Styremøte 1/2015 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015"

Transkript

1 Styremøte 1/2015 Dato: Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar Sagstuen, Jon Sættem, Yngve Mardal Moe Observatører: Astrid Tonette Sinnes og Hans Plesser Futhsæther og Bettum var ikke tilstede på sak 10/2015 Fra adm.: Andreas Flø og Anita Habbestad Det ble avholdt møte med fagforeningene i forkant og det var ingen invendinger.

2 Protokoll til styremøte Nr. 1/ kl rom: TF10 Saksoversikt: Sak 1/2015 Innkalling, sakliste og referat fra møte 11/2014 Sak 2/2015 Drøfting, orientering og referatsaker Sak 3/2015 Studentenes innspill Sak 4/2015 Økonomi resultat 2014 Sak 5/2015 Budsjett 2015 Sak 6/2015 Vitenskapelig komite stilling vann Sak 7/2015 Økonomistyring Sak 8/ årig master i miljøfysikk og beregningsorientert biologi Sak 9/2015 Fordeling av PhD stillinger 2015 Sak 10/2015 Forslag om 4.år til post Doc Heidi Nygård Sak 11/2015 Eventuelt

3 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 1/2015 Innkalling, saksliste og referat fra møte 12/2014 Vedtak : Godkjennes.

4 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 2/2015 Drøfting, orientering og referatsaker Fakultetsstyret er bedt om å diskutere NTNUs vedtak om fusjon med HiG og HiÅ ved førstkommende fakultetsstyremøte. Brev om disponering av OFA - SAK midler ved NMBU er bedt vedlagt styrepapirer. Tas til etterretning Styret mener at NTNU-styrets fusjonsvedtak vil bidra til skjerpet konkurranse om studenter, og at NMBUs ledelse må bidra mer aktivt for å bedre betingelsene for opprettholdelse og vekst i sivilingeniørutdanningen. Som oppfølging av diskusjonen har instituttleder gjort følgende henvendelse per til dekan ifb. ved fakultetsstyremøte 11.02: «IMTs styre har hatt styremøte i dag og ønsker å kommunisere til deg at styre er svært bekymret over økt konkurranse fra et fremtidige NTNU på Gjøvik. Styret har derfor en forventning om at Fakultetsstyret diskutere saken grundig, og at synspunkter fremmes videre opp mot universitetsledelsen, og selvsagt til IMT.»

5 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 3/2015 Studentenes innspill Studentene informerte om at linjeforeningene ved IMT har fått godt samarbeid seg i mellom. Studentene er ikke fornøyd med studietilbud i TBM120 og statistikk, og ønsker videre dialog. Studentene har sendt brev til US UU-leder bes undersøke situasjon rundt TBM120, og vurdere mulig samarbeid mellom studieretningene bygg, og maskin og prosess. Studentene må få en tilbakemelding vedrørende TBM120 og statistikktilbudet.

6 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 4/2015 Økonomi resultat 2014 Vedlegg: Økonomisk rapport 2014 per seksjon (Vedlegg 1) Styret ønsker noter til regnskapet som forklarer hvorfor instituttet gikk bedre enn budsjettert. Økonomirapporten for 2014 tas til etterretning.

7 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 5/2015 Budsjett 2015 Vedlegg: Utdrag av budsjett 2015 (Vedlegg 2) og budsjett 2015 (Vedlegg 3) Budsjettet for 2015 vedtas. Styret ber UU om å komme med forslag om hvordan midlene til linjeforeningene fordeles, og forslag om etablering av utlysning av midler til innovasjonsprosjekter for studenter fra 2016.

8 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 6/2015 Vitenskapelig komite til 1. amanuensisstilling vann og miljø Utlysningstekst ble godkjent i sak 48/2014. Forslag til komite ettersendes så snart det klart fra fagmiljøet. Saken utsettes.

9 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 7/2015 Økonomistyring Vedlegg: Bakgrunn (Vedlegg 4) Emne- og masterbudsjetter innføres som administrativt system ved IMT i 2015.

10 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 8/ årig master i miljøfysikk og beregningsorientert biologi Styret mener også at det engelskspråklige programmet computational biology legges ned. Fagmiljøet ved IMT bes komme med forslag til endringer av 2-årige master programmet i miljøfysikk og beregningsorientert biologi. Forslaget bes diskutert med samtlige studieretninger, og UU.

11 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 9/2015 Fordeling av PhD stillinger 2015 FU bes om å fordele 3 stillinger, og en stilling holdes av i vente på beslutning om fakultetets strategimidler.

12 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 10/ år for Post Doc Heidi Nygård Vedlegg: Begrunnelse fra seksjonen (Vedlegg 5) Det ble diskutert om behovet for undervisningsstøtte i Miljøfysikk og fornybar energi er reelt. Det ble diskutert satsning på ung talentfull forsker Styret stemte over innvilgelse av 4. året som belastes IMTs budsjett Stevik og Stemsrud stemte imot. Det innvilges et 4. år i post doc stilling for Heidi Nygård.

13 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 11/2015 Eventuelt

14 Styremøte 2/2015 Dato: Epostmøte mars Institutt for matematiske realfag og teknologi Innkalt: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar Sagstuen, Jon Sættem, Yngve Mardal Moe og Astrid Tonette Sinnes

15 Protokoll til styremøte Nr. 2/2015 epost Saksoversikt: Sak 12/2015 Oppnevning av sakkyndig komite i stilling Professor/Førsteamanuensis i bygningskonstruksjon 14/04153 Sak 13/2015 Oppnevning av sakkyndig komite Professor/førsteamanuensis i vann og avløpsteknikk - referanse 14/04418

16 Styremøte 2/2015 Dato: Epostmøte mars Saksdokument for styret ved IMT Sak 12/2015 Oppnevning av sakkyndig komite i stilling Professor/Førsteamanuensis i bygningskonstruksjon 14/04153 Forslag til komite: Førsteammanuensis Anders Bjørnfot Professor Jasna Bogunovic Jakobsen Professor II NILS E. FORSÉN, Vedlegg: CV Jasna (Vedlegg_1_Jakobsen), CV Forsen (Vedlegg_2_Forsen) Vedtak : Det oppnevnes følgende komite til stilling Professor/Førsteamanuensis i bygningskonstruksjon 14/04153 : Førsteammanuensis Aders Bjørnfot Professor Jasna Bogunovic Jakobsen Professor II Nils E. Forsén

17 Styremøte 2/2015 Dato: Epostmøte mars Saksdokument for styret ved IMT Sak 13/2015 avløpsteknikk - referanse 14/04418 Forslag til komite: Oppnevning av sakkyndig komite Professor/førsteamanuensis i vann og Thomas Thiis (leder), prof. IMT. Per- Arne Malmquist. prof. em. Chalmers (per- Maria Viklander. Prof. Luleå Tekniske Vedlegg: CV Malmquist (Vedlegg_3_Malmquist), CV Viklander (Vedlegg_4_Viklander) Det oppnevnes følgende komite til stilling som Professor/førsteamanuensis i vann og avløpsteknikk - referanse 14/04418: Professor Thomas Thiis Prof. em Per- Arne Malmquist Professor Maria Viklander

18 INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET STYREMØTE: 3/2015, , TF 10. Tilstede: Instituttleder Cecilie Rolstad Denby, Astrid Sinnes (vara), Ulf Geir Indahl (vara), Sigrun Vedøen Lien (vara), Turid K. Gjerstad Torheim, Ola Bettum, Einar Sagstuen, Jon Lauvstad Sættem og Yngve Mardal Moe. Fra administrasjon: Andreas Flø og Kristine Dehli Høitomt (referent). Observatør: Hans Erik Lefdal. Turid K. Gjerstad Torheim deltok ikke under behandling av SAK 20/2015. Saksliste: SAK 14/2015: Innkalling, saksliste og referat fra møte 2/2015. SAK 15/2015: Drøfting, orientering og referatsaker SAK 16/2015: Studentenes innspill SAK 17/2015: Økonomi status per 1. april SAK 18/2015: SLL rapport SAK 19/2015: Utlysning av stilling: Konsulent administrasjon SLL SAK 20/2015: Fordeling av rekrutteringsstillinger SAK 21/2015: Rutiner for fordeling av rekrutteringsstillinger SAK 22/2015: Søknad om forskningstermin SAK 23/2015: Eventuelt Instituttleder ønsket velkommen til møtet. Nyansatt i administrasjonen, Kristine Dehli Høitomt, ble introdusert. Høitomt vil ivareta arbeidet som sekretær for styret fremover. Andreas Flø ble takket for innsatsen som midlertidig styresekretær. Fagforeningene ble kontaktet individuelt om styresakene etter styremøtet, da det ikke ble avholdt eget IDF-møte i forkant av styremøtet. Fagforeningene hadde ingen spesielle kommentarer til sakene. Kommende styremøter for våren 2015 ble satt til: Styremøte 4/2015 Fredag 22. mai Styremøte 5/2015 Fredag 19. juni SAK 14/2015: Innkalling, saksliste og referat fra møte 2/2015. Det ble etterlyst endelig referat fra styremøte 1/2015, samt protokoll fra epost møtet i mars. Administrasjonen ble gjort oppmerksom på feil i møtenummerering i deler av innkallingen. Det ble meldt inn ønske om at fremtidige innkallinger inkluderer forslag til vedtak i alle saker. Oppfølging: Administrasjonen retter opp iht. til kommentarene gitt fra styret, og sikrer at fremtidig kommunikasjon også når de eksterne medlemmene uten tilgang til intranettportalen. SAK 15/2015: Drøfting, orientering og referatsaker Det vises til innkalling for oppsummering av orienteringssakene. Tilleggskommentarer til sakene gitt ved møtet: HMS - Deltakelse på kurs om sikkerhet på laboratoriet (antall 6): Det ble opplyst at tiltak med tilbud om kurs for alle nyansatte PhD-stipendiater var kommet i stand som oppfølging av tilbakemelding fra HMS-ansvarlig på manglende oppfølging rundt sikkerhetsrutiner. Studentenes krav om høyere prioritering av instituttets undervisningstilbud: Instituttleder informerte om at det var avholdt allmøte med studentene , med stort oppmøte og mange konstruktive innspill. Ved siden av styrking av infrastruktur, etterlyste studentene bedre markedsføring av studietilbudet ved instituttet. Instituttleder påpekte behov for å utarbeide en strategi for markedsføringen og at studentene bør delta i dette arbeidet. Det ble foreslått at støtte til markedsføringstiltak også kan inkluderes i utlysning av midler til innovasjonsprosjekter for studenter (til videre oppfølging av UU, jf SAK 5/2015). Styret anmodet om tett samarbeid mellom 1

19 INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET STYREMØTE: 3/2015, , TF 10. instituttet og studentene for å fremme utfordringene ved studietilbudet ved IMT overfor universitetsledelsen på best mulig måte. Ved allmøte ble det opplyst at studentene planlegger å sende et brev til universitetsstyret, hvor dekanen og instituttleder har tilbudt å gi innspill. Dagsbøter ved for sent levert sensur: Det ble informert om planlagt revisjon av gjeldende reglement for sensuring ved NMBU, og at arbeid med forbedring av rutiner ved IMT vil bli vurdert i forhold til dette. «NMBU satser på fremragende forskning og undervisning»: Instituttleder informerte om bestilling fra rektor som ber om forslag fra fagmiljøene på hva midler til «strategisk pott» kan benyttes til. Forslagene vil danne grunnlag for rektors innspill til universitetsstyret. Bestillingen er nærmere beskrevet i epost fra rektor som vil bli ettersendt styret. SAK 16/2015: Studentenes innspill Ingen. SAK 17/2015: Økonomi status per 1. april Budsjett per mars 2015 med noter var vedlagt innkallingen. Instituttleder informerte om at resultatet opp imot første tertial var tilfredsstillende. Det var ingen spesielle avvik å melde. Studentrepresentantene fremmet ønske om å øke støtten til linjeforeningene med kr Instituttleder vil konferere med økonomisjef ved IMT. Styret ba samtidig om at studentene gir innspill på hva midlene ønskes benyttet til. Saken fremmes på nytt for vedtak ved styremøte 4/2015 ( ). SAK 18/2015: SLL rapport Instituttleder oppsummerte hovedpunktene fra SLL rapporten av februar Videre oppfølging ble diskutert. I tillegg til punktene som var kommentert i rapporten, foreslo instituttleder å ta opp til diskusjon om en alternativ plassering av SLL i NMBU organisasjonen var ønskelig eller nødvendig for videreutvikling av forsknings- og utdanningstilbudet ved SLL. Det ble spesielt pekt på IMTs begrensede tilgang på kontor, undervisnings- og laboratoriearealer og hvorledes dette er til hinder for videreutvikling av de to utdanningstilbudene lærerutdanning og sivilingeniørutdanning som begge har potensiale for ekspansjon. Instituttleder pekte på at utvikling av et lærerutdanningstilbud i naturbruk er mer relevant fagområde for andre enheter ved NMBU. Styret mente at en eventuell omorganisering av SLL må fremmes som egen sak til diskusjon i styre, og at innspill fra SLL til saken må innhentes som grunnlag til saken. VEDTAK: I) Utlysning av en professorstilling i fysikkdidaktikk vil bli fremmet for vedtak i styret 22. mai SLL fremmer forslag til utlysningstekst. II) Styret ber om at opptaksrammen til PPU økes til 90 studieplasser (fullfinansierte studieplasser), under forutsetning av at behov for økt undervisningsarealer løses. Det er ikke aktuelt å øke opptaksrammen for PPU innenfor de arealene IMT disponerer i dag. III) Instituttet foreslår for fakultetsstyret å avsette strategiske midler for å dekke økte kostnader til praksisopplæring i PPU og LUR. IV) Hans Erik Lefdal bes søke om utvidet forskningsfri for å kompensere for arbeidstid med SLL rapporten brukt i egen forskningsfritermin. Søknaden fremmes til vedtak i styret 22. mai V) SLL vil bli invitert til et møte i mai der dekanen og instituttleder deltar. Hensikten med møtet er å diskutere om en annen plassering av SLL i NMBU organisasjonen vil kunne gi bedre rammer for utviklingen av et samlet lærerutdanningstilbud ved NMBU, sett i lys av mulighet til vekst og ressurssituasjonen ved IMT. SLL bes om å avholde et internt møte i forkant og forberede et notat til dekanen og instituttleder med seksjonens kommentarer og synspunkter til alternativ plassering og mulig utvikling av fagområdet naturbruk. 2

20 INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET STYREMØTE: 3/2015, , TF 10. SAK 19/2015: Utlysning av stilling: Konsulent administrasjon SLL Forslag til utlysning var vedlagt innkallingen til møtet. Tittelen på stillingen ble diskutert, og da det ikke er noen endringer i arbeidsoppgavene i forhold til nåværende stilling, lyses stillingen ut i samme stillingskategori som sist. VEDTAK: Stilling som studieveileder ble godkjent for utlysning i stillingskategori førstekonsulent. SAK 20/2015: Fordeling av rekrutteringsstillinger Forslaget fra FU-IMT om omdisponering av PhD til postdoc og fordeling av stillinger ble diskutert (jf forslag i innkalling). Styret mente forslaget ikke var iht. mandatet gitt fra styret, og at omgjøring av PhD-stillinger til postdoc representerer en ny ordning som vil kunne medføre omfattende konsekvenser. Styret ba om at kriterier og retningslinjer for fordeling av rekrutteringsstiller utarbeides og godkjennes før det eventuell omgjøring av PhD-stillinger til postdoc vedtas (se også sak 21/2015). VEDTAK: Forslag fra FU-IMT til fordeling av rekrutteringsstillinger ble ikke godkjent. FU-IMT bes om å gjennomgå forslaget på nytt og gjøre eventuelle nødvendige endringer iht. til kriterier og retningslinjer for rekrutteringsstillinger som skal vedtas ved styremøte 4/2015 ( , se sak 21/2015). FU-IMT bes om å levere nytt forslag til fordeling av rekrutteringsstillinger til vedtak ved styremøte 5/2015 ( ). SAK 21/2015: Rutiner for fordeling av rekrutteringsstillinger SAK 21 ble diskutert sammen med SAK 20. Det ble blant annet pekt på økonomiske og strategiske spørsmål ved omgjøring av PhD-stillinger til postdoc, samt utfordringer ved en eventuell internrekruttering i form av videreføring av en internfinansiert PhD til internfinansiert postdoc. VEDTAK: Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til kriterier og retningslinjer for prosess og fordeling av rekrutteringsstillinger, inkludert praksis og rutiner ved eventuell omgjøring av PhD-stillinger til postdoc. Instituttleder sammenkaller en arbeidsgruppe bestående av instituttleder, FU-leder, en representant fra styret, en vitenskapelig ansatt og forskningskoordinator som sekretær. Arbeidsgruppen utarbeider et forslag innen 14. mai som legges frem for vedtak i styret 22. mai d.å. SAK 22/2015: Søknad om forskningstermin Det forelå ikke uttalelse fra fagseksjonen. Behandling av søknaden utsettes til styremøte 4/2015 ( ). SAK 23/2015: Eventuelt Ingen. 3

21 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: Tirsdag 6. jan Sted: Aasen Møtetid: Kl til Deltagere: Jan Vermaat, Line Tau Strand, Per Strand, Kurt Johansen, Mona Bakke Myrvang, Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Jan Mulder, Anne Kjersti Uhlen, Sanna Burgess, Åsmund Kvifte Saksliste 2015/001 Godkjenning av innkalling og saksliste 2015/002 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2015/003 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015/004 Instituttnestleder 2015/005 Strategidiskusjon: vedtak-forslag i oppsummering 2015/006 PhD reglement 2015/007 Studentenes hjørne 2015/008 Informasjon fra instituttledelse 2015/009 Eventuelt Saksbehandling 2015/001 Godkjenning av innkalling og saksliste Det bemerkes at saksdokumentene til dette møtet var distribuert alt for sent, og det beklager vi. vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 2015/002 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Møtebok fra styremøtet den 18. november 2014 vedtak: Møtebok fra forrige styremøtet godkjennes. Det noteres at Oppfølging ved 2014/58 skulle har vært et separat saks-notat. 2015/003 Budsjett 2015 Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Budsjett 2015 og langtidsbudsjett Budsjett 2015 De totale inntekter utgjør 54,866 mill. kroner, samlede kostnader beløper seg til 54,853 mill. kroner, og dette gir et overskudd på kr

22 Det knytter seg størst usikkerhet til postene overhead, 01-lønn fra prosjekter og egenfinansiering av eksternt finansierte prosjekter. Regnskapet for 2014 foreligger foreløpig ikke, heller ikke tildelingsbrevet fra sentralt hold. Samtlige kostnadsposter er stramt budsjettert, og krever løpende oppfølging året gjennom. Langtidsbudsjett Den økonomiske situasjonen gir svært lite handlingsrom i den kommende periode. Det blir i hovedsak å videreføre nåværende driftsopplegg. For 2016 er inntektene økt med kr ut fra en økning på ferdige PhD. Videre er egenfinansieringen på eksternt finansierte prosjekter redusert med kr , 01-lønn fra prosjekter er økt med kr , samt en mindre økning i overhead. For 2017 er investeringskontoen økt med kr Egenfinansieringen på prosjekter er redusert med ytterligere kr , og 01-lønn fra prosjekter er økt med kr Budsjett 2015 ble diskutert først. LTS og PS påpeker at den langsiktige strategien skal være ledende her, men at vi likevel har litt handlingsrom. I forlik med budsjettskjema av 2014 er der små endringer i systematikk som skal øke transparens. Herbjørn forklarte det nærmere. Tiltak til å skaffe balanse mellom inntekter og utgifter var det følgende: (a) inntekter og utgifter i alle labs til sammen skal bli det samme som i Det synes realistisk etter diskusjon med Tore Krogstad og Brit Salbu (b) 01-lønn skal ikke reduseres. Det synes også realistisk etter vurdering av prosjekter. (c) egenfinansiering skal reduseres, men kun i små steg (200 knok) hvert år, fordi det involverer kontraktsforpliktelser. (d) lønn er basert på personalliste. ( e) utgifter til insentiver er redusert, men tatt til sammen med faggrupper er det kun litt. (f) utdanningskostnader endres ikke, (g) i øvrige driftskostnader reduseres datakostnader og utstyrskjøp. Datakostnader skulle også inkludere 250 knok til nye PCer i datasalen. Vi har stilet et krav til sentraladministrasjonen av NMBU og vil vurdere hvordan 2015 vil utvikle seg finansielt. Til sammen er resultatet svakt positivt. Styret spurte om man har anledning å reservere for utstyr, og Herbjørn bekrefter dette, under visse forutsetninger. LTS mener at vi nå skal også ha strategien og reserveringsskjema til de arbeidshester på labben de ikke kommer spesielt med et prosjekt, men som vi kan ikke være ut med, som LECO furnace osv. Langtidsbudsjett til Styre mener at excel-ark format er ikke transparent. Differanse i antall stillinger er nå rettet opp. Per Strand mener at det er viktig at prioritere, og her må EU søknader være en viktig mål. Vi skal utvikle insentiver til det, og først og fremst til kolleger som har ikke stor nettverk ennå. Det er rart at EU omsetning går ned når NFR blir konstant. Jan svarer at vi skal få et insentivprogram på plass i etterkant av strategidiskusjonen. Vi vil har et konservativt budsjett men likevel stimulerer søknadsskrivelse. Men vi kan ikke stole på sikker suksess her. Med oppretting av stillingsoversikt går budsjettet nå i balanse.

23 vedtak: Budsjett for 2015 og langtidsbudsjett for perioden godkjennes. Langtidsbudsjett godkjennes under forutsetning at antall ansattes blir uendret i I tillegg bes instituttleder om å få en utstyrsavsetnings-skjema på plass. 2015/004 nestinstituttleder Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: Ingen Det vises til referat av forrige møte. vedtak: Styret gir instituttleder fullmakt til selv å utpeke nestleder. 2015/005 strategidiskusjon: vedtak-forslag og prioritering i oppsummering Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: Oppsummering strategi-arbeide diskusjon: Forelagt prioritering omdisputeres. Styret er enig i at det er behov for en generelle instituttstrategi som er mere enn forskningsmål fokusering. Styret mener at denne strategi skulle være en revidering av dokumentet akseptert i mai 2014 på grund av våre desember-diskusjoner. Instituttleder skal utarbeide dette dokument og forelegger det for styre. Dokument skal gi oss de store mål og være spesifikk hvor mulig i samme sted. Faggruppestruktur er en måte for å oppnå dette mål, og skal være diskutert etterpå. Det er mere langsiktig og må involvere mange kolleger ikke minst i første omgang for å prøve å lage konsensus og kartlegge ulike muligheter. De konkrete forslag i oppsummeringsdokumentet kan være utført umiddelbart. Mona Bakke opplyser i denne forbindelse at sommerskolen kan være organisert i samarbeide med skoletjeneste-praktikanten. vedtak: Instituttleder utarbeider forslag til revidert strategi for IMV for perioden basert på eksisterende forslag fra mai 2014, og forelegger dette for styret i neste styremøte. Oppsummering av strategiarbeidet i desember danner grunnlaget for dette. (1) IMV strategidokument revideres i februar (Jan Vermaat), (2) organisasjonsstruktur diskuteres i bottom-up formen sommeren 2015, (3) konkrete forslag i oppsummeringsdokumentet implementeres: instituttseminar, dynamisering av insentiver til formidling og søknadsskriving fra annuum (forslag blir forberedt av Herbjørn Hovin og Jan Vermaat), 2015/006 PhD reglement IMV Saksbehandler: Jan Vermaat Revidert PhD reglement ble ikke diskutert på grunn av tidsmangel. Susanne Eich-Greatorex vil bli spurt om å redegjøre om det nye reglementet. Saken utsettes til neste styremøte 2015/007 Studentenes hjørne Ingen student til stede.

24 2015/008 Informasjon fra instituttledelse Ingen på grunn av tidsmangel. 2015/009 Eventuelt (a) Instituttleder kommer tilbake til forlengelse av førsteamanuensisstilling II for Gudny Okkenhaug. Vil gjerne ha bekreftelse av godkjenning han spurte om ved e-posten i desember. godkjennes. (b) Instituttleder har fått en forslag fra Petter Jenssen 5. januar om lønn til Manoj Pandey de første 6 monader i 2015 Saken oversendes administrasjonen til behandling (c) Kurt Johansen påpeker at det skal være møte med tillitsvalgt i forkant av styremøtet. Jan Vermaat vil finne ut hvordan dette kan organiseres.

25 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Aasen Møtetid: Kl til Tilstede: Jan Vermaat, Line Tau Strand, Anne Kjersti Uhlen, Per Strand, Kurt Johansen, Sanna Burgess, Tone-Lise Rustøen, Mona Henriksen, Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Mona Bakke (syk) Saksliste 2015/021 Godkjenning av innkalling og saksliste 2015/022 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2015/023 Strategi /024 Studentenes hjørne 2015/025 Informasjon fra instituttledelse 2015/026 Etteranmeldt 2015/027 eventuelt Saksbehandling 2015/021 Godkjenning av innkalling og saksliste Kurt Johansen hadde følgende forslag som ble akseptert: 1) innkalling via outlook 2) alle varamedlemmer skal motta innkalling og sakspapirer 3) Personer med forfall innkaller selv vara når de ikke kan møte, kopimelding til styreleder/adm.sjef Styret sluttet seg til dette forslaget. vedtak: Etteranmeldt sak emnerevisjon fra UU, bli oppført som sak 2015/026, og eventuelt ble skiftet til /027. Saksliste og møteinnkalling for øvrig godkjennes. 2015/022 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: Herbjørn Hovin vedtak: Møtebok fra styremøte 10. februar 2015 godkjennes. 2015/023 Strategi Saksbehandler: Jan Vermaat Form og innholt ble diskutert vedtak: Styret vedtok å gå videre med kortversjonen og rette opp noen punkt som følge av diskusjonen i styret. Den korrigerte versjonen sendes FU og UU, disse bes om innspill, generelt, men spesielt på forskningsstrategi og

26 undervisningsstrategi respektivt. Instituttleder arbeider videre med teksten generelt og med punktet Administrasjon og organisasjon spesielt. 2015/024 Studentenes hjørne Studentene sliter med dårlige PCer i datarom og spør hvorfor de ikke blir remplassert. Herbjørn svarer at vi ikke fant plass til kjøp av PC er i budsjettet i første omgang, men spørsmålet kan tas opp igjen dersom økonomien gir plass senere på året. Vi søker også penger sentralt, fordi vi ser dette som et generelt undervisningsrom. Hvis det er anledning til å oppgradere bare noen få maskiner, vil det kunne avhjelpe situasjonen. Dette spørsmålet vil bli vurdert av IT-konsulent. 2014/025 Informasjon fra instituttledelse (a) Fremdrift kjemisaler: på vei som planlagt; (b) nestleder: Tore Krogstad vil fungere som nest-instituttleder, t.eks. når Jan Vermaat er borte. (c) Seminar styrearbeid: sted ennå uklart, ellers i orden; (d) fullmaktsaker: bilag blir presentert til informasjon; (e) administrasjon: Anja Nieuwenhuis blir tilbudt administrasjonstilling i CERAD, og forhandlinger skal snart være ferdig, så vi kan søke erstatning; Herbjørn søker hjelp i Anne Elisabeths fravær, og er selv beredt til å være med lenger inntil posisjonen er besett permanent igjen; (f) Styret skal bli informert om fullmaktsaker, mens ansettelsessaker som før var en del av «fullmaktsakene» gis som orienteringer da disse sakene nå ikke er underlagt instituttstyret men instituttets tilsettingsutvalg (vitenskapelig) eller sentralt tilsettingsutvalg (teknisk og administrativ). 2014/026 Etteranmeldt sak: forslag til emnerevisjon fra UU Emnerevisjon: Styret aksepterer forslag av UU at godkjenne følgende endringer: JORD315 Biogeochemistry, Global Change endrer emnekode til MINA300 Biogeochemistry, Global Change. Jan Mulder og Lars Bakken deler emneansvaret. JORD200 Jord, vegetasjon og landskap endrer navn til Soils in natural environments field and laboratory course. Emnet vil tilbys i høstparallellen, første gang høst Endelig godkjenning av nedleggelse av emnene JORD221 Jordfysikk felt- og laboratoriekurs og JORD250 Jordmorfologi som følge av igangsetting av emnet JORD200 Jord, vegetasjon og landskap. Endelig godkjenning av emnet JORD210 Soils: Classification, process modeling and application of GIS (10 stp.). Emneansvarlig er ikke bestemt enda, men Jan Mulder, Trine A. Sogn, Line Tau Strand og

27 2014/027 Eventuelt --. andre er medvirkende lærere. Emnet vil gå i vårparallellen og gis første gang i Endelig godkjenning av nedleggelse av emnene JORD201 Modellering av prosesser i jord, vann og plantesystem og JORD251 Jordklassifikasjon som følge av opprettelse av emnet JORD210 Soils: Classification, process modeling and application of GIS. KJM351 Eksperimentell radioøkologi og KJM353 Radioøkologi flyttes til januarblokk. Emnene vil bli gitt neste gang januar Omfanget av GEO220 Hydrogeologi økes fra 5 til 10 stp. KJM350 Stråling og radiokjemi og KJM352 Stråling og radiokjemi endrer navn til KJM350 Radiokjemi og KJM352 Stråling og strålevern. Emne MINA220 Møt Kina (ansvarlig Lars Bakken) gis først som fri emne i juni 2015, avvente godkjenning til en god emnebeskrivelse er på plass.

28 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: Tirsdag 10. feb Sted: Aasen Møtetid: Kl til Deltagere: Jan Vermaat, Line Tau Strand, Trond Mæhlum, Toril Trædal, Mona Bakke Myrvang, Jan Mulder (kun tilstede på sak 2015/10, 11, 14, 15), Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Anne Kjersti Uhlen, Sanna Burgess Saksliste 2015/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 2015/011 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2015/012 Foreløpig regnskap /013 nye PhD reglement IMV 2015/014 prosedyre nye PhD stillinger 2015/015 prosedyre tildeling dekanens strategimidler 2015/016 prosedyre dynamisering insentiver 2015/017 medlemmer ansettelsesutvalg 2015/018 Studentenes hjørne 2015/019 Informasjon fra instituttledelse 2015/020 Eventuelt Saksbehandling 2015/010 Godkjenning av innkalling og saksliste vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 2015/011 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Møtebok fra styremøtet den 6. januar vedtak: Møtebok fra styremøte 6. januar 2015 godkjennes. 2015/012 Foreløpig regnskap 2014 Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Regnskapsoversikt med kommentar. Herbjørn Hovin ga muntlig nærmere forklaringer på de viktigste postene til regnskapet. vedtak: Regnskapet for IMV for 2014 godkjennes. 2015/013 Nye PhD reglement IMV Saksbehandler: Susanne Eich-Greatorex

29 Vedlegg: Revidert PhD reglementet i generell NMBU mål, henvises sak 2015/006. Susanne Eich-Greatorex forklarte prosedyren. Styret diskuterte nødvendigheten av tilleggsdokument som spesifiserer karakterkrav. vedtak: Styret tar orienteringen om IMV s nye PhD reglement til etterretning, og ønsker ingen tilleggsdokument med nærmere karakterkrav. 2015/014 Prosedyre nye PhD stillinger Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: I følge tildelingsbrevet rekrutteringsstillinger NMBU for 2015, tildeles IMV 2 stipendiater (hvorav 1 MNT-fag), og 1 kvotestipendiat. vedtak: Samme prosedyre som i 2014 følges: (a) søknader til FU til vurdering og rangering, (b) I tilfelle inhabilitet i FU oppnevner FU i samarbeid med Instituttleder nye medlemmer FU s vurdering og rangering av søknadene må ses i sammenheng med sak 2015/15 da en av PhD stillingene forutsettes knyttet til den som mottar disse strategimidlene 2015/015 Prosedyre tildeling dekanens strategimidler Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: prosedyreforslag. vedtak: Forslag godkjennes med to modifikasjoner (1) 29% i kriterium 3 må være 20%; (2) young in talented young og promising young early career erstattes med følgende, nærmere spesifikasjon in the positions / stillinger forsker og førsteamanuensis. 2014/016 Prosedyre dynamisering insentiver Saksbehandler: Jan Vermaat & Herbjørn Hovin Vedlegg: prosedyreforslag. vedtak: godkjennes med følgende modifikasjoner i spesifiseringstabellen: (a) Nivå2 og niva1 publikasjon slås sammen til nivå1 og niva2 publikasjon 1000 NOK, (b) tilføyes kategori Editorial Board member NOK, (c) tilføyes kategori foredrag i populærvitenskapelig formidlingsforum 1000 NOK. Revidert saksdokument finnes som Anneks. Vedtak mot 1 stemme. 2014/017 Ansettelsesutvalg Saksbehandler: Jan Vermaat vedtak: Nyvalgte styremedlem Mona Bakke (midlertidig vitenskapelige) blir utnevnt. Studentrepresentant er fremmet av studenttinget: Åsmund Kvifte 2014/018 Studentenes hjørne Ingen student til stede. Sanna Burgess var utenlands og kunne ikke finne erstatning. 2014/019 Informasjon fra instituttledelse (a) Rekonstruksjon av våre Kjemi-undervisiningslabs er på vei som planlagt; (b) Hvem gjør hva på IMV: nettside til den enkelte person skal

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskape universitet Handelshøyskolen (FORSLAG TIL) MØTEBOK Dato: Torsdag 26. januar 2017 Sted: T451 Oleana Møtetid: 11:00 15:30 Møteleder: Mette Bjørndal, styreleder Deltagere: Annette

Detaljer

Institutt for matematiske realfag og teknologi

Institutt for matematiske realfag og teknologi Styremøte 11/2014 Dato: 21.11.2014 Institutt for matematiske realfag og teknologi Innkalt: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Beathe

Detaljer

PROTOKOLL IMT styremøte

PROTOKOLL IMT styremøte PROTOKOLL IMT styremøte Møte.: 6/2015 Dato: 4.9.2015 Tid: Kl. 09:00-12:00 Sted: TF 141 Tilstede: Fra admin: Observatør: Instituttleder Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil

Detaljer

PROTOKOLL - Insituttstyret

PROTOKOLL - Insituttstyret INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET PROTOKOLL: MØTE: 4/2015 (godkjent per epost 03.06.15) PROTOKOLL - Insituttstyret Møte.: 4/2015 Dato: 22.05.2015 Tid: Kl. 09:00-12:00

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Langtidsbudsjett VetBio

Langtidsbudsjett VetBio S16 / Langtidsbudsjett VetBio Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Økonomi og eiendomsdirektør og dekan Torgeir Pedersen Forslag til vedtak: Langtidsbudsjettet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM)

PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) PROTOKOLL FRA STYREMØTE FAKULTET FOR KJEMI, BIOTEKNOLOGI OG MATVITENSKAP (KBM) Fredag 3. februar 2017 kl. 12.00-15.00 Møterom Aksnes, 3. etg. Bioteknologibygningen Tilstede: Roald Gulbrandsen, Johanne

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

Gjennomsnitt saldo arbeidsplikt fordelt på fag

Gjennomsnitt saldo arbeidsplikt fordelt på fag Status arbeidspliktregnskap Det gjennomsnittlige overskuddet i IFIKKs arbeidspliktregnskap er nå så å si halvert siden toppen fra våren 2009. Et gjennomsnittlig overskudd pr vitenskapelig ansatt på 499

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Institutt for matematiske realfag og teknologi

Institutt for matematiske realfag og teknologi Styremøte 10/2014 Dato: 15.09.2014 Institutt for matematiske realfag og teknologi Til stede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Tor Kristian Stevik, Henrik

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 39 Saksnr.: 2011/5887 Møte: 16. juni 2011 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2012 Budsjettprosess 2012 I det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten.

Før vi begynner å se på tabeller og grafer vil vi forklare ord og utrykk som er viktige å forstå for å skjønne helheten. Opplæring i økonomi av nye styremedlemmer Dette notatet vil prøve å gi en innføring i økonomi ved UiO og da spesielt ved IFIKK. Vi vil gå gjennom langtidsbudsjettet for basisvirksomheten til IFIKK 212-217,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 13. februar kl. 09.00 15.30 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder),

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Forslag til budsjett 2016

Forslag til budsjett 2016 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 24.11.2015 Notatdato: 18.11.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler

Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler 1 av 4 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for fysikk Dato 16.05.2013 Referanse 2012/12094/ALK PROTOKOLL Tilstede: Forfall: Morten Sylvester, Vitenskapsmuseet, Lars Rikard Stavrum, studentrepr

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Finansieringssystem Handlingsrom

Finansieringssystem Handlingsrom Finansieringssystem Handlingsrom Ragnar Øygard Instituttleder Handelshøyskolen Presentasjon for US 2.april 2014 Rammen Bevilget over statsbudsjettet til NMBU i 2014: Kr 1 038 000 000 + bevilgning til byggeprosjektene

Detaljer

UTKAST MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyremøter - LANDSAM

UTKAST MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyremøter - LANDSAM Norges miljø- og biovitenskapelige universitet UTKAST MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyremøter - LANDSAM Dato: 08.02.2017 kl. 12:30 Sted: Tivoli - 3. etasje Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 22.09.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda 22.09.2011 Til stede: Dag Austbø, forskningsleder ved

Detaljer

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF

Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF og foreløpig langtidsbudsjett for HF Vedlegg 1 - Innmeldte måltall fra HF 2009-13 og foreløpig langtidsbudsjett for HF 2009-13 Måltall for HF 2009-13 Det inngår i UiOs styringskart at fakultetene skal angi måltall innenfor definerte måleindikatorer.

Detaljer

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel

FRIPRO Toppforsk forslag til finansiering av fakultetets egenandel FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 18 Til: Det medisinske fakultets styre Fra: Dekan Sakstype (O/D/V): V Arkivsaksnr: Vedlegg: Plan for finansiering Møtedato: 9. mai 2017 Sakstittel: FRIPRO Toppforsk

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/11 MØTE 10. NOVEMBER 2011 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer:

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Notat 04.06.2009 Ny budsjettmodell HF kort beskrivelse 1) Oversikt over foreslått modell Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Basisdel Studieplasser (forskningsbasert utdanning)

Detaljer

Styremøte nr. 8/ protokoll

Styremøte nr. 8/ protokoll Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMIRAPPORT FOR DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET ENHET: PERIODE: ÅR: 1504 FYI 2. TERTIAL 2011 Saksbehandler: Inger Anne Pedersen og Marianne Afdal Rapporterende enhets

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen

ØKONOMIRAPPORT. Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk. Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen ØKONOMIRAPPORT Enhet: 1504 Fysisk 1504 Fysisk Periode: 1. TERTIAL År: 2014 Saksbehandler: Marianne Afdal og Inger Anne Pedersen Rapporterende enhets leder: Jøran Idar Moen Versjon 2014-1 Page 1 of 8 12.06.2014

Detaljer

FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017

FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt (FIE) Forskningsutvalget møtedato 6.3.2017 For godkjenning per e-post innen 23.3.2017 FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017 FU

Detaljer

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239

Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl på Kjeller, rom KC239 Dato: 08.11.2012 Vår ref.: 2012/2484 Saksbehandler: Elin Holter Anthonisen Deres ref.: ref. Referat fra møte i FoU-utvalget ved Fakultet for helsefag Torsdag 8. november kl. 12-16 på Kjeller, rom KC239

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Under NTL-sak 55/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og plan Vidar Broholm (VB).

Under NTL-sak 55/07 deltok seksjonsleder for økonomi- og plan Vidar Broholm (VB). 1 av 3 Fakultet for naturvitenskap og teknologi Dato 11.1.27 Referanse Referat fra møte i ledergruppen Til stede: Dekanus Bjørn Hafskjold (BH) Prodekanus forskning Åse Krøkje (ÅK) Prodekanus utdanning

Detaljer

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested:

Møte i styret for Program for lærerutdanning. Møtested: 1 av 5 Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Program for lærerutdanning 08.03.2016 2015/865 Vedtaksprotokoll Styret Til stede: Dag Atle Lysne: leder Marit Moseng: representant teknisk-administrativt

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 9/11 MØTE 15. DESEMBER 2011 KL. 13:00 16:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader.

I tillegg er midler til finansiering av vaktmestertjenesten ved IMD flyttet fra fakultetet til FRES, sammen med tilsvarende kostnader. UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12.02.2016 FS-HUM sak 4/16 ENDELIG BUDSJETT 2016 Det humanistiske fakultet Vedlegg: - Internt tildelingsbrev fra Universitetsdirektøren datert

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Forslag til budsjett 2017

Forslag til budsjett 2017 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 21.11.2016 Notatdato: 16.11.2016 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Nina Rundgren Forslag til budsjett

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/16 MØTE 10. mars 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Regnskapsrapport for SAI 2014

Regnskapsrapport for SAI 2014 NOTAT Til: Fra: Sakstype: Saksnr: Møtedato: Notatdato: Instituttstyret Orientering O-sak Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu Regnskapsrapport for SAI 2014 I 2014 har SAI et underskudd på 1,4 mill. kr. Det

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 58/14 Møtedato: 16. desember 2014 Notatdato: 5. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-3 Møtenr. 5/215 Møtedato: 26.1.215 Notatdato: 19.1.215 Arkivsaksnr.: 215/145 Saksbehandler:

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Fra: Instituttleder Saksnr. 15/2017 Møtedato: 14. mars 2017 Notatdato: 28. februar 2017 Sakstype: Vedtak Sakstittel: Regnskapsoversikt 2016

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 11.10.2013 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1. 7etg. Deltakere: Ingeborg O.Kamsvåg (prodekan) Rolf Windspoll

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 7/2015 Møtedato: 20. oktober 2015 Notatdato: 9. oktober

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/14 MØTE 27. mai 2014 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen Per

Detaljer

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK

VEDTAKSSAK: HFS FAGLIGE PRIORITERINGER STILLINGER PÅ IMK Institutt for medier og Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 13/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.3.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Tanja Storsul VEDTAKSSAK: HFS

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl

Fakultet for samfunnsvitenskap. Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap. Tid: torsdag 22. mai kl Fakultet for samfunnsvitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Tid: torsdag 22. mai kl. 10.00 12.00 Til stede: Jon P. Knudsen (styreleder), representanter for faste vitenskapelig

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i styre i møtet.. 1. Formål Organiseringen av fakultære forskergrupper står sentralt som virkemiddel i fakultetets

Detaljer

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL

Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Styremøte nr. 6/2015 PROTOKOLL Tid: Torsdag 10. desember 2015 kl. 14:00 18:10 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. (G-bygget) Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid

Detaljer

Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014

Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014 Side 1 av 5 Møtereferat Møte i Styringsgruppen Akademiaavtalen 3. september 2014 Referatdato: 2014-09-10 Sted: UiB, Muséplassen 1 Deltakere Referent: Hege Dysvik Høiland Fra Statoil: Leif Lømo, Sigrun

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer