Strategiplan Sjukehusapoteka Vest HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF"

Transkript

1 Strategiplan Sjukehusapoteka Vest HF utkast Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 1

2 INNHALD INNHALD...2 FORORD BAKGRUNN OG INNLEIING UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER FOR SJUKEHUSAPOTEKA VEST DEMOGRAFI, SJUKDOMSBILETE OG BEHOV FOR TENESTENE TIL SJUKEHUSAPOTEKA VEST SAMHANDLING RUNDT HEILSKAPLEGE HELSETENESTER PASIENTTRYGGLEIK, KVALITET OG KOMPETANSE LEGEMIDDELØKONOMI, FORSYNING OG BEREDSKAP FINANSIELL KRAFT OG ØKONOMISK HANDLEFRIDOM VISJON, VERDIAR OG MÅL FOR SJUKEHUSAPOTEKA VEST SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL LEVERE TRYGGE OG NÆRE TENESTER SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL HA HEILSKAPLEGE PROSESSAR OG EFFEKTIV RESSURSBRUK SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL VERE EIN FRAMTIDSRETTA KOMPETANSEORGANISASJON VEGEN VIDARE...14 Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 2

3 FORORD Sjukehusapoteka Vest HF etablerte i 2008 ein strategiplan for perioden Sjølv om denne planperioden enno ikkje er avslutta, ser vi alt no eit Helse Vest som har tydeleg betre allokering av ressursar dit dei tener pasientane best. Vi ser eit langt tydelegare bilete av Sjukehusapoteka Vest si rolle som bidragsytar til at helseregionen skal nå sine overordna målsetjingar. Samstundes er Helse Vest godt i gang med revidering av Helse2020. Samla sett har dette ført til at Sjukehusapoteka Vest alt no fann tida rett til å gjere ei grundig revidering av den etablerte strategiplanen. Arbeidet med revidering av strategiplanen har vore organisert breitt, med deltaking både frå føretaksleiing, tilsetterepresentant og styret. Resultatet byggjer på ein grundig analyse av det samla utfordrings og moglegheitsbiletet som Sjukehusapoteka Vest synast å stå ovafor dei næraste åra. Dette biletet syner blant anna aukande kompleksitet i legemiddelbehandling, legemiddelhandtering og legemiddelproduksjon. Dette stiller høge krav til teknologi, kompetanse og organisering i sjukehusapoteka. Strategiplanen er utarbeidd nettopp med tanke på å sikre at verksemda ligg i forkant av den utviklinga vi meiner å sjå, slik at Sjukehusapoteka Vest leverer dei riktige tenestene til sjukehusføretaka. Mål og ønskje med Strategiplanen er at den skal vise Sjukehusapoteka Vest si sentrale rolle i behandlingskjeda endå tydelegare både for dei tilsette, kundane og pasientane, og korleis Sjukehusapoteka Vest kan vere med å bidra til kontinuerleg betring av helsetenestetilbod og pasienttryggleik i Helse Vest. Internt skal dokumentet bli brukt som reiskap for kontinuerleg identifisering og prioritering av tiltak, slik at vi sikrar at alle aktivitetar understøtter dei mål og strategiar som vi har fastlagt for planperioden. Takk til alle som har vore med og gitt gode bidrag til dette arbeidet, og lukke til i arbeidet med å sette strategiplanen ut i livet. Bergen Ragnhild Osmundsen Styreleiar Jannicke Daae Tønjum Administrerande direktør Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 3

4 1 BAKGRUNN OG INNLEIING Føremålet med revisjonen av strategiplanen for Sjukehusapoteka Vest har vore å sikre ei god forståing av det samla moglegheits og utfordringsbiletet for Helse Vest og dermed også for Sjukehusapoteka Vest (sjå kapittel 3), og ut frå ei slik forståing leggje strategiar og prioritere tiltak for å møte desse moglegheitene og utfordringane. Arbeidet med utarbeiding av strategiar og tiltaksområde har vore lagt parallelt med det regionale arbeidet med å revidere overordna strategiplan, Helse Sistnemnde er gitt rikeleg høve til å sikre at strategiar og aktivitetar hos vår eigar Helse Vest RHF er lagt som premiss for dei strategiar og tiltak som Sjukehusapoteka Vest skal arbeide med i høve til kommande planperiode. Visjon, verdiar og overordna mål for helseregionen i Helse2020 er vedtatt og haldne fast inn i ny planperiode. Som ein integrert del av føretaksgruppa står desse dermed også fast for Sjukehusapoteka Vest. Sjukehusapoteka Vest har berre gjort mindre språklege justeringar på desse, slik at dei skal gi full meining for vår aktivitet (sjå kapittel 4). Helse Vest sine overordna mål er: Å levere trygge og nære tenester Å ha heilskaplege prosessar og effektiv bruk av ressursar Å vere ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Desse overordna måla (noko omskrive) tener med andre ord også som retning for våre strategiar og tiltak, noko som kjem tydeleg fram i kapitla 5, 6 og 7 i dette dokumentet. Når Sjukehusapoteka Vest skal sikre gjennomføring av strategiane i den daglege verksemda må også det årlege styringsdokumentet som vi tar i mot frå Helse Vest bli trekt inn, samt årsbudsjett og langtidsbudsjettet for verksemda. Implementering av strategien er omtalt i kapittel 8. Forholdet mellom Helse Vest sitt samla utfordringsbilete, overordna løysingstilnærmingar og operasjonalisering hos Sjukehusapoteka Vest kan illustrerast slik: Visjon og mål Ka Strategi og handlingsplan Ka Strategiplan for HF a HF Strategi for Sjukehusapoteka Vest byggjer opp omkring den visjon, mål og overordna strategi for Helse Vest RHF Som eit overordna og leiande prinsipp har arbeidet med Strategiplan lagt til grunn at alle aktivitetar og alle prioriteringar i Sjukehusapoteka Vest skal understøtte Helse Vest sine overordna mål, og bidra til kvalitativ og/ eller økonomisk meirverdi i sjukehusføretaka. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 4

5 2 FRAMTIDSBILETE SJUKEHUSAPOTEKA VEST Gjennom det innleiande analysearbeidet av Sjukehusapoteka Vest sine styrker, svakheiter, moglegheiter og truslar, samt analyse av eksterne drivarar, har følgjande utviklingstrekk utkrystallisert seg: Pasientane blir eldre, og sjukdomsbiletet blir meir samansett Både frå eit pasientperspektiv og i eit samfunnsøkonomisk perspektiv vil det vere krav til heilskaplege helsetenester med samhandling mellom faggrupper og nivå i helsetenesta. Pasienttryggleik står i aukande grad på agendaen og vil bli ein pådrivar for effektive og sikre system i heile verdikjeda frå leverandør til pasient. Forsking og utvikling vil i større grad vere koordinert mellom fagmiljø og i større grad vere målstyrt med fokus på prioriterte pasientgrupper og diagnosar. Fokus på kostnadar og effektivitet blir stadig viktigare og vil vere ein pådrivar for nye teknologi og logistikkløysingar, medrekna automatisering og auka bruk av elektronisk samhandling. Nye og dyre behandlingsformer tvingar fram eit særskilt fokus på kostnadar og prioritering av behandlingsformer/ pasientgrupper. Sannsyn for endra politiske rammevilkår som kan gi nye moglegheiter og tilsvarande utfordringar for aktørane i legemiddelforsyninga: Leverandør/ grossist, apotek og sjukehus/ kundar. Nasjonalt samarbeid i helsesektoren har vore i sterk utvikling alt i nokre år, og denne utviklinga vil halde fram. Analysearbeidet har gitt Sjukehusapoteka Vest eit godt bilete av dei utfordringar og moglegheiter som organisasjonen står overfor i planperioden. Den har også vist oss at Sjukehusapoteka Vest sine utfordingar og moglegheiter avviker ein del frå sjukehusføretaka sine, samstundes som Sjukehusapoteka Vest sine mål og strategiar er tett knytte til dei val som sjukehusføretaka tar. Dei viktigaste og mest framtredande utfordringane og moglegheitene for Sjukehusapoteka Vest i den komande planperioden er trekt fram under Demografi, sjukdomsbilete og behov for tenestene til Sjukehusapoteka Vest Som ein følgje av endringar i demografi og sjukdomsbilete forventar apoteka at befolkninga og helseføretaka vil stille andre krav og etterspørje andre typar tenester frå apotekføretaket. Til dømes vil auka levealder føre til at ein stadig større del av befolkninga vil pådra seg kroniske sjukdommar. Samtidig veit ein at stadig fleire kronikarar får forlenga levealder fordi dei kan leve lengre med sjukdommen enn før, gjennom eigen livsførsel og medisinsk behandling. Denne utviklinga er mellom anna venta å gi auka etterspørsel etter spesialisert legemiddelbehandling. Apoteka forventar at endringa vil gi utvida etterspørsel etter rådgjeving som er knytt til rett bruk av legemiddel, mellom anna grunna utvikling i retning av meir individualisert behandling. På same tid gir betra tilgang til helsefagleg informasjon og auka medvit knytt til eiga helse i befolkninga eit auka krav til kompetansen i sjukehusapoteka, særleg innafor apoteka si publikumsretta verksemd. Apoteka ønskjer vidare å støtte opp under nasjonale/ regionale kompetansesenter som blir lagt til sjukehusføretaka i helseregionen. Fleire slike sentra er alt etablert eller er under etablering: Nettverk legemiddel til barn Kompetansesenter lindrande behandling Eldremedisin og samhandling Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 5

6 Sjukehusapoteka Vest skal i perioden støtte opp om Helse Vest sine overordna satsingsområde innafor dei ulike fagområda; barn og unge, tverrfagleg spesialisert rusbehandling, eldre og psykiatri. Satsinga på desse ulike pasientgruppene krev ei stor bredde i apotekas fagkunnskap og tenester. Apoteka skal understøtte satsinga frå Helse Vest gjennom å arbeide systematisk saman med sjukehusføretaka for å betre pasienttryggleik knytt til behandlingskjeda for legemiddel. Til dømes reknar ein internasjonalt at for gruppa av eldre pasientar er feil foreskriving, administrasjon av eller samhandling om legemiddel ei av dei hyppigaste årsakene til pasientskade hos eldre pasientar. Statistikk frå Helsetilsynet sin meldesentral syner at 27 prosent av innrapporterte hendingar er legemiddelrelaterte, og indikerer såleis at det er et stort forbetringspotensial på området. Eldre er i seg sjølve ei aukande pasientgruppe, noko som vil krevje auka merksemd på kombinasjonar av fleire legemiddel (polyfarmasi) og samansette sjukdomsbilete. Dette og andre satsingsområde krev at Sjukehusapoteka Vest systematisk utviklar og held vedlike høgt spesialisert kunnskap innafor ulike delar av legemiddelområdet Samhandling rundt heilskapelege helsetenester Saumlause og godt koordinerte helsetenester skal sikre at relevant informasjon om pasienten er tilgjengeleg der pasienten skal bli behandla. Det er ønskjeleg at behandling og tenester vert gitt på så lågt nivå i behandlingskjeda som mogleg. Dette for å sikre rask hjelp, samtidig som dette gir ein samfunnsøkonomisk gevinst. Sjukehusapoteka Vest har eit nært samarbeid med sjukehusføretaka i Helse Vest. Dei fire sjukehusapoteka er lokaliserte i direkte tilknyting til dei fire sjukehusføretaka. Dette gir høve for nært samarbeid og bidrag til trygge og nære tenester for både pasient og sjukehusføretak. Sjukehusapoteka Vest har samarbeid med fleire kommunar i regionen via leveranse av farmasifaglege tenester og forskingsprosjekt knytt til legemiddelbruk. Ved vårt tette samarbeid både med sjukehusa og kommunane kan Sjukehusapoteka Vest vere ein sterk bidragsytar ved realiseringa av samhandlingsreforma, og vi representerer ein kompetanse som vi må synleggjere, utvikle og utnytte betre. Sjukehusapoteka Vest har ei viktig rolle òg for dei pasientane som skal bruke legemiddel i heimen. Informasjonen vi gir til pasientane i sjukehusavdelingar, i kommunehelsetenesta og i publikumsavdelingane våre ruster pasientane til best mogleg legemiddelbruk i heimen. Jo betre pasientane forstår og kan ivareta eigen legemiddelbruk, dess mindre er sjansen for at pasientane returnerer til sjukehuset på grunn av feil legemiddelbruk. Sjukehusapoteka Vest støtter med dette Helse Vest sine mål om i større grad å førebygge, i staden for å behandle i etterkant. Publikumsavdelingane er lokalisert sentralt i dei fire største sjukehusa. Desse skal vere føretrekte apotek for pasientar som har fått sjukehusbehandling ved desse sjukehusa. Dette som følgje av godt samarbeid med sjukehusavdelingane og høg kvalitet på tilbodet Pasienttryggleik, kvalitet og kompetanse Dei siste åra har fokuset på pasienttryggleik auka i alle delar av helsevesenet. Dette er ein følgje av føringar frå myndigheitene, internasjonale trendar og ei rekkje medieoppslag om sviktande tryggleikskultur. Helsemyndigheitene prioriterer pasienttryggleik mellom anna med kampanjen I trygge hender, leia av Kunnskapssenteret i Helsedirektoratet. Sjukehusapoteka i landet spelar ei sentral rolle i å unngå uheldige hendingar på sjukehusa, sidan desse ofte skjer i samband med legemiddelhandtering. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 6

7 Kvalitetsfokuset til Sjukehusapoteka Vest er samanfallande med det strategiske initiativet i Helse Vest kalla Legemiddel og pasienttryggleik (LOP prosjektet). Prosjektet er eit tverrfagleg samarbeidsprosjekt og har skisserte aktivitetar fram til 2015 med desse prioriterte hovudtiltaka: God legemiddelanamnese Elektronisk forordning av legemiddel og kliniske system for avgjerdsstøtte Legemiddelforsyning basert på mest mogleg bruk av o eindosepakka legemidlar o strekkode ved administrasjon til pasient o oppbevaring i og distribusjon av legemiddel via elektroniske legemiddelkabinett Auka bruk av farmasøytisk rådgjeving Rådgjevingstenester som er knytt til riktig handtering og bruk av legemiddel står sentralt i strategien til Sjukehusapoteka Vest. Sjukehusapoteka Vest ønskjer særleg å bidra til god pasienttryggleik gjennom utvikling av rådgjeving til dei kliniske avdelingane i helseføretaka. Forsking er eit relativt nytt satsingsområde i Sjukehusapoteka Vest. Gjennom forsking og publisering av artiklar kan Sjukehusapoteka Vest auke sin faglege legitimitet i dei kliniske miljøa dei bruker. Sjukehusapoteka Vest har definert ein forskingsstrategi med særskilt fokus på legemiddel og pasienttryggleik, klinisk farmasi, utskrivingsstudiar, galenisk farmasi og legemiddelproduksjon. Det bør til ei kvar tid ikkje vere meir enn 2 3 prioriterte områder, og berre eitt forskingsprosjekt bør initierast årleg. I denne strategiperioden er det naturleg å fokusere på forsking på pasienttryggleik knytt opp mot LOP prosjektet. Forskinga i Sjukehusapoteka Vest skal fremje tverrfagleg samarbeid, helst som tilpassa delprosjekt av større prosjekt i helseføretaka. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 7

8 Sjukehusapoteka Vest er ein kompetanseorganisasjon, og medarbeidarane er vår viktigaste ressurs. Involvering av medarbeidarar, tillitsvalde og verneombod i utviklings og endingsprosessar er ein føresetnad for ein endringsvillig organisasjon. Konkurransen om dyktige farmasøytar og apotekteknikarar er stor, og det er avgjerande at vi blir oppfatta som ein attraktiv arbeidsgjevar som kan behalde og utvikle våre medarbeidarar. For å få til dette må vi få fram dei moglegheiter som finnast i organisasjonen mellom anna for forsking og leiaroppgåver. Eit godt arbeidsmiljø er ein viktig faktor for god rekruttering. Med bakgrunn i desse utfordringane satsar Sjukehusapoteka Vest på eit sterkare samarbeid med universitet og høgskular. Utplasserte masterstudentar i organisasjonen er ei prioritert gruppe for rekruttering og er også ein ressurs i vårt utviklingsarbeid Legemiddeløkonomi, forsyning og beredskap Ei venta utflating av bevillingar til spesialisthelsetenesta saman med stadig utvida medisinske og teknologiske moglegheiter i behandling vil i tida framover stille strenge krav til kostnadsreduksjon og nye arbeidsformer i heile behandlingskjeda. Legemiddel er ein vesentleg innsatsfaktor i pasientbehandlinga, og Sjukehusapoteka Vest er den største enkeltståande leverandøren til Helse Vest. Det blir derfor vesentleg at sjukehusføretaka i endå sterkare grad framover nyttar Sjukehusapoteka Vest som ein av sine strategiske verktøy til kostnadsstyring. Med Sjukehusapoteka Vest sin kompetanse på innkjøp/ logistikkløysingar og beredskap i kombinasjon med kompetanse på riktig og kostnadseffektiv legemiddelbruk, kan dette gjerast utan at det går på kostnad av pasienttryggleiken. Moglegheitsområde for ytterlegare kostnadsreduksjon og meirverdi i sjukehusføretaka er: Auka bruk av rådgjeving til helsepersonell og pasientar rundt riktig og kostnadseffektiv legemiddelbruk. Endå betre styringsinformasjon med fokus på legemiddeløkonomi, god legemiddelstatistikk og fokus på dei mest kostnadsdrivande legemidla Vidareutvikling av effektiv forsyning/ logistikk (eksempel: til dømes apotekstyrt legemiddellager). Effektiv produksjon på rett stad Riktig nivå på beredskap Ta i bruk tilgjengelege IKT løysingar (til dømes elektronisk resept/ legemiddelautomatar ) Vidareutvikle nasjonalt samarbeid (LIS, grossistanbod, beredskap) Grossistanbod og tett oppfølging av avtaler (85 90 % av varene kjem frå felles grossist nasjonalt). Sjukehusapoteka som detaljistledd er integrert med sjukehusføretaka som kundar. Dette gir oss samla ein betre moglegheit til å sikre gevinstar for helseføretaka, og at rabattar gis uavkorta vidare til sjukehusføretaka. Prismodellar som gir insentiv til effektivisering både i sjukehusapotek og sjukehusføretak Finansiell styrke og økonomisk handlefridom Behovet for auka effektivitet vil krevje investeringar i nye teknologi og logistikkløysingar, medrekna automatisering. Sikker pasientbehandling og kostnadseffektiv legemiddelhandtering i verdikjeda frå leverandør til pasient, vil likeeins krevje investeringar i elektronisk samhandling med sjukehusa. Auka krav til kvalitet i produksjonsmiljøet for produksjon av legemiddel vil og krevje investeringar i bygningsmessige tilpassingar og teknisk utstyr. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 8

9 For å kunne gjennomføre desse investeringane, er det naudsynt å ha tilstrekkeleg finansiell styrke. Sjukehusapoteka Vest skal sjølv stå for finansiering av sine investeringar. Dette skal skje ved at Sjukehusapoteka Vest sikrar tilstrekkeleg kontantstraum frå drifta. Dette set krav til ei sunn økonomisk drift, med høg produktivitet, prioritering av dei samla ressursane og god økonomistyring. Sjukehusapoteka Vest sine prismodellar overfor helseføretaka er utvikla i dialog med desse. Endringar i verdikjeda, teknologi og varestruktur vil krevje tilsvarande tilpassing av prismodellane. Målet er å ha prismodellar som skaper effektiv verdikjede og drift både i Sjukehusapoteka Vest og i sjukehusa. Sjukehusapoteka Vest har spart opp midlar dei siste åra for å ha finansiell styrke til å møte behov for investeringar både i produksjonsanlegg og i teknologi. Dette gir Sjukehusapoteka Vest relativ god finansiell styrke til dei krav til investering som kjem som følgje av strategiplanen. Tidligare oppsparte midlar vil likevel ikkje være fullt ut dekkande for alle dei investeringar som kunne vere ønskeleg, så Sjukehusapoteka Vest må prioritere sine investeringar i eit samarbeid med sjukehusføretaka. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 9

10 3 VISJON, VERDIAR OG MÅL FOR SJUKEHUSAPOTEKA VEST Sjukehusapoteka Vest HF sitt føremål er å levere legemiddel og farmasifaglege tenester som til ein kvar tid understøtter pasientbehandlinga optimalt, sikrar pasienttryggleik og skaper meirverdi til sjukehusføretaka både økonomisk og ved betra kvalitet. Dette gjer vi gjennom å vere ein strategisk partnar for sjukehusføretaka. For oss betyr det å vere ein strategisk partnar at vi jobbar under same visjon, verdiar og overordna mål som dei andre helseføretaka, og at vi gjennom dette reinvesterer kontantstraumen vår i tiltak som tener begge partar. Under felles visjon med Helse Vest RHF, om å fremje helse og livskvalitet, skal Sjukehusapoteket Vest HF levere produkt og tenester som er bygd på våre verdiar: Respekt i møte med kunde og pasient Vi forstår behovet til våre kundar og pasientar, kommuniserer klart og held det vi lovar. Kvalitet i prosess og resultat Gjennom kvalitetssikra prosessar og metodar, samt kontinuerleg kompetansebygging, skaper vi betring for kunde og pasient. Tryggleik for tilgang og kompetanse Vare og tenesteutval, beredskapsnivå og fokusområde for kompetansebygging skjer i tett samarbeid med kundane våre. Sjukehusapoteka Vest sine overordna mål for planperioden er: Sjukehusapoteka Vest skal levere trygge og nære tenester Legemiddelforsyninga og rådgjevinga vår skal understøtte pasientbehandlinga, auke pasienttryggleiken og gje sjukehusføretaka kvalitativ og økonomisk meirverdi. Sjukehusapoteka Vest skal ha heilskaplege prosessar og effektiv ressursbruk Sjukehusapoteka Vest skal kontinuerleg forbetre legemiddelforsyninga og tenesteleveransane gjennom nytenking og optimal disponering av kapital, infrastruktur, teknologi og medarbeidarar. Sjukehusapoteka Vest skal vere ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Vi skal vere ein attraktiv, kundeorientert og fleksibel organisasjon ved å nytte kompetansen til medarbeidarane optimalt, samt vidareutvikle og rekruttere riktig kompetanse. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 10

11 4 SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL LEVERE TRYGGE OG NÆRE TENESTER Legemiddelforsyninga og rådgjevinga vår skal understøtte pasientbehandlinga, auke pasienttryggleiken og gi sjukehusføretaka kvalitativ og økonomisk meirverdi. Strategi 4.1: Vi skal samarbeide tett med sjukehusføretaka for å utvikle, felles løysingar som set tryggleiken til pasientar i fokus Strategi 4.2: Vi skal vere ein leiande leverandør av varer og farmasifaglege tenester der spesialisthelsetenesta er tilstades. Strategi 4.3: Vårt arbeid med kvalitetsforbetring i legemiddelhandteringa skal betra totaløkonomi i sjukehusføretaka Delta aktivt i kvalitets og pasienttryggleikssatsinga til Helse Vest og foreslå forbetringstiltak (LOP prosjektet) Understøtte pasientbehandling i HF gjennom å tilby rett farmasifagleg kompetanse og robuste fagmiljø Etabler og følgje opp tiltak for å redusere feilmedisinering under opphald og ved utskriving frå sjukehus Vidareutvikle vare og tenestespekter i alle våre avdelingar for å sikre rett legemiddelbruk i heile behandlingskjeda. Handle i forhold til intensjonar i samhandlingsreforma, til dømes gjennom leveranse av farmasifaglege tenester til kommunehelsetenesta. Nytte kundemøte, kundeundersøkingar og brukarutval til kontinuerleg forbetring av kvalitet på våre vare og tenesteleveransar. Aktivt bidra til riktig nivå på beredskap av legemiddel i Helse Vest Nytte indikatorar som synleggjer korleis vi tilfører kunden økonomisk og kvalitativ meirverdi Legge til rette for elektronisk bestilling, effektiv distribusjon og lagerstyring av legemiddel i sjukehus. Vere ein aktiv bidragsytar i legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) Møte føretaka sine behov for legemiddeløkonomisk kompetanse Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 11

12 5 SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL HA HEILSKAPLEGE PROSESSAR OG EFFEKTIV RESSURSBRUK Sjukehusapoteka Vest skal kontinuerleg forbetre legemiddelforsyninga og tenesteleveransane gjennom nytenking og optimal disponering av kapital, infrastruktur, teknologi og medarbeidarar. Strategi 5.1: Vi skal optimalisere funksjonsfordeling og kapasitetsutnytting i føretaket Strategi 5.2: Vi skal sikre konkurransedyktig legemiddelforsyning Strategi 5.3: Vi skal ha effektiv ressursbruk i alle våre arbeidsprosessar Kontinuerleg sikre at i Sjukehusapoteka Vest best mogleg utnyttar tilgjengeleg kapasitet Sikre optimal funksjonsdeling mellom driftsanlegga i føretaket Optimalisere arealutnytting Aktivt bruke indikatorar for oppfølging av servicegrad, produktivitet og kostnadseffektivitet innafor forretningsområda våre Ha opne prismodellar som blir utarbeidd i samhandling med helseføretaka, og som sikrar kostnadseffektivitet i verdikjeda. Sikre konkurransedyktige leveransemodellar til sjukehusføretaka Ta i bruk teknologiske løysingar der det gir gevinst og nytteverdi Reinvestere kontantstraum for å skape meirverdi for helseføretaka Til ein kvar tid ha ein tenleg organisering med tydeleg ansvar og mynde. Effektivisere arbeidsprosessar knytt til varekjeda og tenesteleveransar Samordne administrative arbeidsprosessar, samt sikre bruk av felles løysingar for helseregionen Sikre optimal arbeidsdeling mellom stabsfunksjonar og driftsfunksjonar Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 12

13 6 SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL VERE EIN FRAMTIDSRETTA KOMPETANSEORGANISASJON Vi skal vere ein attraktiv, kundeorientert og fleksibel organisasjon ved å nytte kompetansen til medarbeidarane optimalt, samt vidareutvikle og rekruttere rett kompetanse. Strategi 6.1: Vi skal vere ein attraktiv arbeidsgivar med høgt fagleg nivå og rett kompetanse. Strategi 6.2: Alle medarbeidarar skal ha klar forståing av eiga rolle og bidra til måloppnåing og eit godt omdøme. Strategi 6.3: Våre leiarar skal vere tydelege, handlekraftige og gode rollemodellar. Strategi 6.4: Forskinga skal ha fokus på legemidlar og pasientsikkerheit. Fokus på nærvær, trivsel og arbeidsmiljø Følgje opp overordna kompetanseplan Etablere livsfasepolitikk Marknadsføre Sjukehusapoteka Vest overfor utdanningsinstitusjonar Leggje til rette for utplassering av masterstudentar Klar organisasjonsstruktur, fullmakt og myndigheitsbeskrivingar Gode system for medarbeidaroppfølging og utvikling Medarbeidarinvolvering i endrings og utviklingsarbeid Etablere klar leiarfilosofi Kontinuerleg leiarutvikling Vidareutvikle verktøy og relevant styringsinformasjon for våre leiarar. Vidareutvikle samarbeid med utdanningsinstitusjonar Koordinere vår forsking opp mot LOP prosjektet Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 13

14 7 Vegen vidare Strategiplanen for Sjukehusapoteka Vest HF vart vedteken i styremøtet 24. februar I arbeidet vidare skal verksemda sikre at innhaldet i plandokumentet blir omsett til praktisk og verdiskapande handling. Mange av tiltaka vil gå som kontinuerleg arbeid over tid, medan andre vil kunne bli ferdigstilt på kortare sikt. Viktigast for å nå dei oppsette mål vil vere at alle medarbeidarane i føretaket forstår mål, strategiar og tiltaksområde, og slik kan bidra i arbeidet med å utarbeide konkrete handlingsplanar. Strategiplanen vil bli implementert lokalt i den enkelte avdelinga/ seksjonen ved at leiaren nyttar denne som styringsreiskap for eigen handlingsplan/ prioriteringar. På overordna nivå vil det bli utarbeidd eit oppfølgings og rapporteringsverktøy, der framdrift på dei strategiske fokusområda vil bli følgt tett opp. Ut over dette vil ein vellukka implementering og etterleving av strategiplanen bli påvirka av eit sett av kritiske suksessfaktorar. Dei viktigaste kritiske suksessfaktorane i forhold til å nå de overordna måla er; Godt samarbeid med sjukehusføretaka Utan god dialog med kundane våre kan ikkje strategien i gjennomførast. Godt leiarskap Realisering av strategien krev godt leiarskap på alle nivå i Sjukehusapoteka Vest. Våre leiarar skal gjere kloke prioriteringar, støtte medarbeidarane i gjennomføring, hauste gevinstar og leie endringsprosessar. Dette vil også krevje at vi kontinuerleg klarer å ha ein riktig organisering av verksemda, med tydeleg ansvar, mynde og resultatkrav. God prosjektoppfølging Mange av tiltaka i handlingsplanen vil bli gjennomført som prosjekt. Verksemda skal sikre at det er gode planar for innhald, kompetansekrav, resultat og effektmål, samt god oppfølging og rapportering til øvste leiing om status på framdrift i prosjekta. Gode vedtaksgrunnlag Alle aktivitetar og investeringar i Sjukehusapoteka Vest skal gje meirverdi for pasientbehandlinga i sjukehusføretaka i Helse Vest. Vi skal difor i stor grad sikre at forventa nytte av investeringar blir analysert før tiltak og aktivitetar blir sett i verk. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 14

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF Innhald FORORD Forord 3 1 Bakgrunn og innleiing 4 2 Framtidsbilete sjukehusapoteka vest 5 2.1 Demografi, sjukdomsbilete og behov for tenestene 6 til sjukehusapoteka

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.7 29.05.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18

STYRESAK. DATO: SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 05.12.2018 SAKSHANDSAMAR: Ivar Eriksen SAKA GJELD: Regional utviklingsplan for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2018/661 STYRESAK: 132/18 STYREMØTE:

Detaljer

Risikorapport SAV 2013

Risikorapport SAV 2013 Risikorapport SAV 2013 A: Endring i overordna risikobilde siden siste rapportering Nye element tatt inn i rapporten: Element med redusert risiko tatt ut av rapporten: Viktigaste endringar i rapporterte

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.5.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Vidar Vie SAKA GJELD: Risikostyring - styringsmål 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2017/4386 STYRESAK: 020/2018

Detaljer

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg

Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Eit nytt helsekart strategiske, organisatoriske og faglege valg Odd Søreide Fagdirektør, Helse Vest RHF NSH Jubilieumskonferanse, Haugesund 5. sept. 2007 Helse Sør-Øst nokre fakta 56 % av statlege overføringar

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Strategi Forord

Strategi Forord Forord Distriktssenteret sin Strategi 2020 skal vere eit praktisk verktøy til inspirasjon i vårt daglege arbeid. Strategi 2020 skal sikre oss god retning og måloppnåing. På den måten kan lokalt utviklingsarbeid

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2

DATO: SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 29.08.2018 SAKSHANDSAMAR: Arve Varden/Tom Guldhav SAKA GJELD: Plan for prehospitale tenester - arbeid med mandat for fase 2 ARKIVSAK: 2013/2681

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Bolstad SAKA GJELD: Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest

DATO: SAKSHANDSAMAR: Bolstad SAKA GJELD: Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Sjukehusapoteka Vest DATO: 15.5.2018 SAKSHANDSAMAR: Bolstad SAKA GJELD: Strategiplan for Sjukehusapoteka Vest 2018 2023 ARKIVSAK: STYRESAK: 020/18 STYREMØTE: 31.5.2018

Detaljer

Risikorapport SAV 2014

Risikorapport SAV 2014 Risikorapport SAV 2014 A: Endring i overordna risikobilde Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Element med redusert risiko og tatt ut av rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial

Detaljer

Risikorapport SAV 2014

Risikorapport SAV 2014 Risikorapport SAV 2014 A: Endring i overordna risikobilde Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 ingen Element med redusert risiko og tatt ut av rapporten: Tertial 1 Delmål 2.1

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03.

Styresak. Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking. Styresak 09/12 (A) Styremøte 16.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 09.03.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande Direktør Berit Berntsen Kartlegging av arbeidsmiljø/ medarbeidarundersøking

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 31.08.2011 Frå: Sakshandsamar:

Styresak. Forslag til vedtak. Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 31.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 31.08.2011 Frå: Sakshandsamar: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Konstituert fagdirektør Petter Thornam Saken gjelder:

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF

HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Arkivref: 2018/1494-10350/2018 Saksh.: Trygve Dahl Saksnr Utval Møtedato Formannskapet HØYRINGSSVAR UTVIKLINGSPLAN HELSE FONNA HF Framlegg til vedtak: Stord formannskap vedtek høyringssvar til Utviklingsplan

Detaljer

Utkast til strategi

Utkast til strategi til strategi 2017-2022, v.0.8.1 til strategi 2017-2022 til strategi 2017-2022, v.0.8.1 Vi blir stadig fleire. Vi lever lenger, og utviklinga innan teknologi og medisin gir oss heile tida nye moglegheiter

Detaljer

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest

Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Samhandlingsreforma kva gjer vi i 2011? Førde, 26. september 2011 Herlof Nilssen, administrerande direktør i Helse Vest Grunnlaget for samhandlingsreforma Folkehelselova, Kommunal helse- og omsorgstenestelov

Detaljer

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak.

Forslag til vedtak: FU- tek saka til orientering og sender den til leiargruppa for Helse Møre og Romsdal til orientering og endeleg vedtak. Internt notat Til: Frå: Forskingsutvalet Forskingssjefen Dato: 30.11.16 Kopi: HR-direktøren i Helse Møre og Romsdal Ref: FU-sak 2016-23 Emne: Mandat for utarbeiding av strategi- og handlingsplan for forsking,

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 22.02.2017 SAKSHANDSAMAR: Kari H. Furevik SAKA GJELD: Legemiddelprosjektet ved Nordfjord sjukehus ARKIVSAK: 2017/734 STYRESAK: 022/2017 STYREMØTE:

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/511 STYRESAK: 076/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK. Styret tar saka til orientering.

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/511 STYRESAK: 076/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK. Styret tar saka til orientering. STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 04.06.2018 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem og rådgivar Maria Holme Lidal SAKA GJELD: Forskingsstrategi i tråd med nasjonale føringar

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF

Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan. Helse Fonna HF Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Kommunikasjonsplan for arbeidet med utviklingsplan Helse Fonna HF Godkjent av: Styringsgruppa prosjekt utviklingsplan Dato:31.11.2017 ENDRINGSLOGG Versj.

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020

STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020 STRATEGI FOR UNDERVISNING OG LÆRING I HELSE FØRDE 2015 2020 INNHALD Innleiing..2 Avgrensingar 2 Visjon.2 Saman med utdanningsinstitusjonane utdannar vi framtidas helsearbeidarar 2 Regionale og lokale rammer.3

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Styringsdokument 2007. Helse Vest IKT AS. (utkast 15.02.07)

Styringsdokument 2007. Helse Vest IKT AS. (utkast 15.02.07) Styringsdokument 2007 Helse Vest IKT AS (utkast 15.02.07) 1. INNLEIING... 3 2. HELSE 2020... 3 3. RESSURSGRUNNLAG OG RESULTATKRAV... 4 Finansieringsmodell... 4 Forventa samordningsgevinstar over ein 5-års

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE

Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent av: Jon Bolstad RISIKOVURDERING I HELSE FØRDE Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 23. oktober 2008 Styresak nr. 065/08 V Styresak Arkivkode: 023 Arkivsak: 2008/2047 Dato skrive: 16.10.2008 Sakshandsamar: Mai-Liss Larsen Godkjent

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 03.02.2015 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Økonomisjef Ola Rye Etablering av Helse

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Strategi og handlingsplan for forsking og utvikling i eit sjukehusapotekføretak. Gro Anita Fonnes Flaten forskingsleiar Apotekene Vest

Strategi og handlingsplan for forsking og utvikling i eit sjukehusapotekføretak. Gro Anita Fonnes Flaten forskingsleiar Apotekene Vest Strategi og handlingsplan for forsking og utvikling i eit sjukehusapotekføretak Gro Anita Fonnes Flaten forskingsleiar HF Kvifor? Dei fleste uheldige legemiddel hendingar skjer i forbindelse med forordning

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest Tid: 16.03.2012 Møtestad: Scandic Bergen Airport, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild Osmundsen Clara Øberg Wenche

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 10.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Orientering om Helse Vest Innkjøp HF ARKIVSAK: 2016/2675 STYRESAK: 049/16 STYREMØTE:

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 15.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Kristin Osland Lexow SAKA GJELD: Felles risikostyringsmål for 2018 ARKIVSAK: 2017/1078 STYRESAK: 125/17 STYREMØTE:

Detaljer

Risikorapport SAV 2013 pr 25.10.2013

Risikorapport SAV 2013 pr 25.10.2013 Risikorapport SAV 2013 pr 25.10.2013 A: Endring i overordna risikobilde sidan siste rapportering Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 Ingen Ingen Element med redusert risiko

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF

Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF SJUKEHUSAPOTEKA VEST HF Protokoll frå styremøte i Sjukehusapoteka Vest HF Tid: 15.12.2011 Møtestad: Scandic Neptun Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Ragnhild

Detaljer

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI

HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI HEMSEDAL KOMMUNE ARBEIDSGJEVAR STRATEGI 1 INNLEEING... 3 1.1 Rådmannen sitt forord... 3 1.2 Lov og forskrift... 3 2 ARBEIDSGJEVARSTRATEGI... 4 2.1 Etikk og samfunnsansvar:... 5 2.2 Politikk og administrasjon:...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Notat/ status til prosjekteigar frå administrativ arbeidsgruppe Strategi og styring

Notat/ status til prosjekteigar frå administrativ arbeidsgruppe Strategi og styring Notat/ status til prosjekteigar frå administrativ arbeidsgruppe 24.05.19 Strategi og styring Undergrupper: Budsjett, rekneskapssystem og kontoplan Rutinar, reglement og internkontroll Innkjøp Fakturering

Detaljer

Styreinstruks for Helse Førde HF

Styreinstruks for Helse Førde HF Styreinstruks for Helse Førde HF 1. Formål med instruksen Instruksen trekkjer dei ytre rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Førde HF. Formålet med instruksen

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV

VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV VI HAR MEIR ENN 220 KOMMUNIKASJONS- MEDARBEIDARAR I SAV Kommunikasjonsplattform Alle medarbeidarar er med å male det biletet av SAV som dei rundt oss får sjå. Alle kommuniserer Vi kommuniserer gjennom

Detaljer

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering.

STYRESAK ARKIVSAK: 2018/516 STYRESAK: 078/18 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar saka til orientering. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 04.06.2018 SAKSHANDSAMAR: Carina Mæland, Hans K. Stenby og Torleiv Bergland SAKA GJELD: Tilgjenge til avtalespesialistar innan psykisk helsevern

Detaljer

Velkommen til folkemøte. Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal

Velkommen til folkemøte. Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal Velkommen til folkemøte Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal Kva skjer framover? Kort historikk Bestilling i føretaksprotokollen 2011 Utarbeide ei samla plan, kalt utviklingsplan, for alle sjukehusa i Møre

Detaljer

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF

STIFTINGSPROTOKOLL FOR. Helse Vest Innkjøp HF 3. mars 2015 STIFTINGSPROTOKOLL FOR Helse Vest Innkjøp HF Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 26/2015 å stifte Helse Vest Innkjøp HF som eit helseføretak i medhald av lov om helseføretak av 15. juni 2001

Detaljer

Utkast til strategi Strategi for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

Utkast til strategi Strategi for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus Strategi for Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus 2017-2022 1 Vi blir stadig fleire. Vi lever lenger, og utviklinga i teknologi og medisin gir oss heile tida nye moglegheiter for diagnostikk

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 21.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Finansiering av forsking i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1741 STYRESAK: 049/15 STYREMØTE:

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE STRATEGISK DEL MELAND KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR MELAND KOMMUNE 2012 2015 STRATEGISK DEL Vedteke i Administrasjonsutvalet sak 042/11 24.08.11 s.1 Innhald: Innleiing Hovudmål 8 fokusområde: 1. Leiaropplæring

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Vestnes kommune MIDT I BLINKEN. Arbeidsgjevarpolitikk Arbeidsgjevarstrategi mot 2023

Vestnes kommune MIDT I BLINKEN. Arbeidsgjevarpolitikk Arbeidsgjevarstrategi mot 2023 Vestnes kommune MIDT I BLINKEN Arbeidsgjevarpolitikk 2019-2023 Arbeidsgjevarstrategi mot 2023 Vedtatt av Vestnes kommunestyre 23. mai 2019 VESTNES KOMMUNE ARBEIDSGARSTRATEGI MOT 2023 Innleiing Vestnes

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest,

DATO: SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08.2015 SAKSHANDSAMAR: Ingeborg Aas Ersdal SAKA GJELD: Regional helseberedskapsplan for Helse Vest, 2016-2018 ARKIVSAK: 2015/1778 STYRESAK:

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt

DATO: SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 30.08.2016 SAKSHANDSAMAR: Kjell Inge Solhaug SAKA GJELD: Internrevisjon - Planlegging for gevinstrealisering i byggeprosjekt ARKIVSAK: 2016/1349

Detaljer

S T R A T E G I D O K U M E N T

S T R A T E G I D O K U M E N T STRATEGIDOKUMENT VÅR FORRETNINGSIDÉ OG VISJON Selskapet sitt formål er drift av eit rehabiliteringssenter i spesialisthelsetenesta der auka arbeidsdeltaking er det overordna målet. Visjon: Med arbeid som

Detaljer

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF

Om anbodssystemet innan rushelsetenesta. Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF Om anbodssystemet innan rushelsetenesta Ivar Eriksen Eigardirektør Helse Vest RHF 1 Dette er Helse Vest Har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Detaljer

Styreinstruks for Helse Vest RHF

Styreinstruks for Helse Vest RHF Styreinstruks for Helse Vest RHF 1. Formål med instruksen. Instruksen trekkjer rammene for styret sitt arbeid og byggjer på lova om helseføretak og vedtektene for Helse Vest RHF. Formålet med instruksen

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Plan for internrevisjon 2015-2016

Plan for internrevisjon 2015-2016 Plan for internrevisjon 2015-2016 1 INNLEIING OG INNHALD Helse Vest RHF (regionalt helseføretak) har det overordna ansvaret for spesialisthelsetenesta i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Helse Vest

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Styringsdokument 2014

Styringsdokument 2014 Styringsdokument 2014 1 2 Sammensmelting av foretaksprotokoll og oppdragsdokument for Helse Vest RHF og egne styringsmål Hver tillitsvalgt og verneombud bør ta seg tid til å lese gjennom styringsdokumentene

Detaljer

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF

DATO: SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse strategi for Helse Vest RHF STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 02.03.2017 SAKSHANDSAMAR: Anne Kristin Kleiven SAKA GJELD: Høyring av Helse 2035 - strategi for Helse Vest RHF ARKIVSAK: 2017/644 STYRESAK:

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 14.03.2018 SAKSHANDSAMAR: Berit Irene Haarklau SAKA GJELD: Styringsdokument 2018 for Helse Førde HF ARKIVSAK: 2018/988 STYRESAK: 019/2018

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde

Pasientens helseteneste. Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Pasientens helseteneste Utviklingsarbeid for å lage framtidas spesialisthelsetenester i Helse Førde Oppdraget vårt Pasientens helseteneste handlar om korleis pasienten får høve til å påverke behandlinga,

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 29.09.2014 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Orientering om pasienterfaringar ved norske sjukehus ARKIVSAK: 2014/790/ STYRESAK: 104/14

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Styresak. Bjørn Munthe Styresak 10/15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF. Samandrag

Styresak. Bjørn Munthe Styresak 10/15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF. Samandrag Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 6.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 10/15 B Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 6 2015/193/012 Framlegg

Detaljer

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald

Vedteke i føretaksmøte Tilleggsdokument til styringsdokument Helse Stavanger HF. Innhald Vedteke i føretaksmøte 20.06.2016 Tilleggsdokument til styringsdokument 2016 Helse Stavanger HF Innhald 1 Innleiing... 2 2 Oppfølging av årleg melding 2015... 2 3 Oppfølging av Nasjonal helse- og sjukehusplan...

Detaljer

HELSE2030 HOVUDTEMA: Område 9 Medarbeidarskap

HELSE2030 HOVUDTEMA: Område 9 Medarbeidarskap HELSE2030 HOVUDTEMA: Område 9 Medarbeidarskap Dato 14.06.2016 INNHALD 1 INNLEIING... 3 1.1 Gruppesamansetning... 3 1.2 Arbeidsform... 3 1.3 Kommentarar til dette arbeidet... 3 2 SAMANDRAG OG VURDERINGAR...

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

Risikorapport SAV 2014

Risikorapport SAV 2014 Risikorapport SAV 2014 A: Endring i overordna risikobilde Nye element tatt inn i rapporten: Tertial 1 Tertial 2 Tertial 3 ingen ingen Element med redusert risiko og tatt ut av rapporten: Tertial 1 Redusert

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer