Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak."

Transkript

1

2 51114 BUDSJETT ØKONOMIPLAN Innstilling: Legges frem uten innstilling Behandling: Formannskapets behandling i møte : Det ble stemt punktvis og samtlige punkter ble enstemmig vedtatt. Formannskapet tilrår kommunestyret fatte følgende Vedtak: l. Skattøret fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak. 2. Renten på nærings- og kraftfondslån settes til 4 %. Side 6 av 8

3 3. Å rsbudsjettet - drift vedtas med følgende hovedtall: ui.n..._...,._.. "... :B:.:ud=s tt 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Netto finansinntekter/-utgifter Netto avsetninger Til fordeling drift Til fordeling drift Merforbruk/mindreforbruk o o Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Undervisning/oppvekst Helse-sosial-pleie og omsorg Næringsfondene Kultur Teknisk avdeling Selvkostområdene Skatt og generelle tilskudd Gebyr egen innfordring Side 7 av 8

4 4. Tiltak for å tilpasse driften til inntektsforutsetningene vedtas i henhold til følgende oversikt - Sum tiltak er kr Redusert overføring kirkelig fellesråd Nedtak ekstraressurs Senjahopen barnehage Økning matsalg PRO-avdeling Økning eiendomsskatt fra 4,5%o til 5,5%o Økning vedlikehold kommunale bygg - kr. - kr. - kr. - kr. kr For 2015 skal det skrives ut eiendomsskatt for hele kommunen, jfr. eiendomsskatteloven 2 og 3a Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommene settes til 7 promille. Med hjemmel i eiendomsskatteloven 12 a benyttes 5,5 promille for boliger og fritidseiendommer. 5.2 Boliger/fritidseiendommer skal ha et bunnfradrag på kr. l ,-, jfr. eiendomsskatteloven 11 annet ledd. 5.3 I medhold av eiendomsskatteloven 7 bokstav a, fritas forsamlingshus og samfunnshus for eiendomsskatt. Nyoppførte boligbygg skal fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i 10 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 5.4 Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer, samtidig med de kommunale eiendoms gebyrene. 5.5 Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommune tidligere vedtatte eiendomsskattevedtekter. 6. Økonomiplan for vedtas. Side 8 av 8

5 BUDSJETT 2015 Vedlegg: - Budsjettskjema la, lb, 2A og 2B. Saksopplysninger: Nasjonale forutsetninger Regjeringen har lagt opp til en realvekst i kommunenes samlede inntekter i 2015 på 5,5 milliarder kroner. Av den samlede inntektsveksten er 3,9 milliarder kroner frie inntekter. Veksten i inntektene på 5,5 milliarder kroner og veksten i frie inntekter på 3,9 milliarder kroner er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i revidert nasjonalbudsjett for Dersom en måler veksten fra anslaget for regnskap for 2014 blir veksten i kommunenes frie inntekter anslått til en realvekst på l,5%. Det er gitt midler til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjeneste, til tiltak i rus/psykiatri og til satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. Økningene indikerte at kommunene ville få merutgifter i 2015 grunnet den demografiske utviklingen, og baserte seg på SSB sine befolkningsframskrivinger fra I juni 2014 publiserte SSB nye befolkningsframskrivinger. De gamle framskrivingene tydet på vekst i antall barn i barnehagealder, mens de nye framskrivingene tyder på nedgang. I kommuneproposisjonen for 2015 ble det også anslått at kommunesektorens pensjonskostnader vil øke med om lag 0,5 milliarder kroner mer enn det som kompenseres gjennom deflatoren. Disse kostnadene må dekkes av frie inntekter. Berg kommune får en anslått realvekst i frie inntekter på 1,3% fra 2014 til 2015, etter prisog lønnsvekst. I beløp utgjør dette kroner. Fra 2015 avvikles kommunal medfinansiering av Samhandlingsreformen. Da det er satt et mål om at skatteinntektene for kommunesektoren skal ligge på 40% av de samlede inntektene, betyr denne avviklingen og uttrekket fra rammetilskuddet isolert sett at skatteandelen i kommunene øker. Regjeringen gjennomfører et lærerløft og foreslår å styrke både videreutdanning for lærere og kompetanseheving for barnehageansatte i Det er også et ønske om å innføre en bedre sosial profil på foreldrebetaling i barnehagene fra l.august Makspris for foreldrebetaling i barnehage øker fra l.januar til kroner. De samlede nedjusteringer i kommunenes inntektsnivå må sees i sammenheng med noe svakere vekst i norsk økonomi l

6 Budsjettarbeidet Budsjettarbeidet startet opp i september i virksomhetene. Det har vært avholdt 2 arbeidsmøter med formannskapet. Administrasjonen, virksomhetsledeme og tillitsvalgte har vært invitert til disse møtene. Administrasjonen la frem et kosekvensjustert budsjett til formannskapet og virksomhetsledeme, der vi forutsatte videreføring av dagens drift. I det konsekvensjusterte budsjettet var det en budsjettutfordring (underdekning) på ca 3,2 millioner kroner. Administrasjonen har gått gjennom forventede utgifter til renter og avdrag. Selvkostregnskapene er gjennomgått, og det er lagt inn økning i brukerbetalinger. Virksomhetsledeme har lagt inn forslag på reduksjon av sine budsjetter. Dette har redusert budsjettutfordringen til rundt O, l millioner kroner. Som en følge av arbeidsmøtene er det laget en liste med forslag til tiltak for å komme i balanse. Den 19.november har formannskapet vedtatt forslag til budsjett som skal legges fram for kommunestyret for endelig vedtak lo.desember Der det har vært naturlig, har vi lagt inn regnskapstall fra 2013 i tabell for relevante sammenligninger, særlig med Kostragruppe 6 som Berg tilhører. l. Budsjettets rammebetingelser/forutsetninger 1.1. Anslag frie inntekter og andre inntekter Kommunesektorens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør i underkant av 70 prosent av kommunesektorens samlede inntekter. Dette er inntekter som kommuner og fylkeskommuner kan disponere fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regelverk. Av de frie inntektene er i overkant av 2/3 skatteinntekter og i underkant av 1/3 rammetilskudd. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene og til fylkeskommunene. Anslag frie inntekter for Berg kommune er kr , inkludert anslått inntektsutjevning. Dette anslaget på frie inntekter innebærer en reell økning i Berg kommune sine inntekter fra 2014 til 2015 på 1,3 prosent. I samme periode er anslått landsgjennomsnittlig vekst på 1,5 prosent. Veksten i frie inntekter er regnet fra inntektsnivået i revidert nasjonalbudsjett året før budsjettåret. Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2015 vil være. Det presiseres derfor at det angitte nivået på frie inntekter er et anslag. Skatteinntektene er for Berg kommune anslått til kr i Siden vi ikke kjenner de endelige skatteinntektene for 2014 før i januar 2015, er det gjort et anslag på hvor store skatteinntektene for 2014 vil være. I anslaget er det tatt utgangspunkt i nivået på skatteinntektene i For den enkelte kommune er skatteanslaget for 2014 deretter framskrevet i tråd med veksten i det samlede skatteanslaget. Det betyr at det blir forutsatt en lik skattevekst per innbygger, med fordeling som i

7 Etter hvert som skattetallene foreligger omfordeles skatteinntekter mellom kommunene, for å utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Rammetilskuddet Innbyggertilskudd før omfordeling Omfordeling: Utgiftsutjevning Korreksjon for elever i statlige og private skoler Tilskudd med særskilt fordeling Inntektsgaranti ordningen Regionalpolitiske tilskudd: Distriktstilskudd Sør-Norge Nord-Norge- og Namdalstilskudd Småkommunetilskudd V eksttilskudd Skjønnstilskudd Anslag inntektsutjevning o o l Samlet rammetilskudd: Netto inntektsutjevning vet vi ikke eksakt, da det er innbyggertallet pr som skal brukes. Beløp er lagt inn i henhold til prognose fra KS. Skatt er lagt inn med kr ,-. Frie inntekter er dermed på kr ,- Eiendomsskatt er satt til kr ,- Andre inntekter, inkludert salgsinntekter og brukerbetalinger, er beregnet til kr ,- Sum driftsinntekter er lagt inn med kr ,-. 3

8 1.2. Lønn Lønn er budsjettert i henhold til vedtatte hjemler. Det er mellomppgjør i 2015, lønnsreserve er avsatt med kr. 0,6 millioner pluss sosiale kostnader, til sammen knapt 0,8 millioner. Av de totale driftsutgiftene i 2015 utgjør netto lønn inkl. sosiale utgifter ca 59 %. Dette er ca 2% lavere enn i budsjett for 2014, og skyldes i hovedsak nedtak av stillinger i PROsektoren. Varslede endringer i pensjonskostnadene fra 2015 er tatt høyde for i budsjettet ved at beregningssatsene er korrigert i henhold til beste estimat-opplysninger fra selskapene Renter og avdrag Det forutsettes at renter og avdrag på eksisterende lån i stor grad vil bli på samme nivå som i Det er ikke tatt høyde for renteøkninger, da alle prognoser tyder på stabil eller redusert rente i Det gjøres i desember 2014 et låneopptak på 27 millioner kroner. Forventede renter og avdrag på dette lånet er lagt inn i budsjettet etter beste estimat. Nedbetalingstid på det nye lånet er satt til 25 år, og det satses på å fordele 50/50 på fast og flytende rente. Netto lånegjeld Berg Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld (eksklusive pensjonsforpliktelser) fratrukket totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån og ansvarlige lån (utlån av egne midler). Indikatoren omfatter dermed utlån hvis mottatte avdrag skal inntektsføres i investeringsregnskapet, i tillegg til innlån som skal avdras i driftsregnskapet. Vi ser av tabellen at Berg kommune hadde en netto lånegjeld på knapt 60 millioner kroner ved utgangen av Med det nye lånet vil netto lånegjeld øke betydelig fra Ser vi på netto lånegjeld i forhold til de totale driftsinntektene blir for øvrig bildet litt annerledes. Dette nøkkeltallet sier mer om hvor stor prosentvis andel av driftsinntektene som medgår til å betjene gjeld gjennom at større gjeldsandel normalt vil medføre større avdrags- og rentebelastning. 4

9 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekt L Ar Berg Kostragruppe Fylkessnitt Landssnitt Vi ser at da ligger Berg kommune bare litt over gjennomsnittet i Kostragruppe 6, men under fylkesgjennomsnittet for Troms. Trenden er imidlertid nedadgående og Berg kommune nærmer seg landsgjennomsnittet som vi ser er på tur oppover. Det er viktig å legge merke til at låneopptak i 2014 ikke er med her og det er fortsatt viktig å påpeke at en økende gjeldsandel vil påvirke det øvrige velferdstilbudet i kommunen Netto renter og avdrag i prosent av brutto driftsinntekt Berg 5,65 6,52 5,57 5,8 4,4 Kostragruppe 06 1,96 2,43 2,34 2,7 2,9 Fylkessnitt 5,02 5,10 5,47 5,7 5,8 Landssnitt 2,32 2,96 3,73 3,3 2,8 Tabellen viser at Berg kommune jevnt over har en større belastning av renter og avdrag enn både Kostragruppe 6 og landet. Dette har nok både sammenheng med at netto lånegjeld er større og det kan være at man tradisjonelt har betalt høyere avdrag enn snittet. Vi ligger fortsatt noe under snitt i fylket. Berg kommune har en høy lånegjeld i forhold til driftsinntektene, og vi er sårbar ved eventuelle renteøkninger. Fra 2012 til 2013 ser vi at netto lånegjeld har vært tilnærmet uendret. Dette kom av at budsjetterte investeringer ikke ble ferdigstilt i Låneopptak ble gjort, slik at postene langsiktig gjeld og ubrukte lånemidler pluss utlån økte tilnærmet like mye. Utviklingen i 2014 er at vi tar opp et stort lån som medfører at lånegjelden øker betydelig, noe som får konsekvenser for størrelsen på renter og avdrag fra

10 Netto driftsresultat Netto driftsresultat viser hva kommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkl. renter og avdrag (netto) er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Tallet sier noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. l Berg Ar Kostragruppe Fylkessnitt Landssnitt Fylkesmannen har en tommelfingerregel om at dette tallet over tid bør ligge på minst 3 % av driftsinntektene. Det gode resultatet i 2014 skyldtes bruk av fond. For 2015 er det budsjettert med et positivt driftsresultat på 0,78 %. Dette tyder på at driften fortsatt er for høy i forhold til inntektene, til tross for at vi har tatt ned driften betydelig i 2015, spesielt i PRO-sektoren Betalingsregulativ Viser til egen sak til kommunestyret. l.s. Endringer pr. rammeområde Sentrale styringsenheter og fellesutgifter Budsjett Budsjett Endring i kr.. Endring i %, ,' Sum utgifter ,48% Sum inntekter ,60% Netto , 97% Undervisning og oppvekst Sum utgifter ,14% Sum inntekter ,85% Netto ,62% Helse-sosial- pleie og omsorg Sum utgifter ,26% Sum inntekter ,80% Netto ,36% Næringslånene Sum utgifter ,64% Sum inntekter ,64% Netto o o 6

11 Kultur Sum utgifter ,48% Sum inntekter o 0,00% Netto ,72% Teknisk avdeling Sum utgifter ,66% Sum inntekter ,68% Netto ,47% Selvkostområdene Sum utgifter ,86% Sum inntekter ,47% Netto ,15% Skatt og generelle tilskudd Sum utgifter o 0,00% Sum inntekter ,61% Netto ,61% Renter avdrag fond mm Sum utgifter ,26% Sum inntekter ,67% Netto ,73% Ramme l Sentrale stvringsorganlkirke Skatteoppkreverfunksjonen vil også i 2015 bli ivaretatt av Kemneren i Tromsø. Det er ikke budsjettert med lønn til kommuneadvokat i Det er derimot tatt inn forventet kjøp av juridisk bistand. I 2014 ble Senja kirkelige fellesråd oppløst, og de tre deltakerkommunene Berg, Torsken og Tranøy har fått regnskapsføring for sine fellesråd tilbake til de respektive økonomiavdelinger. I forbindelse med dette, og at vi også har fått administrasjon av kommunale utleieboliger, har vi inngått avtale om kjøp av konsulent i økonomiavdelingen tre dager pr. måned. Ramme 2 Undervisning/oppvekst Barnehagene i Berg skaper trygge oppvekstrammer for våre barn. Her er det en mulighet for læring og utfoldelse. Barnehagene bruker sine nærområder og barna blir kjente i hele kommunen. 7

12 Barnehagene har årlig hovedopptak, men tar inn barn gjennom hele året dersom det er ledig kapasitet. Det er ei utfordring i vårt arbeidsmarked at det kommer familier til Berg som kun er her kort tid. Utfordringen til Berg kommune er at vi til en hver tid har bemannet etter det barnetallet som er i barnehagene. Dersom det kommer nye søkere vil vi måtte sette opp venteliste. Berg skole skal være en skole preget av et godt læringsmiljø med et faglig og sosialt læringsutbytte for alle elevene. Dette innebærer at vi må legge til rette for dette og den viktigste faktoren for barns læring er dyktige lærere. De nasjonale og kommunale satsingsområdene er: Lesing og tidlig innsats. I den forbindelse deltar Berg kommune med Berg skole og begge barnehagene i prosjektet "Vi løfter i flokk", et samarbeid i Midt-Troms. Da mange er nytilsatt ved Berg skole, samt at Utdanningsdirektoratets intensjoner om å øke tydeligheten og lærelysten i hva som læres innebærer dette både behov for kursing og veiledning. Berg skole deltar i pulje i satsning «Ungdomstrinn i utvikling» fra høst Berg kommune deltar gjennom Pedagogisk senter i ulike nettverk for assistenter, ped.ledere, styrere, lærere, rektor og skoleeier. Berg kommune deltar i prosjektet "Den gode skoleeier" gjennom KS. Her deltar ordfører, rådmann og levekårsjef. Ramme 3 Helse/sosial/pleie-og omsorg Samhandlingsreformen avvikles fra Dette betyr at kommunes slipper å betale de månedlige beløpene tilbake til staten. Dette er også justmi i det rammetilskuddet vi mottar. Berg kommune har i samarbeid med Ressurssenter for omstilling i kommunene gått gjennom organisering og drift av PRO. Prosjektet har medført en omlegging av tjenestene som medfører et nedtak i budsjettet for Driftsutgiftene er i budsjettforslaget tatt ned med ca 2,5 mill som forventet i økonomiplan for På ramme 3 har vi en rekke interkommunale tjenester. Budsjett for disse tjenestene er lagt inn i henhold til vedtak i AR. Ramme 4 "Nærings[ondene ''Postene er kun budsjett-teknisk, og har ingen direkte resultateffekt. Ramme 5 Kultur Økningen i ramme 5 kommer av kjøp av tjenester på bibliotek og lønn til betjening av turistinfo. Denne var tatt ut av budsjett i

13 Ramme 6 Teknisk Budsjettmessig er ramme 6 økt fra 2014 til Det er ansatt leder av plan, utvikling og drift i 80% stilling. De enkelte virksomheter har fått overført sine vedlikeholdsbudsjetter, noe som bidrar til å redusere utgiftene på teknisk. Det er bevilget kr i ekstra vedlikehold kommunale bygg. Berg kommune er med i Småkommunesatsingen som en av fire kommuner i Troms. Dette betyr at vi får kr pr år i fem år. I Berg vil vi i første omgang benytte dette tilskuddet til å få utarbeidet reguleringsplaner for Skaland og Senjahopen. Ramme 7 Selvkostområdene For å ta inn deler av akkumulerte underskudd økes brukerbetalingene på både vann og avløp. Økning på vann legges på de største vannforbrukeme med l krone pr.kubikk, mens økning på kloakk fordeles med 30% på alle, både husholdnings- og næringsabonnenter. Ramme 8 Skatt og generelle tilskudd (ikke med i tabell) Vi har nominell økning i rammeoverføringer og forventede skatteinntekter på til sammen kr Det foreslås å øke satsen for eiendomsskatt på bolig og fritidsbolig fra 4,5 %o til 5,5 %o. Dette vil gi en merinntekt på kr i Ramme 9 Renter, avdrag og fond med mer (ikke med i tabell) Renter og avdrag øker betydelig fra 2014 til 2015 på grunn av at vi tar opp lån på kr i desember Vi har ikke budsjettert med bruk av fond i Investeringer Det er budsjette1i med følgende investeringer i 2015: Investeringer barnehager Investeringer Berg skole Investeringer Strandheimen Skaland vannverk fase 3 Kloakk Mefjordvær kr kr kr kr kr Sum investeringer kr finansieres med ubrukte lånemidler. 9

14 Økonomiplan Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønnsutgifter Sos i a le utgifter Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTIO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Avdrag på lån Utlån SUM EKSTERNE FINANSUTGIHER RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Motpost avskrivninger NETIO DRIFTSRESULTAT Bruk av bundne fond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond SUM AVSETNINGER

15 Følgende er hensyntatt i økonomiplanen: Frie inntekter er forutsatt uendret i perioden Integreringstilskudd er videreført på 2015-nivå. Det kan bli endringer i både inntekter og utgifter på dette ansvaret dersom kommunen ikke tar imot nye flyktninger etter Endringer kommer i så fall i slutten av planperioden. Det er ikke beregnet gjort endringer i renter, finansutgifter er videreført ut fra kjent nivå i Eiendomsskatt er lagt inn med 5,5%o på bolig og fritidsbolig i hele planperioden. Det forutsettes at all øvrig drift videreføres på 2015-nivå. Høye lønnsoppgjør eller renteoppganger vil få konsekvenser for øvrig drift. Netto driftsresultat er positivt med ca. 0,78% i hele perioden. Dette er betydelig under anbefalingen på 3 %, og viser at driften fortsatt vil være for høy i forhold til inntektene. Det er ikke budsjettert med investeringer etter Det er heller ikke budsjettert med avdragsutsettelser i planperioden. Vurdering: Det er utarbeidet et budsjett for 2015 i balanse. Fra økonomiplan for har vi med oss to planlagte rammetiltak for utgiftsreduksjon i PRO og sentraladministrasjon på henholdsvis 2,5 og 0,5 millioner kroner som skal iverksettes fra Forventet effekt av RO-prosjektet er estimert til 2,5 millioner kroner i Alle ansvar innen PRO er gjennomgått med tanke på besparelser, og med omlegging av tjenestene til flere hjemmeboere satser man på å nå målene i økonomiplanen. I sentraladministrasjonen forventes det at stillingen som kommuneadvokat opphører fra Administrasjonen av utleieboliger og regnskap for Berg kirkelige fellesråd er tatt inn i kommunens administrasjon. På grunn av dette har vi budsjettert med innleie av hjelp 3 dager pr. måned. Politikerne har gitt uttrykk for at de ønsker å satse på barn og unge. Det forutsettes i budsjettet for 2015 at man viderefører redusert foreldrebetaling i barnehagene. Det er ikke foreslått endringer i foreldrebetaling i SFO og kulturskole. Kommuneloven 46 pkt. 3 sier at «årsbudsjettet skal være realistisk», og det fremlagte forslag til budsjett for 2015 anses å være både realistisk og ansvarlig. 11

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012

Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg kommune Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Vedtatt i Berg kommunestyre 12.12.2012 Berg ~ kommune Fylkesmannen i Troms BUDSJETT 2013 Vår ref. 12/580-30/RES Arkiv kode 151 Deres ref. Dato 15.01.2013

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2015-2018

Budsjett og økonomiplan 2015-2018 SØR-VARANGER KOMMUNE og økonomiplan 2015-2018 Rådmannens budsjettforslag for formannskapet og kommunestyrets budsjettbehandling 7 november 2014 og økonomiplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Rådmannens forord...

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2014 Økonomiplan og handlingsplan 2014 til 2017 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Risiko og økonomisk

Detaljer

Virksomhetsplan 2015-2018

Virksomhetsplan 2015-2018 Harsdriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 20152018 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 17.11.2014 Møtested:

Detaljer