Ibestad. Sør-Troms Regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ibestad. Sør-Troms Regionråd"

Transkript

1 Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 27. oktober 2010 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles herved til møte i Sør-Troms Regionråd. Tid: Fredag 05. november 2010 kl Sted: Videokonferansemøte (Skånland: Møterom Loftet) Saksliste: Sak 55/10 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 06. oktober 2010 Sak 56/10 Bredbåndfylket Troms (Kl ) Sak 57/10 Sør-Troms 2020 Handlingsplan Sak 58/10 Aktuelle regionalpolitiske saker Lunsj Sak 59/10 Etablering av friluftsråd Sak 60/10 Rute 69 grader nord (Kl ) Sak 61/10 Møteplan 2011 Sak 62/10 Informasjons- og diskusjonssaker Sak 63/10 Eventuelt Forfall meldes snarest til Trine-Lise på telefon / eller pr mail til Mvh Sør-Troms Regionråd Eva Ottesen Leder Trine-Lise W. Fossland daglig leder

2 Sak nr 55/10 Godkjenning av innkalling, dagens saksliste og referat fra møte 06. okt Referatet er vedlagt. Forslag til vedtak: Innkalling og dagens saksliste, samt referat fra møtet 06. oktober 2010, godkjennes. Sak nr 56/10 Bredbåndfylket Troms 09.10: Vi kobler opp daglig leder Dag Kjetil Hansen i Bredbåndsfylket Troms AS. Han vil informere oss, samt at vi legger opp til en diskusjon om det videre arbeidet. 1. Status i Sør-Troms 2. Utfordringer / muligheter 3. Diskusjon Det er satt av 30 min til saken. Den legges fram uten forslag til vedtak da jeg forutsetter at orienteringen og diskusjonen vil lede fram til videre tiltak. Sak nr 57/10 Sør-Troms 2020 Handlingsplan Vedlagt følger strategiplanen med de innspill som kom fram i siste runde. Det legges opp til en gjennomgang punkt for punkt med et mål om å kunne vedta planen i møtet. Handlingsplan for perioden skal også behandles. Vedlagt finner dere et utkast basert på innspill og innsendte forslag ifm RUP. Vi ber om at forslagene gjennomgås med tanke på både formulering og innhold. Vi ber også om at tiltakene / prosjektene prioriteres ved å krysse av for om man mener de bør igangsettes i 2011, 2012 eller sendere. Forslag om stryking eller tilføyelser er selvsagt også mulig. Vi håper å kunne vedta også denne i møtet. Forslag til vedtak: Framlagt forslag til strategiplan for Sør-Troms regionråd fram til 2020 vedtas. Framlagt forslag til handlingsplan for Sør-Troms regionråd for perioden vedtas med de endringer, innspill og prioriteringer som framkom i møtet.

3 Sak nr 58/10 Aktuelle regionpolitiske saker Dersom noen har saker de ønsker tatt opp under dette punktet, kan de meldes inn. Marit Johansen har meldt inn følgende sak som hun ønsker avklart: Invitasjon til Interkommunalt arkiv IKAT Interkommunalt arkiv avholder årlig kontaktseminar, hvor de enkelte kommuner deltar. På siste seminar som ble avholdt i mai 2010 ble det diskutert hvordan de arkivansvarlige kan få rådmenn og ordførere med på laget i forbindelse med kommunenes arkiv. Jeg forstår at dette er et savn. Vår arkivleder har anmodet meg om å ta opp saken i Sør-Troms regionråd, og foreslår at vi inviterer IKAT til ett av møtene våre. Det blir videre fremholdt at det er få kommuner som prioriterer arkiv, og det poengteres at vi i lov er pålagt å ha arkiv og arkivplan. Det er ønskelig med en orientering om viktigheten av et arkiv, samt viktigheten av økonomi og ressurser for å få et arkiv til å fungere som det skal. Videre krever Riksantikvaren at kommunene har arkivlokaler som er godkjent, og har i den forbindelse satt en frist for dette til 1. Januar Forslag til vedtak: Sør-Troms regionråd inviterer IKAT til å orientere om krav til arkiv og arkivplan i et av de første møtene i Innspill til Oljemeldingen Helge Eriksen har meldt inn følgende sak som kommer fra Jørgen Bratting i Kunnskapsparken Nord: Fra: Jørgen Bratting Sendt: 27. oktober :58 Til: Helge Eriksen Emne: Innspill til Oljemeldingen.docx Innspill til dokument som Harstad kommune og Sør-Troms reg råd kan votere over. Dokumentet legges ved som vedlegg nr. 3. Forslag til vedtak: Sør-Troms regionråd slutter seg til Kunnskapsparkens innspill til Oljemeldingen med de endringer som framkom i møtet.

4 Sak nr 59/10 Etablering av friluftsråd Beslutningsgrunnlag for saken legges ved som vedlegg 4. Forslag til vedtak: 1. Sør-Troms regionråd anbefaler medlemskommunene i etablere friluftsråd for regionen 2. Kommunene i Sør-Tromsregionen inviteres til å vedta deltakelse med utgangspunkt i finansieringsmodellen fra Ofoten friluftsråd 3. Kommunene oppfordres til å gi regionrådet fullmakt til å ta en endelig beslutning om organisering når samlet deltakelse er avklart Sak nr 60/10 Rute 69 grader nord Regionrådet er styringsgruppe for prosjektet Rute 69 grader nord. Prosjektleder Merete Klæboe er i Alta denne dagen, men kobler seg opp til vårt videomøte (avtalt kl ). Hun orienterer om arbeidet så langt og plan for videre arbeid. Ihht vedtak om tilsagn fra Troms fylkeskommune er tilsagnet gyldig til Forslag til vedtak: Sør-Troms regionråd tar informasjonen til orientering og slutter seg til framlagt plan for det videre arbeidet. Sak nr 61/10 Møteplan 2011 Følgende forslag til møteplan for 2011 legges fram til diskusjon: Regionrådet Rådmannskollegiet Dato Sted Kommentar Dato Sted Fredag 28. januar Digitalt møte Fredag 25. februar Harstad Presentasjon og diskusjon eksterne Fredag 8. april Skånland Årsmøte Onsdag 16. februar Tjeldsundkroa Fredag 06. juni Bjarkøy Onsdag 27. april Tjeldsundkroa Fredag 26. august Digitalt møte Fredag 23. september Harstad Presentasjon og diskusjon eksterne Onsdag 14. september Tjeldsundkroa Fredag 28. oktober Harstad Fredag 02. desember Gratangen Onsdag 23. november Tjeldsundkroa

5 Forslag til vedtak: Framlagt forslag til møteplan for 2010 vedtas. Sak nr 62/10 Informasjons- og diskusjonssaker Møte med ledelsen i Helse Nord Mail sendt : Ordfører Eva Ottesen i Gratangen og leder av Sør-Troms regionråd, og ordfører Helge Eriksen i Harstad ber om møte med ledelsen i Helse Nord ved administrerende direktør og styreleder. Vi viser til tilsendte brev, og ønsker følgende saker tatt opp til diskusjon: Ambulansehelikoptersituasjonen i Sør-Troms (18.06 og ) Traumesykehus (uttalelse datert ) Situasjonen for Salangen ReHab / mindre, private helseaktører i distriktene ( ) Vi har i tillegg sendt brev til UNN ( ) der vi ba om en orientering om hvilke planer som er lagt for ambulanseberedskapen i Vågsfjord etter at Bjarkøyforbindelsen er fullført, og hvilken prosess man evt. ser for seg framover. Vi ba også om å bli direkte involvert for å se på samarbeidsmuligheter og evt. fellesløsninger. Det hadde vært fint om vi også kunne få informasjon om status for denne saken. Vi ber om forslag på tid og sted for et slikt møte. Det er avtalt møte i Tromsø onsdag Det gis muntlig orientering fra møtet. Brev til ruteplanleggerne i Troms fylkeskommune etterlyst svar Følgende mail ble sendt og kopi av brev ble sendt med: Til : "Jan Egil Vassdokken" Kopi : "Kari-Anne Opsal" Sendt : Tuesday, 12. October 2010 Emne : KOMMUNIKASJONER I SØR-TROMS INNSPILL OG SPØRSMÅL - Mangler tilbakemelding Jeg viser til vårt brev datert Jeg kan ikke se at vi har fått svar på dette? Vi har pr. dato ikke mottatt svar. Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

6 Vedlegg: 1. Grunnlags-/prosessdokument for strategiplan Sør-Troms Grunnlagsdokument for Handlingsplan for Sør-Troms regionråd Innspill til oljemeldingen 4. Saksframlegg Etablering av friluftsråd

7 Sør-Troms 2020 prosessdokument Innspillene som er kommet er lagt inn med fargekoder; Daglig leder Salangen Harstad Skånland Gratangen Ibestad Kvæfjord Lavangen 1. Hovedutfordring: Utvikle framtidens Sør-Troms til en attraktiv region for næringsliv og mennesker i ulike livsfaser. OVERORDNEDE MÅL: Skape en positiv og balansert utvikling av hele Sør-Troms Videreutvikle Harstad til en sterkere motor for hele regionen Utvikle identitet og samarbeid i regionen Styrke kommunenes arbeid og omdømme som utviklingsaktører Samordne og målrette regionens utviklingsarbeid i forhold til regionalt utviklingsprogram for Troms og andre relevante utviklingsprogram Videreutvikle Sjøvegan som regionsenter for indre deler av regionen, samt deler av Midt-Troms Videreutvikle Evenskjer som handels- og servicesentrum for ETS-kommunene og den delen av Harstad kommune som ligger mot Tjeldsundet Det må vektlegges sterkere at Ofoten - og Sør-Troms i realiteten utgjør en felles bo - og arbeidsmarked for flere av kommunene i regionen. I denne forbindelse vil fylkesgrenseproblematikken nødvendigvis komme ytterligere i fokus. Gratangen kommune vil bli et boområde for Narvik kommune når Hålogalandsbrua vil bli realisert. Og derfor er det naturlig at Gratangen kommune orienterer seg sørover mot Ofotregionen. Hoved- og delmål for politikkområdene:

8 2. ROLLER OG PLANLEGGINGSOPPGAVER Sør-Troms regionråd er et politisk samarbeidsorgan. Den politiske samhandlingen og felles påvirkningsarbeidet ift politiske saker og prosesser med vesentlig betydning for regionen, skal ha hovedfokus i arbeidet framover. HOVEDMÅL: Utvikle og øke samarbeidet og synliggjøringen av regionen på den politisk arena. DELMÅL: Styrke viktige saker for medlemskommunene gjennom samlet støtte og påvirkningsarbeid. Utvikle tjenestesamarbeidet og bidra til å spre gode erfaringer mellom kommunene. Videreutvikle samarbeidet over fylkesgrensen, og bidra til å redusere ulempene grensen gir. Full bredbåndsdekning og fiber i hele Sør-Troms regionen. (Står under punkt 7 Kommunikasjons- og infratrukturpolitikk) HVORDAN: Gjennomføre minst ett, helst to møter med Tromsbenken pr år Etablere partnerskaps-/samarbeidsavtale med Troms fylkeskommune Initiere og stimulere til aktivt tjenestesamarbeid og kompetanseutvikling gjennom rådmannskollegiet Gjennomgå dagens tjenestesamarbeid, og prioritere og igangsette utvidet samarbeid Igangsette felles kompetansetiltak for ansatte i kommunene Identifisere og bidra politisk til å utvikle regionale fyrtårn PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Etablering av rådmannsutvalg Samarbeid mellom regionrådene i Troms fylke og på tvers av fylkesgrensen FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Utpeke ansvarlige for politikkområdene blant ordførerne i regionrådet Identifisere og bidra politisk til å utvikle regionale fyrtårn Arbeide for å etablere en fast samarbeidsarena for Troms fylkeskommune og fylkets regionråd

9 3. ROBUSTE OG ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN For deltakerkommunene er det helt avgjørende at lokalsamfunnene oppfattes som robuste og attraktive. På mange måter vil dette være hovedpunktet som samler alle de andre fokusområdene. Men nettopp fordi det er så viktig har det her fått egen fokus. Utfordringen framover er å påvirke slik at regionen får en sunn og ballansert befolkningsutvikling i perioden. Erfaringer på landsbasis viser at fokus på kvinner mellom er viktig for en positiv utvikling. HOVEDMÅL: En sund og ballansert befolkningsutvikling i Sør-Tromsregionen. DELMÅL: Kvinner mellom 20 og 40 år skal finne det attraktivt å bo i regionen. Tilrettelagte forhold for god helse og trivsel i et regionalt perspektiv. Etablere tiltak for personer som ønsker å bosette seg i regionen. Samisk arv og tilknytning i regionen skal synliggjøres, og samarbeidet på dette området skal videreutvikles. HVORDAN: Dra erfaringer og inkludere de andre kommunene i pågående eller gjennomførte prosjekt med positive resultater (for eksempel Blest i havland ) Vurdere tiltak/prosjekt med fokus på helse, trivsel og bosetting i regionen Samarbeide i prosessen rundt Samhandlingsreformen Vurdere den samlede beredskapssituasjonen i regionen (samlet ambulanse- og katastrofeberedskap) Vurdere hvordan vår samlede kompetanse og ressurser innen asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid kan videreutvikles PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Blest i havland (La, Gr, Sk) Blåfjorder (Sa, La, Gr., Sk) Etablering av friluftsråd Prosjektet Troms fylke - Trygt og Tilgjengelig Ideprosjektet Ibestad Tilflyttingsprosjekt/etablering av tilflytterkontor, Salangen Samfunnsutviklingsprosjekt forankret i millionfisken, Salangen Lavangen i Vekst Nordsamisk språkbadoppvekstsenter, Lavangen Utvikle en statlig drevet samisk videregående skole på Elvemo, Skånland Astafjord Fiber (Gratangen, Skånland, Ibestad) Gjeterprosjekt (rovvilt), Gratangen og Lavangen Kommuneplanarbeid samfunnsdel, Gratangen Nordnorsk Fartøyvernsenter, Gratangen Livskraftige kommuner, Gratangen Ungdomsprosjekt, Gratangen og Lavangen Rute 69 grader Nord Morgans Skip, Gratangen Propell prosjekt, Gratangen Harstad som regionalt midtpunkt for handel og tjenester

10 Initiativ til sentrumsorganisering etablering og drift av forpliktende sentrumsarbeid Forprosjekt - Opparbeiding/utvikling av nye og eksisterende grøntområder i sentrum. PÅGÅENDE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN, Samhandlingsreformen: Helsehuset (Harstad) FUNNKe (samarbeidsavtale under utvikling mellom Harstad Kommune og NST) Interkommunal Legevakt (for Salangen, Lavangen, Bardu, Målselv) videreutvikles ift samhandlingsreformen. Prosjektleder ansatt. Lokalmedisinsk senter i ETS. Forprosjekt igangsatt. FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Samhandlingsreformen Forprosjekt kartlegging av samlede kompetanse og ressurser innen asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid i regionen og utarbeide prosjektplan for konkrete samarbeidstiltak Ungdommens Kommune Utfordring (UKU) (En ungdomsarrangementsstafett hvor hver kommune arrangerer et større ungdomstreff over en kveld. Første treff planlegges i februar 2011 med totalt 9 treff hvor det siste vil være høsten 2012.) 4. MILJØ- OG KLIMAPOLITIKK Miljø og klima er i stadig endring, og vil etter manges mening få økt betydning framover. Politikkområdet er viktig i seg selv, men vil også måtte sees i sammenheng med andre områder som robuste og attraktive lokalsamfunn, samt nærings-, kompetanse- og kommunikasjons- og infrastrukturpolitikk. HOVEDMÅL: Øke den regionale bevisstheten og forståelsen rundt miljø- og klimautfordringer, og bidra til en regional klimatilpasning og bærekraftig utvikling på området. DELMÅL: Identifisere regionale utfordringer på området og bidra til samarbeid, kompetanseutveksling og fellestiltak. HVORDAN: Etablere regionalt kompetansenettverk for miljø / klima På bakgrunn av innspill fra kompetansenettverket, vurdere å igangsette nye samarbeidsprosjekt i handlingsplanen

11 PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Energi- og klimaplaner utarbeidet i alle kommunene Deltakelse i Vannområdeutvalget Etablering av fjernvarmeanlegg i Harstad og flisproduksjon i Skånland Etablering av fjernvarmeanlegg i Lavangen Etablering av fjernvarmeanlegg i Skånland Havbruksnæringa Astafjordprosjektet Kulturlandskap skog- og kantrydding (Gratangen) Miljø/ estetikk Vakre Gratangen Initiativ til sentrumsorganisering etablering og drift av forpliktende sentrumsarbeid Forprosjekt - Opparbeiding/utvikling av nye og eksisterende grøntområder i sentrum. FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Fellesprosjekt for rekruttering, tilrettelegging og motivasjon for skogsdrift / levering av virke fra hele regionen? Arrangere dialogkonferanse for miljø og klimapolitikk i regionen (kreativt verksted for å utarbeide forslag til tiltak i regionen)???? Felles plan for regional klimatilpasning? Felles prosjekt/felles anbudsrunde om etablering av Energisparekontrakter (EPC) for lavere energiregninger fra kommunale bygg? (Kommentar til foreslått tiltak Energisparekontrakter(Energy Performance Contracting): Dette kan være veien til en lavere energiregning for mange norske kommuner. Metoden er enkel, byggeier inngår en avtale med en leverandør som forplikter seg til å redusere energibruken og dermed kostnadene. Leverandører garanterer besparelsen og tar kostnaden hvis den uteblir. En slik kontrakt innebærer at en ekstern aktør, en energientreprenør, står for gjennomføringen av avtalte energitiltak som et totalprosjekt. Tiltakene finansieres av de garanterte driftskostnadsreduksjonene. Energientreprenøren garanterer besparelsen og lønnsomheten i prosjektet, noe som gjør at eieren av bygget får redusert arbeid og risiko. Mange norske kommuner vurderer nå om de skal inngå energisparekontrakter. For at også mindre kommuner skal være en likeverdig partner og kunne utnytte fordelene og mulighetene med EPC har Grønne Energikommuner utarbeidet en kontraktsmal som tilbys kommunene. Les mer på:

12 5. NÆRINGSPOLITIKK Kommunene har en viktig rolle som tilrettelegger for næringsutvikling. Næringspolitikken er bærebjelken for en god, regional utvikling og næringslivet har forventninger til kommunene i regionen (se vedlagte forventninger fra Harstadregionens næringsforening til Harstad kommune fra 2007). HOVEDMÅL: En utviklingsfokusert region som legger til rette for attraktive arbeidsplasser og muligheter for mennesker som vil satse. DELMÅL: Styrke den samlede tilretteleggerrollen i regionen Utnytte det brede tilbudet og kompetansen innen helse, sosial og velvære til å styrke regionens tilbud og profil. Videreutvikle reiseliv / kultur / opplevelser / lokal mat som regionale satsingsområder. Identifisere og jobbe langsiktig for å etablere offentlige arbeidsplasser i regionen. HVORDAN: Etablere regionalt næringsnettverk Samarbeid med næringsforeningene og kunnskaps-/næringsparker Videreføre arbeidet knyttet til prosjektet Rute 69 grader nord Identifisere muligheter for lokalisering av offentlige arbeidsplasser i regionen, og koordinere det videre arbeidet Legge til rette for stedsuavhengige arbeidsplasser i regionen Kartlegge og vurdere å igangsette nye utviklingsprosjekt i handlingsplanen PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Astafjordprosjektet (Havbruk mm) Rute 69 grader nord (Kultur/reiseliv) / kulturelle rasteplasser i alle kommunene Kampflybaselokaliseringen Løpende samarbeid med næringsforeningene og kunnskapsparker / næringsparker Grûnderrom (Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland, Harstad, Kvæfjord) Stedsuavhengige arbeidsplasser, Salangen Destinasjonsstrukturen i Troms lokal arbeidsgruppe for Sør-Troms Etablering av Hålogaland næringspark på Evenskjer Videreutvikling av Kystkulturveien (Gratangen, Lavangen, Skånland) Blest i Havlandet (Gratangen, Lavangen, Skånland) Vilgesvarre, Skånland Bompengeselskap, Skånland??? Nordnorsk Fjordpark / Båtmuseum, Gratangen Gjeterprosjekt (rovvilt), Gratangen og Lavangen Kommuneplan samfunnsdel, Gratangen Nordnorsk fartøyvernsenter havn / næring, Gratangen Langmyra Næringsområde, Gratangen Straumsnes Næringspark, Gratangen Myrlandshaugen Maritime Park, Gratangen Prosjekt Eliborg kulturnæringshage, Gratangen Blåfjord.no, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland Inn på Tunet, Gratangen

13 Forprosjekt sentral booking, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland, Bardu Nordnorgebanen Harstad som regionalt midtpunkt for handel og tjenester Initiativ til sentrumsorganisering etablering og drift av forpliktende sentrumsarbeid Borkenes Sjøfront forprosjekt, Kvæfjord Idèprosjektet / Idèstad 2013 (videreføring), Ibestad Stedsuavhengige abbeidsplasser, Ibestad Dragens drømmehule, Ibestad Yrkesutdanning Petro, Kunnskapsparken Utviklingsprosjekt opplevelsesnæringen, Lavangen FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Videreføring av Kampflybase til Evenes, fase III Hovedprosjekt Kulturelle rasteplasser (Rute 69 grader nord) Ta initiativ til etablering av nettverk for næringskonsulenter / -selskap i regionen? Vekst Sør-Troms Innovasjonskompetanseprogram. En regional satsing på eksisterende næring og utvikling av næring i form av knopskyting og ny næring. Min. tre program, et med spesiell fokus på landbruk. Programmet baserer seg på et allerede utprøvd program som er kjørt både i store norske virksomheter og europeiske regioner med stor suksess. Forprosjekt tilrettelegging for stedsuavhengige arbeidsplasser i regionen. Samordning med prosjektene Grunderrom og Bredbånd i Sør-Troms Forprosjekt utarbeide oversikt over ressursene innen helse, sosial, velvære som grunnlag for utarbeiding av hovedprosjektplan Forprosjekt Hogst og virke i Sør-Troms Samarbeidsprosjekt med Nordnorsk Bioenergi AS, fellesprosjekt for rekruttering, tilrettelegging og motivasjon for skogsdrift / levering av virke fra hele regionen.

14 5. KULTURPOLITIKK Regionen har en rik kulturhistorie og mange muligheter knyttet til kultur, reiseliv og opplevelser (KRO-næringen). Samtidig er elementene knyttet til kultur helt grunnleggende for bolyst og trivsel. Kulturpolitikken må sees i sammenheng med næring og bolyst, men må samtidig ha et selvstendig fokus. En strategisk gjennomgang viser at regionen har en grunnleggende historie og gode, naturlige forutsetninger for videreutvikling knyttet til: Vikinghistorien Kystkultur Krigshistorien Samiske tradisjoner og kultur Kunstnere og kulturarbeidere En spennende natur fra kyst til fjells HOVEDMÅL: Fortidens og dagens kultur skal sammen gi regionen en tydeligere profil og bidra til utvikling og bolyst. DELMÅL: Øke samarbeidet og tydeliggjøre eierrollen til Sør-Troms museum. Utvikle felles konsepter som samler og gir regionen en tydeligere kulturprofil. Gratangen utvikles til regionens hovedsenter innenfor kystkultur. HVORDAN: Økt samarbeid med lag og foreninger, bl.a. gjennom etablering av friluftsråd Gjennomføre første fase av prosjektet Rute 69 grader nord, og videreføre arbeidet i nye konsept. Etablere friluftsråd for Sør-Troms, for regionen eller i samarbeid med eksisterende friluftsråd Vurdere å igangsette nye utviklingsprosjekt i handlingsplanen PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Rute 69 grader nord (STRR) Etablering av friluftsråd Utvikling av Vilgesvarre som en sentral samisk attraksjon, Skånland Blest i Havlandet (Gratangen, Lavangen, Skånland) Videreutvikling av Kystkulturveien (Gratangen, Lavangen, Skånland) Nordnorsk Fartøyvernsenter, Gratangen Nordnorsk Båtmuseum kartlegging båtsamling, Gratangen Nordnorsk Fjordpark / Båtmuseum, Gratangen Livskraftige kommuner, Gratangen Interkommunalt biblioteksamarbeid, Gratangen, Lavangen, Salangen, Ibestad Ungdomsprosjekt, Gratangen og Lavangen Prosjekt Eliborg Kulturnæringshage, Gratangen Blåfjord.no, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland Miljø/ estetikk Vakre Gratangen Astafjord Litteraturfestival ALF, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland

15 FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Etablering av friluftsråd Hovedprosjekt Kulturelle rasteplasser (Rute 69 grader nord) Ta initiativ til å utvikle eierrollen og samarbeidet med Sør-Troms museum

16 6. KOMPETANSEPOLITIKK En av de største samfunnsmessige utfordringene fram til 2020 vil være å skaffe nok arbeidskraft, spesielt innenfor helse/sosialområdet. I lys av dette vil det være en viktig oppgave å videreutvikle den kompetansen man allerede har, samt å dele både ressurser og kompetanse der det er hensiktsmessig. HOVEDMÅL: Bidra til kompetansebygging gjennom felles tiltak og ved å dele eksisterende kompetanse. DELMÅL: Etablere kompetansenettverk i regionen på viktige samarbeidsområder Utnytte og videreutvikle vår regionale omsorgs- og helsekompetanse. Søke å legge inn FOU i nye prosjekt der det er mulig og hensiktsmessig. HVORDAN: Vurdere å etablere kompetansenettverk for kommunene på viktige områder Tilstrebe og bringe FOU-tiltak inn i alle prosjekt som igangsettes Legge til rette for at studenter med tilknytning til regionen får mulighet til å gjennomføre studentoppgaver eller som har betydning for regionen Utnytte mulighetene som ligger i digitale møteplasser og digital kompetansedeling PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Ungdomssatsingen i regi av Kunnskapsparken Yrkesutdanning Petro, Kunnskapsparken Look North rekruttering, Kunnskapsparken Look north trainee, Kunnskapsparken Unge grundere, Kunnskapsparken Newtonrommet Bedre fagutdanning i Sør-Troms, Harstadregionens næringsforening Etablering av digitale møterom i alle kommunene Studiesenteret.no (Salangen, Lavangen, Gratangen og Ibestad) Forprosjekt Samisk videregående skole på Elvemo, Skånland Interkommunalt bibliotekssamarbeid, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland Ungdomsprosjekt, Gratangen, Lavangen Gründerrom, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland, Harstad, Kvæfjord Inn på Tunet, Gratangen Astafjord Litteraturfestival ALF, Gratangen, Lavangen, Salangen, Skånland Nordsamisk språkbadoppvekstsenter, Lavangen Stangnes 8-13, Harstad Den 18-årige grunnutdanningen, Harstad FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Interkommunalt Plankontor Videreføre samarbeidet med Kunnskapsparken om ungdomssatsingen

17 7. KOMMUNIKASJONS- OG INFRASTRUKTURPOLITIKK HOVEDMÅL: Gjennom samarbeid bidra til å styrke Midtre Hålogaland som et samferdselsmessig midtpunkt i Nord-Norge, og bidra til et koordinert kommunikasjon og infrastruktur internt i regionen DELMÅL: Full bredbåndsdekning i hele Sør-Tromsregionen. En samordnet og korresponderende kollektivtransport i regionen. Bidra til positiv utvikling av Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. Arbeide langsiktig for Nord-norgesbanen. Utarbeide en regional samferdselsplan. HVORDAN: Etablere et prosjekt med mål å utarbeide en regional samferdselsplan Gi regionale innspill til høringer som kommer fra Troms Fylkeskommune Følge opp problemstillinger som allerede er spilt inn til Troms fylkeskommune Vurdere å igangsette nye utviklingsprosjekt i handlingsplanen med bakgrunn i en regional samferdselsplan PÅGÅENDE OG PLANLAGTE PROSJEKT / TILTAK I REGIONEN: Samarbeid i Midtre Hålogaland om større samferdselstiltak i regionen Prosjektet Kommunikasjoner innad og til/fra Sør-Tromsregionen Bredbåndsutbygging i Ibestad, Skånland og Gratangen / Astafjord Fiber VAR- prosjekt, Gratangen Gang- og sykkelvei, Gratangen Kommunale veier, Ibestad Varmesentral Tennevoll infrastruktur distribusjon, Lavangen Vannforsyning, Lavangen Infrastruktur sentrumsutvikling, Salangen Interkommunalt Plankontor Vannverksutbygging, Salangen FORSLAG TIL KONKRETE, REGIONALE TILTAK / PROSJEKT FOR PERIODEN : Bredbåndsutbygging i Sør-Troms Regional samferdselsplan

18 2011 Oppsummering: Handlings- / tiltaksplan Sør-Troms regionråd (Disse skal prioriteres) Pri senere Tiltak / Prosjekt Tittel Tiltak Forprosjekt Hovedprosje kt Beskrivelse Roller og planleggingsoppg Robuste og attraktive miljø-og klima Næring Kultur Kompetanse Kommunikasjon og infrastruktur Utpeke ansvarlige for politikkområdene blant ordførerne i regionrådet Samhandlingsreformen Sammen om integrering Lokalsamfunnsutvikling, Miljø&Klima, Næring (evt. dele i flere), Kultur, Kompetanse, Kommunikasjon&Infrastruktur Fellestiltak? Prosjekt? Kartlegging av samlede kompetanse og ressurser innen asyl-, flyktning-, bosettings- og integreringsarbeid i regionen og utarbeide prosjektplan for konkrete samarbeidstiltak Kampflybase til Evenes fase III Stortinget har utsatt basevalget til Prosjektet videreføres tilsvarende. Her står det om ca 1800 primærarbeidsplasser i regionen! Kulturelle rasteplasser Videreføring av Rute 69 grader nord. Stedsuavhengige arbeidsplasser i regionen. Kartlegging av muligheter og utarbeiding av konsept for stedsuavhengige arbeidsplasser i hver kommune. Samordning med prosjektene Grunderrom og Bredbånd i Ibestad, Skånland og Gratangen Hogst og virke i Sør- Troms Fellesprosjekt for rekruttering, tilrettelegging og motivasjon for skogsdrift / levering av virke fra hele regionen. Samarbeidsprosjekt med Nordnorsk Bioenergi AS. Tjenestenettverk næring Ta initiativ til etablering av nettverk for næringskonsulenter / -selskap i regionen?

19 2011 Pri senere Tiltak / Prosjekt Tittel Tiltak Forprosjekt Hovedprosje kt Beskrivelse Roller og planleggingsoppg Robuste og attraktive miljø-og klima Næring Kultur Kompetanse Kommunikasjon og infrastruktur Helseregionen Sør- Troms Utarbeide oversikt over ressursene innen helse, sosial, velvære som grunnlag for utarbeiding av hovedprosjektplan Bredbåndsutbygging i Sør-Troms Koordinering av igangsatte tiltak. Kartlegging av ytterligere behov og planlegging av videre tiltak Interkommunalt plankontor Ungdommens Kommune Utfordring (UKU) Nyetablering En ungdomsarrangementsstafett hvor hver kommune arrangerer et større ungdomstreff over en kveld. Første treff planlegges i februar 2011 med totalt 9 treff hvor det siste vil være høsten Vekst Sør-Troms 2013 Innovasjonskompetanseprogram. En regional satsing på eksisterende næring og utvikling av næring i form av knopskyting og ny næring. Min. tre program, et med spesiell fokus på landbruk. Programmet baserer seg på et allerede utprøvd program som er kjørt både i store norske virksomheter og europeiske regioner med stor suksess. Felles plan for regional klimatilpasning? Arrangere dialogkonferanse for miljø og klimapolitikk i regionen (kreativt verksted for å utarbeide forslag til tiltak i regionen)???? Felles prosjekt/felles anbudsrunde om Energisparekontrakter(Energy Performance Contracting): Dette kan være veien til en lavere energiregning for mange norske kommuner. Metoden er enkel, byggeier inngår en avtale med en leverandør som forplikter seg til å redusere energibruken og dermed kostnadene. Leverandører garanterer besparelsen og tar kostnaden hvis den uteblir. En

20 2011 Pri senere Tiltak / Prosjekt Tittel Tiltak Forprosjekt Hovedprosje kt Beskrivelse Roller og planleggingsoppg Robuste og attraktive miljø-og klima Næring Kultur Kompetanse Kommunikasjon og infrastruktur etablering av Energisparekontrakter (EPC) for lavere energiregninger fra kommunale bygg? slik kontrakt innebærer at en ekstern aktør, en energientreprenør, står for gjennomføringen av avtalte energitiltak som et totalprosjekt. Tiltakene finansieres av de garanterte driftskostnadsreduksjonene. Energientreprenøren garanterer besparelsen og lønnsomheten i prosjektet, noe som gjør at eieren av bygget får redusert arbeid og risiko. Mange norske kommuner vurderer nå om de skal inngå energisparekontrakter. For at også mindre kommuner skal være en likeverdig partner og kunne utnytte fordelene og mulighetene med EPC har Grønne Energikommuner utarbeidet en kontraktsmal som tilbys kommunene. Les mer på: Etablering av friluftsråd Sør-Troms museum en regional ressurs Ta initiativ til å utvikle eierrollen og samarbeidet med Sør-Troms museum Ungdomssatsing Videreføre samarbeidet med Kunnskapsparken om ungdomssatsingen Regional samferdselsplan Identifisere og bidra politisk til å utvikle regionale fyrtårn Partnerskap Troms fylkeskommune Arbeide for å etablere en fast samarbeidsarena for Troms fylkeskommune og fylkets regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS

27/12 SJUMILSSTEGET HVORDAN BRUKE BARNEKONVENSJONEN I ALLE KOMMUNALE TJENESTER? V/ EIVIND PEDERSEN, FYLKESMANNEN I TROMS Ordførerne og rådmennene i Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv Sørreisa, Torsken og Tranøy Ordføreren i Midt-Tromstinget Avisene i regionen og NRK Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no

Detaljer

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

UTSKRIFT FRA STYREMØTE UTSKRIFT FRA STYREMØTE EMNE: Møte nr 03-2013 STED: Spildra, Kvænangen TIDSPUNKT: 26. og 27. august 2013 DELTAKERE: Ordførere: Rådmenn: Deltok i fellesmøte: kl 1330 1600 Fra adm: Sigmund Steinnes, Storfjord

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4

Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2010 Endelig vedtatt i Regiontinget i Grenland 18. mars 2011 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 4 3 ORGANISERING

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013

MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 Salten Regionråd Dokument: sr131121-saksliste Regionrådet Side: 1 av 1 MØTE I REGIONRÅDET 21. 22. NOVEMBER 2013 KJERRINGØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Kjerringøy SR-sak 38/13 Nord-Norges

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Redigert Møteinnkalling

Redigert Møteinnkalling HARSTAD KOMMUNE Redigert Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtested: Rådhus IA Kantina Tidspunkt: 13:00 Innbyggernes spørretime Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd fredag 22.01.10, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen Rådhus Referatsaker - Feil i møteplan flytting av AU-møte 26/5 Drøftingssaker: - AU 01/10

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER

GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER Rapport GRENLANDSSAMARBEIDET - ENDRET ORGANISERING OG STYRINGSDOKUMENTER MAI 2013 KARIANNE RESARE DAGLIG LEDER AV GRENLANDSSAMARBEIDET «Regionen er ikke noe annet enn kommunene men kommunene i fellesskap!»

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11.

Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Årsmelding for Tromsø-områdets Regionråd for perioden 04.06.10 til 12.09.11. Regionrådets leder i 2010-2011 har vært tidligere ordfører i Tromsø, Arild Hausberg. Han overtok ledervervet etter Bengt Gabrielsen

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND GRAN RÅDHUS 15.3. 2012 SAKENE 1/13 til 6/13 Møte mellom ordførere, rådmenn og regionadministrasjonen 29. januar 2013 Tid, sted: Gran rådhus. Kl.12.30 14.45.

Detaljer