Styremøte 1/2015 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styremøte 1/2015 Dato: 10.2.2015"

Transkript

1 Styremøte 1/2015 Dato: Institutt for matematiske realfag og teknologi Tilstede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar Sagstuen, Jon Sættem, Yngve Mardal Moe Observatører: Astrid Tonette Sinnes og Hans Plesser Futhsæther og Bettum var ikke tilstede på sak 10/2015 Fra adm.: Andreas Flø og Anita Habbestad Det ble avholdt møte med fagforeningene i forkant og det var ingen invendinger.

2 Protokoll til styremøte Nr. 1/ kl rom: TF10 Saksoversikt: Sak 1/2015 Innkalling, sakliste og referat fra møte 11/2014 Sak 2/2015 Drøfting, orientering og referatsaker Sak 3/2015 Studentenes innspill Sak 4/2015 Økonomi resultat 2014 Sak 5/2015 Budsjett 2015 Sak 6/2015 Vitenskapelig komite stilling vann Sak 7/2015 Økonomistyring Sak 8/ årig master i miljøfysikk og beregningsorientert biologi Sak 9/2015 Fordeling av PhD stillinger 2015 Sak 10/2015 Forslag om 4.år til post Doc Heidi Nygård Sak 11/2015 Eventuelt

3 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 1/2015 Innkalling, saksliste og referat fra møte 12/2014 Vedtak : Godkjennes.

4 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 2/2015 Drøfting, orientering og referatsaker Fakultetsstyret er bedt om å diskutere NTNUs vedtak om fusjon med HiG og HiÅ ved førstkommende fakultetsstyremøte. Brev om disponering av OFA - SAK midler ved NMBU er bedt vedlagt styrepapirer. Tas til etterretning Styret mener at NTNU-styrets fusjonsvedtak vil bidra til skjerpet konkurranse om studenter, og at NMBUs ledelse må bidra mer aktivt for å bedre betingelsene for opprettholdelse og vekst i sivilingeniørutdanningen. Som oppfølging av diskusjonen har instituttleder gjort følgende henvendelse per til dekan ifb. ved fakultetsstyremøte 11.02: «IMTs styre har hatt styremøte i dag og ønsker å kommunisere til deg at styre er svært bekymret over økt konkurranse fra et fremtidige NTNU på Gjøvik. Styret har derfor en forventning om at Fakultetsstyret diskutere saken grundig, og at synspunkter fremmes videre opp mot universitetsledelsen, og selvsagt til IMT.»

5 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 3/2015 Studentenes innspill Studentene informerte om at linjeforeningene ved IMT har fått godt samarbeid seg i mellom. Studentene er ikke fornøyd med studietilbud i TBM120 og statistikk, og ønsker videre dialog. Studentene har sendt brev til US UU-leder bes undersøke situasjon rundt TBM120, og vurdere mulig samarbeid mellom studieretningene bygg, og maskin og prosess. Studentene må få en tilbakemelding vedrørende TBM120 og statistikktilbudet.

6 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 4/2015 Økonomi resultat 2014 Vedlegg: Økonomisk rapport 2014 per seksjon (Vedlegg 1) Styret ønsker noter til regnskapet som forklarer hvorfor instituttet gikk bedre enn budsjettert. Økonomirapporten for 2014 tas til etterretning.

7 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 5/2015 Budsjett 2015 Vedlegg: Utdrag av budsjett 2015 (Vedlegg 2) og budsjett 2015 (Vedlegg 3) Budsjettet for 2015 vedtas. Styret ber UU om å komme med forslag om hvordan midlene til linjeforeningene fordeles, og forslag om etablering av utlysning av midler til innovasjonsprosjekter for studenter fra 2016.

8 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 6/2015 Vitenskapelig komite til 1. amanuensisstilling vann og miljø Utlysningstekst ble godkjent i sak 48/2014. Forslag til komite ettersendes så snart det klart fra fagmiljøet. Saken utsettes.

9 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 7/2015 Økonomistyring Vedlegg: Bakgrunn (Vedlegg 4) Emne- og masterbudsjetter innføres som administrativt system ved IMT i 2015.

10 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 8/ årig master i miljøfysikk og beregningsorientert biologi Styret mener også at det engelskspråklige programmet computational biology legges ned. Fagmiljøet ved IMT bes komme med forslag til endringer av 2-årige master programmet i miljøfysikk og beregningsorientert biologi. Forslaget bes diskutert med samtlige studieretninger, og UU.

11 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 9/2015 Fordeling av PhD stillinger 2015 FU bes om å fordele 3 stillinger, og en stilling holdes av i vente på beslutning om fakultetets strategimidler.

12 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 10/ år for Post Doc Heidi Nygård Vedlegg: Begrunnelse fra seksjonen (Vedlegg 5) Det ble diskutert om behovet for undervisningsstøtte i Miljøfysikk og fornybar energi er reelt. Det ble diskutert satsning på ung talentfull forsker Styret stemte over innvilgelse av 4. året som belastes IMTs budsjett Stevik og Stemsrud stemte imot. Det innvilges et 4. år i post doc stilling for Heidi Nygård.

13 Styremøte 1/2015 Dato: Saksdokument for styret ved IMT Sak 11/2015 Eventuelt

14 Styremøte 2/2015 Dato: Epostmøte mars Institutt for matematiske realfag og teknologi Innkalt: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Einar Sagstuen, Jon Sættem, Yngve Mardal Moe og Astrid Tonette Sinnes

15 Protokoll til styremøte Nr. 2/2015 epost Saksoversikt: Sak 12/2015 Oppnevning av sakkyndig komite i stilling Professor/Førsteamanuensis i bygningskonstruksjon 14/04153 Sak 13/2015 Oppnevning av sakkyndig komite Professor/førsteamanuensis i vann og avløpsteknikk - referanse 14/04418

16 Styremøte 2/2015 Dato: Epostmøte mars Saksdokument for styret ved IMT Sak 12/2015 Oppnevning av sakkyndig komite i stilling Professor/Førsteamanuensis i bygningskonstruksjon 14/04153 Forslag til komite: Førsteammanuensis Anders Bjørnfot Professor Jasna Bogunovic Jakobsen Professor II NILS E. FORSÉN, Vedlegg: CV Jasna (Vedlegg_1_Jakobsen), CV Forsen (Vedlegg_2_Forsen) Vedtak : Det oppnevnes følgende komite til stilling Professor/Førsteamanuensis i bygningskonstruksjon 14/04153 : Førsteammanuensis Aders Bjørnfot Professor Jasna Bogunovic Jakobsen Professor II Nils E. Forsén

17 Styremøte 2/2015 Dato: Epostmøte mars Saksdokument for styret ved IMT Sak 13/2015 avløpsteknikk - referanse 14/04418 Forslag til komite: Oppnevning av sakkyndig komite Professor/førsteamanuensis i vann og Thomas Thiis (leder), prof. IMT. Per- Arne Malmquist. prof. em. Chalmers (per- Maria Viklander. Prof. Luleå Tekniske Vedlegg: CV Malmquist (Vedlegg_3_Malmquist), CV Viklander (Vedlegg_4_Viklander) Det oppnevnes følgende komite til stilling som Professor/førsteamanuensis i vann og avløpsteknikk - referanse 14/04418: Professor Thomas Thiis Prof. em Per- Arne Malmquist Professor Maria Viklander

18 INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET STYREMØTE: 3/2015, , TF 10. Tilstede: Instituttleder Cecilie Rolstad Denby, Astrid Sinnes (vara), Ulf Geir Indahl (vara), Sigrun Vedøen Lien (vara), Turid K. Gjerstad Torheim, Ola Bettum, Einar Sagstuen, Jon Lauvstad Sættem og Yngve Mardal Moe. Fra administrasjon: Andreas Flø og Kristine Dehli Høitomt (referent). Observatør: Hans Erik Lefdal. Turid K. Gjerstad Torheim deltok ikke under behandling av SAK 20/2015. Saksliste: SAK 14/2015: Innkalling, saksliste og referat fra møte 2/2015. SAK 15/2015: Drøfting, orientering og referatsaker SAK 16/2015: Studentenes innspill SAK 17/2015: Økonomi status per 1. april SAK 18/2015: SLL rapport SAK 19/2015: Utlysning av stilling: Konsulent administrasjon SLL SAK 20/2015: Fordeling av rekrutteringsstillinger SAK 21/2015: Rutiner for fordeling av rekrutteringsstillinger SAK 22/2015: Søknad om forskningstermin SAK 23/2015: Eventuelt Instituttleder ønsket velkommen til møtet. Nyansatt i administrasjonen, Kristine Dehli Høitomt, ble introdusert. Høitomt vil ivareta arbeidet som sekretær for styret fremover. Andreas Flø ble takket for innsatsen som midlertidig styresekretær. Fagforeningene ble kontaktet individuelt om styresakene etter styremøtet, da det ikke ble avholdt eget IDF-møte i forkant av styremøtet. Fagforeningene hadde ingen spesielle kommentarer til sakene. Kommende styremøter for våren 2015 ble satt til: Styremøte 4/2015 Fredag 22. mai Styremøte 5/2015 Fredag 19. juni SAK 14/2015: Innkalling, saksliste og referat fra møte 2/2015. Det ble etterlyst endelig referat fra styremøte 1/2015, samt protokoll fra epost møtet i mars. Administrasjonen ble gjort oppmerksom på feil i møtenummerering i deler av innkallingen. Det ble meldt inn ønske om at fremtidige innkallinger inkluderer forslag til vedtak i alle saker. Oppfølging: Administrasjonen retter opp iht. til kommentarene gitt fra styret, og sikrer at fremtidig kommunikasjon også når de eksterne medlemmene uten tilgang til intranettportalen. SAK 15/2015: Drøfting, orientering og referatsaker Det vises til innkalling for oppsummering av orienteringssakene. Tilleggskommentarer til sakene gitt ved møtet: HMS - Deltakelse på kurs om sikkerhet på laboratoriet (antall 6): Det ble opplyst at tiltak med tilbud om kurs for alle nyansatte PhD-stipendiater var kommet i stand som oppfølging av tilbakemelding fra HMS-ansvarlig på manglende oppfølging rundt sikkerhetsrutiner. Studentenes krav om høyere prioritering av instituttets undervisningstilbud: Instituttleder informerte om at det var avholdt allmøte med studentene , med stort oppmøte og mange konstruktive innspill. Ved siden av styrking av infrastruktur, etterlyste studentene bedre markedsføring av studietilbudet ved instituttet. Instituttleder påpekte behov for å utarbeide en strategi for markedsføringen og at studentene bør delta i dette arbeidet. Det ble foreslått at støtte til markedsføringstiltak også kan inkluderes i utlysning av midler til innovasjonsprosjekter for studenter (til videre oppfølging av UU, jf SAK 5/2015). Styret anmodet om tett samarbeid mellom 1

19 INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET STYREMØTE: 3/2015, , TF 10. instituttet og studentene for å fremme utfordringene ved studietilbudet ved IMT overfor universitetsledelsen på best mulig måte. Ved allmøte ble det opplyst at studentene planlegger å sende et brev til universitetsstyret, hvor dekanen og instituttleder har tilbudt å gi innspill. Dagsbøter ved for sent levert sensur: Det ble informert om planlagt revisjon av gjeldende reglement for sensuring ved NMBU, og at arbeid med forbedring av rutiner ved IMT vil bli vurdert i forhold til dette. «NMBU satser på fremragende forskning og undervisning»: Instituttleder informerte om bestilling fra rektor som ber om forslag fra fagmiljøene på hva midler til «strategisk pott» kan benyttes til. Forslagene vil danne grunnlag for rektors innspill til universitetsstyret. Bestillingen er nærmere beskrevet i epost fra rektor som vil bli ettersendt styret. SAK 16/2015: Studentenes innspill Ingen. SAK 17/2015: Økonomi status per 1. april Budsjett per mars 2015 med noter var vedlagt innkallingen. Instituttleder informerte om at resultatet opp imot første tertial var tilfredsstillende. Det var ingen spesielle avvik å melde. Studentrepresentantene fremmet ønske om å øke støtten til linjeforeningene med kr Instituttleder vil konferere med økonomisjef ved IMT. Styret ba samtidig om at studentene gir innspill på hva midlene ønskes benyttet til. Saken fremmes på nytt for vedtak ved styremøte 4/2015 ( ). SAK 18/2015: SLL rapport Instituttleder oppsummerte hovedpunktene fra SLL rapporten av februar Videre oppfølging ble diskutert. I tillegg til punktene som var kommentert i rapporten, foreslo instituttleder å ta opp til diskusjon om en alternativ plassering av SLL i NMBU organisasjonen var ønskelig eller nødvendig for videreutvikling av forsknings- og utdanningstilbudet ved SLL. Det ble spesielt pekt på IMTs begrensede tilgang på kontor, undervisnings- og laboratoriearealer og hvorledes dette er til hinder for videreutvikling av de to utdanningstilbudene lærerutdanning og sivilingeniørutdanning som begge har potensiale for ekspansjon. Instituttleder pekte på at utvikling av et lærerutdanningstilbud i naturbruk er mer relevant fagområde for andre enheter ved NMBU. Styret mente at en eventuell omorganisering av SLL må fremmes som egen sak til diskusjon i styre, og at innspill fra SLL til saken må innhentes som grunnlag til saken. VEDTAK: I) Utlysning av en professorstilling i fysikkdidaktikk vil bli fremmet for vedtak i styret 22. mai SLL fremmer forslag til utlysningstekst. II) Styret ber om at opptaksrammen til PPU økes til 90 studieplasser (fullfinansierte studieplasser), under forutsetning av at behov for økt undervisningsarealer løses. Det er ikke aktuelt å øke opptaksrammen for PPU innenfor de arealene IMT disponerer i dag. III) Instituttet foreslår for fakultetsstyret å avsette strategiske midler for å dekke økte kostnader til praksisopplæring i PPU og LUR. IV) Hans Erik Lefdal bes søke om utvidet forskningsfri for å kompensere for arbeidstid med SLL rapporten brukt i egen forskningsfritermin. Søknaden fremmes til vedtak i styret 22. mai V) SLL vil bli invitert til et møte i mai der dekanen og instituttleder deltar. Hensikten med møtet er å diskutere om en annen plassering av SLL i NMBU organisasjonen vil kunne gi bedre rammer for utviklingen av et samlet lærerutdanningstilbud ved NMBU, sett i lys av mulighet til vekst og ressurssituasjonen ved IMT. SLL bes om å avholde et internt møte i forkant og forberede et notat til dekanen og instituttleder med seksjonens kommentarer og synspunkter til alternativ plassering og mulig utvikling av fagområdet naturbruk. 2

20 INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET STYREMØTE: 3/2015, , TF 10. SAK 19/2015: Utlysning av stilling: Konsulent administrasjon SLL Forslag til utlysning var vedlagt innkallingen til møtet. Tittelen på stillingen ble diskutert, og da det ikke er noen endringer i arbeidsoppgavene i forhold til nåværende stilling, lyses stillingen ut i samme stillingskategori som sist. VEDTAK: Stilling som studieveileder ble godkjent for utlysning i stillingskategori førstekonsulent. SAK 20/2015: Fordeling av rekrutteringsstillinger Forslaget fra FU-IMT om omdisponering av PhD til postdoc og fordeling av stillinger ble diskutert (jf forslag i innkalling). Styret mente forslaget ikke var iht. mandatet gitt fra styret, og at omgjøring av PhD-stillinger til postdoc representerer en ny ordning som vil kunne medføre omfattende konsekvenser. Styret ba om at kriterier og retningslinjer for fordeling av rekrutteringsstiller utarbeides og godkjennes før det eventuell omgjøring av PhD-stillinger til postdoc vedtas (se også sak 21/2015). VEDTAK: Forslag fra FU-IMT til fordeling av rekrutteringsstillinger ble ikke godkjent. FU-IMT bes om å gjennomgå forslaget på nytt og gjøre eventuelle nødvendige endringer iht. til kriterier og retningslinjer for rekrutteringsstillinger som skal vedtas ved styremøte 4/2015 ( , se sak 21/2015). FU-IMT bes om å levere nytt forslag til fordeling av rekrutteringsstillinger til vedtak ved styremøte 5/2015 ( ). SAK 21/2015: Rutiner for fordeling av rekrutteringsstillinger SAK 21 ble diskutert sammen med SAK 20. Det ble blant annet pekt på økonomiske og strategiske spørsmål ved omgjøring av PhD-stillinger til postdoc, samt utfordringer ved en eventuell internrekruttering i form av videreføring av en internfinansiert PhD til internfinansiert postdoc. VEDTAK: Det nedsettes en arbeidsgruppe som skal fremme forslag til kriterier og retningslinjer for prosess og fordeling av rekrutteringsstillinger, inkludert praksis og rutiner ved eventuell omgjøring av PhD-stillinger til postdoc. Instituttleder sammenkaller en arbeidsgruppe bestående av instituttleder, FU-leder, en representant fra styret, en vitenskapelig ansatt og forskningskoordinator som sekretær. Arbeidsgruppen utarbeider et forslag innen 14. mai som legges frem for vedtak i styret 22. mai d.å. SAK 22/2015: Søknad om forskningstermin Det forelå ikke uttalelse fra fagseksjonen. Behandling av søknaden utsettes til styremøte 4/2015 ( ). SAK 23/2015: Eventuelt Ingen. 3

21 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: Tirsdag 6. jan Sted: Aasen Møtetid: Kl til Deltagere: Jan Vermaat, Line Tau Strand, Per Strand, Kurt Johansen, Mona Bakke Myrvang, Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Jan Mulder, Anne Kjersti Uhlen, Sanna Burgess, Åsmund Kvifte Saksliste 2015/001 Godkjenning av innkalling og saksliste 2015/002 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2015/003 Budsjett 2015 og langtidsbudsjett 2015/004 Instituttnestleder 2015/005 Strategidiskusjon: vedtak-forslag i oppsummering 2015/006 PhD reglement 2015/007 Studentenes hjørne 2015/008 Informasjon fra instituttledelse 2015/009 Eventuelt Saksbehandling 2015/001 Godkjenning av innkalling og saksliste Det bemerkes at saksdokumentene til dette møtet var distribuert alt for sent, og det beklager vi. vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 2015/002 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Møtebok fra styremøtet den 18. november 2014 vedtak: Møtebok fra forrige styremøtet godkjennes. Det noteres at Oppfølging ved 2014/58 skulle har vært et separat saks-notat. 2015/003 Budsjett 2015 Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Budsjett 2015 og langtidsbudsjett Budsjett 2015 De totale inntekter utgjør 54,866 mill. kroner, samlede kostnader beløper seg til 54,853 mill. kroner, og dette gir et overskudd på kr

22 Det knytter seg størst usikkerhet til postene overhead, 01-lønn fra prosjekter og egenfinansiering av eksternt finansierte prosjekter. Regnskapet for 2014 foreligger foreløpig ikke, heller ikke tildelingsbrevet fra sentralt hold. Samtlige kostnadsposter er stramt budsjettert, og krever løpende oppfølging året gjennom. Langtidsbudsjett Den økonomiske situasjonen gir svært lite handlingsrom i den kommende periode. Det blir i hovedsak å videreføre nåværende driftsopplegg. For 2016 er inntektene økt med kr ut fra en økning på ferdige PhD. Videre er egenfinansieringen på eksternt finansierte prosjekter redusert med kr , 01-lønn fra prosjekter er økt med kr , samt en mindre økning i overhead. For 2017 er investeringskontoen økt med kr Egenfinansieringen på prosjekter er redusert med ytterligere kr , og 01-lønn fra prosjekter er økt med kr Budsjett 2015 ble diskutert først. LTS og PS påpeker at den langsiktige strategien skal være ledende her, men at vi likevel har litt handlingsrom. I forlik med budsjettskjema av 2014 er der små endringer i systematikk som skal øke transparens. Herbjørn forklarte det nærmere. Tiltak til å skaffe balanse mellom inntekter og utgifter var det følgende: (a) inntekter og utgifter i alle labs til sammen skal bli det samme som i Det synes realistisk etter diskusjon med Tore Krogstad og Brit Salbu (b) 01-lønn skal ikke reduseres. Det synes også realistisk etter vurdering av prosjekter. (c) egenfinansiering skal reduseres, men kun i små steg (200 knok) hvert år, fordi det involverer kontraktsforpliktelser. (d) lønn er basert på personalliste. ( e) utgifter til insentiver er redusert, men tatt til sammen med faggrupper er det kun litt. (f) utdanningskostnader endres ikke, (g) i øvrige driftskostnader reduseres datakostnader og utstyrskjøp. Datakostnader skulle også inkludere 250 knok til nye PCer i datasalen. Vi har stilet et krav til sentraladministrasjonen av NMBU og vil vurdere hvordan 2015 vil utvikle seg finansielt. Til sammen er resultatet svakt positivt. Styret spurte om man har anledning å reservere for utstyr, og Herbjørn bekrefter dette, under visse forutsetninger. LTS mener at vi nå skal også ha strategien og reserveringsskjema til de arbeidshester på labben de ikke kommer spesielt med et prosjekt, men som vi kan ikke være ut med, som LECO furnace osv. Langtidsbudsjett til Styre mener at excel-ark format er ikke transparent. Differanse i antall stillinger er nå rettet opp. Per Strand mener at det er viktig at prioritere, og her må EU søknader være en viktig mål. Vi skal utvikle insentiver til det, og først og fremst til kolleger som har ikke stor nettverk ennå. Det er rart at EU omsetning går ned når NFR blir konstant. Jan svarer at vi skal få et insentivprogram på plass i etterkant av strategidiskusjonen. Vi vil har et konservativt budsjett men likevel stimulerer søknadsskrivelse. Men vi kan ikke stole på sikker suksess her. Med oppretting av stillingsoversikt går budsjettet nå i balanse.

23 vedtak: Budsjett for 2015 og langtidsbudsjett for perioden godkjennes. Langtidsbudsjett godkjennes under forutsetning at antall ansattes blir uendret i I tillegg bes instituttleder om å få en utstyrsavsetnings-skjema på plass. 2015/004 nestinstituttleder Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: Ingen Det vises til referat av forrige møte. vedtak: Styret gir instituttleder fullmakt til selv å utpeke nestleder. 2015/005 strategidiskusjon: vedtak-forslag og prioritering i oppsummering Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: Oppsummering strategi-arbeide diskusjon: Forelagt prioritering omdisputeres. Styret er enig i at det er behov for en generelle instituttstrategi som er mere enn forskningsmål fokusering. Styret mener at denne strategi skulle være en revidering av dokumentet akseptert i mai 2014 på grund av våre desember-diskusjoner. Instituttleder skal utarbeide dette dokument og forelegger det for styre. Dokument skal gi oss de store mål og være spesifikk hvor mulig i samme sted. Faggruppestruktur er en måte for å oppnå dette mål, og skal være diskutert etterpå. Det er mere langsiktig og må involvere mange kolleger ikke minst i første omgang for å prøve å lage konsensus og kartlegge ulike muligheter. De konkrete forslag i oppsummeringsdokumentet kan være utført umiddelbart. Mona Bakke opplyser i denne forbindelse at sommerskolen kan være organisert i samarbeide med skoletjeneste-praktikanten. vedtak: Instituttleder utarbeider forslag til revidert strategi for IMV for perioden basert på eksisterende forslag fra mai 2014, og forelegger dette for styret i neste styremøte. Oppsummering av strategiarbeidet i desember danner grunnlaget for dette. (1) IMV strategidokument revideres i februar (Jan Vermaat), (2) organisasjonsstruktur diskuteres i bottom-up formen sommeren 2015, (3) konkrete forslag i oppsummeringsdokumentet implementeres: instituttseminar, dynamisering av insentiver til formidling og søknadsskriving fra annuum (forslag blir forberedt av Herbjørn Hovin og Jan Vermaat), 2015/006 PhD reglement IMV Saksbehandler: Jan Vermaat Revidert PhD reglement ble ikke diskutert på grunn av tidsmangel. Susanne Eich-Greatorex vil bli spurt om å redegjøre om det nye reglementet. Saken utsettes til neste styremøte 2015/007 Studentenes hjørne Ingen student til stede.

24 2015/008 Informasjon fra instituttledelse Ingen på grunn av tidsmangel. 2015/009 Eventuelt (a) Instituttleder kommer tilbake til forlengelse av førsteamanuensisstilling II for Gudny Okkenhaug. Vil gjerne ha bekreftelse av godkjenning han spurte om ved e-posten i desember. godkjennes. (b) Instituttleder har fått en forslag fra Petter Jenssen 5. januar om lønn til Manoj Pandey de første 6 monader i 2015 Saken oversendes administrasjonen til behandling (c) Kurt Johansen påpeker at det skal være møte med tillitsvalgt i forkant av styremøtet. Jan Vermaat vil finne ut hvordan dette kan organiseres.

25 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Aasen Møtetid: Kl til Tilstede: Jan Vermaat, Line Tau Strand, Anne Kjersti Uhlen, Per Strand, Kurt Johansen, Sanna Burgess, Tone-Lise Rustøen, Mona Henriksen, Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Mona Bakke (syk) Saksliste 2015/021 Godkjenning av innkalling og saksliste 2015/022 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2015/023 Strategi /024 Studentenes hjørne 2015/025 Informasjon fra instituttledelse 2015/026 Etteranmeldt 2015/027 eventuelt Saksbehandling 2015/021 Godkjenning av innkalling og saksliste Kurt Johansen hadde følgende forslag som ble akseptert: 1) innkalling via outlook 2) alle varamedlemmer skal motta innkalling og sakspapirer 3) Personer med forfall innkaller selv vara når de ikke kan møte, kopimelding til styreleder/adm.sjef Styret sluttet seg til dette forslaget. vedtak: Etteranmeldt sak emnerevisjon fra UU, bli oppført som sak 2015/026, og eventuelt ble skiftet til /027. Saksliste og møteinnkalling for øvrig godkjennes. 2015/022 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: Herbjørn Hovin vedtak: Møtebok fra styremøte 10. februar 2015 godkjennes. 2015/023 Strategi Saksbehandler: Jan Vermaat Form og innholt ble diskutert vedtak: Styret vedtok å gå videre med kortversjonen og rette opp noen punkt som følge av diskusjonen i styret. Den korrigerte versjonen sendes FU og UU, disse bes om innspill, generelt, men spesielt på forskningsstrategi og

26 undervisningsstrategi respektivt. Instituttleder arbeider videre med teksten generelt og med punktet Administrasjon og organisasjon spesielt. 2015/024 Studentenes hjørne Studentene sliter med dårlige PCer i datarom og spør hvorfor de ikke blir remplassert. Herbjørn svarer at vi ikke fant plass til kjøp av PC er i budsjettet i første omgang, men spørsmålet kan tas opp igjen dersom økonomien gir plass senere på året. Vi søker også penger sentralt, fordi vi ser dette som et generelt undervisningsrom. Hvis det er anledning til å oppgradere bare noen få maskiner, vil det kunne avhjelpe situasjonen. Dette spørsmålet vil bli vurdert av IT-konsulent. 2014/025 Informasjon fra instituttledelse (a) Fremdrift kjemisaler: på vei som planlagt; (b) nestleder: Tore Krogstad vil fungere som nest-instituttleder, t.eks. når Jan Vermaat er borte. (c) Seminar styrearbeid: sted ennå uklart, ellers i orden; (d) fullmaktsaker: bilag blir presentert til informasjon; (e) administrasjon: Anja Nieuwenhuis blir tilbudt administrasjonstilling i CERAD, og forhandlinger skal snart være ferdig, så vi kan søke erstatning; Herbjørn søker hjelp i Anne Elisabeths fravær, og er selv beredt til å være med lenger inntil posisjonen er besett permanent igjen; (f) Styret skal bli informert om fullmaktsaker, mens ansettelsessaker som før var en del av «fullmaktsakene» gis som orienteringer da disse sakene nå ikke er underlagt instituttstyret men instituttets tilsettingsutvalg (vitenskapelig) eller sentralt tilsettingsutvalg (teknisk og administrativ). 2014/026 Etteranmeldt sak: forslag til emnerevisjon fra UU Emnerevisjon: Styret aksepterer forslag av UU at godkjenne følgende endringer: JORD315 Biogeochemistry, Global Change endrer emnekode til MINA300 Biogeochemistry, Global Change. Jan Mulder og Lars Bakken deler emneansvaret. JORD200 Jord, vegetasjon og landskap endrer navn til Soils in natural environments field and laboratory course. Emnet vil tilbys i høstparallellen, første gang høst Endelig godkjenning av nedleggelse av emnene JORD221 Jordfysikk felt- og laboratoriekurs og JORD250 Jordmorfologi som følge av igangsetting av emnet JORD200 Jord, vegetasjon og landskap. Endelig godkjenning av emnet JORD210 Soils: Classification, process modeling and application of GIS (10 stp.). Emneansvarlig er ikke bestemt enda, men Jan Mulder, Trine A. Sogn, Line Tau Strand og

27 2014/027 Eventuelt --. andre er medvirkende lærere. Emnet vil gå i vårparallellen og gis første gang i Endelig godkjenning av nedleggelse av emnene JORD201 Modellering av prosesser i jord, vann og plantesystem og JORD251 Jordklassifikasjon som følge av opprettelse av emnet JORD210 Soils: Classification, process modeling and application of GIS. KJM351 Eksperimentell radioøkologi og KJM353 Radioøkologi flyttes til januarblokk. Emnene vil bli gitt neste gang januar Omfanget av GEO220 Hydrogeologi økes fra 5 til 10 stp. KJM350 Stråling og radiokjemi og KJM352 Stråling og radiokjemi endrer navn til KJM350 Radiokjemi og KJM352 Stråling og strålevern. Emne MINA220 Møt Kina (ansvarlig Lars Bakken) gis først som fri emne i juni 2015, avvente godkjenning til en god emnebeskrivelse er på plass.

28 IMV, Institutt for miljøvitenskap REFERAT fra møte i INSTITUTTSTYRET Dato: Tirsdag 10. feb Sted: Aasen Møtetid: Kl til Deltagere: Jan Vermaat, Line Tau Strand, Trond Mæhlum, Toril Trædal, Mona Bakke Myrvang, Jan Mulder (kun tilstede på sak 2015/10, 11, 14, 15), Herbjørn Hovin (sekr.) Forfall: Anne Kjersti Uhlen, Sanna Burgess Saksliste 2015/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 2015/011 Godkjenning av møtebok fra forrige møte 2015/012 Foreløpig regnskap /013 nye PhD reglement IMV 2015/014 prosedyre nye PhD stillinger 2015/015 prosedyre tildeling dekanens strategimidler 2015/016 prosedyre dynamisering insentiver 2015/017 medlemmer ansettelsesutvalg 2015/018 Studentenes hjørne 2015/019 Informasjon fra instituttledelse 2015/020 Eventuelt Saksbehandling 2015/010 Godkjenning av innkalling og saksliste vedtak: Saksliste og møteinnkalling godkjennes. 2015/011 Godkjenning av møtebok fra forrige møte Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Møtebok fra styremøtet den 6. januar vedtak: Møtebok fra styremøte 6. januar 2015 godkjennes. 2015/012 Foreløpig regnskap 2014 Saksbehandler: Herbjørn Hovin Vedlegg: Regnskapsoversikt med kommentar. Herbjørn Hovin ga muntlig nærmere forklaringer på de viktigste postene til regnskapet. vedtak: Regnskapet for IMV for 2014 godkjennes. 2015/013 Nye PhD reglement IMV Saksbehandler: Susanne Eich-Greatorex

29 Vedlegg: Revidert PhD reglementet i generell NMBU mål, henvises sak 2015/006. Susanne Eich-Greatorex forklarte prosedyren. Styret diskuterte nødvendigheten av tilleggsdokument som spesifiserer karakterkrav. vedtak: Styret tar orienteringen om IMV s nye PhD reglement til etterretning, og ønsker ingen tilleggsdokument med nærmere karakterkrav. 2015/014 Prosedyre nye PhD stillinger Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: I følge tildelingsbrevet rekrutteringsstillinger NMBU for 2015, tildeles IMV 2 stipendiater (hvorav 1 MNT-fag), og 1 kvotestipendiat. vedtak: Samme prosedyre som i 2014 følges: (a) søknader til FU til vurdering og rangering, (b) I tilfelle inhabilitet i FU oppnevner FU i samarbeid med Instituttleder nye medlemmer FU s vurdering og rangering av søknadene må ses i sammenheng med sak 2015/15 da en av PhD stillingene forutsettes knyttet til den som mottar disse strategimidlene 2015/015 Prosedyre tildeling dekanens strategimidler Saksbehandler: Jan Vermaat Vedlegg: prosedyreforslag. vedtak: Forslag godkjennes med to modifikasjoner (1) 29% i kriterium 3 må være 20%; (2) young in talented young og promising young early career erstattes med følgende, nærmere spesifikasjon in the positions / stillinger forsker og førsteamanuensis. 2014/016 Prosedyre dynamisering insentiver Saksbehandler: Jan Vermaat & Herbjørn Hovin Vedlegg: prosedyreforslag. vedtak: godkjennes med følgende modifikasjoner i spesifiseringstabellen: (a) Nivå2 og niva1 publikasjon slås sammen til nivå1 og niva2 publikasjon 1000 NOK, (b) tilføyes kategori Editorial Board member NOK, (c) tilføyes kategori foredrag i populærvitenskapelig formidlingsforum 1000 NOK. Revidert saksdokument finnes som Anneks. Vedtak mot 1 stemme. 2014/017 Ansettelsesutvalg Saksbehandler: Jan Vermaat vedtak: Nyvalgte styremedlem Mona Bakke (midlertidig vitenskapelige) blir utnevnt. Studentrepresentant er fremmet av studenttinget: Åsmund Kvifte 2014/018 Studentenes hjørne Ingen student til stede. Sanna Burgess var utenlands og kunne ikke finne erstatning. 2014/019 Informasjon fra instituttledelse (a) Rekonstruksjon av våre Kjemi-undervisiningslabs er på vei som planlagt; (b) Hvem gjør hva på IMV: nettside til den enkelte person skal

Institutt for matematiske realfag og teknologi

Institutt for matematiske realfag og teknologi Styremøte 11/2014 Dato: 21.11.2014 Institutt for matematiske realfag og teknologi Innkalt: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Beathe

Detaljer

PROTOKOLL IMT styremøte

PROTOKOLL IMT styremøte PROTOKOLL IMT styremøte Møte.: 6/2015 Dato: 4.9.2015 Tid: Kl. 09:00-12:00 Sted: TF 141 Tilstede: Fra admin: Observatør: Instituttleder Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Tor Kristian Stevik, Egil

Detaljer

PROTOKOLL - Insituttstyret

PROTOKOLL - Insituttstyret INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI (IMT) INSTITUTTSTYRET PROTOKOLL: MØTE: 4/2015 (godkjent per epost 03.06.15) PROTOKOLL - Insituttstyret Møte.: 4/2015 Dato: 22.05.2015 Tid: Kl. 09:00-12:00

Detaljer

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014

Møtebok fra fakultetsstyremøte ved Miljøvitenskap og teknologi 25. november 2014 Til Fakultetsstyret for Miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 Ås Kopi til Vår ref. 14/00750 Vår saksbehandler Deres ref. Jan Olav Aasbø, tlf. jan-olav.aasbo@nmbu.no Vår dato 25.11.2014 Møtebok

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet

Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Vedlegg 2: Vurdering bemanning, lønnskostnad og BOA per fakultet Under følger en oversikt over de aggregerte langtidsbudsjetter per fakultet. Foruten kommentar om handlingsrommet er det også kommentarer

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap

Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Møteprotokoll Utvalg: Det sentrale forskningsutvalget Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 2. februar 2012 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Dag Gjerløw Aasland Sigbjørn Reidar

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personal- og organisasjonsavdeling Fakultetstyrene og dekaner, prodekan Instituttstyrene og instituttledere Vår ref. 16/00948 Deres ref. Dato 07.07.16 Informasjon

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap

Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for fakultet for samfunnsvitenskap Dato: 03.11.2015 kl. 10:00 Sted: Styrerommet Cirkus Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

Institutt for matematiske realfag og teknologi

Institutt for matematiske realfag og teknologi Styremøte 10/2014 Dato: 15.09.2014 Institutt for matematiske realfag og teknologi Til stede: Cecilie Rolstad Denby, Cecilia Futsæther, Egil Stemsrud, Turid Torheim, Ola Bettum, Tor Kristian Stevik, Henrik

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/11 MØTE 10. NOVEMBER 2011 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/11 MØTE 29. SEPTEMBER 2011 KL. 12:00 15:15 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 9/11 MØTE 15. DESEMBER 2011 KL. 13:00 16:30 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/14 MØTE 27. mai 2014 KL. 12:00 15:30 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen Per

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013

Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Referat - Styremøte NBF 5-2013 23. - 24. november 2013 Sted: Møteleder: Referent: Tilstede: Forfall: Kopi: Rica Holmenkollen Park Hotel Jan Aasen Knut S. Brinchmann Jan Aasen (JAa), Per Watz (PW), Sigmund

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015

US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 US 31/2016 Årsrapport likestilling ved NMBU 2015 Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v/ personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler: Heidi Blom Arkiv nr: 16/01207 Vedlegg: 1. Årsrapport for likestilling

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/16 MØTE 10. mars 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE Styreprotokoll nr. 7/13 Møte 14. november 2013 kl. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Tomas Kristensen Per Nilsson Henriette Øien Heidi Sørensen Mari Kristin Sisjord Egil

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Jacques Koreman Medlem. Michael Rygaard Hansen Medlem Anne Halvorsen Medlem

Jacques Koreman Medlem. Michael Rygaard Hansen Medlem Anne Halvorsen Medlem MØTEPROTOKOLL Styret for lærerutdanningene ved UiA Dato: 13.01.2016 kl. 14:00-16.00 Sted: D3 007 Arkivsak: 16/00078 Tilstede: Astrid Birgitte Eggen Leder Geir Torstveit Jacques Koreman Merete Elnan Michael

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll

Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Vedlegg 1 Sak STY 48/11 Protokoll fra styremøte nr. 3/2011 Styremøte nr. 3/2011 - protokoll Tid: Tirsdag 14. juni 2011. Sted: Møterom Ørneredet HiG, kl. 09 05-16 00 med påfølgende styremiddag på Staur

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT

O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 9. mars 2015 O 6/15 Årsregnskap 2014 for ALT Vedlegg: Resultatregnskap pr 31.12.2014 samlet for ALT Resultatregnskap pr 31.12.2014

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre

Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Møte 01/12 i NTs Fakultetsstyre Realfagbygget E1 118 27. mars 2012 kl. 09.00 14.00 PROTOKOLL Deltakere Eksterne medlemmer Styreleder Adm. dir. Karl Almås SINTEF Fiskeri og Havbruk AS Roar Ørsund Hycast

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet US-sak 15-2017 Vedlegg 4 Forskrift for graden Doctor philosophiae (dr. philos.) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/13 MØTE 30. juni 2013 KL. 13:00 15:30 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Seniorrådgiver

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/12 MØTE 14. FEBRUAR 2012 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen.

2. INSTRUKS FOR UTVALGENE Styret drøftet utkast til instruks for utvalgene. Disse ble vedtatt, og følger vedlagt protokollen. ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 2009, DEN 5.3.2009 Tid: 5.3.2009 kl 19.00. Sted: Drammen Travbane. Til stede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Harald Martinsen. Fra utvalgene: Siri Myhre Haug (ponni) og

Detaljer

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS UNIVERSITETET I STAVANGER Institutt for musikk og dans Bjergsted, 20. november 2013 IS-IMD SAK 21/13 BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildelte

Detaljer

Protokoll fra styremøte ved ISP 17. mars 2015

Protokoll fra styremøte ved ISP 17. mars 2015 Blindern, 17. mars 2015 Saksnr. 2015/1207 Postboks 1140, Blindern NO-0318 Oslo Protokoll fra styremøte ved ISP 17. mars 2015 Kl.10:15 13:00, møterom 494 Helga Engs Hus Tilstede: Forfall: Referent: Berit

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Til instituttstyrets medlemmer. Oslo, 30. november 2010 revidert pr. 2. desember 2010 SAKSLISTE REVIDERT PR. 2. DESEMBER 2010 DISKUSJONSSAKER:

Til instituttstyrets medlemmer. Oslo, 30. november 2010 revidert pr. 2. desember 2010 SAKSLISTE REVIDERT PR. 2. DESEMBER 2010 DISKUSJONSSAKER: Til instituttstyrets medlemmer Oslo, 30. november 2010 revidert pr. 2. desember 2010 PROTOKOLL FRA STYREMØTE VED PSYKOLOGISK INSTITUTT 7. DESEMBER 2010 Protokollen vedtas formelt av styret på første møte

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 14. september 2011 kl. 13:00 18.30 ******************************************************** Tilstede:

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 7/16 MØTE 8. november 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre Frøshaug

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN

U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN U N I V E R S I T E T ET I B E R G EN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 51/14 09.09.2014 Dato: 27.08.2014 Arkivsaksnr: 2014/8618-ARSE Endringer for tilsettingsrådet

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40

Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Møtebok for Fakultetsstyret for fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap Tid: fredag 22. mai kl. 09.00 14.40 Til stede: Odd Magne Rødseth (leder), representanter

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 2/14 MØTE 13. februar 2014 KL. 12:00 15:00 Til stede fra styret: Kari Bø Yngvar Ommundsen Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Tonje Fjogstad Langnes Tomas Kristensen

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 20.03.2013. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:15. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/16 MØTE 11. februar 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.02.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:30-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 4/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 06.04.2011 Tidspunkt: 09:00 15:40 Til stede: Navn Magnus Rindal Åshild Nordnes Inge Myrvoll Paul-Martin Strand (til kl 13.50 etter

Detaljer

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010 PROTOKOLL FRA Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Mandag 25. oktober 2010 Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Teknisk-administrativt tilsatte: Eksterne representanter: Studentrepresentanter:

Detaljer

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA

Forfall: Jørn Ove Sæternes Medlem PARAT Tove Opdal Medlem NTL Turid Nilsen Medlem TEKNA Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Møteprotokoll Fra møte i: DMF - LOSAM Møtested: BM35 - Bevegelsessenteret, Det medisinske fakultet Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 12:30-14:00 Faste medlemmer

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1.

2013 - orientering. nes NTNU. og teknologi. dagsorden. 10-12 M. The. Side 1 av 14. Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Møtetid: Møtested: 1. NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet + Fakultet for naturvitenskap og teknologi Institutt for r kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Kopi til: Fra: Gjelder: Instituttstyrett Fakultet

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Sted: Torsdag 27. februar 2014 kl. 11.30 19.30 og fredag 28. februar 2014. kl. 09.00-15.00 Høgskolen i Hedmark, Høgskolen i Gjøvik og Bioforsk Program

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN

SAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Dag Grindal Reidun Skretting Ole Ivar Folstad Lone

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900. Tilstede på møtet: Møtested: Skjæringen Møtedato: 02.10.2013 Tid: 0900 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Tore Vikedal, Hanne Nora Nilssen, Anita Trøite,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 28.10.2015. Møtet ble holdt på styrerommet i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 14:15. Til

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer