PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE"

Transkript

1 Fagområde: Personal Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK Rev. dato: Gyldig til: Side 1 av 38 PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1 Omfang 2 Delegasjon 3 Definisjoner 4 Opprettelse og inndraging av stillinger 5 Normering og omgjøring 6 Utlysing av stillinger 7 Ansettelse uten utlysing og konkurranse 8 Overføring av arbeidstakere 9 Prosedyren i ansettelsessaker 10 Ansettelsesmyndighet 11 Innsynsrett i ansettelsessaker 12 Melding om ansettelse 13 Ansettelsesvilkår 14 Oppfølging av arbeidstakere med redusert arbeidsevne 15 Rusmiddelmisbruk (AKAN-regler) 16 Fravær fra arbeidet 17 Permisjoner 18 Annet lønnet arbeid 19 Språk 20 Arbeidstid og hvilepauser 21 Ferie 22 Utbetaling av lønn mv 23 Alminnelig orden 24 Behandling av utstyr 25 Taushetsplikt 26 Oppsigelsesfrister 27 Skriftlig attest 28 Tvisteløsningsnemnd 29 Advarsel 30 Suspensjon 31 Oppsigelse 32 Avskjed 33 Vedtak om oppsigelse/avskjed 34 Tiltale og straff 35 Varsling 36 Tolking av reglementet 37 Etikk

2 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 2 av 38 1 OMFANG Reglementet gjelder for alle arbeidstakere som er ansatt i Bergen kommune. Gjelder også for samtlige av Bergen kommunes foretak. For deltids- og bistillinger gjelder reglementet tilsvarende dersom ikke annet er bestemt. Videre omfatter reglementet deltakere i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV. Reglementet gjelder også for skolenes undervisningspersonale, se spesielt tilpasninger for undervisningspersonalet i Hovedtariffavtalen. Reglementet gjelder ikke for oppdragstakere. Reglementets punkt er arbeidsreglement etter arbeidsmiljøloven Reglementet omhandler ikke lønn da dette tilhører annet myndighetsområde. 2 DELEGASJON Byrådet og forretningsutvalget har vedtatt å delegere sin avgjørelsesmyndighet i saker som er regulert av dette reglementet til virksomhetenes administrasjonssjefer slik disse er definert i reglementets punkt 3. Slik avgjørelsesmyndighet kan tilsvarende delegeres etter styrevedtak i kommunens respektive foretak. For stillinger som ikke er underlagt administrasjonssjef, jf reglementets pkt 10.1, vil tilsettingsorganet ha administrasjonssjefsfullmakt. For byrådsavdelingene er samtlige fullmakter delegert fra kommunaldirektør til resultatenhetsleder, jf notat av fra kommunaldirektørene til resultatenhetslederne. Dette gjelder likevel ikke bestemmelsene i paragrafene 30 (suspensjon), 31 (oppsigelse) og 32 (avskjed). Hvor ikke annet er uttrykkelig nevnt, kan resultatenhetsleder etter avtale med kommunaldirektør, videredelegere avgjørelsesmyndighet. Tilsvarende videredelegasjon kan også skje i foretakene. 3 DEFINISJONER Virksomhet: Administrasjonssjef: Bystyrets kontor Byrådsavdelinger Kommunale bedrifter/foretak Bystyredirektøren Kommunaldirektør Leder for kommunal bedrift/foretak

3 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 3 av 38 Resultatenhetsleder: Leder av resultatenheter 4 OPPRETTELSE OG INNDRAGNING AV STILLINGER Administrasjonssjefen har fullmakt til å opprette og inndra stillinger når dette er basert på økonomiplanens forutsetninger og bystyrets vedtatte rammer for årsbudsjettet. Stillingsendringer forutsettes på forhånd drøftet med berørte arbeidstakerorganisasjoner jf Hovedavtalen NORMERING OG OMGJØRING Fastsetting av stillingskode og stillingsbetegnelse (normering) foretas av administrasjonssjefen etter at berørte tillitsvalgte har uttalt seg, jf. Hovedavtalen 3-1. Endring av stillingskode og stillingsbetegnelse på ledig stilling (omgjøring), samt endring av kvalifikasjonskrav, avgjøres av administrasjonssjefen etter at berørte tillitsvalgte har uttalt seg, jf. Hovedavtalen 3-1 Omgjøring av besatt stilling avgjøres av Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap etter at berørte tillitsvalgte har uttalt seg, jf Hovedtariffavtalen UTLYSING AV STILLINGER 6.1 Vurdering av ledige stillinger Administrasjonssjefen vurderer om ledig stilling skal opprettholdes eller omgjøres. Opprettholdes stillingen, må det vurderes om den skal lyses ut eller besettes på annen måte, jf reglementets punkt 6.3, 7 og 8. Ved ledighet i stilling skal det i prioritert rekkefølge først vurderes om stillingen skal besettes av overtallige, arbeidstakere som ønsker å utvide sin stilling eller av yrkeshemmede jf Arbeidsmiljøloven 10-2 (4), jf Hovedtariffavtalen 2.3, reglementets punkt 8 og Skal stillingen lyses ut, vurderes kvalifikasjonskrav og utlysingstekst, jf. Hovedavtalen 3-1 og lokalt tilpasset hovedavtale 12-4, Opplæringslovens kap. 10 med forskrift 14.

4 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 4 av Utlysingsinstans Administrasjonssjefen foretar utlysing av ledige stillinger, jf gjeldende prosedyreregler for utlysing av ledige stillinger. 6.3 Utlysingsmåte Ledige stillinger skal vanligvis utlyses offentlig. Dersom særlige forhold tilsier det, kan administrasjonssjefen bestemme at utlysing skal skje internt i vedkommende virksomhet, eller i kommunen som helhet, se reglementets punkt 7. Virksomheten foretar intern utlysing innenfor eget virksomhetsområde. Intern utlysing for hele kommunen foretas av Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap. Midlertidige stillinger kan besettes uten utlysing i de tilfeller arbeidet ikke varer utover 6 måneder. Sommerjobber skal som hovedregel lyses ut. 6.4 Utlysingens innhold Fullstendig utlysingstekst skal inneholde dekkende informasjon om stillingens arbeids- og ansvarsområde, krav til kvalifikasjoner (teoretisk utdannelse, arbeidserfaring, samt skikkethet for stillingen), lønns- og pensjonsvilkår, og at ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for kommunale arbeidstakere. Det må fremgå av utlysingen hvis det kreves helseattest/vandelsattest/politiattest, og/eller at det er krav om autorisasjon/lisens for å benytte vernet tittel. Moderat kvotering til fordel for kvinner: I stillinger med lederansvar, selvstendig saksbehandleransvar, samt i tradisjonelt mannsdominerte yrker, knyttes følgende standardtekst til utlysingen: Bergen kommune praktiserer moderat kvotering, og oppfordrer derfor kvinner spesielt til å søke ledende og selvstendige stillinger, samt stillinger i tradisjonelt mannsdominerte yrker. Moderat kvotering til fordel for menn: Forskrift om særbehandling av menn 2 og 4 gir adgang til å særbehandle menn ved utlysing og rekruttering til stillinger som omhandler undervisning av eller omsorg for barn. Jf ellers reglementets punkt 9.2, særskilt vurdering av søkere. Søknadsfristen skal som hovedregel være minst 2 uker.

5 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 5 av Ny utlysing Dersom det ikke har meldt seg tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere, kan stillingen lyses ut på nytt. Bestemmelsen om dette tas av administrasjonssjefen så snart som mulig etter søknadsfristens utløp. Berørte tillitsvalgte orienteres. Søkerne underrettes om beslutningen, og om hvorledes de skal forholde seg til den nye utlysingen. Finner en i løpet av prosessen å stille andre kvalifikasjonskrav enn det som er angitt i utlysingen, skal stillingen lyses ut på nytt. 7 ANSETTELSE UTEN UTLYSING OG KONKURRANSE Ansettelse uten utlysing og konkurranse er en unntaksregel. Finner administrasjonssjefen det begrunnet å avvike fra hovedregelen om utlysing, forelegges saken for berørte tillitsvalgte til uttalelse, jf Hovedavtalen 3-2. Deretter fatter administrasjonssjefen avgjørelse i saken, jf reglementets punkt OVERFØRING AV ARBEIDSTAKERE Arbeidstakere kan etter kommunens behov overføres internt i kommunen. Dette gjelder for eksempel: - Overtallige - deltidsansatte - arbeidstakere med varig eller midlertidig redusert arbeidsevne Arbeidstakere kan etter egen søknad overføres til annen passende stilling som forebyggende tiltak mot yrkeshemning, eller på grunn av andre særskilte forhold. Saker om overføring behandles i henhold til Hovedavtalen 3-2 og i samsvar med gjeldende prosedyrer for overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, se personalnett og reglementets punkt Overføring mellom to virksomhetsområder Vedtak om overføring mellom to virksomhetsområder fattes av administrasjonssjefen i mottakende virksomhet. Ved uenighet mellom virksomhetene fatter kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap vedtak i saken, etter at berørte administrasjonssjefer og tillitsvalgte har fått anledning til å uttale seg.

6 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 6 av 38 Overføring mellom resultatenheter i en virksomhet Vedtak om overføring mellom resultatenheter i samme byrådsavdeling, fattes av administrasjonssjefen i mottakende resultatenhet etter at berørte tillitsvalgte har fått anledning til å uttale seg, jf Hovedavtalen 3-2. Ved uenighet avgjør kommunaldirektøren i byrådsavdelingen. 8.2 Overføring internt i resultatenheten Overføring internt i resultatenheten avgjøres av resultatenhetsleder etter at berørte tillitsvalgte har fått uttale seg. 9 PROSEDYREN I ANSETTELSESSAKER Ved ansettelser gjelder følgende ansettelsesprosedyrer. Det vises for øvrig til Rekrutteringsveilederen, se personalnett. 9.1 Søkerliste Snarest mulig etter søknadsfristens utløp skal det utarbeides søkerliste (Offentleglova 25 andre ledd). Denne er offentlig, og skal inneholde samtlige søkeres navn, alder, adresse og nåværende stilling/arbeidssted. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette. Det skal fremgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har, jf Offentleglova 25 andre ledd. Utvidet søkerliste over samtlige søkere utarbeides tilsvarende. Innhold som ovenfor, samt oversikt over søkernes utdannelse og praksis. Den utvidete listen er ikke offentlig, men den er tilgjengelig for partene (søkerne) som har innsynsrett. Se Forvaltningslovforskriften kapittel 5 ( 14-19), samt reglementet punkt Særskilt vurdering av søkere For ledende og selvstendige stillinger (jf gjeldende vedtak i Likestillingsutvalget) skal det alltid kalles inn en eller flere kvinner til intervju, så fremt det finnes kvalifiserte kvinnelige søkere til stillingen. I stillinger hvor moderat kvotering er aktuelt, skal det fremkomme av saksutredningen at respektivt kvinner og menn er vurdert i forhold til dette. Søknader fra personer med innvandrerbakgrunn undergis en særlig oppmerksomhet i utvelgelsesprosessen:

7 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 7 av 38 - Minst en kvalifisert søker med ikke-vestlig bakgrunn skal kalles inn til jobbintervju - jfr. "Handlingsplan for rekruttering og inkludering av arbeidstakere med innvandrerbakgrunn ". - det skal fremkomme av ansettelsessaken at det er foretatt en grundig gjennomgang av søknadene fra søkerne med innvandrerbakgrunn. For øvrig vises det til Arbeidsmiljøloven kap13 vedrørende usaklige kriterier ved ansettelse. 9.3 Intervju Som hovedregel skal én tillitsvalgt fra organisasjonen som organiserer flest innen vedkommende yrkesgruppe på aktuell resultatenhet/virksomhet gis anledning til å delta i intervjuet. I spesielle situasjoner, som ved ansettelse i ledende stillinger, kan inntil to tillitsvalgte delta. Ved ansettelser etter reglementets punkt 10.1 skal hovedtillitsvalgt/fellestillitsvalgt fra berørte forhandlingssammenslutninger gis anledning til å delta i intervjuet. Ved intervju til ledende og selvstendige stillinger (jf gjeldende vedtak i Likestillingsutvalget), skal minst en av administrasjonens deltakere i intervjupanelet være kvinne. Dette gjelder så langt det er praktisk mulig. De aktuelle arbeidstakerorganisasjonene skal ha opplysning om hvilke søkere som kalles inn til intervju. Referanseinnhenting/tilgang til referanseopplysninger Arbeidsgiver tar kontakt med aktuelle referansepersoner. Tillitsvalgt som deltar i intervjupanel i ansettelsessak, har rett til å bli orientert om resultatet av administrasjonens innhenting av referanseopplysninger. Stillingssøkeren har rett til å bli orientert om - og uttale seg til referanseopplysninger som kan få avgjørende betydning for vedtaket. Dette vil gjelde i situasjoner der helt nye opplysninger fra en eller flere referansepersoner kan snu vurderingen av søkeren som kvalifisert for innstilt plass, til ikke å være det. 9.4 Uttalerett/innstillingsrett/ansettelser etter særlovgivning, vedtekter og avtale Utvidet søkerliste sendes til tillitsvalgte som har uttalerett, jf Hovedavtalen 3-1. Disse innbys til å avgi skriftlig uttalelse innen en fastsatt svarfrist. Følgende organ/utvalg har innstillings- eller uttalerett i ansettelsessaker etter lov, forskrift eller avtale:

8 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 8 av 38 Kontrollutvalget har innstillingsrett ved ansettelse av kommunerevisor, jf Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner Uttalelse fra Likestillingsombudet Ved ansettelse i stillinger av selvstendig og ledende karakter, kan berørte tillitsvalgte kreve saken forelagt Likestillingsombudet til uttalelse. Dersom den (de) tillitsvalgte mener at en ansettelse kan være i strid med Lov om likestilling, må avgjørelse i ansettelsessaken utstå inntil ombudets uttalelse foreligger, jf analogisk anvendelse av forskrift til lov om statens tjenestemenn ANSETTELSESMYNDIGHET 10.1 Bystyret/byrådet/forretningsutvalget/kontrollutvalget/havnerådet Bystyret ansetter revisjonssjef (jf Kommuneloven 78 nr 4), bystyredirektør og byombud. Byrådet ansetter kemner, kommuneadvokat, overformynder, finansdirektør, kommunaldirektør og øverste leder for kommunal bedrift/foretak. Den enkelte byråd får innen sitt ansvarsområde fullmakt til å konstituere i inntil 12 måneder i disse stillingene. Kontrollutvalget ansetter kommunerevisjonens personale, jf Forskrift om kontrollutvalget i kommuner og fylkeskommuner 17. Havnerådet for Bergen og Omland ansetter havnesjefen, jf vedtektenes 11 pkt 9. Ansettelsesmyndigheten kan ikke foreta ansettelse av en søker som ikke er innstilt, uten at saken på nytt har vært forelagt innstillende myndighet/respektiv administrasjon som har fremmet saken til behandling. Ansettelsesmyndigheten må særlig vurdere sin habilitet når det er søkere til stillingen som en har nær relasjon til, jf Forvaltningslovens regler om habilitet, Administrativ ansettelse Avgjørelsesmyndighet i ansettelsessaker som ikke går inn under reglementets punkt 10.1 er delegert til administrasjonssjefen. Dersom berørte tillitsvalgte innenfor resultatenheten/virksomheten ønsker det, skal administrasjonssjefen innkalle samtlige berørte tillitsvalgte til møte for å drøfte ansettelsessaken før vedtak fattes. Det bør skrives referat fra møtet.

9 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 9 av 38 Deretter fatter administrasjonssjefen vedtak i saken når nødvendige innstillinger/uttalelser foreligger innen angitt tidsfrist, jf reglementets punkt 9.4 og Hovedavtalen 3-1. Dersom det er tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere til stillingen, innstilles vanligvis 3 søkere i prioritert rekkefølge Midlertidig ansettelse Med midlertidige ansettelser forstås ansettelser i vikariater, engasjementer og konstitusjoner. Administrasjonssjefen ansetter i midlertidige stillinger i inntil 6 måneder. Ansettelser i stillinger utover 6 måneder følger prosedyrereglene i reglementets punkt Ansettelse på åremål Bystyret har bestemt at nyansettelser i de øverste administrative stillingene i kommunen skal skje på åremål (kommunaldirektør, bystyredirektør, revisjonssjef, direktør/daglig leder for kommunalt foretak). Åremålsperioden har en varighet på 6 år, jf Kommuneloven 24 nr 2. Forlengelse kan skje for maksimum en periode.. Bystyret har videre vedtatt at ansatte på åremål gis rett til retrettstilling ved åremålets utløp. 11 INNSYNSRETT I ANSETTELSESSAKER Enhver kan kreve å gjøre seg kjent med søkerlisten til en stilling, jf Offentleglova 25 andre ledd. Søker til en stilling er i henhold til forvaltningsloven part i saken og har innsynsrett, jf. Forvaltningslovforskriften kapittel 5 om partsinnsyn i saker om tilsetting i offentlig forvaltning. Søkernes innsynsrett omfatter: - utvidet søkerliste, 15 - faktiske opplysninger om seg selv, 16 - søknadene med vedlegg fra søkere som er innstilt til eller tilsatt i stillingen, 17 - hvem som er innstilt til stillingen og den rekkefølgen de er innstilt i, MELDING OM ANSETTELSE Administrasjonssjefen sender skriftlig melding om ansettelse, jf reglementets punkt 13.6 angående arbeidsavtaler. Tillitsvalgte skal omgående gis melding om nyansatte innen sitt område, jf. Hovedavtalen 3-1.

10 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 10 av ANSETTELSESVILKÅR 13.1 Generelle vilkår Arbeidstakeren ansettes i Bergen kommune - ikke i den enkelte administrasjon eller avdeling - på de lønns- og arbeidsvilkår som til enhver tid fremgår av lover, reglementer, tariffavtaler og ansettelsesdokumenter. Arbeidstakeren må rette seg etter forandringer i sitt ansvars- og arbeidsområde. Arbeidstakeren plikter å akseptere overføring fra ett arbeidssted til et annet, jf Hovedavtalen 3-2, samt reglementets punkt 8. Total stillingsprosent i Bergen kommune skal ikke overstige Prøvetid I faste og midlertidige stillinger og ved åremålsansettelser, ansettes arbeidstakeren med en prøvetid på 6 måneder. Ansettelsesmyndigheten kan i særlige tilfeller frafalle vilkåret om prøvetid. Ved sammenhengende tjeneste i Bergen kommune gjelder kravet om prøvetid kun den første stillingen arbeidstakeren ble fast ansatt i. Ved betydelig endring i stillingsinnhold, kan det imidlertid avtales prøvetid også ved overgang til ny stilling internt i kommunen. I prøvetiden gjelder 14 dagers gjensidig oppsigelsesfrist, jf. Arbeidsmiljøloven 15-3 Arbeidsgiver skal i løpet av prøvetiden aktivt følge opp og veilede den nye arbeidstakeren, jf arbeidsmiljøloven Relevante forhold er: faglig dyktighet, pålitelighet og tilpasning til arbeidet. Dersom arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden, kan arbeidsgiver forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet jf Arbeidsmiljølovens 15-6, nr. 4. Forlengelse kan bare skje når arbeidstakeren ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette, og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelse innen utløpet av prøvetiden. Det vises for øvrig til del 2 i Rekrutteringsveilederen, se personalnett Pensjonsordning For medlemskap i pensjonsordninger gjelder de vedtektene som til enhver tid er fastsatt for Bergen kommunale pensjonskasse eller andre aktuelle pensjonsordninger som KLP og Statens pensjonskasse.

11 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 11 av Aldersgrenser og pensjonsalder Aldersgrense og pensjonsalder for de forskjellige stillingene følger de vedtektene som til enhver tid er fastsatt for Bergen kommunale pensjonskasse eller andre pensjonsordninger. En arbeidstaker har som hovedregel rett og plikt til å fratre sin stilling ved utgangen av den kalendermåneden vedkommende når aldersgrensen. (Jf for øvrig Hovedtariffavtalens kap 2 vedrørende arbeidstakere med særaldersgrense under 67 år, uten opptjente fulle pensjonsrettigheter). Dersom virksomheten har behov for det, kan administrasjonssjefen gjøre avtale med arbeidstakeren om tjeneste for et bestemt tidsrom ut over aldersgrensen. Før slik avtale inngås, skal berørte tillitsvalgte ha uttalt seg, jf for øvrig pensjonsvedtektene Når arbeidstaker når ordinær alders- eller særaldersgrense kan arbeidsforholdet bringes til opphør uten oppsigelse. Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel om tidspunktet for fratreden. Fratreden kan tidligst kreves seks måneder etter den første dag i måneden etter at varslet er kommet frem til arbeidstaker, jfr Arbeidsmiljøloven 15-13a. Se også reglementets punkt Midlertidig ansettelse Avtaler om midlertidig arbeid kan bare inngås i de tilfeller som er nevnt i Arbeidsmiljøloven Arbeidsavtaler som inngås for et bestemt tidsrom eller for å få utført et bestemt arbeid, skal være skriftlige og inneholde opplysninger om arbeidets art, omfang og at arbeidsforholdet opphører ved tidsrommets utløp, eller når det bestemte arbeidet er avsluttet. For vikariater skal det fremgå av arbeidsavtalen hvem vedkommende er vikar for. En arbeidstaker som har vært midlertidig tilsatt i mer enn 1 år, har krav på skriftlig varsel om tidspunkt for fratredelse senest en måned før fratredelsesdato, jf Arbeidsmiljøloven 14-9 (4) Det skriftlige varselet skal leveres til arbeidstakeren personlig, eller sendes rekommandert til vedkommende. Er dette ikke gjort, kan fratredelse først kreves en måned etter at skriftlig varsel er gitt arbeidstakeren. For arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn 4 år, kommer reglene om oppsigelse av arbeidsforhold til anvendelse, jf Arbeidsmiljøloven 14-9 (5) Arbeidsavtale Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uansett arbeidsforholdets varighet, jf Arbeidsmiljøloven I arbeidsforhold med en samlet varighet på mer enn en måned, skal arbeidsavtalen foreligge snarest mulig, senest en måned etter at arbeidsforholdet er begynt. I arbeidsforhold av kortere varighet enn en måned, skal det umiddelbart inngås skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsavtalens innhold fremgår av Arbeidsmiljøloven Se personalnett.

12 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 12 av OPPFØLGING AV ARBEIDSTAKERE MED REDUSERT ARBEIDSEVNE 14.1 Innledning Arbeidsgivers oppfølgingsplikt/tilretteleggingsplikt i forhold til arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne, er regulert i Arbeidsmiljøloven 4-6 Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette de nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Arbeidstaker skal fortrinnsvis gis anledning til å fortsette i sitt vanlige arbeid, eventuelt etter særskilt tilrettelegging av arbeidet eller arbeidstiden, endringer i arbeidsutstyr, gjennomgått arbeidsrettede tiltak eller lignende Ansvar og plikter Arbeidsgivers ansvar og plikter det første året av sykefraværet, fremkommer av Rutine for oppfølging av sykemeldte arbeidstakere i Bergen kommune. Se personalnett. Arbeidstakere som merker tegn til redusert arbeidsevne har ansvar for å ta dette opp med nærmeste overordnede. Verneombud og tillitsvalgt bør om nødvendig medvirke til at problemer blir tatt opp. I henhold til folketrygdloven 8-8 har arbeidstaker plikt til å gi opplysninger til arbeidsgiveren om egen funksjonsevne, og bidra til at hensiktsmessige tiltak for å tilrettelegge arbeidet blir utredet og iverksatt. Det vises også til arbeidstakers medvirkningsplikt i Arbeidsmiljøloven 2-3. Arbeidstaker trenger ikke søke permisjon fra sin stilling så lenge kommunen utbetaler lønn under sykdom, jf reglementets punkt 14.7 om opphør av lønnsplikt. Arbeidstakeren har rett til å la seg bistå av tillitsvalgt eller annen fullmektig, jf Forvaltningsloven 12 og Arbeidsmiljøloven 4-6 (2) Oppfølgingsplan I henhold til Arbeidsmiljøloven 4-6 (3) og 2-3 (2) skal arbeidsgiver og arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignede, unntatt hvis det anses åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplanen skal senest påbegynnes når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra arbeidet i 6 uker. Oppfølgingsplanen skal inneholde en vurdering av arbeidstakerens arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal dessuten inneholde aktuelle tiltak i arbeidsgivers regi, aktuelle tiltak med bistand fra myndighetene, samt plan for oppfølging. Arbeidsgiver plikter å dokumentere ethvert tiltak som settes i verk for å sikre eller bedre arbeidstakerens arbeidsevne både i perioden før sykemelding, under sykemelding, og etter utløp av sykepengeperioden.

13 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 13 av Tilbakeføring til arbeid Arbeidstakeren skal fortrinnsvis fortsette i sin stilling etter tilrettelegging av arbeidet, jf. Arbeidsmiljøloven 4-6 (1) 14.5 Fortrinnsrett til ledig stilling Dersom tilrettelegging ikke avhjelper situasjonen, kan arbeidstakeren omplasseres til annen stilling, jf Arbeidsmiljøloven 4-6 (2). Det skal først søkes etter ledig stilling i egen enhet, dernest i andre enheter for øvrig i kommunen. Behovet for ny stilling og fortrinnsretten dokumenteres gjennom en formell erklæring om redusert arbeidsevne. Fullmakten til å utstede denne ligger hos resultatenhetslederen. Se personalnett. Overføring forutsetter at vedkommende har nødvendige kvalifikasjoner, samt at overføringen klart kan forventes å minske virkningen av den reduserte arbeidsevnen jf reglementets punkt 8. Om mulig bør det gjennomføres arbeidsutprøving og evaluering av denne. Ved uenighet følges prosedyrene i reglementets punkt 8. Før ledig stilling lyses ut, skal omplassering av arbeidstakere med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne vurderes, jf reglementets punkt 6.1. Også etter at stillingen er lyst ut, kan virksomheter fremme krav om omplassering. Arbeidstaker med midlertidig eller varig redusert arbeidsevne kan selv søke utlyste stillinger, og med nødvendig dokumentasjon påberope seg fortrinnsrett dersom vedkommende er kvalifisert. Før ansettelse skal administrasjonssjefen vurdere vedkommendes kvalifikasjoner og arbeidsevne i forhold til stillingens kvalifikasjonskrav og arbeidsoppgaver. Vurderingen skal skriftliggjøres Midlertidig omplassering Som ledd i arbeidsrettede tiltak kan arbeidstakeren gis midlertidig omplassering/overføring til annen stilling for en avtalt periode Opphør av lønnsplikt/overgang til trygdeytelser Kommunen utbetaler lønn under sykdom til arbeidstakere i henhold til Hovedtariffavtalen 8.1 og Fra dette tidspunkt (maksdato) opphører retten til lønn fra kommunen, og eventuelle forpliktelser går fra dette tidspunkt over på folketrygden jf Hovedtariffavtalen 8.1 og Etter sykepengeperiodens utløp er det trygdekontoret som vurderer hvorvidt vilkårene for fortsatte trygdeytelser er til stede. Arbeidstaker må selv søke NAV om ytelser utover sykepengeperioden.

14 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 14 av 38 Se Hovedtariffavtalen 8, Lokal særavtale om lønn under sykdom og personalnett "Sykdom (egen) - utbetaling av lønn" Permisjonsvilkår under trygdeytelse - avklaringspenger Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger(erstatter tidligere rehabiliteringspenger, attføringspenger og/eller tidsbegrenset uførestønad fra trygden) at arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte. Videre er det et vilkår at arbeidstaker har behov for aktiv behandling eller arbeidsrettede tiltak, jf Folketrygdloven og 11-6 bokstav b. Når arbeidstaker har behov for arbeidsrettede tiltak, skal Bergen kommune delta i utarbeidelsen av aktivitetsplanen sammen med arbeidstaker og NAV. Det er en forutsetning for innvilgelse av permisjon at det arbeidsrettede tiltaket er innrettet mot å tilbakeføre arbeidstakerne til annen stilling i kommunen. Arbeidstakeren søker årlig om permisjon uten lønn fra sin opprinnelige stilling så lenge det arbeidsrettede tiltaket pågår og inntil ny, fast stilling er tiltrådt. Permisjonssøknaden må inneholde konkrete opplysninger om den ansattes utdanningsplan/aktivitetsplan. I de tilfeller der det arbeidsrettede tiltaket er rettet mot arbeid utenfor Bergen kommune, eller permisjon av andre grunner ikke lenger er aktuelt, avsluttes arbeidsforholdet ved ordinær oppsigelse, jf reglementets punkt 31. Arbeidstaker som får innvilget arbeidsavklaringspenger får permisjon uten lønn fra sin stilling/arbeidssted så lenge slike ytelser mottas, som hovedregel ikke utover 3 år etter maksdato. Permisjon ut over 3 år gis bare når det foreligger særlige grunner for det, jf for øvrig reglementets punkt 14.5 om fortrinnsrett til ledig stilling. Tilsvarende gjelder for arbeidstakere som fortsatt er dokumentert arbeidsufør etter maksdato. Det forutsettes at arbeidstakeren årlig søker permisjon, og med dette holder arbeidsgiver underrettet om fremdrift og/eller utsikt til bedring av arbeidsevnen. Det vises for øvrig til rutine for oppfølging av sykmeldte arbeidstakere etter maksdato, se personalnett Uførepensjon fra folketrygden Det er et vilkår for rett til uførepensjon at arbeidstaker på grunn av varig sykdom, skade eller lyte, har fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt med minst halvparten, jf Folketrygdloven kap 12. Opphør av arbeidsforhold ved innvilgelse av uførepensjon Når arbeidstakeren tilstås 100 % uførepensjon fra folketrygden, jf Folketrygdloven kap 12, skal arbeidstakeren umiddelbart underrette arbeidsgiver om dette. Arbeidsforholdet avsluttes ved ordinær oppsigelse.

15 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 15 av 38 Delvis uførepensjon fra folketrygden kombinasjon arbeid og trygd Når arbeidstaker får innvilget delvis uførepensjon (gradert fra %) fra trygden, skal arbeidsforholdet tilsvarende uføregraden avsluttes ved ordinær oppsigelse. Så langt det er mulig og hensiktsmessig, fortsetter arbeidstakeren i resterende del av sin opprinnelige stilling. Dersom dette ikke er mulig, gis arbeidstakeren fortrinnsrett til stilling som lar seg kombinere med uføregraden/uførepensjonen, jf reglementets punkt Delvis uførepensjon fra pensjonskassen kombinasjon arbeid og pensjonsutbetaling Uførepensjon fra pensjonskassen kan tilstås som en midlertidig uførepensjon med en lavere uføregrad en 50 %. Ved innvilgelse av midlertidig uførepensjon fra pensjonskassen, gis permisjon inntil 3 år. Når permisjon ikke lenger er aktuelt, avsluttes arbeidsforholdet, ved ordinær oppsigelse for den del av stillingen man har midlertidig uførepensjon. 15 RUSMIDDELMISBRUK (Akan-regler) 15.1 Arbeidstakere skal ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden, jf reglementets punkt 23.2 Som påvirkning i arbeidstiden regnes også bruk av rusmidler utenfor arbeidstiden på en slik måte at det fører til fravær eller utilfredsstillende utføring av arbeidet. Overtredelse kan føre til avskjed, jf reglementets punkt Enhver arbeidstaker som opptrer i påvirket tilstand, bruker rusmidler i arbeidstiden, eller møter i bakrus, skal beordres til å forlate arbeidsplassen snarest, jf reglementets punkt Nærmeste overordnete skal ved første gangs forseelse gi en muntlig advarsel. Advarselen skal nedfelles i et notat som begge parter skriver under. Det skal samtidig gis en orientering om aktuelle tiltak hvis rusmiddelmisbruket gjentar seg. Se personalservice på intranett Ved annen gangs forseelse skal administrasjonssjefen gi skriftlig advarsel. Samtidig skal det gis tilbud om Akan-avtale. Dersom vedkommende motsetter seg dette, kan det danne grunnlag for oppsigelse Fortsetter misbruket, innkaller administrasjonssjef de berørte parter til møte for å drøfte saken. Den saken gjelder, eller en representant for vedkommende, samt Akan-kontakt, bør møte. Kommer en frem til at de iverksatte tiltak ikke ser ut til å bringe positive resultater, avsluttes saken etter disse bestemmelsene (Akan-reglene) og behandles videre som personalsak.

16 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 16 av Også arbeidstakere som ikke er kommet i konflikt med personal- og arbeidsreglementet, men som har behov for hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder, kan benytte seg av det interne Akan-opplegget Så lenge arbeidstakeren overholder Akan-kontrakten, skal dokumenter i saken oppbevares atskilt fra det ordinære personalarkivet Advarsler skal anses som foreldet når det er gått to år siden siste forseelse. 16 FRAVÆR FRA ARBEIDET 16.1 Sykefravær Ethvert fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker, skal samme dag, eller snarest mulig, meldes til nærmeste overordnede eller til arbeidsstedet. Sykefravær som ikke er dokumentert ved egenmelding eller legeattest, gir ikke rett til lønn under sykdom. Egenmeldingsskjema skal innleveres, jf Hovedtariffavtalen Egenmeldinger Arbeidstakere i Bergen kommune har mulighet til å bruke egenmeldinger i 8 dager pr. fraværstilfelle med et samlet øvre tak på 24 dager pr. 12 måneders periode, jf. IA-avtalen. For ytterligere opplysninger se personalnett og Folketrygdloven 8-23 til Fravær på grunn av svangerskap, fødsel, amming og adopsjon Fraværet skal meldes skriftlig til nærmeste overordnede, eller til vedkommende tjenestested, jf reglementets Det henvises for øvrig til Hovedtariffavtalen 8 og arbeidsmiljøloven Se reglementets punkt , og Fravær ved barns og barnepassers sykdom Fraværet skal meldes som ved egen sykdom, jf. reglementets punkt 16.1, og rapporteres på eget skjema. Det henvises for øvrig til Hovedtariffavtalen 8 og Arbeidsmiljøloven Fravær under avtjening av verneplikt Fraværet skal meldes til nærmeste overordnede, eller til vedkommende tjenestested. Jf. for øvrig Hovedtariffavtalen Fraværets virkning på lønnsansienniteten Ulønnet permisjon for å utføre offentlige tillitsverv og tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner og tvungen verneplikt/siviltjeneste, medregnes i lønnsansienniteten.

17 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 17 av 38 Permisjon uten lønn i inntil 1 år medregnes. Hovedtariffavtalen pkt permisjon uten lønn for omsorgsarbeid medregnes med inntil 3 år - permisjon uten lønn i forbindelse med nedkomst, adopsjon og videreutdanning medregnes med inntil 2 år Tjenesteansiennitet I tjenesteansienniteten medregnes følgende: - Permisjon med hel eller delvis lønn - Permisjon uten lønn for omsorgsarbeid i inntil 2 år - Permisjon for offentlige tillitsverv og tillitsverv i arbeidstakerorganisasjoner - Permisjon uten lønn for militærtjeneste/siviltjeneste og internasjonalt arbeid i inntil 2 år - Sykepermisjon/attføring i inntil 3 år - Permisjon uten lønn i inntil 1 år 16.8 Fraværets virkning Ved lovlig fravær består ansettelsesforholdet mellom arbeidstakeren og Bergen kommune. Rettigheter og plikter i henhold til lov, avtaler og reglement gjelder i fraværstiden. 17 PERMISJONER 17.1 AVGJØRELSESMYNDIGHET Administrasjonssjefen treffer avgjørelse i permisjonssaker LOVFESTEDE PERMISJONER Lovfestede permisjoner Arbeidstakere gis permisjon med lønn ved sykdom, svangerskapskontroll, fødsel/adopsjon, amming og omsorg for barn under 12 år etter Hovedtariffavtalen 8, Lokale særavtale pkt 1.4.1, Arbeidsmiljøloven kap 12 og Folketrygdloven kap 14. Ferie i tilknytning til permisjon etter Hovedtariffavtalens 8 og Arbeidsmiljøloven kap 12, medregnes i den permisjonstiden foreldrene har etter dette punkt Svangerskapskontroll Arbeidstaker som er gravid har rett til fri fra arbeidet med lønn i forbindelse med svangerskapskontroll dersom slike undersøkelser ikke med rimelighet kan finne sted utenfor arbeidstiden.

18 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 18 av Adopsjon/fosterforeldre Ved adopsjon innvilges permisjon med lønn i 2 uker til den av foreldrene som ikke har permisjon, jf. Hovedtariffavtalen pkt og Arbeidsmiljøloven 12-3 (2). Fosterforeldre har rett til to ukers permisjon uten lønn i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas Amming. Arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer pr. arbeidsdag for å amme sitt barn, jf. Hovedtariffavtalen For deltidsansatte med redusert arbeidsdag foretas forholdsmessig beregning av lønnet fritid, men med rettigheter etter Arbeidsmiljøloven 12-8 som minimum. Hvis arbeidstaker ønsker fri med lønn for å amme sitt barn utover 12 måneder etter fødsel, kan arbeidsgiver be om bekreftelse fra lege eller helsestasjon på at amming rent faktisk fortsatt foregår Permisjon uten lønn ved omsorg for barn Foreldrene/personer med daglig omsorg for barn har rett til inntil 1 års ulønnet permisjon for hvert barn. Permisjonen må benyttes i tilknytning til fødselspermisjonen, jf Arbeidsmiljøloven 12-5 (2). Se også punkt Delvis permisjon/redusert arbeidstid Arbeidsmiljøloven 10-2 gir rett til redusert arbeidstid etter nærmere fastsatte vilkår. Retten gjelder for en begrenset periode. Søknad om redusert stilling skal vurderes i forhold til virksomhetens drift og den skal drøftes med tillitsvalgte. Avgjørelsen kan klages inn til Tvisteløsningsnemnda. Se reglementets punkt Permisjon uten lønn for å gi nødvendig omsorg til nære pårørende og funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. Arbeidsmiljølovens gir rett til permisjon i 10 dager for å gi nødvendig omsorg til nære pårørende: foreldre, ektefelle, samboer eller registrert partner. Det samme gjelder ved nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn fra og med det kalenderåret etter at barnet er fylt 18 år VELFERDSPERMISJONER MED LØNN Velferdspermisjon med lønn etter reglene i reglementets til , gis med inntil 12 (14) arbeidsdager eller inntil 24 (28) arbeidsdager med halv lønn innen kalenderåret, jf Hovedtariffavtalens 14.1.

19 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 19 av 38 Velferdspermisjon med lønn ut over dette, kan bare gis i særskilte tilfeller. Følgende retningslinjer benyttes ved innvilgelse av velferdspermisjon med lønn:

20 Rev. dato: Gyldig til: Dok. nr.: BKDOK Side: 20 av Alvorlig sykdom Ved alvorlig sykdom i arbeidstakerens nærmeste familie, eller andre vedkommende har omsorg for: Hovedregel inntil 5 dager. I særlige tilfelle kan det gis lenger permisjon. Arbeidstaker som pleier nære pårørende i hjemmet i terminalfasen, har rett til permisjon i inntil 60 dager, jf. arbeidsmiljøloven Retten til lønn er regulert i folketrygdloven Nærmere informasjon: se intranett, personalnett Ved dødsfall Ved dødsfall i nærmeste familie og hos andre som har stått arbeidstakeren nær: Hovedregel inntil 3 dager - eventuelt med tillegg av nødvendige reisedager, eller etter vurdering i det enkelte tilfellet. Ved deltagelse i begravelse gis permisjon i nødvendig utstrekning Tilvenning i barnehage/hos barnepasser Under forutsetning av at begge foreldrene er i arbeid, gis slik permisjon: Ved tilvenning av barn i barnehage/hos ny barnepasser: inntil 3 dager pr år Oppstart i skolefritidsordning og grunnskole Under forutsetning av at begge foreldrene er i arbeid, gis det slike permisjoner: Ved oppstart i grunnskole: 1 dag Ved oppstart i skolefritidsordning: 1 dag Ledsagelse av barn til helseinstitusjon Hovedregel inntil 5 dager. I særlige tilfelle kan det gis lenger permisjon. Det vises i denne sammenheng også til Arbeidsmiljøloven 12-9 (4) Inngåelse av ekteskap/partnerskap Det gis permisjon dagen for inngåelse av ekteskap/partnerskap. Det forutsettes at arbeidstaker ville hatt ordinært arbeid på dagen Deltakelse i større idretts- og kulturarrangementer Deltakelse i internasjonale idretts- og kulturarrangementer, landskamper o.l.: inntil 5 dager pr år. Finale i norgesmesterskap: inntil 2 dager pr år. Ordningen praktiseres også for ledere/trenere/dommere.

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2000-00032 Rev. dato: 120215 Gyldig til: 311215 Side 1 av 40 PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1 OMFANG... 2 2 DELEGASJON... 2 3

Detaljer

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP

1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP KIRKELIG FELLESRÅD TROMSØ PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Nye endringer vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1.0 INNLEDNING Permisjonsreglementet gjelder for Hattfjelldal kommune. Permisjonsreglementet er et personalpolitisk

Detaljer

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner :

I punktene 2.1 til 2.7 nedenfor følger veiledende norm /eksempler på permisjonsgrunner for å kunne innvilge lønnede permisjoner : Permisjonsreglement for Stange kommune 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMMUNE

SØR-VARANGER KOMMMUNE SØR-VARANGER KOMMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1. OMFANG/GENERELT 2. PERMISJON UTOVER SYKEMELDINGSPERIODEN 3. VELFERDSPERMISJONER MED LØNN 4. VELFERDSPERMISJONER UTEN LØNN 5. PERMISJON FOR UTFØRING AV TILLITSVERV

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE jhjhjhhjhjhjhjh HR-enheten PERMISJONSREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Sist oppdatert: 01.07.2013 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets

Detaljer

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune

Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vadsø kommune Permisjonsreglement for ansatte i Vadsø kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 22.05.2006. RÅDMANNEN 22.05.2006 31.12.2008 Side 2 av 8 1. OMFANG LØNNSANSIENNITET FERIEPENGER PENSJONSMEDLEMSSKAP

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 26.02.10 sak PS 5/10 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Omfang Reglementet

Detaljer

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014

Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 1 Permisjonsreglement Bardu kommune 2014 PERMISJONSREGLEMENTET FOR BARDU KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER. 1.1 REGLEMENTETS OMFANG. Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold.

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann.

Dersom arbeidstaker mener det er fattet vedtak i strid med lov- og avtaleverk, kan skriftlig klage fremmes overfor rådmann. PERMISJONSREGLEMENT FOR ANSATTE I NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Rådmannens myndighet i henhold til reglementet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012)

PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) PERMISJONSREGLEMENT FOR BARDU KOMMUNE(VEDTATT I ADM UTVALGET 05092012) FELLESBESTEMMELSER REGLEMENTETS OMFANG Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold. (med

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten

PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Rutiner: 6. Personal Permisjonsreglement PERMISJONSREGLEMENT Endringsdato : 31.01.2013 Versjon nr: 4 Utarbeidet av: HR-enheten Evaluering: Kontinuerlig Godkjent av: Oversendt: Arbeids-punkter Beskrivelser

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD PERMISJONSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG - LØNNSANSIENNITET - FERIEPENGER - PENSJONSMEDLEMSKAP 1.1 OMFANG Reglementet gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold der

Detaljer

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak

EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak EKSEMPEL PÅ PERMISJONSREGLEMENT Utarbeidet av KA til bruk for KAs medlemmer etter lokalt vedtak DEFINISJON: I dette reglementet er begrepet «fellesråd» brukt både om fellesråd og menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer.

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Administrasjonsutvalget. Dato: 24.10.2013. Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer. TYDAL KOMMUNE Dato: 24.10.2013 Administrasjonsutvalgets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 01.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg

Permisjonsreglement. for Dønna kommune. Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14. Foto: Erlend Haarberg Permisjonsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Vedtatt i kommunestyret 24.6.2014 sak 49/14 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt 1.2 Reglementets omfang 1.3 Lønnsansiennitet

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT 2008

PERMISJONSREGLEMENT 2008 PERMISJONSREGLEMENT 2008 Vedtatt av fylkesrådmannen med virkning fra 1. mars 2008. Innledning: Generelt. Arbeidstakere i Vest-Agder fylkeskommune er gjennom arbeidsavtalen forpliktet til å stille sin arbeidskraft

Detaljer

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16.

Permisjons- Reglement. Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. er Permisjons- Reglement Revidert av administrasjonsutvalget xx.xx.16. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012

Steinkjer kommune PERMISJONSREGLEMENT. Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 PERMISJONSREGLEMENT Vedtatt i administrasjonsutvalget 22.06.00 Revidert april 2012 1 INNHOLD 1. GENERELT Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.1. Avgjørelsesmyndighet Feil! Bokmerke er ikke definert. 1.2

Detaljer

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF

Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF Retningslinjer for Attføringsarbeid i Helse Stavanger HF 1 GENERELT OM ATTFØRINGS- OG SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Det skal så langt som mulig, legges til rette for at ansatte skal kunne beholde sitt

Detaljer

Permisjonsreglement Søgne kommune

Permisjonsreglement Søgne kommune Permisjonsreglement Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 11.03.14 Gjeldende fra 11.03.14 Innhold 1. Innledning... 5 2 Generelle bestemmelser... 5 2.1 Reglementets omfang... 5 2.1.1 Arbeidstaker

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR MELDAL KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 27.01.2015 Side 1 av 10 1. GENERELT... 3 1.1 Reglementets omfang... 3 1.2 Lønnsansiennitet.... 3 1.3 Feriepenger.... 3 1.4 Pensjonsmedlemskap....

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13.

PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13. PERMISJONSREGLEMENT for Midtre Gauldal kommune Vedtatt i kommunestyret 03.10.11, KS-sak 61/11 Endret av rådmannen 16.09.13 1 av 8 Innhold 1. Målsetting... 3 1.1. Betingelser ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR RØDØY KOMMUNE Revisjon vedtatt i kommunestyret 02.05.06 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold,

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx

Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av byrådet den xxxxxxx Fagområde: Omstilling Dok. type: Prosedyre Dok. nr.: BKDOK-2011-00510.01 Rev. dato: xxxxxx Gyldig til: Side 1 av 7 Retningslinjer for omstilling av overtallige arbeidstakere i Bergen kommune, vedtatt av

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT DEANU GIELDA TANA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15.5.2013 Ansvarlig: 2 INNLEDNING 1 OMFANG 2 LØNNSANSIENNITET 3 FERIEPENGER 4 PENSJONSMEDLEMSKAP 5 AVGJØRELSESMYNDIGHET, FORTOLKNING

Detaljer

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om.

Arbeidsreglementet er basert på normalreglementet som partene sentralt (KS og arbeidstakerorganisasjonene) er enige om. Arbeidsreglement 1. Arbeidsreglementet Arbeidsreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, der både den enkelte ansattes og Gausdal kommunes rettigheter og plikter vektlegges. Arbeidsreglementet

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1. Innledning Permisjonsreglementet gjelder for

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08

BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT. Revidert mars 2008. Vedtatt Formannskap 22.4.08 BALSFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT Revidert mars 2008 Vedtatt Formannskap 22.4.08 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1.1 Reglementets omfang 1.2 Lønnsansiennitet 1.3 Feriepenger 1.4 Pensjon 1.5 Avgjørelsesmyndighet

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune

Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Tvedestrand kommune Arbeidsreglement Tvedestrand kommune Sist endret Januar 2011 Rådmannen Dokumentansvarlig: Rådmannen Opprettet 28.3.06 Vedtatt av Administrasjonsutvalget 28.3.06 Revisjon vedttt 18.1.11

Detaljer

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010

Langtidssykmeldte arbeidstakere. Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Langtidssykmeldte arbeidstakere Tillitsvalgtes rolle Modul 3-4 2010 Mål Gi grunnleggende kunnskaper om rettigheter og plikter i forhold til sykdom og uførhet Vise tillitsvalgte hvor du søker hjelp og informasjon

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE

REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE REKRUTTERING OG OPPFØLGING AV ANSATTE Annecke Brantsæter Jenssen 18. Juni Innhold Rekruttering - ansettelse Før ansettelse Selve ansettelsen Prøvetid Fravær Korreksjon og opphør av arbeidsforhold Navn

Detaljer

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT

ANSETTELSES- OG ARBEIDSREGLEMENT e t t t t Z t AGDENES KOMMUNE ANSETTELSES OG ARBEIDSREGLEMENT Godkjent i administrasjonsutvalget 5/314 sak 2/14 Vedtatt i kommunestyret 19/314 sak 13/14 side i REDUSERT Innholdsfortegnelse 1 OMFANG 3 2

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE . 3-1/i2. PERMISJONSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 med revisjon av permisjonsreglementet i k-sak 91/08 (studiepermisjon m/lønn) 1 Generelt Reglementet gjelder bare så langt

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT 1 INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT PERMISJONSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE Revidert i administrasjonsutvalget Levanger kommune

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune

PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune PERMISJONSREGLEMENT Åfjord kommune Vedtatt av Administrasjonsutvalget 04.02.2009. 1 Fellesbestemmelser 1.1 Generelt om permisjoner 1) Arbeidstakeren står til arbeidsgivers disposisjon i arbeidstiden, og

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14

Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 Permisjonsreglement vedtatt 24.09.14 1. Innledning 1.1. Formål 1.2. Mål 1.3. Myndighet 1.4. Saksgang 1.5. Lønnsansiennitet 1.6. Feriepenger 1.7. Pensjonsmedlemskap 1.8. Gjensidig tillit / andre forhold

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT HERØY KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 07.06.07 sak 30/07 og Revidert ihht. Gjeldende delegasjonsreglement. 1 INNLEDNING... 3 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Reglementets omfang...

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT VERRAN KOMMUNE Gjeldende fra 10.01.12 Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 10.01.12 Ephorte 2010/2212-10 1 1. INNLEDNING.... 4 1.1 Generelt 4 1.2 Søknadsfrister 4 1.3 Reglementets

Detaljer

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE

RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE RETNINGSLINJER SYKEFRAVÆRSOPPFØLGING OG TILRETTELEGGING/TILBAKE- FØRING TIL ARBEID TYSFJORD KOMMUNE Vedtaksmyndighet - Ansvar for oppdatering/evaluering Arbeidsmiljøutvalget personalkontoret Møtedato:

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004)

Hemne kommune. Permisjonsreglement. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Hemne kommune Permisjonsreglement Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 6/02 den 01.10.2002 (Revidert 7. januar 2004) Side 1 av 11 1: OMFANG, BUDSJETT, LØNN, LØNNSANSIENNITET, FERIEPENGER, PENSJONSMEDLEMSKAP

Detaljer

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Permisjonsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Permisjonsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Justert med bakgrunn i ny hovedtariffavtale pr. 1. mai 2010 Innholdsfortegnelse Innledning...3

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014

Saksframlegg. Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget 11.03.2014 Søgne kommune Arkiv: 460 Saksmappe: 2011/766-23274/2013 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 02.07.20134 Saksframlegg Oppdatert permisjonsreglement for Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Arbeidsreglement Vadsø kommune

Arbeidsreglement Vadsø kommune RÅDMANNEN 14.12.06 Side 1 av 7 Vadsø kommune Arbeidsreglement Vadsø kommune Vedtatt av Vadsø bystyre 14.12.06 RÅDMANNEN 14.12.06 Side 2 av 7 1. Innledende kommentar Av Arbeidsmiljølovens 14-17 fremgår

Detaljer

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT

REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT 1 REVIDERT 10.12.12. PERMISJONSREGLEMENT Brønnøy kommune 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 REGLEMENTETS OMFANG S. 3 1.2 BEGRENSNINGER S. 3 1.3 LØNNSANSIENNITET S. 4 1.3 FERIEPENGER S.

Detaljer

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09

Arbeidsreglement. Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Arbeidsreglement Vedtatt i administrasjonsutvalgets møte 18.12.08 under sak 25/08 Iverksettingsdato 01.01.09 Innholdsfortegnelse Arbeidsreglement... 1 1 Omfang... 3 2 Tilsetting... 3 2.1 Helseattest...

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 18.12.07 Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

Permisjonsreglement for Bjugn kommune

Permisjonsreglement for Bjugn kommune Permisjonsreglement for Bjugn kommune Revidert utgave, mai 2016 1.0 Permisjonsreglement for Bjugn kommune, 2016 Innledning Arbeidstakers rett til permisjon reguleres av Arbeidsmiljølovens kapittel 12 og

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt 25.03.1987 Revideres hvert 4. år av Administrasjonsutvalget. Sist revidert 23.06.06 sak 07/06 Saknr. 05/01159 06/00879 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE PERMISJONSREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Reglementets omfang Reglementet gjelder alle ansatte i Leirfjord kommune i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr HTA kap 1, 1. Deltidsansatte

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Gamvik kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I GAMVIK KOMMUNE Revisjon. Versjon 23.5.2016 til ADU Innhold 1. HVEM REGLEMENTET OMFATTER. 3 2. ANSETTELSESVILKÅR. 3 1. Arbeidssted. 3 2. Innhold i stilling/arbeidsinstruks.

Detaljer

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp.

Åremålsperioden er på seks år. Forlengelse kan skje for maksimum en periode. Ansatte på åremål gis rett til retrettstilling etter åremålets utløp. Saksnr: 201529742-4 Saksbehandler: WMSA Delarkiv: ESARK-0719 RETNINGSLINJER FOR BRUK AV ÅREMÅLSSTILLINGER I BERGEN KOMMUNE Bystyret har i sak 318/04 vedtatt å ta i bruk åremål ved nyansettelser i topplederstillinger

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder.

Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. Instruks Velferdsreglement for Oslo kommune Fra Personalreglement for Oslo kommune 8 Permisjon Søknad om permisjon fremsendes skriftlig og skal godkjennes av virksomhetsleder. a) Offentlig verv/borgerplikt

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement

Utvalg Utvalgssak Møtedato Administrasjonsutvalget. Revidering av kommunens permisjonsreglement Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/2212-25 Saksbehandler: Robert Bjørk, Leder Ansvarlig leder: Robert Bjørk, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER

SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Vedtatt 1.gang i K. sak 07/22 Revidert i K. sak 09/76 Revidert i partssammensatt utvalg sak 12/1 Revidert i Fellesnemnd Bjarkøy Harstad sak 12/610 Revidert i kommunestyret,

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Tilsettinger Problemstillinger Tillitsvalgets rettigheter og rolle ved tilsettinger Søkers rettigheter Fortrinnsrett Krav til saksbehandling Vurdering av hvem som skal ansettes kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger.

Rett behandling av sykefravær med registrering og håndtering av sykepenger. RUTINER FOR SYKEFRAVÆR FORMÅL Sikre en forsvarlig oppfølging av sykemeldte i h.h.t. IA-avtale, arbeidsmiljøloven og arbeidsreglement. Det skal legges opp til dialog og aktive tiltak i sykemeldingsperioden,

Detaljer

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD.

OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD. PROSEDYRE FOR OPPSIGELSE FRA ARBEIDSGIVER. MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Prosedyre for oppsigelse fra arbeidsgiver. Skjemaer: Ingen. Vedlegg: 1. Forslag

Detaljer

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune

Permisjonsreglementet. For Gamvik kommune Permisjonsreglementet For Gamvik kommune Vedtatt i AMU 16.06.2015 Sak 15/392 Innhold Innledning Generelle bestemmelser 2.1 Reglementes omfang 2.1.1 Arbeidstakere som har flere stillinger i kommunen 2.2

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer