Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE"

Transkript

1 2004 Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

2 INNHOLD 02 I SITT FØRSTE ÅR som eget selskap oppnådde Yara sitt beste resultat noensinne i virksomhetens 99-årige historie. Et annet høydepunkt i 2004 var produksjonsstarten av Qafco-4 i Qatar, som gjorde Qafco til verdens største produksjonsanlegg for gjødsel. 06 SUKSESS FRAMOVER vil kreve mer enn nye produkter. Vi må også være profesjonelle rådgivere, sier Thorleif Enger, Yaras konsernsjef (CEO). 08 YARAS FORRETNINGSMODELL er basert på at Yara er til stede over hele verden og i alle ledd i verdikjeden. 12 ET ENESTÅENDE SALGSNETTVERK, med salg til over 120 land, ligger til grunn for Yaras ledende posisjon. 16 YARAS INDUSTRI-SEGMENT spiller en stadig viktigere rolle i Yara, og har inntatt ledende posisjoner i flere markeder med høy vekst. 20 PRODUKSJONSANLEGGENE utgjør ryggraden i Yaras forretningsmodell og har bransjens beste kostnadsposisjon 08 TILSTEDEVÆRELSE OVER HELE VERDEN - EN STYRKE I YARAS FORRETNINGSMODELL 06 "VI MÅ FORSTÅ BONDENS NYE BEHOV." THORLEIF ENGER, KONSERNSJEF 26 ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN 24 ET VOKSENDE BEHOV for nye typer gjødsel betyr både utfordringer og muligheter for Yara, sier Daniel Clauw, Yaras driftsdirektør (COO). 26 GOD PRODUKTHÅNDTERING er avgjørende for at Yara skal kunne møte sine forpliktelser knyttet til sikkerhet og omtanke for miljøet. 12 RIKTIGE PRODUKTER, DER KUNDENE TRENGER DEM, TIL RETT TID 16 VEKST I YARAS INDUSTRI SEGMENT 29 YARAS REGNSKAP FOR 2004 viser de beste økonomiske resultatene noensinne. Resultat etter skatt var NOK millioner, en oppgang fra NOK millioner i 2003.

3 INTRODUKSJON VERDENS LEDENDE GJØDSELSELSKAP I DET YARA FEIRER SITT HUNDREÅRSJUBILEUM, KAN SELSKAPET GLEDE SEG OVER EN LEDENDE POSISJON I GJØDSELINDUSTRIEN EN POSISJON SOM MARKEDSLEDER, MED GLOBALT NÆRVÆR, LEDENDE PÅ KOSTNADSEFFEKTIVITET OG EVNE TIL Å HÅNDTERE SYKLUSENE I MARKEDET. DETTE VIL VÆRE HJØRNESTEINENE OGSÅ NÅR VI TAR FATT PÅ ET NYTT ÅRHUNDRE MED UTVIKLING OG VEKST. I 1905 ble Norsk Hydro opprettet for å utnytte de store vannkraftressursene i Norge til produksjon av mineralgjødsel. For å tilrettelegge for ytterligere vekst, ble gjødselvirksomheten, tidligere Hydro Agri, skilt ut fra Norsk Hydro i 2004 og etablert som et uavhengig selskap med navnet Yara International ASA. Selskapet ble notert på Oslo Børs 25. mars Yara er et kjemiselskap med gjødsel som viktigste anvendelse av produktene. Yara har som mål å hele tiden skape bedre avkastning. Begrepet "avkastning" (yield) gjenspeiler to viktige ambisjoner for Yara som industrikonsern. For det første er det viktig for Yara å bidra til å skaffe mat til verdens voksende befolkning på en mest mulig effektiv og bærekraftig måte. For det andre har Yara som mål å levere økonomiske resultater som er blant de beste i bransjen. Yara søker å forme gjødselindustrien slik at det gagner både selskapet, dets kunder og bransjen som helhet Den globale utfordring å dyrke nok mat når det blir mindre dyrkbar mark Dyrkbar mark (i m 2 pr. person) (venstre akse) Verdens befolkning (milliarder) (høyre akse) Kilde: FAO Med stadig flere munner å mette og begrenset tilgang på nytt areal til jordbruk, må produktiviteten økes betydelig for å møte behovet for mat. Ingen produkter kan erstatte mineralgjødsel når det gjelder å sikre at det produseres nok 8,5 7,5 6,5 5,5 mat av god kvalitet på en bærekraftig måte. Som verdens ledende leverandør av mineralgjødsel fyller Yara derfor en viktig rolle for tilgangen på mat for verdens befolkning. GLOBAL STØRRELSE OG REKKEVIDDE Med salg til over 120 land er Yara den mest globale aktøren i bransjen. Kjernevirksomheten er produksjon og markedsføring av fullgjødsel (NPK) og nitrogengjødsel som nitrat og urea. Yara produserer og selger også ammoniakk, det viktigste råstoffet for all nitrogengjødsel. For å utfylle dette tilbudet, markedsfører Yara også gjødsel som kommer fra tredjeparter. Dette gjør at Yara kan tilby kundene et stort utvalg produkter, også verdiøkende spesialgjødsel. Gjennom Industri-segmentet har Yara også bygd opp en betydelig virksomhet basert på biprodukter fra gjødselvirksomheten. Produktene omfatter industrigasser, nitrogenkjemikalier og teknisk nitrat, med miljøprodukter som et viktig marked. INTEGRERT FORRETNINGSMODELL All virksomhet i Yara styres etter en velprøvd forretningsmodell som bygger på vårt engasjement i hele verdikjeden. Yaras tre forretningssegmenter Nedstrøm, Industri og Oppstrøm har styrker og risikoprofiler som utfyller hverandre, noe som gir en rekke muligheter for å skape ekstra verdi. Nedstrøm og Industri bidrar med NEDSTRØM: Omfatter Yaras globale virksomhet innen salg og distribusjon, samt produksjonsanlegg for gjødsel til lokalt forbruk. INDUSTRI: Markedsfører produkter og biprodukter fra Oppstrøm-segmentet til industriformål. OPPSTRØM: Omfatter Yaras store ammoniakkintegrerte gjødselfabrikker, samt handel og transport av ammoniakk. stabile kontantstrømmer. Kombinert med et globalt markedsnærvær motvirker de konjunktursvingningene som Oppstrøm-virksomheten er utsatt for. Tilgang på produkter fra tredjepartsleverandører, en variert produktportefølje og markeder som utfyller hverandre, er sentralt i forretningsmodellen. LEDENDE I BRANSJEN Yara har relativt sett lavest kostnadsnivå blant gjødselprodusentene i Europa. Siden 2001 har Yara befunnet seg blant de øverste 25 prosent i sin gruppe med hensyn til brutto avkastning på kapitalen (definert som EBITDA eksklusive engangskostnader, delt på samlede eiendeler). Siden 1999 har Yara vokst både organisk og gjennom oppkjøp i viktige vekstmarkeder. Yara vil benytte sin sterke økonomiske stilling og sitt globale nettverk til å ta aktiv del i den videre utviklingen av gjødselindustrien. YARA ÅRSRAPPORT

4 ÅRET SOM GIKK NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER 2004 PROFORMA PROFORMA NØKKELTALL EBITDA for årene 2002 til 2004 (i NOK millioner) Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA 1) Årets resultat etter minoritetsinteresser Finansielle hovedtall Investeringer 2) i NOK millioner Netto rentebærende gjeld/egenkapital 3) 0,39 0,86 Kontantstrøm fra driften i NOK millioner Avkastning CROGI i prosent 4) 13,3 10,6 Informasjon pr. aksje (NOK) Resultat pr. aksje 11,79 6,84 Majoritetens egenkapital (NOK millioner) Aksjekurs Oslo Børs 31. desember 79,75 na Antall fast ansatte (utgangen av året) Helse, miljø og sikkerhet LTI 5) 1,1 1,5 Sykefravær i prosent 3,5 3, Vekst i EBITDA i 2004 var på 23 prosent sammenlignet med 2003 og 51 prosent sammenlignet med NOK 43,25 MRD INNTEKTER FOR 2004 Vi er den globale markedslederen innen gjødsel, målt etter inntekt. Vår brutto avkastning på eiendeler på 21,2 prosent, plasserer oss blant de 25 prosent beste i en gruppe av sammenlignbare kjemiselskaper. Netto rentebærende gjeld/egenkapital 04 1) EBITDA: Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Se avsnittet om avkastningsmål for nærmere opplysninger. 2) Investeringer i varige driftsmidler, langsiktige verdipapirer og immaterielle eiendeler, pluss egenkapitalinvestering 1,06 0,86 i og lån til tilknyttede selskaper. 3) Netto rentebærende gjeld dividert med egenkapital og minoritetsinteresser. 0,65 4) CROGI: Cash Return on Gross Investment. Se avsnittet om avkastningsmål for nærmere opplysninger. 5) Skadefraværsfrekvensen (LTI) pr. million arbeidstimer (inkludert kontraktører). 0,43 0,44 0,39 12% INNTEKTER 23% EBITDA 72% ÅRSRESULTAT 3kv 03 4kv 03 1kv 04 2kv 04 3kv 04 4kv 04 En sterk kontantgenerering i 2004 har hjulpet oss å redusere vår nettogjeld med NOK millioner til NOK millioner. 2 YARA ÅRSRAPPORT 2004

5 ÅRET SOM GIKK MARS: Yara ble notert på Oslo Børs som et eget selskap 25. mars. Børsnoteringen var vellykket, og nedsalget av Yara-aksjen ble overtegnet i betydelig grad. Tegningskursen for Yaraaksjen var NOK 41. Yara sikret seg også langsiktig finansiering på gunstige vilkår. APR: Åpning av Qafco-4, som gjør Qafco til verdens største produksjonsanlegg for gjødsel. Gjennom denne utvidelsen vil Qafco kunne produsere 2 millioner tonn ammoniakk og 2,8 millioner tonn urea i året. Yara eier 25 prosent av Qafco. MAI: Yara kunngjør sitt første kvartalsresultat som et uavhengig selskap. Beste første kvartal i virksomhetens historie, med sterk kontantstrøm og lavere gjeld, noe som førte til en vesentlig forbedring av gjeldsgraden. JUNI: Qafco-4-anlegget starter opp. Styret i Yara får godkjenning fra aksjonærene på generalforsamlingen til å kjøpe tilbake aksjer. Den positive utviklingen i gjødselmarkedet fortsetter. Ureaprisen stiger til historisk høye nivåer mot slutten av måneden. JULI: Resultatene for annet kvartal kunngjøres. Sterke resultater og kontantstrømgenerering fortsetter inn i annet kvartal. Nettogjelden reduseres med ytterligere NOK 1,7 milliarder, noe som gir bedre økonomisk stabilitet. Oppstrømsanlegg setter produksjonsrekord. Brann på fabrikken i Köping i Sverige, uten personskader. AUG: Köping-fabrikken tilbake i drift. SEP: Yara undertegner en ny gasskontrakt med Gasunie for fabrikken i Sluiskil. OKT: Resultatene for tredje kvartal kunngjort. Beste tredje kvartal noensinne for virksomheten. Veksten i Brasil fortsetter. Yara starter med tilbakekjøp av aksjer. NOV: Yara holdt sin første kapitalmarkedsdag som et uavhengig selskap. Mot slutten av måneden hadde Yara fullført tilbakekjøp av litt over 3 millioner egne aksjer. DES: Yaras kredittvurdering og obligasjonsutstedelse fullføres med godt resultat. Selskapet fikk kredittvurderingen "Baa2" hos Moody s og "BBB" hos Standard & Poor s, begge med stabile utsikter. Yara foretok også en vellykket utstedelse av obligasjoner i henhold til regel 144A / regelverk S i USA. Selskapet avsluttet året på toppnivå, og registrerte den beste sluttkursen noensinne, NOK 79,75, på årets siste handelsdag. JAN FEB 2005: Yara la fram det beste kvartals- og årsresultatet noensinne. Selskapet lanserte også strategiske vekstinitiativer, noe som omfattet inngåelse av en intensjonsavtale for Qafco-5, oppkjøp av en 30 prosents minoritetsandel i den russiske gjødselprodusenten Rossosh, og økning av eierandelen i den chilenske spesialgjødselprodusenten SQM. YARA ER ET KJEMIKONSERN MED GJØDSEL SOM SITT STØRSTE MAR KED. VI OMDANNER ENERGI OG NITROGEN FRA LUFT TIL NYTTIGE PRODUKTER FOR LANDBRUKET OG INDUSTRIKUNDER. YARA ER ET GLOBALT GJØDSELSELSKAP, MED ET MARKEDSFØRINGS OG DISTRIBUSJONSNETTVERK SOM BESTÅR AV MER ENN 160 INFRASTRUKTURPUNKTER. FORRETNINGSMODELLEN DANNER EN STERK PLATTFORM FOR LØNNSOM VEKST MED REDUSERT KONJUNKTURAVHENGIGHET OG RISIKO. En velbalansert produktportefølje Ammoniakk 1,1% Urea 18% UAN 5,3% Øvrige 8,7% NPK 36% KOMPETANSE OG MERKEVAREVERDI Vi kombinerer hundre års erfaring og ekspertise med oppdatert kunnskap slik at vi kan levere førsteklasses produkter med høy verdi til våre sluttbrukere. Nitrat 31% Yara er det mest diversifiserte nitrogengjødselselskapet i verden. I 2004 omsatte Yara 19,83 millioner tonn gjødselprodukter og 2,05 millioner tonn andre industriprodukter. Mer enn to tredeler av Yaras produktportefølje består av differensierte produkter som nitrat og NPK, som oppnår høyere marginer fordi de gir store gevinster for kundene. YARA ÅRSRAPPORT

6 YARA HUNDREÅRSJUBILEUM HUNDRE ÅR MED FRAMSKRITT NORSK HYDRO BLE GRUNNLAGT 2. DESEMBER 1905 FOR Å BIDRA MED EN LØS NING PÅ ETT AV TIDENS STØRSTE PROBLEMER BEHOVET FOR Å PRODUSERE NOK MAT TIL EN VOKSENDE BEFOLKNING. LØSNINGEN INDUSTRIELL FRAMSTILLING AV NITROGENBASERT PLANTENÆRING HAR SIDEN SKAPT NYE VEKSTVILKÅR FOR VERDENS LANDBRUK Sam Eyde ( ) Kristian Birkeland ( ) Kong Chulalongkorn av Siam besøker Notodden (Juli 1907) Produksjonsanlegget på Herøya (Oktober 1935) Innhøsting av tomater, Woodland, USA Samarbeid med Qatar Industries Verdens første produksjon av nitrogengjødsel, "Norgessalpeter", eller kalsiumnitrat, settes i gang på et testanlegg på Notodden i Norge. Produksjonen var basert på Birkeland og Eydes oppfinnelse som benyttet vannkraft for å hente ut nitrogen fra luften. Norsk Hydro ble grunnlagt 2. desember Et nytt stort fabrikkanlegg med kraftverk stod ferdig på Notodden. Byggingen av Vemork kraftverk igangsatt på Rjukan. Kong Chulalongkorn av Siam besøkte anleggene på Notodden og Rjukan. Oppstart av ammoniakkproduksjon på Rjukan (1928). Anlegg bygd i Porsgrunn (1929). Nye industriprodukter som tungtvann og CO2 ble utviklet. Yara Sluiskil (NSM) åpnet (1929). Salgskontor åpnet i Stockholm. Salg startet i USA av kalsiumnitrat for frukt og grønnsaker. Agentur etablert i San Francisco, California. Glomfjord-anlegget åpnet, med ammoniakkproduksjon basert på vannkraft og salgsproduktene kalsiumnitrat og NPK (1949). Ammoniakkproduksjon startet i Porsgrunn med to anlegg, ett basert på tungolje og ett på nafta. Qafco, et samarbeidsselskap (JV) med Qatar Industries, opprettet i YARA ÅRSRAPPORT 2004

7 YARA HUNDREÅRSJUBILEUM FRA GRUNNLEGGERNE AV HYDRO HAR YARA ARVET EN STOLT TRADISJON SOM VI HAR BRAKT VIDERE UT I VERDEN. VÅR VERDENSOMSPENNENDE VIRKSOMHET SPILLER EN VIKTIG ROLLE I DEN GLOBALE MATPRODUKSJONEN. RUNDT 40 PRO SENT AV VERDENS BEFOLKNING ER NÅ AVHENGIG AV MINERALGJØDSEL FOR SIKKER FORSYNING AV MAT Oppstart av virksomhet i Asia Oppkjøp i Europa (NSM Sluiskil) Oppkjøp og samarbeid i Trinidad Styrking av posisjonen i Brasil Børsnotering av Yara på Oslo Børs, 25. mars Salg i Thailand gjennom lokal partner i Salg utvides gradvis til andre land i Asia. Hongkongkontor åpner i Qafco-1-fabrikken starter produksjon av ammoniakk og urea i Salgskontor for Sør- Amerika etableres i Rio de Janeiro i Oppkjøp av NSM (Nederland), Supra (Sverige), Fisons (Storbritannia), Ruhr Stickstof (Tyskland), Windmill (Nederland), Cofaz (Frankrike). Terminal etablert i Chiwan, Kina i Kontor opprettet i Harare, Zimbabwe i Oppkjøp i Tyskland og Trinidad. Fellesforetak (JV) i Florida og Trinidad. Nye kontorer og bulkblending-anlegg i Afrika, Asia and Latin-Amerika. Oppkjøp av ENI Chems gjødselvirksomhet i Italia. Videre vekst og etablering av et omfattende markedsnettverk utenfor Europa. Agri kjøper opp Adubos Trevo i Brasil og en kontrollerende andel i Kynoch, Sør-Afrika. Snuoperasjon og konsolidering av selskapet. Hydro beslutter å børsnotere Agri på Oslo Børs. Børsnotering på Oslo Børs 25. mars Yara satser på å styrke sin lederposisjon innen gjødselindustrien, basert på effektiv drift og globalt markedsnærvær. YARA ÅRSRAPPORT

8 FRA KONSERNSJEFEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG ET BREV fra THORLEIF ENGER, KONSERNSJEF (CEO) YARAS STERKE POSISJON I GJØDSELINDUSTRIEN BYGGER I STOR GRAD PÅ LEDERSKAP OG KOMPETANSE. DISSE EGENSKAPENE VIL BLI ENDA VIKTIGERE FREMOVER MED ØKENDE KRAV TIL VÅR BRANSJE. ET BEHOV FOR BEDRE ERNÆRING. De grunnleggende prinsippene for å framstille mineralgjødsel har ikke endret seg vesentlig de siste femti år. Å lykkes i opp I 2005 går Yara inn i sitt andre århundre som en ledende leverandør av mineralgjødsel. I jakten på nye mål vil vi bygge på etablerte styrker. Vi finnes i alle større markeder der mineralgjødsel selges, og vi har et unikt produktsortiment støttet av en sterk merkevare. Vi har teknologi til å fremstille unike produkter. Nye produkter blir ikke minst viktig på det voksende markedet for spesialgjødsel og i Industri-segmentet, som blir stadig viktigere for Yara. Vi har mulighet til å tiltrekke oss partnere og bygge partnerskap. Vi har dessuten en konkurransedyktig kostnadsposisjon. For ge produkter for bønder og industrikunder. Mulighetene til å vokse basert på vår globale styrke og vårt virkeområde vil være betydelige i tiden framover. Utfordringen vil være å fortsette å utvikle vår kompetansebase og styrke vår evne til nyskaping og kreativitet. Vi må kombinere våre strømsdelen av virksomheten vil være et spørsmål om god styrker med våkenhet drift og riktige produkter. å gjøre det beste ut av disse overfor viktige utvik- Etter snuoperasjonen har styrkene, må vi imidlertid lingstrekk i bransjen. Yara oppnådd en ledende kombinere dem med en god forståelse av de viktigste utviklingstrekkene som påvirker bransjen, og være i stand til å endre oss var et godt år for Yara. Vårt forbedringsprogram fortsatte å gi resultater, og markedsforholdene var svært gunstige. Utskillelsen av Yara i et uavhengig selskap ga ekstra drivkraft, og vi er nå bedre posisjonert på alle måter for å utvikle selskapets fulle potensial. Mot slutten av året presenterte vi en strategi for årene som kommer, med signal om en sterkere vekst kombinert med et fortsatt fokus på produktivitet og økonomisk disiplin. Vår sterke posisjon innen ammoniakk er et godt grunnlag for vekst både innen gjødsel og innen produkter og tjenester for industrielle formål. I utgangspunktet er vi et kjemikonsern som omdanner energi og nitrogen fra luften til nytti kostnadsposisjon i bransjen, som vi hver dag arbeider hardt for å befeste. Blant våre kunder pågår det grunnleggende endringer som utfordrer oss til å vurdere og forbedre måten vi driver virksomheten på. Landbruk og utviklingen av gjødsel har gått i tre faser, som hver har ledet til et mer avansert nivå. I fase én gjaldt det å øke bondens produksjon (matvaresikkerhet). Denne utfordringen gjelder fortsatt i mange deler av verden. Fase to brakte med seg et nytt krav om å forbedre matvarenes trygghet og kvalitet. I dag er spørsmålet hvordan landbruket kan bidra til bedre helse, og gjødsel forventes i stigende grad å bidra til dette gjennom bedre plantenæring. Dette kravet utgjør en vitenskap i seg selv, og her ønsker vi å ligge i tet. Denne utviklingen er bare i sin spede begynnelse, og for å holde oss i forkant må vi følge utviklingen nøye. Å lykkes vil kreve mer enn nye og bedre produkter. Vi må også være velinformerte og engasjerte rådgivere både for våre distributører og for sluttbrukeren bonden. I årenes løp har Yara bygget et nærvær i markedet som ingen av våre konkurrenter har maken til. Å være til stede i bondens hverdag vil være enda viktigere i årene som kommer. Enkelt sagt er vår oppgave å forbedre avkastningen for våre brukere både i landbruket og i industrien. MÅLSETTING OM Å FORME BRANSJEN. Yara er allerede den største gjødselprodusenten i verden og innehar en rekke enestående posisjoner. Det er derfor naturlig at vi ønsker å påvirke utviklingen i bransjen. Krefter i markedet vil øke behovet for større, mer fokuserte og profesjonelle selskaper, noe som kan føre til ytterligere konsolidering. En tilsvarende utvikling er tendensen til privatisering i land der gjødselproduksjon har vært et offentlig anliggende. Dette har innvirkning på enorme markeder i Kina og India, og vil derfor påvirke bransjen i betydelig grad. Målsettingen om å forme bransjen innebærer en mer uttalt vekststrategi enn tidligere. Imidlertid vil vi bare vokse når vi ser at det er gode strategiske grunner til å gjøre det. Veksten må passe inn i vår forretningsmodell og våre styrker, og vi må også vurdere konsekvensene for bransjen som helhet. Og ikke minst må vi hele tiden forsikre oss om at vår daglige virksomhet oppfyller de høyeste krav til kvalitet, effektivitet og sikkerhet, og at vi leverer økonomiske resultater i 6 YARA ÅRSRAPPORT 2004

9 FRA KONSERNSJEFEN Alle våre ansatte må ha en grunnleggende forståelse av hvor vi står og hvordan vi skal vokse. toppsjiktet basert på organisk vekst. Det er kun stabile resultater på høyt nivå som kan sikre vår evne til å forme bransjen. Framgang i tiden som kommer vil kreve mer gjøre det på vår måte. Vi vil enn nye produkter. Vi derfor gi rom for kreativitet og utforskning av nye ideer må også være profe og muligheter. For det fjerde sjonelle rådgivere. ønsker jeg ledergrupper med BEHOV FOR SAMLING INTERNT. Et slikt nivå kan bare opprettholdes dersom organisasjonen er samordnet rundt våre ambisjoner. Å se framover og sette seg nye mål er ikke nok. Alle våre ansatte må ha en grunnleggende forståelse av hvor vi står og hvordan vi har tenkt å vokse. Vi har en solid plattform og en sterk økonomisk stilling. For å gjøre det beste ut av ressursene våre, må vi alle trekke i samme retning, utrustet med riktig kompetanse og riktig innstilling. Vi har massevis av lokal kompetanse. Denne vil i stadig økende grad måtte kombineres med en total forståelse av hvordan vår samlede virksomhet kan drives bedre. Som følge av fjorårets utskillelse fra Norsk Hydro og børsnoteringen, har vi lagt økt vekt på ekstern kommunikasjon. Når vi ser framover, tror jeg det vil være enda viktigere å sikre god kommunikasjon internt. Ellers vil vi ikke være i stand NYE MÅL TIDLØSE PRINSIPPER. Yara står overfor nye utfordringer og muligheter. Jeg tror likevel at disse best kan møtes ved å benytte de samme ledelsesprinsipper som har ført oss dit vi er i dag. Først av alt vil vi sette oss høye mål. Det betyr at vi har til hensikt å være blant de beste i vår gruppe, og oppnå en kapitalavkastning på minst 10 prosent over syklusen. I dag har vi en 6 prosent andel av det globale markedet for mineralgjødsel. I årene som kommer ønsker vi å øke denne andelen til 10 prosent. Vi har også et klart mål om å føre videre den positive utviklingen i Industri-segmentet. For det andre er vi realistiske og innser at det alltid er rom for forbedring. I dag er potensialet større enn noensinne, og det er ikke fordi vi presterer dårligere, men fordi ambisjonene våre er høyere. På samme måte som en dyktig idrettsutøver, må vi også være sultne på bedre prestasjoner. For det tredje må vi ha selvtillit nok til å til å oppfylle de forventning- medlemmer som stadig ene vi skaper i finansmarkedene. Som øverste leder har jeg derfor til hensikt å fortsette å bruke betydelig tid på organisasjonen. Jeg har også lagt vekt på intern kommunikasjon som et grunnleggende ansvar for alle ledere i Yara. utfordrer hverandre. Jeg tror ikke på for mye harmoni. Vi trenger sterke og produktive diskusjoner. En sterk gruppe vet at det er en tid for diskusjon og en tid for vedtak og gjennomføring. Videre vil vi fremme en kultur og etiske regler som gjennomsyrer organisasjonen og erstatter overdrevne og uproduktive retningslinjer og byråkrati. Vår kultur bygger på fire kjerneverdier: Ambisjon, tillit, ansvarlighet og lagarbeid. Jeg tror disse verdiene er de rette for Yara. Det som spiller størst rolle, er vår evne til å formidle dem tydelig og etterleve dem konsekvent. Det er ikke tilfeldig at "ambisjon" kommer først av disse verdiene. Vi må unngå å bli selvtilfredse. Dersom vi føler oss for komfortable, er det noe som er galt. Skal vi forme bransjen, må vi gjøre oss fortjent til lederrollen hver dag. Thorleif Enger Konsernsjef YARA ÅRSRAPPORT

10 FORRETNINGSMODELL FRUKTENE AV ET GLOBALT NÆRVÆR YARA ER TIL STEDE OVER HELE VERDEN OG I ALLE LEDD AV VERDIKJEDEN FRA FABRIKKEN TIL ÅKEREN. DETTE NÆRVÆRET DANNER FUNDA MENTET FOR YARAS FORRETNINGSMODELL. I løpet av de siste ti årene har Yara oppnådd en aggregert 4,2% årlig vekst på 4,2 prosent i omsatt volum, det dobbelte av markedsveksten på 2,1 prosent. 8 YARA ÅRSRAPPORT 2004

11 FORRETNINGSMODELL YARA ÅRSRAPPORT

12 FORRETNINGSMODELL BALANSE: FORRETNINGSSEGMENTER MED STYRKER SOM UTFYLLER HVERANDRE FLEKSIBILITET: SALG AV PRODUKTER FRA TREDJEPARTSLEVERANDØRER VERDISKAPING: VARIERT PORTEFØLJE AV PRODUKTER Y aras tre forretningssegmenter Nedstrøm, Industri og Oppstrøm har styrker og risikoprofiler som utfyller hverandre. Dette gir en rekke muligheter for å skape ekstra verdi. Nedstrøm og Industri er marginvirksomheter som har vist stabile kontantstrømmer de siste fire år. Kombinert med et globalt markedsnærvær motvirker de konjunktursvingningene i Oppstrøm-virksomheten. Dette gjør at Yara kan oppnå gode marginer selv på bunnen av gjødselsyklusen. Sentralt i forretningsmodellen er også omfattende tilgang på produkter fra tredjepartsleverandører, en variert produktportefølje og markeder som utfyller hverandre. AKTIV KONJUNKTURSTYRING. Nedstrømsegmentet utgjør cirka 40 prosent av eiendelene (før avskrivninger) og kontantstrømmen i Yara. Virksomheten omfatter salg og distribusjon samt produksjon av gjødsel for lokalt konsum. Disse produktene kan selges med stabile marginer, siden produksjonskostnad og salgspris gjerne er sterkt korrelerte. Segmentet gir Yara et sterkt nærvær i regionale og globale markeder. Med støtte av en sterk merkevare, er det blitt bygd opp en verdifull base av lojale kunder over flere tiår. Gjennom Nedstrøm-segmentet kan Yara også nyte godt av et integrert distribusjonssystem og tilgang til vekstmarkeder. Industri-segmentet, som utgjør rundt 10 prosent av Yaras eiendeler (før avskrivninger) og 10 prosent av kontantstrømmen, markedsfører Oppstrøm-produkter og biprodukter til industrielle formål. Industri-segmentet er den ledende leverandør av CO2 i Europa, og er også den største europeiske produsenten av industrielle nitrogenkjemikalier og teknisk nitrat. Som for Nedstrøm selges produktene fra Industrisegmentet generelt med stabile marginer. I tre av de fire siste årene har Nedstrøm- og Industrisegmentene stått for mer enn halvparten av Yaras kontantstrøm. Oppstrøm-segmentet, som utgjør omtrent 50 prosent av Yaras eiendeler (ikke avskrevet) og kontantstrøm, inneholder de store ammoniakkintegrerte gjødselfabrikkene samt handel og transport av ammoniakk. Med unntak av handelen med ammoniakk, selger Oppstrøm all sin produksjon til Nedstrøm og Industri. Oppstrøms-anleggene bruker naturgass som råstoff, noe som gjør resultatet utsatt for svingninger i energimarkedene. Segmentet er også utsatt for svingninger i gjødselprisene, og resultatene vil derfor følge gjødselkonjunkturene. Yara har likevel klart å bygge opp en sterk konkurranseposisjon for Oppstrøm gjennom lave kostnader, tilgang på billigere gass i Qatar, Trinidad og ganske nylig i Russland, og gjennom høy kapasitetsutnyttelse. Aktiviteter innen handel, lagring og transport av ammoniakk gir ytterligere verdi til Oppstrøm-segmentet. Samlet sett bidrar Yaras forretnings-segmenter til å skape en kontrollert nedside og en betydelig oppside. PRODUKTER FRA TREDJEPARTER GIR MULIGHET FOR MAKSIMAL KAPASITETS UTNYTTELSE. Opp gjennom årene har en stadig større del av Yaras produkter kommet fra fellesforetak (JV) og tredjepartsleverandører. Disse bidrar i dag med rundt regnet 30 prosent av solgt volum. Dette elementet utgjør et viktig tillegg til egen produksjon, og bidrar til full kapasitetsutnyttelse i egne anlegg. Tredjepartsprodukter utgjør et vesentlig element i nesten alle Yaras produktkategorier. Bruken av tredjepartsprodukter gir fleksibilitet, ettersom de kan reduseres dersom forholdene blir ugunstige i ett område, og økes i regioner der vilkårene er bedre. Ved hjelp av denne prosessen kan Yara endre produkttilbudet i de ulike markedene i samsvar med gjeldende tilbud og etterspørsel. Denne fleksibiliteten styrkes ytterligere gjennom at høyst 60 prosent av Yaras produksjonsvolumer settes av til store faste kunder. VARIERT PRODUKTPORTEFØLJE. Et sentralt element i forretningsmodellen er også det store tilbudet av oppgraderte produkter. Fosfat (P) og kalium (K) fra tredjepartsleverandører er kritiske faktorer i denne strategien. Sammenlignet med andre eksport-orienterte nitrogenprodusenter, er Yaras produktportefølje betydelig bredere. Mer enn to tredeler av Yaras nettosalg av nitrogenprodukter er oppgraderte produkter, der NPK utgjør 36 prosent og nitrat 30 prosent av salgsvolumene. Blant konkurrentene vil to tredeler av salget typisk være standard nitrogenprodukter som ammoniakk, urea og UAN. Nitrat og NPK Balansert portefølje etter produkt og geografi STERKERE ØKNING UTENFOR EUROPA (Millioner tonn) Europa Utenfor Europa 14 YARAS OMSETNING I FORHOLD TIL GLOBALT FORBRUK Nitrogen (N) Fosfat (P) Kalium (K) 100% 143,9 mill tonn* 8,0 mill tonn* Tredjepartsprodukter utfyller egen produksjon for å utnytte kapasiteten maksimalt PRODUKTER PRODUSERT AV YARA UTGJØR CA. 70 % AV SAMLET MENGDE Hovedleverandører/ JV produkter 25 Produkter produsert av Yara 11 80% 20 60% % % % Globalt gjødselforbruk Yaras omsetning Kilde: Yara estimat * Tonn næringsstoffer i Kilde: Yara, IFA Kilde: Yara, IFA 10 YARA ÅRSRAPPORT 2004

13 FORRETNINGSMODELL gir samtidig mulighet til oppnå høyere marginer fordi de gir kundene betydelige gevinster. MARKEDER SOM UTFYLLER HVERANDRE. Yara er det eneste gjødselselskapet som er engasjert på alle seks kontinenter. Dette legger til rette for en balansert eksponering, både geografisk og sesongmessig. Kombinert med en balansert produktportefølje gjør dette Yara i stand til å tilby produkter som møter særlige behov i de enkelte regioner, og samtidig dekker hele verden. Yaras globale nærvær gjør det mulig å utjevne de systematiske volumforskjellene fra kvartal til kvartal. Når det er lavsesong i en region, er det høysesong i en annen. Mens for eksempel første kvartal er toppsesong i Europa, er tredje kvartal toppsesong i Brasil. EN MODELL FOR VEKST. Gjennom fokuserte initiativer styrt av forretningsmodellen, har Yara bygd opp en ledende posisjon i bransjen. De siste ti årene har Yara oppnådd en aggregert årlig vekstrate (CAGR) på 4,2 prosent i omsatt volum, noe som er det dobbelte av markedsveksten på 2,1 prosent. Veksten har vært særlig sterk utenfor Europa, men i de senere år har den også vært betydelig i Europa til tross for et mer modent marked. Siden 2001 har Yara befunnet seg i øverste kvartil i sin gruppe i bransjen med hensyn til bruttoavkastning (definert som EBIT DA, eksklusive engangsposter, delt på totale eiendeler). Siden 1999 har Yara vokst både organisk og gjennom oppkjøp i viktige vekstmarkeder. Et fremtredende eksempel er vårt engasjement i Qafco i Qatar, som går helt tilbake til for spesialgjødsel, SQM. Eierandelen er senere slutten av 60-tallet. Da Qafco-4 ble satt i pro- blitt økt, noe som har bekreftet Yaras engasjeduksjon i 2004, ble Qafco, som eies 75 prosent ment i SQM og i spesialgjødsel. Det siste eksemav Industries of Qatar og 25 prosent av Yara, plet er oppkjøpet av en minoritetsinteresse i den verdens største produsent av urea. I februar russiske gjødselfabrikken Rossosh. Fabrikken vil 2005 ble det inngått en intensjonsavtale med være særdeles viktig for utviklingen av Yaras Qatar Petroleum, som legger grunnlaget for markedsposisjon på viktige asiatiske markeder videre vekst i det som er blitt en av verdens som Kina, Thailand og Indonesia. Alle disse største gjødselfabrikker. I Brasil, som er verdens trinnvise vekstinitiativene har bidratt til at Yara fjerde største gjødselmarked, markerte oppkjø- forventer å fortsatt oppnå en markedsvekst over pet av det lokale gjødselselskapet Adubos Trevo gjennomsnittet. Med fokus på kapitaldisiplin, i 2000 et gjennombrudd. Etter dette har Yaras kombinert med oppkjøp på riktig tidspunkt, markedsandel i Brasil fordoblet seg. I 2002 over- synergier og stordriftsfordeler vil Yara videreutvikle tok vi en eierposisjon i det chilenske selskapet sin ledende posisjon i gjødselindustrien. ENHET FOR GLOBAL OPTIMALISERING: For å utnytte det fulle potensialet i Yaras forretningsmodell, er det opprettet en egen enhet for global optimalisering som del av Nedstrøm-segmentet. Enheten optimaliserer tilgangen på produkter fra Yaras produksjonsanlegg, fellesforetakene (JV) der Yara deltar, og fra tredjeparter. Alle disse produktene selges og distribueres gjennom dette segmentets globale distribusjonsnett. Enheten overvåker kontinuerlig råstofftilgangen, produksjonsvolumer av ulike produkter samt produktallokeringer. Den organiserer også intern logistikk og definerer volumposisjonene som Yara bør innta. Gjennom en fokusert og løpende informasjonsutveksling med forretningssegmentene, bidrar enheten til å skape et felles perspektiv på markedsforholdene, bygget på lokal, regional og global markedsovervåking. Dette sikrer effektiv drift, god risikostyring og stabile kontantstrømmer. Yaras verdikjede PRODUKTKILDE* GLOBAL OPTIMALISERING MARKEDSFØRING OG SALG Yara-produksjon, Europa 12,9 Yara-produksjon utenfor Europa Kjøpt fra JV-selskaper 2,4 1,8 Forsyning Allokering Logistikk 21,9 Forretningsenheter og markedskontorer Store nøkkelkunder Mindre kunder Kjøpt fra tredjeparter 4,6 * Inkludert bulkblandinger 2004-volumer av gjødsel og nitrogenkjemikalier i millioner tonn. YARA ÅRSRAPPORT

14 FORRETNINGSSEGMENT: NEDSTRØM FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING MED SALG TIL MER ENN 120 LAND INNEHAR YARA EN UNIK GLOBAL POSISJON I GJØDSELINDUSTRIEN. NÆRHET TIL LOKALE MARKEDER ER NØKKELEN TIL DENNE LEDENDE POSISJONEN. Riktige produkter, der kundene trenger dem, til rett tid dette er nøkkelen til å lykkes i den internasjonale gjødselindustrien. Gjennom målrettet innsats over flere tiår har Yara greid å lykkes med dette bedre enn noen av sine konkurrenter. Nedstrømsvirksomheten består av salgs- og distribusjonsenheter, samt produksjonsanlegg for lokale markeder. Disse anleggene oppgraderer mellomprodukter som ammoniakk til avanserte gjødselprodukter. Yara er fysisk til stede i rundt 50 land over hele verden, og selger til over 120 land gjennom et omfattende markedsførings- og distribusjonsnettverk som består av mer enn 160 lagre, terminaler og fabrikker. Salgsvirksomheten har i økende grad form av møter der bønder læres opp i optimal bruk av gjødsel. Gjennom nært samspill med jordbruket og innsikt i bondens behov uvikler vi kundelojalitet og legger til rette for å hente ut ekstra verdi fra vår virksomhet. I 2004 styrket vi vår posisjon og vår plattform for lønnsom vekst. I Brasil ble det bygd opp to nye lokale produksjons- og lagringsanlegg. I vår virksomhet i Brasil opplevde vi også en oppmuntrende inntektsvekst i løpet av året, noe som reduserte de sesongmessige inntektssvingningene (se nedenfor). Vår posisjon innen spesialgjødsel ble styrket ytterligere gjennom økt eierskap i det chilenske selskapet SQM (januar 2005) og ytterligere integrering av salgsvirksomheten til Yara og SQM på flere markeder. I Europa økte Nedstrøm-segmentet sin omsetning og tok tilbake markedsandeler. STRATEGISK STYRKE. Vår globale tilstedeværelse gir oss en rekke strategiske fortrinn. Ettersom nedstrømsvirksomheten er marginbasert, er den mindre sårbar for inntektsvingninger fordi produksjonskostnaden og salgsprisen er sterkt korrelert. Global tilstedeværelse begrenser også den sesongmessige sårbarheten knyttet til både salg og levering. En stille periode i Europa i tredje kvartal kan oppveies av stor aktivitet i Latin-Amerika i samme periode. Vår globale tilstedeværelse innenfor salg og distribusjon legger også til rette for høy utnyttelse av de globale produksjonsanleggene i Oppstrømsegmentet. I tillegg gjør det Yara til en attraktiv partner i fellesforetak (JV) og for tredjepartsprodusenter som ønsker et markedsapparat med global rekkevidde. Bruken av tredjepartsprodusenter gjør oss fleksible, siden vi kan redusere volumene dersom forholdene forverres i ett område, og samtidig øke dem i regioner der vilkårene er bedre. Denne fleksibiliteten er også et resultat av en bevisst beslutning om å sette av maksimalt 60 prosent av Yaras produksjonsvolumer til store faste kunder. Oppgraderingen av mellomprodukter for gjødsel på våre lokale fabrikker er også en strategisk styrke, fordi det gjør oss i stand til å tilby mer avanserte produkter som kan selges med stabile marginer. MER ENN TRE TIÅR MED EKSPANSJON. Yaras globale virksomhet er i hovedsak blitt bygd opp gjennom de siste tre tiårene. Vår tilstedeværelse i Europa kan spores tilbake til deltakelsen i konsolideringsprosessen i bransjen som begynte tidlig på åttitallet. Den har omfattet oppkjøp i 12 YARA ÅRSRAPPORT 2004

15 FORRETNINGSSEGMENT Salgsvolum etter marked Millioner tonn Latin-A. 3,2 Kont-Eur. Asia Nord-Am. Middelh. Afrika Storbr. og Irl. Frankrike Nord-Eur 1,2 1,8 1,8 1,8 2,1 2,3 2,2 2,8 Høydepunkter i 2004 ØKT SALG OG GJENEROBRING AV MARKEDSANDELER I EUROPA POSISJONEN I BRASIL STYRKET YTTERLIGERE GJENNOM STERK VEKST OG ÅPNING AV TO NYE LOKALE PRO DUKSJONS- OG LAGERANLEGG SALG AV LAVMARGINPRODUKTER I ASIA BETYDELIG REDUSERT, NOE SOM MULIGGJØR EN MER FOKUSERT PRODUKT- OG MARKEDSPORTEFØLJE FOR FRAMTIDIG VEKST. POSISJONEN INNEN SPESIALGJØDSEL YTTERLIGERE STYRKET GJENNOM ØKT EIERINTERESSE I SQM (JANUAR 2005) OG VIDERE INTEGRERING AV SALGS VIRKSOMHETENE TIL YARA OG SQM I FLERE MARKEDER. OVER HELE VERDEN FORBINDES MERKE VAREN YARA OG VIKINGSKIPLOGOEN MED PÅLITELIGHET, KVALITET OG AGRO NOMISK KOMPETANSE. Nøkkeltall 2004 Proforma Proforma Proforma (NOK millioner) Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA CROGI 11,9% 11,1% 12,3% YARA ÅRSRAPPORT

16 FORRETNINGSSEGMENT FOKUS PÅ: KJENNETEGN: BRASIL VERDENS FJERDE STØRSTE GJØDSELMARKED YARAS MARKEDSANDEL MULIGHET: ER DOBLET FRA 2002 FOKUS PÅ: KJENNETEGN: MULIGHET: KINA PRODUSERER HALVPARTEN AV VER DENS GRØNNSAKER OG MELONER ET SVÆRT VIKTIG MARKED FOR YARAS SPESIALVIRKSOMHET Cirka 6 prosent av Brasils enorme Kina er et viktig marked for Yaras virkareal er jordbruksland. Det gjør Brasil somhet innen spesialgjødsel og vil bli til verdens fjerde største gjødselmar stadig viktigere etter hvert som proked. Fra 1994 til 2003 lå den årlige dusentene går over fra å dyrke korn til veksten i gjødselforbruket så høyt produkter med høy verdi (cash crops). som 6 7 prosent, og 60 prosent av Kina produserer nå halvparten av økningen i etterspørsel ble dekket ved verdens grønnsaker og meloner, import. I 2000 begynte en ny tidsalder sammenlignet med bare en tredel i for Yara i Brasil gjennom oppkjøpet av Kinas kornhøst nådde en topp Adubos Trevo. Etter oppkjøpet har i 1998 på 512 millioner tonn, og falt til markedsandelen blitt doblet, og Yara 431 millioner tonn i Kina gir Yara driver nå 17 terminaler, produksjons enestående muligheter til nisjemaranlegg og bulkblanding-anlegg i Brasil. Et viktig element er den svært kedsføring av kvalitetsgjødsel og beslektet kompetanse. Denne overeffektive havnen i Rio Grande, som håndterer 2,5 millioner tonn produk- gangen fra korn til produkter med høy verdi passer godt sammen med ter hvert år. Yaras vekstmål innen spesialgjødsel. Nederland, Sverige, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Italia. Selv om eksportsalget til Kina kan dokumenteres så langt tilbake som 1913, ble vår internasjonale tilstedeværelse utenfor Europa for alvor innledet da Qafco-anlegget i Qatar sto ferdig i Dette førte til at det ble opprettet et handelskontor i Hongkong samme år. Yara så fordelene med en større spredning på markedene for sine anlegg, og utvidet sitt internasjonale engasjement i Asia og på det amerikanske kontinent, samt i Afrika, på 80- og 90-tallet. å øke sin markedsandel i dette attraktive segmentet og gradvis gjøre spesialgjødsel til en viktigere del av vår produktportefølje. Dette gjenspeiles i vårt mål om å vokse dobbelt så mye som veksten i markedet for spesialgjødsel. Hjørnesteinene i dette arbeidet er vår globale salgs- og markedsføringsavtale med det chilenske selskapet SQM, og vår posisjon som ledende produsent og leverandør av kalsiumnitrat. SQM er verdens ledende produsent av kaliumnitrat, en viktig ingrediens i verdiøkende spesialgjødsel. Yara har lokal virksomhet i 48 land over hele verden. Store produksjonsanlegg Kontorer Antall produksjonsanlegg/ terminaler/lagerhus 15 VERDIEN AV EN STERK MERKEVARE. Verden over forbindes merkevaren Yara og vikingskiplogoen med pålitelighet, kvalitet og agronomisk kompetanse. Denne assosiasjonen er den samme for en potetdyrker i Colombia, en frukt- og grønnsakdyrker i Kina eller en veksthusdyrker i Polen. Fordi Yara er det fremste merket på mange markeder, gir det også mulighet til å ta en høyere pris. Yara har til hensikt å utnytte potensialet i sin sterke merkevare enda bedre. I dette arbeidet blir markedsføring av merkevarer stadig viktigere. SPESIALGJØDSEL FÅR STADIG STØRRE BETYDNING. En av de mest markante tendensene på gjødselmarkedet er økt fokus på spesialgjødsel. Dette er produkter utviklet for landbruksprodukter med høy omsetningsverdi, slik som frukt og grønnsaker (cash crops). Her er gjødselens bidrag til kvalitet og næringsinnhold like viktig som volum. Det globale markedet for spesialgjødsel vokser med 5 6 prosent i året, som er mer enn det dobbelte av den årlige veksten for tradisjonell gjødsel. Yara har til hensikt STRATEGIER FOR Å HOLDE SEG I TET. De viktigste vekstmarkedene for gjødsel er Brasil, Kina og Sørøst-Asia. Yara vil ta sin del av denne veksten ved å bygge på sin unike posisjon og utnytte etablerte og nye stordriftsfordeler. Et nytt steg på veien mot dette målet er den nylig inngåtte avtalen med den russiske gjødselprodusenten OAO Minudobreniya ("Rossosh"). Avtalen omfatter oppkjøp av en minoritetsandel (30 prosent), teknologioverføring og integrering av Rossosh i Yaras arbeid med planlegging og markedsføring. Yara vil koordinere produksjonsplaner og logistikk for eksport av tonn NPK fra Yuzhny ved Svartehavet til viktige markeder i Asia og andre vekstmarkeder. Vår innsats for å beholde ledelsen i bransjen vil være forankret i en sterk kapitaldisiplin og lojalitet til vår forretningsmodell. Det vil også være kritisk å identifisere markeder med en gunstig situasjon når det gjelder tilbud og etterspørsel. Høy forbruksvekst gjør ikke et marked attraktivt dersom veksten i tilbudet er enda større. Derfor vil vi overvåke utviklingen nøye i vår nedstrømsvirksomhet, og bygge opp ytterligere posisjoner der vi tror vi kan oppnå gode marginer. YARA KONTORER: NORD-AMERIKA Canada USA 46 YARA KONTORER: LATIN-AMERIKA Chile Argentina Brasil Colombia Costa Rica Guatemala Martinique Trinidad og Tobago 14 YARA ÅRSRAPPORT 2004

17 FORRETNINGSSEGMENT FOKUS PÅ: KJENNETEGN: MULIGHET: SPESIALGJØDSEL DET VIKTIGSTE NYE VEKST MARKEDET INNEN GJØDSEL YARA ER DEN LEDENDE MERKEVAREN GLOBALT FOKUS PÅ: KJENNETEGN: MULIGHET: PRODUKSJON NEDSTRØM BETJENER LOKALE MARKEDER DIREKTE STYRKER YARAS GLOBALE POSISJON Yara er verdens ledende merkevare innen spesialgjødsel. Gjennom sin spesialvirksomhet er Yara en ledende leverandør av plantenæringsløsninger for landbruksprodukter med høy omsetningsverdi (cash crops), som frukt og grønnsaker. Agronomisk kompetanse er en sentral del av Yaras tilbud til produsenter av slike produkter, uansett hvor de befinner seg i verden. Et komplett og balansert tilbud av plantenæring, som kombinerer våre egenproduserte produkter med tredjepartsprodukter fra våre globale fellesforetak (JV), støtter opp om vår kompetanse. I 2004 utgjorde spesialgjødsel cirka 17 prosent av Nedstrøminntektene, med tosifret årlig vekst gjennom de siste årene. I tillegg til et bredt nettverk av salgsog distribusjonsenheter, omfatter Nedstrøm-segmentet også en rekke produksjonsanlegg. Disse anleggene oppgraderer mellomprodukter som ammoniakk, fosfat og kalium til mer avanserte gjødselprodukter. Nedstrøm har sju produksjonssteder i Europa, ett i Brasil og ett i Sør-Afrika. Disse anleggene har en samlet produksjonskapasitet på over 5 millioner tonn, og betjener kunder i lokale og regionale markeder. Disse produksjonsanleggene, terminalene og lagrene gir Nedstrøm en unik og konkurransedyktig infrastruktur for den globale virksomheten. YARA KONTORER: EUROPA Belgia Danmark Frankrike Hellas Irland Italia Nederland Norge Polen Russland Spania Storbritannia Sverige Tsjekkia Tyskland YARA KONTORER: AFRIKA Elfenbenskysten Egypt Guinea Kamerun Kenya Malawi Nigeria Sør-Afrika Tanzania Zimbabwe YARA KONTORER: ASIA/OSEANIA Australia Filippinene India Indonesia Iran Kina Malaysia New Zealand Qatar Singapore Sri Lanka Thailand Vietnam YARA ÅRSRAPPORT

18 FORRETNINGSSEGMENT: INDUSTRI Yara Industri nitrogenprodukter EN STADIG VIKTIGERE ingrediens Årlig vekstrate på 8,6 % (tusen tonn) Kilde: Yara estimater YARA ÅRSRAPPORT2004

19 FORRETNINGSSEGMENT INDUSTRI-SEGMENTET UTGJØR EN STADIG VIKTIGERE DEL AV YARAS VIRKSOMHET. LEDENDE POSISJONER I LØNNSOMME MARKEDER MED HØY VEKST GIR ET SOLID GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING AV SEGMENTET. Miljøprodukter Miljøprodukter har økt med en gjennomsnittlig årlig vekstrate på 11 % siden 2000 (tusen tonn). 301 Kilde: Yara estimater høydepunkter NY FABRIKK FOR PRODUKSJON AV CO 2 DORMAGEN, TYSKLAND SALG AV CO 2 -ANLEGG I MALAYSIA OG THAILAND STYRKET POSISJON INNEN TEKNISK AMMONIUMNITRAT NYTT ANLEGG FOR PRODUKSJON AV ADBLUE ÅPNET I BRUNSBÜTTEL, TYSKLAND Nøkkeltall for 2004 Proforma Proforma Proforma (NOK millioner) Driftsinntekter Driftsresultat EBITDA CROGI 14,0% 14,3% 16,8% Gjennom de siste tiårene har Yaras produksjon av nitrogengjødsel dannet grunnlag for vekstmuligheter i flere deler av industrisektoren, både i Europa og i USA. Industri-segmentets hovedaktivitet er bruk av ammoniakk og andre biprodukter fra Oppstrøm som grunnlag for industriell anvendelse. Å finne nye bruksområder for eksisterende Oppstrøm-produkter og -biprodukter har vært drivkraften bak den vellykkede utviklingen av Yara Industri. Segmentet bidrar til å øke verdien av Yara ved å motvirke avhengigheten av råvareprisene i andre deler av Yaras virksomhet. Den underliggende veksten i segmentets hovedmarkeder har vært fordelaktig, og kontantstrømgenereringen har vært sterk. Som et eksempel har Yara klart å øke sitt salg av nitrogenkjemikalier med mer enn 8 prosent årlig de siste fem årene. Lenger fram i tid er det sannsynlig at en større andel av Yaras organiske vekst i Europa vil finne sted i markedet for nitrogenkjemikalier enn i markedet for nitrogengjødsel. Industridelen av det europeiske nitrogenmarkedet utgjør omtrent en tredel av industri- og gjødselmarkedet til sammen, og Yaras andel av det uavhengige kjemikaliemarkedet er omtrent 25 prosent. Utviklingen av Industri-segmentet bygger på en rekke styrker opparbeidet over flere år, i første rekke en ledende posisjon i lønnsomme markeder med høy vekst. Dessuten har Industri-segmentet vist sterk evne til å utvikle nye bruksområder og opparbeide et bredt og variert kundegrunnlag. Yaras ekspertise innen produksjon av industrikjemikalier og gasser i Oppstrøm-segmentet er også en nøkkel til denne utviklingen. I 2004 styrket Industri-segmentet sin posisjon gjennom en rekke viktige tiltak. I Tyskland økte produksjonskapasiteten for CO2 gjennom investeringen i et nytt anlegg for produksjon av flytende CO2 i Dormagen. Dette utgjør ny kapasitet sentralt plassert i det viktige tyske markedet. Markedsposisjonen for nitrat i hovedmarkedene for sivilt sprengstoff (gruvedrift) ble styrket. I Tyskland (Brunsbüttel) ble det åpnet et nytt anlegg for produksjon av AdBlue, en urealøsning av høy kvalitet til reduksjon av utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra tunge kjøretøyer. Dessuten har Yara strømlinjeformet sin virksomhet ved å selge CO2-anleggene i Malaysia og Thailand. FRA MATVARETRYGGHET TIL MILJØPRO DUKTER. Industri-segmentet ble omorganisert i 2004 og omfatter fire forretningsenheter: CO2, industrigasser, N-kjemikalier og nitrat. Fokuset på utvikling av nye bruksområder som bidrar til et renere miljø, er en hovedaktivitet for alle forretningsenhetene i Industri-segmentet. CO2. Yaras ammoniakkanlegg produserer CO2 som et biprodukt. Dette har gitt selskapet en unik posisjon som en hovedprodusent og -leverandør av flytende CO2 i Europa. Blant de viktigste kundene finner vi de store mineralvannsfabrikkene i Vest-Europa samt bryggerier og næringsmiddelindustrien. Yaras tørrisfabrikker i Frankrike, England, Tyskland og Danmark er utviklet for å utnytte enda bedre den sterke posisjonen innenfor næringsmiddel- og transportindustrien. Produksjonsanleggene i Sluiskil (Nederland), Ferrara (Italia), Dormagen (Tyskland) og Porsgrunn (Norge) har en kapasitet på i overkant av tonn flytende CO2 pr. år. I tillegg har Yara langtidskontrakter for kjøp av tredjepartsprodukter fra andre produsenter i Storbritannia og på kontinentet. Yara driver sine egne spesialskip for transport av CO2 til distribusjonsterminaler i en rekke land, og denne YARA ÅRSRAPPORT

20 FORRETNINGSSEGMENT FORRETNINGSOMRÅDE: CO 2 Yaras ammoniakkanlegg produserer CO2 som et biprodukt. Dette har gjort Yaras Industri-segment til den ledende produsent og leverandør av flytende CO2 i Europa. Blant de viktigste kundene finner vi de store mineralvannsfabrikkene i Vest-Europa samt bryggerier og næringsmiddelindustrien. FORRETNINGSOMRÅDE: Industrigasser Yaras Industri-segment leverer et bredt utvalg av industrigasser som brukes på mange forskjellige måter i en rekke bransjer. For kunder innen metallbearbeiding er Yara en viktig leverandør av argon, helium og oksygen til sveising og skjæring. Flytende CO2 til næringsmiddelog drikkevareindustrien Gasser til sveising og skjæring i metallindustrien muligheten har gjort Yara til en foretrukket leverandør av CO2 på grunn av leveringssikkerheten. Industrigasser. Yara leverer et bredt utvalg av industrigasser som brukes på mange forskjellige måter i en rekke bransjer. Produktporteføljen omfatter nitrogen, argon, oksygen, en rekke spesielle gassblandinger og medisinske gasser. I den metallurgiske industrien brukes oksygen til å øke temperaturen i smelteovner, og argon fjerner urenheter fra flytende metall. Argon, helium og oksygen benyttes til sveising og skjæring i metallbearbeiding. En lang rekke produkter brukes i prosessindustrien, fra å skape inerte atmosfærer til mer krevende bruksområder. Gass på beholdere leveres gjennom et bredt nettverk av forhandlere. N-kjemikalier er begrepet Yara bruker på produkter som ammoniakk, urea og salpetersyre. De viktigste kjemiske industriene i Europa får sine N-kjemikalier fra Yara. Noen N-kjemikalier produseres i egne anlegg på grunn av spesielle krav til kvalitet. Nitrat. Nitrat-virksomheten omfatter teknisk ammoniumnitrat til sivilt sprengstoff og kalsiumnitrat til en rekke bruksområder, blant annet luktkontroll av avløpsvann og behandling av reservoarforsuring. Sivilt sprengstoff brukes til gruvedrift og til hjelp ved utbygging av infrastruktur. Dette omfatter veibygging og byggeprosjekter samt gruvedrift etter viktige mineraler som brukes i elektronikkindustrien, og etter kull som brukes til produksjon av energi. Miljøprodukter fra vår nitratvirksomhet er nærmere beskrevet nedenfor. BIDRA TIL Å BESKYTTE MILJØET. Miljøprodukter er viktige i alle forretningsenhetene i Industri-segmentet. Omsetningen av slike produkter har økt med 11 prosent i året siden 1999, og i 2004 oversteg det årlige volumet tonn. Yara er verdensledende innen anvendelse av kalsiumnitrat til behandling av avløpsvann og har en sterk posisjon innen fjerning av NOx fra forbrenningsprosesser som for eksempel kulldrevne kraftverk. Nutriox er et miljøvennlig kalsiumnitratprodukt som brukes til å fjerne og hindre dannelse av hydrogensulfid. Hydrogensulfid er en illeluktende, giftig og korrosiv gass som for eksempel oppstår i ledningsnettet for avløpsvann. I Europa spenner kundene fra kommuner til vannbehandlingsbedrifter. Nutriox-teknologien er godt etablert i Europa og Nord-Amerika og er i bruk på mer enn steder. I Europa er Frankrike et stort marked, med Paris kommune som en av hovedkundene. PetroCare er en familie av nitratbaserte produkter som er skreddersydd for oljefelter. En av anvendelsene, som er basert på samme prinsipp som Nutriox, er å forhindre at det dannes hydrogensulfid i oljereservoarer. PetroCare kan imidlertid også brukes til å øke oljeproduksjonen fra reservoarer og forlenge oljefeltenes levetid. Denne teknologien er nå godt etablert i norsk, dansk og britisk sektor av Nordsjøen samt i Mexicogolfen. Nye markeder er nå under vurdering. 18 YARA ÅRSRAPPORT 2004

Finansiell rapport 2007

Finansiell rapport 2007 Finansiell rapport 2007 Knowledge grows Resultater 2007 2006 Driftsinntekter og annen inntekt (NOK millioner) Driftsresultat (NOK millioner) ebitda (NOK millioner) 1) Årsresultat (NOK millioner) 2) 57.486

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter

ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport YARA FINANSRAPPORT 2009. Vi gjør utfordringer om til nye muligheter ÅRSRAPPORT 2009 Finansrapport Samfunnsrapport i endring byr på nye forretningsmuligheter for globale selskap Globale omgivelser YARA FINANSRAPPORT 2009 Vi gjør utfordringer om til nye muligheter I 2009

Detaljer

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue

Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a. YARA Finansrapport 2013. Verdiskaping Creating impact. v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / a YARA Finansrapport 2013 Verdiskaping Creating impact v lue Yara finansiell rapport 2013 Yara in brief / b Vokser i Amerika ekspanderer i Brasil Amerika er

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Norsk Hydro. Norsk Hydro. 0240 Oslo. Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com. Internett: www.hydro.com

Norsk Hydro. Norsk Hydro. 0240 Oslo. Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com. Internett: www.hydro.com Norsk Hydro 0240 Oslo Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com Internett: www.hydro.com Hydro Media 03.2001 11898 N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 2000 Norsk Hydro

Detaljer

Skaper konkurransekraft, leverer nytte

Skaper konkurransekraft, leverer nytte YARA finansrapport 2011 Med grunnlag i en unik forretningsmodell er Yara dedikert til lønnsom vekst Skaper konkurransekraft, leverer nytte takket være sitt enestående globale nærvær kan Yara vise til sterke

Detaljer

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer.

NORSK HYDRO årsrapport 2002. Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO årsrapport 2002 Vi skaper virkelige verdier i møte med framtidens viktigste utfordringer. NORSK HYDRO Hydro leverer olje og energi, aluminium og plantenæring. Olje, naturgass og elkraft går

Detaljer

global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi

global Norsk Hydro årsrapport lønnsom vekst med energi global lønnsom vekst med energi Norsk Hydro årsrapport 1 9 9 7 Med energi som basis erhydro en ledende aktør idet globale g j ø d s e l m a r k e d e t. Selskapet har et godt utgangspunkt for ånåmålet

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2013

Årsregnskap og årsberetning 2013 Årsregnskap og årsberetning 2013 2 KEY FIGURES AND HIGHLIGHTS Key figures and highlights Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2013 2012 Driftsinntekter 64 880 64 181

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2012

Årsberetning og årsregnskap 2012 Årsberetning og årsregnskap 2012 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2012 2011 Driftsinntekter 64 181 71 500 Underliggende

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2014

Årsberetning og årsregnskap 2014 Årsberetning og årsregnskap 2014 2 NØKKELTALL OG HØYDEPUNKTER Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2014 2013 Driftsinntekter 77 907 64 877

Detaljer

Årsberetning og årsregnskap 2011

Årsberetning og årsregnskap 2011 Årsberetning og årsregnskap 2011 2 Årsberetning Nøkkeltall og høydepunkter Nøkkeltall Høydepunkter Beløp i millioner NOK med mindre annet indikert 2011 2010 Driftsinntekter 91 444 75 754 Underliggende

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2009

Årsregnskap og årsberetning 2009 Årsregnskap og årsberetning 2009 HYDROS RAPPORTERING FOR 2009 To rapporter og web Hydros rapportering for 2009 består av to rapporter som er tilgjengelig i papir- og elektronisk utgave samt informasjon

Detaljer

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011

CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 CERMAQ ÅRSRAPPORT 2011 INNHOLD Integrert års- og bærekraftsrapport Vårt selskap UTBRETT Cermaq: En global leder Cermaq i korte trekk: Hovedmål, kjerneverdier og kart over hvor vi er 2 3 Konsernsjefens

Detaljer

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land

Driftsinntekter 15 128 mill. kr EBITA 2 132 mill. kr 6 681 ansatte i mer enn 25 land ÅRSRAPPORT 2011 INTRODUKSJON Kongsberg Gruppen (KONGSBERG) er et internasjonalt teknologikonsern som leverer avanserte og pålitelige teknologiske løsninger som bidrar til sikkerhet, trygghet og effektivitet

Detaljer

2007 i korte trekk. Aluminium

2007 i korte trekk. Aluminium 27 i korte trekk Aluminium 1 Høydepunkter 27 Nøkkeltall 27 Produksjon av primæraluminium 1. tonn 2. 1.6 1.2 8 4 3 4 15.522 Realisert aluminiumpris, kroner per tonn Verdens største i Qatar 5 6 7 Fraværsskader

Detaljer

Attitude is everything since 1841

Attitude is everything since 1841 Attitude is everything since 1841 Vår visjon Aker Kværner skal være den foretrukne partneren for prosjekter, produkter og tjenester innenfor energisektoren Tradisjon for innovasjon Aker er en aktiv pådriver

Detaljer

Årsrapport. Årsberetning 1

Årsrapport. Årsberetning 1 Årsrapport 28 Årsrapport Årsberetning 1 StatoilHydroaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten.

Resultat i 2011. Årsberetning 2011. Selskapet opplevde 2011 som et noe turbulent og utfordrende år for hele forretningsvirksomheten. Årsberetning 2011 I.M. Skaugen SE (IMS) er et maritimt transportselskap med fokus på innovative maritime løsninger. Vår kjernevirksomhet er logistikk og transport av flytende nedkjølt gass, som petrokjemiske

Detaljer

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004

FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 rsrapport 2004 NØKKELTALL FINANSIELLE NØKKELTALL 2004 Beløp i 1000 kroner Cermaq ASA Konsern 2003 2004 2004 2003 Resultatregnskap 25 114 6 833 Driftsinntekter 4 997 307 6 041 039-26 451-45 030 EBITDA før

Detaljer

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav

010Årsrapport. i henhold til norske myndigheters krav 010Årsrapport i henhold til norske myndigheters krav Årsrapport 2010 Document last updated 24-03-2011 21:21 CET Årsrapport 2010 Styrets årsberetning 1 Statoilaksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet

Detaljer

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden.

Årsberetning 2010. I.M Skaugen har ca 2.000 ansatte over hele verden og opererer 41 skip over hele verden. Årsberetning 2010 I.M Skaugen SE (IMS) er et maritimt transport service selskap innen transport av petrokjemiske gasser, kjemikalier, LPG og LNG, omlastning av råolje og LNG, samt design og bygging av

Detaljer

Årsrapport. Atea ASA

Årsrapport. Atea ASA Årsrapport Atea ASA 2013 2 Om Atea Atea er Norden og Baltikums ledende leverandør av IT-infrastruktur, har 6 499 ansatte og er representert i 84 byer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Litauen, Latvia

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor

Årsrapport 2007. Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Årsrapport 2007 Vi skal skape varige verdier og sette tydelige spor Nøkkeltall..................................................................... 2 Høydepunkter 2007.......................................................

Detaljer

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien.

Innhold. visjon. Vår. TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. ÅRSRAPPORT TTS GROUP ASA 20 12 Vår visjon TTS skal være den foretrukne globale leverandøren av håndteringsutstyr til maritim- og offshoreindustrien. Internasjonalt konsern med virksomhet i 13 land Organisert

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE.

Årsregnskap og årsberetning 2008 YES, WE ARE. og årsberetning 2008 YES, WE ARE. Hydros rapportering for 2008 For distribusjon til aksjonærene har vi utarbeidet to rapporter; og årsberetning 2008 og 2008 i korte trekk. Den første tilfredsstiller kravene

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer