Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå."

Transkript

1 Befolkningen vokser raskt. Fremtiden bygges nå. 1

2 2 Forord Norge vokser raskt. Når dagens 15-åringer fyller 40, kan befolkningen nærme seg sju millioner. I dag har vi rundet fem millioner innbyggere. Over lengre tid har vi hatt en befolkningsvekst med konsentrasjon i byer og bynære områder. Den vil fortsette i lang tid fremover. Frem mot 2040 venter vi vekst i alle fylkene. Likevel er det store forskjeller mellom regionene. Det forventes sterkest vekst i byområdene, mens mange mindre sentrale strøk vil oppleve befolkningsnedgang. I dag bor tre fjerdedeler av landets befolkning i de 20 største byregionene. Samtidig har vi sterke næringsregioner med høy verdiskaping i andre deler av landet som har utfordringer med å være attraktive for mange nok. Befolkningsutviklingen kan gi oss unike muligheter, men det forutsetter omstilling. Både regioner med sterk vekst og regioner med stagnasjon er sårbare dersom omstillingsevnen ikke er til stede. Hvordan vi håndterer dette, vil dermed være avgjørende for Norges og norsk næringslivs konkurransekraft fremover. Jobben med å bygge Norges fremtid starter nå. På NHOs Årskonferanse #7millioner presenteres sentrale elementer i dette byggesettet. Det handler om å: Bygge bo- og arbeidsmarkedsregioner som evner å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og nye investeringer i næringslivet. Møte voksesmerter med vesentlige forbedringer i veier og kollektivtransport som skaper velfungerende og miljøvennlige byer og verdiskapende næringsregioner. Øke produktiviteten gjennom et taktskifte i utviklingen av viktige samfunnsprosjekter, med bedre organisering og større gjennomføringskraft. #7millioner trekker dermed linjene fra NHOs foregående årskonferanser, hvor løsninger for et vekstkraftig og konkurransedyktig Norge er blitt presentert og drøftet. Smartere vekst (2010) slo fast betydningen av økt produktivitet i både næringsliv og offentlig sektor. Velferdsfellen (2011) trakk opp utfordringene velferdssamfunnet vårt møter som følge av eldrebølgen, trygdebølgen og migrasjonsbølgen. Alle gode krefter (2012) pekte på økende regionale ubalanser i Norge og behovet for bedre arbeidsdeling mellom privat og offentlig sektor. Oppdrag Energi (2013) pekte på sentrale muligheter for vekst og utvikling for energinasjonen Norge i retning av et fremtidig lavutslippssamfunn, og Læringslivet (2014) understreket at kompetanse er den viktigste enkeltfaktor for økt produktivitet og utvikling. Vennlig hilsen Tore Ulstein President Næringslivets Hovedorganisasjon

3 3 Innhold Forord Demografi og geografi Fremtiden bygges nå Større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner Klimavennlige og velfungerende byer og bomiljøer Bedre organisering og økt gjennomføringskraft Syv brikker i byggesettet frem mot Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane Ny infrastruktur skaper nye endringsbehov Halvér planleggingstid - fra ti til fem år Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden Nullutslipp fra landbasert transport i nye boliger trengs for å holde tritt med befolkningsveksten Ett land med 100 kommuner, der ett byområde = én kommune...33

4 4 1. Demografi og geografi

5 5 NORGES BEFOLKNING FREM MOT Befolkningsfremkrivningen påvirkes av fruktbarhet, levealder og netto innvandring. Høy nasjonal vekst betyr; høy fruktbarhet, høy levealder, middels innenlandsk flytting og høy nettoinnvandring. Kilde: SSB Historisk høy befolkningsvekst Norge har hatt en langvarig befolkningsvekst. De siste ti årene har veksten økt markant. Fortsetter veksten, kan Norges befolkning telle nærmere to millioner flere innbyggere i 2040 enn i dag. I toppåret 2011 var befolkningsveksten på størrelse med Drammen by (cirka størrelse ). Sammenlignet med mange andre EU-land, der mange land har stagnasjon og forventer befolkningsnedgang, er Norge i en unik posisjon. Befolkningsvekst er en forutsetning for et bærekraftig samfunn og økonomisk vekst, gitt at den møtes på riktig måte. HØY VEKST I NORGE SAMMENLIGNET MED EU. Befolkningsveksten i Norge vil være langt større enn i mange EU-land i de kommende år. Kilde: SSB og Eurostat

6 6 BEFOLKNINGSVEKST Den siste kraftige veksten er drevet av høy innvandring. Økningen sammenfaller med Schengen-avtalen fra 2001 og EUs utvidelse i Kilde: SSB Hovedårsaken til den sterke befolkningsveksten det siste tiåret er høy innvandring. I denne perioden har det vært flest som kommer hit som arbeidsinnvandrere. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor stor arbeidsinnvandringen blir i årene fremover, og om arbeidsinnvandrerne slår seg ned i Norge eller drar tilbake til hjemlandet. Arbeidsinnvandringen fra EØS har vært gunstig for norsk økonomi. Den har gitt høyere sysselsetting og vekst, lavere inflasjon, mindre pressproblemer i arbeidsmarkedet, og dermed styrket offentlige finanser. Arbeidsinnvandringen har tilført bedriftene viktig kompetanse, slik at de kan opprettholde produksjon av høy kvalitet og være konkurransedyktige på internasjonalt nivå. Samtidig er ikke Norges tiltrekningskraft like sterk for alle innvandringskategorier. En sammenpresset lønnsstruktur med høyt lønnsnivå tiltrekker seg først og fremst innvandrere med lav formell kompetanse. Høy innvandring bidrar også til press på boligmarked og infrastruktur. For å sikre videre positive effekter av økt innvandring, er det avgjørende at innvandrernes yrkesdeltakelse er minst like stor som resten av befolkningen. Dette krever først og fremst en styrking av arbeidslinja, slik at arbeidstilbudet forblir høyt. Befolkningskonsentrasjon i et spredtbygd land Et globalt utviklingstrekk er økt befolkningskonsentrasjon i byer og tettsteder. Antall millionbyer har økt kraftig det siste århundret. I 1900 var det kun 12 millionbyer. I 1950 var antallet steget til 83, mens det i 2013 var over 500 (Damvad). Over halvparten av klodens befolkning bor nå i by. Grunnlaget for vekst, verdiskaping og økt produktivitet legges dermed i økende grad i byene. Norge følger på mange måter disse utviklingstrekkene. På midten av 1800-tallet bodde om lag ti prosent av befolkningen i tettbygde strøk (SSBs definisjon), mens andelen i dag er om lag 80 prosent, se kart. Siden 1970 har folketallet i Norge økt med 1,2 millioner. Hele 85 prosent av denne befolkningsveksten har skjedd i 20 byregioner. I store deler av landet for øvrig har det vært stagnasjon. Befolkningskonsentrasjonen skjer også innenfor den enkelte region og fylke. At vi har brukt større ressurser på en aktiv distriktspolitikk, ser ikke ut til å ha demmet opp mot en

7 7 sterk by- og tettstedsvekst også i Norge. I 2013 var det befolkningsvekst i 292 av dagens 428 kommuner. For en drøy tredjedel av disse kommunene (112 kommuner), skyldes befolkningsveksten nettoinnvandring. Ifølge befolkningsfremskrivningene til SSB vil den ujevne befolkningsveksten mellom ulike regioner og kommuner vedvare i tiårene fremover og slik sett forsterke de regionale ubalansene. Samtidig vokser byer og tettsteder sammen, og interaksjonen mellom ulike kommuner og regioner øker som følge av pendling, godstransport og handelsog kulturvirksomhet. BEFOLKNINGSVEKST I ALLE FYLKENE. Det er ventet befolkningsvekst i alle fylkene frem mot 2040, men sterkest vekst i og rundt byområdene. Kilde: SSB

8 8 BEFOLKNINGSTETTHET (PERSONER PER KM 2 ) I ENKELTE BYREGIONER. Det er stort potensial for økt fortetting i norske byer. Oslo har langt lavere befolkningstetthet enn andre europeiske byer. Kilde: OECD Norge skiller seg ut fra mange andre land ved at en større del av vekstkraften og utviklingen i næringslivet er knyttet til forvaltningen av naturressurser særlig langs kysten, herunder også i mindre næringsregioner (petroleum, fisk, energi). Videre skiller Norge seg ut ved at vi bor relativt spredt. Det gjelder også for byregionene. Utfordringene er dermed ikke først og fremst reelle plassproblemer, men andre flaskehalser, samt mange og motstridende hensyn innenfor byregionene.

9 9

10 10 2. Fremtiden bygges nå

11 11 Norsk økonomi har gjennom flere tiår vært omstillingsdyktig og produktiv. Dette har gitt økonomisk trygghet og vekst. Vi har spisskompetanse på mange viktige nærings- og samfunnsområder og en finansiell styrke som gir oss gode muligheter til å forme en god fremtid for kommende generasjoner. Norge har et stort vekstpotensial, men likevel kritiske utfordringer som må løses. Vi er et høykostland som nå har dalende produktivitetsvekst sammenlignet med tidligere perioder. Energisektorens rolle i norsk økonomi gjør oss dessuten sårbare for svingninger i de internasjonale energimarkedene. I tiårene fremover forventes det en reduksjon i oljesektorens betydning i norsk økonomi. Videre økonomisk vekst betinger et fortsatt produktivt og konkurransedyktig næringsliv. Det krever at pressutfordringer møtes med offensive grep. PRODUKTIVITETSVEKST I FASTLANDS-NORGE. Svakere produktivitetsvekst det siste tiåret sammenlignet med perioden før. Kilde: SSB

12 12 BEFOLKNINGEN ØKER MEST BLANT DE OVER 70 ÅR. Antall voksne og eldre vil øke mye i dette hundreåret. Kilde: SSB Vi blir flere og står overfor store demografiske endringer som vi ennå ikke har sett de fulle konsekvensene av. Vi blir stadig flere eldre som trenger ulike former for bistand. Samtidig blir vi færre sysselsatte per alderspensjonist. I 2060 vil hver femte person være 70 år eller eldre. Dette innebærer at antall eldre per yrkesaktiv nesten dobles fra dagens nivå. I tillegg vil eldrebølgen treffe landet ulikt, med til dels store variasjoner mellom ulike regioner. Vi må derfor jobbe og organisere oss smartere i tiden fremover.

13 13 UTSLIPP CO2 TONN PER INNBYGGER I DAG OG LAVUTSLIPPSSAMFUNNET Kilde: Miljødirektoratets rapport M -229 (2014) og SSB Samtidig må vi finne vår vei til lavutslippssamfunnet. Lavutslippssamfunnet handler om å skape mer med mindre. Både myndigheter og bedrifter må gjennomføre tiltak som realiserer potensialet for mer klimavennlige løsninger for fremtiden. FNs klimaambisjon vil for Norges del bety at utslippene må reduseres i størrelsesorden 80 prosent. Det krever at vi evner å utvikle, kommersialisere og ta i bruk innovasjoner og nye løsninger innenfor alle samfunnsområder.

14 Større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner 2.2. Klimavennlige og velfungerende byer og bomiljøer Den offentlige innsatsen for samfunnsbygging har historisk vært preget av fragmenterte beslutninger, med bevilgninger og vedtak rundt enkeltprosjekter. Lokale perspektiver har ofte stått i veien for større regionale muligheter. Ambisjonene har også inntil nylig vært moderate for investeringer i nødvendig infrastruktur. Realisering av større og sterkere bo- og arbeidsmarkedsregioner må være sentrale byggeklosser frem mot Det gir grunnlag for: Kompetente regioner: Økt tilfang av kompetent arbeidskraft og mer varierte jobbmuligheter. Effektive regioner: Mer helhetstenkning og større forutsigbarhet for næringsliv og befolkning. Innovative og omstillingsdyktige regioner: Bedre muligheter for innovasjon og omstilling, blant annet ved sammenkobling av ulike næringsmiljøer og kunnskapsklynger. En forutsetning er reduserte transportkostnader og økt pålitelighet i et mer sømløst transportnett. I dag hemmes vi av svakt utviklet infrastruktur mange steder. Klima, næringsutvikling og konkurransekraft er i økende grad sider av samme sak. Norge har et godt utgangspunkt i det grønne kappløpet ikke minst som følge av utslippsfri vannkraft og velutbygd infrastruktur for elektrisitet. Samtidig er en stor del av våre klimautslipp knyttet til transportsektoren, mens størstedelen av energi- bruken er knyttet til bygninger. Befolkningsveksten krever at vi må bygge flere boliger på en slik måte at vi skaper attraktive bomiljøer og mer kompakte byer. Kompakte byer gir mange økonomiske fordeler, blant annet gjennom utnyttelse av stordriftsfordeler ved investeringer i bygg,

15 15 infrastruktur og kommunale tjenester. I tillegg kommer potensielle kulturelle gevinster i form av økt mangfold og utvikling av nisjepreget tjenesteog kulturtilbud. Byområder er godt egnet til å utvikle et lavutslippssamfunn med vesentlige reduksjoner i ressursbruk, utslipp og avfall. Det krever endringer i forbruks- og produksjonsmønster. Smart grønn vekst krever kretsløpstenkning. Energieffektivisering, fornybar energi, resirkulering av materialer, nye bygningsløsninger, ny transportteknologi, mer kollektivtransport, bedre infrastruktur og bruk av IKT er løsninger som vil prege fremtidens byer. Areal- og infrastrukturutvikling må ses i sammenheng. Distansen til kollektivtransportløsningene må være så kort som mulig. Samtidig må urbane kvaliteter utvikles i nær sammenheng med familievennlige boområder og rekreasjonsmuligheter. KOMPAKTE BYER MED RIKTIG INFRASTRUKTUR KAN GI STORE UTSLIPPS- GEVINSTER. Atlanta og Barcelona er to byer med ulike strategier for byutvikling. Barcelona har langt mindre transportbehov og utslipp enn Atlanta som følge av sin kompakthet. Kilde: New Climate Economy Report 2014

16 Bedre organisering og økt gjennomføringskraft Både næringsutvikling og samfunnsutvikling handler om å se trendene før det er for sent. Det dreier seg om å omstille seg i tide. Nøkkelen til suksess for konkurransedyktige bedrifter og attraktive samfunn er gjennomføringsevne. I dag påføres både bedrifter og innbyggere unødige tids- og kostnadsbyrder, som følge av ineffektive forvaltningsstrukturer og trege plan- og utbyggingsprosesser. Det hemmer vekst og verdiskaping. For mange kan 2040 synes som fjern fremtid. For dem som planlegger, utvikler og bygger infrastruktur, eller planlegger større investeringsprosjekter i næringslivet, handler det om beslutninger som må tas nå. Skal vi møte de mulighetene som ligger i videre befolkningsvekst og næringsutvikling de neste tiårene, kreves det et skifte i hvordan vi planlegger og gjennomfører viktige samfunnsprosjekter i dag. Det gjelder nasjonalt, regionalt og lokalt. Raskere fremdrift og smartere utbygging av samferdselsprosjekter og annen offentlig infrastruktur er avgjørende for å sikre videre produktivitetsvekst. Dagens modeller innenfor samferdselssektoren er laget for å løse gårsdagens utfordringer. Det gjelder også kommunestrukturen. Vi må være villige til å reformere forvaltning og sektorer, slik at ambisjonene for fremtiden nås i tide.

17 17

18 18 3. Syv brikker i byggesettet frem mot 2040

19 19 Med utgangspunkt i våre perspektiver for fremtidig vekst og verdiskaping fremmer NHO syv forslag som blir viktige i byggesettet frem mot Disse handler om: 3.1. Ett statsbudsjett til investeringer i vei og jernbane Vår vilje til å prioritere investeringer i nødvendig infrastruktur. At vi velger de mest klimavennlige løsningene. Vår evne til å se investeringer i sammenheng på tvers av samfunnsområder. At vi lykkes i å øke tempoet i de krafttakene som må gjøres. At vi gjør effektive transportløsninger mer attraktive og sikrer fornuftig arealbruk. At vi legger til rette for at folk møter sine boligbehov også i tider med sterk befolkningsvekst. At vi organiserer samfunnet vårt i tråd med fremtidens krav og forventninger. Et velfungerende og godt utbygd transport- og logistikksystem har avgjørende betydning for næringslivets konkurranseevne. Med mer sømløs transport styrkes mulighetene for økt verdiskaping og produktivitet. En rapport fra TØI (2014) utarbeidet for NHO konkluderer tydelig om næringslivets nytte av samferdselsinvesteringer; både ved utvidet rekkevidde og reduserte reisetider.

20 20 ÅRLIG GJENNOMSNITT MILLIARDER KRONER TIL VEI- OG JERNBANEINVEST- ERINGER STATLIGE MIDLER OG BOMPENGER. Kilde: St.meld. nr. 16 ( ), Meld.St. 26 ( ) og NHO Norges posisjon i utkanten av Europa gir våre bedrifter avstandsulemper og økte transportkostnader sammenlignet med handelspartnere og konkurrenter andre steder. For norsk næringsliv er det særlig viktig at samferdselsløsningene binder landet vårt sammen, utvider regionene og knytter oss til resten av Europa. Samtidig er byene sentrale knutepunkter for all samferdsel (både gods og personer), og har en rolle som strekker seg utover byene i seg selv. Større bo- og arbeidsmarkedsregioner er generelt sett mer konkurranse- og omstillingsdyktige enn mindre regioner. Til tross for økte bevilgninger til samferdsel de siste årene, er det fortsatt store investeringsbehov som gjenstår. Fremkommelighetsproblemene for både gods og personer er betydelige over hele landet. Anslag basert på vekst i investeringsbehov fra tidligere stamnettutredninger, tilsier at vi må investere minst 1100 milliarder kroner frem mot Det tilsvarer et helt statsbudsjett i nåverdi. For å oppnå akseptabel standard senest innen 2040, må investeringsbevilgningene til vei og bane utgjøre om lag 55 milliarder kroner årlig i neste 20-årsperiode. Dette betyr at de årlige bevilgningene i gjennomsnitt må økes med minimum 45 prosent sammenlignet med dagens økonomiske rammer. Det er nødvendig at de tyngste løftene kommer tidlig i perioden. I tillegg kommer midler til drift og vedlikehold som sikrer at vedlikeholdsetterslepet på vei og bane tas igjen. Det gjelder også investeringer og vedlikehold av fylkes- og kommunale veier og annen samferdselsinfrastruktur.

21 21 Forutsetningen for å bruke store ressurser innen samferdselssektoren er at de utnyttes best mulig. Det medfører krevende prioriteringer og at investeringene i de ulike samferdselssektorene ses mer i sammenheng. Videre krever det reformer i planleggingsregimet, finansieringssystemet og gjennomføringsmodellene, slik at tempoet i samferdselsutbyggingen øker vesentlig. Eksempler: Rv 5 Florø Førde Ved utbyggingen av riksvei 5 mellom Florø og Førde ble reisetiden mellom byene redusert med 25 minutter til om lag 50 minutter. Veiforbindelsen har ført til at regionen er blitt betydelig tettere sammenvevd og det er etablert et felles bo- og arbeidsmarkedsområde. Synergier er skapt som følge av ulik næringsstruktur på de to stedene som utfyller hverandre. Veksten i pendlingen har vært på om lag 40 prosent totalt. Ny Oslofjord-forbindelse Moss Horten Kryssing av Oslofjorden vil være med på å binde sammen øst- og vestsiden av fjorden. I dag er disse i hovedsak to separate arbeidsmarkeder. TØI viser at ny kryssing av fjorden vil gi en vesentlig reduksjon i reisetiden mellom Østfold og Vestfold. Det anslås at antall pendlere vil øke fra om lag 500 personer hver vei i dag, til drøye 3500 pendlere ved ny Oslofjord-kryssing. Det potensielle arbeidsmarkedet er langt større. Et slikt integrert arbeidsmarked vil være til nytte for både arbeidstakere og bedrifter på begge sider. Kilde: TØI NHO mener: Det må bevilges minst 1100 milliarder kroner til investeringer i vei og jernbane frem til Det tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på minst 45 prosent i forhold til i dag. Følgende prioriteringer må legges til grunn: Økt satsing på samferdsel i bynære områder og sterke næringsregioner Nasjonale og internasjonale transportkorridorer for person- og godstransport som binder regioner og landsdeler sammen Kollektivtransport Knutepunkter for godstransport

22 Ny infrastruktur skaper nye endringsbehov Satsing på infrastruktur som utvider og integrerer regioner bør få konsekvenser for hvilke prioriteringer som gjøres i andre deler av samfunnet. Lokalisering av offentlig infrastruktur og organiseringen av det offentlige tjenesteapparatet, som sykehus, utdanningsinstitusjoner og statlige kontorer, er ofte begrunnet i historiske samferdselsårer fra mange tiår tilbake. En moderne infrastruktur bør legge til rette for å effektivisere offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon. Slik kan det sikres langt bedre utnyttelse av kompetansemiljøer i regionale arbeidsmarkeder og bidra til effektiv bruk av arbeidskraften. Endringsbehovet må også ses i sammenheng med de mulighetene som digital infrastruktur og nye teknologiske løsninger skaper. Den digitale økonomien er av sentral betydning for en moderne økonomi. Innenfor stadig flere områder er ikke IKT lenger en støttefunksjon, men en kjernefunksjon. IKT omformer helt grunnleggende måter varer og tjenester leveres på. Slik kan arbeidsprosesser effektiviseres og tjenestetilbudet forbedres i både privat og offentlig sektor. Digitaliseringen bidrar til økt verdiskaping og konkurransekraft, og er samtidig et vesentlig element for å løse samfunnsmessige utfordringer knyttet til blant annet eldrebølge, klima og transport. Investering i en robust digital infrastruktur legger grunnlag for å drive næringsvirksomhet over hele landet. Utviklingen innenfor IKT gjør for eksempel at offentlige tjenester i større grad kan leveres der folk bor. Det skaper også muligheter for mer fleksible arbeidsplasser der arbeidet kan utføres uavhengig av hvor selve bedriften er lokalisert. Investeringene i samferdselssektorene må også ses i sammenheng. I dag behandles og finansieres vei, bane, lufthavner, havner og annen kollektivtransport svært ulikt. Økt satsing på samferdsel vil etter hvert bety nye veier og jernbanestrekninger, som utvider og knytter ulike regioner tettere sammen. Resultatet vil bety kortere reisetid og økt pålitelighet. Dette må få konsekvenser for hvilke prioriteringer som gjøres i

23 23 andre deler av samferdselssektoren, jf. nedleggelse av Narvik Lufthavn i forbindelse med byggingen av den nye Hålogalandsbrua over Rombaksfjorden i Nordland. Nasjonal transportplan (NTP) bør bli et sentralt styringsverktøy, som bidrar til å fremme sammenheng i løsninger for infrastruktur og arealutnyttelse. Transportetatene vil da måtte få en tydeligere rolle som samfunnsutvikler og planlegger. En fremtidig organisering av samferdselssektoren bør sørge for et tydelig skille mellom forvaltning, tjenesteproduksjon og tilsyn. Videre er det viktig at fristilte sektorselskaper opererer på like vilkår med øvrige markedsaktører. Transportetatene må rendyrke sin rolle som forvalter, bestiller og kontrollør. Mulighetene for å etablere et felles samferdselsdirektorat som samler transportetatene bør utredes nærmere. Det vil kunne sikre robuste fagmiljøer og en bedre samkjøring og utnyttelse av ressursene. Det vil også kunne sikre at ulike vei- og jernbaneprosjekter koordineres bedre og ses tettere i sammenheng enn hva som er tilfellet i dag. NHO mener: Synergiene som økte investeringer i vei og bane gir, må tas ut i form av effektivisering av annen offentlig infrastruktur. Her må også mulighetene som styrket digital infrastruktur gir innarbeides. Nasjonal transportplan (NTP) bør være et sentralt styringsverktøy, som sikrer helhet og langsiktighet i de politiske målsettingene og valgene innenfor samferdselssektoren. Samferdselssektoren må reformeres, slik at rollene rendyrkes og markedet utnyttes bedre. Muligheten for å samle dagens transportetater i ett felles samferdselsdirektorat bør utredes.

24 Halvér planleggingstiden - fra ti til fem år I dag tar det altfor lang tid å planlegge og bygge ut ny infrastruktur. Det avgjørende for næringslivet er at veien, skinnene eller strømnettet er klare for bruk raskest mulig. Innenfor samferdsel er det særlig behov for et langt mer effektivt planregime og større forutsigbarhet i finansieringen av samferdselsprosjekter. I gjennomsnitt tar det i dag ni-ti år å planlegge et samferdselsprosjekt. Det er politisk enighet om at planleggingstiden skal halveres. Da er det nødvendig å se på flere tiltak. Det er behov for bedre koordinering innenfor og mellom forvaltningsnivåene. Særlig er det behov for å effektivisere innsigelsesordningen. Det bør også fastsettes tidsfrister for når de ulike stegene i planleggingen skal være ferdig. Videre vil økt bruk av statlig plan for prosjekter av nasjonal betydning være nødvendig. MANGE PLANLEGGINGSFAS- ER FORSINKER. TIDSBRUK I FORBEREDELSER AV STORE PROSJEKTER FØR BYGGING Kilde: Statens vegvesen

25 25 Erfaring viser også at dagens tradisjonelle finansieringsmodeller med årlige budsjettvedtak ikke gir den forutsigbarheten som er nødvendig for rask og effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Dagens system med politiske kompromisser i enkelte budsjettår og i enkeltprosjekter er med på å svekke NTPs faglige og langsiktige rolle som styringsverktøy. Derfor bør det i større grad tas i bruk nye finansierings- og gjennomføringsmodeller. Det viktigste grepet er å sikre at prosjektene er fullfinansiert før oppstart, slik at de skjermes mot usikkerheten knyttet til årlige budsjettbevilgninger. Det finnes ulike løsninger som bør vurderes: Flerårig budsjettering, statlige lån, statlige aksjeselskap, OPS og statsgaranterte obligasjoner. Felles er at de alle gir bedre betingelser for å kombinere rask fremdrift med høy kvalitet og lave kostnader i hele prosjektets levetid. Den finansieringsmodellen som er best egnet til det enkelte prosjekt bør velges. Det er også behov for mer effektive prosesser når det gjelder annen infrastruktur, som utvikling av vann- og avløpsnett, bredbånd/fiber og strømnettet. I perioder settes næringsutviklingen på vent i påvente av nettilgang. Raskere plan- og konsesjonsprosesser er nødvendig for å møte fremtidens økte behov for effektiv energitilgang. NHO mener: Planleggingstiden for samferdselsprosjekter må være på maksimalt fem år. Innsigelsesordningen må effektiviseres, og det må fastsettes tidsfrister for de ulike stegene i planleggingen. Nye finansierings- og gjennomføringsmodeller må tas i bruk for å redusere usikkerheten rundt årlige budsjettbevilgninger. Raskere plan- og konsesjonsprosesser for nettutvikling er nødvendig for å møte fremtidens energibehov. Økt bruk av statlig reguleringsplan for prosjekter av nasjonal betydning.

26 Doble kapasiteten i kollektivtilbudet i rushtiden Behovet for mer effektive transportløsninger er særlig stort i de største bo- og arbeidsmarkedsregionene. I dag preges inn- og utpendling av ineffektive transportsystemer, høy privatbilbruk og store klimautslipp. Uten kraftige grep vil situasjonen forverres ytterligere. For flere byområder ventes en befolkningsvekst på over 30 prosent frem til 2040 (SSB). I tillegg vil behovet for gods- og annen nyttetransport bli større med økende aktivitetsnivå i økonomien. Jernbanen må i fremtiden spille en større rolle i fremføring av persontransportreiser. Utbyggingen av blant annet InterCitytriangelet er her en viktig brikke. I tillegg til jernbane er det nødvendig å satse på kollektive transporttjenester som buss, trikk og t-bane. Befolkningsveksten vil føre til en betydelig økning av transportomfanget. Hvis folk bruker like mye bil som i dag, vil det bety om lag en halv million flere bilreiser hver dag i Oslo og Akershus, om lag flere i Bergensområdet, flere i Stavangerområdet og om lag i Trondheimsområdet i Dette vil skape kork, køer og kaos som rammer både næringslivets transportbehov og persontransporten. FREMTIDIG BILBRUK Kilde: Urbanet analyse, NHOs beregninger.

27 27 En storstilt kapasitetsøkning i kollektivtilbudet er avgjørende for at kollektivtransport (sammen med sykkel og gange) skal kunne avhjelpe veksten i personreiser i byområdene. NHO mener kapasiteten i kollektivtilbudet som minimum bør fordobles i rushtiden frem til Det krever en storstilt oppgradering av eksisterende infrastruktur og linjenett. I tillegg må det anskaffes nødvendig materiell som sikrer tilstrekkelig kapasitet og utvidet tjenestetilbud for tog, t-bane, trikk og buss. I denne sammenheng må også arbeidet med fremkommelighetstiltak på infrastrukturen videreføres, samt oppgradere knutepunkter og stasjoner. Midler til drift av kollektivtransporten må også prioriteres. En videre kraftig økning i statens bidrag til kollektivinfrastruktur er nødvendig for å lykkes med en rask opptrapping av kollektivtilbudet. Midlene må være langsiktige og forutsigbare, slik at planleggingen og gjennomføring av tiltakene skjer så effektivt som mulig. Utvikling av bymiljøavtaler som sikrer nettopp dette vil være et viktig virkemiddel. For å styrke kollektivtilbudet er det nødvendig med en bedre samordning av samferdselspolitikken og arealpolitikken. Effekten av kollektivsatsingen blir størst dersom den kombineres med en arealpolitikk som fortetter rundt kollektivknutepunkter. For å oppnå dette, bør staten stille krav til kommuner og fylkeskommuner som sikrer at bevilgningene støtter opp om en arealpolitikk som konsentrerer arbeidsplasser og boliger rundt kollektivknutepunktene. I Sverige er det utviklet en modell, Stockholmsforhandling. Den kobler utbygging av infrastruktur, med krav knyttet til blant annet miljø og boligbygging. Regjeringen gir en forhandler vide fullmakter innenfor et rammeverk i økonomi og tid, med frihet til å forhandle frem lokale løsninger for å oppnå regjeringens ønsker. Forhandler inviterer aktørene tidlig inn i prosessen og får nødvendige avklaringer. Det sikrer fremdriften. Kommunene gis økonomiske insentiver, for eksempel til å bygge boliger. Dersom kommunene ikke følger avtalt takt i boligbyggingen, blir de pengene kommunene har forskuddsbetalt til infrastrukturutbyggingen utbetalt fem år senere enn hvis de følger avtalt årstakt.

28 28 En strategi med bruk av restriktive tiltak for bilbruk, og en arealpolitikk som bygger opp om kollektivtransporten, gir lavere kostnader både til drift og investeringer. For å påvirke reiseetterspørselen på kort sikt, er innføring av køprising et effektivt virkemiddel. Det kan gi bedre fremkommelighet i rushtrafikken for arbeidspendlere, næringsdrivende og godstransporten. Krav om køprising må inngå som ett av flere tiltak i en tiltakspakke, og et styrket kollektivtilbud må være på plass før køprising innføres. Arealpolitikk vil påvirke reiseetterspørselen på lang sikt. Lokalisering av boliger og arbeidsplasser, og parkeringsdekning, er premisser som i mange tilfeller allerede er lagt. Planleggingen av kollektivtransporten de neste år må derfor starte allerede i dag. Det må legges til rette for at plankompetansen styrkes, og at de ulike aktørene spiller på lag. NHO mener: Kollektivtransporten må møte befolkningsveksten i de største byområdene. Det betyr at kapasiteten i kollektivtilbudet minst må dobles i rushtiden innen Det må stilles krav til arealpolitikken, slik at boliger og arbeidsplasser konsentreres rundt kollektivknutepunkter. Tidsdifferensierte bompenger (køprising) bør innføres i de største byene når gode kollektivtilbud er på plass.

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012

Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012 Alle gode krefter NHOs Årskonferanse 2012 02/03 Forord Vekst og verdiskaping i næringslivet gir grunnlag for velstand og velferd. Stat og kommuner leverer sentrale tjenester og velferd til befolkningen.

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019

Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Gode ønsker: Osloregionens byutvikling, samferdsel og miljø Oversikt over partienes valgprogrammer for Akershus og Oslo 2015-2019 Av Gustav Nielsen, BULL Oversikten inneholder kopi av tekster i programmene

Detaljer

forslag til 2014-2023

forslag til 2014-2023 forslag til NasjoNal transportplan 2014-2023 AVINOR JeRNBANeVeRKeT KYSTVeRKeT STATeNS VegVeSeN februar 2012 forord Forslaget til Nasjonaltransportplan 2014-2023 er de statlige transportetatenes og avinors

Detaljer

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo?

Hva kan innretningen på regional plan for areal og transport bety for Follo som delregion og for den enkelte kommune i Follo? Civitas AS: Plansamarbeidet i Oslo og Akershus bistand til drøftingsfasen i Follo Notat under arbeid Grunnlag for drøftinger på Regionkonferanse i Follo 22. oktober 2013 Civitas AS, versjon 16. oktober

Detaljer

MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS

MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS MULIGHETER OG BARRIERER FOR FINANSERING AV INFRASTRUKTUR I NORGE Utarbeidet for Finans Norge, NHO og KS Dokumentdetaljer Pöyry-rapport nr. Prosjektnr. 5ZX124438.10 ISBN 978-82-8232-228-7 ISSN 0803-5113

Detaljer

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 39. Mangfold av vinnere. Næringspolitikken mot 2020. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 39 (2012 2013) Melding til Stortinget Næringspolitikken mot 2020 Innhold 1 innledning og sammendrag... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Mål for en fremtidsrettet næringspolitikk... 8 1.3 Sammendrag

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS REGIONAL PLAN FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS Politisk styringsgruppes forslag til høringsdokument av 23.09.2014 Dette dokumentet er ikke et høringsforslag, men et grunnlag for saksbehandling

Detaljer

Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder

Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder Kommune- og forvaltningsgrenser. Utfordringer i byområder Gjennomgang av noen eksempler BENT ASLAK BRANDTÆG og AILIN AASTVEDT Rapport nr. 312 2013 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 312 Forfatter(e):

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø

Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø NOU 2012: 9 Energiutredningen verdiskaping, forsyningssikkerhet og miljø 10 Oppsummering og anbefalinger 10.1 Overordnede mål for en framtidsrettet energisektor Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom

Detaljer

Flere og mer fornøyde kunder

Flere og mer fornøyde kunder Flere og mer fornøyde kunder Kollektivtransport for å møte framtidens transportutfordringer Utgiver: Kollektivtrafikkforeningen og NHO Transport. Februar 2012 Foto: Anne Lise Norheim/Kolumbus: side 2,

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram

KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET. Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram KUNNSKAPSBEHOV PÅ SAMFERDSELSOMRÅDET Forslag til innhold i et nasjonalt transportforskningsprogram I:\STAB\transportforskningsprogram\kunnskapsbehov - endelig.docx 1 Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4

Detaljer

Meld. St. 1 (2014 2015)

Meld. St. 1 (2014 2015) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 65, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 Faks: 55 38 66 1 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Grønn framtid - grønn vekst.

Grønn framtid - grønn vekst. Grønn framtid - grønn vekst. 1 Dette dokumentet er resultatet av et arbeid som pågikk fram mot Venstres landsmøte i Tromsø i 2015. I 2014 vedtok Venstres landsmøte at 2015-møtet skulle ha Kunnskap, klima

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013

Meld. St. 12. (2012 2013) Melding til Stortinget. Perspektivmeldingen 2013 Meld. St. 12 (212 213) Melding til Stortinget Perspektivmeldingen 213 Innhold 1 Utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi... 5 1.1 Mål og utfordringer... 5 1.2 Høy velstand i en omskiftelig verden...

Detaljer

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling

Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Kollektivtrafikk et viktig virkemiddel for bærekraftig samfunnsutvikling Juni 2010 Forord Fylkesordfører-/rådslederkollegiet drøftet i 2008 behovet for å styrke fylkeskommunenes innsats for økt kollektivtransport.

Detaljer

Nasjonal transportplan 2006 2015

Nasjonal transportplan 2006 2015 Forslag til Nasjonal transportplan 2006 2015 Avinor Jernbaneverket Kystverket Statens vegvesen Mai 2003 FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2006-2015 Sekretariatet for Nasjonal transportplan 2006-2015 Statens

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Revisjon 2016 Høringsfrist 01.12.2015 Forord Osloregionen er en strategisk samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner på det sentrale Østlandet,

Detaljer

Klimavennlig vekst og utvikling

Klimavennlig vekst og utvikling Rapport Klimavennlig vekst og utvikling Økonomisk samhandling i Bergensregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 41/2014 Desember 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Næringslivets klimahandlingsplan

Næringslivets klimahandlingsplan Næringslivets klimahandlingsplan Norsk klimapolitikk tid for handling Næringslivets klimahandlingsplan 1 Innhold» 1 Tid for handling 6 2 Våre ambisjoner 8 3 Utgangspunkt og rammebetingelser 10 4 Løsninger

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Fylkesrådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Fylkesrådmannens forslag INNHOLD 1. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING... 3 2. FYLKESRÅDMANNENS PRIORITERINGER OG MÅL... 5 Budsjettforslag i balanse... 5 Regionale hovedutfordringer...

Detaljer

Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Samling om de kollektive løsningene Side 13

Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Samling om de kollektive løsningene Side 13 AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 1:2012 Vi trenger en fornyet inntektspolitikk Side 4 Geir Isaksen, konsernsjef NSB: Samling om de kollektive løsningene Side 13 Vi sløser om vi ikke bruker

Detaljer