Strategiplan Sjukehusapoteka Vest HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiplan 2011 2015 Sjukehusapoteka Vest HF"

Transkript

1 Strategiplan Sjukehusapoteka Vest HF utkast Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 1

2 INNHALD INNHALD...2 FORORD BAKGRUNN OG INNLEIING UTFORDRINGAR OG MOGLEGHEITER FOR SJUKEHUSAPOTEKA VEST DEMOGRAFI, SJUKDOMSBILETE OG BEHOV FOR TENESTENE TIL SJUKEHUSAPOTEKA VEST SAMHANDLING RUNDT HEILSKAPLEGE HELSETENESTER PASIENTTRYGGLEIK, KVALITET OG KOMPETANSE LEGEMIDDELØKONOMI, FORSYNING OG BEREDSKAP FINANSIELL KRAFT OG ØKONOMISK HANDLEFRIDOM VISJON, VERDIAR OG MÅL FOR SJUKEHUSAPOTEKA VEST SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL LEVERE TRYGGE OG NÆRE TENESTER SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL HA HEILSKAPLEGE PROSESSAR OG EFFEKTIV RESSURSBRUK SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL VERE EIN FRAMTIDSRETTA KOMPETANSEORGANISASJON VEGEN VIDARE...14 Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 2

3 FORORD Sjukehusapoteka Vest HF etablerte i 2008 ein strategiplan for perioden Sjølv om denne planperioden enno ikkje er avslutta, ser vi alt no eit Helse Vest som har tydeleg betre allokering av ressursar dit dei tener pasientane best. Vi ser eit langt tydelegare bilete av Sjukehusapoteka Vest si rolle som bidragsytar til at helseregionen skal nå sine overordna målsetjingar. Samstundes er Helse Vest godt i gang med revidering av Helse2020. Samla sett har dette ført til at Sjukehusapoteka Vest alt no fann tida rett til å gjere ei grundig revidering av den etablerte strategiplanen. Arbeidet med revidering av strategiplanen har vore organisert breitt, med deltaking både frå føretaksleiing, tilsetterepresentant og styret. Resultatet byggjer på ein grundig analyse av det samla utfordrings og moglegheitsbiletet som Sjukehusapoteka Vest synast å stå ovafor dei næraste åra. Dette biletet syner blant anna aukande kompleksitet i legemiddelbehandling, legemiddelhandtering og legemiddelproduksjon. Dette stiller høge krav til teknologi, kompetanse og organisering i sjukehusapoteka. Strategiplanen er utarbeidd nettopp med tanke på å sikre at verksemda ligg i forkant av den utviklinga vi meiner å sjå, slik at Sjukehusapoteka Vest leverer dei riktige tenestene til sjukehusføretaka. Mål og ønskje med Strategiplanen er at den skal vise Sjukehusapoteka Vest si sentrale rolle i behandlingskjeda endå tydelegare både for dei tilsette, kundane og pasientane, og korleis Sjukehusapoteka Vest kan vere med å bidra til kontinuerleg betring av helsetenestetilbod og pasienttryggleik i Helse Vest. Internt skal dokumentet bli brukt som reiskap for kontinuerleg identifisering og prioritering av tiltak, slik at vi sikrar at alle aktivitetar understøtter dei mål og strategiar som vi har fastlagt for planperioden. Takk til alle som har vore med og gitt gode bidrag til dette arbeidet, og lukke til i arbeidet med å sette strategiplanen ut i livet. Bergen Ragnhild Osmundsen Styreleiar Jannicke Daae Tønjum Administrerande direktør Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 3

4 1 BAKGRUNN OG INNLEIING Føremålet med revisjonen av strategiplanen for Sjukehusapoteka Vest har vore å sikre ei god forståing av det samla moglegheits og utfordringsbiletet for Helse Vest og dermed også for Sjukehusapoteka Vest (sjå kapittel 3), og ut frå ei slik forståing leggje strategiar og prioritere tiltak for å møte desse moglegheitene og utfordringane. Arbeidet med utarbeiding av strategiar og tiltaksområde har vore lagt parallelt med det regionale arbeidet med å revidere overordna strategiplan, Helse Sistnemnde er gitt rikeleg høve til å sikre at strategiar og aktivitetar hos vår eigar Helse Vest RHF er lagt som premiss for dei strategiar og tiltak som Sjukehusapoteka Vest skal arbeide med i høve til kommande planperiode. Visjon, verdiar og overordna mål for helseregionen i Helse2020 er vedtatt og haldne fast inn i ny planperiode. Som ein integrert del av føretaksgruppa står desse dermed også fast for Sjukehusapoteka Vest. Sjukehusapoteka Vest har berre gjort mindre språklege justeringar på desse, slik at dei skal gi full meining for vår aktivitet (sjå kapittel 4). Helse Vest sine overordna mål er: Å levere trygge og nære tenester Å ha heilskaplege prosessar og effektiv bruk av ressursar Å vere ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Desse overordna måla (noko omskrive) tener med andre ord også som retning for våre strategiar og tiltak, noko som kjem tydeleg fram i kapitla 5, 6 og 7 i dette dokumentet. Når Sjukehusapoteka Vest skal sikre gjennomføring av strategiane i den daglege verksemda må også det årlege styringsdokumentet som vi tar i mot frå Helse Vest bli trekt inn, samt årsbudsjett og langtidsbudsjettet for verksemda. Implementering av strategien er omtalt i kapittel 8. Forholdet mellom Helse Vest sitt samla utfordringsbilete, overordna løysingstilnærmingar og operasjonalisering hos Sjukehusapoteka Vest kan illustrerast slik: Visjon og mål Ka Strategi og handlingsplan Ka Strategiplan for HF a HF Strategi for Sjukehusapoteka Vest byggjer opp omkring den visjon, mål og overordna strategi for Helse Vest RHF Som eit overordna og leiande prinsipp har arbeidet med Strategiplan lagt til grunn at alle aktivitetar og alle prioriteringar i Sjukehusapoteka Vest skal understøtte Helse Vest sine overordna mål, og bidra til kvalitativ og/ eller økonomisk meirverdi i sjukehusføretaka. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 4

5 2 FRAMTIDSBILETE SJUKEHUSAPOTEKA VEST Gjennom det innleiande analysearbeidet av Sjukehusapoteka Vest sine styrker, svakheiter, moglegheiter og truslar, samt analyse av eksterne drivarar, har følgjande utviklingstrekk utkrystallisert seg: Pasientane blir eldre, og sjukdomsbiletet blir meir samansett Både frå eit pasientperspektiv og i eit samfunnsøkonomisk perspektiv vil det vere krav til heilskaplege helsetenester med samhandling mellom faggrupper og nivå i helsetenesta. Pasienttryggleik står i aukande grad på agendaen og vil bli ein pådrivar for effektive og sikre system i heile verdikjeda frå leverandør til pasient. Forsking og utvikling vil i større grad vere koordinert mellom fagmiljø og i større grad vere målstyrt med fokus på prioriterte pasientgrupper og diagnosar. Fokus på kostnadar og effektivitet blir stadig viktigare og vil vere ein pådrivar for nye teknologi og logistikkløysingar, medrekna automatisering og auka bruk av elektronisk samhandling. Nye og dyre behandlingsformer tvingar fram eit særskilt fokus på kostnadar og prioritering av behandlingsformer/ pasientgrupper. Sannsyn for endra politiske rammevilkår som kan gi nye moglegheiter og tilsvarande utfordringar for aktørane i legemiddelforsyninga: Leverandør/ grossist, apotek og sjukehus/ kundar. Nasjonalt samarbeid i helsesektoren har vore i sterk utvikling alt i nokre år, og denne utviklinga vil halde fram. Analysearbeidet har gitt Sjukehusapoteka Vest eit godt bilete av dei utfordringar og moglegheiter som organisasjonen står overfor i planperioden. Den har også vist oss at Sjukehusapoteka Vest sine utfordingar og moglegheiter avviker ein del frå sjukehusføretaka sine, samstundes som Sjukehusapoteka Vest sine mål og strategiar er tett knytte til dei val som sjukehusføretaka tar. Dei viktigaste og mest framtredande utfordringane og moglegheitene for Sjukehusapoteka Vest i den komande planperioden er trekt fram under Demografi, sjukdomsbilete og behov for tenestene til Sjukehusapoteka Vest Som ein følgje av endringar i demografi og sjukdomsbilete forventar apoteka at befolkninga og helseføretaka vil stille andre krav og etterspørje andre typar tenester frå apotekføretaket. Til dømes vil auka levealder føre til at ein stadig større del av befolkninga vil pådra seg kroniske sjukdommar. Samtidig veit ein at stadig fleire kronikarar får forlenga levealder fordi dei kan leve lengre med sjukdommen enn før, gjennom eigen livsførsel og medisinsk behandling. Denne utviklinga er mellom anna venta å gi auka etterspørsel etter spesialisert legemiddelbehandling. Apoteka forventar at endringa vil gi utvida etterspørsel etter rådgjeving som er knytt til rett bruk av legemiddel, mellom anna grunna utvikling i retning av meir individualisert behandling. På same tid gir betra tilgang til helsefagleg informasjon og auka medvit knytt til eiga helse i befolkninga eit auka krav til kompetansen i sjukehusapoteka, særleg innafor apoteka si publikumsretta verksemd. Apoteka ønskjer vidare å støtte opp under nasjonale/ regionale kompetansesenter som blir lagt til sjukehusføretaka i helseregionen. Fleire slike sentra er alt etablert eller er under etablering: Nettverk legemiddel til barn Kompetansesenter lindrande behandling Eldremedisin og samhandling Nasjonalt kompetansesenter for antibiotikabruk Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 5

6 Sjukehusapoteka Vest skal i perioden støtte opp om Helse Vest sine overordna satsingsområde innafor dei ulike fagområda; barn og unge, tverrfagleg spesialisert rusbehandling, eldre og psykiatri. Satsinga på desse ulike pasientgruppene krev ei stor bredde i apotekas fagkunnskap og tenester. Apoteka skal understøtte satsinga frå Helse Vest gjennom å arbeide systematisk saman med sjukehusføretaka for å betre pasienttryggleik knytt til behandlingskjeda for legemiddel. Til dømes reknar ein internasjonalt at for gruppa av eldre pasientar er feil foreskriving, administrasjon av eller samhandling om legemiddel ei av dei hyppigaste årsakene til pasientskade hos eldre pasientar. Statistikk frå Helsetilsynet sin meldesentral syner at 27 prosent av innrapporterte hendingar er legemiddelrelaterte, og indikerer såleis at det er et stort forbetringspotensial på området. Eldre er i seg sjølve ei aukande pasientgruppe, noko som vil krevje auka merksemd på kombinasjonar av fleire legemiddel (polyfarmasi) og samansette sjukdomsbilete. Dette og andre satsingsområde krev at Sjukehusapoteka Vest systematisk utviklar og held vedlike høgt spesialisert kunnskap innafor ulike delar av legemiddelområdet Samhandling rundt heilskapelege helsetenester Saumlause og godt koordinerte helsetenester skal sikre at relevant informasjon om pasienten er tilgjengeleg der pasienten skal bli behandla. Det er ønskjeleg at behandling og tenester vert gitt på så lågt nivå i behandlingskjeda som mogleg. Dette for å sikre rask hjelp, samtidig som dette gir ein samfunnsøkonomisk gevinst. Sjukehusapoteka Vest har eit nært samarbeid med sjukehusføretaka i Helse Vest. Dei fire sjukehusapoteka er lokaliserte i direkte tilknyting til dei fire sjukehusføretaka. Dette gir høve for nært samarbeid og bidrag til trygge og nære tenester for både pasient og sjukehusføretak. Sjukehusapoteka Vest har samarbeid med fleire kommunar i regionen via leveranse av farmasifaglege tenester og forskingsprosjekt knytt til legemiddelbruk. Ved vårt tette samarbeid både med sjukehusa og kommunane kan Sjukehusapoteka Vest vere ein sterk bidragsytar ved realiseringa av samhandlingsreforma, og vi representerer ein kompetanse som vi må synleggjere, utvikle og utnytte betre. Sjukehusapoteka Vest har ei viktig rolle òg for dei pasientane som skal bruke legemiddel i heimen. Informasjonen vi gir til pasientane i sjukehusavdelingar, i kommunehelsetenesta og i publikumsavdelingane våre ruster pasientane til best mogleg legemiddelbruk i heimen. Jo betre pasientane forstår og kan ivareta eigen legemiddelbruk, dess mindre er sjansen for at pasientane returnerer til sjukehuset på grunn av feil legemiddelbruk. Sjukehusapoteka Vest støtter med dette Helse Vest sine mål om i større grad å førebygge, i staden for å behandle i etterkant. Publikumsavdelingane er lokalisert sentralt i dei fire største sjukehusa. Desse skal vere føretrekte apotek for pasientar som har fått sjukehusbehandling ved desse sjukehusa. Dette som følgje av godt samarbeid med sjukehusavdelingane og høg kvalitet på tilbodet Pasienttryggleik, kvalitet og kompetanse Dei siste åra har fokuset på pasienttryggleik auka i alle delar av helsevesenet. Dette er ein følgje av føringar frå myndigheitene, internasjonale trendar og ei rekkje medieoppslag om sviktande tryggleikskultur. Helsemyndigheitene prioriterer pasienttryggleik mellom anna med kampanjen I trygge hender, leia av Kunnskapssenteret i Helsedirektoratet. Sjukehusapoteka i landet spelar ei sentral rolle i å unngå uheldige hendingar på sjukehusa, sidan desse ofte skjer i samband med legemiddelhandtering. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 6

7 Kvalitetsfokuset til Sjukehusapoteka Vest er samanfallande med det strategiske initiativet i Helse Vest kalla Legemiddel og pasienttryggleik (LOP prosjektet). Prosjektet er eit tverrfagleg samarbeidsprosjekt og har skisserte aktivitetar fram til 2015 med desse prioriterte hovudtiltaka: God legemiddelanamnese Elektronisk forordning av legemiddel og kliniske system for avgjerdsstøtte Legemiddelforsyning basert på mest mogleg bruk av o eindosepakka legemidlar o strekkode ved administrasjon til pasient o oppbevaring i og distribusjon av legemiddel via elektroniske legemiddelkabinett Auka bruk av farmasøytisk rådgjeving Rådgjevingstenester som er knytt til riktig handtering og bruk av legemiddel står sentralt i strategien til Sjukehusapoteka Vest. Sjukehusapoteka Vest ønskjer særleg å bidra til god pasienttryggleik gjennom utvikling av rådgjeving til dei kliniske avdelingane i helseføretaka. Forsking er eit relativt nytt satsingsområde i Sjukehusapoteka Vest. Gjennom forsking og publisering av artiklar kan Sjukehusapoteka Vest auke sin faglege legitimitet i dei kliniske miljøa dei bruker. Sjukehusapoteka Vest har definert ein forskingsstrategi med særskilt fokus på legemiddel og pasienttryggleik, klinisk farmasi, utskrivingsstudiar, galenisk farmasi og legemiddelproduksjon. Det bør til ei kvar tid ikkje vere meir enn 2 3 prioriterte områder, og berre eitt forskingsprosjekt bør initierast årleg. I denne strategiperioden er det naturleg å fokusere på forsking på pasienttryggleik knytt opp mot LOP prosjektet. Forskinga i Sjukehusapoteka Vest skal fremje tverrfagleg samarbeid, helst som tilpassa delprosjekt av større prosjekt i helseføretaka. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 7

8 Sjukehusapoteka Vest er ein kompetanseorganisasjon, og medarbeidarane er vår viktigaste ressurs. Involvering av medarbeidarar, tillitsvalde og verneombod i utviklings og endingsprosessar er ein føresetnad for ein endringsvillig organisasjon. Konkurransen om dyktige farmasøytar og apotekteknikarar er stor, og det er avgjerande at vi blir oppfatta som ein attraktiv arbeidsgjevar som kan behalde og utvikle våre medarbeidarar. For å få til dette må vi få fram dei moglegheiter som finnast i organisasjonen mellom anna for forsking og leiaroppgåver. Eit godt arbeidsmiljø er ein viktig faktor for god rekruttering. Med bakgrunn i desse utfordringane satsar Sjukehusapoteka Vest på eit sterkare samarbeid med universitet og høgskular. Utplasserte masterstudentar i organisasjonen er ei prioritert gruppe for rekruttering og er også ein ressurs i vårt utviklingsarbeid Legemiddeløkonomi, forsyning og beredskap Ei venta utflating av bevillingar til spesialisthelsetenesta saman med stadig utvida medisinske og teknologiske moglegheiter i behandling vil i tida framover stille strenge krav til kostnadsreduksjon og nye arbeidsformer i heile behandlingskjeda. Legemiddel er ein vesentleg innsatsfaktor i pasientbehandlinga, og Sjukehusapoteka Vest er den største enkeltståande leverandøren til Helse Vest. Det blir derfor vesentleg at sjukehusføretaka i endå sterkare grad framover nyttar Sjukehusapoteka Vest som ein av sine strategiske verktøy til kostnadsstyring. Med Sjukehusapoteka Vest sin kompetanse på innkjøp/ logistikkløysingar og beredskap i kombinasjon med kompetanse på riktig og kostnadseffektiv legemiddelbruk, kan dette gjerast utan at det går på kostnad av pasienttryggleiken. Moglegheitsområde for ytterlegare kostnadsreduksjon og meirverdi i sjukehusføretaka er: Auka bruk av rådgjeving til helsepersonell og pasientar rundt riktig og kostnadseffektiv legemiddelbruk. Endå betre styringsinformasjon med fokus på legemiddeløkonomi, god legemiddelstatistikk og fokus på dei mest kostnadsdrivande legemidla Vidareutvikling av effektiv forsyning/ logistikk (eksempel: til dømes apotekstyrt legemiddellager). Effektiv produksjon på rett stad Riktig nivå på beredskap Ta i bruk tilgjengelege IKT løysingar (til dømes elektronisk resept/ legemiddelautomatar ) Vidareutvikle nasjonalt samarbeid (LIS, grossistanbod, beredskap) Grossistanbod og tett oppfølging av avtaler (85 90 % av varene kjem frå felles grossist nasjonalt). Sjukehusapoteka som detaljistledd er integrert med sjukehusføretaka som kundar. Dette gir oss samla ein betre moglegheit til å sikre gevinstar for helseføretaka, og at rabattar gis uavkorta vidare til sjukehusføretaka. Prismodellar som gir insentiv til effektivisering både i sjukehusapotek og sjukehusføretak Finansiell styrke og økonomisk handlefridom Behovet for auka effektivitet vil krevje investeringar i nye teknologi og logistikkløysingar, medrekna automatisering. Sikker pasientbehandling og kostnadseffektiv legemiddelhandtering i verdikjeda frå leverandør til pasient, vil likeeins krevje investeringar i elektronisk samhandling med sjukehusa. Auka krav til kvalitet i produksjonsmiljøet for produksjon av legemiddel vil og krevje investeringar i bygningsmessige tilpassingar og teknisk utstyr. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 8

9 For å kunne gjennomføre desse investeringane, er det naudsynt å ha tilstrekkeleg finansiell styrke. Sjukehusapoteka Vest skal sjølv stå for finansiering av sine investeringar. Dette skal skje ved at Sjukehusapoteka Vest sikrar tilstrekkeleg kontantstraum frå drifta. Dette set krav til ei sunn økonomisk drift, med høg produktivitet, prioritering av dei samla ressursane og god økonomistyring. Sjukehusapoteka Vest sine prismodellar overfor helseføretaka er utvikla i dialog med desse. Endringar i verdikjeda, teknologi og varestruktur vil krevje tilsvarande tilpassing av prismodellane. Målet er å ha prismodellar som skaper effektiv verdikjede og drift både i Sjukehusapoteka Vest og i sjukehusa. Sjukehusapoteka Vest har spart opp midlar dei siste åra for å ha finansiell styrke til å møte behov for investeringar både i produksjonsanlegg og i teknologi. Dette gir Sjukehusapoteka Vest relativ god finansiell styrke til dei krav til investering som kjem som følgje av strategiplanen. Tidligare oppsparte midlar vil likevel ikkje være fullt ut dekkande for alle dei investeringar som kunne vere ønskeleg, så Sjukehusapoteka Vest må prioritere sine investeringar i eit samarbeid med sjukehusføretaka. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 9

10 3 VISJON, VERDIAR OG MÅL FOR SJUKEHUSAPOTEKA VEST Sjukehusapoteka Vest HF sitt føremål er å levere legemiddel og farmasifaglege tenester som til ein kvar tid understøtter pasientbehandlinga optimalt, sikrar pasienttryggleik og skaper meirverdi til sjukehusføretaka både økonomisk og ved betra kvalitet. Dette gjer vi gjennom å vere ein strategisk partnar for sjukehusføretaka. For oss betyr det å vere ein strategisk partnar at vi jobbar under same visjon, verdiar og overordna mål som dei andre helseføretaka, og at vi gjennom dette reinvesterer kontantstraumen vår i tiltak som tener begge partar. Under felles visjon med Helse Vest RHF, om å fremje helse og livskvalitet, skal Sjukehusapoteket Vest HF levere produkt og tenester som er bygd på våre verdiar: Respekt i møte med kunde og pasient Vi forstår behovet til våre kundar og pasientar, kommuniserer klart og held det vi lovar. Kvalitet i prosess og resultat Gjennom kvalitetssikra prosessar og metodar, samt kontinuerleg kompetansebygging, skaper vi betring for kunde og pasient. Tryggleik for tilgang og kompetanse Vare og tenesteutval, beredskapsnivå og fokusområde for kompetansebygging skjer i tett samarbeid med kundane våre. Sjukehusapoteka Vest sine overordna mål for planperioden er: Sjukehusapoteka Vest skal levere trygge og nære tenester Legemiddelforsyninga og rådgjevinga vår skal understøtte pasientbehandlinga, auke pasienttryggleiken og gje sjukehusføretaka kvalitativ og økonomisk meirverdi. Sjukehusapoteka Vest skal ha heilskaplege prosessar og effektiv ressursbruk Sjukehusapoteka Vest skal kontinuerleg forbetre legemiddelforsyninga og tenesteleveransane gjennom nytenking og optimal disponering av kapital, infrastruktur, teknologi og medarbeidarar. Sjukehusapoteka Vest skal vere ein framtidsretta kompetanseorganisasjon Vi skal vere ein attraktiv, kundeorientert og fleksibel organisasjon ved å nytte kompetansen til medarbeidarane optimalt, samt vidareutvikle og rekruttere riktig kompetanse. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 10

11 4 SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL LEVERE TRYGGE OG NÆRE TENESTER Legemiddelforsyninga og rådgjevinga vår skal understøtte pasientbehandlinga, auke pasienttryggleiken og gi sjukehusføretaka kvalitativ og økonomisk meirverdi. Strategi 4.1: Vi skal samarbeide tett med sjukehusføretaka for å utvikle, felles løysingar som set tryggleiken til pasientar i fokus Strategi 4.2: Vi skal vere ein leiande leverandør av varer og farmasifaglege tenester der spesialisthelsetenesta er tilstades. Strategi 4.3: Vårt arbeid med kvalitetsforbetring i legemiddelhandteringa skal betra totaløkonomi i sjukehusføretaka Delta aktivt i kvalitets og pasienttryggleikssatsinga til Helse Vest og foreslå forbetringstiltak (LOP prosjektet) Understøtte pasientbehandling i HF gjennom å tilby rett farmasifagleg kompetanse og robuste fagmiljø Etabler og følgje opp tiltak for å redusere feilmedisinering under opphald og ved utskriving frå sjukehus Vidareutvikle vare og tenestespekter i alle våre avdelingar for å sikre rett legemiddelbruk i heile behandlingskjeda. Handle i forhold til intensjonar i samhandlingsreforma, til dømes gjennom leveranse av farmasifaglege tenester til kommunehelsetenesta. Nytte kundemøte, kundeundersøkingar og brukarutval til kontinuerleg forbetring av kvalitet på våre vare og tenesteleveransar. Aktivt bidra til riktig nivå på beredskap av legemiddel i Helse Vest Nytte indikatorar som synleggjer korleis vi tilfører kunden økonomisk og kvalitativ meirverdi Legge til rette for elektronisk bestilling, effektiv distribusjon og lagerstyring av legemiddel i sjukehus. Vere ein aktiv bidragsytar i legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS) Møte føretaka sine behov for legemiddeløkonomisk kompetanse Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 11

12 5 SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL HA HEILSKAPLEGE PROSESSAR OG EFFEKTIV RESSURSBRUK Sjukehusapoteka Vest skal kontinuerleg forbetre legemiddelforsyninga og tenesteleveransane gjennom nytenking og optimal disponering av kapital, infrastruktur, teknologi og medarbeidarar. Strategi 5.1: Vi skal optimalisere funksjonsfordeling og kapasitetsutnytting i føretaket Strategi 5.2: Vi skal sikre konkurransedyktig legemiddelforsyning Strategi 5.3: Vi skal ha effektiv ressursbruk i alle våre arbeidsprosessar Kontinuerleg sikre at i Sjukehusapoteka Vest best mogleg utnyttar tilgjengeleg kapasitet Sikre optimal funksjonsdeling mellom driftsanlegga i føretaket Optimalisere arealutnytting Aktivt bruke indikatorar for oppfølging av servicegrad, produktivitet og kostnadseffektivitet innafor forretningsområda våre Ha opne prismodellar som blir utarbeidd i samhandling med helseføretaka, og som sikrar kostnadseffektivitet i verdikjeda. Sikre konkurransedyktige leveransemodellar til sjukehusføretaka Ta i bruk teknologiske løysingar der det gir gevinst og nytteverdi Reinvestere kontantstraum for å skape meirverdi for helseføretaka Til ein kvar tid ha ein tenleg organisering med tydeleg ansvar og mynde. Effektivisere arbeidsprosessar knytt til varekjeda og tenesteleveransar Samordne administrative arbeidsprosessar, samt sikre bruk av felles løysingar for helseregionen Sikre optimal arbeidsdeling mellom stabsfunksjonar og driftsfunksjonar Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 12

13 6 SJUKEHUSAPOTEKA VEST SKAL VERE EIN FRAMTIDSRETTA KOMPETANSEORGANISASJON Vi skal vere ein attraktiv, kundeorientert og fleksibel organisasjon ved å nytte kompetansen til medarbeidarane optimalt, samt vidareutvikle og rekruttere rett kompetanse. Strategi 6.1: Vi skal vere ein attraktiv arbeidsgivar med høgt fagleg nivå og rett kompetanse. Strategi 6.2: Alle medarbeidarar skal ha klar forståing av eiga rolle og bidra til måloppnåing og eit godt omdøme. Strategi 6.3: Våre leiarar skal vere tydelege, handlekraftige og gode rollemodellar. Strategi 6.4: Forskinga skal ha fokus på legemidlar og pasientsikkerheit. Fokus på nærvær, trivsel og arbeidsmiljø Følgje opp overordna kompetanseplan Etablere livsfasepolitikk Marknadsføre Sjukehusapoteka Vest overfor utdanningsinstitusjonar Leggje til rette for utplassering av masterstudentar Klar organisasjonsstruktur, fullmakt og myndigheitsbeskrivingar Gode system for medarbeidaroppfølging og utvikling Medarbeidarinvolvering i endrings og utviklingsarbeid Etablere klar leiarfilosofi Kontinuerleg leiarutvikling Vidareutvikle verktøy og relevant styringsinformasjon for våre leiarar. Vidareutvikle samarbeid med utdanningsinstitusjonar Koordinere vår forsking opp mot LOP prosjektet Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 13

14 7 Vegen vidare Strategiplanen for Sjukehusapoteka Vest HF vart vedteken i styremøtet 24. februar I arbeidet vidare skal verksemda sikre at innhaldet i plandokumentet blir omsett til praktisk og verdiskapande handling. Mange av tiltaka vil gå som kontinuerleg arbeid over tid, medan andre vil kunne bli ferdigstilt på kortare sikt. Viktigast for å nå dei oppsette mål vil vere at alle medarbeidarane i føretaket forstår mål, strategiar og tiltaksområde, og slik kan bidra i arbeidet med å utarbeide konkrete handlingsplanar. Strategiplanen vil bli implementert lokalt i den enkelte avdelinga/ seksjonen ved at leiaren nyttar denne som styringsreiskap for eigen handlingsplan/ prioriteringar. På overordna nivå vil det bli utarbeidd eit oppfølgings og rapporteringsverktøy, der framdrift på dei strategiske fokusområda vil bli følgt tett opp. Ut over dette vil ein vellukka implementering og etterleving av strategiplanen bli påvirka av eit sett av kritiske suksessfaktorar. Dei viktigaste kritiske suksessfaktorane i forhold til å nå de overordna måla er; Godt samarbeid med sjukehusføretaka Utan god dialog med kundane våre kan ikkje strategien i gjennomførast. Godt leiarskap Realisering av strategien krev godt leiarskap på alle nivå i Sjukehusapoteka Vest. Våre leiarar skal gjere kloke prioriteringar, støtte medarbeidarane i gjennomføring, hauste gevinstar og leie endringsprosessar. Dette vil også krevje at vi kontinuerleg klarer å ha ein riktig organisering av verksemda, med tydeleg ansvar, mynde og resultatkrav. God prosjektoppfølging Mange av tiltaka i handlingsplanen vil bli gjennomført som prosjekt. Verksemda skal sikre at det er gode planar for innhald, kompetansekrav, resultat og effektmål, samt god oppfølging og rapportering til øvste leiing om status på framdrift i prosjekta. Gode vedtaksgrunnlag Alle aktivitetar og investeringar i Sjukehusapoteka Vest skal gje meirverdi for pasientbehandlinga i sjukehusføretaka i Helse Vest. Vi skal difor i stor grad sikre at forventa nytte av investeringar blir analysert før tiltak og aktivitetar blir sett i verk. Sjukehusapoteka Vest HF meir enn eit vanleg apotek 14

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010

Styresak. Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka Vest HF. Styresak 79/10 A Styremøte 18.11.2010 Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Sakshandsamar: Saka gjeld: Årleg melding Styringsdokumentet 2010 Sjukehusapoteka

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF

Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010. Styringsdokument 2010. Helse Stavanger HF Vedteke i Føretaksmøtet for Helse Stavanger HF 04.03.2010 Vedteke av styret i Helse Vest RHF 03.03.2010 Styringsdokument 2010 Helse Stavanger HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt...4 1.2 HELSE 2020...4 2 Hovudområde

Detaljer

Årsmelding frå styret 2012

Årsmelding frå styret 2012 Årsmelding frå styret 2012 Der ein sa at 2011 var det beste året i Helse Vest si ti år lange driftshistorie, kan ein no konstatere at resultata for 2012 er enda betre. Føresetnadene er dei beste for å

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF

Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009. Styringsdokument 2009. Helse Bergen HF Forslag til styret i Helse Vest RHF 03.04.2009 Styringsdokument 2009 Helse Bergen HF 1 Innleiing... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Helse 2020... 4 2 Hovudområde for styring og oppfølging i 2009... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF

Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Styringsdokument 2013 for Helse Møre og Romsdal HF Innhald 1. Overordna føringar 4 2. Tildeling av midlar 8 3. Aktivitet 12 4. Satsingsområde 2013 13 4.1 Tilgjenge og brukarorientering 13 4.2 Kvalitetsforbetring

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030

Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Høyringsutkast Høyringsfrist: 20.08.2015 Kommunedelplan for helse og omsorg 2015-2030 Forord Helse og omsorgsplanen er saman med kommuneplanen det viktigaste dokumentet for helse og omsorgstenestene si

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF

Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Protokoll frå styremøte i Helse Vest RHF Tid: 07.12.2011 Møtestad: Helse Vest RHF, Stavanger Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Oddvard Nilsen Torill Selsvold Nyborg Reidun

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Innhald. 1 Innleiing... 1

Innhald. 1 Innleiing... 1 Årsrapport for 2013 Innhald 1 Innleiing... 1 2 Måloppnåing... 3 2.1 Hovudmål 1: Forvaltninga skal vere godt organisert, leidd og ha riktig kompetanse... 3 2.1.1 Delmål 1.1: Statsforvaltninga skal ha eit

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund

Styresak. Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning Sjukehusapoteket i Haugesund Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.5.2011 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Lene Svanberg Jakobsen Oppbemanning

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 22.04.2015 SAKSHANDSAMAR: Gina Beate Holsen SAKA GJELD: HMS strategi i Helse Vest ARKIVSAK: 2015/1600 STYRESAK: 047/15 STYREMØTE: 06.05. 2015

Detaljer