ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSVERKSUTVIKLING 2012"

Transkript

1 ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS PSYKISK HELSE OG RUS INTERN SERVICE MEDISINSK DIAGNOSTIK PREHOSPITALE TJENESTER STABENE

2 VVHF TOTALT Utvikling bruttoårsverk 2012 SUM faktisk årsverk 6725,0 budsjettert årsverk 6598,0 Avvik = overforbruk (mindre forbruk) 126,9 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik eskterne innleie omregnet til årsverk 68,2 Total overforbruk årsverk/arbeidskraft 195,1 Hovedstad -12,4 Sommerferie avvikling 16,0 Endret/flyttet oppgaver 19,7 Endret bruk av eksterninnleie 68,2 Omstillingstiltak 8,2 Ikke budsjettert bemanningsendringer 91,1 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 Andre 0,9 SUM overforbruk (mindre forbruk) 195,1 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 3,0 % Overforbruk av arbeidskraft (lønn og eksterne innleie) gir et negativt avvik målt mot budsjett i 2012 på ca 117 MNOK. Av dette er ca. 80 MNOK tilknyttet lønnsområdet (fast- og variabel lønn), og ca. 30 MNOK innenfor bruk av ekstern innleie av vikarer fra byrå. I 2012 ble det budsjettert med en reduksjon på ca. 193 årsverk, fra et nivå på 6791 årsverk i 2011 til 6598 årsverk i budsjettettet for Utviklingen i 2012 viser en reduksjon sammenliknet med 2011 på 66 årsverk. Dette er en lavere reduksjon enn planlagt. Faktiske brutto årsverk i 2012 er Totalt forbruk av arbeidskraft i 2012 er ca. 195 årsverk mer enn budsjettert. Av overforbruket er 68,2 årsverk knyttet til økt bruk av ekstern innleie av vikarer fra byrå i forhold til budsjett, mens 126,9 årsverk er knyttet til merforbruk av egen arbeidskraft (fast- og variabel lønn). Overforbruk av årsverk sammenlignet med budsjett er gruppert i avvikskategorier i tabellen ovenfor. De to største kategorier er henholdsvis ikke budsjettert bemanningsendringer med 91,1 årsverk, og økt bruk av ekstern innleie med 68,2 årsverk. Til sammen står disse to kategoriene for 159,3 årsverk, eller ca 80 % av totalt overforbruk. 2

3 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie Avvik Strandveien boliger (finansiert) Andre Hovedstad Sommerferie avvikling Endret/flyttet oppgaver Ikke budsjettert bemanningsendringer Endret bruk av eksterninnleie Omstillingstiltak Utvikling pr måned Utvikling bruttoårsverk 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Hovedstad 0,0 0,0 0,0-16,0-13,0-23,3-22,5-16,3-16,3-14,3-13,3-13,3 Sommerferie avvikling 7,5 5,4 2,2 6,6 0,3 4,3 40,8 61,1 24,1 20,4 7,7 11,0 Endret/flyttet oppgaver 10,0 0,0 0,0 3,6 4,6 9,6 11,6 13,5 20,1 34,6 60,5 68,0 Endret bruk av eksterninnleie 35,8 31,0 58,9 63,0 71,6 62,6 108,8 117,0 94,4 46,6 46,3 82,0 Omstillingstiltak 30,7-5,9 3,5 21,7 15,8 15,4 12,7 6,3 3,0-5,1 0,4-0,4 Ikke budsjettert bemanningsendringer 31,2-60,9 62,1 74,4 6,9 121,6 94,5 74,2 166,8 134,5 187,2 200,1 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -5,6-14,0-12,7-6,6-20,2-16,3-7,5 0,0-1,3-7,8 0,0 0,0 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,4 9,7 9,2 9,0 7,5 13,1 9,9 14,7 10,7 12,3 11,3 15,8 Andre -0,1 1,4 0,4 0,3 3,0 8,1 0,3-0,9 2,0-0,3 2,4-6,2 SUM 121,0-33,2 123,6 156,0 76,5 195,1 248,6 269,6 303,6 220,9 302,5 357,0 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 1,9 % -0,5 % 1,9 % 2,4 % 1,2 % 3,0 % 3,7 % 3,9 % 4,5 % 3,3 % 4,6 % 5,5 % Avvik mot budsjett øker pr måned ut året. I perioden fram til og med mai måned, er overbruk målt som prosent av budsjettert årsverk mindre enn 2,5 %. I perioden fra juni og ut året, økes overforbruket til et gjennomsnittlig nivå på 4,1 %. Økningen i siste halvår kan knyttes til endrede oppgaver, økt bruk av ekstern innleie fra vikarbyrå, sommerferieavvikling og ikke budsjetterte bemanningsendringer. Utviklingen i variable månedsverk har vist en stigende trend de siste månedene. Økningen i variable månedsverk må sees i sammenheng høyere sykefravær. Høyere sykefravær har også ført til en økning i refusjoner. Nettoeffekten av et økt antall variable månedsverk og høyere refusjoner, er lavere enn det veksten i brutto månedsverk gir uttrykk for. 3

4 Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Regn Bto Mnd Verk Bud Bto Mnd Verk Bud Bto Mnd Verk Regn Bto Mnd Verk Regn Trenden i siste halvår øker omstillingsbehovet i Styringsfarten inn i 2013 er for høy, og årsverksforbruket er høyere enn det som er lagt til grunn for budsjett I januar 2013 er det budsjettert med 6561 årsverk. Dette er 252 årsverk færre enn i desember Faktisk utvikling i januar og februar 2013 viser et gjennomsnittlig overforbruk på ca 150 årsverk i forhold til budsjettert nivå. Den negativ trenden fra 2012 fortsetter inn i

5 Utvikling pr klinikk totalt Utvikling bruttoårsverk 2012 SUM DS BS RS KS KIS PHR PHT KMD Stabene faktisk årsverk 6725,0 1512,4 932,3 499,9 317,8 542,6 1802,6 309,9 545,5 262,0 budsjettert årsverk 6598,0 1482,4 870,7 496,7 307,9 549,1 1785,1 308,7 536,7 260,7 Avvik = overforbruk (mindre forbruk) 126,9 30,0 61,6 3,1 9,8-6,5 17,5 1,2 8,9 1,3 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 68,2 23,9 3,0 15,7 12,4 0,0 10,1 0,0 1,9 1,2 Total avvik årsverksforbruk 195,1 53,9 64,6 18,8 22,2-6,5 27,6 1,2 10,8 2,5 Hovedstad -12,4-10,7 0,0 0,0 0,0 0,0-1,7 0,0 0,0 0,0 Sommerferie avvikling 16,0 3,3 4,3 0,0-0,4 4,9 3,8 0,0 0,0 0,0 Endret/flyttet oppgaver 19,7 7,4 7,8 10,8 1,5-7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Endret bruk av eksterninnleie 68,2 23,9 3,0 15,7 12,4 0,0 10,1 0,0 1,9 1,2 Omstillingstiltak 8,2 0,0 9,8 0,0-6,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Ikke budsjettert bemanningsendringer 91,1 29,9 39,6 0,0 15,4-3,4-0,9 1,2 8,9 0,4 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7 0,0 0,0-7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 Andre 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 SUM overforbruk (mindre forbruk) 195,1 53,9 64,6 18,8 22,2-6,5 27,6 1,2 10,8 2,5 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 3,0 % 3,6 % 7,4 % 3,8 % 7,2 % -1,2 % 1,5 % 0,4 % 2,0 % 0,9 % Årsverksutviklingen i forhold til budsjett varierer mellom klinikkene fra et underforbruk på 1,2 % til et overforbruk på over 7 %. Somatikken har et generelt høyt overforbruk pr klinikk, og klinikkene viser et overforbruk i forhold til budsjett som er fra 3,6 % til 7,4 %. Totalt overforbruk innenfor somatikk er på ca 160 årsverk. De øvrige klinikker har samsvar mellom budsjett og årsverksutvikling, med et avvik som er innenfor 2 % av budsjettert nivå. En mer detaljert gjennomgang pr klinikken følger. Det vises forøvrige til virksomhetsrapportering pr januar og de klinikkvise vedlegg angående pågående tiltaksarbeid i klinikkene. 5

6 DRAMMEN SYKEHUS Drammen Sykehus har i snitt lønnet tilsvarende 30 årsverk over budsjettert nivå for Kontogruppen vikar i ledig stilling har økt utover budsjett. Innleide vikarer fra byrå utgjør omregnet 23,9 årsverk merforbruk utover budsjettert nivå. I økonomiregnskapet utgjør lønn inklusive byrå et negativt budsjettavvik på ca 17 MNOK. Drammen sykehus har i 2012 vært igjennom et krevende år, med ø-hjelps aktivitet utover plan, omstilling av sengeposter, overtagelse av funksjoner fra andre sykehus og intern flytting/ombygging. Gjennomgang pr kategori Hovedstad OUS-prosessen ble gjennomført som planlagt i barneavdelingen med oppstart av Nyfødt intensiv i januar. Øre Nese Hals og Øye fikk ikke gjennomført mottagelse av OUS pasienter som budsjettert, pga forsinket ombygging. Sommerferieavvikling Ferieavviklingen var godt planlagt og ble gjennomført på en god måte, til tross for at andel ø- hjelps innleggleser i sommermånedene var 10 % høyere enn Dette medførte uforutsatte behov for innleie fra vikarbyrå, overtid og utrykning i ledig vakt. Endret/flyttet oppgaver Drammen Sykehus har i løpet av 2012 overtatt bløtdelskirurgi fra Kongsberg Sykehus. Dette har medført behov for reåpning av 5 senger, samt ekstra resurser i Akuttmottak og ved Anestesi, intensiv og operasjon. Videre ble det i september åpnet nytt pasienthotell på utsiden av høyblokka, noe som medførte behov for økt bemanning. 6

7 Ved Anestesi, intensiv og operasjon var det en budsjettert årsverksreduksjon høsten Dette var ikke realiserbart grunnet økt ø-hjelps aktivitet, og økt aktivitet for å redusere ventetider og fristbrudd innen operative fag. Endret bruk av ekstern innleie/ Ikke budsjetterte bemanningsendringer: Drammen Sykehus har i 2012 hatt en vesentlig økt aktivitet spesielt i form av økt ø-hjelp. Videre har det vært behov for å gjennomføre ekstra aktivitet på kveldstid og i helger, for å unngå fristbrudd. Dette har medført ekstra lønnskostnader som gjenspeiles i årsverksregnskapet. Regnskapsført januarlønn viser at trenden fra høsten 2012 fortsetter. Arbeidet med etablering av SDI-enhet og Obs-post fase II er igangsatt, og forventes implementert høsten Prosjekt for gjennomgang av sengepostrutiner og samarbeid er under gjennomføring. Klinikken har utarbeidet konkrete tiltak med ukentlig fokus på bruk av variabel lønn. BÆRUM SYKEHUS faktisk årsverk 932,3 930,3 898,9 907,1 919,2 910,1 908,4 940,5 985,0 970,4 933,0 940,5 943,6 budsjettert årsverk 870,7 855,0 870,3 869,0 862,9 859,7 856,8 881,1 913,6 906,2 866,2 855,2 851,8 Avvik 61,6 75,3 28,7 38,1 56,3 50,4 51,6 59,4 71,4 64,2 66,8 85,3 91,8 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 3,0 1,9-0,6 7,1 7,6 0,6 2,5 3,6 7,7 0,7 2,5 0,8 1,9 Total avvik årsverksforbruk 64,6 77,2 28,1 45,1 63,9 51,0 54,1 63,0 79,0 64,9 69,3 86,0 93,7 Sommerferie avvikling 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 20,5 11,5 9,5 0,0 0,0 Endret/flyttet oppgaver 7,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 33,0 39,0 Endret bruk av eksterninnleie 3,0 1,9-0,6 7,1 7,6 0,6 2,5 3,6 7,7 0,7 2,5 0,8 1,9 Omstillingstiltak 9,8 25,7-10,9-1,5 16,7 10,8 12,0 9,3 11,3 13,1 5,7 12,7 13,2 Ikke budsjettert bemanningsendringer 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 SUM 64,6 77,2 28,1 45,2 63,9 51,0 54,1 63,0 79,0 64,9 69,3 86,1 93,7 Bærum sykehus har i snitt lønnet tilsvarende 61,6 årsverk over budsjettert nivå for Innleie av vikarer fra byrå utgjør 3,0 årsverk i merforbruk utover budsjettert nivå. I regnskapet utgjør lønn inklusive innleide vikarer fra byrå et negativt budsjettavvik på ca 22,7 MNOK. Bærum sykehus har i 2012 vært igjennom et krevende år, med stor usikkerhet knyttet til innføring av samhandlingsreformen og utskrivingsklare pasienter. Bærum sykehus har i stor grad måttet tilpasse seg kommunenes evne til å gjennomføre tiltakene. Etter et fall i inneliggende utskrivningsklare pasienter gjennom 1. halvår, steg igjen tallet betydelig fra oktober/november og ga utfordringer med henhold til forutsigbarhet og personellbehov. Dette innebærer at risiko har ligget på Bærum sykehus. I tillegg har forsinkelser i ombyggingstiltak i 2012 knyttet til sengepost-tiltak fra 2011 påvirket årsverksutviklingen i

8 Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Sommerferieavviklingen har vært krevende på grunn av forsinkelser i ombygningstiltakene i 2011, samt usikkerhet knyttet til samhandlingsreformen Endring/flytting av oppgaver Bærum sykehus har vært spesielt berørt av samhandlingsreformen og usikkerhet knyttet til i hvilken grad og hastighet kommunene ville være i stand til å overta sine forpliktelser. Tidlig i året og deretter på ny de siste tre måneder av 2012, bl.a etter avvikling av kontrakter mellom kommunene og private stiftelser, har Bærum sykehus hatt mange utskrivningsklare pasienter som har gitt høyt belegg på postene. Dette har vanskeliggjort en reduksjon i faste personalkostnader og i tillegg ført til økte variable lønnskostnader. Omstillingstiltak Omstillingstiltak i forbindelse med sengeprosjekt 2011 og 2012, er knyttet til forsinkelser i ombyggingsprosjekt og usikkerhet vedrørende samhandlingsreformen og krevende omstillingsprosess med sengenedtak. Parallelt med dette har det vært stor pågang av pasienter og høyt belegg på sengepostene. RINGERIKE SYKEHUS faktisk årsverk 499,9 484,1 478,5 480,9 484,1 473,6 475,1 507,7 531,7 534,3 509,5 519,0 519,8 budsjettert årsverk 496,7 489,7 492,4 493,6 490,7 493,9 491,4 499,4 513,9 515,3 494,5 493,3 492,7 Avvik 3,1-5,6-14,0-12,7-6,6-20,2-16,3 8,3 17,7 19,0 15,0 25,7 27,2 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 15,7 7,0 7,6 10,9 16,6 19,1 19,0 22,0 27,8 20,7 12,3 9,7 16,0 Total avvik årsverksforbruk 18,8 1,4-6,3-1,9 10,0-1,1 2,7 30,3 45,5 39,7 27,4 35,4 43,1 Endret/flyttet oppgaver 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 17,7 20,3 22,8 25,7 27,2 Endret bruk av eksterninnleie 15,7 7,0 7,6 10,9 16,6 19,1 19,0 22,0 27,8 20,7 12,3 9,7 16,0 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7-5,6-14,0-12,7-6,6-20,2-16,3-7,5 0,0-1,3-7,8 0,0 0,0 SUM 18,8 1,4-6,3-1,9 10,0-1,1 2,7 30,3 45,5 39,7 27,4 35,4 43,1 Klinikken har i snitt forbrukt 3,1 årsverk mer enn budsjett for 2012, med hovedtyngden i siste halvår. Frem til juli var faktiske årsverk lavere enn budsjett, mens det fra juli og ut året har vært merforbruk av årsverk. Hovedårsaken til dette er overtakelse av 16,0 årsverk fra 1. juli for Medisinsk skrivetjeneste fra Klinikk for intern service, som ikke var budsjettert. Videre ble det, som følge av merknad fra Helsetilsynet angående konstant overbelegg og korridorpasienter, bestemt å re-åpne 9 døgnsenger medio oktober Dette var budsjettert for 2012, da det høsten 2011 ble tatt ned døgnsenger i et omstillingsprosjekt for å opprette et pasienthotell. Fra tidlig i 2012 ble det klart at antall døgnsenger ved Ringerike 8

9 var for lite i forhold til pasientstrømmen, mens belegget på pasienthotellet var for lavt. Økningen i antall døgnsenger medførte en vekst på 8 årsverk som ikke var budsjettert. Merforbruk på lønn, som genererer årsverk, er ca 4,2 MNOK i Merforbruk på ekstern innleie fra byrå i 2012 er 5,8 MNOK, som gir et snitt på 15,7 årsverk i merforbruk. Hovedårsakene til økt ekstern innleie har vært en krevende bemanningssituasjon på intensivavdelingen, samt et vedvarende høyt antall korridorpasienter på sengetun. Mangel på egne vikarer er hovedårsaken til ekstern innleie. Totalt merforbruk av årsverk mot budsjett, inklusiv ekstern innleie, er 18,8 årsverk i Gjennomgang pr kategori Endret/flyttet oppgaver Medisinsk skrivetjeneste utgjør i snitt 16,0 årsverk pr måned fra juli. I tillegg ble fast bemanning økt på sengetun fra september (økt egen vikarpool) og oktober (åpnet 9 døgnsenger) for å redusere bruk av innleie fra byrå og redusere antall korridorpasienter. Endret bruk av ekstern innleie Merforbruk på ekstern innleie fra byrå er 5,8 MNOK i 2012, og utgjør 15,7 årsverk. Hovedårsaken til bruk av ekstern innleie har vært vedvarende overbelegg på sengetun fra januar til oktober, samt for lavt bemanningsbudsjett på intensivavdelingen blant annet i forhold til døgnkontinuerlig telemetrivakt. Det har også vært nødvendig med noe ekstern innleie på legesiden som følge av vakanser og sykdom. Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie Økt bruk av ekstern innleie, som i mange tilfeller skyldes mangel på egne vikarer, har medført et mindreforbruk i forhold til budsjett på egne vikarer. 9

10 KONGSBERG SYKEHUS faktisk årsverk 317,8 323,8 314,6 325,5 327,8 323,1 326,6 327,7 319,3 311,7 306,3 305,0 301,7 budsjettert årsverk 307,9 300,8 304,0 314,6 309,2 307,2 304,2 304,2 313,3 322,3 308,8 302,5 304,6 Avvik 9,8 23,0 10,6 10,9 18,7 16,0 22,5 23,5 6,1-10,5-2,5 2,6-2,9 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 12,4 6,5 6,3 11,0 6,8 15,5 15,6 24,3 26,0 19,9 3,2 5,6 7,5 Total avvik årsverksforbruk 22,2 29,5 16,8 21,9 25,5 31,5 38,1 47,9 32,1 9,3 0,8 8,2 4,7 Sommerferie avvikling -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-5,0 0,0 0,0 0,0 Endret/flyttet oppgaver 1,5 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Endret bruk av eksterninnleie 12,4 6,5 6,3 11,0 6,8 15,5 15,6 24,3 26,0 19,9 3,2 5,6 7,5 Omstillingstiltak -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,6-1,6-10,0-15,1-15,8-17,3-18,6 Ikke budsjettert bemanningsendringer 15,4 23,0 10,6 10,9 15,1 12,4 22,5 23,5 14,5 8,0 11,8 18,3 14,1 SUM 22,2 29,5 16,9 21,9 25,5 31,5 38,1 47,8 32,0 9,4 0,8 8,2 4,6 Klinikk Kongsberg sykehus skulle redusere med ca. 23,0 brutto årsverk fra 2011 til Klinikken har iverksatt flere prosesser for å redusere årsverk og har hatt en positiv utvikling med reduksjon av månedsverk fra august. I gjennomsnitt har iverksatte tiltak i 2012 medført en reduksjon på ca. 13,5 brutto årsverk fra 2011 til Utviklingen fra august medfører en riktig inngangsfart i Klinikken har i 2012 et overforbruk på lønn på 8,8 MNOK og et negativt avvik på 9,8 brutto årsverk. Overtid og ekstrahjelp utgjør et overforbuk på 6,8 MNOK av dette. Det har vært et merforbruk på innleie fra vikarbyrå på 6,7 MNOK i Dette tilsvarer ca. 12,4 årsverk. Det har vært reduksjon i bruk av vikarbyrå fra oktober og ut året. Det er fortsatt utfordringer med overtid og innleie fra vikarbyrå, og dette vil følges opp spesielt i Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Klinikken begynte tidlig å planlegge sommerferieavviklingen. På tross av at det var krevende å få tilstrekkelige med vikarer ved enkelte avdelinger, så klinikken effekt av tidlig og god planlegging. Klinikken hadde et høyt forbruk av vikarer fra vikarbyrå på grunn av dårlig tilgang på vikarer som ikke er tilknyttet vikarbyrå. Endret/flyttet oppgaver Tiltaket med overføringen av bløtdelskirurgi til Drammen sykehus ble gjennomført 1.juni. Forutsetningen i budsjettet var 1.april. Det er dermed ikke oppnådd full måloppnåelse ift. budsjett. Endret bruk av ekstern innleie Budsjettet for overtid og innleie fra vikarbyrå ble betydelig redusert i Totalt ble budsjettet redusert med 9,2 MNOK fra faktisk forbruk i Det var innvilget overlegepermisjoner for 2012 uten tilstrekkelig dekning i budsjettet. 10

11 Ikke budsjetterte bemanningsendringer Det var lagt inn reduksjoner i budsjett 2012 uten konkrete tiltak i flere avdelinger. I tillegg var overtids- og innleiebudsjettet betydelig redusert uten at det var konkretisert tiltak for dette. Klinikken har derfor siden starten av 2012 jobbet systematisk med identifisering og iverksetting av nye tiltak for å få riktig styringsfart inn i Det vises for øvrig til styresak 064/2012 Tiltaksrapportering for VVHF pr PSYKISK HELSE OG RUS faktisk årsverk 1802,6 1745,6 1719,9 1731,9 1770,2 1756,3 1780,1 1861,0 1882,3 1898,0 1828,3 1818,4 1839,2 budsjettert årsverk 1785,1 1769,5 1790,6 1752,1 1776,2 1789,2 1755,7 1828,4 1846,7 1812,0 1792,2 1759,1 1749,9 Avvik 17,5-23,9-70,7-20,1-6,0-32,9 24,4 32,6 35,5 85,9 36,1 59,2 89,4 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 10,1 6,1 2,6 7,6 8,6 7,6 11,3 16,1 16,0 18,0 8,1 6,0 13,2 Total avvik årsverksforbruk 27,6-17,9-68,1-12,5 2,7-25,3 35,7 48,7 51,5 103,9 44,2 65,3 102,6 Hovedstad -1,7 0,0 0,0 0,0-16,0-13,0-9,3-8,5 3,7 3,7 5,7 6,7 6,7 Sommerferie avvikling 3,8 3,2 1,4-0,1 6,6-0,6 2,5 26,2 3,9-10,6 0,3 4,5 8,6 Endret bruk av eksterninnleie 10,1 6,1 2,6 7,6 8,6 7,6 11,3 16,1 16,0 18,0 8,1 6,0 13,2 Omstillingstiltak 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ikke budsjettert bemanningsendringer -8,5-51,2-94,4-41,8-18,2-39,4 5,5-7,7 0,6 69,5 5,2 24,1 45,6 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 11,4 9,7 9,2 9,0 7,5 13,1 9,9 14,7 10,7 12,3 11,3 15,8 Mer øremerket tilskudd enn budsjettert 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 SUM 27,6-17,9-68,1-12,5 2,7-25,3 35,7 48,7 51,5 103,9 44,2 65,3 102,6 Nær halvparten av avviket er knyttet til Strandveien boliger. Dette er finansiert. Ellers er det flere forklaringer som spesifiseres nærmere i avsnittet under. Gjennomgang pr kategori Hovedstad Overtakelsen av BUP-funksjoner var planlagt gjennomført fra Oppbemanningen ble forsinket, og var ferdigstilt først godt ut på høsten. Overtakelsen medførte behov for flere årsverk enn det var budsjett til. For året som helhet er det mindreforbruk, men man drar med seg en betydelig merkostnad/helårseffekt inn i Sommerferieavvikling Det har vært noe merforbruk av ferievikarer spesielt ved de to store sykehusavdelingene på Blakstad og Lier. Ekstern innleie Merforbruket er hovedsakelig knyttet til Psykiatrisk avdeling Lier samt ved Avdeling for rus og avhengighet (ARA). Ved Lier er merforbruket knyttet til sommerferieavvikling og behov for pleiepersonell. Ved ARA er merforbruket knyttet til innleie av en lege. 11

12 Omstillingstiltak Det var planlagt å omstille en av døgnseksjonene ved ARA fra døgn- til dagdrift med tilhørende bemanningsreduksjon på 5 stillinger. Dette tiltaket ble ikke gjennomført. Strandveien boliger Dette er et kommunalt tiltak driftet av Vestre Viken v/psykiatrisk avdeling Blakstad. Tiltaket (inkludert avviket) er finansiert av kommunene Asker og Bærum. Mer øremerket tilskudd enn budsjettert Klinikken har fått betydelig mer øremerket tilskudd enn budsjettert, hvilket gir seg utslag i nærmest tilsvarende økte lønnskostnader. Ikke budsjetterte bemanningsendringer Her har det vært en negativ utvikling og negativt avvik fra sommeren. Her er merforbruket hovedsaklig knyttet til Psykiatrisk avdeling Lier, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Drammen DPS og Kongsberg DPS. Ved de to førstnevnte avdelingene er mye av merforbruket knyttet til variabel lønn i forbindelse med et fåtall svært krevende pasienter. INTERN SERVICE faktisk årsverk 542,6 533,7 531,9 538,7 535,5 536,5 533,6 530,4 582,9 565,5 539,2 541,7 541,8 budsjettert årsverk 549,1 554,2 553,4 554,4 552,4 554,4 538,6 550,4 586,0 562,9 535,4 517,3 529,8 Total avvik årsverksforbruk -6,5-20,4-21,4-15,7-16,8-17,8-5,0-20,0-3,1 2,6 3,8 24,5 12,0 Sommerferie avvikling 4,9 4,4 4,0 2,3 0,0 0,9 1,8-0,9 21,8 13,1 5,6 3,2 2,4 Endret/flyttet oppgaver (med ktr til RS) -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-15,8-15,8-15,8-15,8-15,8-15,8 Ikke budsjettert bemanningsendringer -3,4-24,8-25,5-18,0-16,8-18,8-6,8-3,2-9,0 5,2 14,0 37,1 25,4 SUM -6,5-20,4-21,4-15,7-16,8-17,8-5,0-20,0-3,1 2,6 3,8 24,5 12,0 Tabellen over viser at Intern Service har forbrukt 6,5 årsverk mindre enn det som var budsjettert for Medisinsk skrivetjeneste ble overført til Klinikk Ringerike sykehus fra 1.juli i år (7,9 årsverk), og Intern Service har overtatt renhold for PHR/BUPA som de tidligere har kjøpt eksternt (1,3 årsverk). Sett i betraktning av dette, så gikk klinikken i balanse målt i årsverk i I kroner er det samlet en besparelse på lønnsområdet på 1,8 MNOK korrigert for overføringen av ansatte til Klinikk Ringerike sykehus. Det var mindreforbruk av fastlønn, men merforbruk på overtid og ekstrahjelp. Trenden gjennom året viser imidlertid at forbruk av årsverk er økende utover året. Dette har medført en utfordring knyttet til styringsfarten innenfor lønns- og årsverksområdet for Analyser viser at det er behov for å redusere styringsfarten inn i 2013 for lønnsområdet med om lag 1,0 MNOK (ca 2 årsverk) 12

13 Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Ferieavviklingen for 2012 ble 1,4 MNOK dyrere enn forutsatt i budsjettet. I Intern Service avvikles det ferie gjennom hele året, men hovedvekten av uttatt ferie framkommer i månedene august og september. Analyser viser at ferieavviklingen også var dyrere enn i Intern Service vil endre rutiner for avvikling av ferie for Endret/flyttet oppgaver Fra 1. juli 2012 ble Medisinsk skrivetjeneste på Ringerike overført til Klinikk Ringerike sykehus. Det medførte at Intern Service overførte til sammen 15,8 årsverk. Dette er det ikke korrigert for i budsjettet for Intern service overtok også renholdstjenester fra PHR/Bupa i Dette gjelder renhold som de i tidligere år er kjøpt fra ekstern leverandør. Ikke budsjetterte bemanningsendringer Samlet er Intern Service i balanse målt mot budsjett på årsverk. Det er heller ikke større avvik mellom avdelingene. I kroner er det overskudd knyttet til fastlønn og noe merforbruk på overtid og ekstrahjelp. For lønnsområdet samlet sett ble det et overskudd målt mot budsjett på 1,8 MNOK. Trenden er som nevnt over en økning i forbruk av årsverk de siste månedene i Økningen er i hovedsak knyttet til renholdsområdet. MEDISINSK DIAGNOSTIK faktisk årsverk 545,5 539,8 541,5 551,8 547,7 539,0 539,4 547,3 550,3 554,3 542,1 547,8 545,6 budsjettert årsverk 536,7 533,8 524,1 521,7 518,6 533,2 533,6 544,2 562,9 554,7 537,8 536,9 539,1 Avvik 8,9 6,0 17,4 30,2 29,1 5,9 5,8 3,2-12,6-0,4 4,4 11,0 6,5 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 1,9 1,1 1,2 1,4 3,6 5,3 0,6-0,1 2,4 0,8 0,7 5,0 1,2 Total avvik årsverksforbruk 10,8 7,1 18,6 31,6 32,7 11,2 6,5 3,1-10,1 0,4 5,1 15,9 7,7 Endret bruk av eksterninnleie 1,9 1,1 1,2 1,4 3,6 5,3 0,6-0,1 2,4 0,8 0,7 5,0 1,2 Ikke budsjettert bemanningsendringer 8,9 6,0 17,4 30,2 29,1 5,9 5,8 3,2-12,6-0,4 4,4 11,0 6,5 SUM 10,8 7,1 18,6 31,6 32,7 11,2 6,5 3,1-10,1 0,4 5,1 15,9 7,7 Avvik i faktiske årsverk ligger 10,8 høyere enn budsjetterte årsverk i I kroner er avviket ca 4,7 mill inkludert kostnad til ekstern innleie av vikarer fra byrå. Gjennomgang pr kategori Endret bruk av ekstern innleie Klinikken budsjetterte med ca. 1 MNOK til kjøp av radiologtjenester i Manglende radiologressurser i avdelingen medførte imidlertid et overforbruk på 2,7 MNOK, tilsvarende 1,9 årsverk knyttet til innleie av radiologtjenester. Overforbruket skyldes problemer med å 13

14 rekruttere egne radiologer og må således ses i sammenheng med at avdelingen som en følge av dette har benyttet 1,5 legeårsverk mindre enn budsjettert på de lokasjoner hvor det har vært overforbruk av innleie. Ikke budsjetterte bemanningsendringer 60 % av merforbruket for årsverk (5,3 årsverk) er knyttet til avdeling for patologi. Overforbruket kan knyttes til overtagelse av mammografi-prosjeketet i Asker og Bærum og Thyreoideapoliklinikken på Bærum sykehus. Disse overtagelsene har medført betraktelig merarbeid både for legene tilknyttet Brystdiagnostisk senter og for cytologi- og histologilabene. Dette har medført at det i 2012 har vært behov for å benytte ekstrahjelp. Avvik utover dette er fordelt jevnt på de øvrige avdelingene og skyldes i all hovedsak overforbruk knyttet til overtid og ekstrahjelp. PREHOSPITALE TJENESTER faktisk årsverk 309,9 304,4 293,1 307,0 301,0 305,3 301,7 312,3 319,3 327,0 311,8 316,7 319,7 budsjettert årsverk 308,7 297,6 304,5 295,1 296,1 308,0 296,5 308,9 309,0 350,7 314,1 311,7 312,6 Total avvik årsverksforbruk 1,2 6,8-11,4 11,9 4,9-2,7 5,2 3,4 10,3-23,7-2,3 5,0 7,1 Ikke budsjettert bemanningsendringer 1,2 6,8-11,4 11,9 4,9-2,7 5,2 3,4 10,3-23,7-2,3 5,0 7,1 SUM 1,2 6,8-11,4 11,9 4,9-2,7 5,2 3,4 10,3-23,7-2,3 5,0 7,1 Avvik i faktiske årsverk ligger 1,2 høyere enn budsjetterte årsverk i Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Det er store variasjoner fra måned til måned. Utbetaling av lønn til ferievikarer kan forskyves med en måned i forhold til periodiseringen i budsjettet. Det er månedene august og september som viser høyest forbruk, men ferievikarer blir også benyttet på høsten i forbindelse med avvikling av 5. ferieuke. Ikke budsjetterte bemanningsendringer Merforbruket er knyttet til ambulansetjenesten. Gj.snittlig brutto årsverk endrer seg relativt mye fra måned til måned. I forbindelse med ferieavviklingen øker antall årsverk. 14

15 STABENE faktisk årsverk 262,0 262,0 261,0 258,0 259,4 264,3 272,4 263,7 259,7 262,8 258,3 262,5 260,1 budsjettert årsverk 260,7 263,6 260,7 258,8 260,3 260,0 257,8 258,1 259,5 260,7 261,4 261,5 266,4 Avvik 1,3-1,6 0,3-0,8-0,9 4,3 14,6 5,6 0,2 2,1-3,1 1,0-6,3 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik eskterne innleie omregnet til årsverk 1,2 0,0 0,7-0,7 0,0 2,0-2,0 6,3-6,3 1,6-1,6 7,7 6,3 Total avvik årsverksforbruk 2,5-1,6 1,0-1,5-0,9 6,3 12,6 11,9-6,1 3,7-4,7 8,7 0,0 Endret bruk av eksterninnleie 1,2 0,0 0,7-0,7 0,0 2,0-2,0 6,3-6,3 1,6-1,6 7,7 6,3 Ikke budsjettert bemanningsendringer 0,4-1,5-1,1-1,2-1,2 1,4 6,5 5,4 1,1-2,9-1,5-0,1 Andre 1,3-0,1 1,4 0,4 0,3 2,9 8,1 0,2-0,9 2,1-0,2 2,5-1,2 Andre -0,4-5,0 SUM 2,5-1,6 1,0-1,5-0,9 6,3 12,6 11,9-6,1 3,7-4,7 8,7 0,0 Faktiske årsverk er kun 2,5 over budsjettert nivå, et avvik på mindre enn 1 % i forhold til budsjett. For lønnsområdet samlet sett ble det et overskudd målt mot budsjett på 17,8 MNOK. Overskuddet skyldes blant annet høyere refusjoner og lavere personellkostnader enn budsjettert. 15

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Viken HF 11/2013 25.02.2013. Møte Saksnr. Møtedato Saksfremlegg Dato: 20.februar 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Direkte telefon: Vår referanse: Deres referanse: Klinikk/avdeling: Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF per 31.01.2013 Møte Saksnr.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 31. mai 2013 Informasjon til foretaksledelsen 10. juni 2013 1 Innhold Økonomisk status pr 31. mai Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning: Presentasjonen

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 57/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 22.oktober 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.9.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 57/2013 28.10.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013

Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Revidert tiltaksplan for Vestre Viken HF pr 31. mars 2013 Bakgrunn Det vises til styremøte den 18. mars og styrets vedtak i sak 011/2013 virksomhetsrapportering pr februar: 1. Den økonomiskutvikling i

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 September 2015

Vedlegg 2 September 2015 Vedlegg 2 September 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Januar 2013

Styresak. Januar 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Januar 2013 Oppsummering Helse

Detaljer

Styresak Driftsrapport januar 2017

Styresak Driftsrapport januar 2017 Direktøren Styresak 003-2017 Driftsrapport januar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport januar 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015

Styresak 16/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport februar2015 Styresak 16/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport februar2015 2.1 Aktivitet somatikk (DRG-poeng) Oppdatert per 3/3 RAPPORTERINGSPERIODE: FEBRUAR HITTIL I ÅR Budsjett Resultat

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering.

Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/ Styret tar virksomhetsrapport per til orientering. Dato: 21. mai 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30.4.2013 1. tertial Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 28/2013 27.5.2013 Vedlegg:

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Klinikkrapportering pr avsluttet september 2012

Klinikkrapportering pr avsluttet september 2012 Klinikkrapportering pr avsluttet september Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 6 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 10 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 15 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Innhold. VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013

Innhold. VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013 VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 12 KONGSBERG SYKEHUS... 15 PREHOSPITALE TJENESTER... 19 PSYKISK

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff

Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken - Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Styremøte 25. august 2011 Nils Fr. Wisløff Status Vestre Viken HF Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Strategiprosessen Mulighetsstudie sykehus

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars

Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Klinkkvis rapportering pr avsluttet mars Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 5 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 8 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Vedlegg 2 april 2015

Vedlegg 2 april 2015 Vedlegg 2 april 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak Driftsrapport mai 2017

Styresak Driftsrapport mai 2017 Direktøren Styresak 056-2017 Driftsrapport mai 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 14.06.2017 Møtedato: 19.06.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mai 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014

Styresak Foreløpige resultater per desember 2014 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak 002-2015 Foreløpige resultater

Detaljer

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet Ventetid Fristbrudd Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mars 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013

Styresak. Foreløpige resultater per april 2013 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Foreløpige resultater per april

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Klinikkrapportering pr avsluttet januar 2013

Klinikkrapportering pr avsluttet januar 2013 Klinikkrapportering pr avsluttet januar Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 6 RINGERIKE SYKEHUS... 9 KONGSBERG SYKEHUS... 12 PREHOSPITALE TJENESTER... 14 PSYKISK HELSE OG RUS...

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Klinikkrapportering pr avsluttet november 2012

Klinikkrapportering pr avsluttet november 2012 Klinikkrapportering pr avsluttet november Innhold DRAMMEN SYKEHUS... 2 BÆRUM SYKEHUS... 5 RINGERIKE SYKEHUS... 9 KONGSBERG SYKEHUS... 12 PREHOSPITALE TJENESTER... 15 PSYKISK HELSE OG RUS... 20 MEDISINSK

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Desember

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet januar 2012

Klinkkvis rapportering pr avsluttet januar 2012 Klinkkvis rapportering pr avsluttet januar 2012 Innhold KLINIKK DRAMMEN SYKEHUS... 2 KLINIKK BÆRUM SYKEHUS... 6 KLINIKK RINGERIKE SYKEHUS... 9 KLINIKK KONGSBERG SYKEHUS... 12 KLINIKK FOR PREHOSPITALE TJENESTER...

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Vedlegg 2 3. tertial 2015

Vedlegg 2 3. tertial 2015 Vedlegg 2 3. tertial 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28. februar 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Bemanning januar 2017

Bemanning januar 2017 Bemanning januar 2017 Presentasjon til styremøte SSHF 26.01.2017 Årsverk pr klinikk pr januar Klinikk 2016 2017 2016-2017 denne Bud17 denne Avvik mot bud denne 2016 2017 2016-2017 HIÅ bud17 Avvik mot bud

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. januar 2012 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 4 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 5 1.4

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni Styret tar aktivitets-, kvalitets- og økonomirapport per mai 2013 til etterretning. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. juni 2013 SAK NR 050-2013 AKTIVITETS-, KVALITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2013 Forslag til vedtak: 1. Styret tar aktivitets-, kvalitets-

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 01.09.10 Sak nr: 50/ Sakstype: Beslutningssak RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JULI Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for saken Styret forelegges hvert møte resultatutviklingen

Detaljer

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011

Styrerapport. Helse Nord-Trøndelag. Januar 2011 Styrerapport Helse Nord-Trøndelag Januar 2011 Økonomisk resultat HNT, utvikling akkumulert 30,0 25,0 20,0 15,0 mill kr 10,0 5,0 0,0-5,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des -10,0 Regnskap Budsjett

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

2014 Budsjettprinsipper og metoder

2014 Budsjettprinsipper og metoder 2014 er og metoder Budsjettverktøy og metoder Prognosemodellen og tiltak Budsjettering foregår i prognosemodellen ved bruk av tiltak. Budsjettet tar utgangspunkt i prognosen for 2013, korrigert for forventet

Detaljer

Månedsrapport per mai Styremøte

Månedsrapport per mai Styremøte Månedsrapport per mai 2017 Styremøte 19.06.17 Status for mai 2017 Ventetid avviklede: 58 dager Ventetid ventende: 52 dager Andel fristbrudd: 1,8 % Andel korridorpasienter: 2,1 % Aktivitet: Tilnærmet i

Detaljer

Virksomhetsrapport September 2017

Virksomhetsrapport September 2017 Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. mai 2013 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...2 1.2 Resultatavvik pr klinikk...5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...5 1.4 Konsulenter

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 19. august 2011 Møtedato: 26. august 2011 Saksbehandler: Konstituert økonomisjef Inger Marie Kongsbak Sak nr: 42/2011 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapportering

Detaljer

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport. Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet, bemanning og økonomi - januar 2017 Styremøte 23. februar 2017 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017

Fremdrift og tiltak. Klinikk somatikk Arendal. Styremøte 21. juni 2017 Fremdrift og tiltak Klinikk somatikk Arendal Styremøte 21. juni 2017 Status per mai 2017 Klinikk somatikk Arendal 2017 Avvik fra budsjett 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000-2 000-3 000-4 000-5 000-6

Detaljer

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011

Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011 Vedlegg 1 1. Kategorisering av tiltak 2. Skjema for tiltaksoppfølging 2011 Kategorisering av tiltak TILTAKSOVERSIKT Variabel lønn og ferieavvikling Overgang døgn- dag Ikke medisinske støtttjenester Fast

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport Januar Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport Januar 2015 Styremøte 27. februar 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi 6. Investeringer 7. 8. Likviditet Investeringer 2

Detaljer