Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Fellesprosjektet HiT/UiA Rapport til styret for UiA

29 Innhold Innledning... 3 Kort sammendrag... 3 Organisering av prosjektet... 4 Ressurser... 4 Samarbeidsprosjekter... 5 Stimuleringsmidler... 5 Institusjonenes samfunnsrolle (samfunnskontrakten)... 6 Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA)... 6 Utredning om fusjon eller utvidet samarbeid... 7 Visjoner... 7 Virkemidler... 8 Det videre arbeidet

30 Innledning På grunnlag av universitetsstyrets vedtak om oppfølging av utredningsarbeidet "Ett av to?" (S-sak 86/11 og 111/11) ble det høsten 2011 satt i gang et felles faglig og administrativt utviklingsprosjekt mellom UiA og Høgskolen i Telemark. Mandatet for utviklingsprosjektet ligger i styrets vedtak i S- sak 86/11, pkt. 4: For å videreføre prosessen mellom de to institusjonene vedtar styret for UiA å igangsette et institusjonelt forankret prosjekt på inntil tre år, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og understøtte begge institusjoners konkurransekraft. ( ) Prosjektstyret skal jevnlig rapportere til de to institusjonenes styrer. Fellesprosjektet har nå pågått i ett år. Det kan være grunn til å gi en bredere rapportering om utviklingen av samarbeidet. Kort sammendrag Det felles samarbeidsprosjektet mellom HiT og UiA blir ledet av et prosjektstyre, oppnevnt av styrene for UiA og HiT, på 12 medlemmer. I tillegg er tjenestemannsrepresentanter fra UiA og HiT observatører i prosjektstyret. Rektor Torunn Lauvdal er leder av prosjektstyret. Prosjektstyret har oppnevnt et arbeidsutvalg (rektorene ved HiT og UiA, universitetsdirektør UiA og styreleder HiT) som ivaretar den daglige kontakten mellom de to institusjonene, og som leder møte- og saksforberedelse. I løpet av fellesprosjektets første år er det satt i gang en rekke samarbeidstiltak og faglige forskningsog utviklingsprosjekt. Det er gitt tilskudd og tilsagn om tilskudd på til sammen 3,521 mill. kr. til prosjekter og tiltak ved samtlige fakultet ved UiA og HiT. I prosjektstyrets møte ble det vedtatt å sette i gang utredningen av grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell sammenslåing av de to institusjonene. På samme møtet ble det vedtatt mandat og sammensetting av Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. 3

31 Organisering av prosjektet Fellesprosjektet ledes av prosjektstyret, oppnevnt av styrene for UiA og HiT. Disse er medlemmer i prosjektstyret: Fra UiA: Rektor Torunn Lauvdal (leder av prosjektstyret) Universitetsdirektør Tor A. Aagedal Viserektor for forskning, formidling og nyskaping Dag G. Aasland Viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø Marit Aamodt Nielsen Klinikksjef Anders Wahlstedt, ekstern styrerepresentant Helge Ødegård Hovland, studentrepresentant i styret Fra HiT: Rektor Kristian Bogen Styreleder Rune Nilsen Viserektor for FoU Pål Augestad Viserektor for utdanning Bjørn Goksøyr Førsteamanuensis Mona Sæbø, tilsattes styrerepresentant Ragnhild Flesland, studentrepresentant i styret (studieåret 2011/2012) Mona Grønnerud, studentrepresentant i styret (studieåret 2012/2013) Som observatører deltar tjenestemannsrepresentantene Kjell Erik Skaug (UiA) og Håvard Haukvik (HiT). Seniorrådgiverne Henning Hanto (HiT) og Helge S. Møll (UiA) er prosjektets sekretariat. Prosjektutvalget hadde sitt første møte , og har siden hatt fire møter. Den daglige kontakten mellom institusjonene og ledelsen av saks- og møteforberedelsene ivaretas av arbeidsutvalget, der de to rektorene, universitetsdirektøren ved UiA og styreleder ved HiT deltar. I en rekke saker overlater prosjektstyret avgjørelsesmyndigheten til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har hatt åtte møter siden fellesprosjektet startet opp, de fleste av disse som videokonferanser. Ressurser Kunnskapsdepartementet har satt av 1 mill. kr. av SAK-midlene i 2012 til samarbeidet mellom HiT og UiA. Departementet skriver i sitt tildelingsbrev: ( ) De tildelte midlene skal brukes til å utrede et utvidet samarbeid mellom HiT og UiA og berede grunnlaget for en eventuell fusjon. Midlene kan i tillegg brukes til å utvikle og realisere faglige og administrative fellestiltak mellom de to institusjonene i tråd med samarbeidsavtalen og med utgangspunkt i et samfunnsperspektiv. UiA og HiT har til sammen satt av 4 mill. kr. til fellesprosjektet og tiltak initiert av prosjektet i

32 Samarbeidsprosjekter Prosjektstyret har i to omganger, i mai og i oktober, bevilget tilskudd til prosjekter i samarbeid mellom fagmiljø ved HiT og UiA. Samlet er det bevilget 2,918 mill. kr til slikt samarbeid. Tema Ansvarlige fakulteter Bevilgning 1. Snøforhold og økosystemer i fjellet 2. Karplanter i et varmere klima 3. Kuldetoleranse hos flått 4. Lavbiomassen i ulike naturtyper og geografi 5. Joint Master 6. Forskerskole- vannforskning Kommunale helsetjenester Fakultet for teknologi og realfag, UiA, Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT kr Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for helse- og sosialfag, HiT. Masterstudium World Music Fakultet for kunstfag, UiA, kr Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, HiT. Elkraftteknikk/ fornybar energi Fakultet for teknologi og realfag, UiA, kr Fakultet for teknologiske fag, HiT. Fornybar energi Bioenergi og Fakultet for teknologi og realfag, UiA, kr forbrenning Fakultet for teknologiske fag, HiT Bygg Fakultet for teknologi og realfag, UiA, kr Fakultet for teknologiske fag, HiT Optimal harvesting Fakultet for teknologi og realfag, UiA, kr Fakultet for teknologiske fag, HiT Samlet kr Prosjektstyret har invitert til en ny tildelingsrunde for større samarbeidsprosjekter, med søknadsfrist 27. november. Stimuleringsmidler Prosjektstyret har også invitert til søknader om mindre FoU-relatert samarbeid, der den øvre rammen for tilskudd er satt til kr. Tilskuddet er ment å dekke kostnader ved utforming av søknader til forskningsrådet eller andre eksterne kilder for FoU-finansiering, felles publisering mellom HiT- og UiA-miljø, og liknende samarbeid. Ved tildelingene i mai og oktober er det gitt slike tilskudd til mindre samarbeidstiltak: Tema Ansvarlige fakulteter Bevilgning Coaching for Forsker Grand Prix Seminar om samarbeidsmuligheter innen regionalhistorie Evaluering av samhandlingsreformen (søknad til NFR) Studie: Elderly Persons in Transition Formidlingsavdelingen, UiA, Informasjonstjenesten, HiT Fakultet for humaniora og pedagogikk, UiA Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT Senter for omsorgsforskning Sør (flere fakultet ved UiA og HiT) Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA Fakultet for helse- og sosialfag, HiT kr kr kr kr

33 Ferdigstilling av artikkel: Kosthold, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA kr fysisk aktivitet og vektutvikling Fakultet for helse- og sosialfag, HiT Community Mental Health Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for helse- og sosialfag, HiT. NFR-søknad innen folkehelse Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for helse- og sosialfag, HiT. Styrketrening og anorexianervosa Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT. Fagbok om naturopplevelse Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT. Seminar for friluftslivsmiljøene Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT. Teamdynamikk i idrett Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT. Data om norsk musikkbransje Fakultet for kunstfag, UiA, Fakultet for kr allmennvitenskapelige fag, HiT. Ingeniørdidaktikk, klargjøring av Fakultet for teknologi og realfag, UiA, Fakultet kr søknad for teknologiske fag, HiT Samlet kr Prosjektstyret har invitert til en ny tildelingsrunde for tilskudd til mindre samarbeidstiltak, med søknadsfrist 27. november. Institusjonenes samfunnsrolle (samfunnskontrakten) UiA og HiT er bedt av Kunnskapsdepartementet å legge vekt på en utvikling av institusjonenes samfunnskontakt ("samfunnskontrakten"). De to institusjonene har som utgangspunkt for dette arbeidet startet en omfattende kartlegging av igangværende samarbeid og kontakter mellom universitetet/høyskole og samfunn i bred betydning. Registreringen blir gjort etter samme mal ved UiA og HiT. Hensikten er tosidig: Oversikten over samarbeidet vil for det første være en solid dokumentasjon på den omfattende samfunnsretta virksomheten UiA og HiT står for, og vil for det andre være et utgangspunkt for utviklingen av en strategi for den videre utviklingen av slikt samarbeid. Kartleggingen skal etter planen være klar i løpet av Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Universitetsstyret vedtok i sitt aprilmøte 2012 (S-sak 41/12) å etablere ett felles RSA for UiA og HiT. Prosjektstyret ble gitt fullmakt til å utforme rådets mandat og sammensetting. Saken ble behandlet i prosjektstyret 2. oktober. Det ble fastsatt slik mandat for RSA ved HiT og UiA: Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) er et rådgivende organ for institusjonenes styrer. RSA skal bidra til et godt og systematisk samarbeid mellom HiT, UiA og samfunns- og arbeidslivet i Agder og Telemark, for å sikre kvalitet og relevans i utdanningstilbudene ved HiT og UiA, utvikle FoU-virksomheten ved HiT og UiA til anvendelse for det regionale samfunns- og arbeidsliv, 6

34 bistå HiT og UiA i utviklingen av studentrekruttering, rekruttering av høyt kvalifisert akademisk og administrativ arbeidskraft og utviklingen av finansieringsgrunnlaget for virksomheten, og styrke relasjonene og samarbeidet mellom HiT, UiA og regionens samfunns- og arbeidsliv mer generelt. RSA skal utarbeide forslag til strategi for å utvikle hovedpunktene i rådets mandat. RSA oppnevnes for 4 år av gangen. Rådet møtes normalt 2 ganger hvert år. Rektor ved HiT og universitetsdirektøren ved UiA utøver sekretariatsfunksjonen for rådet. Prosjektstyret oppnevnte disse medlemmene i RSA: Fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesrådmann i Vest-Agder Tine Sundtoft Fylkesrådmann i Telemark Evy-Anni Evensen Ordfører i Grimstad Hans Antonsen Ordfører i Bø Olav Kasland Fylkesdirektør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes Adm.dir. Sykehuset Telemark Bess Margrethe Frøyshov Fylkesmannen i Aust-Agder Øystein Djupedal Adm.dir. Saint-Gobain Chemical Materials Lars Petter Maltby Styreleder IKT Grenland Lill-Ann Bråthen Distriktssekretær LO Telemark Irene Haukedal Direktør Sørlandet kunstmuseum Karin Hindsbo I tillegg skal det oppnevnes ett medlem med tilknytning til NHO i Telemark. Utredning om fusjon eller utvidet samarbeid Fellesprosjektet mellom HiT og UiA har to hoveddeler. Prosjektet skal "( ) utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter ( )" og "( ) utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid ( )". Prosjektstyrets møte 7. november, som var organisert som en workshop, innebar oppstarten av fellesprosjektets andre del, utredningen om en eventuell fusjon eller utvidet samarbeid.utredningen skal ta for seg et spekter av muligheter for den framtidige organiseringen av HiT og UiA, fra full fusjon og integrasjon, via hybridmodeller der deler av virksomhetene ved de to institusjonene samles og integreres, til ulike former for samarbeid. I denne workshopen ble det allikevel primært fokusert på mer overordnede visjoner og ønsker om profil/særpreg for et eventuelt samlet universitet i Agder og Telemark. Blant de forslagene som kom fram var disse: Visjoner Faglig profil og styrke et kraftfullt universitet som faglig kan markere seg nasjonalt og internasjonalt på noen utvalgte områder og i særdeleshet innenfor profesjonsutdanningene et universitet med relevante og internasjonalt sterke forskningsklynger og forskerskoler 7

35 et universitet som studenter nasjonalt og internasjonalt opplever som mer attraktivt, moderne og med faglig sterkere studietilbud enn i dag et universitet med høy kvalitet og gode internasjonale partnere et universitet som har internasjonal relevans og anerkjennelse på noen utvalgte forskningsfelt, som samtidig er knyttet til egne grunnutdanninger har nasjonal betydning og innflytelse innenfor høyere utdanning dekker regionale behov ved å lytte til innspill og bidra til å forsterke regional vekst og verdiskaping et universitet med stor faglig bredde og stort spekter av studietilbud som samtidig har robuste toppmiljøer på nasjonalt og internasjonalt nivå et universitet som rekrutterer godt fordi potensielle studenter ser en ønskverdig framtid innen våre studietilbud (dvs. stor bredde på bachelornivå og gode muligheter til å gå videre på master og ph.d.-nivå). Posisjon og innflytelse et universitet med betydelig markedsmakt og markedskraft et universitet som er kraftfullt nok til å bli en viktig premissleverandør for fremtidig norsk høyere utdanning Regional rolle et universitet som utvikler og forsterker regional vekst og verdiskaping i tett samspill med næringsliv og offentlig sektor bedre enn i dag et universitet som kobler det innovative med regional verdiskaping et kraftsentrum med grenseflate mot oslofjordområdet og mot stavangerområdet Organisering/særpreg et genuint flercampusuniversitet flercampusuniversitet, ikke som problem, men som positiv mulighet i en digital verden, deler av universitetet, der fagfeltet ligger til rette for det, profileres som en rural campus, og samtidig helt i front med framtidsretta teknologiske løsninger det digitale universitet, ikke i motsetning til det campusbaserte, men gjennom digitalisering av campus slik at mulighetene og ressurstilgangen øker for studenter og tilsatte Virkemidler Størrelse for både å kunne opprettholde stor faglig bredde og utvikle toppmiljøer, som bl.a. forutsetter at en kan konkurrere om store forskningsmidler, må institusjonene være større enn de nåværende mange av de eksisterende master- og doktorgradsutdanningene må bygge på mer robuste fagmiljøer enn i dag sterke og bærekraftige fagmiljøer vil styrke den regionale utviklingen Digtalisering og flercampusløsninger digitalisering forsterker stordriftsfordelene bl.a. ved at mange fler kan ta del i de samme ressursene Metacampus, der studenter kan gjøre seg nytte av noen fagtilbud fra hele universitetet uten å flytte fra egen campus 8

36 flercampusmodellen kan gi merverdi ved regional forankring, direkte inngrep med arbeids- og samfunnsliv, faglige fortrinn og rekrutteringsmuligheter (ikke dermed sikkert at nåværende struktur er optimal både med og uten fusjon) Faglig profil og utvikling flerfaglighet som utgangspunkt for kraftfulle forskningsklynger stor bredde på bachelornivå og gode muligheter til å gå videre på master og ph.d.-nivå stor faglig bredde i grunnutdanningstilbudene med utgangspunkt i institusjonenes komplementaritet gi flere innganger til doktorgradsutdanninger og dermed fremme fler- og tverrfaglighet Ledelse og kultur bruke studentene i større grad som en ressurs for utvikling av et moderne og framtidsretta universitet, bl.a. gjennom fagkritikk og fagutvikling innovativ og utviklingsorientert ledelse som skaper tilsvarende kultur Det ble ikke foretatt noen samlet oppsummering/prioritering av innspillene som kom fram. Det videre arbeidet Prosjektstyret har ikke fått fastsatt noen endelig prosjektplan for det videre arbeidet. En ser for seg to faser, en fase til våren 2013 hvor en delutredning foreligger, som forelegges for styrene ved UiA og HiT i juni Det er et mål med denne delutredningen at styrene for UiA og HiT får et godt grunnlag for å si noe om hvor arbeidet går videre. Styreneinviteres til noe mer enn å ta et foreløpig dokument til etterretning. Styret må peke på veien videre, selvsagt uten å binde seg i forhold til endelig vedtak. På basis av styrevedtakene starter den andre fasen som en legger til grunn varer ut den resterende prosjektperioden, dvs. til juni Sekretariatet for fellesprosjektet begynner nå dokumentutformingen. Prosjektet er bl.a. i kontakt med Agderforskning for å få noen vurderinger av samfunnsmessige effekterav å etablere et samlet universitet i Agder og Telemark. Blant viktige spørsmål er hvordan flercampusuniversiteterkan organiseres.det er også bl.a. ønskelig at en felles studieporteføljen beskrives i utredningen.en oppdatering av utredningen Ett av to er også aktuelt med supplement på forhold som i begrenset grad ble belyst. 9

37 UiA DDU-programmet/ IT-avdelingen LNe Status for DDU-programmet pr 1. november 2012 DDU (Det Digitale Universitet) ble besluttet opprettet som et program for I styresak 138/11 heter det: Som et fellesprogram foreslås iverksatt et satsingstiltak kalt Det Digitale Universitetet, forkortet DDU med en budsjettramme på 10 mill kr i Når en bruker program og ikke prosjektbetegnelsen er dette for å signalisere at det innholdsmessig i stor grad handler om implementering av tiltak knyttet til den digitale læringsarenaen, alt fra å ta i bruk nye kommunikasjonsformer til endrede undervisningsopplegg og veiledning. I forhold til eksisterende organisasjonsstruktur vil programmet naturlig få et samordnings- og implementeringsansvar både på tvers av fakultets-og instituttgrenser og på tvers av en rekke fellestjenester som universitetsbiblioteket, IT- avdelingen, studentservice, servicetorget og formidlingsavdelingen. De 10 millioner skulle både dekke noen infrastrukturtiltak som det normalt bevilges midler direkte til, og nye målrettede tiltak for å bedre de digitale tjenestene og øke kompetansen på bruk. Det har vært avholdt seks møter i DDU-programmet i 2012 pr 1. november. Det blir to møter til i Hvert fakultet har vært representert i programstyret enten som representant eller som kontaktperson ved fakultetet. Det har i praksis ikke vært noe skille mellom disse rollene i møtene. Medlemmer i programstyret Universitetsdirektør Tor A. Aagedal (leder) Leder for PULS, Gunnar Horn (nestleder) IT-direktør Tord Tjeldnes Dekan Frank Reichert (TekReal) Dekan Birte Simonsen (avdeling for lærerutdanning) Førsteamanuensis Eli-Marie Danbolt Drange (HumPed) Førsteamanuensis Øystein Sæbø (ØkSamf) Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen (Fellesadm) Universitetslektor Tor Jarle Wergeland (Kunstfag) Universitetslektor Jørn Stordalen (Helse og idrett) Bibliotekar Ellen Sejersted (Biblioteket) Tove Bøe, Høgskolen i Telemark (Fellesadm) Hjørdis Hjukse, Høgskolen i Telemark (EFL - Institutt for forming og formgivning) Forskerforbundets representant John Olav Bjørnestad STA-leder Øyvind Berdal/ Ole Thomas Grimsli (ny STA-leder) Ann Iren Torgersen (STA Grimstad) 1

38 LA2020 prosjektleder, seniorrådgiver Randi Olaug Øverland (til sommeren 2012) Sekretær for programstyret, sjefingeniør Lars Nesland, IT-avdelingen Hovedtema i DDU-møtene I kortversjon har hovedområdene i møtene vært: Strategifor DDU-satsingene ved UiA med grunnlag i erfaringene fra og grunnlaget som ble lagt i LA2020-prosjektet. Vektlegging av løsninger for on-campus undervisning vs. fjernundervisning. Fjernundervisning er et viktig supplement. Men viktig å ta utgangspunkt i to gode campuser slik at ikke on-campus undervisning blir dårligere på grunn av fokus på fjernundervisning. Digitale verktøy kan være en viktig støtte til tradisjonell undervisning Digital eksamen. Det er ikke tilfredsstillende at alt annet skolearbeid enn eksamen baserer seg på bruk av PC. Planen er et fullt utbygd tilbud til alle fag som er egnet til denne type eksamen høsten Det er behov for en fornyelse av nettsted uia.no og en vurdering av hvilke samhandlingsløsninger som skal velges Kontakt med næringsliv og offentlig forvaltning er viktig for studentoppgaver. Dagens kompetansetorg fungerer ikke godt nok. Opplæring av ansatte en viktig suksessfaktor. Selvbetjente løsninger viktig for at digitale tjenester skal skalere til store brukergrupper Behandling av søknader som har kommet inn. Viktige kriterier for å få innvilget søknader er at det er løsninger som enten kjøres som pilot med tanke på produksjon i løpet av relativt kort tid, eller settes i produksjon. Det har derfor vært et smalere og mer operativt fokus i DDU enn i LA2020. Samarbeid med HiT Høgskolen i Telemark deltar med 1-2 personer på møtene, og deltar med egne piloter i digital eksamen. HiT har erfaring med muntlig eksamen på nett, og praksisoppfølging og veiledning på nett. Midler fordelt i DDU Kr er fordelt av de 10 millioner(etter møtet i september). Noen av disse midlene dekker aktiviteter som fortsetter i Utenom administrasjonen av selve DDU-programmer er midlene så langt fordelt slik: Opplæring av ansatte. Inklusiv frikjøp av kontaktpersoner pr institutt. Dette har vært en omfattende satsing gjennom PULS for å øke kompetansen blant undervisningspersonalet mht bruk av digitale metoder og verktøy i undervisningen. Det har 2

39 vært avholdt kurs i Fronter, digital tilbakemelding til studenter via Camtasia Relay, bloggverktøy, videoopptak av forelesning, produksjon av digitale læringsobjekter m.m. Kontaktpersonene på hvert institutt har blitt frikjøpt for å delta på opplæringen. De vitenskapelig tilsatte som sitter i DDU-programstyret blir frikjøpt for møtetidene. NVUkonferansen ved UiA våren 2012 ble støttet med kjøp av 50 plasser for UiA ansatte. Til sammen kr Digital eksamen UiA har ambisjoner om å etablere digital eksamen basert på bruk av studentens egen PC. Men hele produksjonskjeden inngår i prosjektet: Eksamensadministrasjon, utarbeidelse av eksamensoppgaver, gjennomføring av eksamen og sensur. En egen prosjektleder er engasjert. Prosjektet vekker interesse i sektoren både pga studentens egen PC (Bring Your Own Device, BYOD) og planene om å dekke hele kjeden. UiA ser ikke for seg å kjøre noe eget systemutviklingsløp. Midler er avsatt for prosjektet for ett år ( ). Planen er å ha et komplett tilbud til digital eksamen fra høsten Piloter med multiple choice-eksamen er allerede gjennomført. Skriftlig skoleeksamen med besvarelse i tekstbehandling basert på studentens egen PC og VDI-løsning (Virtual Desktop Infrastructure) skal kjøres i desember Andre tekniske løsninger skal også testes ut. Digitalt pensum inngår som et tilleggsprosjekt.til sammen kr Fornyelse av uia.no og samhandlingsløsninger Et eventuelt skifte av teknisk plattform for uia.no vil ikke bli gjort på kort sikt. Det vil trolig ta minst to til tre år før et slikt skifte kan gjøres. Derfor ble det besluttet å starte et innholdsprosjekt for å se på hvilket innhold uia.no skal ha, og hvordan innholdet kan organiseres bedre på eksisterende plattform. Dette har blitt ekstra aktuelt etter at UiA sitt intranett, Innaskjærs, ble etablert og uia.no derfor kan reindyrkes mot andre målgrupper enn ansatte. Uia.no og samhandlingsløsninger blir vurdert samlet. Prosjektet har ikke kommet i gang da man ikke har greid å finne en prosjektleder. Regnes med start ca ved nyttår.forprosjekt kr Kompetansetorget Et forprosjekt ble startet for å vurdere fornyet løsning av Kompetansetorget. Dette er stedet hvor studenter og næringsliv skal møtes for å utveksle studentoppgaver og praksisplasser. Det ble bevilget kr til et forprosjekt. En foreløpig kravspesifikasjon ble laget i forprosjektet.den regionale knytningen mellom UiA og næringsliv / forvaltning er viktig i et Kompetansetorg.Det er likevel et sterkt ønske fra DDU-programmet at man finner samarbeidspartnere for en felles teknisk løsning. Programvare er dyrt å utvikle og vedlikeholde. Et foreløpig estimat er gjort for utvikling av et nytt kompetansetorg: kr Det kan fort bli dyrere. UiA bør ikke sitte aleine med det økonomiske ansvaret for et slikt system. Infrastruktur Det ble avsatt midler til grunnleggende infrastruktur som opprusting av TV-studio, pilot på «unifiedcommunication» (integrert telefoniløsning og samhandling).til sammen kr Noe infrastruktur ligger også inne i prosjekt digital eksamen. 3

40 Digital startpakke Det ble utviklet en digital startpakke før semesterstart høsten 2012 der studentene kunne installere skriver, trådløst nett og enkelte programmer på sin egen PC gjennom selvbetjeningsløsninger. Løsningen ble godt mottatt, økte kvaliteten på studentenes digitale hjelpemidler og sparte UiA for mye support-arbeid ved semesterstart. Kr Ulike prosjekter rettet mot undervisning og forskning Det ble bevilget midler til flere prosjekter som retter seg mot undervisning, og noe mot forskning: Videreutvikling av SimVideo for interaktive simuleringer og undervisningsvideoer, utvikling av nettbasert undervisning i flere fag, bedre synliggjøring av forskning m.m. Til sammen kr

41 Personal- og organisasjonsavdelingen REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE Fredag 16.november 2012, Gimlemoen, kl. 13:15. Innkalling til møte i henhold til rettigheter ifølge Hovedavtalen. Tilstede fra tjenestemannsorganisasjonene: LO Forskerforbundet YS Akademikerne Universitetsdirektør Tor A. Aagedal møteleder Personal- og organisasjonsdirektør Gunn-Marit Eriksen Fagsjef Bente Guttormsen Referent Marianne Skagestad Arve Ebeltoft (vara) Kjell E. Skaug Sigurd Assev Hæge Johannessen Esben Moy Ib Eriksen Delegasjon: x x Styresaker: S-sak 141/12 Tiltaksplan Oppfølging av UiAs strategi Organisasjonene tar saken til etterretning S-sak 144/12 Fastsetting av styringsparameter Organisasjonene tar saken til etterretning S-sak 146/12 Budsjett 2013-internfordeling Organisasjonene tar saken til etterretning

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Personal- og organisasjonsavdelingen REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE Mandag 16. april 2012, Gimlemoen, kl. 14:30. Innkalling til møte i henhold til rettigheter ifølge Hovedavtalen. Tilstede fra tjenestemannsorganisasjonene:

Detaljer

Personal- og organisasjonsavdelingen REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE Mandag 18. juni 2012, Gimlemoen, kl. 14:30. Innkalling til møte i henhold til rettigheter ifølge Hovedavtalen. Tilstede fra tjenestemannsorganisasjonene:

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET I JUNI

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET I JUNI Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 20.09.2013 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER OPPFØLGING AV STYREVEDTAKET

Detaljer

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret.

Bjørn Stordrange. Merknader Onsdag 21. september var det styreseminar for det nye styret. Det er ikke skrevet referat fra dette seminaret. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Seunn Smith-Tønnessen ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) Kjetil Hellang økonomidirektør (ikke sakene 73-79)

Seunn Smith-Tønnessen ass. universitetsdirektør (ikke sakene 73-79) Kjetil Hellang økonomidirektør (ikke sakene 73-79) Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: B3 004, Kristiansand Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 09:15 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad

Medlem. Medlem Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange. Medlem. Kathrine Skretting. Heidi Kristensen Morgan Konnestad Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 10.04.2013 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Pål Preede

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. mai 2013 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ernst Håkon Jahr Sigbjørn

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099

MØTEPROTOKOLL. Universitetets forskningsutvalg. Dato: kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 MØTEPROTOKOLL Universitetets forskningsutvalg Dato: 04.02.2015 kl. 12:30 Sted: A7 001, Campus Kristiansand, UiA Arkivsak: 15/00099 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Dag Gjerløw

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Kragerø Resort, Stabbestad Dato: 13.06.2013 Tidspunkt: 12:30 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Utviklingstrekk i universitets- og høgskolesektoren Sektor for høyere utdanning

Detaljer

Torunn Lauvdal Morgan Konnestad Heidi Kristensen. Medlem Medlem Pål Preede Revheim. Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange Kathrine Skretting

Torunn Lauvdal Morgan Konnestad Heidi Kristensen. Medlem Medlem Pål Preede Revheim. Helene Falch Fladmark Medlem Bjørn Stordrange Kathrine Skretting Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Morgan Konnestad Heidi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Det sentrale forskningsutvalget. Dato: , kl. 13:15-16:15 Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad Arkivsak: 14/03102

MØTEPROTOKOLL. Det sentrale forskningsutvalget. Dato: , kl. 13:15-16:15 Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad Arkivsak: 14/03102 MØTEPROTOKOLL Det sentrale forskningsutvalget Dato: 13.11.2014, kl. 13:15-16:15 Sted: Uglandsstua, Campus Grimstad Arkivsak: 14/03102 Tilstede: Dag Gjerløw Aasland, viserektor for forskning, leder Stephen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør

Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Bjørn Jan Monstad. Medlem. Observatør Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 14.09.2011 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange.

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik MEDL Heidi Kristensen. MEDL Kathrine Skretting Helene Falch Fladmark MEDL Bjørn Stordrange. Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15-16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret

MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 19.03.2015 kl. 9:15 14:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor

Detaljer

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim

Torunn Lauvdal Dag Nordbø. Kathrine Skretting. Frøydis Nordgård Vik MEDL Helene Falch Fladmark MEDL Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Metochi/Lesvos Dato: 12.-13.05.2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Dag Nordbø Kathrine Skretting Frøydis Nordgård

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Inger Johanne Rydland Medlem. Kathrine Skretting Helge Ødegård Hovland

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Inger Johanne Rydland Medlem. Kathrine Skretting Helge Ødegård Hovland Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lilletunstova/A7 001, Kristiansand Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 09:15 15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Møterom A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal LEDER Heidi Kristensen

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 09:15 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00

Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:00 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:15 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos

Merknad: Frøydis Nordgård Vik og Marit Aamodt Nielsen deltok via «Skype» fra Lesvos Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 09:15 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Til: Rektor/styreleder Torunn Lauvdal, UiA Kopi: Styremedlemmene og universitetsdirektøren, UiA TIL SAK 109/12 Vi viser til sak 109/12, "Revisjon av UiAs strategi 2010-15", og til vedlagte to brev fra

Detaljer

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB

NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB NOTAT 14.11.2012 PS/JOA NY MÅLSTRUKTUR FOR UMB Innledning Kunnskapsdepartementet (KD) har utarbeidet ny målstruktur for UH institusjonene. Den nye målstrukturen er forenklet ved at KD fastsetter 4 sektormål

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl. 10.30) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 21.11.2012 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl ) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat

Kathrine Skretting. Dag Nordbø (til kl ) Universitetsdirektør Ass. universitetsdirektør Kommunikasjonsdirektør Sekretariat Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 14.05.2014 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad

Detaljer

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark?

Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Hvorfor bør Universitetet i Agder fusjonere med Høgskolen i Telemark? Innlegg på temamøte i Vest-Agder Høyre 28.04.2014 Torunn Lauvdal, rektor Universitetet i Agder Utgangspunktet: Hva slags universitet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor

Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015. Kristian Bogen Rektor Nasjonalt råd for lærerutdanning HiT Notodden 12. februar 2015 Kristian Bogen Rektor En høgskole for Telemark (og resten av landet!) Rauland Høgskolen i Telemark sine studiesteder Notodden Porsgrunn o

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009

Fornying av universitetets strategi Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Fornying av universitetets strategi 2011-15 Prorektor Berit Rokne Universitetsstyret desember 2009 Universitetet i Bergens egenart og verdier Faglig virksomhet fornyes i takt med samfunnsendringer Fornyelsen

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 9. oktober 2014 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende medlemmer møtte: Ernst Håkon Jahr Sigbjørn Sødal Per Kvist

Detaljer

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi

SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi SAMARBEID OM FORSKERUTDANNING INNEN TEKNOLOGI Sørnorsk forskerskole innen Teknologi - et SAK-samarbeid mellom Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger og Høgskolen i Telemark 1 Bakgrunn Ved siden

Detaljer

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark

Møtebok Styret. Møte 10/ 11-15. 1. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Møtebok Styret Møte 10/ 11-15. 1 Høgskolen i Telemark, Postboks 203, Kjølnes ring 56, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 M^ Høgskolen i Telemark Styret Møtebok

Detaljer

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU

Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU Strategiplan: Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved NTNU 2009-2013 1 Strategiplan Medisinsk teknologi 2013 Det tematiske satsingsområdet medisinsk teknologi ved

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn".

Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, Hav, Liv, Samfunn. Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 30/16 28.04.2016 Dato: 14.04.2016 Arkivsaksnr: 2014/1649 Universitetet i Bergens strategi 2016-2022, "Hav, Liv, Samfunn". Plan for arbeid med oppfølging. Henvisning

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 7. mai 2014 Tidspunkt: 12:30-16:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ingunn Folkestad Breistein

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 8/17 23.02.2017 Dato: 10.02.2017 Arkivsaksnr: 2014/11859 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Helge Ødegård Hovland Medlem Marie Aaslie Reiråskag Medlem

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Helge Ødegård Hovland Medlem Marie Aaslie Reiråskag Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 17.10.2012 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Strategi og eksempler ved UiO

Strategi og eksempler ved UiO Kobling mellom forskning og høyere utdanning i internasjonaliseringsarbeidet Strategi og eksempler ved UiO Bjørn Haugstad, Forskningsdirektør UiO skal styrke sin internasjonale posisjon som et ledende

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering

UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering UNIVERSITETS- og FUSJONSPROSJEKTET Delprosjekt 3 Administrativ organisering Mandatet skal behandles av fellesstyret. Det tas forbehold om justeringer i mandatet som følge av dette. 1 Bakgrunn: Det vises

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad Helene Falch Fladmark Medlem (deltok på sak 81/12) Kathrine Skretting Bjørn Stordrange

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad Helene Falch Fladmark Medlem (deltok på sak 81/12) Kathrine Skretting Bjørn Stordrange Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:15 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen

Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Høgskolen i Telemark Utdanningsseksjonen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref: 14/3274 1 Vår ref: 2014/959 Dato: 17.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge. Nye digitale læringsformer

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Strategi 2024 Høringsutkast

Strategi 2024 Høringsutkast Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 1. Visjon... 3 2. Verdier... 4 3. Formål og profil... 5 4. Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 5. Dimensjon 2 - Tverrfaglig

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

Det sentrale forskningsutvalget

Det sentrale forskningsutvalget Møteprotokoll Det sentrale forskningsutvalget Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 31. oktober 2013 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Dag Gjerløw Aasland Ingunn Breistein

Detaljer

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning

Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap og innovasjon i høyere utdanning 4., Norgesuniversitetet Universiteter og høyskoler Deres ref.: ver ref.: 2010/2056 EGJ000/300 Dato: 26.03.2010 Utlysning av midler til kompetanseutvikling og utvikling av utdanningstilbud i entreprenørskap

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911

HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller. Rune Nilsen Langesund 220911 HIT Styrets oppgaver, styremedlemmenes ansvar og roller Rune Nilsen Langesund 220911 Hovedpunkter Universitets og høgskoleloven http://www.lovdata.no/all/nl-20050401-015.html Hva er status ved HIT Hvilke

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

Introduksjon. Mai 2013

Introduksjon. Mai 2013 1 Introduksjon 2 Om NTNU NTNU har hovedansvar for den høyere teknologiutdanningen i Norge. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag,

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 140/17 30.11.2017 Dato: 17.11.2017 Arkivsaksnr: 2015/3683 Handlingsplan for samarbeid med arbeidslivet Henvisning til

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4 095, Grimstad Dato: 17.10.2014 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Anne Løvland Kristin Dale

Detaljer

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAKSLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 33/07 og 34/07 ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i i UHRs administrasjonsutvalg 22. juni 2007 Tid: 22.06.07 fra kl. 09.00-12.30 Sted: Høgskolen i Agder, Kristiansand Tilstede Medlemmer:

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: Tidspunkt: 09:15 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 19.10.2011 Tidspunkt: 09:15 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik

Detaljer

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim

Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem. Heidi Kristensen. Pål Preede Revheim Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 18. og 19.09.2012 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Kathrine Skretting Dag Nordbø Helene

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA

Geir Øivind Kløkstad Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Cecilie Boberg Medlem STA. Inger Johanne Rydland Cecilie Boberg STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Anne Løvland

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai

Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Innlegg på UHRs representantskapsmøte 13. mai Ambisjoner og insentiver for kvalitet Statssekretær Bjørn Haugstad Vi sprer ressursene til forskning og høyere utdanning for tynt. Vi har for mange små og

Detaljer

Digital eksamen

Digital eksamen Digital eksamen 04.02.2015 Agenda Strategi Målsetning Fremdriftsplan Kort om hvordan det har gått Utfordringer Drivkraft i nord gjennomgående strategier Engasjerende og aktuelle utdanninger UiT skal tilby

Detaljer

Strategisk plan 2011-2015

Strategisk plan 2011-2015 Strategisk plan 2011-2015 Strategisk Plan 2011-2015 Hvorfor NIH? Idrett og fysisk aktivitet har stort omfang i norsk samfunns- og kulturliv. Alle barn møter kroppsøvingsfaget i skolen. Tre av fire barn

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. mai 2008 Tid: kl. 10.00-13.30 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46, 6.

Detaljer

Handlingsplan for NFE samisk

Handlingsplan for NFE samisk Handlingsplan for NFE samisk 2015- NFE-samisk ble konstituert 19. mars 2015, og det ble på møtet besluttet at leder, nestleder og sekretær legger fram et utkast til handlingsplan på neste møte. Planen

Detaljer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer

Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Strategi 2024 Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Ny viten ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer Slagord Ny viten ny praksis Våre verdier

Detaljer

Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Medlem

Medlem. Medlem. Medlem. Medlem. Medlem Medlem Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:15 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård

Detaljer

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste

Til stede: (nestleder. i UHRM) museum, UiO. UiT. Forfall: Referat. museum, Universitetet i Tromsø. innkalling. og saksliste UHRs museumsutvalg Til stede: Johan E. Hustad, prorektor for innovasjonn og nyskapning, NTNU (leder i UHRM) Marit Anne Hauan, museumsdirektør ved Tromsø museum, UiT (nestleder i UHRM) Axel Christophersen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dato: kl. 13:00 14:40 Møtesalen, Nylåna, Røstad Arkivsak: 15/00013

MØTEPROTOKOLL. Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dato: kl. 13:00 14:40 Møtesalen, Nylåna, Røstad Arkivsak: 15/00013 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 10.12.2015 kl. 13:00 14:40 Sted: Møtesalen, Nylåna, Røstad Arkivsak: 15/00013 Tilstede: Bjørg Tørresdal styreleder Reidar Bye - nestleder Grethe

Detaljer