Budsjett Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015. Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1"

Transkript

1 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 30/10-14 Spydeberg kommune 1

2 Innhold BUDSJETT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 6 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 13 BUDSJETTRAMMER 2015, BUDSJETTSKJEMA 1B 14 BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERING 15 INVESTERINGER 2015 VEDLEGG 2 B 16 ØKONOMISKE OVERSIKTER 17 NOTE 1 GRUNNLAG FOR SKATTEANSLAG OG ANSLÅTT BELØP FOR INNTEKTSUTJEVNINGEN 19 NOTE 2 ANDRE FORVENTEDE FISKALE INNTEKTER 19 NOTE NR 3 - FORVENTEDE GENERELLE STATSTILSKUDD I NOTE NR 4 - FORVENTET UTBYTTE KOMMUNALT EIDE SELSKAPER NOTE NR 5 FOND 20 BRUK AV BUNDNE FOND FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND 21 FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND 22 INVESTERINGER KOMMENTARER TIL INVESTERINGER 26 AVGIFTER, GEBYRER, LEIER M.M. - FORSLAG TIL SATSER

3 BUDSJETT ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Budsjettprosessen Budsjettprosessen for 2015 startet første uka i august hvor administrasjonen jobbet med økonomisk oversikt for å danne et grunnlag for hvilke driftsrammer kommunen har for Utgangspunktet for den økonomiske oversikten er Økonomi- og Strategiplanen vedtatt i kommunestyret 17. juni Administrasjonens arbeid har vært som de siste årene. Det tas utgangspunkt i opprinnelig 2014-budsjett, dette justeres for budsjettjusteringer gjennom året som får konsekvenser for Videre leverer virksomhetene nøkterne, lovpålagte innspill for nye tjenester eller økt volum på de vi allerede har. Tiltak som går ut i 2015 blir tatt ut. Når dette er spilt inn legges det inn i den økonomiske oversikten. Etter dette samles ledergruppa og økonomisjef. Her legger rådmannen fram de føringene hun legger til grunn for rammene sett i forhold til de innspill virksomhetene har levert. Økonomiavdelingen har også klargjort alle lønnsberegningsskjemaene for 2015 for virksomhetene. 4. september presenterte rådmannen foreløpige føringer for budsjettet 2015 for formannskapet, med en frist for formannskapet/partiene med å komme med innspill. Det har ikke kommet noen innspill. 22. og 23. september samlet rådmannens ledergruppe samt økonomisjef og rådgiver seg for å jobbe ferdig overordnet målekart, endringer i investeringer og tildeling av foreløpige arbeidsrammer til virksomhetene. 6. oktober ble virksomhetenes budsjettforslag overlevert rådmannen. 8. oktober ble statsbudsjettet offentliggjort. De eneste endringene i forhold til vår prognose var en reduksjon i rammetilskuddet på kr Videre ble det lagt noen føringer, ikke øremerket, på styrking av opplæring av brannkonstabler, samt styrking av helsestasjonstjenesten. Disse føringene er lagt inn i virksomhetenes budsjett. Når det gjelder lønnsoppgjøret for 2015 er dette et mellomoppgjør. Det er avsatt en pott på finanskapittelet som er beregnet ut fra Norges banks prognose (oktober 2014) fra 2014 til 2015 på 3,5 % Dette gir en budsjettvirkning for 2015 på 2,3% da det kun har 2/3 årsvirkning i Beløpet som er reservert til dette er vel 3,6 mill. kroner. Virksomhetene er da allerede kompensert for lønnsveksten i kjøp av tjenester. Beløpet for 2015 er ikke lagt ut på virksomhetene, men lagt sentralt. Når lønnsoppgjøret er ferdig, justeres budsjettet fra den sentrale posten til virksomhetene slik at de får kompensert for den økte lønnsutgiften den enkelte virksomhet får. Det er for 2015 lagt inn en brutto pensjonsutgift til KLP på ca.20 mill. kroner hvor arbeidstakernes andel utgjør vel 2,2 mill. kroner. Pensjonsutgifter til Statens pensjonskasse endres ikke. Rådmannen har ikke funnet mulighet for å øke rammene med en antatt prisvekst på 2,2 % (Norges Banks anslag på økning i konsumprisindeksen fra 2014 til 2015), men som nevnt over er de kjøpte tjenestene til personer med spesielle behov gitt en økning tilsvarende forventet lønnsvekst. Driftsinntektene er justert i h.h.t konsumprisindeks der det er en forutsetning og for selvkostområdene er de beregnet etter dette prinsippet. VAR-avgiftene er beregnet etter selvkost i h.h.t forskrifter om vann- og kloakkavgifter. Fylkesmannens beregningsmodell er brukt. 3

4 Statsbudsjettet og inntektssystemet til kommunene. Statsbudsjettet ble offentliggjort 8. oktober. I inntektssystemet er det forventet en vekst i frie inntekter på 4,8 % fra 2014 til Frie inntekter består av skatt, rammetilskudd og inntektsutjevning. For Spydeberg kommune er det lagt inn en vekst etter bortfall av overføringer til samhandlingsreformen på 4%. Spydeberg kommune får i 2015 et vekstilskudd på kr som er en del av rammetilskuddet. Kommunen hadde en befolkningsvekst fra til på 164 personer, som er vekst på 2,96 % Det overordnede formålet med inntektssystemet er å utjevne kommunenes forutsetninger for å gi likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere. Det er i Spydeberg kommunes budsjettforslag tatt utgangspunkt i KRD s anslag på frie inntekter til Spydeberg kommune for Det som er viktig er at vi ser på skatt og inntektsutjevning samlet da det har betydning hvordan skatteinngangen i vår kommune er i forhold til landsgjennomsnittet. Inntektsutjevningen skal utjevne forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Pensjon/Aktuarberegning Spydeberg kommune vedtok ved behandlingen av regnskapet for 2013 å føre pensjon etter 8 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, såkalt «forsiktighetsprinsippet». Det betyr at vi fører fortløpende pensjonsutgifter i driftsregnskapet og i balanseregnskapet blir pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler justert hvert år i.h.h.t oppgaver fra KLP/SPK. Skatt Skatteinntektene for 2015 er beregnet med utgangspunkt i KS prognosemodell justert for forventet skatteinntekt inneværende år. Deretter er det lagt på 3%. Rammetilskudd Rammetilskuddet til Spydeberg kommune er i foreslått statsbudsjett kr , hvorav kr er skjønnsmidler fordelt fra Fylkesmannen. I det samlede rammetilskuddet for 2015 er det, som tidligere år, gjort korrigeringer som følge av endringer i oppgavefordeling, regelendringer og nye oppgaver. Som eksempel nevnes: En styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Utdanning av deltids brannpersonell. Økning av makssats for foreldrebetaling og inntektsgradert betaling for barnehageplass fra august Medfinansiering av sykehusinnleggelse avskaffes fra (Beløpet som er trukket ut av rammetilskuddet for 2015 er ca. 5,5 mill. kroner for vår kommune). Eiendomsskatt på verk og bruk Eiendomsskatt på verk og bruk er 7 promille. Grunnlaget er justert med en forventet økning på i underkant av 3 % fra 2014 til 2015 med henvisning til kraftverkene. De andre objektene ble taksert i 2011 med endelig behandling i Disse blir ikke endret i planperioden. 4

5 Det er i rådmannens forslag lagt inn eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra Med en sats på 2 promille anslås en inntekt på ca. 12 mill. kroner pr. år. Da det koster mye å taksere alle objektene regner vi med at netto inntekt for 2016 ligger på ca. 6 mill. kroner. I 2017 vil beløpet være 12 mill. kroner med sats på 2 promille. P.g.a. store investeringer derved økte kapitalutgifter foreslås det å øke promillesatsen til 3 i Kompensasjon for ressurskrevende brukere Når det gjelder kompensasjonstilskudd for særlig ressurskrevende brukere øker det betraktelig fra 2014 til Dette skyldes nye vedtak og endring i vedtak. Staten legger i budsjettet en økning i innslagspunktet for kommunene fra kr til kr Utgifter over dette vil bli refundert med 80%, dette er en økning med 2,5 %. Da staten følger kontantprinsippet vil disse satsene gjelde allerede fra inneværende år. Kompensasjonen er økt med 3 % hvert av årene i økonomiplanperioden som en konsekvens av økte lønnsøkninger. Investeringstilskudd Investeringstilskudd er tilskudd fra Husbanken for kompensasjonsberettigede investeringer som er gjort i kommunen innenfor skole og pleie- og omsorg. Tilskudd til flyktninger/integreringstilskudd Tilskudd til mottak av flyktninger er beregnet ut fra de flyktningene vi har i dag. For de som har vært her over fem år bortfaller tilskuddet til kommunene. Dette er det justert for. Kommunen har vedtak på mottak av flyktninger t.o.m Momsrefusjon Momsrefusjon er beregnet til 5,9 mill kroner og gjelder kun kompensasjon for merverdiavgift i drift. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter er for 2015 kr Dette er ca. kr høyere enn inneværende år. Utbytte fra Østfold Energi er signalisert at vil bli en god del redusert fra 2014 til Inneværende år har vi fått kr For 2015 er det budsjettert med kr Netto kapitalutgifter består av følgende: Avdragsutgifter kr Renteutgifter kr Sum renter og avdragsutgifter kr Renteinntekter bank kr Renteinntekter fakturering kr Renteinntekter formidlingslån kr Renteinntekter Follo Boligbyggelag kr Utbytte fra Østfold Energi kr Sum netto kapitalutgifter kr

6 Vekting av lån KRD og kommunerevisorforbundet anbefaler å benytte den forenklede måten og vekte lånene på. Dette gir litt høyere minsteavdrag, men tar hensyn til avskrivninger (kapitalslit) på lånefinansierte anleggsmidler. Formelen er som følger: Sum langsiktig gjeld pr * avskrivninger 2013 = Vektet avdrag Sum anleggsmidler pr Ved å ta utgangspunkt i verdien på anleggsmidler og restgjeld på lån som gjelder investeringer pr som er det siste avlagte regnskapet, får en følgende vektet avdrag: * = kr I budsjettforslaget for 2014 ble det lagt opp til å betale kr i avdrag. Det var ca. 5,5 millioner mer enn det vektingen tilsa. Kommunestyret vedtok at lånene skulle reforhandles slik at avdragene sammenfaller best mulig med KRDs og Kommunerevisorforbundets anbefalinger, som er å komme nærmest mulig vekting. Vi har inneværende år vektet lån for 3 mill. kroner som er det meste som var mulig å få til, bl.a. grunnet bundet rente på lån. Økonomisjefen anbefaler ikke å reforhandle lån ytterligere nå for å minke avdragene. Vi betaler for millioner mer enn vektingen tilsier, men dersom vi reforhandler lånene ytterligere kan vi komme i den situasjonen at vektede avdrag blir høyere enn budsjetterte avdrag. I hht regnskapsforskriften må vi da betale mellomlegget. Dersom kommunestyret ønsker ytterligere vekting ser vi selvfølgelig hva vi kan få til i Men det avhenger av hvor mye av porteføljen som har bundet rente på lån. Netto driftsresultat Kommunestyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2014 et positiv netto driftsresultat på kr som er 0,66 % av sum driftsinntekter før netto rammetildeling. Fylkesmannens anbefalinger er 2 % etter at moms fra investeringer nå er en del av finansieringen av investeringene. I vedtak i kommunestyret i sak 071/13 pkt 22 er det vedtatt at budsjett og økonomiplan for perioden skal legges fram med en fondsavsetning på 2 % av netto driftsutgifter. Rådmannens budsjettforslag for 2015 er foreslått med et netto driftsresultat på kr som er 2 % av sum driftsinntekter på kr 323 mill kroner, jfr. Spydeberg kommunes hovedoversikt for Økonomiplan side 18. Interne finansieringstransaksjoner Netto driftsresultat og netto mer- eller mindreforbruk er to forskjellige begreper. Netto driftsresultat er resultatet av driften i kommunen før bruk eller avsetning til fond. Ved budsjettering av virksomhetenes rammer vil det være øremerkede midler fra tidligere år som er avsatt til bundne driftsfond og som skal brukes inn i driften. Dette vil som regel alltid være tilfellet for selvfinansierende områder som VAR. Derfor er det ført et beløp for bruk av bundne fond på kr og et beløp for avsetning til bundne fond på kr Når vi tar nettoen av disse sammen med netto driftsresultat vil en få et mindreforbruk på kr som rådmannen foreslår å avsette til fond slik at bunnlinjen blir 0. Dersom en bruker av dette mindreforbruket i driften vil det påvirke netto driftsresultat negativt. 6

7 Når vi ser i økonomiplanperioden er netto driftsresultat positsivt, men dersom virksomhetene har penger som er reservert til øremerkede tiltak i driften og som står på bundne driftsfond vil dette virke inn på netto driftsresultat. Dette er veldig vanskelig å forutse nå da vi ikke vet hva slags øremerkede midlene som kan komme fra stat, organisasjoner etc. i perioden. Når det gjelder selvfinansierende områder som bl.a. VAR skal overskudd/underskudd justeres hvert år mot bundne fond. Resultatet av dette er også vanskelig å se i forkant da dette avhenger av hvor mye vann kommunen selger. Investeringer. I forbindelse med behandlingen av Økonomi- og Strategiplan for perioden i kommunestyret ble det foreløpig vedtatt at investeringsbudsjett skulle «være styrende for kommende arbeid med mål, investeringer og budsjett for 2015.» Under denne behandlingen og i perioden etter er det gjort noen endringer som følger: Grinitun er i perioden redusert fra 75 mill. kroner til 2,875 mill. kroner. Dette er en foreløpig konsekvens av ressursgjennomgangen kommunen er i. Det er behov for en revurdering av boligsosial handlingsplan for å se om kommunen er «på rett spor». Beløpet for lydisolering er lagt inn i beløpet. Bygging av seks boliger på Løvestad er endret fra 15 mill. kroner i 2015 til 10 mill. kroner i 2015 og 5 mill. kroner i Det er gjort fordi det er lite sannsynlig at det vil kunne bli ferdigstilt i Skolebruksplanen forprosjekt ble opprinnelig budsjettert med 1,5 mill. i Dette ble ved tertialrapporten redusert med 50% da man så at det var behov for å flytte noe av dette til Det er derfor foreslått å sette inn kr til dette i Videre er forslag til investeringer redusert fra 100 mill. kroner til 75 mill. kroner i 2016 og i 2017 endret fra 100 mill. kroner til 125 mill. kroner. Speakerboden på stadion er flyttet fra 2016 til 2015 da det er et behov for å få gjort noe med alt hærverket som blir gjort på den. Påkobling til vann og avløp er en del av bygging av to WC-bygg på Hallerud og Granodden og er slått sammen til ett prosjekt, hvor tilkoblingen til VAR-anlegget må skje i 2015 og byggingen i Opprusting av Hovin og Spydeberg skoler ble vedtatt i kommunestyret med til sammen 3,2 mill, kroner i økonomiplanperioden. Dette er gjort med 2 mill. kroner i 2015 og kr hvert av de neste 3 årene. Skifte av veilys med 1 mill. kroner er endret fra 2015 til Det er et stort press på personalet for å få utført alle investeringene. Derfor flyttes dette til Avfallshåndtering på kommunehuset anslått til kr er utsatt fra 2015 til Ungdomsskolen varemottak + takoverbygg er også utsatt fra 2015 til HC-parkering Spydeberg kommune kr er også utsatt fra 2015 til Brannvarsling kommunehuset utskifting er lagt inn med kr da dette må gjøres av sikkerhetsmessige hensyn. 7

8 Det er lagt inn et forprosjekt i 2016 med kr til å se på g/s- vei fra Løvestad til Knapstad. Det er foreslått å skifte ut til automatisk ringeanlegg i Spydeberg Kirke da det en har i dag ikke er HMS-godkjent. Beløpet er kr , som overføres Fellesrådet. Kirkene i Spydeberg har behov for ny gressklipper. Rådmannen har derfor foreslått å legge inn kr til dette i 2015-budsjettet. Det er gjort noen endringer i prosjektet Lundsåsen, sanering vann/avløp ved at det er lagt inn kr i 2015, 4,5 mill. kroner i 2016 og 1,6 mill. kroner i 2017.Samlet sum er det samme som tidligere. Det er lagt inn 2 mill. kroner til UV-anlegg i Tiltak vann i.h.h.t. saneringsplan vann og avløp er jfr.pkt. over derfor redusert fra kr til kr i Det er ellers ingen endringer for dette i perioden. Sum kjøp av gravemaskin i 2015 er reduser med kr (Mva) Kapitalutgiftene i perioden er justert i.h.h.t til disse endringene. Det vises ellers til investeringsoversikt på side 23. Kommunens totale lånegjeld vil pr være ca. 416 mill. kroner. Dette er 100,1 % av kommunens estimerte samlede driftsinntekter. Dette forholdstallet vil ikke være klart før det endelige budsjettet foreligger. Et sunt nøkkeltall for forholdet mellom lånegjeld og totale driftsinntekter for en kommune er maksimum 50 %. Fond Kommunens ubundne driftsfond vil slik det ser ut nå etter 2. tertialrapport 2014, forutsatt stopp i bruk av ubundne driftsfond resten av året være ca.7,5 mill. kroner pr Dette er en svært lav reserve. Det skal ikke store endringer i drift eller finans til før dette er brukt opp. Med den foreslåtte avsetningen, vil forventet saldo på ubundne driftsfond være ca 15 mill. kroner. Ubundne kapitalfond vil per være vel 18 mill. kroner. Ubundne kapitalfond kan kun disponeres til investeringer. Netto virksomhetsrammer Netto virksomhetsrammer er foreslått til kr ,- som fordeler seg i.h.h.t. budsjettskjema 1B. Den enkelte virksomhet kommenteres: Folkevalgte: Budsjettrammen er økt med kr ,- til gjennomføring av neste års kommunevalg. Dette beløpet er større enn tidligere, noe som skyldes at personer som står på valg ikke lenger kan være tilstede i valglokalet. Reservert post foreslås til kr ,- på linje med inneværende år. Møte godtgjøringen til Eldrerådet, Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Råd for flyktninger og integrering foreslås også i fortsettelsen belastet samme post som annen møtegodtgjøring. Ut over møtegodtgjøring foreslås det et budsjett på kr 5 000,- til hvert av rådene til utgifter som kurs, bevertning og forbruksmateriell. Dette er samme nivå som i Kirken: Kirken har fått videreført kr som er en halv stilling til menighetspedagog/diakon. I tillegg har de fått kompensert kr til lønnsøkning. 8

9 Stab, servicetorg og kultur: I budsjettet foreslås følgende for 2015: I henhold til kommunestyrevedtak skal kommunen til enhver tid ha 10 lærlinger. Budsjettrammen er økt med kr ,- for å gjennomføre dette. 18 % av biblioteksjefstillingen har i 2014 vært prosjektfinansiert. Denne må inn i rammen med kr ,-. Kr fra fond til ressursgjennomgangen og lederutvikling er tatt ut av budsjettrammen. Rådmannen vurderer det som viktig med noe ekstern bistand i gjennomføringsfasen. Det legges derfor inn kr ,- til dette. Beløpet dekkes innenfor den totale driftsrammen. Det er lagt inn midler til velkomstpakke og Spydeberg Nytt med kr ,-. Midler som i 2014 har ligget i rammen med kr ,- og ,- fra fond til grunnlovsjubileet er tatt ut av budsjettet. Stillingen som kommuneoverlege er flyttet fra Familierelaterte tjenester til denne virksomheten. I forbindelse med ressursgjennomgangen og ledighet i stilling er stillingsinnsatsen på servicetorget redusert med en halv stilling. Dette gir en innsparing på kr ,-. En halv rådgiverstilling er leid ut til Kvalitetslosen AS for et halvt år. Innsparingen er kr ,-. Dette vil medføre at færre oppgaver kan løses i dette halvåret. Budsjett for voksenopplæring er gjennomgått og det finnes forsvarlig å redusere rammen til dette med kr ,-. I forbindelse med ressursgjennomgangen foreslås en sentralisering og en styrkning av ressurser knyttet til tildeling av tjenester. Her må en prosess til med vurdering og planlegging. Det er lagt inn kr ,- til en ny stilling med halvårseffekt. I ressursgjennomgangen er det også pekt på nødvendigheten av en ytterligere fokusering på tidlig innsats i skole og barnehage. Dette vil i noen år føre til økte utgifter da innsatsen må økes på tidlig innsats mens de som ikke mottok innsatsen tidlig nok fortsatt vil ha bruk for ekstrainnsats. Dette må også nøye planlegges. Det er i budsjettrammen til denne virksomheten satt av kr ,- som en reserve til dette. Kompetanse blir stadig viktigere. Økt innsats med kr ,- ligger inne i budsjettrammen. Rammen til Indre Østfold Data IKS er økt med kr ,-. Det er mottatt søknad fra Spydeberg Rock Festival om økonomisk støtte til årets arrangement på kr ,-. Hvis dette budsjettforslaget vedtas vil arrangementet bli tildelt et kommunalt tilskudd på kr ,-. Det har kommet en søknad (se vedlegg) fra Stiftelsen Spydeberg Prestegård om et økonomisk tilskudd på kr ,- til videreutvikling av prestegården. Hvis dette budsjettforslaget vedtas vil Stiftelsen Spydeberg Prestegård få en melding om at deres søknad er delvis imøtekommet med kr ,-. Denne støtten er da på linje med det bygdemuseet får hvert år. Vedtak i representantskapene for IKS i Indre Østfold ga muligheter for noe reduksjon i forventede utgifter til disse selskapene. Det er i dette budsjettforslaget redusert med en mill. kroner. Det er i rammen til denne virksomheten forutsatt en økning i utbetalingen til Spydeberg Frivilligsentral tilsvarende lønns- og prisveksten. Skole: 9

10 For virksomhet skole er rammene økt med kr ,- til å oppfylle lovkrav i forhold til leksehjelp og en ny elev på Mortenstua fra høsten Rammen er i tillegg redusert med kr ,- til reduksjon av skoleskyss samt kr ,- i driftsutgifter utenom lønn. Dette budsjettet gir da ingen endringer i lærertettheten i skolen i Spydeberg. Skolen har ønsket midler til nye pulter og stoler til Hovin skole. Det er ikke prioritert i dette budsjettforslaget. Barnehage: Rammen for virksomheten er økt med netto kroner ,-. Dette dreier seg om økte utgifter knyttet til kontantstøtte, økte utfordringer innen spesialpedagogiske tiltak, ny avdeling ved Blomsterenga barnehage og likeverdig behandling av private barnehager. Som en del av ressursgjennomgangen foreslås det en reduksjon av den administrative ressursen i barnehagen med en halv stilling. I tillegg er rammen redusert med kr ,- da det forventes reduserte vikarutgifter som følge av økt lærlingeinntak. I forslaget til statsbudsjett ligger det inne en økning i maksprisen for barnehageplass. Dette forventes å gi en økt inntekt på ca. kr ,-. Det foreslås også en reduksjon i maksprisen for de familier med lavest inntekt med virkning fra høsten Nettoresultatet av dette er ukjent og rådmannen foreslår ikke å redusere rammen som økt makspris gir mulighet for. Det foretas en ny vurdering når de endelige vedtak ligger klart, og eventuelle budsjettjusteringer som følge av dette foretas i forbindelse med tertialrapportering. Familierelaterte tjenester: Knyttet til enkeltvedtaksfestede tjenester innen barnevern, tjenester til mennesker med psykiske lidelser, tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne og NAV er budsjettet økt med til sammen kr ,-. I tillegg er det lagt inn kr ,- til folkehelsetiltak. Disse midlene gir mulighet for å søke Fylkeskommunen om tilskudd til gjennomføring av prosjekter. Det er også knyttet til dette lagt inn kr ,- til en halv stilling som frisklivskoordinator. Det er inngått avtale med legene om vakttillegg for rød respons. Dette koster kommunen kr ,- som er lagt inn i rammen. Midler knyttet til avlønning av kommuneoverlege er overført til rammen for stab, servicetorg og kultur. Etter ressursgjennomgangen er det avdekket effektiviseringsmuligheter knyttet til bofellesskapene. Rammen er derfor redusert med kr ,-. Skolehelsetjenesten: Kommunestyret vedtok i sak 006/2014 punkt 2 at «rådmannen utreder muligheten for å øke tilstedeværelsen av helsepersonell i skoletiden. Utredningen bør si noe om status og kapasitet på tilbudet i dag og stipulere et anbefalt omfang av tilbudet». Rådmannen velger å gi tilbakemelding på dette vedtakspunktet og fremme forslag til endringer i denne saken. I følge Helsedirektoratets hjemmeside skal skolehelsetjenesten arbeide helsefremmende og forebyggende, både med psykisk og fysisk helse og sosiale forhold. Alle grunn- og videregående skoler som omfattes av opplæringsloven eller er godkjent etter privatskoleloven skal ha tilbud om skolehelsetjeneste. Tjenesten har et «friskfokus» og ser like mye etter sterke sider hos elevene som etter risikofaktorer, problemer og sykdom. Det er et hovedpoeng at denne tjenesten er gratis og befinner seg der barn og unge er som en lett tilgjengelig tjeneste uten timebestilling på skolen. Skolehelsetjenesten spiller en sentral rolle i kommunens folkehelsearbeid. Arbeidet innebærer veiledning, helseundersøkelser, vaksinering, oppfølging og henvisning videre ved behov Skolehelsetjenesten (utenom helsestasjonen) i Spydeberg består av til sammen 1, 6 stilling for helsesøstre og sosionom. Helsesøstrene er en dag pr. skole/ uke (til sammen 60 %) og 10

11 sosialarbeidere arbeider i 90 % til sammen på skolene. I tillegg er en 10 % stilling avsatt til arbeid med barn og unge med utgangspunkt i avdeling psykisk helse, rus og flyktninger. Grinitun pleie og omsorg: Rådmannens budsjettforslag innebærer ingen netto endring av driftsrammen for Rådmannen finner det likevel nødvendig å kommentere noen endringer i forutsetningene. Driftsrammen for Helsehuset økes på grunn av åpning av nye sengeplasser med kr ,- Når rammen ikke er justert i forhold til dette skylles dette to forhold. For det første er virksomheten tilført nye lærlinger, noe som gir en forventet innsparingseffekt på kr ,-. For det andre peker ressursgjennomgangen på effektiviseringsmuligheter innen hjemmebaserte tjenester og kjøkkendriften. Uttak av disse gevinstene vil kreve en del forberedelser i form av planlegging og gjennomføring av nye arbeidsprosesser. Dette gjør at det ikke kan forventes helårseffekt av tiltakene. Det er lagt inn en forutsetning om reduksjon av nettoutgifter til kjøkkendriften på kr ,-, og for hjemmetjenesten er det lagt inn forslag om en reduksjon av nettoutgifter med halvårseffekt på kr ,- i Et av tiltakene som allerede er gjennomført er en nedleggelse av cateringvirksomheten. Teknisk forvaltning: Nettorammen er økt med kr ,- i dette budsjettforslaget. Den største del av denne økningen skyldes økte utgifter til områderegulering av Løvestad og Myra/Tebo samt kommuneplanarbeid (kr ,-). Det er foretatt noen justeringer som gjør at kr ,- i mindre lønnsutgifter føres på trykkavløpet. En 20 % stilling er overført til eiendom og teknisk drift og det er lagt inn ,- til opplæring av personale i brannvesenet som forutsatt i forslaget til statsbudsjett. Det er foretatt justeringer av gebyrregulativet som forventes å gi kr ,- i økte inntekter. Eiendom og teknisk drift: Rammen til denne virksomheten er redusert med netto kr ,-. Det er lagt inn økninger knyttet til stilling overført fra teknisk forvaltning og en justering mellom VAR og andre tjenester. Som en følge av ressursgjennomgangen er det pekt på et mulig innsparingspotensial knyttet til renhold. Det er ganske mye vurderinger og planlegging som må til før dette kan gjennomføres. Rådmannen har derfor lagt inn innsparing for 2015 med halvårseffekt på kr ,-. Avgifter og gebyrer Det vises til side 30, vedlegg vedr. avgifter, gebyrer etc. De forskjellige avgiftene justeres etter forskjellige prinsipper som: Satsene etter gebyrforskrifter etter matrikkelloven. Oppholdsbetaling i barnehage følger maksimalpris vedtatt i statsbudsjettet. Fra er det forslag om inntektsbasert betaling. SFO satsene er foreslått til selvfinansierende Husleie i borettslagsleilighetene er satt til leiepris fra borettslaget + kr 500,- Andre husleiesatser er endret i hht konsumprisindeksen Avgifter til byggesak er fra 2015 beregnet i.h.h.t. selkostprinsippet. Avgifter til VAR vann, avløp og enovasjon er beregnet etter selkostprinsippet. Dette gjelder også Rensedistrikt Lyseren. Forutsetninger som er lagt inn ved beregning av avgifter for Rensedistrikt Lyseren er: 11

12 AVLØP: Ordinære driftsutgifter er lagt inn. Det er vanskelig å vite hva de reelle kostnadene blir, da det ikke er noe å sammenligne med. Det er i 2015 beregnet 100 m3 pr abonnent. Det er dette som er vedtatt dersom det ikke er installert vannmåler. I 2016 er det redusert til 75 m3 og fra 2017 og fremover er det beregnet 50 m3. Årsaken til reduksjonen er at en antar at det vil bli installert vannmålere i større og større grad. Det er lagt opp til innbetalinger av tilskudd i 2015, men det får ikke innvirkning på kapitalkostnadene før i De blir da redusert fra kr til kr Kapitalkostnadene vil fortsette å løpe, da det etter innbetalinger av tilskudd i 2015 fortsatt er ca.17 mill. kroner som ikke er nedbetalt. Årsaken til at ikke prisen vil stupe tilsvarende, er reduksjonen i antall m3 en antar at vil komme, samt at det forventede underskuddet i 2015 (kr ) pga av få tilkoblede abonnenter er fordelt over de neste fem årene. For 2016 utgjør dette kr VANN: Ordinære driftsutgifter er lagt inn. Det er vanskelig å vite hva de reelle kostnadene blir, da det ikke er noe å sammenligne med. Det er bl a lagt inn kr i kjøp av vann fra vannverket. Det er i 2015 beregnet 100 m3 pr abonnent. Det er dette som er vedtatt dersom det ikke er installert vannmåler. I 2016 er det redusert til 75 m3 og fra 2017 og fremover er det beregnet 50 m3. Årsaken til reduksjonen er at en antar at det vil bli installert vannmålere i større og større grad. Det er lagt inn kr 2 000,- i fastavgift pr år. Det er lagt opp til innbetalinger av tilskudd i 2015, men det får ikke innvirkning på kapitalkostnadene før i De blir da redusert fra kr til kr Kapitalkostnadene vil fortsette å løpe, da det etter innbetalinger av tilskudd i 2015 fortsatt er ca. 4 mill. kroner som ikke er nedbetalt. Årsaken til at ikke prisen vil stupe tilsvarende, er reduksjonen i antall m3 en antar at vil komme, samt at det forventede underskuddet i 2015 (kr ) pga av få tilkoblede abonnenter er fordelt over de neste fem årene. For 2016 utgjør dette kr Dersom det hadde vært innkrevd et a konto anleggsbidrag når utbygging av anlegget ble igangsatt på anslagsvis kr , noe som er svært vanlig å gjøre i slike tilfeller, ville de årlige avgiftene vært noe lavere da lånegjelden hadde vært lavere og renteutgiftene på anlegget hadde blitt betydelig lavere. 12

13 Budsjettskjema 1A drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk

14 Budsjettrammer 2015, budsjettskjema 1B FORDELT PÅ VIRKSOMHETER BUDSJETT 2015 BUDSJETT 2014 REGNSKAP 2013 NETTO NETTO NETTO Folkevalgte Kirken KLP / SPK Sentrale fellestjenester Skolen Barnehagene Familierelaterte tjenester Grinitun pleie og omsorg Teknisk forvaltning Eiendom og teknisk drift Selvkost - VAR og feiing -207 SUM Avstemming mot hovedoversikt Fordelt på virksomheter Statstilskudd og renteinntekter innbakt i virksomhetsrammer Netto avsetning/bruk av fond innbakt i virksomhetsrammer Konsesjonskraft, mva komp, reservertposter og interne overfør. på finans Sum jfr. Hovedoversikt

15 Budsjettskjema 2A - investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

16 Investeringer 2015 vedlegg 2 B Budsjett Budsjett Regnskap Spydeberg Kirkelige Fellesråd DATATJENESTE Granvinveien bofellesskap OMSORG FELLESTJENESTE Bogruppe HUSØKONOM KJØKKEN TEKNIKK FELLESTJENESTER KART OG OPPMÅLING PARK OG GRØNTANLEGG INVESTERINGSPROSJEKTER MYRER SKOG - TOMTESALG KJØP/SALG FAST EIENDOM VANN AVLØP VANNRENSEANLEGG AVLØP LYSEREN Salg til Hobøl vannverk Bygninger Boliger Kommunale veier Veilys Park og grøntanlegg Biler og maskiner Utlån AKSJER OG ANDELER T O T A L T Budsjetterte investeringer 2015 avviker fra investeringsoversikten med kr ,-. Det gjelder betalte avdrag på formidlings lån 16

17 . Økonomiske oversikter Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Avsatt til likviditetsreserven Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

18 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Avsatt til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/udisponert

19 Note 1 Grunnlag for skatteanslag og anslått beløp for inntektsutjevningen Ved beregning av forventet skatteanslag for 2015 har vi lagt til grunn forventet skatteinngang i vår kommune pr i h.h.t. budsjettrapporten pr Videre er dette lagt inn i KS prognosemodell som da gir oss forventet skatteanslag og forventet netto inntektsutjevning i 2015 budsjettet. Skatteanslaget for 2015 kr Forventet netto inntektsutjevning for 2015 kr Note 2 Andre forventede fiskale inntekter Det vises her til oversikt over avgifter, gebyrer, leier m.m. 19

20 Note nr 3 - Forventede generelle statstilskudd i LÆRLINGER Fellesutgifter skole Fellesutgifter barnehage KURATIVE OG FOREBYGGENDE HELSETJENESTER RAMMETILSKUDD TILSKUDD FLYKTNINGER BOLIGTILLSKUDD T O T A L T Note nr 4 - Forventet utbytte kommunalt eide selskaper 2015 Ansvar: 821 RENTER Funksjon: 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI AKSJEUTBYTTE Sum funksjon: 3250 TILRETTELEGGING OG BISTAND FOR NÆRINGSLI Sum ansvar: 821 RENTER Note nr 5 Fond Bruk av bundne fond VANN SLAMTØMMING T O T A L T

21 SPYDEBERG KOMMUNE FONDSOVERSIKT - UBUNDNE DRIFTSFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet Ubundne fond ubundne saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i 2014 driftsfond Kjøpte tjenester Konkurranseutset Sentrumsplan energi-klima-miljø Vannverksfond (før selvkost 2004) Avløpsfond (for selvkost 2004) Disposisjonsfond Øremerket fond KLP Dispfond Kjøp / salg omsorgsboliger Reguleringsfond momskompensasjon Reservert Reservert kunnskapsløftet - skolene brannteknisk SUM

22 SPYDEBERG KOMMUNE FONDSOVERSIKT - UBUNDNE KAPITALFOND Konto Formål Saldo pr Vedtatt avsatt Vedtatt brukt i Forventet Foreslått Forventet kapital fond kapitalfond saldo pr avsatt/brukt i saldo pr i Kapitalfond Tomtefond Fond utbyggingsbidrag Løvestad Industriområde(nye) Fond Myrer Skog Kapitalfond Omsorgsboliger Trafikksikkerhetsmidler SUM

23 Investeringer 2015 Investeringer 2015 med finansiering Totalt 2015 Investeringer Brutto Tilskudd Salg Mva Fond Lån Ubrukte lån Sum finansiering Barnehage- leskur, solavskjerming osv Grinitun - lydisolering, flere bad og velferdsteknologisk rom. Tidl innvilget kr 750' Boligsosial handlingsplan: Bygging av 6 boliger på Løvestad (K2) "Gamle" Løvestad - lydisolering av kontorer Skolebruksplan - forprosjekt Stadion - friidrett, speakerbod Tiltak sentrumsplan Gravemaskin til teknisk (50% VAR) Kommunale veier - oppgradering stk WC anlegg, Hallerud og Granodden Ny bil - Pick-Up byttes ut hjuling til brøyting og strøing, 50% VA Ladestasjoner el-biler til sammen 8 hvorav 2 på vegg Trafikksikkerhetsplan Oppgradering Hovin og Spydeberg skole i påvante av skolebruksplan Forlengelse av Nordmyrstubben - samarbeid med Geir Moen AS IKT-investeringer

24 Grøntstrukturplan Lyd, luft og lys kommunale bygg (Tidligere innvilget 900') Oppgradering av veinett Oppmålingsutstyr Grinitun - tak Grinitun oppgradering av utstyr kjøkken Maskinkjøp - renhold (Grinitun) Egenkapitalinnskudd KLP Brannvarsling kommunehuset - utskiftning Den Norske Kirke - automatisk ringeanlegg Sp. Kirk Den Norske Kirke - gressklipper SUM IKKE selvfinansierende investeringer

25 Investeringer - selvfinansierende Totalt 2015 Netto Tilskudd Salg Mva Fond Lån Ubrukte lån Sum finansiering Startlån VAR Vannmiljøplan og avløpsplan Lundsåsen, sanering vann/avløp UV anlegg % 6-hjuling % Gravemaskin Kapasitetsutredning VA-anlegg i sentrum - levering av avløpsvann til Askim Salg til Hobøl vannverk Nytt råvannsinntak ved salg av vann til Hobøl Ombygging av renseanlegget Overføringsledning Hobøl SUM SELVFINANSIERENDE INVESTERINGER TOTALT

26 Kommentarer til investeringer AVGRENSNING AV INVESTERINGER MOT VEDLIKEHOLD Prosjekt INVESTERING Ansvarlig nummer IKT KR Hans Moesgaard Nyanskaffelser pga utgått utstyr (Nye krav til kapasitet) Nye politikere distribusjon av papirer elektronisk Rest av investeringer som er igangsatt (Trådløst nett) Nytt elektronisk informasjonsutstyr EGENKAPITALINNSKUDD KLP KR Mette Mysliwski Etter regnskapsforskriften skal dette føres i investeringsregnskapet VANNMILJØ- OG AVLØPSPLAN KR Erik Flobakk Fornying og oppgradering av ledningsnett, samt investering i nye maskiner og utstyr. Dette er tiltak som ikke kommer inn under tiltak i hovedplan for vann og avløp LYD, LUFT OG LYS I KOMMUNALE BYGNIGER KR Tiltak etter gjennomgang av vernerunder. Dette vil være oppgradering av bygninger som gjør at dette faller inn under investering TILTAK I HHT TRAFIKKSIKKERHETSPLAN KR Rullering av plan, samt nye tiltak i hht vedtatt plan LUNDSÅSEN, SANERING VANN OG AVLØP KR Prosjekteringsmidler for sanering VA PROSJEKTERING I HHT SKOLEBRUKSPLAN KR Oppstart av arbeid med planlegging for oppfølging etter vedtatt skolebruksplan. Erik Flobakk Erik Flobakk Erik Flobakk Erik Flobakk OPPGRADERING AV VEINETT KR Erik Flobakk Oppgradering av veinettet i takt med gjennomføring av Hovedplan vann og avløp BARNEHAGE LESKUR, LEVEGG MM KR Erik Flobakk Behov for skjerming som ikke var med i prosjektet med ny barnehage. 26

27 STADION SPEAKERBOD KR Erik Flobakk Delvis rivning og ombygging av speakerbod GRINITUN LYDISOLERING, BAD OG VELFERDSTEKNOLOGISK ROM- KR Ombygging av kontorvegger. Ombygging av beboerrom. Utbygging av velferdsteknologi. Erik Flobakk NYE BOLIGER PÅ LØVESTAD KR Erik Flobakk Nybygg. Seks tilpassede boliger med fellesarealer LØVESTAD LYDISOLERING KR Erik Flobakk Lydisolering av kontorer på dagsenteret i Nordmyrstubben TILTAK SENTRUMSPLAN KR Erik Flobakk Tiltak for økt trivsel ihht sentrumsplanen GRAVEMASKIN KR Erik Flobakk Innkjøp av gravemaskin stk WC anlegg ved Hallerud og Granodden KR Erik Flobakk Det skal bygges nye toalettanlegg på badeplassene. Toalettene ligger i investeringsplanen for 2016, men tilkoblingsavgiften til Lyseren rensedistrikt vil komme i PICK UP KR Erik Flobakk Kjøp av bil til utedrift HJULING KR Erik Flobakk Innkjøp for å lette arbeidet med lekkasjesøk, og vintervedlikehold av gangveier LADESTASJONER FOR EL-BILER kr Erik Flobakk Oppsetting og elektrisk tilkobling av ladestasjoner OPPGRADERING BARNESKOLER- KR Erik Flobakk Investeringer etter vedtatt «Skolebruksplan» FORLENGELSE AV NORDMYRSTUBBEN KR Erik Flobakk Bygging av ny vei. 27

28 GRØNTSTRUKTURPLAN KR Erik Flobakk Beplantning ihht vedtatt plan UV- ANLEGG KR Erik Flobakk Nytt vannbehandlingssystem OPPMÅLINGSUTSTYR KR Jon Gunnar Weng Innkjøp av nytt oppmålingsutstyr da eksisterende utstyr er gammelt og utrangert. Nytt utstyr vil føre til mer effektiv drift TAK PÅ GRINITUN KR Erik Flobakk Etterisolering og nytt tak OPPGRADERING AV UTSTYR PÅ KJØKKEN GRINITUN KR Runar Stemme Ny ovn og institusjonspanne til kjøkkenet på Grinitun. Det eksisterende utstyret er gammelt og utrangert KAPASITETSUTREDNING VA KR Erik Flobakk En vurdering av eksisterende VA anlegg i sentrum pga økt fortetting i sentrum MASKINKJØP RENHOLD GRINITUN KR Erik Flobakk Innkjøp av nye maskiner til renholdstjenesten i kommunen slik at arbeidet kan gjøres mer effektivt RÅVANNSINNTAK KR Erik Flobakk Ny råvannledning fra Lyseren OMBYGGING RENSEANLEGGET Erik Flobakk Nødvendig ombygging av vannrenseanlegget for vannleveranse til Hobøl UTSKIFTING AV BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET KR Erik Flobakk Krav om ny brannvarsling på kommunehuset etter ombygginger OVERFØRINGSLEDNING TIL HOBØL KR Erik Flobakk Ny vannledning fra vannrenseanlegget for levering av vann til Hobøl. 28

29 AUTOMATISK RINGEANLEGG SPYDEBERG KIRKE KR Dette er et nytt anlegg, da det i dag er manuell ringing. Det kan også betraktes som et HMS tiltak grunnet bratt og farlig trapp opp i klokketårnet GRESSKLIPPER TIL KIRKEGÅRD KR Ny gressklipper da den gamle er utrangert KOMMUNALE VEIER OPPGRADERING KR Erik Flobakk Utskifting av bærelag og ny asfalt. STARTLÅN KR Dette er i henhold til Husbankens regler investeringsmidler 29

30 Avgifter, gebyrer, leier m.m. - forslag til satser Satser for hjemmehjelp og tilbud ved Grinitun 2. Betalingssatser for Spydeberg kommunes barnehager 3. Betalingssatser for Spydeberg kommunes skolefritidsordinger 4. Takster for utleie av lokaler ved skolene 5. Elevavgift i kulturskolen 6. Utleiepriser for Fjellheim 7. Utleiepriser Vollene 8. Gravfesteavgift 9. Husleier kommunale boliger 10. Kommunale avgifter 11. Gebyrregulativ for plan-, bygge- og delesaker 12. Gebyrforskrifter etter Matrikkelloven 13. Gebyrer saksbehandling og kontroll utslippssaker 14. Gebyrer ved Hobøl, Spydeberg og Askim landbrukskontor 30

31 SATSER HJEMMEHJELP OG TILBUD VED GRINITUN 2015 Tjeneste Satser 2014 Forslag satser 2015 Hjemmehjelp G pr kr G: kr G: kr G: kr G: kr Over 5 G: kr Vedtas i Statsbudsjett Kr 900 Kr Kr Kr Timepris selvkost Kr 226 Kr 240 Korttidsopphold, pr døgn Kr 142 Vedtas i Statsbudsjett Dagopphold/ dagsenter pr dag Kr 74 Vedtas i Statsbudsjett Egenbetaling transport til dagsenter Trygghetsalarm Leie pr mnd kr 180 Montering/innstallering kr 250 Vedlikeholdsavgift kr 250 Kr 45 Kr 50 Leie pr mnd kr 220 Montering/innstallering kr 500 Middags abonnement Kr Kr inkl. dessert Dessert Kr 12 Abonnement alle måltider Kr Kr Middag Kr 61 Kr 80 inkl. dessert Lørdagsmiddag Kr 37 Kr 45 Søndag og helligdagsmiddag Kr 69 Kr 85 inkl. dessert Frokost og kveldsmat Kr 42 Kr 70 Vask og stell av tøy, for de med innvilget tjeneste Kr 45 pr. kg Kr 50 pr. kg 31

32 BETALINGSSATSER FOR BLOMSTERENGA BARNEHAGE Oppholdsbetalingen for plass i barnehagen følger den nasjonale maksimalprisen 2. Søskenmoderasjon: 2. barn 30 % reduksjon 3. barn 50 % reduksjon 3. Betalingen for kost i barnehagen reguleres årlig i takt med konsumprisindeksen 4. Gebyr ved for sen henting av barn: 150 kroner pr. påbegynt kvarter. 5. Kjøp av dagplass Dagplass koster 250 kroner pr, dag, - som inkluderer servering av et måltid og servering av frukt 32

33 BETALINGSSATSER FOR SPYDEBERG KOMMUNES SKOLEFRITIDSORDNINGER % plass før og etter alle skoledager 80 % plass 4 dager før og etter skoletid 60 % plass 3 dager før og etter skoletid 100 % uten moderasjon 30 % søskenmoderasjon 50 % søskenmoderasjon Mat Kun morgentilbud kr. 420,-. Alle summene gjelder for 1 måned. Det betales for 11 måneder i året. Gebyr ved for sen henting: kr. 100,- per påbegynt kvarter. Søskenmoderasjon: Det betales full pris for et barn. For barn nr. 2 gis det 30 % reduksjon. Fra og med 3. barn gis 50 % reduksjon på oppholdsbetaling. DAGPLASSER: (kan kjøpes ved behov og når SFO har kapasitet) Halvdagsplass Heldagsplass: Prisene er pr. gang og inkl. kost. 33

34 UTLEIE AV LOKALER VED SKOLENE 2015 Hovin skole Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Gymnastikksal for turn o.l. med 1 garderobe Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Storklasserom Sløydsal Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Vanlig klasserom Grupperom Spydeberg skole Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Gymnastikksal for idrettstrening med garderobe Gymnastikksal for møter, fester o.l. (pr. kveld) Ukedager Lørdag og søndag Kjøkken m/ utstyr Gymnastikksal for overnatting kr. 32 pr.pers. for gjesteseng kr. 33 pr.pers. for gjesteseng. Ordinært klasserom (pr. kveld) Skolekjøkken Ukedag Lørdag og søndag Bibliotek (pr. kveld)

35 Spydeberg ungdomsskole Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Kantine + hall Ukedager Lørdag og søndag Allrom Ukedager Lørdag og søndag Skolekjøkken Ukedager Lørdag og søndag Kunst og håndverk Tekstilrom Sløydsal Musikkrom Vanlig klasserom m/kjøkken (realfagbase) Svømmehall m/garderobe og dusjer Badstue Takster for utleie som faller utenom det som er spesifisert ovenfor, fastsettes skjønnsmessig av virksomhetsleder. Ved utleie til kommersiell aktør økes prisene med 100%. ELEVAVGIFT I KULTURSKOLEN Elevavgiften for 2015 settes til kr 1 545,- pr semester, dvs kr 3 090,- pr år. 35

36 UTLEIEPRISER FOR FJELLHEIM 2015 Forutsetninger: Skolene i kommunen skal ha fortrinnsrett på dagtid i ukedagene (mandag til og med torsdag). Huset er tilgjengelig for bruk mellom alle dager Organisasjoner i Spydeberg som ukentlig leier lokalene til sin ordinære virksomhet, får gratis leie på Fjellheim på lik linje med de som leier skolene. Sporadiske arrangementer omfattes ikke av ordningen. Utleieobjekt Hallen idrettsformål ( inkl. garderober) Leie av hall utenbygds lag og foreninger til trening 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 100,- 200,- 300,- kr/t kr/t kr/t 100,- 200,- 300,- kr/t kr/t kr/t Leie av hall m/vrimlerom til kamper/ turneringer etc. (alle aldersgrupper innenbygds og utenbygds lag og foreninger) Max.pris pr. dag kr ,- kr/t 350,- kr/t Hallen ideelle/kulturelle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 1 100, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag 1 100, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag Hallen kommersielle formål 1/3 av hallen 2/3 av hallen 3/3 av hallen 2 500, , ,- kr/dag kr/dag kr/dag 2 500, , ,- Garderober Leie av garderober 500,- 500,- Andre rom (uten tilgang kjøkken) Leie av IT-rom ordinære leietakere Leie av IT-rom kommersielle aktører Møterom (teamrom A og B) 650, ,- 300,- 600,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag 650, ,- 300,- 600,- kr/kveld kr/kveld kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Vrimlerom 800,- 300,- 600,- kr/dag kr/kveld kr/dag 800,- 300,- 600,- kr/dag kr/kveld kr/dag Kommersielle aktører Auditorium 800,- 300,- kr/dag kr/time 800,- 300,- kr/dag kr/ time Kommersielle aktører 400,- kr/time 400,- kr/time Peisestue og kafeteria - møtebruk Ordinære leietakere 537,- kr/kveld 525,- kr/kveld Kommersielle aktører 1 073,- kr/kveld 1 050,- kr/kveld 36

37 Peisestue og kafeteria øvrige formål Ordinære leietakere 1 610,- kr/døgn 1 575,- kr/døgn Kommersielle aktører Storsalen Ordinære leietakere 2 683, ,- kr/døgn kr/døgn 2 625, ,- kr/døgn kr/døgn Kommersielle aktører 4 292,- kr/døgn 4 200,- kr/døgn Kommersielle aktører kursvirksomhet 202,- kr/time 200,- kr/time Trening for voksne 102,- kr/time 100,- kr/time Storsalkjøkken Ordinære leietakere Kommersielle aktører Leie av kjøkken i forbindelse med møterom 511,- 818,- 200,- kr/døgn kr/døgn kr 500,- 800,- 200,- kr/døgn kr/døgn kr Diverse utstyr Taleanlegg m.musikk (2 stk faste mikrofoner) Ordinære leietakere Kommersielle leietakere 800,- 1200,- kr/døgn kr/døgn Trådløs mikrofon (pr.stk) 250,- kr/døgn Lysanlegg 500,- kr/døgn Projektor/lerret 500,- Kr/døgn Utleie av bord pris pr. bord 40,- kr 40,- kr Utleie av stoler pris pr. stol 25,- kr 25,- kr Sceneelementer pris pr. element 120,- kr 120,- kr Flygel 500,- kr/døgn 500,- kr/døgn Selskapslokaler leies ut på døgnbasis. Leietakere som trenger lokaler utover ett døgn (for pynting og rydding ved fester), betaler 50 % av leiepris for døgn nr 2. Ved leie over flere sammenhengende dager, kan det avtales reduksjon av leiepris. Ved gjentagende ukentlig leie i en sammenhengende periode på mer enn 4 uker, gis 15 % rabatt på leiepris. Ved avbestilling av leieforhold senere enn 1mnd før avtalt leiedato, belastes leietaker med 50% av leiebeløpet. Ekstraarbeid for utleier når leier ikke har ryddet tilfredsstillende opp etter seg: kr 200 pr. påbegynt halvtime. Forhåndsavtalt arbeid med tilrigging, opprydding e.l.: kr 175,- pr. påbegynt halvtime. 37

38 VOLLENE Utleiested: Priser 2014 Priser 2015 Hovedhuset, helg Kr 1500 Kr 1500 Hovedhuset, hverdag Kr 500 Kr 500 Låven Kr 1500 Kr 1500 Lavvo Kr 500 Kr 500 Snekkerverksted* (Deltagruppen) Kr 8300 Kr 8300 *Dette er månedsleie Deltagruppen betaler for leie av snekkerverksted i henhold til avtale om 5 ASP-plasser. GRAVFESTEAVGIFT Gravfesteavgiften for 2015 settes til kr 157,50 38

39 HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER 2015 NR ADRESSE HUSLEIE 2014 HUSLEIE A GRINIBAKKEN B C A B C A GRANVINVEIEN B A B A B A B C VINJAVEIEN A B C D A B C A B C A B BUERVEIEN A GRANVINVEIEN B C D

40 4E B NORDMYRSTUBBEN C D E F G A MELLOMVEIEN B C D A B C D A B C D SNARVEIEN Det varierer i løpet av året hvor mange, og hvilke borettslagsleiligheter kommunen eier. Kommunen setter husleien etter borettslaget, + kr 500,-. 13 U0106 WILSESVEI H H B LEIL HYLLI I BRL HYLLI II BRL HYLLI II BRL VOLLEBEKK BRL H 105 GRINISTUBBEN H H

41 KOMMUNALE AVGIFTER 2015 VANNAVGIFT 2015 Driftsutgifter, vanndistribusjon kr Driftsutgifter vannproduksjon kr Indirekte kostnader kr Kapitalkostnader kr Brutto totalkostnader kr Tilknyttingsavgift kr ( ) - Salg til rensedistrikt Lysern kr ( ) - Andre inntekter, balansefond kr ( ) - Renter kr (40 000) Sum til fordeling kr Abonnenter i Spydeberg m 3 Hobøl m 3 x 80 % m 3 Vannmengde til fordeling m 3 Pris pr. m 3 i 2015: (kr / m 3 ) 19,70 kr/m 3 ( 2014 kr 19,70). Tilknytningsavgiften 2015: For boligbygg: 64 kr/m 2. (uendret) For andre bygg: 64 kr/m 2. (uendret) KLOAKKAVGIFT 2015 Lønn,sosiale utgifter,drift avløpsnettet kr Betaling til AHSA, avløpsrensing kr Indirekte kostnader kr Inndekking av tidligere underskudd kr - Kapitalkostnader kr Brutto totalkostnader kr Tilknyttingsavgift kr ( ) - Andre inntekter, tjenesteinntekter kr (12 000) Sum til fordeling kr Kloakkmengde til fordeling : m 3 Kloakkavgift 2015: (kr / m 3 ) 27,13 kr/m 3 ( 2014 kr 30,10) Tilknytningsavgiften 2014: For boligbygg: 99 kr/m 2. (uendret) For andre bygg: 99 kr/m 2. (uendret) 41

42 RENOVASJONSAVGIFT 2015 Lønn, varer,tjenester kr Avgift IØR kr Inndekning av tidligere års underskudd kr Brutto totalkostnader kr Andre inntekter kr - - Bruk av bundne fond kr - - Renteinntekter kr - - Salg av sekker kr (15 000) Sum til fordeling kr Avgift for fastboende 2015: kr (2014: kr ) Avgift for hytter 2014: kr (2013: kr ) PARKERINGSPLASSER TEBO 2015 Leiepriser 2014: kr 1 541,00 Budsjettert inntekt 2015: kr ,00 Leiepris for 2015 blir da: kr / 146 plasser kr 1 541,00 Priser for tømming av slam og septik Priser for tømming av slam og septik vil ikke bli kjent for kommunen før i desember og vil bli offentliggjort på kommunens hjemmesider så raskt de er kjent. For 2015 vil det ikke bli tillagt administrasjonsgebyr, da dette vil bli dekket av tidligere opparbeidet overskudd fra slam. 42

43 FEIE- OG TILSYNSAVGIFT 2015 Antall piper Spydeberg Antall piper Hobøl Sum piper Antall tilsyn Spydeberg Antall tilsyn Hobøl Sum tilsyn Sum driftsutgifter Lønn og sosiale utgifter Andre driftsutgifter Avsetning fond 0 Inndekning av tidligere underskudd fordeles over 2 år Inntekter Feieavgifter Intern overføringer bruk av fond 0 Antall piper som feies Antall enheter med tilsyn Beregning av avgifter 2015 Feieavgift: 67% av samlet årsavgift 247 kr Tilsynsavgift: 33%av samlet årsavgift 138 kr Årsavgift samlet for Beløpene er eks. mva GEBYR FOR UNØDIGE BRANNALARMER Fra 2014 innføres det gebyr for unødige brannalarmer. For 2015 fastsettes gebyret til kr 5 000,-. Det samme som for

44 Vannforsyningstjenesten - økonomiplan Grunnlag for fastsetting av vanngebyr Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Planlagte nyinvesteringer Planlagte reinvesteringer Sum planlagte investeringer 1) Kostnader: Driftsutgifter inkl. administrasjon Sum kapitalkostnader Brutto årskostnader: Selvkostberegningen: 2) Inntekter: Årsgebyrer Tilknytningsgebyrer Sum gebyrinntekter Andre inntekter Sum inntekter: Selvkostfond: Avsetning til fond / Bruk av fond (+/-) 3) Saldo selvkostfond etter årets endring Renteberenging selvkostfond 4) Dekningsgrad V-gebyrer % 101 % 100 % 96 % 100 % 100 % 100 % Årsgebyr - satser: Mengdevariabelt gebyr kr/m3 19,33 19,70 19,70 21,06 21,37 20,41 Fast gebyr boliger, kr/år Årsgebyr bolig 150 m3/år, kr/år Merknad: 1) Inngår i kostn.grunnlaget året etter at anleggene er satt i drift. 2) Brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter", men ikke korrigert for renter på fond. 3) Positivt tall er avsetning til fond, negativt tall er bruk av selvkostfond 4) Renteberegningsgrunnlaget er gjennomsnittlig saldo for fondet over året multiplisert med rentesats, som hentes fra arkfanen "Kapitalkostnader" 44

45 45

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder:

Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: Tillegg til budsjettdokument i hht formannskapets vedtak i sak 64/2014 punkt c som lyder: a) Sidene 41, 44-52 vedr. VA i budsjettdokumentet for 2015 tas ut, og erstattes med nye ved saksutsendelse til

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste

Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Oppmøte kl 1350 for omvisning på Hovin skole Møtedato: 10.11.2014 Møtested: Møterom 238 Møtetid: 14:30 Forfall meldes til

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

BUDSJETT 2011. Velkommen!

BUDSJETT 2011. Velkommen! BUDSJETT 2011 Velkommen! Vedtatt i kommunestyret 30.11.2010 Innhold UTSKRIFT AV K.SAK 067/10: ØKONOMI- OG STRATEGIPLAN 2011-2014 MED BUDSJETT 2011 3 BUDSJETT 2011 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 5 VEKTING

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

Budsjett Spydeberg kommune

Budsjett Spydeberg kommune 2014 Budsjett Spydeberg kommune Rådmannens forslag 1 Innhold BUDSJETT 2014 - ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 3 VEKTING AV LÅN 5 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT 12 BUDSJETTRAMMER 2014, BUDSJETTSKJEMA 1B 13 BUDSJETTSKJEMA

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste

Møteinnkalling for Formannskap. Saksliste SPYDEBERG KOMMUNE Møteinnkalling for Formannskap Møtedato: 14.11.2014 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 14:00 Forfall meldes til administrasjonen tlf. 69 68 20 54 eller politikk@spydeberg.kommune.no

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015

Saksframlegg ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015 SPYDEBERG KOMMUNE Saksframlegg ØKONOMI- OG STRATEGI PLAN 2015-2018 (REVIDERING) MED BUDSJETT FOR 2015 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Hans Moesgaard FE - 100 14/2759 Kode Tittel SaksNummer Møtedato E Eldreråd

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer