Krav til entreprenørens byggeprosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til entreprenørens byggeprosess"

Transkript

1 Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø Ytre miljø Rent, tørt bygg RTB Kvalitetssikring og avviksbehandling Ivaretakelse av tekniske grensesnitt ved utførelsen av arbeidene Ferdigstillelse og overlevering av entreprisen Dokumentasjon av kontraktsoppfyllelse Planlegging og styring av framdrift Krav til planleggingsverktøy Måling og rapportering av framdrift Styring av framdrift Beslutningsplaner Dokumentert oppfyllelse av frister i kontrakten Økonomistyring og endringshåndtering Endringsliste Entreprenørens endringsforslag / pristilbud Varsel og krav fra entreprenøren Fakturering Styringsgrunnlag for rapporteringen Rapportering fra entreprenøren Rapporteringsperiode og cut-off Periodisk rapportering Rapportering til Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) Rutiner for korrespondanse Generelle krav til korrespondanse inkl. digitale formater Forsendelse av korrespondanse Rutiner for møter Oppstartsmøte og kontraktsgjennomgang Byggherremøter Byggemøter Fremdriftsmøter Samordningsmøter Kvalitetssikrings- / avviksmøter Særmøter Rutiner for dokumentstyring og distribusjon av teknisk dokumentasjon Prosjekthotell

3 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø I byggherrens SHA - plan er det beskrevet hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas i byggeprosjektet. Det henvises til SHA plan, som er en del av tilbudsgrunnlaget. 2. Ytre miljø I byggherrens miljøoppfølgingsplan (MOP) er det beskrevet hvordan hensynet til ytre miljø skal ivaretas i byggeprosjektet. Det henvises til MOP- plan, som er en del av tilbudsgrunnlaget. 3. Rent, tørt bygg RTB For de arbeider hvor det er relevant skal entreprenøren sørge for å oppfylle kravene til rent, tørt bygg i henhold til RIF s håndbok Rent Tørt Bygg, forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave Entreprenøren må blant annet legge opp til byggeprosesser som sikrer mot fuktinntrengning, og sikrer mot innebygging av fukt og støv i byggeperioden. 4. Kvalitetssikring og avviksbehandling Entreprenøren skal benytte et kvalitetssystem tilsvarende kravene i NS-EN ISO 9001: 2000, Systemer for kvalitetsstyring krav, for planlegging, styring og kontroll av kvaliteten på sin leveranse. Kvalitetsplanen (jf. ISO 10005:2005) er det aktive hoveddokumentet for styring av kvalitetsarbeidet i entreprisen. Kvalitetsplanen skal blant annet gi anvisning på kvalitetskontroll og kvalitetssikring av både de arbeidsprosesser som benyttes og de produkter som framstilles. Prosedyrer, instrukser, kontrollplaner og sjekklister samt planer for revisjon, verifikasjon og validering er viktige dokumenter i kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen skal omfatte arbeid utført i egen produksjon så vel som i underentreprise. Fyllestgjørende kvalitetsplan skal være forelagt for byggherren før produksjonen i entreprisen starter. Kvalitetssystemet skal også inneholde rutiner for avviksbehandling som blant annet sikrer at alle avvik fra spesifiserte krav og utførelse blir registrert og tiltak iverksatt for å fjerne avviket som er avdekket. Foreslåtte tiltak skal fremlegges byggeherre for godkjenning. Kvalitetssystemet skal også vise hvordan entreprenøren skal evaluere og forbedre sine arbeidsprosesser når slik forbedring er påkrevet. Som del av kvalitetssikringen skal entreprenøren spesielt legge vekt på en detaljert gjennomgang av arbeidene og de produksjonsprosesser som skal benyttes slik at disse er godt kjent både for de som skal lede og utføre arbeidet. Team skal bygges og samarbeid utvikles. Slik samarbeidsutvikling omfatter både egne ansatte, underentreprenører, sideentreprenører og byggherrens representanter. Aktiviteter som er nødvendige for å få dette til, skal være en prioritert del av arbeidet i kontrakten. 3

4 Byggherren skal ha full og uhindret tilgang til entreprenørens kvalitetssystem og kvalitetssikringsarbeid. Entreprenøren skal rettlede og bistå byggherren ved slik gjennomgang. Likeledes skal entreprenøren bistå byggherren ved dennes kvalitetskontroll når dette er etterspurt. Byggherren har ubegrenset rett til å gjennomføre kvalitetskontroll, revisjon, verifikasjon og validering av entreprenørens virke i entreprisen. 5. Ivaretakelse av tekniske grensesnitt ved utførelsen av arbeidene Entreprenøren plikter selv aktivt å søke informasjon og avklaring med alle relevante grensesnittsaktører hvor hans arbeider har et grensesnitt mot andre leveranser. Grensesnittene skal håndteres på slik måte at prosjektets funksjonelle og kvalitative krav blir oppfylt. Entreprenøren må også innrette sine arbeider på en slik måte at også de andre leverandørene i grensesnittet får utført sine arbeider på en hensiktsmessig måte. Det skal tilstrebes et samarbeid som gir en samlet sett hensiktsmessig utførelse. Entreprenøren kan ikke påregne at dette er den mest rasjonelle måten å utføre eget arbeid på. 6. Ferdigstillelse og overlevering av entreprisen Entreprenøren skal aktivt drive fram en styrt og kvalitetssikret ferdigstillelse av sine kontraktsarbeider slik at disse kan leveres til avtalt tid med forutsatt kvalitet. Ferdigstillelsesprosessen skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med de aktører entreprenøren har grensesnitt mot. Skjematisk skal ferdigstillelsesprosessen inneholde følgende trinn, som også skal vises i framdriftsplanen: 1) Egenkontrollbesiktigelse entreprenøren besiktiger eget arbeid og utarbeider aksjonsliste for komplettering og feilretting. Etterfølgende utførelse av kompletterende arbeider og feilretting. 2) Forhåndsbesiktigelse av arbeidene sammen med byggherrens representant Byggherrens byggeleder leder besiktigelsen og utarbeider mangelliste. Entreprenøren utfører mangelutbedring. 3) Idriftsettelse av eventuelle tekniske anlegg utføres av den enkelte leverandør / entreprenør. 4) Innregulering og uttesting av eventuelle tekniske anlegg hver for seg inkludert eventuell feilretting - utføres av den enkelte leverandør / entreprenør. 5) Integrasjonstester ledes av den som er utpekt som integrasjonsansvarlig med deltakelse fra alle de leverandører / entreprenører hvis leveranser er berørt av integrasjonstesten. Utbedringer og justeringer etter integrasjonstest og eventuelt ny integrasjonstest. 6) Overlevering av dokumentasjon som bekrefter fullstendig oppfyllelse av kontraktsmessig leveranse inkludert tillatelser og godkjenninger som entreprenøren er tillagt kontraktsmessig ansvar for. Dokumentasjonen skal leveres jfr. Kontraktsbestemmelsene. 4

5 7. Dokumentasjon av kontraktsoppfyllelse Senest en uke før overlevering av kontraktsarbeidene skal entreprenøren levere byggherren dokumentasjon som bekrefter fullstendig oppfyllelse av kontraktsmessig leveranse inkludert tillatelser og godkjenninger som entreprenøren er tillagt kontraktsmessig ansvar for. Dokumentasjonen skal leveres samlet og være sammenstillet med innholdsfortegnelse, sortert kapittelvis og paginert slik at det er lett å orientere seg og finne fram i materialet. Dokumentasjonen skal oversendes elektronisk i PDF-format til: Tillatelser, godkjenninger, sertifikater og lignende dokumentasjon skal også leveres i original. Nedenfor er gitt en del eksempler på dokumentasjon som vil være nødvendig for å bevise at kontrakten er oppfylt fullt ut. Listen er ikke uttømmende. Entreprenøren oppfordres til å forelegge sitt forslag til dokumentasjonsomfang for byggherren tidlig i kontraktsforløpet. Leveranseomfang: Kvalitetskontroll: Oppfyllelse av funksjonskrav: Oppfyllelse av miljøkrav: Oppstillinger som viser at utstyr og inventar er levert fullt ut, kvitteringer for levert FDV-dokumentasjon og utført opplæring av driftspersonalet samt oppstilling av eventuelle restanser i leveransen. Kontrollerklæringer, signerte kontrollplaner og sjekklister, signerte logger som viser at registrerte avvik er lukket og opplisting av eventuelle gjenstående avvik, samsvarserklæringer med mer. Dokumentasjonen skal også vise hvilke kvalitetskrav som er stillet til leveransenes overflater og toleranser. Materialsertifikater og lignende som bekrefter at leverte materialer og produkter oppfyller de krav som er stillet til brannmotstand, lyddemping (luftlyd, strukturlyd, trinnlyd), akustisk demping, bæreevne, tetthet (regn, vind, damptrykk, overflatevann, grunnvann), universell utforming, sikkerhet, brannvern og rømning, dørfunksjon støyavgivelse, lufthastighet, temperatur, luftfuktighet automasjon og regulering, inneklima, el sikkerhet og virkning, adgangskontroll, brannvarsling, innbruddsalarm, ITV, antenneanlegg, solskjerming, SD, heis, nødlys, reservekraft, UPS, IKT og lignende. Likeledes at utførelsen samsvarer med forutsetningene for produktenes godkjenning. Prøving, kontroll og annen verifikasjon som bekrefter at funksjonelle krav er oppfylt og at leveransen virker etter hensikten. Erklæringer, kontrollplaner, sjekklister, sertifikater, måleprotokoller og lignende som bekrefter at kontraktens krav til miljøoppfølging er ivaretatt. 5

6 Dokumentert idriftsettelse: Ytelsesbaserte målinger: Tester: Tillatelser og godkjenninger: Levering av FDV-dokumentasjon: Dokumentasjon som viser at anlegg og installasjoner er satt i drift på en kontrollert måte med registrering av funksjonalitet og effekt. Slik dokumentasjon kan blant annet være oppstartsprosedyrer, kontrollister, registreringer av strømstyrke og effekter, kapasitetsmålinger, I/O lister med mer. Entreprenøren skal foreta kontroll og innregulering av de leverte anleggene og måle oppnådde ytelser for å dokumentere at leveransene oppfyller de krav som er stillet. Eksempler på slike målinger kan være luftmengder, vannmengder, temperatur, fuktighetsnivåer, hastigheter, effekter og lignende. Entreprenøren skal gjennomføre og dokumentere de tester som er nødvendig for å bevise at leveransene er i den stand som er avtalt i kontrakten. Dette omfatter både tester av de enkelte anlegg og installasjoner hver for seg, og integrasjonstester. Aktuelt for slik integrasjonstesting kan være brannvern, rømning, sikkerhet og røykventilasjon. Registrering, styring og varsling via sentral driftskontroll samt adgangskontroll, overvåking, tyverialarm og sikringstiltak kan være andre slike testområder. Testingen skal være så omfattende at entreprenøren kan dokumentere at kontraktens krav er oppfylt. Testene skal baseres på scenariobeskrivelser og I/O lister. Hendelsesforløp skal registreres. Kontraktskravene skal identifiseres i dokumentasjonen og oppfyllelse av disse skal klart framgå. Det utarbeides egen protokoll fra alle tester. Som del av sin dokumentasjon for kontraktsoppfyllelsen skal entreprenøren framskaffe alle de offentlige tillatelser og godkjenninger som tilligger entreprenøren i kontraktsforholdet. Eksempler på slike vil være midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, heiskontrollens godkjenning, næringsmiddeltilsynets godkjenning, godkjenning fra vegmyndighetene, kommunale vann- og avløpsetater, offentlige tilsyn med mer. Entreprenøren skal utarbeide og levere en rapport som beskriver de krav kontrakten stiller til leveranse av FDVdokumentasjon og hvordan disse kravene er oppfylt. Leveransens omfang skal beskrives og kvantifiseres. Likeledes hvordan dokumentasjonen har blitt utarbeidet og kontrollert i forhold til kontraktskravene, hvordan materialet er levert, til hvem og i hvilket omfang. 6

7 Opplæring av driftspersonalet: Entreprenøren skal dokumentere at avtalt opplæring er gitt til driftspersonalet. Dette kan gjøres ved at omforent opplæringsplan leveres i kvittert stand fra alle som skal motta opplæringen. 8. Planlegging og styring av framdrift 8.1. Krav til planleggingsverktøy Planer og framdriftsrapporter skal leveres til byggherren på elektronisk form som kan importeres i byggherrens planverktøy. Entreprenøren skal i tillegg levere papirkopier dersom byggherren ber om dette. Entreprenørens plansystem skal omfatte planlegging, styring og kontroll av fremdrift og ressurser, herunder bemanning for kontraktsarbeidet. Plansystemet skal til en hver tid sikre styring og kontroll av framdrift, kvantiteter og bemanning på alle nivå. Godkjente endringer i kontraktsarbeidet skal innarbeides i plangrunnlaget. Byggherren benytter Safran Project (og Microsoft Project 2010, eller nyere versjon), som sitt planverktøy. Entreprenørens plansystem skal muliggjøre elektroniske utveksling av informasjon med byggherrens plansystem. Som et minimum skal plansystemet tilfredsstille disse krav: Systemet skal inneholde logisk nettverk, nødvendig slakk, tidsanalyse og entydig aktivitetskoding. Det skal være brukerfelt for identifisering og sortering av data innen planhierarkiet, prosjektnedbrytningsstruktur, fag, fysisk område, system etc. Systemet skal inneholde rapportgenerator med tabellariske og grafiske rapporter (Gannt, S-kurve og histogram) med sorteringsmuligheter som nevnt over Måling og rapportering av framdrift Framdrift måles som virkelig produksjon (verdiskapning) i form av kontraktsmengder. Ved rapportering skal oppnådd framdrift sammenlignes med planlagt framdrift. Framdriftsregistreringen utføres ved cut-off for hver rapporteringsperiode som er den siste dagen i mnd. Det skal utføres en registrering av utført mengde for hver aktivitet som har blitt produsert i perioden Styring av framdrift Entreprenøren skal styre ressursinnsatsen for utførelse av kontraktsarbeidene slik at framdriften for den enkelte aktivitet ikke på noe tidspunkt avviker mer enn 10 prosentpoeng fra planlagt framdrift og alle frister i kontrakten blir oppfylt. 9. Beslutningsplaner Entreprenøren skal utarbeide planer for den beslutningsframdrift han etterspør av byggherren. Planene skal minst identifisere beslutningstema, beslutningsunderlag som entreprenøren framskaffer, frister for levering av beslutningsunderlag og beslutninger samt de personer som er ansvarlige for leveranser og beslutninger. 7

8 10. Dokumentert oppfyllelse av frister i kontrakten Ved passering av kontraktsfestede frister skal det registreres ved protokoll om fristen er oppfylt eller ikke. Det påhviler entreprenøren å innkalle byggherren til registrering av milepælsoppfyllelse. Innkalling skal sendes en uke i forveien. Ved manglende innkalling anses fristen som oversittet. Ved besiktigelse skal det registreres om fristen er oppfylt eller ikke. Byggherren fører protokoll fra besiktigelsen som skal konkludere med hensyn til fristens oppfyllelse. Dersom fristen ikke er oppfylt skal entreprenøren snarest mulig utføre de arbeider / ytelser som manglet for innfrielse av fristen og innkalle byggherren til ny besiktigelse slik at det blir protokollført på hvilket tidspunkt den aktuelle milepæl i framdriften ble nådd. 11. Økonomistyring og endringshåndtering Regler for endringsbehandling i kontrakten følger av kontraktsbestemmelsene Endringsliste Byggherren benytter endringsliste som skjema for dokumentasjon og spesifikasjon av endringer. Ved utarbeidelse av endringslisten fyller byggherren også ut enhetspriser fra kontrakten. Entreprenøren skal prise alle nye poster på utførelsesdagens prisnivå og returnere til i PDF-format. Entreprenøren skal i normaltilfellet besvare endringslisten innen åtte arbeidsdager fra mottagelsen Entreprenørens endringsforslag / pristilbud Dersom entreprenøren på eget initiativ framsetter endringsforslag eller pristilbud, skal slike oversendes til i PDF-format Varsel og krav fra entreprenøren Entreprenøren skal oversende sine varsler og krav til i PDF-format Fakturering Fakturering utføres en gang pr. måned. Ordinære avdrag på kontrakten, tilleggsbestillinger og eventuelt beregnet lønns- og prisstigning skal faktureres på separate fakturaer. For tilleggsbestillinger utarbeides en faktura for hver bestilling. Ved avdragsfakturering skal det av fakturaen framgå gjeldende bestillingssum, opparbeidet beløp bilagt spesifisert avregning, innestående beløp, tidligere utbetalt, merverdiavgift og fakturabeløp. Fakturaer stiles og sendes i henhold til PA-bok for byggefasen. Fakturaer behandles av byggherren i henhold til PA-bok for byggefasen Styringsgrunnlag for rapporteringen Entreprenøren skal ajourføre sitt prosjektregnskap og økonomiske prognoser slik at han kan levere komplett og ajourført rapportering på slik måte som det er krevet i kontrakten. 8

9 12. Rapportering fra entreprenøren Rapporteringsperiode og cut-off Rapporteringsperioden er en måned. Cut-off er siste søndag i måneden. Rapport sendes fredag i påfølgende uke. Perioden juli og august leveres samlet Periodisk rapportering Prosjektets status skal rapporteres i henhold til prosjektets rapportmal. Annen rapportmal kan benyttes etter godkjenning av byggherren. Ivaretakelse av ytre miljø, rent, tørt bygg (RTB) samt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal rapporteres i samme skjema. Rapportene skal sendes i PDF-format Rapportering til Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) Entreprenøren skal rapportere alle avtaleforhold med underentreprenører og all bruk av utenlandsk arbeidskraft til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker innenfor de frister og det regelverk som myndighetene til enhver tid gjør gjeldende. Entreprenøren skal påse at dette etterleves i alle ledd nedover i kontrakts- og avtalekjeden. Eventuelle bøter, mulkter, gebyrer eller lignende reaksjoner fra myndighetene som følge av mangler ved entreprenørens rapportering vil bli videreført til entreprenøren. Entreprenøren skal oversende kopi av all rapportering til SFU til byggherren. Entreprenøren skal også ha tilgjengelig en oppdatert liste over alle medarbeidere som deltar i kontraktsarbeidet. Av listen skal det framgå navn og personalia, nasjonalitet, stilling, firma samt start og sluttidspunkt for vedkommende på byggeplassen. Entreprenøren er ansvarlig for at alle utenlandske entreprenører eller ansatte som skal utføre deler av kontraktsarbeidet i Norge har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse før arbeidet påbegynnes. 13. Rutiner for korrespondanse Generelle krav til korrespondanse inkl. digitale formater All korrespondanse i byggesaken skal oversendes elektronisk som MS Office-fil eller i PDFformat. For de forhold der det kan være nødvendig å bevise dokumentets ekthet, må dette også oversendes pr. post. Korrespondansen skal være merket med byggherrens prosjektnavn, det vil si Sorteringsanlegg ROAF, samt kontraktsnummeret. Hvert dokument skal kun omhandle én sak Forsendelse av korrespondanse All korrespondanse fra entreprenøren inkl. fakturaer stiles til byggherren og oversendes elektronisk til byggeleder på ÅF Advansia AS Postboks Lysaker 9

10 14. Rutiner for møter Oppstartsmøte og kontraktsgjennomgang Ved oppstart av kontrakten vil byggherren avholde oppstartsmøte for gjennomgang av kontraktskrav, rutiner og atferdsregler sammen med entreprenøren. Det skal settes av tid for en grundig gjennomgang av kontrakten. Kontraktsgjennomgangen skal ha så bred deltakelse at den bidrar til god kontraktsforståelse i alle ledd både i entreprenør og byggherreorganisasjonen Byggherremøter Gjennomføres jfr. Kontraktsbestemmelser Byggemøter Byggherremøtet er det overordnede møtet for regelmessig kontakt mellom byggherre og entreprenør i utførelsesentreprisekontrakten (en eller flere entreprenører kan delta i møtet). Møtene avholdes hver 14. dag. Møtene innkalles, ledes og refereres av byggherren ved byggeleder. Entreprenøren plikter å delta med representant som er bemyndiget til å opptre fullt ut på vegne av entreprenøren innenfor rammene av møtet Fremdriftsmøter Fremdriftsmøtet er byggherrens overordnede møte for ledelse og koordinering av fremdriften av arbeidene på byggeplassen i entreprisekontraktene. Møtene avholdes hver 14. dag. Møtene innkalles, ledes og refereres av byggherren. Entreprenørene plikter å delta med representanter som er bemyndiget til å opptre fullt ut på vegne av entreprenørene innenfor rammene av møtet. Entreprenørene plikter å rapportere fremdriftsstatus 2 dager før hvert møte samt aktivt bidra til å planlegge/koordinere neste periodes aktiviteter på byggeplass i de tilfeller hvor flere aktører har samproduksjon innenfor ett område Samordningsmøter Når flere entreprenører er til stede på byggeplassen samtidig, skal det avholdes samordningsmøter minst hver annen uke for samordning av verne- og sikringstiltak på byggeplassen. Samordningsmøte avholdes i tilknytning til vernerunder Kvalitetssikrings- / avviksmøter Ved behov vil byggherren innkalle til, lede og referere kvalitetssikrings- / avviksmøter for gjennomgang og behandling av kvalitetssikring og kvalitetsavvik i kontraktens leveranser Særmøter Særmøter innkalles ved behov. Innkaller er også ansvarlig for møteledelse og referat. 15. Rutiner for dokumentstyring og distribusjon av teknisk dokumentasjon Entreprenøren må etterleve prosjektets krav til dokumentformat, -identifikasjon, -merking, styring og distribusjon. Eksempler på slike kan være: Kodemanual Krav til FDV-dokumentasjon Identifikasjons- og merkesystem for utstyr og installasjoner Nummereringssystem for digitale formater og teknisk dokumentasjon 10

11 Krav til dokumentplan og distribusjon av teknisk dokumentasjon Krav til DAK og DAK-manual 16. Prosjekthotell Prosjektet skal bruke prosjekthotell og alle entreprenører må belage seg på dette som lagrings og eventuelt distribusjonsmedium for saksdokumenter. Arbeidstegninger distribueres kun via prosjekthotellet. Den enkelte entreprenør må selv besørge plotting og distribusjon av arbeidstegninger og andre dokumenter fra prosjekthotellet. I første omgang skal prosjekthotellet benyttes til lagring av følgende dokumenter, men byggherren forbeholder seg retten til å begrense eller utvide bruken: Arbeidstegninger, skjemaer og tabeller Fremdriftsplaner Møtereferat Avviksmeldinger Endringslister Rapporter Tilgjengelighet til dokumenter i prosjekthotellet styres av byggherren. 11

Ål kommune Krav til totalentreprenørens byggeprosess - Hallingdal Sjukestugu/Ål Helsetun

Ål kommune Krav til totalentreprenørens byggeprosess - Hallingdal Sjukestugu/Ål Helsetun Ål kommune 9.4.2014 Krav til totalentreprenørens byggeprosess - Hallingdal Sjukestugu/Ål Helsetun INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ... 3 2. YTRE MILJØ... 3 3. RENT, TØRT BYGG

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO Vår dato: Vår referanse: < 201102544 > PROSJEKT NR. 12116, NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLD 1

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP GYLDIG FRA: FILNAVN: KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VAREKJØP.DOC DOK.-EIER: HES GODKJENT: KOL VERSJON: 09 VERSJONSDATO: 09.06.2010 BILAG D KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP 9 09.06.10

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Hovedentreprise bygningsmessige arbeider Vedlegg G Administrative bestemmelser 2012-02-01 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: Havbruksstasjonen i Tromsø. Sjøvannspumpestasjon. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn: Vei Setermoen Skytefelt Prosjektnummer 2455346 Kontraktsnummer 450956 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17. Byggefasen. Juli og Aug. 2014. Re Omsorgsbygg. 05.09.2014

Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17. Byggefasen. Juli og Aug. 2014. Re Omsorgsbygg. 05.09.2014 Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17 Byggefasen Juli og Aug. 2014 Re Omsorgsbygg. 05.09.2014 1 HR Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 STATUS SISTE PERIODE... 3 2 ØKONOMISK OVERSIKT... 3 2.0

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 2 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 2 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 2

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Kapittel: D. Planprogram for kommunedelplan Nykirke - Barkåker Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser

Innholdsfortegnelse: Kapittel: D. Planprogram for kommunedelplan Nykirke - Barkåker Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 3 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 3 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 3

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001 INNHOLD: 1 INNLEDNING/HENSIKT... 2 2 GENERELT... 2 3 DOKUMENTASJON... 2 4 TESTPERIODE... 3 5 OPPLÆRING... 4 6 MAPPESTRUKTUR MED INNHOLD... 4 7 LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDERE... 5 8 ENDRING OG HISTORIKK...

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven.

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven. Follo Byggetilsyn Omega AS 1440 DRØBAK Ski, 27. januar 2009 TILSYNSRAPPORT Revisjonstilsyn nr. T_136_08. Foretak nr., Omega AS i tilknytning til byggetiltak i tiltaksklasse 1, arkivsak nr.. Byggetiltaket

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET

DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET DRAGVOLL BYGG 5 DEL II: ORIENTERING OM PROSJEKTET Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1. Opplysninger om byggherre og engasjerte rådgivere... 3 1.1 Byggherre... 3 1.2 Prosjektering... 3 1.3 Koordinator prosjektering

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon

YM-plan. Ytre miljøplan. Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet. Versjon YM-plan Ytre miljøplan Her kan du sette inn et bilde fra prosjektet Prosjekt/kontrakt nr: / Versjon 2010-04-16 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV YM-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger, ÅF Advansia Driftskonferansen Oslo 20. nov. 2014 Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling) Dr.ing. (automasjon/fjernvarme) Prosjektledelse

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU. Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget.

PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU. Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget. PHBM305-Bok for gjennomføring og oppfølging av prosjekt ved NTNU Entreprise E340 Sentralgassanlegg Realfagbygget. 06.01.2016 Dokumenttype: Eiendom Side: 2 av 11 Dato: 29.02.2016 Dokumentnavn: PHBM305 Dokument

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer:

Avtaledokument. som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 970 416 420 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK (VEDLEGG F) Fylke dato/versjon: 15.03.2012 Filnavn: ver150.doc FEF dato: 050510 Side: 1 av 10 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr V00153: P-plass og bussoppstilling Gausdal videregående

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov og forskriftskrav Tilpass

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

TILBUD/KONTRAKT Akershus Offentlige toaletter

TILBUD/KONTRAKT Akershus Offentlige toaletter TILBUD/KONTRAKT 2435115 Akershus Offentlige toaletter KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405-3430-3431 3.1 Oppdatert for NS 8405 01.12.09 BHE 3.0 Hovedrevisjon

Detaljer

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer:

E2. Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten. Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: TRONDHEIM KOMMUNE Eierskapsenheten E2. Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 974 019 523 adresse: Trondheim kommune ved Trondheim bydrift Postboks 2300, Sluppen, 7004

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 03 Justert skjema og tekst knyttet til 26.02.2014 LON BEF JAE varsling 02 Rettet

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER VELLYKKET FERDIGSTILLELSE HR PROSJEKT AS v/ ARNE SURÉN www.hrprosjekt.no TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2)

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen

SHA-plan. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen SHA-plan Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjekt/kontrakt nr: E134 strålekabel Haukelitunnelen Versjon 19.02.2015 UTARBEIDELSE OG GODKJENNING AV SHA-PLAN Prosjekt/kontrakt: Utarbeidet av: Dato:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Ramsund UVB Anleggsentreprise. Prosjektnummer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Ramsund UVB Anleggsentreprise. Prosjektnummer KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Ramsund UVB Prosjektnummer 2455343 Kontraktsnummer 450869 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Prosjekt: Oslo kabeltraseer Kontrakt:

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Prosjekt: Oslo kabeltraseer Kontrakt: KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Prosjekt: 2435210 Oslo kabeltraseer Kontrakt: 430382 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan...

Detaljer

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) 4.1. Generelt Dette punktet skal på et overordnet nivå gi en samlet oversikt over krav entreprenøren må ivareta for Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (heretter kalt

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) R PA bok Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Revisjon -, Dato : 29.08.2014 SIDE 1 AV 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG FORMÅL... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Anvendelse... 3 1.3 Terminologi...

Detaljer

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter

Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter Endringshåndtering i Undervisningsbyggs prosjekter I Undervisningsbygg skilles det mellom fire forskjellige endringssituasjoner: 1. Regulære endringer (ønskede endringer fra byggherren) Når det oppstår

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

BOK 0. Prosjektadministrative bestemmelser for totalentreprenør. Prosjekt: Eikertun - parkeringsplass

BOK 0. Prosjektadministrative bestemmelser for totalentreprenør. Prosjekt: Eikertun - parkeringsplass BOK 0 Prosjektadministrative bestemmelser for totalentreprenør Prosjekt: Eikertun - parkeringsplass Versjonshistorikk Ver. Endret dato Bakgrunn for revisjon Utarbeidet av Godkjent Innholdsfortegnelse 1

Detaljer

OSL Terminal 2. Bilag D14. Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

OSL Terminal 2. Bilag D14. Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekttittel: OSL Terminal 2 Tittel: Bilag D14 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik E03 07.09.10 Innlagt skjema for bestilling GMRTV GMFLI GMKND E02 08.03.10 Godkjent for bruk

Detaljer

BILAG F ADMINISTRASJONSPROSEDYRE

BILAG F ADMINISTRASJONSPROSEDYRE BILAG F ADMINISTRASJONSPROSEDYRE Side av INNHOLD: 1. GENERELT... 3 2. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET... 3 3. ORGANISASJON OG PERSONELL... 4 4. KOMMUNIKASJON... 4 5. PROSJEKTERINGSDOKUMENTASJON... 6 6. UTSTYR

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

OSL T2. Bilag D11 Prosedyre for behandling av administrativ dokumentasjon

OSL T2. Bilag D11 Prosedyre for behandling av administrativ dokumentasjon Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D11 Prosedyre for behandling av administrativ dokumentasjon E05 29.04.11 For implementering GMORS GMFLI GMKND E04 03.03.11 For implementering GMTAB GMFLI GMKND E03

Detaljer

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt.

Prosjektleder skal ha god kompetanse innen prosjektledelse slik at han/hun kan representere UiO i byggeprosjekt. Vedlegg 1 - Oppdragsgivers Kravspesifikasjon 1 Formål med anskaffelsen Universitetet i Oslo (UiO) er landets største og mest tradisjonsrike institusjon for høyere utdanning. Universitetet er organisert

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

OSLO. u; ~ KV E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A For OSL høring GMRTV GMKND OSL-T2.

OSLO. u; ~ KV E Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A For OSL høring GMRTV GMKND OSL-T2. Prosjekttittel: OSL-T2 Tittel: Bilag DS Krav til opplæring u; ~ KV E02 12.03.10 Godkjent for bruk i kontrakter GMRTV GMOME GMKND A01 08.12.09 For OSL høring GMRTV GMKND Revisjon Dato Tekst laget Kontrollert

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

Kåre Hagen AS Prosjekt- og byggeledelse

Kåre Hagen AS Prosjekt- og byggeledelse Kåre Hagen AS Prosjekt- og byggeledelse SEMINAR BYGGELEDELSE KVALITETSSIKRING I PRAKSIS Arne Surén Oslo, 07. jan 2011 05.01.2011 1 Kåre Hagen AS Etablert i 1961 Oslo Ca 45 ansatte 05.01.2011 2 Kåre Hagen

Detaljer

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden

Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Bilag 1 Beskrivelse av Bistanden Avtalen punkt 1.1 Avtalens omfang Bistanden omfatter ytelser som beskrevet i konkurransegrunnlaget. Avtalen punkt 3.1 Konsulentens plikter Bistanden skal utføres i henhold

Detaljer

Generelt om FDVU-dokumentasjon

Generelt om FDVU-dokumentasjon Generelt om FDVU-dokumentasjon Famac anbefaler at FDVU-dokumentasjon tas inn i kontrakt som egen prisbærende post. En vil da kunne behandle dette som en hvilken som helst annen post, dvs at også dokumentasjonen

Detaljer

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet

INNHOLD. 1. Introduksjon. Miljøstyringssystemet. 2. Gunvald Johansen Bygg AS. Organisasjon. 3. Visjon og politikk. 4. Miljøstyringssystemet Miljøhåndbok INNHOLD 1. Introduksjon Miljøstyringssystemet 2. Gunvald Johansen Bygg AS Organisasjon 3. Visjon og politikk 4. Miljøstyringssystemet a) Organisasjon og ansvar b) Planlegging c) Iverksetting

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer

Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Drift og vedlikeholdskontrakter med funksjonsansvar i Norge nye krav til KS systemer og planer Sjefsingeniør Torgeir Leland Statens vegvesen/vegdirektoratet/ Veg- og ferjeforvaltningsseksjonen Riksrevisjonen

Detaljer

BILAG 1.2 YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER (BL)

BILAG 1.2 YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER (BL) BILAG 1.2 YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER (BL) 1. GENERELLE YTELSER I OPPDRAGET Under dette punktet faller de oppgaver som BL vanligvis ivaretar når det gjelder oppstartsmøter, byggemøter, dagbok mv.

Detaljer

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt:

AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: Vedlegg 3 Avtaledokument AVTALEDOKUMENT FOR TOTALENTREPRISE ETTER NS 8407 * * * Mellom partene angitt i pkt. 1 nedenfor er det i dag inngått følgende kontrakt: 1. PARTENE 1.1. Byggherre 1.1.1. Navn: Bodø

Detaljer

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus

AVTALEDOKUMENT. Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur. Pxxx- Rehabilitering av tegelfasader ved Lunner Rådhus AVTALEDOKUMENT Dette avtaledokument er bygget opp med grunnlag i NS 3410. 4. utgave september 1994. «Formular for kontrakt om utførelse av bygg- og anleggsarbeider» Lunner kommune, Eiendom og infrastruktur

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Drevjamoen oppgradering og utvikling av nye baneanlegg Prosjektnummer 2495308 Kontraktsnummer 491215 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING...

Detaljer