ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSVERKSUTVIKLING 2012"

Transkript

1 ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS PSYKISK HELSE OG RUS INTERN SERVICE MEDISINSK DIAGNOSTIK PREHOSPITALE TJENESTER STABENE

2 VVHF TOTALT Utvikling bruttoårsverk 2012 SUM faktisk årsverk 6725,0 budsjettert årsverk 6598,0 Avvik = overforbruk (mindre forbruk) 126,9 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik eskterne innleie omregnet til årsverk 68,2 Total overforbruk årsverk/arbeidskraft 195,1 Hovedstad -12,4 Sommerferie avvikling 16,0 Endret/flyttet oppgaver 19,7 Endret bruk av eksterninnleie 68,2 Omstillingstiltak 8,2 Ikke budsjettert bemanningsendringer 91,1 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 Andre 0,9 SUM overforbruk (mindre forbruk) 195,1 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 3,0 % Overforbruk av arbeidskraft (lønn og eksterne innleie) gir et negativt avvik målt mot budsjett i 2012 på ca 117 MNOK. Av dette er ca. 80 MNOK tilknyttet lønnsområdet (fast- og variabel lønn), og ca. 30 MNOK innenfor bruk av ekstern innleie av vikarer fra byrå. I 2012 ble det budsjettert med en reduksjon på ca. 193 årsverk, fra et nivå på 6791 årsverk i 2011 til 6598 årsverk i budsjettettet for Utviklingen i 2012 viser en reduksjon sammenliknet med 2011 på 66 årsverk. Dette er en lavere reduksjon enn planlagt. Faktiske brutto årsverk i 2012 er Totalt forbruk av arbeidskraft i 2012 er ca. 195 årsverk mer enn budsjettert. Av overforbruket er 68,2 årsverk knyttet til økt bruk av ekstern innleie av vikarer fra byrå i forhold til budsjett, mens 126,9 årsverk er knyttet til merforbruk av egen arbeidskraft (fast- og variabel lønn). Overforbruk av årsverk sammenlignet med budsjett er gruppert i avvikskategorier i tabellen ovenfor. De to største kategorier er henholdsvis ikke budsjettert bemanningsendringer med 91,1 årsverk, og økt bruk av ekstern innleie med 68,2 årsverk. Til sammen står disse to kategoriene for 159,3 årsverk, eller ca 80 % av totalt overforbruk. 2

3 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie Avvik Strandveien boliger (finansiert) Andre Hovedstad Sommerferie avvikling Endret/flyttet oppgaver Ikke budsjettert bemanningsendringer Endret bruk av eksterninnleie Omstillingstiltak Utvikling pr måned Utvikling bruttoårsverk 2012 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Hovedstad 0,0 0,0 0,0-16,0-13,0-23,3-22,5-16,3-16,3-14,3-13,3-13,3 Sommerferie avvikling 7,5 5,4 2,2 6,6 0,3 4,3 40,8 61,1 24,1 20,4 7,7 11,0 Endret/flyttet oppgaver 10,0 0,0 0,0 3,6 4,6 9,6 11,6 13,5 20,1 34,6 60,5 68,0 Endret bruk av eksterninnleie 35,8 31,0 58,9 63,0 71,6 62,6 108,8 117,0 94,4 46,6 46,3 82,0 Omstillingstiltak 30,7-5,9 3,5 21,7 15,8 15,4 12,7 6,3 3,0-5,1 0,4-0,4 Ikke budsjettert bemanningsendringer 31,2-60,9 62,1 74,4 6,9 121,6 94,5 74,2 166,8 134,5 187,2 200,1 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -5,6-14,0-12,7-6,6-20,2-16,3-7,5 0,0-1,3-7,8 0,0 0,0 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,4 9,7 9,2 9,0 7,5 13,1 9,9 14,7 10,7 12,3 11,3 15,8 Andre -0,1 1,4 0,4 0,3 3,0 8,1 0,3-0,9 2,0-0,3 2,4-6,2 SUM 121,0-33,2 123,6 156,0 76,5 195,1 248,6 269,6 303,6 220,9 302,5 357,0 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 1,9 % -0,5 % 1,9 % 2,4 % 1,2 % 3,0 % 3,7 % 3,9 % 4,5 % 3,3 % 4,6 % 5,5 % Avvik mot budsjett øker pr måned ut året. I perioden fram til og med mai måned, er overbruk målt som prosent av budsjettert årsverk mindre enn 2,5 %. I perioden fra juni og ut året, økes overforbruket til et gjennomsnittlig nivå på 4,1 %. Økningen i siste halvår kan knyttes til endrede oppgaver, økt bruk av ekstern innleie fra vikarbyrå, sommerferieavvikling og ikke budsjetterte bemanningsendringer. Utviklingen i variable månedsverk har vist en stigende trend de siste månedene. Økningen i variable månedsverk må sees i sammenheng høyere sykefravær. Høyere sykefravær har også ført til en økning i refusjoner. Nettoeffekten av et økt antall variable månedsverk og høyere refusjoner, er lavere enn det veksten i brutto månedsverk gir uttrykk for. 3

4 Brutto månedsvserk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Bto Mnd Verk Regn Bto Mnd Verk Bud Bto Mnd Verk Bud Bto Mnd Verk Regn Bto Mnd Verk Regn Trenden i siste halvår øker omstillingsbehovet i Styringsfarten inn i 2013 er for høy, og årsverksforbruket er høyere enn det som er lagt til grunn for budsjett I januar 2013 er det budsjettert med 6561 årsverk. Dette er 252 årsverk færre enn i desember Faktisk utvikling i januar og februar 2013 viser et gjennomsnittlig overforbruk på ca 150 årsverk i forhold til budsjettert nivå. Den negativ trenden fra 2012 fortsetter inn i

5 Utvikling pr klinikk totalt Utvikling bruttoårsverk 2012 SUM DS BS RS KS KIS PHR PHT KMD Stabene faktisk årsverk 6725,0 1512,4 932,3 499,9 317,8 542,6 1802,6 309,9 545,5 262,0 budsjettert årsverk 6598,0 1482,4 870,7 496,7 307,9 549,1 1785,1 308,7 536,7 260,7 Avvik = overforbruk (mindre forbruk) 126,9 30,0 61,6 3,1 9,8-6,5 17,5 1,2 8,9 1,3 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 68,2 23,9 3,0 15,7 12,4 0,0 10,1 0,0 1,9 1,2 Total avvik årsverksforbruk 195,1 53,9 64,6 18,8 22,2-6,5 27,6 1,2 10,8 2,5 Hovedstad -12,4-10,7 0,0 0,0 0,0 0,0-1,7 0,0 0,0 0,0 Sommerferie avvikling 16,0 3,3 4,3 0,0-0,4 4,9 3,8 0,0 0,0 0,0 Endret/flyttet oppgaver 19,7 7,4 7,8 10,8 1,5-7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 Endret bruk av eksterninnleie 68,2 23,9 3,0 15,7 12,4 0,0 10,1 0,0 1,9 1,2 Omstillingstiltak 8,2 0,0 9,8 0,0-6,7 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Ikke budsjettert bemanningsendringer 91,1 29,9 39,6 0,0 15,4-3,4-0,9 1,2 8,9 0,4 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7 0,0 0,0-7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 0,0 0,0 0,0 Andre 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 SUM overforbruk (mindre forbruk) 195,1 53,9 64,6 18,8 22,2-6,5 27,6 1,2 10,8 2,5 Overforbruk som prosent av budjsettert årsverk 3,0 % 3,6 % 7,4 % 3,8 % 7,2 % -1,2 % 1,5 % 0,4 % 2,0 % 0,9 % Årsverksutviklingen i forhold til budsjett varierer mellom klinikkene fra et underforbruk på 1,2 % til et overforbruk på over 7 %. Somatikken har et generelt høyt overforbruk pr klinikk, og klinikkene viser et overforbruk i forhold til budsjett som er fra 3,6 % til 7,4 %. Totalt overforbruk innenfor somatikk er på ca 160 årsverk. De øvrige klinikker har samsvar mellom budsjett og årsverksutvikling, med et avvik som er innenfor 2 % av budsjettert nivå. En mer detaljert gjennomgang pr klinikken følger. Det vises forøvrige til virksomhetsrapportering pr januar og de klinikkvise vedlegg angående pågående tiltaksarbeid i klinikkene. 5

6 DRAMMEN SYKEHUS Drammen Sykehus har i snitt lønnet tilsvarende 30 årsverk over budsjettert nivå for Kontogruppen vikar i ledig stilling har økt utover budsjett. Innleide vikarer fra byrå utgjør omregnet 23,9 årsverk merforbruk utover budsjettert nivå. I økonomiregnskapet utgjør lønn inklusive byrå et negativt budsjettavvik på ca 17 MNOK. Drammen sykehus har i 2012 vært igjennom et krevende år, med ø-hjelps aktivitet utover plan, omstilling av sengeposter, overtagelse av funksjoner fra andre sykehus og intern flytting/ombygging. Gjennomgang pr kategori Hovedstad OUS-prosessen ble gjennomført som planlagt i barneavdelingen med oppstart av Nyfødt intensiv i januar. Øre Nese Hals og Øye fikk ikke gjennomført mottagelse av OUS pasienter som budsjettert, pga forsinket ombygging. Sommerferieavvikling Ferieavviklingen var godt planlagt og ble gjennomført på en god måte, til tross for at andel ø- hjelps innleggleser i sommermånedene var 10 % høyere enn Dette medførte uforutsatte behov for innleie fra vikarbyrå, overtid og utrykning i ledig vakt. Endret/flyttet oppgaver Drammen Sykehus har i løpet av 2012 overtatt bløtdelskirurgi fra Kongsberg Sykehus. Dette har medført behov for reåpning av 5 senger, samt ekstra resurser i Akuttmottak og ved Anestesi, intensiv og operasjon. Videre ble det i september åpnet nytt pasienthotell på utsiden av høyblokka, noe som medførte behov for økt bemanning. 6

7 Ved Anestesi, intensiv og operasjon var det en budsjettert årsverksreduksjon høsten Dette var ikke realiserbart grunnet økt ø-hjelps aktivitet, og økt aktivitet for å redusere ventetider og fristbrudd innen operative fag. Endret bruk av ekstern innleie/ Ikke budsjetterte bemanningsendringer: Drammen Sykehus har i 2012 hatt en vesentlig økt aktivitet spesielt i form av økt ø-hjelp. Videre har det vært behov for å gjennomføre ekstra aktivitet på kveldstid og i helger, for å unngå fristbrudd. Dette har medført ekstra lønnskostnader som gjenspeiles i årsverksregnskapet. Regnskapsført januarlønn viser at trenden fra høsten 2012 fortsetter. Arbeidet med etablering av SDI-enhet og Obs-post fase II er igangsatt, og forventes implementert høsten Prosjekt for gjennomgang av sengepostrutiner og samarbeid er under gjennomføring. Klinikken har utarbeidet konkrete tiltak med ukentlig fokus på bruk av variabel lønn. BÆRUM SYKEHUS faktisk årsverk 932,3 930,3 898,9 907,1 919,2 910,1 908,4 940,5 985,0 970,4 933,0 940,5 943,6 budsjettert årsverk 870,7 855,0 870,3 869,0 862,9 859,7 856,8 881,1 913,6 906,2 866,2 855,2 851,8 Avvik 61,6 75,3 28,7 38,1 56,3 50,4 51,6 59,4 71,4 64,2 66,8 85,3 91,8 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 3,0 1,9-0,6 7,1 7,6 0,6 2,5 3,6 7,7 0,7 2,5 0,8 1,9 Total avvik årsverksforbruk 64,6 77,2 28,1 45,1 63,9 51,0 54,1 63,0 79,0 64,9 69,3 86,0 93,7 Sommerferie avvikling 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 20,5 11,5 9,5 0,0 0,0 Endret/flyttet oppgaver 7,8 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,0 33,0 39,0 Endret bruk av eksterninnleie 3,0 1,9-0,6 7,1 7,6 0,6 2,5 3,6 7,7 0,7 2,5 0,8 1,9 Omstillingstiltak 9,8 25,7-10,9-1,5 16,7 10,8 12,0 9,3 11,3 13,1 5,7 12,7 13,2 Ikke budsjettert bemanningsendringer 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 SUM 64,6 77,2 28,1 45,2 63,9 51,0 54,1 63,0 79,0 64,9 69,3 86,1 93,7 Bærum sykehus har i snitt lønnet tilsvarende 61,6 årsverk over budsjettert nivå for Innleie av vikarer fra byrå utgjør 3,0 årsverk i merforbruk utover budsjettert nivå. I regnskapet utgjør lønn inklusive innleide vikarer fra byrå et negativt budsjettavvik på ca 22,7 MNOK. Bærum sykehus har i 2012 vært igjennom et krevende år, med stor usikkerhet knyttet til innføring av samhandlingsreformen og utskrivingsklare pasienter. Bærum sykehus har i stor grad måttet tilpasse seg kommunenes evne til å gjennomføre tiltakene. Etter et fall i inneliggende utskrivningsklare pasienter gjennom 1. halvår, steg igjen tallet betydelig fra oktober/november og ga utfordringer med henhold til forutsigbarhet og personellbehov. Dette innebærer at risiko har ligget på Bærum sykehus. I tillegg har forsinkelser i ombyggingstiltak i 2012 knyttet til sengepost-tiltak fra 2011 påvirket årsverksutviklingen i

8 Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Sommerferieavviklingen har vært krevende på grunn av forsinkelser i ombygningstiltakene i 2011, samt usikkerhet knyttet til samhandlingsreformen Endring/flytting av oppgaver Bærum sykehus har vært spesielt berørt av samhandlingsreformen og usikkerhet knyttet til i hvilken grad og hastighet kommunene ville være i stand til å overta sine forpliktelser. Tidlig i året og deretter på ny de siste tre måneder av 2012, bl.a etter avvikling av kontrakter mellom kommunene og private stiftelser, har Bærum sykehus hatt mange utskrivningsklare pasienter som har gitt høyt belegg på postene. Dette har vanskeliggjort en reduksjon i faste personalkostnader og i tillegg ført til økte variable lønnskostnader. Omstillingstiltak Omstillingstiltak i forbindelse med sengeprosjekt 2011 og 2012, er knyttet til forsinkelser i ombyggingsprosjekt og usikkerhet vedrørende samhandlingsreformen og krevende omstillingsprosess med sengenedtak. Parallelt med dette har det vært stor pågang av pasienter og høyt belegg på sengepostene. RINGERIKE SYKEHUS faktisk årsverk 499,9 484,1 478,5 480,9 484,1 473,6 475,1 507,7 531,7 534,3 509,5 519,0 519,8 budsjettert årsverk 496,7 489,7 492,4 493,6 490,7 493,9 491,4 499,4 513,9 515,3 494,5 493,3 492,7 Avvik 3,1-5,6-14,0-12,7-6,6-20,2-16,3 8,3 17,7 19,0 15,0 25,7 27,2 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 15,7 7,0 7,6 10,9 16,6 19,1 19,0 22,0 27,8 20,7 12,3 9,7 16,0 Total avvik årsverksforbruk 18,8 1,4-6,3-1,9 10,0-1,1 2,7 30,3 45,5 39,7 27,4 35,4 43,1 Endret/flyttet oppgaver 10,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 17,7 20,3 22,8 25,7 27,2 Endret bruk av eksterninnleie 15,7 7,0 7,6 10,9 16,6 19,1 19,0 22,0 27,8 20,7 12,3 9,7 16,0 Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie -7,7-5,6-14,0-12,7-6,6-20,2-16,3-7,5 0,0-1,3-7,8 0,0 0,0 SUM 18,8 1,4-6,3-1,9 10,0-1,1 2,7 30,3 45,5 39,7 27,4 35,4 43,1 Klinikken har i snitt forbrukt 3,1 årsverk mer enn budsjett for 2012, med hovedtyngden i siste halvår. Frem til juli var faktiske årsverk lavere enn budsjett, mens det fra juli og ut året har vært merforbruk av årsverk. Hovedårsaken til dette er overtakelse av 16,0 årsverk fra 1. juli for Medisinsk skrivetjeneste fra Klinikk for intern service, som ikke var budsjettert. Videre ble det, som følge av merknad fra Helsetilsynet angående konstant overbelegg og korridorpasienter, bestemt å re-åpne 9 døgnsenger medio oktober Dette var budsjettert for 2012, da det høsten 2011 ble tatt ned døgnsenger i et omstillingsprosjekt for å opprette et pasienthotell. Fra tidlig i 2012 ble det klart at antall døgnsenger ved Ringerike 8

9 var for lite i forhold til pasientstrømmen, mens belegget på pasienthotellet var for lavt. Økningen i antall døgnsenger medførte en vekst på 8 årsverk som ikke var budsjettert. Merforbruk på lønn, som genererer årsverk, er ca 4,2 MNOK i Merforbruk på ekstern innleie fra byrå i 2012 er 5,8 MNOK, som gir et snitt på 15,7 årsverk i merforbruk. Hovedårsakene til økt ekstern innleie har vært en krevende bemanningssituasjon på intensivavdelingen, samt et vedvarende høyt antall korridorpasienter på sengetun. Mangel på egne vikarer er hovedårsaken til ekstern innleie. Totalt merforbruk av årsverk mot budsjett, inklusiv ekstern innleie, er 18,8 årsverk i Gjennomgang pr kategori Endret/flyttet oppgaver Medisinsk skrivetjeneste utgjør i snitt 16,0 årsverk pr måned fra juli. I tillegg ble fast bemanning økt på sengetun fra september (økt egen vikarpool) og oktober (åpnet 9 døgnsenger) for å redusere bruk av innleie fra byrå og redusere antall korridorpasienter. Endret bruk av ekstern innleie Merforbruk på ekstern innleie fra byrå er 5,8 MNOK i 2012, og utgjør 15,7 årsverk. Hovedårsaken til bruk av ekstern innleie har vært vedvarende overbelegg på sengetun fra januar til oktober, samt for lavt bemanningsbudsjett på intensivavdelingen blant annet i forhold til døgnkontinuerlig telemetrivakt. Det har også vært nødvendig med noe ekstern innleie på legesiden som følge av vakanser og sykdom. Mindreforbruk vikarer pga økt ekstern innleie Økt bruk av ekstern innleie, som i mange tilfeller skyldes mangel på egne vikarer, har medført et mindreforbruk i forhold til budsjett på egne vikarer. 9

10 KONGSBERG SYKEHUS faktisk årsverk 317,8 323,8 314,6 325,5 327,8 323,1 326,6 327,7 319,3 311,7 306,3 305,0 301,7 budsjettert årsverk 307,9 300,8 304,0 314,6 309,2 307,2 304,2 304,2 313,3 322,3 308,8 302,5 304,6 Avvik 9,8 23,0 10,6 10,9 18,7 16,0 22,5 23,5 6,1-10,5-2,5 2,6-2,9 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 12,4 6,5 6,3 11,0 6,8 15,5 15,6 24,3 26,0 19,9 3,2 5,6 7,5 Total avvik årsverksforbruk 22,2 29,5 16,8 21,9 25,5 31,5 38,1 47,9 32,1 9,3 0,8 8,2 4,7 Sommerferie avvikling -0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-5,0 0,0 0,0 0,0 Endret/flyttet oppgaver 1,5 0,0 0,0 0,0 3,6 3,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 Endret bruk av eksterninnleie 12,4 6,5 6,3 11,0 6,8 15,5 15,6 24,3 26,0 19,9 3,2 5,6 7,5 Omstillingstiltak -6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-1,6-1,6-10,0-15,1-15,8-17,3-18,6 Ikke budsjettert bemanningsendringer 15,4 23,0 10,6 10,9 15,1 12,4 22,5 23,5 14,5 8,0 11,8 18,3 14,1 SUM 22,2 29,5 16,9 21,9 25,5 31,5 38,1 47,8 32,0 9,4 0,8 8,2 4,6 Klinikk Kongsberg sykehus skulle redusere med ca. 23,0 brutto årsverk fra 2011 til Klinikken har iverksatt flere prosesser for å redusere årsverk og har hatt en positiv utvikling med reduksjon av månedsverk fra august. I gjennomsnitt har iverksatte tiltak i 2012 medført en reduksjon på ca. 13,5 brutto årsverk fra 2011 til Utviklingen fra august medfører en riktig inngangsfart i Klinikken har i 2012 et overforbruk på lønn på 8,8 MNOK og et negativt avvik på 9,8 brutto årsverk. Overtid og ekstrahjelp utgjør et overforbuk på 6,8 MNOK av dette. Det har vært et merforbruk på innleie fra vikarbyrå på 6,7 MNOK i Dette tilsvarer ca. 12,4 årsverk. Det har vært reduksjon i bruk av vikarbyrå fra oktober og ut året. Det er fortsatt utfordringer med overtid og innleie fra vikarbyrå, og dette vil følges opp spesielt i Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Klinikken begynte tidlig å planlegge sommerferieavviklingen. På tross av at det var krevende å få tilstrekkelige med vikarer ved enkelte avdelinger, så klinikken effekt av tidlig og god planlegging. Klinikken hadde et høyt forbruk av vikarer fra vikarbyrå på grunn av dårlig tilgang på vikarer som ikke er tilknyttet vikarbyrå. Endret/flyttet oppgaver Tiltaket med overføringen av bløtdelskirurgi til Drammen sykehus ble gjennomført 1.juni. Forutsetningen i budsjettet var 1.april. Det er dermed ikke oppnådd full måloppnåelse ift. budsjett. Endret bruk av ekstern innleie Budsjettet for overtid og innleie fra vikarbyrå ble betydelig redusert i Totalt ble budsjettet redusert med 9,2 MNOK fra faktisk forbruk i Det var innvilget overlegepermisjoner for 2012 uten tilstrekkelig dekning i budsjettet. 10

11 Ikke budsjetterte bemanningsendringer Det var lagt inn reduksjoner i budsjett 2012 uten konkrete tiltak i flere avdelinger. I tillegg var overtids- og innleiebudsjettet betydelig redusert uten at det var konkretisert tiltak for dette. Klinikken har derfor siden starten av 2012 jobbet systematisk med identifisering og iverksetting av nye tiltak for å få riktig styringsfart inn i Det vises for øvrig til styresak 064/2012 Tiltaksrapportering for VVHF pr PSYKISK HELSE OG RUS faktisk årsverk 1802,6 1745,6 1719,9 1731,9 1770,2 1756,3 1780,1 1861,0 1882,3 1898,0 1828,3 1818,4 1839,2 budsjettert årsverk 1785,1 1769,5 1790,6 1752,1 1776,2 1789,2 1755,7 1828,4 1846,7 1812,0 1792,2 1759,1 1749,9 Avvik 17,5-23,9-70,7-20,1-6,0-32,9 24,4 32,6 35,5 85,9 36,1 59,2 89,4 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 10,1 6,1 2,6 7,6 8,6 7,6 11,3 16,1 16,0 18,0 8,1 6,0 13,2 Total avvik årsverksforbruk 27,6-17,9-68,1-12,5 2,7-25,3 35,7 48,7 51,5 103,9 44,2 65,3 102,6 Hovedstad -1,7 0,0 0,0 0,0-16,0-13,0-9,3-8,5 3,7 3,7 5,7 6,7 6,7 Sommerferie avvikling 3,8 3,2 1,4-0,1 6,6-0,6 2,5 26,2 3,9-10,6 0,3 4,5 8,6 Endret bruk av eksterninnleie 10,1 6,1 2,6 7,6 8,6 7,6 11,3 16,1 16,0 18,0 8,1 6,0 13,2 Omstillingstiltak 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ikke budsjettert bemanningsendringer -8,5-51,2-94,4-41,8-18,2-39,4 5,5-7,7 0,6 69,5 5,2 24,1 45,6 Avvik Strandveien boliger (finansiert) 11,2 11,4 9,7 9,2 9,0 7,5 13,1 9,9 14,7 10,7 12,3 11,3 15,8 Mer øremerket tilskudd enn budsjettert 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 SUM 27,6-17,9-68,1-12,5 2,7-25,3 35,7 48,7 51,5 103,9 44,2 65,3 102,6 Nær halvparten av avviket er knyttet til Strandveien boliger. Dette er finansiert. Ellers er det flere forklaringer som spesifiseres nærmere i avsnittet under. Gjennomgang pr kategori Hovedstad Overtakelsen av BUP-funksjoner var planlagt gjennomført fra Oppbemanningen ble forsinket, og var ferdigstilt først godt ut på høsten. Overtakelsen medførte behov for flere årsverk enn det var budsjett til. For året som helhet er det mindreforbruk, men man drar med seg en betydelig merkostnad/helårseffekt inn i Sommerferieavvikling Det har vært noe merforbruk av ferievikarer spesielt ved de to store sykehusavdelingene på Blakstad og Lier. Ekstern innleie Merforbruket er hovedsakelig knyttet til Psykiatrisk avdeling Lier samt ved Avdeling for rus og avhengighet (ARA). Ved Lier er merforbruket knyttet til sommerferieavvikling og behov for pleiepersonell. Ved ARA er merforbruket knyttet til innleie av en lege. 11

12 Omstillingstiltak Det var planlagt å omstille en av døgnseksjonene ved ARA fra døgn- til dagdrift med tilhørende bemanningsreduksjon på 5 stillinger. Dette tiltaket ble ikke gjennomført. Strandveien boliger Dette er et kommunalt tiltak driftet av Vestre Viken v/psykiatrisk avdeling Blakstad. Tiltaket (inkludert avviket) er finansiert av kommunene Asker og Bærum. Mer øremerket tilskudd enn budsjettert Klinikken har fått betydelig mer øremerket tilskudd enn budsjettert, hvilket gir seg utslag i nærmest tilsvarende økte lønnskostnader. Ikke budsjetterte bemanningsendringer Her har det vært en negativ utvikling og negativt avvik fra sommeren. Her er merforbruket hovedsaklig knyttet til Psykiatrisk avdeling Lier, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Drammen DPS og Kongsberg DPS. Ved de to førstnevnte avdelingene er mye av merforbruket knyttet til variabel lønn i forbindelse med et fåtall svært krevende pasienter. INTERN SERVICE faktisk årsverk 542,6 533,7 531,9 538,7 535,5 536,5 533,6 530,4 582,9 565,5 539,2 541,7 541,8 budsjettert årsverk 549,1 554,2 553,4 554,4 552,4 554,4 538,6 550,4 586,0 562,9 535,4 517,3 529,8 Total avvik årsverksforbruk -6,5-20,4-21,4-15,7-16,8-17,8-5,0-20,0-3,1 2,6 3,8 24,5 12,0 Sommerferie avvikling 4,9 4,4 4,0 2,3 0,0 0,9 1,8-0,9 21,8 13,1 5,6 3,2 2,4 Endret/flyttet oppgaver (med ktr til RS) -7,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-15,8-15,8-15,8-15,8-15,8-15,8 Ikke budsjettert bemanningsendringer -3,4-24,8-25,5-18,0-16,8-18,8-6,8-3,2-9,0 5,2 14,0 37,1 25,4 SUM -6,5-20,4-21,4-15,7-16,8-17,8-5,0-20,0-3,1 2,6 3,8 24,5 12,0 Tabellen over viser at Intern Service har forbrukt 6,5 årsverk mindre enn det som var budsjettert for Medisinsk skrivetjeneste ble overført til Klinikk Ringerike sykehus fra 1.juli i år (7,9 årsverk), og Intern Service har overtatt renhold for PHR/BUPA som de tidligere har kjøpt eksternt (1,3 årsverk). Sett i betraktning av dette, så gikk klinikken i balanse målt i årsverk i I kroner er det samlet en besparelse på lønnsområdet på 1,8 MNOK korrigert for overføringen av ansatte til Klinikk Ringerike sykehus. Det var mindreforbruk av fastlønn, men merforbruk på overtid og ekstrahjelp. Trenden gjennom året viser imidlertid at forbruk av årsverk er økende utover året. Dette har medført en utfordring knyttet til styringsfarten innenfor lønns- og årsverksområdet for Analyser viser at det er behov for å redusere styringsfarten inn i 2013 for lønnsområdet med om lag 1,0 MNOK (ca 2 årsverk) 12

13 Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Ferieavviklingen for 2012 ble 1,4 MNOK dyrere enn forutsatt i budsjettet. I Intern Service avvikles det ferie gjennom hele året, men hovedvekten av uttatt ferie framkommer i månedene august og september. Analyser viser at ferieavviklingen også var dyrere enn i Intern Service vil endre rutiner for avvikling av ferie for Endret/flyttet oppgaver Fra 1. juli 2012 ble Medisinsk skrivetjeneste på Ringerike overført til Klinikk Ringerike sykehus. Det medførte at Intern Service overførte til sammen 15,8 årsverk. Dette er det ikke korrigert for i budsjettet for Intern service overtok også renholdstjenester fra PHR/Bupa i Dette gjelder renhold som de i tidligere år er kjøpt fra ekstern leverandør. Ikke budsjetterte bemanningsendringer Samlet er Intern Service i balanse målt mot budsjett på årsverk. Det er heller ikke større avvik mellom avdelingene. I kroner er det overskudd knyttet til fastlønn og noe merforbruk på overtid og ekstrahjelp. For lønnsområdet samlet sett ble det et overskudd målt mot budsjett på 1,8 MNOK. Trenden er som nevnt over en økning i forbruk av årsverk de siste månedene i Økningen er i hovedsak knyttet til renholdsområdet. MEDISINSK DIAGNOSTIK faktisk årsverk 545,5 539,8 541,5 551,8 547,7 539,0 539,4 547,3 550,3 554,3 542,1 547,8 545,6 budsjettert årsverk 536,7 533,8 524,1 521,7 518,6 533,2 533,6 544,2 562,9 554,7 537,8 536,9 539,1 Avvik 8,9 6,0 17,4 30,2 29,1 5,9 5,8 3,2-12,6-0,4 4,4 11,0 6,5 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik omregnet til årsverk 1,9 1,1 1,2 1,4 3,6 5,3 0,6-0,1 2,4 0,8 0,7 5,0 1,2 Total avvik årsverksforbruk 10,8 7,1 18,6 31,6 32,7 11,2 6,5 3,1-10,1 0,4 5,1 15,9 7,7 Endret bruk av eksterninnleie 1,9 1,1 1,2 1,4 3,6 5,3 0,6-0,1 2,4 0,8 0,7 5,0 1,2 Ikke budsjettert bemanningsendringer 8,9 6,0 17,4 30,2 29,1 5,9 5,8 3,2-12,6-0,4 4,4 11,0 6,5 SUM 10,8 7,1 18,6 31,6 32,7 11,2 6,5 3,1-10,1 0,4 5,1 15,9 7,7 Avvik i faktiske årsverk ligger 10,8 høyere enn budsjetterte årsverk i I kroner er avviket ca 4,7 mill inkludert kostnad til ekstern innleie av vikarer fra byrå. Gjennomgang pr kategori Endret bruk av ekstern innleie Klinikken budsjetterte med ca. 1 MNOK til kjøp av radiologtjenester i Manglende radiologressurser i avdelingen medførte imidlertid et overforbruk på 2,7 MNOK, tilsvarende 1,9 årsverk knyttet til innleie av radiologtjenester. Overforbruket skyldes problemer med å 13

14 rekruttere egne radiologer og må således ses i sammenheng med at avdelingen som en følge av dette har benyttet 1,5 legeårsverk mindre enn budsjettert på de lokasjoner hvor det har vært overforbruk av innleie. Ikke budsjetterte bemanningsendringer 60 % av merforbruket for årsverk (5,3 årsverk) er knyttet til avdeling for patologi. Overforbruket kan knyttes til overtagelse av mammografi-prosjeketet i Asker og Bærum og Thyreoideapoliklinikken på Bærum sykehus. Disse overtagelsene har medført betraktelig merarbeid både for legene tilknyttet Brystdiagnostisk senter og for cytologi- og histologilabene. Dette har medført at det i 2012 har vært behov for å benytte ekstrahjelp. Avvik utover dette er fordelt jevnt på de øvrige avdelingene og skyldes i all hovedsak overforbruk knyttet til overtid og ekstrahjelp. PREHOSPITALE TJENESTER faktisk årsverk 309,9 304,4 293,1 307,0 301,0 305,3 301,7 312,3 319,3 327,0 311,8 316,7 319,7 budsjettert årsverk 308,7 297,6 304,5 295,1 296,1 308,0 296,5 308,9 309,0 350,7 314,1 311,7 312,6 Total avvik årsverksforbruk 1,2 6,8-11,4 11,9 4,9-2,7 5,2 3,4 10,3-23,7-2,3 5,0 7,1 Ikke budsjettert bemanningsendringer 1,2 6,8-11,4 11,9 4,9-2,7 5,2 3,4 10,3-23,7-2,3 5,0 7,1 SUM 1,2 6,8-11,4 11,9 4,9-2,7 5,2 3,4 10,3-23,7-2,3 5,0 7,1 Avvik i faktiske årsverk ligger 1,2 høyere enn budsjetterte årsverk i Gjennomgang pr kategori Sommerferieavvikling Det er store variasjoner fra måned til måned. Utbetaling av lønn til ferievikarer kan forskyves med en måned i forhold til periodiseringen i budsjettet. Det er månedene august og september som viser høyest forbruk, men ferievikarer blir også benyttet på høsten i forbindelse med avvikling av 5. ferieuke. Ikke budsjetterte bemanningsendringer Merforbruket er knyttet til ambulansetjenesten. Gj.snittlig brutto årsverk endrer seg relativt mye fra måned til måned. I forbindelse med ferieavviklingen øker antall årsverk. 14

15 STABENE faktisk årsverk 262,0 262,0 261,0 258,0 259,4 264,3 272,4 263,7 259,7 262,8 258,3 262,5 260,1 budsjettert årsverk 260,7 263,6 260,7 258,8 260,3 260,0 257,8 258,1 259,5 260,7 261,4 261,5 266,4 Avvik 1,3-1,6 0,3-0,8-0,9 4,3 14,6 5,6 0,2 2,1-3,1 1,0-6,3 Avvik Eksterne innleie (NOK 1000s) Avvik eskterne innleie omregnet til årsverk 1,2 0,0 0,7-0,7 0,0 2,0-2,0 6,3-6,3 1,6-1,6 7,7 6,3 Total avvik årsverksforbruk 2,5-1,6 1,0-1,5-0,9 6,3 12,6 11,9-6,1 3,7-4,7 8,7 0,0 Endret bruk av eksterninnleie 1,2 0,0 0,7-0,7 0,0 2,0-2,0 6,3-6,3 1,6-1,6 7,7 6,3 Ikke budsjettert bemanningsendringer 0,4-1,5-1,1-1,2-1,2 1,4 6,5 5,4 1,1-2,9-1,5-0,1 Andre 1,3-0,1 1,4 0,4 0,3 2,9 8,1 0,2-0,9 2,1-0,2 2,5-1,2 Andre -0,4-5,0 SUM 2,5-1,6 1,0-1,5-0,9 6,3 12,6 11,9-6,1 3,7-4,7 8,7 0,0 Faktiske årsverk er kun 2,5 over budsjettert nivå, et avvik på mindre enn 1 % i forhold til budsjett. For lønnsområdet samlet sett ble det et overskudd målt mot budsjett på 17,8 MNOK. Overskuddet skyldes blant annet høyere refusjoner og lavere personellkostnader enn budsjettert. 15

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr mai 2011 Pr mai 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 2 062 2 047 15 4 810 4 795 15 Driftskostnader

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011

VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Sørlandet sykehus HF VIRKSOMHETSRAPPORT pr april 2011 Pr april 2011 2011 Sørlandet sykehus HF (mill kr) Resultat vs Prognose Prognose vs Resultat Driftsinntekter 1 637 1 634 3 4 805 4 795 10 Driftskostnader

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat.

Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013 til Ambustat. Ambulanse Midt-Norge HF Periode: august 2014 Statusrapport fra Ambulanse Midt-Norge HF 1. Helsefag Aktivitet og Kvalitet Aktivitet Vi venter fortsatt på import av tall fra AMK-sentralene for 2012 og 2013

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport februar 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 18-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 25.03.15 Rønning Trykte

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi

Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Styresak 36/2013: Resultat og tiltaksrapport per 04/2013 - Økonomi Møtedato: 28.05.13 Møtested: Sandnessjøen, Rica hotell Syv Søstre Innledning Det vises til vedlagte resultat og tiltaksrapport for april

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer