Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Fellesprosjektet HiT/UiA Rapport til styret for UiA

29 Innhold Innledning... 3 Kort sammendrag... 3 Organisering av prosjektet... 4 Ressurser... 4 Samarbeidsprosjekter... 5 Stimuleringsmidler... 5 Institusjonenes samfunnsrolle (samfunnskontrakten)... 6 Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA)... 6 Utredning om fusjon eller utvidet samarbeid... 7 Visjoner... 7 Virkemidler... 8 Det videre arbeidet

30 Innledning På grunnlag av universitetsstyrets vedtak om oppfølging av utredningsarbeidet "Ett av to?" (S-sak 86/11 og 111/11) ble det høsten 2011 satt i gang et felles faglig og administrativt utviklingsprosjekt mellom UiA og Høgskolen i Telemark. Mandatet for utviklingsprosjektet ligger i styrets vedtak i S- sak 86/11, pkt. 4: For å videreføre prosessen mellom de to institusjonene vedtar styret for UiA å igangsette et institusjonelt forankret prosjekt på inntil tre år, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og understøtte begge institusjoners konkurransekraft. ( ) Prosjektstyret skal jevnlig rapportere til de to institusjonenes styrer. Fellesprosjektet har nå pågått i ett år. Det kan være grunn til å gi en bredere rapportering om utviklingen av samarbeidet. Kort sammendrag Det felles samarbeidsprosjektet mellom HiT og UiA blir ledet av et prosjektstyre, oppnevnt av styrene for UiA og HiT, på 12 medlemmer. I tillegg er tjenestemannsrepresentanter fra UiA og HiT observatører i prosjektstyret. Rektor Torunn Lauvdal er leder av prosjektstyret. Prosjektstyret har oppnevnt et arbeidsutvalg (rektorene ved HiT og UiA, universitetsdirektør UiA og styreleder HiT) som ivaretar den daglige kontakten mellom de to institusjonene, og som leder møte- og saksforberedelse. I løpet av fellesprosjektets første år er det satt i gang en rekke samarbeidstiltak og faglige forskningsog utviklingsprosjekt. Det er gitt tilskudd og tilsagn om tilskudd på til sammen 3,521 mill. kr. til prosjekter og tiltak ved samtlige fakultet ved UiA og HiT. I prosjektstyrets møte ble det vedtatt å sette i gang utredningen av grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell sammenslåing av de to institusjonene. På samme møtet ble det vedtatt mandat og sammensetting av Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder. 3

31 Organisering av prosjektet Fellesprosjektet ledes av prosjektstyret, oppnevnt av styrene for UiA og HiT. Disse er medlemmer i prosjektstyret: Fra UiA: Rektor Torunn Lauvdal (leder av prosjektstyret) Universitetsdirektør Tor A. Aagedal Viserektor for forskning, formidling og nyskaping Dag G. Aasland Viserektor for utdanning, studiekvalitet og læringsmiljø Marit Aamodt Nielsen Klinikksjef Anders Wahlstedt, ekstern styrerepresentant Helge Ødegård Hovland, studentrepresentant i styret Fra HiT: Rektor Kristian Bogen Styreleder Rune Nilsen Viserektor for FoU Pål Augestad Viserektor for utdanning Bjørn Goksøyr Førsteamanuensis Mona Sæbø, tilsattes styrerepresentant Ragnhild Flesland, studentrepresentant i styret (studieåret 2011/2012) Mona Grønnerud, studentrepresentant i styret (studieåret 2012/2013) Som observatører deltar tjenestemannsrepresentantene Kjell Erik Skaug (UiA) og Håvard Haukvik (HiT). Seniorrådgiverne Henning Hanto (HiT) og Helge S. Møll (UiA) er prosjektets sekretariat. Prosjektutvalget hadde sitt første møte , og har siden hatt fire møter. Den daglige kontakten mellom institusjonene og ledelsen av saks- og møteforberedelsene ivaretas av arbeidsutvalget, der de to rektorene, universitetsdirektøren ved UiA og styreleder ved HiT deltar. I en rekke saker overlater prosjektstyret avgjørelsesmyndigheten til arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har hatt åtte møter siden fellesprosjektet startet opp, de fleste av disse som videokonferanser. Ressurser Kunnskapsdepartementet har satt av 1 mill. kr. av SAK-midlene i 2012 til samarbeidet mellom HiT og UiA. Departementet skriver i sitt tildelingsbrev: ( ) De tildelte midlene skal brukes til å utrede et utvidet samarbeid mellom HiT og UiA og berede grunnlaget for en eventuell fusjon. Midlene kan i tillegg brukes til å utvikle og realisere faglige og administrative fellestiltak mellom de to institusjonene i tråd med samarbeidsavtalen og med utgangspunkt i et samfunnsperspektiv. UiA og HiT har til sammen satt av 4 mill. kr. til fellesprosjektet og tiltak initiert av prosjektet i

32 Samarbeidsprosjekter Prosjektstyret har i to omganger, i mai og i oktober, bevilget tilskudd til prosjekter i samarbeid mellom fagmiljø ved HiT og UiA. Samlet er det bevilget 2,918 mill. kr til slikt samarbeid. Tema Ansvarlige fakulteter Bevilgning 1. Snøforhold og økosystemer i fjellet 2. Karplanter i et varmere klima 3. Kuldetoleranse hos flått 4. Lavbiomassen i ulike naturtyper og geografi 5. Joint Master 6. Forskerskole- vannforskning Kommunale helsetjenester Fakultet for teknologi og realfag, UiA, Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT kr Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for helse- og sosialfag, HiT. Masterstudium World Music Fakultet for kunstfag, UiA, kr Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning, HiT. Elkraftteknikk/ fornybar energi Fakultet for teknologi og realfag, UiA, kr Fakultet for teknologiske fag, HiT. Fornybar energi Bioenergi og Fakultet for teknologi og realfag, UiA, kr forbrenning Fakultet for teknologiske fag, HiT Bygg Fakultet for teknologi og realfag, UiA, kr Fakultet for teknologiske fag, HiT Optimal harvesting Fakultet for teknologi og realfag, UiA, kr Fakultet for teknologiske fag, HiT Samlet kr Prosjektstyret har invitert til en ny tildelingsrunde for større samarbeidsprosjekter, med søknadsfrist 27. november. Stimuleringsmidler Prosjektstyret har også invitert til søknader om mindre FoU-relatert samarbeid, der den øvre rammen for tilskudd er satt til kr. Tilskuddet er ment å dekke kostnader ved utforming av søknader til forskningsrådet eller andre eksterne kilder for FoU-finansiering, felles publisering mellom HiT- og UiA-miljø, og liknende samarbeid. Ved tildelingene i mai og oktober er det gitt slike tilskudd til mindre samarbeidstiltak: Tema Ansvarlige fakulteter Bevilgning Coaching for Forsker Grand Prix Seminar om samarbeidsmuligheter innen regionalhistorie Evaluering av samhandlingsreformen (søknad til NFR) Studie: Elderly Persons in Transition Formidlingsavdelingen, UiA, Informasjonstjenesten, HiT Fakultet for humaniora og pedagogikk, UiA Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT Senter for omsorgsforskning Sør (flere fakultet ved UiA og HiT) Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA Fakultet for helse- og sosialfag, HiT kr kr kr kr

33 Ferdigstilling av artikkel: Kosthold, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, UiA kr fysisk aktivitet og vektutvikling Fakultet for helse- og sosialfag, HiT Community Mental Health Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for helse- og sosialfag, HiT. NFR-søknad innen folkehelse Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for helse- og sosialfag, HiT. Styrketrening og anorexianervosa Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT. Fagbok om naturopplevelse Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT. Seminar for friluftslivsmiljøene Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT. Teamdynamikk i idrett Fakultet for helse og idrettsvitenskap, UiA, kr Fakultet for allmennvitenskapelige fag, HiT. Data om norsk musikkbransje Fakultet for kunstfag, UiA, Fakultet for kr allmennvitenskapelige fag, HiT. Ingeniørdidaktikk, klargjøring av Fakultet for teknologi og realfag, UiA, Fakultet kr søknad for teknologiske fag, HiT Samlet kr Prosjektstyret har invitert til en ny tildelingsrunde for tilskudd til mindre samarbeidstiltak, med søknadsfrist 27. november. Institusjonenes samfunnsrolle (samfunnskontrakten) UiA og HiT er bedt av Kunnskapsdepartementet å legge vekt på en utvikling av institusjonenes samfunnskontakt ("samfunnskontrakten"). De to institusjonene har som utgangspunkt for dette arbeidet startet en omfattende kartlegging av igangværende samarbeid og kontakter mellom universitetet/høyskole og samfunn i bred betydning. Registreringen blir gjort etter samme mal ved UiA og HiT. Hensikten er tosidig: Oversikten over samarbeidet vil for det første være en solid dokumentasjon på den omfattende samfunnsretta virksomheten UiA og HiT står for, og vil for det andre være et utgangspunkt for utviklingen av en strategi for den videre utviklingen av slikt samarbeid. Kartleggingen skal etter planen være klar i løpet av Rådet for samarbeid med arbeidslivet (RSA) Universitetsstyret vedtok i sitt aprilmøte 2012 (S-sak 41/12) å etablere ett felles RSA for UiA og HiT. Prosjektstyret ble gitt fullmakt til å utforme rådets mandat og sammensetting. Saken ble behandlet i prosjektstyret 2. oktober. Det ble fastsatt slik mandat for RSA ved HiT og UiA: Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) ved Høgskolen i Telemark (HiT) og Universitetet i Agder (UiA) er et rådgivende organ for institusjonenes styrer. RSA skal bidra til et godt og systematisk samarbeid mellom HiT, UiA og samfunns- og arbeidslivet i Agder og Telemark, for å sikre kvalitet og relevans i utdanningstilbudene ved HiT og UiA, utvikle FoU-virksomheten ved HiT og UiA til anvendelse for det regionale samfunns- og arbeidsliv, 6

34 bistå HiT og UiA i utviklingen av studentrekruttering, rekruttering av høyt kvalifisert akademisk og administrativ arbeidskraft og utviklingen av finansieringsgrunnlaget for virksomheten, og styrke relasjonene og samarbeidet mellom HiT, UiA og regionens samfunns- og arbeidsliv mer generelt. RSA skal utarbeide forslag til strategi for å utvikle hovedpunktene i rådets mandat. RSA oppnevnes for 4 år av gangen. Rådet møtes normalt 2 ganger hvert år. Rektor ved HiT og universitetsdirektøren ved UiA utøver sekretariatsfunksjonen for rådet. Prosjektstyret oppnevnte disse medlemmene i RSA: Fylkesordfører i Aust-Agder Bjørgulv Sverdrup Lund Fylkesrådmann i Vest-Agder Tine Sundtoft Fylkesrådmann i Telemark Evy-Anni Evensen Ordfører i Grimstad Hans Antonsen Ordfører i Bø Olav Kasland Fylkesdirektør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes Adm.dir. Sykehuset Telemark Bess Margrethe Frøyshov Fylkesmannen i Aust-Agder Øystein Djupedal Adm.dir. Saint-Gobain Chemical Materials Lars Petter Maltby Styreleder IKT Grenland Lill-Ann Bråthen Distriktssekretær LO Telemark Irene Haukedal Direktør Sørlandet kunstmuseum Karin Hindsbo I tillegg skal det oppnevnes ett medlem med tilknytning til NHO i Telemark. Utredning om fusjon eller utvidet samarbeid Fellesprosjektet mellom HiT og UiA har to hoveddeler. Prosjektet skal "( ) utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter ( )" og "( ) utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid ( )". Prosjektstyrets møte 7. november, som var organisert som en workshop, innebar oppstarten av fellesprosjektets andre del, utredningen om en eventuell fusjon eller utvidet samarbeid.utredningen skal ta for seg et spekter av muligheter for den framtidige organiseringen av HiT og UiA, fra full fusjon og integrasjon, via hybridmodeller der deler av virksomhetene ved de to institusjonene samles og integreres, til ulike former for samarbeid. I denne workshopen ble det allikevel primært fokusert på mer overordnede visjoner og ønsker om profil/særpreg for et eventuelt samlet universitet i Agder og Telemark. Blant de forslagene som kom fram var disse: Visjoner Faglig profil og styrke et kraftfullt universitet som faglig kan markere seg nasjonalt og internasjonalt på noen utvalgte områder og i særdeleshet innenfor profesjonsutdanningene et universitet med relevante og internasjonalt sterke forskningsklynger og forskerskoler 7

35 et universitet som studenter nasjonalt og internasjonalt opplever som mer attraktivt, moderne og med faglig sterkere studietilbud enn i dag et universitet med høy kvalitet og gode internasjonale partnere et universitet som har internasjonal relevans og anerkjennelse på noen utvalgte forskningsfelt, som samtidig er knyttet til egne grunnutdanninger har nasjonal betydning og innflytelse innenfor høyere utdanning dekker regionale behov ved å lytte til innspill og bidra til å forsterke regional vekst og verdiskaping et universitet med stor faglig bredde og stort spekter av studietilbud som samtidig har robuste toppmiljøer på nasjonalt og internasjonalt nivå et universitet som rekrutterer godt fordi potensielle studenter ser en ønskverdig framtid innen våre studietilbud (dvs. stor bredde på bachelornivå og gode muligheter til å gå videre på master og ph.d.-nivå). Posisjon og innflytelse et universitet med betydelig markedsmakt og markedskraft et universitet som er kraftfullt nok til å bli en viktig premissleverandør for fremtidig norsk høyere utdanning Regional rolle et universitet som utvikler og forsterker regional vekst og verdiskaping i tett samspill med næringsliv og offentlig sektor bedre enn i dag et universitet som kobler det innovative med regional verdiskaping et kraftsentrum med grenseflate mot oslofjordområdet og mot stavangerområdet Organisering/særpreg et genuint flercampusuniversitet flercampusuniversitet, ikke som problem, men som positiv mulighet i en digital verden, deler av universitetet, der fagfeltet ligger til rette for det, profileres som en rural campus, og samtidig helt i front med framtidsretta teknologiske løsninger det digitale universitet, ikke i motsetning til det campusbaserte, men gjennom digitalisering av campus slik at mulighetene og ressurstilgangen øker for studenter og tilsatte Virkemidler Størrelse for både å kunne opprettholde stor faglig bredde og utvikle toppmiljøer, som bl.a. forutsetter at en kan konkurrere om store forskningsmidler, må institusjonene være større enn de nåværende mange av de eksisterende master- og doktorgradsutdanningene må bygge på mer robuste fagmiljøer enn i dag sterke og bærekraftige fagmiljøer vil styrke den regionale utviklingen Digtalisering og flercampusløsninger digitalisering forsterker stordriftsfordelene bl.a. ved at mange fler kan ta del i de samme ressursene Metacampus, der studenter kan gjøre seg nytte av noen fagtilbud fra hele universitetet uten å flytte fra egen campus 8

36 flercampusmodellen kan gi merverdi ved regional forankring, direkte inngrep med arbeids- og samfunnsliv, faglige fortrinn og rekrutteringsmuligheter (ikke dermed sikkert at nåværende struktur er optimal både med og uten fusjon) Faglig profil og utvikling flerfaglighet som utgangspunkt for kraftfulle forskningsklynger stor bredde på bachelornivå og gode muligheter til å gå videre på master og ph.d.-nivå stor faglig bredde i grunnutdanningstilbudene med utgangspunkt i institusjonenes komplementaritet gi flere innganger til doktorgradsutdanninger og dermed fremme fler- og tverrfaglighet Ledelse og kultur bruke studentene i større grad som en ressurs for utvikling av et moderne og framtidsretta universitet, bl.a. gjennom fagkritikk og fagutvikling innovativ og utviklingsorientert ledelse som skaper tilsvarende kultur Det ble ikke foretatt noen samlet oppsummering/prioritering av innspillene som kom fram. Det videre arbeidet Prosjektstyret har ikke fått fastsatt noen endelig prosjektplan for det videre arbeidet. En ser for seg to faser, en fase til våren 2013 hvor en delutredning foreligger, som forelegges for styrene ved UiA og HiT i juni Det er et mål med denne delutredningen at styrene for UiA og HiT får et godt grunnlag for å si noe om hvor arbeidet går videre. Styreneinviteres til noe mer enn å ta et foreløpig dokument til etterretning. Styret må peke på veien videre, selvsagt uten å binde seg i forhold til endelig vedtak. På basis av styrevedtakene starter den andre fasen som en legger til grunn varer ut den resterende prosjektperioden, dvs. til juni Sekretariatet for fellesprosjektet begynner nå dokumentutformingen. Prosjektet er bl.a. i kontakt med Agderforskning for å få noen vurderinger av samfunnsmessige effekterav å etablere et samlet universitet i Agder og Telemark. Blant viktige spørsmål er hvordan flercampusuniversiteterkan organiseres.det er også bl.a. ønskelig at en felles studieporteføljen beskrives i utredningen.en oppdatering av utredningen Ett av to er også aktuelt med supplement på forhold som i begrenset grad ble belyst. 9

37 UiA DDU-programmet/ IT-avdelingen LNe Status for DDU-programmet pr 1. november 2012 DDU (Det Digitale Universitet) ble besluttet opprettet som et program for I styresak 138/11 heter det: Som et fellesprogram foreslås iverksatt et satsingstiltak kalt Det Digitale Universitetet, forkortet DDU med en budsjettramme på 10 mill kr i Når en bruker program og ikke prosjektbetegnelsen er dette for å signalisere at det innholdsmessig i stor grad handler om implementering av tiltak knyttet til den digitale læringsarenaen, alt fra å ta i bruk nye kommunikasjonsformer til endrede undervisningsopplegg og veiledning. I forhold til eksisterende organisasjonsstruktur vil programmet naturlig få et samordnings- og implementeringsansvar både på tvers av fakultets-og instituttgrenser og på tvers av en rekke fellestjenester som universitetsbiblioteket, IT- avdelingen, studentservice, servicetorget og formidlingsavdelingen. De 10 millioner skulle både dekke noen infrastrukturtiltak som det normalt bevilges midler direkte til, og nye målrettede tiltak for å bedre de digitale tjenestene og øke kompetansen på bruk. Det har vært avholdt seks møter i DDU-programmet i 2012 pr 1. november. Det blir to møter til i Hvert fakultet har vært representert i programstyret enten som representant eller som kontaktperson ved fakultetet. Det har i praksis ikke vært noe skille mellom disse rollene i møtene. Medlemmer i programstyret Universitetsdirektør Tor A. Aagedal (leder) Leder for PULS, Gunnar Horn (nestleder) IT-direktør Tord Tjeldnes Dekan Frank Reichert (TekReal) Dekan Birte Simonsen (avdeling for lærerutdanning) Førsteamanuensis Eli-Marie Danbolt Drange (HumPed) Førsteamanuensis Øystein Sæbø (ØkSamf) Ass. universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen (Fellesadm) Universitetslektor Tor Jarle Wergeland (Kunstfag) Universitetslektor Jørn Stordalen (Helse og idrett) Bibliotekar Ellen Sejersted (Biblioteket) Tove Bøe, Høgskolen i Telemark (Fellesadm) Hjørdis Hjukse, Høgskolen i Telemark (EFL - Institutt for forming og formgivning) Forskerforbundets representant John Olav Bjørnestad STA-leder Øyvind Berdal/ Ole Thomas Grimsli (ny STA-leder) Ann Iren Torgersen (STA Grimstad) 1

38 LA2020 prosjektleder, seniorrådgiver Randi Olaug Øverland (til sommeren 2012) Sekretær for programstyret, sjefingeniør Lars Nesland, IT-avdelingen Hovedtema i DDU-møtene I kortversjon har hovedområdene i møtene vært: Strategifor DDU-satsingene ved UiA med grunnlag i erfaringene fra og grunnlaget som ble lagt i LA2020-prosjektet. Vektlegging av løsninger for on-campus undervisning vs. fjernundervisning. Fjernundervisning er et viktig supplement. Men viktig å ta utgangspunkt i to gode campuser slik at ikke on-campus undervisning blir dårligere på grunn av fokus på fjernundervisning. Digitale verktøy kan være en viktig støtte til tradisjonell undervisning Digital eksamen. Det er ikke tilfredsstillende at alt annet skolearbeid enn eksamen baserer seg på bruk av PC. Planen er et fullt utbygd tilbud til alle fag som er egnet til denne type eksamen høsten Det er behov for en fornyelse av nettsted uia.no og en vurdering av hvilke samhandlingsløsninger som skal velges Kontakt med næringsliv og offentlig forvaltning er viktig for studentoppgaver. Dagens kompetansetorg fungerer ikke godt nok. Opplæring av ansatte en viktig suksessfaktor. Selvbetjente løsninger viktig for at digitale tjenester skal skalere til store brukergrupper Behandling av søknader som har kommet inn. Viktige kriterier for å få innvilget søknader er at det er løsninger som enten kjøres som pilot med tanke på produksjon i løpet av relativt kort tid, eller settes i produksjon. Det har derfor vært et smalere og mer operativt fokus i DDU enn i LA2020. Samarbeid med HiT Høgskolen i Telemark deltar med 1-2 personer på møtene, og deltar med egne piloter i digital eksamen. HiT har erfaring med muntlig eksamen på nett, og praksisoppfølging og veiledning på nett. Midler fordelt i DDU Kr er fordelt av de 10 millioner(etter møtet i september). Noen av disse midlene dekker aktiviteter som fortsetter i Utenom administrasjonen av selve DDU-programmer er midlene så langt fordelt slik: Opplæring av ansatte. Inklusiv frikjøp av kontaktpersoner pr institutt. Dette har vært en omfattende satsing gjennom PULS for å øke kompetansen blant undervisningspersonalet mht bruk av digitale metoder og verktøy i undervisningen. Det har 2

39 vært avholdt kurs i Fronter, digital tilbakemelding til studenter via Camtasia Relay, bloggverktøy, videoopptak av forelesning, produksjon av digitale læringsobjekter m.m. Kontaktpersonene på hvert institutt har blitt frikjøpt for å delta på opplæringen. De vitenskapelig tilsatte som sitter i DDU-programstyret blir frikjøpt for møtetidene. NVUkonferansen ved UiA våren 2012 ble støttet med kjøp av 50 plasser for UiA ansatte. Til sammen kr Digital eksamen UiA har ambisjoner om å etablere digital eksamen basert på bruk av studentens egen PC. Men hele produksjonskjeden inngår i prosjektet: Eksamensadministrasjon, utarbeidelse av eksamensoppgaver, gjennomføring av eksamen og sensur. En egen prosjektleder er engasjert. Prosjektet vekker interesse i sektoren både pga studentens egen PC (Bring Your Own Device, BYOD) og planene om å dekke hele kjeden. UiA ser ikke for seg å kjøre noe eget systemutviklingsløp. Midler er avsatt for prosjektet for ett år ( ). Planen er å ha et komplett tilbud til digital eksamen fra høsten Piloter med multiple choice-eksamen er allerede gjennomført. Skriftlig skoleeksamen med besvarelse i tekstbehandling basert på studentens egen PC og VDI-løsning (Virtual Desktop Infrastructure) skal kjøres i desember Andre tekniske løsninger skal også testes ut. Digitalt pensum inngår som et tilleggsprosjekt.til sammen kr Fornyelse av uia.no og samhandlingsløsninger Et eventuelt skifte av teknisk plattform for uia.no vil ikke bli gjort på kort sikt. Det vil trolig ta minst to til tre år før et slikt skifte kan gjøres. Derfor ble det besluttet å starte et innholdsprosjekt for å se på hvilket innhold uia.no skal ha, og hvordan innholdet kan organiseres bedre på eksisterende plattform. Dette har blitt ekstra aktuelt etter at UiA sitt intranett, Innaskjærs, ble etablert og uia.no derfor kan reindyrkes mot andre målgrupper enn ansatte. Uia.no og samhandlingsløsninger blir vurdert samlet. Prosjektet har ikke kommet i gang da man ikke har greid å finne en prosjektleder. Regnes med start ca ved nyttår.forprosjekt kr Kompetansetorget Et forprosjekt ble startet for å vurdere fornyet løsning av Kompetansetorget. Dette er stedet hvor studenter og næringsliv skal møtes for å utveksle studentoppgaver og praksisplasser. Det ble bevilget kr til et forprosjekt. En foreløpig kravspesifikasjon ble laget i forprosjektet.den regionale knytningen mellom UiA og næringsliv / forvaltning er viktig i et Kompetansetorg.Det er likevel et sterkt ønske fra DDU-programmet at man finner samarbeidspartnere for en felles teknisk løsning. Programvare er dyrt å utvikle og vedlikeholde. Et foreløpig estimat er gjort for utvikling av et nytt kompetansetorg: kr Det kan fort bli dyrere. UiA bør ikke sitte aleine med det økonomiske ansvaret for et slikt system. Infrastruktur Det ble avsatt midler til grunnleggende infrastruktur som opprusting av TV-studio, pilot på «unifiedcommunication» (integrert telefoniløsning og samhandling).til sammen kr Noe infrastruktur ligger også inne i prosjekt digital eksamen. 3

40 Digital startpakke Det ble utviklet en digital startpakke før semesterstart høsten 2012 der studentene kunne installere skriver, trådløst nett og enkelte programmer på sin egen PC gjennom selvbetjeningsløsninger. Løsningen ble godt mottatt, økte kvaliteten på studentenes digitale hjelpemidler og sparte UiA for mye support-arbeid ved semesterstart. Kr Ulike prosjekter rettet mot undervisning og forskning Det ble bevilget midler til flere prosjekter som retter seg mot undervisning, og noe mot forskning: Videreutvikling av SimVideo for interaktive simuleringer og undervisningsvideoer, utvikling av nettbasert undervisning i flere fag, bedre synliggjøring av forskning m.m. Til sammen kr

41 Personal- og organisasjonsavdelingen REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE Fredag 16.november 2012, Gimlemoen, kl. 13:15. Innkalling til møte i henhold til rettigheter ifølge Hovedavtalen. Tilstede fra tjenestemannsorganisasjonene: LO Forskerforbundet YS Akademikerne Universitetsdirektør Tor A. Aagedal møteleder Personal- og organisasjonsdirektør Gunn-Marit Eriksen Fagsjef Bente Guttormsen Referent Marianne Skagestad Arve Ebeltoft (vara) Kjell E. Skaug Sigurd Assev Hæge Johannessen Esben Moy Ib Eriksen Delegasjon: x x Styresaker: S-sak 141/12 Tiltaksplan Oppfølging av UiAs strategi Organisasjonene tar saken til etterretning S-sak 144/12 Fastsetting av styringsparameter Organisasjonene tar saken til etterretning S-sak 146/12 Budsjett 2013-internfordeling Organisasjonene tar saken til etterretning

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS OG VIDERE FRAMDRIFT Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.06.13 S-sak 43/13 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER STATUS

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til:

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Strand Hotel Fevik Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 09:00 15:00 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helle Ingeborg

Detaljer

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark

Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark SAKSFREMLEGG FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Dokumentdato 06.03.2015 Saksbehandler Per Eirik Lund Saksnummer 15/00801-1 Saksgang Høgskolestyret HBV Møtedato Grunnlagsdokumenter for en eventuell fusjon

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 80/15 Fusjonen mellom HSH og UiS Saksnr: 15/00876-11 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag: 21.06.2015

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020?

HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? HVA ER GOD KVALITET I UTDANNING I 2020? Til: Fra: UHRs styre Utdanningsutvalget Utdanningsutvalget besluttet på møtet 7. februar 2012 å lage et framtidsrettet dokument til UHRs styre om kvalitet i høyere

Detaljer

Utdannings- og forskningsmelding 2014

Utdannings- og forskningsmelding 2014 Utdannings- og forskningsmelding 2014 2 Utdannings- og forskningsmeldingen for 2014 dokumenterer at vi er i en god utvikling, som det unge universitetet vi er. Her kan vi lese at utviklingen har gått raskt

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING... 3 1.3 TIDSPLAN... 4 1.4 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER... 4 2. MANDAT OG OPPNEVNING...7 2.1 2.2 STYRETS BEHANDLING...

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten

Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten En midtveisevaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten Fredrik Niclas Piro Agnete Vabø

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer