Krav til entreprenørens byggeprosess

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til entreprenørens byggeprosess"

Transkript

1 Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø Ytre miljø Rent, tørt bygg RTB Kvalitetssikring og avviksbehandling Ivaretakelse av tekniske grensesnitt ved utførelsen av arbeidene Ferdigstillelse og overlevering av entreprisen Dokumentasjon av kontraktsoppfyllelse Planlegging og styring av framdrift Krav til planleggingsverktøy Måling og rapportering av framdrift Styring av framdrift Beslutningsplaner Dokumentert oppfyllelse av frister i kontrakten Økonomistyring og endringshåndtering Endringsliste Entreprenørens endringsforslag / pristilbud Varsel og krav fra entreprenøren Fakturering Styringsgrunnlag for rapporteringen Rapportering fra entreprenøren Rapporteringsperiode og cut-off Periodisk rapportering Rapportering til Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) Rutiner for korrespondanse Generelle krav til korrespondanse inkl. digitale formater Forsendelse av korrespondanse Rutiner for møter Oppstartsmøte og kontraktsgjennomgang Byggherremøter Byggemøter Fremdriftsmøter Samordningsmøter Kvalitetssikrings- / avviksmøter Særmøter Rutiner for dokumentstyring og distribusjon av teknisk dokumentasjon Prosjekthotell

3 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø I byggherrens SHA - plan er det beskrevet hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas i byggeprosjektet. Det henvises til SHA plan, som er en del av tilbudsgrunnlaget. 2. Ytre miljø I byggherrens miljøoppfølgingsplan (MOP) er det beskrevet hvordan hensynet til ytre miljø skal ivaretas i byggeprosjektet. Det henvises til MOP- plan, som er en del av tilbudsgrunnlaget. 3. Rent, tørt bygg RTB For de arbeider hvor det er relevant skal entreprenøren sørge for å oppfylle kravene til rent, tørt bygg i henhold til RIF s håndbok Rent Tørt Bygg, forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave Entreprenøren må blant annet legge opp til byggeprosesser som sikrer mot fuktinntrengning, og sikrer mot innebygging av fukt og støv i byggeperioden. 4. Kvalitetssikring og avviksbehandling Entreprenøren skal benytte et kvalitetssystem tilsvarende kravene i NS-EN ISO 9001: 2000, Systemer for kvalitetsstyring krav, for planlegging, styring og kontroll av kvaliteten på sin leveranse. Kvalitetsplanen (jf. ISO 10005:2005) er det aktive hoveddokumentet for styring av kvalitetsarbeidet i entreprisen. Kvalitetsplanen skal blant annet gi anvisning på kvalitetskontroll og kvalitetssikring av både de arbeidsprosesser som benyttes og de produkter som framstilles. Prosedyrer, instrukser, kontrollplaner og sjekklister samt planer for revisjon, verifikasjon og validering er viktige dokumenter i kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen skal omfatte arbeid utført i egen produksjon så vel som i underentreprise. Fyllestgjørende kvalitetsplan skal være forelagt for byggherren før produksjonen i entreprisen starter. Kvalitetssystemet skal også inneholde rutiner for avviksbehandling som blant annet sikrer at alle avvik fra spesifiserte krav og utførelse blir registrert og tiltak iverksatt for å fjerne avviket som er avdekket. Foreslåtte tiltak skal fremlegges byggeherre for godkjenning. Kvalitetssystemet skal også vise hvordan entreprenøren skal evaluere og forbedre sine arbeidsprosesser når slik forbedring er påkrevet. Som del av kvalitetssikringen skal entreprenøren spesielt legge vekt på en detaljert gjennomgang av arbeidene og de produksjonsprosesser som skal benyttes slik at disse er godt kjent både for de som skal lede og utføre arbeidet. Team skal bygges og samarbeid utvikles. Slik samarbeidsutvikling omfatter både egne ansatte, underentreprenører, sideentreprenører og byggherrens representanter. Aktiviteter som er nødvendige for å få dette til, skal være en prioritert del av arbeidet i kontrakten. 3

4 Byggherren skal ha full og uhindret tilgang til entreprenørens kvalitetssystem og kvalitetssikringsarbeid. Entreprenøren skal rettlede og bistå byggherren ved slik gjennomgang. Likeledes skal entreprenøren bistå byggherren ved dennes kvalitetskontroll når dette er etterspurt. Byggherren har ubegrenset rett til å gjennomføre kvalitetskontroll, revisjon, verifikasjon og validering av entreprenørens virke i entreprisen. 5. Ivaretakelse av tekniske grensesnitt ved utførelsen av arbeidene Entreprenøren plikter selv aktivt å søke informasjon og avklaring med alle relevante grensesnittsaktører hvor hans arbeider har et grensesnitt mot andre leveranser. Grensesnittene skal håndteres på slik måte at prosjektets funksjonelle og kvalitative krav blir oppfylt. Entreprenøren må også innrette sine arbeider på en slik måte at også de andre leverandørene i grensesnittet får utført sine arbeider på en hensiktsmessig måte. Det skal tilstrebes et samarbeid som gir en samlet sett hensiktsmessig utførelse. Entreprenøren kan ikke påregne at dette er den mest rasjonelle måten å utføre eget arbeid på. 6. Ferdigstillelse og overlevering av entreprisen Entreprenøren skal aktivt drive fram en styrt og kvalitetssikret ferdigstillelse av sine kontraktsarbeider slik at disse kan leveres til avtalt tid med forutsatt kvalitet. Ferdigstillelsesprosessen skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med de aktører entreprenøren har grensesnitt mot. Skjematisk skal ferdigstillelsesprosessen inneholde følgende trinn, som også skal vises i framdriftsplanen: 1) Egenkontrollbesiktigelse entreprenøren besiktiger eget arbeid og utarbeider aksjonsliste for komplettering og feilretting. Etterfølgende utførelse av kompletterende arbeider og feilretting. 2) Forhåndsbesiktigelse av arbeidene sammen med byggherrens representant Byggherrens byggeleder leder besiktigelsen og utarbeider mangelliste. Entreprenøren utfører mangelutbedring. 3) Idriftsettelse av eventuelle tekniske anlegg utføres av den enkelte leverandør / entreprenør. 4) Innregulering og uttesting av eventuelle tekniske anlegg hver for seg inkludert eventuell feilretting - utføres av den enkelte leverandør / entreprenør. 5) Integrasjonstester ledes av den som er utpekt som integrasjonsansvarlig med deltakelse fra alle de leverandører / entreprenører hvis leveranser er berørt av integrasjonstesten. Utbedringer og justeringer etter integrasjonstest og eventuelt ny integrasjonstest. 6) Overlevering av dokumentasjon som bekrefter fullstendig oppfyllelse av kontraktsmessig leveranse inkludert tillatelser og godkjenninger som entreprenøren er tillagt kontraktsmessig ansvar for. Dokumentasjonen skal leveres jfr. Kontraktsbestemmelsene. 4

5 7. Dokumentasjon av kontraktsoppfyllelse Senest en uke før overlevering av kontraktsarbeidene skal entreprenøren levere byggherren dokumentasjon som bekrefter fullstendig oppfyllelse av kontraktsmessig leveranse inkludert tillatelser og godkjenninger som entreprenøren er tillagt kontraktsmessig ansvar for. Dokumentasjonen skal leveres samlet og være sammenstillet med innholdsfortegnelse, sortert kapittelvis og paginert slik at det er lett å orientere seg og finne fram i materialet. Dokumentasjonen skal oversendes elektronisk i PDF-format til: Tillatelser, godkjenninger, sertifikater og lignende dokumentasjon skal også leveres i original. Nedenfor er gitt en del eksempler på dokumentasjon som vil være nødvendig for å bevise at kontrakten er oppfylt fullt ut. Listen er ikke uttømmende. Entreprenøren oppfordres til å forelegge sitt forslag til dokumentasjonsomfang for byggherren tidlig i kontraktsforløpet. Leveranseomfang: Kvalitetskontroll: Oppfyllelse av funksjonskrav: Oppfyllelse av miljøkrav: Oppstillinger som viser at utstyr og inventar er levert fullt ut, kvitteringer for levert FDV-dokumentasjon og utført opplæring av driftspersonalet samt oppstilling av eventuelle restanser i leveransen. Kontrollerklæringer, signerte kontrollplaner og sjekklister, signerte logger som viser at registrerte avvik er lukket og opplisting av eventuelle gjenstående avvik, samsvarserklæringer med mer. Dokumentasjonen skal også vise hvilke kvalitetskrav som er stillet til leveransenes overflater og toleranser. Materialsertifikater og lignende som bekrefter at leverte materialer og produkter oppfyller de krav som er stillet til brannmotstand, lyddemping (luftlyd, strukturlyd, trinnlyd), akustisk demping, bæreevne, tetthet (regn, vind, damptrykk, overflatevann, grunnvann), universell utforming, sikkerhet, brannvern og rømning, dørfunksjon støyavgivelse, lufthastighet, temperatur, luftfuktighet automasjon og regulering, inneklima, el sikkerhet og virkning, adgangskontroll, brannvarsling, innbruddsalarm, ITV, antenneanlegg, solskjerming, SD, heis, nødlys, reservekraft, UPS, IKT og lignende. Likeledes at utførelsen samsvarer med forutsetningene for produktenes godkjenning. Prøving, kontroll og annen verifikasjon som bekrefter at funksjonelle krav er oppfylt og at leveransen virker etter hensikten. Erklæringer, kontrollplaner, sjekklister, sertifikater, måleprotokoller og lignende som bekrefter at kontraktens krav til miljøoppfølging er ivaretatt. 5

6 Dokumentert idriftsettelse: Ytelsesbaserte målinger: Tester: Tillatelser og godkjenninger: Levering av FDV-dokumentasjon: Dokumentasjon som viser at anlegg og installasjoner er satt i drift på en kontrollert måte med registrering av funksjonalitet og effekt. Slik dokumentasjon kan blant annet være oppstartsprosedyrer, kontrollister, registreringer av strømstyrke og effekter, kapasitetsmålinger, I/O lister med mer. Entreprenøren skal foreta kontroll og innregulering av de leverte anleggene og måle oppnådde ytelser for å dokumentere at leveransene oppfyller de krav som er stillet. Eksempler på slike målinger kan være luftmengder, vannmengder, temperatur, fuktighetsnivåer, hastigheter, effekter og lignende. Entreprenøren skal gjennomføre og dokumentere de tester som er nødvendig for å bevise at leveransene er i den stand som er avtalt i kontrakten. Dette omfatter både tester av de enkelte anlegg og installasjoner hver for seg, og integrasjonstester. Aktuelt for slik integrasjonstesting kan være brannvern, rømning, sikkerhet og røykventilasjon. Registrering, styring og varsling via sentral driftskontroll samt adgangskontroll, overvåking, tyverialarm og sikringstiltak kan være andre slike testområder. Testingen skal være så omfattende at entreprenøren kan dokumentere at kontraktens krav er oppfylt. Testene skal baseres på scenariobeskrivelser og I/O lister. Hendelsesforløp skal registreres. Kontraktskravene skal identifiseres i dokumentasjonen og oppfyllelse av disse skal klart framgå. Det utarbeides egen protokoll fra alle tester. Som del av sin dokumentasjon for kontraktsoppfyllelsen skal entreprenøren framskaffe alle de offentlige tillatelser og godkjenninger som tilligger entreprenøren i kontraktsforholdet. Eksempler på slike vil være midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, heiskontrollens godkjenning, næringsmiddeltilsynets godkjenning, godkjenning fra vegmyndighetene, kommunale vann- og avløpsetater, offentlige tilsyn med mer. Entreprenøren skal utarbeide og levere en rapport som beskriver de krav kontrakten stiller til leveranse av FDVdokumentasjon og hvordan disse kravene er oppfylt. Leveransens omfang skal beskrives og kvantifiseres. Likeledes hvordan dokumentasjonen har blitt utarbeidet og kontrollert i forhold til kontraktskravene, hvordan materialet er levert, til hvem og i hvilket omfang. 6

7 Opplæring av driftspersonalet: Entreprenøren skal dokumentere at avtalt opplæring er gitt til driftspersonalet. Dette kan gjøres ved at omforent opplæringsplan leveres i kvittert stand fra alle som skal motta opplæringen. 8. Planlegging og styring av framdrift 8.1. Krav til planleggingsverktøy Planer og framdriftsrapporter skal leveres til byggherren på elektronisk form som kan importeres i byggherrens planverktøy. Entreprenøren skal i tillegg levere papirkopier dersom byggherren ber om dette. Entreprenørens plansystem skal omfatte planlegging, styring og kontroll av fremdrift og ressurser, herunder bemanning for kontraktsarbeidet. Plansystemet skal til en hver tid sikre styring og kontroll av framdrift, kvantiteter og bemanning på alle nivå. Godkjente endringer i kontraktsarbeidet skal innarbeides i plangrunnlaget. Byggherren benytter Safran Project (og Microsoft Project 2010, eller nyere versjon), som sitt planverktøy. Entreprenørens plansystem skal muliggjøre elektroniske utveksling av informasjon med byggherrens plansystem. Som et minimum skal plansystemet tilfredsstille disse krav: Systemet skal inneholde logisk nettverk, nødvendig slakk, tidsanalyse og entydig aktivitetskoding. Det skal være brukerfelt for identifisering og sortering av data innen planhierarkiet, prosjektnedbrytningsstruktur, fag, fysisk område, system etc. Systemet skal inneholde rapportgenerator med tabellariske og grafiske rapporter (Gannt, S-kurve og histogram) med sorteringsmuligheter som nevnt over Måling og rapportering av framdrift Framdrift måles som virkelig produksjon (verdiskapning) i form av kontraktsmengder. Ved rapportering skal oppnådd framdrift sammenlignes med planlagt framdrift. Framdriftsregistreringen utføres ved cut-off for hver rapporteringsperiode som er den siste dagen i mnd. Det skal utføres en registrering av utført mengde for hver aktivitet som har blitt produsert i perioden Styring av framdrift Entreprenøren skal styre ressursinnsatsen for utførelse av kontraktsarbeidene slik at framdriften for den enkelte aktivitet ikke på noe tidspunkt avviker mer enn 10 prosentpoeng fra planlagt framdrift og alle frister i kontrakten blir oppfylt. 9. Beslutningsplaner Entreprenøren skal utarbeide planer for den beslutningsframdrift han etterspør av byggherren. Planene skal minst identifisere beslutningstema, beslutningsunderlag som entreprenøren framskaffer, frister for levering av beslutningsunderlag og beslutninger samt de personer som er ansvarlige for leveranser og beslutninger. 7

8 10. Dokumentert oppfyllelse av frister i kontrakten Ved passering av kontraktsfestede frister skal det registreres ved protokoll om fristen er oppfylt eller ikke. Det påhviler entreprenøren å innkalle byggherren til registrering av milepælsoppfyllelse. Innkalling skal sendes en uke i forveien. Ved manglende innkalling anses fristen som oversittet. Ved besiktigelse skal det registreres om fristen er oppfylt eller ikke. Byggherren fører protokoll fra besiktigelsen som skal konkludere med hensyn til fristens oppfyllelse. Dersom fristen ikke er oppfylt skal entreprenøren snarest mulig utføre de arbeider / ytelser som manglet for innfrielse av fristen og innkalle byggherren til ny besiktigelse slik at det blir protokollført på hvilket tidspunkt den aktuelle milepæl i framdriften ble nådd. 11. Økonomistyring og endringshåndtering Regler for endringsbehandling i kontrakten følger av kontraktsbestemmelsene Endringsliste Byggherren benytter endringsliste som skjema for dokumentasjon og spesifikasjon av endringer. Ved utarbeidelse av endringslisten fyller byggherren også ut enhetspriser fra kontrakten. Entreprenøren skal prise alle nye poster på utførelsesdagens prisnivå og returnere til i PDF-format. Entreprenøren skal i normaltilfellet besvare endringslisten innen åtte arbeidsdager fra mottagelsen Entreprenørens endringsforslag / pristilbud Dersom entreprenøren på eget initiativ framsetter endringsforslag eller pristilbud, skal slike oversendes til i PDF-format Varsel og krav fra entreprenøren Entreprenøren skal oversende sine varsler og krav til i PDF-format Fakturering Fakturering utføres en gang pr. måned. Ordinære avdrag på kontrakten, tilleggsbestillinger og eventuelt beregnet lønns- og prisstigning skal faktureres på separate fakturaer. For tilleggsbestillinger utarbeides en faktura for hver bestilling. Ved avdragsfakturering skal det av fakturaen framgå gjeldende bestillingssum, opparbeidet beløp bilagt spesifisert avregning, innestående beløp, tidligere utbetalt, merverdiavgift og fakturabeløp. Fakturaer stiles og sendes i henhold til PA-bok for byggefasen. Fakturaer behandles av byggherren i henhold til PA-bok for byggefasen Styringsgrunnlag for rapporteringen Entreprenøren skal ajourføre sitt prosjektregnskap og økonomiske prognoser slik at han kan levere komplett og ajourført rapportering på slik måte som det er krevet i kontrakten. 8

9 12. Rapportering fra entreprenøren Rapporteringsperiode og cut-off Rapporteringsperioden er en måned. Cut-off er siste søndag i måneden. Rapport sendes fredag i påfølgende uke. Perioden juli og august leveres samlet Periodisk rapportering Prosjektets status skal rapporteres i henhold til prosjektets rapportmal. Annen rapportmal kan benyttes etter godkjenning av byggherren. Ivaretakelse av ytre miljø, rent, tørt bygg (RTB) samt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal rapporteres i samme skjema. Rapportene skal sendes i PDF-format Rapportering til Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) Entreprenøren skal rapportere alle avtaleforhold med underentreprenører og all bruk av utenlandsk arbeidskraft til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker innenfor de frister og det regelverk som myndighetene til enhver tid gjør gjeldende. Entreprenøren skal påse at dette etterleves i alle ledd nedover i kontrakts- og avtalekjeden. Eventuelle bøter, mulkter, gebyrer eller lignende reaksjoner fra myndighetene som følge av mangler ved entreprenørens rapportering vil bli videreført til entreprenøren. Entreprenøren skal oversende kopi av all rapportering til SFU til byggherren. Entreprenøren skal også ha tilgjengelig en oppdatert liste over alle medarbeidere som deltar i kontraktsarbeidet. Av listen skal det framgå navn og personalia, nasjonalitet, stilling, firma samt start og sluttidspunkt for vedkommende på byggeplassen. Entreprenøren er ansvarlig for at alle utenlandske entreprenører eller ansatte som skal utføre deler av kontraktsarbeidet i Norge har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse før arbeidet påbegynnes. 13. Rutiner for korrespondanse Generelle krav til korrespondanse inkl. digitale formater All korrespondanse i byggesaken skal oversendes elektronisk som MS Office-fil eller i PDFformat. For de forhold der det kan være nødvendig å bevise dokumentets ekthet, må dette også oversendes pr. post. Korrespondansen skal være merket med byggherrens prosjektnavn, det vil si Sorteringsanlegg ROAF, samt kontraktsnummeret. Hvert dokument skal kun omhandle én sak Forsendelse av korrespondanse All korrespondanse fra entreprenøren inkl. fakturaer stiles til byggherren og oversendes elektronisk til byggeleder på ÅF Advansia AS Postboks Lysaker 9

10 14. Rutiner for møter Oppstartsmøte og kontraktsgjennomgang Ved oppstart av kontrakten vil byggherren avholde oppstartsmøte for gjennomgang av kontraktskrav, rutiner og atferdsregler sammen med entreprenøren. Det skal settes av tid for en grundig gjennomgang av kontrakten. Kontraktsgjennomgangen skal ha så bred deltakelse at den bidrar til god kontraktsforståelse i alle ledd både i entreprenør og byggherreorganisasjonen Byggherremøter Gjennomføres jfr. Kontraktsbestemmelser Byggemøter Byggherremøtet er det overordnede møtet for regelmessig kontakt mellom byggherre og entreprenør i utførelsesentreprisekontrakten (en eller flere entreprenører kan delta i møtet). Møtene avholdes hver 14. dag. Møtene innkalles, ledes og refereres av byggherren ved byggeleder. Entreprenøren plikter å delta med representant som er bemyndiget til å opptre fullt ut på vegne av entreprenøren innenfor rammene av møtet Fremdriftsmøter Fremdriftsmøtet er byggherrens overordnede møte for ledelse og koordinering av fremdriften av arbeidene på byggeplassen i entreprisekontraktene. Møtene avholdes hver 14. dag. Møtene innkalles, ledes og refereres av byggherren. Entreprenørene plikter å delta med representanter som er bemyndiget til å opptre fullt ut på vegne av entreprenørene innenfor rammene av møtet. Entreprenørene plikter å rapportere fremdriftsstatus 2 dager før hvert møte samt aktivt bidra til å planlegge/koordinere neste periodes aktiviteter på byggeplass i de tilfeller hvor flere aktører har samproduksjon innenfor ett område Samordningsmøter Når flere entreprenører er til stede på byggeplassen samtidig, skal det avholdes samordningsmøter minst hver annen uke for samordning av verne- og sikringstiltak på byggeplassen. Samordningsmøte avholdes i tilknytning til vernerunder Kvalitetssikrings- / avviksmøter Ved behov vil byggherren innkalle til, lede og referere kvalitetssikrings- / avviksmøter for gjennomgang og behandling av kvalitetssikring og kvalitetsavvik i kontraktens leveranser Særmøter Særmøter innkalles ved behov. Innkaller er også ansvarlig for møteledelse og referat. 15. Rutiner for dokumentstyring og distribusjon av teknisk dokumentasjon Entreprenøren må etterleve prosjektets krav til dokumentformat, -identifikasjon, -merking, styring og distribusjon. Eksempler på slike kan være: Kodemanual Krav til FDV-dokumentasjon Identifikasjons- og merkesystem for utstyr og installasjoner Nummereringssystem for digitale formater og teknisk dokumentasjon 10

11 Krav til dokumentplan og distribusjon av teknisk dokumentasjon Krav til DAK og DAK-manual 16. Prosjekthotell Prosjektet skal bruke prosjekthotell og alle entreprenører må belage seg på dette som lagrings og eventuelt distribusjonsmedium for saksdokumenter. Arbeidstegninger distribueres kun via prosjekthotellet. Den enkelte entreprenør må selv besørge plotting og distribusjon av arbeidstegninger og andre dokumenter fra prosjekthotellet. I første omgang skal prosjekthotellet benyttes til lagring av følgende dokumenter, men byggherren forbeholder seg retten til å begrense eller utvide bruken: Arbeidstegninger, skjemaer og tabeller Fremdriftsplaner Møtereferat Avviksmeldinger Endringslister Rapporter Tilgjengelighet til dokumenter i prosjekthotellet styres av byggherren. 11

Ål kommune Krav til totalentreprenørens byggeprosess - Hallingdal Sjukestugu/Ål Helsetun

Ål kommune Krav til totalentreprenørens byggeprosess - Hallingdal Sjukestugu/Ål Helsetun Ål kommune 9.4.2014 Krav til totalentreprenørens byggeprosess - Hallingdal Sjukestugu/Ål Helsetun INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ... 3 2. YTRE MILJØ... 3 3. RENT, TØRT BYGG

Detaljer

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel

Prosjekt nr Campus Ås, SLP - Gjennomføring. Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel Prosjekt nr. 1000501 Campus Ås, SLP - Gjennomføring Forretningsrutiner for totalentreprise K653 Pumpesystem for produksjonsdyrgjødsel 1 Innhold 0 Generelt... 3 1 Prosjektadministrative rutiner... 3 1.1

Detaljer

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON

PROSJEKT NR ÅLESUND TRAFIKKSTASJON Vår dato: Vår referanse: PROSJEKT NR. 111835 ÅLESUND TRAFIKKSTASJON FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende

Detaljer

PROSJEKT NR VA-ANLEGG

PROSJEKT NR VA-ANLEGG Konkurransegrunnlag Del II Vedlegg 8 PROSJEKT NR VA-ANLEGG Forretningsrutiner i byggetiden FjellVAR den 30. mars 2010, rev. feb. 13 INNHOLD 1. Orientering 2. Korrespondanse 3. Tillegg/endringsarbeider

Detaljer

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav

PROSJEKT NR , TINGHUSET I TROMSØ. BOK 0 Orientering og spesielle krav Vår dato: 14.06.12 Vår referanse: PROSJEKT NR. 12124, TINGHUSET I TROMSØ K201 Tolkerom BOK 0 Orientering og spesielle krav Mal godkjent dato: 13.12.2007 Godkjent av: B-dir. Side 1 av 5 Orientering

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest

Ytelsesspesifikasjon for byggeleder for prosjekt Vågsøy, utbedring antennefeste/-brakett Forsvarsbygg Utvikling Vest YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. GENERELT 1.1 Være SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften Det vil bli tt egen KU avtale. 1.2 Utarbeide kvalitetsplan for egne arbeider 1.3

Detaljer

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1

PROSJEKT NR , ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 Vår dato: 26.6.2012 Vår referanse: 201201249 PROSJEKT NR. 12149, ARKIVERKETS SENTRALDEPOT 1 FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres

Detaljer

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering

Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering Prosjekt: Fossen skole og Melkevarden skole Vadsø Kommune Tilbud/Kontrakt Prosjektering KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 0 For tilbud 01.02.12 BP BP Revisjon Revisjonen

Detaljer

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18)

KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER (-18) Kvalitetsplan VA - mal - DOK.NR.: Cb-1.15 GJELDER FRA: 30.08.2013 REV.NR.: 1.00 SIDE 1 av 8 KVALITETSPLAN RAMMEAVTALE PROSJEKTERING OG RÅDGIVNING VANN, AVLØP OG TILKNYTTEDE FAGDISIPLINER 2014-16 (-18)

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Prosjektnavn: Reasfaltering flyoperative flater Rena Militære Flyplass Prosjektnummer: 100362 Kontraktsnummer: 420287 INNHOLD 1

Detaljer

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO

PROSJEKT NR , NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO Vår dato: Vår referanse: < 201102544 > PROSJEKT NR. 12116, NY KANTINE I 3. OG 4. ETASJE BYGG 2, POLITIHØGSKOLEN I OSLO FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

Kai Breivika Nord, kai 2

Kai Breivika Nord, kai 2 Tromsø Havn KF Kai Breivika Nord, kai 2 Entreprise: Kai Del II 5 Administrative bestemmelser 2016-10-07 0 07.10.2016 FRLUT BJHJE BJHJE Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder.

E-post som kan ha konsekvenser for fremdrift og/eller kostnader skal bekreftes i brev til Statsbygg med kopi til byggeleder. FORRETNINGSRUTINER FOR N - TOTALENTREPRISE 1 KOMMUNIKASJON 1.1 Korrespondanse Korrespondanse påføres følgende overskrift: Totalprosjektnummer : Prosjektnavn :.. Pr.nr. gjennomføring :. Kontraktsnummer

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Kontorbygg Øverli KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Kontorbygg Øverli INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Avviksbehandling... 3 1.3 Revisjoner... 3 2

Detaljer

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg

NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg 140171 NYE HARSTAD SKOLE Tilbud E02 Totalentreprise Skolerigg KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS8407 For Tilbud 08.03.16 AHO Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. av Kontr.

Detaljer

Dam Solbergvann, Rehabilitering

Dam Solbergvann, Rehabilitering Drammen kommune Dam Solbergvann, Rehabilitering Bygningstekniske arbeider Administrative bestemmelser 2013-04-09 Oppdragsnr.: 5122510 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Deia Bergset Vesle Harraåsen Prosjektnummer 8221517 Kontraktsnummer 2013/1027 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP GYLDIG FRA: FILNAVN: KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VAREKJØP.DOC DOK.-EIER: HES GODKJENT: KOL VERSJON: 09 VERSJONSDATO: 09.06.2010 BILAG D KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP 9 09.06.10

Detaljer

Vedlegg G. Administrative Bestemmelser

Vedlegg G. Administrative Bestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg G Administrative Bestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 ENTREPRENØRENS ORGANISERING... 4 1.1 Entreprenørens organisasjon

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL)

YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PGL) INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 2 2 HOVEDOPPGAVE... 2 3 YTELSER I SAMTLIGE PROSJEKTFASER... 2 3.1 Administrative forhold... 2 3.2 Fremdrift... 3

Detaljer

Entreprise ombygging av flomløp dam Årbogen

Entreprise ombygging av flomløp dam Årbogen Nedre Eiker kommune Dam Årbogen Entreprise ombygging av flomløp dam Årbogen Vedlegg G Administrative bestemmelser 2013-04-17 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon 4 1.2 Entreprenørens

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT BYGG L Ytelsesbeskrivelse for byggeleder AVDELING: RAPPORTERER TIL: FUNKSJON: Eiendomsenheten, Vestfold fylkeskommune Prosjektleder Helen Rany Olsen Byggeleder er engasjert

Detaljer

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS

UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 2485063 UVB-BUNKER - OPPGRADERINGER KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTSTYRING NS 8405-3430-3431 0 Tilbudskonkurranse B05 14.03.12 ES Revisjon Revisjonen gjelder Dato:

Detaljer

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON

FYGLE TRANSFORMATORSTASJON LOFOTKRAFT AS FYGLE TRANSFORMATORSTASJON Entreprise: Hovedentreprise bygningsmessige arbeider Vedlegg G Administrative bestemmelser 2012-02-01 Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Vintervedlikehold Jørstadmoen og Hovemoen 2014-2016 Kontraktsnummer 2014/2478 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING...

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: Havbruksstasjonen i Tromsø. Sjøvannspumpestasjon. Dato: 07.12.12 Saks- og dokumentnr: Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver

KONKURRANSEGRUNNLAG Utstyrsrådgiver UNN A-fløy Utstyrsrådgiver Prosjektets systemer og rutiner Rev.nr. 01 Dato 01.11.13 Revisjonen gjelder Konkurransegrunnlag UR UNN HF NY A-FLØY Side 2 av 5 INNHOLD: 1.1 GENERELT... 3 1.2 KORRESPONDANSE,

Detaljer

Hurtigruteterminalen i Bergen

Hurtigruteterminalen i Bergen Hurtigruteterminalen i Bergen Utførelse utbedring av fasade TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE BOK 0 OPPDRAGSBESKRIVELSE JUNI 2016 Side 1 av 6 Forord Tilbudsgrunnlaget består av: Del 1: Del 2: Konkurransegrunnlag

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT

YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL. Fase Post Aktivitet Skal inngå 1. GENERELT YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89

NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 Peer Gyntsvei 89 Moss Kommunale Eiendomsselskap NYE SAMLOKALISERTE BOLIGER PEER GYNTSVEI 89 TOTALENTREPRISE PA-BOK Innholdsfortegnelse PA-bok 1. KORRESPONDANSE... 2 2. PRISFORESPØRSEL... 2 3. PRISTILBUD....

Detaljer

HMS og kvalitet i prosjektet

HMS og kvalitet i prosjektet HMS og kvalitet i prosjektet Hva kreves (kapittel D) Kvalitetssystem ISO 9001 Kvalitetsplan og kontrollplan HMS system SJA sikker jobb analyse Revisjoner Kurs HMS/KS møter / samlinger Ansvar for underleverandører

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER () Prosjektnr: xxxxx Prosjektnavn Dato: åååå- mm-dd Saks- og dokumentnr: xxxxxxxxx-x (Doculivenr. for prosjektet) Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Dam Stovivatn-rehabilitering av dam

Dam Stovivatn-rehabilitering av dam Bærum kommune Dam Stovivatn-rehabilitering av dam Kontraktsdokumenter Administrative bestemmelser Innhold 1 Entreprenørens organisering 4 1.1 Byggherrens organisasjon 4 1.2 Entreprenørens organisasjon

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO)

YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) YTELSESBESKRIVELSE (YT-FREMKO) 21.4.2015 Prosjekt 1003601 Nytt Nasjonalmuseum Side 1 av 7 1 Hovedoppgaver 1.1 Generelt Fremdriftskoordinator (FREMKO) skal være ansvarlig for fremdriftsadministrasjon av

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn: Vei Setermoen Skytefelt Prosjektnummer 2455346 Kontraktsnummer 450956 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1

Detaljer

PROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS

PROSJEKT NR , UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS Vår dato: 30.11.2016 Vår referanse: DL201601738 PROSJEKT NR. 1018001, UIO UTSTILLINGSVEKSTHUS FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE K201 Versjon nr.: 1.0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER:

Detaljer

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner

Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Bok 2 Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONKURRANSEREGLER... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 TILBUDET... 3 1.3 FORBEHOLD... 3 1.4 ALTERNATIVE TILBUD...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Langtidsleie av mannskapsbrakke

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Langtidsleie av mannskapsbrakke KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Langtidsleie av mannskapsbrakke INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold Statens vegvesen Region øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 SAMHANDLINGSPROSESS... 2 2 KVALITETSSIKRING... 2 2.1 KVALITETSPLAN... 2 2.2 DOKUMENTASJON... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2

Detaljer

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO.

NAWSARH SOLA EBA Ytelsesspesifikasjon for byggherreombud - BHO. 1. ORGANISERING 1.1 Utarbeide egen kontroll-/kvalitetsplan for byggherreombud Kontroll-/kvalitetsplan 1.2 Utarbeide eget sjekklistesystem relatert til egen kontrollplan. Sjekkliste Sjekkliste for ulike

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL)

PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) YT-PRL YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSLEDER (YT-PRL) Prosjektnr: 12273 PREG Brønnøysundregistrene Dato: 2013.05.16 Saks- og dokumentnr: 201300316 - Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Hovedoppgave...

Detaljer

Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17. Byggefasen. Juli og Aug. 2014. Re Omsorgsbygg. 05.09.2014

Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17. Byggefasen. Juli og Aug. 2014. Re Omsorgsbygg. 05.09.2014 Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17 Byggefasen Juli og Aug. 2014 Re Omsorgsbygg. 05.09.2014 1 HR Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 STATUS SISTE PERIODE... 3 2 ØKONOMISK OVERSIKT... 3 2.0

Detaljer

Prosjekt nr FHI

Prosjekt nr FHI Administrative bestemmelser Varekjøp K902 Kontorinnredning, prosjektkontor Prosjekt nr. 11979 FHI Prosjektkontor Victoria terrasse Kontorinnredning Vedlegg 4 Administrative bestemmelser Alle kontrakter.

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Fylke dato: 02.05.2012 Filnavn: 0-6-2 PA-bok FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 39990 Vestby vgs ventilering av teknisk etasje 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet

Innholdsfortegnelse: 3.parts kontroll av teknisk dokumentasjon. Delprosjekt Tunnel D&B, Follobaneprosjektet Side 1 av 5 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 2 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 2 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 2

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer:

Ytelsesbeskrivelse for byggeleder for prosjektnr/navn: Kontraktsnummer: YTELSESBESKRIVELSE FOR BYGGELEDER BL 1. GENERELT 1.1 SHA-koordinator Være ansvarlig SHA-koordinator for utførelse (KU) iht. byggherreforskriften. 1.2 Kvalitetsplan Implementere en kvalitetsplan for å sikre

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YT-PGK YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) Prosjekt 12416 KHiB Kunst- og designhøgskolen i Bergen Dato: 2013-10-04 Saks- og dokumentnr: 201302250-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN

RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN PROSJEKTNR. 1 NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN TILBUD NR. 1 RÅDGIVERTJENESTER NYTT SYKEHJEM ANDSLIMOEN ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENES REPRESENTANTER... 3 2

Detaljer

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg

BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER. SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg BONDEN SOM BYGGHERRE BYGGEPROSESSEN - SUKSESSKRITERIER SKJETLEIN, Grønt kompetansesenter 05.02.2015 Bjørn Garberg rådgiver landbruksbygg 1 10 KRITERIER FOR SUKSESS OPPSTARTSMØTE OG BYGGEMØTER FRAMDRIFT

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold

C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser. Innhold Statens vegvesen Region Øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 2 2 Kvalitetssikring... 2 2.1 Kvalitetsplan... 2 2.2 Dokumentasjon... 2 2.2.1 Sjekklister... 2 2.2.2

Detaljer

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK)

PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR (YT-PGK) YTELSESBESKRIVELSE FOR PROSJEKTERINGSGRUPPE- KOORDINATOR () Prosjektnr: Prosjektnavn: TP 10887 / DP10931 UMB Urbygningen Dato: 2013-01-25 Saks- og dokumentnr: 201202712-1 Side 1 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om Utblokking

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Kapittel: D. Planprogram for kommunedelplan Nykirke - Barkåker Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser

Innholdsfortegnelse: Kapittel: D. Planprogram for kommunedelplan Nykirke - Barkåker Spesielle kontraktsbestemmelser og oppdragsspesifikke bestemmelser Side 1 av 11 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 0. D0 Orientering om kapittel D Oppdragsspesifikke bestemmelser... 3 1. D1 Kontraktsbestemmelser... 3 1.1 Habiltetskrav og taushetsplikt... 3

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405 Markedsområde Hålogaland Ombygging drenering og oljeutskiller fra stasjon Leknes Prosjekt 2015-153 Kontraktsnummer 2015/1035 INNHOLD

Detaljer

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER

GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side 1 av 7 Tromsø kommune Bok 2: GENERELLE KONKURRANSEREGLER OG FORRETNINGSRUTINER Bok 2: Generelle konkurranseregler og forretningsrutiner Side

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET

Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Bilag A 2 ORIENTERING OM KONTRAKTSARBEIDET Orientering om kontraktsarbeidet 1 GENERELT skal som tiltakshaver bygge nytt anlegg med varmtvannsbasseng på tomt ved Ålesund sjukehus. I den sammenheng ønsker

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8405-8407 Prosjektnavn: Ulsnes ny flytebrygge Prosjektnummer: 540121 Kontraktsnummer: 420240 Versjonsdato 17.12.2014 Side: 1 av 6 INNHOLD

Detaljer

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER

PROSJEKT NR MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER Vår dato: 30.03.2017 Vår referanse: PROSJEKT NR. 1132301 MANDAL K202 TILLEGGSFUNKSJONER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr.: 0 MAL GODKJENT DATO: 29.11.2005 GODKJENT AV DOKUMENTEIER: B-direktør

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

KONTRAKTSBESTEMMELSER

KONTRAKTSBESTEMMELSER Kontraktsbestemmelser NS 8407 1 B KONTRAKTSBESTEMMELSER B.1 Alminnelige kontraktsbestemmelser Som alminnelige kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 (Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Fornyelse av Sea King hangar, Sola Prosjektnummer Kontrakt

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Fornyelse av Sea King hangar, Sola Prosjektnummer Kontrakt KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 Fornyelse av Sea King hangar, Sola Prosjektnummer 2485163 Kontrakt 420001 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt...

Detaljer

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID

Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Vedlegg 4 - OVERLEVERING AV KONTRAKTSARBEID Ferdigmelding Ferdigmelding leverandør/entreprenør Leverandøren skal oversende skriftlig melding til byggherren med varsel om når kontraktsarbeidet vil bli ferdigstilt

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE

PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Vår dato: 11.09.15 PROSJEKT UU 2015 HØGSKOLEN I GJØVIK LANDSKAPSARBEIDER Vår referanse: 201501658 FORRETNINGSRUTINER FOR TOTALENTREPRISE Versjon nr. 1 1 KOMMUNIKASJON 1.1

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

UiO drifter og forvalter m2 egne bygninger, og ca m2 leide arealer. Det skjer kontinuerlig endringer i arealene.

UiO drifter og forvalter m2 egne bygninger, og ca m2 leide arealer. Det skjer kontinuerlig endringer i arealene. VEDLEGG 1 KRAVSPESIFIKASJON RÅDGIVNINGSTJENESTER SENTRAL DRIFTSKONTROLL INNHOLD: 1.1 INNLEDNING... 1 1.2 BEMANNING... 1 1.3 KOMPETANSEKRAV... 1 1.4 RESPONSTID... 2 1.5 SPRÅK... 2 1.6 GENERELLE OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X

2.1 Delta i prosjekteringsmøter X X Pålegges ved behov. 2.5 Utarbeide riggplan Riggplan X X YTELSESSPESIFIKASJON FOR BYGGELEDER - BL 1. ORGANISERING 1.1 I henhold til Forskrift om srhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften) av 21. april 1995, være koordinator

Detaljer

Tilbud nr Prosjekt Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Forsvarsbygg Utvikling Vest

Tilbud nr Prosjekt Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER. Forsvarsbygg Utvikling Vest Tilbud nr 480318 Prosjekt 2485063 Oppgradering av UVB bunker KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Forsvarsbygg Utvikling Vest 0 For tilbud 480318 22.03.2011 LLA BST Revisjon Revisjonen

Detaljer

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring

SHA PLAN. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD. Side 1 av 7. Versjon / ajourføring SHA PLAN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Prosjektnavn: Demontering av gammelt isvannsanlegg HKD Versjon / ajourføring 05 04 03 02 Versjon Nr. Dato Beskrivelse av endring (punkt) Utarbeidet av

Detaljer

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066

Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Teknisk kvalitetskontroll i kvalitetssystemet, Hb151, Hb066 Oslo 11.10.2011 Liv Nordbye Byggherreseksjonen, Vegdirektoratet Her angir Hb 151 konkrete krav Gjennomføre utbyggingsprosjekter Følge opp utførelsesentreprise

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Prosjektnavn: Prosjektering NAWSARH-fastland

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS Prosjektnavn: Prosjektering NAWSARH-fastland KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8401 Prosjektnavn: Prosjektering NAWSARH-fastland Prosjektnummer: 2423022 Kontraktsnummer: 420042 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING...

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Vedlegg G Administrative bestemmelser 2014-04-14 Oppdragsnr.: 5140677 Innhold 1 Entreprenørens organisering 3 1.1 Byggherrens organisasjon 3

Detaljer

E Levering og montering av høydehinder

E Levering og montering av høydehinder E18-201002310 Levering og montering av høydehinder Parsell E18 Nordre Vestfold Prosjekteringsfase og byggefase Dato:21.04.10 Kvalitetsplan (inkl. Prosjektstyringsplan) Side 1 Maldato: Sept. 08 Statens

Detaljer

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Vedtatt 27.5.2010 KONTRAKT FOR OSLO KOMMUNES KJØP AV BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr./personnr.:. om utvidelse av slamlager Badstua

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen vgs - adkomstsone Prosjektadministrativ håndbok PA-bok 31181 Bjørkelangen videregående skole adkomstsone Dato: 7. mai 2012 Dok 0.6.1 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner

BOK 0. Prosjektadministrative rutiner BOK 0 Prosjektadministrative rutiner Fakkel for deponigass - Rommen avfallsdeponi Prosjektnummer 11302000 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELL ORIENTERING... 3 1.1 BOK 0... 3 1.2 BYGGHERRENS ORGANISASJON...

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT Kontrakt: Leverandør: MÅNEDSRAPPORT Nr. > År < > Mnd. <

MÅNEDSRAPPORT Kontrakt: Leverandør: MÅNEDSRAPPORT Nr. > År < > Mnd. < Side 1 av 5 PROSJEKT OG UTBYGGING MÅNEDSRAPPORT Kontrakt: Leverandør: MÅNEDSRAPPORT Nr. > År < > Mnd. < 0. SAMMENDRAG 0.1 Nøkkeltall budsjett/ påløpt (Akkumulerte verdier. Tallene oppgis i hele tusen)

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Forretningsrutiner og spesielle krav for K205

Forretningsrutiner og spesielle krav for K205 PROSJEKT: KONTRAKT: 12370 CAMPUS ÅS SLP K205 RIVING ARKIV: DL201402746 DATO: 1.11.2014 Forretningsrutiner og spesielle krav for K205 Forretningsrutiner og spesielle krav for K205 Side 1 av 11 Innhold 0

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen

Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen Prosjektets møteoversikt, versjon 01 Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av gymbygningen - 11350019 Utfyllende krav til noen av møtene som er listet opp i Bok 0 kapittel 3.3 Møtestruktur Møter skal

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rehabilitering av vann- og avløpsledninger

Detaljer

Statens vegvesen Region øst C3-1 E16 Bagn - Bjørgo Forberedende arbeider. C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser

Statens vegvesen Region øst C3-1 E16 Bagn - Bjørgo Forberedende arbeider. C Kontraktsbestemmelser C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Statens vegvesen Region øst C3-1 C3 Spesielle kontraktsbestemmelser Innhold 1 Samhandlingsprosess... 3 2 Kvalitetssikring... 3 2.1 Kvalitetsplan... 3 2.2 Dokumentasjon... 3 2.2.1 Sjekklister... 3 2.2.2

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001

KRAVSPESIFIKASJON FDVU KS 9001 INNHOLD: 1 INNLEDNING/HENSIKT... 2 2 GENERELT... 2 3 DOKUMENTASJON... 2 4 TESTPERIODE... 3 5 OPPLÆRING... 4 6 MAPPESTRUKTUR MED INNHOLD... 4 7 LOVER, FORSKRIFTER OG VEILEDERE... 5 8 ENDRING OG HISTORIKK...

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Reparasjon av veidekke(asfaltering) Rammeavtalenummer: (Anskaffelse

Detaljer

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014

Kontraktnummer Anskaffelse 71/2014 KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune Vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Rehabilitering av Oksefontenen på Torshov

Detaljer

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER Anskaffelse 203 /2013. Vedlegg 5 KONTRAKT nr???? Utkast til Avtaledokument basert på NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:.

Detaljer

Avtale for HMS-koordinator for gjennomføringsfasen (KG) med fullmakt og ytelsesbeskrivelse: Oppgadering UVB Bunker

Avtale for HMS-koordinator for gjennomføringsfasen (KG) med fullmakt og ytelsesbeskrivelse: Oppgadering UVB Bunker Side 1 av 5 Dette er en avtale med fullmakt og ytelsesbeskrivelse mellom prosjektleder/delprosjektleder (PL) og koordinator i gjennomføringssfasen (KG) i henhold til Forskriften om sikkerhet, helse og

Detaljer