Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde. Rapport fra en arbeidsgruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde. Rapport fra en arbeidsgruppe"

Transkript

1 Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde Rapport fra en arbeidsgruppe

2

3 3 INNHOLD Kap. 1 Oppnevning og mandat... 6 Kap. 2 Kort sammendrag... 7 Kap. 3 Problemstillinger Utgangspunkt den humane kapital De fundamentale spørsmålene Arbeidsstedets attraktivitet Mangfold og mobilitet Formelle krav akkreditering Til vurdering Kap. 4 Bakteppe Trekk ved utdanningspolitikken Behov og tilgang Høyere utdanning generelt Nærmere om vitenskapelige stillinger Forskerrekruttering og stipendiatstillinger Globalisering Lov- og avtaleverk m.v Kap. 5 Situasjonsbeskrivelse Kompetanseprofil Tabell % andel årsverk i ulike stillingskategorier Tabell Kompetanseprofil for faglige hovedområder Aldersprofil Tabell Aldersfordeling for faglig tilsatte Tabell Aldersfordeling for faglige hovedområder Likestilling Tabell Kjønnsfordeling for faglig tilsatte Tabell Kjønnsfordeling innenfor faglige hovedområder Midlertidighet Tabell 5.4 % andel midlertidige årsverk i faglige stillinger Søkning til utlyste stillinger Tabell Søkning til professorstillinger ved HiMolde Tabell Søkning til stillinger som førsteamanuensis ved HiMolde Tabell Søkning til stipendiatstillinger ved HiMolde

4 4 5.6 Forskning og kompetanseheving Tabell Vitenskapelig publisering ved HiMolde Tabell Vitenskapelig publisering Faglig ledelse Lønn Arbeidsmiljø Sykefravær Tabell Legemeldt sykefravær ved HiMolde Gjennomtrekk Tabell Gjennomtrekk ved HiMolde i perioden Infrastruktur og støttefunksjoner Utenlandsk innslag Bistillinger Seniorpolitikk Kap. 6 Utfordringer Strategiske mål for HiMolde Forutsetninger Utfordringer Kompetanse Aldersfordeling Kjønnsfordeling Søkning til utlyste stillinger Forskning og kompetanseheving Faglig ledelse Arbeidsmiljø Utenlandsk innslag Seniorpolitikk Avdelingsspesifikke utfordringer Kap. 7 Forslag til tiltak Utgangspunkt Kompetanseheving Forskning og publisering Ledelse av faglig virksomhet Attraktivitet... 60

5 5 7.6 Andre tiltak Statistikkgrunnlag Avsluttende merknad Vedlegg 1 - Rekrutteringsutfordringer avd. HS Vedlegg 2 - Rekrutteringsutfordringer avd. ØIS... 66

6 6 Kap. 1 Oppnevning og mandat I sakene 10/55 og 10/63 hadde høyskolestyret en foreløpig drøfting av aktuelle tema i utarbeiding av årsplan for Flere sentrale punkt ble trukket fram; ett av dem var rekruttering til faglige stillinger, der det både fra administrasjonen og styrets side ble uttrykt at høyskolen kunne komme til å stå overfor utfordringer. Det ble derfor nedfelt i styremøtet at en arbeidsgruppe skal utarbeide en rekrutteringsplan i lys av de strategiske målsettingene. Oppdraget ble omtalt som å "kartlegge sårbarhet og ferdigstille en handlingsplan for rekruttering av faglig ansatte, deriblant følge opp utvalgte punkt i handlingsplan for likestilling og holde et særlig fokus på å rekruttere kvalifiserte kvinner til forskerstillinger, samt etablere mentorordning for yngre forskere".7 Rektor fulgte opp vedtaket ved å oppnevne en slik arbeidsgruppe for å gjennomgå rekrutteringssituasjonen og fremme forslag om tiltak for å sikre best mulig rekruttering framover. Arbeidsgruppa fikk slik sammensetning: Rektor Solfrid Vatne (leder) Dekan avd. HS Kari W. Hauge/Heidi Haavardsen Dekan avd. ØIS Ottar Ohren 1 faglig tilsatt ved avd. HS Hans P. Iversen 1 faglig tilsatt ved avd. ØIS Berit Helgheim Rekruttering er et svært omfattende felt som berører og berøres av de fleste funksjonsområder i en organisasjon, og det har vært helt nødvendig å begrense rekkevidden i utredningsarbeidet. Gruppa har konsentrert seg om å kartlegge situasjonen i forhold til krav og forventet utvikling, drøfte prinsipper for å anskaffe, beholde og erstatte personalressurser i lys av strategiske mål, intern kompetanseoppbygging og foreslå tiltak for å styrke konkurranseevnen i forhold til de utfordringer som avtegner seg. Som bakgrunn for vurderingene har det vært nyttig å gå gjennom nasjonale utviklingstrekk, slik at situasjonen for HiMolde kan settes inn i en større sammenheng. Gruppa har videre oppfattet mandatet slik at flere store og kompliserte områder som har relevans for rekruttering, bare i svært begrenset grad kan få plass til å behandles i denne utredningen. Ett slikt område er informasjons- og mediepolitikk, som er gjenstand for egne utredninger. Et annet eksempel er arbeidsmiljø, som også blir gjennomgått og vurdert i andre fora. Det samme gjelder lønnspolitikk, som også bare blir perifert berørt her. Gruppa er imidlertid samstemt om at det er helt nødvendig å gå inn på faglig ledelse, et område som trolig vil måtte få vesentlig mer oppmerksomhet ved høyskolen i årene som kommer. Sekretærfunksjonene har vært ivaretatt av Jørn R. Gustad og Kjell Bugge. Sistnevnte har ført rapporten i pennen.

7 7 Kap. 2 Kort sammendrag Innledningsvis, i kap. 3 Problemstillinger, skisseres noen av "de store spørsmålene" knyttet til rekruttering, og som ligger til grunn for at utredningsarbeidet er satt i gang. For arbeidsgruppa har det vært viktig å understreke at høyere utdanning og forskning i dag ikke skiller seg vesentlig fra arbeidslivet ellers og må konkurrere om kvalifisert arbeidskraft på linje med andre sektorer i samfunnet. Sentralt her står erkjennelsen av at vi i likhet med andre læresteder vil møte et betydelig rekrutteringsbehov, og at hvorvidt vi skal lykkes, avhenger av vår attraktivitet som arbeidssted i bred forstand, ikke bare av faglig kvalitet og resultater isolert. Forhold som ledelse, arbeidsmiljø og lønns- og arbeidsvilkår vil også kunne være av betydning. I kap. 4 Bakteppe, refereres en rekke utredninger og analyser om utdanningspolitiske spørsmål; det gjelder både forventet tilgang på og behov for arbeidskraft med høyere utdanning generelt og rekruttering til vitenskapelige stillinger spesielt. Etter arbeidsgruppas oppfatning er tilbudssiden preget av lite helhetlig planlegging og koordinering, og universiteter og høyskoler viser tendens til å dimensjonere sin portefølje av studieprogram mye ut fra forventet studenttilgang. Med dagens mangfold av institusjoner og studietilbud er koblingen mellom høyere utdanning og arbeidsmarkedet blitt svakere og mer uoversiktlig enn tidligere, og det framgår av de nasjonale utredningene at det er store forskjeller i graden av tilpasning til behovene i arbeidslivet. Det kan forventes mangel på kandidater på flere fagområder, eksempelvis realfag/teknologi, og personer med høyere utdanning finner i stadig større grad beskjeftigelse i privat næringsliv. Selv om det har vært volumøkning og tilgang fra utlandet, vil forskerrekrutteringen neppe være i stand til å dekke etterspørselen etter kompetanse på dr.gradsnivå. Næringslivet er blitt svært interessert i slike kandidater, og en synkende andel går til UH-sektoren. Selv om det alltid hefter usikkerhet ved prognoser og framskrivninger, vil det sannsynligvis i tiden som kommer ikke være "nok til alle", dersom man sikter seg inn mot de høyeste kompetansenivåene. Det vil bli sterkere konkurranse om arbeidskraft, og rekruttering fra utlandet kan bli stadig mer nødvendig. Gjennom kap. 5 Situasjonsbeskrivelse, har arbeidsgruppa søkt å legge fram en bred tilstandsanalyse av situasjonen ved HiMolde på en rekke områder av betydning for framtidig rekruttering. Beskrivelsen omfatter både trekk ved den rent faktiske bemanningen og forhold som kan være av betydning for arbeidsstedets attraktivitet. På noen områder er det samlet inn og systematisert data som gjør det mulig å tallfeste relevante indikatorer, mens man på andre har måttet basere seg på inntrykk og vurderinger, da en empirisk kartlegging ville ha medført omfattende undersøkelser. Gjennomgangen viser at høyskolen har mange av de samme kjennetegn som vi finner i UHsektoren for øvrig. Mange institusjoner begynner å få en aldrende fagstab; ved HiMolde er det særlig uttalt for de høyeste stillingskategoriene. Kompetansenivå og vitenskapelig publisering ligger høyt i forhold til statlige høyskoler men lavere enn vitenskapelige høyskoler og universitet. Det er store forskjeller mellom fagområdene, både i kompetanse- og kjønnsfordeling. Minimal gjennomtrekk kan tolkes som uttrykk for at arbeidsmiljøet er godt, men samtidig er det urovekkende stor forskjell i sykefravær mellom kvinner og menn. Det er gjennomgående svak søkning til stillinger på de høyeste kompetansenivåene - førsteamanuensis og professor.

8 8 Kap. 6 Utfordringer, starter med å sitere sentrale punkt i høyskolens strategiske plan fram mot Målsettingene som er trukket opp, forutsetter stabil tilgang på høyt kvalifisert fagpersonale, illustrert ved ambisjoner som "utdanning, forskning og formidling av høy internasjonal kvalitet". Samtidig skal høy faglig kvalitet, som i forskerutdanningen, nettopp "bidra til rekruttering av høyt kvalifisert personell". Tilstandsanalysen i kap. 5 avdekker at det synes å være flere områder med forbedringspotensial, og viktige funn og vurderinger herfra er søkt uttrykt som utfordringer, der det bør tas grep for om mulig å oppnå forbedringer. Sentralt her står høyere kompetansenivå, bedre aldersspredning, jevnere kjønnsfordeling, økt publisering, bedre søkning til utlyste stillinger, mer gjennomtenkt faglig ledelse og revurdering av seniorpolitikk. Det må kontinuerlig tilstrebes høy attraktivitet, bl.a. gjennom profilering og omdømmebygging. Arbeidsgruppa har gjort rede for sine forslag i kap. 7 Forslag til tiltak. Disse er ment å tjene som et grunnlag som kan utdypes og detaljeres i videre analyser og arbeid med oppfølging. De fleste forslagene er gruppert innen hovedområdene kompetanseheving, forskning/publisering, faglig ledelse og attraktivitet, mens noen er omtalt under overskriften "andre tiltak". Dersom vi skal oppnå resultater, krever det interesse og engasjement ikke bare hos ledelsen, men over et bredt register i hele høyskolemiljøet.

9 9 Kap. 3 Problemstillinger 3.1 Utgangspunkt den humane kapital Ved universiteter, høyskoler og andre forskningsmiljø har man tradisjonelt hatt en tendens til å oppfatte den faglige virksomheten som essensielt forskjellig fra store deler av arbeidslivet for øvrig; dette på grunn av det sterke innslaget av arbeidstakere med utdanning og kompetanse på høyt nivå og arbeidets egenart undervisning og forskning. Illustrerende i så måte er bruk av karakteristikker som kunnskapsbedrift og kompetansearbeidsplasser, forutsetningsvis til forskjell fra vanlige bedrifter og arbeidsplasser. Sosiologer har omtalt virksomheter dominert av medarbeidere med høy utdanning som profesjonelle organisasjoner, med særtrekk som har implikasjoner for bl.a. organisering og ledelse. I tidligere tiders arbeidsliv, med betydelig preg av rutinemessige operasjoner, kunne det være på sin plass med slike distinksjoner, og det var kanskje noe floskelpreget når norske bedriftsledere tidlig i det minste ved festlige anledninger uttrykte at personalet og deres kompetanse er vår viktigste ressurs. I dag er dette fullstendig forandret. I så å si hele etterkrigstiden har det vært en ubrutt tendens til at stadig flere i befolkningen tar mer og høyere utdanning, og den nye kompetansen blir etterspurt og absorbert i arbeidslivet. Økende kompleksitet, ikke minst gjennom teknologisk utvikling, stiller større krav, og det er kommet stadig flere tilbud om høyere utdanning på nye områder og nye steder. Flere og flere yrkesgrupper får egne universitets- eller høyskolestudier, og selv de høyeste kompetansenivåene er ikke forbeholdt forskningsmiljøene. I teknologisk avanserte bedrifter er det snart like dagligdags med phd-grad blant de ansatte som i uh-sektoren (jf. DN Doktorsug i næringslivet ). Denne trenden er foreløpig ikke så uttalt i høyskolens nærområde på nordvestlandet, men det må påregnes at utviklingen vil gå i samme retning også her. Dette betyr at et stort (og trolig økende) behov for å rekruttere arbeidskraft med den høyeste faglige kompetansen er på ingen måte forbeholdt universiteter, høyskoler og et begrenset antall andre funksjonsområder; det er et behov vi har til felles med mye av samfunnet for øvrig. Det er ikke svært mange år siden det å ta en doktorgrad nesten uten unntak innebar én karriereveg høyere utdanning og forskning. I dag er mange interessert i å sikre seg slike kandidater, og kompetansen er blitt mer alminneliggjort. Vi befinner oss altså i en situasjon med betydelig konkurranse om den ønskede fagkunnskapen, og vi må være forberedt på å møte de utfordringer som det medfører. Her kan det innvendes at det alltid har vært en viss konkurranse om høyt kvalifisert personell og tilgangen av slike har økt vesentlig gjennom de senere år. Men samtidig er konkurranseflatene blitt flere og utvidet. Det enkelte lærested må konkurrere med andre høyere utdanningsinstitusjoner, der stadig flere fagområder og utdanningsretninger er oppgradert og akademisert, med tilhørende økte kompetansekrav. Offentlig sektor for øvrig har også store rekrutteringsbehov, og både næringsliv og forskning blir stadig mer internasjonalt orientert, med den følge at arbeidsmarkedene også blir globalisert. For unge mennesker i dag oppleves det neppe spesielt dramatisk å være noen år i utlandet, kanskje med interessante oppgaver og gode arbeidsbetingelser.

10 10 Mot den bakgrunnen som her er risset opp, er det interessant å registrere at det i den senere tid er framkommet oppslag i mediene, der det blir hevdet at betydningen av høy utdanning og teoretisk kunnskap i arbeidslivet er sterkt overvurdert. I forhold til denne problematikken må universiteter og høyskoler sies å stå i en særstilling. Her er kompetansekravene til faglig tilsatte mer absolutte enn for de fleste andre yrkesområder, selv om de ikke er enestående. Det kan bemerkes at også høyere læresteder opplever å måtte fire på kravene, som å foreta tilsetting i en lavere stillingskategori enn det man i utgangspunktet ønsket. Det er imidlertid ingen farbar vei på lengre sikt, og begrensningene melder seg raskt. I den grad det er mulig å generalisere, betyr det at når selve varen som produseres og formidles er kunnskap, er vi sannsynligvis mer avhengig av å sikre tilføring av adekvat kompetanse enn i store deler av arbeidslivet ellers, inkludert mange av dem vi konkurrerer med. Vi må huske at det er i høyeste grad er realkompetanse det er snakk om for vitenskapelige stillinger. Testen består i om man er i stand til å produsere faglige arbeider av en slik karakter at de blir lest og verdsatt av fagfeller andre steder. Så enkelt (og brutalt) er det, og her er det ikke mye marginer og slingringsmonn for substitusjon. Behovet for denne spesielle forskningskompetansen å kunne publisere er særegent for høyere utdanning og forskning, og tilgangen er begrenset. Svikter det her, påvirker det funksjonsdyktigheten. Som utgangspunkt for sitt arbeid legger arbeidsgruppa til grunn at vi må - regne med et betydelig (og kanskje økende) behov for rekruttering i årene framover - konstatere at rekruttering vil måtte skje i (sterk?) konkurranse med arbeidslivet for øvrig - erkjenne at vi er helt avhengig av å få tilført adekvat faglig kompetanse 3.2 De fundamentale spørsmålene Rekruttering er en grunnleggende funksjon som enhver organisasjon alltid har måttet ivareta, og vi kan derfor fristes til å tro at det er et område som er gjennomarbeidet og ferdig utforsket. I sin fulle bredde dreier det seg imidlertid om kompliserte prosesser med innslag av usikkerhet, der mange faktorer griper inn i hverandre og svarene sjelden er enkle og entydige. Det er nok like nært sannheten at vår kunnskap om årsaks- og virkningsforhold fortsatt er ufullstendig, og at vi mange ganger kanskje agerer slik vi har brukt å gjøre det ut fra hva vi tror virker, f.eks. når det gjelder hvilke forhold som er viktige og motiverende for mennesker i arbeid. Å rekruttere fagkompetanse har både kvantitative og kvalitative aspekter. Det er ikke tilstrekkelig å bare sikre seg et ønsket antall medarbeidere deres kompetanse må også ligge på et nivå som er mest mulig adekvat i forhold til oppgavene som skal utføres. Historien om HiMolde viser at det på en liten og perifert beliggende institusjon faktisk er mulig å bygge opp fagmiljø sterke nok til å møte de strengeste akademiske kriterier, manifestert gjennom doktorgrads- og institusjonsakkreditering. Hvordan det vil stille seg i en situasjon med kanskje både økte behov og skjerpet konkurranse, er mer usikkert. Marginene er relativt små og fagmiljøet sterkt personavhengig, noe som kan innebære sårbarhet ved eventuelle rekrutteringsbehov.

11 11 Å få tilført kompetanse på høyt nivå er i seg selv en ufullstendig løsning hvis den ikke er godt tilpasset til den fagprofil som skal ivaretas. Dermed blir kompetansens faglige innretning også et sentralt tema, illustrert ved at en kompetanseprofil, enten det gjelder en enkeltperson eller en gruppe, alltid bærer i seg både en vertikal og en horisontal dimensjon. Innretningen er riktig nok ingen fast størrelse, den kan modifiseres og utvikles, men erfaring har vist at det kan være en viss risiko forbundet med dagens relativt liberale regime for personlig opprykk og «overføring» av kompetansevurdering fra andre til eget lærested. Egen faglig bakgrunn og interesser stikker gjerne dypt hos den enkelte, og det kreves i det minste bevissthet omkring denne problematikken når det må gjøres avveininger i rekrutteringsspørsmål. Kompetansen skal ikke bare anskaffes; den skal også beholdes, og ikke bare vedlikeholdes, men helst videreutvikles og styrkes. Kompetanseutvikling blir en sentral funksjon ved ethvert høyere lærested med faglige ambisjoner. Det ligger betydelige elementer av dette i de ordinære daglige gjøremål med undervisning og forskning, men det kreves også en bevisst tilrettelegging gjennom konkrete tiltak. Det er arbeidsgruppas vurdering at HiMolde er kommet langt og har lagt ned verdifullt arbeid på spesifikke områder som gjennomføring av dr.gradsprogram, kvalifisering til førstelektorkompetanse, incitamenter for publisering, støtte til utenlandsopphold m.v. Likevel kan det kanskje være flere positive effekter å hente med vekt på faglig fellesskap i det daglige, f.eks. gjennom veiledning, forskningssamarbeid og tettere integrasjon i faggrupper (jf. 3.3). Den humane kapital følger nødvendigvis personene, noe som medfører at det også er situasjoner der den blir avviklet. Det vil alltid være utfordringer knyttet til å erstatte og kanskje fornye kompetanse når medarbeidere slutter, enten det er for å avslutte yrkeskarrieren eller å gå over i annen beskjeftigelse. Seniorpolitikk er litt for ensidig blitt forbundet med å oppmuntre ansatte til å vente med pensjonering. Det kan være viktig nok, men godt voksne arbeidstakerne sitter med en veldig erfaring og kunnskap, ikke bare om sitt eget fag, men om arbeidsstedet som sådan; om sterke og svake, positive og negative sider. Her er det trolig et potensial som til nå er lite utnyttet. Vi kan for øvrig ikke se bort fra at inntrykk som tidligere ansatte bærer med seg kan ha betydning for høyskolens omdømme utad. Det er naturlig at selve erstatningsbehovet kommer mest i fokus i forbindelse med avgang. Det snakkes mye om personalplanlegging som skal fange opp forventet utskiftning. Det ligger i sakens natur at det er vanskelig å planlegge når folk kommer til å slutte, bortsett fra aldersgrense, men gjennom bevisst tilnærming er det fullt mulig (særlig hvis økonomien tillater det) å ta grep som f.eks. sikrer at kompetanse er tilført før man plutselig trenger den. Kontinuerlig overvåking av fagmiljøenes aldersprofil er en forutsetning for å kunne lykkes med å håndtere utskiftning i bemanningen på en god måte. 3.3 Arbeidsstedets attraktivitet Å være i stand til å rekruttere og (ikke minst) beholde kvalifisert arbeidskraft i nødvendig omfang kan sies å være en funksjon av om arbeidsstedet oppleves som attraktivt av arbeidssøkende og tilsatte. Dette er imidlertid et lite operasjonelt begrep, og det finnes ikke noe standardisert sett av faktorer som med særlig grad av sikkerhet kan brukes som kriterier på attraktivitet. Den klassiske tilnærmingen i organisasjonspsykologisk litteratur går ut på at i moderne arbeidsliv blir ytre

12 12 forhold som lokaler, utstyr o.a. infrastruktur, servicefunksjoner, velferdsordninger, jobbsikkerhet, sosiale rettigheter, lønn og pensjon etc. sett på som mer eller mindre selvsagt og ikke tilstrekkelig til å skape motivasjon og entusiasme hos den enkelte. For å oppnå det, må arbeidets innhold være slik at det oppleves som interessant og spennende, med rom for personlig utvikling, læring og kreativitet. Dessuten vil selvsagt et godt kollegialt arbeidsmiljø bidra til trivsel og tilhørighet. Her kan det føyes til at særlig for universiteter og høyskoler, vil arbeidsstedets renommé når det gjelder faglig nivå og resultater spille en stor rolle. Dette er fortsatt svært generelle betraktninger, og det er åpenbart stor variasjon i individuelle preferanser og oppfatninger kanskje større innenfor akademiske miljø enn i mange andre deler av arbeidslivet. Attraktivitet som arbeidssted er ikke noe som kan vedtas, og det er heller ikke lett å oppnå gjennom planer og tilrettelegging. I diskusjoner om arbeidsmiljø og attraktivitet blir fokus like fullt ofte rettet mot forhold som har å gjøre med organisering og styring, som ledelse, administrasjon, regelverk, rutiner, personal- og lønnspolitikk m.v. Tradisjonelt har akademiske miljø ofte vært preget av en sterkt individualistisk kultur med maksimal personlig og faglig frihet som mål, herunder frihet fra enhver byråkratisk innblanding i arbeidet, og særlig ledelse bør det være minst mulig av. Slike holdninger eksisterer nok fortsatt i noen grad, men det er arbeidsgruppas bestemte oppfatning at trenden nokså entydig går i motsatt retning. Tilsatte i faglige stillinger er neppe fundamentalt forskjellig fra andre arbeidstakere. De har trolig behov for tilhørighet i et kollegialt arbeidsfellesskap, de har behov for å bli sett av ledelsen og at noen bryr seg om det de gjør, og de ser gjerne at det stilles krav og forventninger til deres innsats, så lenge det følges av konstruktive tilbakemeldinger. Da blir det også større utfordringer i å være ledelse. Arbeidsgruppa er overbevist om at det som mer enn noe gir en høyskole tiltrekningskraft som arbeidssted, er godt faglig arbeid. Attraktivitet må bygge på et positivt omdømme, og det skapes gjennom å bygge sterke fagmiljø, ikke ved å bruke sterke farger og store ord. Ved å være faglig aktiv, med god undervisning og forskning, kan man bli synlig i landskapet og høste anerkjennelse og respekt fra andre. For en liten institusjon er det likevel ikke nok å være flink hvis ingen vet om det. Relasjonsbygging, samarbeid og deltakelse blir viktig. Det kan ha stor betydning å være kjent for noe, ikke bare blant fagkolleger, men også i medier og offentlighet generelt. Universitetet i Oslo trenger ikke å være kjent for noe som helst; det er nok at det er der. 3.4 Mangfold og mobilitet Det er bred enighet om at det i ethvert arbeidsmiljø er sunt med et visst mangfold i bemanningen, slik at sammensetningen blir balansert med tanke på bakgrunnsvariabler. Det gjelder både for de helt grunnleggende trekk som alder, kjønn, utdanning og generelt for samfunnsmessig bakgrunn; kulturelt, sosialt, geografisk. Hvis svært mange er svært lik hverandre, kan det på kort sikt være behagelig, men på lang sikt kan det være vanedannende og dempe nytenkning og forbedringer. I akademiske fagmiljø blir det ansett som særlig viktig at ikke alle tenker likt, da faglig videreutvikling gjerne skjer nettopp i brytning mellom ulike ideer, interesser og tilnærmingsmåter. Erfaring har vist at ensartethet over tid kan innebære fare for uønsket stagnasjon. Mobilitet er noe som kan bidra til mangfold; altså at det skjer utskifting ved at noen kommer til og andre flytter

13 13 fra, og at man får nye erfaringer gjennom opphold andre steder enn sitt faste arbeidssted, gjerne utenlands. Det norske regimet med mulighet for kompetanseopprykk til høyere stillingskategori på eget arbeidssted har vært karakterisert som mobilitetshindrende, da en faglig karriere kan frikobles helt fra nye arbeidsforhold og steder. Noen har gått så langt som å hevde at det bør være forbud mot fast tilsetting på samme sted som man selv har hatt sin forskerutdanning, i det minste for en periode. Utdanningsbakgrunn fra ulike læresteder kan gi variasjon i perspektiver, selv om fagområdet er det samme. Også på mer spesielle områder kan det aktualiseres spørsmål om balanse i bemanningen. Et eksempel kan være innenfor helse- og sosialfag, der noen selv har profesjonsutdanning på bachelornivå i bunnen, mens andre kan ha en mer ren, disiplinorientert bakgrunn (psykologi, organisasjonsvitenskap, jus, realfag/medisin ). Det er ikke noe fasitsvar på hva som er optimalt med tanke på mangfold og mobilitet, men ethvert lærested bør tenke gjennom og ha et bevisst forhold til slike spørsmål. Det gjelder også HiMolde, som kanskje har noen utfordringer her. Det er mange ansatte i øvre alderssjikt, ikke minst på de høyeste kompetansenivåene. Kjønnsfordelingen er noe skjev, både mellom avd. HS og avd. ØIS og mellom stillingskategorier. En betydelig del av nye tilsatte i de senere år er våre egne dr.gradskandidater, og noen av disse har også sin mastergrad herfra. Innslag av utenlandsk bakgrunn, som i utgangspunktet er berikende, er på master- og doktorgrad i logistikk nå blitt så stort at det kan reises spørsmål om vi nærmer oss et metningspunkt. 3.5 Formelle krav akkreditering Den faglige stabens kompetanse står sentralt i regimet for godkjenning og tilsyn i høyere utdanning i Norge. Dette avspeiler seg i bestemmelsene som ligger til grunn for NOKUTs akkreditering av både studier og institusjoner. Det stilles krav både til kompetansenivå og til innretning/relevans. For akkreditering av studier er det bestemmelser som bl.a. spesifiserer hvor stor andel det må være av førstestillings- og professorkompetanse på de ulike nivå. HiMolde har ikke spesielt romslige marginer i forhold til kompetansekravene. Arbeidsgruppa vurderer ikke situasjonen som kritisk, men det er viktig å huske at akkrediteringene ikke er gitt for livstid. Det vil komme revidering av akkrediteringer, og de kan trekkes tilbake. Vi må også regne med å bli kikket i kortene av andre institusjoner og fagmiljø. 3.6 Til vurdering For å gjøre seg opp en mening om hvordan HiMolde står rustet til å ivareta framtidig rekruttering av fagpersonale, er det for det første nødvendig å sette seg inn i aktuelle utviklingstrekk i arbeidsog utdanningsmarkedet nasjonalt. Det kan gjøres ved å studere utredninger m.v. som tar for seg forventet tilgang på og behov for høyere utdannet arbeidskraft, spesielt det som er særlig viktig for universiteter og høyskoler. Videre må gjennomføres en grundig kartlegging av situasjonen ved høyskolen på en rekke områder av betydning i rekrutteringssammenheng. Det gjelder både rent konkret beskrivelse og

14 dokumentasjon av dagens tilstand og drøfting av faktorer som kan fortelle noe om evne til å håndtere en sterkere konkurranse, eksempelvis det som kan påvirke attraktivitet som arbeidssted. Det er aktuelt å gå nærmere inn i forhold som kompetanse- og aldersprofil, kjønnsfordeling, forskning, publisering og kompetanseheving, søkning til ledige stillinger, mangfold og mobilitet, ledelse og oppfølging, samt infrastruktur. Arbeidsmiljø og lønnspolitikk er sentrale elementer i forhold til attraktivitet, men slik arbeidsgruppen tolker mandatet, skal ikke utredningen gå dypt inn i den problematikken. På grunnlag av tilstandsbeskrivelser og betraktninger om arbeidsmarked og attraktivitet, identifiseres områder der HiMolde synes å ha forbedringspotensial, holdt opp mot krav som følger av høyskolens egne strategiske mål og faglige ambisjoner. Disse utgjør utfordringer som høyskolen må regne med å bli stilt overfor i tiden som kommer. Avslutningsvis legges det fram forslag til tiltak som kanskje kan bidra til å sikre tilføring av nødvendig faglig kompetanse som fundament for videre utvikling av høyskolen. 14

15 15 Kap. 4 Bakteppe 4.1 Trekk ved utdanningspolitikken Universiteter og høyskoler er på linje med andre aktører avhengig av at det i arbeidsmarkedet er en viss tilgang på den type arbeidskraft man har behov for å rekruttere. Dette forutsetter igjen at utdanningssystemet leverer et passende utvalg av kandidater over et bredt register av fagfelt og på et slikt nivå at de er egnet til å påbegynne en vitenskapelig karriere. Eksempelvis er det ikke tilstrekkelig å ha økonomisk og faglig grunnlag for et phd-program og stipendiatstillinger hvis det ikke er tilgang på kandidater som har de nødvendige forutsetninger for å gå inn i programmet. Kritiske røster har spissformulert uttalt at det mest framtredende preg ved politikken for høyere utdanning i Norge, er at vi har ingen slik politikk og at det som skjer, det skjer. De som ser det noe mer nyansert, sier gjerne at det finnes fragmenter, men da som derivat av andre politikkområder først og fremst nærings- og distriktspolitikk og kanskje med litt islett av kulturpolitikk. Her er det på sin plass å minne om at det finnes tilfeller av politisk styring og regulering også i høyere utdanning, f.eks. når det gjelder opptakskrav, kapasitet og lokalisering. Disse har imidlertid gjerne vært begrenset til spesielle fagområder og situasjoner der det er stor offentlig interesse; eksempelvis utdanning av helsepersonell, og i de senere år også lærerutdanning. Det er likevel unntak mer enn regelen vi snakker om her, og hovedinntrykket må sies å være fravær av samfunnsmessig styring. Det er i all hovedsak institusjonene selv som bestemmer hva de vil tilby. Manglende nasjonal styring viser seg på mange forskjellige måter og har mange konsekvenser. Selve institusjonsstrukturen har myndighetene ikke vist nevneverdig interesse for siden 1994, og den store høyskolereformen den gangen innebar praktisk talt ingen fysisk flytting av aktivitet; bare nye organisatoriske grenser rundt virksomhetene. Det skarpe skillet mellom universiteter og høyskoler ble heller ikke overskredet. Siden har prinsippet om frivillighet vært lagt til grunn. Det betyr at med unntak av tilfeller der institusjonene selv har initiert samlokalisering, er lokalisering av studiesteder i dag langt på veg slik det var før 1994 (jf. Stjernø-utvalgets utredning). Det er institusjonene selv som i all hovedsak fastsetter opptakskapasitet innenfor bevilgningsrammer. Det samme gjelder hvilke fagområder som skal tilbys og hvilket nivå de skal ligge på. Så langt arbeidsgruppa kjenner til, har ingen planer om nye studier vært stoppet av politiske årsaker hvis de ellers holder mål faglig og får akkreditering hos NOKUT. Oppsummert kan det norske systemet for høyere utdanning og forskning karakteriseres som fragmentert med sterk geografisk spredning, der det undervises og forskes i beslektede fag, kanskje med litt ulike betegnelser, på svært mange steder og ofte i små miljø. Sektoren som helhet framstår som uoversiktlig, ganske komplisert og til dels også lite forutsigbar. Det er lite å se til arbeidsdeling og konsentrasjon, som politiske myndigheter har sagt de ønsker. Dette står i skarp kontrast til andre samfunnsområder, som helsevesenet, der det i høyeste grad er politisk og allmenn interesse for hva som tilbys hvor, og der det er alt annet enn frivillighet som ligger til grunn for hyppige og harde strukturinngrep. Det synes å være ganske få som er interessert i hva en høyskole driver med, men for både politikere, næringsliv og folk flest er det tydeligvis svært viktig at den er der.

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole

NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole NOU 2008:3 Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning - høringsuttalelse fra Norges Handelshøyskole 1. Innledning Utvalget som ble oppnevnt for å utrede ny struktur i høyere utdanning har hatt et

Detaljer

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren

Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Bedre karrierepolitikk for vitenskapelig personale i UH-sektoren Visjon: Norske UH-institusjoner skal bli langt mer attraktive for internasjonale og norske talenter Et inspirasjonsdokument utarbeidet av

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning

Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning NOKUTs utredninger og analyser Arbeidslivsrelevans i høyere utdanning Undersøkelse om universiteters og høyskolers arbeidslivskontakt og studienes relevans for arbeidslivet April 2015 Med NOKUTs analyse-

Detaljer

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18

Forord 3. II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 2. AVGRENSNINGER OG ANVENDELSE AV IKT SOM FAG 18 Forord 3 I. Sammendrag og anbefalinger 4 A. Sammendrag 5 B. Anbefalinger 7 II. IKT som fag i norsk høyere utdanning 12 1. INNLEDNING 13 1.1 Mandat og arbeidsmåte 13 1.2 Utredningsgruppens sammensetning

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe

Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet. Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe Utfordringer med å rekruttere, beholde og utvikle arbeidskraft i det statlige tariffområdet Rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe 8. oktober 2009 Istockphoto 1) Innledning Utfordringer med å rekruttere,

Detaljer

Borte bra, men hjemme best?

Borte bra, men hjemme best? RAPPORT 21/2008 Borte bra, men hjemme best? Færre norske studenter i utlandet Jannecke Wiers-Jenssen, Nicoline Frølich, Per Olaf Aamodt og Elisabeth Hovdhaugen Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt

NITOs debatthefte 2015. Invitasjon til politisk debatt NITOs debatthefte 2015 Invitasjon til politisk debatt INNHOLD Innledning 4 Rekruttering og utdanning 5 Arbeidsliv 12 IKT 20 Samferdsel 27 Energi og klima 31 Helse 38 4 NITOs debatthefte 2015 Vi trenger

Detaljer

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst

Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Kunnskap og kvalitet i ny kontekst Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009 2011 NIFU 2012 2 Utgitt av: NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og

Detaljer

Forskermobilitet til Norge

Forskermobilitet til Norge Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd Forskermobilitet til Norge Rapport fra Utvalget inngående forskermobilitet Norges forskningsråd 2003 Norges

Detaljer

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)

Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Er det noen SAK? Instituttsektorens rolle og organisering i Norge med spesiell vekt på samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) Magnus Gulbrandsen, Inge Ramberg, Bo Sarpebakken, Vera Schwach, Gunnar

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift

Lene Gezelius. «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Lene Gezelius «Å tjene to herrer...» vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Lene Gezelius Å tjene to herrer vikarene mellom byrå og bedrift Bedriftsstudier BU 2000 Fafo-rapport 318 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum

Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? Rapport utarbeidet i anledning Econas 75-års jubileum Revidert utgave Jannecke Wiers-Jenssen Per Olaf Aamodt Terje Næss Rapport 35/2014 Utdanner vi økonomer

Detaljer

Demokrati, kvalitet og forskning

Demokrati, kvalitet og forskning Demokrati, kvalitet og forskning - et innspill om høyere utdanning Norsk Tjenestemannslag Medlemmer av NTLs professorutvalg Georges Midré Professor Institutt for sosiolog v/universitetet i Tromsø. Faglige

Detaljer

Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft

Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft ISBN 978-82-7894-288-8 ISSN 0808-5013 Per Erik Solem 12/2008 Rapport nr 12/08 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo Besøksadresse: Munthesgt. 29, 0260 Oslo Tlf. 22 54 12 00 www.nova.no Endringer i

Detaljer

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede

Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Entreprenørskap i høyere utdanning erfaringer blant nyutdannede Liv Anne Støren Rapport 45/2012 Rapport

Detaljer

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere

RAPPORT 2004:9. Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp. Arbeidsmarkedet for akademikere RAPPORT 2004:9 Erling Barth, Marianne Røed, Pål Schøne og Hege Torp Arbeidsmarkedet for akademikere ISF 2004 Rapport 2004:9 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks 3233 Elisenberg 0208

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer

Styring og strategi. Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid

Styring og strategi. Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid Styring og strategi Betydningen av ulike styringsmodeller for lærestedenes strategiarbeid Bjørn Stensaker, Agnete Vabø, Nicoline Frølich, Ivar Bleiklie, Endre Kvam og Erica Waagene Rapport 43/2013 Styring

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer