AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP. IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP. IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER"

Transkript

1 AVTALE MELLOM SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP OG IE s KONSERNUTVALG I SCHLUMBERGER Gyldig fra : Gyldig til :

2 DEL I: HOVEDAVTALEN MELLOM LO OG NHO DEL II: BESTEMMELSER VIRKEOMRÅDE Avtalen får anvendelse for non-exempt personell (dvs. overtidsberettiget personell ) i Schlumberger Information Technology Services Norge AS, avdeling Remote Connectivity Group. AVTALENS GYLDIGHET Denne avtale er gyldig f.o.m t.o.m Avtalen vil deretter ha gyldighet 2 år om gangen, med mindre en av partene sier avtalen opp med minimum 1 måneds skriftlig varsel. Det forutsettes at de stedlige parter har ført forhandlinger før oppsigelse finner sted, åeventuelt at forhandlinger er krevet og ikke kommet istand innen 8 dager. (Jrf. 4-2 i Hovedavtalen). ANSETTELSE OG OPPSIGELSE Arbeidstakerne ansettes på skriftlig kontrakt på norsk og engelsk (arbeidsavtale) undertegnet både av den ansatte og arbeidsgiver. Arbeidsavtalen skal bl.a. inneholde navnet på arbeidsgiveren, hvem som på arbeidsgivers vegne kan motta oppsigelse og bringe ansettelse til opphør, angivelse av stilling og lønnssats, samt oppfylle de øvrige krav i henhold til Arbeidsmiljøloven. Ved tvist om fortolkning av arbeidsavtalen legges den norske tekst til grunn. Ved ansettelse skal vedkommende gjøres kjent med denne overenskomst, og arbeidsavtalen skal vise til denne. Ledige og nyopprettede stillinger skal normalt kunngjøres internt. Arbeidsspråket i bedriften er engelsk. I forbindelse med ansettelsesforhold o.l. bør norsk språk bør i størst mulig utstrekning brukes. Arbeidstaker skal på fratredelsestidspunktet utbetales tilgodehavende lønn, herunder inkludert lønn for opparbeidede fridager som på grunn av opphøret ikke kan avspaseres. 2

3 For arbeid etter denne avtale gjelder oppsigelsesreglene som følger : Ansattes alder Ansiennitet i selskapet Oppsigelsestid Prøveperiode 14 dager Under 50 år 3 måneder Over 50 år Minimum 10 år 4 måneder Over 55 år Minimum 10 år 5 måneder Over 60 år Minimum 10 år 6 måneder Når oppsigelse foreligger og oppsigelsestiden etter reglene i Arbeidsmiljølovens 58 utløper på en bestemt dato (dvs. et månedsskifte), opphører arbeidsforholdet umiddelbart, etter denne dato. ANSIENNITET Ansiennitet vil si hvor lang tid arbeidstaker har vært sammenhengende ansatt i Schlumberger og dets datterselskaper. Som grunnlag for å regne ut ansiennitet regnes ansiennitetsdatoen stipulert i arbeidskontrakten. PERMISJON Ved godkjent lovbestemt permisjon fortsetter ansienniteten å løpe i inntil 1 år. Ved Permittering fortsetter ansienniteten å løpe. Under Ekstraordinær permisjon (ikke lovbestemte) opparbeides ansiennitet i opp til 30 dager. Under Svangerskaps-/Omsorgspermisjon fortsetter ansienniteten å løpe. STILLINGSBESKRIVELSE Alle ansatte skal tildeles en stillingsbeskrivelse. Denne skal angi den ansattes arbeidsoppgaver og ansvar. Den skal signeres både av den ansatte og hans overordnede. Arbeidsbeskrivelsen vil være et av hovedelementene for den ansattes innplassering i grad. ARBEIDSREGLEMENT Det er utarbeide et arbeidsreglement ved bedriften. Reglementet er godkjent både av bedriften og de ansattes representanter. Reglementet skal utdeles til alle arbeidatakerne, og henges opp på dertil egnede steder på arbeidsplassen. 3

4 ARBEID UTENFOR AVTALENS VIRKEOMRÅDE For oppdrag utenfor avtalens virkeområde skal det opprettes skriftlig avtale om lønns og arbeidsvilkår mellom bedriften og den ansatte. OPPLÆRING, PÅLAGTE KURS Med pålagt kurs menes kurs som den ansatte blir pålagt å delta på ut fra krav stilt av arbeidsgiver, eller som følge av at arbeidsgiver blir pålagt å sørge for den aktuelle type opplæring ut fra krav stilt fra myndigheter eller kunde. Som pålagt kurs skal også regnes kurs som inngår som en del av bedriftens stillingskrav i henhold til den enkeltes stillingskategori, dog ikke 20-kurs (fag-prøve). Ved deltakelse i pålagt kurs opprettholder den ansatte sin lønn. Ved deltakelse i pålagt kurs registreres 7,5 timer pr. kursdag som arbeidstid. Deltakelse i pålagt kurs i fritiden kompenseres med overtidsbetaling.ved deltakelse i pålagt kurs i utlandet av lengre enn 3 måneders varighet, avtales vilkårene mellom bedriften og den ansatte. Ved slike kurs av kortere varighet skal det registreres 7,5 timer pr. kursdag som arbeidstid. I forbindelse med deltakelse i pålagt kurs dekker selskapet normalt kun omkostningene med 1. og 2. gangs eksaminasjoner. Ved deltakelse i pålagt kurs skal hjemreiser i forbindelse med helger og bevegelige helligdager på forhånd avtales. Ved deltakelse i kurs som er pålagt av bedriften, vil reise, kursutgifter, opphold og kost bli dekket i henhold til bedriftens regulativ. HELSEUNDERSØKELSE OG SYKDOM Ved ansettelse skal det fremlegges gyldig helbredsattest. Det er videre etablert bedriftshelsetjeneste ved bedriften der den ansatte vil bli innkalt til undersøkelser ved gitte intervaller. Slike undersøkelsene dekkes av arbeidsgiver. Den ansatte skal for sykdom i arbeidsforholdet, holdes skadesløs for sykepleie utenfor sitt hjemland. Under tjenestereiser har den ansatte rett til dekning av utgifter til nødvendige reiser som foretas på grunn av sykdom eller skade, når slike reiser er beordret av lege. Det vises til sykepengeordningen i henhold til Lov om folketrygd. 4

5 MILITÆRTJENESTE, SIVILTJENESTE, REPITISJONSØVELSE Ved avvikling av militærtjeneste, siviltjeneste, og fravær i forbindelse med fødsel opptjener den ansatte bedriftsansiennitet som om vedkommende skulle vært i arbeid. Avtjent førstegangstjeneste i Forsvaret og avtjent siviltjeneste skal godskrives som lønnsansiennitet ved ansettelse i første stilling etter avsluttet tjeneste. Repetisjonsøvelser i Forsvaret eller pålagt tjeneste i Heimevernet og Sivil forsvaret medfører ingen avkorting i månedslønn. Når slike tilfeller faller i arbeidstiden, tilfaller godtgjørelsen fra det offentlige forholdsmessig bedriften. LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN Partene er enige om lokalt å fortsette arbeidet med å tilrettelegge forholdene, slik at kvinner og menn gis like muligheter til å ta del i de forskjellige arbeidsoppgaver innenfor bransjen. Bedriftene skal i sin personalpolitikk ivareta likestillingsperspektivet ved ansettelser, forfremmelser og kompetansegivende etter- og videreutdanning. I avtaleperioden bør parter drøfte forhold omkring likestilling og likelønn med henblikk på å opprette en bedriftstilpasset likestillingsavtale. Formålet med en slik avtale skal være å oppnå at alle arbeidstakere - uansett kjønn - gis samme mulighet til arbeid og faglig utvikling, og likestilles med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring og avansement, samt videre å bidra til at flere kvinner vil finne seg en arbeidsplass i bransjen. I forbindelse med eventuell opprettelse av likestillingsavtaler og som grunnlag for likestillingsarbeid i bedriften vil partene bl.a. peke på at: Likestilling er et leder ansvar. Likestilling mellom kjønnene omfatter mer enn lønnsspørsmål. Likestilling gjelder også holdninger og normer og krever sterk medvirkning fra de tillitsvalgte. Likestillingsarbeidet bør drøftes og følges opp i etablert samarbeidsfora i bedriften. GRAVIDE ARBEIDSTAKERE / FØDSEL Gravide som ikke kan fortsette i sitt arbeide etter 28. Svangerskapsuke, skal diskutere med ledelsen om det kan skaffes alternativt arbeid til hun tar svangerskapspermisjon. Under slik svangerskapspermisjon betales grunnlønn gjennom bedriftens lønnssystem. Svangerskaps/Omsorgspermisjon blir gitt i henhold til Arbeidsmiljøloven. Utvidet fødselspermisjon på mellom et og to år (total permisjonstid) kan gis som ekstraordinær permisjon. Det må søkes innen 6 måneder etter at fødselspermisjonen ble påbegynt. Bedriften betaler den ansatte full lønn under svangerskapspermisjon. Bedriften dekker differansen mellom maksimalt stønadsbeløp -6G og grunnlønn for den del av 5

6 stønadsperioden den ansatte etter Folketrygdloven, har krav på fødselpenger. ELDRE ARBEIDSTAKERE OG ARBEIDSTAKERE MED NEDSATT HELSE Bedriften vil se med forståelse på lønns- og arbeidsforholdene for eldre lønnstakere, med lang tjeneste i bedriften, som har fått svekket arbeidsevne eller helse på grunn av mangeårig tungt arbeid, yrkessykdommer, bedriftsskader o.l., og derfor ikke lenger kan opprettholde et rimelig fortjenestenivå i sitt vanlige arbeid. Det anbefales at man i samråd med de tillitsvalgte søker å finne særordninger som sikrer slike arbeidstakere lettere arbeide og et rimelig fortjenestenivå, hensyn tatt til lønnsnivå i bedriften og ytelser fra trygdeinstitusjoner eller forsikrings ordninger som helt eller delvis finansieres av arbeidsgiveren. Partene er enige i å arbeide for at det legges til rette for en personalpolitikk slik at eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse, kan fortsette å arbeide frem til ordinær pensjonsalder. Det forutsettes at partene diskuterer arbeidssituasjonen for eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse. Det bør særlig tas hensyn til skift, overtid, og reiseoppdrag kan medføre ekstra belastninger for disse arbeidstakere. Av denne grunn bør eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse så vidt mulig ut fra en leges vurdering eller etter eget ønske, kunne fritas for slike arbeidsoppgaver. For eldre arbeidstakere og arbeidstakere med nedsatt helse kan det inngås individuelle avtaler om arbeidsoppgaver, hvilepauser, hjemme-/fjernarbeid, deltidsarbeid mv. mellom den enkelte ansatte og bedriften. LØNN OG KOMPENSASJONER Grunnlønn All lønn angis i NOK per måned, og den månedlige lønnen utbetales tolv ganger i året. Arbeidstakerne mottar i tillegg feriepenger Offshore-, site-bonus, samt overtid som er opptjent i løpet av en måned, utbetales sammen med grunnlønn den påfølgende måned. Lønnsutbetalinger Lønninger overføres til en lønnskonto på en fastsatt dato, p.t. den 20. hver måned. Hvis den 20. er en offentlig fridag eller en lørdag, utføres betalingen på siste virkedag før denne datoen. Lønninger overføres til en angitt bankkonto etter arbeidstakerens ønske. Det utstedes en 6

7 lønnsslipp samme dag som lønningene utbetales til konto. Kredittkort For ansatte som i forbindelse med sitt arbeid vil ha fordeler av et internasjonalt kredittkort, betaler bedriften årsavgiften samt utgifter til anskaffelse iht intern prosedyre. Bedriften har inngått avtale med kredittkortselskap (p.t. Amex). Det forutsettes at ansatte med kredittkort normalt ikke har behov for reiseforskudd. Reiser Under reiser for selskapet gjelder bedriftens reiseregulativ. Satsene reguleres i henhold til statens reiseregulativ. Reiseforskudd Dersom det kan antas at den ansatte vil få reise- og oppholdsutgifter utover et beløp på kr 1000,- skal det på forespørsel utbetales reiseforskudd iht forventede utgifter dersom ingen andre ordninger kommer til anvendelse. Arbeidsantrekk og sikkerhetsutstyr Selskapet vil besørge følgende artikler ved behov: 2 par kjeledresser, eller tilsvarende 1 par vernesko eller vernestøvler 1 par isolert kjeledress 1 sett regntøy 1 par regnstøvler 1 sett termoundertøy Ved behov: Hørselsvern, hjelm, hansker, vernebriller og annet påkrevd sikkerhetsutstyr. Dersom arbeidstaker reiser offshore for selskapet har han krav på offshore utstyr Sikkerhetsutstyr som blir skadet under oppdraget, vil bli erstattet ved levering av det skadede utstyret. Hvis utstyr går tapt under arbeidet, må arbeidstaker ha en erklæring fra en overordnet på arbeidsstedet for å få erstattet det tapte utstyret. Utlevert utstyr tilhører selskapet og må innleveres ved avslutningen av arbeidsforholdet. Arbeidstaker kan bli trukket i lønn hvis utstyret ikke leveres tilbake, eller det leveres tilbake i urimelig stand som arbeidstaker er skyld i, eller grunnet skjødesløs behandling fra arbeidstaker. Selskapet dekker optiske vernebriller som møter kravene til vernebriller for den ansatte som trenger slike. Det vises i den forbindelse til bedriftens interne prosedyrer for dekning av vernebriller. 7

8 Redningsdresser. Ved oppdrag offshore er det operatørselskapet eller selskapet som holder arbeidstaker med redningsdress under transport fra heliport til installasjon, under opphold på installasjon og under transport fra installasjon til heliport. Ved utreise fra heliport utleveres redningsdress til hver arbeidstaker. Redningsdressen tilbakeleveres ved ankomst til heliport (fra installasjon). Redningsdressen skal være renset og desinfisert ved utlevering. Arbeidstaker skal kunne kontrollere at rensing er foretatt. Dette påligger selskapet å dokumentere dette. Feriegodtgjørelse Feriegodtgjørelse utbetales i henhold til den norske ferieloven, i tillegg til månedlig grunnlønn. Godtgjørelsen tilsvarer 12,0 %. Arbeidstakere som fyller 60 år innen 1. september i ferieåret, er berettiget en ekstra ferieuke (fem virkedager), og feriegodtgjørelsen skal økes med 2,3 % for denne uken. Stillingsklassesystem Jobbklassifiseringssystemet i Schlumberger er basert på et stillingsevalueringssystemet som evaluerer stillingskrav, og ikke arbeidstakeren (og/eller hans/hennes kapasitet, ytelse eller godtgjørelse). Systemet skal kunne gi den ansatte forutsigbarhet i egen karriereutvikling i selskapet. Stillingsevalueringene er basert på tre hovedfaktorer og åtte ulike kriterier. De tre hovedfaktorene er følgende: - fagkunnskap - problemløsing - ansvarlighet Alle stillinger i Schlumberger skal være knyttet til en Schlumberger Grade, uavhengig av produktområde eller geografisk plassering. Opprykk i stillingsklassesystem Opprykk i stillingsklassesystem vil være basert på en generell vurdering av de enkeltes faglige utvikling, gjennomføring av tillagte oppgaver, trening og opplæringsprogrammer samt utvikling av lederpotensiale. Under forutsetning av en normal utvikling vil vurderte stillingsopprykk, under ledernivå, kunne foretas med 1 til 2 års intervaller. Ansiennitet vil alene ikke kunne danne grunnlag for opprykk i stillingsklassesystem. 8

9 Lønnsmatrise ( gjeldende fra 1. juli 2006 ) Grad 0år 1år 2år 3år 4år 5år Matrisen viser årslønn inkl. feriepenger men ekskl. offshore-/site-bonus. Ansiennitetsopprykk gis pr hvert år. Første opprykk skjer Nyansatte med mindre enn 6 mnd. ansiennitet pr , tilstås ikke ansiennitetstillegg. Nyansatte med mere enn 6 mnd. ansiennitet pr , tilstås ansiennitetstillegg. Det gis også ansiennitetsopprykk pr til ansatte som er blitt forfremmet i grad (opprykk) i løpet av året. Ved opprykk plasseres den ansatte inn på nærmeste lønnstrinn over vedkommendes tidligere lønn. Et opprykk skal dog gi et tillegg i årslønn lik minimum Kr ,- De forskjellige elementene i lønnsmatrisen er bygd opp som følger : Årslønn inkl. Feriepenger : Årslønn, tillagt 12 % feriepenger Månedslønn x 12 : Årslønn, eks. Feriepenger dividert på 12 Månedslønn x 11: Månedslønn x 12 dividert på 47,08, multiplisert med 52,14 Overtidsgrunnlag : Månedslønn x 11 dividert på 162,5 Arbeidstid Den ordinære arbeidstid er fra kl til kl.16.00, virkedager fra og med mandag til og med fredag, og er inkludert lunsj-pause (30 min), (7.5 timer arbeid daglig, 37.5 timer arbeid i uken). Julaften eller Nyttårsaften er fridag. Den ansatte velger selv hvilken av disse som tas som en fridag. Ansatte som blir pålagt å arbeide begge disse dagene, vil motta overtidskompensasjon for den ene. Det påligger den ansatte selv å registrere sin arbeidstid i selskapets timeregistreringssystem der dette er mulig, samt alle fravær fra arbeidsstedet med angivelse av grunn i h.h.t. fastsatte retningslinjer. 9

10 Overtidsarbeid Som overtidsarbeid i denne forbindelse regnes arbeid som forlanges utført utenfor arbeidstakerens ordinære arbeidstid i henhold til den avtalte arbeidstidsinndeling for heltidsansatte. For pålagt overtidsarbeid regnes påbegynt halvtime som halvtime. Ved fremmøte til overtid etter ordinær arbeidstid, skal det betales for minst 2 timer. For arbeidstaker som har redusert arbeidstid eller som er deltidsansatt, regnes den arbeidstid som går utover den avtalte, men innenfor den alminnelige arbeidstid, som merarbeid. All overtid skal være avtalt og godkjent av nærmeste overordnede og løper som hovedregel fra frammøte på arbeidssted eller eventuelt ute hos kunde. Ved tilkalling løper overtid fra avreise bosted til ankomst bosted. I forbindelse med pålagt overtid av minst 3 timers varighet i forlengelse av den alminnelige arbeidstid refunderer selskapet utgiftene til et passende måltid mat. Overtidsarbeid kan anvendes i den utstrekning gjeldende lov hjemler. Ref. Arbeidsmiljøloven 46, 46A og 49. Overtidsarbeid kompenseres som følger : 1. Timelønn ganger 1.5 pr. time. Mandag t.o.m. fredag fra den normale arbeidstid slutt til kl Timelønn ganger 2 pr. time: Lørdag, søndag, dagen før helligdager etter normal Arbeidstid, helligdager og alt arbeid mandag t.o.m. fredag etter kl Det presiseres dog at dersom den ansatte har arbeidet 4 timer sammenhengende overtid, skal det kompenseres med timelønn ganger 2, fra den 5. time selv om denne måtte inntreffe før kl.20: Timelønn ganger 3 pr. time: For arbeid på hellig og høytidsdager Følgende dager er å betrakte som høytidsdager: 1. januar, skjærtorsdag, langfredag, 1 og 2 påskedag, Kr.Himmelfartsdag, 1 og 2 pinsedag, 1 og 17 mai, 1. og 2. juledag og etter kl på jul og nyttårsaften. Lønn under sykdom og svangerskapspermisjon Under sykdom og svangerskapspermisjon fortsetter selskapet å utbetale ordinær grunnlønn over det vanlige lønnssystemet. Feriepenger opptjenes i henhold til Trygdelovens bestemmelser. Selskapet vil deretter kreve utbetalingene godtgjort av Trygdekontoret. 10

11 Etter 365 kalenderdagers sykefravær (Trygdelovens 3-12 nr. 2), er selskapets forpliktelser begrenset til hva som er obligatorisk etter norsk lov. Telefoni / kommunikasjons-godtgjørelse Abonnementsavgift og kommunikasjonsutgifter opptil Kr. 747,- pr. kvartal, refunderes mot fremlegging av orginale kvitteringer. For ansatte med ISDN / ADSL abo. refunderes kommunikasjonsutgifter med inntil Kr. 963,- pr. kvartal ( ref. gjeldende skatteregler). Med telefon menes all type slik kommunikasjon, så som telefon, mobiltelefon, bredbånd etc. Hvilende vakt Med hvilende vakt menes arbeidstaker som har vakt utenom normal arbeidstid). Arbeidstaker skal helst være hjemme. Dersom arbeidstaker ønsker å oppholde seg annetsteds må dette avtales med vakthavende. Helst skal arbeidstaker kunne kontaktes via telefon. Arbeidstaker må i alle tilfeller kunne ta kontakt med vakthavende innen en time fra beskjed blir levert arbeidstakers oppgitte adresse. Arbeidstaker på dispatcher vakt har bl.a. ansvaret for: Telefonvakt (Arbeidstaker skal kunne kontaktes til enhver tid) Logistikk Hvis arbeidstaker blir utkalt til arbeid i løpet av vakttiden, kompenseres arbeidstaker som for overtid, samt hvilende vakt godtgjørelse. Ved avtale kan godtgjørelse for hvilende vakt/dispatcher vakt tas ut i form av avspasering i stedet for kompensasjon. Avspasering er da lik 1/5 av faktisk tid på hvilendevakt/dispatcher vakt. (f.eks. hvilende vakt/dispatcher vakt på en søndag (24 timer) inrømmes enten hvilende vakt/dispatcher vakt godtgjørelse eller 24 timers/5 = 4.8 timers avspasering). Hjemmevakt kompenseres som følger : ( pr. 24.juli 2006) Ukedag fra 16:00 til 08:00 påfølgende dag kr. 616,- Fredag fra 16:00 til 08:00 lørdag kr. 933,- Lørdag og søndag fra 08:00 til 08:00 påfølgende dag kr ,- Helligdager fra 08:00 til 08:00 påfølgende dag kr ,- Dersom den ansatte arbeider i løpet av hjemmevakt perioden, betales normal overtid. Skiftarbeid Når det arbeides på regulære skift, betales 25 % tillegg for nattarbeid. Ved arbeid på 2 skift, regnes det ene som nattarbeid. Ved arbeid på 3 skift regnes alt arbeid mellom kl og kl som nattarbeid. I tidsrommet fra kl dagen før søn- eller 11

12 helligdag til vedkommende søn- eller helligdag kl , betales 100 % tillegg Med arbeid på "regulære skift" menes kun skiftarbeid som til sammen varer minst 6 arbeidsdager og hvor skiftene ligger innenfor det tidsrom og ikke overstiger den lengde som Arbeidsmiljøloven fastsetter. Annet skiftarbeid betales som overtid. Denne siste setning er ikke til hinder for at det på den enkelte bedrift kan treffes annen avtale med tilsvarende ytelse fra bedriftens side. Skiftarbeider som arbeider overtid før eller etter skiftet, skal ha de ordinære overtidsprosenter i tillegg til skiftprosentene for hans/hennes skift. Denne bestemmelse skal ikke i noe tilfelle medføre at summen av skift og overtidstillegg overstiger 200 %. Hvis intet er til hinder for det, skal en hver uke veksle formiddags- og ettermiddagsskift. Ferie Årlig ferie avvikles iht. Ferieloven. I tillegg til feriedager som beskrevet i Ferieloven, er det innført 4 ekstra feriedager ved bedriften. Opptjente feriepenger utbetales i henhold til Ferieloven, dog senest i mai måned (forutsatt 12 måneders lønn + feriepenger). 12

13 ARBEID PÅ OFFSHOREINSTALLASJONER, SKIP ETC. Virkeområde Denne delen av avtalen gjelder for ansatte i bedriftens Remote Connectivity Group som helt eller delvis har sitt arbeide utenfor bedriften s lokasjoner og hvis arbeidsoppgaver er definert å skulle omfatte installasjoner, teknisk vedlikehold, feilretting og driftsstøtte ved installasjoner offshore/onshore samt skip Definisjoner Arbeidstid i.) Landarbeid ved kontoret etc. Normal arbeidstid er 7,5 t pr. dag. Normal arbeidstid er man-fredag fra kl. 08:00 16:00. Arbeid utover normal arbeidstid kompenseres som beskrevet i pkt. Overtidsarbeid i denne avtale. ii.) Offshore arbeid på installasjoner, skip og site arbeid) Normal arbeidstid ved slike oppdrag vil være 12 timer i døgnet. Godtgjørelse ved arbeid offshore / site ( offshore-/site-bonus) Ved arbeid etter definisjon som beskrevet i Virkeområde, utbetales følgende godtgjøring: Hverdag Lør- søndag kr. 919,- pr. dag kr ,- pr. dag Godtgjørelsen gis som kompensasjon for ubekvem arbeidstid. Godtgjørelsen utbetales i tillegg til grunnlønn. Offshore- /site-bonus tilstås når det ikke blir gitt anledning til å returere til hjem etter endt arbeidsdag (overnatting). Offshore-/site-bonus utbetales ikke ved deltakelse på kurs, internt arbeid ved andre avdelingskontorer etc. For arbeid på dager ( eks. lør- og søndager) utenom ordinære arbeidsdager (man til fredag), vil det i tillegg utebetales grunnlønn for 12 timer for hver offshore/ site arbeidsdag. Overtidsbetaling Ved arbeid utover 12 timer kompenseres overtidsarbeid med en sats lik 100% av grunnlønn. All overtid offshore skal godkjennes av Plattformsjef/Kaptein før arbeid iverksettes. 13

14 Natt-tillegg For nattskiftarbeid utbetales et tillegg. Tilleggets størrelse vil være det til enhver tid gjeldende beløp innenfor oljeservice og p.t. utgjør dette kr. 50,- pr. time arbeidet. Det utbetales ikke tillegg for timer som er godtgjort med overtidsbetaling for arbeid utover 12 timer i døgnet. Ukvalifisert hvile Når losji må improviseres og den ansatte ikke får anvist seng i godkjent lugar, utbetales et tillegg på kr. 445,- pr. døgn. Shutling Dersom en arbeidstaker daglig, eller i enkelte tilfeller, må reise til og fra installasjoner (shutling) og noe av reisen faller utenfor arbeidstiden, betales dette med grunnlønn for 2 timer pr. dag. Avspasering ved arbeid offshore ( ved site) I tillegg til offshore godtgjørelse gis det avspasering pr. dag offshore som følger: Hverdager Lør-,søndag og helligdager ( def.se under) 0,75 dag (5,625 timer) 1,00 dag (7,5 timer) Helligdagsgodtgjørelse Ansatte som mottar offshorebonus på følgende dager, vil motta en helligdagsgodtgjørelse i tillegg til offshorebonus. 1.Nyttårsdag, Skjærtorsdag, Langfredag, 1. og 2. Påskedag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. Pinsedag, 1.og 2. juledag samt 1. og 17. mai. Bonusbeløpet vil være det til enhver tid gjeldende beløp innenfor oljeservice og p.t. utgjør dette kr ,- pr. dag. På samme måte godtgjøres arbeidstakerne som er i arbeid på slike oppdrag etter kl. 15:00 jul- og nyttårsaften. Avspassering Avspasering skal som hovedregel foretas umiddelbart etter endt oppdrag. Dersom det av operasjonell grunner ikke er anledning til å foreta full avspasering skal minium følgende avspasering gjennomføres: inntil 7 dager - en dag avspasering fra 7-14 dager - to dager avspasering 14

15 over 14 dager - tre dager avspasering Ved avspasering av opptjente fridager skal søknad, når dette er praktisk mulig, fremlegges senest 7 dager før planlagt avspasering. Den samme fristen gjelder dersom bedriften ønsker at den ansatte skal gjennomføre avspasering. Dersom den ansatte innkalles til arbeid på disse dagene eller på andres dager hvor det er søkt om og avtalt fri, vil disse bli kompensert med timelønn x 2. Unntak vil være arbeid ifbm. demobilisering. Oppgjør av dager foretas ved avslutning av hvert kvartal hvor inntil 17 oppsparte dager vil bli overført, dager uover dette vil bli gjort opp. Opptjente avspasseingstimer vil bli utbetalt med grunnlønn time for time. I tilfeller hvor innvilget avspasering av praktiske grunner må omgjøres vil bedriften dekke eventuelle legitimerte merkostnader Reise Ved reise til og fra offshoreoppdrag godskrives tillegg og avspasering fra reisen starter og til den avsluttes. Reise på lør-,søn-, hellig- og høytidsdager - Reiser på lør-, søn-, og helligdager, inntil 12 timer, kompenseres som en offshoredag på samme dager. - Dersom reisen fortsetter utover 12 timer og den ansatte ikker er tildet seng, kompenseres medgått reisetid med overtidsbetaling. Kansellering av utreise på lør-,søn- og helligdager. Når utreise blir kansellert etter at reisen er påbegynt, skal det utbetales minimum 6 ordinære timer. Forsikring Arbeidstaker er dekket av følgende typer forsikring: Reiseforsikring Gruppelivsforsikring for den ansatte Gruppelivsforsikring som dekker ektefelle/samboer Ulykkesforsikring/Yrkesskadeforsikring som dekker arbeid og fritid Pensjonsforsikring Endringer i forsikringsdekningene skal drøftes med de ansattes tillitsvalgte. Nærmere opplysninger om forsikringsordningene gis i orienteringshefte fra Forsikringsselskapet, som distribueres til alle ansatte. 15

16 Reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår. Før utløpet av 1. avtaleår skal det opptas forhandlinger mellom partene, om eventuelle lønnsreguleringer for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet og utsiktene for 2. avtaleår samt pris og lønnsutviklingen 1 1. avtaleår. Hvis partene ikke blir enige, kan den organisasjon som har framsatt krav innen 14 fjorten- dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 fjorten dagers varsel ( dog ikke til utløp før 1. juli 2008 ) Tananger, 25. september 2006 IE konserntillitsvalgt For Schlumberger I.T.S. 16

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP

AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP 2008-2010 2008-2010 AVTALE AGREEMENT MELLOM BETWEEN SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE AS (SITS) AVDELING : REMOTE CONNECTIVITY GROUP SCHLUMBERGER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES NORGE

Detaljer

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE

LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE. I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN NOPEF KLUBBENE 2002-2003 LOKAL SÆRAVTALE FOR ONSHORE ANSATTE I SCHLUMBERGER OILFIELD SERVICES (Schlumberger Norge AS) inngått mellom BEDRIFTEN OG NOPEF KLUBBENE Avdeling 13 Avdeling 19 Avdeling 25 Avdeling 155 1 SIDE:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass Overenskomst av 2014 526 Brønnserviceavtale (SAFE) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservice- og

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeservicebedrifter Overenskomst av 2014 357 Oljeservicebedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservicebedrifter

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL OLJEARBEIDERNES FELLESSAMMENSLUTNING Gjelder fra 1. juni 2000 til 31. mai 2002 Unknown Deleted: NSOK-NOP NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND... [1] TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

Bransjeavtale for advokatvirksomheter

Bransjeavtale for advokatvirksomheter Hovedorganisasjonen Virke og Handel og Kontor i Norge 2014-2016 Bransjeavtale for advokatvirksomheter BRANSJEAVTALE FOR ADVOKATVIRKSOMHETER MELLOM HOVEDORGANISASJONEN VIRKE OG DERES MEDLEMMER OG LANDSORGANISASJONEN

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016

INNHOLDSFORTEGNELSE BRANSJEAVTALE FOR INFORMASJONSTEKNOLOGI HK VIRKE 2014-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen LO Virke med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten HK Virke (egen trykksak)... 3 Del III Bransjeavtale for informasjonsteknologi... 3 1

Detaljer

FORLAGSAVTALEN HK - VIRKE/HK 2014-2016. Innholdsfortegnelse

FORLAGSAVTALEN HK - VIRKE/HK 2014-2016. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (egen trykksak)... 3 Del II Forlagsavtalen tilknyttet Landsoverenskomsten mellom Virke og LO/HK... 3 Bilag 1 1 Overenskomstens omfang... 3 2 Arbeidstid...

Detaljer

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE

AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN HK VIRKE 2012/2014 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE DEL I HOVEDAVTALEN LO - HSH MED TILLEGGSAVTALER (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL II LANDSOVERENSKOMSTEN HK - VIRKE (EGEN TRYKKSAK)... 3 DEL III AVTALE FOR REISELIVSBRANSJEN... 3 1 Overenskomstens

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2012 271 Operatørbedrifter (LEDERNE) Utløp 31. mai 2014 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Detaljer

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Oljetransportavtalen 2012-2014. overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper Overenskomst av 2012 Nr. 488 Oljetransportselskaper Utløp 31. mars 2014 Oljetransportavtalen 2012-2014 overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og tilsluttede olje- og transportselskaper

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side. på den annen side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side. på den annen side Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010

Verkstedsoverenskomsten 2008-2010. Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Verkstedsoverenskomsten 2008-2010 Trykket på HURUM miljøpapir Norgraph RC Aktuell 2008 VERKSTEDSOVERENSKOMSTEN 2008-2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke

Hovedorganisasjonen Virke Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Landsorganisasjonen i Norge og El & IT Forbundet på den andre side Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014. Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk

Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014. Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk Hovedorganisasjonen Virke og EL & IT Forbundet 2012-2014 Overenskomst for IKT og Serviceelektronikk OVERENSKOMST FOR IKT OG SERVICEELEKTRONIKK 1. april 2012 31. mars 2014 mellom Hovedorganisasjonen Virke

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom

O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I. mellom Den Elektrokjemiske Industri Nummer: 101 Overenskomst av 2012 Utløp: 31.05.2014 O v e r e n s k o m s t D E N E L E K T R O K J E M I S K E I N D U S T R I 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016

Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker Konvolutt-, pose-, pappog papirvarefabrikker Plast- og foliefabrikker 2014-2016 Avtalenr. 57 Overenskomst for Bølgepappfabrikker Kartonasjefabrikker

Detaljer