Krav til entreprenørens byggeprosess

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Krav til entreprenørens byggeprosess"

Transkript

1 Vedlegg 08 Krav til entreprenørens byggeprosess Tilbygg nye sykehjemsplasser September

2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø Ytre miljø Rent, tørt bygg RTB Kvalitetssikring og avviksbehandling Ivaretakelse av tekniske grensesnitt ved utførelsen av arbeidene Ferdigstillelse og overlevering av entreprisen Dokumentasjon av kontraktsoppfyllelse Planlegging og styring av framdrift Krav til planleggingsverktøy Måling og rapportering av framdrift Styring av framdrift Beslutningsplaner Dokumentert oppfyllelse av frister i kontrakten Økonomistyring og endringshåndtering Endringsliste Entreprenørens endringsforslag / pristilbud Varsel og krav fra entreprenøren Fakturering Styringsgrunnlag for rapporteringen Rapportering fra entreprenøren Rapporteringsperiode og cut-off Periodisk rapportering Rapportering til Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) Rutiner for korrespondanse Generelle krav til korrespondanse inkl. digitale formater Forsendelse av korrespondanse Rutiner for møter Oppstartsmøte og kontraktsgjennomgang Byggherremøter Byggemøter Fremdriftsmøter Samordningsmøter Kvalitetssikrings- / avviksmøter Særmøter Rutiner for dokumentstyring og distribusjon av teknisk dokumentasjon Prosjekthotell

3 1. SHA helse, sikkerhet og arbeidsmiljø I byggherrens SHA - plan er det beskrevet hvordan sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas i byggeprosjektet. Det henvises til SHA plan, som er en del av tilbudsgrunnlaget. 2. Ytre miljø I byggherrens miljøoppfølgingsplan (MOP) er det beskrevet hvordan hensynet til ytre miljø skal ivaretas i byggeprosjektet. Det henvises til MOP- plan, som er en del av tilbudsgrunnlaget. 3. Rent, tørt bygg RTB For de arbeider hvor det er relevant skal entreprenøren sørge for å oppfylle kravene til rent, tørt bygg i henhold til RIF s håndbok Rent Tørt Bygg, forebyggende helsevern i bygninger, 2. utgave Entreprenøren må blant annet legge opp til byggeprosesser som sikrer mot fuktinntrengning, og sikrer mot innebygging av fukt og støv i byggeperioden. 4. Kvalitetssikring og avviksbehandling Entreprenøren skal benytte et kvalitetssystem tilsvarende kravene i NS-EN ISO 9001: 2000, Systemer for kvalitetsstyring krav, for planlegging, styring og kontroll av kvaliteten på sin leveranse. Kvalitetsplanen (jf. ISO 10005:2005) er det aktive hoveddokumentet for styring av kvalitetsarbeidet i entreprisen. Kvalitetsplanen skal blant annet gi anvisning på kvalitetskontroll og kvalitetssikring av både de arbeidsprosesser som benyttes og de produkter som framstilles. Prosedyrer, instrukser, kontrollplaner og sjekklister samt planer for revisjon, verifikasjon og validering er viktige dokumenter i kvalitetsplanen. Kvalitetsplanen skal omfatte arbeid utført i egen produksjon så vel som i underentreprise. Fyllestgjørende kvalitetsplan skal være forelagt for byggherren før produksjonen i entreprisen starter. Kvalitetssystemet skal også inneholde rutiner for avviksbehandling som blant annet sikrer at alle avvik fra spesifiserte krav og utførelse blir registrert og tiltak iverksatt for å fjerne avviket som er avdekket. Foreslåtte tiltak skal fremlegges byggeherre for godkjenning. Kvalitetssystemet skal også vise hvordan entreprenøren skal evaluere og forbedre sine arbeidsprosesser når slik forbedring er påkrevet. Som del av kvalitetssikringen skal entreprenøren spesielt legge vekt på en detaljert gjennomgang av arbeidene og de produksjonsprosesser som skal benyttes slik at disse er godt kjent både for de som skal lede og utføre arbeidet. Team skal bygges og samarbeid utvikles. Slik samarbeidsutvikling omfatter både egne ansatte, underentreprenører, sideentreprenører og byggherrens representanter. Aktiviteter som er nødvendige for å få dette til, skal være en prioritert del av arbeidet i kontrakten. 3

4 Byggherren skal ha full og uhindret tilgang til entreprenørens kvalitetssystem og kvalitetssikringsarbeid. Entreprenøren skal rettlede og bistå byggherren ved slik gjennomgang. Likeledes skal entreprenøren bistå byggherren ved dennes kvalitetskontroll når dette er etterspurt. Byggherren har ubegrenset rett til å gjennomføre kvalitetskontroll, revisjon, verifikasjon og validering av entreprenørens virke i entreprisen. 5. Ivaretakelse av tekniske grensesnitt ved utførelsen av arbeidene Entreprenøren plikter selv aktivt å søke informasjon og avklaring med alle relevante grensesnittsaktører hvor hans arbeider har et grensesnitt mot andre leveranser. Grensesnittene skal håndteres på slik måte at prosjektets funksjonelle og kvalitative krav blir oppfylt. Entreprenøren må også innrette sine arbeider på en slik måte at også de andre leverandørene i grensesnittet får utført sine arbeider på en hensiktsmessig måte. Det skal tilstrebes et samarbeid som gir en samlet sett hensiktsmessig utførelse. Entreprenøren kan ikke påregne at dette er den mest rasjonelle måten å utføre eget arbeid på. 6. Ferdigstillelse og overlevering av entreprisen Entreprenøren skal aktivt drive fram en styrt og kvalitetssikret ferdigstillelse av sine kontraktsarbeider slik at disse kan leveres til avtalt tid med forutsatt kvalitet. Ferdigstillelsesprosessen skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med de aktører entreprenøren har grensesnitt mot. Skjematisk skal ferdigstillelsesprosessen inneholde følgende trinn, som også skal vises i framdriftsplanen: 1) Egenkontrollbesiktigelse entreprenøren besiktiger eget arbeid og utarbeider aksjonsliste for komplettering og feilretting. Etterfølgende utførelse av kompletterende arbeider og feilretting. 2) Forhåndsbesiktigelse av arbeidene sammen med byggherrens representant Byggherrens byggeleder leder besiktigelsen og utarbeider mangelliste. Entreprenøren utfører mangelutbedring. 3) Idriftsettelse av eventuelle tekniske anlegg utføres av den enkelte leverandør / entreprenør. 4) Innregulering og uttesting av eventuelle tekniske anlegg hver for seg inkludert eventuell feilretting - utføres av den enkelte leverandør / entreprenør. 5) Integrasjonstester ledes av den som er utpekt som integrasjonsansvarlig med deltakelse fra alle de leverandører / entreprenører hvis leveranser er berørt av integrasjonstesten. Utbedringer og justeringer etter integrasjonstest og eventuelt ny integrasjonstest. 6) Overlevering av dokumentasjon som bekrefter fullstendig oppfyllelse av kontraktsmessig leveranse inkludert tillatelser og godkjenninger som entreprenøren er tillagt kontraktsmessig ansvar for. Dokumentasjonen skal leveres jfr. Kontraktsbestemmelsene. 4

5 7. Dokumentasjon av kontraktsoppfyllelse Senest en uke før overlevering av kontraktsarbeidene skal entreprenøren levere byggherren dokumentasjon som bekrefter fullstendig oppfyllelse av kontraktsmessig leveranse inkludert tillatelser og godkjenninger som entreprenøren er tillagt kontraktsmessig ansvar for. Dokumentasjonen skal leveres samlet og være sammenstillet med innholdsfortegnelse, sortert kapittelvis og paginert slik at det er lett å orientere seg og finne fram i materialet. Dokumentasjonen skal oversendes elektronisk i PDF-format til: Tillatelser, godkjenninger, sertifikater og lignende dokumentasjon skal også leveres i original. Nedenfor er gitt en del eksempler på dokumentasjon som vil være nødvendig for å bevise at kontrakten er oppfylt fullt ut. Listen er ikke uttømmende. Entreprenøren oppfordres til å forelegge sitt forslag til dokumentasjonsomfang for byggherren tidlig i kontraktsforløpet. Leveranseomfang: Kvalitetskontroll: Oppfyllelse av funksjonskrav: Oppfyllelse av miljøkrav: Oppstillinger som viser at utstyr og inventar er levert fullt ut, kvitteringer for levert FDV-dokumentasjon og utført opplæring av driftspersonalet samt oppstilling av eventuelle restanser i leveransen. Kontrollerklæringer, signerte kontrollplaner og sjekklister, signerte logger som viser at registrerte avvik er lukket og opplisting av eventuelle gjenstående avvik, samsvarserklæringer med mer. Dokumentasjonen skal også vise hvilke kvalitetskrav som er stillet til leveransenes overflater og toleranser. Materialsertifikater og lignende som bekrefter at leverte materialer og produkter oppfyller de krav som er stillet til brannmotstand, lyddemping (luftlyd, strukturlyd, trinnlyd), akustisk demping, bæreevne, tetthet (regn, vind, damptrykk, overflatevann, grunnvann), universell utforming, sikkerhet, brannvern og rømning, dørfunksjon støyavgivelse, lufthastighet, temperatur, luftfuktighet automasjon og regulering, inneklima, el sikkerhet og virkning, adgangskontroll, brannvarsling, innbruddsalarm, ITV, antenneanlegg, solskjerming, SD, heis, nødlys, reservekraft, UPS, IKT og lignende. Likeledes at utførelsen samsvarer med forutsetningene for produktenes godkjenning. Prøving, kontroll og annen verifikasjon som bekrefter at funksjonelle krav er oppfylt og at leveransen virker etter hensikten. Erklæringer, kontrollplaner, sjekklister, sertifikater, måleprotokoller og lignende som bekrefter at kontraktens krav til miljøoppfølging er ivaretatt. 5

6 Dokumentert idriftsettelse: Ytelsesbaserte målinger: Tester: Tillatelser og godkjenninger: Levering av FDV-dokumentasjon: Dokumentasjon som viser at anlegg og installasjoner er satt i drift på en kontrollert måte med registrering av funksjonalitet og effekt. Slik dokumentasjon kan blant annet være oppstartsprosedyrer, kontrollister, registreringer av strømstyrke og effekter, kapasitetsmålinger, I/O lister med mer. Entreprenøren skal foreta kontroll og innregulering av de leverte anleggene og måle oppnådde ytelser for å dokumentere at leveransene oppfyller de krav som er stillet. Eksempler på slike målinger kan være luftmengder, vannmengder, temperatur, fuktighetsnivåer, hastigheter, effekter og lignende. Entreprenøren skal gjennomføre og dokumentere de tester som er nødvendig for å bevise at leveransene er i den stand som er avtalt i kontrakten. Dette omfatter både tester av de enkelte anlegg og installasjoner hver for seg, og integrasjonstester. Aktuelt for slik integrasjonstesting kan være brannvern, rømning, sikkerhet og røykventilasjon. Registrering, styring og varsling via sentral driftskontroll samt adgangskontroll, overvåking, tyverialarm og sikringstiltak kan være andre slike testområder. Testingen skal være så omfattende at entreprenøren kan dokumentere at kontraktens krav er oppfylt. Testene skal baseres på scenariobeskrivelser og I/O lister. Hendelsesforløp skal registreres. Kontraktskravene skal identifiseres i dokumentasjonen og oppfyllelse av disse skal klart framgå. Det utarbeides egen protokoll fra alle tester. Som del av sin dokumentasjon for kontraktsoppfyllelsen skal entreprenøren framskaffe alle de offentlige tillatelser og godkjenninger som tilligger entreprenøren i kontraktsforholdet. Eksempler på slike vil være midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, heiskontrollens godkjenning, næringsmiddeltilsynets godkjenning, godkjenning fra vegmyndighetene, kommunale vann- og avløpsetater, offentlige tilsyn med mer. Entreprenøren skal utarbeide og levere en rapport som beskriver de krav kontrakten stiller til leveranse av FDVdokumentasjon og hvordan disse kravene er oppfylt. Leveransens omfang skal beskrives og kvantifiseres. Likeledes hvordan dokumentasjonen har blitt utarbeidet og kontrollert i forhold til kontraktskravene, hvordan materialet er levert, til hvem og i hvilket omfang. 6

7 Opplæring av driftspersonalet: Entreprenøren skal dokumentere at avtalt opplæring er gitt til driftspersonalet. Dette kan gjøres ved at omforent opplæringsplan leveres i kvittert stand fra alle som skal motta opplæringen. 8. Planlegging og styring av framdrift 8.1. Krav til planleggingsverktøy Planer og framdriftsrapporter skal leveres til byggherren på elektronisk form som kan importeres i byggherrens planverktøy. Entreprenøren skal i tillegg levere papirkopier dersom byggherren ber om dette. Entreprenørens plansystem skal omfatte planlegging, styring og kontroll av fremdrift og ressurser, herunder bemanning for kontraktsarbeidet. Plansystemet skal til en hver tid sikre styring og kontroll av framdrift, kvantiteter og bemanning på alle nivå. Godkjente endringer i kontraktsarbeidet skal innarbeides i plangrunnlaget. Byggherren benytter Safran Project (og Microsoft Project 2010, eller nyere versjon), som sitt planverktøy. Entreprenørens plansystem skal muliggjøre elektroniske utveksling av informasjon med byggherrens plansystem. Som et minimum skal plansystemet tilfredsstille disse krav: Systemet skal inneholde logisk nettverk, nødvendig slakk, tidsanalyse og entydig aktivitetskoding. Det skal være brukerfelt for identifisering og sortering av data innen planhierarkiet, prosjektnedbrytningsstruktur, fag, fysisk område, system etc. Systemet skal inneholde rapportgenerator med tabellariske og grafiske rapporter (Gannt, S-kurve og histogram) med sorteringsmuligheter som nevnt over Måling og rapportering av framdrift Framdrift måles som virkelig produksjon (verdiskapning) i form av kontraktsmengder. Ved rapportering skal oppnådd framdrift sammenlignes med planlagt framdrift. Framdriftsregistreringen utføres ved cut-off for hver rapporteringsperiode som er den siste dagen i mnd. Det skal utføres en registrering av utført mengde for hver aktivitet som har blitt produsert i perioden Styring av framdrift Entreprenøren skal styre ressursinnsatsen for utførelse av kontraktsarbeidene slik at framdriften for den enkelte aktivitet ikke på noe tidspunkt avviker mer enn 10 prosentpoeng fra planlagt framdrift og alle frister i kontrakten blir oppfylt. 9. Beslutningsplaner Entreprenøren skal utarbeide planer for den beslutningsframdrift han etterspør av byggherren. Planene skal minst identifisere beslutningstema, beslutningsunderlag som entreprenøren framskaffer, frister for levering av beslutningsunderlag og beslutninger samt de personer som er ansvarlige for leveranser og beslutninger. 7

8 10. Dokumentert oppfyllelse av frister i kontrakten Ved passering av kontraktsfestede frister skal det registreres ved protokoll om fristen er oppfylt eller ikke. Det påhviler entreprenøren å innkalle byggherren til registrering av milepælsoppfyllelse. Innkalling skal sendes en uke i forveien. Ved manglende innkalling anses fristen som oversittet. Ved besiktigelse skal det registreres om fristen er oppfylt eller ikke. Byggherren fører protokoll fra besiktigelsen som skal konkludere med hensyn til fristens oppfyllelse. Dersom fristen ikke er oppfylt skal entreprenøren snarest mulig utføre de arbeider / ytelser som manglet for innfrielse av fristen og innkalle byggherren til ny besiktigelse slik at det blir protokollført på hvilket tidspunkt den aktuelle milepæl i framdriften ble nådd. 11. Økonomistyring og endringshåndtering Regler for endringsbehandling i kontrakten følger av kontraktsbestemmelsene Endringsliste Byggherren benytter endringsliste som skjema for dokumentasjon og spesifikasjon av endringer. Ved utarbeidelse av endringslisten fyller byggherren også ut enhetspriser fra kontrakten. Entreprenøren skal prise alle nye poster på utførelsesdagens prisnivå og returnere til i PDF-format. Entreprenøren skal i normaltilfellet besvare endringslisten innen åtte arbeidsdager fra mottagelsen Entreprenørens endringsforslag / pristilbud Dersom entreprenøren på eget initiativ framsetter endringsforslag eller pristilbud, skal slike oversendes til i PDF-format Varsel og krav fra entreprenøren Entreprenøren skal oversende sine varsler og krav til i PDF-format Fakturering Fakturering utføres en gang pr. måned. Ordinære avdrag på kontrakten, tilleggsbestillinger og eventuelt beregnet lønns- og prisstigning skal faktureres på separate fakturaer. For tilleggsbestillinger utarbeides en faktura for hver bestilling. Ved avdragsfakturering skal det av fakturaen framgå gjeldende bestillingssum, opparbeidet beløp bilagt spesifisert avregning, innestående beløp, tidligere utbetalt, merverdiavgift og fakturabeløp. Fakturaer stiles og sendes i henhold til PA-bok for byggefasen. Fakturaer behandles av byggherren i henhold til PA-bok for byggefasen Styringsgrunnlag for rapporteringen Entreprenøren skal ajourføre sitt prosjektregnskap og økonomiske prognoser slik at han kan levere komplett og ajourført rapportering på slik måte som det er krevet i kontrakten. 8

9 12. Rapportering fra entreprenøren Rapporteringsperiode og cut-off Rapporteringsperioden er en måned. Cut-off er siste søndag i måneden. Rapport sendes fredag i påfølgende uke. Perioden juli og august leveres samlet Periodisk rapportering Prosjektets status skal rapporteres i henhold til prosjektets rapportmal. Annen rapportmal kan benyttes etter godkjenning av byggherren. Ivaretakelse av ytre miljø, rent, tørt bygg (RTB) samt sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal rapporteres i samme skjema. Rapportene skal sendes i PDF-format Rapportering til Skattekontoret for utenlandssaker (SFU) Entreprenøren skal rapportere alle avtaleforhold med underentreprenører og all bruk av utenlandsk arbeidskraft til Sentralskattekontoret for Utenlandssaker innenfor de frister og det regelverk som myndighetene til enhver tid gjør gjeldende. Entreprenøren skal påse at dette etterleves i alle ledd nedover i kontrakts- og avtalekjeden. Eventuelle bøter, mulkter, gebyrer eller lignende reaksjoner fra myndighetene som følge av mangler ved entreprenørens rapportering vil bli videreført til entreprenøren. Entreprenøren skal oversende kopi av all rapportering til SFU til byggherren. Entreprenøren skal også ha tilgjengelig en oppdatert liste over alle medarbeidere som deltar i kontraktsarbeidet. Av listen skal det framgå navn og personalia, nasjonalitet, stilling, firma samt start og sluttidspunkt for vedkommende på byggeplassen. Entreprenøren er ansvarlig for at alle utenlandske entreprenører eller ansatte som skal utføre deler av kontraktsarbeidet i Norge har gyldig arbeids- og oppholdstillatelse før arbeidet påbegynnes. 13. Rutiner for korrespondanse Generelle krav til korrespondanse inkl. digitale formater All korrespondanse i byggesaken skal oversendes elektronisk som MS Office-fil eller i PDFformat. For de forhold der det kan være nødvendig å bevise dokumentets ekthet, må dette også oversendes pr. post. Korrespondansen skal være merket med byggherrens prosjektnavn, det vil si Sorteringsanlegg ROAF, samt kontraktsnummeret. Hvert dokument skal kun omhandle én sak Forsendelse av korrespondanse All korrespondanse fra entreprenøren inkl. fakturaer stiles til byggherren og oversendes elektronisk til byggeleder på ÅF Advansia AS Postboks Lysaker 9

10 14. Rutiner for møter Oppstartsmøte og kontraktsgjennomgang Ved oppstart av kontrakten vil byggherren avholde oppstartsmøte for gjennomgang av kontraktskrav, rutiner og atferdsregler sammen med entreprenøren. Det skal settes av tid for en grundig gjennomgang av kontrakten. Kontraktsgjennomgangen skal ha så bred deltakelse at den bidrar til god kontraktsforståelse i alle ledd både i entreprenør og byggherreorganisasjonen Byggherremøter Gjennomføres jfr. Kontraktsbestemmelser Byggemøter Byggherremøtet er det overordnede møtet for regelmessig kontakt mellom byggherre og entreprenør i utførelsesentreprisekontrakten (en eller flere entreprenører kan delta i møtet). Møtene avholdes hver 14. dag. Møtene innkalles, ledes og refereres av byggherren ved byggeleder. Entreprenøren plikter å delta med representant som er bemyndiget til å opptre fullt ut på vegne av entreprenøren innenfor rammene av møtet Fremdriftsmøter Fremdriftsmøtet er byggherrens overordnede møte for ledelse og koordinering av fremdriften av arbeidene på byggeplassen i entreprisekontraktene. Møtene avholdes hver 14. dag. Møtene innkalles, ledes og refereres av byggherren. Entreprenørene plikter å delta med representanter som er bemyndiget til å opptre fullt ut på vegne av entreprenørene innenfor rammene av møtet. Entreprenørene plikter å rapportere fremdriftsstatus 2 dager før hvert møte samt aktivt bidra til å planlegge/koordinere neste periodes aktiviteter på byggeplass i de tilfeller hvor flere aktører har samproduksjon innenfor ett område Samordningsmøter Når flere entreprenører er til stede på byggeplassen samtidig, skal det avholdes samordningsmøter minst hver annen uke for samordning av verne- og sikringstiltak på byggeplassen. Samordningsmøte avholdes i tilknytning til vernerunder Kvalitetssikrings- / avviksmøter Ved behov vil byggherren innkalle til, lede og referere kvalitetssikrings- / avviksmøter for gjennomgang og behandling av kvalitetssikring og kvalitetsavvik i kontraktens leveranser Særmøter Særmøter innkalles ved behov. Innkaller er også ansvarlig for møteledelse og referat. 15. Rutiner for dokumentstyring og distribusjon av teknisk dokumentasjon Entreprenøren må etterleve prosjektets krav til dokumentformat, -identifikasjon, -merking, styring og distribusjon. Eksempler på slike kan være: Kodemanual Krav til FDV-dokumentasjon Identifikasjons- og merkesystem for utstyr og installasjoner Nummereringssystem for digitale formater og teknisk dokumentasjon 10

11 Krav til dokumentplan og distribusjon av teknisk dokumentasjon Krav til DAK og DAK-manual 16. Prosjekthotell Prosjektet skal bruke prosjekthotell og alle entreprenører må belage seg på dette som lagrings og eventuelt distribusjonsmedium for saksdokumenter. Arbeidstegninger distribueres kun via prosjekthotellet. Den enkelte entreprenør må selv besørge plotting og distribusjon av arbeidstegninger og andre dokumenter fra prosjekthotellet. I første omgang skal prosjekthotellet benyttes til lagring av følgende dokumenter, men byggherren forbeholder seg retten til å begrense eller utvide bruken: Arbeidstegninger, skjemaer og tabeller Fremdriftsplaner Møtereferat Avviksmeldinger Endringslister Rapporter Tilgjengelighet til dokumenter i prosjekthotellet styres av byggherren. 11

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser

Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen. Vedlegg 07 PA-BOK. Tilbygg nye sykehjemsplasser Vedlegg 07 PA-BOK Tilbygg nye sykehjemsplasser September 2014 Innholdsfortegnelse 1. Ajourføring og distribusjon... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Distribusjonsliste...3 2. Orientering... 4 2.1 PA-bok for byggefasen...4

Detaljer

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag H ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 INNLEDNING... 3 2 PROSJEKTORGANISASJON... 3 2.1 ORGANISASJON... 3 3 ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 3 3.1 GENERELT... 3 3.2 PARTENES REPRESENTANTER...

Detaljer

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.

PA- RUTINER. Prosjekt: Råholt ungdomsskole - RUSK. PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12. PA- RUTINER PROSJEKT: Råholt ungdomsskole - RUSK OPPDRAGSGIVER: Eidsvoll kommune DATO: 10.12.13 INNHOLD 0 RUTINER 3 0.1 GENERELT 3 0.2 WEB -BASERT DOKUMENTHOTELL 3 0.3 PROSJEKTERINGSRUTINER 3 1 ORGANISASJON

Detaljer

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP

KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP GYLDIG FRA: FILNAVN: KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER VAREKJØP.DOC DOK.-EIER: HES GODKJENT: KOL VERSJON: 09 VERSJONSDATO: 09.06.2010 BILAG D KON C16 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER for VAREKJØP 9 09.06.10

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407. Prosjektnavn Utvidelse av batterilab KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn Utvidelse av batterilab INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Kvalitetsplan... 3 1.3 Kontrollplaner...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III-D ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER NS 8407 Prosjektnavn: Vei Setermoen Skytefelt Prosjektnummer 2455346 Kontraktsnummer 450956 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KVALITETSSIKRING... 3 1.1

Detaljer

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet

OSL T2. Bilag D1. Krav til sikring av kvalitet Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D1 Krav til sikring av kvalitet E05 04.03.11 Mindre tilpasninger. Avvik til Driftssentralen GMTHN GMHHG GMKND E04 05.11.10 Mindre justeringer GMTHN GMRTV GMKND E03

Detaljer

Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17. Byggefasen. Juli og Aug. 2014. Re Omsorgsbygg. 05.09.2014

Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17. Byggefasen. Juli og Aug. 2014. Re Omsorgsbygg. 05.09.2014 Prosjekt- og byggeleder rapport nr.17 Byggefasen Juli og Aug. 2014 Re Omsorgsbygg. 05.09.2014 1 HR Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 STATUS SISTE PERIODE... 3 2 ØKONOMISK OVERSIKT... 3 2.0

Detaljer

De ulike aktørene og deres oppgaver

De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Kursdagene -8. januar 2009 De ulike aktørene og deres oppgaver Byggherreforskriften Ny forskrift forslag om egne kapitler for hver gruppe Tredeling av ansvar Byggherren, 5 m fl Og

Detaljer

Overordnede krav til sluttdokumentasjon

Overordnede krav til sluttdokumentasjon E07 08.11.12 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG A06 24.10.12 For høring GMWEE GMRTV GMFAG E05 11.03.11 For implementering GMWEE GMRTV GMFAG E04 29.10.10 Mindre justeringer GMRTV GMWEE GMFAG E03 26.02.10

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Bymiljøetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Bygging av turvei A10 Sollerudstranda Kontrakt NS 8406:2009

Detaljer

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold

Innhold. Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig. Standardens oppbygging og innhold Innhold Hvorfor en ITB-standard? Hva er målet med standarden? Rollen som ITB-ansvarlig Standardens oppbygging og innhold Hvordan bruke standarden i praktisk prosjektering 07.03.2014 NS 3935 ITB, Integrerte

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-05-01 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ

PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ Prosjektnavn Adresse: Revideringer av planen VERSJ DATO REVISJON OMFATTER UTF AV KONTR GODKJ INNHOLD: 1. FORKORTELSER. DEFINISJONER OG HENVISNINGER 2. BESKRIVELSE

Detaljer

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland

Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter. Vegdrift 2007. Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Kvalitetssystem og kvalitetsplaner for funksjonskontrakter Vegdrift 2007 Rica Hell Hotell, Værnes 13. november 2007 Sjefingeniør Torgeir Leland Mer fokus på kvalitet Riksrevisjonen: Tidligere krav i våre

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger Hvordan sikre god stafettveksling i skillet mellom bygging, overlevering og drift av bygg?, ÅF Advansia Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling)

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Oslo kommune v/vann- og avløpsetaten (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Ullern Bru, kryssing av T-bane Anskaffelse

Detaljer

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7

BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG. Side 1 av 7 BYGGELEDERBOKA SYKEHUSET TELEMARK GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR BYGGELEDEROPPDRAG Side 1 av 7 1. Innhold 2. Partenes samarbeid og gjensidige plikter (NS 8403 pkt 2)... 3 2.1. Reklame (tillegg til

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger

NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger NS6450, prøvedrift av tekniske installasjoner i bygninger, ÅF Advansia Driftskonferansen Oslo 20. nov. 2014 Erfaring Utdanning Siviling. (luftbehandling) Dr.ing. (automasjon/fjernvarme) Prosjektledelse

Detaljer

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg

Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Prøvedrift av tekniske anlegg i bygg Sivilingeniør Erling Malm NKF - Bygg og eiendom 21.10.2014 2 Retningslinjer for prøvedrift av tekniske anlegg i nybygg Prøvedrift skal utføres etter ferdig bygg, men

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven.

TILSYNSRAPPORT. Tilsynet har registrert i alt 6 avvik fra krav etter plan- og bygningsloven. Follo Byggetilsyn Omega AS 1440 DRØBAK Ski, 27. januar 2009 TILSYNSRAPPORT Revisjonstilsyn nr. T_136_08. Foretak nr., Omega AS i tilknytning til byggetiltak i tiltaksklasse 1, arkivsak nr.. Byggetiltaket

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok AFK eiendom FKF 7.02a PA BOK Fylke dato: 25.10.2012 Filnavn: FEF dato: Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: --------- Prosjekt navn: ---------- Merknad: Malen må tilpasses det

Detaljer

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17

Statens vegvesen D2-K - 1 Fellesdokument driftskontrakt veg. D2-K Kvalitetssystem 2014-10-17 Statens vegvesen D2-K - 1 D2-K Kvalitetssystem Kvalitetssystem Ref: kap. C2 pkt. 8, kap. C3 pkt. 7 og kap. C3 pkt. 8.1. Sjekklistepunktene her ligger til grunn for samhandlingsperiodens gjennomgang og

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Omsorgsbygg Oslo KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om to nye person-/sengeheiser på Lambertseter alders-

Detaljer

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker

Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg. Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Overlevering og Prøvedrift Tekniske anlegg Norsk Kommunalteknisk Forening 6 7 feb. Asker Innledning Byggene vi overtar tilfredsstiller ofte ikke våre forventninger. Uforholdsmessig mye tid går med til

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom OMSORGSBYGG OSLO KF (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om Generalentreprise Installasjon av slokkeanlegg i Teisen

Detaljer

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering

Koordinatorskolen. Koordinator og koordinering Koordinatorskolen Koordinator og koordinering Koordinator og koordinering Agenda Koordinator og koordinering Koordinator Koordinering generelt Koordinering prosjekteringsfasen Koordinering utførelsesfasen

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407

KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 KONTRAKT FOR KJØP AV TOTALENTREPRISE NS 8407 mellom Sykehuset i Vestfold HF (heretter kalt byggherren) og Organisasjonsnr. om Nytt Ambulanse bygg / Garasje. Sandefjord. For denne kontrakten gjelder Norsk

Detaljer

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE

HR PROSJEKT AS. HR Prosjekt TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2) AKTØRENE OVERTAGELSE OG DRIFT AV BYGNINGER VELLYKKET FERDIGSTILLELSE HR PROSJEKT AS v/ ARNE SURÉN www.hrprosjekt.no TO VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR GODE DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSKOSTNADER: 1) GJENNOMFØRINGSMODELL 2)

Detaljer

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase

Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Hva er byggeledelse? 03.09.2013 Elisabeth Aase Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Aase Byggeadministrasjon

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag Evaluering av entreprenøroppdrag Dette evalueringsskjemaet er utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) med innspill fra kommuner og berørte bransjeorganisasjoner.

Detaljer

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder

Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Systembeskrivelse av foretakssystem i Mestergruppens huskjeder Dokumentasjon av hvordan Cerum foretaksystem, med lovpålagte rutiner og sjekklister bidrar til oppfyllelse av lov og forskriftskrav Tilpass

Detaljer

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA

FDV-MANUAL. Revisjonshistorikk. Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA FDV-MANUAL Revisjonshistorikk Revisjon Dato Kommentar Ansv. 0.1 04.04.14 Første utkast LKA Dokumentet er utarbeidet av Universitetet i Oslo i perioden november 2013 april 2014>. Lise Katrine Amlie OptioFM

Detaljer

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok

Prosjektadministrativ håndbok PA-bok PA-BOK Dato: 20.11.10 Side: 1 av 14 Prosjektadministrativ håndbok PA-bok Prosjekt nr: 35175 Prosjekt navn: STRØMMEN VGS INNEKLIMAPROSJEKT FASE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING... 7 2.0 ORGANISASJONSPLAN...

Detaljer

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11

NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 NYTT ØSTFOLDSYKEHUS TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2011 STATUS PR. 31.08.11 Side 1 av 6 1. Fremdrift Rapporten dekker perioden 30.04.11 til 31.08.11. Det er forutsatt at prosjektet gjenomføres i henhold til

Detaljer

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER

KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER KONTRAKT NS 8405 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom (heretter kalt byggherren) og (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.:. om (kort beskrivelse av kontraktarbeidet) Kontrakt NS 8405:2008 Norsk bygge-

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø

STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø STAVANGER KOMMUNE Park og vei SHA-PLAN Sikkerhet Helse og Arbeidsmiljø for Tastaveden skolegård Utarbeidet av SiljeKjosavik 15.05.2012 Innholdsfortegnelse 1. Målsetting 2. Orientering om prosjektet 3.

Detaljer

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA

PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA Kontraktsbestemmelser for prosjektering Fyll inn prosjektnummer og navn Fyll inn kontraktsnummer og navn Dato:XXXXX PROSJEKTERINGSHÅNDBOKA HAMMERFEST KOMMUE V/TEKNISK DRIFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune

KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER. Gjemnes kommune KONTRAKT NS 8406 BYGG- OG ANLEGGSARBEIDER mellom Gjemnes kommune og.. (heretter kalt entreprenøren) Organisasjonsnr.: om Rammeavtale (kort beskrivelse av kontraktsarbeidet) Kontrakt NS 8406:2009 Forenklet

Detaljer

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag E6 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik 03 Justert skjema og tekst knyttet til 26.02.2014 LON BEF JAE varsling 02 Rettet

Detaljer

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12.

SHA-plan. SHA-plan. for. Frøya kommune. ved. Sætervågen fiskerihavn. Revisjon nr. 01. Versjon: Utarbeidet av: SHA-plan. Dato: Dokumenttype: 25.06.12. SHA-plan Dokumenttype: Versjon: Dato: Utarbeidet av: SHA-plan 01 25.06.12. Dag Voll SHA-plan for Frøya kommune ved Sætervågen fiskerihavn Revisjon nr. 01 INNHOLD 1. MÅL... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. PRAKTISK

Detaljer

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system

MAKS10 Arkitektkontorets KS-system MAKS10 Arkitektkontorets KS-system Trondheim 14.01.2014 PROGRAM 10:00 Innledning om kvalitetsarbeid internt i bedriften og direkte i prosjekter 10:15 Ansvar myndighetskrav SAK10 10:45 Etablering av et

Detaljer

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast.

Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Praktisk HMS-risikostyring når tid og økonomi er fast. Disposisjon rammebetingelser aktører / samspill Ansvar Foredrag ved senioringeniør Odd Helge Stormark - MULTICONSULT Side: 1 Rammebetingelser tid

Detaljer

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT

Side 1 av 7 Utarbeidet av: /hbo KSM-håndbok nivå I REALISERING AV PRODUKT Side 1 av 7 5.1 Planlegging Weber skal planlegge og utvikle de prosessene som er nødvendig for realiseringen av produkt, herunder: - Kvalitet-, miljømål og produktkrav - Ressurser / aktiviteter som kreves

Detaljer

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS)

Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) R PA bok Sandefjord kommune Lokalmedisinsk senter (LMS) Revisjon -, Dato : 29.08.2014 SIDE 1 AV 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING OG FORMÅL... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Anvendelse... 3 1.3 Terminologi...

Detaljer

Byggherreforskriften Byggherrens plikter

Byggherreforskriften Byggherrens plikter Byggherreforskriften Byggherrens plikter Tom Ivar Myhre HMS-/KS-direktør BackeGruppen Byggherrens hovedplikt 5 Byggherren skal sørge for at hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller

Detaljer

OSL T2. Bilag D11 Prosedyre for behandling av administrativ dokumentasjon

OSL T2. Bilag D11 Prosedyre for behandling av administrativ dokumentasjon Prosjekttittel: OSL T2 Tittel: Bilag D11 Prosedyre for behandling av administrativ dokumentasjon E05 29.04.11 For implementering GMORS GMFLI GMKND E04 03.03.11 For implementering GMTAB GMFLI GMKND E03

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

OSL Terminal 2. Bilag D14. Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik

OSL Terminal 2. Bilag D14. Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik Prosjekttittel: OSL Terminal 2 Tittel: Bilag D14 Prosedyre for bruk av skjemaer for varsling, endringer og avvik E03 07.09.10 Innlagt skjema for bestilling GMRTV GMFLI GMKND E02 08.03.10 Godkjent for bruk

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Kåre Hagen AS Prosjekt- og byggeledelse

Kåre Hagen AS Prosjekt- og byggeledelse Kåre Hagen AS Prosjekt- og byggeledelse SEMINAR BYGGELEDELSE KVALITETSSIKRING I PRAKSIS Arne Surén Oslo, 07. jan 2011 05.01.2011 1 Kåre Hagen AS Etablert i 1961 Oslo Ca 45 ansatte 05.01.2011 2 Kåre Hagen

Detaljer

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE

LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015. Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE LEBESBY KOMMUNE BYGGING AV OMSORGSBOLIGER I KJØLLEFJORD 2014-2015 Innbydelse og konkurransegrunnlag for BYGGELEDELSE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE FORSKRIFT OM OFF. ANSKAFFELSER DEL 1 1. Innbydelse Lebesby kommune,

Detaljer

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar

12-4. Ansvarlig utførendes ansvar 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2016 12-4. Ansvarlig utførendes ansvar I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven 23-6 har ansvarlig utførende

Detaljer

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13

HMS - PLAN. Prosjekt. Side 1 av 13 HMS - PLAN Prosjekt.. Side 1 av 13 IHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1.1 Forord 1.2 Målsetting 1.3 Orientering om prosjektet 1.4 Styrende dokumenter 1.5 Distribusjon 1.6 Informasjon Organisasjonsplan, ansvarsfordeling

Detaljer

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord

SHA-PLAN FOR. Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord SHA-PLAN FOR Prosjekt: Byggherre: Byggeplass: Del 2 av 20008 Strakstiltak Sørum kirkegård Sørum kommunale eiendomsselskap KF Sørum kirkegård, nord Revisjonsoversikt Versjonsnr. Dato Beskrivelse av viktigeste

Detaljer

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner NS6450, prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia 21.09.2015 Prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner Tor I. Hoel, ÅF Advansia, Områdeleder S3 ved T2-prosjektet Oslo Lufthavn

Detaljer

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring

Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Samhandling, kontraktsforståelse og partenes opptreden i kontraktsgjennomføring Torgeir Leland Byggherreseksjonen Vegdirektoratet Statens vegvesen 22.01.2015 Historien startet på Sørlandet i 2007 Driftskontrakter

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner...3 1.2 Om IMB Maskiner...3 1.3 Definisjoner av sentrale begrep

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø

Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø Havne- og farvannsavdelingen Konkurransegrunnlag Del II Dykkerinspeksjon Innseilingen til Florø 2 Innhold 1. Innbydelse... 3 2. Kontraktsbestemmelser... 4 2.1 Norsk standard... 4 2.2 Forsikring... 4 3.

Detaljer

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL. Entreprise M1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser INNBYGDA VANNVERK OG MASKINSENTRAL Entreprise M1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 2 TILLEGG OG ENDRINGER TIL NS 3431... 3 3 SPESIELLE

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 Tilsyn Vedlegg 3.4. Begrepsordliste Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 30.01.2016 2 Begrep Forklaring Kilde Forkortelser fdv pbl. SAK10

Detaljer

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen

Kontraktsbestemmelser. mellom. Skedsmo kommune og. Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen Kontraktsbestemmelser mellom Skedsmo kommune og Transport av brukere til og fra dagsentere i kommunen 2012 1 Innhold 1. Formål... 3 2. Parter og kontaktpersoner... 3 3. Kontraktens varighet... 3 4. Kontrakten...

Detaljer

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven

Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Krav til styringssystem etter plan- og bygningsloven Foretakets system og kontroll Kommunens tilsynsoppgave og Statens bygningstekniske etats oppfølging Hovedutfordringer for entreprenørene Hovedhensikt

Detaljer

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS

AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS AVTALEDOKUMENT MELLOM KRAFTSELSKAP AS OG ENTRERENØR AS FOR DEL 1 - ANLEGG KOMPLETTE ARBEIDER Juni 2008 Sofienlund 0b-Avtaledokument-v0 Side ii INNHOLDSFORTEGNELSE 0 AVTALEPARTER OG REPRESENTANTER... 1

Detaljer

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder

Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder P 75064 KONKURRANSEGRUNNLAG: Vedlegg 5: Ytelsesbeskrivelse for byggeleder Byggeledelse renovering bygg 7, UNN Åsgård BOKEN ER VÅR EIENDOM OG INNHOLDET ELLER DELER AV DETTE KAN IKKE BENYTTES UTEN VÅRT SKRIFTLIGE

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG

BERGEN KOMMUNALE BYGG BERGEN KOMMUNALE BYGG FORRETNINGSRUTINER FOR BYGGEFASEN Rev 20.02.09 INNHOLD: 1. GENERELT...3 2. KORRESPONDANSE...3 3. FAKTURAER...4 4. ATTESTASJONSRUTINER...5 2 1. GENERELT Disse forretningsrutinene er

Detaljer

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging) Del A: RINGSAKER INDUSTRISERVICE TOTAL Prosedyre: KVALITETSHÅNDBOK Nr.: A02 Side 1 av 7 Rev. Nr.: 2 Dato: Des 09 K V A L I T E T S H Å N D B O K (Kapitelinndelingen viser til prosedyrehåndbokas oppbygging)

Detaljer

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE

21.09.2015 STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE STRUKTURERT IDRIFTSETTELSE Strukturert idriftsettelse Hvordan strukturere ferdigstillelsen av et prosjekt Hvilke tiltak bør iverksettes for å bli helt ferdig Ansvar og roller i sluttfasen Overtagelse og

Detaljer

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland.

Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av trasevurderinger, teknisk forprosjekt og reguleringsplan for Bybanen på strekningen Rådal - Flesland. Norconsult AS Postboks 1199 Sentrum Valkendorfsgate 6 5811 BERGEN Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato 200819795-10 SARK-5120 17. juli 2009 HARA Oversendelse av kontrakt for utarbeidelse av

Detaljer

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27.

Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. Overlevering Byggeherrens praktiske erfaring med overtakelse av bygg. God, offentlig prosjektledelse Hvordan? NKF, Konferanse i Drammen 26-27. august 2010 Ketil Asklien, Seksjonsleder Undervisningsbygg

Detaljer

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax.

Generell del Side:1 (7) Dato 30.06.2016 Arkivref. Rissa kommune Kommunalteknikk Rådhusveien 13, 7100 RISSA Tlf. 73 85 27 00 Fax. Generell del Side:1 (7) RISSA KOMMUNE BEHANDLING SIGEVANN ÅLMO DEPONI ENTREPRISE: ANLEGGSARBEIDER MED VA Del 2: Kontraktsgrunnlaget Oppdragsgiver: Rissa kommune Utgave: : 1 Oppdragsgivers repr. Ivar Asbjørn

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Kvalifikasjonskrav og kundekrav ved utbygging av Ofotbanen. Narvik 13.03.13 Stein-Hugo Steffensen

Kvalifikasjonskrav og kundekrav ved utbygging av Ofotbanen. Narvik 13.03.13 Stein-Hugo Steffensen Kvalifikasjonskrav og kundekrav ved utbygging av Ofotbanen Narvik 13.03.13 Stein-Hugo Steffensen Stein-Hugo Steffensen Prosjektleder Jernbaneverket Utbygging Regionale prosjekter Nord Leder av Jernbaneverkets

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464

Avtaledokument. TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten. organisasjonsnummer: 942 110 464 TRONDHEIM KOMMUNE Utbyggingsenheten Avtaledokument Mellom Trondheim kommune som byggherre, organisasjonsnummer: 942 110 464 adresse: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten 7004 Trondheim besøksadresse:

Detaljer

Evaluering av entreprenøroppdrag

Evaluering av entreprenøroppdrag 1. Opplysninger om oppdraget Oppdragsgivers organisasjon 1.1 Oppdragsgiver (virksomhet) 1.2 Prosjektleder for oppdragsgiver 1.3 Oppdragsgivers kontaktperson/prosjekteier Entreprenørens organisasjon Evaluering

Detaljer

Konkurransegrunnlag del III D TILBUD NR.: 490692 2495258 HENGSVANN BANE 22 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG

Konkurransegrunnlag del III D TILBUD NR.: 490692 2495258 HENGSVANN BANE 22 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG Konkurransegrunnlag del III D TILBUD NR.: 490692 2495258 HENGSVANN BANE 22 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER FOR PROSJEKTERINGSOPPDRAG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PARTENES REPRESENTANTER... 3 2 KVALITETSSIKRING...

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE

TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Hurum Eiendomsselskap KF TILBUDSFORESPØRSEL TOTALENTREPRISE Tilbygg og rehabilitering Tofte skole Konkurransegrunnlagets del II A Orientering om prosjektet... 3 A.1.1 Kortfattet beskrivelse av prosjektet...

Detaljer

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.

Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12. Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Revidert skrivefeil i pkt 1.3 Opv 25.12.2012 Til behandling i styringsgruppa 21.12.2012 Prosjektnr: 714023 Arkivnr.: 02 Saksbeh.: OPV Kontroll:

Detaljer

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03

Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser for UE Vedlegg Dokumenteier: Innkjøp F2-A03 Peab AS spesielle kontraktsbestemmelser skal sikre overholdelse av lovpålagte krav, herunder dokumentasjon av foretaksinformasjon slik som skattemessige forhold og lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i

Detaljer

Tiltak mot sosial dumping

Tiltak mot sosial dumping Arkivsak-dok. 14/09290-1 Saksbehandler Sven Egil Kristoffersen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Bystyret Møtedato Tiltak mot sosial dumping Rådmannens innstilling Dagens generelle krav til tilbydere,

Detaljer

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser

Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1. Vedlegg A. Kontraktsbestemmelser Entreprise Grøtsund industripark byggetrinn 1 Vedlegg A Kontraktsbestemmelser Side 2 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER... 3 Side 3 av 10 1 KONTRAKTSBESTEMMELSER

Detaljer

BOK 0. Prosjektadministrative bestemmelser for entreprenør. Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av SFObygget. Prosjektnummer 11350024

BOK 0. Prosjektadministrative bestemmelser for entreprenør. Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av SFObygget. Prosjektnummer 11350024 BOK 0 Prosjektadministrative bestemmelser for entreprenør Prosjekt: Kampen skole - Rehabilitering av SFObygget Prosjektnummer 11350024 Versjonshistorikk Ver. Endret dato Bakgrunn for revisjon Utarbeidet

Detaljer

HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE. Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HVALER KOMMUNE - ØSTERHAUG, BOLIGER FOR FUNKSJONSHEMMEDE Spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser 1 GENERELT NS 3431 (2. utgave 1994) Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser HØRINGSNOTAT 1 (7) Standard Norge v/ Jørgen Birkeland Postboks 242 326 LYSAKER Vår referanse (jbi@standard.no) HØRINGSNOTAT FRA SKANSKA NORGE AS NS 8407 - Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser

Detaljer

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget

Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget Kursdagene 2012 Hvordan beskrive betongkonstruksjoner riktig - Betongstandardene og grensesnittet mellom disse - Produksjonsunderlaget 5. 6. januar 2012 NTNU Entrepriseformer (4) Foreleser: Pål Jacob Gjerp

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF SHA- Plan Hurum Eiendomsselskap KF PLAN FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN). Tofte skole Tilbygg og rehabilitering 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN PAPIRLAGER. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan) LOFOTEN AVFALLSSELSKAP IKS HAUGEN Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø () Side 2av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål og hensikt... 3 2 Definisjoner... 3 3 Orientering om prosjektet... 3 4 Byggherrens

Detaljer

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6

B Tilbudsregler 2008-10-22. B Tilbudsregler Fellesdokument. Funksjonskontrakt med oppstart 2009. Side 1 av 6 B Tilbudsregler 2008-10-22 Side 1 av 6 Innholdsliste 1 Lov og forskrift om offentlige anskaffelser...3 2 Endelig frist for mottak av tilbud (jf. 17-1c)...3 3 Bruk av tekniske spesifikasjoner (jf. 17-3)...3

Detaljer

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.

Aure kommune. Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k. Aure kommune Reglement for gjennomføring av kommunale bygge- og anleggsprosjekter Vedtatt av Aure kommunestyre 1. oktober 2013, k.sak 55/13 Innhold 1. Formål med reglementet... 3 2. Omfang... 3 3. Organisering

Detaljer