Studenttinget 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studenttinget 2011/2012"

Transkript

1 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 4 SAK: 04-11/12 ORIENTERINGAR... 5 SAK: 47 11/12 FORSKNINGSDAGANE... 6 SAK: 48-11/12 ENDRING AV VEDTEKTENE FOR STUDENTPRISEN... 7 SAK: 49-11/12 VAL AV JURYMEDLEM TIL STUDENTPRISEN... 8 SAK: 50-11/12 INTERNASJONAL AKTIVITET... 9 SAK: 51-11/12 HØRING TIL HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING SAK: 52-11/12 EVENTUELT VEDLEGG TIL SAK: 48 11/12 ENDRING AV VEDTEKENE FOR STUDENTPRISEN VEDLEGG TIL SAK: 49 11/12 HØRING TIL HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING... 14

2 00-11/12 Val av ordstyrar Sakshandsamar: Arne Christian Ingvaldsen Studenttinget innstiller Tiril Asbøll som ordstyrar. Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner Tiril Asbøll som ordstyrar. 1

3 01-11/12 Godkjenning av innkalling og referat Sakshandsamar: Tiril Asbøll Studenttinget godkjenner innkalling og referat Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner, i denne rekkefylgja: - Innkallinga - Referatet 2

4 02-11/12 Godkjenning av sakliste Sakshandsamar: Tiril Asbøll Forslag til sakliste: Sak 00 Val av ordstyrar Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat Sak 02 Godkjenning av sakliste Sak 03 Godkjenning av dagsorden Sak 04 Orienteringar Sak 47 Forskningsdagane Sak 48 Endring av vedtektene for Studentprisen Sak 49 Val av jurymedlem til Studentprisen Sak 50 Internasjonal aktivitet Sak 51 Høring til handlingsplan for internasjonalisering Sak 52 Eventuelt Forslag til vedtak: Studenttinget godkjenner saklista 3

5 03-11/12 Godkjenning av dagsorden Sakshandsamar: Tiril Asbøll Forslag til dagsorden: Møtestart klokka Møteslutt seinast klokka Sak 00 Val av ordstyrar 17:00 17:01 Sak 01 Godkjenning av innkalling og referat 17:01 17:02 Sak 02 Godkjenning av sakliste 17:02 17:03 Sak 03 Godkjenning av dagsorden 17:03 17:05 Sak 04 Orienteringar 17:05 17:15 Sak 47 Forskningsdagane 17:15 17:30 Sak 48 Endring av vedtektene for Studentprisen 17:30 17:45 Sak 49 Val av jurymedlem til Studentprisen 17:45 17:50 Sak 50 Internasjonal aktivitet 17:50 18:05 Sak 51 Høring til handlingsplan for internasjonalisering 18:05 18:20 Sak 52 Eventuelt 18:20 18:30 Mat 18:30 Forslag til vedtak: Dagsordenen vert godkjend 4

6 04-11/12 Orienteringar Sakshandsamar: Tiril Asbøll Orienteringar frå: - STiV-styret - Råd og utval - Arbeidsgrupper - Andre 5

7 47 11/12 Forskningsdagane Sakshandsamar: Tiril Asbøll Studentene var savnet under fjorårets Forskningsdager, og FoU ønsker innspill på hvordan man kan gjøre arrangementet mer attraktivt. Vi hadde oppe en lignende sak i forrige semester, men denne gangen vil FoU-konsulenten vere tilstede for å orientere om planer og ideer til årets Forskningsdager. Hun ønsker også forslag til tema og presentasjonsformer (eks. foredrag, paneldebatt) som kan appellere til studentene. Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker 6

8 48-11/12 Endring av vedtektene for Studentprisen Sakshandsamar: Margrete Holøyen De to siste årene har Studenttinget delt ut Studentprisen, en pris på 7500 kroner, som deles ut til en student, eller fordeles på flere studenter ved Høgskolen i Volda. Prisen er ment for å fremme engasjement blant studentene. Vi ønsker å gjøre det samme i år, men vil starte en diskusjon på å forandre vedtektene. I dag står det at prisens vinner(e) skal offentliggjøres i mai, og at prisen skal deles ut på begynnelsen av høstsemesteret. Vi ønsker derimot at prisen skal deles ut mot slutten av vårsemesteret. Dette fordi det kan dreie seg om avgangsstudenter og/eller studenter som ønsker å utveksle det følgende semesteret, og dermed ikke kan være til stede for å motta prisen. Vil det i så fall være fornuftig å endre nominasjonsfristen, som i dag er satt til 15.april, til litt tidligere på året? Bør vi ha et eget arrangement, for slik å få fokus på selve prisen, i motsetning til at det blir en del av et annet arrangement? Vi ønsker og dele ut prisen i år, men har vi tid til å endre på vedtektene og framskynde datoene, eller bør vi vente til neste år? Se eksisterende vedtekter i vedlegg 1. 7

9 49-11/12 Val av jurymedlem til Studentprisen Sakshandsamar: Haakon Stensrud I juryen for Studentprisen sitter lederen av STiV, studiesjef og prorektor. I tillegg skal det oppnevnes en representant fra SfS-styret. Siden de tre nevnte er kvinner, bør det siste medlemmet være en mann. Styrets innstilling: Preben Moseid Forslag til vedtak: Preben Moseid skal representere SfS-styret i juryen for Studentprisen

10 50-11/12 Internasjonal aktivitet Sakshandsamar: Becky Bakr Dette semesteret har vi sett at stadig flere studentlag og organisasjoner har vært med på å inkludere de internasjonale studentene ved Høgskulen. Det er blitt tatt opp som forslag i STiV-styret at dette kan belønnes. På denne måten skaper vi kanskje mer motivasjon, vi gir god feedback til de som er med på å involvere de internasjonale og vi kan inspirere andre lag og organisasjoner til å gi den samme, gode innsatsen. Styret har diskutert rundt om oppmerksomheten bør gis i form av en konkurranse der en organisasjon/ et lag vinner en pris. Eller om alle som har vært med på å inkludere internasjonale studenter, skal få en oppmerksomhet. Videre blir spørsmålet hva denne oppmerksomheten skal være. Skal det være en pris, et dokument (diplom) osv. Fint om tinget kan komme med egne forslag og gi styret tilbakemelding på om ideen bør gjennomføres eller ei. Forslag til vedtak: Det gjøres ikke vedtak i diskusjonssaker 9

11 51-11/12 Høring til handlingsplan for internasjonalisering Sakshandsamar: Becky Bakr satt Styret for Høgskulen i Volda i møte i Ulsteinvik. Her ble det klart at styret ønsker at Høgskulen skal holde samme offensive satsing på internasjonalisering. På dette grunnlag utarbeidet leder for internasjonalt kontor et fremlegg til handlingsplan for årene Ut i fra dette fremlegget er det blitt utformet et forslag til handlingsplan. Internasjonalt kontor v/ leder Cecilie Wilhelmsen og internasjonalt utvalg v/leder Marie Nedregotten Sørbø ønsker tilbakemelding på den nye Handlingsplanen for internasjonalisering. STiV-styret ønsker at tinget skal se gjennom Handlingsplanen som ligger vedlagt, og komme med eventuelle tilbakemeldinger og kommentarer innen Se vedlegg 2. Forslag til vedtak: Styret vil utforme et svar til internasjonalt kontor utfra tilbakemeldingene fra Studenttinget. 10

12 52-11/12 Eventuelt Sakshandsamar: 11

13 Vedlegg: 1 Vedlegg til sak: 48 11/12 Endring av vedtekene for Studentprisen Sakshandsamar: Margrete Holøyen Studentprisen VEDTEKTER Prisen 1 Studentprisen vart oppretta etter vedtak i Studenttinget i Volda (STiV) den 24. februar Prisen er meint å skulle fremje engasjement blant studentar ved Høgskulen i Volda. 2 Studentprisen skal offentleggjerast i byrjinga av mai kvart år, og vert delt ut ved studiestart påfølgande semester. 3 Premien er på 7500 kroner og vert finansiert av Høgskulen i Volda. 4 Studentprisen kan gå til både einskildpersonar og grupper, og premien kan verte delt på fleire vinnarar. Prosess 5 Studentar og tilsette ved Høgskulen i Volda og tilsette ved Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS) kan nominere kandidatar til Studentprisen. 6 Framlegg til kandidatar må innehalde namn og kontaktinformasjon både for den som nominerer og den som vert nominert, samt ei grunngjeving for kvifor nettopp denne studenten/desse studentane bør få prisen. Frist for å nominere kandidatar er satt til 15.april 7 Leiar i STiV har det overordna ansvaret for Studentprisen. Vedkommande kallar inn til jurymøte så snart nominasjonsfristen er gått ut, set ein dato for sjølve utdelinga og overrekker prisen til vinnaren/vinnarane. 8 Juryen som skal velje ein vinnar/vinnarar blant dei nominerte, er samansett av leiar og nestleiar i STiV, prorektor og studiesjef ved Høgskulen i Volda, samt ein studentrepresentant frå styret til Studentsamskipnaden for Sunnmøre (SfS). Sistnemnde vert oppnemnd av STiV på første studenttingsmøte i vårsemesteret. 12

14 9 Namnet på vinnaren/vinnarane av Studentprisen må vere klart seinast ei veke før offentleggjeringa finn stad. 10 STiV-styret oppnemner erstattarar dersom ein eller fleire av jurymedlemene av ein eller annan grunn erklærer seg inhabile eller ikkje har høve til å møte opp. Nominerte 11 Den/dei nominerte skal vere eller ha vore student ved Høgskulen i Volda seinast for eit år sidan. 12 Alle studentar kan verte nominerte til Studentprisen dersom dei: har utmerka seg særskild gjennom arbeid for eit godt studentmiljø eller betre studiekvalitet har brukt mykje av fritida si på aktivitetar som fremjer studentvelferd har vore med på å starte opp nye positive studentaktivitetar har vore aktivt med på å fremje studiestaden som ein flott plass å studere Den nominerte må oppfylle minst eitt av desse kriteria. 13 Juryen avgjer kven av dei nominerte som har gjort seg mest fortent til prisen og kårar ein eller fleire vinnarar. Avgjerdsla er endeleg. Vedtekter 14 Vedtektene for Studentprisen er opne for endring ved to tredjedels fleirtal i Studenttinget Revidert

15 Vedlegg: 2 Vedlegg til sak: 49 11/12 Høring til handlingsplan for internasjonalisering Sakshandsamar: Becky Bakr HOVUDVISJON HØGSKULEN I VOLDA SKAL HA EIT UTSTRAKT INTERNASJONALT UTDANNINGSSAMARBEID SOM HAR HØG KVALITET, OG SOM MEDVERKAR TIL AUKA UTDANNINGSKVALITET. HOVUDMÅL 1: HVO si deltaking i det europeiske utdannings-, forskings- og innovasjonsområdet skal styrkast i planperioden Arbeide for ei systematisk kopling av utdanning, forsking og innovasjon i FoU-koord. Løpande det europeiske samarbeidet Avd. HVO skal søke deltaking i Erasmus Mundus programmet og delta i eit Avd program i perioden Det skal setjast av økonomisk og administrativ støtte for å utarbeide Leiing/avd. Snarast søknad til Erasmus Mundus-prosjekt HVO skal arbeide for å få fleire Intensive Programs minimum to kvart år Avd./int.kontor og gjerne innan ulike fagområde HVO skal auke samarbeidet innan Norden gjennom Nordic master program og Nordplus høgare utdanning Avd./int.kontor Løpande HVO sitt samarbeid med europeiske utdanningsinstitusjonar skjer gjennom bilaterale relasjonar og gjennom EU sine utdannings-, forskings- og innovasjonsprogram. Bologna-prosessen har vært førande for europeisk samarbeid og Noreg implementerte dei nye strukturane gjennom Kvalitetsreforma EU sitt program for livslang læring «Lifelong Learning Programme» går ut Det vert erstatta av eit utvida LLP Erasmus for all frå Erasmus Mundus støtter etablering av felles master-grader som blir tilbydd i samarbeid med fleire europeiske universitet der hovudmålet er å trekke til seg studentar frå heile verda. Det er stor prestisje knytt til Erasmus Mundus-gradane og Volda burde ha som mål å kome med i eit konsortium. Nordisk samarbeid har lange tradisjonar og Nordic Master Programme og Nordplus høgare utdanning er dei sentrale programma for nordisk utdanningssamarbeid og mobilitet innan Norden. HVO deltek i varierande grad innan Nordplus. HOVUDMÅL 2: HVO skal ta aktivt del i utviklinga av det felleseuropeiske forskingsområdet ERA (European Research Area), innovasjonsområdet EERA (European Education Research Ass.) og det felleseuropeiske utdanningsområdet EHEA (European Higher Education Area) og prøve å påverke innretninga av program og innspel for utdannings-, forskings- og innovasjonsarbeid i Europa 14

16 HVO skal delta i nasjonale og europeiske prosessar i utviklinga av det neste europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon Horizon 2020 med oppstart i 2014, og starte interne prosessar for å informere og mobilisere fagmiljøa ved HVO. HVO skal delta i nasjonale og europeiske prosessar i utviklinga av det neste felleseuropeiske utdanningsprogrammet som etterfølger LLP (Life Long Learning Programme) med oppstart i 2013, og setje i gang interne prosessar for å informere og mobilisere HVO s fagmiljø om programmet FoU, Avd FoU-koord./ Int.kontor/Avd I EU sin strategi for inneverande 10-årsperiode Europe 2020 er målet at 3 % av BNP skal investerast i forsking og innovasjon og realiseringa av ERA. Mykje av det internasjonale samarbeidet ved HVO, utanom studentutveksling, føregår mellom enkeltforskarar og faggrupper. Gjennom deltaking på internasjonale konferansar, workshops, seminar og møte kjem forskarar i kontakt med internasjonale fagmiljø. Dette bidreg både til kvalitet i vår eiga faglege verksemd og kjem studentane til gode. Det er ønskeleg at ein får betre kjennskap til kvarandre sitt arbeid på tvers av avdelingar. Det er også eit ønskje å opne opp for fleire gjesteforskarar og gjestelærarar til Volda. HOVUDMÅL 3 HVO skal oppretthalde minst same aktivitet knytt til solidariske samarbeidsprosjekt med partnarar i Afrika, Asia, Sør-Amerika Vidareutvikle og styrke solidariske utviklingsprosjekt i samarbeid med Avd./spes. Løpande Fredskorpset ASH/AMF Vedlikehalde og utvikle relasjonar på lærarnivå i forhold til Kvoteprogrammet Avd. Løpande ASH og tidlegare også AHL har hatt fleire prosjekt i samarbeid med m.a. Fredskorpset. Dette samarbeidet må utviklast og styrkast i perioden, og AMF er m.a. involvert i prosjekt i Kenya. Volda har 19 kvoteplassar der vi i hovudsak rekrutterer studentar frå afrikanske land, Russland og Moldova. Frå hausten 2012 skal vi ta imot to kvotestudentar frå Cuba, og vi vil gjerne utvide kvoteområdet vårt. Lærarutveksling er heilt sentralt i dette arbeidet. HOVUDMÅL 4: HVO skal samarbeide med næringslivet, med kulturinstitusjonar og kommunar i regionen for å medverke til at utviklinga i regionen blir meir internasjonal Auka innsats for å møte næringslivet i regionen sine behov for språk-, kultur- Avd./ KEV Løpande og religionskunnskap Utvikle praksisplassar i det lokale næringslivet for innreisande og utreisande Avd/VRI/ Snarast studentar Int.kontor Utnytte potensialet i VRI-prosjektet VRI/Avd. Løpande Ha arenaer der næringslivet får presentere sine behov for framtidig arbeidskraft karrieredagar for studentar ved HVO STIV/Avd. Haust

17 Vi kan bli betre på samarbeid med næringslivet i regionen vår, ikkje minst å gjere studentane våre kjende med det mangfaldige og internasjonale næringslivet vi har og all moglegheitene som ligg i framtidige jobbar i fylket vårt. HOVUDMÅL 5: HVO skal auke samarbeidet med institusjonar i utlandet Kvalitetssikre inngåtte avtalar med tanke på kvalitet og relevans. Styrke Avd./ Løpande samarbeidet i Europa, Nord-Amerika og Canada, Russland, India, Brasil, Kina og Kenya Int. kontor Alle HVO sine bachelor- og masterprogram skal identifisere eit minimum av Avd. Våren 2012 fem samarbeidsinstitusjonar som det blir inngått avtale med og som studentane innanfor studieprogrammet blir anbefalt å reise til Etablere avtalar med institusjonar som kan tilby masterprogram som våre Avd./ Løpande studentar kan nytte til påbygging Int.kontor Utvikle samarbeid på masternivå Avd. Løpande Utvikle tettare samarbeid med utvalde lærestadar med sikte på systematisk samarbeid om profesjons-utdanningane på BA- og MA-nivå, spesielt innan lærarutdanningane Avd./ Int.kontor Løpande HVO har bilaterale samarbeidsavtaler med rundt 150 institusjonar rundt om i verda. Nasjonalt er 10 land prioriterte som hovudsamarbeidsland for norsk forsking i Forskingsmeldinga. Det er Kina, Japan, Argentina, Chile, Russland, Sør-Afrika, USA og Canada. Nasjonalt og internasjonalt er det stor merksemd på asiatiske land som komande stormakter i den globale kunnskapsfellesskapen. Noreg har ein eigen Kina-strategi og det er sett av ikkje ubetydelege midlar til forskingssamarbeid mellom kinesiske og norske institusjonar. Eit anna viktig samarbeidsland i framtida er India. Her har HVO eit visst samarbeid, men vi vil i framtida truleg stå oss på å utvikle eksisterande samarbeid og utvikle nye. Utanom Europa som er USA og Canada er det viktigaste enkeltlandet for norsk internasjonalt forskings- og studie-samarbeid. HOVUDMÅL 6: HVO skal utvikle fleire emne på engelsk Alle bachelor- og masterprogram skal ha eit semestertilbod på engelsk Avd tilsvarande 15 stp. Av emne som i dag blir tilbydd på norsk skal fleire i komande periode tilbydast på engelsk. Dette gjeld t.d. emne i medieutdanningane våre. Undervisning på engelsk er også viktig for å gjere norsktalande studentar Avd. Hausten 2012/våren 2013 kjende med internasjonal terminologi. Studietilboda til utanlandske studentar bør leggast til rette for at dei også Avd. Løpande kan ta del i praksisaktivitetar og skuleovertaking Koordinere studietilboda i innhald og tid Avd. Int. kontor Før kvart semester Tilby engelskkurs for tilsette kvart år Leiinga Årleg 16

18 Talet på innreisande studentar er sterkt aukande, og våren 2012 har vi om lag 55 Erasmus-studentar og i underkant av 30 NUS-studentar. Trenden er at studentane blir i Volda lengre enn eitt semester. Dei fleste studentane (Erasmus) kjem frå Europa, men det er ønskelig å ha inn studentar frå m.a. land som Australia og Amerika/Canada til eit semesters utveksling. Dei internasjonale studentane tek i gjennomsnitt 32 studiepoeng. Skal vi auke talet på innreisande studentar er det avgjerande at vi etablerer fleire kurs på engelsk, og at fagleg tilsette i større grad enn no dreg på partnarbesøk for å gjere seg kjende med portefølje og nivå ved våre partnarinstitusjonar. HOVUDMÅL 7: Internasjonal mobilitet for studentar, tilsette og forskarar skal styrkast i perioden. Mobiliteten skal i større grad sjåast i samanheng med kopling av internasjonalt forskings- og utdanningssamarbeid. HVO skal auke talet på inn- og utreisande utvekslings- Avd./ studentar til minst 15 % Int. kontor Alle gradsstudia skal klargjere kvar i studieløpet studentane kan ha Avd. Snarast utveksling Aukande vekt på rettleiing om når, kvar og kva studentane innan kvart Avd. Løpande studieprogram kan/bør dra Betre infrastrukturen (rutinar og informasjon) knytt til praksis i utlandet, og Avd. Snarast etablere faste Erasmus praksisplassar Alle HVO s vitskapleg tilsette skal ha faglege utanlandsopphald Avd. Ressursar til internasjonalisering skal gjerast tilgjengelege ved avdelingane til Leiinga/Avd. Årleg støtte for faglege utanlandsopphald Innarbeide internasjonal aktivitet i arbeidsplanane Avd./leiinga Erasmus-stipenda skal utnyttast maksimalt og målretta Avd./Int.kont. Løpande Planar for internasjonalisering skal vere eit av kriteria ved søknad om vikarstipend eller forskingstermin Avd./FoUkoord. Arbeide for å betre erfaringsutveksling på tvers av fagmiljø når tilsette har vore ute på utvekslingsopphald Avd./int.kont. Jamlege infomøte Stortingmeldinga om Internasjonalisering i utdanningen slår fast at internasjonalisering skal gjelde alle studentar. 15 % er eit lite tal i forhold til ambisjonane i kvalitetsreforma. Til samanlikning legg NTNU opp til at så mange som 40 % av dei som tek ein grad skal reise ut på opphald av minst eitt semesters varigheit. Det er store ulikskapar mellom dei enkelte fagmiljø ved HVO når det gjeld utveksling. Så godt som samtlege journalistog animasjonsstudentar dreg ut, også relativt mange frå dei øvrige mediefaga og frå sosialfag. Frå AKF er mobiliteten dårleg, og det same gjeld for AHL. Her må det gjerast grep for både å legge betre til rette for utveksling og betre informasjonen. Vi har sett i gang ein prosess der vi identifiserer minimum fem utdanningsinstitusjonar på kvart bachelor-/master-program der vi tilrår studentane å reise. Dette krev ei sterkare involvering av fagmiljøa! HOVUDMÅL 8: HVO skal legge vekt på internasjonalisering heime Campus skal bere preg av at vi er internasjonalt orientert. Student- og Leiinga/avd./ Løpande arbeidsmiljøet skal gjenspegle at mange av studentane og dei tilsette har internasjonal bakgrunn Int.kontor Undervisninga skal vise til internasjonal forsking og litteratur Avd. Løpande 17

19 Vidareutvikle Pangaia, internasjonal dag og internasjonal klubb og legge til Int. kontor Løpande rette for integrering Jobbe tett mot Samskipnaden og STIV i forhold til bustad og integrering Int.kontor Løpande Det er ønskjeleg at ein legg vekt på internasjonal rekruttering og at ein i større grad enn i dag- viser til internasjonal forsking og litteratur i undervisninga. Med det aukande talet innreisande studentar er det utfordringar både knytt til logistikk og bustadar, men samarbeidet mellom HVO, STIV og Samskipnaden fungerer godt. HOVUDMÅL 9: Ressursar til internasjonalisering skal aukast Prosjektstilling internasjonalt kontor for oppdatering av Leiinga Våren 2014 nettsidene/vidareutvikling av informasjonsmateriale på engelsk brosjyrer og web-basert Samarbeide med utdanningsinstitusjonane i UH-Nett Vest om deltaking på EAIE-konferansane, NAFSA m.m. Avd./ Int.kontor Dublin sept Stillinga som trainee i Pangaia blir permanent Leiinga Styrke koordinatorleddet i avdelingane, ved større spreiing og involvering ved kvart institutt/seksjon Avd. Arbeidet med å oppdatere dei internasjonale nettsidene er godt i gang. Samarbeid med UH-Nett Vest om felles satsing på den største europeiske utdanningskonferansen EAIE i Dublin er også i gang. Det er kome fram ønskje om å styrke koordinatorleddet i avdelingane, ikkje nødvendigvis ved auka stillingsprosent, men med større kontakt mellom institutta/seksjonane. HOVUDMÅL 10: HVO skal arbeide aktivt for kvalitetssikring Søke om Diploma Supplement våren 2012 Studiedirektør Juni 2012 Auke fokus på informasjon på engelsk, både av studietilbod og annan viktig Infokont./Avd. Løpande informasjon Int. kontor Starte arbeidet med å gjere studiehandboka tilgjengeleg på engelsk på veven innan Infokont./Avd Det er løyvd satsingsmidlar til søknad om Diploma Supplement våren 2012 og studiedirektøren har hand om dette arbeidet. For våre eigne studentar, like mykje som dei internasjonale, er det viktig at studiehandboka blir omsett til engelsk. Dette for å betre å kunne forklare læringsinnhald- og utbyte når ein skal søke internasjonale jobbar og ikkje minst når ein skal søke mastergrad i utlandet. 18

Handlingsplan for internasjonalisering

Handlingsplan for internasjonalisering Handlingsplan for internasjonalisering - Hovudmål 1: HVO skal ta aktivt del i EU-programma for utdanning, forsking og innovasjon, samt nordiske og nasjonale satsingar knytt til internasjonaliseringsfeltet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2006-2008 HØGSKULEN I VOLDA Vedtatt i Styret for Høgskulen i Volda 27.10.06 sak 47/2006 INNLEIING Internasjonalisering er eit sentralt element i norsk utdanningspolitikk.

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 30.11.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28. mars 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Siri R. Jerndahl, Julie A. Lie Pau, Runa Røed (f.o.m.a

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 6. møte, 21.02.17 Sak 00-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING HØGSKULEN I VOLDA. Vedtatt av Styret for Høgskulen i Volda sak 20/09

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING HØGSKULEN I VOLDA. Vedtatt av Styret for Høgskulen i Volda sak 20/09 HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALISERING 2009-2011 HØGSKULEN I VOLDA Vedtatt av Styret for Høgskulen i Volda 04.06.09 sak 20/09 1 Innleiing Internasjonalisering er eit sentralt element i norsk utdanningspolitikk.

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 26.9.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 7. møte, 16.03.16. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.09.2011 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING AV DAGSORDEN...

Detaljer

Referat frå møte i Internasjonalt forum

Referat frå møte i Internasjonalt forum Referat frå møte i Internasjonalt forum Når: Tysdag 31.januar kl.12 Stad: Foss, stort møterom Til stades: Terje Bjelle, Bjarne Gjermundstad, Kari Thorsen, Åge Wiberg Bøyum, Ane Bergersen, Erik Kyrkjebø,

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 28.3.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir x. møte, dd.md.år Innhald Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter.

Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Profileringsseminaret 2011 Strategisk arbeid ved UiB: Rekruttering av internasjonale studenter. Hilde Haaland-Kramer Studieadministrativ avdeling, UiB Innhold Strategi rammer for rekruttering og profilering

Detaljer

Referat Studenttingmøte 2012/2013

Referat Studenttingmøte 2012/2013 Referat Studenttingmøte 2012/2013 Tid 27. februar 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AMF: Runa Røed (stemmerett t.o.m sak 47, sjå sak 47),

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 4. møte, 28.01.15. Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 29. januar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Sakliste til studenttingsmøtet

Sakliste til studenttingsmøtet Sakliste til studenttingsmøtet 19.04.17 Sak 61-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 62-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 63-16/17: Orienteringar... 5 Sak 64 16/17: Prøveperiode,

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 30. oktober 2013, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakliste til 7. møte, 29.03.17 Sak 48-16/17: Val av ordstyrar og teljekorps... 3 Sak 49-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 4 Sak 50-16/17: Godkjenning av sakliste og

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2015 Rullert av rektor pr. 15.01.15, jf. S-sak 63/14 vedtakspkt. 1 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby

Detaljer

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014

Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Studenttinget i Volda Tlf: 70075151 E-post: stiv@hivolda.no Nettstad: www.stivolda.no Protokoll Studenttingmøter 2013/2014 Tid 26. februar 2014, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd

MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd MØTEPROTOKOLL (revidert 13.05.16) Strategisk studienemnd Møtedato: 13.04.2016 kl. 14:30 Møtestad: BK 201 Arkivsak: 15/00520 Møtt: Jens Standal Groven Aud Folkestad Arne Myklebust Tormod Daae Smedsvig Carien

Detaljer

Studenttinget 2014/2015

Studenttinget 2014/2015 Studenttinget 2014/2015 Sakspapir 7. møte, 25.03.15 Sak 00-14/15: Konstituering... 2 Sak 01-14/15: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-14/15: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 30. november 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Siri R. Jerndahl, Julie A. L. Pau

Detaljer

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011

STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 STRATEGIPLAN HØGSKOLEN I ÅLESUND 2010-2011 INNHALD Strategiplan for Høgskolen i Ålesund 2010 2011 3: Innleiing 4: Visjon 5: Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon 6: Verdiane 7: Dei overordna måla 8-12:

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2011/2012

Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Referat Studenttingsmøte 2011/2012 Tid 28.september 2011, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Runa Røed, Becky Bakr (stemmerett til sak 07-11/12),

Detaljer

STRATEGISK PLAN

STRATEGISK PLAN STRATEGISK PLAN 2006-2010 Versjon 30.05.06 Innleiing Den strategiske planen til Høgskulen i Volda (HVO) inneheld mål og strategiar knytte til hovudoppgåvene til høgskulen: utdanning forskings- og utviklingsarbeid

Detaljer

Strategi Ny kunnskap ny praksis

Strategi Ny kunnskap ny praksis Strategi 2024 Ny kunnskap ny praksis Visjon og slagord Visjon Leverer kunnskap som løyser samfunnet sine utfordringar. Slagord Ny kunnskap ny praksis Verdiane våre Lærande I tett samspel med samfunns-

Detaljer

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten.

I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. Kapittel: 1 Paragraf: 1.1 A a) Organisasjonen heiter Studenttinget i Volda. Studenttinget skal skrivast med stor forbokstav. I forkortinga skal S, T og V vere store bokstavar, I skal vere liten. På engelsk

Detaljer

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte

Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Studenttinget 2016/2017 Referat ekstraordinært møte Tid Stad Til stades med stemmerett 12. oktober 2016 kl.16.00-17.20 BK 220 VIP AHL: Trym Nikolas Rimmen og Henny Elisabeth Sandvik AMF: Sindre Reinholt

Detaljer

Rådgjevarkonferansen 2009

Rådgjevarkonferansen 2009 Rådgjevarkonferansen 2009 Dei neste 15 min. Tørre facts om HSF Utfordringar for HSF HSF - ein attraktiv høgskule? Utdanningar ved HSF og spennande planar Ta med elevane på besøk til HSF! Tørre facts Høgskulen

Detaljer

Studenttinget 2011/2012

Studenttinget 2011/2012 Studenttinget 2011/2012 Sakspapir 25.1.2012 SAK: 00-11/12 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-11/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-11/12 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-11/12 GODKJENNING

Detaljer

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009

Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 1 av 5 Sakshandsamar Dykkar dato Dykkar referanse Rasmus Stokke, tlf 57 67 60 75 15.10.2009 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Regionalt samarbeid om utvikling av fireårig grunnskulelærarutdanning

Detaljer

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15

Studenttingsmøter 2014-15 Møteprotokoll nr 8/14-15 Møtedato 29.04.15 Tid 29. april 2015 kl 17.00 Stad Rokken, konferanserommet Til stades med stemmerett Til stades utan stemmerett AHL: Marie Havnsund, David Fiskaa, Maria Kaldhussæter AMF: Halvard Roald Kvamme, Jose Eduardo

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 28.11.2012 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

Studenttinget 2012/2013

Studenttinget 2012/2013 Studenttinget 2012/2013 Sakspapir 24.04.2013 SAK: 00-12/13 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-12/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-12/13 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-12/13 GODKJENNING

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark

Strategisk plan for Høgskolen i Telemark Strategisk plan for Høgskolen i Telemark 2010-2014 Rullering Framlegg frå rektor 26.02.14 I Verksemdsidéen Høgskolen i Telemark (HiT) skal oppfylle samfunnsoppdraget sitt ved å tilby utdannings-, forskings-

Detaljer

Avtale om gjennomføring av fusjon mellom

Avtale om gjennomføring av fusjon mellom Avtale om gjennomføring av fusjon mellom Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) og Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) 25.mai 2016 1 1. Bakgrunn 9. juni 2016 vedtok dei tre høgskulestyra

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Nytt program for internasjonalisering i lærarutdanninga Invitasjon til innspel og møte i Bergen 14. juni 2017

Nytt program for internasjonalisering i lærarutdanninga Invitasjon til innspel og møte i Bergen 14. juni 2017 Vår ref: 17/00505-1 Dykkar ref: Dato: 23.05.2017 Nytt program for internasjonalisering i lærarutdanninga Invitasjon til innspel og møte i Bergen 14. juni 2017 Senter for internasjonalisering av utdanning

Detaljer

Strategiplan for FoU

Strategiplan for FoU FoU Strategiplan for FoU 2008-2011 Vedteken av styret for HVO 24. april 2008 FoU ved HVO mål, faglege satsingsområde, kompetanseutvikling og tiltak 1 INNLEIING Arbeidet med strategiplan for FoU for perioden

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE

TRAINEE I SOGN OG FJORDANE TRAINEE I SOGN OG FJORDANE Prosjektplan for Framtidsfylket Trainee frå og med haust 2014 Framtidsfylket Trainee er den einaste fylkesdekkjande traineeordninga i landet for kandidatar med bachelor- eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Internasjonalisering. August 2013

Internasjonalisering. August 2013 1 Internasjonalisering 2 Internasjonal handlingsplan 2011 2014 Internasjonalisering skal integreres i all faglig aktivitet i alle NTNUs fagmiljøer Internasjonalisering er et virkemiddel for å oppnå kvalitet

Detaljer

Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010

Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010 Strategisk plan Institutt for framandspråk 2008 2010 Forord Institutt for framandspråk (IF) vart oppretta 01.08.2007. Instituttet har ein administrasjon på 13 tilsette og om lag 115 vitskapleg tilsette

Detaljer

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane

Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Forventningar til og utfordringar for nettlærarane Jostein Tvedte, Høgskulen Stord/Haugesund = nettlærar sidan starten (JITOL/NITOL) = seksjonsleiar for IKT i avd. for LU =medlem av styret i HSH Kven er

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng

Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Høgskolen i Bergen Bachelorstudium: Barnehagelærarutdanning med vekt på Kunst, kultur og kreativitet 180 studiepoeng Innleiing Barnehagelærarutdanning er ei treårig forskningsbasert, profesjonsretta og

Detaljer

Presentasjon av Erasmus+ programmet

Presentasjon av Erasmus+ programmet UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETETS UTDANNINGSUTVALG Sak 38/13 Presentasjon av Erasmus+ programmet Notat fra Studieadministrativ avdeling Drøftingssak 1 Notat Til: Universitetets utdanningsutvalg Fra:

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Protokoll frå studenttingsmøtet

Protokoll frå studenttingsmøtet Protokoll frå studenttingsmøtet 19.04.17 Tid 19. april 2017 kl 16.30 Stad Strøm 243 Til stades med stemmerett: AHL: Trym Nikolas Rimmen (H), Nikolai Bjørnevik Flisnes (H), AKF: Herman Bjørneset Jensen

Detaljer

Strategi 2016 2020 Høgskolen i Bergen. Samspel i kunnskapsfronten. Sak 18 15/16 Vedlegg 6

<forside> Strategi 2016 2020 Høgskolen i Bergen. Samspel i kunnskapsfronten. Sak 18 15/16 Vedlegg 6 Strategi 2016 2020 Høgskolen i Bergen Samspel i kunnskapsfronten Strategi 2016 2020 Strategien «Samspel i kunnskapsfronten» viser kor Høgskolen i Bergen er i dag, kven vi er, kor vi

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer

Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Prosjektplan Felles internasjonalt kontor for Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Lillehammer Innhold: 1. MÅL OG RAMMER...2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Prosjektmål... 3 1.3. Rammer... 3 2. OMFANG OG AVGRENSING...4

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Læringsmiljøutvalet REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28. september

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018

Regional samhandling. Statleg leiargruppe Januar 2018 Regional samhandling Statleg leiargruppe Januar 2018 + + Høgskulen på Vestlandet 1. januar 2017 slo Høgskulen i Sogn og Fjordane, Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund seg saman til Høgskulen

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu

INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016. www.hivolda.no/glu INFORMASJONSHEFTE GRUNNSKULELÆRARUTDANNINGANE HØGSKULEN I VOLDA STUDIEA RET 2015 2016 www.hivolda.no/glu 1 2 Innhald Tid til studiar og undervising... 4 Frammøte... 4 Arbeidskrav, eksamen og progresjon

Detaljer

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar

SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar. SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar SAIH sin strategi for inkludering av akademikarar 1 1. Innleiing 1.1. Akademikarar i SAIH SAIH blei stifta i 1961 av norske studentar og akademikarar. Ein ønskja ein organisasjon for studentar og akademikarar

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland

Opplæring i kinesisk språk (mandarin) i den vidaregåande skulen i Hordaland HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201103360-4 Arkivnr. 522 Saksh. Alver, Inge Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 13.11.2012-14.11.2012 Opplæring i kinesisk språk (mandarin)

Detaljer

Kvalitet er målet med alt

Kvalitet er målet med alt Kvalitet er målet med alt Kva er utdanningskvalitet? «NSO mener studiekvalitet kan defineres som i hvilken grad utdanningsinstitusjonene legger til rette for og arbeider med at alle aspekter av studiet

Detaljer

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30

MØTEBOK. Læringsmiljøutvalet. Sakskart. Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 MØTEBOK Læringsmiljøutvalet Møtestad: Møterom 2020, Høgskulebygget : 26.11.2014 Tidspunkt: 12:30-14:30 Til stades: Thomas Nybø, Annicken Lindseth, Heidi Sofie Gommerud, Aud Marie Stundal, Wenche Fjørtoft,

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST

HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST HANDLINGSPLAN FOR INTERNASJONALT SAMARBEID VED HiST 2006-2007 Innledning Internasjonalisering er en av hovedpilarene i Bologna-prosessen, som Norge har forpliktet seg til å følge opp. I Kvalitetsreformen

Detaljer

Studenttinget 2016/2017

Studenttinget 2016/2017 Studenttinget 2016/2017 Sakspapir ekstraordinært møte, 12.10.16. Sak 00-16/17: Konstituering... 2 Sak 01-16/17: Godkjenning av innkalling og referat... 3 Sak 02-16/17: Godkjenning av sakliste og dagsorden...

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 26.2.2014 SAK: 00-13/14 KONSTITUERING... 2 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 3 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE OG DAGSORDEN... 4 SAK: 03-13/14

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 28. november 2012, klokka 17.00 Stad Rokken, konferanseromet Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett AMF: Runa Røed, Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen

Detaljer

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering

FoU ved HVO faglege satsingsområde. Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering FoU ved HVO faglege satsingsområde Personleg kompetansebygging, regional forankring og nasjonal akkreditering Innstilling frå Forskingsutvalet Volda, 28.05.04 Innleiing Forskingsutvalet oppnemnde i møte

Detaljer

Rektor Per Halse, leiar Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Høgskulelektor Jorunn Aske

Rektor Per Halse, leiar Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Høgskulelektor Jorunn Aske R4AHOGSKULEN I VOLDA Styret IBoks 500 I 6101 Volda I Norway I T: 70 07 50 00 I F: 70 07 50 51 I IE: postmottak@hivoida.no I www.hivolda.no I Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 06/2012 19. OKTOBER 2012 STYREMØTE

Detaljer

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28.

Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar Vedteke av LMU 28. Læringsmiljøutvalet RETNINGSLINJER LÆRINGSMILJØUTVALET VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Workshop Universitetet i Stavanger. Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016

Workshop Universitetet i Stavanger. Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016 Workshop Universitetet i Stavanger Seniorrådgiver Frank Moe Stavanger 7. desember 2016 Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Grunnlagt 1991 som et kontor i Universitetsrådet Etablert som statlig

Detaljer

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015

Internasjonalisering det nasjonale perspektivet. Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Internasjonalisering det nasjonale perspektivet Gro Tjore Kristin Amundsen SIU 29.04.2015 Kva skal vi snakke om: 1. Litt om SIU 2. Mål for internasjonalisering av høgare utdanning i Norge 3. Har vi det

Detaljer

Studenttinget 2015/2016

Studenttinget 2015/2016 Studenttinget 2015/2016 Sakspapir 1. møte, 30.09.15. Sak 00-15/16: Konstituering... 2 Sak 01-15/16: Godkjenning av innkalling... 3 Sak 02-15/16: Godkjenning av sakliste og dagsorden... 4 Sak 03-15/16:

Detaljer

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge

Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Sak L09-15 Vedtektsendringer Vedlegg 1: Vedtekter med forslag til endringer Vedtekter for Oikos - Økologisk Norge Med endringer vedtatt av landsmøtet på Bjerkem, mars 2014 og forslag til endringer fra

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærleik til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærleik til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærleik til kunnskap Vedteken av styret i HiNT 7. juni 2012 2 HiNTs rolle og eigenart (Foto: Simon Aldra) Samfunnsoppdraget til Høgskolen i Nord-Trøndelag er å utdanne

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer verksemda til organisasjonen. 1 Innhald DEL 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP... 3 1 Formål... 3 2 Medlemskap... 3 DEL 2 STYRINGSSTRUKTUR...

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND

SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Kriterier fou 1 av 5 SØKNADSKRITERIER FOR TILDELING AV INSTITUSJONELLE FOU STIPEND Det vert lyst ut fou stipend i kategoriane: 1.Lektorstipend for opprykk til førstelektor Forskarstipend for nykvalifiserte

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE

ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE ORGANISATORISK PLATTFORM FOR UNGE VENSTRE 2016-2019 INNLEIING Organisatorisk plattform er vedteken av Unge Venstres landsmøte 2015 og gjeld for perioden 2016-2019. Det er berre landsmøte som i perioden

Detaljer