Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP , Formannskapets innstilling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 2015 HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 GRATANGEN KOMMUNE. Budsjett HP 2015 2018, Formannskapets innstilling"

Transkript

1 Vinterbilde Foto: Karl Fredrik Normann BUDSJETT 215 HANDLINGSPROGRAM GRATANGEN KOMMUNE Budsjett HP , Formannskapets innstilling

2 Innholdsfortegnelse Del 1. HANDLINGSPROGRAM INNLEDNING ØKONOMISK SITUASJON / FORUTSETNINGER DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR HANDLINGSPROGRAMPERIODEN ENHETENES NETTO DRIFTSRAMMER STRATEGI OG HOVEDPRIORITERINGER Samfunnsutvikling Kommunereformen Demografi K4 samarbeidet Oppsummering av foreslåtte tiltak Nye investeringstiltak: TALLSAMMENDRAG - TALLOPPSTILLING Økonomiplan Budsjettskjema 1 B, budsjett økonomiplan Hovedoversikt drift 215 og økonomiplan Investeringsplan Budsjettskjema 2 B Hovedoversikt investeringer FORMANNSKAPETS INNSTILLING Budsjettskjema 1 A, drift Budsjettskjema 1 B drift Hovedoversikt drift Budsjettskjema 2 A Investering Budsjettskjema 2 B Investering Hovedoversikt Investering Del NÆRMERE OMTALE AV ENHETENES FORSLAG Sentraladministrasjonen Servicetorget Gratangen folkebibliotek og kulturkontor Helse Skole Barnehagene i Gratangen NAV Gratangen Gratangsheimen Hjemmetjenesten PU-tjenesten Teknisk Astafjord Kart- og oppmåling Astafjord Skatt- og innfordring Astafjord Barneverntjeneste Gratangen Kirkelige Fellesråd Del VEDLEGG

3 Del 1. HANDLINGSPROGRAM INNLEDNING Det legges med dette dokumentet frem forslag til Handlingsprogram for perioden Det har vært en grundig gjennomgang, både av sentrale føringer og av endringer i forutsetningene innenfor de ulike tjenesteområdene. En grunnleggende forutsetning for god økonomi i en kommune er balanse mellom inntekter og utgifter. I tillegg bør det være handlingsrom til å møte uforutsette forhold. De fleste vil også legge til at god økonomi forutsetter at inntektene er i samsvar med utgiftsbehovet, slik at befolkningen får de tjenestene som de må kunne forvente. I hvilken grad førstnevnte forutsetning er oppfylt kan utledes fra den ordinære økonomirapporteringen, mens utvidelsen av begrepet god økonomi forutsetter både tjenestefaglig og politiske vurderinger, og er dermed langt vanskeligere å tallfeste. Høyt investeringsnivå over flere år med påfølgende høye finanskostnader og demografiske endringer har ikke ført til omlegging av tjenestetilbudet. Dette har vært hovedårsaken til at kommunen har havnet i en svært presset situasjon økonomisk. Forholdet mellom utgifter og inntekter er ikke i balanse. Aktivitetsnivået er for høyt i forhold til det inntektene tillater. Dette krever ulike forslag til innsparinger, som det er nærmere redegjort for. Det er lagt vekt på at det fortsatt skal gis gode tjenester, i tillegg til god trivsel for innbyggerne. Det er en utfordring å møte forventningene og et rettighetslovverk sammen med en begrenset økonomisk ramme. Økte krav om rettighetsutløste tjenester må møtes på en hensiktsmessig måte. Forventningene til både kvalitet og volum på tjenestene er store og de individuelle rettighetene blir mer og mer detaljerte. Videreføring av den kvaliteten vi i dag har, forutsetter at det arbeides videre med organisering, strukturering og dimensjonering av tjenestene. For å kunne gjøre mer innenfor de samme rammene, må vi utvide det faglige og organisatoriske perspektivet tenke nytt og finne nye løsninger. Gjennom samhandlingsreformen skal det satses mer på folkehelse fremover. I det ligger også den enkeltes ansvar for å ta vare på egen helse. Vi skal fortsatt levere gode tjenester og gi innbyggerne trygghet. Samhandlingsreformen vil også i fremtiden utløse behov for økte og nye tjenester. Samfunnsutviklingen preges av raske og store endringer som påvirker kommunens virksomhet. God kunnskap om effekten av dagens tjenester og om sentrale utviklingstrekk i samfunnet, vil styrke organisasjonens evne til å se nye løsninger og muligheter. Dette krever en organisasjon som er omstillingsorientert og har evnen til å møte fremtidens behov. I kommuneøkonomiproposisjonen som kom i mai 214, presenterer regjeringen opplegget for en storstilt kommunereform. Reformen skal gjennomføres i løpet av få år og skal være gjennomført innen utgangen av 219 som absolutt siste frist. Det vil bety store endringer for kommunenorge og helt sikkert også for vårt geografiske område. Reformen vil ha stor betydning for hvordan innbyggerne vil bo og arbeide. Når kommunebudsjettene skal utarbeides for de neste årene, så vil kommunen måtte ta hensyn til den forestående reformen. Fokus i budsjettet for 215 er at alle sektorene må tilpasse aktiviteten til de angjeldende budsjettrammer. Det er derfor ikke, innenfor de økonomiske rammebetingelser som Gratangen kommune må forholde seg til, sett at det er mulig å fremsette forslag om nye kostnadskrevende satsinger til den daglige driften. Det må fortsatt gjennomføres effektiviseringstiltak innenfor de ulike tjenesteområder. Gratangen kommune har negativ realvekst i de frie inntektene og det er derfor nødvendig med større driftstilpasninger. Gratangen kommune fikk i 213 status som omstillingskommune på bakgrunn av at vi er en kommune med store utfordringer. Arbeidet er godt i gang og involverer næringsliv, lag og foreninger, kommunens politikere og administrasjon. Fokuset vil være på hvordan vi vil at Gratangen skal være i fremtiden. Arbeidet vil også knyttes opp mot kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Formannskapet er det politiske ansvarlige organ for budsjettarbeidet og skal fremme innstilling for budsjett 215 og handlingsprogram for overfor kommunestyret. Innstillingen skal legges ut til offentlig ettersyn i minimum 15 dager før behandlingen i kommunestyret. Det har vært arbeidet med budsjettet i flere arbeidsmøter i formannskapet. I ett av arbeidsmøtene deltok også enhetslederne og tillitsvalgte. I formannskapsmøte den skal innstillingen til handlingsplan etter planen behandles i sin helhet og legges ut til offentlig ettersyn. 2. ØKONOMISK SITUASJON / FORUTSETNINGER Befolkning. Innbyggertall legges til grunn når staten beregner sine overføringer til kommunene. Rammetilskuddet beregnes ut fra folketall pr. 1. juli året før budsjettåret. 1. juli 214 er kommunens innbyggertall Dette er en oppgang på 17 personer fra 1. juli 213. Inntektsutjevningen er løpende og tar utgangspunkt i folketallet 1. januar i budsjettåret. Inntektsutjevningen er løpende gjennom året. 3

4 Forslag til stats- og nasjonalbudsjett for 215 Regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett ble lagt frem onsdag 8. oktober 214. Her er det beregnet hvordan kommunens økonomi vil utvikle seg i 215. Det er i forslaget lagt inn en reell vekst i samlede inntekter på 6,2 milliarder kroner til kommunesektoren. Av veksten kommer 4,4 milliarder som frie inntekter. Det tilsvarer en realvekst på 1,4 % fra 214. Gratangen kommune får derimot en realvekstnedgang på,9 % som er størst nedgang i Troms. Det betyr at Gratangen kommunes økonomiske handlingsrom blir kraftig redusert i 215. De frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringen for driftsrammen. De øvrige inntektene utgjøres av øremerkede tilskudd og kommunens egne driftsinntekter, salgsinntekter og egenandeler/gebyrer. Skattinngangen som statsbudsjettet legger opp til, kan vise seg å være i høyeste laget. Skatteanslaget for 214 har blitt justert ned etter at RNB ble lagt fram og er nå lavere enn det som er lagt til grunn i statsbudsjettet. Det kan bety at de beregnede skatteinntektene som er til fordeling til skattesvake kommuner, blir lavere og inntektene redusert (skatteutjevning utbetales som en del av rammetilskuddet). I statsbudsjettet er det forutsatt at inntektene også skal finansiere nye utgifter i kommunene. Dette betyr at de såkalte frie inntektene allerede er bundet opp i forutsetningene for og forventningene om ytterligere tjenester fra kommunens side. Skatt og rammetilskudd Når skatteinntektene beregnes for 215 og videre, så er det tatt utgangspunkt i beregningene som er gjort i Grønt hefte fra KMD. Tallene er behandlet i prognosemodellen fra KS. Samlet er det beregnet en skattinntekt for 215 på 2,7 millioner kroner. Det er 1,7 millioner høyere enn i 214, men det ser ut til at anslaget for 214 var satt for lavt. Sammenhengen mellom skatt og rammetilskudd for skattesvake kommuner, gjør at virkningen av feil i skattanslaget ikke har så avgjørende betydning. Det er mere bekymringsfullt at det kan se ut til at skatteanslaget for landet som helhet, er satt for høyt. Det vil få større innvirkning enn om bare skatteanslaget lokalt er satt for høyt. Se illustrasjon nedenfor gitt i Grønt hefte s. 2 Skatteutjamninga for kvar kommune blir berekna fortløpande ti gonger i året, etter kvart som skatteinngangen ligg føre. Trekk eller tillegg i skatteutjamninga blir avrekna mot utbetalinga av rammetilskot til kommunen. Endeleg fordeling av rammetilskotet til kommunane vil ikkje vere klar før i februar 216, når endelege skattetal for 215 ligg føre. Oversikt over skatteutjamninga 4

5 er vist på Kommunal- og moderniseringsdepartementets internettsider, (Grønt hefte s. 2) Skatt på inntekt og formue i % av brutto driftsutgifter Prisvekst Med anslått prisvekst i kommunesektoren i 214 på 3, % (deflator) tilsvarer dette en realvekst på 1,4 % for hele landet samlet. Gratangen kommune får en realvekstnedgang på,9%. Hovedforklaringen er opprettelsen av privat skole og som gir et trekk i rammetilskuddet på 2,285 mill kroner for 215. Utregningen baseres på elevtall pr 1. oktober 213 (rapporteringsdato). Trekksatsar for elevar i statlege og private skular 215: Kategori Kroner per elev Vanleg undervising 81 6 Spesialskular Opphald Kilde: Grønt hefte s. 18 Forslag for handlingsplan er utarbeidet i 215 priser med en pris og lønnsvekst på 2 %. Det er også lagt inn en tilsvarende økning av inntekter/overføringer. Staten gir ikke garantier/beregninger for mere enn ett år av gangen. Kommunene skal lage økonomiplan for 4 år. Det blir dermed vanskelig for kommunene å planlegge i detalj for hele planperioden. Det er forsøkt tatt inn langsiktig virkning av driftstiltak som iverksettes i planperioden. Kommunene må uansett forholde seg til de rammene som Stortinget setter for hvert enkelt år. I praksis betyr det at økonomiplanen må justeres årlig i henhold til gjeldende rammer. Merforbruk eller driftsendringer tas inn i form av driftstiltak som bør være varige. Varige driftsendringer får kjent virkning i hele planperioden. Egenbetaling Den foreslås å øke de generelle egenbetalingene i tråd med gjeldende regelverk og forskrifter. Det er i hovedsak egenbetalinger innen pleie- og omsorg som er forskriftsregulert. For VAR er det egne regler for beregning av selvkost. Kommunen kan vedta at avgiftene på VAR kan være opptil selvkost. Alle inntektene fra VAR skal regnskapsføres på VAR og kan ikke benyttes i kommunens øvrige drift. Det foreslås en generell økning på gebyrer på 3 %. For VAR er det beregnet en prisøkning p 5 % da Gratangen kommune har alt for lav selvkostgrad. Øvrig drift må reduseres tilsvarende manglende selvkostfinansiering. I henhold til beregninger gjort av kommunerevisjonen vår 214, så mangler det omlag 2, mill kroner før reell selvkost er oppnådd, herav utgjør vann 1,6 mill kroner. Foreldrebetaling i barnehagen er makspris som for 215 som i forslaget til statsbudsjett er satt til kr 2.58 pr mnd. Det betales for 11 mnd og sum for 215 vil da bli kr Statsbudsjettet foreslår dessuten at foreldre med lav inntekt skal får redusert sats. Betalingsregulativet er ikke utarbeidet i henhold til dette forslaget, men dersom regelendringen vedtas av Stortinget, så vil det selvsagt også gjelde for Gratangen kommune. 5

6 Mva refusjoner investeringer. Fra 215 er reglene for refusjon mva for investeringer endret slik at hele refusjonen skal føres i investeringsregnskapet og inntektene inngå som en del av finansieringen. For driftsregnskapet er all mvaref. inntekter og utgifter budsjettert på respektive ansvar. Det har ingen resultateffekt Rente- og avdragsforutsetninger. Det internasjonale finansmerkede er inne i en lavkonjektur. Utviklingen i rentemarkedet tilsier at renta vil holde seg lav kanskje i flere år framover. I Norge har Norges bank satt styringsrente til et nivå som ligger høyere enn for øvrige europeiske land. Finansmarkedet forventer at Norges Bank setter ned styringsrenta. For Gratangen kommune betyr det at vi kan budsjettere med lav rente også for 215, men med en svak økning i resten av økonomiplanperioden Pengepolitikkens langsiktige oppgave er å gi økonomien et nominelt ankerfeste. Retningslinjene for pengepolitikken fra 21 etablerer fleksibel inflasjonsstyring som rettesnor for Norges Banks rentesetting. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken skal rettes inn mot lav og stabil inflasjon, definert som en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 pst. På kort og mellomlang sikt skal pengepolitikken veie hensynet til lav og stabil inflasjon opp mot hensynet til stabilitet i produksjon og sysselsetting. Styringsrentene ute forventes å holde seg lave i lang tid framover. Pengepolitikken påvirker norsk økonomi gjennom renten og indirekte også gjennom kronekursen. Den lave renten ute spiller inn på Norges Banks avveiinger i rentesettingen, ettersom en høyere rente i Norge enn i andre land kan slå ut i sterkere krone. Å holde igjen i budsjettpolitikken kan lette presset på kronekursen og konkurranseutsatt sektor. Finans- og pengepolitikken må virke sammen for å bidra til en stabil utvikling i norsk økonomi. (Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 214 s 3-31). For å kunne framlegge et forslag til et budsjett i balanse for 215, så er det foreslått at Gratangen kommune søker om avdragsutsettelse for 215. I forslaget er det lagt inn avdragsutsettelse på 3,4 millioner kroner. For resterende år av økonomiplanperioden legges det inn en innsparingseffekt på avdragsbelastningen som følge av refinansiering av hele låneporteføljen til Gratangen kommune. Det er nødvendig å fordele avdragsbelastningen over tid slik at tjenesteproduksjonen ikke blir unødig svekket. Dersom driftsmarginene øker, så kan eventuelle overskudd benyttes til innbetaling av ekstra avdrag. 3. DET ØKONOMISKE OPPLEGGET FOR HANDLINGSPROGRAMPERIODEN For 215 er det lagt inn rentekostnader med utgangspunkt i dagens rentenivå. Det har gitt rom for å redusere budsjettmidler til renter på lån da renteutviklingen tilsier fortsatt lave renter. For er det lagt inn en liten oppgang i rentekostnadene. For å kunne foreslå et budsjett i balanse, så er det nødvendig med avdragsutsettelser i 215 med 3,4 mill kroner. For årene forutsettes det at en helhetlig refinansiering av hele låneporteføljen, vil gi avdragslettelse med omlag,4 mill kroner pr år. I 214 blir avdragene på lånene betalt fullt ut. Det tilsier at lånebelastningen avtar tilsvarende. Dersom det i planperioden ikke tas opp nye lån (mindre lån enn det som betales i avdrag), vil lånegjelden reduseres og gi en bedring av gjeldsbelastningen. Oversikt utvikling langsiktig gjeld i økonomiplanperioden. Beløp i hele tusen kroner Oversikt langsiktig lånegjeld pr i hele 1 Økonomiplan R-213 B-214 B Langsiktig lånegjeld pr Avdrag Langsiktig lånegjeld pr For 214 blir det utbetalt aksjeutbytte med 1,8 mill kroner fra HLK. Aksjonærene har nettopp mottatt informasjon som tilsier vesentlig laver utbytte for 215 og årene framover. I forslaget er dette innarbeidet. Det betyr at det vil 6

7 HEle tusen kroner være vanskelig å bygge seg opp noen reserver i løpet av 215. Den økonomiske utviklingen i årene framover vil bli avgjørende for om Gratangen kommune på nytt kan bygge seg opp disposisjonsfond av viss størrelse. Utvikling av langsiktig lånegjeld Kommunenes frie inntekter Fra Budsjettskjema 1 A hentes oversikten over kommunens frie inntekter, jfr. forslaget til statsbudsjett. Beregningen baseres på prognosemodellen fra KS og bygger på folketallet pr 1. juli 214. Samme folketall er brukt for beregningen av inntektsutjevningen. De frie inntektene består av skatt på inntekt og formue, skatt på eiendom, andre direkte eller indirekte skatter, andre generelle statstilskudd og den største delen som er rammetilskudd. Gratangen kommune er helt avhengig av rammetilskuddet. Dersom det skjer endringer i rammeoverføringene i negativ retning, så er Gratangen kommune svært sårbar. Av de frie inntektene, så utgjør beregnet rammetilskudd for 215 hele 7 % mens skatt på inntekt og formue utgjør 23 %. I kommuner med god skatteingang er forholdet omvendt, rammetilskuddet utgjør en forholdsvis liten andel av de frie inntektene, mens skatt er hovedinntektskilden. Det er lagt inn en generell økning i skatteinntektene på 2 %. Fra og med 216 er det i forslaget forutsatt at det innføres generell eiendomsskatt. Det er anslått at dette vil innbringe en årlig inntekt på ca 1,6 mill kroner. Regnskap 213 Budsjett 214 Budsjett 215 Budsjett 216 Budsjett 217 Budsjett 218 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Ordinært rammetilskudd Ordinært rammetilskudd 7

8 Rammetilskuddet går ned fra 214 til 215 pga trekk for privat skole. For årene videre i økonomiplanperioden er det forventet at rammetilskuddet vil øke som følge av generell vekst i rammetilskuddet. Tallene som er lagt inn i budsjettforslaget går fram av tabellene ovenfor. Om eiendomsskatt. Kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt går fram av Eigedomsskattelova. Stadig flere kommuner ser seg nødt til å innføre eiendomsskatt for å kunne opprettholde en forsvarlig tjenesteproduksjon og service til innbyggerne i kommunen. Når rammeoverføringene endrer seg som følge av demografi og endrede regler, så må kommunene kompensere for det. Det kan gjøres med bemanningsreduksjon (reduksjon i tjenesteproduksjon) og/eller øke inntektene. Generell eiendomsskatt er en ubenyttet inntekt så langt. Det har i mange år vært eiendomsskatt på verker og bruk med skatt fastsatt til 7 (lovens maksimum). En generell eiendomsskatt kan da settes mellom 2 og 7 av takstverdi. Innføring av eiendomsskatt vil kreve ca ett års grunnlagsarbeid før skatt kan utskrives. Et vedtak fattet i desember 214 får da tidligst virkning i 216. I rådmannens innstilling er et tatt med årsvirkning fra og med 216. Dersom budsjettet skal salderes bare med utgiftsreduksjoner, så betyr det at flere stillinger må bort. Kommunen driver i all hovedsak lovpålagt tjenesteproduksjon og servicefunksjoner som følge av det. Etter rådmannens vurderinger så blir det feil utvikling med ensidig å si opp ansatte/ta ned tjenesteproduksjonen uten at inntektspotensialet som finnes ikke tas i bruk. Det kan eksemplifiseres ved at det å ikke ta inn foreslåtte eiendomsskatt, medfører en inntektssvikt på 3 år fra 216 på 4,8 mill kroner. Det ansees derfor som tvingende nødvendig at generell eiendomsskatt innføres. Eiendomsskatt er i tillegg en lokal skatt som i sin helhet går til kommunen - i motsetning til inntektsskatt hvor størsteparten går til staten/omfordeling/reduksjon i rammetilskudd. Av eiendomsskattelovens kapittel 1 går det fram hva loven gjelder. 1. kapitlet. - Kva lova gjeld. 1.Eigedomsskatt til kommunane vert utskriven etter reglane i denne lova. Med skatteår er i lova meint det almanakkåret (budsjettåret) som eigedomsskatten vert utskriven for. Med eigedomsskattekontoret er meint det kontoret som har med å skriva ut skatten. Del paragraf 2.Kommunestyret avgjer om det skal skrivast ut eigedomsskatt i kommunen. Del paragraf 3. Kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på anten a) faste eigedomar i heile kommunen, eller b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik utbygging er i gang, eller c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller e) eigedom både under bokstav b og c, eller f) eigedom både under bokstav b og d, eller g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom. Til kommunen vert rekna sjøområde ut til grunnlinjene. Endra med lover 28 juni 1996 nr. 47, 16 juni 26 nr. 25 (f o m skatteåret 27), sjå dens III, 11 des 29 nr. 117 (f o m skatteåret 21), sjå dens III, 1 des 21 nr. 61 (f o m skatteåret 211, etter lovas III skal ved utskriving av eigedomsskatt for skatteåret 211 på næringseigedom skatt på slik eigedom vere skriven ut innan utgangen av juni 211), 9 des 211 nr. 47 (f o m skatteåret 212, etter lovas III skal utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 212 på faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom, skje innen utgangen av juni 212). Flere kommuner rundt oss har innført eiendomsskatt. I vårt område er situasjonen slik: 8

9 Eiendomsskatt Skånland Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei= Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei= Ibestad Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei= Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei=.... Gratangen Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei= Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei= Lavangen Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei=.... Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei= Bardu Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei= 1 1 Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei= Salangen Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1 Nei= Har eiendomsskatt bare på verker og bruk, Ja=1 Nei=.... Kommunens øvrige inntekter. Gratangen kommune har inntekter som kommer inn i driften på enhetene. Det er inntekter som brukerbetalinger, andre salgs- og leieinntekter, overføringer med krav til motytelse og andre overføringer. Også en del av inntektene som rapporteres i skjema 1A som andre generelle statstilskudd, føres direkte på enhetene, men de ulike rapportene handterer det forholdet. Felles for disse inntektene er at de kommer inn som følge av tjenesteproduksjonen. Typiske brukerbetalinger er kommunale avgifter, vederlagsbetaling, leieinntekter etc. Nivået på brukerbetalinger etc. bestemmes av kommunestyret gjennom betalingsregulativet. Det er imidlertid ikke fritt fram for å bestemme nivået. Det er en rekke forskrifter/rundskriv som gir detaljerte regler for fastsettingen. Der det ikke er andre bestemmelser, er hovedregelen at brukerbetalingen ikke kan legges høyere enn selvkost. Inntekter med krav til motytelse, er f.eks. sykepengerefusjon, prosjektmidler, refusjoner for tjenester etc. Grafisk kan det gis et slikt bilde: Øvrige inntekter Regnskap 213 Budsjett 214 Budsjett Brukerbetalinger Overføringer med krav til motytelse Øvrige inntekter Andre salgs- og leieinntekter Andre overføringer Regnskap 213 Budsjett 214 Budsjett Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer SUM DRIFTSINNTEKTER (B) Nedenfor vises beregning av utgiftsutjevningen i rammetilskuddet. Kommunene kompenseres for utgifter ut over gjennomsnitt sett i forhold til antall innbyggere i de ulike aldersgruppene. Likeså får kommunene beregnet et trekk for 9

10 utgifter hvor antall/andel av innbyggertallet er lavere enn landsgjennomsnittet. For Gratangen beregnes det et fratrekk for barn/unge og økning på for den eldste del av befolkningen. Beregningen er komplisert, men viser klart hvilke områder staten beregner økning/reduksjon i kommunens utgiftsbehov. Samlet gir tabellen en beregning/beløp som viser at Gratangen kommune har et utgiftsbehov som er 37,5 % høyere enn landsgjennomsnittet. Av tabellen kan vi og se at utgiftsbehovet for den eldste delen av befolkningen er på dobbelt nivå av landsgjennomsnittet. GRATANGEN kommune Beregning av utgiftsbehov - tillegg/trekk i kroner for år 215 (utgiftsutjevnede tilskudd) prisnivå år 215 HELE LANDET Vekt Antall Antall Prognosemodell Kilde: SSB og KS GRATANGEN Bruk av folketall Utgiftsbehovsindeks Pst. utslag Tillegg/ fradrag i utgiftsutj kr per innb 1 kr -1 år, ,7144 -,16 % år, ,6941-3,84 % år, ,9435-1,64 % år, ,8892 -,24 % år, ,941 -,92 % år, ,5379 2,43 % år, ,384 7,14 % over 9 år, ,7871 3,62 % Basistillegg, , ,5 % Sone, ,78 1,42 % Nabo, ,4763 1,95 % Landbrukskriterium,3 1 4,424,91 % Innvandrere 6-15 år ekskl Skandinavia, ,277,17 % Norskfødte med innv foreld 6-15 år ekskl Skand, ,9 % Flytninger uten integreringstilskudd, ,46 % Dødlighet, ,22,1 % 5 5 Barn -15 med enslige forsørgere, ,1293,15 % 7 79 Lavinntekt, ,225,13 % Uføre år, ,6967,31 % Opphopningsindeks, ,957 -,6 % Urbanitetskriterium, ,4776 -,9 % PU over 16 år, ,7541 3,45 % Ikke-gifte 67 år og over, ,134 4,78 % Barn 1 år uten kontantstøtte, ,32-2,4 % Innbyggere med høyere utdanning, ,6491 -,65 % Kostnadsindeks 1, 1, ,52766 % (Tillegg/trekk kr pr innb.) Alle tall i 1 kr 2 Tillegg/trekk (omfordeling) for kommunen i 1 kr Nto.virkn. statl/priv. skoler Sum utgiftsutj. mm (2+3) Gjennomsnittlig beregnet utgiftsbehov i kr pr innbygger: ENHETENES NETTO DRIFTSRAMMER Til grunn for budsjettforslaget for 215 ligger et konsekvensjustert budsjett, det vil si at enhetene har videreført driftsnivået for 214 justert for lønnsøkning samt vedtak i 214 som gir konsekvenser for driften i kommende år. Utgangspunktet er opprinnelig budsjett 214. Det innebærer at når korrigeringer for økt lønn, renter og avdrag, redusert utbytte fra HLK og endring i folketall er gjort, har vi en underdekning på 6,3 mill kroner for at neste års driftsbudsjett skal komme i balanse. I formannskapets møte den ble det valgt inn tiltak med netto effekt for 215 på 4,8 mill kroner. Til formannskapets møte den har rådmann lagt inn ytterligere tiltak slik at tiltakene utgjør til sammen 6,3 mill kroner. Budsjettforslaget er dermed i balanse for 215 og for hele planperioden. Grunnen til økning i valgte tiltak er signaler om at utbytte fra 1

11 HLK blir sterkt redusert for 215. Det ble derfor nødvendig med nye tiltak på til sammen 1,5 mill kroner for å kompensere bortfallet av aksjeutbyttet. Det er beregnet at aksjeutbyttet ikke øker i planperioden. De tiltakene som er valgt går fram av tabellen nedenfor. Det vurderes at tiltakene er realistiske. Tiltak innarbeidet i HP Tall i hele 1 kroner Sum Avdragsutsettelse Drift av to avdelinger på Gratangsheimen Reduksjon flyktningetjenestens budsjett Generell eiendomsskatt Kostnadsreduserende tiltak psykiatritjenesten Ta bort ferievikar hjemmehjelp Redusere kursutgifter hjemmehjelp Diverse endringer sosialkontor/nav Redusere budsettj for renter på lån Refinansiere hele låneporteføljen Reduksjon stilling Gratangsbotn skole Reduksjon av på-topp stilling Årstein Barnehage Redusere antall nemnder og råd Diverse reduksjoner brannvesen Redusere kontorutgifter teknisk Redusere overføringen til Kirkelig Felleråd med 5 % Si opp WEB-overføring kommunestyremøter Redusere forsikring maskiner og utstyr Øke kjøp av logopedtjenester Øke gebyr vann Øke gebyrer avløp Sum tiltak innarbeidet Med utgangspunkt i ovenfor nevnte forutsetninger, er det fordelt følgende rammer for netto driftsutgifter for enhetene for planperioden ( ) Sum fordelt til drift skjema 1B Regnskap 213 Budsjett 214 Budsjett

12 Skjema 1B, netto ramme enheter Regnskap 213 Budsjett 214 Budsjett 215 Budsjett 216 Budsjett 217 Budsjett 218 POLITISK VIRKSOMHET FELLESFUNKSJONER SENTRALADMINISTRASJON KIRKE -KULTUR HELSE GRATANGEN SKOLE GRATANGEN BARNEHAGE NAV GRATANGEN BARNEVERNTJENESTEN GRATANGSHEIMEN PU-TJENESTEN HJEMMETJENESTEN , TEKNISKE TJENESTER DIVERSE BYGNINGER ASTFJORD KART OG OPPMÅLING ASTAFJORD SKATT- OG INNFORDRING SKATTERRAMMETILSKUDD MV? RENTERAVDRAGAKSJEUTBYTTE MV? DIVERSE PROSJEKTREGNSKAP? Sum fordelt til skjema 1A Tabellen viser at enhetenes netto driftsutgifter øker svakt i perioden som følge av lønns og prisvekst på 3 %. Økningen reduseres noe da driftsreduserende tiltak får full virkning fra 216, se tabell ovenfor. Det er også lagt inn tilsvarende økning i inntekter. For de siste tre årene i planperioden vil utviklingen av de frie inntektene, skatt og rammetilskudd, avgjøre hvilke driftstiltak som må/kan gjennomføres. Det er også verdt å vise årvåkenhet for hvilke endringer kommunestrukturarbeidet vil medføre for tjenesteproduksjonen. Gratangen kirkelige fellesråd For Gratangen fellesråd, kirken, er budsjett for 214 videreført til budsjett 215. På lik linje med alle enheter er det laget tiltak på innsparing på overføringene til Fellesrådet. Tiltaket er beregnet til årsvirkning for 215 med kr Innsparingstiltaket er lagt inn med virkning for hele økonomiplanperioden. Fellesrådet har ikke blitt pålagt driftsreduksjoner på lik linje med øvrige driftsenheter. I 214 ble overføringen til menighetsrådet økt mere enn for øvrige enheter. Gratangen kommune er i en presset økonomisk situasjon og det forventes at alle sektorer er med på driftsendringer som ansees for nødvendige. Brutto driftsutgifter, kirke i % av totale brutto driftsutgifter for 213 viser at Gratangen kommune bruke forholdsvis mye av netto driftsutgifter til kirka. Gratangen kommune bruker 57 % over gjennomsnittet for Troms. Ibestad kommune bruker for eksempel 1 % mere enn gjennomsnittet for Troms. Alle tall hentet fra KOSTRA. 1,4 1,2 1,8,6,4,2,8 1,4 1,1 Brutto driftsutgifter 1,1,8,6,7 I budsjett for 214 vedtok kommunestyret investeringstiltak for kirke og kirkegårder. Tiltakene pågår. For 215 har Menighetsrådet i sitt budsjett satt opp følgende investeringstiltak: Utvidelse av parkeringsplass v/kirka - kr 25.,-, vannforsyning til Høgebakken Kirkegård - kr 1.,-. til sammen for 215 kr. 35.2,- ex mva. For 216 er det satt opp følgende investeringstiltak: Vannforsyning til Myrlandshaugen kirkegård - kr. 5., oppretting av utvidet del av Høgebakken kirkegård - kr. 2., utskifting/reparasjon av kirkegårdsgjerder kr. 5.. Til sammen kr 3. 12

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 MOLDE KOMMUNE F-sak 126/14 K-sak 94/14 Kommunestyrevedtak 11. desember 2014 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Hovedmål: Kommunen som samfunnsutvikler: - skal

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015

Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015. Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015 19.06.2012 83/12 Kommunestyret 2011-2015 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/2437-14 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 06.06.2012 Revidert budsjett 2012 - økonomiplan 2013-2015 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Formannskapet 2011-2015

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 02.12.2013 Møtested: Harstad Rådhus Møterom 1 - Rådhus 1B (4. etg.) Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN for 2015 2018 1 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 RÅDMANNENS KOMMENTAR TIL BUDSJETTET... 4 2 Plan og budsjettsystemet i kommunen... 16 2.1 ØKONOMIPLANEN... 16

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer