MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE TID: kl STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Oppdatert program for 10. og 11. juni er lagt på hjemmesida sammen med sakslista. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 54/14 55/14 REFERATER HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015 NORDRE LAND KOMMUNE, den 5. juni Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 11110/14 Arkivsaksnr.: 14/2045 Arkivnøkkel.: 033 Saksbehandler: LFU Utskrift til: REFERATER Administrasjonens innstilling: 1. Vedtak fra møte i Hovedutvalg for levekår den 13. mai 2014: Behandling/vedtak i Hovedutvalg for levekår den sak 12/14 Vedtak: 1. «Labbenlokalene» v/jarle Snekkestad Enstemmig vedtak: Hovedutvalg for levekår mener det ligger en betydelig gevinst for kommunens samlede ungdomssatsning i å samlokalisere helsestasjon for ungdom med Parken ungdomsklubb. Hovedutvalget ønsker derfor å utrede muligheten for å utvide lokalene til Parken ungdomsklubb på nytt, og anmoder formannskapet om å ta erverv, evt. leie av Storgata 36 «Labbenlokalene» opp til ny vurdering. NORDRE LAND KOMMUNE, den 2. juni 2014 Jarle Snekkestad rådmann Liv Furuseth

3 Lnr.: 11356/14 Arkivsaksnr.: 14/2104 Arkivnøkkel.: 145 Saksbehandler: ITH Utskrift til: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015 Sammendrag: Rådmannen legger med dette frem et første utkast til Handlings- og økonomiplan med forslag til saldert budsjett 2015, med de opplysningene som er kjent på nåværende tidspunkt. Vedlegg: 1. Første utkast til Handlings- og økonomiplan med budsjett Enhetenes styringskort 3. Konsekvensjusteringer (en samlet framstilling av konsekvensjusteringer innkommet til rådmannen) 4. Nye tiltak (samlet framstilling av nye tiltak innkommet til rådmannen) 5. Investeringsplan kirke 6. Analyse av administrative tjenester utkast til sluttrapport fra forstudien 7. Utviklingsrapport for Nordre Land-skolen 2013 utkast 1. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Handlings- og økonomiplanen er en fireårlig plan som rulleres årlig. Oppstart er som følge av planstrategien flyttet til vårhalvåret for å unngå at prosessen overskygges av budsjettarbeidet. Handlingsdelen med styringskortene som vedlegg kommer først i dokumentet, og følges deretter av økonomiplanen. Handlingsplanen tar opp i seg mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel. Nytt fra 2015 er at handlingsdelen av kommunedelplan for Nordre Land-skolen skal fullt ut integreres i handlingsplanen. Kommunedelplanen utgår dermed. Det har foreløpig ikke vært igangsatt noen prosess i forbindelse med denne integreringen, men det er tydeliggjort at det er viktig å ha fokus på forbedring av resultater. Kommunedelplan for barnehage ble integrert fra Det vil bli vurdert om Kommunedelplan for Idrett og friluftsliv skal videreføres som en «kommunedelplan», eller om den også skal integreres i Handlingsplanen. I fjor tok kommunen i bruk en ny struktur på kommuneplanens handlingsdel som videreføres i år. Kolonnene for mål og strategier er direkte hentet fra kommuneplanens samfunnsdel, og

4 kolonnen for handling er en beskrivelse av hva kommunen gjør og planlegger å gjøre for å oppnå målene. Innholdet i handlingskolonnen har foreløpig ikke vært gjenstand for noen bred diskusjon eller prosess. Det er tilnærmet det samme som i forrige utgave, bortsett fra at det er fjernet noe utdatert innhold. Handlingskolonnen vil oppdateres i overensstemmelse med prioriteringer og videre prosess. Det samme gjelder kolonnen som angir hvilke år det er planlagt å gjennomføre tiltakene. De innrammede faktaboksene er oppdatert med relevante parametere fra det nyeste kommunebarometeret. Handlingsplanens tiltaksdel og de vedtatte mål i styringskortene, følges opp gjennom prioriteringer i økonomiplanen og budsjettet. Styringskortene er vedlagt planen, og er de samme som ble vedtatt i forrige års handlingsplan. Endringer i styringskortene vil bli vurdert videre i prosessen. Unntaket er et innspill om endring i styringskortet for den enkelte skole, knyttet til vurdering for læring. Overordna program for planlegging er inkludert i denne utgaven av handlingsplanen og inngår som en egen tabell under fokusområde Langsiktig arealbruk. Den viser hvilke planer som er vedtatt og er gjeldende, samt hvilke som skal utarbeides eller rulleres/revideres i perioden. Økonomiplanforskriften angir hvilket innhold økonomiplanen skal ha; - Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet. - Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperiode. - Anslagene i økonomiplanen skal baseres på et godt faglig skjønn. - Realistisk planlegging. - Økonomisk balanse for hvert av årene i økonomiplanen. Dette betyr at effektiviseringstiltak må være fordelt på de ulike tjenesteområdene. - Økonomiplanen skal settes opp på en oversiktlig måte for å sikre at premissene for rammene er kjent. - Økonomiplanen skal inneholde utviklingen i sentrale økonomiske størrelser. Innledningsvis i Økonomiplanen vektlegger rådmannen en rekke utfordrende utviklingstrekk, både i kommunens økonomiske situasjon og i de demografiske endringer som ventes. Fokus er foreløpig å sikre en relativt pålitelig oversikt over kommunens økonomiske situasjon i 2015, og vurdere hvilken omstillingsutfordring kommunen står framfor. Samtidig skal det sikres rom for en videreutvikling av tjenestene og arbeidet med lokalsamfunnsutvikling. Et første utkast til investeringsbudsjett ligger også i Økonomiplanen. Kommuneproposisjonen for Kommuneproposisjonen for 2015 legger opp til en vekst i de frie inntektene på kr 4,2-4,5 mrd. for kommunesektoren samlet sett. For kommunene isolert sett er dette beregnet til kr 3,75-4,25 mrd. Disse frie inntektene skal dekke: - Demografikostnader kr 2,7-3,1 mrd. - Økte pensjonskostnader kr 0,5 mrd. - Økt satsning på rusforebygging og psykisk helse kr 0,2 mrd.

5 - Økt satsning på helsestasjoner og skolehelsetjeneste kr 0,2 mrd. Basert på disse punktene mener departementet at inntektsveksten vil sette kommunen i stand til å opprettholde tjenestenivået. KS har gjort egne beregninger som synliggjør andre økte økonomiske utgifter for 2015, som ikke blir dekket av økte overføringer fra staten. Dette er økte utgifter til ressurskrevende tjenester (beregnet til kr 0,8 mrd.) og ikke-reduksjon i etterspørselen etter barnehageplasser etter at kontantstøtten ble endret (beregnet til kr 0,5 mrd.). Hensyntatt disse forholdene er veksten i de frie inntektene lavere enn utgiftsøkningen i kommune-norge. I Økonomiplanen fremgår samtlige nye forslag i Kommuneproposisjonen med konsekvens for kommunen. Her kan kort nevnes noen viktige endringer; - Kompensasjon for differensiert arbeidsgiveravgift (DAA) legges inn i basisrammen for skjønnstilskudd. For Nordre Land betyr dette at tilskuddet på ca. 7,8 mill. (tallet for 2014) vil falle bort, og kommunen må søke om tilsvarende tilskudd via skjønnstilskudd. - Tilskudd til leirskoleopplæring innlemmes i rammetilskuddet. - Tilskudd til gjeldsrådgivning innarbeides i rammetilskuddet. Har tidligere vært gitt som særskilt tilskudd i all hovedsak til interkommunale gjeldsrådgivningskontorer. - Samhandlingsreformen med kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten avvikles fra (Kommunens ansvar for utskrivningsklare pasienter videreføres). - Arbeidsgiveravgiften reduseres fra dagens 14,1 % til 10,6 %. Refusjonsordningen til barnevernstiltak til enslige, mindreårige asylsøkere og flyktninger (EMA) avvikles fra Samtidig økes tilskuddet til bosetting av EMA. For Nordre Land kommune betyr det at vi ikke lenger får dekket de faktiske utgiftene kommunen har knyttet til EMA, men at kommunen nå vil få økt tilskuddet i forbindelse med bosettingen. Foreløpig antas det at økningen i bosettingstilskuddet kompenserer utgiftene på linje med ordningen i 2014, dvs. 80 % kompensasjon. Med kommuneproposisjonen for 2015 varsler også regjeringen en helhetlig gjennomgang av alle elementene i rammetilskuddet til kommunen frem mot kommuneproposisjonen for 2017, altså til våren I Kommuneproposisjonen 2015 ble opplegget for regjeringens kommunereform skissert. Arbeidet med regionale prosesser skal starte høsten 2014, og pågå ut til Det legges opp til at det i løpet av siste halvår 2015 eller først halvår 2016 skal fattes vedtak om sammenslåinger i den enkelte kommune, og at disse da blir vedtatt i Stortinget sammen med lovproposisjonen om nye oppgaver våren Så Kommunereformen kommer til å prege denne planperioden, og mye vil kunne bli endret innen denne perioden er over. Nærmere om Økonomiplanen Første utkast til økonomiplan med budsjett 2015 er utarbeidet med bakgrunn i tidligere vedtatte mål knyttet til netto driftsresultat, egenfinansieringsgrad på investeringer og størrelse på disposisjonsfond. Økonomiske nøkkeltall i 2013 og tidligere, viser en klar negativ utvikling på sentrale punkt. Befolkningsutviklingen har vært negativ de siste par årene, noe som direkte påvirker overføringer fra staten i form av rammetilskudd.

6 Befolkningsframskrivinger viser en økning i antall eldre. Endringer i befolkningssammensetningen vil påvirke etterspørselen etter tjenester. På lengre sikt må tjenestetilbudet tilpasses befolkningen og etterspørselen. Kommunebidraget: Ved beregningen av kommunebidraget for 2015 er det gjort en vurdering av alle tallene basert på de til en hver tid kjente opplysninger. Hovedansvar Tekst B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B 2018 Skatt Skatt på inntekt og formue Skatt Naturresursskatt Skatt Eiendomsskatt Rammetilsk. Rammetilskudd Rammetilsk. Statl. kompensasjonstilskudd Renter Renter på lån Renter Renter på formidlingslån Renter Renter - ansvarlig lån Renter Renter på fond/alternative plasseringer Renter Renter - bankinnskudd Avdrag Avdrag på lån Fond Bruk av disp.fond Fond Avsetning til disposisjonsfond 1334 Annet Ekstraord. Overført til invest 5000 Etablering av handlingsrom Overf. Inv.regn. Overføring til inv.regnsk Sum kommunebidrag Skatt på inntekt og formue og rammetilskuddet er beregnet ved hjelp av KS-prognosemodell utarbeidet etter at forutsetningene fra Kommuneproposisjonen er innarbeidet. Dette er derfor foreløpige tall, og vil bli endret når Statsbudsjettet for 2015 blir presentert i oktober og kanskje endret igjen i desember når Stortinget skal vedta Statsbudsjettet. I tillegg er det forhold knyttet til telletidspunktet for antall innbyggere som skaper usikkerhet for størrelsen på rammetilskuddet. Utgiftsutjevningen for 2015 skal baseres på folketallet pr , mens inntektsutjevninga og innbyggertilskuddet blir utbetalt basert på folketallet pr I foreløpig prognosemodellen er det lagt til grunn en kommunal deflator på 2,5 % og en nominell skattevekst i 2015 på 1,9 % og 2,0 % videre i planperioden. Innbyggertallet pr ligger til grunn for beregningen. Eiendomsskatteinntektene er i henhold til oppdaterte lister før klagebehandlingen. Statlig kompensasjonstilskudd er beregnet basert på inntektene fra 2013 regnskapet som viser kr 3,0 mill. Tilskuddet trappes ned for hvert år, derfor er realistisk inntekt for 2015 kr 2,7 mill. Renter på lån er beregnet etter virkelig lånemasse, hensyntatt ett låneopptak i 2014 på kr 10 mill. til videreutlån og kr 5 mill. til finansiering av investeringer. Flytende rente er satt til 2,4 %. I skrivende stund er p.t-renten i Kommunalbanken 2,25 % mens 3 mnd nibor med påslag er ca. 2,2 %. Fra SSB si side forventes det en renteøkning høsten 2015, mens storbanken tror på samme rentenivå ut Budsjettet for renter på lån er likt med regnskapsførte renter for Det er ikke tatt høyde for låneopptak i Renteinntektene fra formidlingslån har økt noe de siste årene. Inntektene for 2013 var vel kr ,-. Budsjettet for 2015 settes derfor til kr ,-. Renter på fond/alternative plasseringer er økt med kr ,-. Dette er usikre inntekter som variere fra år til år. Avkastningen de siste årene har vært god, derfor økes denne.

7 Renter på bankinnskudd var ca. kr ,- høyere enn budsjettert i Ved utgangen av 2013 hadde kommunen i underkant av kr 35 mill. i ubrukte lånemidler. Dette skal brukes til å finansiere investeringer i løpet av 2014, noe som reduserer låneopptaket i Kommunen vil da ha mindre midler stående til forrentning i banken. Renter på bankinnskudd økes med kr ,- i planperioden som følge av økte renter på innestående. Avdrag på lån er beregnet ut fra virkelig lånemasse, men låneopptakene i 2014 som beskrevet ovenfor. Det er ikke tatt høyde for låneopptak i Enhetenes budsjett: Ved etableringen av et budsjettgrunnlag for administrasjon og enhetene for 2015, er det tatt utgangspunkt i budsjett 2014 og framskrevet med følgende faktorer: - Prisvekst fra på 2,0 %. - Lønnsvekst fra på 3,3 %. - Løpende pensjonsavsetning SPK 11,55 % og KLP 17,0 %. - Veksten i kommunale gebyrer er 2,5 %. - På grunn av bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift skal kommunen fra 2015 betale 10,6 % arbeidsgiveravgift. Med utgangspunkt i budsjett 2014 og framskrevet med forutsetningene skissert ovenfor, ble ny nettoramme for kommunen samlet kr ,-. Videre er det innarbeidet konsekvensjusteringer som enhetene har spilt inn til rådmannen. Konsekvensjusteringer er økte utgifter/inntekter eller reduserte inntekter/utgifter som følge av tidligere politiske vedtak eller andre forhold som ikke enheten selv styrer over. Hvilke konsekvensjusteringer som er innarbeidet, er samlet i dokumentet «Konsekvensjusteringer» som ligger vedlagt saken. De ligger også inne på den enkelte enhet i den enhetsvise oppstillingen i kapittel 5 i Økonomiplanen. Totalt sett er det innarbeidet utgiftsøkninger på kr 10,74 mill. og det er lagt inn bortfall av utgifter på kr 12,69 mill., hvorav endringer i Samhandlingsreformen netto utgjør nesten kr 8,99 mill. Framskrevet og konsekvensjustert budsjett for 2015 får da en nettoramme på kr ,-. En oversikt over nye tiltak som enhetene har spilt inn til rådmannen, ligger som vedlegg til saken i dokumentet «Nye tiltak». Rådmannen signaliserte tidlig ovenfor enhetene og administrasjonen at det er lite rom for nye tiltak i budsjettet for Dette med bakgrunn i kommuneproposisjonens signaler om en innstramming mot kommuneøkonomien, dårlige økonomiske resultater i Nordre Land kommune de siste årene og rådmannens forpliktelse til å følge opp økonomisk mål vedtatt av kommunestyret i Nordre Land. Rådmannen har gjort en foreløpig vurdering av materialet som har kommet inn fra enhetene, og har gjort en streng prioriteringer av nye tiltak. Vurdering: Rådmannens vurdering: Handlingsplanen Handlingsplanen skal oppdateres, spesielt tiltakskolonnen, og det skal sikres at kommunedelplanenes handlingsdel er godt integrert i denne. Videre at viktige prioriteringer i Økonomiplan og budsjett tas inn i tiltakskolonnen i Handlingsplanen. Rådmannen foreslår en

8 endring i styringskortene på det nåværende tidspunkt, og det er å skifte ut et par spørsmål fra elevundersøkelsen som indikatorer, med en indikator som måler «vurdering for læring». Se styringskortene for skolene for detaljer. Konsekvensjusteringer Rådmannen har innarbeidet alle konsekvensjusteringer i enhetenes budsjetter. Dette er gjort fordi dette er økonomiske konsekvenser av forhold som ligger utenfor enhetens kontroll, og om må hensyntas. Tidligere år har man opplevd at skolene har fått inn elver med nye behov eller at det oppstår behov for hjelp til elever underveis i skoleåret. Dette er ofte veldig kostnadskrevende. Ekstratiltak utgjør nå en vesentlig del av skolenes budsjetter. Også i budsjettarbeidet for 2015 er det nye behov i skolene ut over det som har vært tidligere. Behovene for spesialpedagogiske og andre tiltak øker mer enn de tiltak som utfases. Dette gjør at skolene trenger økte rammer. Samtidig vil rådmannen hevde at skolene fortsatt kan finne rom for effektivisering, ved å både se på organiseringen av undervisningen, bruken av kompetanse og samarbeid internt/eksternt. Et tiltak som rådmannen nå anbefaler, er å omdisponere en 50 % stillingsressurs fra sosialfaglig rådgiver, til spesialpedagogiske oppgaver. I rene kroner vil dette dekke ,- av skolenes innmeldte behov på en økning på kr ,- for spesialpedagogiske tiltak. I tillegg til økte behov i skolene, opplever nå også barnehagene økning i behovene. Sterkt press på de økonomiske rammene, gjør at barnehagene ikke lenger klarer å håndtere særskilte behov innenfor gitte rammene. Også barnehagene må derfor nå kompenseres for økninger i behov. For rådmannen er det viktig at slike særskilte forhold kompenseres og ikke går utover de andre i barnehage og skole. En tett oppfølging med overføring av ressurser fra skole til barnehage og nedtaking av ressurser der økte behov blir borte, blir derfor vesentlig å følge med på videre. Gebyrinngangen på området oppmåling på Plan og næring har vært overbudsjettert i flere år. Inntektene er basert på da det var stor aktivitet med mye hyttebygging i Synnfjellet, og det lå til grunn ca. 100 saker i året. De siste årene har det vært mellom 70 og 80 saker årlig. Bortfall i inntektene har delvis vært kompensert med vakante stillinger. I budsjettet for 2015 de høyt budsjetterte inntektene kompensert i rammen til Plan og næring, som da vil kunne få redusert ramme når aktiviteten igjen tar seg opp igjen og gebyrinntektene igjen øker. Nye tiltak: Sentraladministrasjonen har rådmannen prioritert en engangssum til videokonferanseutstyr. Dette skal etableres i rådhuset som kan benyttes av hele organisasjonen. Fra 2015 har rådmannen anbefalt en utvidelse av dagens 50 % -stilling som næringsrådgiver, til 100 %. Økonomisk konsekvens i 2015 er 0,-. Skolene har meldt inn flere nye behov. Rådmannen har ikke sett å kunne prioritere disse. Skolene får imidlertid fullt ut konsekvensjustert økte utgifter i forbindelse med nye behov som har oppstått, og de samlede ressurser må skolene prioritere inn mot fokus på økt læringsutbytte. Rådmannen ønsker å avvente hvordan eventuelt helsesøstertjenester/skolehelsetjenesten skal prioriteres. I Kommuneproposisjonen har regjeringen lagt inn en forventning om at kommunene prioriterer styrking av denne tjenesten, og har «satt av» 200 millioner kroner til dette. Fordelingen ut på kommunene skal imidlertid skje etter andre kriterier enn de som ligger i inntektssystemet, og Nordre Land kommune har allerede en godt utbygd tjeneste. Rådmannen vil derfor ikke anbefale at denne tjenesten styrkes ennå. Rådmannens anbefaling er at det avventes å ta stilling til hvordan dette eventuelt skal skje i Nordre Land.

9 I Kommuneproposisjonen bevilger regjeringen også 200 millioner kroner til styrking av rus/psykiatritjenester. I 2013 fattet kommunestyret i Nordre Land vedtak om opprettelse av 1,7 årsverk inne rus. SLT-koordinator, styrket tiltak hjemmeboende og tilbud på stasjonen som en videreføring av prosjektet «Et bedre liv» er allerede tiltak som er iverksatt. Nordre Land kommune har derfor vært i forkant på satsningen på rusforebygging, og rådmannen anbefaler derfor ingen videre utbygging av tjenestene på dette området nå. Med øremerkede midler til dette området vil det kunne bli midler å omdisponere innenfor området, siden styrkningen vedtatt i 2013 ligger inne i rammene. Rådmannen ønsker å prioritere mobil pleie innen Tilrettelagte tjenester. Økt bemanning i 2. etasje på Landmo er et tiltak rådmannen mener må prioriteres inn i budsjettet til Omsorg og rehabilitering. Disse avdelingene har slitt med stor arbeidsbelastning over lang tid, og sykefraværet på avdelingen har vært oppe i 30 %. Her trengs det tiltak for å gjøre arbeidssituasjonen mer håndterlig for de ansatte. Tiltaket som foreslås her er framkommet etter en god prosess hos de ansatte i tett samarbeid med LEANveilederne. Kr ,- til musikkterapi er et tiltak rådmannen ønsker at enheten iverksetter, men at det må gjøres innenfor enhetens eksisterende rammer. Det samme gjelder innkjøp av varmevogner og utskifting av senger og nattbord som enheten også gjør innenfor budsjettet som foreligger i år. De andre behovene som enheten melder ser også rådmannen på som absolutt nødvendige og vil anbefale. Rådmannen anbefaler at Kultur sitt budsjett økes med kr ,- i 2015 for anskaffelse av elektronisk billettsystem. Områdereguleringsplanene som Plan og næring ønsker bevilgning til, er som et resultat av kommuneplanens arealdel. Summen som avsettes i budsjettet vil avhenge av hvilken løsning en velger for hvordan arbeidet skal utføres. Kommunen kan enten kjøpe konsulenttjenester eller ha egne ansatte til å gjøre planarbeidet. For rådmannen er det ikke ønskelige å opprette ny fast stillingshjemmel som planlegger, da det største behovet er i en 3-4 års periode. Rådmannen ønsker derfor at dette arbeides løses via prosjektstilling, alternativt innleie av konsulent. I tidligere års budsjetter har noen driftstiltak og delvis tidsbegrensede saker/forhold, blitt vedtatt finansiert fra fond. I budsjettet for 2015 anbefaler rådmannen at bruk av kr ,- fra næringsfond til kommunale veger og kr ,- fra næringsfond til landbruksvikarordningen opphører, og at disse midlene innarbeides i den enkelte enhets rammer. Lean-arbeidet i Nordre Land er finansiert med kr ,- fra generelt disposisjonsfond. Rådmannen ønsker at Lean-arbeidet fortsetter, men at disse midlene nå innarbeides i rammene til Sentraladministrasjonen. Disse tiltakene bidrar til frigjøring av midler i næringsfondet til andre næringstiltak, samt at det generelle disposisjonsfondet spares noe. Dette bidrar også til å bedre netto driftsresultat,. Når det gjelder investeringer fattet kommunestyret i sak 24/14 vedtak om å iverksette forprosjektering av flerbrukshall i Torpa. Forprosjektet skal være avsluttet innen 1. oktober, med en politisk behandling av anbefalingene fra forprosjektet. Dette betyr at flerbrukshall Torpa i økonomiplan/budsjett er oppført som et investeringsprosjekt som foreløpig ikke er avklart og kostnadsberegnet. Først etter en politisk behandling høsten 2014 vil eventuell bevilgning kunne innarbeides. Friidrettsanlegget på Dokka stadion legges inn i investeringsprogrammet, hvis kommunestyret ved behandling av forprosjektrapporten (i november/desember) vedtar å bygge ut dette anlegget. Salderinger: For å kunne legge frem et første utkast til budsjett 2015 som er saldert, har rådmannen lagt inn følgende salderinger:

10 - Sentraladministrasjonen reduseres med kr ,- som en generell utfordring, der mer fleksibel bruk av personalressurser mellom Sentrumservice og Kultur bør vurderes. - Sentraladministrasjonen skal redusere med kr ,- ved omdisponering av ressurser for bemanning av eiendomsskattekontor med 20 % ressurs. - Rammen til skolene reduseres med kr ,-. Ordningen med frokost ved skolene i Nordre Land og videreføring av frukt og grønt-ordningen, til tross for statlig fjerning av midlene til ordningen, foreslås avviklet. - Torpa barnehage og Nordsinni barnehage utfordres på et generelt kutt på kr ,- på hver av enhetene. - Generell skole- og barnehageadministrasjon reduseres med kr ,- på generell barnehageadministrasjon og kr ,- på generell skoleadministrasjon. Kuttet på skoleadministrasjon tas i form av en reduksjon av en 50 % sosialfaglig rådgiverstilling, som i stedet omdisponeres til å dekke en del av behovet for nye spesialpedagogiske tilbud. De sosialfaglige rådgiverne løser i praksis spesialpedagogiske oppgaver også i dag, men da mer atferdsrelaterte oppgaver. Dette betyr at skolene samlet sett ikke fullt ut får konsekvensjustert de skisserte økte behovene innenfor spesialpedagogikk. - Familie og helse foreslås at logopedstillingen fryses inntil videre. Dette gir en besparelse på kr ,-. I tillegg utfordres enheten på et generelt kutt på kr ,-. Konsekvensen av kuttet blir redegjort for av enhetsleder. - Tilrettelagte tjenester (TT) er pålagt et generelt kutt på kr ,-. Dette området har vokst mye de siste årene, og da særlig blant de yngre brukerne av tjenestene som TT yter. Konsekvensen av kuttet blir redegjort for av enhetsleder. - Teknisk drift og eiendom reduseres med kr 1 mill. Konsekvensene av reduksjonen vil bli redegjort for av teknisk sjef. - Kultur er pålagt et generelt kutt på kr ,-. Konsekvensen blir redegjort for av kultursjefen. I tillegg kan ikke rådmannen anbefale opptrappingen av tilskudd i henhold til kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Utfordring: Med de forutsetningene som er presentert i denne saken, basert på den informasjonen som er tilgjengelig på nåværende tidspunkt og med rådmannens forslag til nye tiltak og salderinger, legger rådmannen nå frem en Økonomiplan og et budsjettforslag for 2015 i balanse. Viktige forutsetninger: I en pressemelding varsler regjeringen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift skal utvides med 31 nye kommuner (herav Nordre Land) fra 1. juli Nordre Land kommune har tidligere fått kompensert kr 7,8 mill. i rammetilskuddet (skjønnsmidler) på grunn av at kommunen til nå har betalt 14,1 % arbeidsgiveravgift. En reduksjon i arbeidsgiveravgiften fra 14,1 % til 10,6 %, gir en besparelse i fremskrevet budsjett på kr 12,16 mill. Forutsatt at Nordre Land kommune kun trekkes kompensert beløp på kr 7,8 mill. vil kommunen spare kr 4,36 mill. på endringen.

11 I Kommuneproposisjonen 2015 varslet regjeringen av kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten skal bort fra Endelig trekk i rammetilskuddet blir kjent i Statsbudsjettet for 2015, men det er varslet at uttrekke vil baseres på kommunens beste anslag for forventede utgifter i Det er i KS-prognosemodell lagt inn et trekk på 5,5 mrd. totalt som er skjønnsmessig fordelt ut. Hvordan dette vil slå ut i endelig rammetilskudd er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Samhandlingsområdet er redusert med kr 9,092 mill., som tilsvarer budsjettet for medfinansiering. Andre viktige forhold: I forbindelse med regnskapet for 2013 ble det klart at Landbruksvikarordningen, gav en merutgift på ca. kr ,-. Kommunen skulle ha ansvaret for å administrere ordningen, mens andre utgifter skulle dekkes av inntekter fra de som benyttet seg av avløser. Ved etableringen av ordningen i 2007 var det en forutsetning at ordningen skulle gå i balanse. Det ble lagt inn en bevilgning på kr ,- til formålet i forbindelse med budsjett Rådmannen ønsker at Landbruksvikarordningen gjennomgås nøye med tanke på å redusere kommunens utgifter til ordningen, og håper at det kan være mulig å frigjøre midler herfra til andre formål. Refusjonsordningen med dekning av 80 % av faktiske utgifter barnevernstjenesten har utover egenandelen i forbindelse med EMA (Enslige Mindreårige Asylsøkere), er varslet i Kommuneproposisjonen 2015 at skal fjernes. Staten har opplevd en svært stor vekst i refusjonsordningen de siste årene. De fremhever at ikke alle som bosettes har behov for barneverntiltak og at regjeringen derfor ønsker en ordning som ikke er knyttet til en enkelt tjeneste og bidra til mer effektiv ressursbruk og stille kommunene friere i valg av hvordan tjenestetilbudet skal organiseres. Hoveddelen av midlene fra refusjonsordningen foreslås i hovedsak lagt over på det særskilte tilskuddet som kommunene mottar ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Ny sats for det særskilte tilskuddet vil bli varslet i forbindelse med framleggelsen av Statsbudsjettet. Det er derfor veldig vanskelig å anslå hvordan denne omleggingen vil slå ut for Nordre Land. I 2013 hadde Bofellesskapet på Fagertun regnskapsførte utgifter på i underkant av kr 7,5 mill. Budsjettet for 2014 viser budsjetterte utgifter på kr 8,3 mill. Med bortfall av refusjon blir dette utgiftene i regnskapet. På den annen side vil det komme inn økte inntekter i form av økt tilskudd ved bosettingen, men størrelsen på det er foreløpig ukjent og vil kunne innebære inntektsreduksjoner for Nordre Land. Som følge av endringen ønsker rådmannen at alle forhold må sees på. Det må vurderes nøye kommunens kapasitet på dette området, både i forhold til bofellesskapet og i forhold til Læringssenteret. Dette må sees opp i mot de ressursene som brukes på EMA, opp mot andre behov i kommunen ellers. Foreløpig er det lagt inn en forutsetning om at inntektsøkningen kompenserer utgiftene på linje med dagens ordning. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Formannskapet diskuterer innholdet i første utkast til handlings- og økonomiplan med budsjett 2015, og gir følgende innspill til det videre arbeidet:

12 - Styringskortene for den enkelte skole endres, ved at spørsmål/indikatorer knyttet til elevundersøkelsen skiftes ut med tilsvarende oppdaterte spørsmål knyttet til «Vurdering for læring». - NORDRE LAND KOMMUNE, den 4.juni 2014 Jarle Snekkestad rådmann Inger Toril Holte Breien

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter Ungdomsrådet eget møte på møterommet i

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 31.08.2017 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 05.09.2017 kl. 17.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015

Kommuneproposisjonen 2015 Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den 17.10.2014 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 17.10.2014 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan

Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan Hitra kommune Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021 Framlegg for FSK og komiteene. 05.11.2012 1 Framdriftsplan 17. oktober: Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2018-2021

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Formannskapsmøte 14.10.2015 14.10.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Prosess Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 24.10.2016 kl. 09.00 STED: KOMMUNSTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Budsjett- og Økonomiplan

Budsjett- og Økonomiplan Budsjett- og Økonomiplan 2018-2021 Formannskapet Administrasjonssjef Børge Toft Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Prosess- og fremdriftsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG.

MØTEINNKALLING FOR. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen. TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD Kirkevergen MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD TID: 22.11.2012 kl. 09.00-12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2014

Kommuneproposisjonen 2014 Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet

Statsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Drift + Investeringer

Drift + Investeringer Budsjett og økonomi v/budsjettsjef Øystein Hagerup, 30 oktober 2011 2 547 698 000 63 400 0 Drift + Investeringer Kommunen har to budsjetter og to regnskaper. Utgifter i driftsbudsjettet 2011: 2235,8 mill.

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg

Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne. Infomøte Østfold/Sarpsborg Statsbudsjettet 2015 noen vurderinger KS v/direktør Kjell-Torgeir Skjetne Infomøte Østfold/Sarpsborg 10.10.14 Hovedbildet 2 2015 større handlingsrom enn varslet SSB har i sommer nedjustert anslaget på

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Kommunestyremøte 26.10.2015 26.10.2015 1 Prosess Gjennomføring og agenda Hovedutfordringer og strategier Statsbudsjettet TEMAER: Forutsetninger og konsekvenser

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 14.10.2014 kl. 10.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 18.06.2015 kl. 09.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/521 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2014 -KOMMUNEPROPOSISJON 2015 KONSEKVENSER FOR ØKONOMIPLANEN Rådmannens innstilling: 1. De

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 12/367 ÅRSBUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016. FORUTSETNINGER. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar at faktisk

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 51 17. Anser noen at de er ugilde i en sak,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING

HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Arkivsaksnr.: 15/1454 Lnr.: 16363/15 Ark.: 145 Saksbehandler: Controller Maria Rosenberg HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2016-2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 PÅ HØRING Lovhjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013

Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS. Østfold, 17. oktober 2013 Statsbudsjettet 2014 kommentarer fra KS Østfold, 17. oktober 2013 Norsk økonomi har utviklet seg klart bedre enn handelspartnernes 2 Oljen gjør Norge til annerledeslandet Krise i Europa og USA har gitt

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014

Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Stein Rismyhr Telefon: 33 15 52 22 Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 10/6196 Rådmannens forslag til budsjett 2011, økonomiplan 2011-2014 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659

Budsjettjustering årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. 2014 Endring 1.600 52-290. 2014 Ny -659 -703. 2016 Endring 4.700. 2016 Vedtatt -652 -659 Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe:/194-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Budsjettjustering årsbudsjett og økonomiplan - Utvalg Namsos formannskap Namsos kommunestyre Utvalgssak

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Høring - Midlertid endring i balansekravet - Endret regnskapsføring av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer Arkivsaksnr.: 07/44117 Forslag til vedtak: 1. Formannskapet gir sin tilslutning

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune

Anslag for frie inntekter Ulstein kommune Anslag for frie inntekter Ulstein kommune 2017-2030 1 Innhold Innledning Anslag for frie inntekter 2017-2030, Ulstein kommune Et mest mulig realistisk anslag 2017-2021, Ulstein kommune Oppsummering av

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/ Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg BUDSJETTET FOR 2009: EFFEKTIVISERINGSKRAV PÅ 65,8 MILL KR Arkivsaksnr.: 08/36511 Forslag til vedtak/innstilling: 1. Tjenesteområdene får ikke kompensasjon for prisvekst i 2009. Dette medfører

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte. den kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 24.05.2017 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer