BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015 OG 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015 OG 2016."

Transkript

1 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015 OG Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Flerkulturelt råd Utvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2014/ RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy Kommune vil bosette 25 flyktninger i 2015 og i 2016, hvorav 3 av disse er enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg. SAMMENDRAG Askøy Kommune har mottatt brev fra Fylkesmannen i Hordaland hvor kommunen anmodes om å øke sitt vedtak om bosetting av enslige mindreårige i 2015, med tre plasser. Bakgrunnen for anmodningen er økningen i ankomsten av enslige mindreårige som kommer fra land hvor det gis oppholdstillatelse. Anmodningen kommer fra Fylkesmannen i Hordaland, da Fylkesmannen i 2015 og 2016 skal lede et prosjekt som har som mål å øke antall bosettingsplasser og få til raskere bosetting i fylket. Fra møte i utvalg for oppvekst og levekår den ble det fattet vedtak om at utvalget ønsker sak på økt behov for bosettingsplasser til enslige mindreårige jmf. sak nr. 2015/ Videre har Askøy Kommune ved ordfører mottatt brev fra Barne-, Likestillings og Inkluderingsminister, Solveig Horne, hvor kommunen oppfordres til å bosette flere flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Bakgrunnen for henvendelsen er at departementet ønsker og skaffe til veie et beslutningsgrunnlag for hvor vidt kommunene har mulighet til å øke bosettingskapasiteten i 2015 og Kommunenes kapasitet vil være avgjørende for om Norge skal øke sitt mottak av kvoteflyktninger i Det vil i følge departementet være behov for å bosette totalt ca personer inneværende år. Så langt har kommune Norge innvilget 8116 bosettingsplasser. Kommunene vil motta tilleggsanmodninger på ca 2500 plasser i Vedtak om økt mottak av kvoteflyktninger vil komme i tillegg. Dersom vedtaket om antallet kvoteflyktninger økes til fra Syria over to år, vil det utgjøre 3500 ekstra plasser i 2015.

2 For 2016 er det estimert et behov for å bosette om lag flyktninger i tillegg kommer kvoteflyktninger med ca 4500 plasser dersom vedtaket blir økt. For Askøy Kommune innebærer dette en økning av bosetting fra 25 til 50 personer for inneværende år. I tillegg kan et vedtak om økt mottak av syriske kvoteflyktninger føre til en anmodning om 13 personer til. Kommunen bes tas stilling til om det i 2015 vil la seg gjennomføre og bosette totalt 63 personer. For 2016 vil anmodningen være 36 personer. I tillegg kommer 17 personer dersom vedtak om kvoteflyktninger økes. Totalt ber departementet om 53 bosettingsplasser for Askøy Kommune har også mottatt brev fra KS hvor de viser til brevet fra Barne,- Likestillingsog inkluderingsministeren. I brevet anbefaler de kommunen og ikke å avvente tilleggsanmodninger fra IMDi, men forberede en sak om økt bosetting på bakgrunn av brev fra ministeren. Kommunen oppfordres også i brevet å kommentere i hvilken grad styrking av de økonomiske virkemidlene som skisseres i brevet fra ministeren vil kunne øke mulighetene for at kommunene kan øke sin bosettingskapasitet i 2015 og Avgjøres av: Kommunestyret Behandles i følgende utvalg: FKR og UOL Videre saksgang: Saksopplysninger: I kommunestyrevedtak 2014/131-2 ble det besluttet at Askøy skulle bosette 25 nyankomne flyktninger i 2015, hvor av 3 av disse skal være enslige mindreårige. Familiegjenforente kommer i tillegg. I 2014 ble det bosatt 22 flyktninger og 3 enslige mindreårige. Det kom ingen personer på familiegjenforening. Det ble bosatt 4 personer på private kontrakter. Vi hadde god sirkulasjon i boligmassen og det ble kun kjøpt 2 nye boliger til flyktninger. Ventetiden før oppstart i introduksjonsprogram gikk noe ned i Det tok i snitt 1 måned og tre uker fra bosetting til oppstart i program. Videre ble 18 deltakere avsluttet i program forrige år. De fordelte seg som følger: Avslutningsårsak Arbeid 8 deltakere Utdanning 2 deltakere Arbeidssøker på andre tiltak i regi av NAV 6 deltakere Sosialhjelp 2 deltakere Det ga en

3 måloppnåelse på 56 % som er tilsvarende regjeringens måltall på 55 %. Videre ligger Handlingsplan for integrering av flyktninger til grunn for hvordan tjenestene skal arbeide. Administrasjonen viser til tidligere sak om bosetting og tilleggsnotat se vedlegg 5 og 6. Hvor det er blitt redegjort for et mottak av 40 personer årlig. Opplysningene som i den videre saksutredningen baserer seg på disse sakene og tar derfor kun høyde for en økning utover dette. Mottak av Enslig Mindreårige Flyktninger: Askøy kommune ved Barneverntjenesten har i brev fra Fylkesmannen av blitt anmodet om å ta i mot 3 ekstra enslige mindreårige flyktninger ut over de 3 som kommunen har besluttet at vi årlig skal ta i mot. Fylkesmannen ber om at Askøy kommune totalt bosetter 6 enslige mindreårige flyktninger i Enslige mindreårige flyktninger er ungdom under 18 år som kommer til Norge uten kjente nære omsorgspersoner i Norge på det tidspunktet de innvilges opphold. Pr i dag vet vi at det på mottak venter 53 barn under 15 år og 218 ungdommer mellom 15 og 18 år som er tiltenkt kommuner i Hordaland. I barneverntjenesten har vi opparbeidet oss god kompetanse på bosetting av enslige mindreårige flyktninger i løpet av de nær 12 årene vi har holdt på med arbeidet. Tilbudet vi har bygget opp har vært godt. Det bekrefter tilbakemeldingene gitt både av Bufetat, Fylkesmannen, IMDI og ikke minst beboerne selv. Kapasiteten i tiltaket er 4 plasser inne på institusjonen og 3-4 ungdommer på ettervern i egne hybler på det private boligmarkedet. Barneverntjenesten kan følge opp ungdommene til de er 20 år (jfr retningslinjer om ansvars- og betalingsordninger for kommuner og Bufetat) Det er ikke mulig å utvide kapasiteten i nåværende tiltak, så et økt mottak vil forutsette en annen måte å jobbe på enn det vi har gjort til nå. Imidlertid er det vår vurdering at vi må se helhetlig på arbeidet og at en ny måte å jobbe på i praksis betyr en utvidet tiltakskjede til målgruppen. Ut fra barnverntjenestens vurdering kan en tiltakskjede fra Askøy kommune bestå av følgende muligheter; 4 plasser på barnevernsinstitusjonen Grønebrekka for de som trenger heldøgns omsorg 1 2 nye plasser årlig i fosterhjem som kommunen selv må rekruttere. Gjelder primært barn / unge under 15 år. Plass i bokollektiv der vi i samarbeid med Flyktningetjenesten bosetter ungdom under 18 år sammen med enslige voksne, men med miljøterapeutisk oppfølging på ettermiddag / kveld/ helg og med Grønebrekka som beredskapsbase Plass i bokollektiv der vi bosetter jevnaldrende på år, men med miljøterapeutisk oppfølging på ettermiddag / kveld/ helg og med Grønebrekka som beredskapsbase Tildeler plass i egen hybel i enten kommunalt eller privat boligmarked for særlig selvstendige ungdommer nær 18 år, men med miljøterapeutisk oppfølging på ettermiddag / kveld/ helg og med Grønebrekka som beredskapsbase Forutsetninger for økt mottak av enslig mindreårige: Erfaringene i arbeidet så langt er at de fleste ungdommene som skal bosettes er alt for dårlig kartlagt fra mottakene. De som er under 15 år og som skal plasseres fra omsorgssentrene er noe bedre kartlagt. Skal kommunen ha forutsetning for å vurdere hvilke ungdommer som har behov for hvilket av de over nevnte alternativene i tiltakskjeden må kartleggingen bli bedre. I forhold til omsorgssentrene antar vi at det er mulig å inngå et samarbeid som gjør at kartleggingen kan spisses noe mer i forhold til kommunens behov for informasjon. I forhold til mottakene for de over 15 år har det over tid vært gjort forsøk på å få de til å kartlegge bedre. Det har ikke vist seg gjennomførbart. Vårt utgangspunkt er derfor at kommunen selv må ta på seg kartleggingsarbeidet i forkant av en beslutning om evt bosetting. Dette er gjennomførbart, men

4 vil kreve noe mer ressurser enn det vi har i dag. For barneverntjenestens del tenker vi dette vil kreve 1 saksbehandlerstilling ekstra som i tillegg til kartlegging kan ha som oppgave rekruttering, saksbehandling knyttet til bosetting, godkjenning og oppfølging av fosterhjem, bosetting av de som skal bosettes i bokollektiv eller hybel, kontakt med relevante samarbeidsinstanser. I tillegg vurderer vi at det er behov for 2 x 50% miljøterapeut som bistår i forhold til oppfølging på ettermiddag/ kveld / helg i.f.t. skolearbeid, økonomistyring, ADL ferdigheter (Activites of daily life), integrering m.m. Ut fra signaler gitt fra Fylkesmannen skal det være mulig å søke tilskuddsmidler til opprettelse av de nevnte stillingsressursene. Om det også er mulig å søke noe refusjon fra Bufetat slik vi får på Grønebrekka tiltaket er mer usikkert. Vi kan søke refusjon for evt utgifter til fosterhjem ut over kommunal egenandel, men det er mer tvilsomt om bosetting i bokollektiv vil utløse refusjonsmuligheter da det ikke vil bli godkjent som en barnevernsinstitusjon jfr Kvalitetsforskriften. Økonomi: Kommunen vil motta integreringstilskudd i 5 år fra bosetting. I tillegg er det et enslig mindreårig tilskudd som kommunen mottar frem til ungdommen fyller 20 år. Mottak av øvrige flyktninger: Flyktningtjenesten: I saknr 2014/131-2 (se vedlegg nr 5) ble det skissert en økning i stillinger ved flyktningtjenesten ved et økt mottak til 40 personer. Dersom mottaket økes utover 40 til 63 personer årlig i 2015 og 53 personer årlig fra 2016 estimeres det med at man vil inneværende år trenge å øke opp med 1,4 årsverk og 1 årsverk til fra Dette fordi man først vil ha en full økning i antall introduksjonsdeltakere fra Et økt mottak vil basert på foregående personer bosatt med rett og plikt til introduksjonsprogram gi en økning i introduksjonsdeltakere i snitt 50 personer årlig. I FAFO-rapporten 2007/34: Med rett til å lære og plikt til å delta settes det fokus på at kommunen må ta stilling til hvor mange programdeltakere den enkelte programrådgiver bør ha og tydeliggjøre og begrense programrådgivers arbeidsoppgaver. De antyder et antall på maks 20 deltakere pr programrådgiver. I tillegg til å drifte introduksjonsprogrammet skal også flyktningtjenesten ha ansvar for bosetting som er det andre store hovedoppgaven. For å kunne bosette, følge opp fra personer årlig forventes det at man trenger 1 1,5 årsverk. I tillegg utfører tjenesten annet forefallende arbeid. For å kunne håndtere en økt bosetting og økt antall introduksjonsdeltakere må det derfor beregnes en økning av flyktningtjenestens stab med 2,4 årsverk. Voksenopplæringen: I tilleggsnotat 2014/131-3 (vedlegg 6) står det beskrevet dagens situasjon ved voksenopplæringen. Pr har skolen 80 deltakere. Av disse er 64 deltakere med «rett og plikt» og 37 har også rett og plikt til introduksjonsprogram. 71 deltakere har undervisning på dagtid. Voksenopplæringen mottar persontilskudd og grunntilskudd. Persontilskuddet gis for personer med rett og plikt og rett til opplæring og varer i 3 år og utgjør: Tilskuddsår Lav sats (3 år) Høy sats (3 år) År 1 (2015) Kr ,- Kr ,- År 2 (2014) Kr ,- Kr ,- År 3 (2013) Kr ,- Kr ,- Det skilles mellom lav og høy sats utfra hvilke land man tilhører. Lav sats gis for personer med rett og plikt og som er fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. Høy sats gis

5 for personer med rett og plikt fra Afrika, Asia, Oseania (bortsett fra Australia og New Zealand), Sør-Amerika og Mellom-Amerika. I 2014 opplevde voksenopplæringen en nedgang i inntekter. Rektor har vært i kontakt med IMDi for å få forklart hvorfor kommunen opplevde denne nedgangen. IMDi har ingen god forklaring på dette. Vi antar derfor at nedgangen har sammenheng med omleggingen av persontilskuddet å gjøre. Endringen om persontilskudd over 3 år ble innført for dem som fikk oppholdstillatelse etter Da personer i dag sitter lenge i mottak, kan det resultere i at vi bosetter personer som vi kun får utbetalt tilskudd for i år 3, eller i enkelte tilfeller faller utenfor ordningen. Grunntilskuddet gis til kommuner med deltakere med rett og plikt og rett til norskundervisning etter introduksjonsloven. For Askøy Kommune utgjør grunntilskuddet kr ,- i Dersom Askøy Kommune skal øke sitt mottak til 63 og så 53 flyktninger årlig vil det ha konsekvenser for voksenopplæringen. En så stor økning kan utgjøre 2 hele klasser. Med dagens lokaliteter vil en slik økning ha konsekvenser for hvilket tilbud vi kan gi og om vi kan opprettholde dagens tilbud med 3 dager undervisning. En eventuell økning av bosettinger av flyktninger i henhold til oppfordringen fra Barne-Likestillings og inkluderingsministeren vil også kreve økte lærerressurser. Bolig: I vedlegg nr 5 og 6 er det beskrevet hvilke utfordringer og tiltak som må iverksettes for at Askøy kommune skal kunne øke sitt mottak fra 25 personer årlig til 40. I dag er Askøy kommune blitt med i Husbankens Boligsosiale Velferdsprogram og er i dag i gang med et omfattende kartleggingsarbeid for hvordan man skal tenke og drive boligsosialt arbeid framover. Boliger til flyktninger inngår som en del av dette arbeidet. For å kunne øke et mottak til 63 personer og 53 personer årlig må tiltakene som skissert i vedlegg 5 og 6 opprettholdes. Ved å øke mottaket ser vi at de økonomiske rammebetingelsene er endret. Det foreslås derfor å øke den foreslåtte lånerammen fra 22 millioner årlig til 40 millioner årlig ved en økning av flyktningmottaket til 63 personer. En slik markant økning handler blant annet om en økning i gjennomsnittsprisen pr bolig som har økt med ca kr ,- i 2014 pr bolig og forventes å øke ytterligere i Den økte lånerammen må og sees i sammenheng med hvem kommunen bosetter. Dersom en fortsetter å bosette personer som i dag sitter og venter på kommune i asylmottak forventes det å benytte lånerammen fullt ut. Dersom det er snakk om å bosette flere familier, deriblant syriske kvoteflyktninger kan lånerammen reduseres noe. Det er i midlertid viktig å gjøre oppmerksom på at en økning av lånerammen til 40 millioner årlig omfatter totalen ved kjøp av kommunale boliger. Dersom boligmassen utvides kan det bety at vi må øke bemanningen ved boligforvaltningens vedlikeholdspersonell. Dette vil la seg finansiere av økte husleieinntekter. Økonomi ved økt mottak av flyktninger: Ved et økt mottak vil kommunen være nødt til å øke antall stillinger knyttet til særskilte tjenester som i dag har et hovedansvar rettet inn mot brukergruppen og integrering og kvalifisering av denne. Nedenfor viser en skjematisk oversikt over hva som trengs av styrkning av ressurser. Videre er det satt fram en samlet økonomisk framstilling av inntekter og utgifter knyttet til bosetting av flyktninger vist ved regnskap for 2014, Vi har ikke kalkulert med 63 flyktninger i 2015, da det ikke praktisk vil la seg gjennomføre. Vi har derfor i tabellen tatt utgangspunkt i en kalkyle ved økning av mottak til 53 personer fra 2016 og 2020 hvor man har oppnådd full økonomisk effekt av et økt mottak. Det er tatt utgangspunkt i dagens satser for integreringstilskudd. Det forventes likevel en årlig økning på ca 3 % som her ikke er tatt høyde for.

6 2016 (53) Flyktningtjenesten 2,4 årsverk Kr ,- Voksenopplæringen 2 årsverk Kr ,- Helsesøster 0,5 årsverk Kr ,- Kulturarbeider 0,2 årsverk Kr ,- Rådgiver skole 0,2 årsverk Kr ,- SUM Kr ,- Kalkyle for økte inntekter og utgifter ved et økt mottak til 53 personer årlig fra Inntekter Regnskap 2014 Kalkyle Kalkyle Integreringstilskudd Statstilskudd Voksenopplæringen Tilskudd førskolebarn Sum inntekter Utgifter Utgifter til flyktninger (introduksjonsstønad etablering m.m.) Drift av særskilte tjenester (Flyktningtj., helsesøster, kulturmedarbeider m.fl.) Sosialhjelpsutgifter Tospråklig opplæring for barn i grunnskolealder Innføringsklasser Driftsutgifter knyttet til voksenopplæringen Sum utgifter Differanse Det er viktig å gjøre oppmerksom som på at tallene fra og med 2015 og videre er kalkyler som tar utgangspunkt i dagens situasjon. Det er mange usikre variabler deriblant hvem kommunen bosetter hvor mange vi kvalifiserer til arbeid og utdanning. Kalkylene forutsetter at vi lykkes med integreringsarbeidet slik som i dag. Økonomisk vil vi først ha full effekt av et økt mottak etter 5 år, 2020, hvor vi mottar integreringstilskudd for 53 personer årlig fra år 1 5. Vurdering: Rådmannen legger gjeldende kommunestyrevedtak for bosetting av flyktninger til grunn for vurderingene og tilråding. Fylkesmannen har anmodet Askøy Kommune om å utvide sitt vedtak for enslige mindreårige med tre plasser i Mulige alternativ er; - Videreføre dagens antall på 25 flyktninger, der 3 er enslige mindreårige

7 - Øke med 3 ekstra plasser, slik at det tas i mot 28 flyktninger der 6 er enslige mindreårige - Beholde antall på 25 flyktninger, der av 6 av disse er enslige mindreårige Videre er Askøy Kommune oppfordret til å ta stilling til om kommunen er i stand til å bosette 63 personer i 2015 og 53 personer i For inneværende år har Askøy kommune startet bosettings og integreringsarbeidet i henhold til gjeldende kommunestyrevedtak. Vi bosetter kvartalsvis og vil i første halvår ha bosatt halvparten av årets kvote. Siden en beslutning om en eventuell økning først vil foreligge i slutten av mai, i tillegg til ferieavvikling i tjenesten i juli og august, anskaffelser av boliger m.m vurderer vi at en økning til 63 flyktninger for inneværende år er urealistisk. Administrasjonen vurderer at for inneværende år, kan man ikke klare å ta i mot flere enn 8 ekstra flyktninger. Det vil si totalt 30 flyktninger, hvor enslige mindreårige og familiegjenforente kommer i tillegg. Et alternativ er å gi rådmannen beslutningsmyndighet til å ta i mot inntil 10 personer ekstra dersom det er boliger og kapasitet i tjenestene utover en økning på 30 personer. For 2016 er Askøy Kommune oppfordret til å ta i mot 53 flyktninger. I saknr 2014/131-2 med tilleggsnotat (se vedlegg 5 og 6) er det redegjort for en økning av dagens bosettingsantall fra 25 flyktninger årlig til 40 flyktninger årlig. Innenfor de tiltakene som der er beskrevet vurderer administrasjonen at en slik økning til 40 flyktninger er gjennomførbar. Dersom man øker vedtaket ytterligere forutsetter det som beskrevet i denne saken en økning av lånerammen for kjøp av bolig og en økning av ressurser til tjenester som har et særlig ansvar overfor kommunens flyktninger. Lokaler for flyktningtjenesten og voksen opplæringen kan bli en utfordring ved økt mottak. Særlig for voksen opplæringen da det er lite sannsynlig at de har kommet over i andre lokaler i En variabel i bosettingsarbeidet er at kommunen ikke har kjennskap til hvem man vil bli anmodet om å bosette. I de senere år har ca 60 % av de bosatte pr år vært voksne. Et alternativ dersom kommunen velger å motta flere flyktninger er å ha et vedtak på 40 personer årlig, og at rådmannen får fullmakt til å bosette inntil 10 flere dersom det er praktisk mulig, forutsatt at de har bolig, og kan tilby barnehage, skoleplass til barn og voksne. Folkehelseperspektiv: Gjennom at Askøy Kommune er med å bosette flyktninger bidrar vi til god folkehelse. Flyktninger som blir værende i asylmottak over tid er utsatt for psykiske og mentale belastninger. Det å kunne flytte til en bostedskommune gjør barn og voksne i stand til å etablere seg, og sikre helse og velferd. Ved å ta i mot kvoteflyktninger som lever sine liv på flukt kan vi bistå ved å gi dem en ny sjanse til å starte et liv i trygghet. Kleppestø, Odd Magne Utkilen Rådmann Torgeir Sæter Fagsjef

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOSETTING AV FLYKTNINGER BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Flerkulturelt råd Kommunestyret Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2014/131-2 RÅDMANNENS

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 15/2069 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Rådmannens

Detaljer

Kommunalavdeling levekår. Notat

Kommunalavdeling levekår. Notat Kommunalavdeling levekår 11.12.2015 Sak nr. 2014/131-76 Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Bosetting flyktninger 2016 og 2017 - notat til kommunestyret I UFL sitt møte den 1.12.15 ble dette sendt

Detaljer

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksutskrift Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/00294-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 42/15 27.05.2015 Formannskapets

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016

SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 SAKSPROTOKOLL - TILLEGGSBOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 OG 2016 Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 78/15 Behandling: Holvik (Ap) fremmet følgende forslag til endring i innstillingens

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering

IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering IMDis ansvarsområde med vekt på bosetting og kvalifisering Dagskonferanse om psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere 14.04.2016 Anders Fyhn Seksjon for introduksjon og kvalifisering, IMDi Øst

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015

DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Bærum kommune Komm.nr.: 0219 Regnskapsenheten 1304 SANDVIKA Brevet bes distribuert til: Rådmann Ordfører DERES REF VÅR REF DATO 11-01295-14.KJV 20.8.2015 Anmodning

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Marian Lyngsaunet BOSETTING AV ENSLIGE

Detaljer

Nærmere informasjon om anmodningen

Nærmere informasjon om anmodningen Nærmere informasjon om anmodningen Permanent kommunal oppgave Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger 2 ASKER KOMMUNE L.nr.: 18303/11 S.nr.: 09/777 Arkivnr.: /F30/&13 Dato: 27.04.2011 Saksbeh.:Kari Madssen Utvalg Kommunestyret Møtedato 26.04.2011 Utvalgssak 37/11 Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon

MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon MODUM KOMMUNE Sentraladministrasjon SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sissel Thorsrud Arkivsaksnr.: 14/937 Arkiv: F30 REFUSJON AV UTGIFTER TIL ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Alternativ

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Anmodning om økt bosetting av flyktninger

Anmodning om økt bosetting av flyktninger Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2013/2197-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Anmodning om økt bosetting av flyktninger Dokumenter

Detaljer

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Kommunekonferansen. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Kommunekonferansen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 19.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000 15000

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2786-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: BOSETTING AV SYRISKE FLYKTNINGER I ALTA KOMMUNE i 2015 OG 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Administrasjonens

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

Hordaland, Nina Gran, Fagleder KS

Hordaland, Nina Gran, Fagleder KS Hordaland, 2.2.16 Nina Gran, Fagleder KS Ankomster: Bildet fra november 2015 og januar 16 november Statsborg. Uke 44 Uke 45 Uke 46 Total 2 365 2 452 2 502 1. Afghanistan 817 899 707 2. Syria 664 692 747

Detaljer

Dato: 21.mars Høringsuttalelse om forslag til bosetting for flyktninger med mål om raskere bosetting

Dato: 21.mars Høringsuttalelse om forslag til bosetting for flyktninger med mål om raskere bosetting Dato: 21.mars 2011 Byrådssak 83/11 Byrådet Høringsuttalelse om forslag til bosetting for flyktninger med mål om raskere bosetting ATNA SARK-03-201100086-10 Hva saken gjelder: Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll Samordning av dagtilbud _ status og innspill. Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet

Godkjenning av møteprotokoll Samordning av dagtilbud _ status og innspill. Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.05.2015 Tid:

Detaljer

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling

SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Samlet saksframstilling SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 46/15 Formannskapet 16.06.2015 50/15 Kommunestyret 25.06.2015 Ark.: F30 Lnr.: 5889/15 Arkivsaksnr.: 13/499-19 Saksbehandler:

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Arkiv: F35 Arkivsaksnr: 2016/2818-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år - endrede forutsetninger Rådmannens

Detaljer

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting Dato: 15. desember 2015 Til alle landets kommuner ved ordfører og rådmann Rekruttering og etablering av fosterhjem for enslige mindreårige flyktninger. Behov for en langsiktig satsning knyttet til bosetting

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016

Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd til kommunene i forbindelse med mottak, bosetting og integrering av flyktninger i 2016 Tilskudd (budsjettpost og departement) Kommentar Flyktninger i asylmottak Vertskommunetilskudd (kap 490,

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 23.09.2013 2013/373-10013/2013 Arkivkode: Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Møtedato Bosetting

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWW"m " :,+E,. "*7" ' " i'

Komrqunenummer:1827 A Internett. 8820 DØNNA _ Jonen WWWm  :,+E,. *7 '  i' E [E] Dokid: 15004664 (131244-65) _. ' ANMODNING OM BOSEITING AV FLYKNINGER FOR 2016 OG ' PLANPERIODEN 2017-2019 ` l I l Integrerings- og mangfoldsdirektoratet DØNNA KOMMUNE Komrqunenummer:1827 A Internett

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud

Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige flyktninger i Lunner kommune 2. Driften av boligen legges ut på anbud Arkivsaksnr.: 10/1311-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Det opprettes bofellesskap for 5 enslige mindreårige

Detaljer

SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I TILLEGGSANMODNING

SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I TILLEGGSANMODNING Rissa kommune Helse og omsorgssjef Rådhusveien 13 7100 RISSA Deres ref. Vår ref. Dato 19237/2015//5AKS 23.06.2015 SVAR PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2015 - TILLEGGSANMODNING Viser til ovennevnte saks behandling

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Irina M. Greni Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 11/2138-4 Dato: 22.3.2011 HØRING FORSLAG TIL BOSETTINGSORDNING FOR FLYKTNINGER MED MÅL OM RASKEREBOSETTING â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ

Detaljer

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år

Barn som kommer alene til Norge. Under 15 år Barn som kommer alene til Norge Under 15 år Det viktigste arbeidet nå: Sikre omsorg for barn som kommer alene til Norge Tilstrekkelig kapasitet i kvalitetssikrede omsorgssentre Statlige og private omsorgssentre

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i

Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for Anmodning om bosetting i Ås kommune Bosetting av flyktninger - Tilleggsanmodning for 2014-2015. Anmodning om bosetting i 2016-2017 Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 14/02907-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato: 19.11.2014 Formannskapet

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret

OPPDAL KOMMUNE. Bosetting av flyktninger. Saksfremlegg. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret OPPDAL KOMMUNE Saksfremlegg Vår saksbehandler Synnøve Sletvold Referanse SYSL/2015/1327-23/F30 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg 1 Anmodning om bosetting

Detaljer

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET

SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET SØKE SOM FORSØKSKOMMUNE I BARNEVERNET Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 30.09.2015 Formannskapet 08.09.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/4575-1 RÅDMANNENS

Detaljer

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/2395-3 Saksbehandler: Ann-Kristin Larsen/ Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Ekstra anmodning om bosetting med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Detaljer

Barn som kommer alene

Barn som kommer alene Barn som kommer alene Ellen Ølness Nadim Regiondirektør Bufetat, Region sør Barne-, ungdoms- og familieetaten 1 Barn som kommer alene / 06.06.2016 Bufetat Fem regioner underlagt Barne,- ungdoms-, og familiedirektoratet

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommune Oppvekstsjef i Namsos Saksmappe: 2015/3297-2 Saksbehandler: Svein-Arild Rye Saksframlegg Bosetting av flere flyktninger i Namsos kommune på bakgrunn av dagens flyktningkrise Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN»

BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN» BÆRUM KOMMUNE «SOA_NAVN» Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep Deres ref.: Vår ref.: Dato: 201100193-/SVI 11/62486/BJRO 15.04.2011 Høringssvar: Forslag til bosettingsordning

Detaljer

Boligsosial konferanse

Boligsosial konferanse Boligsosial konferanse 12.03.2013 1 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sitt ansvarsområde.

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2016

Bosetting av flyktninger 2016 Arkivsaksnr.: 15/1446 Lnr.: 17761/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Janicke Brechan Bosetting av flyktninger 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger

Anmodning om bosetting av flyktninger /--)/1(7_ ->ostadress,e.- Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Kjøpmannsgt. 3 BJUGN KOMMUNE Sentrumsv. 10 7160 Bjugn Komm.nr.: 1627 Brevet bes distribuert til: Ordfører Rådmann 7.) DERES REF VÅR REFDATO

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/237-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE Hjemmel: Rådmannens innstilling: Bosetning av 5 EM avventes til 2015 i påvente

Detaljer

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

MØTEBOK. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre ØKT BOSETTING AV FLYKTNINGER - FORDELING AV ØKT INTEGRERINGSTILSKUDD Trykte vedlegg: Forslag til innstilling:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: John Amundsen Arkiv: 15/2236-12 Dato: 24.11.2015 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 Vedlegg: Lillehammer kommune - justert anmodning om bosetting av flyktninger

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 20.10.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - F35, TI - &73 Arkivsak: JournalpostID: 16/8444 Saksbehandler: Janne-Britt Nilsskog Dato: 23.11.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn på flukt som kommer alene til Norge Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Gaute Ingeson Fossbakk Regional prosjektleder enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Bufetat region

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT

03.11.2008 04.11.2008 11.11.2008 BOSETTING AV FLYKTNINGER 2009 ANMODNING OM Å BOSETTE FLERE ENN TIDLIGERE AVTALT SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806079 : E: F30 &73 : Elsa Bakka Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstraordinært møte onsdag 30.10.2013, kl. 15:30 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE Orientering v/ ass. fylkesmann Knut

Detaljer

Behovfor økt bosetting

Behovfor økt bosetting KS uouuuntsanouausonsmsasnou uneuorwegsanusodauonofnncalnnunegnocualnuzrnnues Vårreferanse: Mlivkodei Sakabehandec Til kommunene 09/(X39097 033 NinaGran Deres referanse: Dato: 29.04.2014 Behovfor økt bosetting

Detaljer

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi.

NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE. Gausdal kommune gjennomfører i dag det meste av voksenopplæringstilbudet i egen regi. Ark.: Lnr.: 6903/13 Arkivsaksnr.: 13/1160-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme NY ORGANISERING AV VOKSENOPPLÆRINGSTILBUDET I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger - e Integrerings- Tilskuddet 5år - tilskudd til norskopplæring, VO 3 år Tilskudd til funksjonshemmede

Detaljer

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger

Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger Byrådssak 1138 /16 Velkommen til Bergen. Bedret tilrettelegging av bosetting og introduksjonsprogram for flyktninger MAER ESARK-492-201504420-85 Hva saken gjelder: Oppgaven med å bosette flyktninger blir

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år

Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Vedlegg Bakgrunn for anmodningen - særskilte utfordringer de nærmeste år Pr. 31.03.2013 var det 4 402 mennesker i asylmottak med lovlig opphold som ventet på å få flytte til en kommune. Av disse var det

Detaljer

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark

Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark Fra: Nina Gran Dato: 30.01.2014 Til: BLD, v/barbro Bakken Dokument nr.: 10/02460-22 Kopi til: KMD, JD Bosettingsmodeller - en sammenligning av Norge, Sverige og Danmark BOSETTING - TIL HVA; en sammenligning

Detaljer

Innvandring - Utfordringer i voksenopplæringen. Nina Gran, Spesialrådgiver KS Lillestrøm 20.10.14

Innvandring - Utfordringer i voksenopplæringen. Nina Gran, Spesialrådgiver KS Lillestrøm 20.10.14 Innvandring - Utfordringer i voksenopplæringen Nina Gran, Spesialrådgiver KS Lillestrøm 20.10.14 Verdens flyktningsituasjon 45,2 millioner mennesker på flukt Verste situasjon siden 1990- tallet Hvor flykter

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep. 0030 OSLO Dato: 18.04.2011 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode:

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.05.2015 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger.

Saksframlegg. Tiltaket er lagt inn i rådmannens budsjettforslag og finansieres med statlige tilskuddsordninger. Saksframlegg Arkivsak: 11/1850 2 Sakstittel: VEDTAK BOSETTING AV FLYKTNINGER FOR PERIODEN 2012 2014 K kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial

Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial RÆLINGEN KOMMUNE Arkivkode/-sak: F30 / 2015/2253-4 Saksframlegg Saksbehandler: Brynhild Belsom Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet 08.06.2015 Kommunestyret 17.06.2015 Komite for helse og sosial Anmodning

Detaljer

Sauherad kommune. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 105/15 Kommunestyret

Sauherad kommune. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 105/15 Kommunestyret Sauherad kommune Arkiv: FA-F30 Saksmappe: 13/821-21 Saksbehandler: Tone Sissel Kise Dato: 04.12.2015 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 105/15 Kommunestyret 10.12.2015 Rådmannens innstilling: Sauherad Kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/921 Klassering: F31/&73 Saksbehandler: Turid

Detaljer

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger under 15 år Barn som kommer alene til Norge Regional prosjektleder Gaute Ingeson Fossbakk Bufetat Region sør/ Regionkontoret 1 Bufetat Fem regioner underlagt

Detaljer