ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN DYRØY KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 DYRØY KOMMUNE"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/386 Saksbehandler: Viktor K. Olsen/Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Budsjett 2015/Økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 117/ Kommunestyret Vedlegg 1 Netto utgift pr ramme 2 Budsjettskjema 1 A - drift 3 Budsjettskjema 2 A - investering 4 Hovedutskrift drift 5 Hovedutskrift investering 6 Driftsrapport detaljert 7 Investeringsrapport detaljert ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN DYRØY KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Budsjett 2015/Økonomiplan Innledning Generelt Vurdering av kommunens økonomiske utfordringer Årets budsjettprosess Sammendrag Kommunens planverk Kommuneplanens langsiktige del visjon og hovedmål Kommuneplanens kortsiktig del - økonomiplan og årsbudsjett Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Frie inntekter... 7 Skatt og rammetilskudd... 7 Eiendomsskatt... 9 Momskompensasjon... 9 Rentekompensasjon for investeringer Øremerkede tilskudd Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift Renter og avdrag Statlige nyordninger, føringer, mv Drift Organisering av tjenesteproduksjonen Tiltak for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter Forslag til betalingsregulativ Rammeområdene Saldering av driftsbudsjettet driftsbalanse Økonomiplan hovedtall drift rådmannens forslag Investeringer Likviditet/finansforvaltning Rådmannens forslag til vedtak: Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet Vedtak i Formannskapet

3 1. Innledning 1.1 Generelt Budsjettet for 2015 og økonomiplanen for perioden legges med dette fram i henhold til kravene i kommuneloven 45 og 46 om at kommunestyret innen årets utgang skal vedta et budsjett for det kommende kalenderår. Årsbudsjettet for 2015 er første året i økonomiplanen for På grunn av rådmannskifte er budsjettarbeidet forsinket, og det er derfor en noe forenklet saksutredning som legges fram for behandling i formannskap og kommunestyre. Vi har bl a ikke klart å få med kostra-analyser i budsjettdokumentet som tidligere, det vil si sammenligninger av kommunens drift og økonomi med andre kommuner. Det vises imidlertid til tidligere utdelt hefte med kostra-analyser av nøkkeltall fra Rådmannen håper budsjettutredningen framstår som et greit grunnlag for politisk behandling. 1.2 Vurdering av kommunens økonomiske utfordringer Budsjettutfordringene har i år vært spesielt utfordrende. Med endrede forutsetninger, som nedgang i folketallet og endringer i rammevilkårene etter nye sentrale føringer, forventes det at Dyrøy kommune skal utføre stadig flere oppgaver med reduserte ressurser. Dette betyr strengere prioriteringer innenfor alle sektorer. Spørsmålet blir da om vi klarer å oppfylle alle forventingene som stilles fra befolkningen, politikere og myndighetene til et godt nok tjenestetilbud, men også til forpliktelsen om å gjennomføre de lovpålagte oppgavene på en tilfredsstillende måte. Årlig reduksjon i befolkningsgrunnlaget medfører årlig realnedgang i kommunens frie inntekter, rammetilskudd og skatteinntekter. Den kommunale drifta og tjenestetilbudet må hele tiden tilpasses lavere inntekter, noe som er svært utfordrende, særlig etter at det har pågått i flere 10-år. SSBs prognoser viser at dette også i fremtiden vil være kommunens største utfordring. Regjeringens forslag til statsbudsjett angir en realøkning i de frie inntekter fra 2014 til 1015 på ca 1,4 % for kommunene samlet sett. I fordelingen vil kommunene med befolkningsvekst «stikke av» med denne realøkningen, mens vår kommune har en realnedgang i de frie inntekter fra 2014 til 2015 på 0,6 %. I statsbudsjettet er det skissert forventninger om at kommunene styrker en rekke tjenestetilbud innenfor rammen av de «økte» frie inntekter, bl. a. innen psykisk helse og rusarbeid, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og dagaktivitetstilbud til demente. For en kommune med negativ realvekst i inntektene blir naturligvis en oppfølging av Regjeringens «satsninger» svært vanskelig. Et annet utfordrende forhold er at enkelte kostnader øker betydelig mer enn generell lønns- og prisvekst skulle tilsi, bl. a. pensjonspremie. Lavt rentenivå gjør situasjonen litt enklere, men oppveier på langt nær de negative forhold som er skissert. 1.3 Årets budsjettprosess Budsjettprosessen har vært gjennomført etter samme mønster som tidligere år. Formannskapet har drøftet budsjettet i to arbeidsmøter, et av disse sammen med enhetslederne.

4 Rådmannen legger fram sitt forslag til formannskapsmøtet Den avsluttende prosessen er som følger: 27. november: Formannskapet behandler budsjettinnstillingen til kommunestyret. 28. november 16. desember: Budsjettet legges ut til offentlig gjennomsyn. 16. desember: Kommunestyret behandler Dyrøy kommunes årsbudsjett 2015/økonomiplan Sammendrag Rådmannen legger fram et driftsbudsjett for 2015 med et anslag på frie inntekter, skatt og rammetilskudd, på 88,0 mill. kroner. Etter justering for at kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten opphører fra , har rammetilskuddet en nominell økning fra 2014 på ca. 1,2 mill. men realendringen i de frie inntekter er som nevnt negativ. Dyrøy kommune får ca. 0,6 mill. kr mindre å produsere tjenester for neste år i følge Kommunaldepartementets egen beregning. Samtidig forutsettes tjenestetilbudet utvidet på flere angitte områder. Etter innspill fra flere arbeidsmøter i formannskapet og fra driftsenhetene har rådmannen utarbeidet forslaget til driftsbudsjett for Utgangspunktet er at nåværende drift videreføres. Det er foreslått noen økninger for å imøtekomme økte behov og skisserte satsninger i statsbudsjettet, men også omfattende konkrete sparetiltak og noe økning i inntektene for å bedre balansen mellom utgifter og inntekter. Etter vedtak i formannskapet er det i tillegg tallfestet en uspesifisert innsparing tilsvarende to stillinger med virkning fra Det budsjettforslaget som legges fram må karakteriseres som meget stramt på utgiftssiden. Budsjettforslaget er saldert, det vil si at det er angitt løpende inntekter til dekning av alle budsjetterte utgifter, men budsjettet inneholder betydelig mindre «buffere» enn tidligere år for å møte merforbruk på enkeltposter eller totalt. I økonomiplanen er det forutsatt samme inntektsnivå som i 2015 også i de påfølgende årene. Dette er neppe realistisk det er grunn til å regne med realnedgang i skatt og rammetilskudd som følge av forventet folketallsutvikling. Det betyr at vi har en betydelig jobb å gjøre både administrativt og politisk. Det bør rett og slett lages en plan med tiltak for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter i driftsbudsjettet i de kommende årene. Rådmannen legger fram et forslag til investeringsbudsjett på i overkant av 22 mill. kr i 2015, med et samlet lånebehov på 12,5 mill. kr. Beskrevne vansker med å saldere driftsbudsjettet burde tilsi større forsiktighet i pengebruken, men foreslåtte investeringer anses som nødvendig. Største enkeltprosjekt gjelder videreføring av vannverksutbyggingen hvor det er ført opp 15 mill. kr i Det vurderes som særdeles viktig å få rent vann inn i ledningsnettet snarest mulig!

5 3. Kommunens planverk 3.1 Kommuneplanens langsiktige del visjon og hovedmål Kommuneplanen skal behandle kommunens langsiktige utfordringer, visjon, mål og strategier over en 12-årsperiode, men i teorien avgrenset til 4-årsperioder som følger kommunestyreperiodene. Kommuneplanens samfunnsdel blir således et overordnet styringsdokument som skal legges til grunn for all planlegging og utvikling i kommunen. Status: Forslag til Samfunnsplan for Dyrøy kommune er utarbeidet. Den bygger på følgende forutgående prosess: Utarbeidelse av planstrategi vedtatt i k-møte Utarbeidelse av planprogram vedtatt i k-møte folkemøter/arbeidsverksteder for videre konkretisering av de 9 temaområdene som er valgt Arbeidsmøte for bearbeidelse av innspill fra folkemøtene Innspill fra Dyrøyseminaret -14 Behandling i formannskapet Forslag til samfunnsplan for Dyrøy skal opp i «Planforum Troms» 4. desember -14. Hvis det ikke fremkommer vesentlige innspill til planen i dette forumet, vil planforslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn/høring, før etterfølgende behandling i kommunestyret. Visjon: «Dyrøy en lærende kommune» I forslag til samfunnsplan for Dyrøy kommune står følgende: Kommunen har gjennom mange år hatt visjonen «Dyrøy den lærende kommune». Den er også sterkt fremhevet i kommunens planstrategi. Visjonen har vært knyttet til organisasjonen Dyrøy kommune og Dyrøyseminaret. Gjennom arbeidsverksteder våren 2014 har det vært tydelige tilbakemeldinger om at visjonen ikke kan gjelde for Dyrøysamfunnet som sådan, for private bedrifter mv. Visjonen skal videreutvikles og forankres hos politikere (arbeidsgiver) og hos de ansatte og den skal settes inn i en syklus for læring og kompetanseoverføring. Overordnet mål Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal tilrettelegge for bosetting og næringsutvikling. Værebegreper Værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte. Værebegrepene bygger opp under mål og visjon faglig dyktig imøtekommende nyskapende Organisering av planarbeidet Arbeidet med planarbeidet er organisert ved at formannskapet er styringsgruppe. Egen sentral arbeidsgruppe er nedsatt.

6 Det er inngått avtale med Faveo Prosjektledelse A/S som bistår Dyrøy kommune i utarbeidelse av plandokumentene. Avtalen innbefatter: Fase I Utarbeidelse av planprogram Fase II Utarbeidelse av samfunns- og arealdel av kommuneplan 3.2 Kommuneplanens kortsiktig del - økonomiplan og årsbudsjett Økonomiplan og årsbudsjett utgjør den kortsiktige del av det kommunale planverket. I økonomiplanen skal det for hvert år i perioden anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. I økonomiplanen skal samlet bruk av midler innarbeides. Prioriteringer i økonomiplanen må ikke være i strid med kommuneplanens langsiktige del. Økonomiplanen er en handlingsplan og et styringsverktøy for kommunen som skal gi en samlet oversikt over kommunens planlagte bruk og tilgang på ressurser i perioden. Et viktig formål med økonomiplanen er å vise kommunens økonomiske handlefrihet, innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanen skal legges til grunn for all øvrig planlegging og være bestemmende for kommunens ambisjonsnivå. Dersom konsekvensene av andre planer vurderes å være av vesentlig betydning for den økonomiske handlefriheten, skal økonomiplanen tas opp til ny behandling. Årsbudsjettet skal, i henhold til kommuneloven 45, vedtas av kommunestyret innen årets utgang for det kommende kalenderår, det vil si for første år av økonomiplanperioden. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Bestemmelser om innhold i årsbudsjettet, krav om kunngjøring og budsjettets bindende virkning, mv, er regulert i kommuneloven med tilhørende forskrifter. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal behandles og vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet som er kommunens økonomiutvalg. Økonomisk målsetning Målsettingen for økonomiplanperioden er å oppnå reell balanse mellom inntekter og utgifter i kommunens driftsbudsjetter som sikrer god langsiktig økonomistyring, samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes i tilfredsstillende omfang og kvalitet. Målsetningen for de årlige driftsbudsjetter er å oppnå et netto driftsresultat på 3 %.

7 4. Kommunens rammebetingelser 4.1 Befolkningsutvikling Prognose Alder/år år år år år år år år år og eldre Totalt Tabellen viser folketallsutviklingen i perioden med SSBs prognose fram til Folketallsutviklingen er bekymringsfull og største utfordring for den kommunale drifta i Dyrøy, som nevnt foran i dokumentet. De siste 5 år, fra 2010 og fram til i dag, har vi hatt en reduksjon i kommunens innbyggertall på vel 60 personer, en reduksjon som stemmer svært godt med SSBs prognose som ble utarbeidet høsten Det er grunn til å frykte at også nåværende prognose fra SSB viser en realistisk utvikling og at innbyggertallet reduseres med ytterligere 100 personer fram til Dette understreker behovet for å arbeide med tiltak for å tilpasse kommunens drift til årlig reduksjon i inntektsgrunnlaget, jfr. pkt 2 foran i dokumentet, men samtidig bør naturligvis arbeidet med tiltak for å stabilisere kommunens innbyggertall videreføres. 4.2 Frie inntekter Frie inntekter som er en benevnelse på rammetilskudd, skatteinntekt på inntekt og formue, eiendomsskatt og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, er kommunens hovedfinansieringskilde. Skatt og rammetilskudd I følge Regjeringen er det lagt opp til en realvekst i de frie inntekter til norske kommuner på om lag 1,4 % fra 2014 til 2015, målt fra anslått inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett, jfr kommuneøkonomiproposisjonen i mai 2014.

8 Måles veksten fra anslag på regnskap for 2014, er veksten noe høyere på grunn av skattesvikt i inneværende år, 1,8 %. For Tromskommunene er tilsvarende vekstprosent beregnet til 1,3 %. Den såkalte realveksten på dette nivået vil i hovedsak gå med til å dekke økte utgifter for kommunesektoren knyttet til økt folketall i landet, noe som betyr at bare kommuner med sterk vekst tar del i denne realveksten. Kommuner som bare makter å opprettholde bosetningen eller har tilbakegang, vil oppleve reell nedgang i sine frie inntekter. For Dyrøy er det anslått en realendring på minus 0,6 % sammenholdt med anslag regnskap for 2014 med sviktende skatteinngang. Sammenholdt med budsjettet for 2014 er denne realnedgangen om lag 1,2 %. I budsjettforslaget har rådmannen lagt inn et skatteanslag som er kr høyere enn Regjeringens beregning i statsbudsjettet, begrunnet med konstatert svikt i skatteinngangen for 2014 ut over forutsetningene som lå i statsbudsjettet. Fordeling mellom skatt og rammetilskudd er gjort etter den såkalte Stolp-modellen. Tabellen viser utviklingen i de frie inntekter fra nominelle tall (Beløp i 1000 kr). Tekst R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 RB 2014 B 2015 Rammetilskudd Skatteinntekter Sum Nominell vekst i % 9,3 4,3 3,9 1,5-0,4 Tallene i tabellen er hentet fra kommunens egne regnskaper og budsjett og er ikke helt sammenlignbare størrelser. I sammenligningen fra 2010 til 2011 må vi ta hensyn til at barnehagetilskuddene ble innlemmet i rammetilskuddet. Dette utgjorde mer enn 5 mill. kroner, og det meste av den nominelle veksten gikk med til dette. I den nominelle veksten fra 2011 til 2012 inngår vel 1,7 mill. kr som gjelder samhandlingsreformen, det vil si bevilgning som i hovedsak gikk med til kommunal medfinansiering av sykehustjenester i Denne medfinansieringen utgår fra og rammetilskuddet er tilsvarende redusert. Korrigert nominell økning fra 2014 til 2015 er om lag 1,6 %. Tabellen nedenfor viser enkeltelementene i rammetilskudd og skatteinntekter i revidert budsjett 2014 og anslag budsjett 2015.(Beløp i 1000 kr). Tekst RB 2014 B 2015 Innbyggertilskudd (inkl utgiftsutjevning) Nord-Norge-tilskudd Småkommunetilskudd Skjønnstilskudd Inntektsutjevning skatt Sum rammetilskudd Skatteinntekter Sum skatt og rammetilskudd Innbyggertilskudd og utgifts utjevning beregnes på grunnlag av befolkningstall pr 1. juli i året før budsjettåret og er endelige tall, men inntektsutjevningen vil bli endret i hht oppdaterte

9 befolkningstall pr 31. desember i budsjettåret, og i hht faktisk skatteinngang i de enkelte kommuner. Eiendomsskatt Eiendomsskatt er eneste form for fri inntekt som kommunen selv kan beslutte. Dyrøy kommune har i dag ikke vedtatt eiendomsskatt. Det vises til egen sak om framtidige inntektsmuligheter ved innføring av eiendomsskatt. Rådmannen forholder seg til vedtak og tilbakemeldinger fra politisk nivå, senest i formannskapets arbeidsmøte , om at denne inntektsmuligheten ikke skal legges inn i økonomiplanen. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiften, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Rentekompensasjon for investeringer Skole: I f m Reform 97 og renovering av skoleanlegg får vi kompensert for renter. Refusjonen ligger til sammen på om lag kroner. Refusjon etter renovering av skolen i 2011/2012 er søkt, men ikke innarbeidet i budsjettet da en eventuell kompensasjon ikke er kjent. Eldreomsorg: Vi får kompensasjon for omsorgsboliger med i alt ca kr. For sykehjemsplassene har vi ingen kompensasjon. Samlet rentekompensasjon utgjør om lag kr. 4.3 Øremerkede tilskudd Største beløpsmessige øremerka tilskudd til drift er tilskuddet til ressurskrevende tjenester som er en toppfinansiering av spesielt ressurskrevende omsorgstjenester. Tilskudd ytes etterskuddsvis med dokumentasjon fra regnskapet. For inneværende år får kommunene kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til en tjenestemottaker ut over 1,010 mill. kr. På bakgrunn av økte behov og sterk utgiftsvekst foreslår Regjeringen å gjøre ordningen dårligere for kommunene. Innslagspunktet økes derfor til 1,080 mill. kr. Øremerka tilskudd for øvrig forutsettes å være prisjustert i hht oppgitt deflator. 4.4 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås samlet lønns- og prisvekst for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,0 %. Herav er lønnsveksten anslått til 3,3 % og prisvekst på kjøp av varer og tjenester er satt til 2,5 %. Demografikostnader og rentekostnader er ikke dekket av deflatoren. Det samme gjelder del av økning i pensjonskostnader ut over anslått lønnsvekst.

10 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene I budsjettforslaget er premien for pensjonsutgiftene fastsatt på grunnlag av prognoser og aktuarberegninger fra kommunens pensjonsleverandører KLP og Statens Pensjonskasse. Beregningssatser i 2015, etter fradrag for de ansattes andel på 2 % - enheter: KLP 24,0 % av pensjonsgivende lønn SPK 13,0 % av pensjonsgivende lønn Arbeidsgivers pensjonskostnad skal som kjent beregnes ved årets utgang, noe som medfører differanse i forhold til innbetalte premier, såkalt premieavvik. I 2015 er det beregnet at vi får en mindre utgift (inntekt) 4,040 mill. kr som må budsjetteres i driftsbudsjettet vel 1,1 mill. kr mindre enn i Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiften i vårt geografiske område er 5,1 %. Ingen endringer fra 2014 til Renter og avdrag Renter på lån med fast rente er lagt inn etter gjeldende satser i bindingsperiodene. På lån med flytende rente er det beregnet gjennomsnittlig rente på dagens nivå og 4,0 i resten av økonomiplanperioden. Samla renteutgift på lån i 2015 er beregnet til 4,03 mill. kr. Låneavdrag i 2015 ifølge løpende låneavtaler er beregnet til nær 5,8 mill. kr. Tabellen viser kommunens låneportefølje ved inngangen til (1000 kr). Husbanken form.lån KLP Kredit form.lån Kommunalbanken KLP Kredit Sum Fast rente Flytende rente Rest nye låneopptak vedtatt budsjett 2013, ca Sum lånegjeld grunnlag for beregning av renter og avdrag Budsjetterte låneopptak til investeringer 2015 er på 12,5 mill. kroner, jfr. kapittel 6. Beregninger basert på regnskapet for 2013, viser at Dyrøy kommune bruker 5,5 % av sine driftsinntekter til å betale renter og avdrag. Det er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet for landets kommuner. Situasjonen tilsier at det må utøves stor grad av forsiktighet framover på investeringssiden for å gi rom for de nødvendige låneopptak til den påbegynte vannutbygging som blir det store løftet også de neste årene. Ved en renteøkning i framtiden vil dette gi betydelige utfordringer.

11 Statlige nyordninger, føringer, mv. Den delen av samhandlingsreformen som gjelder kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles Rammetilskuddet er regulert tilsvarende. Statens forventninger om kommunale satsninger finansiert med vekst av budsjettrammen for 2015 som er fordelt til kommunene: 200 mill. kr til tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Andel Dyrøy kommune ca. kr mill. kr til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Andel Dyrøy kommune ca. kr mill. kr til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til personer under 67 år med langvarig behov for personlig assistanse. Andel Dyrøy kommune ca. kr Disse eksemplene er tatt med for å vise underfinansiering av statens ambisjoner på vegne av kommunene. 5. Drift 5.1 Organisering av tjenesteproduksjonen Dyrøy kommune har organisert budsjettet i følgende rammeområder: 1. Sentraladministrasjon og fellesdrift (inklusiv politisk virksomhet) 2. Undervisning, barnehage og kultur 3. Helse og sosialtjenesten 4. Plan, teknisk drift og næring Hvert rammeområde kan bestå av en eller flere driftsenheter, hvor kommunens tjenesteproduksjon skjer. Nedenfor gis en beskrivelse av aktiviteten innenfor de forskjellige rammeområdene, med forslag om budsjettrammer i Kommunens tallbudsjett på ansvars- og artsnivå legges imidlertid fram og forutsettes vedtatt i kommunestyret. Dyrøyseminarsenteret KF som er et kommunalt foretak i hht kommunelovens kapittel 11, vil legge fram eget budsjett til behandling i kommunestyret. 5.2 Tiltak for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over-/underskudd budsjettversjon

12 - - Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringer Rådmannens forslag Usorterte tiltak Ansvar Fellesutgifter - Reduksjon annonseutgifter Fellesutgifter (122) Ansvar Mobilt omsorg EDB-drift (123) Ansvar Næringsarbeid - Utmeldelse fra Profilgruppen Næringsarbeid (132) Ansvar Kirkelig administrasjon - Reduksjon tilskudd Kirkelig administrasjon (151) Ansvar Reduksjon reservert bevilging Tilleggs- og nye bevilgn. (171) Ansvar Driftstilpassing i ø-planperioden Tilfeldige utg./inntekter (172) Ansvar Lønnsreg. alle ansvarsområder - Reduksjone i faste stillinger - vedtak formannskapet Lønnsreg. alle ansvarsomr (179) Ansvar Bredbåndprosjektet - Økning tilknytningsavgifter Bredbåndprosjektet (180) Ansvar Nordavindshagen - Økning leiepriser Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Ansvar Barnehagen - Leker/forbruksmateriell Dyrøy barnehage (211) Ansvar Barnehagen - økt minstepris Dyrøy barnehage (211) Ansvar 211- Barnehagen - Reduksjon stillinger Dyrøy barnehage (211) Ansvar Elvetun skole - Ekskursjoner Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Innkjøp læremidler Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Inventar/utstyr Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Inventar/utstyr_reduksjon Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Kurs/oppholdsutgifter

13 Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Leirskole Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Midtskyss Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Reduksjon lønnskostnader Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Reduksjon vikarlønn Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Økt lærerressurs Elvetun skole (231) Ansvar Kulturskolen Dyrøy kulturskole (251) Ansvar Kulturskolen - Opprettholdelse av tilbud Dyrøy kulturskole (251) Ansvar Kulturkontoret - Billettinntekter Kulturkontor (271) Ansvar Kulturkontoret - Støtte til stipend Kulturkontor (271) Ansvar Frivillighetssentralen - Økt betaling for betalingstermial Frivillighetssentralen (275) Ansvar Kvalifiseringsprogram - Bruk av fond Kvalifiseringsprogram (353) Ansvar Kjøp av takheiser Sykehjemmet (371) Ansvar Sykehjemmet - Red bemanning Sør Sykehjemmet (371) Ansvar Sykehjemmet - Redusert overtid Sykehjemmet (371) Ansvar Sykehjemmet - Redusert sykefravær Sykehjemmet (371) Ansvar Hjemmetjenesten - Omlegging drift Sør /Rosestuene Hjemmetjenesten (372) Ansvar Hjemmetjenesten - Ingen vikar under permisjon Hjemmetjenesten (372) Ansvar Hjemmetjenesten - Reduksjon overtid Hjemmetjenesten (372) Ansvar Hjemmetjenesten - Redusert sykefravær

14 Hjemmetjenesten (372) Ansvar PLO - Hjemmetjenesten - garderobeskap Hjemmetjenesten (372) Ansvar Møteplassen - Dagtilbud hjemmeboende demente 1 dag/uke Møteplassen (376) Ansvar Møteplassen - Dagtilbud til hjemmeboende demente - 3 dager/uke Møteplassen (376) Ansvar PLO - Ressurskrevende tjenester Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar PLO - Ressurskrevende tjenester - reduksjon Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar Rehabilitering - Redusert sykefravær Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar Rus- og psykiatritjeneste Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar Renholdstjenesten - Redusert barnehagedrift Renholdstjenesten (403) Ansvar Administrasjonsbygg - reduksjon vedlikehold Administrasjonsbygg (410) Ansvar Barnehagen Barnehagen (411) Ansvar Omsorgssenteret - reduksjon vedlikehold Omsorgssenteret/adm.TPU (413) Ansvar Utleieboliger - Reduksjon vedlikehold Utleieboliger (414) Ansvar Kirkebygg/anlegg - reduksjon vedlikehold Kirkebygg (418) Ansvar Div bygg - Redusert pris fjernvarme Diverse bygg (419) Ansvar Finnlandsmoan industrihall - Økning leiepris og utleieareal Industrihall Finnlandsmoan Industriområde (427) Ansvar Kommunale veier - Reduksjon vedlikehold Kommunale veger (437) Ansvar Veilys - Reduksjon vedlikehold Veglys (438) Ansvar Utearealer bygg/anlegg - Reduksjon vedlikehold Utearealer bygg/anlegg (439)

15 - - - Ansvar Brannvern - Redusert utdanning Brannvern (481) Ansvar Skatt på inntekt/formue Skatt på inntekt/formue (911) Ansvar Renter m.v. - Reduksjon renteutgifter Renter m.v. (931) Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringer FS Investeringer FS Usorterte tiltak Ansvar Ansvar: Komm/form/adm/hovedutvalg - Politisk aktivitet Komm/form/adm/hovedutvalg (100) Ansvar Boligtiltak - Redusert tilskudd Boligtiltak (136) Ansvar Nordavindshagen - Kjøp av kunst til utsmykking Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Ansvar Nordavindshagen - sommervert Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Ansvar Rus- og psykiatritjeneste Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar PLO - Personlig assistent - vedtak Personlig assistent (395) Ansvar Espenes industriområde Espenes Industriområde (426) Ansvar Finnlandsmoan industrihall - Salg Industrihall Finnlandsmoan Industriområde (427) Ansvar Interkomm. skogbrukstjeneste Interkomm skogbrukstjeneste (452) Ansvar Skatt på inntekt/formue - Innføring av eiendosskatt verker og bruk/eiendommer Skatt på inntekt/formue (911) Ansvar % netto driftsresultat Årets regnsk.m resultat (951)

16 5.3 Forslag til betalingsregulativ 2014 Priser eks merverdiavgift! Avgift i Økning i % kr. Kommentar: Vannavgift Bolig Fritidsbolig Driftsbygninger Driftsbygninger 1/4 avg Min.avg. vannmåler Kontor etc - pr m2 44,23 45,56 3 1,33 Lager etc - pr m2 25,26 26,02 3 0,76 V.måler/målt pr m3 12,66 13,04 3 0,38 Min.tilknytn.avgift vann Avløpsavgift Boliger Fritidshus - 1/2 avgift Min.avg. kloakkmåler Kontor etc - pr m2 28,06 28,90 3 0,84 Lager etc - pr m2 16,06 16,54 3 0,48 K.måler/målt pr m3 8,02 8,26 3 0,24 Min.tilknytn.avg. kloakk Slamtømming Bolig Fritidsbolig - 1/2 avgift Renovasjon Boliger Fritidsbolig - 1/2 avgift Feiing Boliger Ingen økning Fritidsboliger - 1/2 avgift Ingen økning

17 Eks: Enebolig med renovasjon, vann, slam og feieravgift: Økning i % Økning i kr Renovasjon Vann Slam Feieavg Sum Husleie i Økning i % kr. Kommentar: Beregnet av nivå pr fra Husleie Brukerbetaling i Økning i Hjemmetjenesten: % kr. Kommentar: Trygghetsalarm Matombringing Pr. porsjon Egenbetaling Hjemmehjelp: 2 G G G G G (ny) Brukerbetaling i Økning i Barnehage/SFO/Kulturskole: % kr. Kommentar: Barnehage ,3 175 Ny makssats pr. måned Elevkontingent Kulturskole Pr. semester Egenbetaling SFO: For inntil 10 t/u Pr. måned For inntil 20 t/u Pr. måned For inntil 28 t/u Pr. måned Søskenmoderasjon videreføres med 30 %. Som det framgår av tabellen, foreslås de fleste betalingssatser justert med 3 % i hht generell lønns- og prisvekst. Et unntak her gjelder foreldrebetaling barnehage som foreslås økt med 7,3 % til statlig fastsatt maksimalsats, kr pr måned for hel plass.

18 5.4 Rammeområdene Rammeområde 1 Sentraladministrasjon og fellesdrift Beskrivelse Rammeområdet skal dekke følgende tjenester: Politisk virksomhet i kommunestyre, formannskap, administrasjonsutvalg og hovedutvalg Eldreråd Arbeidsmiljøutvalg Valg Kontrollvirksomhet og revisjon Interkommunalt samarbeid (Midt-Troms regionråd) Rådmannskontoret Økonomienhet m/skatteinnkreving Tiltakskontor og næringsarbeid Planarbeid Forvaltning/saksbehandling motorferdselslov, alkohollov, mv Servicetorg og fellestjenesten EDB-drift Boligtiltak Administrative oppgaver for boligstiftelse og utleiebygg Tilrettelagte arbeidsplasser Kirkelig administrasjon og religiøse formål Drift av bredbånd Kommentarer Framlagte budsjettforslag for politisk virksomhet, felles administrative funksjoner og andre oppgaver som inngår i dette rammeområdet, forutsetter i hovedsak en videreføring av tjenesten uten vesentlige endringer. Vi har en nøktern fellesstab som etter rådmannens vurdering fungerer tilfredsstillende i sine administrative funksjoner. Det hadde imidlertid vært ønskelig med forskjellig fagkompetanse i rådmannens stab for å støtte driftsenhetene faglig, men det er det ikke rom for. Rammeområde 1 forslag budsjettramme 2015 (1000 kr) R 2013 RB 2014 B 2015 Utgift Inntekt Nettoramme Nedtrekk og andre justeringer i forhold til konsekvensjustert budsjett framgår av kapittel 5.2. Av de foreslåtte nedtrekk nevnes tilskudd til kirkelig administrasjon (ansvar 151). Rådmannen foreslår at kr , det vil si halvparten av ekstraordinær bevilgning gitt av kommunestyret i inneværende år, ikke videreføres i tilskuddsrammen i Vedlikehold kirkebygg som er ført i teknisk enhets budsjett, forslås redusert til kr

19 På bakgrunn av den vanskelige budsjettsituasjon finner rådmannen det unaturlig å opprettholde reserveposter i budsjettet. Reservert bevilgning (ansvar 171) foreslås derfor satt til 0 i Reservepost (ansvar 179) til å møte lønnsreguleringer er nedjustert fra 2,0 mill. kr i inneværende år til 1,3 mill. kr neste år. Lønnsoppgjøret i 2015 er et såkalt mellomoppgjør som erfaringsmessig kommer ut noe lavere enn hovedoppgjørene. På samme område (ansvar 179) har rådmannen lagt inn en uspesifisert innsparing tilsvarende to stillinger med virkning fra , etter vedtak i formannskapet Dette er en oppfølging av budsjettpremisser gitt i budsjettet for 2014, hvor bemanning på flere områder var forutsatt vurdert, bl. a sekretær-, merkantile funksjoner og IKT. Det ble også angitt målsettinger om gjennomgang av pleie- og omsorg med vurderinger opp mot rapporten fra Telemarksforsknings analyse av drifta i 2013, samt vurdering av bemanning i forhold til behov innen forvaltning og andre tjenester i teknisk enhet. Rammeområde 2 Undervisning, barnehage og kultur Beskrivelse Rammeområdet inneholder følgende tjenester/resultatenheter Dyrøy barnehage Elvetun skole Skolefritidsordning Kultur Kommentarer Dyrøy barnehage: Enhetsleder skole har midlertidig ansvar også for barnehagedrifta mens den fast ansatte enhetslederen for Dyrøy barnehage er innvilget permisjon. Antallet barn i barnehagealder går ned og det budsjetteres for redusert drift. Fra høsten 2015 vil barnehagedrifta omfatte 3 avdelinger. Det er fortsatt utfordringer med høyt sykefravær i barnehagen og arbeid med tiltak i denne sammenheng forutsettes videreført. Elvetun skole: Det begynner 17 nye elever i første klasse høsten 2015 og medfører økt elevtall i Elvetun skole til i alt 125 elever. Skoledrifta forutsettes i utgangspunktet videreført som i inneværende år. Dyrøy har et interkommunalt samarbeid om PPT-tjeneste med Lavangen og Salangen kommuner, med sistnevnte som vertskommune. Kultur og fritid: Det budsjetteres for at kulturtilbudet skal opprettholdes neste år på samme nivå som nå.

20 Rammeområde 2 forslag budsjettramme 2014 (1000 kr) R 2013 RB 2014 B 2015 Utgift Inntekt Nettoramme Nedtrekk i forhold til konsekvensjustert budsjett og andre justeringer av budsjettet framgår i detalj i kapittel 5.2. Største nedtrekk gjelder reduksjonen fra 4 til 3 barnehageavdelinger som utgjør en helårsvirkning på vel 1,1 mill. kr. Største foreslåtte reduksjon i skoledrifta gjelder reduserte lønnskostnader tilsvarende en stilling fra neste skoleår som utgjør ca. kr på årsbasis. Dette tiltaket innebærer at klasser slås sammen til større grupper i flere enkeltfag. Rådmannen har ikke funnet grunnlag for å endre de forslag om justeringer og sparetiltak i 2015 som er lagt fram av enhetslederne på rammeområde 2. Rådmannen er imidlertid betenkt over at skolens budsjett står oppført uten bevilgning på læremidler/undervisningsmateriell og kurs, og ber skoleledelsen revurdere sine prioriteringer. Rammeområde 3 Helse og sosialtjenesten Beskrivelse Rammeområde inneholder følgende tjenester/resultatenheter: Helseenheten: Legetjeneste (interkommunalt samarbeid) Helsesøster Samfunnsmedisinske tjenester (interkommunalt samarbeid) Samhandlingsreformen (delvis interkommunalt samarbeid) Boligsosialt og rusfaglig arbeid Fysioterapeut og folkehelsearbeid Barnevern (interkommunalt samarbeid) NAV Dyrøy: NAV sosialadministrasjon Boligstøtte Økonomisk sosialhjelp Kvalifiseringsprogrammet Pleie og omsorgsenheten: Sykehjemmet Hjemmetjenesten Psykiatritjenesten PU (psykisk utviklingshemmede) Særlig ressurskrevende tjenester Støttekontakt, BPA (brukerstyrt personlig assistanse)

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Ordfører SP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Ordfører SP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 11:00 16:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen:

Saksprotokoll i Formannskapet I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Saksprotokoll i Formannskapet 29.11.2016 I formannskapets behandling av saken kom det fram punkter som ønskes innarbeidet i innstillingen: Verbalforslag: 1. Rådmannen bes utrede egnede lokaliteter til

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.11.2015 Tidspunkt: 11:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Marit

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne Larsen Medlem AP Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Torbjørn Hind Medlem H Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.12.2014 Tidspunkt: 10:00 16:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Medlem AP Anne Larsen Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Dyrøy kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 131/ Kommunestyret. FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2016/340-16 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 131/16 28.11.2016 Kommunestyret FS. Årsbudsjett 2017 og økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 19:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: Tidspunkt: 10:00 19:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 19:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE

FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.11.13 Saknr. Tittel: 75/13 Økonomiplan 2014-2017, drift og investering

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Økonomiplan og budsjett 2017

Økonomiplan og budsjett 2017 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/63-14 Arkiv: 151 Saksbeh: Beate Pettersson Dato: 17.11.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyre Økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Rådmannens

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Rådmannens forslag til

Rådmannens forslag til Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: HANDLINGSPROGRAM 2011-2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: Sakstittel: 10/1212 HANDLINGSPROGRAM 2011 2014 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Handlingsprogram

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune

Økonomireglement. for. Lørenskog kommune Økonomireglement for Lørenskog kommune Vedtatt 14.12.2016 1 1. Formål Formålet med dette økonomireglementet er å: Sikre en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i Lørenskog kommune Sikre tilstrekkelig

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN DYRØY KOMMUNE

ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN DYRØY KOMMUNE Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2011/225 Saksbehandler: Viktor K. Olsen/Øystein Rørslett Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.11.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: 22.11.2012 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 20.11.12 kl 13.00

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer