Handlingsplan for bruk av. næringsrettede utviklingstiltak i. Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for bruk av. næringsrettede utviklingstiltak i. Nordland 2004-2007."

Transkript

1 Handlingsplan for bruk av næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Side 1 av 63

2 Innhold: 0 SAMMENDRAG PROSESS OG STYRINGSGRUPPENS ARBEID ØKONOMISKE FORUTSETNINGER FORVALTNINGSSTRUKTUR VIDERE PROSESS MED DE REGIONALE/BRANSJEVISE HANDLINGSPLANENE STYRINGSGRUPPENS FORVENTNINGER TIL KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTETS BEHANDLING AV HANDLINGSPLANEN FORANKRING, PROSESS, MÅL OG RAMMER FORANKRING Regional arbeidsgiveravgift kompensasjon Forholdet til eksisterende planer PROSESSEN BAK UTVIKLINGEN AV DENNE HANDLINGSPLANEN Organisering av prosessen Dokumentasjon av prosessen ANALYSE VIKTIGE UTFORDRINGER FOR BEDRIFTENE I NORDLAND Premisser framkommet i prosessen med bedrifter, kommuner, regionråd Strategiske utfordringer for bedriftene i Nordland Berørte bransjer og regioner MÅL FOR DENNE HANDLINGSPLANEN Regjeringens mål for næringsrettede utviklingstiltak Kommunalkomiteens budsjettinnstilling Mål for Næringsrettede utviklingstiltak Nordland Innsatsområder Resultatmål RAMMER FOR NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK I NORDLAND Funksjonskrav for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland EØS-avtalen regler for statsstøtte Samfinansieringsmodell; en regional utviklingspakke Økonomisk ramme NÆRINGSRETTET UTVIKLINGSPLAN FOR NORDLAND OPPBYGGING OG ORGANISERING INNLEDNING ORGANISERING OG FORVALTNING STYRINGSGRUPPENS VURDERING AV DE INNKOMNE INNSPILLENE BRANSJEINNSPILLENE BRANSJEPROGRAM: BYGG OG ANLEGG BRANSJEPROGRAM: REISELIV BRANSJEPROGRAM: TRANSPORTNÆRINGEN Norges Lastebileierforbund (NLF), avd. Nordland TL Nordland. Transportbedriftenes Landsforening Nordland BRANSJEPROGRAM: MEDIA BRANSJEPROGRAM: ABELIA/KUNNSKAPSBEDRIFTENE BRANSJEPROGRAM: VERFTSBRANSJEN Side 2 av 63

3 3.8 BRANSJEPROGRAM: NETTSELSKAPENE REGIONINNSPILLENE VESTERÅLEN LOFOTEN OFOTEN SALTEN INDRE HELGELAND HELGELAND SØR-HELGELAND Side 3 av 63

4 0 Sammendrag Stortinget har vedtatt at den differensierte arbeidsgiveravgiften opphørte fra 1 januar 2004 og at arbeidsgiveravgiften skal trappes opp til 14.1% over en fireårsperiode. Nordland er det fylket i landet hvor næringslivet blir hardest rammet av omleggingen. Dette skyldes at hele fylket pr. 1 januar d.å. hadde en avgiftssats på 5.1%. 0.1 Prosess og styringsgruppens arbeid Nordland fylkeskommune nedsatte høsten 2003 en styringsgruppe som har ledet arbeidet med å utvikle en handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland. Styringsgruppen har hatt slik sammensetning: - Adm.dir. Bjørn Bjørkmo, Styreleder NHO-Nordland. Leder av styringsgruppen - Fylkesråd for næring og samferdsel Odd Eriksen. Nordland fylkeskommune - Plan- og næringssjef Jørn M. Sørvig, Nordland fylkeskommune - Sekretær Øyvind Silåmo, LO - Regiondirektør Kurt Jessen Johansson, NHO-Nordland - Direktør Edvin Kaski, Innovasjon Norge Nordland. - Fylkespolitiker Ketil Rønning, styreleder Innovasjon Norge Nordland - Direktør Åshild Movik, Rep. Handels- og servicenæringenes Hovedorganisasjon HSH - Daglig leder Ruben Jensen, Nordnorske entreprenørbedrifters Serviceorganisasjon NESO. - Oddmund Markussen, Bedriftsforbundet Plan- og næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune har vært sekretariat for styringsgruppen. Styringsgruppen har hatt jevnlige møter. Det er gjennomført to fellesmøter med deltakelse fra regionrådene, bransjeforeninger, næringsselskaper og næringsforeninger. Bransjeinnspillene bygger på egne prosesser innen de enkelte bransjene. Prosessen er beskrevet i de enkelte handlingsplanene samt i kap. 3 i fylkets handlingsplan. Hver region har oppnevnt egen styringsgruppe med deltakelse fra næringslivet. Prosessen er beskrevet i de enkelte regionale handlingsplanene samt i kap. 4 i dette dokumentet. Utkast til handlingsplan har vært sendt ut på høring til samtlige bidragsytere. Det kom inn 12 høringsuttalelser. I høringsrunden er det kommet inn tre innspill som spesifikt har kommentert forvaltningsmodellen. Styringsgruppen har lagt avgjørende vekt på at en finner fram til en mest mulig kostnadseffektiv modell og som er lik for alle bransjer/ alle regionene. Etter styringsgruppens vurdering vil den foreslåtte forvaltningsmodellen ivareta disse hensynene. 0.2 Økonomiske forutsetninger Styringsgruppen har tatt utgangspunkt i Kommunal- og regionaldepartementets brev av 12. februar d.å. I brevet er merbelastningen i Nordland som følge av bortfall av differensiert Side 4 av 63

5 arbeidsgiveravgift oppgitt å bli 169 mill. kr. i I 2005 økes dette beløpet til rundt 340 mill og 510 mill kr. i 2006 og i underkant av 700 mill kr. i Disse beregningene må korrigeres nedover dersom regjeringen får godkjenning for at visse bransjer allikevel kan beholde den opprinnelige avgiftssatsen på 5.1%. Merbelastningen skal kompenseres via en ny transportstøtteordning og næringsrettede utviklingstiltak. Omfanget av transportstøtteordningen er ennå ukjent, men dersom vi tar utgangspunkt i tall fra Møreforskning, vil industriens merbelastning i 2004 maksimalt utgjøre rundt 46 mill. kr. Styringsgruppen forventer ikke at industrien får 100% kompensasjon via transportstøtteordningen, hvilket innebærer at den økonomiske kompensasjonen via næringsrettede utviklingstiltak til Nordland i 2004 må minimum være på 133 mill. kr. Styringsgruppen har derfor bygd sitt arbeid på følgende forutsetninger. Nordlands andel av kompensasjonsmidlene til næringsrettede utviklingstiltak må i 2004 være på minimum 133 mill. kr. Denne rammen splittes i to deler: Rammen på regionale tiltak blir på 99 mill. kr. Dette beløpet tar utgangspunkt i Kommunal- og regionaldepartements brev av 5 april d.å. tentative rammer Rammen for bransjerettede tiltak i Nordland må være på minimum 34 mill. kr Styringsgruppen har fordelt den regionale rammen til regionene i henhold til den merbelastning som næringslivet vil få i de enkelte regioner i Fordelingsnøkkelen er hentet fra Møreforskningsrapporten. Tabell 1 Forslag til fordeling av økonomiske rammer til regionene gitt en samlet ramme på 99 mill. kr. Fordelingsnøkkel Forslag til ramme Sør-Helgeland mill. kr Helgeland mill. kr Indre Helgeland mill. kr Salten mill. kr Ofoten mill. kr Lofoten mill. kr Vesterålen mill. kr Felles administrasjon * Sum - Nordland 1.1 mill. kr 99.0 mill. kr *) I potten fellesadministrasjon inngår kostnader til administrasjon i Nordland fylkeskommune samt utgifter knyttet til den foreslått felles samordningsgruppe og møteaktiviteter. Side 5 av 63

6 Styringsgruppen legger videre opp til at Nordland tildeles 34 mill. kr. til de bransjerettede programmene i Tabell 2 Anbefalte bransjeprogrammet med forslag til økonomisk ramme. Ansvarlig Forslag til ramme Bygg og anlegg NESO/MEF/EBA 10.7 mill. kr. Reiselivsbransjen RBL 5.7 mill. kr. Media-bransjen A-pressen 3.7 mill. kr Verftsbransjen Nord-Norsk verftssamarbeid 0.8 mill. kr. Kraft nettverksbransjen Forum for Strategisk Nettutvikling 2.7 mill. kr Transportbransjen Lastebil/TBL 6.5 mill. kr Abelia**) Abelia 2,8 mill kr **) Felles adm. *) Sum Nordland 1.1 mill. kr 34.0 mill. kr *) Styringsgruppen har i forslag til forvaltningsmodell anbefalt at Innovasjon Norge Nordland forvalter de bransjerettede programmene for bedriftene i Nordland. I tabellen overfor har styringsgruppen lagt inn 1.1 mill. kr. i administrative kostnader til Innovasjon Norge **) Basert på tallmateriale fra rapport fra Abelia HSH. Merkostnader for 11 bedrifter i Forvaltningsstruktur Styringsgruppen har lagt til grunn at de næringsrettede utviklingsmidlene skal forvaltes i Nordland. Dette omfatter både tiltak som utvikles og iverksettes via regionene og via bransjeprogrammene. For å skape mobilisering og sikre at flest mulig av de bedriftene som blir berørt av omlegging av arbeidsgiveravgiften blir trukket med i dette arbeidet, har styringsgruppen lagt opp til en to-deling av programmet og derved også forvaltningssystemet. Ett forvaltningsopplegg som retter seg inn mot de bransjerettede programmene og et forvaltningsregime som retter seg mot regionene. I handlingsplanens kap. 2.2 er forvaltningsopplegget skissert. Hovedlinjen i dette opplegget kan kort skisseres slik: Kommunal- og regionaldepartementet: * Departementet har det overordnede ansvaret for de næringsrettede utviklingsmidlene * Departementet behandler handlingsplanen for Nordland med tilhørende bransjeplaner/regionplaner. * Utviklingsmidlene til Nordland fordeles i henhold til bransjeprogrammet og de 7 regionale handlingsplanene. * Utviklingsmidlene overføres til Nordland fylkeskommune Samordningsgruppen for alle programmene. Det etableres en felles styrings-/samordningsgruppe som har følgende ansvarsområder: Overvåking av vedtatt plan Omdisponering mellom vedtatte delplaner dersom dette er aktuelt Side 6 av 63

7 Ansvar for prosessen ved senere rullering av bransjeprogrammene og de regionale planene. Felles kompetanseutvikling innen bl.a EØS-regelverk og liknende Gruppen må bestå av rep. fra næringslivet - bransjene/regionene - samt politikere fra fylket/regioner. Næringslivet har flertallet. Nordland fylkeskommune oppnevner samordningsgruppen etter forslag fra de deltakerne partner. Nordland fylkeskommune * Sekretariatsansvar samordningsgruppen * Bransjebevilgningen overføres Innovasjon Norge, avdeling Nordland med tilhørende tildelingsbrev. * Bevilgningen til de regionale handlingsplanene synliggjøres på 7 særskilte kontoer j.fr. finanskomiteens innstilling. Fylkeskommunen har et teknisk forvaltningsansvar av midlene for regionene: Skrive ut tilsagnsbrev, utbetaling, kontroll og rapportering til KRD. Regionene * Regionrådene har ansvaret for å utarbeide handlingsplaner i nær dialog med næringslivet og kommunene i sin region. * Regionrådene eller det organet de delegerer ansvaret til, ivaretar sekretariatsansvaret for iverksetting av programmet. * Regionrådene oppnevner en styringsgruppe hvor næringslivet har flertall. Styringsgruppen har beslutningsmyndighet over det regionale programmet Innovasjon Norge - Nordland * Forvalter de bransjerettede programmene * Innovasjon Norge saksbehandler innkomne søknader og treffer avgjørelse etter samråd med den enkelte bransjen. * Innovasjon Norge rapporterer til Nordland fylkeskommune. 0.4 Videre prosess med de regionale/bransjevise handlingsplanene Prosessen rundt utarbeidelsen av handlingsplanen har vært kort. Styringsgruppen har derfor akseptert at mange regionplaner og bransjeplaner, baserer seg på å beskrive aktuelle tiltak uten at disse er ferdigutviklet og klar for finansiering. Likeledes har det vært vanskelig å gi signaler til regionene og bransjene om hvilke økonomiske rammer den enkelte kan forvente å få. En slik avklaring er først kommet av avslutningen av prosessen i fylkene. Likeledes har dette delvis sammenheng med uklarheter med hensyn til hvordan statsstøtteregelverket skal fortolkes i relasjon til ulike typer av enkeltprosjekter. Styringsgruppen har derfor i handlingsplanen presisert at de i liten grad har hatt anledning til å vurdere enkelttiltak i relasjon til statsstøtteregelverket og om noen kan komme i konflikt med forbudet mot driftstøtte. Dette medfører at enkelte regioner i sine forslag til handlingsplan, har planlagt ut fra en økonomisk ramme som er større enn den som er gjengitt i tabell 1. Styringsgruppen vil derfor forutsette at de fleste bransjer og regioner må gjennomføre en prioriteringsrunde. Denne prosessen bør starte opp allerede i mai/juni. Side 7 av 63

8 Styringsgruppen vil komme tilbake med forslag til retningslinjer for oppnevning av de regionale styringsgruppene og den felles samordningsgruppen for alle programmene. 0.5 Styringsgruppens forventninger til Kommunal- og regionaldepartementets behandling av handlingsplanen Handlingsplanen bygger på regional/lokal forvaltning av midlene og hvor vi har lagt stor vekt på at næringslivet skal ha en sentral og ledende posisjon med hensyn til hvordan midlene skal disponeres. Styringsgruppen forventer at Kommunal- og regionaldepartementet behandler handlingsplanen for Nordland som en rammeplan. Det er styringsgruppens oppfatning at næringslivet - både via bransjeinnspillene og gjennom de regionale prosessene har hatt en slik avgjørende innflytelse over hvilke tiltak/prosjekter som nå er innarbeidet i planen. En sentral behandling av enkeltprosjekter vil derfor kunne oppfattes som en overprøving av hva næringslivet oppfatter som viktige tiltak/prosjekter. Etter styringsgruppens vurdering er det viktig at departementet tar stilling til Handlingsplanens økonomiske ramme herunder den resterende fordelingen av den bransjerettede bevilgningen. Den forvaltningsmessige modellen som planen foreslår Eventuelle grensedragninger mellom foreslåtte tiltak/prosjekter og statsstøtteregelverket Side 8 av 63

9 1 Forankring, prosess, mål og rammer. 1.1 Forankring Regional arbeidsgiveravgift kompensasjon. Regional Arbeidsgiveravgift ble fra og med 1. januar 2004 kjent ulovlig av ESA / EFTAdomstolen og må derfor bygges om slik at denne ordningen blir i samsvar med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Dette medfører merkostnader i størrelsesorden 785 mill kr (før skatt, medregnet minimumsstøtte) for bedrifter i Nordland når arbeidsgiveravgiften kommer opp i 14,1% i år Omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften er ikke noe regjeringen har ønsket. Vi har tvert imot, i likhet med tidligere regjeringer, kjempet for å beholde mest mulig av dagens ordning og å legge opp til minst mulig kostnadsøkning for næringslivet og distriktene. Hver krone staten tar inn som følge av at arbeidsgiveravgiften økes, skal gå tilbake til de områdene som rammes av avgiftsøkningen. Regjeringen vil benytte alle tilgjengelige muligheter for å kompensere de berørte bedriftene ( ). 2 Som kompensasjon for denne kostnadsøkningen har Regjeringen innført flere kompensasjonsordninger samlet i en kompensasjonspakke. Disse ordningene representerer en ombygging av tidligere regional arbeidsgiveravgift, til ordninger som er i samsvar med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Hensikten er at omleggingen skal være provenynøytral. Kompensasjonspakken omfatter; - Virksomheter innen landbruks- og fiskerisektoren inkl. næringsmiddelindustrien og engroshandel med produkter fra disse sektorene beholder gammel avgift - 5,1%. - Foretak kan beregne et mistefradrag / bagatellmessig støtte. - Innføring av en ny nasjonal transportstøtte. - Overgangsordning som innebærer at arbeidsgiveravgiften for år 2004 er fastsatt til 7,3% for Nordland økende gradvis til full avgift 14,1% i år Næringsrettede utviklingstiltak. Statsbudsjettets kap 551 post 61. Denne handlingsplanen fokuserer på Næringsrettede utviklingstiltak i Nordland. Imidlertid er det viktig å se effekten av kompensasjonspakken som en helhet Forholdet til eksisterende planer. I og med at Kommunal- og regionaldepartementet har åpnet for samfinansiering med andre virkemiddelordninger, er det viktig å se sammenhengen mellom de næringsrettede utviklingstiltakene og Fylkesplanen for Nordland, Utviklingsprogram Nordland (UPN), samt regionale og lokale næringsplaner. Fylkesplanen / UPN fokuserer følgende satsingsområder; - Kompetanse - Innovasjon og entreprenørskap 1 Møreforskning. En analyse av regionale virkninger av omleggingen av differensiert arbeidsgiveravgift. Oppdrag for Landsdelsutvalget. 2 Kommunal- og regionaldepartementet. Pressemelding 134/2003. Side 9 av 63

10 - Regionbygging - Infrastruktur Disse innsatsområdene refereres som KIRI. For mer detaljert bakgrunnsinformasjon om befolkningsutvikling, næringsutvikling mv. henviser vi til disse plandokumentene. 1.2 Prosessen bak utviklingen av denne handlingsplanen Organisering av prosessen. Nordland fylkeskommune har gitt regionene, næringsforeninger, bransjer, utviklingsselskap m.m. i fylket i oppdrag å gi regionale innspill til en handlingsplan for hele fylket hva angår disponeringen av næringsrettede utviklingstiltak. Nordland fylkeskommune har nedsatt en styringsgruppe som har ledet denne prosessen. Styringsgruppen har hatt slik sammensetning: - Adm.dir. Bjørn Bjørkmo, Styreleder NHO-Nordland. Leder av styringsgruppen - Fylkesråd for næring og samferdsel Odd Eriksen. Nordland fylkeskommune - Plan- og næringssjef Jørn M. Sørvig, Nordland fylkeskommune - Sekretær Øyvind Silåmo, LO - Regiondirektør Kurt Jessen Johansson, NHO-Nordland - Direktør Edvin Kaski, Innovasjon Norge Nordland. - Fylkespolitiker Ketil Rønning, styreleder Innovasjon Norge Nordland. - Direktør Åshild Movik, Rep. Handels- og servicenæringenes Hovedorganisasjon HSH - Daglig leder Ruben Jensen, Nordnorske entreprenørbedrifters Serviceorganisasjon NESO. - Oddmund Markussen, Bedriftsforbundet Plan- og næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune har vært sekretariat for styringsgruppen Dokumentasjon av prosessen. Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 22. oktober 2003 orientert om de næringsrettede utviklingstiltak og inviterte fylkeskommunene til å påta seg en koordinerende rolle i utviklingen av handlingsplaner for dette tiltaket. Nordland fylkeskommune inviterte i brev av 11. november 2003 bransjeorganisasjoner, næringsforeninger, kommunene, regionrådene mv og igangsatte prosessen med å utvikle handlingsplanen. Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 10. februar 2004 gitt ytterligere informasjon om framdriften i denne saken, om Stortingets behandling i forbindelse med statsbudsjettet og gitt indikative rammer for kap 551 post 61. Styringsgruppen har gjennomført 2 fellesmøter med alle de partene som har bidratt med innspill til handlingsplanen. Side 10 av 63

11 1.3 Analyse Viktige utfordringer for bedriftene i Nordland Premisser framkommet i prosessen med bedrifter, kommuner, regionråd. - Notifikasjon: Handlingsplanen må utformes i samsvar med Statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. - Treffsikkerhet: Handlingsplanen må i størst mulig grad treffe de berørte bedriftene. Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift var et anerkjent treffsikkert virkemiddel det bør ikke avløses av et generelt virkende virkemiddel. - Innovasjon: Nye bedrifter vil oppstå i perioden, og dette innovasjonsperspektivet må komme til syne i handlingsplanen. - Nærhet i tid og rom: Bedriftene må sikres nærhet til beslutningsprosessen. Dette ligger nært opp til subsidiaritetsprinsippet beslutninger skal tas på et lavest mulig nivå. - Resultatkrav / måloppnåelse: Det må kunne dokumenteres at handlingsplanen gir resultater i form av utvikling av næringslivet i regionen. Mål og resultatstyring er et krav fra KRD. - Referanse: Det bør etableres en referanse som kan dokumentere at etablerte virkemidler ikke reduseres tilsvarende når næringsrettede utviklingstiltak er på plass. - Addisjonalitet / medfinansiering. Disse midlene bør bli et økonomisk virkemiddel som skaper økte muligheter for næringslivet. Det er åpnet ffor medfinansiering fra andre virkemiddelordninger Strategiske utfordringer for bedriftene i Nordland. - Jobbskapingen er sterkest innen serviceyrkene og offentlig/privat tjenesteyting. Innen primærnæringene er det en klar nedgang mens jobbskapingen innen industrien var stabil/svakt økende fra 2000 til Veksten i offentlig tjenesteyting kan ikke forventes å fortsette. - Sammenliknet med Norge har Nordland siden 1996 relativt sett hatt 11% større nyetableringstakt enn landet for øvrig. Frem til 1999 lå Nordland 10% bak landsgjennomsnittet, men etter 1999 har Nordland opprettholdt fra 12-14% høyere etableringstakt og økt andel av norske nyetableringer til 7,2%. - Dette innebærer fortsatt høy fokus på bearbeiding og innovasjon stimulere vekst og internasjonalisering via nye finansielle virkemidler. - Lønnsomheten i næringslivet i Nordland er halvert siden En økning til landsgjennomsnittet på 4,2% krever en økning i samlet driftsresultat med ca 500 mill kr. Samlet driftsresultat i bedriftene i Nordland går ned i Norge for øvrig er det en vekst i driftsresultatet på 0,3% (2002). - Egenkapitalen i bedriftene er generelt svak spesielt i bedrifter i / tilknyttet primærnæringene der egenkapitalen i mange bedrifter er tapt / negativ. Egenkapitalandelen er ca 30%. Dette innebærer at kapitaloppbygging bør skje nært opp til bedriftene. Dette innebærer tiltak for økning av lønnsomhet og stimulering av aktivitetsnivået i bedriftene. Side 11 av 63

12 - Det er en økende erkjennelse av at kunnskap / humankapital vil være den viktigste vekstfaktor i næringslivet i kommende år. Dette innebærer økt satsing på vekstbedrifter/vekstklynger Berørte bransjer og regioner. Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 10. februar 2004 bedt om innspill på hvilke bransjer som i særlig grad vil bli rammet i den enkelte region / fylke. Tabell 1 viser de næringer i Nordland som vil bli særlig berørt av omleggingen av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. I løpet av mars d.å. er det kommet en avklaring om at også transportsektoren vil kunne motta bagatellmessig støtte. Virkningene av dette er ikke korrigert i tabellen. Tabell 3. Behov for kompenserende tiltak via transportstøtte og/eller næringsrettede utviklingstiltak i I mill. kr. Sør- Helgeland Helgeland Indre Helgeland Salten Ofoten Lofoten Vester- Bergverk/industri Kraft- og v.forsyning ålen Sum Bygg- og anlegg Varehandel Hotell- og r.drift Transp.- og kommunikasjon Finansiell tj.yting og forsikring Forret.messig tj.yting og e.drift Andre personlige og sos. tjenester Sum Kilde: Møreforskning, Arbeidsrapport M 0311, datert september Mål for denne handlingsplanen Regjeringens mål for næringsrettede utviklingstiltak. Målet med midlene er å få til en særskilt næringsrettet innsats i områder som får økt arbeidsgiveravgift fra og med Utgangspunktet er at disse midlene er næringslivets Side 12 av 63

13 penger. Midlene skal føres tilbake på en slik måte at de treffer næringslivet, og benyttes til tiltak som kan gi varige positive effekter for næringslivet og regionene Kommunalkomiteens budsjettinnstilling. Fra Kommunalkomiteens budsjettinnstilling 4 siteres: Komiteen vil understreke at de økte avgiftsinntektene som følger av arbeidsgiveravgiften, fullt ut skal benyttes til tiltak i de regioner hvor avgiften økes. Komiteen mener at resterende kompensasjonsbeløp utover videreføring av gradert avgift så langt det er mulig, transportstøtte, bagatellmessig støtte generelle bransjetiltak bør overføres til den enkelte region gjennom fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Komiteen legger til grunn at alle kompensasjonstiltakene skal innrettes til de områder i det enkelte fylke som er påført økt avgift. Disponeringen av midlene forutsettes å skje med grunnlag i forpliktende handlingsplaner som utformes i nært samarbeid med næringslivet selv, organisasjonene i arbeidslivet og kommunene i de områder av fylket hvor avgiften blir økt. Komiteen legger til grunn at disponeringen av midlene skal være friere enn for de ordinære midler som overføres fylkeskommunene til regionale utviklingstiltak Mål for Næringsrettede utviklingstiltak Nordland. Målet med næringsrettede utviklingsmidler i Nordland er å få til en særskilt næringsrettet innsats overfor næringslivet og regioner som får økt arbeidsgiveravgift fra og med Målet konkretiseres gjennom følgende delmål: a) Økningen i arbeidsgiveravgift skal være provenynøytral dvs. statens økte inntekter skal tilbakeføres krone for krone. b) Midlene skal føres tilbake på en slik måte at de treffer næringslivet, og benyttes til tiltak som kan gi varige positive effekter for næringslivet og regionene i Nordland. c) Målgruppen for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland er de bedrifter som ikke får full kompensasjon gjennom andre kompenserende tiltak. d) Næringsrettede utviklingstiltak i Nordland skal være en særskilt satsing overfor næringslivet dvs. en satsing som skal komme i tillegg til andre nærtingsrettede satsinger. e) For å skape utvikling, kan næringsrettede utviklingstiltak i Nordland settes inn i en samfinansieringsmodell med andre næringsrettede satsinger der dette er mulig Innsatsområder. Målet for næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland operasjonaliseres gjennom innsatsområder. Innsatsområdene er tidsmessig gjennomløpende for fireårsperioden Brev 22. oktober 2003 fra Statsråd Erna Solberg, Kommunal- og regionaldepartementet. 4 Kommunalkomiteens budsjettinnstilling. Post 61 næringsretta utviklingstiltak, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, kan overførast. Side 13 av 63

14 Det er i prosessen identifisert følgende innsatsområder: 1. Innsatsområde rettet mot bedriftsrettede tiltak / lokal næringsutvikling og kompetanseutvikling i bedriftene. 2. Innsatsområde for Innovasjon og nyskaping. 3. Innsatsområde for næringsrettet infrastruktur og samferdsel. 4. Digital infrastruktur/breibånd 5. Innsatsområde for FoU/kompetanse. 6. Innsatsområde for annet. 7. Administrasjon Det er god overensstemmelse mellom denne inndelingen og Fylkesplanens innsatsområder Resultatmål. Kommunal og regionaldepartementet stiller som krav at de som skal forvalte midlene må utarbeide resultatmål som en del av handlingsplanen. Det vil ikke bli utarbeidet spesifiserte nasjonale mål- og resultatkrav for næringsrettede utviklingstiltak. 1.5 Rammer for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland Funksjonskrav for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland. Departementet har gjennom å bruke begrepet næringsrettede utviklingstiltak stilt tre funksjonskrav; 1. Det skal utformes tiltak 2. Disse skal være næringsrettet 3. Det skal skapes utvikling EØS-avtalen regler for statsstøtte. - EØS-avtalens regler om statsstøtte er gitt i EØS-avtalens art Vi viser til Næringsdepartementets veileder. - Offentlig støtte til næringslivet er i utgangspunktet forbudt i den grad støtten påvirker samhandelen mellom medlemslandene innen EØS. - Regional- og distriktspolitisk støtte er tillatt på bestemte vilkår. - Støtte til FoU, kompetanseutvikling i bedrifter og miljøtiltak er tillatt innen bestemte grenseverdier. - Det gis generelt gunstigere betingelser til SMB innen det regionalpolitiske virkemiddelområdet. - Driftsstøtte er ikke tillatt (med unntak av transportstøtte) Samfinansieringsmodell; en regional utviklingspakke. Utnyttelse av midler fra næringsrettede utviklingstiltak vil i hht. EØS-regelverket for statsstøtte kreve en større eller mindre egeninnsats fra bedriftene. Denne egeninnsatsen kan Side 14 av 63

15 være i form av egne midler og/eller en egeninnsats i form av timeverk utført av medarbeidere i bedriften. Kommunal- og regionaldepartementet har åpnet for samfinansiering med andre type virkemidler. I departementets brev av 11 februar d.å. heter det: I arbeidet med handlingsplanene kan spørsmålet om samfinansiering mellom ulike aktører bli aktuelt. Dersom det foreslås regionale prosjekter og tiltak som krever annen statlig medfinansiering, må dette avklares med de regionale myndighetene. Departementet forutsetter at en slik avklaring inngår som en del av arbeidet med de regionale handlingsplanene og foretas av partnerskapet. Det må fremkomme i handlingsplanen at slik avklaring er gjort. Styringsgruppen kan vanskelig se at det er mulig på nåværende tidspunkt å foreta den avklaringen om samfinansiering som departementet legger opp til. En slik avklaring forutsetter at de prosjekter og tiltak som listes opp enten fra bransjene eller regionene, må bearbeides ytterligere. Dette anses ikke mulig innenfor handlingsplanens omfang og de tidsfrister som departementet har lagt opp til Økonomisk ramme I brev av 10. februar 2004 fra Kommunal og regionaldepartementet er det gitt indikative rammer for kostnadsøkningen for hvert fylke. Denne rammen er angitt ut fra den kostnadsøkningen en får i det enkelte fylke, når en har korrigert for bagatellmessig støtte, sektorer som beholder gammelt avgiftsnivå samt opptrappingsstigen. Dette betyr at departementets indikative ramme både skal dekke transportstøtten og de næringsrettede utviklingstiltakene. Pr. i dag er det ikke mulig å anslå fordelingen av transportstøtten mellom fylkene. Den totale kostnadsøkningen for Nordland er i henhold til departementet beregnet til 169 mill.kr i år Samlet kostnadsøkning for hele landet er beregnet til 700 mill kr. Kostnadsøkning i Nordland mill kr. - Transportstøtte i Nordland 2004 Xx mill.kr = Ramme for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland 2004 Yy mill.kr Stortinget har gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2004 satt av 500 millioner kroner til næringsrettede utviklingstiltak i de regionene som er omfattet av omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Av disse er 100 mill. kr. avsatt til bransjevise program, mens resterende 400 mill. kr. forutsettes benyttet til regionale programmer. Av bevilgningen på 500 mill.kr dette kan 295 mill. kroner utbetales i Resten (205 mill. kroner) kan det gis tilsagn for, med utbetaling fra Stortinget har videre bedt regjeringen vurdere hvorvidt det kan utformes tiltak som i større grad når bransjer som i liten grad får dra nytte av de kompenserende tiltakene. I tillegg har stortinget satt av 200 mill. kr. til transportstøtte. I rapporten fra Møreforskning ble kostnadsøkningen i Nordland beregnet til 191 mill. kr. Differansen mellom Kommunal- og regionaldepartementets indikative rammer og tallene fra Møreforskning skyldes ulik måte å beregne bagatellmessig støtte. Vi legger derfor til grunn at rammen for kostnadsøkningen i Nordland er 169 mill.kr. I og med at vi ikke kjenner omfanget av Transportstøtte for år 2004 (til utbetaling i 2005), er det pr dato usikkert hvor mye som må disponeres til næringsrettede utviklingstiltak i Nordland. Side 15 av 63

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Foreløpig utredning om videre utforming av regionale forskningsfond Utarbeidet for Kunnskapsdepartementet etter bestilling til samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune og Norges forskningsråd 17. april 2009

Detaljer

Nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2009-2013

Nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2009-2013 Nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2009-2013 Fylkestingets vedtak Troms fylkesting behandlet i sak 0055/10 Nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2009-2013 - rullering av plan. Fylkestinget gjorde følgende

Detaljer

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI

STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI OMSTILLING I MELØY STRATEGIPLAN 2013-2018 HANDLINGSPLAN 2013 11. JUNI 2013 1 Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Bakgrunn... 4 2.1 Innledning... 4 2.2 Status pr mai 2013... 5 2.3 Revisjon av Omstillingsplanen...

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus

PARTNERSKAP OFOTEN. SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus PARTNERSKAP OFOTEN SAKSLISTE STYREMØTE 07.12.09, kl. 18:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus SAK 09/09 Revisjon av strategisk næringsplan for Ofoten, videreføring av prosjekt. SAK 10/09 Søknad om dekning

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Virkemidler i distriktspolitikken

Virkemidler i distriktspolitikken Steinar Johansen Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av statsbudsjettets kapittel 551.60 NOTAT 2008:110 Tittel: Forfatter: Virkemidler i distriktspolitikken En strategisk analyse av

Detaljer

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET

EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET NORUT Samfunnsforsking AS Rapport nr 14/2006 EN KARTLEGGING AV BEHOV FOR ET NORDOMRÅDEFOND FOR NÆRINGSLIVET En kartlegging av utvalgte finansielle foretak og virkemiddelordninger som har betydning for

Detaljer

KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

KOMPETANSE FOR INNOVASJON? ØF-rapport nr 08/2004 KOMPETANSE FOR INNOVASJON? Evaluering av prosjektet Kompetanseutvikling for innovasjon i små og mellomstore utkantbedrifter Av Jorid Vaagland Tittel: Forfatter: KOMPETANSE FOR INNOVASJON?

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Utredning bestilt av Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Stensberggata 26 Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460

Prop. 1 S. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012. Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2012 Utgiftskapitler: 900 960, 2421, 2426 og 2460 Inntektskapitler: 3900 3961, 5325, 5326, 5460, 5574, 5613,

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 og økonomiplan 2012-2015 1 1. Forord... 4 2 Sammendrag... 5 3. Styringssystem i ny kommune... 9 3.1. Organisering... 9 3.1.1. Politisk styringssystem... 9 3.1.2 Administrativ organisering...

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon 2001 2002 Kommunal- og regionaldepartementet 59 Kommunal- og regionaldepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 5. september og svar avgitt

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6)

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 Messa (Stort hvitt hus synlig fra E6) Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6) Kl. 13.00 (etter ADM-møte) Kl. 14.00 Kl. 16.00 (ca.) Befaring

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon

Rapport forvaltningsrevisjon Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder IKS Rapport forvaltningsrevisjon 4/2009 Bruk av kraftfondet i Sirdal kommune Del I - Sirdalsvekst KF Mars 2010 SAMMENDRAG Bakgrunn Kommunerevisjonen Vest, Vest-Agder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Norwegian Innovation Clusters

Norwegian Innovation Clusters Norwegian Innovation Clusters Programveileder: Administrative prinsipper og prosedyrer Versjon 1: 26.02.2015 Innhold Om programveilederen... 4 Introduksjon... 5 Programmets formål... 5 Klynger og klyngeprosjekter...

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK

OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK OPPLAND FYLKESKOMMUNE REISELIVSPOLITIKK Strategi 1.januar 2008-31. desember 2012 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 15.12.21 Tidspunkt: 1: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777788. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Strategi 1.1.08-31.12.12

Strategi 1.1.08-31.12.12 Reiselivspolitikk i Oppland fylkeskommune Strategi 1.1.08-31.12.12 FORORD Fylkesutvalget vedtok 29.08.06 å igangsette et politisk komitearbeid for å utarbeide en ny reiselivsstrategi for fylkeskommunen.

Detaljer

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk

Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Forvaltningsansvaret for de regionale komitéene for medisinsk forskningsetikk Statskonsult rapport 2007:13 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utredet forvaltningsansvaret for

Detaljer

Det innkalles herved til møte i regionrådet

Det innkalles herved til møte i regionrådet Regionrådsmøte Innkalling Møtedato: 29.5.2015 Møtested: Tromsø kommunes rådhus, 5A07 Klokkeslett: 10.00 Det innkalles herved til møte i regionrådet Det innkalles herved til møte i regionrådet, fredag 29.

Detaljer