ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN DYRØY KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 DYRØY KOMMUNE"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/386 Saksbehandler: Viktor K. Olsen/Øystein Rørslett Dato: Saksframlegg Budsjett 2015/Økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 117/ Kommunestyret Vedlegg 1 Netto utgift pr ramme 2 Budsjettskjema 1 A - drift 3 Budsjettskjema 2 A - investering 4 Hovedutskrift drift 5 Hovedutskrift investering 6 Driftsrapport detaljert 7 Investeringsrapport detaljert ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN DYRØY KOMMUNE

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Budsjett 2015/Økonomiplan Innledning Generelt Vurdering av kommunens økonomiske utfordringer Årets budsjettprosess Sammendrag Kommunens planverk Kommuneplanens langsiktige del visjon og hovedmål Kommuneplanens kortsiktig del - økonomiplan og årsbudsjett Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Frie inntekter... 7 Skatt og rammetilskudd... 7 Eiendomsskatt... 9 Momskompensasjon... 9 Rentekompensasjon for investeringer Øremerkede tilskudd Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift Renter og avdrag Statlige nyordninger, føringer, mv Drift Organisering av tjenesteproduksjonen Tiltak for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter Forslag til betalingsregulativ Rammeområdene Saldering av driftsbudsjettet driftsbalanse Økonomiplan hovedtall drift rådmannens forslag Investeringer Likviditet/finansforvaltning Rådmannens forslag til vedtak: Ordførers innstilling: Saksprotokoll i Formannskapet Vedtak i Formannskapet

3 1. Innledning 1.1 Generelt Budsjettet for 2015 og økonomiplanen for perioden legges med dette fram i henhold til kravene i kommuneloven 45 og 46 om at kommunestyret innen årets utgang skal vedta et budsjett for det kommende kalenderår. Årsbudsjettet for 2015 er første året i økonomiplanen for På grunn av rådmannskifte er budsjettarbeidet forsinket, og det er derfor en noe forenklet saksutredning som legges fram for behandling i formannskap og kommunestyre. Vi har bl a ikke klart å få med kostra-analyser i budsjettdokumentet som tidligere, det vil si sammenligninger av kommunens drift og økonomi med andre kommuner. Det vises imidlertid til tidligere utdelt hefte med kostra-analyser av nøkkeltall fra Rådmannen håper budsjettutredningen framstår som et greit grunnlag for politisk behandling. 1.2 Vurdering av kommunens økonomiske utfordringer Budsjettutfordringene har i år vært spesielt utfordrende. Med endrede forutsetninger, som nedgang i folketallet og endringer i rammevilkårene etter nye sentrale føringer, forventes det at Dyrøy kommune skal utføre stadig flere oppgaver med reduserte ressurser. Dette betyr strengere prioriteringer innenfor alle sektorer. Spørsmålet blir da om vi klarer å oppfylle alle forventingene som stilles fra befolkningen, politikere og myndighetene til et godt nok tjenestetilbud, men også til forpliktelsen om å gjennomføre de lovpålagte oppgavene på en tilfredsstillende måte. Årlig reduksjon i befolkningsgrunnlaget medfører årlig realnedgang i kommunens frie inntekter, rammetilskudd og skatteinntekter. Den kommunale drifta og tjenestetilbudet må hele tiden tilpasses lavere inntekter, noe som er svært utfordrende, særlig etter at det har pågått i flere 10-år. SSBs prognoser viser at dette også i fremtiden vil være kommunens største utfordring. Regjeringens forslag til statsbudsjett angir en realøkning i de frie inntekter fra 2014 til 1015 på ca 1,4 % for kommunene samlet sett. I fordelingen vil kommunene med befolkningsvekst «stikke av» med denne realøkningen, mens vår kommune har en realnedgang i de frie inntekter fra 2014 til 2015 på 0,6 %. I statsbudsjettet er det skissert forventninger om at kommunene styrker en rekke tjenestetilbud innenfor rammen av de «økte» frie inntekter, bl. a. innen psykisk helse og rusarbeid, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og dagaktivitetstilbud til demente. For en kommune med negativ realvekst i inntektene blir naturligvis en oppfølging av Regjeringens «satsninger» svært vanskelig. Et annet utfordrende forhold er at enkelte kostnader øker betydelig mer enn generell lønns- og prisvekst skulle tilsi, bl. a. pensjonspremie. Lavt rentenivå gjør situasjonen litt enklere, men oppveier på langt nær de negative forhold som er skissert. 1.3 Årets budsjettprosess Budsjettprosessen har vært gjennomført etter samme mønster som tidligere år. Formannskapet har drøftet budsjettet i to arbeidsmøter, et av disse sammen med enhetslederne.

4 Rådmannen legger fram sitt forslag til formannskapsmøtet Den avsluttende prosessen er som følger: 27. november: Formannskapet behandler budsjettinnstillingen til kommunestyret. 28. november 16. desember: Budsjettet legges ut til offentlig gjennomsyn. 16. desember: Kommunestyret behandler Dyrøy kommunes årsbudsjett 2015/økonomiplan Sammendrag Rådmannen legger fram et driftsbudsjett for 2015 med et anslag på frie inntekter, skatt og rammetilskudd, på 88,0 mill. kroner. Etter justering for at kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten opphører fra , har rammetilskuddet en nominell økning fra 2014 på ca. 1,2 mill. men realendringen i de frie inntekter er som nevnt negativ. Dyrøy kommune får ca. 0,6 mill. kr mindre å produsere tjenester for neste år i følge Kommunaldepartementets egen beregning. Samtidig forutsettes tjenestetilbudet utvidet på flere angitte områder. Etter innspill fra flere arbeidsmøter i formannskapet og fra driftsenhetene har rådmannen utarbeidet forslaget til driftsbudsjett for Utgangspunktet er at nåværende drift videreføres. Det er foreslått noen økninger for å imøtekomme økte behov og skisserte satsninger i statsbudsjettet, men også omfattende konkrete sparetiltak og noe økning i inntektene for å bedre balansen mellom utgifter og inntekter. Etter vedtak i formannskapet er det i tillegg tallfestet en uspesifisert innsparing tilsvarende to stillinger med virkning fra Det budsjettforslaget som legges fram må karakteriseres som meget stramt på utgiftssiden. Budsjettforslaget er saldert, det vil si at det er angitt løpende inntekter til dekning av alle budsjetterte utgifter, men budsjettet inneholder betydelig mindre «buffere» enn tidligere år for å møte merforbruk på enkeltposter eller totalt. I økonomiplanen er det forutsatt samme inntektsnivå som i 2015 også i de påfølgende årene. Dette er neppe realistisk det er grunn til å regne med realnedgang i skatt og rammetilskudd som følge av forventet folketallsutvikling. Det betyr at vi har en betydelig jobb å gjøre både administrativt og politisk. Det bør rett og slett lages en plan med tiltak for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter i driftsbudsjettet i de kommende årene. Rådmannen legger fram et forslag til investeringsbudsjett på i overkant av 22 mill. kr i 2015, med et samlet lånebehov på 12,5 mill. kr. Beskrevne vansker med å saldere driftsbudsjettet burde tilsi større forsiktighet i pengebruken, men foreslåtte investeringer anses som nødvendig. Største enkeltprosjekt gjelder videreføring av vannverksutbyggingen hvor det er ført opp 15 mill. kr i Det vurderes som særdeles viktig å få rent vann inn i ledningsnettet snarest mulig!

5 3. Kommunens planverk 3.1 Kommuneplanens langsiktige del visjon og hovedmål Kommuneplanen skal behandle kommunens langsiktige utfordringer, visjon, mål og strategier over en 12-årsperiode, men i teorien avgrenset til 4-årsperioder som følger kommunestyreperiodene. Kommuneplanens samfunnsdel blir således et overordnet styringsdokument som skal legges til grunn for all planlegging og utvikling i kommunen. Status: Forslag til Samfunnsplan for Dyrøy kommune er utarbeidet. Den bygger på følgende forutgående prosess: Utarbeidelse av planstrategi vedtatt i k-møte Utarbeidelse av planprogram vedtatt i k-møte folkemøter/arbeidsverksteder for videre konkretisering av de 9 temaområdene som er valgt Arbeidsmøte for bearbeidelse av innspill fra folkemøtene Innspill fra Dyrøyseminaret -14 Behandling i formannskapet Forslag til samfunnsplan for Dyrøy skal opp i «Planforum Troms» 4. desember -14. Hvis det ikke fremkommer vesentlige innspill til planen i dette forumet, vil planforslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn/høring, før etterfølgende behandling i kommunestyret. Visjon: «Dyrøy en lærende kommune» I forslag til samfunnsplan for Dyrøy kommune står følgende: Kommunen har gjennom mange år hatt visjonen «Dyrøy den lærende kommune». Den er også sterkt fremhevet i kommunens planstrategi. Visjonen har vært knyttet til organisasjonen Dyrøy kommune og Dyrøyseminaret. Gjennom arbeidsverksteder våren 2014 har det vært tydelige tilbakemeldinger om at visjonen ikke kan gjelde for Dyrøysamfunnet som sådan, for private bedrifter mv. Visjonen skal videreutvikles og forankres hos politikere (arbeidsgiver) og hos de ansatte og den skal settes inn i en syklus for læring og kompetanseoverføring. Overordnet mål Dyrøy skal være en attraktiv kommune som skal tilrettelegge for bosetting og næringsutvikling. Værebegreper Værebegrepene skal være ledestjerner i hverdagen til alle ansatte. Værebegrepene bygger opp under mål og visjon faglig dyktig imøtekommende nyskapende Organisering av planarbeidet Arbeidet med planarbeidet er organisert ved at formannskapet er styringsgruppe. Egen sentral arbeidsgruppe er nedsatt.

6 Det er inngått avtale med Faveo Prosjektledelse A/S som bistår Dyrøy kommune i utarbeidelse av plandokumentene. Avtalen innbefatter: Fase I Utarbeidelse av planprogram Fase II Utarbeidelse av samfunns- og arealdel av kommuneplan 3.2 Kommuneplanens kortsiktig del - økonomiplan og årsbudsjett Økonomiplan og årsbudsjett utgjør den kortsiktige del av det kommunale planverket. I økonomiplanen skal det for hvert år i perioden anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp. I økonomiplanen skal samlet bruk av midler innarbeides. Prioriteringer i økonomiplanen må ikke være i strid med kommuneplanens langsiktige del. Økonomiplanen er en handlingsplan og et styringsverktøy for kommunen som skal gi en samlet oversikt over kommunens planlagte bruk og tilgang på ressurser i perioden. Et viktig formål med økonomiplanen er å vise kommunens økonomiske handlefrihet, innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. Økonomiplanen skal legges til grunn for all øvrig planlegging og være bestemmende for kommunens ambisjonsnivå. Dersom konsekvensene av andre planer vurderes å være av vesentlig betydning for den økonomiske handlefriheten, skal økonomiplanen tas opp til ny behandling. Årsbudsjettet skal, i henhold til kommuneloven 45, vedtas av kommunestyret innen årets utgang for det kommende kalenderår, det vil si for første år av økonomiplanperioden. Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i budsjettåret. Bestemmelser om innhold i årsbudsjettet, krav om kunngjøring og budsjettets bindende virkning, mv, er regulert i kommuneloven med tilhørende forskrifter. Økonomiplanen og årsbudsjettet skal behandles og vedtas av kommunestyret etter innstilling fra formannskapet som er kommunens økonomiutvalg. Økonomisk målsetning Målsettingen for økonomiplanperioden er å oppnå reell balanse mellom inntekter og utgifter i kommunens driftsbudsjetter som sikrer god langsiktig økonomistyring, samtidig som tjenestetilbudet opprettholdes i tilfredsstillende omfang og kvalitet. Målsetningen for de årlige driftsbudsjetter er å oppnå et netto driftsresultat på 3 %.

7 4. Kommunens rammebetingelser 4.1 Befolkningsutvikling Prognose Alder/år år år år år år år år år og eldre Totalt Tabellen viser folketallsutviklingen i perioden med SSBs prognose fram til Folketallsutviklingen er bekymringsfull og største utfordring for den kommunale drifta i Dyrøy, som nevnt foran i dokumentet. De siste 5 år, fra 2010 og fram til i dag, har vi hatt en reduksjon i kommunens innbyggertall på vel 60 personer, en reduksjon som stemmer svært godt med SSBs prognose som ble utarbeidet høsten Det er grunn til å frykte at også nåværende prognose fra SSB viser en realistisk utvikling og at innbyggertallet reduseres med ytterligere 100 personer fram til Dette understreker behovet for å arbeide med tiltak for å tilpasse kommunens drift til årlig reduksjon i inntektsgrunnlaget, jfr. pkt 2 foran i dokumentet, men samtidig bør naturligvis arbeidet med tiltak for å stabilisere kommunens innbyggertall videreføres. 4.2 Frie inntekter Frie inntekter som er en benevnelse på rammetilskudd, skatteinntekt på inntekt og formue, eiendomsskatt og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, er kommunens hovedfinansieringskilde. Skatt og rammetilskudd I følge Regjeringen er det lagt opp til en realvekst i de frie inntekter til norske kommuner på om lag 1,4 % fra 2014 til 2015, målt fra anslått inntektsnivå i revidert nasjonalbudsjett, jfr kommuneøkonomiproposisjonen i mai 2014.

8 Måles veksten fra anslag på regnskap for 2014, er veksten noe høyere på grunn av skattesvikt i inneværende år, 1,8 %. For Tromskommunene er tilsvarende vekstprosent beregnet til 1,3 %. Den såkalte realveksten på dette nivået vil i hovedsak gå med til å dekke økte utgifter for kommunesektoren knyttet til økt folketall i landet, noe som betyr at bare kommuner med sterk vekst tar del i denne realveksten. Kommuner som bare makter å opprettholde bosetningen eller har tilbakegang, vil oppleve reell nedgang i sine frie inntekter. For Dyrøy er det anslått en realendring på minus 0,6 % sammenholdt med anslag regnskap for 2014 med sviktende skatteinngang. Sammenholdt med budsjettet for 2014 er denne realnedgangen om lag 1,2 %. I budsjettforslaget har rådmannen lagt inn et skatteanslag som er kr høyere enn Regjeringens beregning i statsbudsjettet, begrunnet med konstatert svikt i skatteinngangen for 2014 ut over forutsetningene som lå i statsbudsjettet. Fordeling mellom skatt og rammetilskudd er gjort etter den såkalte Stolp-modellen. Tabellen viser utviklingen i de frie inntekter fra nominelle tall (Beløp i 1000 kr). Tekst R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 RB 2014 B 2015 Rammetilskudd Skatteinntekter Sum Nominell vekst i % 9,3 4,3 3,9 1,5-0,4 Tallene i tabellen er hentet fra kommunens egne regnskaper og budsjett og er ikke helt sammenlignbare størrelser. I sammenligningen fra 2010 til 2011 må vi ta hensyn til at barnehagetilskuddene ble innlemmet i rammetilskuddet. Dette utgjorde mer enn 5 mill. kroner, og det meste av den nominelle veksten gikk med til dette. I den nominelle veksten fra 2011 til 2012 inngår vel 1,7 mill. kr som gjelder samhandlingsreformen, det vil si bevilgning som i hovedsak gikk med til kommunal medfinansiering av sykehustjenester i Denne medfinansieringen utgår fra og rammetilskuddet er tilsvarende redusert. Korrigert nominell økning fra 2014 til 2015 er om lag 1,6 %. Tabellen nedenfor viser enkeltelementene i rammetilskudd og skatteinntekter i revidert budsjett 2014 og anslag budsjett 2015.(Beløp i 1000 kr). Tekst RB 2014 B 2015 Innbyggertilskudd (inkl utgiftsutjevning) Nord-Norge-tilskudd Småkommunetilskudd Skjønnstilskudd Inntektsutjevning skatt Sum rammetilskudd Skatteinntekter Sum skatt og rammetilskudd Innbyggertilskudd og utgifts utjevning beregnes på grunnlag av befolkningstall pr 1. juli i året før budsjettåret og er endelige tall, men inntektsutjevningen vil bli endret i hht oppdaterte

9 befolkningstall pr 31. desember i budsjettåret, og i hht faktisk skatteinngang i de enkelte kommuner. Eiendomsskatt Eiendomsskatt er eneste form for fri inntekt som kommunen selv kan beslutte. Dyrøy kommune har i dag ikke vedtatt eiendomsskatt. Det vises til egen sak om framtidige inntektsmuligheter ved innføring av eiendomsskatt. Rådmannen forholder seg til vedtak og tilbakemeldinger fra politisk nivå, senest i formannskapets arbeidsmøte , om at denne inntektsmuligheten ikke skal legges inn i økonomiplanen. Momskompensasjon Momskompensasjonsordningen ble innført fra Formålet med ordningen er å nøytralisere de konkurransevridninger som kan oppstå som følge av merverdiavgiften, ved at kommunenes kjøp av varer og tjenester fra private gjennom ordningen blir likestilt med kommunal egenproduksjon. Rentekompensasjon for investeringer Skole: I f m Reform 97 og renovering av skoleanlegg får vi kompensert for renter. Refusjonen ligger til sammen på om lag kroner. Refusjon etter renovering av skolen i 2011/2012 er søkt, men ikke innarbeidet i budsjettet da en eventuell kompensasjon ikke er kjent. Eldreomsorg: Vi får kompensasjon for omsorgsboliger med i alt ca kr. For sykehjemsplassene har vi ingen kompensasjon. Samlet rentekompensasjon utgjør om lag kr. 4.3 Øremerkede tilskudd Største beløpsmessige øremerka tilskudd til drift er tilskuddet til ressurskrevende tjenester som er en toppfinansiering av spesielt ressurskrevende omsorgstjenester. Tilskudd ytes etterskuddsvis med dokumentasjon fra regnskapet. For inneværende år får kommunene kompensert 80 % av egne netto lønnsutgifter til helse- og omsorgstjenester til en tjenestemottaker ut over 1,010 mill. kr. På bakgrunn av økte behov og sterk utgiftsvekst foreslår Regjeringen å gjøre ordningen dårligere for kommunene. Innslagspunktet økes derfor til 1,080 mill. kr. Øremerka tilskudd for øvrig forutsettes å være prisjustert i hht oppgitt deflator. 4.4 Lønns- og prisvekst, endringer i pensjonsutgiftene, arbeidsgiveravgift Lønns- og prisvekst I statsbudsjettet anslås samlet lønns- og prisvekst for kommunale varer og tjenester (kommunal deflator) fra til 3,0 %. Herav er lønnsveksten anslått til 3,3 % og prisvekst på kjøp av varer og tjenester er satt til 2,5 %. Demografikostnader og rentekostnader er ikke dekket av deflatoren. Det samme gjelder del av økning i pensjonskostnader ut over anslått lønnsvekst.

10 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene I budsjettforslaget er premien for pensjonsutgiftene fastsatt på grunnlag av prognoser og aktuarberegninger fra kommunens pensjonsleverandører KLP og Statens Pensjonskasse. Beregningssatser i 2015, etter fradrag for de ansattes andel på 2 % - enheter: KLP 24,0 % av pensjonsgivende lønn SPK 13,0 % av pensjonsgivende lønn Arbeidsgivers pensjonskostnad skal som kjent beregnes ved årets utgang, noe som medfører differanse i forhold til innbetalte premier, såkalt premieavvik. I 2015 er det beregnet at vi får en mindre utgift (inntekt) 4,040 mill. kr som må budsjetteres i driftsbudsjettet vel 1,1 mill. kr mindre enn i Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgiften i vårt geografiske område er 5,1 %. Ingen endringer fra 2014 til Renter og avdrag Renter på lån med fast rente er lagt inn etter gjeldende satser i bindingsperiodene. På lån med flytende rente er det beregnet gjennomsnittlig rente på dagens nivå og 4,0 i resten av økonomiplanperioden. Samla renteutgift på lån i 2015 er beregnet til 4,03 mill. kr. Låneavdrag i 2015 ifølge løpende låneavtaler er beregnet til nær 5,8 mill. kr. Tabellen viser kommunens låneportefølje ved inngangen til (1000 kr). Husbanken form.lån KLP Kredit form.lån Kommunalbanken KLP Kredit Sum Fast rente Flytende rente Rest nye låneopptak vedtatt budsjett 2013, ca Sum lånegjeld grunnlag for beregning av renter og avdrag Budsjetterte låneopptak til investeringer 2015 er på 12,5 mill. kroner, jfr. kapittel 6. Beregninger basert på regnskapet for 2013, viser at Dyrøy kommune bruker 5,5 % av sine driftsinntekter til å betale renter og avdrag. Det er nesten dobbelt så mye som gjennomsnittet for landets kommuner. Situasjonen tilsier at det må utøves stor grad av forsiktighet framover på investeringssiden for å gi rom for de nødvendige låneopptak til den påbegynte vannutbygging som blir det store løftet også de neste årene. Ved en renteøkning i framtiden vil dette gi betydelige utfordringer.

11 Statlige nyordninger, føringer, mv. Den delen av samhandlingsreformen som gjelder kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles Rammetilskuddet er regulert tilsvarende. Statens forventninger om kommunale satsninger finansiert med vekst av budsjettrammen for 2015 som er fordelt til kommunene: 200 mill. kr til tjenester til rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Andel Dyrøy kommune ca. kr mill. kr til dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Andel Dyrøy kommune ca. kr mill. kr til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) til personer under 67 år med langvarig behov for personlig assistanse. Andel Dyrøy kommune ca. kr Disse eksemplene er tatt med for å vise underfinansiering av statens ambisjoner på vegne av kommunene. 5. Drift 5.1 Organisering av tjenesteproduksjonen Dyrøy kommune har organisert budsjettet i følgende rammeområder: 1. Sentraladministrasjon og fellesdrift (inklusiv politisk virksomhet) 2. Undervisning, barnehage og kultur 3. Helse og sosialtjenesten 4. Plan, teknisk drift og næring Hvert rammeområde kan bestå av en eller flere driftsenheter, hvor kommunens tjenesteproduksjon skjer. Nedenfor gis en beskrivelse av aktiviteten innenfor de forskjellige rammeområdene, med forslag om budsjettrammer i Kommunens tallbudsjett på ansvars- og artsnivå legges imidlertid fram og forutsettes vedtatt i kommunestyret. Dyrøyseminarsenteret KF som er et kommunalt foretak i hht kommunelovens kapittel 11, vil legge fram eget budsjett til behandling i kommunestyret. 5.2 Tiltak for å oppnå balanse mellom utgifter og inntekter Over-/underskudd konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Over-/underskudd budsjettversjon

12 - - Valgte tiltak Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Investeringer Rådmannens forslag Usorterte tiltak Ansvar Fellesutgifter - Reduksjon annonseutgifter Fellesutgifter (122) Ansvar Mobilt omsorg EDB-drift (123) Ansvar Næringsarbeid - Utmeldelse fra Profilgruppen Næringsarbeid (132) Ansvar Kirkelig administrasjon - Reduksjon tilskudd Kirkelig administrasjon (151) Ansvar Reduksjon reservert bevilging Tilleggs- og nye bevilgn. (171) Ansvar Driftstilpassing i ø-planperioden Tilfeldige utg./inntekter (172) Ansvar Lønnsreg. alle ansvarsområder - Reduksjone i faste stillinger - vedtak formannskapet Lønnsreg. alle ansvarsomr (179) Ansvar Bredbåndprosjektet - Økning tilknytningsavgifter Bredbåndprosjektet (180) Ansvar Nordavindshagen - Økning leiepriser Drift i NORDAVINDSHAGEN (190) Ansvar Barnehagen - Leker/forbruksmateriell Dyrøy barnehage (211) Ansvar Barnehagen - økt minstepris Dyrøy barnehage (211) Ansvar 211- Barnehagen - Reduksjon stillinger Dyrøy barnehage (211) Ansvar Elvetun skole - Ekskursjoner Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Innkjøp læremidler Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Inventar/utstyr Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Inventar/utstyr_reduksjon Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Kurs/oppholdsutgifter

13 Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Leirskole Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Midtskyss Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Reduksjon lønnskostnader Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Reduksjon vikarlønn Elvetun skole (231) Ansvar Elvetun skole - Økt lærerressurs Elvetun skole (231) Ansvar Kulturskolen Dyrøy kulturskole (251) Ansvar Kulturskolen - Opprettholdelse av tilbud Dyrøy kulturskole (251) Ansvar Kulturkontoret - Billettinntekter Kulturkontor (271) Ansvar Kulturkontoret - Støtte til stipend Kulturkontor (271) Ansvar Frivillighetssentralen - Økt betaling for betalingstermial Frivillighetssentralen (275) Ansvar Kvalifiseringsprogram - Bruk av fond Kvalifiseringsprogram (353) Ansvar Kjøp av takheiser Sykehjemmet (371) Ansvar Sykehjemmet - Red bemanning Sør Sykehjemmet (371) Ansvar Sykehjemmet - Redusert overtid Sykehjemmet (371) Ansvar Sykehjemmet - Redusert sykefravær Sykehjemmet (371) Ansvar Hjemmetjenesten - Omlegging drift Sør /Rosestuene Hjemmetjenesten (372) Ansvar Hjemmetjenesten - Ingen vikar under permisjon Hjemmetjenesten (372) Ansvar Hjemmetjenesten - Reduksjon overtid Hjemmetjenesten (372) Ansvar Hjemmetjenesten - Redusert sykefravær

14 Hjemmetjenesten (372) Ansvar PLO - Hjemmetjenesten - garderobeskap Hjemmetjenesten (372) Ansvar Møteplassen - Dagtilbud hjemmeboende demente 1 dag/uke Møteplassen (376) Ansvar Møteplassen - Dagtilbud til hjemmeboende demente - 3 dager/uke Møteplassen (376) Ansvar PLO - Ressurskrevende tjenester Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar PLO - Ressurskrevende tjenester - reduksjon Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar Rehabilitering - Redusert sykefravær Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar Rus- og psykiatritjeneste Avdeling Rehabilitering (391) Ansvar Renholdstjenesten - Redusert barnehagedrift Renholdstjenesten (403) Ansvar Administrasjonsbygg - reduksjon vedlikehold Administrasjonsbygg (410) Ansvar Barnehagen Barnehagen (411) Ansvar Omsorgssenteret - reduksjon vedlikehold Omsorgssenteret/adm.TPU (413) Ansvar Utleieboliger - Reduksjon vedlikehold Utleieboliger (414) Ansvar Kirkebygg/anlegg - reduksjon vedlikehold Kirkebygg (418) Ansvar Div bygg - Redusert pris fjernvarme Diverse bygg (419) Ansvar Finnlandsmoan industrihall - Økning leiepris og utleieareal Industrihall Finnlandsmoan Industriområde (427) Ansvar Kommunale veier - Reduksjon vedlikehold Kommunale veger (437) Ansvar Veilys - Reduksjon vedlikehold Veglys (438) Ansvar Utearealer bygg/anlegg - Reduksjon vedlikehold Utearealer bygg/anlegg (439)

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Forord... 2 Kap 1. Sammendrag... 3 Kap 2. Befolkningsprognose og frie inntekter... 6 Kap 3. Konsekvensjustert økonomiplan og budsjett... 8 Kap 4. Tiltak i økonomiplanperioden...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013

Økonomiplan og budsjett. Hof kommune. Side 1 av 78 19.11.2013 Økonomiplan og budsjett Hof kommune 2014 2017 Budsjett vedtas 10.12.2013 Side 1 av 78 Innholdsfortegnelse: 1. Lovgrunnlag...3 2. Politisk organisering...5 3. Statsbudsjettet...7 4. Om økonomiplanarbeidet

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013

KARLSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 KARLSØY KOMMUNE BUDSJETT 2013 Politisk behandling: Utvalg/komité: Saksnr. Dato Sektorutvalg Formannskap 145/12 153/12 Off. ettersyn Kommunestyre 08.11.12 til 20.11.12 08.11.12 21.11.12 29.11.12 til 13.12.12

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015. Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 ÅRSBUDSJETT 2015 Kommunestyrets vedtak 15.12.2014, sak 080/14 INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtak... 3 Forord... 5 1. Utfordringer og mål for økonomiplan 2015-2018... 6 1.1 Befolkningsvekst

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer