i opplegg for andre klasser / grupper. Slike endringer er krevende, men helt nødvendige for å sikre større effekt av den samlede ressursinnsats. Dette forhold er særskilt drøftet på rektormøte. Bakgrunnen for en slik beredskap er omtalt i stjernepunkt 6 foran der det bl.a heter: Den enkelte skole må sikre at skolen har en beredskap i sin ressursdisponering for å kunne imøtekomme endrede ressursbehov hos enkeltelever eller grupper av elever. En slik beredskap må etableres ulikt på skoler avhengig av skolestørrelse. For de store skolene kan skolen etablere slik beredskap gjennom at rektor disponerer en del av de samlede ressursene til: et eget ressursteam som er ambulerende,- d.v.s flyttes til det trinn/den elev/de elever som trenger det mest

6 en egen base som kan bidra i arbeidet i grupper/klasser/med enkeltelever som har behov for forsterkede tiltak. Det er nødvendig å sikre en slik fleksibilitet i ressursanvendelse fordi det erfaringsmessig er krevende å flytte ressurser til/fra trinn/team. En reserve av timer som kan settes inn på aktuelt trinn/gruppe/enkeltelev når det vurderes som påkrevet Skolene oppfordres særskilt til å vurdere etablering av organisatoriske tiltak som kan imøtekomme elevbehov knyttet til særskilte utfordringer med læring, skolemotivasjon og arbeidsevne. Dersom slike tilbud etableres skal det skje etter avtale med foresatte samtidig som elevene skal sikres tilhørighet til klasse/gruppe. Et slikt tilbud kan organiseres for større eller mindre del av en opplæringsuke. Skolene må her særskilt vurdere om slike organisatoriske tiltak kan etableres for grupper av elever på tvers av klassetrinn. Tidlig innsats for å sikre grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter hos elever. Ressursen er tildelt skolen som et antall timer. Dette er timer pr uke som kan anvendes til formålet. Skolen må her vurdere om denne ressursen bør planlegges brukt periodisk i løpet av året med følgende perioder: Periode 1: 1. september 30.november Periode 2: 1.januar - 31.mai Gjennom slik periodisering kan ressursen utnyttes bedre og mer effektivt. Denne ressursen tildeles særskilt og er beskrevet i Opplæringsloven: På 1. til 4. årstrinn skal kommunen sørgje for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber særleg høg lærartettleik, og er særleg retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning. Alta kommune har tildelt skolene ressurser til dette formålet som en særskilt styrking. Fra kommunen sin side er disse ressursene innrettet mot Tidlig innsats. Gjennom denne strategien skal vi sikre at elever får et godt nok utbytte av opplæringa, og vi skal sikre tidlig hjelp for å hindre skeivutvikling hos elever. Tidlig innsats skal være målrettet mot enkeltelever og grupper av elever med vansker knyttet til lesing, skriving og regning. Denne ressursen har skolene hatt de siste to årene. Samtidig er det vanskelig å kvalifisere at ressursen gir effekter i elevenes læring. Sektoren vil nøye vurdere denne ressursen for å sikre at det oppnås effekter av tiltaket så som: Tidlig hjelp som reduserer andelen av elever som må ha spesialundervisning Tidlig hjelp som bedrer resultatene ved nasjonale prøver 5.trinn Tidlig hjelp som bedrer læringsresultatene generelt Alta kommune har etablert systemet med lese- og regneveiledere som en strategisk ressurs i arbeidet med å forbedre elevenes læringsresultat. Det er en forutsetning at denne ressursen får en klar kobling til de oppgaver lese- og regneveilederne skal ha ved skolen. Ressursen tildeles skolene med slike føringer: ingen fast utlegging på trinn/team til deling eller til generell styrking målrettet anvendelse for tidlig innsats til elever som sliter med grunnleggende ferdigheter hovedfokus på grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning

7 skolen utvikler tidsavgrensede tiltak for elever/grupper av elever. Skolen setter inn veiledning overfor lærere for å sikre bedre undervisning for elever. Skolens utfordring: etablere et tilbud/flere tilbud som kan brukes av skolens elever som et lavterskeltilbud sikre aksept for tilbudet hos foresatte, lærere, elever lage faglige innhold som faktisk avhjelper elevers behov. Erfaring viser at kursopplegg for elever/grupper av elever har betydelig effekt. etablere programmer som sikrer rett hjelp til rett tid d.v.s. at faglig innhold bygger på den faktiske kunnskap vi har om elevens utfordringer slik dette er kartlagt i tester etablere en ambulerende tenkning som gjør at hjelpetiltak kan settes inn i grupper sikre at både lesing og regning ivaretas bruke skolens kompetanse i form av lese- og regneveiledere sikre at dette blir aktive timer for og med elever kvalitetssikre at ressursen brukes i tråd med Tidlig innsats tenkningen Skolen må: levere en plan for bruken som kan etterprøves sette denne ressursen inn i skolens utviklingstenkning sikre seg personer som kan og vil jobbe med fagfeltene Ressurser til fysisk fostring og leksehjelp. Ressurser til fysisk fostring og leksehjelp tildeles skolene som et timetall. Budsjettmessig legges det inn som kostnad ved en lærertime uten for- og etterarbeid. Dette tilsvarer kostnad for fagarbeider. Dette er forutsetningen fra sentrale myndigheter. En lærertime uten for- og etterabeid tilsvarer 2,67% stilling. Fysisk fostring og leksehjelp er elevtilbud, men det er ikke beskrevet som undervisning. Det innebærer at det ikke er beregnet for- og etterarbeid for den voksne som skal utføre arbeidet. Fysisk fostring er et obligatorisk tiltak som skal iverksettes med 1 time for elever på 6. og 7.trinn. Leksehjelp er et tilbud tile elevene. Det er ikke obligatorisk, og det er de foresatte som i samråd med sitt barn bestemmer om barnet skal bruke dette tilbudet. Skolene organiserer tilbudet om fysisk fostring innenfor rammen av elevenes skoledag, og skolen skal legge skysstilbudet slik at elevene har vanlig rett til skyss. Skolen organiserer tilbudet om leksehjelp som et tilbud i tillegg til elevenes undervisning. Skolene bes organisere dette tilbudet slik at dette plasseres på dager der elevene på trinn med skyssrett kan følge skyss for andre klassetrinn ved skolen. Skolene stilles fritt til hvilket personale de vil bruke i disse tilbudene: assistent lærer

8 Ressurstildeling og budsjett vil bygge på de forutsetninger som er beskrevet innledningsvis. Dersom skolen velger andre løsninger må skolen sikre budsjettmessig dekning for dette. Skolens ressurser til spesialpedagogiske tiltak og spesialundervisning, jfr opplæringslovens 5-1 Følgende områder skal ivaretas gjennom denne tildelingen: Spesialundervisning, jfr opplæringslovens 5-1 Tegnspråkopplæring, jfr opplæringslovens 2-6, og punktskriftopplæring jfr 2-14 Hjelp / støtte i form av assistent som bidrar til utbytte av den ordinære opplæringa Med bakgrunn i søknad fra foresatte og sakkyndig tilråding fra PPT skal skolen fatte enkeltvedtak knyttet til spesialundervisning. Vedtak om spesialundervisning er et enkeltvedtak etter bestemmelser i forvaltningslova, og det vises til særskilt veiledning i form av maler som er tilgjengelig for skolene på fellesområdet. Ved behandling av elevens tilbud skal skolen sikre ivaretakelse ved at elevens tilbud settes sammen slik at eleven får et likeverdig opplæringstilbud på linje med andre elever gjennom: Opplæring i gruppe/klasse Opplæring sammen med andre elever med samme eller lignende utfordring Evt opplæring alene Evt opplæring på annen læringsarena Spesialundervisningen skal sikre eleven tilfredsstillende læringsutbytte i medhold av oppsatt IOP. Spesialundervisning er et målrettet tiltak som skal gi eleven hjelp på spesifikke områder. Spesialundervisning er ikke et generelt styrkingstiltak. Skolen må ha nær dialog med foresatte under utforming av elevens tilbud. Det vil ofte være nødvendig å gi foresatte god innføring i hvordan skolen sikrer elevens tilbud gjennom ulike tiltak og ressurser. Det er ikke sjelden at foresatte mener at en tilråding på x timer skal medføre x enetimer til eleven. Gjennom dialog må skolen synliggjøre at elevens behov ivaretas på en tilfredsstillende måte gjennom det tilbud som etableres. Elevens behov for spesialundervisning, slik dette beskrives av PPT, må ivaretas slik at eleven er inkludert i skolen/gruppen samtidig som det gis et tilfredsstillende faglig tilbud. Organisering av elevtilbud bør til vanlig ikke skje som aleneundervisning. Det er viktig å understreke at PPT sin tilråding er en faglig tilråding som skal sikre elevene et tilfredsstillende læringsutbytte. PPT sin tilråding er ikke en tilråding om at skolen/gruppen/eleven skal ha tildelt x antall s-timer for at tilbudet skal være tilfredsstillende. Det er rektor som må vurdere det samlede tilbudet for eleven gitt alle de ressurser skolen rår over, og sikre eleven et tilbud i samsvar med sakkyndig tilråding.

9 Assistenter brukes som hjelp støtte til eleven. Dette er ikke spesialundervisning, men kan bistå eleven ved at denne får utbytte av den ordinære opplæringa. Assistent kan også gjennomføre opplegg med elever selvstendig så lenge dette er innenfor rammen av elevens IOP. Eleven vil da få spesialpedagogisk hjelp. Assistenten kan gjennomføre treningsopplegg og aktiviteter når disse er innenfor rammen av det spesialpedagogiske tilbudet eleven skal ha i medhold av sin IOP: Vedtak om spesialundervisning er enkeltvedtak, og foresatte skal gis melding om vedtaket, og skolen skal gi opplysning om klageadgang. Ved klage på tilbud om spesialundervisning skal skolen behandle denne. En klage kan gi følgende utfall: Klagen kan imøtekommes. Det fattes da nytt enkeltvedtak. Klagen kan ikke imøtekommes. Klagen blir da avslått og skolen melder dette til klager og oversender saken til Barn og unge sektor for videre behandling i Omsorgsutvalg og evt videresending til fylkesmann. Oppfølging og systemkontroll Skolene rapporterer sin ressursbruk gjennom følgende tiltak: 1. GSI rapportering pr 1.oktober hvert år 2. Skolenes årsmelding 3. Kvalitetsdialogen der utvalgte områder etterprøves Skolene rapporterer særskilt på spesialundervisning gjennom: 1. Innsending av enkeltvedtak. 2. Innsending av IOP 3. Innsending av pedagogiske rapporter hvert halvår. Alta kommune Sektor for Barn og unge Per Hindenes Kommunalleder Vedlegg: 1. Ressurstildeling skoler skoleåret 2012/13 2. Ressurser til spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp 3. Ressurser til leksehjelp og fysisk fostring 4. Ressurser til tidlig innsats 5. Timebyttetabell for elever i skolen 6. Timebyttetabell for elever som får undervisning i samisk.

10

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER

TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/246-4 Arkiv: 150 A Sakbeh.: Tor Fredriksen Sakstittel: UNDERVISNINGSTILBUD TIL FREMMEDSPRÅKLIGE BARN I ALTA KOMMUNE - UTFORDRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalget for Barn og

Detaljer

Samarbeidsutvalget, Grødem skole

Samarbeidsutvalget, Grødem skole Type møte MØTEINNKALLING Samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/ klokke Onsdag 01.04.09 kl. 18. 19.30 Personer Forfall Referent Leder SU : Kristine Enger poltisk repr. FAU: Linda Abrahamsen, Kathrine Edland

Detaljer

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling

Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger og internasjonale saker, profesjonspolitisk avdeling Veiledning i bruk av Excel-fila Kalkulator et verktøy for å beregne gjennomsnittlige gruppestørrelser og konsekvenser av ulike normer for lærertetthet www.utdanningsforbundet.no Veiledning i bruk av Excel-fila

Detaljer

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste

Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Pedagogisk Psykologisk Tjeneste Fagansvarlig Barbro Finanger Lande Telefon 72 42 81 37 Spesialpedagog/ logoped Kirsten Stubsjøen Telefon 72 42 81 38 Side 2 Hva er pedagogisk

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV

Saksfremlegg. Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Saksfremlegg Saksnr.: 11/3420-1 Arkiv: A20 &00 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10

Namdalseid kommunes. kvalitetssystem. etter opplæringslovens 13-10 Namdalseid kommunes kvalitetssystem etter opplæringslovens 13-10 August 2009 2 Bakgrunn Opplæringslovens 13-10 annet ledd sier følgende: Kommunen/fylkeskommunen og skoleeier for privat skole skal etter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rett og plikt til grunnskole Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter

Detaljer

Opplæring i samisk og finsk

Opplæring i samisk og finsk Opplæring i samisk og finsk Samiske barns rettigheter Status på opplæring i samisk -Nordsamisk som førstespråk 70 (86) -Nordsamisk som andrespråk 276 (306) -Lulesamisk som førstespråk 5-13 kommuner og

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELING

FAG- OG TIMEFORDELING FAG- OG TIMEFORDELING Sist oppdatert: 23.2.11 Hensikten med denne informasjonen er å forklare begreper som leseplikt og årsrammer, og å vise til de styringsdokumentene skolen må forholde seg til. Innhold

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT Samisk opplæring Porsanger kommune - Lakselv skole Postadresse: Telefon:

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) skjema. bokmål I'09 Grunnskole (Gr) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 12 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I09, Grunnskoleskjema Generelt Enhetens navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 GSI 2008 Veiledning Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Det er tilstanden

Detaljer

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert

INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert INDIVIDUELL OPPLÆRINGSPLAN OG ÅRSRAPPORT Basert på sakkyndig utredning fra PPT datert og enkeltvedtak om spesialundervisning datert 1. PERSONALIA Elevens navn: Skole: Skoleår: Foresatt: Foresatt: Født:

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE

RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE RENNESØY KOMMUNE SINE RUTINER FOR Å SIKRE KONTROLL MED ELEVENES UTBYTTE AV OPPLÆRINGEN - NASJONALT TILSYN 2014-17 I RENNESØY KOMMUNE 1. Slik sikrer rektor at undervisningspersonalet knytter opplæringens

Detaljer

Minoritetsspråklige elever

Minoritetsspråklige elever Skoleeiernettverk Larvik 12. mai 2014 Minoritetsspråklige elever Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Oppvekstkontoret Hvem er vi? Oppvekstkontoret er et drifts- og forvaltningskontor innenfor avdeling Oppvekst

Detaljer

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål

GSI'09. Grunnskole (Gr) veiledning. bokmål GSI'09 Grunnskole (Gr) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 26 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Grunnskoleskjema Generelt Det er tilstanden ved den enkelte skole eller institusjon

Detaljer

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO)

Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Rutiner for skolens arbeid med Tilpassa opplæring (TPO) Mål TPO-team skal bidra til å sikre skolens tilpassa opplæring jfr. 1-3 opplæringsloven Grunnlag for instruks Arbeidsoppgaver og rutiner i forhold

Detaljer

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE

TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE TILPASSA OPPLÆRING I BARNEHAGE OG SKOLE PROSEDYRER SPESIALPEDAGOGISK HJELP/SPESIALUNDERVISNING HOLTÅLEN OG RØROS 2008 2 INNHOLD 1 Tilpassa opplæring i barnehage og skole s 3 1.1 Barnehagen s 3 1.2 Skolen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte

Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Database for tillitsvalgte Utarbeidet av Paul Erik Karlsen, seksjon for samfunnsspørsmål, utredninger

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom

Rett til videregående opplæring for minoritetsspråklig ungdom Våre saksbehandlere: Hilde Austad og Kristin Holma Andersen RUNDSKRIV - UDIR 7-2009 DATO: 29.06.2009 Kommuner Fylkeskommuner Statlige skoler Fylkesmenn Erstatter rundskriv Udir-6-2008 Rett til videregående

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) veiledning. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) veiledning bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt A. Deltakere i voksenopplæring på grunnskolens område. Alle deltakere

Detaljer

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder

Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Informasjon til foreldre om spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder Barn med særskilte behov. Om retten til spesialpedagogiske tiltak Funksjonshemmede førskolebarn, funksjonshemmede grunnskoleelever,

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALUNDERVISNING I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2009 1 Kapittel 1: Definisjoner Tilpasset opplæring: Følgende definisjoner av tilpasset

Detaljer

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen

Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Til Lokallagsleder i NKF Rundskriv L 15-2006 Oslo, 30. november 2006 Innspill til forhandlinger med HSH om ny arbeidstidsavtale for undervisningspersonale i folkehøgskolen Det er nå bestemt at forhandlinger

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc.

MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER En oversikt over søknadsskjema, rapportskjema, tidsfrister, etc. FRISTER: Informasjon: Hvem har rett til særskilt norskopplæring, morsmålsopplæring eller tospråklig fagopplæring.

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon

Grunnskolen. Skjema og veiledning. Klikk for å legge inn navn / epost / telefon Grunnskolen Skjema og veiledning Endringer i grunnskoleskjemaet Ramme Generelt Nytt felt for mobiltelefon Noen skoler har kun mobil. Opplysningene skal ikke fylles ut direkte i GSI, men hentes fra NSR.

Detaljer

Retningslinjer for spesialundervisning

Retningslinjer for spesialundervisning HØRINGSUTKAST: BERLEVÅG KOMMUNE Retningslinjer for spesialundervisning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010 Innhold 1. Definisjoner 1.1. Spesialundervisning 1.2. Rett til spesialundervisning 1.3. Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 28.02.2013 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN

SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Nordland Grane Vefsn Hattfjelldal fylke kommune kommune kommune SPESIALPEDAGOGISKE RUTINER PPT FOR VEFSN-REGIONEN Innhold Generelt Førtilmeldingsfasen Tilmeldingsfasen Utrednings- og tilrådningsfasen Søknad

Detaljer

ARBEIDSTID FOR LÆRERE

ARBEIDSTID FOR LÆRERE ARBEIDSTID FOR LÆRERE Sist oppdatert: 04.03.2015 Hensikten med denne orienteringen er å forklare de viktigste begrepene i forbindelse med arbeidstid for lærere, å peke på momenter som er viktige å huske

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet Håndbok for skoler og kommuner 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgangsprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten (Sist revidert 24.09.10) Rutiner for spesialpedagogisk hjelp /spesialundervisning i barnehage, grunnskole, videregående skole og PPT i Ofoten 1. Kontakt skole/ barnehage og PPT. Ordningen med fast PPT-kontakt

Detaljer

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole

Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Tilmelding med pedagogisk rapport til pedagogisk psykologisk tjeneste for elever i grunnskole Før en eventuell tilmelding til PPS skal skolen vurdere elevenes behov. Med utgangspunkt i egen kompetanse

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/3901-1 Arkiv: 434 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KVALITET I ALTA SKOLEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&&

Detaljer

PROSESSENE RUNDT SPESIALUNDERVISNING - EVALUERING

PROSESSENE RUNDT SPESIALUNDERVISNING - EVALUERING 2008 Oppdal Kommune, Driftsutvalget Ingrid Lien, Tove Rosset, Ann Margrethe Flåten og Johan Jensen 21.10.08 PROSESSENE RUNDT SPESIALUNDERVISNING - EVALUERING Innhold EVALUERING AV PROSESSENE RUNDT SPESIALUNDERVISNINGEN

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard

Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9171 LONGYEARBYEN 2009/1035-29-A40 15/1211. Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Side 1 av 5 Fra: Skjebstad Elisabeth[Elisabeth.Skjebstad@kd.dep.no] Dato: 17.03.2015 15:27:33 Til: Postmottak LL Tittel: Opplæringslovens gyldighet og praktisering på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Postboks

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Tilsynsrapport. Malvik kommune og Sveberg skole

Tilsynsrapport. Malvik kommune og Sveberg skole 2, FYLKESMANNEN I SØR-TRØNDELAG Tilsynsrapport 1 Malvik kommune og Sveberg skole Tema: Tidlig innsats på 1. 4. trinn 3 Forord Tema for dette tilsynet, tidlig innsats, reguleres i opplæringsloven 1-3 andre

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene!

Klart det kan bli klart i kommunene! Klart det kan bli klart i kommunene! Erfaringer fra kommunalt klarspråkarbeid Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med Forum for offentlig service og Kommunik 4 piloter 6 kommuner: Bodø,

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN

ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat ENDELIG TILSYNSRAPPORT SAMISK TILSYN Finnmark Fylkeskommune Alta videregående skole Postadresse:

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16

VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 VIRKSOMHETSPLAN 2015-16 1 Samfunn Overordnede mål for seksjon for oppvekst 2008-2012 Mål: 1. Etablere og videreutvikle samarbeid med HiT innenfor; a. skolebasert lærerutdanning og øvingsbarnehager Resultatambisjoner:

Detaljer

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012

Kan inneholde data under publiseringsgrense. Tilstandsrapport for kåfjordskolen. våren 2012 Tilstandsrapport for kåfjordskolen våren Innhold 1. Sammendrag...3 2. Hovedområder og indikatorer...4 2.1. Elever og undervisningspersonale...4 2.1.1. Lærertetthet...4 2.1.2. Antall elever og lærerårsverk...5

Detaljer

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan

Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Navn på utsteder Informasjon om skjemaet for individuell opplæringsplan Skal alltid brukes når en lager individuell opplæringsplan (IOP). Skolens ledelse er ansvarlig for at den individuelle opplæringsplanen

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter

Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Læreplaner og kartleggingsverktøy for språklige minoriteter Likeverdig opplæring i praksis. Språklig mangfold og likeverdig Kristiansand 17.- 18.09.08 Else Ryen NAFO Læreplaner Arbeid med tilrettelegging

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune

Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Plan for organisering av undervisning for flerspråklige elever i Bamble kommune Innføringstjenesten Paletten Enhet for skole og barnehage - Åpner dører mot verden og fremtiden! Innledning Det er nå lovfestet

Detaljer

Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013

Bergen  Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 Bergen Lokal arbeidstidsavtale for lærere i grunnskolen i Bergen kommune, skoleåret 2012/2013 INNHOLD Innledning... 2 Arbeidstidsavtale for lærerne i Bergen kommune, skoleåret 2012/13... 3 Arbeidstidsavtalen

Detaljer

Annen tilpasset opplæring. D

Annen tilpasset opplæring. D SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/150 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: i 1/56 I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalg Sak nr.: 002/1 1 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 19.01.2011

Detaljer

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen?

Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Hvordan er tilretteleggingen og oppfølgingen av opplæringstilbudet i grunnskolen? Presentasjon av Riksrevisjonens undersøkelse av opplæringen i grunnskolen v/ekspedisjonssjef Therese Johnsen Kristiansand

Detaljer

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012

Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Tilstandsrapport Oppdalsskolen - 2012 Opplæringsloven 13-10 INNHOLD Innledning... 3 TJENESTEOMRÅDE OPPVEKST OG KVALIFISERING... 3 Visjon for oppdalsskolen... 4 Satsingsområder i Oppdalsskolen.... 5 Oppdalsskolen...

Detaljer

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder

spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Rutiner vedrørende spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder Fagansvarlig oppvekst Oppdal kommune Vedtatt i Driftsutvalget i sak 08/15, 04.11.08 Innhold RUTINER VEDR.... 3 SPESIALUNDERVISNING

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo)

Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen. Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Jarirat Srinatpat Sæther(Poo) Morsmålslæreren i grunnskolen, og den tospråklig læreren i voksenopplæringen Hvordan kan denne

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013

Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Pedagogisk utviklingsplan 2010 2013 Grunnskolen i Søgne kommune Revidert mars 2012 Kommunens visjon Handling og utvikling gjennom nærhet og trivsel Visjon for Søgne skolen Tett på! Overordna satsingsområder

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Rana kommune Lyngheim skole 11.05.15 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Rana kommune Lyngheim

Detaljer

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008

GSI 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 I 2008 Skjema Datert 19.09.2008 Grunnskoler Kulturskoler Vo-enheter Utskrevet 22.09.2008 Grunnskolens Informasjonssystem (I) I08, Grunnskoleskjema Datert: 19.09.2008 Generelt Enhetens navn Telefon Postadresse

Detaljer

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING

DEL I TILSKUDDSORDNINGENS INNRETNING Tilskudd for økt lærertetthet, kap. 226 post 62 Retningslinjer for forvaltning av tilskudd for økt lærertetthet under statsbudsjettets kap. 226 post 62. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. januar 2013

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film!

Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film! Klart det kan bli klart i kommunene! Snurr film! Pilot klarspråk Endelig! KS-regi, samarbeid med FOS og Kommunik 4 piloter: 6 kommuner: Bodø, Stavanger, Kongsberg, Tønsberg, Fredrikstad og Sarpsborg 4

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. bokmål GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema bokmål Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-enhet Generelt Navn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/513 Tilstandsrapporten for grunnskolen i Marker kommune. Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 20/14 Oppvekst og omsorgsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Velkommen til 8. trinn

Velkommen til 8. trinn Velkommen til 8. trinn Møtets formål Fellesorientering for alle klasser Orientering om den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no Vormsund ungdomsskole/foresatte Velkommen Kort presentasjon av

Detaljer

FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER

FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Saksfremlegg Saksnr.: 09/297-3 Arkiv: A20 &01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ARBEIDSTIDSAVTALE FOR SKOLEVERKET KOMMUNALE FØRINGER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&&

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole

STRATEGI- OG ÅRSPLAN 2015 NORDSTRAND SKOLE. Dato: 6. januar 2015. Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole STRATEGI- OG ÅRSPLAN NORDSTRAND SKOLE Dato: 6. januar Utdanningsetaten Besøksadresse: Telefon: 23 38 40 00 Org.nr.: 974590069 Nordstrand skole Nordstrandveien

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Utdannings- og barnehageavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Utdannings- og barnehageavdelingen Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger Helland

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Mal for pedagogisk rapport

Mal for pedagogisk rapport Mal for pedagogisk rapport Gjelder Navn: Født: Foresatte: Skole: Rapporten er skrevet av: Trinn: Dato: Bakgrunnsinformasjon Elevens skolehistorie, (Problem)beskrivelse, Forhold av særlig betydning for

Detaljer

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler

Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler www.utdanningsforbundet.no Hvordan bruke Excel-fila Utdanningsforbundets indikatorer for kommunale grunnskoler Utarbeidet

Detaljer

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere

TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere TIDSBRUKUTVALGETS RAPPORT Dokument til lærere, tillitsvalgte og skoleledere Innledning: Tidsbrukutvalgets rapport er et konkret og godt dokument. Her er det forslag til tiltak som alle kan ta tak i. Nå

Detaljer

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14

Pedagogisk håndbok Kongsvinger kommune 28.01.14 6 TILRETTELEGGING I OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-1 Rett til spesialundervisning Elevar som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet, har

Detaljer

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND ÅRSHJUL FOR SAMARBEIDET MELLOM SKOLE OG PPT FOR Å IVARETA GOD TILPASSET OPPLÆRING FOR ALLE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND For å ivareta og videreutvikle samarbeidet mellom skolen og PPT er det satt

Detaljer

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats

Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. Tidlig innsats Rutiner for spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen Tidlig innsats 1. Forord 2 2 Formål 4 2.1 Oppbygging 4 2.2 Lover og forskrifter 4 3. Retten til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning

Detaljer

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis.

2007-08 2006-07 Antall elever 320 337 Antall lærere 26 27 Antall barn i SFO 92 102 Kilde: GSI Grunnskolens informasjonssystem www.wis. Resultatvurdering 2007 SKOLEFAKTA Porsmyrveien 33, 4314 Sandnes Rektor: Turid Askevold Klassetrinn: 1 7 http://www.porsholen-skole.no http://skoleporten.utdanningsdirektoratet.no 2007-08 2006-07 Antall

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET

RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Ikkje offentleg jf. Forvaltningslova 13 Skulens navn RETTLEIAR TIL UTFYLLING AV ENKELTVEDTAKET Namnet til eleven Adresse Dato: VEDTAK OM SPESIALUNDERVISNING SKULEÅRET Namnet til eleven: Født: Utdanningsprogram:

Detaljer

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE

ORIENTERING ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE ORIENTERING OM ALTERNATIV UNGDOMSSKOLE Svelvik ungdomsskole 2012/2013 Hva er Alternativ ungdomsskole? Alternativ ungdomsskole er et sosialpedagogisk tiltak innenfor grunnskolen i Svelvik kommune. Det er

Detaljer