ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSVERKSUTVIKLING 2012"

Transkript

1 ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS PSYKISK HELSE OG RUS INTERN SERVICE MEDISINSK DIAGNOSTIK PREHOSPITALE TJENESTER STABENE

2 VVHF TOTALT Utvikling bruttoårsverk 2012 SUM faktisk årsverk 6725,0 budsjettert årsverk 6598,0 Avvik = overforbruk (mindre forbruk) 126,9 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik eskterne innleie omregnet til årsverk 68,2 Total overforbruk årsverk/arbeidskraft 195,1 Hovedstad -12,4 Sommerferie avvikling 16,0 Endret/flyttet oppgaver 19,7 Endret bruk av eksterninnleie 68,2 Omstillingstiltak 8,2 Ikke budsjettert bemanningsendringer 91,1 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 Andre 0,9 SUM overforbruk (mindre forbruk) 195,1 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 3,0 % Overforbruk av arbeidskraft (lønn og eksterne innleie) gir et negativt avvik målt mot budsjett i 2012 på ca 117 MNOK. Av dette er ca. 80 MNOK tilknyttet lønnsområdet (fast- og variabel lønn), og ca. 30 MNOK innenfor bruk av ekstern innleie av vikarer fra byrå. I 2012 ble det budsjettert med en reduksjon på ca. 193 årsverk, fra et nivå på 6791 årsverk i 2011 til 6598 årsverk i budsjettettet for Utviklingen i 2012 viser en reduksjon sammenliknet med 2011 på 66 årsverk. Dette er en lavere reduksjon enn planlagt. Faktiske brutto årsverk i 2012 er Totalt forbruk av arbeidskraft i 2012 er ca. 195 årsverk mer enn budsjettert. Av overforbruket er 68,2 årsverk knyttet til økt bruk av ekstern innleie av vikarer fra byrå i forhold til budsjett, mens 126,9 årsverk er knyttet til merforbruk av egen arbeidskraft (fast- og variabel lønn). Overforbruk av årsverk sammenlignet med budsjett er gruppert i avvikskategorier i tabellen ovenfor. De to største kategorier er henholdsvis ikke budsjettert bemanningsendringer med 91,1 årsverk, og økt bruk av ekstern innleie med 68,2 årsverk. Til sammen står disse to kategoriene for 159,3 årsverk, eller ca 80 % av totalt overforbruk. 2

3 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie Avvik Strandveien boliger (finansiert) Andre Hovedstad Sommerferie avvikling Endret/flyttet oppgaver Ikke budsjettert bemanningsendringer Endret bruk av eksterninnleie Omstillingstiltak Utvikling pr måned Utvikling bruttoårsverk 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Hovedstad 0,0 0,0 0,0-16,0-13,0-23,3-22,5-16,3-16,3-14,3-13,3-13,3 Sommerferie avvikling 7,5 5,4 2,2 6,6 0,3 4,3 40,8 61,1 24,1 20,4 7,7 11,0 Endret/flyttet oppgaver 10,0 0,0 0,0 3,6 4,6 9,6 11,6 13,5 20,1 34,6 60,5 68,0 Endret bruk av eksterninnleie 35,8 31,0 58,9 63,0 71,6 62,6 108,8 117,0 94,4 46,6 46,3 82,0 Omstillingstiltak 30,7-5,9 3,5 21,7 15,8 15,4 12,7 6,3 3,0-5,1 0,4-0,4 Ikke budsjettert bemanningsendringer 31,2-60,9 62,1 74,4 6,9 121,6 94,5 74,2 166,8 134,5 187,2 200,1 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -5,6-14,0-12,7-6,6-20,2-16,3-7,5 0,0-1,3-7,8 0,0 0,0 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,4 9,7 9,2 9,0 7,5 13,1 9,9 14,7 10,7 12,3 11,3 15,8 Andre -0,1 1,4 0,4 0,3 3,0 8,1 0,3-0,9 2,0-0,3 2,4-6,2 SUM 121,0-33,2 123,6 156,0 76,5 195,1 248,6 269,6 303,6 220,9 302,5 357,0 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 1,9 % -0,5 % 1,9 % 2,4 % 1,2 % 3,0 % 3,7 % 3,9 % 4,5 % 3,3 % 4,6 % 5,5 % Avvik mot budsjett øker pr måned ut året. I perioden fram til og med mai måned, er overbruk målt som prosent av budsjettert årsverk mindre enn 2,5 %. I perioden fra juni og ut året, økes overforbruket til et gjennomsnittlig nivå på 4,1 %. Økningen i siste halvår kan knyttes til endrede oppgaver, økt bruk av ekstern innleie fra vikarbyrå, sommerferieavvikling og ikke budsjetterte bemanningsendringer. Utviklingen i variable månedsverk har vist en stigende trend de siste månedene. Økningen i variable månedsverk må sees i sammenheng høyere sykefravær. Høyere sykefravær har også ført til en økning i refusjoner. Nettoeffekten av et økt antall variable månedsverk og høyere refusjoner, er lavere enn det veksten i brutto månedsverk gir uttrykk for. 3

4 Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Regn Bto Mnd Verk Bud Bto Mnd Verk Bud Bto Mnd Verk Regn Bto Mnd Verk Regn Trenden i siste halvår øker omstillingsbehovet i Styringsfarten inn i 2013 er for høy, og årsverksforbruket er høyere enn det som er lagt til grunn for budsjett I januar 2013 er det budsjettert med 6561 årsverk. Dette er 252 årsverk færre enn i desember Faktisk utvikling i januar og februar 2013 viser et gjennomsnittlig overforbruk på ca 150 årsverk i forhold til budsjettert nivå. Den negativ trenden fra 2012 fortsetter inn i

5 Utvikling pr klinikk totalt Utvikling bruttoårsverk 2012 SUM DS BS RS KS KIS PHR PHT KMD Stabene faktisk årsverk 6725,0 1512,4 932,3 499,9 317,8 542,6 1802,6 309,9 545,5 262,0 budsjettert årsverk 6598,0 1482,4 870,7 496,7 307,9 549,1 1785,1 308,7 536,7 260,7 Avvik = overforbruk (mindre forbruk) 126,9 30,0 61,6 3,1 9,8-6,5 17,5 1,2 8,9 1,3 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 68,2 23,9 3,0 15,7 12,4 0,0 10,1 0,0 1,9 1,2 Total avvik årsverksforbruk 195,1 53,9 64,6 18,8 22,2-6,5 27,6 1,2 10,8 2,5 Hovedstad -12,4-10,7 0,0 0,0 0,0 0,0-1,7 0,0 0,0 0,0 Sommerferie avvikling 16,0 3,3 4,3 0,0-0,4 4,9 3,8 0,0 0,0 0,0 Endret/flyttet oppgaver 19,7 7,4 7,8 10,8 1,5-7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Endret bruk av eksterninnleie 68,2 23,9 3,0 15,7 12,4 0,0 10,1 0,0 1,9 1,2 Omstillingstiltak 8,2 0,0 9,8 0,0-6,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Ikke budsjettert bemanningsendringer 91,1 29,9 39,6 0,0 15,4-3,4-0,9 1,2 8,9 0,4 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7 0,0 0,0-7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 Andre 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 SUM overforbruk (mindre forbruk) 195,1 53,9 64,6 18,8 22,2-6,5 27,6 1,2 10,8 2,5 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 3,0 % 3,6 % 7,4 % 3,8 % 7,2 % -1,2 % 1,5 % 0,4 % 2,0 % 0,9 % Årsverksutviklingen i forhold til budsjett varierer mellom klinikkene fra et underforbruk på 1,2 % til et overforbruk på over 7 %. Somatikken har et generelt høyt overforbruk pr klinikk, og klinikkene viser et overforbruk i forhold til budsjett som er fra 3,6 % til 7,4 %. Totalt overforbruk innenfor somatikk er på ca 160 årsverk. De øvrige klinikker har samsvar mellom budsjett og årsverksutvikling, med et avvik som er innenfor 2 % av budsjettert nivå. En mer detaljert gjennomgang pr klinikken følger. Det vises forøvrige til virksomhetsrapportering pr januar og de klinikkvise vedlegg angående pågående tiltaksarbeid i klinikkene. 5

6 DRAMMEN SYKEHUS Drammen Sykehus har i snitt lønnet tilsvarende 30 årsverk over budsjettert nivå for Kontogruppen vikar i ledig stilling har økt utover budsjett. Innleide vikarer fra byrå utgjør omregnet 23,9 årsverk merforbruk utover budsjettert nivå. I økonomiregnskapet utgjør lønn inklusive byrå et negativt budsjettavvik på ca 17 MNOK. Drammen sykehus har i 2012 vært igjennom et krevende år, med ø-hjelps aktivitet utover plan, omstilling av sengeposter, overtagelse av funksjoner fra andre sykehus og intern flytting/ombygging. Gjennomgang pr kategori Hovedstad OUS-prosessen ble gjennomført som planlagt i barneavdelingen med oppstart av Nyfødt intensiv i januar. Øre Nese Hals og Øye fikk ikke gjennomført mottagelse av OUS pasienter som budsjettert, pga forsinket ombygging. Sommerferieavvikling Ferieavviklingen var godt planlagt og ble gjennomført på en god måte, til tross for at andel ø- hjelps innleggleser i sommermånedene var 10 % høyere enn Dette medførte uforutsatte behov for innleie fra vikarbyrå, overtid og utrykning i ledig vakt. Endret/flyttet oppgaver Drammen Sykehus har i løpet av 2012 overtatt bløtdelskirurgi fra Kongsberg Sykehus. Dette har medført behov for reåpning av 5 senger, samt ekstra resurser i Akuttmottak og ved Anestesi, intensiv og operasjon. Videre ble det i september åpnet nytt pasienthotell på utsiden av høyblokka, noe som medførte behov for økt bemanning. 6

7 Ved Anestesi, intensiv og operasjon var det en budsjettert årsverksreduksjon høsten Dette var ikke realiserbart grunnet økt ø-hjelps aktivitet, og økt aktivitet for å redusere ventetider og fristbrudd innen operative fag. Endret bruk av ekstern innleie/ Ikke budsjetterte bemanningsendringer: Drammen Sykehus har i 2012 hatt en vesentlig økt aktivitet spesielt i form av økt ø-hjelp. Videre har det vært behov for å gjennomføre ekstra aktivitet på kveldstid og i helger, for å unngå fristbrudd. Dette har medført ekstra lønnskostnader som gjenspeiles i årsverksregnskapet. Regnskapsført januarlønn viser at trenden fra høsten 2012 fortsetter. Arbeidet med etablering av SDI-enhet og Obs-post fase II er igangsatt, og forventes implementert høsten Prosjekt for gjennomgang av sengepostrutiner og samarbeid er under gjennomføring. Klinikken har utarbeidet konkrete tiltak med ukentlig fokus på bruk av variabel lønn. BÆRUM SYKEHUS faktisk årsverk 932,3 930,3 898,9 907,1 919,2 910,1 908,4 940,5 985,0 970,4 933,0 940,5 943,6 budsjettert årsverk 870,7 855,0 870,3 869,0 862,9 859,7 856,8 881,1 913,6 906,2 866,2 855,2 851,8 Avvik 61,6 75,3 28,7 38,1 56,3 50,4 51,6 59,4 71,4 64,2 66,8 85,3 91,8 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 3,0 1,9-0,6 7,1 7,6 0,6 2,5 3,6 7,7 0,7 2,5 0,8 1,9 Total avvik årsverksforbruk 64,6 77,2 28,1 45,1 63,9 51,0 54,1 63,0 79,0 64,9 69,3 86,0 93,7 Sommerferie avvikling 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 20,5 11,5 9,5 0,0 0,0 Endret/flyttet oppgaver 7,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 33,0 39,0 Endret bruk av eksterninnleie 3,0 1,9-0,6 7,1 7,6 0,6 2,5 3,6 7,7 0,7 2,5 0,8 1,9 Omstillingstiltak 9,8 25,7-10,9-1,5 16,7 10,8 12,0 9,3 11,3 13,1 5,7 12,7 13,2 Ikke budsjettert bemanningsendringer 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 SUM 64,6 77,2 28,1 45,2 63,9 51,0 54,1 63,0 79,0 64,9 69,3 86,1 93,7 Bærum sykehus har i snitt lønnet tilsvarende 61,6 årsverk over budsjettert nivå for Innleie av vikarer fra byrå utgjør 3,0 årsverk i merforbruk utover budsjettert nivå. I regnskapet utgjør lønn inklusive innleide vikarer fra byrå et negativt budsjettavvik på ca 22,7 MNOK. Bærum sykehus har i 2012 vært igjennom et krevende år, med stor usikkerhet knyttet til innføring av samhandlingsreformen og utskrivingsklare pasienter. Bærum sykehus har i stor grad måttet tilpasse seg kommunenes evne til å gjennomføre tiltakene. Etter et fall i inneliggende utskrivningsklare pasienter gjennom 1. halvår, steg igjen tallet betydelig fra oktober/november og ga utfordringer med henhold til forutsigbarhet og personellbehov. Dette innebærer at risiko har ligget på Bærum sykehus. I tillegg har forsinkelser i ombyggingstiltak i 2012 knyttet til sengepost-tiltak fra 2011 påvirket årsverksutviklingen i

8 Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Sommerferieavviklingen har vært krevende på grunn av forsinkelser i ombygningstiltakene i 2011, samt usikkerhet knyttet til samhandlingsreformen Endring/flytting av oppgaver Bærum sykehus har vært spesielt berørt av samhandlingsreformen og usikkerhet knyttet til i hvilken grad og hastighet kommunene ville være i stand til å overta sine forpliktelser. Tidlig i året og deretter på ny de siste tre måneder av 2012, bl.a etter avvikling av kontrakter mellom kommunene og private stiftelser, har Bærum sykehus hatt mange utskrivningsklare pasienter som har gitt høyt belegg på postene. Dette har vanskeliggjort en reduksjon i faste personalkostnader og i tillegg ført til økte variable lønnskostnader. Omstillingstiltak Omstillingstiltak i forbindelse med sengeprosjekt 2011 og 2012, er knyttet til forsinkelser i ombyggingsprosjekt og usikkerhet vedrørende samhandlingsreformen og krevende omstillingsprosess med sengenedtak. Parallelt med dette har det vært stor pågang av pasienter og høyt belegg på sengepostene. RINGERIKE SYKEHUS faktisk årsverk 499,9 484,1 478,5 480,9 484,1 473,6 475,1 507,7 531,7 534,3 509,5 519,0 519,8 budsjettert årsverk 496,7 489,7 492,4 493,6 490,7 493,9 491,4 499,4 513,9 515,3 494,5 493,3 492,7 Avvik 3,1-5,6-14,0-12,7-6,6-20,2-16,3 8,3 17,7 19,0 15,0 25,7 27,2 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 15,7 7,0 7,6 10,9 16,6 19,1 19,0 22,0 27,8 20,7 12,3 9,7 16,0 Total avvik årsverksforbruk 18,8 1,4-6,3-1,9 10,0-1,1 2,7 30,3 45,5 39,7 27,4 35,4 43,1 Endret/flyttet oppgaver 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 17,7 20,3 22,8 25,7 27,2 Endret bruk av eksterninnleie 15,7 7,0 7,6 10,9 16,6 19,1 19,0 22,0 27,8 20,7 12,3 9,7 16,0 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7-5,6-14,0-12,7-6,6-20,2-16,3-7,5 0,0-1,3-7,8 0,0 0,0 SUM 18,8 1,4-6,3-1,9 10,0-1,1 2,7 30,3 45,5 39,7 27,4 35,4 43,1 Klinikken har i snitt forbrukt 3,1 årsverk mer enn budsjett for 2012, med hovedtyngden i siste halvår. Frem til juli var faktiske årsverk lavere enn budsjett, mens det fra juli og ut året har vært merforbruk av årsverk. Hovedårsaken til dette er overtakelse av 16,0 årsverk fra 1. juli for Medisinsk skrivetjeneste fra Klinikk for intern service, som ikke var budsjettert. Videre ble det, som følge av merknad fra Helsetilsynet angående konstant overbelegg og korridorpasienter, bestemt å re-åpne 9 døgnsenger medio oktober Dette var budsjettert for 2012, da det høsten 2011 ble tatt ned døgnsenger i et omstillingsprosjekt for å opprette et pasienthotell. Fra tidlig i 2012 ble det klart at antall døgnsenger ved Ringerike 8

9 var for lite i forhold til pasientstrømmen, mens belegget på pasienthotellet var for lavt. Økningen i antall døgnsenger medførte en vekst på 8 årsverk som ikke var budsjettert. Merforbruk på lønn, som genererer årsverk, er ca 4,2 MNOK i Merforbruk på ekstern innleie fra byrå i 2012 er 5,8 MNOK, som gir et snitt på 15,7 årsverk i merforbruk. Hovedårsakene til økt ekstern innleie har vært en krevende bemanningssituasjon på intensivavdelingen, samt et vedvarende høyt antall korridorpasienter på sengetun. Mangel på egne vikarer er hovedårsaken til ekstern innleie. Totalt merforbruk av årsverk mot budsjett, inklusiv ekstern innleie, er 18,8 årsverk i Gjennomgang pr kategori Endret/flyttet oppgaver Medisinsk skrivetjeneste utgjør i snitt 16,0 årsverk pr måned fra juli. I tillegg ble fast bemanning økt på sengetun fra september (økt egen vikarpool) og oktober (åpnet 9 døgnsenger) for å redusere bruk av innleie fra byrå og redusere antall korridorpasienter. Endret bruk av ekstern innleie Merforbruk på ekstern innleie fra byrå er 5,8 MNOK i 2012, og utgjør 15,7 årsverk. Hovedårsaken til bruk av ekstern innleie har vært vedvarende overbelegg på sengetun fra januar til oktober, samt for lavt bemanningsbudsjett på intensivavdelingen blant annet i forhold til døgnkontinuerlig telemetrivakt. Det har også vært nødvendig med noe ekstern innleie på legesiden som følge av vakanser og sykdom. Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie Økt bruk av ekstern innleie, som i mange tilfeller skyldes mangel på egne vikarer, har medført et mindreforbruk i forhold til budsjett på egne vikarer. 9

10 KONGSBERG SYKEHUS faktisk årsverk 317,8 323,8 314,6 325,5 327,8 323,1 326,6 327,7 319,3 311,7 306,3 305,0 301,7 budsjettert årsverk 307,9 300,8 304,0 314,6 309,2 307,2 304,2 304,2 313,3 322,3 308,8 302,5 304,6 Avvik 9,8 23,0 10,6 10,9 18,7 16,0 22,5 23,5 6,1-10,5-2,5 2,6-2,9 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 12,4 6,5 6,3 11,0 6,8 15,5 15,6 24,3 26,0 19,9 3,2 5,6 7,5 Total avvik årsverksforbruk 22,2 29,5 16,8 21,9 25,5 31,5 38,1 47,9 32,1 9,3 0,8 8,2 4,7 Sommerferie avvikling -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-5,0 0,0 0,0 0,0 Endret/flyttet oppgaver 1,5 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Endret bruk av eksterninnleie 12,4 6,5 6,3 11,0 6,8 15,5 15,6 24,3 26,0 19,9 3,2 5,6 7,5 Omstillingstiltak -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,6-1,6-10,0-15,1-15,8-17,3-18,6 Ikke budsjettert bemanningsendringer 15,4 23,0 10,6 10,9 15,1 12,4 22,5 23,5 14,5 8,0 11,8 18,3 14,1 SUM 22,2 29,5 16,9 21,9 25,5 31,5 38,1 47,8 32,0 9,4 0,8 8,2 4,6 Klinikk Kongsberg sykehus skulle redusere med ca. 23,0 brutto årsverk fra 2011 til Klinikken har iverksatt flere prosesser for å redusere årsverk og har hatt en positiv utvikling med reduksjon av månedsverk fra august. I gjennomsnitt har iverksatte tiltak i 2012 medført en reduksjon på ca. 13,5 brutto årsverk fra 2011 til Utviklingen fra august medfører en riktig inngangsfart i Klinikken har i 2012 et overforbruk på lønn på 8,8 MNOK og et negativt avvik på 9,8 brutto årsverk. Overtid og ekstrahjelp utgjør et overforbuk på 6,8 MNOK av dette. Det har vært et merforbruk på innleie fra vikarbyrå på 6,7 MNOK i Dette tilsvarer ca. 12,4 årsverk. Det har vært reduksjon i bruk av vikarbyrå fra oktober og ut året. Det er fortsatt utfordringer med overtid og innleie fra vikarbyrå, og dette vil følges opp spesielt i Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Klinikken begynte tidlig å planlegge sommerferieavviklingen. På tross av at det var krevende å få tilstrekkelige med vikarer ved enkelte avdelinger, så klinikken effekt av tidlig og god planlegging. Klinikken hadde et høyt forbruk av vikarer fra vikarbyrå på grunn av dårlig tilgang på vikarer som ikke er tilknyttet vikarbyrå. Endret/flyttet oppgaver Tiltaket med overføringen av bløtdelskirurgi til Drammen sykehus ble gjennomført 1.juni. Forutsetningen i budsjettet var 1.april. Det er dermed ikke oppnådd full måloppnåelse ift. budsjett. Endret bruk av ekstern innleie Budsjettet for overtid og innleie fra vikarbyrå ble betydelig redusert i Totalt ble budsjettet redusert med 9,2 MNOK fra faktisk forbruk i Det var innvilget overlegepermisjoner for 2012 uten tilstrekkelig dekning i budsjettet. 10

11 Ikke budsjetterte bemanningsendringer Det var lagt inn reduksjoner i budsjett 2012 uten konkrete tiltak i flere avdelinger. I tillegg var overtids- og innleiebudsjettet betydelig redusert uten at det var konkretisert tiltak for dette. Klinikken har derfor siden starten av 2012 jobbet systematisk med identifisering og iverksetting av nye tiltak for å få riktig styringsfart inn i Det vises for øvrig til styresak 064/2012 Tiltaksrapportering for VVHF pr PSYKISK HELSE OG RUS faktisk årsverk 1802,6 1745,6 1719,9 1731,9 1770,2 1756,3 1780,1 1861,0 1882,3 1898,0 1828,3 1818,4 1839,2 budsjettert årsverk 1785,1 1769,5 1790,6 1752,1 1776,2 1789,2 1755,7 1828,4 1846,7 1812,0 1792,2 1759,1 1749,9 Avvik 17,5-23,9-70,7-20,1-6,0-32,9 24,4 32,6 35,5 85,9 36,1 59,2 89,4 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 10,1 6,1 2,6 7,6 8,6 7,6 11,3 16,1 16,0 18,0 8,1 6,0 13,2 Total avvik årsverksforbruk 27,6-17,9-68,1-12,5 2,7-25,3 35,7 48,7 51,5 103,9 44,2 65,3 102,6 Hovedstad -1,7 0,0 0,0 0,0-16,0-13,0-9,3-8,5 3,7 3,7 5,7 6,7 6,7 Sommerferie avvikling 3,8 3,2 1,4-0,1 6,6-0,6 2,5 26,2 3,9-10,6 0,3 4,5 8,6 Endret bruk av eksterninnleie 10,1 6,1 2,6 7,6 8,6 7,6 11,3 16,1 16,0 18,0 8,1 6,0 13,2 Omstillingstiltak 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ikke budsjettert bemanningsendringer -8,5-51,2-94,4-41,8-18,2-39,4 5,5-7,7 0,6 69,5 5,2 24,1 45,6 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 11,4 9,7 9,2 9,0 7,5 13,1 9,9 14,7 10,7 12,3 11,3 15,8 Mer øremerket tilskudd enn budsjettert 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 SUM 27,6-17,9-68,1-12,5 2,7-25,3 35,7 48,7 51,5 103,9 44,2 65,3 102,6 Nær halvparten av avviket er knyttet til Strandveien boliger. Dette er finansiert. Ellers er det flere forklaringer som spesifiseres nærmere i avsnittet under. Gjennomgang pr kategori Hovedstad Overtakelsen av BUP-funksjoner var planlagt gjennomført fra Oppbemanningen ble forsinket, og var ferdigstilt først godt ut på høsten. Overtakelsen medførte behov for flere årsverk enn det var budsjett til. For året som helhet er det mindreforbruk, men man drar med seg en betydelig merkostnad/helårseffekt inn i Sommerferieavvikling Det har vært noe merforbruk av ferievikarer spesielt ved de to store sykehusavdelingene på Blakstad og Lier. Ekstern innleie Merforbruket er hovedsakelig knyttet til Psykiatrisk avdeling Lier samt ved Avdeling for rus og avhengighet (ARA). Ved Lier er merforbruket knyttet til sommerferieavvikling og behov for pleiepersonell. Ved ARA er merforbruket knyttet til innleie av en lege. 11

12 Omstillingstiltak Det var planlagt å omstille en av døgnseksjonene ved ARA fra døgn- til dagdrift med tilhørende bemanningsreduksjon på 5 stillinger. Dette tiltaket ble ikke gjennomført. Strandveien boliger Dette er et kommunalt tiltak driftet av Vestre Viken v/psykiatrisk avdeling Blakstad. Tiltaket (inkludert avviket) er finansiert av kommunene Asker og Bærum. Mer øremerket tilskudd enn budsjettert Klinikken har fått betydelig mer øremerket tilskudd enn budsjettert, hvilket gir seg utslag i nærmest tilsvarende økte lønnskostnader. Ikke budsjetterte bemanningsendringer Her har det vært en negativ utvikling og negativt avvik fra sommeren. Her er merforbruket hovedsaklig knyttet til Psykiatrisk avdeling Lier, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Drammen DPS og Kongsberg DPS. Ved de to førstnevnte avdelingene er mye av merforbruket knyttet til variabel lønn i forbindelse med et fåtall svært krevende pasienter. INTERN SERVICE faktisk årsverk 542,6 533,7 531,9 538,7 535,5 536,5 533,6 530,4 582,9 565,5 539,2 541,7 541,8 budsjettert årsverk 549,1 554,2 553,4 554,4 552,4 554,4 538,6 550,4 586,0 562,9 535,4 517,3 529,8 Total avvik årsverksforbruk -6,5-20,4-21,4-15,7-16,8-17,8-5,0-20,0-3,1 2,6 3,8 24,5 12,0 Sommerferie avvikling 4,9 4,4 4,0 2,3 0,0 0,9 1,8-0,9 21,8 13,1 5,6 3,2 2,4 Endret/flyttet oppgaver (med ktr til RS) -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-15,8-15,8-15,8-15,8-15,8-15,8 Ikke budsjettert bemanningsendringer -3,4-24,8-25,5-18,0-16,8-18,8-6,8-3,2-9,0 5,2 14,0 37,1 25,4 SUM -6,5-20,4-21,4-15,7-16,8-17,8-5,0-20,0-3,1 2,6 3,8 24,5 12,0 Tabellen over viser at Intern Service har forbrukt 6,5 årsverk mindre enn det som var budsjettert for Medisinsk skrivetjeneste ble overført til Klinikk Ringerike sykehus fra 1.juli i år (7,9 årsverk), og Intern Service har overtatt renhold for PHR/BUPA som de tidligere har kjøpt eksternt (1,3 årsverk). Sett i betraktning av dette, så gikk klinikken i balanse målt i årsverk i I kroner er det samlet en besparelse på lønnsområdet på 1,8 MNOK korrigert for overføringen av ansatte til Klinikk Ringerike sykehus. Det var mindreforbruk av fastlønn, men merforbruk på overtid og ekstrahjelp. Trenden gjennom året viser imidlertid at forbruk av årsverk er økende utover året. Dette har medført en utfordring knyttet til styringsfarten innenfor lønns- og årsverksområdet for Analyser viser at det er behov for å redusere styringsfarten inn i 2013 for lønnsområdet med om lag 1,0 MNOK (ca 2 årsverk) 12

13 Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Ferieavviklingen for 2012 ble 1,4 MNOK dyrere enn forutsatt i budsjettet. I Intern Service avvikles det ferie gjennom hele året, men hovedvekten av uttatt ferie framkommer i månedene august og september. Analyser viser at ferieavviklingen også var dyrere enn i Intern Service vil endre rutiner for avvikling av ferie for Endret/flyttet oppgaver Fra 1. juli 2012 ble Medisinsk skrivetjeneste på Ringerike overført til Klinikk Ringerike sykehus. Det medførte at Intern Service overførte til sammen 15,8 årsverk. Dette er det ikke korrigert for i budsjettet for Intern service overtok også renholdstjenester fra PHR/Bupa i Dette gjelder renhold som de i tidligere år er kjøpt fra ekstern leverandør. Ikke budsjetterte bemanningsendringer Samlet er Intern Service i balanse målt mot budsjett på årsverk. Det er heller ikke større avvik mellom avdelingene. I kroner er det overskudd knyttet til fastlønn og noe merforbruk på overtid og ekstrahjelp. For lønnsområdet samlet sett ble det et overskudd målt mot budsjett på 1,8 MNOK. Trenden er som nevnt over en økning i forbruk av årsverk de siste månedene i Økningen er i hovedsak knyttet til renholdsområdet. MEDISINSK DIAGNOSTIK faktisk årsverk 545,5 539,8 541,5 551,8 547,7 539,0 539,4 547,3 550,3 554,3 542,1 547,8 545,6 budsjettert årsverk 536,7 533,8 524,1 521,7 518,6 533,2 533,6 544,2 562,9 554,7 537,8 536,9 539,1 Avvik 8,9 6,0 17,4 30,2 29,1 5,9 5,8 3,2-12,6-0,4 4,4 11,0 6,5 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 1,9 1,1 1,2 1,4 3,6 5,3 0,6-0,1 2,4 0,8 0,7 5,0 1,2 Total avvik årsverksforbruk 10,8 7,1 18,6 31,6 32,7 11,2 6,5 3,1-10,1 0,4 5,1 15,9 7,7 Endret bruk av eksterninnleie 1,9 1,1 1,2 1,4 3,6 5,3 0,6-0,1 2,4 0,8 0,7 5,0 1,2 Ikke budsjettert bemanningsendringer 8,9 6,0 17,4 30,2 29,1 5,9 5,8 3,2-12,6-0,4 4,4 11,0 6,5 SUM 10,8 7,1 18,6 31,6 32,7 11,2 6,5 3,1-10,1 0,4 5,1 15,9 7,7 Avvik i faktiske årsverk ligger 10,8 høyere enn budsjetterte årsverk i I kroner er avviket ca 4,7 mill inkludert kostnad til ekstern innleie av vikarer fra byrå. Gjennomgang pr kategori Endret bruk av ekstern innleie Klinikken budsjetterte med ca. 1 MNOK til kjøp av radiologtjenester i Manglende radiologressurser i avdelingen medførte imidlertid et overforbruk på 2,7 MNOK, tilsvarende 1,9 årsverk knyttet til innleie av radiologtjenester. Overforbruket skyldes problemer med å 13

14 rekruttere egne radiologer og må således ses i sammenheng med at avdelingen som en følge av dette har benyttet 1,5 legeårsverk mindre enn budsjettert på de lokasjoner hvor det har vært overforbruk av innleie. Ikke budsjetterte bemanningsendringer 60 % av merforbruket for årsverk (5,3 årsverk) er knyttet til avdeling for patologi. Overforbruket kan knyttes til overtagelse av mammografi-prosjeketet i Asker og Bærum og Thyreoideapoliklinikken på Bærum sykehus. Disse overtagelsene har medført betraktelig merarbeid både for legene tilknyttet Brystdiagnostisk senter og for cytologi- og histologilabene. Dette har medført at det i 2012 har vært behov for å benytte ekstrahjelp. Avvik utover dette er fordelt jevnt på de øvrige avdelingene og skyldes i all hovedsak overforbruk knyttet til overtid og ekstrahjelp. PREHOSPITALE TJENESTER faktisk årsverk 309,9 304,4 293,1 307,0 301,0 305,3 301,7 312,3 319,3 327,0 311,8 316,7 319,7 budsjettert årsverk 308,7 297,6 304,5 295,1 296,1 308,0 296,5 308,9 309,0 350,7 314,1 311,7 312,6 Total avvik årsverksforbruk 1,2 6,8-11,4 11,9 4,9-2,7 5,2 3,4 10,3-23,7-2,3 5,0 7,1 Ikke budsjettert bemanningsendringer 1,2 6,8-11,4 11,9 4,9-2,7 5,2 3,4 10,3-23,7-2,3 5,0 7,1 SUM 1,2 6,8-11,4 11,9 4,9-2,7 5,2 3,4 10,3-23,7-2,3 5,0 7,1 Avvik i faktiske årsverk ligger 1,2 høyere enn budsjetterte årsverk i Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Det er store variasjoner fra måned til måned. Utbetaling av lønn til ferievikarer kan forskyves med en måned i forhold til periodiseringen i budsjettet. Det er månedene august og september som viser høyest forbruk, men ferievikarer blir også benyttet på høsten i forbindelse med avvikling av 5. ferieuke. Ikke budsjetterte bemanningsendringer Merforbruket er knyttet til ambulansetjenesten. Gj.snittlig brutto årsverk endrer seg relativt mye fra måned til måned. I forbindelse med ferieavviklingen øker antall årsverk. 14

15 STABENE faktisk årsverk 262,0 262,0 261,0 258,0 259,4 264,3 272,4 263,7 259,7 262,8 258,3 262,5 260,1 budsjettert årsverk 260,7 263,6 260,7 258,8 260,3 260,0 257,8 258,1 259,5 260,7 261,4 261,5 266,4 Avvik 1,3-1,6 0,3-0,8-0,9 4,3 14,6 5,6 0,2 2,1-3,1 1,0-6,3 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik eskterne innleie omregnet til årsverk 1,2 0,0 0,7-0,7 0,0 2,0-2,0 6,3-6,3 1,6-1,6 7,7 6,3 Total avvik årsverksforbruk 2,5-1,6 1,0-1,5-0,9 6,3 12,6 11,9-6,1 3,7-4,7 8,7 0,0 Endret bruk av eksterninnleie 1,2 0,0 0,7-0,7 0,0 2,0-2,0 6,3-6,3 1,6-1,6 7,7 6,3 Ikke budsjettert bemanningsendringer 0,4-1,5-1,1-1,2-1,2 1,4 6,5 5,4 1,1-2,9-1,5-0,1 Andre 1,3-0,1 1,4 0,4 0,3 2,9 8,1 0,2-0,9 2,1-0,2 2,5-1,2 Andre -0,4-5,0 SUM 2,5-1,6 1,0-1,5-0,9 6,3 12,6 11,9-6,1 3,7-4,7 8,7 0,0 Faktiske årsverk er kun 2,5 over budsjettert nivå, et avvik på mindre enn 1 % i forhold til budsjett. For lønnsområdet samlet sett ble det et overskudd målt mot budsjett på 17,8 MNOK. Overskuddet skyldes blant annet høyere refusjoner og lavere personellkostnader enn budsjettert. 15

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 5 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 8 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Innhold. VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013

Innhold. VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013 VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 12 KONGSBERG SYKEHUS... 15 PREHOSPITALE TJENESTER... 19 PSYKISK

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Klinikkrapportering pr avsluttet januar 2013

Klinikkrapportering pr avsluttet januar 2013 Klinikkrapportering pr avsluttet januar Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 6 RINGERIKE SYKEHUS... 9 KONGSBERG SYKEHUS... 12 PREHOSPITALE TJENESTER... 14 PSYKISK HELSE OG RUS...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

2014 Budsjettprinsipper og metoder

2014 Budsjettprinsipper og metoder 2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet april 2011

Klinkkvis rapportering pr avsluttet april 2011 Klinkkvis rapportering pr avsluttet april 2011 Innhold KIRURGISK KLINIKK... 2 KVINNE- OG BARNEKLINIKKEN... 6 MEDISINSK KLINIKK... 9 KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS... 13 KLINIKK FOR MEDISINSK DIAGNOSTIKK...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Dato 22.februar 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 013/2012 29.2.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011 Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011 Kategorisering av tiltak TILTAKSOVERSIKT Variabel lønn og ferieavvikling Overgang døgn- dag Ikke medisinske støtttjenester Fast

Detaljer

Styresak. Januar 2016

Styresak. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2016 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Ledelsesrapport. Januar 2016

Ledelsesrapport. Januar 2016 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Januar 1 Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Dato 22.september 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 082/2011 29.9.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. august 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Vedlegg til sak 035-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling

Vedlegg til sak 035-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling Vedlegg til sak 035-2012 Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 25. april 2012 Side 1 av 25 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 2 2 DIVISJON GJØVIK... 5 3 DIVISJON LILLEHAMMER... 7 4 DIVISJON PREHOSPITALE

Detaljer

Vedlegg 1 til sak 052-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling

Vedlegg 1 til sak 052-2012. Divisjonsvis bemanningsutvikling Vedlegg 1 til sak 052-2012 Divisjonsvis bemanningsutvikling Brumunddal, 14. juni 2012 Side 1 av 26 Innhold 1 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 2 2 DIVISJON GJØVIK... 6 3 DIVISJON LILLEHAMMER... 8 4 DIVISJON PREHOSPITALE

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12

Styret ved Vestre Viken HF 083/2012 20.12.12 Saksfremlegg Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 10.12.12 Karin Ask-Henriksen Evaluering av hovedferieavvikling 2012 - Overordnede prinsipper for hovedferieavviklingen 2013 Saksnr.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012. Forslag til Sykehuset Innlandet HF Styremøte 09.02. og 10. 02.12 SAK NR 016 2012 FORENKLET VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2012 Forslag til VEDTAK: Styret tar forenklet virksomhetsrapport pr 31.01.2012 til informasjon.

Detaljer

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai

Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold

Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold Vedlegg 1 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2013 Innhold VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...6

Detaljer

Klinikk somatikk Arendal

Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Arendal Styremøte SSHF Klinikkdirektør Berit Grønning Nielsen Flekkefjord 18.11.2016 AKTIVITET OG REGNSKAP ETTER OKTOBER 2016 Klinikk somatikk Arendal 2016 5 000 10 000 0 0 1 000 kr -5

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 6

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Klinikkrapportering pr avsluttet februar 2013

Klinikkrapportering pr avsluttet februar 2013 Klinikkrapportering pr avsluttet februar 2013 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 6 RINGERIKE SYKEHUS... 10 KONGSBERG SYKEHUS... 13 PREHOSPITALE TJENESTER... 16 PSYKISK HELSE

Detaljer

Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011

Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011 Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode 31.03.2011 Denne periode Hittil i år Års- Regnskap Regnskap budsjett estimat Inntekter 101,8

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Vedlegg 1. Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (underskudd 10,4 mill kr) Halvparten av økningen i månedsverk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 02/12 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge pr 31. desember 2012 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Midt-Norge HF 13.02.2012 02/12

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25. oktober 2012 SAK NR 064-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2012 Foreliggende rapport per september 2012 presenterer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011

Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011 Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet februar 2011 Denne periode Hittil i år Periode 28.02.2011 Regnskap Regnskap Årsbudsjett Inntekter 97,0-0,8

Detaljer

Ledelsesrapport. Oktober 2013

Ledelsesrapport. Oktober 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Oktober Innhold 1. Oppsummering

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012

Styresak. Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr januar 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Helge Jørgensen og Bjørn Tungland Styresak 019/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport mars 2014. Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport mars 2014 Styremøte 5. mai 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2 Oppsummering

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012

Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012 Intern resultatrapport vedlegg til styresak26/2012 Oslo universitetssykehus HF OUS HF Mars 2012 (Bemanningstall for april) Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember

Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Vedlegg til styresak 5/2011 Rapportering per desember Intern resultatrapport for OUS Desember 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: DRG per klinikk Tabell 3: Økonomisk resultat (ØBAK format) Tabell 4: Økonomisk

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi oktober 2015 Styremøte 19. november 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 072-2012 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2012 Forslag til vedtak: Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 6 1.4 Konsulenter

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Virksomhetsrapport oktober 2016 Saksnummer 37/2016 Avsender Senterleder Møtedato 01.12.2016 Bakgrunn for saken Virksomhetsrapporten for NSE per oktober 2016 viser status for bemanning,

Detaljer