1 Lønnsnivå blant Lederne Lønn etter bransje Lønn etter stilling... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1 Lønnsnivå blant Lederne... 4. 1.1 Lønn etter bransje... 4. 1.2 Lønn etter stilling... 5"

Transkript

1

2 Om undersøkelsen 2013 er sjette året Lederne gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer som bl.a. inneholder spørsmål om lønnsnivået blant medlemmene. I år, som i fjor, har vi valgt å samle alle spørsmål til medlemmene i en undersøkelse. Antall svar på lønnsdelen i Norsk Ledelsesbarometer var i år 3 026, omtrent 300 flere enn i fjorårets undersøkelse. På enkeltspørsmål kan antall svar variere, da vi i undersøkelsen har åpnet for at en kan gå videre uten å svare på alt. Norsk Ledelsesbarometer er en surveyundersøkelse basert på e- post til Ledernes medlemmer. Del 1 om lønn publiseres om våren slik at den skal kunne brukes som underlag for både informasjon og lønnsforhandlinger så tidlig som mulig. I tillegg til dette notatet foreligger det også tabelloversikter som er tilgjengelig for medlemmer på Ledernes hjemmeside. Vi håper Ledernes medlemmer kan finne informasjon i Norsk Ledelsesbarometer som kan være et nyttig verktøy i arbeidet i organisasjon og bedrift. Del 2 er hovedrapporten fra Norsk Ledelsesbarometer, og går inn på vesentlig flere spørsmål knyttet til arbeidsliv. Dette krever noe mer bearbeiding. Hovedrapporten vil trolig publiseres i september 2013 Undersøkelsen er sendt til ca medlemmer av Lederne Dette gir en svarprosent på litt over 30 prosent. Tallgrunnlaget i denne undersøkelsen er fullt på høyde med det som er vanlig svarprosent i denne type elektroniske undersøkelser, som ofte ligger mellom 20 og 30 prosent. Svarprosenten gir et godt bilde av tendenser både hva gjelder lønn og vurdering av arbeidslivsforhold blant Ledernes medlemmer. Men det er ikke tilstrekkelig til at det er mulig å legge stor vekt på små endringer fra et år til et annet. Grunnlaget er ikke godt nok til en detaljert analyse av lønnsutviklingen blant medlemmene hvis vi skal analysere tallene ned på promillenivå. Dette skyldes at antall svar innenfor enkelte kategorier er lavt (ofte fordi kategorien er liten). I tillegg er det endringer både blant de som har besvart undersøkelsen, endringer fordi Ledernes medlemmer skifter jobb, noen kommer til fordi Lederne rekrutterer nye medlemmer og andre slutter. I Norsk Ledelsesbarometer har vi rundet av alle lønninger til nærmeste 100 kroner. I tabeller der vi har tatt med tall for utvikling fra tidligere år har vi ikke behandlet grupper med under 100 svar fordi det for dårlig datagrunnlag til å gjøre en detaljert vurdering av lønnsspørsmål. Oslo 30/ Bitten Nordrik Stein Stugu

3 Innhold 1 Lønnsnivå blant Lederne Lønn etter bransje Lønn etter stilling Lønnsnivå Lederne sammenliknet med lønnsnivået i Norge Lønnsutvikling fra 2011 til Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Regionale lønnsforskjeller Bakgrunn for lønnsforskjeller Lønn etter utdanningsnivå Lønnsforskjeller mellom ansatte i bedrifter basert på størrelse Lønn og ansiennitet Lønn, ledelses- og personalansvar Hva kan forklare lønnsforskjeller? Hvor fornøyd er Lederne med lønna? Omfang og betaling for overtid Avspasering som kompensasjon Omfang av overtidsarbeid

4 1 Lønnsnivå blant Lederne Norsk Ledelsesbarometer er et godt redskap for å si noe om lønnsnivået blant Ledernes medlemmer. Vi vil likevel påpeke at noen bransjer og stillingskategorier er så små at tallene må tolkes med stor varsomhet, i hovedsak som et utrykk for en tendens. Norsk Ledelsesbarometer er likevel et godt virkemiddel som kan brukes når egen lønn eller lønn for egen gruppe skal sammenliknes med andre lønninger, både innenfor og utenfor Ledernes medlemsrekker. 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2012 etter bransje (n=3 028) Bransje Lønn 2012 (n) Barnehage (177) Bergverk (18) Bil (29) Bygg og anlegg (96) Handel (268) Hotell og restaurant (18) IKT (14) Industri (628) Landbruk (20) Luftfart (63) Offentlig virksomhet (122) Olje og gass (850) Rederi (16) Reiseliv (15) Servicebedrifter (93) Transport (47) Vekst- og (349) attføringsbedrifter Annet (205) Lederne i alt (3 028) Ser vi på lønnsnivået blant Lederne vil vi se at det er betydelige forskjeller etter bransje. Blant de store områdene er det spesielt olje og gass som skiller seg ut, men et lønnsnivå ca. 30 % høyere enn snittet blant Lederne. I den andre enden finner vi vekst og attføringsbedrifter samt hotell og restaurant, med et lønnsnivå på ca. 70 % av snitt blant Lederne. 4

5 Figur 1.1: Årslønn Lederne rangert etter bransje (n=3 028) Årslønn 2012 Olje og gass Rederi Bergverk Lu?fart Lederne i alt Offentlig virksomhet IKT Annet Industri Bygg og anlegg Transport Servicebedri?er Barnehage Handel Reiseliv Landbruk Bil Vekst- og a:øringsbedri?er Hotell og restaurant Lønn etter stilling Når det gjelder lønn etter stillingskategori vil en slik oversikt kun gi et overordnet bilde av hvordan lønnsforholdene er. Nesten uansett hvor mange kategorier vi anvender finnes det et betydelig antall stillinger det er vanskelig å definere inn i den ene eller andre kategorien. Mange stillinger kan også plasseres inn i flere kategorier. På grunn av mange usikre faktorer må tallene håndteres med en viss forsiktighet. 5

6 Tabell 1.2: Årslønn Lederne 2012 etter stilling (n=2 989) Stilling Lønn 2012 (n) Annen administrativ leder (202) Arbeidsleder (394) Attføringskonsulent (50) Attføringsleder (15) Butikksjef (162) Daglig leder/adm dir (124) Driftssjef (110) Driftskoordinator (53) HR-leder/rådgiver (20) Jobbkonsulent (38) Koordinator (149) Operativ leder (175) Personalsjef (24) Prosjektleder/ansvarlig (137) Rådgiver/konsulent (90) Salgssjef (45) Styrer (117) Særlig betrodd stilling merkantil (31) Særlig betrodd stilling teknisk (156) Teamleder (150) Tilrettelegger (78) Varehussjef (27) Veileder arbeid med bistand (50) Økonomisjef (17) Annet (575) Lederne i alt (2 989) Ser vi på forholdene mellom stillinger innbyrdes, er de høyeste lønnsnivåene dominert av stillingsbetegnelser vi finner relativt mange av innenfor olje- og gass, en bransje med relativt høye lønninger og som representerer grovt regnet en fjerdedel av svarene i Norsk Ledelsesbarometer. 6

7 Figur 1.2: Årslønn Lederne 2012 rangert etter stilling (n=2 989) Veileder arbeid med bistand A:øringskonsulent BuRkksjef Arrføringsleder TilreZelegger Styrer Koordinator Arbeidsleder Særlig betrodd srlling merkanrl Salgssjef Personalsjef Varehussjef Lederne i alt Teamleder HR- leder/rådgiver Rådgiver/konsulent Annet Daglig leder/adm dir Annen administrarv leder Dri?skoordinator Økonomisjef Dri?ssjef Særlig betrodd srlling teknisk Prosjektleder/ansvarlig OperaRv leder

8 2 Lønnsnivå Lederne sammenliknet med lønnsnivået i Norge Lederne organiserer grupper som vanligvis vil ligge over gjennomsnittlig lønnsnivå i egen bedrift. Vi tar med en sammenlikning av lønn slik vi registrerer det på grunnlag av Norsk Ledelsebarometer, sammenliknet med vanlig årslønn for et årsverk i Norge. Fordi olje og gass er en relativt stor andel av Ledernes medlemmer sammenliknet med den tilsvarende andelen blant sysselsatte i Norge, gir vi en sammenlikning både med olje og gass og korrigert ved at olje og gass er tatt ut. Vi har valgt å sammenlikne med årslønn i Norge, heltidsansatte med alle tillegg, uten overtid. Gjennomsnittlig årslønn for alle heltidsansatte i Norge var i 2012 kr Tar vi med deltidsansatte, men korrigerer slik at deltidsansatte regnes om heltidslønn, er lønnsnivået i Norge pr. årsverk kr , hvilket indikerer at deltidsandelen er størst i relativt lavt lønnede yrker. Korrigerer vi de nasjonale inntektstallene i Norge for olje- og gass medfører det vesentlig mindre endringer enn en tilsvarende korreksjon blant Ledernes medlemmer. Også nasjonalt er lønningene i olje og gass høyere enn vanlig lønnsnivå i Norge, men relativt sett er antall ansatte i olje lavere i landet som helhet enn blant Lederne. Trekker vi ut olje og gass også fra lønn i Norge som helhet er Ledernes lønnsnivå på ca. 109 % av nasjonalt lønnsnivå for heltidsansatte. 8

9 Tabell 2.1: Lønnsnivå Lederne sammenliknet med lønn i Norge, 2012, årslønn og %. Lønn Lønn i forhold til Lønn i forhold til gjennomsnitt i gjennomsnitt i Norge, Norge, alle (inkl. heltidsansatte deltidsansatte, årsverk) Norge 1, heltidsansatte Norge, inkl deltidsansatte, pr. årsverk Lederne, alle ,4 127,7 Lederne uten olje og gass ,7 112,6 Vi har sammenliknet Ledernes lønn med nasjonale tall for sammenliknbare bransjer der vi mener det finnes kategorier nasjonalt som gir et relevant underlag. Spesielt der det er få svar blant Ledernes medlemmer må disse tallene behandles med varsomhet, men de gir et bilde på hva slags lønn Lederne har sammenliknet med lønn i bransjen. Tabell 2.2: Lønnsnivå for enkelte grupper sammenliknet med lønn i sammenliknbar bransje i Norge. Årslønn Lederne 2012 sammenliknet med beregnet årslønn for heltidsansatte, Statisisk Sentralbyrå 2. Lønn Lederne Lønn, bransje nasjonalt 3 Lønn Lederne, andel av bransje nasjonalt, i % Antall svar (N) Barnehage ,8 (177) Bergverk ,8 (18) Bil ,3 (29) Bygg og anlegg ,4 (96) Handel ,7 (268) Hotell og ,5 (18) restaurant Industri ,7 (628) Olje og gass ,6 (850) Transport ,0 (47) 1 Gjennomsnittslønn Norge er årslønn for heltidsansatte hentet fra hovedrapporten fra teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjøret Årslønn uten overtid, men med andre tillegg. Årslønn inklusive deltidsansatte, men korrigert slik at det er lønn pr. årsverk var i SSB har lagt om sin lønnsstatistikk med tilpasning av næringsgrupperinger. Sammenlikning mellom Ledernes lønn og nasjonal lønn i årets Ledelsesbarometer er derfor ikke direkte sammenliknbart med tilsvarende tabeller i Norsk Ledelsesbarometer 2010 og 2009, men kan sammenliknes med tilsvarende tabeller de siste årene. 3 Lønn nasjonalt er SSBs tall for månedslønn heltidsansatte ganger 12, inklusiv bonus og uregelmessige tillegg, ikke overtid. 4 SSBs tall er for handel samlet. Det er stor forskjell på engros- og detaljhandel. Årslønn i engroshandel er , tilsvarende for detaljhandel

10 Her vil vi se at det er store forskjeller. Spesielt Ledernes medlemmer i barnehager har et relativt høy lønnsnivå sammenliknet med lønnsnivået i private barnehager generelt. I andre av de store medlemskategoriene er forskjellene vesentlig mindre mellom lønn til Ledernes medlemmer og det generelle lønnsnivået i bransjen. 10

11 3 Lønnsutvikling fra 2011 til 2012 Som bakgrunnsmateriale før vi ser på lønnsutvikling blant Lederne, gir vi en kort oversikt over hovedtallene for Norge som helhet, hentet fra Teknisk Beregningsutvalg for Inntektsoppgjørene (TBU). Ser vi på Norge som helhet var lønnsutviklingen noe svakere fra 2011 til 2012 med 4,0 % lønnstigning, enn tilsvarende lønnstigning fra 2010 til 2011 var på 4,3 %. Svakest utvikling var det innenfor varehandel og finans. Finans må imidlertid vurderes ut fra at bransjen har hatt relativt kraftig lønnsutvikling i tidligere år. Det samme er ikke tilfelle for varehandel. I tillegg kan det være verdt å merke seg at for varehandel er tallene i tabell 3.1 for heltidsansatte. Normalt vil årslønn pr. årsverk være noe lavere hvis vi også trekker inn deltidsansatte (se tabell 2.1). Tabell 3.1: Lønnsutviklingen fra 2011 til 2012 og lønn 2012 i Norge, TBU: Område Lønnsutvikling Lønn 2012, årsverk Lønn 2012, årslønn heltidsansatte Gjennomsnitt alle ansatte 4, Industriarbeidere, NHO 4, Industrifunksjonærer, 4, NHO Virke varehandel 3, Finanstjenester 3, Statsansatte 4, Kommuneansatte 4, Spekter, helseforetakene (Spekter-tall) Spekter, øvrige bedrifter 4, Blant Ledernes medlemmer er det variasjoner i den lønnsvekst vi kan observere når vi ser på resultatet av Norsk Ledelsesbarometer. Vi velger her å presentere resultatene kun for grupper der det er registrert over 100 svar. Med færre svar er datagrunnlaget så lite at tilfeldige utslag vil få for stor betydning. Hensikten er å gi et overordnet bilde av lønnsutviklingen blant Ledernes medlemmer. Vi tar også med lønnsutviklingen for Lederne fra 2010 til Som en ser av tabell3.2 registrerte vi noe lavere lønnsutvikling for Lederne fra 2010 til 2011 enn fra 2011 til Men selv om lønnsutviklingen nå synes å være 11

12 mer på linje med landet som helhet, er den samlede utviklingen noe under nasjonale tall. Ser vi på bransjene isolert sett, kan det se ut som lønn i olje og gass har gått ned. Noe av dette skyldes endring i sammensetning av svarene. I tillegg er den medlemskategorien der vi har registrert størst økning i antall svar er olje og gass. Tabell 3.2: Lønnsutvikling for Lederne fra 2010 til 2011 for utvalgte områder (bransjer med n>100 5 ): Område , % 2011 Lønn Lønn Lønn 2012, % Lederne, alle 0,6 3, Industri 0,3 5, Vekst og 4,3 4, attføring Barnehage 4,1 3, Handel 4,6 0, Olje og gass 1,9-1, Korrigerer vi lønnsutviklingen og ser på Lederne uten olje og gass, viser det seg likevel at lønnsutviklingen for disse gruppene er ca. 3,2 % fra 2011 til Dette skyldes at i de samlede tallene er andelen fra olje og gass steget. Dette er med på å trekke lønnssnitt oppover og oppveier effekten av at lønnsutviklingen i denne gruppa kan se ut til å være negativ isolert sett. For forståelse av at resultatet synes å vise en lønnsnedgang i olje og gass er det flere ting som kan være med på å forklare den tilsynelatende dårlige lønnsutviklingen. Bransjen hadde i følge Statistisk sentralbyrå en lønnsvekst på 2,1 % fra 2011 til 2012, betydelig under snitt i Norge. Enkelte kategorier hadde en enda dårligere utvikling, f.eks. hadde håndverkere innenfor olje og gass en lønnsnedgang på 0,7 %, operatører en lønnsstigning på bare 0,2 %. I andre enden har de SSB definerer som ledere i sektoren en lønnvelst på 4, 4 % fra 2011 til 2012 slik at de i 2012 hadde en årslønn på Korrigerer vi for endringer i utvalget i årets Norsk Ledelsesbarometer i forhold til i fjor ser vi at utvalgsendringer tilsier at et riktigere bilde av 5 Vi har også svar fra over 100 i offentlig dirksomhet, men grunnlag fra tidligere år er såpass lite at usikkerheten rundt tallene vil være for stor. 6 Korrigerer vi lønnsutvikling i olje og gass for at det i år er betydelig flere svar enn i fjor og at fordelingen mellom stillingskategorier er annerledes enn i fjor, med relativt noe færre svar innenfor enkelte høytlønnsgrupper og noe flere innenfor enkelte lavtlønnsgrupper finner vi en lønnsutvikling i bransjen på ca. + 1,0 %, ikke minus 1,9 % 7 Månedslønn 2012 ganger 12 inklusive alle tillegg. 12

13 lønnsutviklingen blant Ledernes medlemmer er en lønnsstigning på ca. 1,0 %, ikke en nedgang på 1,9 %. 13

14 4 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn Norsk Ledelsesbarometer 2012 bekrefter at det fortsatt er relativt store forskjeller på lønn mellom kvinner og menn blant Lederne. Forskjellen blir imidlertid vesentlig mindre når vi korrigerer for olje og gass, et område med høy lønn og sterkere overvekt av menn enn i Ledernes samlede medlemsmasse. Mens andel kvinner blant alle som har svart er omtrent 30 %, er den tilsvarende andelen i olje og gass noe over 11 %. Kvinners lønn målt som andel av menns lønn er stabil, og er omtrent den samme i 2012 som den var i Tabell 4.1: Kvinners lønn som andel av menns lønn, Lederne Kategori Lederne, alle Lederne, uten olje Kvinners Menns Kvinners lønn, Kvinners lønn, årslønn årslønn andel av menns andel av menns (n=898) (n=2 116) lønn 2011 lønn ,0 78, ,1 86,0 Ser vi på bransjene blant Lederne vil vi se at det er store forskjeller. I noen bransjer som barnehage og vekst- og attføringsbedrifter, der vi i fjor registrerte tilnærmet likelønn, kan det se ut som forskjellene øker. Det samme kan vi se i handel, der forskjellene er markert større enn i fjor. For å få et helhetlig bilde har vi her valgt å ta med utviklingen for de 4 siste årene. Tabell 4.2: Kvinner og menns lønn Kvinners lønn som andel av menns lønn, utvalgte grupper med mer enn 20 svar av begge kjønn, blant Lederne Kategori Kvinners årslønn Menns årslønn Kvinners lønn, andel av menns lønn 2012 Kvinners lønn, andel av menns lønn 2011 Kvinners lønn, andel av menns lønn 2010 Barnehage ,0 100,0 97,4 91,5 Handel ,9 83,0 85,8 79,5 Industri ,9 86,4 88,6 86,5 Luftfart ,3 79,7 87,6 78,7 Offentlig ,1 95,5 88,9 87,2 virksomhet Olje og gass ,3 78,3 87,2 78,9 Servicebedrifter ,9 85,8 85,4 81,5 Vekst og ,3 98,9 97,6 97,8 attføring Kvinners lønn, andel av menns lønn

15 5 Regionale lønnsforskjeller Det er til dels store regionale lønnsforskjeller i Norge. Vi har derfor sett både på lønn i Norge basert på hvilket fylke arbeidsplassen ligger i, men også sett på om det er en sammenheng mellom lønn og kommunestørrelse. I tabell 5.1 ser vi at lønn i kommune med over innbyggere er ca. 8,5 % høyere enn lønn i de minste kommunene, når offshore er skilt ut som egen kategori. Av denne oversikten ser vi også tydelige lønnsforskjeller mellom arbeid offshore og på land. Tabell 5.1: Lønn etter kommunestørrelse, samt offshore, 2012 Arbeidssted Lønn Lønn i % av små Svar (n) lokalisert i: kommuner Kommune med under (829) innbyggere Innbyggerantall mellom og ,9 (967) Kommune med over ,5 (819) innbyggere Offshore ,8 (371) Når vi har sett på lønn på fylkesnivå (tabell 5.2)har vi valgt å legge hovedvekt på lønnsforskjellene når vi holder olje- og gass utenfor. De regionale forskjellene er betydelige, og lavest ligger Hedmark og Oppland. Ser vi på de lønningene vi har registrert gjennom Norsk Ledelsesbarometer i mange år, er det mest stabile regionale utslaget at innlandfylkene Hedmark og Oppland ligger lavt sammenliknet med nasjonalt snitt. Nå er lønn i de to fylkene på % av nasjonalt snitt når ansatte i olje og gass holdes utenfor. 15

16 Tabell 5.2: Lønn 2012 etter fylke, alle, med og uten olje og gass Fylke Lønn inklusiv olje Svar (n) Lønn, uten olje og gass Svar (n) Lønn i andel av snitt, uten olje Finnmark (50) (42) 99,2 Troms (92) (88) 95,7 Nordland (144) (138) 98,0 Nord- Trøndelag (92) (76) 92,8 Sør-Trøndelag (129) (102) 102,1 Møre og (239) (144) Romsdal 97,4 Sogn og (55) (36) Fjordane 98,4 Hordaland (466) (261) 101,4 Rogaland (442) (201) 107,8 Vest-Agder (62) (57) 95,5 Aust-Agder (53) (45) 90,9 Vestfold (39) (35) 98,5 Buskerud (91) (85) 105,2 Telemark (52) (39) 94,9 Akershus (155) (152) 98,1 Oslo (120) (112) 116,7 Østfold (65) (62) 91,2 Hedmark (66) (66) 87,6 Oppland (70) (70) 86,1 Totalt (2482) (2178) 100,0 16

17 Figur 5,1: Lønn 2012 etter fylke, alle, uten olje og gass Oslo Rogaland Buskerud Sør- Trøndelag Hordaland Totalt Finnmark Ves[old Sogn og Fjordane Akershus Nordland Møre og Romsdal Troms Vest- Agder Telemark Nord- Trøndelag Øs[old Aust- Agder Hedmark Oppland

18 6 Bakgrunn for lønnsforskjeller Underlagsmaterialet i Norsk Ledelsesbarometer gir mulighet for å vurdere hvilke faktorer som påvirker lønn. I dette kapitlet ser vi på noen elementer som tradisjonelt har effekt på lønnsnivå. 6.1 Lønn etter utdanningsnivå En vanlig forklaring på lønnsforskjeller er at lønn stiger med høyere utdanning. Utdanning betyr ofte kompetanse som er bedre betalt. I den sammenheng har det vært vanlig å tenke at de med lang utdannelse ofte kommer senere ut i arbeidslivet enn de som har kort utdannelse, og at høyere lønn skal kompensere for årene uten inntekt. Forskjellene er mindre i Norge enn i mange andre land, men også lønnsforskjellene i Norge, avhengig av utdanning er betydelige. I nasjonal sammenheng er det liten tvil om at utdannelse lønner seg. Som vi vil se av tabell 6.1 har universitetsutdannede 78 % høyere lønn enn de som har grunnskole som høyeste fullførte utdanning. Forskjellen ser også ut til å være stigende, tilsvarende tell i fjor var 75 %. Ser vi bare på lønn for Lederne er forskjellene ut fra utdanningsnivå oppsiktsvekkende små. Forskjellene er så små at det kan se ut som om utdanningsnivå ikke er en viktig forklaring på lønnsforskjell mellom Lederne. Ut i fra dette materialet kan det se ut som det i stor grad er realkompetanse og ikke formell kompetanse som er avgjørende for hvilken lønn Lederne får. Tabell 6.1: Lønn 2012 etter utdanning. Ledernes lønn sammenliknet med lønn i Norge (SSB). Utdanning Lønn Lederne (n) Lønn Lederne som andel av lønn grunnskole Lønn Norge, SSB 8 (2012) Lønn Norge, andel av lønn grunnskole Grunnskole (164) 100, ,0 Videregående (1391) 107, ,0 Høyskole opp (1137) 111, ,7 til 4 år Universitet >4 år (328) 109, ,0 8SSBs tall er månedslønn inklusive bonus og uregelmessige tillegg uten overtid. 18

19 6.2 Lønnsforskjeller mellom ansatte i bedrifter basert på størrelse Når vi ser på hvordan lønn varierer avhengig av bedriftens størrelse ser vi tydelige variasjoner. Lønningene i store bedrifter er høyere enn i små. Dette kan skyldes at store bedrifter ofte har relativt god økonomi. Det er også sannsynlig at de ansatte i en stor bedrift har større forhandlingsstyrke i lønnsforhandlinger, enn det man vil ha i mindre bedrifter. Lønn i bedrifter med over ansatte ligger rundt 30 % høyere enn lønn for de som er ansatt i de minste bedriftene. Tilsvarende forskjell for de som er ansatt i bedrifter med mer enn 1000 ansatte er ca. 40 % mer enn i de minste bedriftene. Tabell 6.2: Lønn 2012 fordelt etter antall ansatte i egen bedrift. Antall ansatte i bedriften Lønn Lønn målt som andel av lønn i bedrift med 1-10 ansatte (%) Antall (n) (188) ,1 (335) ,9 (171) ,6 (291) ,4 (386) ,7 (265) ,0 (241) ,8 (231) Over ,2 (896) Total ,8 (3028) 6.3 Lønn og ansiennitet I fjor registrerte vi forbausende høy lønn blant nyansatte. Dette gjaldt i alle bransjer med unntak av Hotel & Restaurant. Ser vi på årets tall ser vi ikke samme trenden. Det ser ut som de som ble ansatt i fjor representerer en bølge med noe lavere lønn både for de som ble ansatt året før og året etter. 19

20 Tabell 6.3: Lønn 2012 etter ansettelsestid (ansiennitet) Ansettelsestid Lønn Lønn i forhold til Antall (n) lønn med 1-2 år (%) < ,0 (192) ,2 (228) ,7 (368) ,4 (619) ,5 (329) ,7 (311) ,7 (204) ,9 (214) > ,7 (544) Total ,7 (3028) Unntar vi gruppen av nyansatte er sammenhengen mellom ansiennitet og lønn mer som en tradisjonelt kan vente. Det var relativt jevnt stigende lønn med erfaring, bortsett fra en liten dipp for gruppen med mellom 17 og 20 års ansiennitet og de med over 25 års fartstid. For den siste gruppen er ikke det veldig overraskende. Også i oversikter over lønn på nasjonalt nivå er det en tendens til at en når lønnstoppen i alderen år. Så går en noe ned. Vanlig forklaring på det er både mindre vilje til å jobbe overtid, mindre vilje til skift og personlige ønsker om å trappe noe ned på hvilke nye arbeidsbelastende utfordringer en ønsker å påta seg. 6.4 Lønn, ledelses- og personalansvar Et viktig element i lønnsdannelsen er hvordan en er betalt i forhold til ledelsesansvar og budsjettansvar. Ser vi på ledelsesansvar (tabell 6.4)vil vi se at lønn for de som har slik ansvar ligger ca. 1 % under de som ikke har ledelsesansvar. Tabell 6.4: Årslønn 2012 med (ja) og uten (nei) ledelse/personalansvar Lønn (n) Ja (1629) Nei (1392) Lønn varierer også med hvor mange år en har hatt ledelsesansvar (tabell 6.5). 20

21 Tabell 6.5: Årslønn med og uten personalansvar, noen utvalgte grupper. Bransje Lønn med personalansvar Lønn uten personalansvar Barnehage Handel Industri Olje og gass Vekst- og attføring Når vi ser på personalansvar viser det seg, noe overraskende, at lønn for de uten personalansvar er høyere enn for de som har personalansvar når vi ser Lederne under ett. Dette skyldes at en betydelig andel av medlemmene i olje og gass ikke har personalansvar, relativt sett flere enn i Lederne som helhet. Her presenterer vi derfor tall basert på de største medlemsgruppene. Disse viser at innenfor de fleste kategorier har ledere med personalansvar høyere lønn enn de som ikke har personalansvar. Unntaket er handel, som har lavere lønn for de som har personalansvar enn for de som ikke har det. Dette kan skyldes lavere lønn for grupper som butikksjef, som ofte har personalansvar. Butikksjef har en snittlønn på litt over (se tabell 2.2), betydelig under gjennomsnitt i gruppen handel som helhet, som er Mer som en kan forvente ser det ut til at lønn stiger i takt med antall en har personalansvar for (tabell 6.6) Tabell 6.7: Årslønn med og uten personalansvar, ut fra hvor mange en har ansvar for. Antall en har ansvar for Lønn (n) (682) (545) (273) (63) > (67) 6.5 Hva kan forklare lønnsforskjeller? I Norsk Ledelsesbarometer 2011 har vi sett på lønn etter mange variabler. Ser vi på helheten kan vi oppsummere noen hovedfunn: Viktigste forklaring er bransjevise forskjeller. Det er store lønnsforskjeller mellom bransjer også når vi holder olje- og gass utenfor. Men samtidig er det trolig slik at stor aktivitet innenfor olje og gass er med på å presse opp lønningene i de regionene oljevirksomheten er stor. Lønnsnivået ser ut til å variere sterkt avhengig av hvor i landet arbeidsplassen er. Spesielt innlandsfylkene Hedmark og Oppland ligger stabilt lavt sammenliknet med nasjonalt snitt. 21

22 Kjønn har betydning for lønn. Også for Lederne kan det se ut som om den viktigste kjønnsforskjellen går på verdsetting av arbeidet, dvs. at forskjellene er vesentlig større mellom forskjellige yrkesgrupper enn det er innenfor hver enkelt bransje. Utdanning har vesentlig mindre betydning for Lederne enn for alle arbeidstakere i Norge sett under ett. Dette er ikke overraskende ut fra hvilke stillingsgrupper Lederne har som medlemmer. Forskjellene er likevel overraskende små og betydelig mindre enn de er mellom utdanningsnivåene vanligvis i det norske arbeidsmarkedet. Økt personalansvar gir høyere lønn. Spesielt markert er det hvis en har personalansvar av et relativt stort omfang. Bedriftsansiennitet har betydning for lønnsnivået, men ser ut til å stanse opp ved ansiennitet på år. Bedriftens størrelse har betydning for lønnsnivået, og lønnsnivået er høyere i store bedrifter enn i små. 7 Hvor fornøyd er Lederne med lønna? Av svarene i Ledelsesbarometeret ser vi at det er store lønnsforskjeller blant Lederne, både mellom kjønn, regionalt og mellom de forskjellige yrkesgruppene. En viktig drivkraft i arbeidet med lønnsforhandlinger kan være misnøye med egen lønn. Vi har derfor sett på i hvilken grad medlemmer av Lederne er tilfreds med den lønna de har. Som vi har sett er det betydelige forskjeller i lønn mellom kvinner og menn, også blant Lederne. Det er derfor interessant å se om disse forskjellene utløser store forskjeller i holdningen til egen lønn avhengig av kjønn. Tabell 7.1: Hvor fornøyd er du med lønnen din? (n=3 086) Svært fornøyd Ganske fornøyd Verken/eller Ganske misfornøyd Svært misfornøyd Mann 7,0 33,6 40,3 15,6 3,6 Kvinne 6,8 33,4 33,8 20,1 6,0 Alle 6,9 33,6 38,3 16,9 4,3 Svarene i årets undersøkelse samsvarer godt med det vi har registrert tidligere. Interessant er det at det ikke er veldig mye større misnøye med lønn blant kvinner enn blant menn. Det indikerer at hvordan en ser på egen lønn har sammenheng med hvilke forventninger en har, og at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn til en viss grad synes å være akseptert, i alle fall når det også kan forklares ut fra bransjeforskjeller. Ser vi på tabell 7.2 ser vi at olje og gass samt barnehage er de store gruppene hvor medlemmene synes 22

23 mest fornøyd med lønn. For olje og gass kan dette skyldes et relativt høyt generelt lønnsnivå. I barnehage kan det synes som om en får relativt god uttelling for lederstillinger sammenliknet med lønnsnivået i bransjen. I tillegg har barnehagestyrerne relativt god lønn sammenliknet med førskolelærere i offentlig sektor, som i 2012 hadde en årslønn på De bransjene der en er minst fornøyd er vekst og attføring samt handel. Vekst og attføring er den av Ledernes store bransjer som har lavest lønnsnivå. Forskjellen er ikke så stor når vi ser på handel. Av underlagsmaterialet kan vi se at det er den store gruppen av butikksjefer som er mest misfornøyd i handel. Tabell 7.2: Vurdering av egen lønn, delt inn i fornøyd, verken eller og misfornøyd, bransjer med mer enn 100 svar. Bransje Andel som fornøyd med lønn Verken eller Andel som misfornøyd med lønn Lønn i bransjen Barnehage 44,9 39,2 15, Handel 31,1 38,6 30, Industri 38,8 43,9 17, Olje og gass 50,1 34,7 15, Offentlig 42,6 36,9 20, virksomhet Vekst og attføring 27,9 37,6 34, Alle 40,6 38,2 21, SSB. Månedslønn 2012*12 23

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1

SAMFUNNSVITERNE. Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 SAMFUNNSVITERNE Lønnsstatistikk 2013 LØNNSSTATISTIKK 2013 1 LØNNSSTATISTIKKEN 2013 For de fleste av våre medlemmer innebar 2013 et mellomoppgjør. Lønnstatistikken for 2013 viser derfor ikke overraskende

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Prosent LO Frittstående AF Unio YS Akademikerne 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0

Detaljer

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne

RAPPORT 2004:3. Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne RAPPORT 2004:3 Erling Barth, Marianne Røed og Pål Schøne Lønnsutviklingen for funksjonærer i offentlig og privat sektor 1997 2001 ISF 2004 Rapport 2004:3 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31

Detaljer

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013

Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Næringsutvikling, attraktivitet og innovasjon KNUT VAREIDE OG MARIT NYGAARD TF-notat nr. 35/2013 Tittel: Regional analyse Sogn og Fjordane 2013 Undertittel: Næringsutvikling,

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum

Notater. Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum 2005/31 Notater 2005 Torbjørn Hægeland, Lars J. Kirkebøen og Oddbjørn Raaum Notater Skoleresultater 2004 En kartlegging av karakterer fra grunn- og videregående skoler i Norge Forskningsavdelingen/Gruppe

Detaljer

Regional analyse Samisk område 2014

Regional analyse Samisk område 2014 Besøk 0,7 Basis 0,8 Uheldig struktur Bosted Lav attraktivitet Høy attraktivitet Regional 0,6 Gunstig struktur Regional analyse Samisk område 2014 Befolkningsutvikling, næringsutvikling og scenarier KNUT

Detaljer

Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede. Clara Åse Arnesen Liv Anne Støren Jannecke Wiers-Jenssen

Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede. Clara Åse Arnesen Liv Anne Støren Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet med utdanningen blant ulike grupper av nyutdannede Clara Åse Arnesen Liv Anne Støren Jannecke Wiers-Jenssen Rapport 39/2012 Arbeidsmarkedssituasjon og tilfredshet

Detaljer

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup

Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004. Modul 1. Timepriser for advokattjenester. Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Advokatforeningens bransjeundersøkelse 2004 Modul 1 Timepriser for advokattjenester Utarbeidet av CEQ consulting i samarbeid med TNS Gallup Bransjeundersøkelse 2004 Timepriser for advokattjenester Innhold

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014

Rapport fra Bransjeundersøkelsen 2014. Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 Rapport fra BRANSJEUNDERSØKELSEN 2014 03.09.2014 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 1.1. Om bransjeundersøkelsen 4 1.2. Datainnsamling. 4 1.2.1. Medlemsdelen.... 5 1.2.2. Virksomhetsdelen. 6 1.2.3. Stillingskategorier

Detaljer

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad Innvandrere i praksis Om likeverdig tjenestetilbud i NAV

Detaljer

Sigmund Aslesen. Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag

Sigmund Aslesen. Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Sigmund Aslesen Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Sigmund Aslesen Dra til sjøs Om lærlinger i maritime fag Fafo-notat 2003:15 1 Fafo 2003 ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...5 1 Dra til sjøs om lærlinger

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer

Anna Hagen og Torgeir Nyen. Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Anna Hagen og Torgeir Nyen Læreplasser i kommunesektoren omfang og utfordringer Fafo-rapport 540 Fafo 2006 ISBN 82-7422-551-1

Detaljer

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen

Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor. Analyser av Kandidatundersøkelsen. Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Nyutdannede samfunnsvitere og humanister i privat sektor Analyser av Kandidatundersøkelsen Terje Næss, Clara Åse Arnesen og Jannecke Wiers-Jenssen Arbeidsnotat 6/2012 Nyutdannede samfunnsvitere og humanister

Detaljer

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad

Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder. Forfatter: Arild Vangstad Prosjektrapport nr. 11/2006 Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter: Arild Vangstad Tittel Utviklingstrekk i Vest-Agder Forfatter Arild Vangstad Rapport Prosjektrapport nr. 11/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer

Detaljer

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge

Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Norge Økonomiske analyser 2/2008 Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Fordeling og mobilitet av selvstendig næringsdrivende i Lasse Sigbjørn Stambøl Klart flere menn enn kvinner er selvstendig

Detaljer

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011

FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 FRA STUDIER TIL JOBB I BERGENSREGIONEN TIDSSERIERAPPORT 2003 2011 Asle Høgestøl, Malin Dahle og Turid Vaage ideas2evidence-rapport 02:2014 ideas2evidence 2014 ideas2evidence Villaveien 5 5007 Bergen Telefon:

Detaljer

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR

FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR FÅ BYTTER JOBB ETTER FYLTE 50 ÅR Av Ole Christian Lien Sammendrag Bare 5 6 prosent av arbeidstakerne over 50 år bytter jobb i løpet av et år. Til tross for at folk over 50 jobber stadig lenger, har denne

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Forord Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Dette

Detaljer

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss

Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon. Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet en oppdatering og revisjon Gunnar Breivik og Kolbjørn Rafoss 12 Forord fra forfatterne I 11 leverte en forskergruppe på oppdrag fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene?

Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? NOTAT 2015:102 Tittel: Forfatter: Kompetanseløftet 2015 - Konsekvenser i kommunene? Torunn Kvinge NIBR-notat: 2015:102 ISSN: 0801-1702 ISBN:

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip. Sykepleiernes kompetanse. Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon

Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip. Sykepleiernes kompetanse. Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip Sykepleiernes kompetanse Etter- og videreutdanning, verdsetting og motivasjon Marianne Dæhlen og Åsmund Arup Seip Sykepleiernes kompetanse Etter- og videreutdanning,

Detaljer

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013

Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten. Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Bård Jordfald, Kristine Nergaard og Mona Bråten Utdanningsforbundets medlemsundersøkelse 2013 Fafo-rapport

Detaljer