Studenttinget 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttinget 2011/2012"

Transkript

1 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 4 SAK: 04-11/12 ORIENTERINGAR... 5 SAK: 47 11/12 FORSKNINGSDAGANE... 6 SAK: 48-11/12 ENDRING AV VEDTEKTENE FOR STUDENTPRISEN... 7 SAK: 49-11/12 VAL AV JURYMEDLEM TIL STUDENTPRISEN... 8 SAK: 50-11/12 INTERNASJONAL AKTIVITET... 9 SAK: 51-11/12 HØRING TIL HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING SAK: 52-11/12 EVENTUELT VEDLEGG TIL SAK: 48 11/12 ENDRING AV VEDTEKENE FOR STUDENTPRISEN VEDLEGG TIL SAK: 49 11/12 HØRING TIL HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING... 14

2 00-11/12 Val av ordstyrar Sakshandsamar: Arne Christian Ingvaldsen Studenttinget innstiller Tiril Asbøll som ordstyrar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Tiril Asbøll som ordstyrar. 1

3 01-11/12 Godkjenning av innkalling og referat Sakshandsamar: Tiril Asbøll Studenttinget godkjenner innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Innkallinga - Referatet 2

4 02-11/12 Godkjenning av sakliste Sakshandsamar: Tiril Asbøll Forslag til sakliste: Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 47 Forskningsdagane Sak 48 Endring av vedtektene for Studentprisen Sak 49 Val av jurymedlem til Studentprisen Sak 50 Internasjonal aktivitet Sak 51 Høring til handlingsplan for internasjonalisering Sak 52 Eventuelt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista 3

5 03-11/12 Godkjenning av dagsorden Sakshandsamar: Tiril Asbøll Forslag til dagsorden: Møtestart klokka Møteslutt seinast klokka Sak 00 Val av ordstyrar 17:00 17:01 Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat 17:01 17:02 Sak 02 Godkjenning av sakliste 17:02 17:03 Sak 03 Godkjenning av dagsorden 17:03 17:05 Sak 04 Orienteringar 17:05 17:15 Sak 47 Forskningsdagane 17:15 17:30 Sak 48 Endring av vedtektene for Studentprisen 17:30 17:45 Sak 49 Val av jurymedlem til Studentprisen 17:45 17:50 Sak 50 Internasjonal aktivitet 17:50 18:05 Sak 51 Høring til handlingsplan for internasjonalisering 18:05 18:20 Sak 52 Eventuelt 18:20 18:30 Mat 18:30 Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend 4

6 04-11/12 Orienteringar Sakshandsamar: Tiril Asbøll Orienteringar frå: - STiV-styret - Råd og utval - Arbeidsgrupper - Andre 5

7 47 11/12 Forskningsdagane Sakshandsamar: Tiril Asbøll Studentene var savnet under fjorårets Forskningsdager, og FoU ønsker innspill på hvordan man kan gjøre arrangementet mer attraktivt. Vi hadde oppe en lignende sak i forrige semester, men denne gangen vil FoU-konsulenten vere tilstede for å orientere om planer og ideer til årets Forskningsdager. Hun ønsker også forslag til tema og presentasjonsformer (eks. foredrag, paneldebatt) som kan appellere til studentene. Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker 6

8 48-11/12 Endring av vedtektene for Studentprisen Sakshandsamar: Margrete Holøyen De to siste årene har Studenttinget delt ut Studentprisen, en pris på 7500 kroner, som deles ut til en student, eller fordeles på flere studenter ved Høgskolen i Volda. Prisen er ment for å fremme engasjement blant studentene. Vi ønsker å gjøre det samme i år, men vil starte en diskusjon på å forandre vedtektene. I dag står det at prisens vinner(e) skal offentliggjøres i mai, og at prisen skal deles ut på begynnelsen av høstsemesteret. Vi ønsker derimot at prisen skal deles ut mot slutten av vårsemesteret. Dette fordi det kan dreie seg om avgangsstudenter og/eller studenter som ønsker å utveksle det følgende semesteret, og dermed ikke kan være til stede for å motta prisen. Vil det i så fall være fornuftig å endre nominasjonsfristen, som i dag er satt til 15.april, til litt tidligere på året? Bør vi ha et eget arrangement, for slik å få fokus på selve prisen, i motsetning til at det blir en del av et annet arrangement? Vi ønsker og dele ut prisen i år, men har vi tid til å endre på vedtektene og framskynde datoene, eller bør vi vente til neste år? Se eksisterende vedtekter i vedlegg 1. 7

9 49-11/12 Val av jurymedlem til Studentprisen Sakshandsamar: Haakon Stensrud I juryen for Studentprisen sitter lederen av STiV, studiesjef og prorektor. I tillegg skal det oppnevnes en representant fra SfS-styret. Siden de tre nevnte er kvinner, bør det siste medlemmet være en mann. Styrets innstilling: Preben Moseid Forslag til vedtak: Preben Moseid skal representere SfS-styret i juryen for Studentprisen

10 50-11/12 Internasjonal aktivitet Sakshandsamar: Becky Bakr Dette semesteret har vi sett at stadig flere studentlag og organisasjoner har vært med på å inkludere de internasjonale studentene ved Høgskulen. Det er blitt tatt opp som forslag i STiV-styret at dette kan belønnes. På denne måten skaper vi kanskje mer motivasjon, vi gir god feedback til de som er med på å involvere de internasjonale og vi kan inspirere andre lag og organisasjoner til å gi den samme, gode innsatsen. Styret har diskutert rundt om oppmerksomheten bør gis i form av en konkurranse der en organisasjon/ et lag vinner en pris. Eller om alle som har vært med på å inkludere internasjonale studenter, skal få en oppmerksomhet. Videre blir spørsmålet hva denne oppmerksomheten skal være. Skal det være en pris, et dokument (diplom) osv. Fint om tinget kan komme med egne forslag og gi styret tilbakemelding på om ideen bør gjennomføres eller ei. Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker 9

11 51-11/12 Høring til handlingsplan for internasjonalisering Sakshandsamar: Becky Bakr satt Styret for Høgskulen i Volda i møte i Ulsteinvik. Her ble det klart at styret ønsker at Høgskulen skal holde samme offensive satsing på internasjonalisering. På dette grunnlag utarbeidet leder for internasjonalt kontor et fremlegg til handlingsplan for årene Ut i fra dette fremlegget er det blitt utformet et forslag til handlingsplan. Internasjonalt kontor v/ leder Cecilie Wilhelmsen og internasjonalt utvalg v/leder Marie Nedregotten Sørbø ønsker tilbakemelding på den nye Handlingsplanen for internasjonalisering. STiV-styret ønsker at tinget skal se gjennom Handlingsplanen som ligger vedlagt, og komme med eventuelle tilbakemeldinger og kommentarer innen Se vedlegg 2. Forslag til vedtak: Styret vil utforme et svar til internasjonalt kontor utfra tilbakemeldingene fra Studenttinget. 10

12 52-11/12 Eventuelt Sakshandsamar: 11

13 Vedlegg: 1 Vedlegg til sak: 48 11/12 Endring av vedtekene for Studentprisen Sakshandsamar: Margrete Holøyen Studentprisen VEDTEKTER Prisen 1 Studentprisen vart oppretta etter vedtak i Studenttinget i Volda (STiV) den 24. februar Prisen er meint å skulle fremje engasjement blant studentar ved Høgskulen i Volda. 2 Studentprisen skal offentleggjerast i byrjinga av mai kvart år, og vert delt ut ved studiestart påfølgande semester. 3 Premien er på 7500 kroner og vert finansiert av Høgskulen i Volda. 4 Studentprisen kan gå til både einskildpersonar og grupper, og premien kan verte delt på fleire vinnarar. Prosess 5 Studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda og tilsette ved Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS) kan nominere kandidatar til Studentprisen. 6 Framlegg til kandidatar må innehalde namn og kontaktinformasjon både for den som nominerer og den som vert nominert, samt ei grunngjeving for kvifor nettopp denne studenten/desse studentane bør få prisen. Frist for å nominere kandidatar er satt til 15.april 7 Leiar i STiV har det overordna ansvaret for Studentprisen. Vedkommande kallar inn til jurymøte så snart nominasjonsfristen er gått ut, set ein dato for sjølve utdelinga og overrekker prisen til vinnaren/vinnarane. 8 Juryen som skal velje ein vinnar/vinnarar blant dei nominerte, er samansett av leiar og nestleiar i STiV, prorektor og studiesjef ved Høgskulen i Volda, samt ein studentrepresentant frå styret til Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS). Sistnemnde vert oppnemnd av STiV på første studenttingsmøte i vårsemesteret. 12

14 9 Namnet på vinnaren/vinnarane av Studentprisen må vere klart seinast ei veke før offentleggjeringa finn stad. 10 STiV-styret oppnemner erstattarar dersom ein eller fleire av jurymedlemene av ein eller annan grunn erklærer seg inhabile eller ikkje har høve til å møte opp. Nominerte 11 Den/dei nominerte skal vere eller ha vore student ved Høgskulen i Volda seinast for eit år sidan. 12 Alle studentar kan verte nominerte til Studentprisen dersom dei: har utmerka seg særskild gjennom arbeid for eit godt studentmiljø eller betre studiekvalitet har brukt mykje av fritida si på aktivitetar som fremjer studentvelferd har vore med på å starte opp nye positive studentaktivitetar har vore aktivt med på å fremje studiestaden som ein flott plass å studere Den nominerte må oppfylle minst eitt av desse kriteria. 13 Juryen avgjer kven av dei nominerte som har gjort seg mest fortent til prisen og kårar ein eller fleire vinnarar. Avgjerdsla er endeleg. Vedtekter 14 Vedtektene for Studentprisen er opne for endring ved to tredjedels fleirtal i Studenttinget Revidert

15 Vedlegg: 2 Vedlegg til sak: 49 11/12 Høring til handlingsplan for internasjonalisering Sakshandsamar: Becky Bakr HOVUDVISJON HØGSKULEN I VOLDA SKAL HA EIT UTSTRAKT INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID SOM HAR HØG KVALITET, OG SOM MEDVERKAR TIL AUKA UTDANNINGSKVALITET. HOVUDMÅL 1: HVO si deltaking i det europeiske utdannings-, forskings- og innovasjonsområdet skal styrkast i planperioden Arbeide for ei systematisk kopling av utdanning, forsking og innovasjon i FoU-koord. Løpande det europeiske samarbeidet Avd. HVO skal søke deltaking i Erasmus Mundus programmet og delta i eit Avd program i perioden Det skal setjast av økonomisk og administrativ støtte for å utarbeide Leiing/avd. Snarast søknad til Erasmus Mundus-prosjekt HVO skal arbeide for å få fleire Intensive Programs minimum to kvart år Avd./int.kontor og gjerne innan ulike fagområde HVO skal auke samarbeidet innan Norden gjennom Nordic master program og Nordplus høgare utdanning Avd./int.kontor Løpande HVO sitt samarbeid med europeiske utdanningsinstitusjonar skjer gjennom bilaterale relasjonar og gjennom EU sine utdannings-, forskings- og innovasjonsprogram. Bologna-prosessen har vært førande for europeisk samarbeid og Noreg implementerte dei nye strukturane gjennom Kvalitetsreforma EU sitt program for livslang læring «Lifelong Learning Programme» går ut Det vert erstatta av eit utvida LLP Erasmus for all frå Erasmus Mundus støtter etablering av felles master-grader som blir tilbydd i samarbeid med fleire europeiske universitet der hovudmålet er å trekke til seg studentar frå heile verda. Det er stor prestisje knytt til Erasmus Mundus-gradane og Volda burde ha som mål å kome med i eit konsortium. Nordisk samarbeid har lange tradisjonar og Nordic Master Programme og Nordplus høgare utdanning er dei sentrale programma for nordisk utdanningssamarbeid og mobilitet innan Norden. HVO deltek i varierande grad innan Nordplus. HOVUDMÅL 2: HVO skal ta aktivt del i utviklinga av det felleseuropeiske forskingsområdet ERA (European Research Area), innovasjonsområdet EERA (European Education Research Ass.) og det felleseuropeiske utdanningsområdet EHEA (European Higher Education Area) og prøve å påverke innretninga av program og innspel for utdannings-, forskings- og innovasjonsarbeid i Europa 14

16 HVO skal delta i nasjonale og europeiske prosessar i utviklinga av det neste europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon Horizon 2020 med oppstart i 2014, og starte interne prosessar for å informere og mobilisere fagmiljøa ved HVO. HVO skal delta i nasjonale og europeiske prosessar i utviklinga av det neste felleseuropeiske utdanningsprogrammet som etterfølger LLP (Life Long Learning Programme) med oppstart i 2013, og setje i gang interne prosessar for å informere og mobilisere HVO s fagmiljø om programmet FoU, Avd FoU-koord./ Int.kontor/Avd I EU sin strategi for inneverande 10-årsperiode Europe 2020 er målet at 3 % av BNP skal investerast i forsking og innovasjon og realiseringa av ERA. Mykje av det internasjonale samarbeidet ved HVO, utanom studentutveksling, føregår mellom enkeltforskarar og faggrupper. Gjennom deltaking på internasjonale konferansar, workshops, seminar og møte kjem forskarar i kontakt med internasjonale fagmiljø. Dette bidreg både til kvalitet i vår eiga faglege verksemd og kjem studentane til gode. Det er ønskeleg at ein får betre kjennskap til kvarandre sitt arbeid på tvers av avdelingar. Det er også eit ønskje å opne opp for fleire gjesteforskarar og gjestelærarar til Volda. HOVUDMÅL 3 HVO skal oppretthalde minst same aktivitet knytt til solidariske samarbeidsprosjekt med partnarar i Afrika, Asia, Sør-Amerika Vidareutvikle og styrke solidariske utviklingsprosjekt i samarbeid med Avd./spes. Løpande Fredskorpset ASH/AMF Vedlikehalde og utvikle relasjonar på lærarnivå i forhold til Kvoteprogrammet Avd. Løpande ASH og tidlegare også AHL har hatt fleire prosjekt i samarbeid med m.a. Fredskorpset. Dette samarbeidet må utviklast og styrkast i perioden, og AMF er m.a. involvert i prosjekt i Kenya. Volda har 19 kvoteplassar der vi i hovudsak rekrutterer studentar frå afrikanske land, Russland og Moldova. Frå hausten 2012 skal vi ta imot to kvotestudentar frå Cuba, og vi vil gjerne utvide kvoteområdet vårt. Lærarutveksling er heilt sentralt i dette arbeidet. HOVUDMÅL 4: HVO skal samarbeide med næringslivet, med kulturinstitusjonar og kommunar i regionen for å medverke til at utviklinga i regionen blir meir internasjonal Auka innsats for å møte næringslivet i regionen sine behov for språk-, kultur- Avd./ KEV Løpande og religionskunnskap Utvikle praksisplassar i det lokale næringslivet for innreisande og utreisande Avd/VRI/ Snarast studentar Int.kontor Utnytte potensialet i VRI-prosjektet VRI/Avd. Løpande Ha arenaer der næringslivet får presentere sine behov for framtidig arbeidskraft karrieredagar for studentar ved HVO STIV/Avd. Haust

17 Vi kan bli betre på samarbeid med næringslivet i regionen vår, ikkje minst å gjere studentane våre kjende med det mangfaldige og internasjonale næringslivet vi har og all moglegheitene som ligg i framtidige jobbar i fylket vårt. HOVUDMÅL 5: HVO skal auke samarbeidet med institusjonar i utlandet Kvalitetssikre inngåtte avtalar med tanke på kvalitet og relevans. Styrke Avd./ Løpande samarbeidet i Europa, Nord-Amerika og Canada, Russland, India, Brasil, Kina og Kenya Int. kontor Alle HVO sine bachelor- og masterprogram skal identifisere eit minimum av Avd. Våren 2012 fem samarbeidsinstitusjonar som det blir inngått avtale med og som studentane innanfor studieprogrammet blir anbefalt å reise til Etablere avtalar med institusjonar som kan tilby masterprogram som våre Avd./ Løpande studentar kan nytte til påbygging Int.kontor Utvikle samarbeid på masternivå Avd. Løpande Utvikle tettare samarbeid med utvalde lærestadar med sikte på systematisk samarbeid om profesjons-utdanningane på BA- og MA-nivå, spesielt innan lærarutdanningane Avd./ Int.kontor Løpande HVO har bilaterale samarbeidsavtaler med rundt 150 institusjonar rundt om i verda. Nasjonalt er 10 land prioriterte som hovudsamarbeidsland for norsk forsking i Forskingsmeldinga. Det er Kina, Japan, Argentina, Chile, Russland, Sør-Afrika, USA og Canada. Nasjonalt og internasjonalt er det stor merksemd på asiatiske land som komande stormakter i den globale kunnskapsfellesskapen. Noreg har ein eigen Kina-strategi og det er sett av ikkje ubetydelege midlar til forskingssamarbeid mellom kinesiske og norske institusjonar. Eit anna viktig samarbeidsland i framtida er India. Her har HVO eit visst samarbeid, men vi vil i framtida truleg stå oss på å utvikle eksisterande samarbeid og utvikle nye. Utanom Europa som er USA og Canada er det viktigaste enkeltlandet for norsk internasjonalt forskings- og studie-samarbeid. HOVUDMÅL 6: HVO skal utvikle fleire emne på engelsk Alle bachelor- og masterprogram skal ha eit semestertilbod på engelsk Avd tilsvarande 15 stp. Av emne som i dag blir tilbydd på norsk skal fleire i komande periode tilbydast på engelsk. Dette gjeld t.d. emne i medieutdanningane våre. Undervisning på engelsk er også viktig for å gjere norsktalande studentar Avd. Hausten 2012/våren 2013 kjende med internasjonal terminologi. Studietilboda til utanlandske studentar bør leggast til rette for at dei også Avd. Løpande kan ta del i praksisaktivitetar og skuleovertaking Koordinere studietilboda i innhald og tid Avd. Int. kontor Før kvart semester Tilby engelskkurs for tilsette kvart år Leiinga Årleg 16

18 Talet på innreisande studentar er sterkt aukande, og våren 2012 har vi om lag 55 Erasmus-studentar og i underkant av 30 NUS-studentar. Trenden er at studentane blir i Volda lengre enn eitt semester. Dei fleste studentane (Erasmus) kjem frå Europa, men det er ønskelig å ha inn studentar frå m.a. land som Australia og Amerika/Canada til eit semesters utveksling. Dei internasjonale studentane tek i gjennomsnitt 32 studiepoeng. Skal vi auke talet på innreisande studentar er det avgjerande at vi etablerer fleire kurs på engelsk, og at fagleg tilsette i større grad enn no dreg på partnarbesøk for å gjere seg kjende med portefølje og nivå ved våre partnarinstitusjonar. HOVUDMÅL 7: Internasjonal mobilitet for studentar, tilsette og forskarar skal styrkast i perioden. Mobiliteten skal i større grad sjåast i samanheng med kopling av internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid. HVO skal auke talet på inn- og utreisande utvekslings- Avd./ studentar til minst 15 % Int. kontor Alle gradsstudia skal klargjere kvar i studieløpet studentane kan ha Avd. Snarast utveksling Aukande vekt på rettleiing om når, kvar og kva studentane innan kvart Avd. Løpande studieprogram kan/bør dra Betre infrastrukturen (rutinar og informasjon) knytt til praksis i utlandet, og Avd. Snarast etablere faste Erasmus praksisplassar Alle HVO s vitskapleg tilsette skal ha faglege utanlandsopphald Avd. Ressursar til internasjonalisering skal gjerast tilgjengelege ved avdelingane til Leiinga/Avd. Årleg støtte for faglege utanlandsopphald Innarbeide internasjonal aktivitet i arbeidsplanane Avd./leiinga Erasmus-stipenda skal utnyttast maksimalt og målretta Avd./Int.kont. Løpande Planar for internasjonalisering skal vere eit av kriteria ved søknad om vikarstipend eller forskingstermin Avd./FoUkoord. Arbeide for å betre erfaringsutveksling på tvers av fagmiljø når tilsette har vore ute på utvekslingsopphald Avd./int.kont. Jamlege infomøte Stortingmeldinga om Internasjonalisering i utdanningen slår fast at internasjonalisering skal gjelde alle studentar. 15 % er eit lite tal i forhold til ambisjonane i kvalitetsreforma. Til samanlikning legg NTNU opp til at så mange som 40 % av dei som tek ein grad skal reise ut på opphald av minst eitt semesters varigheit. Det er store ulikskapar mellom dei enkelte fagmiljø ved HVO når det gjeld utveksling. Så godt som samtlege journalistog animasjonsstudentar dreg ut, også relativt mange frå dei øvrige mediefaga og frå sosialfag. Frå AKF er mobiliteten dårleg, og det same gjeld for AHL. Her må det gjerast grep for både å legge betre til rette for utveksling og betre informasjonen. Vi har sett i gang ein prosess der vi identifiserer minimum fem utdanningsinstitusjonar på kvart bachelor-/master-program der vi tilrår studentane å reise. Dette krev ei sterkare involvering av fagmiljøa! HOVUDMÅL 8: HVO skal legge vekt på internasjonalisering heime Campus skal bere preg av at vi er internasjonalt orientert. Student- og Leiinga/avd./ Løpande arbeidsmiljøet skal gjenspegle at mange av studentane og dei tilsette har internasjonal bakgrunn Int.kontor Undervisninga skal vise til internasjonal forsking og litteratur Avd. Løpande 17

19 Vidareutvikle Pangaia, internasjonal dag og internasjonal klubb og legge til Int. kontor Løpande rette for integrering Jobbe tett mot Samskipnaden og STIV i forhold til bustad og integrering Int.kontor Løpande Det er ønskjeleg at ein legg vekt på internasjonal rekruttering og at ein i større grad enn i dag- viser til internasjonal forsking og litteratur i undervisninga. Med det aukande talet innreisande studentar er det utfordringar både knytt til logistikk og bustadar, men samarbeidet mellom HVO, STIV og Samskipnaden fungerer godt. HOVUDMÅL 9: Ressursar til internasjonalisering skal aukast Prosjektstilling internasjonalt kontor for oppdatering av Leiinga Våren 2014 nettsidene/vidareutvikling av informasjonsmateriale på engelsk brosjyrer og web-basert Samarbeide med utdanningsinstitusjonane i UH-Nett Vest om deltaking på EAIE-konferansane, NAFSA m.m. Avd./ Int.kontor Dublin sept Stillinga som trainee i Pangaia blir permanent Leiinga Styrke koordinatorleddet i avdelingane, ved større spreiing og involvering ved kvart institutt/seksjon Avd. Arbeidet med å oppdatere dei internasjonale nettsidene er godt i gang. Samarbeid med UH-Nett Vest om felles satsing på den største europeiske utdanningskonferansen EAIE i Dublin er også i gang. Det er kome fram ønskje om å styrke koordinatorleddet i avdelingane, ikkje nødvendigvis ved auka stillingsprosent, men med større kontakt mellom institutta/seksjonane. HOVUDMÅL 10: HVO skal arbeide aktivt for kvalitetssikring Søke om Diploma Supplement våren 2012 Studiedirektør Juni 2012 Auke fokus på informasjon på engelsk, både av studietilbod og annan viktig Infokont./Avd. Løpande informasjon Int. kontor Starte arbeidet med å gjere studiehandboka tilgjengeleg på engelsk på veven innan Infokont./Avd Det er løyvd satsingsmidlar til søknad om Diploma Supplement våren 2012 og studiedirektøren har hand om dette arbeidet. For våre eigne studentar, like mykje som dei internasjonale, er det viktig at studiehandboka blir omsett til engelsk. Dette for å betre å kunne forklare læringsinnhald- og utbyte når ein skal søke internasjonale jobbar og ikkje minst når ein skal søke mastergrad i utlandet. 18

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 31.10.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

Rapport og planar (2012-2013)

Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Rapport og planar (2012-2013) Høgskolen i Telemark Fastsett av styret 8. mars 2013 Utkast av 21.02.13 1 1 Innleiing 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon Høgskolen i Telemark (HiT)

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 27.11.2013 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 4 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Prosjektplan Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Innhold: 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...4

Detaljer

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010

RAPPORT OM UTDANNINGSKVALITET 2009-2010 OP HOGSKULEN i SOGN 0g FJORDANE Saksframlegg Dato 03.12.2010 Referanse 2010/1097-6025/2010 Sakshandsamar Kari Thorsen, tlf 57 67 61 41 Saksgang : Saksnr. Utval Møtedato V S 10/65 Høgskulestyret 16.12.2010

Detaljer

Dette er oppgåvene til NOKUT:

Dette er oppgåvene til NOKUT: Visjon NOKUT skal vere eit anerkjent kvalitetssikringsorgan på eit høgt, internasjonalt nivå. Organet skal bidra til at samfunnet kan ha tillit til kvaliteten på norsk høgre utdanning, fagskoleutdanning

Detaljer

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002

Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Evaluering av prøveordning med mastergradar i statlege høgskolar 1999-2002 Delrapport 2 Noregsnettrådets rapportar 06/2002 Delrapport ISSN 1501-9640 Forord Komiteen for evaluering av prøveordning med

Detaljer

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar

HVO magasinet. Høgskulen i Volda Nr. 1/08. Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar HVO magasinet Høgskulen i Volda Nr. 1/08 Ein smak av Volda! Studiestart og fadderveke Aktiv i Volda Studentliv og festivalar Innhald Volda Studierettleiar Ingunn 3 Kvifor Volda 4 HVO-campus 6 Vi hjelper

Detaljer

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND

NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND NORSK DELTAKING I COMENIUS ETTERUTDANNINGSSTIPEND Ei kartlegging av aktivitetar og effektar av etterutdanningsopphald gjennomført i 2008 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) Postadresse:

Detaljer

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011

LØYPEMELDING - MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND 2008-2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200807511-9 Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget

Detaljer

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter

Rapportserie 05/2014. Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter av utdanning Rapportserie 05/2014 Samarbeid med Sør-Afrika i høgare utdanning: Føresetnader, utfordringar og moglegheiter MILJØMERKET Trykksak Utgivar: Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU)

Detaljer

Sjølvhjelp i brukarmedverknad

Sjølvhjelp i brukarmedverknad Notat 2/2008 Randi Bergem Sjølvhjelp i brukarmedverknad Evaluering av delemne 1: Sjølvhjelp kunnskapsgrunnlag og praktisk tilnærming VOLDA 2008 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar Finansiering

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen.

Vi viser til møteplanen og tidligare utsendingar om styremøte og styreseminar. kallar med dette inn til møte i styret for Høgskulen i Bergen. Styret ved Høgskolen i Bergen Saksbehandler: Ståle Berglund Tlf: +47 55 58 75 72 Høgskolestyrets medlemmer Vår dato: 23.04.2014 Vår ref: 2014/1794 Deres dato: Deres ref: Innkalling til styremøte 30. april

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD HORDALAND FYLKESKOMM Opplærings- og helseutvalet Medlemene i Opplærings- og helseutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 02. mai 2013 201112128-14/015/OYDRYD Innkalling til

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2006 2007) FOR BUDSJETTÅRET 2007 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 7 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad.

Mellom kl. 11:00 17:00 vert det møte med statssekretær Bjørn Haugstad. MØTEINNKALLING Høgskulestyret Dato: 18.11.2014 kl. 9:00 Sted: Møterom 1 i Fossbygget, Sogndal Arkivsak: 14/00725 Arkivkode: 011 Tidsramma for møtet er kl. 09:00 kl. 11:00. Mellom kl. 11:00 17:00 vert det

Detaljer

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5

Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 04.05.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskulen i Bergen Innkalling til styremøte 13. juni- Møte 5 Vi viser

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 200 288 og 2410. Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 200 288 og 2410 Inntektskapittel: 3200 3288, 5310 og 5617 Innhald Del I Oversikt over budsjettforslaget frå... 1 Hovudprioriteringar...

Detaljer

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer