Styremøte 1/2015 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015"

Transkript

1 Styremøte 1/2015 Dato: Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar Sagstuen, Jon Sættem, Yngve Mardal Moe Observatører: Astrid Tonette Sinnes og Hans Plesser Futhsæther og Bettum var ikke tilstede på sak 10/2015 Fra adm.: Andreas Flø og Anita Habbestad Det ble avholdt møte med fagforeningene i forkant og det var ingen invendinger.

2 Protokoll til styremøte Nr. 1/ kl rom: TF10 Saksoversikt: Sak 1/2015 Innkalling, sakliste og referat fra møte 11/2014 Sak 2/2015 Drøfting, orientering og referatsaker Sak 3/2015 Studentenes innspill Sak 4/2015 Økonomi resultat 2014 Sak 5/2015 Budsjett 2015 Sak 6/2015 Vitenskapelig komite stilling vann Sak 7/2015 Økonomistyring Sak 8/ årig master i miljøfysikk og beregningsorientert biologi Sak 9/2015 Fordeling av PhD stillinger 2015 Sak 10/2015 Forslag om 4.år til post Doc Heidi Nygård Sak 11/2015 Eventuelt

3 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 1/2015 Innkalling, saksliste og referat fra møte 12/2014 Vedtak : Godkjennes.

4 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 2/2015 Drøfting, orientering og referatsaker Fakultetsstyret er bedt om å diskutere NTNUs vedtak om fusjon med HiG og HiÅ ved førstkommende fakultetsstyremøte. Brev om disponering av OFA - SAK midler ved NMBU er bedt vedlagt styrepapirer. Tas til etterretning Styret mener at NTNU-styrets fusjonsvedtak vil bidra til skjerpet konkurranse om studenter, og at NMBUs ledelse må bidra mer aktivt for å bedre betingelsene for opprettholdelse og vekst i sivilingeniørutdanningen. Som oppfølging av diskusjonen har instituttleder gjort følgende henvendelse per til dekan ifb. ved fakultetsstyremøte 11.02: «IMTs styre har hatt styremøte i dag og ønsker å kommunisere til deg at styre er svært bekymret over økt konkurranse fra et fremtidige NTNU på Gjøvik. Styret har derfor en forventning om at Fakultetsstyret diskutere saken grundig, og at synspunkter fremmes videre opp mot universitetsledelsen, og selvsagt til IMT.»

5 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 3/2015 Studentenes innspill Studentene informerte om at linjeforeningene ved IMT har fått godt samarbeid seg i mellom. Studentene er ikke fornøyd med studietilbud i TBM120 og statistikk, og ønsker videre dialog. Studentene har sendt brev til US UU-leder bes undersøke situasjon rundt TBM120, og vurdere mulig samarbeid mellom studieretningene bygg, og maskin og prosess. Studentene må få en tilbakemelding vedrørende TBM120 og statistikktilbudet.

6 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 4/2015 Økonomi resultat 2014 Vedlegg: Økonomisk rapport 2014 per seksjon (Vedlegg 1) Styret ønsker noter til regnskapet som forklarer hvorfor instituttet gikk bedre enn budsjettert. Økonomirapporten for 2014 tas til etterretning.

7 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 5/2015 Budsjett 2015 Vedlegg: Utdrag av budsjett 2015 (Vedlegg 2) og budsjett 2015 (Vedlegg 3) Budsjettet for 2015 vedtas. Styret ber UU om å komme med forslag om hvordan midlene til linjeforeningene fordeles, og forslag om etablering av utlysning av midler til innovasjonsprosjekter for studenter fra 2016.

8 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 6/2015 Vitenskapelig komite til 1. amanuensisstilling vann og miljø Utlysningstekst ble godkjent i sak 48/2014. Forslag til komite ettersendes så snart det klart fra fagmiljøet. Saken utsettes.

9 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 7/2015 Økonomistyring Vedlegg: Bakgrunn (Vedlegg 4) Emne- og masterbudsjetter innføres som administrativt system ved IMT i 2015.

10 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 8/ årig master i miljøfysikk og beregningsorientert biologi Styret mener også at det engelskspråklige programmet computational biology legges ned. Fagmiljøet ved IMT bes komme med forslag til endringer av 2-årige master programmet i miljøfysikk og beregningsorientert biologi. Forslaget bes diskutert med samtlige studieretninger, og UU.

11 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 9/2015 Fordeling av PhD stillinger 2015 FU bes om å fordele 3 stillinger, og en stilling holdes av i vente på beslutning om fakultetets strategimidler.

12 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 10/ år for Post Doc Heidi Nygård Vedlegg: Begrunnelse fra seksjonen (Vedlegg 5) Det ble diskutert om behovet for undervisningsstøtte i Miljøfysikk og fornybar energi er reelt. Det ble diskutert satsning på ung talentfull forsker Styret stemte over innvilgelse av 4. året som belastes IMTs budsjett Stevik og Stemsrud stemte imot. Det innvilges et 4. år i post doc stilling for Heidi Nygård.

13 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 11/2015 Eventuelt

14 Styremøte 2/2015 Dato: Epostmøte mars Institutt for matematiske realfag og teknologi Innkalt: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar Sagstuen, Jon Sættem, Yngve Mardal Moe og Astrid Tonette Sinnes

15 Protokoll til styremøte Nr. 2/2015 epost Saksoversikt: Sak 12/2015 Oppnevning av sakkyndig komite i stilling Professor/Førsteamanuensis i bygningskonstruksjon 14/04153 Sak 13/2015 Oppnevning av sakkyndig komite Professor/førsteamanuensis i vann og avløpsteknikk - referanse 14/04418

16 Styremøte 2/2015 Dato: Epostmøte mars Saksdokument for styret ved IMT Sak 12/2015 Oppnevning av sakkyndig komite i stilling Professor/Førsteamanuensis i bygningskonstruksjon 14/04153 Forslag til komite: Førsteammanuensis Anders Bjørnfot Professor Jasna Bogunovic Jakobsen Professor II NILS E. FORSÉN, Vedlegg: CV Jasna (Vedlegg_1_Jakobsen), CV Forsen (Vedlegg_2_Forsen) Vedtak : Det oppnevnes følgende komite til stilling Professor/Førsteamanuensis i bygningskonstruksjon 14/04153 : Førsteammanuensis Aders Bjørnfot Professor Jasna Bogunovic Jakobsen Professor II Nils E. Forsén

17 Styremøte 2/2015 Dato: Epostmøte mars Saksdokument for styret ved IMT Sak 13/2015 avløpsteknikk - referanse 14/04418 Forslag til komite: Oppnevning av sakkyndig komite Professor/førsteamanuensis i vann og Thomas Thiis (leder), prof. IMT. Per- Arne Malmquist. prof. em. Chalmers (per- Maria Viklander. Prof. Luleå Tekniske Vedlegg: CV Malmquist (Vedlegg_3_Malmquist), CV Viklander (Vedlegg_4_Viklander) Det oppnevnes følgende komite til stilling som Professor/førsteamanuensis i vann og avløpsteknikk - referanse 14/04418: Professor Thomas Thiis Prof. em Per- Arne Malmquist Professor Maria Viklander

18 INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET STYREMØTE: 3/2015, , TF 10. Tilstede: Instituttleder Cecilie Rolstad Denby, Astrid Sinnes (vara), Ulf Geir Indahl (vara), Sigrun Vedøen Lien (vara), Turid K. Gjerstad Torheim, Ola Bettum, Einar Sagstuen, Jon Lauvstad Sættem og Yngve Mardal Moe. Fra administrasjon: Andreas Flø og Kristine Dehli Høitomt (referent). Observatør: Hans Erik Lefdal. Turid K. Gjerstad Torheim deltok ikke under behandling av SAK 20/2015. Saksliste: SAK 14/2015: Innkalling, saksliste og referat fra møte 2/2015. SAK 15/2015: Drøfting, orientering og referatsaker SAK 16/2015: Studentenes innspill SAK 17/2015: Økonomi status per 1. april SAK 18/2015: SLL rapport SAK 19/2015: Utlysning av stilling: Konsulent administrasjon SLL SAK 20/2015: Fordeling av rekrutteringsstillinger SAK 21/2015: Rutiner for fordeling av rekrutteringsstillinger SAK 22/2015: Søknad om forskningstermin SAK 23/2015: Eventuelt Instituttleder ønsket velkommen til møtet. Nyansatt i administrasjonen, Kristine Dehli Høitomt, ble introdusert. Høitomt vil ivareta arbeidet som sekretær for styret fremover. Andreas Flø ble takket for innsatsen som midlertidig styresekretær. Fagforeningene ble kontaktet individuelt om styresakene etter styremøtet, da det ikke ble avholdt eget IDF-møte i forkant av styremøtet. Fagforeningene hadde ingen spesielle kommentarer til sakene. Kommende styremøter for våren 2015 ble satt til: Styremøte 4/2015 Fredag 22. mai Styremøte 5/2015 Fredag 19. juni SAK 14/2015: Innkalling, saksliste og referat fra møte 2/2015. Det ble etterlyst endelig referat fra styremøte 1/2015, samt protokoll fra epost møtet i mars. Administrasjonen ble gjort oppmerksom på feil i møtenummerering i deler av innkallingen. Det ble meldt inn ønske om at fremtidige innkallinger inkluderer forslag til vedtak i alle saker. Oppfølging: Administrasjonen retter opp iht. til kommentarene gitt fra styret, og sikrer at fremtidig kommunikasjon også når de eksterne medlemmene uten tilgang til intranettportalen. SAK 15/2015: Drøfting, orientering og referatsaker Det vises til innkalling for oppsummering av orienteringssakene. Tilleggskommentarer til sakene gitt ved møtet: HMS - Deltakelse på kurs om sikkerhet på laboratoriet (antall 6): Det ble opplyst at tiltak med tilbud om kurs for alle nyansatte PhD-stipendiater var kommet i stand som oppfølging av tilbakemelding fra HMS-ansvarlig på manglende oppfølging rundt sikkerhetsrutiner. Studentenes krav om høyere prioritering av instituttets undervisningstilbud: Instituttleder informerte om at det var avholdt allmøte med studentene , med stort oppmøte og mange konstruktive innspill. Ved siden av styrking av infrastruktur, etterlyste studentene bedre markedsføring av studietilbudet ved instituttet. Instituttleder påpekte behov for å utarbeide en strategi for markedsføringen og at studentene bør delta i dette arbeidet. Det ble foreslått at støtte til markedsføringstiltak også kan inkluderes i utlysning av midler til innovasjonsprosjekter for studenter (til videre oppfølging av UU, jf SAK 5/2015). Styret anmodet om tett samarbeid mellom 1

19 INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET STYREMØTE: 3/2015, , TF 10. instituttet og studentene for å fremme utfordringene ved studietilbudet ved IMT overfor universitetsledelsen på best mulig måte. Ved allmøte ble det opplyst at studentene planlegger å sende et brev til universitetsstyret, hvor dekanen og instituttleder har tilbudt å gi innspill. Dagsbøter ved for sent levert sensur: Det ble informert om planlagt revisjon av gjeldende reglement for sensuring ved NMBU, og at arbeid med forbedring av rutiner ved IMT vil bli vurdert i forhold til dette. «NMBU satser på fremragende forskning og undervisning»: Instituttleder informerte om bestilling fra rektor som ber om forslag fra fagmiljøene på hva midler til «strategisk pott» kan benyttes til. Forslagene vil danne grunnlag for rektors innspill til universitetsstyret. Bestillingen er nærmere beskrevet i epost fra rektor som vil bli ettersendt styret. SAK 16/2015: Studentenes innspill Ingen. SAK 17/2015: Økonomi status per 1. april Budsjett per mars 2015 med noter var vedlagt innkallingen. Instituttleder informerte om at resultatet opp imot første tertial var tilfredsstillende. Det var ingen spesielle avvik å melde. Studentrepresentantene fremmet ønske om å øke støtten til linjeforeningene med kr Instituttleder vil konferere med økonomisjef ved IMT. Styret ba samtidig om at studentene gir innspill på hva midlene ønskes benyttet til. Saken fremmes på nytt for vedtak ved styremøte 4/2015 ( ). SAK 18/2015: SLL rapport Instituttleder oppsummerte hovedpunktene fra SLL rapporten av februar Videre oppfølging ble diskutert. I tillegg til punktene som var kommentert i rapporten, foreslo instituttleder å ta opp til diskusjon om en alternativ plassering av SLL i NMBU organisasjonen var ønskelig eller nødvendig for videreutvikling av forsknings- og utdanningstilbudet ved SLL. Det ble spesielt pekt på IMTs begrensede tilgang på kontor, undervisnings- og laboratoriearealer og hvorledes dette er til hinder for videreutvikling av de to utdanningstilbudene lærerutdanning og sivilingeniørutdanning som begge har potensiale for ekspansjon. Instituttleder pekte på at utvikling av et lærerutdanningstilbud i naturbruk er mer relevant fagområde for andre enheter ved NMBU. Styret mente at en eventuell omorganisering av SLL må fremmes som egen sak til diskusjon i styre, og at innspill fra SLL til saken må innhentes som grunnlag til saken. VEDTAK: I) Utlysning av en professorstilling i fysikkdidaktikk vil bli fremmet for vedtak i styret 22. mai SLL fremmer forslag til utlysningstekst. II) Styret ber om at opptaksrammen til PPU økes til 90 studieplasser (fullfinansierte studieplasser), under forutsetning av at behov for økt undervisningsarealer løses. Det er ikke aktuelt å øke opptaksrammen for PPU innenfor de arealene IMT disponerer i dag. III) Instituttet foreslår for fakultetsstyret å avsette strategiske midler for å dekke økte kostnader til praksisopplæring i PPU og LUR. IV) Hans Erik Lefdal bes søke om utvidet forskningsfri for å kompensere for arbeidstid med SLL rapporten brukt i egen forskningsfritermin. Søknaden fremmes til vedtak i styret 22. mai V) SLL vil bli invitert til et møte i mai der dekanen og instituttleder deltar. Hensikten med møtet er å diskutere om en annen plassering av SLL i NMBU organisasjonen vil kunne gi bedre rammer for utviklingen av et samlet lærerutdanningstilbud ved NMBU, sett i lys av mulighet til vekst og ressurssituasjonen ved IMT. SLL bes om å avholde et internt møte i forkant og forberede et notat til dekanen og instituttleder med seksjonens kommentarer og synspunkter til alternativ plassering og mulig utvikling av fagområdet naturbruk. 2

20 INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET STYREMØTE: 3/2015, , TF 10. SAK 19/2015: Utlysning av stilling: Konsulent administrasjon SLL Forslag til utlysning var vedlagt innkallingen til møtet. Tittelen på stillingen ble diskutert, og da det ikke er noen endringer i arbeidsoppgavene i forhold til nåværende stilling, lyses stillingen ut i samme stillingskategori som sist. VEDTAK: Stilling som studieveileder ble godkjent for utlysning i stillingskategori førstekonsulent. SAK 20/2015: Fordeling av rekrutteringsstillinger Forslaget fra FU-IMT om omdisponering av PhD til postdoc og fordeling av stillinger ble diskutert (jf forslag i innkalling). Styret mente forslaget ikke var iht. mandatet gitt fra styret, og at omgjøring av PhD-stillinger til postdoc representerer en ny ordning som vil kunne medføre omfattende konsekvenser. Styret ba om at kriterier og retningslinjer for fordeling av rekrutteringsstiller utarbeides og godkjennes før det eventuell omgjøring av PhD-stillinger til postdoc vedtas (se også sak 21/2015). VEDTAK: Forslag fra FU-IMT til fordeling av rekrutteringsstillinger ble ikke godkjent. FU-IMT bes om å gjennomgå forslaget på nytt og gjøre eventuelle nødvendige endringer iht. til kriterier og retningslinjer for rekrutteringsstillinger som skal vedtas ved styremøte 4/2015 ( , se sak 21/2015). FU-IMT bes om å levere nytt forslag til fordeling av rekrutteringsstillinger til vedtak ved styremøte 5/2015 ( ). SAK 21/2015: Rutiner for fordeling av rekrutteringsstillinger SAK 21 ble diskutert sammen med SAK 20. Det ble blant annet pekt på økonomiske og strategiske spørsmål ved omgjøring av PhD-stillinger til postdoc, samt utfordringer ved en eventuell internrekruttering i form av videreføring av en internfinansiert PhD til internfinansiert postdoc. VEDTAK: Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til kriterier og retningslinjer for prosess og fordeling av rekrutteringsstillinger, inkludert praksis og rutiner ved eventuell omgjøring av PhD-stillinger til postdoc. Instituttleder sammenkaller en arbeidsgruppe bestående av instituttleder, FU-leder, en representant fra styret, en vitenskapelig ansatt og forskningskoordinator som sekretær. Arbeidsgruppen utarbeider et forslag innen 14. mai som legges frem for vedtak i styret 22. mai d.å. SAK 22/2015: Søknad om forskningstermin Det forelå ikke uttalelse fra fagseksjonen. Behandling av søknaden utsettes til styremøte 4/2015 ( ). SAK 23/2015: Eventuelt Ingen. 3

21 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: Tirsdag 6. jan Sted: Aasen Møtetid: Kl til Deltagere: Jan Vermaat, Line Tau Strand, Per Strand, Kurt Johansen, Mona Bakke Myrvang, Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Jan Mulder, Anne Kjersti Uhlen, Sanna Burgess, Åsmund Kvifte Saksliste 2015/001 Godkjenning av innkalling og saksliste 2015/002 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2015/003 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015/004 Instituttnestleder 2015/005 Strategidiskusjon: vedtak-forslag i oppsummering 2015/006 PhD reglement 2015/007 Studentenes hjørne 2015/008 Informasjon fra instituttledelse 2015/009 Eventuelt Saksbehandling 2015/001 Godkjenning av innkalling og saksliste Det bemerkes at saksdokumentene til dette møtet var distribuert alt for sent, og det beklager vi. vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 2015/002 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Møtebok fra styremøtet den 18. november 2014 vedtak: Møtebok fra forrige styremøtet godkjennes. Det noteres at Oppfølging ved 2014/58 skulle har vært et separat saks-notat. 2015/003 Budsjett 2015 Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Budsjett 2015 og langtidsbudsjett Budsjett 2015 De totale inntekter utgjør 54,866 mill. kroner, samlede kostnader beløper seg til 54,853 mill. kroner, og dette gir et overskudd på kr

22 Det knytter seg størst usikkerhet til postene overhead, 01-lønn fra prosjekter og egenfinansiering av eksternt finansierte prosjekter. Regnskapet for 2014 foreligger foreløpig ikke, heller ikke tildelingsbrevet fra sentralt hold. Samtlige kostnadsposter er stramt budsjettert, og krever løpende oppfølging året gjennom. Langtidsbudsjett Den økonomiske situasjonen gir svært lite handlingsrom i den kommende periode. Det blir i hovedsak å videreføre nåværende driftsopplegg. For 2016 er inntektene økt med kr ut fra en økning på ferdige PhD. Videre er egenfinansieringen på eksternt finansierte prosjekter redusert med kr , 01-lønn fra prosjekter er økt med kr , samt en mindre økning i overhead. For 2017 er investeringskontoen økt med kr Egenfinansieringen på prosjekter er redusert med ytterligere kr , og 01-lønn fra prosjekter er økt med kr Budsjett 2015 ble diskutert først. LTS og PS påpeker at den langsiktige strategien skal være ledende her, men at vi likevel har litt handlingsrom. I forlik med budsjettskjema av 2014 er der små endringer i systematikk som skal øke transparens. Herbjørn forklarte det nærmere. Tiltak til å skaffe balanse mellom inntekter og utgifter var det følgende: (a) inntekter og utgifter i alle labs til sammen skal bli det samme som i Det synes realistisk etter diskusjon med Tore Krogstad og Brit Salbu (b) 01-lønn skal ikke reduseres. Det synes også realistisk etter vurdering av prosjekter. (c) egenfinansiering skal reduseres, men kun i små steg (200 knok) hvert år, fordi det involverer kontraktsforpliktelser. (d) lønn er basert på personalliste. ( e) utgifter til insentiver er redusert, men tatt til sammen med faggrupper er det kun litt. (f) utdanningskostnader endres ikke, (g) i øvrige driftskostnader reduseres datakostnader og utstyrskjøp. Datakostnader skulle også inkludere 250 knok til nye PCer i datasalen. Vi har stilet et krav til sentraladministrasjonen av NMBU og vil vurdere hvordan 2015 vil utvikle seg finansielt. Til sammen er resultatet svakt positivt. Styret spurte om man har anledning å reservere for utstyr, og Herbjørn bekrefter dette, under visse forutsetninger. LTS mener at vi nå skal også ha strategien og reserveringsskjema til de arbeidshester på labben de ikke kommer spesielt med et prosjekt, men som vi kan ikke være ut med, som LECO furnace osv. Langtidsbudsjett til Styre mener at excel-ark format er ikke transparent. Differanse i antall stillinger er nå rettet opp. Per Strand mener at det er viktig at prioritere, og her må EU søknader være en viktig mål. Vi skal utvikle insentiver til det, og først og fremst til kolleger som har ikke stor nettverk ennå. Det er rart at EU omsetning går ned når NFR blir konstant. Jan svarer at vi skal få et insentivprogram på plass i etterkant av strategidiskusjonen. Vi vil har et konservativt budsjett men likevel stimulerer søknadsskrivelse. Men vi kan ikke stole på sikker suksess her. Med oppretting av stillingsoversikt går budsjettet nå i balanse.

23 vedtak: Budsjett for 2015 og langtidsbudsjett for perioden godkjennes. Langtidsbudsjett godkjennes under forutsetning at antall ansattes blir uendret i I tillegg bes instituttleder om å få en utstyrsavsetnings-skjema på plass. 2015/004 nestinstituttleder Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: Ingen Det vises til referat av forrige møte. vedtak: Styret gir instituttleder fullmakt til selv å utpeke nestleder. 2015/005 strategidiskusjon: vedtak-forslag og prioritering i oppsummering Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: Oppsummering strategi-arbeide diskusjon: Forelagt prioritering omdisputeres. Styret er enig i at det er behov for en generelle instituttstrategi som er mere enn forskningsmål fokusering. Styret mener at denne strategi skulle være en revidering av dokumentet akseptert i mai 2014 på grund av våre desember-diskusjoner. Instituttleder skal utarbeide dette dokument og forelegger det for styre. Dokument skal gi oss de store mål og være spesifikk hvor mulig i samme sted. Faggruppestruktur er en måte for å oppnå dette mål, og skal være diskutert etterpå. Det er mere langsiktig og må involvere mange kolleger ikke minst i første omgang for å prøve å lage konsensus og kartlegge ulike muligheter. De konkrete forslag i oppsummeringsdokumentet kan være utført umiddelbart. Mona Bakke opplyser i denne forbindelse at sommerskolen kan være organisert i samarbeide med skoletjeneste-praktikanten. vedtak: Instituttleder utarbeider forslag til revidert strategi for IMV for perioden basert på eksisterende forslag fra mai 2014, og forelegger dette for styret i neste styremøte. Oppsummering av strategiarbeidet i desember danner grunnlaget for dette. (1) IMV strategidokument revideres i februar (Jan Vermaat), (2) organisasjonsstruktur diskuteres i bottom-up formen sommeren 2015, (3) konkrete forslag i oppsummeringsdokumentet implementeres: instituttseminar, dynamisering av insentiver til formidling og søknadsskriving fra annuum (forslag blir forberedt av Herbjørn Hovin og Jan Vermaat), 2015/006 PhD reglement IMV Saksbehandler: Jan Vermaat Revidert PhD reglement ble ikke diskutert på grunn av tidsmangel. Susanne Eich-Greatorex vil bli spurt om å redegjøre om det nye reglementet. Saken utsettes til neste styremøte 2015/007 Studentenes hjørne Ingen student til stede.

24 2015/008 Informasjon fra instituttledelse Ingen på grunn av tidsmangel. 2015/009 Eventuelt (a) Instituttleder kommer tilbake til forlengelse av førsteamanuensisstilling II for Gudny Okkenhaug. Vil gjerne ha bekreftelse av godkjenning han spurte om ved e-posten i desember. godkjennes. (b) Instituttleder har fått en forslag fra Petter Jenssen 5. januar om lønn til Manoj Pandey de første 6 monader i 2015 Saken oversendes administrasjonen til behandling (c) Kurt Johansen påpeker at det skal være møte med tillitsvalgt i forkant av styremøtet. Jan Vermaat vil finne ut hvordan dette kan organiseres.

25 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Aasen Møtetid: Kl til Tilstede: Jan Vermaat, Line Tau Strand, Anne Kjersti Uhlen, Per Strand, Kurt Johansen, Sanna Burgess, Tone-Lise Rustøen, Mona Henriksen, Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Mona Bakke (syk) Saksliste 2015/021 Godkjenning av innkalling og saksliste 2015/022 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2015/023 Strategi /024 Studentenes hjørne 2015/025 Informasjon fra instituttledelse 2015/026 Etteranmeldt 2015/027 eventuelt Saksbehandling 2015/021 Godkjenning av innkalling og saksliste Kurt Johansen hadde følgende forslag som ble akseptert: 1) innkalling via outlook 2) alle varamedlemmer skal motta innkalling og sakspapirer 3) Personer med forfall innkaller selv vara når de ikke kan møte, kopimelding til styreleder/adm.sjef Styret sluttet seg til dette forslaget. vedtak: Etteranmeldt sak emnerevisjon fra UU, bli oppført som sak 2015/026, og eventuelt ble skiftet til /027. Saksliste og møteinnkalling for øvrig godkjennes. 2015/022 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: Herbjørn Hovin vedtak: Møtebok fra styremøte 10. februar 2015 godkjennes. 2015/023 Strategi Saksbehandler: Jan Vermaat Form og innholt ble diskutert vedtak: Styret vedtok å gå videre med kortversjonen og rette opp noen punkt som følge av diskusjonen i styret. Den korrigerte versjonen sendes FU og UU, disse bes om innspill, generelt, men spesielt på forskningsstrategi og

26 undervisningsstrategi respektivt. Instituttleder arbeider videre med teksten generelt og med punktet Administrasjon og organisasjon spesielt. 2015/024 Studentenes hjørne Studentene sliter med dårlige PCer i datarom og spør hvorfor de ikke blir remplassert. Herbjørn svarer at vi ikke fant plass til kjøp av PC er i budsjettet i første omgang, men spørsmålet kan tas opp igjen dersom økonomien gir plass senere på året. Vi søker også penger sentralt, fordi vi ser dette som et generelt undervisningsrom. Hvis det er anledning til å oppgradere bare noen få maskiner, vil det kunne avhjelpe situasjonen. Dette spørsmålet vil bli vurdert av IT-konsulent. 2014/025 Informasjon fra instituttledelse (a) Fremdrift kjemisaler: på vei som planlagt; (b) nestleder: Tore Krogstad vil fungere som nest-instituttleder, t.eks. når Jan Vermaat er borte. (c) Seminar styrearbeid: sted ennå uklart, ellers i orden; (d) fullmaktsaker: bilag blir presentert til informasjon; (e) administrasjon: Anja Nieuwenhuis blir tilbudt administrasjonstilling i CERAD, og forhandlinger skal snart være ferdig, så vi kan søke erstatning; Herbjørn søker hjelp i Anne Elisabeths fravær, og er selv beredt til å være med lenger inntil posisjonen er besett permanent igjen; (f) Styret skal bli informert om fullmaktsaker, mens ansettelsessaker som før var en del av «fullmaktsakene» gis som orienteringer da disse sakene nå ikke er underlagt instituttstyret men instituttets tilsettingsutvalg (vitenskapelig) eller sentralt tilsettingsutvalg (teknisk og administrativ). 2014/026 Etteranmeldt sak: forslag til emnerevisjon fra UU Emnerevisjon: Styret aksepterer forslag av UU at godkjenne følgende endringer: JORD315 Biogeochemistry, Global Change endrer emnekode til MINA300 Biogeochemistry, Global Change. Jan Mulder og Lars Bakken deler emneansvaret. JORD200 Jord, vegetasjon og landskap endrer navn til Soils in natural environments field and laboratory course. Emnet vil tilbys i høstparallellen, første gang høst Endelig godkjenning av nedleggelse av emnene JORD221 Jordfysikk felt- og laboratoriekurs og JORD250 Jordmorfologi som følge av igangsetting av emnet JORD200 Jord, vegetasjon og landskap. Endelig godkjenning av emnet JORD210 Soils: Classification, process modeling and application of GIS (10 stp.). Emneansvarlig er ikke bestemt enda, men Jan Mulder, Trine A. Sogn, Line Tau Strand og

27 2014/027 Eventuelt --. andre er medvirkende lærere. Emnet vil gå i vårparallellen og gis første gang i Endelig godkjenning av nedleggelse av emnene JORD201 Modellering av prosesser i jord, vann og plantesystem og JORD251 Jordklassifikasjon som følge av opprettelse av emnet JORD210 Soils: Classification, process modeling and application of GIS. KJM351 Eksperimentell radioøkologi og KJM353 Radioøkologi flyttes til januarblokk. Emnene vil bli gitt neste gang januar Omfanget av GEO220 Hydrogeologi økes fra 5 til 10 stp. KJM350 Stråling og radiokjemi og KJM352 Stråling og radiokjemi endrer navn til KJM350 Radiokjemi og KJM352 Stråling og strålevern. Emne MINA220 Møt Kina (ansvarlig Lars Bakken) gis først som fri emne i juni 2015, avvente godkjenning til en god emnebeskrivelse er på plass.

28 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: Tirsdag 10. feb Sted: Aasen Møtetid: Kl til Deltagere: Jan Vermaat, Line Tau Strand, Trond Mæhlum, Toril Trædal, Mona Bakke Myrvang, Jan Mulder (kun tilstede på sak 2015/10, 11, 14, 15), Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Anne Kjersti Uhlen, Sanna Burgess Saksliste 2015/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 2015/011 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2015/012 Foreløpig regnskap /013 nye PhD reglement IMV 2015/014 prosedyre nye PhD stillinger 2015/015 prosedyre tildeling dekanens strategimidler 2015/016 prosedyre dynamisering insentiver 2015/017 medlemmer ansettelsesutvalg 2015/018 Studentenes hjørne 2015/019 Informasjon fra instituttledelse 2015/020 Eventuelt Saksbehandling 2015/010 Godkjenning av innkalling og saksliste vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 2015/011 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Møtebok fra styremøtet den 6. januar vedtak: Møtebok fra styremøte 6. januar 2015 godkjennes. 2015/012 Foreløpig regnskap 2014 Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Regnskapsoversikt med kommentar. Herbjørn Hovin ga muntlig nærmere forklaringer på de viktigste postene til regnskapet. vedtak: Regnskapet for IMV for 2014 godkjennes. 2015/013 Nye PhD reglement IMV Saksbehandler: Susanne Eich-Greatorex

29 Vedlegg: Revidert PhD reglementet i generell NMBU mål, henvises sak 2015/006. Susanne Eich-Greatorex forklarte prosedyren. Styret diskuterte nødvendigheten av tilleggsdokument som spesifiserer karakterkrav. vedtak: Styret tar orienteringen om IMV s nye PhD reglement til etterretning, og ønsker ingen tilleggsdokument med nærmere karakterkrav. 2015/014 Prosedyre nye PhD stillinger Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: I følge tildelingsbrevet rekrutteringsstillinger NMBU for 2015, tildeles IMV 2 stipendiater (hvorav 1 MNT-fag), og 1 kvotestipendiat. vedtak: Samme prosedyre som i 2014 følges: (a) søknader til FU til vurdering og rangering, (b) I tilfelle inhabilitet i FU oppnevner FU i samarbeid med Instituttleder nye medlemmer FU s vurdering og rangering av søknadene må ses i sammenheng med sak 2015/15 da en av PhD stillingene forutsettes knyttet til den som mottar disse strategimidlene 2015/015 Prosedyre tildeling dekanens strategimidler Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: prosedyreforslag. vedtak: Forslag godkjennes med to modifikasjoner (1) 29% i kriterium 3 må være 20%; (2) young in talented young og promising young early career erstattes med følgende, nærmere spesifikasjon in the positions / stillinger forsker og førsteamanuensis. 2014/016 Prosedyre dynamisering insentiver Saksbehandler: Jan Vermaat & Herbjørn Hovin Vedlegg: prosedyreforslag. vedtak: godkjennes med følgende modifikasjoner i spesifiseringstabellen: (a) Nivå2 og niva1 publikasjon slås sammen til nivå1 og niva2 publikasjon 1000 NOK, (b) tilføyes kategori Editorial Board member NOK, (c) tilføyes kategori foredrag i populærvitenskapelig formidlingsforum 1000 NOK. Revidert saksdokument finnes som Anneks. Vedtak mot 1 stemme. 2014/017 Ansettelsesutvalg Saksbehandler: Jan Vermaat vedtak: Nyvalgte styremedlem Mona Bakke (midlertidig vitenskapelige) blir utnevnt. Studentrepresentant er fremmet av studenttinget: Åsmund Kvifte 2014/018 Studentenes hjørne Ingen student til stede. Sanna Burgess var utenlands og kunne ikke finne erstatning. 2014/019 Informasjon fra instituttledelse (a) Rekonstruksjon av våre Kjemi-undervisiningslabs er på vei som planlagt; (b) Hvem gjør hva på IMV: nettside til den enkelte person skal

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015

Innkalling til fakultetsstyremøte ved Fakultet for miljøvitenskap og teknologi 11. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Vår ref. 14/00750-9 Deres ref. Dato 04.02.2015 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite.

Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. Til: Styret Dato: 18. august 2011 Fra: Administrerende direktør Styresak: S-61/11 Møtedato: 25.8.2011 Saksbehandler: JEA Forslag til budsjettinnsparinger fra handlingsromkomite. 10. februar gjorde styret

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 25.11.2014 Sted: Adamstuen, Gjesteserveringen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg: Finn-Arne Weltzien, professor, BasAm SAKSLISTE Saker 46/2014 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012

Rapport for 3. tertial 2011 Overføring av midler fra 2011 til 2012 1302 1901 US-SAK NR: 23/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY ARKIVSAK NR: 2011/1194 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: Uglandsstua, Grimstad Dato: 11.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark

Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.12.08 Saksbehandler: Journalnummer: John W. Viflot 2008/1727 Langtidsbudsjett for perioden 2010 2013 for Høgskolen i Telemark 1. Saken i korte trekk

Detaljer

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark

Innkalling Styret. Møte 2/15-12.03.2015. Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Innkalling Styret Møte 2/15-12.03.2015 Høgskolen i Telemark, Kjølnes ring 56, Postboks 203, 3901 Porsgrunn Telefon : 35 57 50 00 Telefaks : 35 57 50 02 (http://www.hit.no/main/content/view/full/10555)

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE Dato: 05.03.2015 Sted: Styrerommet, Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00-15.00. Lunsj kl. 12.00 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel Tid Side 17/2015

Detaljer

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1302 1901 Finansieringssystem og intern budsjettfordelingsmodell for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Rapport fra ekspertutvalg 26. september 2012 Mandat Økonomisjef ved NVH og ass.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer