Budsjettbok FeFo Direktørens saksframlegg for styret til behandling av budsjett for 2015.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjettbok FeFo 2015. Direktørens saksframlegg for styret til behandling av budsjett for 2015."

Transkript

1 Budsjettbok FeFo 2015 Direktørens saksframlegg for styret til behandling av budsjett for

2 Budsjettoppstilling FeFos budsjettbok for 2015 er fremlagt både som et årsbudsjett og som et samlet aktivitetsbudsjett. Begge fremstillingene viser en sammenligning med budsjett for 2014, mens aktivitetsbudsjettet i tillegg viser en sammenligning med prognose for 2014: Vedlegg 1 Årsbudsjett, er en hoveoppstilling som samler alle inntekter og kostnader i hovedposter uten å skille ut eiendomssalg og driftsuavhengige poster på lik linje med finansregnskapet. Vedlegg 2 - Aktivitetsbudsjettet, fremstiller et driftsresultat pr. aktivitet innen de ulike virksomhetsområdene og et samlet budsjettert driftresultat. Eiendomssalg og driftsuavhengige poster er her skilt ut fra den ordinære drift, og inngår i budsjettert totalresultat. Hver aktivitet er budsjettert med direkte inntekter og kostnader. Personal- og styrekostnader samt øvrige felleskostnader (indirekte kostnader) er budsjettert samlet på aktivitet 99 (ufordelte felleskostnader). Dette gjøres for å få et ryddig analyseverktøy og god informasjon til styret, administrasjonen og andre. 2

3 FEFO ÅRSBUDSJETT 2015 SAMMENDRAG: Driftsinntekter Driftskostnader Drifteresultat før salg eiendom /prosjekter Salg eiendom/prosjekter Totalresultat 46,5 mill (43,9 mill) 2,6 mill 0,6 mill 3,2 mill Del 1 Generelle kommentarer Aktivitetsbudsjettet for 2015 viser et budsjettert driftsresultat på 2,6 mill. Samlede driftsinntekter ekskl. eiendomssalg utgjør 46,5 mill og dette ligger på samme nivå som budsjett Harmoniseringa av priser på jakt og fiske mot andre tilbud i markedet, samt innføring av saksbehandlingsgebyr på alle saker, som begge ble foretatt i 2013 bidro til økte inntekter i Det legges til grunn at dette holder seg på samme nivå i 2015 som i Driftskostnader ekskl. driftsuavhengige samarbeidsprosjekter ligger på 43,9 mill. Dette er en mindre reduksjon på 0,5 mill fra budsjett Reduksjonen kommer i driftskostnadene knyttet til de ulike aktivitetene, mens ufordelte felleskostnader øker moderat iht. prisstigning. Noe større økning på avskrivninger hvor økningen gjelder aktivering av det nye saksbehandlingssystemet Acos Websak. Under interne prosjekter på ufordelte felleskostnader, er det budsjettert med kostnader til utarbeidelse av ny strategiplan og nytt intranett. Det er også oppført en vedlikeholdspost knyttet til hytter og bygg. Etter drift er eiendomssalget budsjettert lavere enn budsjett 2014, mens samarbeidsprosjektene er holdt på samme nivå. Budsjettert totalresultat før skatt utgjør 3,2 mill. Skatt Det tas ikke hensyn til skattekostnader i budsjettsammenheng. I aktivitetsbudsjettet er det lagt fokus på driftsinntekter og driftskostnader før skatt. Skatteberegning vil bli foretatt med en fordelingsnøkkel hvor felleskostnader blir fordelt etter timeforbruk og omsetningstall. Med utgangspunkt i om lag samme aktivitetsnivå i 2015 som 2014, vil beregnet skattekostnad for 2015 ligge på ca. 2-2,5 mill. Gjeld FeFo har, foruten avsetning til fremtidige pensjonsforpliktelser, ingen annen langsiktig gjeld. Kortsiktig gjeld er knyttet til påløpne feriepenger, ordinære driftskostnader og offentlige avgifter. 3

4 Likviditet FeFo har god, solid likviditet. Likviditetsreserven har, etter at det i 2014 ble foretatt en mindre økning i aksjeposten i Finnmark Kraft AS samt noe økning i tømmerbeholdning, også i 2014 økt noe og ligger ca. 2,5 mill bedre enn ved samme periode I forbindelse med eiendomssalg nå mot slutten av dette året, bl.a. sykehustomta i Kirkenes og et areal til Alta kommune, vil denne øke ytterligere. Reserven antas å ligge på ca 45 mill ved utgangen av Prising av aktiviteter og tjenester Priser ved salg og feste av arealer settes som hovedregelen med utgangspunkt i råtomtverdi og gjennom forhandlinger. Pris på andre ressurser som grus, vind- og fallrettigheter, fastsettes på kommersielle vilkår gjennom forhandlinger med våre avtalepartnere. Styret har gjennom strategisk plan gitt føringer for prissetting av utmarksaktivitetene. Prisnivå på saksbehandlingsgebyrer samt minstepriser for feste, er fastsatt av styret. Budsjettet er utarbeidet i henhold til det som er nevnt ovenfor. Prisregulativet indeksreguleres årlig. 4

5 Del 2 Kommentarer til de ulike virksomhetsområdene FEFO BUDSJETT 2015 RESULTAT FORDELT PÅ AKTIVITET: Virksomhet/aktivitet: Budsjett 2015 Storvilt Småviltjakt Innlandsfiske Elveforpaktninger Sjølaksefiske Rotsalg ved Sum utmark Festekontrakter Eiendomsutvikling Eiendomssikring Sum eiendom Vind og fallrettigheter Grus og mineraler Tømmersalg Skogkultur Hytte-/kontorutleie Sum næring Styret Ufordelte driftskostn. inkl. avskr Budsjettert driftsresultat Salg eiendom Sum satsning- og prosjekttiltak Budsjettert totalresultat Utmark Omsetningen på storviltjakta henger sammen med antall dyr som felles og vektene på dyrene fordi oppgjør skjer iht. slaktevektene. Elgbestanden har i lengre tid vært i vekst og dette har ført til stadig økte inntekter. I 2014 har antallet fellinger gått litt ned fra Dette skyldes til dels lavere avskyting i Karasjok, som følge av en reduksjon i elgbestanden her. Det forventes en avskyting i 2015 på omtrent på samme nivå som i år, men det er imidlertid en del usikkerhet i dette. Det legges ikke opp til prisøkning og inntekten i 2015 forventes på omtrent samme nivå som i Inntektene fra småviltjakta varierer en del i takt med tilgangen på småvilt. De siste årene har man hatt svake rypebestander, og dette har gjenspeilet seg i at noe færre jegere har kjøpt jaktkort. I 2014 fikk vi en moderat økning i rype- og 5

6 skogsfuglbestandene i Finnmark og en liten økning i antall solgte kort. Dette ga en moderat økning i inntektene. Det er forventet at disse vil holde seg omtrent på samme nivå i Småviltbestander svinger imidlertid raskt i størrelse, og tilgangen på ryper vil påvirke kortsalg og omsetning også i Det er satt av noe midler i budsjett til forbedring av ny kortsalgsportal. Utviklingskostnadene er redusert fra 2014, og det forventes et bedre resultat på produktet. Når det gjelder innlandsfiske kommer hele inntekten fra fiskere bosatt utenfor fylket. Inntekter fra finske isfiskere er ikke ubetydelig og gir et vesentlig bidrag. Det er totalt flere finlendere enn nordmenn bosatt utenfor Finnmark som løser innlandsfiskekort i Finnmark. Pågangen er forholdsvis stabil, og det forventes ingen økning i omsetning på produktet. Det er heller ikke lagt opp til større utgifter på produktet, og resultatet forventes omtrent på samme nivå som i FeFo forpakter bort mer enn 50 elver med laks, sjørøye og sjøørret til lokale foreninger og lag. Ved revidering av retningslinjene er avgiften for de største forpakterne økt noe, og dette bidrar til at inntekten på produktet øker noe. Tilskuddsordningen som forpakterne kan søke på økes imidlertid også, slik at resultatet på produktet forventes å bli omtrent det samme som i Innen sjølaksefiske og vedutvisning forventes det små endringer. Antall utviste sjølakseplasser har vært i tilbakegang over lang tid, og det forventes en mindre nedgang i omsetningen. Det ble tildelt noe over 1000 vedteiger i 2014 og det er forventet at utvisningen også i 2015 vil ligge på dette nivået. Eiendom (Grunn og rettigheter) Festeinntektene vil for 2015 på vanlig måte bli justert i tråd med konsumprisindeksen. Det vil med bakgrunn i innkomne søknader og tildeling av ledige tomter i eksisterende hyttefelt bli etablert en del nye festekontrakter. Sannsynligvis vil ett nytt felt vil bli ferdig for tildeling i I tillegg videreføres et matrikkelprosjekt i samarbeid med aktuelle kommuner om opprydding av byggverk uten avtale med FeFo som grunneier. Resultatet innebærer etablering av nye festeforhold og noen mindre eiendomssalg. Antall innkomne søknader knyttet til kjøp og feste av tomtegrunn og ulike former for grunneiers tillatelser/rettigheter, holder seg relativt stabil. Det vil i 2015 bli jobbet med en opprydding av kontraktsløse utmarksbygg iht. retningslinjer fastsatt av styret. En del av disse sakene vil være ressurskrevende. Kostnadene ved saksbehandlingen skal dekkes inn ved gebyrer, som likt med øvrige avgifter/priser justeres i samsvar med konsumprisindeksen. Innenfor eiendomsutvikling er det kun ett hyttefelt hvor det i 2015 vil bli oppstart av reguleringsplan, Vestre Solvarden i Vadsø kommune. Interesse for å utvikle FeFo-grunn til ulike næringsprosjekter synes å være noe mindre enn tidligere. Det forventes at denne trenden vil holde seg i Antall jordskiftesaker, dvs. saker om grensefastsettelse m.v. har vært økende. FeFo fremmer selv saker der eiendomsforholdene er uklare og FeFo blir stevnet som part i mange saker der FeFo har felles grense til private eiendommer med uavklarte grenser. Det antas at saksmengden vil øke noe og herunder kostnadene til saksforberedelser og reiser. 6

7 FeFo deltar i Geovekstsamarbeidet på vanlig måte i FeFos bidrag vil være på kr. Næring (Energi og grus/bergverk) Inntektene fra vind- og vannkraft er rimelig forutsigbare, og det er ikke ventet store endringer i 2015 i forhold til Inngåtte avtaler knyttet til Porsa og Raggovidda er begge på plass, og i 2015 er det tatt inn et forventet innteksanslag for disse avtalene. Inntektene fra grus og bergverk er i betydelig grad konjunkturavhengige, både lokalt og internasjonalt. Inntektene har vært økende de siste årene, men i 2015 forventes kun en mindre økning knyttet til prisregulering. Opsjonsinntektene fra Kimberlitt er redusert i 2014 p.g.a reduksjon i det areal som var knyttet til denne avtale. Ny treårig avtale er inngått og i 2015 er inntektene lagt på samme nivå som I barskogen har det vært en økning av aktiviteten siste år, som følge av inngåtte avtaler om levering av tømmer til flisfyringsanlegg. Tømmersalget skaper lokal aktivitet i skogen, men gir i utgangspunktet liten avkastning ut over en kvalitetsheving på skogen. Det offentlige tilskuddet til flis er falt bort, og en evt. ytterligere reduksjon i de offentlige tilskuddene til skogkultur og skogsbilveier vil medføre dårligere resultat. Ufordelte kostnader Styret Kostnader til styret og kontrollkomité er i budsjettforslaget holdt på samme nivå som budsjett for Felleskostnader Budsjett for ufordelte personal- og felleskostnader er samlet under ett. Disse ligger i sum på ca. 33,6 mill. Herav utgjør lønn, pensjons- og reisekostnader 26,9 mill og øvrige felleskostnader til kontorhold, avskrivninger og interne poster ligger på 7,5 mill. Budsjettet inneholder også en post på 0,5 mill til nødvendig vedlikehold av ulike hytter og koier.til fradrag går budsjetterte renteinntekter med ca. 1,3 mill. På grunn av uavklarte forhold knyttet til fremtidige pensjonsløsninger, er budsjettet knyttet til disse postene videreført på samme nivå som tidligere år. Salg eiendom. Prosjektområder utenfor drift. Salg av eiendom FeFo har som overordnet strategi å feste bort tomter. Av den grunn er det få eiendomssalg. Noen få festetomter for bolig, sannsynligvis på samme nivå som 2014, vil bli solgt. Ett par større eiendomssalg vil sannsynligvis bli gjennomført i Samlet er det budsjettert med 3,0 millioner i eiendomssalg for

8 Tilskudd til lag og foreninger. Grønne midler. Tilskudd til lag og foreninger tildeles gjennom ordningen grønne midler. Denne ordningen har vært vellykket siden starten og har resultert i mange positive tiltak lokalt. I 2013 og 2014 har FeFo også deltatt i et større prosjekt knyttet til merking av turstier i fylket. Her har Fefo årlig sammen med Finnmark fylkeskommune bidratt med hver, noe som har utløst ytterligere fra Gjensidigestiftelsen, slik at prosjektet årlig har fått tildelt 1 mill. Dette er videreført i budsjett for 2015 og det legges opp til å beholde aktiviteten på samme nivå som foregående år. Det er også lagt opp til å markere Friluftslivet År 2015 gjennom en konferanse i samarbeid med blant andre Finnmark fylkeskommune og gjennom annen aktivitet og det er satt av til dette. Samarbeidsprosjekt med kommuner, lag og foreninger o.a. Samarbeidstiltak er i 2015 videreført med samme budsjettpost til ulike spleiselag med kommuner, lag og foreninger. FeFo har i flere år bidratt i et samarbeid med skog- og veimyndighet til utsiktsrydding langs vei i fylket. Dette samarbeidet har fått mye positiv omtale og videreføres på samme nivå som tidligere. Det samme gjelder avtaler knyttet til barneidretten sammen med Team Finnmark og FeFocup-arrangementet. Til sammen er det oppført 1 mill til disse prosjektene. 8

9 Del 3 Sammendrag Budsjettprognose Prognose : ÅRSBUD 2015 ÅRSBUD 2016 ÅRSBUD 2017 UTMARK Sum salgsinntekter Sum driftskostnader Resultat før lønn og felleskostn EIENDOM Sum salgsinntekter Sum driftskostnader Resultat før lønn og felleskostn NÆRING Sum salgsinntekter Sum driftskostnader Resultat før lønn og felleskostn SAMLET Sum salgsinntekter Sum driftskostnader Resultat før lønn og felleskostn Styret Ufordelte felleskostnader Driftsresultat I budsjettprognose er det ikke lagt inn noen større økning i aktivitene, kun en moderat prisstigning. Direkteførte driftskostnader er her holdt på samme nivå som for 2015 budsjett. Også de ufordelte kostnadene er videreført på samme nivå som i 2015, uten noen økning utenom prisstigning. Det er lagt inn en reduksjon i lønnskostnader. Det er ikke foretatt noen endringer i den kollektive tjenestepensjonsordningen og kostnader knyttet til denne. Endringer her kan gi innsparinger, men dette er vanskelig å tallfeste da valg av ny ordning ikke er klarlagt ennå. Det jobbes for å redusere felleskostnader på alle områder. 9

10 10

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti

Årsmelding. Foto: Per Chr. Biti Årsmelding 2006 Foto: Per Chr. Biti 1 Innhold Forord...4 1.1 Logoen...5 1.2 Rettsgrunnlag og organisasjonsform...5 1.3 To fisjoner...5 1.4 Valg av samarbeidsparter...5 2. Sammensetning av FeFos organer...5

Detaljer

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping...

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping... Årsberetning 1997 natur fugl fisk ressurser kompetanse foredling skog tømmer effektivitet tur energi stein verdiskaping... Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009.

RENNEBU KOMMUNE. Budsjett 2010. Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. RENNEBU KOMMUNE Budsjett 2010 Kommunebudsjettet for 2010 er vedtatt av kommunestyret under sak 53/09 i møte den 17.12.2009. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2 2. STATSBUDSJETTET GENERELT

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 01.10.2007 kl. 10.00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste Saksnr.

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2011 01.11.2010. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 01.11.2010. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 5 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 7 4. ØKONOMISK

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Årsberetning Gildeskål kommune

Årsberetning Gildeskål kommune 2014 Årsberetning Gildeskål kommune Gildeskål Kommune 15.04.2015 Årsberetning 2014 Innledning Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, økonomiske oversikter og noteopplysninger.

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011-2014

ØKONOMIPLAN 2011-2014 TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE MOLDE KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 F-SAK: 118/10 K-SAK: 85/10 KOMMUNESTYRE VEDTAK 16. DESEMBER 2010 BUDSJETT 2011 OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 1 Mål: - HJERTE FOR REGIONEN

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evjemoen Næringspark AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...6

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014

Økonomiplan med handlingsprogram 2014-2017 Årsbudsjett 2014 Vedtatt i Kommunestyremøte 11.12.2013 sak 118/13 Songdalen kommune Side 1 Innhold Side Forord 4 Kommunestyrets vedtak 5 DEL I Økonomiske betraktninger 8 Sentrale utviklingstrekk 9 Befolkningsutvikling

Detaljer

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016

Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2013-2016 Rådmannens forslag til årsbudsjett og økonomiplan 20132016 31.10.kl 1400 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. DOKUMENTET 2. RÅDMANNENS VURDERING 3. ØKONOMISK STATUS 3.1 Konsekvensjustert hovedoversikt 3.2 Inntektene

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6

Økonomiplan med handlingsprogram 2013-2016 Årsbudsjett 2013. Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Økonomi pl an med handl i ngspr ogr am 20132016 År sbudsj et t2013 Innhold side Forord 4 DEL I Økonomiske betraktninger 6 Sentrale utviklingstrekk 7 Befolkningsutvikling med prognoser 7 Historisk utvikling

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten 1 av 9 Saksframlegg Arkivsaksnr : 13/00593-1 Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten Kontingent og rammebudsjett 2014 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS Forslag til vedtak: (styrets

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Miljø-, landbruks- og utmarksutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41

Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 DEN NORSKE KIRKE KM 3.1/05 Kirkemøtet Saksorientering Om økonomien i Den norske kirke St. meld. nr. 41 Sammendrag St.meld. nr. 41 Om økonomien i Den norske kirke omtaler utviklingen i økonomien fra 1999

Detaljer