MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/15 15/250 GBNR 061/008 - SØKNAD OM ENDRING AV EIENDOMSSKATTEN 4/15 15/260 GBNR 092/043 - JUSTERING AV EIENDOMSSKATTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/15 15/250 GBNR 061/008 - SØKNAD OM ENDRING AV EIENDOMSSKATTEN 4/15 15/260 GBNR 092/043 - JUSTERING AV EIENDOMSSKATTEN"

Transkript

1 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: OVERSKATTETAKSTNEMND Møtested: Finnkona (3. etasje), kommunehuset, Leland Møtedato: Tid: 10:00 Det innkalles med dette til møte i overskattetakstnemnda. Innkallingen sendes alle faste representanter med personlige vararepresentanter. Lovlige forfall meldes til servicetorget på telefon Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/15 15/211 GBNR 046/024 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2/15 15/244 KLAGE PÅEIENDOMSSKATT GBNR 052/007 3/15 15/250 GBNR 061/008 - SØKNAD OM ENDRING AV EIENDOMSSKATTEN 4/15 15/260 GBNR 092/043 - JUSTERING AV EIENDOMSSKATTEN 5/15 15/274 GBNR 068/008 - FEIL I AREALGRUNNLAG EIENDOMSSKATT 6/15 15/285 GBNR 077/019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 7/15 15/298 GBNR 073/005 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEN 8/15 15/300 GBNR 057/011 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEN 9/15 15/323 GBNR 068/024 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 10/15 15/325 GBNR 060/056 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Leirfjord,

2 Dagfinn Breimo leder

3 Sak 1/15 GBNR 046/024 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 046/024 Arkivsaksnr.: 15/211-3 Klageadgang: Nei 1/15 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen for å gjøre en vurdering av byggets tilstand. Marnar Mikalsen påpeker følgende i klage, datert , på eiendomsskatt på eiendommen gnr. 46 bnr. 24: Dette er en brakke som er helt ubeboelig. Helt råtten og kan ikke benyttes til noe. Håper å slippe å betale skatt for denne. Eier ar her av den oppfatning at bygget er i en slik stand at det ikke kan benyttes til tiltenkt formål. Overskattetakstnemnda bør derfor befare eiendommen, og eventuelt sette en vurderingsfaktor lik null om dette stemmer. Side 3 av 13

4 Sak 2/15 KLAGE PÅEIENDOMSSKATT GBNR 052/007 Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 052/007 Arkivsaksnr.: 15/244-3 Klageadgang: Nei 2/15 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen for å vurdere standarden på huset, for å se om det eventuelt skal ha redusert vurderingsfaktor. Solbjørg Walla påpeker følgende i klage på eiendomsskatt på eiendommen gnr. 52 bnr 07: Jeg synes skattetaksten er for høy. Huset er over 100 år gammelt og flyttet fra plass til plass. Flyttet siste gang, til Valla, i Det er mye som må repareres på, blant annet må alle vinduene skiftes ut. Walla påpeker at standarden på bygget er av en slik forfatning av det skal ha redusert takst. Overskattetakstnemnda bør derfor befare eiendommen for å finne ut om bygget eventuelt skal ha redusert vurderingsfaktor eller er ubeboelig. Side 4 av 13

5 Sak 3/15 GBNR 061/008 - SØKNAD OM ENDRING AV EIENDOMSSKATTEN Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 061/008 Arkivsaksnr.: 15/250-3 Klageadgang: Nei 3/15 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda tar kontakt med eier for å få kontrollert takhøyden på loftetasjen, og befarer eiendommen med tanke på vurderingsfaktor. Magne Forsmo ber om at loftsetasjen på våningshuset på gnr. 61 bnr.08 tas ut av grunnlaget for beskatning. Forsmo sier i klagen, datert , at arealet på loftet ikke er tellende i følge reglene for beskatning (antar her at det er takhøyde det er snakk om). Forsmo ber også om at vurderingsfaktor settes ned da huset er falleferdig. Hvis det er slik at takhøyden ikke tilfredsstiller de kravene som er satt for taksering (minimum 1,9 meter høyde i minimum 0,6 meter bredde) skal ikke loftsetasjen være med i grunnlaget for taksering av eiendomsskatt. Det må også gjøres en vurdering av den generelle standarden, med tanke på redusert vurderingsfaktor. Eiendommen må befares og man må ta kontakt med eier for å få sjekket takhøyde inne i bygget. Side 5 av 13

6 Sak 4/15 GBNR 092/043 - JUSTERING AV EIENDOMSSKATTEN Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 092/043 Arkivsaksnr.: 15/260-3 Klageadgang: Nei 4/15 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen for å kontrollere at de målene som er gjennomført er korrekte, og fastsetter endelig takst på eiendommen. Torbjørn Gyth, eier av gnr. 92 bnr. 43, i Bardal opplyser følgende i sin klage datert Boligen ( ) er ført opp med et areal på 127 m2 men ved måling på byggetegning og kontrollmåling av huset er det riktige arealet 123,3 m2. Regner med at dette blir justert. Sannsynligvis ligger differansen på taksert og oppmålt areal i at Leirfjord kommune baserer sin eiendomsskattetakst på utvendige mål, mens eier trolig har brukt innvendige mål. Gyth har uavhengig av dette rett til å få gjennomført en ny vurdering av eiendommen.. Side 6 av 13

7 Sak 5/15 GBNR 068/008 - FEIL I AREALGRUNNLAG EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 068/008 Arkivsaksnr.: 15/274-3 Klageadgang: Nei 5/15 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen og foretar ny oppmåling av uthusene. Årlaug Jaastad opplyser på telefon at det er lagt feil areal til grunn på uthusene på eiendommen gnr. 68 bnr 08. Uthusene er lagt inn med henholdsvis 60 m2 og 48 m2. Jaastad har selv målt uthusene (utvendige mål) og kommet frem til at det er hhv 6,94*4,4 = 30,5 m2 og 6,4*4,1 = 26 m2. Vurdering av søknad Her er det differanse mellom det som er taksert på eiendommen, og det eier mener er de korrekte målene. Overskattetakstnemnda bør derfor befare eiendommen og foreta ny oppmåling av uthusene. Side 7 av 13

8 Sak 6/15 GBNR 077/019 KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 077/019 Arkivsaksnr.: 15/285-3 Klageadgang: Nei 6/15 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen og vurderer om det er grunnlag for å imøtekomme klagers vurderinger av eiendommens verdi. Magnus Justad, eier av gnr. 77 bnr. 19, på Sundøy opplyser følgende i sin klge datert Mener at eiendomsskattetaksten er for høy. Eiendommen er vanskelig tilgjengelig, i praksis bare fra sjøsiden. Muligheten for å få vei frem til eiendommen er særdeles dårlig ettersom grunneieren på naboeiendommen ikke er innstilt på dette. Frykter derfor at min eiendom ikke er verdt noe som helst, og at den kan bli vanskelig å selge, om det i det hel tatt er mulig. Ber om at eiendomsskattetaksten blir vurdert på nytt. Side 8 av 13

9 Sak 7/15 GBNR 073/005 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEN Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 073/005 Arkivsaksnr.: 15/298-4 Klageadgang: Nei 7/15 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda ser på takstene i området Dagsvik gnr. 73, for å sikre seg mot at det ikke er forhold som gjør at eiendommen gnr. 73 bnr. 05 er taksert urettmessig høyt i forhold til sammenlignbare eiendommer i området. Inger Elvebakk, eier av gnr. 73 bnr. 05, påpeker følgende i klage datert Etter å ha lest om eiendomsskatt og om hva som defineres som primærrom, så ser vi at det står feilaktig oppgitt og for mye oppmålt areal på vår eiendom i Dagsvika. Oppgitt arealgrunnlag for hovedetasje er av kommunen oppgitt til å være 59 m2. Ytre mål på huset er i følge vår beregning 5*11 m, tilsvarende 55 m2. Indre mål/boareal blir da selvfølgellig mindre. I takst gjennomført av Rådg. Ing. Odd Laksfors Takstøkonom MNBT i Sandenssjøen i 1999 ble boareal i første etasje oppgitt å være 49 m2 i første etasje og 20 m2 i andre etasje. Eneste utvidelse som er gjort etter denne taksten ble tatt er inngangspartiet som er 3,64 m2. Viser til utlagt eiendomsskatteliste for offentlig ettersyn, og vi stiller spørsmål ved de avvikende takstene på tilsvarende eiendommer (særdeles i Dagsvik) til tross for omtrent like store arealer på eiendommene. Lovgrunnlag Ved endringslov av 22. juni 2012, ble byskatteloven 4 og 5 opphevet, og det ble gitt en ny bestemmelse om klagerett i eiendomsskatteloven 19. Bestemmelsen regulerer skatteyterens klagerett både på takstvedtaket og på de årlige utskrivingsvedtakene. De nye reglene innebærer at også selve takstvedtaket kan påklages hvert år i forbindelse med utskrivingsvedtakene, dog slik at samme klagegrunnlag ikke kan benyttes mer enn en gang. Dette representerer en betydelig utvidelse av skatteyterens rett til å klage på takstvedtaket. Denne eiendommen har tidligere vært klagebehandlet av overskattetakstnemnda, i sak 133/09. Det ble da klaget på at eier ikke var informert om taksten og at det var feil areal lagt til grunn for beskatning av uthuset, samt at det ene bygget tilhørte annen eier. Overskattetakstnemnda befart eiendommen og fattet følgende vedtak: Overskattetakstnemnda har på bakgrunn av befaring foretatt ny verdivurdering av eiendommen. Følgende arealgrunnlag legges til grunn for beskatningen: Side 9 av 13

10 Sak 7/15 Hovedetasje 59 m2 * 5000 kr Loft 55 m2 * 0,5 * 5000 kr Garasje/uthus 14 m2 * 2000 kr Skatten utskrives på formell eier. Vedtaket fattet av overskattetakstnemnda betyr at arealvurderingene allerede er gjort, og ikke kan endres. Eneste punkt i klagen som da ikke allerede er vurdert av nemnda er siste punkt som går på avvikende takster i området. Side 10 av 13

11 Sak 8/15 GBNR 057/011 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTEN Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 057/011 Arkivsaksnr.: 15/300-3 Klageadgang: Nei 8/15 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen for å forsikre seg om at verksteddriften har opphørt. Eier bes søke Leirfjord kommune om bruksendring på bygget til redskapshus/lager. Edvard Edvardsen påpeker følgende i klage på eiendomsskatt, datert , på eiendommen gnr 57 bnr 11: Klagen gjelder tidligere verkstedbygning som nå ikke er verksted lenger. Det er faktisk flere år siden jeg leverte inn skiltene og verksteddriften opphørte. Verktøy og redskaper er og fortsatt blir demontert og fjernet. Min påstand er at denne bygningen ikke skal ha eiendomsskatt i det hele tatt, og derav blir tatt ut av skatteregisteret på samme måte som div. store garasjer/uthus på andre gårdsbruk. Det er helt korrekt som Edvardsen påpeker, at redskapshus og uthus på gårdsbruk ikke skal være med i grunnlaget for eiendomsskatt. Bygget det her er snakk om er registrert som verkstedbygning i matrikkelen. Dette betyr at bygget er godkjent brukt som verksted, uavhengig om det brukes til det eller ikke. Overskattetakstnemnda bør befare eiendommen for å forsikre seg om at verksteddriften har opphørt, og be eier om å søke Leirfjord kommune om å få omdefinert bruken av bygget til redskapshus/lager. Side 11 av 13

12 Sak 9/15 GBNR 068/024 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 068/024 Arkivsaksnr.: 15/323-3 Klageadgang: Nei 9/15 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen for å se på om det er forhold med bygg eller eiendom som tilsier at den skal ha redusert standard. Karl Albertsen påpeker følgende i klage datert (klagen er fremsatt på vegne av hans far, Karstein Albertsen), som eier eiendommen gnr. 68 bnr 24: Naustet/Rorbuen er et gammelt naust oppsatt på 70-tallet. Naustet er delvis innredet etter at det ble omgjort til rorbu i det er meget enkel standard uten strøm og vann. Det er ikke noen form for isolasjon og kan derfor bare benyttes på sommerhalvåret. Det er ikke tillatt med fasademessig endringer på naustet. Adkomst kan kun gjøres med egen båt, ikke noen form for brygge. Tomten er stort sett en «bergknaus», bratt og ulendt. Rorbua er taksert som fritidshus (rorbu er en fritidshusklasse) uten strøm og vann. Dette er i henhold til vedtatte takseringsregler i Leirfjord kommune. Spørsmålet blir derfor i dette tilfellet om det er noe med standarden som tilsier at eiendommen skal ha en lavere takst. Eiendommen er gitt vurderingsfaktor 1,0. Side 12 av 13

13 Sak 10/15 GBNR 060/056 - KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Leif-Ove O. Olsen Arkiv: GBNR 060/065 Arkivsaksnr.: 15/325-3 Klageadgang: Nei 10/15 Overskattetakstnemnd Overskattetakstnemnda befarer eiendommen sammen med eier for å få kartlagt hvilke arealer i andre etasje og underetasje som skal legges til grunn for beskatning av eiendommen. Helge Olaisen, eier av gnr. 60 bnr. 56 påpeker følgende i klage datert Opplysninger om eiendommen er ikke korrekt. Rett areal i hovedetasje 2 skal være 27 m2, underetasje skal være 10 m2. Eiendommen er endret fra tomt på festet grunn til egen tomt. Her er det differanse mellom det som er taksert og det eier mener er de rette arealene. Overskattetakstnemnda bør derfor befare eiendommen sammen med eier for å få målt opp arealene. Festetomten er lagt inn som egen tomt i beskatningen fra før av.. Side 13 av 13

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune.

Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Sist behandlet og vedtatt i skattetakstnemnda 20.februar 2014 Takseringsprinsipp, rammer og retningslinjer ved retaksering av eiendommer i Nes kommune. Om dette dokumentet og overordnede rammer Nes kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret. Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Einar B. Sund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Vedtatt i Sakkyndig takstnemnd i sak14, den 15.06.2015 1 Fra og med 2015 innføres eiendomsskatt i Jevnaker kommune. Sakkyndig (takstnemnd), klagenemnd

Detaljer

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02.

Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014, 27.05.2014 og 24.02. FROSTA KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR TAKSERING i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 06.09.2013, 01.10.2013, 04.10.2013, 04.12.2013, 17.02.2014, 07.02.2014, 05.03.2014,

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til:

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer. Saksnr.: 200805956/22 Saksbeh.: VIFR Emnekode: NYBY-5210 Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 26.10.2009 Saksnr.:

Detaljer

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane.

Lunner kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Lunner kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. Vedtatt i skattetakstnemnda i Lunner kommune i møte 28.04. 2005, sist revidert i møte 30.01.2007.

Detaljer

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Verran kommune. Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Verran kommune Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i skattetakstnemnda i møte 25. februar og 2. mars 2005. Innholdsfortegnelse 1. OM ANALYSEN... 3

Detaljer

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt.

Gildeskål kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gildeskål kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Gjennomgått i Sakkyndig nemnd i møte 14. og 27.januar, 3. mars, 18. mars, 28. april og 12. juni 2009. Sakkyndig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 26/15 14/1842 BEHANDLING AV SØKNAD OM KJØP AV KOMMUNAL TOMT MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Botnkrona Møtedato: 15.04.2015 Tid: 11:00-00:00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rygge kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Rygge kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt i skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd i møte 16.02. 2007. / 09.03.2007 / 15.05.2007/ 18.06.2007 Endelig

Detaljer

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd

Kvalsund Kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Kvalsund Kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene Vedtatt i sakkyndig takstnemnd Sakkyndig takstnemnd og administrasjonen i Kvalsund Kommune har gjennomført

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering: Status i arbeidet med budsjett 2014/handlingsprogram 2014-17 SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.10.2013 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Orientering:

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/13 13/167 PLAN OVER KOMMUNENS FRAMTIDIGE BOLIGBEHOV Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 12.02.2013 Tid: 0900 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord formannskap. Innkallingen

Detaljer

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt

Os kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt Os kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til Lov om eiendomsskatt 2010 Utarbeidet av Sakkyndignemnd for eiendomsskatt og vedtatt av Os kommunestyre 27.05.2010 1. Orientering I løpet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt

Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Nord-Aurdal kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Dokumentet er behandlet og godkjent i møte i i skattetakstnemnda 09.03.07. Dokumentet er endret etter at det

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING

SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING SANDE KOMMUNE RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR EIENDOMSSKATTETAKSERING Innhold 1 ORIENTERING... 3 2 HVA DOKUMENTET OMFATTER... 3 3 YTRE RAMMEBETINGELSER... 5 3.1 JURIDISKE RAMMER... 5 3.2 POLITISKE RAMMER...

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.

Røros kommune. Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08. Røros kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt Vedtatt av sakkyndig nemnd i møte 12.08.2008 Rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Røros

Detaljer

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022

Rammer og retningslinjer. for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Rammer og retningslinjer for fastsettelse av eiendomsskatt for perioden 2012 2022 Vedtatt av sakkyndig nemnd Den 22.09.11 INNLEDNING Sakkyndig nemnd, sakkyndig ankenemnd og administrasjonen i Måsøy kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2013 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2013 Tid: 18.00 Berlevåg kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.02.2013 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11

Innholdsfortegnelse. Revidert 23.08.11 Randaberg kommune Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt. Vedtatt i sakkyndig nemnd 24. mars 2009 med supplerende tilføyninger avsakkyndig nemnd 23.08.2011 og vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND

MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Aurskog-Høland kommune TID: 24.11.2014 kl. 10:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KLAGENEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer