Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE"

Transkript

1 2004 Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

2 INNHOLD 02 I SITT FØRSTE ÅR som eget selskap oppnådde Yara sitt beste resultat noensinne i virksomhetens 99-årige historie. Et annet høydepunkt i 2004 var produksjonsstarten av Qafco-4 i Qatar, som gjorde Qafco til verdens største produksjonsanlegg for gjødsel. 06 SUKSESS FRAMOVER vil kreve mer enn nye produkter. Vi må også være profesjonelle rådgivere, sier Thorleif Enger, Yaras konsernsjef (CEO). 08 YARAS FORRETNINGSMODELL er basert på at Yara er til stede over hele verden og i alle ledd i verdikjeden. 12 ET ENESTÅENDE SALGSNETTVERK, med salg til over 120 land, ligger til grunn for Yaras ledende posisjon. 16 YARAS INDUSTRI-SEGMENT spiller en stadig viktigere rolle i Yara, og har inntatt ledende posisjoner i flere markeder med høy vekst. 20 PRODUKSJONSANLEGGENE utgjør ryggraden i Yaras forretningsmodell og har bransjens beste kostnadsposisjon 08 TILSTEDEVÆRELSE OVER HELE VERDEN - EN STYRKE I YARAS FORRETNINGSMODELL 06 "VI MÅ FORSTÅ BONDENS NYE BEHOV." THORLEIF ENGER, KONSERNSJEF 26 ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN 24 ET VOKSENDE BEHOV for nye typer gjødsel betyr både utfordringer og muligheter for Yara, sier Daniel Clauw, Yaras driftsdirektør (COO). 26 GOD PRODUKTHÅNDTERING er avgjørende for at Yara skal kunne møte sine forpliktelser knyttet til sikkerhet og omtanke for miljøet. 12 RIKTIGE PRODUKTER, DER KUNDENE TRENGER DEM, TIL RETT TID 16 VEKST I YARAS INDUSTRI SEGMENT 29 YARAS REGNSKAP FOR 2004 viser de beste økonomiske resultatene noensinne. Resultat etter skatt var NOK millioner, en oppgang fra NOK millioner i 2003.

3 INTRODUKSJON VERDENS LEDENDE GJØDSELSELSKAP I DET YARA FEIRER SITT HUNDREÅRSJUBILEUM, KAN SELSKAPET GLEDE SEG OVER EN LEDENDE POSISJON I GJØDSELINDUSTRIEN EN POSISJON SOM MARKEDSLEDER, MED GLOBALT NÆRVÆR, LEDENDE PÅ KOSTNADSEFFEKTIVITET OG EVNE TIL Å HÅNDTERE SYKLUSENE I MARKEDET. DETTE VIL VÆRE HJØRNESTEINENE OGSÅ NÅR VI TAR FATT PÅ ET NYTT ÅRHUNDRE MED UTVIKLING OG VEKST. I 1905 ble Norsk Hydro opprettet for å utnytte de store vannkraftressursene i Norge til produksjon av mineralgjødsel. For å tilrettelegge for ytterligere vekst, ble gjødselvirksomheten, tidligere Hydro Agri, skilt ut fra Norsk Hydro i 2004 og etablert som et uavhengig selskap med navnet Yara International ASA. Selskapet ble notert på Oslo Børs 25. mars Yara er et kjemiselskap med gjødsel som viktigste anvendelse av produktene. Yara har som mål å hele tiden skape bedre avkastning. Begrepet "avkastning" (yield) gjenspeiler to viktige ambisjoner for Yara som industrikonsern. For det første er det viktig for Yara å bidra til å skaffe mat til verdens voksende befolkning på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte. For det andre har Yara som mål å levere økonomiske resultater som er blant de beste i bransjen. Yara søker å forme gjødselindustrien slik at det gagner både selskapet, dets kunder og bransjen som helhet Den globale utfordring å dyrke nok mat når det blir mindre dyrkbar mark Dyrkbar mark (i m 2 pr. person) (venstre akse) Verdens befolkning (milliarder) (høyre akse) Kilde: FAO Med stadig flere munner å mette og begrenset tilgang på nytt areal til jordbruk, må produktiviteten økes betydelig for å møte behovet for mat. Ingen produkter kan erstatte mineralgjødsel når det gjelder å sikre at det produseres nok 8,5 7,5 6,5 5,5 mat av god kvalitet på en bærekraftig måte. Som verdens ledende leverandør av mineralgjødsel fyller Yara derfor en viktig rolle for tilgangen på mat for verdens befolkning. GLOBAL STØRRELSE OG REKKEVIDDE Med salg til over 120 land er Yara den mest globale aktøren i bransjen. Kjernevirksomheten er produksjon og markedsføring av fullgjødsel (NPK) og nitrogengjødsel som nitrat og urea. Yara produserer og selger også ammoniakk, det viktigste råstoffet for all nitrogengjødsel. For å utfylle dette tilbudet, markedsfører Yara også gjødsel som kommer fra tredjeparter. Dette gjør at Yara kan tilby kundene et stort utvalg produkter, også verdiøkende spesialgjødsel. Gjennom Industri-segmentet har Yara også bygd opp en betydelig virksomhet basert på biprodukter fra gjødselvirksomheten. Produktene omfatter industrigasser, nitrogenkjemikalier og teknisk nitrat, med miljøprodukter som et viktig marked. INTEGRERT FORRETNINGSMODELL All virksomhet i Yara styres etter en velprøvd forretningsmodell som bygger på vårt engasjement i hele verdikjeden. Yaras tre forretningssegmenter Nedstrøm, Industri og Oppstrøm har styrker og risikoprofiler som utfyller hverandre, noe som gir en rekke muligheter for å skape ekstra verdi. Nedstrøm og Industri bidrar med NEDSTRØM: Omfatter Yaras globale virksomhet innen salg og distribusjon, samt produksjonsanlegg for gjødsel til lokalt forbruk. INDUSTRI: Markedsfører produkter og biprodukter fra Oppstrøm-segmentet til industriformål. OPPSTRØM: Omfatter Yaras store ammoniakkintegrerte gjødselfabrikker, samt handel og transport av ammoniakk. stabile kontantstrømmer. Kombinert med et globalt markedsnærvær motvirker de konjunktursvingningene som Oppstrøm-virksomheten er utsatt for. Tilgang på produkter fra tredjepartsleverandører, en variert produktportefølje og markeder som utfyller hverandre, er sentralt i forretningsmodellen. LEDENDE I BRANSJEN Yara har relativt sett lavest kostnadsnivå blant gjødselprodusentene i Europa. Siden 2001 har Yara befunnet seg blant de øverste 25 prosent i sin gruppe med hensyn til brutto avkastning på kapitalen (definert som EBITDA eksklusive engangskostnader, delt på samlede eiendeler). Siden 1999 har Yara vokst både organisk og gjennom oppkjøp i viktige vekstmarkeder. Yara vil benytte sin sterke økonomiske stilling og sitt globale nettverk til å ta aktiv del i den videre utviklingen av gjødselindustrien. YARA ÅRSRAPPORT

4 ÅRET SOM GIKK NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER 2004 PROFORMA PROFORMA NØKKELTALL EBITDA for årene 2002 til 2004 (i NOK millioner) Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA 1) Årets resultat etter minoritetsinteresser Finansielle hovedtall Investeringer 2) i NOK millioner Netto rentebærende gjeld/egenkapital 3) 0,39 0,86 Kontantstrøm fra driften i NOK millioner Avkastning CROGI i prosent 4) 13,3 10,6 Informasjon pr. aksje (NOK) Resultat pr. aksje 11,79 6,84 Majoritetens egenkapital (NOK millioner) Aksjekurs Oslo Børs 31. desember 79,75 na Antall fast ansatte (utgangen av året) Helse, miljø og sikkerhet LTI 5) 1,1 1,5 Sykefravær i prosent 3,5 3, Vekst i EBITDA i 2004 var på 23 prosent sammenlignet med 2003 og 51 prosent sammenlignet med NOK 43,25 MRD INNTEKTER FOR 2004 Vi er den globale markedslederen innen gjødsel, målt etter inntekt. Vår brutto avkastning på eiendeler på 21,2 prosent, plasserer oss blant de 25 prosent beste i en gruppe av sammenlignbare kjemiselskaper. Netto rentebærende gjeld/egenkapital 04 1) EBITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Se avsnittet om avkastningsmål for nærmere opplysninger. 2) Investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer og immaterielle eiendeler, pluss egenkapitalinvestering 1,06 0,86 i og lån til tilknyttede selskaper. 3) Netto rentebærende gjeld dividert med egenkapital og minoritetsinteresser. 0,65 4) CROGI: Cash Return on Gross Investment. Se avsnittet om avkastningsmål for nærmere opplysninger. 5) Skadefraværsfrekvensen (LTI) pr. million arbeidstimer (inkludert kontraktører). 0,43 0,44 0,39 12% INNTEKTER 23% EBITDA 72% ÅRSRESULTAT 3kv 03 4kv 03 1kv 04 2kv 04 3kv 04 4kv 04 En sterk kontantgenerering i 2004 har hjulpet oss å redusere vår nettogjeld med NOK millioner til NOK millioner. 2 YARA ÅRSRAPPORT 2004

5 ÅRET SOM GIKK MARS: Yara ble notert på Oslo Børs som et eget selskap 25. mars. Børsnoteringen var vellykket, og nedsalget av Yara-aksjen ble overtegnet i betydelig grad. Tegningskursen for Yaraaksjen var NOK 41. Yara sikret seg også langsiktig finansiering på gunstige vilkår. APR: Åpning av Qafco-4, som gjør Qafco til verdens største produksjonsanlegg for gjødsel. Gjennom denne utvidelsen vil Qafco kunne produsere 2 millioner tonn ammoniakk og 2,8 millioner tonn urea i året. Yara eier 25 prosent av Qafco. MAI: Yara kunngjør sitt første kvartalsresultat som et uavhengig selskap. Beste første kvartal i virksomhetens historie, med sterk kontantstrøm og lavere gjeld, noe som førte til en vesentlig forbedring av gjeldsgraden. JUNI: Qafco-4-anlegget starter opp. Styret i Yara får godkjenning fra aksjonærene på generalforsamlingen til å kjøpe tilbake aksjer. Den positive utviklingen i gjødselmarkedet fortsetter. Ureaprisen stiger til historisk høye nivåer mot slutten av måneden. JULI: Resultatene for annet kvartal kunngjøres. Sterke resultater og kontantstrømgenerering fortsetter inn i annet kvartal. Nettogjelden reduseres med ytterligere NOK 1,7 milliarder, noe som gir bedre økonomisk stabilitet. Oppstrømsanlegg setter produksjonsrekord. Brann på fabrikken i Köping i Sverige, uten personskader. AUG: Köping-fabrikken tilbake i drift. SEP: Yara undertegner en ny gasskontrakt med Gasunie for fabrikken i Sluiskil. OKT: Resultatene for tredje kvartal kunngjort. Beste tredje kvartal noensinne for virksomheten. Veksten i Brasil fortsetter. Yara starter med tilbakekjøp av aksjer. NOV: Yara holdt sin første kapitalmarkedsdag som et uavhengig selskap. Mot slutten av måneden hadde Yara fullført tilbakekjøp av litt over 3 millioner egne aksjer. DES: Yaras kredittvurdering og obligasjonsutstedelse fullføres med godt resultat. Selskapet fikk kredittvurderingen "Baa2" hos Moody s og "BBB" hos Standard & Poor s, begge med stabile utsikter. Yara foretok også en vellykket utstedelse av obligasjoner i henhold til regel 144A / regelverk S i USA. Selskapet avsluttet året på toppnivå, og registrerte den beste sluttkursen noensinne, NOK 79,75, på årets siste handelsdag. JAN FEB 2005: Yara la fram det beste kvartals- og årsresultatet noensinne. Selskapet lanserte også strategiske vekstinitiativer, noe som omfattet inngåelse av en intensjonsavtale for Qafco-5, oppkjøp av en 30 prosents minoritetsandel i den russiske gjødselprodusenten Rossosh, og økning av eierandelen i den chilenske spesialgjødselprodusenten SQM. YARA ER ET KJEMIKONSERN MED GJØDSEL SOM SITT STØRSTE MAR KED. VI OMDANNER ENERGI OG NITROGEN FRA LUFT TIL NYTTIGE PRODUKTER FOR LANDBRUKET OG INDUSTRIKUNDER. YARA ER ET GLOBALT GJØDSELSELSKAP, MED ET MARKEDSFØRINGS OG DISTRIBUSJONSNETTVERK SOM BESTÅR AV MER ENN 160 INFRASTRUKTURPUNKTER. FORRETNINGSMODELLEN DANNER EN STERK PLATTFORM FOR LØNNSOM VEKST MED REDUSERT KONJUNKTURAVHENGIGHET OG RISIKO. En velbalansert produktportefølje Ammoniakk 1,1% Urea 18% UAN 5,3% Øvrige 8,7% NPK 36% KOMPETANSE OG MERKEVAREVERDI Vi kombinerer hundre års erfaring og ekspertise med oppdatert kunnskap slik at vi kan levere førsteklasses produkter med høy verdi til våre sluttbrukere. Nitrat 31% Yara er det mest diversifiserte nitrogengjødselselskapet i verden. I 2004 omsatte Yara 19,83 millioner tonn gjødselprodukter og 2,05 millioner tonn andre industriprodukter. Mer enn to tredeler av Yaras produktportefølje består av differensierte produkter som nitrat og NPK, som oppnår høyere marginer fordi de gir store gevinster for kundene. YARA ÅRSRAPPORT

6 YARA HUNDREÅRSJUBILEUM HUNDRE ÅR MED FRAMSKRITT NORSK HYDRO BLE GRUNNLAGT 2. DESEMBER 1905 FOR Å BIDRA MED EN LØS NING PÅ ETT AV TIDENS STØRSTE PROBLEMER BEHOVET FOR Å PRODUSERE NOK MAT TIL EN VOKSENDE BEFOLKNING. LØSNINGEN INDUSTRIELL FRAMSTILLING AV NITROGENBASERT PLANTENÆRING HAR SIDEN SKAPT NYE VEKSTVILKÅR FOR VERDENS LANDBRUK Sam Eyde ( ) Kristian Birkeland ( ) Kong Chulalongkorn av Siam besøker Notodden (Juli 1907) Produksjonsanlegget på Herøya (Oktober 1935) Innhøsting av tomater, Woodland, USA Samarbeid med Qatar Industries Verdens første produksjon av nitrogengjødsel, "Norgessalpeter", eller kalsiumnitrat, settes i gang på et testanlegg på Notodden i Norge. Produksjonen var basert på Birkeland og Eydes oppfinnelse som benyttet vannkraft for å hente ut nitrogen fra luften. Norsk Hydro ble grunnlagt 2. desember Et nytt stort fabrikkanlegg med kraftverk stod ferdig på Notodden. Byggingen av Vemork kraftverk igangsatt på Rjukan. Kong Chulalongkorn av Siam besøkte anleggene på Notodden og Rjukan. Oppstart av ammoniakkproduksjon på Rjukan (1928). Anlegg bygd i Porsgrunn (1929). Nye industriprodukter som tungtvann og CO2 ble utviklet. Yara Sluiskil (NSM) åpnet (1929). Salgskontor åpnet i Stockholm. Salg startet i USA av kalsiumnitrat for frukt og grønnsaker. Agentur etablert i San Francisco, California. Glomfjord-anlegget åpnet, med ammoniakkproduksjon basert på vannkraft og salgsproduktene kalsiumnitrat og NPK (1949). Ammoniakkproduksjon startet i Porsgrunn med to anlegg, ett basert på tungolje og ett på nafta. Qafco, et samarbeidsselskap (JV) med Qatar Industries, opprettet i YARA ÅRSRAPPORT 2004

7 YARA HUNDREÅRSJUBILEUM FRA GRUNNLEGGERNE AV HYDRO HAR YARA ARVET EN STOLT TRADISJON SOM VI HAR BRAKT VIDERE UT I VERDEN. VÅR VERDENSOMSPENNENDE VIRKSOMHET SPILLER EN VIKTIG ROLLE I DEN GLOBALE MATPRODUKSJONEN. RUNDT 40 PRO SENT AV VERDENS BEFOLKNING ER NÅ AVHENGIG AV MINERALGJØDSEL FOR SIKKER FORSYNING AV MAT Oppstart av virksomhet i Asia Oppkjøp i Europa (NSM Sluiskil) Oppkjøp og samarbeid i Trinidad Styrking av posisjonen i Brasil Børsnotering av Yara på Oslo Børs, 25. mars Salg i Thailand gjennom lokal partner i Salg utvides gradvis til andre land i Asia. Hongkongkontor åpner i Qafco-1-fabrikken starter produksjon av ammoniakk og urea i Salgskontor for Sør- Amerika etableres i Rio de Janeiro i Oppkjøp av NSM (Nederland), Supra (Sverige), Fisons (Storbritannia), Ruhr Stickstof (Tyskland), Windmill (Nederland), Cofaz (Frankrike). Terminal etablert i Chiwan, Kina i Kontor opprettet i Harare, Zimbabwe i Oppkjøp i Tyskland og Trinidad. Fellesforetak (JV) i Florida og Trinidad. Nye kontorer og bulkblending-anlegg i Afrika, Asia and Latin-Amerika. Oppkjøp av ENI Chems gjødselvirksomhet i Italia. Videre vekst og etablering av et omfattende markedsnettverk utenfor Europa. Agri kjøper opp Adubos Trevo i Brasil og en kontrollerende andel i Kynoch, Sør-Afrika. Snuoperasjon og konsolidering av selskapet. Hydro beslutter å børsnotere Agri på Oslo Børs. Børsnotering på Oslo Børs 25. mars Yara satser på å styrke sin lederposisjon innen gjødselindustrien, basert på effektiv drift og globalt markedsnærvær. YARA ÅRSRAPPORT

8 FRA KONSERNSJEFEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG ET BREV fra THORLEIF ENGER, KONSERNSJEF (CEO) YARAS STERKE POSISJON I GJØDSELINDUSTRIEN BYGGER I STOR GRAD PÅ LEDERSKAP OG KOMPETANSE. DISSE EGENSKAPENE VIL BLI ENDA VIKTIGERE FREMOVER MED ØKENDE KRAV TIL VÅR BRANSJE. ET BEHOV FOR BEDRE ERNÆRING. De grunnleggende prinsippene for å framstille mineralgjødsel har ikke endret seg vesentlig de siste femti år. Å lykkes i opp I 2005 går Yara inn i sitt andre århundre som en ledende leverandør av mineralgjødsel. I jakten på nye mål vil vi bygge på etablerte styrker. Vi finnes i alle større markeder der mineralgjødsel selges, og vi har et unikt produktsortiment støttet av en sterk merkevare. Vi har teknologi til å fremstille unike produkter. Nye produkter blir ikke minst viktig på det voksende markedet for spesialgjødsel og i Industri-segmentet, som blir stadig viktigere for Yara. Vi har mulighet til å tiltrekke oss partnere og bygge partnerskap. Vi har dessuten en konkurransedyktig kostnadsposisjon. For ge produkter for bønder og industrikunder. Mulighetene til å vokse basert på vår globale styrke og vårt virkeområde vil være betydelige i tiden framover. Utfordringen vil være å fortsette å utvikle vår kompetansebase og styrke vår evne til nyskaping og kreativitet. Vi må kombinere våre strømsdelen av virksomheten vil være et spørsmål om god styrker med våkenhet drift og riktige produkter. å gjøre det beste ut av disse overfor viktige utvik- Etter snuoperasjonen har styrkene, må vi imidlertid lingstrekk i bransjen. Yara oppnådd en ledende kombinere dem med en god forståelse av de viktigste utviklingstrekkene som påvirker bransjen, og være i stand til å endre oss var et godt år for Yara. Vårt forbedringsprogram fortsatte å gi resultater, og markedsforholdene var svært gunstige. Utskillelsen av Yara i et uavhengig selskap ga ekstra drivkraft, og vi er nå bedre posisjonert på alle måter for å utvikle selskapets fulle potensial. Mot slutten av året presenterte vi en strategi for årene som kommer, med signal om en sterkere vekst kombinert med et fortsatt fokus på produktivitet og økonomisk disiplin. Vår sterke posisjon innen ammoniakk er et godt grunnlag for vekst både innen gjødsel og innen produkter og tjenester for industrielle formål. I utgangspunktet er vi et kjemikonsern som omdanner energi og nitrogen fra luften til nytti kostnadsposisjon i bransjen, som vi hver dag arbeider hardt for å befeste. Blant våre kunder pågår det grunnleggende endringer som utfordrer oss til å vurdere og forbedre måten vi driver virksomheten på. Landbruk og utviklingen av gjødsel har gått i tre faser, som hver har ledet til et mer avansert nivå. I fase én gjaldt det å øke bondens produksjon (matvaresikkerhet). Denne utfordringen gjelder fortsatt i mange deler av verden. Fase to brakte med seg et nytt krav om å forbedre matvarenes trygghet og kvalitet. I dag er spørsmålet hvordan landbruket kan bidra til bedre helse, og gjødsel forventes i stigende grad å bidra til dette gjennom bedre plantenæring. Dette kravet utgjør en vitenskap i seg selv, og her ønsker vi å ligge i tet. Denne utviklingen er bare i sin spede begynnelse, og for å holde oss i forkant må vi følge utviklingen nøye. Å lykkes vil kreve mer enn nye og bedre produkter. Vi må også være velinformerte og engasjerte rådgivere både for våre distributører og for sluttbrukeren bonden. I årenes løp har Yara bygget et nærvær i markedet som ingen av våre konkurrenter har maken til. Å være til stede i bondens hverdag vil være enda viktigere i årene som kommer. Enkelt sagt er vår oppgave å forbedre avkastningen for våre brukere både i landbruket og i industrien. MÅLSETTING OM Å FORME BRANSJEN. Yara er allerede den største gjødselprodusenten i verden og innehar en rekke enestående posisjoner. Det er derfor naturlig at vi ønsker å påvirke utviklingen i bransjen. Krefter i markedet vil øke behovet for større, mer fokuserte og profesjonelle selskaper, noe som kan føre til ytterligere konsolidering. En tilsvarende utvikling er tendensen til privatisering i land der gjødselproduksjon har vært et offentlig anliggende. Dette har innvirkning på enorme markeder i Kina og India, og vil derfor påvirke bransjen i betydelig grad. Målsettingen om å forme bransjen innebærer en mer uttalt vekststrategi enn tidligere. Imidlertid vil vi bare vokse når vi ser at det er gode strategiske grunner til å gjøre det. Veksten må passe inn i vår forretningsmodell og våre styrker, og vi må også vurdere konsekvensene for bransjen som helhet. Og ikke minst må vi hele tiden forsikre oss om at vår daglige virksomhet oppfyller de høyeste krav til kvalitet, effektivitet og sikkerhet, og at vi leverer økonomiske resultater i 6 YARA ÅRSRAPPORT 2004

9 FRA KONSERNSJEFEN Alle våre ansatte må ha en grunnleggende forståelse av hvor vi står og hvordan vi skal vokse. toppsjiktet basert på organisk vekst. Det er kun stabile resultater på høyt nivå som kan sikre vår evne til å forme bransjen. Framgang i tiden som kommer vil kreve mer gjøre det på vår måte. Vi vil enn nye produkter. Vi derfor gi rom for kreativitet og utforskning av nye ideer må også være profe og muligheter. For det fjerde sjonelle rådgivere. ønsker jeg ledergrupper med BEHOV FOR SAMLING INTERNT. Et slikt nivå kan bare opprettholdes dersom organisasjonen er samordnet rundt våre ambisjoner. Å se framover og sette seg nye mål er ikke nok. Alle våre ansatte må ha en grunnleggende forståelse av hvor vi står og hvordan vi har tenkt å vokse. Vi har en solid plattform og en sterk økonomisk stilling. For å gjøre det beste ut av ressursene våre, må vi alle trekke i samme retning, utrustet med riktig kompetanse og riktig innstilling. Vi har massevis av lokal kompetanse. Denne vil i stadig økende grad måtte kombineres med en total forståelse av hvordan vår samlede virksomhet kan drives bedre. Som følge av fjorårets utskillelse fra Norsk Hydro og børsnoteringen, har vi lagt økt vekt på ekstern kommunikasjon. Når vi ser framover, tror jeg det vil være enda viktigere å sikre god kommunikasjon internt. Ellers vil vi ikke være i stand NYE MÅL TIDLØSE PRINSIPPER. Yara står overfor nye utfordringer og muligheter. Jeg tror likevel at disse best kan møtes ved å benytte de samme ledelsesprinsipper som har ført oss dit vi er i dag. Først av alt vil vi sette oss høye mål. Det betyr at vi har til hensikt å være blant de beste i vår gruppe, og oppnå en kapitalavkastning på minst 10 prosent over syklusen. I dag har vi en 6 prosent andel av det globale markedet for mineralgjødsel. I årene som kommer ønsker vi å øke denne andelen til 10 prosent. Vi har også et klart mål om å føre videre den positive utviklingen i Industri-segmentet. For det andre er vi realistiske og innser at det alltid er rom for forbedring. I dag er potensialet større enn noensinne, og det er ikke fordi vi presterer dårligere, men fordi ambisjonene våre er høyere. På samme måte som en dyktig idrettsutøver, må vi også være sultne på bedre prestasjoner. For det tredje må vi ha selvtillit nok til å til å oppfylle de forventning- medlemmer som stadig ene vi skaper i finansmarkedene. Som øverste leder har jeg derfor til hensikt å fortsette å bruke betydelig tid på organisasjonen. Jeg har også lagt vekt på intern kommunikasjon som et grunnleggende ansvar for alle ledere i Yara. utfordrer hverandre. Jeg tror ikke på for mye harmoni. Vi trenger sterke og produktive diskusjoner. En sterk gruppe vet at det er en tid for diskusjon og en tid for vedtak og gjennomføring. Videre vil vi fremme en kultur og etiske regler som gjennomsyrer organisasjonen og erstatter overdrevne og uproduktive retningslinjer og byråkrati. Vår kultur bygger på fire kjerneverdier: Ambisjon, tillit, ansvarlighet og lagarbeid. Jeg tror disse verdiene er de rette for Yara. Det som spiller størst rolle, er vår evne til å formidle dem tydelig og etterleve dem konsekvent. Det er ikke tilfeldig at "ambisjon" kommer først av disse verdiene. Vi må unngå å bli selvtilfredse. Dersom vi føler oss for komfortable, er det noe som er galt. Skal vi forme bransjen, må vi gjøre oss fortjent til lederrollen hver dag. Thorleif Enger Konsernsjef YARA ÅRSRAPPORT

10 FORRETNINGSMODELL FRUKTENE AV ET GLOBALT NÆRVÆR YARA ER TIL STEDE OVER HELE VERDEN OG I ALLE LEDD AV VERDIKJEDEN FRA FABRIKKEN TIL ÅKEREN. DETTE NÆRVÆRET DANNER FUNDA MENTET FOR YARAS FORRETNINGSMODELL. I løpet av de siste ti årene har Yara oppnådd en aggregert 4,2% årlig vekst på 4,2 prosent i omsatt volum, det dobbelte av markedsveksten på 2,1 prosent. 8 YARA ÅRSRAPPORT 2004

11 FORRETNINGSMODELL YARA ÅRSRAPPORT

12 FORRETNINGSMODELL BALANSE: FORRETNINGSSEGMENTER MED STYRKER SOM UTFYLLER HVERANDRE FLEKSIBILITET: SALG AV PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER VERDISKAPING: VARIERT PORTEFØLJE AV PRODUKTER Y aras tre forretningssegmenter Nedstrøm, Industri og Oppstrøm har styrker og risikoprofiler som utfyller hverandre. Dette gir en rekke muligheter for å skape ekstra verdi. Nedstrøm og Industri er marginvirksomheter som har vist stabile kontantstrømmer de siste fire år. Kombinert med et globalt markedsnærvær motvirker de konjunktursvingningene i Oppstrøm-virksomheten. Dette gjør at Yara kan oppnå gode marginer selv på bunnen av gjødselsyklusen. Sentralt i forretningsmodellen er også omfattende tilgang på produkter fra tredjepartsleverandører, en variert produktportefølje og markeder som utfyller hverandre. AKTIV KONJUNKTURSTYRING. Nedstrømsegmentet utgjør cirka 40 prosent av eiendelene (før avskrivninger) og kontantstrømmen i Yara. Virksomheten omfatter salg og distribusjon samt produksjon av gjødsel for lokalt konsum. Disse produktene kan selges med stabile marginer, siden produksjonskostnad og salgspris gjerne er sterkt korrelerte. Segmentet gir Yara et sterkt nærvær i regionale og globale markeder. Med støtte av en sterk merkevare, er det blitt bygd opp en verdifull base av lojale kunder over flere tiår. Gjennom Nedstrøm-segmentet kan Yara også nyte godt av et integrert distribusjonssystem og tilgang til vekstmarkeder. Industri-segmentet, som utgjør rundt 10 prosent av Yaras eiendeler (før avskrivninger) og 10 prosent av kontantstrømmen, markedsfører Oppstrøm-produkter og biprodukter til industrielle formål. Industri-segmentet er den ledende leverandør av CO2 i Europa, og er også den største europeiske produsenten av industrielle nitrogenkjemikalier og teknisk nitrat. Som for Nedstrøm selges produktene fra Industrisegmentet generelt med stabile marginer. I tre av de fire siste årene har Nedstrøm- og Industrisegmentene stått for mer enn halvparten av Yaras kontantstrøm. Oppstrøm-segmentet, som utgjør omtrent 50 prosent av Yaras eiendeler (ikke avskrevet) og kontantstrøm, inneholder de store ammoniakkintegrerte gjødselfabrikkene samt handel og transport av ammoniakk. Med unntak av handelen med ammoniakk, selger Oppstrøm all sin produksjon til Nedstrøm og Industri. Oppstrøms-anleggene bruker naturgass som råstoff, noe som gjør resultatet utsatt for svingninger i energimarkedene. Segmentet er også utsatt for svingninger i gjødselprisene, og resultatene vil derfor følge gjødselkonjunkturene. Yara har likevel klart å bygge opp en sterk konkurranseposisjon for Oppstrøm gjennom lave kostnader, tilgang på billigere gass i Qatar, Trinidad og ganske nylig i Russland, og gjennom høy kapasitetsutnyttelse. Aktiviteter innen handel, lagring og transport av ammoniakk gir ytterligere verdi til Oppstrøm-segmentet. Samlet sett bidrar Yaras forretnings-segmenter til å skape en kontrollert nedside og en betydelig oppside. PRODUKTER FRA TREDJEPARTER GIR MULIGHET FOR MAKSIMAL KAPASITETS UTNYTTELSE. Opp gjennom årene har en stadig større del av Yaras produkter kommet fra fellesforetak (JV) og tredjepartsleverandører. Disse bidrar i dag med rundt regnet 30 prosent av solgt volum. Dette elementet utgjør et viktig tillegg til egen produksjon, og bidrar til full kapasitetsutnyttelse i egne anlegg. Tredjepartsprodukter utgjør et vesentlig element i nesten alle Yaras produktkategorier. Bruken av tredjepartsprodukter gir fleksibilitet, ettersom de kan reduseres dersom forholdene blir ugunstige i ett område, og økes i regioner der vilkårene er bedre. Ved hjelp av denne prosessen kan Yara endre produkttilbudet i de ulike markedene i samsvar med gjeldende tilbud og etterspørsel. Denne fleksibiliteten styrkes ytterligere gjennom at høyst 60 prosent av Yaras produksjonsvolumer settes av til store faste kunder. VARIERT PRODUKTPORTEFØLJE. Et sentralt element i forretningsmodellen er også det store tilbudet av oppgraderte produkter. Fosfat (P) og kalium (K) fra tredjepartsleverandører er kritiske faktorer i denne strategien. Sammenlignet med andre eksport-orienterte nitrogenprodusenter, er Yaras produktportefølje betydelig bredere. Mer enn to tredeler av Yaras nettosalg av nitrogenprodukter er oppgraderte produkter, der NPK utgjør 36 prosent og nitrat 30 prosent av salgsvolumene. Blant konkurrentene vil to tredeler av salget typisk være standard nitrogenprodukter som ammoniakk, urea og UAN. Nitrat og NPK Balansert portefølje etter produkt og geografi STERKERE ØKNING UTENFOR EUROPA (Millioner tonn) Europa Utenfor Europa 14 YARAS OMSETNING I FORHOLD TIL GLOBALT FORBRUK Nitrogen (N) Fosfat (P) Kalium (K) 100% 143,9 mill tonn* 8,0 mill tonn* Tredjepartsprodukter utfyller egen produksjon for å utnytte kapasiteten maksimalt PRODUKTER PRODUSERT AV YARA UTGJØR CA. 70 % AV SAMLET MENGDE Hovedleverandører/ JV produkter 25 Produkter produsert av Yara 11 80% 20 60% % % % Globalt gjødselforbruk Yaras omsetning Kilde: Yara estimat * Tonn næringsstoffer i Kilde: Yara, IFA Kilde: Yara, IFA 10 YARA ÅRSRAPPORT 2004

13 FORRETNINGSMODELL gir samtidig mulighet til oppnå høyere marginer fordi de gir kundene betydelige gevinster. MARKEDER SOM UTFYLLER HVERANDRE. Yara er det eneste gjødselselskapet som er engasjert på alle seks kontinenter. Dette legger til rette for en balansert eksponering, både geografisk og sesongmessig. Kombinert med en balansert produktportefølje gjør dette Yara i stand til å tilby produkter som møter særlige behov i de enkelte regioner, og samtidig dekker hele verden. Yaras globale nærvær gjør det mulig å utjevne de systematiske volumforskjellene fra kvartal til kvartal. Når det er lavsesong i en region, er det høysesong i en annen. Mens for eksempel første kvartal er toppsesong i Europa, er tredje kvartal toppsesong i Brasil. EN MODELL FOR VEKST. Gjennom fokuserte initiativer styrt av forretningsmodellen, har Yara bygd opp en ledende posisjon i bransjen. De siste ti årene har Yara oppnådd en aggregert årlig vekstrate (CAGR) på 4,2 prosent i omsatt volum, noe som er det dobbelte av markedsveksten på 2,1 prosent. Veksten har vært særlig sterk utenfor Europa, men i de senere år har den også vært betydelig i Europa til tross for et mer modent marked. Siden 2001 har Yara befunnet seg i øverste kvartil i sin gruppe i bransjen med hensyn til bruttoavkastning (definert som EBIT DA, eksklusive engangsposter, delt på totale eiendeler). Siden 1999 har Yara vokst både organisk og gjennom oppkjøp i viktige vekstmarkeder. Et fremtredende eksempel er vårt engasjement i Qafco i Qatar, som går helt tilbake til for spesialgjødsel, SQM. Eierandelen er senere slutten av 60-tallet. Da Qafco-4 ble satt i pro- blitt økt, noe som har bekreftet Yaras engasjeduksjon i 2004, ble Qafco, som eies 75 prosent ment i SQM og i spesialgjødsel. Det siste eksemav Industries of Qatar og 25 prosent av Yara, plet er oppkjøpet av en minoritetsinteresse i den verdens største produsent av urea. I februar russiske gjødselfabrikken Rossosh. Fabrikken vil 2005 ble det inngått en intensjonsavtale med være særdeles viktig for utviklingen av Yaras Qatar Petroleum, som legger grunnlaget for markedsposisjon på viktige asiatiske markeder videre vekst i det som er blitt en av verdens som Kina, Thailand og Indonesia. Alle disse største gjødselfabrikker. I Brasil, som er verdens trinnvise vekstinitiativene har bidratt til at Yara fjerde største gjødselmarked, markerte oppkjø- forventer å fortsatt oppnå en markedsvekst over pet av det lokale gjødselselskapet Adubos Trevo gjennomsnittet. Med fokus på kapitaldisiplin, i 2000 et gjennombrudd. Etter dette har Yaras kombinert med oppkjøp på riktig tidspunkt, markedsandel i Brasil fordoblet seg. I 2002 over- synergier og stordriftsfordeler vil Yara videreutvikle tok vi en eierposisjon i det chilenske selskapet sin ledende posisjon i gjødselindustrien. ENHET FOR GLOBAL OPTIMALISERING: For å utnytte det fulle potensialet i Yaras forretningsmodell, er det opprettet en egen enhet for global optimalisering som del av Nedstrøm-segmentet. Enheten optimaliserer tilgangen på produkter fra Yaras produksjonsanlegg, fellesforetakene (JV) der Yara deltar, og fra tredjeparter. Alle disse produktene selges og distribueres gjennom dette segmentets globale distribusjonsnett. Enheten overvåker kontinuerlig råstofftilgangen, produksjonsvolumer av ulike produkter samt produktallokeringer. Den organiserer også intern logistikk og definerer volumposisjonene som Yara bør innta. Gjennom en fokusert og løpende informasjonsutveksling med forretningssegmentene, bidrar enheten til å skape et felles perspektiv på markedsforholdene, bygget på lokal, regional og global markedsovervåking. Dette sikrer effektiv drift, god risikostyring og stabile kontantstrømmer. Yaras verdikjede PRODUKTKILDE* GLOBAL OPTIMALISERING MARKEDSFØRING OG SALG Yara-produksjon, Europa 12,9 Yara-produksjon utenfor Europa Kjøpt fra JV-selskaper 2,4 1,8 Forsyning Allokering Logistikk 21,9 Forretningsenheter og markedskontorer Store nøkkelkunder Mindre kunder Kjøpt fra tredjeparter 4,6 * Inkludert bulkblandinger 2004-volumer av gjødsel og nitrogenkjemikalier i millioner tonn. YARA ÅRSRAPPORT

14 FORRETNINGSSEGMENT: NEDSTRØM FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING MED SALG TIL MER ENN 120 LAND INNEHAR YARA EN UNIK GLOBAL POSISJON I GJØDSELINDUSTRIEN. NÆRHET TIL LOKALE MARKEDER ER NØKKELEN TIL DENNE LEDENDE POSISJONEN. Riktige produkter, der kundene trenger dem, til rett tid dette er nøkkelen til å lykkes i den internasjonale gjødselindustrien. Gjennom målrettet innsats over flere tiår har Yara greid å lykkes med dette bedre enn noen av sine konkurrenter. Nedstrømsvirksomheten består av salgs- og distribusjonsenheter, samt produksjonsanlegg for lokale markeder. Disse anleggene oppgraderer mellomprodukter som ammoniakk til avanserte gjødselprodukter. Yara er fysisk til stede i rundt 50 land over hele verden, og selger til over 120 land gjennom et omfattende markedsførings- og distribusjonsnettverk som består av mer enn 160 lagre, terminaler og fabrikker. Salgsvirksomheten har i økende grad form av møter der bønder læres opp i optimal bruk av gjødsel. Gjennom nært samspill med jordbruket og innsikt i bondens behov uvikler vi kundelojalitet og legger til rette for å hente ut ekstra verdi fra vår virksomhet. I 2004 styrket vi vår posisjon og vår plattform for lønnsom vekst. I Brasil ble det bygd opp to nye lokale produksjons- og lagringsanlegg. I vår virksomhet i Brasil opplevde vi også en oppmuntrende inntektsvekst i løpet av året, noe som reduserte de sesongmessige inntektssvingningene (se nedenfor). Vår posisjon innen spesialgjødsel ble styrket ytterligere gjennom økt eierskap i det chilenske selskapet SQM (januar 2005) og ytterligere integrering av salgsvirksomheten til Yara og SQM på flere markeder. I Europa økte Nedstrøm-segmentet sin omsetning og tok tilbake markedsandeler. STRATEGISK STYRKE. Vår globale tilstedeværelse gir oss en rekke strategiske fortrinn. Ettersom nedstrømsvirksomheten er marginbasert, er den mindre sårbar for inntektsvingninger fordi produksjonskostnaden og salgsprisen er sterkt korrelert. Global tilstedeværelse begrenser også den sesongmessige sårbarheten knyttet til både salg og levering. En stille periode i Europa i tredje kvartal kan oppveies av stor aktivitet i Latin-Amerika i samme periode. Vår globale tilstedeværelse innenfor salg og distribusjon legger også til rette for høy utnyttelse av de globale produksjonsanleggene i Oppstrømsegmentet. I tillegg gjør det Yara til en attraktiv partner i fellesforetak (JV) og for tredjepartsprodusenter som ønsker et markedsapparat med global rekkevidde. Bruken av tredjepartsprodusenter gjør oss fleksible, siden vi kan redusere volumene dersom forholdene forverres i ett område, og samtidig øke dem i regioner der vilkårene er bedre. Denne fleksibiliteten er også et resultat av en bevisst beslutning om å sette av maksimalt 60 prosent av Yaras produksjonsvolumer til store faste kunder. Oppgraderingen av mellomprodukter for gjødsel på våre lokale fabrikker er også en strategisk styrke, fordi det gjør oss i stand til å tilby mer avanserte produkter som kan selges med stabile marginer. MER ENN TRE TIÅR MED EKSPANSJON. Yaras globale virksomhet er i hovedsak blitt bygd opp gjennom de siste tre tiårene. Vår tilstedeværelse i Europa kan spores tilbake til deltakelsen i konsolideringsprosessen i bransjen som begynte tidlig på åttitallet. Den har omfattet oppkjøp i 12 YARA ÅRSRAPPORT 2004

15 FORRETNINGSSEGMENT Salgsvolum etter marked Millioner tonn Latin-A. 3,2 Kont-Eur. Asia Nord-Am. Middelh. Afrika Storbr. og Irl. Frankrike Nord-Eur 1,2 1,8 1,8 1,8 2,1 2,3 2,2 2,8 Høydepunkter i 2004 ØKT SALG OG GJENEROBRING AV MARKEDSANDELER I EUROPA POSISJONEN I BRASIL STYRKET YTTERLIGERE GJENNOM STERK VEKST OG ÅPNING AV TO NYE LOKALE PRO DUKSJONS- OG LAGERANLEGG SALG AV LAVMARGINPRODUKTER I ASIA BETYDELIG REDUSERT, NOE SOM MULIGGJØR EN MER FOKUSERT PRODUKT- OG MARKEDSPORTEFØLJE FOR FRAMTIDIG VEKST. POSISJONEN INNEN SPESIALGJØDSEL YTTERLIGERE STYRKET GJENNOM ØKT EIERINTERESSE I SQM (JANUAR 2005) OG VIDERE INTEGRERING AV SALGS VIRKSOMHETENE TIL YARA OG SQM I FLERE MARKEDER. OVER HELE VERDEN FORBINDES MERKE VAREN YARA OG VIKINGSKIPLOGOEN MED PÅLITELIGHET, KVALITET OG AGRO NOMISK KOMPETANSE. Nøkkeltall 2004 Proforma Proforma Proforma (NOK millioner) Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA CROGI 11,9% 11,1% 12,3% YARA ÅRSRAPPORT

16 FORRETNINGSSEGMENT FOKUS PÅ: KJENNETEGN: BRASIL VERDENS FJERDE STØRSTE GJØDSELMARKED YARAS MARKEDSANDEL MULIGHET: ER DOBLET FRA 2002 FOKUS PÅ: KJENNETEGN: MULIGHET: KINA PRODUSERER HALVPARTEN AV VER DENS GRØNNSAKER OG MELONER ET SVÆRT VIKTIG MARKED FOR YARAS SPESIALVIRKSOMHET Cirka 6 prosent av Brasils enorme Kina er et viktig marked for Yaras virkareal er jordbruksland. Det gjør Brasil somhet innen spesialgjødsel og vil bli til verdens fjerde største gjødselmar stadig viktigere etter hvert som proked. Fra 1994 til 2003 lå den årlige dusentene går over fra å dyrke korn til veksten i gjødselforbruket så høyt produkter med høy verdi (cash crops). som 6 7 prosent, og 60 prosent av Kina produserer nå halvparten av økningen i etterspørsel ble dekket ved verdens grønnsaker og meloner, import. I 2000 begynte en ny tidsalder sammenlignet med bare en tredel i for Yara i Brasil gjennom oppkjøpet av Kinas kornhøst nådde en topp Adubos Trevo. Etter oppkjøpet har i 1998 på 512 millioner tonn, og falt til markedsandelen blitt doblet, og Yara 431 millioner tonn i Kina gir Yara driver nå 17 terminaler, produksjons enestående muligheter til nisjemaranlegg og bulkblanding-anlegg i Brasil. Et viktig element er den svært kedsføring av kvalitetsgjødsel og beslektet kompetanse. Denne overeffektive havnen i Rio Grande, som håndterer 2,5 millioner tonn produk- gangen fra korn til produkter med høy verdi passer godt sammen med ter hvert år. Yaras vekstmål innen spesialgjødsel. Nederland, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia. Selv om eksportsalget til Kina kan dokumenteres så langt tilbake som 1913, ble vår internasjonale tilstedeværelse utenfor Europa for alvor innledet da Qafco-anlegget i Qatar sto ferdig i Dette førte til at det ble opprettet et handelskontor i Hongkong samme år. Yara så fordelene med en større spredning på markedene for sine anlegg, og utvidet sitt internasjonale engasjement i Asia og på det amerikanske kontinent, samt i Afrika, på 80- og 90-tallet. å øke sin markedsandel i dette attraktive segmentet og gradvis gjøre spesialgjødsel til en viktigere del av vår produktportefølje. Dette gjenspeiles i vårt mål om å vokse dobbelt så mye som veksten i markedet for spesialgjødsel. Hjørnesteinene i dette arbeidet er vår globale salgs- og markedsføringsavtale med det chilenske selskapet SQM, og vår posisjon som ledende produsent og leverandør av kalsiumnitrat. SQM er verdens ledende produsent av kaliumnitrat, en viktig ingrediens i verdiøkende spesialgjødsel. Yara har lokal virksomhet i 48 land over hele verden. Store produksjonsanlegg Kontorer Antall produksjonsanlegg/ terminaler/lagerhus 15 VERDIEN AV EN STERK MERKEVARE. Verden over forbindes merkevaren Yara og vikingskiplogoen med pålitelighet, kvalitet og agronomisk kompetanse. Denne assosiasjonen er den samme for en potetdyrker i Colombia, en frukt- og grønnsakdyrker i Kina eller en veksthusdyrker i Polen. Fordi Yara er det fremste merket på mange markeder, gir det også mulighet til å ta en høyere pris. Yara har til hensikt å utnytte potensialet i sin sterke merkevare enda bedre. I dette arbeidet blir markedsføring av merkevarer stadig viktigere. SPESIALGJØDSEL FÅR STADIG STØRRE BETYDNING. En av de mest markante tendensene på gjødselmarkedet er økt fokus på spesialgjødsel. Dette er produkter utviklet for landbruksprodukter med høy omsetningsverdi, slik som frukt og grønnsaker (cash crops). Her er gjødselens bidrag til kvalitet og næringsinnhold like viktig som volum. Det globale markedet for spesialgjødsel vokser med 5 6 prosent i året, som er mer enn det dobbelte av den årlige veksten for tradisjonell gjødsel. Yara har til hensikt STRATEGIER FOR Å HOLDE SEG I TET. De viktigste vekstmarkedene for gjødsel er Brasil, Kina og Sørøst-Asia. Yara vil ta sin del av denne veksten ved å bygge på sin unike posisjon og utnytte etablerte og nye stordriftsfordeler. Et nytt steg på veien mot dette målet er den nylig inngåtte avtalen med den russiske gjødselprodusenten OAO Minudobreniya ("Rossosh"). Avtalen omfatter oppkjøp av en minoritetsandel (30 prosent), teknologioverføring og integrering av Rossosh i Yaras arbeid med planlegging og markedsføring. Yara vil koordinere produksjonsplaner og logistikk for eksport av tonn NPK fra Yuzhny ved Svartehavet til viktige markeder i Asia og andre vekstmarkeder. Vår innsats for å beholde ledelsen i bransjen vil være forankret i en sterk kapitaldisiplin og lojalitet til vår forretningsmodell. Det vil også være kritisk å identifisere markeder med en gunstig situasjon når det gjelder tilbud og etterspørsel. Høy forbruksvekst gjør ikke et marked attraktivt dersom veksten i tilbudet er enda større. Derfor vil vi overvåke utviklingen nøye i vår nedstrømsvirksomhet, og bygge opp ytterligere posisjoner der vi tror vi kan oppnå gode marginer. YARA KONTORER: NORD-AMERIKA Canada USA 46 YARA KONTORER: LATIN-AMERIKA Chile Argentina Brasil Colombia Costa Rica Guatemala Martinique Trinidad og Tobago 14 YARA ÅRSRAPPORT 2004

17 FORRETNINGSSEGMENT FOKUS PÅ: KJENNETEGN: MULIGHET: SPESIALGJØDSEL DET VIKTIGSTE NYE VEKST MARKEDET INNEN GJØDSEL YARA ER DEN LEDENDE MERKEVAREN GLOBALT FOKUS PÅ: KJENNETEGN: MULIGHET: PRODUKSJON NEDSTRØM BETJENER LOKALE MARKEDER DIREKTE STYRKER YARAS GLOBALE POSISJON Yara er verdens ledende merkevare innen spesialgjødsel. Gjennom sin spesialvirksomhet er Yara en ledende leverandør av plantenæringsløsninger for landbruksprodukter med høy omsetningsverdi (cash crops), som frukt og grønnsaker. Agronomisk kompetanse er en sentral del av Yaras tilbud til produsenter av slike produkter, uansett hvor de befinner seg i verden. Et komplett og balansert tilbud av plantenæring, som kombinerer våre egenproduserte produkter med tredjepartsprodukter fra våre globale fellesforetak (JV), støtter opp om vår kompetanse. I 2004 utgjorde spesialgjødsel cirka 17 prosent av Nedstrøminntektene, med tosifret årlig vekst gjennom de siste årene. I tillegg til et bredt nettverk av salgsog distribusjonsenheter, omfatter Nedstrøm-segmentet også en rekke produksjonsanlegg. Disse anleggene oppgraderer mellomprodukter som ammoniakk, fosfat og kalium til mer avanserte gjødselprodukter. Nedstrøm har sju produksjonssteder i Europa, ett i Brasil og ett i Sør-Afrika. Disse anleggene har en samlet produksjonskapasitet på over 5 millioner tonn, og betjener kunder i lokale og regionale markeder. Disse produksjonsanleggene, terminalene og lagrene gir Nedstrøm en unik og konkurransedyktig infrastruktur for den globale virksomheten. YARA KONTORER: EUROPA Belgia Danmark Frankrike Hellas Irland Italia Nederland Norge Polen Russland Spania Storbritannia Sverige Tsjekkia Tyskland YARA KONTORER: AFRIKA Elfenbenskysten Egypt Guinea Kamerun Kenya Malawi Nigeria Sør-Afrika Tanzania Zimbabwe YARA KONTORER: ASIA/OSEANIA Australia Filippinene India Indonesia Iran Kina Malaysia New Zealand Qatar Singapore Sri Lanka Thailand Vietnam YARA ÅRSRAPPORT

18 FORRETNINGSSEGMENT: INDUSTRI Yara Industri nitrogenprodukter EN STADIG VIKTIGERE ingrediens Årlig vekstrate på 8,6 % (tusen tonn) Kilde: Yara estimater YARA ÅRSRAPPORT2004

19 FORRETNINGSSEGMENT INDUSTRI-SEGMENTET UTGJØR EN STADIG VIKTIGERE DEL AV YARAS VIRKSOMHET. LEDENDE POSISJONER I LØNNSOMME MARKEDER MED HØY VEKST GIR ET SOLID GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING AV SEGMENTET. Miljøprodukter Miljøprodukter har økt med en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 11 % siden 2000 (tusen tonn). 301 Kilde: Yara estimater høydepunkter NY FABRIKK FOR PRODUKSJON AV CO 2 DORMAGEN, TYSKLAND SALG AV CO 2 -ANLEGG I MALAYSIA OG THAILAND STYRKET POSISJON INNEN TEKNISK AMMONIUMNITRAT NYTT ANLEGG FOR PRODUKSJON AV ADBLUE ÅPNET I BRUNSBÜTTEL, TYSKLAND Nøkkeltall for 2004 Proforma Proforma Proforma (NOK millioner) Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA CROGI 14,0% 14,3% 16,8% Gjennom de siste tiårene har Yaras produksjon av nitrogengjødsel dannet grunnlag for vekstmuligheter i flere deler av industrisektoren, både i Europa og i USA. Industri-segmentets hovedaktivitet er bruk av ammoniakk og andre biprodukter fra Oppstrøm som grunnlag for industriell anvendelse. Å finne nye bruksområder for eksisterende Oppstrøm-produkter og -biprodukter har vært drivkraften bak den vellykkede utviklingen av Yara Industri. Segmentet bidrar til å øke verdien av Yara ved å motvirke avhengigheten av råvareprisene i andre deler av Yaras virksomhet. Den underliggende veksten i segmentets hovedmarkeder har vært fordelaktig, og kontantstrømgenereringen har vært sterk. Som et eksempel har Yara klart å øke sitt salg av nitrogenkjemikalier med mer enn 8 prosent årlig de siste fem årene. Lenger fram i tid er det sannsynlig at en større andel av Yaras organiske vekst i Europa vil finne sted i markedet for nitrogenkjemikalier enn i markedet for nitrogengjødsel. Industridelen av det europeiske nitrogenmarkedet utgjør omtrent en tredel av industri- og gjødselmarkedet til sammen, og Yaras andel av det uavhengige kjemikaliemarkedet er omtrent 25 prosent. Utviklingen av Industri-segmentet bygger på en rekke styrker opparbeidet over flere år, i første rekke en ledende posisjon i lønnsomme markeder med høy vekst. Dessuten har Industri-segmentet vist sterk evne til å utvikle nye bruksområder og opparbeide et bredt og variert kundegrunnlag. Yaras ekspertise innen produksjon av industrikjemikalier og gasser i Oppstrøm-segmentet er også en nøkkel til denne utviklingen. I 2004 styrket Industri-segmentet sin posisjon gjennom en rekke viktige tiltak. I Tyskland økte produksjonskapasiteten for CO2 gjennom investeringen i et nytt anlegg for produksjon av flytende CO2 i Dormagen. Dette utgjør ny kapasitet sentralt plassert i det viktige tyske markedet. Markedsposisjonen for nitrat i hovedmarkedene for sivilt sprengstoff (gruvedrift) ble styrket. I Tyskland (Brunsbüttel) ble det åpnet et nytt anlegg for produksjon av AdBlue, en urealøsning av høy kvalitet til reduksjon av utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra tunge kjøretøyer. Dessuten har Yara strømlinjeformet sin virksomhet ved å selge CO2-anleggene i Malaysia og Thailand. FRA MATVARETRYGGHET TIL MILJØPRO DUKTER. Industri-segmentet ble omorganisert i 2004 og omfatter fire forretningsenheter: CO2, industrigasser, N-kjemikalier og nitrat. Fokuset på utvikling av nye bruksområder som bidrar til et renere miljø, er en hovedaktivitet for alle forretningsenhetene i Industri-segmentet. CO2. Yaras ammoniakkanlegg produserer CO2 som et biprodukt. Dette har gitt selskapet en unik posisjon som en hovedprodusent og -leverandør av flytende CO2 i Europa. Blant de viktigste kundene finner vi de store mineralvannsfabrikkene i Vest-Europa samt bryggerier og næringsmiddelindustrien. Yaras tørrisfabrikker i Frankrike, England, Tyskland og Danmark er utviklet for å utnytte enda bedre den sterke posisjonen innenfor næringsmiddel- og transportindustrien. Produksjonsanleggene i Sluiskil (Nederland), Ferrara (Italia), Dormagen (Tyskland) og Porsgrunn (Norge) har en kapasitet på i overkant av tonn flytende CO2 pr. år. I tillegg har Yara langtidskontrakter for kjøp av tredjepartsprodukter fra andre produsenter i Storbritannia og på kontinentet. Yara driver sine egne spesialskip for transport av CO2 til distribusjonsterminaler i en rekke land, og denne YARA ÅRSRAPPORT

20 FORRETNINGSSEGMENT FORRETNINGSOMRÅDE: CO 2 Yaras ammoniakkanlegg produserer CO2 som et biprodukt. Dette har gjort Yaras Industri-segment til den ledende produsent og leverandør av flytende CO2 i Europa. Blant de viktigste kundene finner vi de store mineralvannsfabrikkene i Vest-Europa samt bryggerier og næringsmiddelindustrien. FORRETNINGSOMRÅDE: Industrigasser Yaras Industri-segment leverer et bredt utvalg av industrigasser som brukes på mange forskjellige måter i en rekke bransjer. For kunder innen metallbearbeiding er Yara en viktig leverandør av argon, helium og oksygen til sveising og skjæring. Flytende CO2 til næringsmiddelog drikkevareindustrien Gasser til sveising og skjæring i metallindustrien muligheten har gjort Yara til en foretrukket leverandør av CO2 på grunn av leveringssikkerheten. Industrigasser. Yara leverer et bredt utvalg av industrigasser som brukes på mange forskjellige måter i en rekke bransjer. Produktporteføljen omfatter nitrogen, argon, oksygen, en rekke spesielle gassblandinger og medisinske gasser. I den metallurgiske industrien brukes oksygen til å øke temperaturen i smelteovner, og argon fjerner urenheter fra flytende metall. Argon, helium og oksygen benyttes til sveising og skjæring i metallbearbeiding. En lang rekke produkter brukes i prosessindustrien, fra å skape inerte atmosfærer til mer krevende bruksområder. Gass på beholdere leveres gjennom et bredt nettverk av forhandlere. N-kjemikalier er begrepet Yara bruker på produkter som ammoniakk, urea og salpetersyre. De viktigste kjemiske industriene i Europa får sine N-kjemikalier fra Yara. Noen N-kjemikalier produseres i egne anlegg på grunn av spesielle krav til kvalitet. Nitrat. Nitrat-virksomheten omfatter teknisk ammoniumnitrat til sivilt sprengstoff og kalsiumnitrat til en rekke bruksområder, blant annet luktkontroll av avløpsvann og behandling av reservoarforsuring. Sivilt sprengstoff brukes til gruvedrift og til hjelp ved utbygging av infrastruktur. Dette omfatter veibygging og byggeprosjekter samt gruvedrift etter viktige mineraler som brukes i elektronikkindustrien, og etter kull som brukes til produksjon av energi. Miljøprodukter fra vår nitratvirksomhet er nærmere beskrevet nedenfor. BIDRA TIL Å BESKYTTE MILJØET. Miljøprodukter er viktige i alle forretningsenhetene i Industri-segmentet. Omsetningen av slike produkter har økt med 11 prosent i året siden 1999, og i 2004 oversteg det årlige volumet tonn. Yara er verdensledende innen anvendelse av kalsiumnitrat til behandling av avløpsvann og har en sterk posisjon innen fjerning av NOx fra forbrenningsprosesser som for eksempel kulldrevne kraftverk. Nutriox er et miljøvennlig kalsiumnitratprodukt som brukes til å fjerne og hindre dannelse av hydrogensulfid. Hydrogensulfid er en illeluktende, giftig og korrosiv gass som for eksempel oppstår i ledningsnettet for avløpsvann. I Europa spenner kundene fra kommuner til vannbehandlingsbedrifter. Nutriox-teknologien er godt etablert i Europa og Nord-Amerika og er i bruk på mer enn steder. I Europa er Frankrike et stort marked, med Paris kommune som en av hovedkundene. PetroCare er en familie av nitratbaserte produkter som er skreddersydd for oljefelter. En av anvendelsene, som er basert på samme prinsipp som Nutriox, er å forhindre at det dannes hydrogensulfid i oljereservoarer. PetroCare kan imidlertid også brukes til å øke oljeproduksjonen fra reservoarer og forlenge oljefeltenes levetid. Denne teknologien er nå godt etablert i norsk, dansk og britisk sektor av Nordsjøen samt i Mexicogolfen. Nye markeder er nå under vurdering. 18 YARA ÅRSRAPPORT 2004

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005

Yara vekst i et sterkt marked. Generalforsamling 19. mai 2005 Yara vekst i et sterkt marked Generalforsamling 19. mai 2005 Proaktivt lederskap innen gjødselindustrien den neste fasen i Yaras utvikling 2 1999-2001 2002-2004 2005 - Snuoperasjon og kostnadskutt Konsolidering

Detaljer

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap

Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Yara International ASA - verdens ledende gjødselselskap Kommunikasjonsdirektør Arne Cartridge Porsgrunn 18. oktober 24 Agenda Snuoperasjonen 1999 21 Gjødselindustrien Yaras forretningsmodell Status etter

Detaljer

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004

Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling. Oslo 16. juni 2004 Yara International ASA Ekstraordinær Generalforsamling Oslo 16. juni 2004 Grunnlaget for mineralgjødsel: Energi, ammoniakk og naturlige mineraler Nitrogen (N) fra luft Naturgass Ammoniakk Ferdige produkter:

Detaljer

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad

Posisjonert for vekst. Generalforsamling 11. mai 2010 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad Posisjonert for vekst Generalforsamling 11. mai 21 Konsernsjef Jørgen Ole Haslestad 1 Lederagenda 2 Yaras vekstambisjon uendret Millioner tonn 4 35 3 25 2 15 1 5 - Kemira GrowHow - Belle Plaine - Libya

Detaljer

Vekst i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger

Vekst i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger Vekst i et attraktivt marked Generalforsamling Oslo 8. mai 2008 Konsernsjef Thorleif Enger 1 Et kjemiselskap med mineralgjødsel som største marked Salpetersyre Gjødsel Energi Ammoniakk Urea Industri Yara

Detaljer

Sterk posisjon i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger

Sterk posisjon i et attraktivt marked. Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger Sterk posisjon i et attraktivt marked Generalforsamling Oslo 10. mai 2007 Konsernsjef Thorleif Enger 2 Hvem er vi og hva gjør vi Vi er et kjemiselskap med mineralgjødsel som vårt største marked Salpetersyre

Detaljer

Vi vokser på utfordringer. Generalforsamling Oslo 11. mai 2006

Vi vokser på utfordringer. Generalforsamling Oslo 11. mai 2006 Vi vokser på utfordringer Generalforsamling Oslo 11. mai 26 2 Hvem er vi og hva gjør vi Vi er et kjemiselskap med gjødsel som vårt største marked Salpetersyre Gjødsel Energi Ammoniakk Urea Industri Vi

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro

edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro in per bookoing ÅRSRESULTATER 14 15 edreams ODIGEO legger frem et årsresultat som forventet. Inntektene økte til 436 millioner euro og justert EBITDA endte på 90,5 millioner euro Ekspansjonsmarkedene hadde

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus

Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010. Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Regnskap etter tredje kvartal 2010 20-21. oktober 2010 Rolf Roverud, Christian Rugland, Jan-Henry Melhus Tredje kvartal 2010: Fortsatt svakt marked forventer oppgang utover i 2011 Viktige kontrakter vunnet

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor

Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Statens pensjonsfond utland en langsiktig investor Regionalt nettverk 26. april 213 Age Bakker, Chief Operating Officer Prosent av den nasjonal formuen Vårt oppdrag er å sikre finansielle verdier for fremtidige

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 2015 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET OSLO, 25. MARS 215 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell formue 1% 9% 8% 7% 6% 5%

Detaljer

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891

Fjerde kvartal 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670 38 769 174 201 21 795 153 891 Rekordresultat fra Hydro for 2005 Oslo (2006-02-14): Konsolidert resultat (US GAAP) Fjerde kvartal År 2005 2005 2004 2005 2005 2004 Millioner NOK EUR 1) NOK NOK EUR 1) NOK Driftsinntekter 45 318 5 670

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST

Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Oslo, 18. februar 1999 Sterke tall fra Veidekke: GODT GRUNNLAG FOR VIDERE VEKST Veidekkes mål om en resultatmargin på nivå 5 % og en egenkapitalrentabilitet på 20 % ble nådd også i 1998. marginen ble 5

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal

God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2007 God fart ut av 2007 - Sterk resultatfremgang i 4. kvartal Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomi- og finansdirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 4. kvartal

Detaljer

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere

Status per utgangen av. Desember. Nøkkelparametere Postboks 1214 Pirsenteret, 7462 Trondheim Telefon 99 11 00 00 www.sjomatnorgel.no Desember 29. januar Status per utgangen av Desember Nøkkelparametere Desember Endring fra Laks Biomasse 682 000 tonn -4

Detaljer

NY PAPIRMASKIN I GOLBEY. Oslo, 16. april 1997

NY PAPIRMASKIN I GOLBEY. Oslo, 16. april 1997 NY PAPIRMASKIN I GOLBEY Oslo, 16. april 1997 NY PAPIRMASKIN I GOLBEY HVORFOR BYGGER NORSKE SKOG NY PAPIRMASKIN I GOLBEY? FOR Å FÅ EN TOPP KONKURRANSE- KRAFTIG AVISPAPIRFABRIKK FOR Å STYRKE POSISJONEN SOM

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Investeringsfilosofi

Investeringsfilosofi Investeringsfilosofi Markedspsykologi Nødvendigheten av en konsistent filosofi over tid Historien har lært oss at økonomisk utvikling veksler mellom oppgangstider og perioder med nedgang. Økonomiske sykler

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015

Heidenreich Holding AS. Introduksjon juni 2015 Heidenreich Holding AS Introduksjon juni 2015 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet

Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Internasjonalt kompetansebehov i næringslivet i Bergensregionen og på Vestlandet Solveig Holm Leder prosjektutvikling og internasjonalisering BERGEN NÆRINGSRÅD 3000 medlemmer Representerer over 100.0000

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje.

FØRSTE KVARTAL 2007. 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. FØRSTE KVARTAL 2007 45,6 % vekst i salget til MNOK 30,8 og 10 % vekst i fortjeneste per aksje. Etableringen av egen distribusjon i USA går som planlagt. Vellykket test av avbildingsmodulen som skal integreres

Detaljer

Introduksjon til Heidenreich Holding

Introduksjon til Heidenreich Holding Introduksjon til Heidenreich Holding 1 Januar 2014 Introduksjon Familieeid investeringsselskap; bygger på mer enn hundre års næringslivshistorie Investerer i modne bedrifter med utviklings- og konsolideringspotensial

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport desember 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport desember 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

INTENSJONSAVTALER OM KJØP AV TO AVISPAPIRFABRIKKER I ASIA

INTENSJONSAVTALER OM KJØP AV TO AVISPAPIRFABRIKKER I ASIA INTENSJONSAVTALER OM KJØP AV TO AVISPAPIRFABRIKKER I ASIA Oslo, 31. mars 1998 KJØPET OMFATTER Thailand: 120 tonn avispapir (~ 70% eierandel) Korea: 180 tonn avispapir (90% eierandel) Sluttforhandlinger

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014

STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 2014 STATENS PENSJONSFOND UTLAND OLJEFONDET MAREN ELISE ILSAAS ROMSTAD OSLO, 31. OKTOBER 214 VÅRT OPPDRAG ER Å IVARETA OG UTVIKLE FINANSIELLE VERDIER FOR FREMTIDIGE GENERASJONER Fra naturressurser til finansiell

Detaljer

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET

ENDRINGER I KRAFTMARKEDET ENDRINGER I KRAFTMARKEDET Introduksjon Status quo Nyere historikk Markedsutsiktene Kortsiktige Langsiktige 1 Introduksjon John Brottemsmo Samfunnsøkonom UiB Ti år som forsker ved CMI / SNF innen energi

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi?

Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Count of Load ID YTD Dest Country Total NO 5757 Kostnadskutt i verdikjeden Hva gjør vi? Norsk laks til europeernes middagsbord Ivar Raugstad Logistics Manager Marine Harvest Raw Material & Trade Transport

Detaljer

Finansiell rapport 2007

Finansiell rapport 2007 Finansiell rapport 2007 Knowledge grows Resultater 2007 2006 Driftsinntekter og annen inntekt (NOK millioner) Driftsresultat (NOK millioner) ebitda (NOK millioner) 1) Årsresultat (NOK millioner) 2) 57.486

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

Managing Director Harald Espedal

Managing Director Harald Espedal Managing Director Harald Espedal Verdensindeksen 2010-2012 2 Vi lever alltid i usikre tider; usikkerhetsmomentene i 2012 Eurosonens evne til overlevelse og vekst Rente tiårig stat Prosent Amerikas (u)sikre

Detaljer

Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon. Kviamarka 4. april 2014

Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon. Kviamarka 4. april 2014 Økt konkurransekraft og lønnsomhet for kjøttproduksjon Kviamarka 4. april 2014 Agenda Avtalen og overordnet begrunnelse Arne Kristian Kolberg Prima Gruppens rasjonale for avtalen Anbjørn Øglend Norturas

Detaljer

Resultatregnskap NOK mill. Balanse

Resultatregnskap NOK mill. Balanse Kvartalsrapport 3/2001 et etter ni måneder var NOK 92,8 mill., før engangskostnader. For tredje kvartal var tilsvarende resultat NOK 20,4 mill. Omstrukturering av Moelven Treindustri medfører engangskostnader

Detaljer

Natural ASA 4Q og årsresultat presentasjon 2001

Natural ASA 4Q og årsresultat presentasjon 2001 Natural ASA 4Q og årsresultat presentasjon 2001 Agenda: Oppsummering 2001 Resultat 4Q/2001 Mål 2002 1 Kvartalspresentasjon Natural ASA Naturals strategi er å være et teknologibasert og kommersielt drevet

Detaljer

RAPPORT 2. KVARTAL 2005

RAPPORT 2. KVARTAL 2005 WINDER ASA RAPPORT 2. KVARTAL 2005 Winder ASA, Fr. Nansens pl. 4, Postboks 35 Sentrum, 0101 Oslo Tel. 23100700 Fax. 23100701 www.winder.no Org.nr. 983 670 067 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 2. KVARTAL

Detaljer

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia.

Hovedpunkter 2000. Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 1 Moelven, generalforsamling 4. april 2001 Hovedpunkter 2000 Kraftig resultatforbedring. Nådd kravet til egenkapital-avkastning. Vellykket integrasjon av Forestia. 2 Moelven, generalforsamling 4. april

Detaljer

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast

ODINs anbefalte løsninger Nils Hast ODINs anbefalte løsninger Nils Hast Agenda Anbefalte løsninger Oppdatering på skatt Hva skjer i det norske høyrentemarkedet? Oppsummering Det enkle er ofte det tryggeste ODINs anbefalte løsninger Løsningsforslaget

Detaljer

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003.

Hexagon-konsernet vil legge frem endelig resultat den 21. februar 2003. HEX -FORELØPIG RESULTAT 2002 - FORTSATT VEKST Konsernet fikk i 4.kvartal en omsetning på 77,2 (73,4) MNOK og et driftsresultat før goodwillavskrivinger på 8,2 (11,6) MNOK. Total omsetning for 2002 ble

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012

Omverdenen til norsk landbruk og matindustri. Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Omverdenen til norsk landbruk og matindustri Seminar hos Statens landbruksforvaltning 16. februar 2012 Program Introduksjon ved Sigurd-Lars Aspesletten Presentasjon av rapport: Omverdenen til norsk landbruk

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen:

Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: Hva er trenden for bedriften din i forhold til konkurransen: 10 % oppgang eller mer 5 10 % oppgang Stabil 5 10 % nedgang 10 % nedgang eller mer 4% Omløpshastighet 35% 50% 1% 4% Margin 35% 49% 11% 1% 3%

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Adding value to beauty.

Adding value to beauty. Adding value to beauty. RAPPORT 1. kvartal 2012 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Første kvartal med overskudd i selskapets historie. Gjennombrudd i USA; to viktige avtaler inngått Oppbygging av portefølje påbegynt

Detaljer

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007.

FJERDE KVARTAL 2007. 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. FJERDE KVARTAL 2007 27,3 % vekst i omsetning til MNOK 126,9 for 2007. Beste resultat i selskapets historie med MNOK 28,4 i resultat etter skatt, en økning på 56,9 %. Økt antall selgere i USA med 4 selgere.

Detaljer

MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 Utsteder: Norske Skogindustrier ASA. Instrument: - FINANSIELL RAPPORTERING

MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 Utsteder: Norske Skogindustrier ASA. Instrument: - FINANSIELL RAPPORTERING MeldingsID: 399706 Innsendt dato: 21.04.2016 07:01 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: NSG Norske Skogindustrier

Detaljer

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06

SAMMENDRAG MND.RAPP ATLANTISK LAKS NR 03/06 MARKED Tabellen nedenfor viser utvikling i tilførsel av atlantisk laks i hovedmarkedene per måned i tonn rund vekt. Tabellen inneholder foreløpige tall og kan derfor avvike fra tilsvarende tall i Kontali

Detaljer

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000

Kvartalsrapport 1/00. Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Kvartalsrapport 1/00 Styrets rapport per 1. kvartal 2000 Resultatregnskap (Beløp i NOK mill.) 2000 1999 1998 1999 1998* Driftsinntekt 923,3 811,8 576,3 3.525,7 3.027,4 Avskrivning 29,4 27,9 18,7 110,1

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog

ÅRSREGNSKAP 1996. 13. februar 1997. Norske Skog ÅRSREGNSKAP 96 13. februar 97 96 I HOVEDTREKK Godt resultat for konsernet i 96: Driftsmargin 15,1% (før omstrukturering) (95:,9%) Fortjeneste pr. aksje kr 4,38 (52,39 i 95) Kontantstrøm pr. aksje kr 8,2

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2

Hovedtrekk. Hurtigruten ASA 2. kvartal 2008. Hurtigruten Side 2 HURTIGRUTEN Using an full-image ASA slide Delårsrapport With without for a subtitle 2. kvartal 2008 Hurtigruten Verdens vakreste ASA sjøreise 2. kvartal 2008 Presentasjon 29-05-2008 Hurtigruten Side 1

Detaljer

Delårsrapport. 4. kvartal 2007

Delårsrapport. 4. kvartal 2007 Delårsrapport 4. kvartal 2007 Nordic Semiconductor ASA foreløpig 4. kvartal og helår 2007 Driftsinntekter på 49.2 MNOK, en reduksjon på 33% i forhold til 4. kvartal 2006 Lavere salgsvolum i industrisegmentet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013

Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger. Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem - utvikler av renere prosesser og globale klimaløsninger Inge Grubben-Strømnes Zero13 6. november 2013 Elkem er blant verdens ledende selskaper innenfor miljøvennlig produksjon av metaller og materialer

Detaljer