Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ibestad. Sør-Troms Regionråd"

Transkript

1 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. oktober 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles herved til møte i Sør-Troms Regionråd. Tid: Fredag 05. november 2010 kl Sted: Videokonferansemøte (Skånland: Møterom Loftet) Saksliste: Sak 55/10 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 06. oktober 2010 Sak 56/10 Bredbåndfylket Troms (Kl ) Sak 57/10 Sør-Troms 2020 Handlingsplan Sak 58/10 Aktuelle regionalpolitiske saker Lunsj Sak 59/10 Etablering av friluftsråd Sak 60/10 Rute 69 grader nord (Kl ) Sak 61/10 Møteplan 2011 Sak 62/10 Informasjons- og diskusjonssaker Sak 63/10 Eventuelt Forfall meldes snarest til Trine-Lise på telefon / eller pr mail til Mvh Sør-Troms Regionråd Eva Ottesen Leder Trine-Lise W. Fossland daglig leder

2 Sak nr 55/10 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 06. okt Referatet er vedlagt. Forslag til vedtak: Innkalling og dagens saksliste, samt referat fra møtet 06. oktober 2010, godkjennes. Sak nr 56/10 Bredbåndfylket Troms 09.10: Vi kobler opp daglig leder Dag Kjetil Hansen i Bredbåndsfylket Troms AS. Han vil informere oss, samt at vi legger opp til en diskusjon om det videre arbeidet. 1. Status i Sør-Troms 2. Utfordringer / muligheter 3. Diskusjon Det er satt av 30 min til saken. Den legges fram uten forslag til vedtak da jeg forutsetter at orienteringen og diskusjonen vil lede fram til videre tiltak. Sak nr 57/10 Sør-Troms 2020 Handlingsplan Vedlagt følger strategiplanen med de innspill som kom fram i siste runde. Det legges opp til en gjennomgang punkt for punkt med et mål om å kunne vedta planen i møtet. Handlingsplan for perioden skal også behandles. Vedlagt finner dere et utkast basert på innspill og innsendte forslag ifm RUP. Vi ber om at forslagene gjennomgås med tanke på både formulering og innhold. Vi ber også om at tiltakene / prosjektene prioriteres ved å krysse av for om man mener de bør igangsettes i 2011, 2012 eller sendere. Forslag om stryking eller tilføyelser er selvsagt også mulig. Vi håper å kunne vedta også denne i møtet. Forslag til vedtak: Framlagt forslag til strategiplan for Sør-Troms regionråd fram til 2020 vedtas. Framlagt forslag til handlingsplan for Sør-Troms regionråd for perioden vedtas med de endringer, innspill og prioriteringer som framkom i møtet.

3 Sak nr 58/10 Aktuelle regionpolitiske saker Dersom noen har saker de ønsker tatt opp under dette punktet, kan de meldes inn. Marit Johansen har meldt inn følgende sak som hun ønsker avklart: Invitasjon til Interkommunalt arkiv IKAT Interkommunalt arkiv avholder årlig kontaktseminar, hvor de enkelte kommuner deltar. På siste seminar som ble avholdt i mai 2010 ble det diskutert hvordan de arkivansvarlige kan få rådmenn og ordførere med på laget i forbindelse med kommunenes arkiv. Jeg forstår at dette er et savn. Vår arkivleder har anmodet meg om å ta opp saken i Sør-Troms regionråd, og foreslår at vi inviterer IKAT til ett av møtene våre. Det blir videre fremholdt at det er få kommuner som prioriterer arkiv, og det poengteres at vi i lov er pålagt å ha arkiv og arkivplan. Det er ønskelig med en orientering om viktigheten av et arkiv, samt viktigheten av økonomi og ressurser for å få et arkiv til å fungere som det skal. Videre krever Riksantikvaren at kommunene har arkivlokaler som er godkjent, og har i den forbindelse satt en frist for dette til 1. Januar Forslag til vedtak: Sør-Troms regionråd inviterer IKAT til å orientere om krav til arkiv og arkivplan i et av de første møtene i Innspill til Oljemeldingen Helge Eriksen har meldt inn følgende sak som kommer fra Jørgen Bratting i Kunnskapsparken Nord: Fra: Jørgen Bratting Sendt: 27. oktober :58 Til: Helge Eriksen Emne: Innspill til Oljemeldingen.docx Innspill til dokument som Harstad kommune og Sør-Troms reg råd kan votere over. Dokumentet legges ved som vedlegg nr. 3. Forslag til vedtak: Sør-Troms regionråd slutter seg til Kunnskapsparkens innspill til Oljemeldingen med de endringer som framkom i møtet.

4 Sak nr 59/10 Etablering av friluftsråd Beslutningsgrunnlag for saken legges ved som vedlegg 4. Forslag til vedtak: 1. Sør-Troms regionråd anbefaler medlemskommunene i etablere friluftsråd for regionen 2. Kommunene i Sør-Tromsregionen inviteres til å vedta deltakelse med utgangspunkt i finansieringsmodellen fra Ofoten friluftsråd 3. Kommunene oppfordres til å gi regionrådet fullmakt til å ta en endelig beslutning om organisering når samlet deltakelse er avklart Sak nr 60/10 Rute 69 grader nord Regionrådet er styringsgruppe for prosjektet Rute 69 grader nord. Prosjektleder Merete Klæboe er i Alta denne dagen, men kobler seg opp til vårt videomøte (avtalt kl ). Hun orienterer om arbeidet så langt og plan for videre arbeid. Ihht vedtak om tilsagn fra Troms fylkeskommune er tilsagnet gyldig til Forslag til vedtak: Sør-Troms regionråd tar informasjonen til orientering og slutter seg til framlagt plan for det videre arbeidet. Sak nr 61/10 Møteplan 2011 Følgende forslag til møteplan for 2011 legges fram til diskusjon: Regionrådet Rådmannskollegiet Dato Sted Kommentar Dato Sted Fredag 28. januar Digitalt møte Fredag 25. februar Harstad Presentasjon og diskusjon eksterne Fredag 8. april Skånland Årsmøte Onsdag 16. februar Tjeldsundkroa Fredag 06. juni Bjarkøy Onsdag 27. april Tjeldsundkroa Fredag 26. august Digitalt møte Fredag 23. september Harstad Presentasjon og diskusjon eksterne Onsdag 14. september Tjeldsundkroa Fredag 28. oktober Harstad Fredag 02. desember Gratangen Onsdag 23. november Tjeldsundkroa

5 Forslag til vedtak: Framlagt forslag til møteplan for 2010 vedtas. Sak nr 62/10 Informasjons- og diskusjonssaker Møte med ledelsen i Helse Nord Mail sendt : Ordfører Eva Ottesen i Gratangen og leder av Sør-Troms regionråd, og ordfører Helge Eriksen i Harstad ber om møte med ledelsen i Helse Nord ved administrerende direktør og styreleder. Vi viser til tilsendte brev, og ønsker følgende saker tatt opp til diskusjon: Ambulansehelikoptersituasjonen i Sør-Troms (18.06 og ) Traumesykehus (uttalelse datert ) Situasjonen for Salangen ReHab / mindre, private helseaktører i distriktene ( ) Vi har i tillegg sendt brev til UNN ( ) der vi ba om en orientering om hvilke planer som er lagt for ambulanseberedskapen i Vågsfjord etter at Bjarkøyforbindelsen er fullført, og hvilken prosess man evt. ser for seg framover. Vi ba også om å bli direkte involvert for å se på samarbeidsmuligheter og evt. fellesløsninger. Det hadde vært fint om vi også kunne få informasjon om status for denne saken. Vi ber om forslag på tid og sted for et slikt møte. Det er avtalt møte i Tromsø onsdag Det gis muntlig orientering fra møtet. Brev til ruteplanleggerne i Troms fylkeskommune etterlyst svar Følgende mail ble sendt og kopi av brev ble sendt med: Til : "Jan Egil Vassdokken" Kopi : "Kari-Anne Opsal" Sendt : Tuesday, 12. October 2010 Emne : KOMMUNIKASJONER I SØR-TROMS INNSPILL OG SPØRSMÅL - Mangler tilbakemelding Jeg viser til vårt brev datert Jeg kan ikke se at vi har fått svar på dette? Vi har pr. dato ikke mottatt svar. Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

6 Vedlegg: 1. Grunnlags-/prosessdokument for strategiplan Sør-Troms Grunnlagsdokument for Handlingsplan for Sør-Troms regionråd Innspill til oljemeldingen 4. Saksframlegg Etablering av friluftsråd

7 Sør-Troms 2020 prosessdokument Innspillene som er kommet er lagt inn med fargekoder; Daglig leder Salangen Harstad Skånland Gratangen Ibestad Kvæfjord Lavangen 1. Hovedutfordring: Utvikle framtidens Sør-Troms til en attraktiv region for næringsliv og mennesker i ulike livsfaser. OVERORDNEDE MÅL: Skape en positiv og balansert utvikling av hele Sør-Troms Videreutvikle Harstad til en sterkere motor for hele regionen Utvikle identitet og samarbeid i regionen Styrke kommunenes arbeid og omdømme som utviklingsaktører Samordne og målrette regionens utviklingsarbeid i forhold til regionalt utviklingsprogram for Troms og andre relevante utviklingsprogram Videreutvikle Sjøvegan som regionsenter for indre deler av regionen, samt deler av Midt-Troms Videreutvikle Evenskjer som handels- og servicesentrum for ETS-kommunene og den delen av Harstad kommune som ligger mot Tjeldsundet Det må vektlegges sterkere at Ofoten - og Sør-Troms i realiteten utgjør en felles bo - og arbeidsmarked for flere av kommunene i regionen. I denne forbindelse vil fylkesgrenseproblematikken nødvendigvis komme ytterligere i fokus. Gratangen kommune vil bli et boområde for Narvik kommune når Hålogalandsbrua vil bli realisert. Og derfor er det naturlig at Gratangen kommune orienterer seg sørover mot Ofotregionen. Hoved- og delmål for politikkområdene:

8 2. ROLLER OG PLANLEGGINGSOPPGAVER Sør-Troms regionråd er et politisk samarbeidsorgan. Den politiske samhandlingen og felles påvirkningsarbeidet ift politiske saker og prosesser med vesentlig betydning for regionen, skal ha hovedfokus i arbeidet framover. HOVEDMÅL: Utvikle og øke samarbeidet og synliggjøringen av regionen på den politisk arena. DELMÅL: Styrke viktige saker for medlemskommunene gjennom samlet støtte og påvirkningsarbeid. Utvikle tjenestesamarbeidet og bidra til å spre gode erfaringer mellom kommunene. Videreutvikle samarbeidet over fylkesgrensen, og bidra til å redusere ulempene grensen gir. Full bredbåndsdekning og fiber i hele Sør-Troms regionen. (Står under punkt 7 Kommunikasjons- og infratrukturpolitikk) HVORDAN: Gjennomføre minst ett, helst to møter med Tromsbenken pr år Etablere partnerskaps-/samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune Initiere og stimulere til aktivt tjenestesamarbeid og kompetanseutvikling gjennom rådmannskollegiet Gjennomgå dagens tjenestesamarbeid, og prioritere og igangsette utvidet samarbeid Igangsette felles kompetansetiltak for ansatte i kommunene Identifisere og bidra politisk til å utvikle regionale fyrtårn PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Etablering av rådmannsutvalg Samarbeid mellom regionrådene i Troms fylke og på tvers av fylkesgrensen FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Utpeke ansvarlige for politikkområdene blant ordførerne i regionrådet Identifisere og bidra politisk til å utvikle regionale fyrtårn Arbeide for å etablere en fast samarbeidsarena for Troms fylkeskommune og fylkets regionråd

9 3. ROBUSTE OG ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN For deltakerkommunene er det helt avgjørende at lokalsamfunnene oppfattes som robuste og attraktive. På mange måter vil dette være hovedpunktet som samler alle de andre fokusområdene. Men nettopp fordi det er så viktig har det her fått egen fokus. Utfordringen framover er å påvirke slik at regionen får en sunn og ballansert befolkningsutvikling i perioden. Erfaringer på landsbasis viser at fokus på kvinner mellom er viktig for en positiv utvikling. HOVEDMÅL: En sund og ballansert befolkningsutvikling i Sør-Tromsregionen. DELMÅL: Kvinner mellom 20 og 40 år skal finne det attraktivt å bo i regionen. Tilrettelagte forhold for god helse og trivsel i et regionalt perspektiv. Etablere tiltak for personer som ønsker å bosette seg i regionen. Samisk arv og tilknytning i regionen skal synliggjøres, og samarbeidet på dette området skal videreutvikles. HVORDAN: Dra erfaringer og inkludere de andre kommunene i pågående eller gjennomførte prosjekt med positive resultater (for eksempel Blest i havland ) Vurdere tiltak/prosjekt med fokus på helse, trivsel og bosetting i regionen Samarbeide i prosessen rundt Samhandlingsreformen Vurdere den samlede beredskapssituasjonen i regionen (samlet ambulanse- og katastrofeberedskap) Vurdere hvordan vår samlede kompetanse og ressurser innen asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid kan videreutvikles PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Blest i havland (La, Gr, Sk) Blåfjorder (Sa, La, Gr., Sk) Etablering av friluftsråd Prosjektet Troms fylke - Trygt og Tilgjengelig Ideprosjektet Ibestad Tilflyttingsprosjekt/etablering av tilflytterkontor, Salangen Samfunnsutviklingsprosjekt forankret i millionfisken, Salangen Lavangen i Vekst Nordsamisk språkbadoppvekstsenter, Lavangen Utvikle en statlig drevet samisk videregående skole på Elvemo, Skånland Astafjord Fiber (Gratangen, Skånland, Ibestad) Gjeterprosjekt (rovvilt), Gratangen og Lavangen Kommuneplanarbeid samfunnsdel, Gratangen Nordnorsk Fartøyvernsenter, Gratangen Livskraftige kommuner, Gratangen Ungdomsprosjekt, Gratangen og Lavangen Rute 69 grader Nord Morgans Skip, Gratangen Propell prosjekt, Gratangen Harstad som regionalt midtpunkt for handel og tjenester

10 Initiativ til sentrumsorganisering etablering og drift av forpliktende sentrumsarbeid Forprosjekt - Opparbeiding/utvikling av nye og eksisterende grøntområder i sentrum. PÅGÅENDE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN, Samhandlingsreformen: Helsehuset (Harstad) FUNNKe (samarbeidsavtale under utvikling mellom Harstad Kommune og NST) Interkommunal Legevakt (for Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv) videreutvikles ift samhandlingsreformen. Prosjektleder ansatt. Lokalmedisinsk senter i ETS. Forprosjekt igangsatt. FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Samhandlingsreformen Forprosjekt kartlegging av samlede kompetanse og ressurser innen asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid i regionen og utarbeide prosjektplan for konkrete samarbeidstiltak Ungdommens Kommune Utfordring (UKU) (En ungdomsarrangementsstafett hvor hver kommune arrangerer et større ungdomstreff over en kveld. Første treff planlegges i februar 2011 med totalt 9 treff hvor det siste vil være høsten 2012.) 4. MILJØ- OG KLIMAPOLITIKK Miljø og klima er i stadig endring, og vil etter manges mening få økt betydning framover. Politikkområdet er viktig i seg selv, men vil også måtte sees i sammenheng med andre områder som robuste og attraktive lokalsamfunn, samt nærings-, kompetanse- og kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk. HOVEDMÅL: Øke den regionale bevisstheten og forståelsen rundt miljø- og klimautfordringer, og bidra til en regional klimatilpasning og bærekraftig utvikling på området. DELMÅL: Identifisere regionale utfordringer på området og bidra til samarbeid, kompetanseutveksling og fellestiltak. HVORDAN: Etablere regionalt kompetansenettverk for miljø / klima På bakgrunn av innspill fra kompetansenettverket, vurdere å igangsette nye samarbeidsprosjekt i handlingsplanen

11 PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Energi- og klimaplaner utarbeidet i alle kommunene Deltakelse i Vannområdeutvalget Etablering av fjernvarmeanlegg i Harstad og flisproduksjon i Skånland Etablering av fjernvarmeanlegg i Lavangen Etablering av fjernvarmeanlegg i Skånland Havbruksnæringa Astafjordprosjektet Kulturlandskap skog- og kantrydding (Gratangen) Miljø/ estetikk Vakre Gratangen Initiativ til sentrumsorganisering etablering og drift av forpliktende sentrumsarbeid Forprosjekt - Opparbeiding/utvikling av nye og eksisterende grøntområder i sentrum. FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Fellesprosjekt for rekruttering, tilrettelegging og motivasjon for skogsdrift / levering av virke fra hele regionen? Arrangere dialogkonferanse for miljø og klimapolitikk i regionen (kreativt verksted for å utarbeide forslag til tiltak i regionen)???? Felles plan for regional klimatilpasning? Felles prosjekt/felles anbudsrunde om etablering av Energisparekontrakter (EPC) for lavere energiregninger fra kommunale bygg? (Kommentar til foreslått tiltak Energisparekontrakter(Energy Performance Contracting): Dette kan være veien til en lavere energiregning for mange norske kommuner. Metoden er enkel, byggeier inngår en avtale med en leverandør som forplikter seg til å redusere energibruken og dermed kostnadene. Leverandører garanterer besparelsen og tar kostnaden hvis den uteblir. En slik kontrakt innebærer at en ekstern aktør, en energientreprenør, står for gjennomføringen av avtalte energitiltak som et totalprosjekt. Tiltakene finansieres av de garanterte driftskostnadsreduksjonene. Energientreprenøren garanterer besparelsen og lønnsomheten i prosjektet, noe som gjør at eieren av bygget får redusert arbeid og risiko. Mange norske kommuner vurderer nå om de skal inngå energisparekontrakter. For at også mindre kommuner skal være en likeverdig partner og kunne utnytte fordelene og mulighetene med EPC har Grønne Energikommuner utarbeidet en kontraktsmal som tilbys kommunene. Les mer på:

12 5. NÆRINGSPOLITIKK Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for næringsutvikling. Næringspolitikken er bærebjelken for en god, regional utvikling og næringslivet har forventninger til kommunene i regionen (se vedlagte forventninger fra Harstadregionens næringsforening til Harstad kommune fra 2007). HOVEDMÅL: En utviklingsfokusert region som legger til rette for attraktive arbeidsplasser og muligheter for mennesker som vil satse. DELMÅL: Styrke den samlede tilretteleggerrollen i regionen Utnytte det brede tilbudet og kompetansen innen helse, sosial og velvære til å styrke regionens tilbud og profil. Videreutvikle reiseliv / kultur / opplevelser / lokal mat som regionale satsingsområder. Identifisere og jobbe langsiktig for å etablere offentlige arbeidsplasser i regionen. HVORDAN: Etablere regionalt næringsnettverk Samarbeid med næringsforeningene og kunnskaps-/næringsparker Videreføre arbeidet knyttet til prosjektet Rute 69 grader nord Identifisere muligheter for lokalisering av offentlige arbeidsplasser i regionen, og koordinere det videre arbeidet Legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser i regionen Kartlegge og vurdere å igangsette nye utviklingsprosjekt i handlingsplanen PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Astafjordprosjektet (Havbruk mm) Rute 69 grader nord (Kultur/reiseliv) / kulturelle rasteplasser i alle kommunene Kampflybaselokaliseringen Løpende samarbeid med næringsforeningene og kunnskapsparker / næringsparker Grûnderrom (Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland, Harstad, Kvæfjord) Stedsuavhengige arbeidsplasser, Salangen Destinasjonsstrukturen i Troms lokal arbeidsgruppe for Sør-Troms Etablering av Hålogaland næringspark på Evenskjer Videreutvikling av Kystkulturveien (Gratangen, Lavangen, Skånland) Blest i Havlandet (Gratangen, Lavangen, Skånland) Vilgesvarre, Skånland Bompengeselskap, Skånland??? Nordnorsk Fjordpark / Båtmuseum, Gratangen Gjeterprosjekt (rovvilt), Gratangen og Lavangen Kommuneplan samfunnsdel, Gratangen Nordnorsk fartøyvernsenter havn / næring, Gratangen Langmyra Næringsområde, Gratangen Straumsnes Næringspark, Gratangen Myrlandshaugen Maritime Park, Gratangen Prosjekt Eliborg kulturnæringshage, Gratangen Blåfjord.no, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland Inn på Tunet, Gratangen

13 Forprosjekt sentral booking, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland, Bardu Nordnorgebanen Harstad som regionalt midtpunkt for handel og tjenester Initiativ til sentrumsorganisering etablering og drift av forpliktende sentrumsarbeid Borkenes Sjøfront forprosjekt, Kvæfjord Idèprosjektet / Idèstad 2013 (videreføring), Ibestad Stedsuavhengige abbeidsplasser, Ibestad Dragens drømmehule, Ibestad Yrkesutdanning Petro, Kunnskapsparken Utviklingsprosjekt opplevelsesnæringen, Lavangen FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Videreføring av Kampflybase til Evenes, fase III Hovedprosjekt Kulturelle rasteplasser (Rute 69 grader nord) Ta initiativ til etablering av nettverk for næringskonsulenter / -selskap i regionen? Vekst Sør-Troms Innovasjonskompetanseprogram. En regional satsing på eksisterende næring og utvikling av næring i form av knopskyting og ny næring. Min. tre program, et med spesiell fokus på landbruk. Programmet baserer seg på et allerede utprøvd program som er kjørt både i store norske virksomheter og europeiske regioner med stor suksess. Forprosjekt tilrettelegging for stedsuavhengige arbeidsplasser i regionen. Samordning med prosjektene Grunderrom og Bredbånd i Sør-Troms Forprosjekt utarbeide oversikt over ressursene innen helse, sosial, velvære som grunnlag for utarbeiding av hovedprosjektplan Forprosjekt Hogst og virke i Sør-Troms Samarbeidsprosjekt med Nordnorsk Bioenergi AS, fellesprosjekt for rekruttering, tilrettelegging og motivasjon for skogsdrift / levering av virke fra hele regionen.

14 5. KULTURPOLITIKK Regionen har en rik kulturhistorie og mange muligheter knyttet til kultur, reiseliv og opplevelser (KRO-næringen). Samtidig er elementene knyttet til kultur helt grunnleggende for bolyst og trivsel. Kulturpolitikken må sees i sammenheng med næring og bolyst, men må samtidig ha et selvstendig fokus. En strategisk gjennomgang viser at regionen har en grunnleggende historie og gode, naturlige forutsetninger for videreutvikling knyttet til: Vikinghistorien Kystkultur Krigshistorien Samiske tradisjoner og kultur Kunstnere og kulturarbeidere En spennende natur fra kyst til fjells HOVEDMÅL: Fortidens og dagens kultur skal sammen gi regionen en tydeligere profil og bidra til utvikling og bolyst. DELMÅL: Øke samarbeidet og tydeliggjøre eierrollen til Sør-Troms museum. Utvikle felles konsepter som samler og gir regionen en tydeligere kulturprofil. Gratangen utvikles til regionens hovedsenter innenfor kystkultur. HVORDAN: Økt samarbeid med lag og foreninger, bl.a. gjennom etablering av friluftsråd Gjennomføre første fase av prosjektet Rute 69 grader nord, og videreføre arbeidet i nye konsept. Etablere friluftsråd for Sør-Troms, for regionen eller i samarbeid med eksisterende friluftsråd Vurdere å igangsette nye utviklingsprosjekt i handlingsplanen PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Rute 69 grader nord (STRR) Etablering av friluftsråd Utvikling av Vilgesvarre som en sentral samisk attraksjon, Skånland Blest i Havlandet (Gratangen, Lavangen, Skånland) Videreutvikling av Kystkulturveien (Gratangen, Lavangen, Skånland) Nordnorsk Fartøyvernsenter, Gratangen Nordnorsk Båtmuseum kartlegging båtsamling, Gratangen Nordnorsk Fjordpark / Båtmuseum, Gratangen Livskraftige kommuner, Gratangen Interkommunalt biblioteksamarbeid, Gratangen, Lavangen, Salangen, Ibestad Ungdomsprosjekt, Gratangen og Lavangen Prosjekt Eliborg Kulturnæringshage, Gratangen Blåfjord.no, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland Miljø/ estetikk Vakre Gratangen Astafjord Litteraturfestival ALF, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland

15 FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Etablering av friluftsråd Hovedprosjekt Kulturelle rasteplasser (Rute 69 grader nord) Ta initiativ til å utvikle eierrollen og samarbeidet med Sør-Troms museum

16 6. KOMPETANSEPOLITIKK En av de største samfunnsmessige utfordringene fram til 2020 vil være å skaffe nok arbeidskraft, spesielt innenfor helse/sosialområdet. I lys av dette vil det være en viktig oppgave å videreutvikle den kompetansen man allerede har, samt å dele både ressurser og kompetanse der det er hensiktsmessig. HOVEDMÅL: Bidra til kompetansebygging gjennom felles tiltak og ved å dele eksisterende kompetanse. DELMÅL: Etablere kompetansenettverk i regionen på viktige samarbeidsområder Utnytte og videreutvikle vår regionale omsorgs- og helsekompetanse. Søke å legge inn FOU i nye prosjekt der det er mulig og hensiktsmessig. HVORDAN: Vurdere å etablere kompetansenettverk for kommunene på viktige områder Tilstrebe og bringe FOU-tiltak inn i alle prosjekt som igangsettes Legge til rette for at studenter med tilknytning til regionen får mulighet til å gjennomføre studentoppgaver eller som har betydning for regionen Utnytte mulighetene som ligger i digitale møteplasser og digital kompetansedeling PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Ungdomssatsingen i regi av Kunnskapsparken Yrkesutdanning Petro, Kunnskapsparken Look North rekruttering, Kunnskapsparken Look north trainee, Kunnskapsparken Unge grundere, Kunnskapsparken Newtonrommet Bedre fagutdanning i Sør-Troms, Harstadregionens næringsforening Etablering av digitale møterom i alle kommunene Studiesenteret.no (Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad) Forprosjekt Samisk videregående skole på Elvemo, Skånland Interkommunalt bibliotekssamarbeid, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland Ungdomsprosjekt, Gratangen, Lavangen Gründerrom, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland, Harstad, Kvæfjord Inn på Tunet, Gratangen Astafjord Litteraturfestival ALF, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland Nordsamisk språkbadoppvekstsenter, Lavangen Stangnes 8-13, Harstad Den 18-årige grunnutdanningen, Harstad FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Interkommunalt Plankontor Videreføre samarbeidet med Kunnskapsparken om ungdomssatsingen

17 7. KOMMUNIKASJONS- OG INFRASTRUKTURPOLITIKK HOVEDMÅL: Gjennom samarbeid bidra til å styrke Midtre Hålogaland som et samferdselsmessig midtpunkt i Nord-Norge, og bidra til et koordinert kommunikasjon og infrastruktur internt i regionen DELMÅL: Full bredbåndsdekning i hele Sør-Tromsregionen. En samordnet og korresponderende kollektivtransport i regionen. Bidra til positiv utvikling av Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Arbeide langsiktig for Nord-norgesbanen. Utarbeide en regional samferdselsplan. HVORDAN: Etablere et prosjekt med mål å utarbeide en regional samferdselsplan Gi regionale innspill til høringer som kommer fra Troms Fylkeskommune Følge opp problemstillinger som allerede er spilt inn til Troms fylkeskommune Vurdere å igangsette nye utviklingsprosjekt i handlingsplanen med bakgrunn i en regional samferdselsplan PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Samarbeid i Midtre Hålogaland om større samferdselstiltak i regionen Prosjektet Kommunikasjoner innad og til/fra Sør-Tromsregionen Bredbåndsutbygging i Ibestad, Skånland og Gratangen / Astafjord Fiber VAR- prosjekt, Gratangen Gang- og sykkelvei, Gratangen Kommunale veier, Ibestad Varmesentral Tennevoll infrastruktur distribusjon, Lavangen Vannforsyning, Lavangen Infrastruktur sentrumsutvikling, Salangen Interkommunalt Plankontor Vannverksutbygging, Salangen FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Bredbåndsutbygging i Sør-Troms Regional samferdselsplan

18 2011 Oppsummering: Handlings- / tiltaksplan Sør-Troms regionråd (Disse skal prioriteres) Pri senere Tiltak / Prosjekt Tittel Tiltak Forprosjekt Hovedprosje kt Beskrivelse Roller og planleggingsoppg Robuste og attraktive miljø-og klima Næring Kultur Kompetanse Kommunikasjon og infrastruktur Utpeke ansvarlige for politikkområdene blant ordførerne i regionrådet Samhandlingsreformen Sammen om integrering Lokalsamfunnsutvikling, Miljø&Klima, Næring (evt. dele i flere), Kultur, Kompetanse, Kommunikasjon&Infrastruktur Fellestiltak? Prosjekt? Kartlegging av samlede kompetanse og ressurser innen asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid i regionen og utarbeide prosjektplan for konkrete samarbeidstiltak Kampflybase til Evenes fase III Stortinget har utsatt basevalget til Prosjektet videreføres tilsvarende. Her står det om ca 1800 primærarbeidsplasser i regionen! Kulturelle rasteplasser Videreføring av Rute 69 grader nord. Stedsuavhengige arbeidsplasser i regionen. Kartlegging av muligheter og utarbeiding av konsept for stedsuavhengige arbeidsplasser i hver kommune. Samordning med prosjektene Grunderrom og Bredbånd i Ibestad, Skånland og Gratangen Hogst og virke i Sør- Troms Fellesprosjekt for rekruttering, tilrettelegging og motivasjon for skogsdrift / levering av virke fra hele regionen. Samarbeidsprosjekt med Nordnorsk Bioenergi AS. Tjenestenettverk næring Ta initiativ til etablering av nettverk for næringskonsulenter / -selskap i regionen?

19 2011 Pri senere Tiltak / Prosjekt Tittel Tiltak Forprosjekt Hovedprosje kt Beskrivelse Roller og planleggingsoppg Robuste og attraktive miljø-og klima Næring Kultur Kompetanse Kommunikasjon og infrastruktur Helseregionen Sør- Troms Utarbeide oversikt over ressursene innen helse, sosial, velvære som grunnlag for utarbeiding av hovedprosjektplan Bredbåndsutbygging i Sør-Troms Koordinering av igangsatte tiltak. Kartlegging av ytterligere behov og planlegging av videre tiltak Interkommunalt plankontor Ungdommens Kommune Utfordring (UKU) Nyetablering En ungdomsarrangementsstafett hvor hver kommune arrangerer et større ungdomstreff over en kveld. Første treff planlegges i februar 2011 med totalt 9 treff hvor det siste vil være høsten Vekst Sør-Troms 2013 Innovasjonskompetanseprogram. En regional satsing på eksisterende næring og utvikling av næring i form av knopskyting og ny næring. Min. tre program, et med spesiell fokus på landbruk. Programmet baserer seg på et allerede utprøvd program som er kjørt både i store norske virksomheter og europeiske regioner med stor suksess. Felles plan for regional klimatilpasning? Arrangere dialogkonferanse for miljø og klimapolitikk i regionen (kreativt verksted for å utarbeide forslag til tiltak i regionen)???? Felles prosjekt/felles anbudsrunde om Energisparekontrakter(Energy Performance Contracting): Dette kan være veien til en lavere energiregning for mange norske kommuner. Metoden er enkel, byggeier inngår en avtale med en leverandør som forplikter seg til å redusere energibruken og dermed kostnadene. Leverandører garanterer besparelsen og tar kostnaden hvis den uteblir. En

20 2011 Pri senere Tiltak / Prosjekt Tittel Tiltak Forprosjekt Hovedprosje kt Beskrivelse Roller og planleggingsoppg Robuste og attraktive miljø-og klima Næring Kultur Kompetanse Kommunikasjon og infrastruktur etablering av Energisparekontrakter (EPC) for lavere energiregninger fra kommunale bygg? slik kontrakt innebærer at en ekstern aktør, en energientreprenør, står for gjennomføringen av avtalte energitiltak som et totalprosjekt. Tiltakene finansieres av de garanterte driftskostnadsreduksjonene. Energientreprenøren garanterer besparelsen og lønnsomheten i prosjektet, noe som gjør at eieren av bygget får redusert arbeid og risiko. Mange norske kommuner vurderer nå om de skal inngå energisparekontrakter. For at også mindre kommuner skal være en likeverdig partner og kunne utnytte fordelene og mulighetene med EPC har Grønne Energikommuner utarbeidet en kontraktsmal som tilbys kommunene. Les mer på: Etablering av friluftsråd Sør-Troms museum en regional ressurs Ta initiativ til å utvikle eierrollen og samarbeidet med Sør-Troms museum Ungdomssatsing Videreføre samarbeidet med Kunnskapsparken om ungdomssatsingen Regional samferdselsplan Identifisere og bidra politisk til å utvikle regionale fyrtårn Partnerskap Troms fylkeskommune Arbeide for å etablere en fast samarbeidsarena for Troms fylkeskommune og fylkets regionråd

Sør-Troms 2020 utkast til strategiplan

Sør-Troms 2020 utkast til strategiplan Behandling i Kommunestyre: AP v/eva Ottesen ordfører ba om gruppemøte i 10 minutter (10.20 10.30) AP v/eva Ottesen fremmet følgende forslag; Om tilføyning til administrasjonens innstilling; - Gratangen

Detaljer

Overordnet strategiplan for Sør-Troms regionråd. Sør-Troms 2020 Vedtatt Sak 34/11

Overordnet strategiplan for Sør-Troms regionråd. Sør-Troms 2020 Vedtatt Sak 34/11 Overordnet strategiplan for Sør-Troms regionråd Sør-Troms 2020 Vedtatt 26.08.2011 Sak 34/11 1. Innledning... 2 2. Regionrådets hovedutfordring:... 2 3. ROLLER OG PLANLEGGINGSOPPGAVER... 3 4. ROBUSTE OG

Detaljer

KOMMUNALE FYRTÅRNSPROSJEKT

KOMMUNALE FYRTÅRNSPROSJEKT Skånland kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.03.2012 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

Sør-Troms 2020 utkast til strategiplan

Sør-Troms 2020 utkast til strategiplan Gratangen kommune Sør-Troms Regionråd v/trine Lise Fossland c/o Harstad kommune 9479 HARSTAD Saksnr. Arkivkode Etat/Avd/Saksb Deres ref. Dato 10/870-5 026 &30 SEN//BST 22.10.2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 19. november 2010

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 19. november 2010 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 19. november 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD

EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD EKSEMPELVEDTEKTER INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Interkommunale friluftsråd er samarbeid mellom 2 eller flere kommuner om konkrete friluftslivsoppgaver. Gjennom regelverket til en tilskuddsordning fra Miljøverndepartementet

Detaljer

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato:

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: Årsmøte 2016 Protokoll Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: 11.5.2016 Til stede: Delegater Helge Hveding, Ballangen kommune Per Anders Robertsen, Evenes kommune, etter kl. 14.10

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Forfall:

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Forfall: Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 05.11.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.00-14.00 07/10 Trine-Lise

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: Tid: Kl Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 28.02.2011 Tid: Kl 09.00-1500 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Eidar Tøllefsen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms regionråd

Ibestad. Sør-Troms regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.30-15.15 05/11 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet

Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Sikring av friluftslivsområder 20.10.2016 Sted: Narvik Regional samling Sikring som instrument i friluftslivsarbeidet Ofoten Friluftsråd Visjon «Friluftsliv for alle» Overordnet mål Bygge friluftsliv

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Sør-Troms Regionråd MØTEPROTOKOLL

Sør-Troms Regionråd MØTEPROTOKOLL Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd MØTEPROTOKOLL Møte i Sør-Troms Regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-14.00 01/10 Trine-Lise W.

Detaljer

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter

Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler, forslag til reviderte vedtekter Endringer i forhold til gjeldende vedtekter. Endret innhold Nytt innhold. Fjernet innhold. 1. Organisasjonens navn a. Organisasjonens

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen

Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen VEDLEGG 1. Kravspesifikasjon Helhetlig samfunnsanalyse på økonomisk samspill og vekstmuligheter i Harstadregionen 1. Bakgrunn 1.1 Byregionprogrammet Harstad kommune deltar, sammen med kommunene Gratangen,

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 SAKSFRAMLEGG 14.09.2016 Saksbehandler: Kine Anette Johnsen Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 16/903 NYE VEDTEKTER FOR BØ FRIVILLIGSENTRAL 2016 Forslag til vedtak: Årsmøtet for Bø frivilligsentral vedtar følgende

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre

Møteinnkalling. Nordreisa kommunestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: e-post møte Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: Nordreisa kommunestyre Ved en forglemmelse ble det ikke foretatt valg av representanter til Nord-Troms Friluftsråd og representanter

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken T Tranøy VEDTEKTER FOR REGIONALT SAMARBEID I MIDT-TROMS BARDU, BERG, DYRØY, LENVIK, MÅLSELV, SØRREISA, TORSKEN OG TRANØY Det formaliserte

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen.

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen. Sak 30/15 Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi Sør-Troms regionråds historie Ordførerkonferansen 15. august 1984, vedtatt

Detaljer

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING

VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING SAK 11/15 VEDTEKTER OG VILJESERKLÆRING Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal tok i 1992/1993 initiativ til eit prosjekt for å utgreie event. eit meir forpliktande interkommunalt samarbeid. Prosjektet

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Årsmøteprotokoll, 09. mai 2017

Årsmøteprotokoll, 09. mai 2017 Årsmøteprotokoll, 09. mai 2017 Vår ref.: 28130 Saksb.: rs/amr Akriv: hfakmå Deres ref.: Dato: 31.05.17 Til stede: Delegater Årsmøterepresentanter tilstede: 9 medlemskommuner Rita Roaldsen Gratangen kommune

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014

Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne. Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Statusoppdatering fra Troms fylkeskommune v/ Stine, Bjørn og Anne Plan- og byggesakskonferansen 2014 Tromsø, torsdag 20. nov 2014 Gjennomgang av Status for regionale planer Planforum Sjekkliste for varsel

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Troms fylkeskommune- Fylkesrådsleders kontor v/ Hauk Are Kristiansen Postboks Tromsø INNSPILL TIL RUP 2011

Troms fylkeskommune- Fylkesrådsleders kontor v/ Hauk Are Kristiansen Postboks Tromsø INNSPILL TIL RUP 2011 Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 20.10.2010 Vår ref.: 2010/264 / 026 Troms fylkeskommune- Fylkesrådsleders kontor v/ Hauk Are Kristiansen Postboks

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Ibestad. Sør-Troms Regionråd Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato 06.10.10 Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 09.15-14.10 06/10 Trine-Lise

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11, 27.11.14, 22.11.16 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09 og 24.11.11 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse-

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Dagens saksliste og referat fra møtet 16. april 2010 godkjennes.

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Dagens saksliste og referat fra møtet 16. april 2010 godkjennes. Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland MØTEREFERAT Sør-Troms Regionråd Møte i Sør-Troms Regionråd Dato Møte nr. Vår ref. Antall sider Kl 10.00-15.00 04/10 Trine-Lise W. Fossland

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag. Oslo, 2. januar 2017 Til medlemmer i Åpen folkekirke Velkommen til årsmøte i Åpen folkekirke 3. mars 2018 Årsmøtet avholdes i Tøyenkirken, Herslebsgate 43. Møtet starter kl. 10:30, med påfølgende middag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL

VEDTEKTER (sist endret ) 1 FORMÅL VEDTEKTER (sist endret 22.03.2017) 1 FORMÅL NHO Reiseliv Region Innlandet er partipolitisk nøytral og har i tillegg til NHO Reiselivs vedtekter 17 til oppgave å ivareta alle reiselivsbedrifters interesser

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus

Årsmøte i OF 2015. Torsdag 26. mars i Horten Rådhus 1 Årsmøte i OF 2015 Torsdag 26. mars i Horten Rådhus Program Kl 16.30 Kl 17.00 Registrering Velkommen v/ordfører Børre Jacobsen - Årsmøtet starter Ca. kl. 19.30 Bespisning gi beskjed på forhånd om du ikke

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

Kommunereform Troms - organisering

Kommunereform Troms - organisering Kommunereform Troms - organisering Prosjekteier Fylkesmannen i Troms Styringsgruppe fylkesmannen Prosjektkoordinator Fylkesleder KS Troms Regiondirektør KS Nord-Norge Leder av Rådmannsutvalget Fylkesmannens

Detaljer

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010

Ibestad. Sør-Troms Regionråd. Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 6.april 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles til

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering

Strategi B Sammen med kommune og bedrifter bidra til å videreutvikle infrastruktur. Tiltak Resultatmål Prosjektmål Budsjett Finansiering I. Innledning Svart kursiv = Tekst hentet fra vedtatt omstillingsplan Blå kursiv = Tekst hentet fra handlingsplan SPIRE 3 Rød kursiv = Tekst hentet fra styreseminaret II. Mål Omstillingsarbeidets resultatmål:

Detaljer

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte

Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte Vekst i Sør-Troms med Harstad som motor Hemningsløst, vakkert og ekte 1 Agenda Presentasjon av prosjektet Arbeidsmodell/prosess Tidsplan Milepæler Status Lansering Videre fremdrift Harstadregionens Næringsforening

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL)

LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ. Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) LOV FOR BEDRIFTSIDRETTSLAGET VED UNIVERSITETET I TROMSØ Universitetet i Tromsø B.I.L. (UIT BIL) Stiftet 17. februar 1970. Lov vedtatt av årsmøtet i UIT-BIL 01.12.1999 og 04.04.2001. Godkjent av Norges

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer