Beregning av satser til private videregående skoler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beregning av satser til private videregående skoler - 2014"

Transkript

1 Beregning av satser til private videregående skoler Tilskuddsgrunnlaget på bakgrunn av Tilskudd til private videregående skoler beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de fylkeskommunale videregående skolene, som rapporteres i. Disse dataene ligger på internettsidene til Statistisk sentralbyrå, SSB har publisert -tall på 3 nivå. I forbindelse med beregning av satser til private videregående skoler har vi brukt følgende nivå: - nivå 2, som er detaljerte nøkkeltall som SSB har produsert - nivå 3, som er grunnlagsdata lagt inn i en egen database som er tilgjengelig for egne sammenstillinger av tall. Tall fra nivå 2 som brukes ved beregning av satser hentes slik: SSB.no// -databasen (faktaarkene) Tall for fylkeskommuner, detaljerte nøkkeltall C1. Konsern - Velg videregående opplæring nivå 2 i rullgardinen trykk OK tall på nivå 2 framkommer i tabellen tabellen kan overføres til Excel format og lagres. Regnskapstall fra nivå 3 som brukes ved beregning av satser hentes slik: SSB.no// -databasen (faktaarkene) Tall for fylkeskommuner, Grunnlagsdata og detaljerte data for egne sammenstillinger velg tabell Detaljerte regnskapstall.. (konsern) velg region, regnskapsomfang, funksjon, artgruppe og år som inngår i grunnlaget vis tabell tall på nivå 3 framkommer i tabellen tabellen kan overføres til excel format og lagres. Tjenestetall fra nivå 3 som brukes ved beregning av satser hentes slik: SSB.no// -databasen (faktaarkene) Tall for fylkeskommuner, Grunnlagsdata og detaljerte data for egne sammenstillinger velg tabell under videregående opplæring velg statistikkvariable, region og år som inngår i grunnlaget vis tabell tall på nivå 3 framkommer i tabellen tabellen kan overføres til Excel format og lagres. Satser til private videregående skoler Satser til private videregående skoler beregnes på bakgrunn av utgiftene i de offentlige skolene. Det beregnes en sats for hvert utdanningsprogram i Kunnskapsløftet. 1

2 Hvert av utdanningsprogrammene i Kunnskapsløftet har en egen funksjon i : Utdanningsprogram Funksjon i Studiespesialisering 521 Bygg- og anleggsteknikk 522 Elektrofag 523 Design og håndverksfag 524 Restaurant- og næringsmiddelfag 525 Helse- og sosialfag 526 Idrettsfag 527 Teknikk og industriell produksjon 528 Musikk, dans og drama 529 Medier og kommunikasjon 530 Naturbruk 531 Service og samferdsel 532 I nivå 2 har SSB beregnet korrigerte brutto driftsutgifter inklusiv kjøp fra egne foretak (KF) og interkommunale selskaper (IKS) pr elev for hvert utdanningsprogram. Beregning av tilskuddsatser pr utdanningsprogram Det beregnes tilskuddsatser for hvert utdanningsprogram. I eksemplet nedenfor har vi tatt utgangspunkt i funksjon studiespesialisering. Satser for de andre utdanningsprogrammene beregnes på tilsvarende måte. Grunnlaget satsene bygger på: Kilde i Tall i 1000 kroner Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS pr elev, funksjon 521 Studiespesialisering Nivå 2: -databasen (faktaarkene) tall for fylkeskommuner detaljerte nøkkeltall velg videregående opplæring nivå 2 ok Kr Her ligger korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS under produktivitet pluss Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS pr elev, funksjon 520 ped. ledelse og ped. Fellesutg, gjesteelevsoppgjør 1 - velg funksjon velg tallet i kolonnen Landet Hentes i på samme måte som ovenfor. Kr Indikatoren viser korrigerte brutto driftsutgifter inkludert utgifter ved kjøp fra egne foretak og IKS, til pedagogisk ledelse og pedagogiske fellesutgifter, pr elev i videregående opplæring omregnet til helårsekvivalenter 2

3 Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS pr elev, funskjon 515 Skoleforvaltning pluss Korr bto driftsutg inkl kjøp fra egne foretak og IKS pr elev, funksjon 510 skolelokaler og internat Minus Andre salgs- og leieinntekter pr elev for funksjon 521, som inngår i kostnadsberegningen, trekkes fra For å beregne dette tallet trengs det opplysninger fra 2 ulike tabeller på nivå 3, tall for andre salgs- og leieinntekter, og antall elever. Hentes i på samme måte som ovenfor. Kr Hentes i på samme måte som ovenfor. Kr databasen (faktaarkene) Tall for fylkeskommuner Grunnlagsdata og detaljerte data for egne sammenstillinger velg Andre salgs- og leieinntekter funksjon 521 pr elev: Andre salgs- og leieinntekter hentes for: funksjon 510, skolelokaler og internater, funksjon 515, skoleforvaltning funksjon 520 ped. ledelse, ped fellesutgifter mm funksjon 521, studiespesialisering Tabell 05064: Detaljerte regnskapstall, driftsregnskapet, konsern Velg region: Alle fk Velg regnskapsomfang: Fylkeskommunekonsern Velg funksjon: 521 studiespesialisering Velg artsgruppe: andre salgs og leieinntekter Andre salgs- og leieinntekter funksjon 520 pr elev: Andre salgs- og leieinntekter funksjon 515 pr elev: kr 338 kr 216 kr 421 Velg år: Vis tabell, summer andre salgs- og leieinntekter for alle fylkene pr funksjon Andre salgs- og leieinntekter funksjon 510 pr elev: kr 526 (elevårsverk). Utgifter til og elevtall fra alternativ opplæring inngår, men ikke fagopplæring i arbeidslivet, tilbud tilpasset voksne eller fagskoleutdanning. Teller: Korrigerte brutto driftsutgifter inkludert kjøp fra egne foretak og IKS, til pedagogisk ledelse og pedagogiske fellesutgifter, omfatter kontoklasse 1, artene , 375, 380, 429, 590, 690, 710, 729, 790 for funksjon 520. Nevner: Elever i videregående opplæring i fylkeskommunale skoler, etter skolefylke. Ved beregning av kostnader pr elev anvendes elevtallet korrigert for kursprosent og vektet til kalenderår for å tilpasses regnskapsåret. Vektingen utgjør 5/12 av inneværende skoleår og 7/12 av forrige skoleår. 3

4 Antall elever: Velg her Antall elever, vektet fylkeskommunal videregående opplæring. Andre salgs- og leieinntekter for funksjonene 510, 515 og 520, divideres på elever i fylkeskommunal opplæring, vektet. Andre salgs- og leieinntekter for de ulike utdanningsprogrammene divideres på antall elever, vektet på utdanningsprogrammet. -databasen (faktaarkene) Tall for fylkeskommuner Grunnlagsdata og detaljerte data for egne sammenstillinger velg Tabell 06805: C1. Konsern videregående opplæring tjenestetall nivå 3. Velg statistikkvariabel: Antall elever, vektet fylkeskommunal videregående opplæring og antall elever vektet for de aktuelle utdanningsprogrammene Velg region: Alle fylker Velg år: 2012 Antall elever: Ukorrigert sats funksjon 521 Studiespesialisering Denne satsen for funksjon 521 Studiespesialisering på kroner , er en ukorrigert sats på 2012 nivå. Ukorrigert sats for de andre utdanningsprogrammene beregnes på samme måte. Korrigering for avskrivinger, øremerkede tilskudd, lønns- og prisjusteringer og endringer i SPK-avgift -tallene som er lagt til grunn for beregningen, inneholder kostnader til avskrivninger. På grunn av at private skoler ikke har anledning til å drive med kapitaloppbygging, trekkes avskrivinger ut av grunnlaget. Trekket for avskrivinger beregnes slik: 4

5 Grunnlaget satsene bygger på: Avskrivninger: funksjon 510, skolelokaler og internater funksjon 515 Skoleforvaltning Kilde i Tall i 1000 kroner/antall elever -databasen (faktaarkene) Tall for fylkeskommuner Grunnlagsdata og detaljerte data for egne sammenstillinger velg Det beregnes et trekk pr elev basert på totalt antall elever i fylkeskommunal videregående opplæring. Trekk pr elev for avskrivinger: / = Tabell 05064: Detaljerte regnskapstall, driftsregnskapet, konsern Velg region: Alle fk Velg regnskapsomfang: Fylkeskommunekonsern Velg funksjon: 521 studiespesialisering Velg artsgruppe: andre salgs og leieinntekter Tabell 06805: C1. Konsern videregående opplæring tjenestetall nivå 3. Velg statistikkvariabel: Antall elever, vektet fylkeskommunal videregående opplæring Velg region: Alle fylker Velg regnskapsomfang: Fylkeskommunekonsern Velg år: Satsene må videre korrigeres med forventet lønns- og prisvekst på 3,3 % fra 2012 til 2013 og med 3,5 % fra 2013 til Videre korrigeres satsene med endringer i SPK-avgiften fra 2012 til 2014 med 1,06 %, vektet med en lønnsandel på 69,17 %. 5

6 Eksempel på korrigering av satsen til studiespesialisering: Ukorrigert sats studiespesialisering: Minus Avskrivinger = Korrigert sats 2012 nivå Pluss Forventet lønns- og prisvekst (3,3%) = Korrigert sats 2013 nivå Pluss Forventet lønns- og prisvekst (3,5%) = Korrigert sats 2013 nivå Pluss Endring i arbeidsgivers andel SPK-avgift (1,06 %) 836 = Korrigert sats 2014 nivå Avrundet sats Satsen avrundes til nærmeste hundre kroner og er endelig sats for 2014 for utdanningsprogrammet studiespesialisering. Denne beregningen gjøres på samme måte for de andre utdanningsprogrammene. I tillegg til disse satsene pr utdanningsprogram i Kunnskapsløftet beregnes en egen sats for Steinerskoler. Steinerskolesats Satsen til Steinerskolene bygger på satsene til private videregående skoler og er sammensatt av studiespesialisering, design og håndverk og musikk, dans og drama. 6

7 Steinerskolesatsen for 2014, basert på -tall 2012 blir slik: Studieretning Grunnlag Andel Sats Studiespesialisering % Design og håndverk % Musikk, dans og drama % Steinerskolesats 2014, avrundet Tabellen nedenfor viser satsene 2014 (avrundet) til de ulike utdanningsprogrammene basert på -tall for 2012 beregnet som beskrevet ovenfor: funksjon Utdanningsprogram Sats 2014 avrundet 521 Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Design og håndverksfag Restaurant- og næringsmiddelfag Helse- og sosialfag Idrettsfag Teknikk og industriell produksjon Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Naturbruk Service og samferdsel Steinerskoler Satser til private videregående skoler i utlandet Satser til private videregående skoler i utlandet bygger på satser til private videregående skoler i Norge. Skolene i utlandet har pr i dag kun to av utdanningsprogrammene: studiespesialisering og helse- og sosialfag. Skoler i utlandet omfattes ikke av momskompensasjonsordningen, og justeres med en momskorreksjonsfaktor. Momskorreksjonsfaktoren er beregnet slik på bakgrunn av tall for alle fylkeskommunene: MVA-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet for funksjonene 510, 515, 520 og 521, divideres med 7

8 korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket andre salgs- og leieinntekter for de samme funksjonene. Basert på -tall for 2011 er momskorreksjonsfaktoren for studiespesialisering slik: / = 0,0419 Momskorreksjonsfaktoren for funksjon 521 studiespesialisering er på 4,19 %. Momskorreksjonsfaktoren for de andre utdanningsprogrammene beregnes på tilsvarende måte basert på kostnader for de ulike utdanningsprogrammene. Basert på -tall for 2012 er satsene til private videregående skoler i utlandet for 2014 beregnet slik: funksjon Utdanningsprogram Sats 2014 i Norge Momskorreksjonsfaktor pr utd.progr Sats 2014 utlandet (avrundet) 521 Studiespesialisering ,19 % Helse- og sosialfag ,41 % Sist oppdatert 14. oktober

KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 2012

KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 2012 KOSTRA-ANALYSE TROMS FYLKESKOMMUNE REGNSKAP 212 Innhold BAKGRUNN... 4 1 SAMMENDRAG... 6 2 FINANSIERINGSANALYSE... 9 Driftsinntekter... 9 Driftsutgiftene... 11 Brutto resultatgrad... 14 Netto driftsresultat...

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2006 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRArapportering, regnskap Oktober 2006 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

Håndbok for KOSTRArapportering

Håndbok for KOSTRArapportering 70 Statistisk sentralbyrås håndbøker Håndbok for KOSTRArapportering 2007 Oppslagshefte til hjelp ved filuttrekk for KOSTRA-rapportering, regnskap. Oktober 2007 Forord KOSTRA prosjektet (KOmmune-STat-RApportering)

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012 1 Innledning... 4 1.1 Utgangspunkt og formål... 4 1.2 Visjon... 4 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold... 5 1.4 Forkortelser brukt

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Kari Solaas Paulsen KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) Dokumentasjon

Kari Solaas Paulsen KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) Dokumentasjon Kari Solaas Paulsen Dokumentasjon Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder. Statistisk

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Hovedtall for utdanning

Hovedtall for utdanning Utdanning 29 Mona Raabe, SSB Innledning Utdanningssystemet i Norge omfatter alle sektorer fra barnehage til høyere utdanning. En stor andel av befolkningen i de aktuelle aldersgruppene er innenfor utdanningssystemet.

Detaljer

Aktuell utdanningsstatistikk

Aktuell utdanningsstatistikk 27. mai 998 Aktuell utdanningsstatistikk Utdanning i Norge Nøkkeltall 998 Publisert i samarbeid med Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 2 98 Aktuell utdanningsstatistikk I Aktuell utdanningsstatistikk

Detaljer

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall)

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall) Veileder Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA (Kvalitetssikring av konserntall) KRD, november 2011 Forord Denne veilederen er utarbeidet av

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2014

Mulighetenes KONTOPLAN 2014 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE KONTOPLANEN... 4 Kontering... 4 Administrative grupper... 4 1.1 ANSVARSKONTOPLANEN... 6 1.2 FUNKSJONSKONTOPLANEN... 10 Hovedprinsipper for funksjonsinndelingen...

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon:

Inderøy vgs alt. 1 130,4. SUM nettoareal 278 3 206,5 2 861 10,3. A) Dagens situasjon: Inderøy vgs alt. 1 elever Teoretisk Areal B Studiespesialisering ST 105 0 0 B Studiespesialisering m/formgiving STFOR - 0 B Påbygging - 0 B Idrettsfag ID/ idrettshall - tillegg idr.hall B Musikk, dans

Detaljer

Definisjonskatalog for videregående

Definisjonskatalog for videregående 98/96 Notater 1998 K. Jonny Einarsen Definisjonskatalog for videregående opplæring Utarbeidet av arbeidsutvalget i FylkesKOSTRA-utdanning og statistikkgruppen Prosjekt LINDA-opplæring 1. Utgave Avdeling

Detaljer

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER

Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012. Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 Utredning av nasjonale satser TROND ERIK LUNDER TF-notat nr. 15/2011 TF-notat Tittel: Tilskudd til ikke-kommunale barnehager i 2012 TF-notat nr: 15/2011 -

Detaljer

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg:

Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: KVALITETSMELDING Videregående opplæring 2014 Kvalitetsmelding 2014 Forord Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende politiske utvalg: - Opplæringsutvalget 28. oktober

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Mulighetenes KONTOPLAN 2013

Mulighetenes KONTOPLAN 2013 Mulighetenes OPPLAND KONTOPLAN 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE ENDRINGSLOGG... 5 ENDRINGER FRA 2012 TIL 2013... 5 1.0 Kontoplanen... 6 Kontering... 6 Opprulleringsgrupper... 6 1.1 Ansvarskontoplanen... 8 1.2

Detaljer

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT

Utgifter i barnehager. Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser for tilskudd til private barnehager TROND ERIK LUNDER OG AILIN AASTVEDT TF-rapport nr. 274 2010 TF-rapport Tittel: Utgifter i barnehager Nasjonale gjennomsnittssatser

Detaljer

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen

Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Nord-Trøndelag fylkeskommune 2013 Skolestrukturutredning for videregående opplæring i midtregionen Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden 2013-10-20 Oppdragsnr.: 5134359 Skolestrukturutredning for videregående

Detaljer

Oppfølging av fagopplæringen

Oppfølging av fagopplæringen Oppfølging av fagopplæringen Sør-Trøndelag fylkeskommune November 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i oktober og november

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 2014

Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 2014 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 21 1 Kommunenes utgifter til bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger i 214 Sluttrapport fra Beregningsutvalget

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2012 2013 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer