Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag"

Transkript

1 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan Fylkesrådmannens forslag

2 Hovedprioriteringer Kollektivtrafikk: økte midler fra bompenger og belønningsordning på ca. 28 mill. kr sikrer at Ruter kan oppnå trafikkvekst på ca. 5 % i Etter 2015 er det ikke innarbeidet økte tilskudd til kollektivtrafikken. Elevplasser: Tidligere prioritering av ny elevplasser videreføres ca. 470 nye plasser i løpet av perioden. Nye Jessheim vgs. finansieres fra Yrkesfagløft: Tiltak for å øke søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram, øke antall godkjente lærekontrakter og øke andelen lærlinger som fullfører og består fag- eller svennebrev. Det avsettes12,5 mill. kr til dette. Fylkesveier: realnedgang drift/vedlikehold på 9,5 mill. kr. Sett i sammenheng med forsterkningsprogrammet på investeringer blir det noe innhenting av vedlikeholdsetterslepet.

3 Hovedprioriteringer Investeringer og finansiering: høye investeringer både innen utdanning og samferdsel. Renter/avdrag øker med 72 mill. kr i løpet av ØP-perioden. Økt egenkapitalfinansiering av investeringene er prioritert. Viktig av hensyn til økonomisk handlefrihet og at det kommer store investeringsbehov etter Utbytte fra Akershus Energi på 120 mill. kr årlig er i all hovedsak foreslått brukt til egenkapital. I forhold til de budsjettrammene som ble vedtatt for 2015 i ØP er det foretatt følgende kutt for å finansiere skattesvikt på 30 mill. kr, økte pensjonsutgifter på 9 mill. kr og økte utgifter til arkeologisk feltenhet på 1,2 mill. kr fordelt etter programområdenes budsjettandel: Sentrale styringsorganer -2,2 Utdanning og kompetanse -25,9 Plan, næring og miljø 0,0 Tannhelse -1,4 Kultur, frivillighet og folkehelse -1,2 Samferdsel og transport -9,5 PO 1-7 sum -40,2

4 Frie inntekter I Revidert Nasjonalbudsjett 2014 (RNB) ble skatteinntektene nedjustert med en beregnet virkning for AFK på minus ca. 30 mill. kr. I statsbudsjettet for 2015 er det dette nivået som er lagt til grunn for vekst i inntektene til kommunene. I ØP er det tatt høyde for en skattesvikt på minus 30 mill. kr i samsvar med RNB. I statsbudsjettet nedjusteres samtidig prognosen for skatt i 2014 ytterligere med en beregnet negativ virkning for AFK på mill. kr. Regjeringens anslag for skatteinntekter til AFK er usikkert. Tabellen nedenfor viser vekst i frie inntekter med ulike utgangspunkt: % realvekst mill kr Opprinnelig budsjett ,00 % 56,5 mill. kr RNB ,70 % 92 mill. kr Anslag regnskap ,90 % 103 mill. kr

5 Nytt inntektssystem fra 2015 Det blir noe mindre inntektsutjevning mellom fylkeskommunene og kriteriene for å fange opp utgiftsbehov endres. AFK får en positiv virkning av inntektsutjevningen beregnet til 27,8 mill. kr. Får beholde en noe større andel av skatteinntektene. Dette slår inn med full effekt fra Nye kriterier for å fange opp utgiftsbehov har en overgangsordning på 5 år, og gir en negativ effekt for AFK på ca. 50 mill. kr. etter 5 år. Netto negativ effekt etter 5 år blir følgelig 22 mill. kr. Det er kostnadsnøkkelen for kollektivtrafikk (lokale ruter) som slår spesielt negativt ut for AFK. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i statsbudsjettet at det i samarbeid med Samferdselsdepartementet vil bli gjort en vurdering av hele delkostnadsnøkkelen for kollektive ruter fram mot Kommuneproposisjonen for Akershus fylkeskommune har pekt på overfor departementet at nøkkelen ikke i tilstrekkelig grad fanger opp kostnadsbehovet i Akershus. Flere kollektivreiser/brukere fører ikke til økt rammetilskudd fra staten. OP3 og Belønningsordningen har ikke ledige midler til finansiering av kollektivtrafikk. Bør tas opp med staten f.eks. i forbindelse med bymiljøpakkene.

6 Netto driftsresultat Mill. kr 139,6 99,7 87,1 76,0 Prosent av driftsinntekter 1,9 1,4 1,2 1,0 Viser at vi ikke bruker alle inntektene til drift og finansutgifter Gir handlingsrom til egenfinansiering av investeringer Reduseres i løpet av perioden bl.a. som følge av finansiering av OPS-prosjekt Jessheim fra 2017 og lavere inntektsvekst. Netto driftsresultat ligger under anbefalt norm på 3% i hele perioden.

7 Investeringer Samlede investeringer på 2,7 milliarder i perioden 829 mill. kr i mill. kr til utdanning. Satt av midler til å fullføre rehabiliteringsplanen for skolene (292 mill. kr) og til nye elevplasser i slutten av perioden (189 mill. kr). Det er dessuten midler til tomtekjøp (50 mill. kr) og planlegging/prosjektering (55 mill. kr). Behovet for elevplasser er sterkt økende etter ØP-perioden ( ) mill. kr til samferdselsinvesteringer. I tillegg kommer bompenger og midler fra belønningsordningen for kollektivtransport i storbyområdene med i alt mill. kr i perioden.

8 Supplerende lysark

9 Fylkeskommunens hovedmål Fylkeskommunen har følgende 8 hovedmål vedtatt i 2014: Akershus fylkeskommune skal: 1. bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og god folkehelse 2. gi barn og ungdom en kompetanse som gjør dem godt kvalifisert for videre studier og arbeidslivet 3. bidra til at Akershus er et foregangsfylke innen klima og miljø 4. sikre bedre framkommelighet og sikkerhet i trafikken 5. bidra til at veksten skjer i byer og tettsteder i tilknytning til kollektivknutepunkter 6. bidra til et internasjonalt konkurransedyktig næringsliv 7. stimulere til et mangfoldig kultur-, idretts- og friluftsliv med bred deltakelse 8. levere gode og effektive tjenester Fylkestingets verbalforslag fra juni 2014 følges opp (Se også vedlegg 3 til ØP)

10 Inntekter INNTEKTER (MILL.KR) Budsjett Skatt Rammetilskudd Sum frie inntekter Renteinntekter Utbytte og eieruttak Sum finansinntekter Sum fri inntekter og finansinntekter Øremerkede og sektorspesifikke inntekter Sum inntekter Realvekst i skatt og rammetilskudd på 92 mill. kr (1,7%) fra budsjett 2014 til Reduserte finansinntekter pga. lavere rente på likviditet og endrede renteforutsetninger på rentekompensasjonsordninger. Øremerkede og sektorspesifikke inntekter = øremerkede statstilskudd, bompenger drift kollektivtrafikk, belønningsordningen for kollektivtrafikk i storbyene (til og med 2016), kapitalbidrag og finansinntekter fra eiendomsforetak, sykepenger, salgs- og leieinntekter o.a.

11 Skatt og rammetilskudd Realvekst i skatt og rammetilskudd på 92 mill. kr (1,7%) fra 2014 til 2015 i forhold til nivået i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) Prognose for regnskap 2014 viser en skattesvikt på 45 mill. kr i forhold til vedtatt budsjett, og ligger dermed under nivået i RNB. Usikkert om skattenivået som er forutsatt i statsbudsjettet nås i 2015.

12 Utgifter Utgifter i 2015: millioner kroner 5,4 % 4,8 % Sentrale styringsorganer 26,4 % Utdanning og kompetanse 56,0 % Plan, næring og miljø Tannhelse 3,5 % 3,1 % Kultur, frivillighet og folkehelse Samferdsel og transport 0,7 % Renter, avdrag og avsetninger

13 Investeringer Samlede investeringer på 2,7 milliarder i perioden 829 mill. kr i Satt av midler til å fullføre rehabiliteringsplanen for skolene og til nye elevplasser i slutten av perioden mill. kr til samferdselsinvesteringer. I tillegg kommer bompenger og midler fra belønningsordningen for kollektivtransport i storbyområdene med i alt mill. kr i perioden.

14 Finansiering Lånegjelden øker fra 2,7 til 3,7 milliarder. Egenkapital på mill. kr i perioden (42%). Herav avsettes 481 mill. kr fra driftsbudsjettet, resten er mva.-kompensasjon. Renter og avdrag øker med 72 mill. kr fra 2014 til Renter og avdrag i prosent av driftsinntektene øker fra 3,4 til 4,6 prosent. Rentekompensasjon for utdanning og samferdsel dekker ca. 30 prosent av renteutgiftene i ØP-perioden. For samferdsel øker rammen det gis kompensasjon for, men renten settes ned slik at kompensasjonen i sum blir mindre.

15 Utdanning og kompetanse Realisering av Den gode akershusskolen er sentral og omfatter profesjonalisering av skoleeierollen, skolelederrollen og lærernes undervisningspraksis. Mål: 87 prosent skal fullføre og bestå innen Mål: 46 prosent av vg2-elever på yrkesfaglige program skal søke lære. Yrkesfagløft: Tiltak for å øke søkningen til yrkesfaglige utdanningsprogram, øke antall godkjente lærekontrakter og øke andelen lærlinger som fullfører og består fag- eller svennebrev. Styrkes med 12,5 mill. kr Ca. 470 nye elevplasser i perioden er finansiert. Gir videregående skoler økt budsjettramme på ca. 45 mill. kr. (Herav ca.13 mill. kr i 2015). Budsjettkutt på 26 mill. kr (ca. 0,7%), herav 21 mill. kr på utdanningsvirksomhetene.

16 Investeringer utdanning Samlede investeringer i perioden på mill. kr Investerings- og rehabiliteringsplanen fullføres med bevilgning på 292 mill. kr. Avsetning til nye skoleanlegg 189 mill. kr. Det meste av investeringene til økt kapasitet kommer etter ØP-perioden ( ). Erverv av tomter og infrastruktur i alt 50 mill. kr i 2015 og mill. kr i perioden til planlegging/prosjektering av nye anlegg Fra 2019 til 2026 er investeringsbehovet beregnet til ca. 3,6 mrd. kr.

17 Kollektivtrafikk Samlet tilskudd til Ruter AS på mill. kr i 2015: 773 mill. kr i fylkeskommunalt tilskudd, 339 mill. kr fra Oslopakke 3 og 73 mill. kr fra statlig belønningsordning. Økte midler fra Oslopakke 3 og fra belønningsordningen gir Ruter en realvekst på 28 mill. kr i 2015, og mulighet til å nå målet om 5% trafikkvekst. Fra 2016 er det ikke rom for vekst i tilskuddet. Ruter får ca19 mill. kr som kompensasjon knyttet til forskriftsendring om setebelter i skolebusser. Kan nedjusteres hvis nye beregninger viser det. Realøkning kjøp av skoleskysskort elever i videregående skole på 2,3 mill. kr. Styret i Ruter AS fastsetter takstene. Rammen for takstøkning i h.h.t. aksjonæravtale er 3% (= pris/lønnsomregningsfaktoren for kommunene i statsbudsjettet). Budsjettrammene for Vaterland bussterminal, Akershus Kollektivterminaler og TT-ordningen reelt uendrede.

18 Fylkesveier Bruker 421,8 mill. kr til drift og vedlikehold av fylkesveier. Realnedgang på 9,5 mill. kr. Det kompenserer med 6,2 mill. kr for gradvis innføring av ny håndbok for driftsstandard på fylkesveier. Fylkeskommunen vil så langt som mulig følge intensjonene i statsbudsjettet om å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Sett i sammenheng med forsterkningsprogrammet på investeringer blir det noe innhenting av vedlikeholdsetterslepet. Drifts- og vedlikeholdskontraktene har en prisøkning utover ordinær prisstigning. Dette er en bundet utgift som må dekkes innenfor totalrammen.

19 Investeringer samferdsel Investeringer samferdsel ØKONOMIPLAN TOTAL Fylkeskommunens budsjett 440,9 449,7 238,1 238, ,8 Bompenger - Oslopakke 3 261,0 284,0 299,0 358, ,0 Belønningsordningen 29,0 20,0 49,0 Sum investeringer 730,9 753,7 537,1 596, , mill. kr i perioden fra fylkeskommunens budsjett mill. kr i samlede investeringer inklusive bompenger og belønningsmidler. Bompenger: Kolsåsbanen fullfinansieres med 56 mill. kr i mill. kr til bane- og bussframkommelighet Fornebu. Resterende mill. kr til lokale veitiltak og småinvesteringer i regi av Ruter AS. Viser for øvrig til samferdselsplanens handlingsprogram

20 Kultur, folkehelse og frivillighet 2,1 mill. kr i realvekst i 2015, økende med ytterligere 2 mill. kr fra Følger tidligere vedtatte prioriteringer. Den største delen av realveksten, 1,7 mill. kr, gjelder kulturminnevernet. Arkeologisk feltenhet kompenseres for bortfall av inntekter 1,2 mill. kr. Generelt budsjettkutt på 1,2 mill. kr. Fordelt på alle områdene. Den kulturelle skolesekken videreføres på samme nivå som i Totalramme på 41,2 mill. kr herav 12,7 mill. kr fra fylkeskommunen. Mye av satsingen knyttet til realisering av handlingsprogrammet til Kunstpolitisk plan dekkes av tidligere avsatte fondsmidler og eksisterende budsjettrammer. Realøkning 0,2 mill. kr til idretts- og friluftsformål knyttet til Nordre Øyern-prosjektet. Økning i spillemidler til idrettsanlegg i 2015 fra 78 til 85 mill. kr. Tilskudd til frivillige organisasjoner: samme reelle nivå som i 2014, men noe omprioritering. Fylkesbiblioteket og Mediefabrikken og fylkesmuseet: samme reelle nivå som i 2014.

21 Tannhelse I 2015 disponerer tannhelsetjenesten en netto driftsutgiftsramme på ca. 208 mill. kr. Det er en realøkning med 0,7 mill. kr fra 2014, eller 0,3 prosent. Nettorammen er økt med 2 mill. kr som kompensasjon for befolkningsvekst, og redusert med 1,4 mill. kr som et generelt rammekutt. Tannhelsetjenesten satser i perioden på å øke antall kliniske arbeidsplasser, på grunn av den økende befolkningsveksten, og for å ha mulighet til å redusere etterslepet. Investeringsbudsjett ca. 116 mill. kr i ØP-perioden. Ny tannklinikk Ås/Vestby (2016). I 2016 nye lokaler Bjørkelangen. Ny klinikk på Strømmen 2018 og utvidelse Eidsvoll Avsatt 4 mill. kr pr. år i ØP-perioden til utskifting av utstyr (boremaskiner, stoler)

22 Plan, næring og miljø 31,7 mill. kr i 2015 I tillegg 10 mill. kr årlig til miljøfond mill. kr til næring og nyskaping. Det legges opp til en utvidet satsing på kunnskapsmiljøene på Kjeller/Ahus, Ås og Fornebu/vestregionen. Innretningen mot innovasjonsprosjekter innenfor fornybar energi blir også videreført. Arbeidet med næringsutvikling som del av by og tettstedsutvikling vil bli videreført på samme nivå som Fylkeskommunen skal gjennom regional planlegging i samspill med næringspolitikken bidra til at flere kontorarbeidsplasser etableres i tilknytning til kollektivknutepunkt. Miljøfondet disponeres i tråd med politiske føringer for å realisere fastsatte klimamål. Det skal i 2016 utarbeides nytt tiltaksprogram for realiseringen av hydrogenstrategien for de etterfølgende 2 år. Deler av aktiviteten i 2015 på dette programområdet finansieres av bevilgninger i tidligere budsjetter. Dette gjelder plansekretariat for areal og transport, hydrogen og elektromobilitet (20 mill. kr), delvis også tiltak finansiert av fylkeskommunens miljøfond. Det foreslås avsatt 2,1 mill. kr til klima og miljø i planperioden. Av dette går 0,9 mill. kr til klima- og miljøtiltak, 0,6 mill. kr til vannforvaltning og 0,1 mill. kr til forvaltning av vilt og innlandsfisk..

23 Fellesområder og sentrale styringsorganer I stor grad samme prioriteringer som i 2014 ledelsesutvikling, IKT, internkontroll, beredskap og virksomhets- og eierstyring. Realøkning på 1,5 mill. kr (0,4 prosent) i Gjelder fellesutgifter som kontingenter, forsikringer og omstillingstiltak for overtallige. Fylkesadministrasjonen har en realnedgang på 1,3 mill. kr (0,6 prosent). Prosjektmidler på 5 mill. kr foreslått brukt av disposisjonsfond i 2015 omstillingstiltak, organisasjonsutvikling, diverse utredninger. Nye investeringer i 2015 på 7 mill. kr IT-infrastruktur og tilpasning av lokalene i Galleriet.

24 Akershus Energi Forutsatt 120 mill. kr i årlig utbytte. Brukes i det alt vesentlige til investeringer. Eierstrategi med utbyttemodell vedtatt i FT : Ved årsresultat inntil 80 mill. kr skal 80 mill. kr betales som utbytte. Ved årsresultat mellom 80 mill. kr og 150 mill. kr skal i tillegg 60 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Ved årsresultat over 150 mill. kr skal i tillegg 80 prosent av det overskytende utbetales som utbytte. Med årsresultat menes konsernets årsresultat etter norsk regnskapsregler. Modellen sikrer fylkeskommunen et forutsigbart minimumsutbytte, samtidig som deler av overskuddene beholdes i selskapet. I eierstrategien understreker FT at selskapet også skal ha en rolle i regional utvikling, bl.a. fornybar energi. Inngått samarbeidsavtale som sikrer alle elever i videregående skole mulighet for undervisningsopplegg i energiparken.

25 Fond

26 Disposisjonsfond Saldo 232 til 195 mill. kr i perioden. Nødvendig at fylkeskommunen har reserver i tilfelle inntektssvikt eller andre uforutsette hendelser skulle inntreffe i 4-årsperioden. Foreslått disponering fra fondet i ØP : 4 mill. kr til finansiering av prosjekter innenfor arkiv i perioden 2015 til mill. kr til bruk på ulike sentrale prosjekter/ikt-prosjekter i mill. kr til miljøfond (10 mill. kr årlig) vedtatt i ØP mill. kr til finansiering av investeringsprosjekter på samferdselsområdet knyttet til forbedret tilgjengelighet. 1,1 mill. kr til dekning av utgifter knyttet til returbeløp på transportløyver og administrasjon av transportløyveordningen mm. for ,8 mill. kr til administrasjon av oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn, jfr. omtale i kapittel 13 Sektoruavhengige utgifter og inntekter.

27 AFK Eiendom FKF Finansieres ved kostnadsdekkende husleie (internfakturering) ca. 750 mill. kr som omfatter kapitalutgifter, FDV-utgifter og drift av foretaket. Virksomhetene betaler husleie (som de blir bevilget kr for kr) til foretaket som betaler kapitalbidrag og finansutgifter til fylkeskommunen. Foretakets budsjett til FDV og drift er på 175 mill. kr. I tillegg til lønns- og prisstigning er foretaket kompensert for økt areal på 1 735m2 Foretaket skal gjennomføre investeringer for 293 mill. kr i 2015, herav 235 mill. kr finansiert ved lån.

28 Behandling av økonomiplanen Statsbudsjettet framlagt 08. okt. Fylkesrådmannens forslag 22. okt. Behandling hovedutvalgene og adm.utvalget 4. og 5. nov. Innstilling i fylkesutvalget 24. nov. Vedtak i fylkestinget 15. des.

29

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 03.11.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 03.11.2014 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 29/14 Godkjenning av

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 04.06.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 04.06.2014 Tid 09:30 1 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13

Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møteinnkalling Sakskart til møte i fylkestinget 21.10.13 Møtested: Schweigaardsgt. 4, fylkestingssalen Møtedato: 21.10.2013 Tid: 11:00 Saksliste 88/13 Rapport 2. tertial 2013 89/13 Framtidig organisering

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15

Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 02.12.2013 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 02.12.2013 Tid 10:15 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling 26/13 Godkjenning av

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.12.2013 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 02.12.2013 Tid 13:00 Program s.2 Saksliste

Detaljer

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.

Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10. Møteinnkalling Sakskart til møte i Fylkesting 20.10.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsalen Møtedato 20.10.2014 Tid 11:00 1 2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018

Vest-Agder fylkeskommune. Økonomiplan 2015-2018 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2015 66 Økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av fylkestinget 2014 www.vfk.no Klikk her for å skrive inn tekst. Klikk her for å skrive inn tekst.klikk her for å skrive inn tekst. Arkivsak-dok. 201405155-2

Detaljer

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune

Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune Foto: Gryllefjordbrua - Knut Are Mortensen/Troms fylkeskommune 2 Innhold Fylkesrådets innstilling til økonomiplanvedtak 2015-2018... 4 1 Et budsjett for samferdsel og skole... 8 2 Om økonomiplanen og øvrig

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2013-2016 Dette hefte er inndelt slik DEL 1: ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2013 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2013 67 Økonomiplan 2013-2016 DEL I:

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2015-2018 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2015 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 05.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 05.06.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Fylkesrådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 1 Arkivsak-dok. 201314114-2 Arkivkode 150 Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015

Fylkesrådets forslag. Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Økonomiplan 2015-2018/Årsbudsjett 2015 Hedmark fylkeskommune FORORD... 1 1. INNLEDNING... 2 2. HOVEDPUNKTER

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1

Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder fylkeskommune 1 Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 55 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 66 Økonomiplan 2014-2017 DEL I:

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15

2.1 Fylkeskommunens økonomi... 13 2.2 Fylkesplanlegging... 14 2.3 Arbeidsmiljøaspektet i økonomiplanen... 15 ØKONOMIPLAN 2012-2015 2 Fylkesrådets budsjett- og økonomiplanvedtak 2012-2015... 5 1 Fylkesrådets forslag til økonomiplan 2012-2015... 9 1.1 Sentrale forutsetninger i økonomiplanperioden... 11 2 Rammer

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG

Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Vest-Agder fylkeskommune 1 FYLKESRÅDMANNENS FORSLAG Økonomiplan 2014-2017 Dette hefte er inndelt slik DEL I: ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 DEL II: ÅRSBUDSJETT 2014 52 DEL III: FORDELT ÅRSBUDSJETT 2014 60 Økonomiplan

Detaljer

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune

Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13. Ullensaker kommune Vedtatt i Kommunestyret 02.12.2013 KST sak 89/13 Ullensaker kommune 2 Innhold 1 Rådmannens budsjettgrunnlag og generelle vurdering... 10 1.1 Rådmannens budsjettgrunnlag... 10 1.2 Rådmannens generelle vurdering...

Detaljer

Dette hefte er inndelt slik

Dette hefte er inndelt slik Økonomiplan 2010-2013 Dette hefte er inndelt slik Del I Økonomiplan 2010 2013 1 Del II Årsbudsjett 2010 53 Del III Fordelt årsbudsjett 2010 69 Vest-Agder fylkeskommune Økonomiplan 2010-2013 Økonomiplan

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer