Kort om logistikkbarometeret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort om logistikkbarometeret"

Transkript

1 Nordisk logistikkbarometer 213

2 Kort om logistikkbarometeret Finske logistikkjøpere inntar en særstilling Finske logistikkjøpere skiller seg tydelig fra kollegaene i Sverige, Danmark og Norge. Finske bedrifter legger større vekt på nær kontakt med sin logistikkleverandør, de rådfører seg mest med leverandøren, og de oppnår en mer effektiv logistikkjede. Hele 9 prosent av finske logistikkjøpere bruker sine logistikkontakter til å identifisere områder der de kan øke effektiviteten i logistikkarbeidet. Dette gir finsk næringsliv et forsprang. Det fremgår av Nordisk logistikkbarometer 213. Partnerskap viktig for å bli konkurransedyktig Nær kontakt er en viktig faktor for å utvikle effektive logistikkløsninger. Samtidig som 75 prosent av logistikkjøperne mener at det å utvikle et partnerskap er avgjørende for å bli mer konkurransedyktige fremover, ser kun 35 prosent av dem på hovedleverandøren av logistikk som en partner. Det er kun i Finland at et flertall av logistikkjøperne ser på forholdet til sin viktigste logistikkontakt som et partnerskap. I de tre andre landene er det kun cirka 3 prosent av bedriftene som har et partnerskap med sin logistikkleverandør. Samarbeid skaper effektivitet En forutsetning for å kunne se på logistikkleverandøren som partner, er at logistikkjøperne opplever logistikkleverandøren som kompetent. Bare fem av ti nordiske logistikkjøpere mener at den viktigste logistikkleverandøren har tilstrekkelig høy kompetanse til å være en god rådgiver. Tre av ti bruker logistikkleverandøren som en ressurs for å finne områder i virksomheten som kan effektiviseres, mens fire av ti gjør dette i noe mindre utstrekning. Seks av ti logistikkjøpere har i tillegg blitt tilbudt kontakt med logistikkleverandørens kunder for å utveksle erfaringer og dra nytte av hverandres kompetanse. Bedre oversikt over leveringskvaliteten I fjor oppga halvparten av de nordiske logistikkjøperne at de ikke måler leveringskvaliteten. I år er andelen redusert til en tredjedel. Det at tre av ti ikke måler leveringskvaliteten, må anses som et høyt tall, særlig når vi vet at leveringskvaliteten regnes for å være den viktigste faktoren når bedriftene skal velge logistikkleverandør. Virksomheter med ansatte med høyere utdanning gjør det bedre I nordiske bedrifter der den som har ansvar for logistikken, har utdanning på masternivå, har 84 prosent oversikt over logistikkostnadene, sammenlignet med gjennomsnittet på 67 prosent. Det samme gjelder for måling av leveringskvalitet. 73 prosent av logistikkansvarlige med utdanning på masternivå har høyere leveringskvalitet sammenlignet med gjennomsnittet på 56 prosent. Når vi kobler utdanningsnivå opp mot effektivitet i bedriftens leveringskjede, presterer de med bachelor- eller mastergrad opptil 11 indekspoeng bedre enn de med lavere eller ingen utdanning. Hos nordiske logistikkjøpere ser det altså ut til at høyere formell utdanning i logistikk gir bedre resultater. Av resultatene kan man imidlertid lese en tendens til at antall logistikkansvarlige med høyere formell utdanning synker hos nordiske logistikkjøpere, noe som må anses for å være uheldig for bedriftens konkurranseevne. Kun 35 prosent av de logistikkansvarlige har utdanning på masternivå. Det er en klar nedgang sammenlignet med fjorårets undersøkelse. Dette kan skyldes at vi i år har endret utvalget av bedrifter noe, men nivået må likevel karakteriseres som lavt. Åpenhet i leveringskjeden gir konkurranseforsprang Åpenhet i leveringskjeden blir mer og mer viktig. Åtte av ti nordiske logistikkjøpere mener at samarbeid på tvers av leveringskjeden er avgjørende for å bli mer konkurransedyktige i fremtiden, og ni av ti mener at åpenhet og informasjonsutveksling kan gi et konkurranseforsprang. I dag har fire av ti logistikkjøpere tilgang til etterspørselsdata fra sluttkundene. Fire av ti logistikkleverandører har tilgang til samme informasjon. Økt fokus på miljøvennlige løsninger Indeksen for miljøvennlig logistikk har økt fra 35 poeng i fjor til 45 poeng av 1 i år. Det er en betydelig økning som viser at miljøvennlige løsninger vinner terreng, selv om leveringskvalitet og pris står øverst på listen når logistikkjøpere skal velge logistikkleverandør. Miljøkravene som stilles til logistikkleverandørene, er nesten uendret sammenlignet med i fjor. ISO-sertifisering er fremdeles det kravet som stilles oftest (fem av ti), før kravet om å tilby miljøkalkulator (tre av ti), miljøeffektivt drivstoff (tre av ti) og en viss Euro-standard på bilene (tre av ti). Kravet om å bruke tog og båt har økt noe sammenlignet med i fjor. Danske og svenske logistikkjøpere skiller seg positivt fra de øvrige når det gjelder viljen til å betale for miljøvennlige løsninger. I Danmark og Sverige er henholdsvis 16 prosent og 13 prosent villige til å bytte til mer miljøvennlige transportløsninger, selv om prisen øker med 1 prosent. Fire av ti nordiske logistikkjøpere kan tenke seg å endre forsendelsesstrukturen eller tidspunkt for henting av varer hvis det gjør transporten mer miljøvennlig. I mange tilfeller kan miljøvennlige løsninger velges uten at prisen øker. Svenske logistikkleverandører mest attraktive Nordiske logistikkjøpere mener at svenske logistikkleverandører er de mest attraktive. Når det gjelder fremtidsrettede logistikk løsninger, effektivitet eller miljøhensyn og logistikkompetanse, kommer svenske logistikkleverandører på førsteplass. Norske logistikkleverandører kommer på andreplass når det gjelder fremtids retting og miljøhensyn, mens danske logistikkleverandører kommer på andreplass når det gjelder effektivitet og logistikkompetanse.

3 Forord Næringslivet i Norden vokser raskere enn i resten av Europa og stiller høye krav til effektive logistikkløsninger. Velfungerende logistikk er en forutsetning for at bedrifter i Norden med sammenlignbart høyt kostnadsnivå og lange avstander til de viktigste eksportmarkedene skal kunne konkurrere med bedrifter i resten av verden. I PostNord Logistics har vi som mål å bli en ledende nordisk leverandør av logistikk gjennom å være en partner for våre kunder. Vi streber etter å utvikle nære kunderelasjoner og å tilby logistikkløsninger som er tilpasset kundens spesifikke behov slik de ser ut i dag. Vi ønsker å bidra med vår kompetanse i en gjensidig utviklingsprosess til nytte for begge parter. Årets logistik kbarometer fokuserer derfor på samspillet mellom logistikkjøpere og logistikkleverandører. Flere nordiske logistikkjøpere ser allerede på sin logistikkleverandør som en partner. Spesielt i Finland er det vanlig med et nært og fruktbart samarbeid med én logistikkontakt. Dette gir det finske næringslivet et forsprang i forhold til resten av Norden. Et partnerskap er basert på tillit. Det innebærer blant annet at partene utveksler nødvendig informasjon, at det settes av tid og ressurser, og at man i fellesskap arbeider med å forbedre løsninger og utvikle nye. Vi i PostNord Logistics ønsker å bidra til å bygge opp gode og nære partnerskap. Nordisk logistikkbarometer 213 illustrerer utviklingen det siste året gjennom fire ulike indekser forholdet mellom logistikkjøper og logistikkleverandør, hvor stort fokus logistikkjøpere har på hele leveringskjeden, i hvilken utstrekning logistikkompetansen er høy nok og hvor viktig miljøspørsmål er for logistikkjøpere. Når det gjelder miljøhensyn, ser vi en tydelig tendens. De siste fire årene er det blitt stilt stadig strengere miljøkrav til oss som leverer logistikktjenester. Samtidig har betalingsviljen for miljøvennlige løsninger også økt. Dette er informasjon som er viktig for oss. PostNord Logistics har en klar ambisjon om å ligge i forkant når det gjelder å tilby kundene lønnsomme og miljøvennlige løsninger. God lesning! > Ole A. Hagen Kommunikasjons- og markedsdirektør PostNord Logistics Nordisk logistikkbarometer 213 1

4 Om undersøkelsen Nordisk logistikkbarometer 213 er utarbeidet av PostNord Logistics og bygger på en undersøkelse gjennomført av Respons Analyse på oppdrag fra PostNord Logistics. Undersøkelsen ble besvart i perioden mai juni 213 av logistikk- eller innkjøpsansvarlige eller ledere i forskjellige bedrifter. Alle respondentene har en omsetning på over 5 millioner K, hos seks av ti er omsetningen over 2 millioner K, mens sju av ti har transportkostnader på over 1 K. Respondentene tilhører hovedsakelig detaljhandelen (inkludert agenturer og grossistvirksomhet), dagligvarehandelen samt annen industri eller bransje. Rapporten er basert på svar fra 817 logistikkjøpere i Norden. Nordisk logistikkbarometer 213 kan lastes ned og leses på: Innhold 3 Forholdet mellom logistikkjøper og logistikkleverandør 7 Effektivitet i leveringskjeden 1 Logistikkompetanse 14 Miljøvennlig logistikk 17 Forventninger for fremtiden 21 Om PostNord Logistics 2 Nordisk logistikkbarometer 213

5 Forholdet mellom logistikkjøper og logistikkleverandør

6 Relasjonsindeksen er basert på forholdet mellom logistikkjøperen og logistikkleverandøren. Den viser partenes evne til samarbeid og informasjonsutveksling, og om kontakten er blitt utviklet fra å være et rendyrket leverandørforhold til å bli et partnerskap. Siden fjorårets logistikkbarometer ble sammenstilt, har nordiske logistikkjøpere klatret noe på relasjonsindeksen fra 59 til 61 poeng. Finland trekker opp gjennomsnittet med sine 71 poeng, som er en økning på 15 poeng siden i fjor, mens Norge, Sverige og Danmark ligger på 58 poeng. Resultatet viser at det fremdeles er et stort potensial for nærere samarbeid, siden forholdet i dag fortsatt ligger på et relativt tradisjonelt forretningsmessig nivå. Finland utmerker seg med et godt og nært forhold mellom kjøper og leverandør av logistikk Relasjonsindeks 8 Valg av leverandør Et godt samarbeid krever tid og ressurser, og det kan derfor være effektivt med én hovedleverandør. I Norden bruker 35 prosent av bedriftene mer enn fem ulike logistikkleverandører, mens 38 prosent bruker tre eller færre leverandører. Valg av én hovedleverandør kan være avgjørende for muligheten til å utvikle nære relasjoner. 56 prosent av nordiske logistikkjøpere har valgt én hovedleverandør av logistikk. Finland og Norge trekker opp gjennomsnittet med henholdsvis 69 prosent og 59 prosent. I denne kategorien har det vært en reduksjon med 18 prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Det er ulike kriterier som bestemmer valget av logistikkleverandør. Hele 93 prosent mener at leveringskvalitet er det viktigste kriteriet. Pris og kompetanse nevnes som de nest viktigste kriteriene, med henholdsvis 91 prosent og 86 prosent. Mindre avgjørende for logistikkjøpernes beslutning er om leverandøren er landsdekkende, miljøbevisst, kan tilby en bred produktportefølje eller har gode IT-løsninger. Logistikkjøpere som har valgt én hovedleverandør av logistikk SV DK SV DK FAKTA: Hvor flinke er nordiske logistikkjøpere når det gjelder samarbeid, relasjonsbygging og informasjonsutveksling med logistikkleverandøren? Oppnådd indeks: 61 av 1 4 Nordisk logistikkbarometer 213

7 Viktige kriterier ved valg av leverandør Leveringskvalitet Pris Kompetanse Landsdekkende IT- løsning Produktportefølje Norden Norge Sverige Danmark Finland Miljø Leverandør eller partner I noen tilfeller er det nok å ha én leverandør som utfører logistikkoppdraget som avtalt. 51 prosent ser på sin hovedkontakt for logistikk som en leverandør. Kun 35 prosent av nordiske logistikkjøpere ser på sin viktigste logistikkontakt som en partner. Men i Finland ser over halvparten av respondentene på sin logistikkontakt som en partner, og Finland skiller seg dermed klart ut fra de andre landene. Finnene er også de som tydeligst gir uttrykk for verdien av partnerskap. Hele 75 prosent mener at det er nødvendig å bygge opp et partnerskap med logistikkleverandøren for å bli mer konkurransedyktige. Det er derfor et sprang på 4 prosentandeler mellom andelen som i dag ser på sin viktigste logistikkleverandør som en partner, og andelen som mener at utviklingen av et partnerskap er viktig. Potensialet for å videreutvikle et eksisterende samarbeid til et partnerskap er derfor stort. 75 prosent mener at det er viktig å utvikle et partnerskap for å bli mer konkurransedyktige Andel som ser på sin viktigste logistikkleverandør som leverandør eller partner Leverandør SV DK Partner Partnerskapets betydning for fremtidig konkurransedyktighet Nordisk logistikkbarometer 213 5

8 Samarbeid og kontakt Av nordiske logistikkjøpere har 47 prosent oppfølgingsmøter én gang i kvartalet eller oftere, mens 25 prosent har oppfølgingsmøter én gang i måneden eller oftere. På disse møtene tar man tak i daglige utfordringer, diskuterer forventninger og videreutvikler løsninger. Slike møter bidrar også til nære relasjoner. 74 prosent av nordiske logistikkjøpere mener at hyppig kontakt med logistikkleverandøren er viktig for at deres virksomhet skal bli mer konkurransedyktig fremover. Riktig kompetanse er avgjørende for å kunne utvikle effektive logistikkløsninger. 49 prosent av nordiske logistikkjøpere mener at logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse til å opptre som en god rådgiver innen logistikk- og transportrelaterte områder. Enda flere (65 prosent) bruker enten i høy grad eller delvis logistikkleverandøren som en ressurs for å finne områder som kan effektiviseres i virksomhetens logistikk. Her har det skjedd en økning på 6 prosentandeler siden fjorårets logistikkbarometer. Spesielt i Finland svarer mange (89 prosent) at de bruker logistikkontakten for å øke effektiviteten. Flere bruker sin logistikkontakt for å effektivisere driften Rollen hyppig kontakt med leverandøren spiller for fremtidig konkurransedyktighet Andel som bruker logistikkleverandøren som en ressurs for å finne områder som kan effektiviseres SV DK Logistikkleverandørens kunder møtes Et samarbeid mellom en logistikkjøper og en logistikkleverandør kan være lønnsomt for begge parter. Hvis logistikkleverandørens kunder i tillegg også møtes, kan det gi enda større utbytte. 58 prosent av logistikkjøperne oppgir at logistikkleverandøren har satt dem i kontakt med egne kunder i forbindelse med kompetanseutveksling, mens hele 63 prosent har kunnet forbedre eksisterende løsninger og identifisere nye tjenester eller løsninger gjennom kontakt med andre logistikkjøpere/kunder. Dette kan skje gjennom nettverk som logistikkleverandøren oppretter, eller gjennom konferanser eller egne møter. Dette gjør at kundene kan utveksle erfaringer, og at både logistikkleverandør og logistikkjøper kan finne nye løsninger som gagner flere parter. Andel tilfeller der logistikkleverandøren setter logistikkjøpere i kontakt med egne kunder Norge Sverige Danmark Finland Kompetanseutveksling Forbedring av eksisterende løsninger Identifisering av nye tjenester/løsninger SV DK 6 Nordisk logistikkbarometer 213

9 Effektivitet i leveringskjeden

10 Logistikkjøperens produkter skal fraktes fra produsent til sluttkunde på en mest mulig optimal måte, både med hensyn til ulike tidskrav og volumer. Det er derfor viktig å se på hele leveringskjeden, og ikke bare å optimalisere egen virksomhet. Indeksen for effektivitet i leveringskjeden er basert på graden av informasjonsutveksling mellom aktørene i leveringskjeden, hvilken rolle og påvirkning den logistikkansvarlige har i bedriften, og i hvilken grad kompetansen hos de ulike partene utnyttes for å gjøre leveringskjeden mer effektiv. Indeksen for effektivitet i leveringskjeden ligger i gjennomsnitt på 62 av 1 poeng. Det er en svak nedgang sammenlignet med fjorårets logistikkbarometer, da indeksen lå på 64 poeng. Finland har høyest indeks med 76 poeng, og indeksen har dermed økt med 18 poeng, mens tallene for Norge og Sverige har sunket med henholdsvis 1 og 9 poeng. Nivået av effektivitet i leveringskjeden er uendret i Danmark. Samarbeid i leveringskjeden 81 prosent av bedriftene mener at et tettere samarbeid i leveringskjeden kan gjøre dem mer konkurransedyktige i fremtiden, og av disse respondentene mener 46 prosent at samarbeid er viktig, mens 35 prosent mener at det er svært viktig. De som bruker logistikkleverandøren som en ressurs for å finne områder som kan effektiviseres i bedriften, gjør det bedre på indeksen for effektivitet i leveringskjeden enn de som ikke gjør det. De som ikke bruker logistikkleverandøren som en ressurs, oppnår 54 poeng og ligger 8 poeng under gjennomsnittet for indeksen for effektivitet i leveringskjeden, mens de som spør logistikkleverandøren om råd, oppnår hele 75 poeng. Forskjellen mellom de som bruker logistikkleverandøren som rådgiver, og de som ikke gjør det, er på hele 21 indekspoeng. Indeks for effektivitet i leveringskjeden Viktigheten av tettere samarbeid i hele leveringskjeden Svært viktig, 35 Viktig, 47 Lite viktig, 14 Ikke viktig, 4 2 SV DK FAKTA: Hvor flinke er nordiske logistikkjøpere til å utvikle effektive logistikkløsninger og sikre effektivitet i leveringskjeden? Oppnådd indeks: 62 av 1 Andel som bruker logistikkleverandøren som ressurs, koblet til indeksen for effektivitet i leveringskjeden Ja Delvis Nei 8 Nordisk logistikkbarometer 213

11 Informasjonsutveksling Hele 85 prosent mener at informasjonsutveksling er viktig (46 prosent) eller svært viktig (39 prosent) for at bedriften skal bli mer konkurransedyktig i fremtiden. Åpenhet gjør det mulig for hvert ledd å styre logistikken. 43 prosent av logistikkjøperne i undersøkelsen har tilgang til etterspørselsdata fra sluttkundene. I de tilfellene logistikkjøperne mottar etterspørselsdata fra sluttkundene, mottar i 52 prosent av tilfellene også andre ledd i leveringskjeden samme informasjon. I dag får 35 prosent av logistikkleverandørene etterspørselsdata som de bruker for å samordne forventet godsvolum. 67 prosent av nordiske bedrifter har nøyaktig oversikt over sine logistikkostnader. Det er en økning på 13 prosentandeler sammenlignet med i fjor. I Finland svarer 85 prosent at de har oversikt over logistikkostnadene, mens bare 56 prosent av respondentene i Danmark oppgir at de har dette. Dette er oppsiktsvekkende lave tall, ikke minst fordi prisen er den nest viktigste faktoren for bedriftene når de skal velge logistikkleverandør. 32 prosent har ikke oversikt over sine logistikkostnader Andel logistikkjøpere som mottar etterspørselsdata fra sluttkunde Måling av leveringskvalitet Måler ikke, 32 Henter ut fra egne styringssystemer, 38 Mottar måltall fra logistikkleverandør, 18 Vet ikke/ikke relevant, 12 SV DK Måling gir kontroll Bedrifter som måler ulike service- og kostnadsmål, kan følge utviklingen i bedriftens logistikk. Leveringskvalitet er det viktigste kriteriet når nordiske logistikkjøpere skal velge leverandør. 32 prosent måler ikke denne faktoren, enten fordi de ikke klarer å bryte ned måltallene (17 prosent), eller fordi det ganske enkelt ikke gjøres (15 prosent). Totalt måler 56 prosent av logistikkjøperne leveringskvaliteten. Siden fjorårets logistikkbarometer har det skjedd en økning på 14 prosentandeler når det gjelder de som henter opplysningene fra egne systemer, mens forholdet mellom de som måler leveringskvaliteten, og de som ikke måler den, er uendret. Andel med nøyaktig oversikt over logistikkostnadene SV DK Nordisk logistikkbarometer 213 9

12 Logistikkompetanse

13 Logistikkompetanse er en avgjørende faktor for å kunne håndtere en leveringskjede på en effektiv måte. Kunnskap om hvordan logistikken fungerer både internt og eksternt, er avgjørende for valg av forsendelsesstruktur og logistikkløsning. Kompetanseindeksen er basert på hvor store muligheter bedriftene har til å løse komplekse logistikkrav basert på kompetansenivå, hvor stor rolle logistikk spiller i virksomheten, hvordan kompetanse opparbeides internt, hvordan ekstern kompetanse brukes i leveringskjeden, og hvilke målinger som gjøres når det gjelder logistikk. På nordisk nivå ligger kompetanseindeksen på 61 av 1 poeng, og det er altså fortsatt et stort potensial for å øke den interne kompetansen. Kompetanseindeks 8 Intern kompetanse er viktig I snitt mener 54 prosent av nordiske logistikkjøpere at kompetanseutvikling i form av utdanning har stor betydning for at bedriften skal bli mer konkurransedyktig i fremtiden, og på dette området har det ikke skjedd noen endring siden fjorårets barometer. Finske bedrifter ligger på 32 prosent og trekker ned gjennomsnittet. Selv om over halvparten av de nordiske bedriftene mener at formell kompetanse i logistikk er viktig, gjenspeiles det ikke i dagens situasjon. Kompetansenivået er relativt lavt hos nordiske logistikkjøpere. 35 prosent av de logistikkansvarlige har bachelor- eller mastergrad. Når det gjelder transport- og lageransvarlige, har henholdsvis 23 prosent og 15 prosent bachelor- eller mastergrad. For alle de tre yrkesgruppene logistikk-, transport- og lageransvarlige har 23 prosent kun utdanning fra videregående skole. Det er ingen store forskjeller mellom landene, men finske bedrifter trekker opp gjennomsnittet noe SV DK Andel som mener at høyere formell intern kompetanse i logistikk er viktig for at bedriften skal være konkurransedyktig i fremtiden 8 6 FAKTA: 4 I hvor høy grad har nordiske bedrifter tilstrekkelig god logistikkompetanse for å kunne ta hånd om relasjonene og leveringskjeden på en effektiv måte? 2 SV DK Indeksmål: 61 av 1 Nordisk utdanningsnivå Transportansvarlig Logistikkansvarlig Lageransvarlig Mastergrad Bachelorgrad Videregående/yrkesutdanning Praksis/erfaring Nordisk logistikkbarometer

14 Kompetanse lønner seg I bedrifter der den logistikkansvarlige har mastergrad, mener man det er viktigere å kontrollere og gjennomføre målinger enn gjennomsnittet av nordiske logistikkjøpere. 84 prosent av de nordiske logistikkjøperne der den logistikkansvarlige har en mastergrad, har oversikt over hvor store logistikkostnader bedriften har, sammenlignet med gjennomsnittet på 67 prosent. Tilsvarende forhold gjelder for måling av leveringskvalitet, der 73 prosent av de som har mastergrad, følger opp leveringskvaliteten, sammenlignet med gjennomsnittet på 56 prosent. Konklusjonen blir at høyere kompetanse gir større kunnskap om og forståelse av leveringskjeden, noe som gjør det lettere å se hvilke behov for forbedringstiltak bedriften har. Resultatet er tilsvarende når det gjelder effektivitet i leveringskjeden. En kobling av kompetansenivå med oppnådd effektivitet i leveringskjeden varierer med opptil 11 indekspoeng hvis man sammenligner hvilke resultater de som ikke har logistikkompetanse oppnår, med de som har bachelor- eller mastergrad. Bedrifter som har ansatte med høyere utdanning, gjør det altså bedre enn de som har ansatte med lavere eller ingen utdanning. Resultatene samsvarer med de som ble rapportert i logistikkbarometeret for 212. Høyere logistikkompetanse fører til at bedriftene presterer bedre Måling av kostnader og kvalitet hos bedrifter som har logistikkansvarlig med mastergrad, og hos samtlige bedrifter Totale Leveringskvalitet logistikkostnader Nordiske logistikkjøpere Nordiske logistikkjøpere med mastergrad Kobling mellom kompetansenivå og effektivitet 4 2 Transportansvarlig Logistikkansvarlig Lageransvarlig Leveringseffektivitet Master/bachelor Videregående Praksis/erfaring 12 Nordisk logistikkbarometer 213

15 Kompetanse hos logistikkleverandøren er viktig Når nordiske bedrifter skal velge logistikkleverandør, mener 86 prosent at leverandørens kompetanse er viktig. Her trekker norske bedrifter, med en prosentandel på 92 prosent, opp gjennomsnittet. Prosentandelen respondenter som faktisk synes at logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse for å opptre som en god rådgiver, ligger på 49 prosent. Andel som mener at den viktigste logistikkleverandøren har tilstrekkelig kompetanse til å kunne bidra internt Kompetanse gjør det lettere å påvirke Hos 6 prosent av nordiske bedrifter ligger ansvaret for logistikk i en egen avdeling. Hvis bedriften internt legger stor vekt på logistikk, kan det føre til at det satses mer på effektivisering og utvikling. Hos 58 prosent av nordiske bedrifter har den logistikkansvarlige stor påvirkning på virksomhetens øverste ledelse. 81 prosent av finske logistikkjøpere oppgir å ha stor påvirkning på bedriftens beslutningstakere, sammenlignet med kun 41 prosent i Sverige. I 49 prosent av nordiske virksomheter er logistikk en del av den overordnede forretningsstrategien. Det er en betydelig reduksjon fra fjorårets barometer, da 68 prosent hadde innlemmet logistikk som en del av den overordnede forretningsstrategien Organisering av logistikk hos nordiske bedrifter Logistikk er en del av virksomhetens overordnede forretningsstrategi, 49 Logistikkansvarlig har stor påvirkningskraft på bedriftens øverste ledelse, 58 Logistikkansvaret er organisert i en egen logistikkavdeling, 6 49 Nordisk logistikkbarometer

16 Miljøvennlig logistikk

17 Bedriftenes valg av logistikkløsning har stor betydning for miljøet. Krav til raskere og hyppigere leveringer med mindre tidsvindu kan føre til dårligere utnyttelse av transportmidler og gi negative miljøkonsekvenser. Det samme gjelder valg av raskere løsninger, for eksempel bil fremfor tog og båt. Men mange ganger kan miljøvennlige løsninger også gi lavere kostnader og bedre logistikk. Bruk av tog istedenfor bil, mindre hyppig forsendelsesfrekvens og høyere utnyttelsesgrad bidrar til å senke kostnadene og minske belastningen på miljøet. Miljøindeksen er basert på i hvilken grad bedriften stiller miljørelaterte krav til logistikkleverandøren samt betalingsvilje og vilje til å tilpasse forsendelsesstruktur og andre hentetidspunkt for å få mer miljøvennlige løsninger. Indeksen for miljøvennlig logistikk har økt fra 35 poeng i fjor til 45 poeng i år. Miljøfokuset har derfor økt med 1 indekspoeng. Bedriftene uttrykker økt vilje til å betale for miljøvennlige løsninger, de er mer villige til å bruke tog og båt og viser noe større vilje til å tilpasse transporten i miljøvennlig retning. Betydningen av miljøaspektene Hvilke krav som stilles til logistikkleverandøren når det gjelder miljø, avhenger ofte av andre forhold. Hvis leveringskvaliteten er høy, kan miljøvennlige tiltak være aktuelt. Det betyr for eksempel at en bedrift kan være villig til å gjøre en tilpasning for å bruke tog eller båt for å få varene frem i tide. 64 prosent av nordiske bedrifter mener at miljøaspektet er viktig når de velger leverandør. 74 prosent av svenske bedrifter synes miljøfokus er viktig, mens finske bedrifter synes det har mindre betydning (55 prosent). Betydning av miljøaspektet ved valg av leverandør FAKTA: Hvor mye satser nordiske bedrifter på miljøvennlig logistikk? Indeksmål: 45 av Miljøindeks SV DK Nordisk logistikkbarometer

18 Miljøkrav, relativt uendret Nordiske bedrifter stiller ulike krav til logistikkleverandøren når det gjelder miljø. ISO-sertifisering er det kravet som oftest stilles (45 prosent). Euro-klassifisering av biler er et krav som stilles sjeldnere (27 prosent), det samme gjelder miljøvennlig drivstoff (29 prosent). Kravet om å tilby miljøkalkulator ligger på 3 prosent. Andelen bedrifter som faktisk følger opp miljøutslipp som et viktig nøkkeltall og gjennomfører miljømålinger, er 33 prosent. Nå stilles det betydelig oftere krav til at togtransport skal brukes når det er mulig. I fjorårets logistikkbarometer lå andelen på 15 prosent, men i år har tallet steget til 24 prosent. I Norge har togtransporten støtt på store utfordringer den siste tiden, og av naturlige årsaker har kravet derfor minsket fra 32 prosent til 2 prosent på grunn av lav pålitelighet. Ønsket om å bruke båttransport når det er mulig, har økt fra 19 prosent til 25 prosent det siste året. 36 prosent av finske bedrifter krever båttransport, mens i Norge ligger dette kravet på 17 prosent. Miljøkrav som stilles til logistikkleverandørene Norge Sverige Danmark Finland ISO-sertifisering Euro-klassifisering Miljøvennlig drivstoff Miljødokumentasjon Tog Båt Betalingsvilje for miljøvennlige løsninger ved en prisøkning på 1 prosent SV DK Miljøhensyn ved endring av transporten Det trenger ikke å koste mer å gjøre transporten mer miljøvennlig. Oftest handler det om å øke fyllingsgraden, redusere leveringsfrekvensen og godta andre hente- og leveringstidspunkter. 43 prosent av nordiske bedrifter er villige til å endre tidspunkt for henting av varer eller endre forsendelsesstrukturen hvis det gjør transporten mer miljøvennlig. I Sverige og Danmark er mer enn halvparten av bedriftene villige til å endre sine transporter for å bli mer miljøvennlige. Vilje til å endre tidspunkt for henting av varer / endre forsendelsesstruktur for å gjøre transporten mer miljøvennlig Økt betalingsvilje for miljøvennlige løsninger 1 prosent av bedriftene er villige til å bytte til mer miljøvennlige transportløsninger, for eksempel mer miljøvennlig drivstoff, selv om det innebærer at prisen stiger med 1 prosent. I Sverige og Danmark er betalingsviljen for miljøvennlige løsninger relativt høy, henholdsvis 13 prosent og 16 prosent er villige til å betale mer. I Danmark er økningen på 12 prosentandeler. I Danmark og Sverige er viljen til å betale for miljøvennlige løsninger på henholdsvis 16 og 13 prosent SV DK 16 Nordisk logistikkbarometer 213

19 Forventninger for fremtiden

20 Hvis man ønsker å være en konkurransedyktig aktør på markedet, må man kontinuerlig effektivisere logistikken og leveringskjeden for å kunne levere riktig produkt til sluttkunden til riktig tid. For bedriftene er det helt avgjørende å ha kompetente logistikkleverandører som leverer når de skal. Det er også viktig å bestemme seg for hvilket marked man vil satse på. Norden som satsingsområde Flere internasjonale aktører ser på Norden som et viktig satsingsområde. Av de nordiske bedriftene forventer 48 prosent at Norden kommer til å bli et viktigere marked for virksomheten i fremtiden. 48 prosent forventer at Norden vil bli et viktigere marked i fremtiden De beste logistikkleverandørene i Norden Mange bedrifter i Norden har erfaring med logistikkleverandører i ulike land. Svenske logistikkleverandører rangeres som de mest attraktive i Norden, både når det gjelder fremtidsrettede logistikkløsninger, effektivitet, miljøhensyn og logistikkompetanse. På området fremtidsrettede logistikkløsninger og miljøhensyn ligger norske logistikkleverandører på andreplass, mens danske logistikkleverandører inntar andreplassen når det gjelder effektivitet og logistikkompetanse. Landene som har de fremste logistikkaktørene på ulike områder Effektivitet Fremtidsrettede logistikkløsninger Miljøhensyn Logistikkompetanse Norge Sverige Danmark Finland Andelen bedrifter som mener at Norden kommer til å bli et viktigere marked for bedriftens virksomhet i fremtiden 56 Vurdering av ulike transportmidler Tog anses for å være det mest miljøvennlige transportmiddelet (56 prosent). Det er kun danske bedrifter som mener at båt er det mest miljøvennlige transportmiddelet. Bil anses både som det mest effektive (53 prosent), det mest pålitelige (57 prosent) og det mest økonomiske (36 prosent) transportmiddelet. Det er verdt å notere seg at det er en god spredning i vurderingen av hva som er det mest økonomiske/billigste transportmiddelet. Både båt og tog kan konkurrere med bil, avhengig av typen gods og strekning, og så lenge det ikke oppstår tekniske problemer under transporten. Fly er bare billigst for spesielle typer gods Transportmiddel som regnes som mest miljøvennlig, effektivt, økonomisk og pålitelig Miljøvennlig Effektivt Billig/ økonomisk Pålitelig Båt Bil Tog Fly Nordisk logistikkbarometer 213

Nordisk Logistikkbarometer 2014

Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 Nordisk Logistikkbarometer 2014 1 Forord Markedet for logistikkløsninger er i rask endring, og våre kunder vareeierne venter at utviklingen fortsetter i høyt tempo de neste

Detaljer

E-handelen i Norden 2014

E-handelen i Norden 2014 E-handelen i Norden 2014 Innhold Om rapporten 2 Forord: Håkan Ericsson 3 PostNords eksperter: Nå møtes kanalene 4 5 Norden 6 17 Case: Slik lykkes Panduro med nordisk nettbutikk 6 7 Nesten hver tredje innbygger

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø

Fjellsport klatrer mot nye høyder. 7 tips til god logistikk SLIK BLIR FYSISK BUTIKK LØNNSOM MED NETTBUTIKK. Serienettgründer Eric Sandtrø Å nå butikker nord for polarsirkelen med levering over natten er det ingen andre i vår bransje som gjør Anders Molander, adm.dir. Mekonomen Grossist TRENDER Viktig å tilby flere kanaler BERGANS Forbereder

Detaljer

Administrasjon og håndtering av varer

Administrasjon og håndtering av varer Kapittel 8 Administrasjon og håndtering av varer Kompetansemål: Eleven skal kunne bruke de vanligste prinsippene for varebestilling og vareflyt Eleven skal kunne kontrollere og rydde på plass varer og

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2014 Innhold Innledning...3 Metode, utvalg og gjennomføring...3 Feilmarginer...3 Signifikanstesting...4 Om rapporten...5 Hovedfunn...6 Registrarene...8 Bakgrunnsvariabler...8

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Bedre utnyttelse av lastebiler

Bedre utnyttelse av lastebiler Bedre utnyttelse av lastebiler Integrering i forsyningskjeder gir økt transporteffektivitet V D r a p p o r t Vegdirektoratet 2 Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø- og teknologiavdelingen Transportplanlegging

Detaljer

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning

Logistikknæringens samfunnsmessige betydning Rapport Logistikknæringens samfunnsmessige betydning MENON-PUBLIKASJON NR. 3/2012 Februar 2012 av Heidi Ulstein, Lisbeth M. Iversen og Leo A. Grünfeld Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Logistikk-

Detaljer

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014

Den gode kundereisen. Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen. E-handelsrapporten 2014 Den gode kundereisen Hvordan skape den beste kjøpsopplevelsen for dine kunder? LEDER ÅRETS UNDERSØKELSE I TALL: 4595 forbrukere i,, og deltok i webundersøkelse 454 bedrifter med salg av varer på nett,

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Kundeservice på internett

Kundeservice på internett Siri Sollund Hegsbro Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI Kundeservice på internett Hvordan kan Amentio AS øke sitt kundefokus for å skape fornøyde og lojale kunder og samtidig tiltrekke seg nye kunder?

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Rapport Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Utarbeidet av Fokus Bank og Ernst & Young Introduksjon Finanskrisen og den påfølgende nedgangskonjunkturen som utspant seg fra høsten 2008 og videre inn i 2009

Detaljer

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008

Jeg sier som Obama. Nr 2 Oktober 2008 Nr 2 Oktober 2008 Jeg sier som Obama Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt

Detaljer

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi

Sikre Sider. Kvalitet Nokas' høyeste verdi Sikre Sider Kundeavis for Nokas Desember 2014 Kvalitet Nokas' høyeste verdi Kvalitet er ikke lenger bare et begrep man snakker om i generelle vendinger og som nevnes i vage målsetninger. Kvalitet er i

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret

Oslo, august 2013 Ole A. Hagen, Kommunikasjons- og Markedsdirektør, Tollpost Globe. Om e-barometeret E-barometer Q2 2013 Status netthandel i Norge Q2 2013 E-handelen er i en rivende utvikling, i form av omsetningsvekst, populære varegrupper og ikke minst netthandelskanaler. Enkelhet er viktigste årsak

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Paid, Owned, Earned. Media Undersøkelsen 2014. En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO

Paid, Owned, Earned. Media Undersøkelsen 2014. En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO Paid, Owned, Earned Media Undersøkelsen 2014 En studie gjennomført av Mindshare i samarbeid med ANFO 02 1 PAID, OWNED, EARNED MEDIA INNHOLDSOVERSIKT 1. Budsjettutvikling Paid, Owned, Earned Media 2. Budsjettutvikling

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Høring om norske domenenavn for privatpersoner

Høring om norske domenenavn for privatpersoner Høring om norske domenenavn for privatpersoner I dag er det bare bedrifter og andre organisasjoner som kan registrere domener direkte under.no. For privatpersoner er det opprettet et eget kategoridomene

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL...

BAKGRUNN OG FORMÅL... 3. april 2014 Kommunikatøren 2014 Hammer & Hanborg 2 Innholdsfortegnelse 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN OG FORMÅL... 6 3 MÅLGRUPPE... 7 4 STRUKTUR OG GJENNOMFØRING... 7 5 SVARFREKVENS... 7 6 PRESENTASJON

Detaljer

Kommunikatøren 2011. Mars 2011

Kommunikatøren 2011. Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Mars 2011 Kommunikatøren 2011 Hammer & Hanborg 2 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 3 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 5 4 MÅLGRUPPE... 5 5 OPPLEGG & GJENNOMFØRING... 5 6 SVARFREKVENS...

Detaljer