Delårsrapport 1. kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Delårsrapport 1. kvartal 2015"

Transkript

1 Delårsrapport 2015 Foto: Haarberg Photo

2 Nøkkeltall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatoppstilling... 6 Eiendeler... 7 Gjeld og Egenkapital... 7 Noter... 8 Side 2 av 14

3 Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Resultat Kostnader i % av inntekter justert for VP 77,1 % 69,9 % 70,7 % Kostnadsvekst siste 12 mnd 15,4 % 9,6 % 12,7 % Egenkapitalavkastning* 4,7 % 6,3 % 7,3 % Andre inntekter i % av totale inntekter (eksl. VP) 28,8 % 27,8 % 27,4 % Innskuddsmargin hittil i år -0,31 % -0,57 % -0,42 % Utlånsmargin hittil i år 2,82 % 3,07 % 2,98 % Netto rentemargin hittil i år 1,96 % 2,04 % 2,04 % Innskudd og Utlån Andel lån overført til EBK - kun PM 33,1 % 31,7 % 33,1 % Innskuddsdekning 85,6 % 81,8 % 87,2 % * EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert Soliditet Ren kjernekapitaldekning 16,60 % 15,81 % 17,16 % Kjernekapitaldekning 19,04 % 20,00 % 19,71 % Kapitaldekning 19,04 % 20,00 % 19,71 % Leverage ratio 9,02 % 8,60 % Likviditet LCR NSFR Likviditetsindikator 1 112,0 105,7 112,9 Likviditetsindikator 2 116,7 111,3 117,7 Side 3 av 14

4 DRIFTSRESULTAT PER 1. KVARTAL 2015 Driftsresultat etter skatt per 2015 ble 2,6 millioner kroner, som er en reduksjon på 0,7 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Økning i driftskostnader er hovedforklaringene til resultatendringen. Rentenetto per 2015 er 10,7 millioner kroner, som er en økning på 0,3 millioner kroner fra samme periode i fjor. Økt utlånsvolum forklarer endringen. Prispress på utlånsporteføljen og reduserte inntekter fra forvaltningsporteføljen som følge av fall i 3 MND NIBOR er hovedsårsakene til at rentenettoen i prosent av forvaltningskapital faller med 0,08 prosentpoeng i 2015 sammenlignet med Netto andre driftsinntekter per 2015 er økt med 0,2 millioner kroner fra Det har vært en positiv inntektsvekst på porteføljen av fond, skadeforsikring og kredittkort. Banken har inntektsført tap på utlån og garantier per 2015 på 0,1 millioner kroner. Banken hadde heller ikke tap i samme periode i fjor. Kostnadsprosenten er 76 prosent per 2015, som er 8 prosentpoeng høyere enn samme periode i fjor. Forklaringen på de økte kostnadene er hovedsakelig økte felleskostnader til Eika Gruppen, økt bemanning og økt bruk av øvrige eksterne konsulenter. Annualisert egenkapitalavkastningen per 2015 er 4,7 prosent som 1,6 prosentpoeng lavere enn samme periode i fjor. Det er økningen i andre driftskostnader som forklarer nedgangen i egenkapitalavkastningen. I 2015 innføres etter årsregnskapsforskriften en overgang til IAS 19 for innregning og måling av pensjonskostnader. Endringen i regnskapsprinsipp medfører at man ikke lenger kan regulere pensjonsforpliktelsen med ikke resultatførte estimatavvik (korridor). Pensjonsforpliktelsen er regulert med Ikke resultatførte estimatavvik pr på 2,1 millioner kroner i Egenkapitalen (Sparebankens fond) er nedjustert med 1,5 millioner kroner og utsatt skattefordel er økt med 0,6 millioner kroner. BALANSE Per utgjør forvaltningskapitalen millioner kroner som er en økning på 170 millioner kroner/8,3 prosent fra samme periode i fjor. Per 2015 var innskudd fra kunder millioner kroner, som er en økning siste 12 måneder på 155 millioner kroner/11,0 prosent. Siste 12 måneder er brutto utlån økt med 105 millioner kroner/6,1 prosent. Utlånene i Eika Boligkreditt er i samme periode økt med 74 millioner kroner, slik at total utlånsvekst de siste 12 måneder er 179 millioner kroner/7,9 prosent. Utlån til privatmarkedet inklusiv utlån i Eika Boligkreditt har en vekst på 149 millioner kroner/8,6 prosent siste 12 måneder, mens utlån til bedriftsmarkedet har en økning på 30 millioner kroner/5,6 prosent siste 12 måneder. Side 4 av 14

5 KAPITALDEKNING Per var netto ansvarlige kapital og kjernekapital 243,8 millioner kroner og kapitaldekningen på 19,04 prosent, mens tilsvarende tall for 2014 var 20,00 prosent. Endring i kapitaldekningen skyldes hovedsakelig økning i utlånsvolum og endringene i overgangsreglene på ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner. Ren kjernekapital er 16,60 prosent pr Overskuddet per 2015 er ikke medregnet i kapitaldekningen ettersom banken kun har valgt årlig revisjon. TAP / MISLIGHOLDTE LÅN Per 2015 er tap på utlån og garantier inntektsført med 0,1 millioner kroner. På samme tidspunkt er individuelle nedskrivinger 1,8 millioner kroner og gruppenedskrivinger 5,9 millioner kroner. Banken har fortsatt lavt mislighold. Misligholdet er per på 0,005 prosent av brutto utlån. Styret kan ikke se at banken har engasjement som vil påføre oss vesentlige tap, og som ikke kan dekkes av allerede foretatte tapsavsetninger. LIKVIDITET Likviditeten i banken er god. Neste forfall på obligasjonsgjeld er i juni Banken har en LCR på 95 prosent per FRAMTIDSUTSIKTER Banken har i april sluttført en vellykket emisjon av egenkapitalbevis på 31,5 millioner kroner. Egenkapitalemisjonen er et viktig instrument i bankens ønske om videre utvikling av banken og videre utlånsvekst i Trondheimregionen. Bankens underliggende drift er god. Banken har gjennom et betydelig økt salg av produkter innenfor forsikring, kredittkort og fondsprodukter opplevd en god økning av provisjonsinntekter de siste årene. Det vil være fokus på å øke disse inntektene ytterligere. Det forventes en utlånsvekst på personmarkedet resten av året som er større enn den generelle kredittveksten i Norge. Banken forventer i årene fremover en økt utbyggingstakt i Klæbu og ytterligere utlånsvekst i Trondheimsregionen. For å møte denne økte utlånsveksten, har banken ansatt to rådgivere i Det forventes moderat kostnadsvekst i Bankens forventet utlånsvekst og fremtidig vekst i provisjonsinntekter vil føre til en økning i inntekter som er større enn kostnadsøkningen fremover. Side 5 av 14

6 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av vp med var. avkast Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester Netto verdiendr. og gev./tap på val. og vp omløp Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Personalkostnader Administrasjonskostnader Avskrivning Andre driftskostnader Sum driftskostnader Resultat før tap Tap på utlån, garantier m.v. 1 (82) (1) (139) Kurstap anleggsaksjer - - (1.373) Sum nedskr/rev av nedskrivning Resultat av ordinær drift før skatt Skatt Resultat av ordinær drift etter skatt Side 6 av 14

7 Tall i tusen kroner NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Spesifiserte tapsavsetninger 2, 4 (1.787) (4.110) (2.097) Uspesifiserte tapsavsetninger 2 (5.907) (5.735) (5.907) Sum netto utlån og fordringer på kunder Sert., obl og andre rentebærende vp med fast avkast Aksjer, andeler og andre vp med variable avkastning Eierinteresser i konsernselskap Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forsk. bet. ikke pål. kost. og opptj. ikke mottatte innt Sum Eiendeler Tall i tusen kroner NOTE Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer Annen gjeld Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente innt Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum Gjeld Sparebankens fond Gavefond Regnskapsperiodens resultat Sum Egenkapital Sum Gjeld og Egenkapital Klæbu, 30. april 2015 Bente Haugrønning Leif Lihaug Trine Foosnæs styrets leder styrets nestleder Egil Grendstad Vibeke T. Bøgseth Bjørn Riise ansatterepresentant banksjef Side 7 av 14

8 Regnskapsprinsipper.. 9 Note 1 Tap på utlån.. 9 Note 2 Nedskrivinger på utlån og garantier. 9 Note 3 Misligholdte og tapsutsatte lån Note 4 Fordeling utlån kunder Note 5 Kapitaldekning. 11 Note 6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 12 Note 7 Restnedbetalingstid Note 8 Renteendringstidspunkt Side 8 av 14

9 Kvartalsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper banken har lagt til grunn ved avleggelse av regnskapet fremkommer i årsregnskapet for For regnskapsår som starter 1. januar 2015 innføres etter årsregnskapsforskriften en overgang til IAS 19 for innregning og måling av pensjonskostnader. Endringen i regnskapsprinsipp medfører at man ikke lenger kan regulere pensjonsforpliktelsen med ikke resultatførte estimatavvik (korridor). Pensjonsforpliktelsen er i 1. kvartal 2015 regulert med Ikke resultatførte estimatavvik pr Egenkapitalen (Sparebankens fond) er nedjustert med ikke resultatførte estimatavvik netto etter utsatt skatt. Delårsregnskapet er ikke revidert av bankens revisor. Periodens endring i individuelle nedskrivinger Periodens endring i gruppevise nedskrivinger Periodens konstaterte tap som det tidl. er nedskrevet for Periodens konstaterte tap som det tidl. ikke er nedskrevet for Periodens inngang på tidligere perioders nedskrivinger Periodens tapskostnad Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier Individuelle nedskrivninger ved begynnelsen av perioden Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger fra tidligere perioder Konstaterte tap på lån som tidligere er nedskrevet Individuelle nedskrivninger ved slutten av perioden Gruppenedskrivninger på utlån Gruppenedskrivninger ved begynnelsen av perioden Periodens endring i gruppenedskrivninger Tilbakeføring av nedskrivninger på grupper av utlån i perioden Gruppenedskrivninger ved slutten av perioden Side 9 av 14

10 Misligholdte engasjement Brutto misligholdte utlån Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte utlån Andre tapsutsatte engasjement Tapsuttsatte engasjement (ikke misligholdt) Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte engasjement Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Sum næring Personkunder Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Netto utlån til kunder Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) Totale utlån inkl. porteføljen i EBK Side 10 av 14

11 Sparebankens fond Gavefond Overfinansiert pensjonsforpliktelse Immaterielle eiendeler Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin. inst Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin. inst Sum kjernekapital Netto ansvarlig kapital Eksponeringskategori (vektet verdi) Lokal regional myndighet Institusjoner Foretak Pantsikkerhet eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating Andeler verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer CVA tillegg Gruppenedskrivninger Ansvarlig kapital i andre finansinst Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko Beregningsgrunnlag Kapitaldekning i % 19,04 % 20,00 % 19,71 % Kjernekapitaldekning 19,04 % 20,00 % 19,71 % Ren kjernekapitaldekning i % 16,60 % 15,81 % 17,16 % Side 11 av 14

12 Sertifikater, nominell verdi Obligasjoner, nominell verdi Tilbakekjøpte obligasjoner Amortisert over-/underkurs Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 2,34 % 2,66 % 2,34 % Ordinær ansvarlig lånekapital, nominell verdi Amortisert over-/underkurs Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 4,46 % 4,75 % 4,80 % KFS-lån Lån fra andre kredittinstitusjoner Sum lån fra kredittinstitusjoner Gjennomsnittlig rente ved periodeslutt 6,84 % 5,05 % 1,77 % Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter EIENDELER Tall i tusen kroner < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifikat Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK Tall i tusen kroner < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 12 av 14

13 Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter EIENDELER Tall i tusen kroner < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Kont./fordr.sentralbanker Utl./fordr. til kredittinst Utlån til kunder Obligasjoner/sertifikat Aksjer Øvrige eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EK Tall i tusen kroner < 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum Gjeld til kredittinst Innskudd fra kunder Obligasjonsgjeld Ansvarlig lån Fondsobligasjoner Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Side 13 av 14

14 Side 14 av 14 Postboks Klæbu Telefon: NO

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 3. kvartal Kvartalsrapport 2013 3. kvartal DRIFTSRESULTAT 3. kvartal 2013 Bankens driftsresultat etter skatt i tredje kvartal 2013 ble 4,2 millioner kroner, som er en økning på 1,6 millioner kroner sammenlignet med

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal

Kvartalsrapport 2013. 1. kvartal Kvartalsrapport 2013 1. kvartal DRIFTSRESULTAT Bankens driftsresultat etter skatt i første kvartal ble 4,07 millioner kroner, som er en økning på 1,32 millioner kroner sammenlignet med samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 %

Ved utgangen av 1. kvartal var forvaltningskapitalen på 4.576 mill. mot kr 4.224 mill. samme periode i fjor. En 12 måneders vekst på 8,3 % Odal Sparebanks resultat før tap i 1.kvartal var 11,3 mill., en økning på 1,0 mill. fra 1.kvartal 2014. Økte netto renteinntekter, økte provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt og Eika Forsikring gir

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 2. kvartal Kvartalsrapport 2. kvartal BALANSEN Pr. 30.6.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.869 mill. som er en økning på kr. 20 mill. fra samme periode for ett

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

Kvartalsrapport. 30. juni 2015

Kvartalsrapport. 30. juni 2015 Kvartalsrapport 30. juni 2015 Vik Sparebank RESULTAT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 8.120 8.076 16.819 18.952 43.404 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 8,4 mill. kr eller 0,89 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014

Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Tysnes Sparebank 2. kvartal 2014 Kvartalsrekneskapen er utarbeidd i samsvar med dei til ein kvar tid gjeldane lover og reglar for sparebankar og god rekneskapskikk. Kvartalsrekneskapen er ikkje revidert.

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatutvikling

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2012. Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 2012 Kvartalsrapport 1. kvartal Kvartalsrapport 1. kvartal BALANSEN Pr. 31.3.2012 utgjør forvaltningskapitalen kr. 1.857 mill. som gir en økning på kr. 91 mill. (5,2%) på de siste 12 måneder.

Detaljer

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013

Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Vang Sparebank Styrets kvartalsrapport 30. september 2013 Resultatregnskap Driftsresultat før tap (Beregning i % av gjennomsnittelig forvaltningskapital) Resultat før tap og nedskrivninger for de tre første

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 22015 Endring av regnskapsprinsipp Framtidig pensjonskostnad er i 1. kvartal 2015 blitt bokført etter IAS 19. Beregnet estimatavvik

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 1 RørosBanken Røros Sparebank Kvartalsrapport 1-2015 Økonomisk utvikling Flere år med sterk vekst i boligpriser og husholdningenes gjeld har økt risikoen for at finansiell

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer