Søknad om en fjernvarmekonsesjonen for Fornebu-Lysaker-Lilleaker i henhold til Energilovens 5-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om en fjernvarmekonsesjonen for Fornebu-Lysaker-Lilleaker i henhold til Energilovens 5-1"

Transkript

1 Søknad om en fjernvarmekonsesjonen for Fornebu-Lysaker-Lilleaker i henhold til Energilovens 5-1 Varme- og kjøleleveransen på Fornebu/Lysaker/Lilleaker er basert på varmepumper og bruk av sjøvann som varmekilde. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2, 1338 Sandvika Telefon: Dato: side 1 av 16

2 INNHOLD 1. Sammendrag Generelle opplysninger Kundegrunnlag Beskrivelse av anlegget Tilknytningsplikt Utbyggingsplaner / Fremdrift Samfunnsøkonomisk vurdering av anlegget Beredskap - Leveringssikkerhet Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn Private interesser VEDLEGG 1 Samfunnsøkonomisk beregning av fjernvarmeutbyggingen 2 Område, hovedtrasé og dimensjoner for fjernvarmenett Utarbeidet av Bioen as side 2 av 16

3 1. Sammendrag Fortum fjernvarme viser til tildelte fjernvarmekonsesjoner for Fornebu og Lysaker. Fortum fjernvarme har i kontakter med NVE og et vesentlig kundearbeid kommet frem til at man ønsker å søke fjernvarmekonsesjon for et større konsesjonsområde med flere varmesentraler. Fortum fjernvarme AS søker med dette om en samlet fjernvarmekonsesjon for fjernvarmeutbygging på Fornebu/Lysaker/Lilleaker i Bærum og Oslo kommuner i henhold til Energilovens 5.1. Aktuelle kunder er i hovedsak boliger, servicebygg, næringsbygg og lettere industri. Fornebu nord, Telenor (eksisterende energisentral) Sjøvannbaserte varmepumper (2 stk) o Varmeytelse: kw o Kjøleytelse: kw Oljekjeler: kw er installert kw er en ny installasjon Lysaker energisentral (eksisterende energisentral) Sjøvannbasert varmepumpe o Varmeytelse: kw o Kjøleytelse: kw Oljekjel: kw Rolfsbukta (ny energisentral) Sjøvannbasert varmepumper o Varmeytelse: 2 * kw o Kjøleytelse: 2* kw Oljekjeler: 2 * kw På Fornebu vil det bli ytterligere økning i produksjonskapasiteten som en følge av utbyggingen av boliger og næringsbygg. Bærum kommune har i reguleringsbestemmelsene for Fornebu, felt 4.1.c Hotell regulert inn 1000 m² spesifikt til varmesentral. Fortum fjernvarme er i ferd med å inngå en avtale med IT- Fornebu vedrørende plasseringen av energisentralen i tilknytning til parkeringsanlegget for et nytt hotell bygg som planlegges her. Byggestart er satt til Forbruket av fjernvarme i området i dag er ca 60 GWh, dette forventes å øke med ytterligere 60 GWh i løpet av ca 10 ăr. Nye investeringer vil beløpe seg til ca 140 mill. kr Fortum fjernvarme AS søker om konsesjon for et område som er begrenset av Fornebuhalvøya, samt følgende gater: Prof.Kohts vei/nordliveien/solliveien, Vollsveien og Lilleakerveien. Det omsøkte fjernvarmekonsesjonsområdet ligger hovedsakelig i Bærum, men delvis i Oslo. Området er vist i vedlegg 2 Kart over konsesjonsområde med hovedtrasé for fjernvarme. Bærum kommune og Oslo kommune har innført kommunal vedtekt for tilknytningsplikt innenfor de områder der NVE har tildelt en aktør fjernvarmekonsesjon. side 3 av 16

4 2. Generelle opplysninger Navn: Fortum fjernvarme AS Org.nr.: Adresse: Brynsveien 2, 1338 Sandvika Telefon/telefaks: / Kontaktpersoner: Navn: Claus Heen Atle Nørstebø Stilling: prosjekt ledere Adm. dir. Telefon: E-postadresse: Søkers virksomhet Fortum er Nordens største leverandør av varme og kjøling gjennom fjernvarmeanlegg og ved separate løsninger for industri og næringsliv. Fortum kan designe, bygge og drifte varme- og kjøleanlegg for nye, større bygg. Selskapet kan også overta og drifte eksisterende varmeanlegg og eventuelt bygge de om til mer miljøvennlige energikilder som biobrensel, spillvarme, gass eller ved å bruke varmepumper. Fortum fjernvarme AS bygger og driver varme- og kjøleanlegg for industri og større bygg samt fjernvarme- og fjernkjølenett. Fortum har landets største varmepumpeanlegg som totalt omfatter seks varmepumper på til sammen 35 MW og er installert i anleggene Sandvika, Lysaker og Fornebu. Det brukes sjøvann og avløpsvann som energikilder, og det leveres ca 120 GWh varme og 50 GWh kjøling. Fortum fjernvarme har meget høy kompetanse på planlegging og drift av varmepumpeanlegg. I Fortums anlegg på Lysaker og Fornebu benyttes sjøvann fra ca. 30 meters dyp, og dette er normalt kaldere enn fjernkjølevannet som kommer i retur Forarbeid Utbyggingen av fjernvarme på Lysaker ble påbegynt i Fjernvarme leveres fra sjøvannsbaserte varmepumper plassert i Lysaker (Strandkanten) energisentral. Energisentralen er integrert i eksisterende kontorbygg. Utbyggingen av fjernvarme/fjernkjøling på Fornebu startet i år Den første energisentralen (Fornebu Nord) er plassert som en del av Telenors sitt hovedkontor på Fornebu. Fortum fjernvarme har fjernvarmekonsesjon for Lysaker bevilget første gang av NVE og for Fornebu, bevilget av NVE Ønsket fra Mustad Eiendom på Lilleaker har medført at Fortum fjernvarme har bygget ut fjernvarmenettet fra Lysaker mot nord og til Lilleakerområdet som ligger i Oslo kommune. 3. Kundegrunnlag I forbindelse med realiseringen av en videre fjernvarmeutbygging er det gjennomført en grundig gjennomgang av kundegrunnlaget. Dette har medført et økt varmebehov og at det er behov for en ny energisentral for å møte kundenes behov. Forenbu er under utvikling, men utbyggingen tar lengre tid enn først antatt. Varmegrunnlaget i eksisterende fjernvarmesystem er per januar 2009 ca 27 GWh for Fornebu og ca 30 GWh for Lysaker/Lilleaker. side 4 av 16

5 Fortum fjernvarme har dokumentert de utbygginger som er aktuelle de nærmeste 10 årene. Dette for å utvikle fjernvarmenettet på en samfunnsøkonomisk optimal måte. De områder som er aktuelle å utvikle de nærmeste årene fremgår av tabellen under. På grunnlag av oppvarmet areal er effekt- og varmebehov beregnede basert på grunnlag fra TEK-07. I den følgende tabellen fremgår aktuelle effekter og årlige varmebehov som er underlaget for fjernvarmekonsesjonssøknaden. Tabell 1, Oppsummering av effekt og varmebehov Bygg Effekt (MW) Energi (GWh/år) Fremdrift Eksisterende fjernvarme Fornebu Levering pågår Eksisterende fjernvarme Lysaker / Lilleaker Levering pågår Ny fjernvarme Fornebu Til 2020 Ny fjernvarme Lysaker / Lilleaker Til 2016 Sum Sammenlagret effektbehov 69 Totalt effektbehov for flere bygg som knyttes sammen i et varmesystem ligger lavere enn summen av effektbehovene for de enkelte byggene (sammenlagring). Dette fordi maksimalt effektbehov for de enkelte byggene opptrer på ulike tidspunkter. Ensartet bygningsmasse gir en høy sammenlagringsfaktor (0,9-1,0) og uensartet bygningsmasse gir lav sammenlagringsfaktor (0,7-0,9). For området er det antatt en sammenlagring på 0,9 hvilket medfør et totalt effektbehov på ca 69 MW. I tabellen fremgår data for maksimal effekt og varmebehov hos kundene. Levering av fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann vil skje over hele året Fornebu Kundegrunnlaget er basert på arealutnyttelsesplaner i kommunedeleplan 2 for Fornebu der videre utvikling av området er i hovedsak knyttet til nye utbygginger på området. Basert på status for utbygging og normtall på varme og kjølebehov i henhold til TEK 07 er potesialet for varme beregnet basert på de arealer og den fremdriften som er oppgitt i kommunedeleplanen. side 5 av 16

6 Figur 1, Kart over Fornebu hentet fra kommunedeleplan 2. I kommunedeleplanen er det nevnt et område for den fremtidige energisentralen, Rolfsbukta, se rød pil Lysaker / Lilleaker På Lysaker / Lilleaker pågår en kontinuerlig utbygging og der det oppføres nye bygg. Fortum fjernvarme har utført en vurdering av den videre utviklingen på området og der utbyggingen kan oppsummeres i følgende figur der varmebehovet er basert på normtall for varme i henhold til TEK 07. Figur 2, Utvikling i fjernvarmeleveranse for Lysaker / Lilleaker side 6 av 16

7 4. Beskrivelse av anlegget 4.1. Oppbygging av varmesentraler Investeringer knyttet til varmepumper er relativt høye, mens produksjonskostnaden er forholdsvis lav. For oljekjeler er det omvendt, med en relativt lav investering for kjelene og høy kostnad for fyring. Det optimale er derfor å installere varmepumper som grunnlast slik at disse får en lang utnyttelsestid og dekker mesteparten av energibehovet. Oljekjeler installeres som toppeffekt og brukes kort tid på de kaldeste vinterdagene. I tillegg brukes de som sikkerhet/reserve hvis grunnlastenhetene må stoppes på grunn av vedlikehold eller feil. Effekten i oljekjeler er så store at det skal kunne dekke hele effektbehovet ved bortfall av største varmepumpeenhet eller oljekjel (N-1). Tabell 2 Varmeproduksjonsenheter i fjernvarmesystemet Kjeler Grunnlast Spiss/reserve Totalt Lysaker, eksisterende kw kw kw Fornebu Nord (Telenor), eksisterende kw kw kw Fornebu Nord (Telenor), ny enhet kw kw Rolfsbukta, nye enheter kw kw kw Sum kw kw kw Største enhet kw kw Sum uten største enhet kw kw kw Totalt installert effekt med bortfall av største enhet på 13 MW medfør en tilgjengelig effekt på ca 73,2 MW for å dekke det beregnede effektbehovet på 69 MW. Figuren under viser hvordan de ulike kjelene er tenkt bruk i ulike perioder av året. Det årlige forbruket av oljekjeler vil være maksimalt 5-10 % prosent av den totale varmemengden. Figur 3, Varighetsdiagram fordelt på ulike varmekilder side 7 av 16

8 4.2. Fornebu varme/kjølesentral Energisentralen i Telenors nye hovedbygg på Fornebu, Fornebu nord, ble oppført i nært samarbeid med Telenor og er integrert i bygningsmassen. Figur 4 viser inngangen til Telenors bygg, med skorsteinene fra oljekjelen(e) innebygget i bygget. I energisentralen er det installert følgende enheter: Varmepumper med en varme effekt på 5400 kw kw og en kjøleeffekt på 8000 kw kw. En oljekjel på kw Det er satt av plass og installert skorstein for en oljekjel nr. 2 på kw. Det som er synbart fra utsiden er bare toppen av skorsteinene, øvrige installasjoner er plassert i underetasjen til bygget, hvorfra sjøvannsledningen går ca 270 meter ut i fjorden Lysaker varme/kjølesentral Varmepumpa som er installert på Lysaker er av samme fabrikat som varmepumpene i Sandvika, men av et noe mindre "format". Varmepumpen trekker varme fra sjøvannet for leveranse til fjernvarmenettet, samtidig som sjøvannet kjøler ned fjernkjølevannet. I sommersesongen kjøres varmepumpen for å produsere kjøling når det ikke lenger er tilstrekkelig med varmeveksling mot sjøvannet. Sjøvann hentes på 35 meters dyp, 400 meter fra land via en plastledning som ligger på sjøbunnen. I energisentralen er det installert følgende enheter: Varmepumper med en varme effekt på 3500 kw en kjøleeffekt på 4500 kw. En oljekjel på kw Det er ikke aktuelt med noen nye installasjoner. side 8 av 16

9 4.4. Rolfsbukta varme/kjølesentral Fortum fjernvarme er i forhandlinger med IT_Fornebu Eiendom om etablering av en ny energisentral i tilknytning til kjelleren/p-hus på et hotell som IT-Fornebu planlegger. Denne varmesentralen er plassert lengre sør på Fornebu og er en del av de nybygginger som kommer i området. Energisentralen er regulert inn i Bærum kommunes planer for området og fremgår på arkitekttegninger under som er av hotellet. Tilsvarende som for energisentralene Lysaker og Forenbu nord så er planen å plassere varmepumper og oljekjeler i underetasjen på det nye bygget og det som synes er i prinsipp bare skorsteinen. Figur 5, Fasade mot sjøen og der skorsteinen fremtreder midt i bilde. Figur 6, Fasade mot Fornebupromenaden Fjernvarmenettet Det vil legges preisolerte fjernvarmerør og fjernkjølerør i fellesgrøft i mesteparten av traseen. For forsyning og innstikk til boligområdene er det ikke medtatt kjøling, men for alle næringsbygg er både ledning for varme og kjøling medtatt. Så langt det er mulig vil Fortum fjernvarme prøve å samordne utbyggingen med øvrige etaters utbygging, det være seg kommunen, fylkeskommunen, Vegvesenet, Hafslund Nett, Telenor osv. side 9 av 16

10 Hovedtrasé for fjernvarmenettet er presentert i vedlegg 2. Fjernvarmeledningen består av en grøft med to parallelle rør, et for distribusjon av varmt vann fra varmesentralen (tur-ledning), og et med nedkjølt returvann fra kundene (retur-ledning). Grøftene er ca 1 meter dype og ca 1 meter brede. Tilsvarende gjelder for fjernkjølerørene som plasseres ved siden av fjernvarmerørene. Fjernvarmeledningene vil for det meste bli lagt i veikanter, fortau og gateelementer sammen med øvrig infrastruktur og der grøftearbeidene i størst mulig grad vil bli koordinert med annen planlagt graving. Dette reduserer ulempene med fjernvarmeutbyggingen. Det antas at fjernvarmenettet inklusive kundesentraler for å tilknytte de aktuelle byggene kan bygges til en total kostnad på ca 60 MNOK. Varmetapet for traseen er beregnet til å utgjøre 8 % av årlig levert energi grunnet høy varmetetthet og godt isolerte rør Konsesjonsområde Konsesjonsområdet er begrenset av Fornebuhalvøya, samt følgende gater Prof.Kohts vei/nordliveien/solliveien, Vollsveien og Lilleakerveien. Dette er vist i vedlegg Tilknytningsplikt Figur 7, Utbygging av fjernvarme/fjernkjøling på Fornebu Der tykke røret til venstre er søppelsug. Deretter kommer fjernkjølerør og fjernvarme Bærum kommune har vedtatt tilknytningsplikt for alle nye bygg og hovedombygginger i områder hvor det er fjernvarme. Tilknytningsplikten praktiseres i dialog med aktuell utbygger og Fortum fjernvarme AS, mens det er bygningsmyndighetene som eventuell gir pålegg om tilknytning med hjemmel i følgende bestemmelse i vedtekt til Plan- og Bygningsloven i Bærum kommune: side 10 av 16

11 Til 66a Bygningsrådet kan kreve at bygninger som oppføres innenfor områder i Bærum som omfattes av konsesjon gitt etter lov om bygging og drift av fjernvarmeanlegg, tilknyttes fjernvarmeanlegget For konsesjonsområder i Oslo kommune så har Oslo kommune vedtatt følgende tilsvarende bestemmelse: Kommunen kan kreve at bygninger som oppføres innenfor områder i Oslo som omfattes av konsesjon gitt etter energiloven, tilknyttes fjernvarmeanlegget. Fjernvarme selges til markedspris og det vil bli forhandlinger med den enkelte kunde. Fjernvarme skal være et konkurransedyktig alternativ til det alternativ kunden selv kan etablere. Energiloven setter begrensninger for fjernvarmeprisen sammenlignet med elektrisk oppvarming slik at fjernvarme er konkurransedyktig med kundens alternativ. På bakgrunn av dette vil fjernvarmeprisen være gunstig økonomisk, praktisk og miljømessig for eksisterende og nye bygg. 6. Utbyggingsplaner / Fremdrift Prosjektet er bevilget støtte fra Enova i Utbyggingen av fjernvarmesystemet må tilpasses utbygging av øvrig infrastruktur og det er forventet at det skjer en gradvis øking av varmesalget fra de eksisterende ca 60 GWh/år til 120 GWh/år i løpet av 10 år. Planlagt byggestart av den nye energisentralen er sommeren 2010 eller 2011 og med oppstart av varmelevering i løpet av 2012 eller Figur 8, Antatt utvikling av fjernvarmesalget side 11 av 16

12 7. Samfunnsøkonomisk vurdering av anlegget Fjernvarmeutbyggingen har betydelig positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sammenlignet med alternative energikilder som er tilgjengelige lokalt Fjernvarme Det er gjennomført en samfunnsøkonomisk vurdering av fjernvarmeutbyggingen. Tabell 3 Investeringer Investeringer Utførte investeringer Lysaker/Fornebu, varmesentraler Utførte investeringer Lysaker/Fornebu, fjernvarmenett Investering i Rolfsbukta energisentral Nye fjernvarmeledninger Sum (ekskl mva og støtte) 90 MNOK 128 MNOK 80 MNOK 60 MNOK 358 MNOK Drift- og vedlikeholdskostnadene er antatt til 10 øre/kwh. Dette tilsvarer 7,6 millioner kroner per år i Ledningstapet i fjernvarmenettet er beregnet til 8 % av salget ved fullt utbygget fjernvarmesystem. Det er antatt at for produksjon av fjernvarme så brukes følgende brensel: Varmepumper, 90 % av varmen, til en pris på 45 øre/kwh og en virkningsgrad på 270 %. Olje, 10 % av varmen, til en pris på 50 øre/kwh og en virkningsgrad på 88 % Energikostnader ved egne varmesentraler De aktuelle kundene i området er både eksisterende og nye bygg. Noen har både olje- og elkjeler mens andre har enten el- eller oljekjeler. Alder på installasjoner og de årlige driftskostnadene varierer mellom kundene. Alternativkostnaden for kundene er antatt til følgende: Kjelkraft med umiddelbar utkobling kombinert med 30 % oljekjel og 70 % elektrokjel for kunden: Oljepris med rabatt og transport tillegg: 50 øre/kwh Kjelvirkningsgrad: 75 % FDV og Kapitalkostnad: 15 øre/kwh Kraftpris med overføring og avgift: 55 øre/kwh Virkningsgrad elkjel : 95 % FDV og Kapitalkostnad: 15 øre/kwh 7.3. Nåverdiberegninger Det fremkommer av den samfunnsøkonomiske vurderingen at fjernvarmeutbyggingen er samfunnsøkonomisk lønnsom. side 12 av 16

13 Tabell 4 oppsummering av samfunnsøkonomisk kostnad Oppvarmingsmåte Nåverdi kostnader Differanse A Fjernvarme basert på varmepumper 731 mill - B Kjelkraft med umiddelbar utkobling kombinert med 30 % energi fra oljekjel 925 mill +193 mill Fra tabellen over fremgår den totale samfunnsøkonomiske kostnaden for fjernvarme basert på varmepumper har en lavere nåverdi sammenlignet med de lokale løsningene. Fjernvarmeutbyggingen har dermed positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I vedlegg 1 presenteres den samfunnsøkonomiske beregningen. I investeringene for varmepumpene ligger også investeringer i fjernkjøling, hvilket er et produkt som næringsbyggene er meget interessert i. Hvis man regner med investeringene i fjernkjølenettet og driftskostnad for kjøling sammenlignet med inntektene (kundenes alternativ kostnad) så kommer den samfunnsøkonomiske gevinsten i fjernvarmeprosjektet til å øke betydelig. 8. Beredskap - Leveringssikkerhet Leveringssikkerhet for fjernvarme er på samme nivå som for strømforsyning. Varmepumper har høy driftssikkerhet. Effektreserven i oljekjeler og varmepumper er så stor at de kan dekke oppvarmingsbehovet i perioder med streng kulde og stort forbruk. For å få høyest mulig leveringssikkerhet i selve fjernvarmenettet, dobles viktige enheter som distribusjonspumper etc. Midlertidig leveringssvikt på grunn av rørbrudd, lekkasjer etc. er meget uvanlig. Fjernvarmesystemet blir bygget med alarmtråder for fukt slik at eventuelle lekkasjer kan identifiseres raskt. Fortum fjernvarme har bygget opp en driftssentral med kompetent driftspersonell i Sandvika for å drifte de energisentraler som man har i dag. Energisentralene har døgnkontinuerlig vaktberedskap, og i dag består virksomheten av fem personer som tar av seg driften; i tillegg inngår ytterliggere to personer i vaktstyrken. På kontoret som er lokalisert i Sandvika er det i 2009 ansatt i alt13 personer. Fortum fjernvarme har lager med reservedeler for raskt å kunne reparere de feil som kan opptre i anleggene. 9. Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn 9.1. Bærum og Oslo kommune Bygging av varmesentraler krever et nært samarbeid med kommunen når det gjelder plassering, byggetillatelse og fremdrift. Fortum fjernvarme har i dag et positivt samarbeid med Bærum kommune og Fylkeskommunen der foreløpige ideer og løsninger blir presentert og diskutert Utslipp til luft og vann Energisentralene oppfyller de krav som til enhver tid er gjeldende for slike anlegg når det gjelder sikring av kuldemedium og emisjoner fra oljekjeler Støy fra utbygging og anlegg Under byggeperioden kommer det til å bli en del støy fra gravemaskiner og montasje av energisentralene. Senere fra driftsperioden så er der litt støy varmepumpene, pumper etc.. Fortum side 13 av 16

14 fjernvarme kommer til å begrense støy fra varmesentralene til et minimum og nivåene kommer ikke overstiger grensene i retningslinjene om støy fastsatt av SFT Konflikt med kulturminner og vernede områder Så langt Fortum fjernvarme kjenner til berøres ikke tomt eller hovedledningsnettet av kommunale, fylkeskommunale eller nasjonale planer i forbindelse med automatisk fredede kulturminner eller lignende. Når det gjelder sjøvannsledningene så er Fortum fjernvarme i kontakt med Fylkesmannen i Oslo/Akershus Ytterst på Fornebu er det avsatt et vernet område. Fjernvarmeledningene kommer bare til å plasseres i regulerte områder og legges samtidig med øvrig infrastruktur. Det er ikke aktuelt å plassere fjernvarme i de vernede områdene Brann og sikkerhet I forbindelse med byggeprosjektet må det utarbeides brann- o g ROS-analyse for energisentralen. (ROS = risiko og sårbarhet). Beredskapsplaner vil bli utarbeidet i forbindelse med prosjektgjennomføringen Transport Varmepumpene henter sin energi fra sjøvann og har ikke behov for transport, mer enn for tilsyn og vedlikehold. Oljekjelene trenger olje og det kommer til å bli en del transport av olje til de ulike energisentralene under vintermånedene (november-mars). Oljebehovet ved fullt utbygget fjernvarmesystem (124 GWh) er beregnet til cirka 10 GWh i tilført olje, eller tilsvarende 1000 m 3. En leveranse av olje omfatter ca 30 m 3 i bil med henger. Til hver av de tre sentralene er det forventet cirka transporter per år Virkninger for miljø En fjernvarmeutbygging i området Forenbu-Lysaker-Lilleaker er et riktig tiltak i arbeidet for å redusere klimagasser. Ved full produksjon på 124 GWh vil fjernvarmeanlegget kunne redusere utslippet av CO 2 med ca tonn i året. Et fjernvarmenett vil gi miljømessige fordeler og medføre mindre lokale utslipp av bl.a. svovel, nitrøse gasser og CO 2. Utslipp til luft er i figuren under sammenliknet med bruk av eksisterende lokale oljekjeler, lokale elkjeler og innføring av fjernvarme basert på varmepumper og olje. side 14 av 16

15 Figur 9 Utslipp av CO 2 fra lokale varmesentraler sammenlignet med fjernvarmeutbygging Under forutsetning av at fjernvarme basert på varmepumper erstatter elektrisk oppvarming der elektrisiteten blir eksportert til Europa, så er besparelsen over tonn CO 2 per år. Det er her brukt 415 kg CO 2 /MWh-el som er et gjennomsnitt for Europa. Hvis fjernvarme erstatter kullkondenskraftverk blir CO 2 besparelsen dobbelt så stor (ca 850 kg CO 2 /MWh) eller nesten tonn CO 2 per år. 10. Private interesser Mesteparten av fjernvarmenettet kommer til å legges på kommunal grunn langs veier etc. Dersom det må legges fjernvarmetrasé over privat grunn, forutsettes frivillige avtaler om ledningsføring. Rent praktisk løser dette seg oftest uten problem ettersom fjernvarmeledningen er en forutsetning for å kunne levere fjernvarme til bygget og ledningen blir derfor en del av leveringsavtalen. For private grunneiere som blir berørt av traseen uten at disse er kunder, lages det egne avtaler. Det er per dato ikke avdekket områder hvor det er aktuelt med ekspropriasjon. I bygninger som tilknyttes fjernvarme installeres en kundesentral med varmevekslere for overføring av varme til oppvarming og varmt tappevann. Kundesentralen vil være et fysisk skille (grensesnitt) mellom fjernvarmenettet (primær side) og kundens egne vannbårne oppvarmingssystem (sekundær side). På primærsiden av kundesentralen monteres godkjente målere for måling av levert varmemengde til kunden. Kunden må betale et anleggsbidrag som skal dekke kostnadene fra avgrening på hovedledning t.o.m kundesentral. Grensesnitt mellom fjernvarmeselskap og kunde går ved tilkoplingstusser på veksler på kundens side. side 15 av 16

16 Figur 10 Eksempel på kundesentral med vekslere for varmt tappevann og oppvarming I forbindelse med tilknytning til et fjernvarmeanlegg blir de positive konsekvensene for kundene betydelige og man vil få flere fordeler: Ikke behov for egne kjeler. Hvilket gir enklere vedlikehold og ledig plass i fyrrom. Nybygg får lavere byggekostnader. Kundene vil redusere kostnader til vedlikehold og rehabilitering av sine fyringsanlegg. Ikke behov for egne, plasskrevende varmtvannstanker. Fjernvarmekundenes egne oljetanker kan tas ut av bruk: Ingen lagring av brannfarlige og forurensende væsker. Ingen binding av kapital i olje på tank. Ingen fare for oljelekkasjer til grunn. Oljetransport til byggene forsvinner. Ingen skorsteinsfeiing. Mindre lokal luftforurensing og reduserte utslipp av klimagassen CO 2. Ulempene for kundene kan oppsummeres i følgende punkter: Graving i gater, veikanter, fortauer og på eiendommer når fjernvarmerørene legges. Ved en eventuell tilknytningsplikt må utbyggere bygge med vannbåren varme og knytte seg til fjernvarmenettet. Dette kan medføre merkostnader for enkelte byggherrer. Tilknytningsplikt er ikke det samme som bruksplikt, hvilket innebærer at utbyggere står fritt til å velge egne løsninger dersom dette skulle være ønskelig. side 16 av 16

17 Vedlegg 1

18 KONSESJONSOMRÅDER Eksisterende konsesjonsgrense Ny konsesjonsgrense Fjernvarmeledning Fjernkjøleledning Sjøvannsledning Varmesentral eksisterende/planlagt m A Målestokk 1:12000

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Trysil i medhold av energiloven 5-1.

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Trysil i medhold av energiloven 5-1. Søknad om fjernvarmekonsesjon for Trysil i medhold av energiloven 5-1. Revidert søknad, 25. april 2014 Trysil Fjernvarmes varmesentral Eidsiva Bioenergi AS Merkantilvegen 2 2815 Gjøvik INNHOLD 1. Sammendrag...

Detaljer

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1

Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Søknad om utvidelse av fjernvarmekonsesjonen for Kongsvinger Nord i henhold til Energilovens 5-1 Kongsvinger Nord Kongsvinger Syd Eidsiva Bioenergi AS søker om en utvidelse av fjernvarmekonsesjonen nord

Detaljer

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Brumunddal i henhold til energilovens 5-1

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Brumunddal i henhold til energilovens 5-1 Søknad om fjernvarmekonsesjon for Brumunddal i henhold til energilovens 5-1 Eidsiva Bioenergi Brumunddal AS har planlagt og delvis påbegynt et fjernvarmenett i Brumunddal sentrum. side 1 av 18 Eidsiva

Detaljer

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær

Fjernvarme infrastruktur i Svolvær Fjernvarme infrastruktur i Svolvær SAMMENDRAG Prosjektet omfatter utvidelse av infrastrukturen for fjernvarme i Svolvær sentrum med levering av varme fra varmesentralen i Thon Hotell Svolvær. Prosjektet

Detaljer

Søknad om sammenslåing av eksisterende fjernvarmekonsesjon i Levanger i henhold til energilovens 5-1

Søknad om sammenslåing av eksisterende fjernvarmekonsesjon i Levanger i henhold til energilovens 5-1 Søknad om sammenslåing av eksisterende fjernvarmekonsesjon i Levanger i henhold til energilovens 5-1.= BioVartnes biobrenselenhet (1250 kw) på HiNT (Rostad) i Levanger WP1 VARME 'ersjon 2009-10-19 Bio

Detaljer

Fjernvarmeutbygging på Fornebu

Fjernvarmeutbygging på Fornebu Fjernvarmeutbygging på Fornebu Claus Heen 20.11.2008 1 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet, gass og varme Omsetning ca 30 milliarder kr/år Ansatte 8 900 Salg av elkraft 60 TWh/år

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene

En fornybar fremtid for miljøet og menneskene En fornybar fremtid for miljøet og menneskene. Litt om Viken Fjernvarme AS Viken Fjernvarme AS ble etablert som eget selskap i 2002 Selskapet er fra 1. januar 2007 et heleiet datterselskap av børsnoterte

Detaljer

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Gardermoen Helsecampus Ullensaker kommune i henhold til energiloven 5-1

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Gardermoen Helsecampus Ullensaker kommune i henhold til energiloven 5-1 Søknad om fjernvarmekonsesjon for Gardermoen Helsecampus Ullensaker kommune i henhold til energiloven 5-1 INNHOLD 1. Sammendrag... 3 2. Generelt om søkeren... 4 3. Fjernvarmeutbygging... 4 4. Bygging av

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad

Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Fjernvarme nest best etter solen? Byggteknisk fagseminar, Harstad Monica Havskjold, Dr.ing. Xrgia 16. feb. 2011 www.xrgia.no post@xrgia.no Kort om min bakgrunn Utdannelse Maskiningeniør NTH (nå NTNU) Termodynamikk

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det?

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? 1 Hoveddeler i varmesentralen Varmeproduksjonsenheter,

Detaljer

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09

Mats Rosenberg Bioen as. Bioen as -2010-02-09 Grønne energikommuner Mats Rosenberg Bioen as Mats Rosenberg, Bioen as Kommunens rolle Eksempel, Vågå, Løten, Vegårshei Problemstillinger Grunnlast (bio/varmepumper)? Spisslast (el/olje/gass/etc.)? Miljø-

Detaljer

Fjernvarme - tilknytningsplikt. - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten

Fjernvarme - tilknytningsplikt. - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten Fjernvarme - tilknytningsplikt - Fjernvarme som system - Fjernvarme i fremtiden - Drammen fjernvarme - Litt juss omkring tilknytningsplikten Hvordan fungerer fjernvarme? 1. Fjernvarme, full tilknytning

Detaljer

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset

NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme AS Fjernvarmeleverandør på Tynset NØK Holmen biovarme leverer varme og varmt vann basert på biobrensel fra skogsvirke til folk og bedrifter i Nord-Østerdal. NØK familien består videre

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Produksjonsprofil med ulike energibærere

Produksjonsprofil med ulike energibærere Produksjonsprofil med ulike energibærere GWh 1250 1000 750 Olje El-kjel Varmep. Bio Avfall 500 250 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Det er bruken av primærressurser som teller Brensel PRF

Detaljer

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Asker i henhold til energilovens 5-1

Søknad om fjernvarmekonsesjon for Asker i henhold til energilovens 5-1 Søknad om fjernvarmekonsesjon for Asker i henhold til energilovens 5-1 Fjernvarme basert på biobrensel Bio Varme Akershus AS Akersgata 8 Versjon 2007-07-17 0158 Oslo INNHOLD 1. Sammendrag... 3 2. Generelt

Detaljer

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel?

Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Hvordan satse på fjernvarme med høy fornybarandel? Rune Volla Direktør for produksjon og drift Hafslund Fjernvarme AS s.1 Agenda 1. Hafslunds fjernvarmesatsing 2. Fjernvarmeutbyggingen virker! Klimagassreduksjoner

Detaljer

Søknad om revidert fjernvarmekonsesjon for Moss/Rygge i medhold av energiloven 5-1.

Søknad om revidert fjernvarmekonsesjon for Moss/Rygge i medhold av energiloven 5-1. Søknad om revidert fjernvarmekonsesjon for Moss/Rygge i medhold av energiloven 5-1. 27.8. 2013 Varmesentral Årvollskogen Bio Varme AS Lilleakerveien 6 0216 Oslo INNHOLD 1. Sammendrag... 3 2. Generelle

Detaljer

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5 Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene. Reguleringsplan. Temautredninger Del: Dato: 2014-05-22 Skrevet av: Lars Bugge Kvalitetskontroll: Espen Løken ENERGILØSNINGER ENGENE 100 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling?

Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Gass og fjernvarme - mulighet for samhandling? Vestfold Energiforum 4. mars 2009 Torbjørn Mehli Adm. dir. Bio Varme AS Bio Varme AS Bio Varme er et miljøorientert energiselskap som bygger, eier og driver

Detaljer

Utbyggingsprosjekter særlige problemstillinger i fjernvarmekonsesjonsbelagte områder. Frode Støle Klientseminar Hafjell 30.

Utbyggingsprosjekter særlige problemstillinger i fjernvarmekonsesjonsbelagte områder. Frode Støle Klientseminar Hafjell 30. Utbyggingsprosjekter særlige problemstillinger i fjernvarmekonsesjonsbelagte områder Frode Støle Klientseminar Hafjell 30. januar 2010 Oversikt Hva er fjernvarmekonsesjon? Om tilknytningsplikt til fjernvarme

Detaljer

2317 Hamar fengsel V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE. Hamar fengsel

2317 Hamar fengsel V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE. Hamar fengsel 2317 Hamar fengsel 72075 14V116 Ferdigvarmekonkurranse YTELSESBESKRIVELSE Hamar fengsel Statsbyggs rev. 25.03.2014 Innhold 0. FORORD... 1 1.0 BYGNINGSMASSEN OG EIENDOMMEN... 2 2.0 EKSISTERENDE ANLEGG...

Detaljer

Skåredalen Boligområde

Skåredalen Boligområde F J E R N V A R M E i S k å r e d a l e n I n f o r m a s j o n t i l d e g s o m s k a l b y g g e! Skåredalen Boligområde Skåredalen er et utbyggingsområde i Haugesund kommune med 1.000 boenheter som

Detaljer

Saksfremlegg 46/140 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTTINGSPLIKT TIL FJERNVARME -SOLGÅRD

Saksfremlegg 46/140 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTTINGSPLIKT TIL FJERNVARME -SOLGÅRD Arkivsak: 10/2645-20 Sakstittel: K-kode: Saksbehandler: Saksfremlegg 46/140 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTTINGSPLIKT TIL FJERNVARME -SOLGÅRD Mira Joanna Peuru Innstilling: I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler

Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Entreprenør - og industrikonsernet AF Gruppen Presentasjon av alternativer For lokale energisentraler Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Bygg Eiendom Miljø Energi Omsetning i 2010

Detaljer

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger

Biovarme. Hvordan har de fått det til i Levanger Biovarme Hvordan har de fått det til i Levanger Enhetsleder bygg og eiendom Håvard Heistad 18.11.2015 Antall innbyggere : ca 20.000 Totalt areal er på: 646 km2 * landareal utgjør: 610 km2 * Jordbruksarealet:

Detaljer

Tentativt program for dagen

Tentativt program for dagen Fjernvarme i Harstad - Fokus på biobrensel Harstad, 11. november 2009 Snorre Gangaune, senior innkjøper Audun Brenne, prosjektleder forretningsutvikling Tentativt program for dagen 10:30 11:00 Kaffe og

Detaljer

Langtids erfaring med varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg

Langtids erfaring med varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Langtids erfaring med varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Claus Heen 05.11.2010 1 Fortum Nøkkeltall Børsnotert energikonsern innen elektrisitet og varme Omsetning ca 48 milliarder kr/år Ansatte

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Hafslund Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Hafslund Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Hafslund Varme AS Organisasjonsnummer: 977296919 Dato: 18.10.2016 Varighet: 01.01.2026 Ref: 200905872-89 Kommune: Oslo og Oppegård Fylke: Oslo og Akershus Side 2 I medhold

Detaljer

Sakens bakgrunn. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA. Att. Atle Nørstebø

Sakens bakgrunn. Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA. Att. Atle Nørstebø Fortum fjernvarme AS Brynsveien 2 1338 SANDVIKA Att. Atle Nørstebø Statens forurensningstilsyn Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post:

Detaljer

Forprosjekt Biovarme Lom kommune Kunder /varmenett / varmesentral

Forprosjekt Biovarme Lom kommune Kunder /varmenett / varmesentral Forprosjekt Biovarme Lom kommune Kunder /varmenett / varmesentral Lokalt biobrensel som varmekilde. Oppdragsgiver: Oppdragstittel: Lom kommune, v/tormod Pedersen Biovarme Lom kommune Rapportdato: 2012-09-17

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

ENØK Svanvik Energi i form av sirkulerende varmt vann KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON

ENØK Svanvik Energi i form av sirkulerende varmt vann KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON 1 Konkurransegrunnlag godkjent 28.05.12 JHL/ALA Revisjon Revisjonen gjelder Dato: Utarb. Av Kontr. Av Godkj. av Utarbeidet av: Tittel:

Detaljer

Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Vaaje Arkiv: GBNR 10/106 Arkivsaksnr.: 08/1795-1 Dato: 18.02.2008 10/106 M.FL. PROFESSOR SMITHS ALLE 56-64, GULSKOGEN SENTER, SØKNAD OM DISPENSASJON FRA TILKNYTNINGSPLIKTEN

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Fortum Oslo Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Fjernvarmekonsesjon. Fortum Oslo Varme AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Fortum Oslo Varme AS Organisasjonsnummer: 977296919 Dato: 13.10.2017 Varighet: 01.01.2026 Ref.: 200905872-102 Kommune: Oslo og Oppegård Fylke: Oslo og Akershus Side 2 I medhold

Detaljer

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET TRYGT OG MILJØVENNLIG ALTERNATIV Norske myndigheter legger opp til en storstilt utbygging av fjernvarme for å løse miljøutfordringene. Fjernvarme tar i bruk fornybare energikilder, sparer

Detaljer

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet

Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet Enova skal bidra til et levedyktig varmemarked gjennom forutsigbare støtteprogram og markedsaktiviteter som gir grunnlag for vekst og lønnsomhet NVEs energidager 17.10.2008 Trude Tokle Programansvarlig

Detaljer

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel.

System. Novema kulde står ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler som fremkommer og sidene kan endres uten varsel. Varmepumpe luft vann. Systemsider. Novema kulde systemsider er ment som opplysende rundt en løsning. Sidene tar ikke hensyn til alle aspekter som vurderes rundt bygging av anlegg. Novema kulde står ikke

Detaljer

UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen

UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen UPRIORITERT EL: Status i varmebransjen De beste kundene i nye områder har vannbårne varmesystemer basert på olje/uprioritert el. Fornybar varme må selge seg inn til maks samme pris som kundens alternativ.

Detaljer

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk

Samvirkegården AS. Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården. Deltema energi og energibruk Samvirkegården AS Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården Deltema energi og energibruk Tromsø 10.10.2008, rev 10.05.2009 2 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Samvirkegården

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2470-7 Arkiv: GNR/B 28/164 Saksbehandler: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: TILKNYTNINGSPLIKT TIL FJERNVARMEANLEGG - AVSLAG PÅ DISPENSASJONSSØKNAD, LØKKEVEIEN 47 Planlagt behandling:

Detaljer

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven)

Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Nettariffer og kommunal energiplanlegging etter TEK 2007 (Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven) Arne Festervoll, ADAPT Consulting AS EBL Tariffer i distribusjonsnettet 14. mai 2008 Bakgrunnen for

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Regulering av fjernvarme Dag Morten Dalen Espen R. Moen Christian Riis Seminar om evaluering av energiloven Olje- og energidepartementet 11. oktober 2007 Utredningens mandat 2. Beskrive relevante reguleringer

Detaljer

Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi.

Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi. Bygging av varmeanlegg. Tekniske løsninger og økonomi. Trond Hammeren Østsidevegen 82 2090 Hurdal Tlf 90606365 Epost: Trond.hammeren@gmail.com Disp Presentasjon Fyrkjeler Akkumulatortank Rørtyper Rørlegging

Detaljer

Vedlegg: Prinsippskisser

Vedlegg: Prinsippskisser Vedlegg: Vedlegg 1 - Kart over konsesjonsområdet (side 2) Vedlegg 2 - Vedtekt til Plan- og bygningsloven 66A vedr. tilknytningsplikt (side 3-4) Vedlegg 3 - Dimensjoneringsgrunnlag, pålagt tilknytning (side

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING

STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver Vestaksen Mjøndalen stadion AS 2012-11-30 STADIONKVARTALET ENERGIFORSYNING NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Mjøndalen Stadion Regulering Vestaksen Eiendom AS Elektro_1_rev_2 Morten Hotvedt

Detaljer

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1.

NOTAT. Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. NOTAT Detaljplan for felt S og KBA1, Lura bydelssenter ENERGIFORSYNING Notatet omtaler problemstillinger og løsninger knyttet til energiforsyningen for felt S og KBA1. 1. Konsesjonsområde for fjernvarme

Detaljer

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Øyvind Nilsen Hafslund Fjernvarme AS s.1 Hva er fjernvarme? s.2 Hafslund Fjernvarmes varmeproduksjon Fjernvarmeanlegg i Oslo og Akershus

Detaljer

ÅF-Consult AS. Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF

ÅF-Consult AS. Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF ÅF-Consult AS Haslevangen 15 Pb 498 Økern 0512 OSLO Tlf: 24.10.10.10 info.no@afconsult.com www.afconsult.com/no Svein Gangsø Seksjonsleder VVS MRIF 1 ÅF-Consult AS TEKNISK RÅDGIVER FOR BCC ENERGIRÅDGIVING

Detaljer

Vi ber Dem vennligst ta kontakt med oss dersom det er behov for ytterligere opplysninger i sakens anledning.

Vi ber Dem vennligst ta kontakt med oss dersom det er behov for ytterligere opplysninger i sakens anledning. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Vår dato: 30.11.2007 Konsesjonsavdelingen (fjernvarme) Middelthunsgate 29 0301 OSLO Attn: Lars Martin Magnus (e-post: lmm@nve.no) Konsesjonssøknad for Larvik

Detaljer

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Avantor AS Nydalen Energi AS Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Litt om Avantor Avantor ble stiftet t i 1971 Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem

Detaljer

Agder Energi Varme AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg i Arendal kommune, Aust-Agder fylke

Agder Energi Varme AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg i Arendal kommune, Aust-Agder fylke Agder Energi Varme AS Serviceboks 603 4606 KRISTIANSAND S Vår dato: 23.06.2016 Vår ref.: 201005820-17 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Jørgen Kocbach Bølling 22959854/jboe@nve.no Agder

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON 100025 ENØK fase 3 Nordkisa Energi i form av sirkulerende varmt vann til Nordkisa leir. Side: 2 av 6 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn...3

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Lyse Neo AS Organisasjonsnummer: 982929733 Dato: 03.11.2016 Varighet: 01.12.2035 Ref: 201603434-16 Kommuner: Sandnes, Stavanger og Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av

Detaljer

Vedlagt ligger en konsesjonssøknad for fjernvarmekonsesjon i Sandefjord.

Vedlagt ligger en konsesjonssøknad for fjernvarmekonsesjon i Sandefjord. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Vår dato: 16.11.2007 Konsesjonsavdelingen (fjernvarme) Middelthunsgate 29 0301 OSLO Attn: Dortea Kvisler Konsesjonssøknad for Sandefjord Vedlagt ligger en konsesjonssøknad

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5

Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt etter plan- og bygningslovens 27-5 NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 18693/2010 Arkivnr.: G33 Saksnr.: 2008/114 Utvalgssak Tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg i Mjøndalen - forslag til vedtekt

Detaljer

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima

Om varmepumper. Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Varmepumper gir bedre inneklima Om varmepumper Hvorfor velge varmepumpe til oppvarming? Ved å benytte varmepumpe til oppvarming utnyttes varme som er tilført fra solen og lagret i jord, fjell, luft og vann. En varmepumpe henter varme

Detaljer

Tilknytningsplikt for fjernvarme i nye boligfelt, erfaring og innspill fra en utbygger.

Tilknytningsplikt for fjernvarme i nye boligfelt, erfaring og innspill fra en utbygger. Konferanse, Varme Rammevilkår og teknologi Tilknytningsplikt for fjernvarme i nye boligfelt, erfaring og innspill fra en utbygger. 17.03.2011, Thor Ekhorn Bidrar til økt byggevarevolum Byggevare Bolig

Detaljer

Konsesjonssøknad for fjernvarme i Odda

Konsesjonssøknad for fjernvarme i Odda Konsesjonssøknad for fjernvarme i Odda Hardanger Fjernvarme AS 23.09.2010 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Generelle opplysninger... 5 2.1 Informasjon om søkeren... 5 2.2 Forarbeid... 5 2.3 Anlegget... 7 2.3.1

Detaljer

- Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Fjernvarme for oppvarming og tørk i byggeperioden Kjetil Bockmann

- Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi. Fjernvarme for oppvarming og tørk i byggeperioden Kjetil Bockmann - Skal bidra til å øke tilgangen på ren, fornybar energi Fjernvarme for oppvarming og tørk i byggeperioden Kjetil Bockmann Agenda Vardar Varme litt om oss Bruk av fjernvarme til byggvarme Definisjoner

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

FJERNVARME OG NATURGASS

FJERNVARME OG NATURGASS GASS Konferansen i Bergen 23. 24. april 2003 FJERNVARME OG NATURGASS Innhold 1. Fjernvarme Status, rammebetingsler og framtidig potensiale 2. Naturgass i Midt-Norge Status, rammebetingsler og framtidig

Detaljer

Troms Kraft Varme AS. Oppdatering av varmeplan for Tromsøya. Varmeplan, Tromsøya

Troms Kraft Varme AS. Oppdatering av varmeplan for Tromsøya. Varmeplan, Tromsøya Troms Kraft Varme AS Oppdatering av varmeplan for Tromsøya Varmeplan, Tromsøya Tromsø Revisjon 2, 30.10.2006 VARMEPLAN, TROMSØYA OPPDRAGSGIVER Troms Kraft Varme AS 9291 TROMSØ Tlf 77 60 11 00 Faks DOKUMENT

Detaljer

Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen. Budskapsplattform våren 2014

Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen. Budskapsplattform våren 2014 Fjernvarmens omdømme i bygg- og eiendomsbransjen Budskapsplattform våren 2014 Fart og presisjon til veivalg og realisering - der energiforsyning og forbruk møtes Vi bistår med veivalg og effektiv realisering

Detaljer

Regulering av fjernvarme

Regulering av fjernvarme Sesjon: Fjernvarme for enhver pris? Regulering av fjernvarme, Handelshøyskolen BI Norges energidager, 17. oktober 2008 Hva med denne i bokhyllen? Research Report 06 / 2007, Espen R Moen, Christian Riis:

Detaljer

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord

Tørkehotell Ålesund Knut Arve Tafjord 1 Tørkehotell Ålesund 17.02.2016 Knut Arve Tafjord 2 TAFJORD Nordvestlandets største energiselskap 3 4 5 6 Tafjord Kraftvarme AS Forbrenningsanlegg Sjøvannpumper Hovednett fjernvarme 7 Energimengde produksjon

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune

Saksframlegg. Trondheim kommune Saksframlegg Utredning av muligheten for å innføre ordning med "miljøanbud" for oppvarming av kommunale bygg som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme Arkivsaksnr.: 08/14020 Forslag til vedtak:

Detaljer

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS

Fjernvarme i Narvik. Narvik 24.10.2011. Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fjernvarme i Narvik Narvik 24.10.2011 Bjørnar Olsen. Informasjonssjef Statkraft Energi AS Fakta om Statkraft Statkraft- størst i Europa på fornybar energi. Statkraft produserer: VANNKRAFT, VINDKRAFT, GASSKRAFT,

Detaljer

Troms Kraft Varme AS. Alf Petter Benonisen

Troms Kraft Varme AS. Alf Petter Benonisen Troms Kraft Varme AS Alf Petter Benonisen 14.3.2012 Troms Kraft AS Nord-Norges største energikonsern Eiere; Troms fylkeskommune - 60%, Tromsø Kommune - 40% Lokal forankring og lange tradisjoner 114 år

Detaljer

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia

fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia Valg av energikilde for grunnlast i et fjernvarmesystem Basert på resultater fra prosjektet Fjernvarme og utbyggingstakt g for Energi Norge Monica Havskjold, partner Xrgia 1. Potensial for fjernvarme 2.

Detaljer

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Del II Kommunens som aktør Eivind Selvig, Civitas Kommunen har mange roller Samfunnsplanlegger Forvalter Utbygger Eier Leier Veileder, pådriver Samfunnsplanlegger

Detaljer

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS

Energimerking og fjernvarme. av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS Energimerking og fjernvarme av siv.ing. Vidar Havellen Seksjon for energi og infrastruktur, Norconsult AS 1 Energimerking Myndighetene ønsker at energimerket skal bli viktig ifm kjøp/salg av boliger og

Detaljer

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV

FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV FJERNVARME ET MILJØVENNLIG ALTERNATIV Fjernvarme er en av EU-kommisjonens tre pilarer for å nå målet om 20 prosent fornybar energi og 20 prosent reduksjon av CO2-utslippene i 2020. Norske myndigheter har

Detaljer

Det vil gjøres korrigering/presisering i kravspesifikasjonen for dette.

Det vil gjøres korrigering/presisering i kravspesifikasjonen for dette. ANSKAFFELSE AV TERMISK ENERGI TIL NYE DEICHMANSKE HOVEDBIBLIOTEK OG NYTT MUNCH-MUSEUM I foreliggende dokument følger spørsmål og svar nr. 2-10 pr. 16.08.2016. Dessuten følger det informasjon om ytterligere

Detaljer

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo

Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS. Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Cato Kjølstad, Hafslund Varme AS Biobrensel er en sentral nøkkel til fossilfri fjernvarme i Oslo Bioenergidagene 5 6. mai 2014 DISPOSISJON 1 minutt om Hafslund Nye investeringer Oljefri Økt bioenergimengde

Detaljer

Endringer i regulering av. fjernvarme

Endringer i regulering av. fjernvarme Endringer i regulering av fjernvarme Fjernvarmedagene 2016, 12. oktober v/ Heidi Juhler, Norsk fjernvarme etter notat fra Marco Lilli, adv. firma KLuge Hvorfor skal dagens regulering av fjernvarmen endres?

Detaljer

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS

Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS Standard teknisk kravspesifikasjon for utforming av kjøleanlegg i bygninger tilknyttet HAV Energi AS 19. august 2014, v.1.0 1. Innledning Denne kravspesifikasjonen gjelder for de bygningene som skal tilknyttes

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Fjernvarme. i passivhus

Fjernvarme. i passivhus Fjernvarme i passivhus En regional aktør på Agder Agder Energi Varme Leverer rundt 135 GWh i 2013, vekst ~10 GWh/år Konsesjon for Arendal, Grimstad og Kristiansand Arendal metangass fra avfall pluss bio

Detaljer

Hindrer fjernvarme passivhus?

Hindrer fjernvarme passivhus? Hindrer fjernvarme passivhus? Teknobyen studentboliger passivhus Foto: Visualis arkitektur Bård Kåre Flem, prosjektsjef i SiT Tema i dag Passivhus hvorfor Kyoto pyramiden Lover/forskrifter krav og plikt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING - ANLEGGSSPESIFIKASJON 100226 Gardermoen fl st og, ENØK tiltak Energi i form av sirkulerende varmt vann til Gardermoen fl st og. Side: 2 av 10 1 Innledning...

Detaljer

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no

Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99. Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Rådhuset 8805 SANDNESSJØEN Tlf. 75 04 40 60 75 04 24 99 Faks 75 04 40 61 E-post: safjas@frisurf.no Siste års økende forbruk av elektrisk energi har rettet fokus på andre energikilder. Bruk av elektrisitet

Detaljer

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q.

_0,k, Vår dato:0 6 JUN 2008 Vår ref.: 200707185-16 kte/dovk U.Q. Norges vassdrags- og energidirektorat Eidsiva Bioenergi AS Merkantilveien 2 2815 GJØVIK _._. - -...._ )PPLAND FY[ I!FSKOMiv7'vt r Saknr. - Doknr. Ank. Ark Mak.år Eks, Beh. Kopi U.Q. _ -j// _0,k, t) Middelthuns

Detaljer

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering.

Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Overhalla kommune Teknisk avdeling Saksmappe: 2007/2169-1 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Forprosjekt nærvarmeanlegg Ranemsletta - videre prosess. Sluttregnskap for forprosjektering. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram.

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Bærekraft i Bjørvika Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Mål for øvrige arealbrukskategorier (ut over bolig og kontor). 23. april

Detaljer

Søknad om fjernvarmekonsesjon i henhold til Energilovens 5-1. Fjernvarme Sekkelsten Askim

Søknad om fjernvarmekonsesjon i henhold til Energilovens 5-1. Fjernvarme Sekkelsten Askim Søknad om fjernvarmekonsesjon i henhold til Energilovens 5-1 Fjernvarme Sekkelsten Askim 19. mai 2008 Innholdsfortegnelse Side 1. INNLEDNING... 3 2. GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2.1 Beskrivelse av søkeren

Detaljer

ENØK Jørstadmoen Energi i form av sirkulerende varmt vann til Jørstadmoen leir. KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III Ny utlysning

ENØK Jørstadmoen Energi i form av sirkulerende varmt vann til Jørstadmoen leir. KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III Ny utlysning 2495354 ENØK Jørstadmoen Energi i form av sirkulerende varmt vann til Jørstadmoen leir KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL III Ny utlysning TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON 2 Ny utlysning Isu 1 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Sluttrapport for Gartneri F

Sluttrapport for Gartneri F PROSJEKT FOR INNSAMLING AV ERFARINGER OG DRIFTSDATA FRA PILOTANLEGG BIOBRENSEL OG VARMEPUMPER I VEKSTHUS. Sluttrapport for Gartneri F Gartneriet Veksthusanlegget er ca 6300 m2. Veksthus, form, tekkemateriale

Detaljer

Energi i form av sirkulerende varmt vann til Porsangmoen leir

Energi i form av sirkulerende varmt vann til Porsangmoen leir KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL III TEKNISK ORIENTERING / ANLEGGSSPESIFIKASJON Prosjektnummer: 100373 Kontraktsnummer: C00086 Energi i form av sirkulerende varmt vann til Porsangmoen leir INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Fornybar varme skal være den foretrukne løsningen Utfordringer og barrierer

Fornybar varme skal være den foretrukne løsningen Utfordringer og barrierer Fornybar varme skal være den foretrukne løsningen Utfordringer og barrierer Andreas Stokke Rådgiver Disposisjon Varmeområdet TEK 07/10 Tilknytningsplikt Visjon Fornybar varme skal være den foretrukne form

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtested: Herredshuset Møtedato: 11.10.2012 Tid: 19.30 Tilleggssak til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 12/63 12/1186 VARMEPROSJEKT NERSTAD

Detaljer

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon. Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.11.2010 65033/2010 2010/11084 M64 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/107 Planutvalget 14.12.2010 Tilknytningsplikt innenfor området for fjernvarmekonsesjon.

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer