Engerdal kommune Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Engerdal kommune Økonomiplan 2015-2018"

Transkript

1 Engerdal kommune Økonomiplan helt naturlig

2 1 INNHOLD Innhold Innledning Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune Kommunens rammebetingelser Befolkningsutvikling Frie inntekter Lønns- og prisvekst: Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene: Pensjonspremieavvik og amortisering av premieavviket Inntektsmuligheter: Finansielle nøkkeltall Styringssignaler fra dialogseminaret Økonomisk oversikt Økonomisk prognose før tiltak skjema 1A skjema 1B Økonomisk oversikt drift skjema 2A investeringsbudsjettet med finansieringsoversikt skjema 2B - Investeringsprosjekter

3 1. Innledning 2 1. INNLEDNING Gjennom økonomiplan vedtar kommunestyret budsjettet for det kommende året, økonomiplanen for de påfølgende tre årene, samt hvilke mål kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Kommuneloven stiller følgende krav til økonomiplandokumentet: 44. Økonomiplan. 1. Kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. 2. Økonomiplanen skal omfatte minst de fire neste budsjettår. 3. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden. Planen skal være satt opp på en oversiktlig måte. 4. I økonomiplanen skal det for hvert enkelt år økonomiplanen omfatter, anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, jf. 46 nr Planer som omfatter avgrensede deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, skal integreres i økonomiplanleggingen og bruken av midler innarbeides i planen. 6. Kommunestyret og fylkestinget vedtar selv økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet eller fylkesutvalget. Ved parlamentarisk styreform skal rådet avgi innstilling som nevnt. 7. Innstillingen til økonomiplan, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret eller fylkestinget. Dette gjelder likevel ikke ved innstilling som gjelder endringer i økonomiplanen. 8. Økonomiplanen og endringer i denne oversendes departementet til orientering. Forutsetninger og viktige momenter i økonomiplanperioden Både drifts- og investeringsbudsjettene de enkelte år i planperioden har tatt utgangspunkt i vedtatt budsjett Hele planen bygges på en framskrivning av siste årets vedtatt budsjett. Videre er kjente endringer innarbeidet i planen. Viktige momenter Anslag på rammetilskudd og skatteinntekter er basert på tallene etter revidert nasjonalbudsjett for 2014 og kommuneproposisjonen for Endelig rammene vil vi vite etter at statsbudsjettet for 2015 er lagt fram i oktober I økonomiplanen for er det tatt høyde for en nedgang i befolkningstall med 1,2 % pr år og budsjett året 2015 tar utgangspunkt i et innbyggertall på Regjeringen har signalisert at kommunenes medfinansiering av samhandlingsreformen skal avvikles. Det er stipulert at denne overføringen utgjør kr 5,5 milliarder på landsbasis, og denne overføringen er tatt ut av rammen. Samtidig er den budsjetterte avsetningen på kr 2 mill i engerdal kommunes budsjett tatt ut. Det er budsjettert med et fast rente nivå på 3 % i hele økonomiplanperioden. Kommunens samlede gjeld øker i økonomiplanperioden. Økningen i rente- og avdragsutgifter binder opp frie inntekter og kommunens økonomi blir direkte påvirket hvis renten stiger. Det er avsatt følgende til disposisjonsfond i økonomiplanperioden for å bygge opp en forsvarlig buffer: 2015: 1,5 mill kr 2016: 1,5 mill kr 2017: 1,5 mill kr 2018: 1,5 mill kr 2

4 1. Innledning 3 I tillegg er det avsatt 4,8 mill i 2015 og 2,6 mill til fond for premieavvik pensjon i planperioden. Det er tilsvarende lagt inn bruk av fond for premieavvik pensjon for å dekke amortisering av foregående års premieavvik. Ved å foreta denne disponeringen unngår en de store svingningene pensjonspremieavviket har forårsaket fra år til år i tidligere års driftsbudsjetter. Økonomiplanen er satt opp i faste priser, slik at prisjustering av andre utgifter forutsettes dekket gjennom økt rammetilskudd. Alle tall er satt opp i kroner og det er ikke tatt inn andre forutsetninger enn det som er nevnt i plandokumentet. Økonomiplanen slik den nå legges fram går i balanse med ved bruk av disposisjonsforn på kr 2,1 mill i 2015, kr 2,2 mill i 2016, kr 1,9 mill i 2017 og kr 0,4 mill i I henhold til sunn kommuneøkonomi bør kommunen ha et netto driftsresultat på 3 % av driftsinntektene. For Engerdal kommune bør da netto driftsresultat være på kr 4,5-5 mill i planperioden. I rådmannens forslag til økonomiplan er netto driftsresultat negativt unntatt for året I 2015 er netto driftsresultat på kr -1,2 mill, og burde da altså vært minimum kr 5,7 mill høyere. Det er mange usikkerhetsmomenter i rådmannens forslag til økonomiplan. Dette gjelder rentenivå, befolkningsutvikling, pensjonspremieavvik, lønnsøkninger, skjønnstilskudd, samt at Statsbudsjettet for 2015 ikke er framlagt. Økonomiplanen viser at det er behov for å redusere utgiftene eller øke inntektene for 2015 med minimum kr 2,1 mill for å unngå bruk av fond for å få balanse i planen. Håvard Haug Rådmann Engerdal Kommune 3

5 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune 4 2. ØKONOMIPLANPROSESS I ENGERDAL KOMMUNE Engerdal kommunes økonomireglement kap. 3.2 stiller følgende krav til økonomiplan: I henhold til kommunelovens 44 skal kommunestyret selv vedta en økonomisk plan som omfatter fire år, og som skal rulleres hvert kalenderår. Økonomiplanens første år tilsvarer kommende kalenderårs budsjett. «Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over kommunens forventede inntekter og utgifter i planperioden. I tillegg skal den inneholde en oversikt over kommunens garantiansvar og gjeldsbyrde med oversikt over renter og avdrag i perioden. Økonomiplanen oppstilles tilsvarende som årsbudsjettet, dvs. på netto rammeområder slik at det av oppstillingen klart fremgår hvilke områder som prioriteres og rammene for den økonomiske handlefriheten i perioden. Økonomiplanen skal også inneholde en investeringsplan, med økonomiske konsekvenser innarbeidet i en 4-årig driftsoversikt. Økonomiplanen skal vedtas i balanse innen utgangen av året før planens første gjeldende budsjettår Økonomiplanen vedtas på et overordnet nivå, dvs. på nettorammer på de forskjellige rammeområder som til en hver til gjelder. Rammeområdene fastsettes av kommunestyret selv.» 4

6 2. Økonomiplanprosess i Engerdal Kommune 5 Økonomiplanens plass i kommunens overordna plansystem kan illustreres som vist i figuren under: Økonomiplan Dialogseminar seminar Kommuneplan Årsrapport Årsbudsjett Rapportering Økonomiplan er en del av kommuneplanens kortsiktig del. Den gjelder for neste fire års periode, men skal rulleres hvert år. Kommuneplans langsiktig del gjelder for neste 12 årsperiode og rulleres en gang per kommunestyreperiode. Økonomiplanen utgjør grunnlaget for de enkelte årsbudsjett, som i neste omgang evalueres av regnskap og årsberetning som igjen legges til grunn for rullering av neste økonomiplan. Økonomiplanene er et redskap som skal gjøre det mulig å binde planene sammen og knytte dem til de finansielle mulighetene kommunen har, eller regner med å skaffe seg. Det knytter seg større usikkerhet til planer som gjelder for flere år frem i tid enn til et årsbudsjett. Det er derfor naturlig at økonomiplanen er enklere og mindre detaljert enn årsbudsjettet. Det betyr at det her vil være naturlig å fokusere på rammer og større enheter av inntekts- og utgiftstyper. Økonomiplanen er dermed en forenklet oversikt over ressursanskaffelser og ressursanvendelse på lengre sikt. 5

7 3. Kommunens rammebetingelser 6 3. KOMMUNENS RAMMEBETINGELSER 3.1 Befolkningsutvikling Innsikt i demografiske forhold har stor betydning ved utarbeidelse av en økonomiplan. Negativ befolkningsutvikling medfører oftest redusert inntektsgrunnlag gjennom skatter, avgifter og overføringer, samt redusert behov for enkelte infrastrukturelle tiltak. Ved positiv befolkningsutvikling derimot kan en påregne økte inntekter og økt behov for utbygging/forbedring av fellesgoder. Folketallet i Engerdal er blitt redusert med nær 167 personer siden år Den største nedgangen har vært i aldersgruppen med 115 personer. Tabell Folkemengde Endring Endring Endring Endring 0434 Engerdal i % i % 0 år % % 1-5 år % % 6-12 år % % år % % år % -4-6 % år % % år % 31 7 % år % % år % -1-1 % 90 år eller eldre % % Folketall pr % % Endring pr år i % 11,0 % 0,1 % 1,8 % 1,8 % 2,6 % Kilde SSB Illustrasjon ovenfor viser framskrevet folkemengde etter tid og alder i økonomiplanperioden basert på lav nasjonal vekst. Illustrasjon viser at det blir en gradvis nedgang på ca 84 innbyggere fra 2014 til Det blir færre barnehagebarn, skolebarn og yrkesaktive, men flere pensjonister og eldre. 6

8 3. Kommunens rammebetingelser 7 Figur 2 Befolkningsprognose Tabellen viser befolkningsprognose for Engerdal kommune Tabellen er basert på lav nasjonal vekst. Etter dette vil vi ha ca. 999 innbyggere om 20 år. Det betyr en nedgang på 346 personer. Barn i skolepliktig alder vil halveres, og gruppen i yrkesaktiv alder vil reduseres 65 %. Tabellene over er basert på SSBs befolkningsprognoser med lav nasjonal vekst. Ser vi på de faktiske tall for de siste 10 år viser imidlertid dette en større faktisk nedgang i befolkningen enn SSBs prognoser med en nedgang på ca 1 % i året. Legger vi dette til grunn og framskriver med en nedgang med 1,2 % pr år får vi følgende utvikling i økonomiplanperioden: Folkemengde , 1,2 % nedgang ÅR befolkningstall

9 3. Kommunens rammebetingelser Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter (fra private og foretak), eiendomsskatt, momskompensasjon og andre ikke øremerkede statlige tilskudd, og er hovedfinansieringskilden for driftsrammene. Skatt og rammetilskudd Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektoren, og av veksten er 4 mrd. kroner er frie inntekter. Samtidig er det stipulert uttrekk på i overkant av 5,5 mrd i forbindelse med at regjeringen har signalisert et medfinansieringen i forbindelse med samhandlingsreformen skal avvikles. Dette tilsvarer en realvekst i frie inntekter på -0,6 pst. Den varslede inntektsreduksjonen må i tillegg ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen for Engerdal kommune. Enkeltelementene i skatt og rammetilskudd for 2015 og i økonomiplanperioden framkommer i tabellen nedenfor. Basert på innbyggertall pr 1.7.: faste år 2014-priser for årene PROGNOSE 1000 kr Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) Utgiftsutjevning Overgangsordninger (INGAR fra 2009) Saker særskilt ford (fysioterapi/kvalifiseringsprog) Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd Hovedstadstilskudd (fra 2011 storbytilskudd) Småkommunetilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker Veksttilskudd Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg herav gradvis bortfall av dif.arbeidsgiveravgift Skjønn - tap endringer av inntektssytemet Endringer saldert budsjett Kompensasjon Samhandlingsreformen 57 Ekstra skjønn tildelt av KRD 0 RNB Sum rammetilsk uten inntektsutj "Bykletrekket" (anslag etter 2010) Netto inntektsutjevning Sum rammetilskudd Rammetilskudd - endring i % 3,4-2,2 0,1-0,2-0,2 Skatt på formue og inntekt Skatteinntekter - endring i % 0,0-1,8-1,2-1,2-1,2 Andre skatteinntekter (eiendomsskatt) Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) *Kilde: KS Prognosemodell Viktige momenter: Frie Inntekter: Frie inntekter er beregnet ut i fra en forventet nedgang i befolkningstallet på 1,2 % per år. KS sin prognosemodell viser at kommunens inntekter blir lavere enn dagens nivå. Inntektsnedgangen skyldes nedgang i befolkningen samt at overføringene til kommunene reduseres når medfinansieringen til samhandlingsreformen tas bort. Skatteinntekter reduseres også i perioden. Videre er det i tabellen lagt inn skjønnstilskudd på 2 mill pr år i hele periode, og ved bortfall av dette tilskuddet vil situasjonen forverres. 8

10 3. Kommunens rammebetingelser 9 Eiendomsskatt Eiendomsskatt ble innført i hele kommunen i 2010, utskrevet med 5 for næringsbygg, verker og bruk, og 2 for øvrige eiendommer. Fra 2013 ble satsen for næringsbygg, verker og bruk økt til 7. I økonomiplanperioden er netto inntekter fra eiendomsskatt beregnet til kr 3,45 mill pr. år. Skjønnsmidlene Det er forutsatt at kommunen vil få 2 mill kr i ordinært skjønnsmidler for bla. opprettholdelse av Sømådal grendeskole. INGAR: Overgangsordningen i inntektssystemet er i dag utformet som et helhetlig inntektsgarantitilskudd (INGAR), som sikrer kommunene mot en brå endring i rammetilskuddet fra et år til det neste. Inntektsgarantitilskuddet er utformet slik at ingen kommuner skal ha en beregnet vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 300 kroner under beregnet vekst på landsbasis i kroner per innbygger. Anslag for Engerdal fra 2015 er kr Lønns- og prisvekst: Lønns- og prisvekst Kommunal deflator er sammensatt av lønnsveksten og prisveksten på varer og tjenester: For budsjettåret 2015 er følgende anslag gjort for deflatorvekst: Lønnsvekst 3,0 % Prisvekst 1,8 % Vektet deflator 3,0 % I økonomiplanen er det lagt til grunn en deflator 1) på 0 % fra 2014 til For perioden ligger tallene fast i 2014 kroner. Anslag på kommunal deflator for 2015 vil foreligge når statsbudsjettet legges fram i oktober. 1) Veid samlet prisendring i kommunesektoren i prosent fra året før. I deflatoren inngår endringer i lønnskostnader, produktinnsats og bruttoinvesteringer. Deflatoren benyttes av Finansdepartementet og TBU ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter. 3.4 Arbeidsgivers andel av pensjonsutgiftene: I økonomiplanen er normalpremien basert på aktuarberegninger fra KLP og Statens Pensjonskasse. Beregningene pr første tertial 2014 gir følgende premiesatser for 2015: KLP Fellesordningen: 22 %. Sykepleierordningen: 21 %. Folkevalgtordningen: 22 % (inngår nå i fellesordningen). Statens Pensjonskasse: Lærere: 13 %. Det varsles om at pensjonspremiene som kommunene skal betale vil øke med opp mot 20 % i Dette gjelder altså premien som skal betales, men ikke kostnaden som skal føres i regnskapet. Med andre ord vil dette gi et høyere premieavvik neste år, som igjen gir høyere amortiseringskostnad i Vi har fra 2013 valgt å avsette premieavvik til et eget fond, som vi kan bruke av fra 2015 til amortisering (dekke kostnaden påfølgende år). 9

11 3. Kommunens rammebetingelser Pensjonspremieavvik og amortisering av premieavviket I 2002 innførte Staten ordningen med premieavvik pensjon i kommunenes budsjett og regnskap. Premieavvik pensjon er differansen mellom beregnet pensjonskostnad og innbetalt pensjonspremie til pensjonskassene. Hvis innbetalt pensjonspremie i 2015 blir større enn beregnet pensjonskostnad, blir premieavviket for 2015 et positivt beløp (en inntekt) i driftsregnskapet for I tillegg føres beløpet opp som en kortsiktig fordring i balanseregnskapet for Ordningen med premieavvik ble innført i kommunene for å unngå at store økninger i pensjonspremien påvirket kommunenes økonomi på kort sikt og for å gjøre pensjonsutgiftene noe mer forutsigbare i budsjettsammenheng. Da ordningen med premieavvik ble innført, fikk kommunene valget mellom å amortisere (tilbakeføre) forrige års premieavvik (oppført som kortsiktig fordring i balanseregnskapet) over 1 eller 15 år. Fra og med 2012 ble valget enten 1 års eller 10 års tilbakeføring og fra 2015 er valget 1 års eller 7 års tilbakeføring. Engerdal kommune valgte i 2002 amortisering over 1 år og har siden holdt seg til ett års amortisering. Det er ikke mulig å forutse premieavvik for per dags dato, slik at dette er framskrevet fra 2014 med unntak av 2015 som antakelig gir et større premieavvik. 3.6 Inntektsmuligheter: Kommunen har i liten grad mulighet til å påvirke inntektssiden av regnskapet utover å øke brukernes egenbetaling og øke eiendomsskatt. Den viktigste inntektskilden vår, rammetilskudd, er påvirket av folketallsutviklingen. Det siste året har kommunen fått 31 færre innbyggere, og hadde ved årsskiftet 1345 innbyggere. På sikt er det helt avgjørende at man klarer å stabilisere folketallet. Dette kan skje med aktiv medvirkning fra staten med klare distriktspolitiske virkemidler. Samtidig må kommunen intensivere arbeidet med næringsutvikling. Per dags dato er det lite utbygd næringsliv og lav inntekt og formue blant kommunens innbyggere, noe som gir begrenset mulighet for egne skatteinntekter. Kommunens avgifter og gebyrer kan fortsatt økes noe men begrenses i en del tilfeller av statlig fastsatte maksimalsatser og av selvkostprinsippet. Eiendomsskatt for alle eiendommer i Engerdal ble innført i Eiendomsskatt utskrives med 7 promille for næringsbygg og verker og bruk. For øvrige eiendommer utskrives 2 promille. Netto inntekter fra eiendomsskatt er beregnet til nær kr 3,5 mill pr. år i økonomiplan perioden. Inntektsmuligheter ved økning i eiendomsskatt. Merinntekt ved økning av e-skatt Økning: Sum grunnlag Privat/bolig fra 2 prom Økning til 3 prom Økning til 4 prom Økning til 5 prom Økning til 6 prom Økning til 7 prom Kilde for grunnlag til beregning: KomTek Forvaltning 10

12 3. Kommunens rammebetingelser 11 *Kilde: KS prognose modell Figuren overfor viser et relativt stabilt nivå i rammetilskudd fram til Skatteinntekter er også relativt stabilt i årene framover, men synker noe. Følgende muligheter kan styrke kommunens inntekter betydelig i økonomiplan perioden men er ikke tatt med i beregningene: Mulighet for vindmøllepark i Engerdal Sikre videre drift ved asylmottaket (Avtalen med UDI er p.t prolongert til ) Økt bosetting av flyktninger Økning i eiendomsskatt Økt brukerbetaling på tjenester der dette er mulig, spesielt innenfor selvkostområdene der vi pr I dag ikke ligger på selvkost på flere områder. 11

13 3. Kommunens rammebetingelser Finansielle nøkkeltall Finansielle nøkkeltall oppsummerer konsekvensene av den driftsprofil som økonomiplanen legger opp til. Nøkkeltallene fungerer også som måltall som vil kunne etterprøves i årsmeldingen for hvert av driftsårene i økonomiplanperioden Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -1,4 1,4 3,3-1,2-3,4-0,9-0,2-0,6 4,5 5,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 6,4 2,7 4,9 0,7-1 -1,8 2,5-1,8 11,3 11 Kilde: KOSTRA En analyse av Engerdal sin finansielle nøkkeltall i perioden viser et uheldig forhold mellom inntektene og utgiftene. Brutto driftsresultat (resultat eks renter, utbytte og avdrag) i perioden viser at Engerdal sine driftsinntekter har vært høyere enn driftsutgiftene i kun 2005 og Tallene viser også at finansinntekter subsidierer drift. I 2012 ble resultatet snudd til positive tall. a. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat og resultatgrad sier noe om hvor stor del av driftsinntektene som er igjen etter at driftsutgifter og renter og avdrag er regnskapsført. Det er anbefalt at en kommune over tid bør ha et årlig netto driftsresultat på minst 3 % for at den skal kunne opprettholde en sunn og robust økonomi. I det ligger at kommunen bør ha et overskudd på den løpende drift som bidrar med tilstrekkelig egenkapital til investeringene og samtidig gir rom for avsetninger som kan brukes til å utligne fremtidige svingninger i driftsinntektene eller dekke uforutsette utgifter. Ved et lavere netto driftsresultat må kommunen regne med at den enten ikke vil være i stand til å fornye sine bygg og anlegg i takt med slit og elde, gjeldsgraden vil øke og/eller at det ikke vil være rom for å bygge opp tilstrekkelig frie fond for å kunne opprettholde et stabilt tjenestenivå ved fremtidige svingninger i driftsinntektene. 12

14 3. Kommunens rammebetingelser 13 b. Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene Diagram viser disposisjonsfond inkludert fond for pensjonspremieavvik i % av driftsinntektene i økonomiplanperioden med forutsetning at Engerdal avsetter 1,5 mill til generelt disposisjonsfond, og at merforbruk i henhold til økonomisk prognose på neste side dekkes inn av generelt disposisjonsfond. Alle kommuner bør ha en om opparbeidelse av buffere i form av disposisjonsfond for å møte uforutsette utgifter eller sviktende inntekter med. Et konkret mål kan være at fondsbeholdningen til enhver tid skal utgjøre minimum 3 % av driftsinntektene. 3.7 Styringssignaler fra dialogseminaret Dialogseminaret kom fram til følgende prioriteringer for 2015 og framover i økonomiplanperioden som pr nå ikke er innarbeidet i planen: Dialogseminaret kom fram til følgende prioriteringer for 2015 og framover i økonomiplanperioden: Ny driftsavtale Asylmottak prioritere anbudsprosessen Elever og barns trivsel i hele oppvekstperioden. Folkehelse; Grønn omsorg, aktivitet, forebygge, vedlikeholde, rehabilitering. Strategi og utvikling Proaktiv næringsutvikling Stillingsgjennomgang PLO herunder å se på problematikken med ufrivillig deltid Tiltak fra dialogseminaret er ikke innarbeidet i økonomiplanen utover en styrkning av administrasjon/ledelsesressursen innen PLO som ble lagt inn i 1. tertial 2014 samt etablering av frivillighetssentral (disse tiltakene kommer inn under punktet folkehelse). Det er ikke utarbeidet tiltak innenfor de andre punktene men rådmannen mener mye av dette kan løses ved prioriteringer innenfor eksisterende budsjett.. 13

15 4. Økonomisk oversikt ØKONOMISK OVERSIKT 4.1 Økonomisk prognose før tiltak Alle tall i hele tusen Regnskap 2013 Oppr budsjett Sum frie disponible inntekter (fra skjema 1A) Netto finansinntekter/utgifter (fra skjema 1A) Netto avsetninger (fra skjema 1A) Overført til inesteringsbudsjettet Til fordeling drift (fra skjema 1A) Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Økonomisk prognose viser et merforbruk for hele økonomiplanperioden. Merforbruket i 2015 skyldes i hovedsak lavere frie inntekter (2,7 mill) på grunn av forventet nedgang i folketall samt at kompensasjon for medfinansiering samhandlingsreformen er fjernet. Andre grunner til merforbruk i 2015 er økning i renter og avdrag på lån til nye investeringer (0,5 mill), økte kostnader i forbindelse med vertskommunemodellen på IKT (0,9 mill) og i tillegg er det lagt inn kjente endringer fra 1. tertial 2014, samt innmeldte behov fra enhetene. Dette er kommentert under tabell 1B. 14

16 4. Økonomisk oversikt skjema 1A Skjemaet skal vise inntekter, netto finans-inntekter/-utgifter, netto avsetninger, hva som er overført og hva kommunen har til fordeling drift. Regnskap 2013 Oppr budsjett Tall i 1000 kroner FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Eiendomsskatt fast eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger FORDELING Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-) balanse i skjema 1A og I B i årene er oppnådd ved å bruke av generelt disposisjonsfond til å dekke økningen i driftsutgifter som er lagt inn jfr økonomisk prognose før tiltak. Anslaget på skatteinntekter og rammetilskudd er lagt inn med bakgrunn i KS sin beregningsmodell, hvor kompensasjon for medfinansiering samhandlingsreformen er fjernet. Generelle statstilskudd er framskrevet fra opprinnelig budsjett Det er budsjettert med utbytte fra Engerdal Energi Holding AS på 2 mill i hele planperioden og renteinntekter på totalt 2 mill fra EEH AS og Eidsiva Energi A/S. 15

17 4. Økonomisk oversikt skjema 1B Skjemaet skal vise hvordan "til fordeling drift" fra skjema 1A er fordelt. Fordelingen skal spesifiseres i henhold til kommunens vedtak, og vise hvilket nivå budsjettet er vedtatt på. Enhet Regnskap 2013 Oppr budsjett STØTTE/UTVIKLING Sum utgifter STØTTE/UTVIKLING Sum inntekter STØTTE/UTVIKLING POLITISK VIRKSOMHET Sum utgifter POLITISK VIRKSOMHET Sum inntekter POLITISK VIRKSOMHET OPPVEKST Sum utgifter OPPVEKST Sum inntekter OPPVEKS T PLO Sum utgifter PLO Sum inntekter PLO HELSE Sum utgifter HELSE Sum inntekter HELS E NAV Sum utgifter NAV Sum inntekter NAV PLANTE EKSKL. VAR Sum utgifter PLANTE EKSKL. VAR Sum inntekter PLANTE EKSKL. VAR VAR Sum utgifter VAR Sum inntekter VAR FINANS Sum utgifter FINANS Sum inntekter FINANS-DRIFT Sum drift Vedtatt budsjett for 2014, samt varige endringer vedtatt i 1. tertial 2014 er innarbeidet i rammene for I tillegg har enhetene meldt behov som også er lagt inn. Strømutgifter er redusert med totalt , som en følge av ENØK prosjektet som ferdigstilles i løpet av Støtte og Utvikling Regnskapslederstilling er omgjort til økonomikonsulent og redusert til 50 % ( ) Ny avtale vedr bredbånd gir høyere kostnader ( ) Pukkelkostnad i forbindelse med at Trysil tar over som vertskommune på IKT ( i 2015) Vikar for hovedtillitsvalgt ca 30 % ( ) Politisk virksomhet Ekstra utgifter til kommune- og stortingsvalg ( ) er lagt inn henholdsvis 2015 og 2017 Oppvekst EBUS: Nye elever som genererer mer bemanning ( ) Lavere tilskudd pga redusert elevtall fra asylmottaket ( ) Smartboard på klasserommene ( pr år i 3 år) Inventar iht handlingsplan HMS ( pr år i 2 år) Nye elevbord og stoler ( pr år i 3 år) 16

18 4. Økonomisk oversikt 17 Voksenopplæringen: Økt elevtall og spes.ped tiltak ( ) Flere elever flytter til andre kommuner ( ) Økt tilskudd fra IMDI pga økt elevtall ( ) Pleie- og omsorgstjenester Administrativ ressurs ( ) Tilskudd dagtilbud ( ) Tilskudd ressurskrevende brukere, ny beregningsmåte ( ) Helse Legevaktsformidling, økt andel ( ) Frivilligsentral (lønn , driftskostnader , statstilskudd ) NAV Økt gjeldsproblematikk hos befolkning ( ) Forventet økt integreringstilskudd ( ) Komfyrvakter asylmottaket ( ) PLANTE Konsulent eiendomsskatt 40 % ( ) fra 2017: Driftskostnader etter ferdigstilling av parkering, Engeråa og Bagroa i forbindelse med Engerdal i Sentrum-prosjektet ( ) Årlig drift Engerdal torg i forbindelse med Engerdal i Sentrum-prosjektet ( ) 17

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 02.12.2013 Møtested: Harstad Rådhus Møterom 1 - Rådhus 1B (4. etg.) Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00.

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer