Handlingsplan for bruk av. næringsrettede utviklingstiltak i. Nordland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan for bruk av. næringsrettede utviklingstiltak i. Nordland 2004-2007."

Transkript

1 Handlingsplan for bruk av næringsrettede utviklingstiltak i Nordland Side 1 av 63

2 Innhold: 0 SAMMENDRAG PROSESS OG STYRINGSGRUPPENS ARBEID ØKONOMISKE FORUTSETNINGER FORVALTNINGSSTRUKTUR VIDERE PROSESS MED DE REGIONALE/BRANSJEVISE HANDLINGSPLANENE STYRINGSGRUPPENS FORVENTNINGER TIL KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTETS BEHANDLING AV HANDLINGSPLANEN FORANKRING, PROSESS, MÅL OG RAMMER FORANKRING Regional arbeidsgiveravgift kompensasjon Forholdet til eksisterende planer PROSESSEN BAK UTVIKLINGEN AV DENNE HANDLINGSPLANEN Organisering av prosessen Dokumentasjon av prosessen ANALYSE VIKTIGE UTFORDRINGER FOR BEDRIFTENE I NORDLAND Premisser framkommet i prosessen med bedrifter, kommuner, regionråd Strategiske utfordringer for bedriftene i Nordland Berørte bransjer og regioner MÅL FOR DENNE HANDLINGSPLANEN Regjeringens mål for næringsrettede utviklingstiltak Kommunalkomiteens budsjettinnstilling Mål for Næringsrettede utviklingstiltak Nordland Innsatsområder Resultatmål RAMMER FOR NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK I NORDLAND Funksjonskrav for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland EØS-avtalen regler for statsstøtte Samfinansieringsmodell; en regional utviklingspakke Økonomisk ramme NÆRINGSRETTET UTVIKLINGSPLAN FOR NORDLAND OPPBYGGING OG ORGANISERING INNLEDNING ORGANISERING OG FORVALTNING STYRINGSGRUPPENS VURDERING AV DE INNKOMNE INNSPILLENE BRANSJEINNSPILLENE BRANSJEPROGRAM: BYGG OG ANLEGG BRANSJEPROGRAM: REISELIV BRANSJEPROGRAM: TRANSPORTNÆRINGEN Norges Lastebileierforbund (NLF), avd. Nordland TL Nordland. Transportbedriftenes Landsforening Nordland BRANSJEPROGRAM: MEDIA BRANSJEPROGRAM: ABELIA/KUNNSKAPSBEDRIFTENE BRANSJEPROGRAM: VERFTSBRANSJEN Side 2 av 63

3 3.8 BRANSJEPROGRAM: NETTSELSKAPENE REGIONINNSPILLENE VESTERÅLEN LOFOTEN OFOTEN SALTEN INDRE HELGELAND HELGELAND SØR-HELGELAND Side 3 av 63

4 0 Sammendrag Stortinget har vedtatt at den differensierte arbeidsgiveravgiften opphørte fra 1 januar 2004 og at arbeidsgiveravgiften skal trappes opp til 14.1% over en fireårsperiode. Nordland er det fylket i landet hvor næringslivet blir hardest rammet av omleggingen. Dette skyldes at hele fylket pr. 1 januar d.å. hadde en avgiftssats på 5.1%. 0.1 Prosess og styringsgruppens arbeid Nordland fylkeskommune nedsatte høsten 2003 en styringsgruppe som har ledet arbeidet med å utvikle en handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland. Styringsgruppen har hatt slik sammensetning: - Adm.dir. Bjørn Bjørkmo, Styreleder NHO-Nordland. Leder av styringsgruppen - Fylkesråd for næring og samferdsel Odd Eriksen. Nordland fylkeskommune - Plan- og næringssjef Jørn M. Sørvig, Nordland fylkeskommune - Sekretær Øyvind Silåmo, LO - Regiondirektør Kurt Jessen Johansson, NHO-Nordland - Direktør Edvin Kaski, Innovasjon Norge Nordland. - Fylkespolitiker Ketil Rønning, styreleder Innovasjon Norge Nordland - Direktør Åshild Movik, Rep. Handels- og servicenæringenes Hovedorganisasjon HSH - Daglig leder Ruben Jensen, Nordnorske entreprenørbedrifters Serviceorganisasjon NESO. - Oddmund Markussen, Bedriftsforbundet Plan- og næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune har vært sekretariat for styringsgruppen. Styringsgruppen har hatt jevnlige møter. Det er gjennomført to fellesmøter med deltakelse fra regionrådene, bransjeforeninger, næringsselskaper og næringsforeninger. Bransjeinnspillene bygger på egne prosesser innen de enkelte bransjene. Prosessen er beskrevet i de enkelte handlingsplanene samt i kap. 3 i fylkets handlingsplan. Hver region har oppnevnt egen styringsgruppe med deltakelse fra næringslivet. Prosessen er beskrevet i de enkelte regionale handlingsplanene samt i kap. 4 i dette dokumentet. Utkast til handlingsplan har vært sendt ut på høring til samtlige bidragsytere. Det kom inn 12 høringsuttalelser. I høringsrunden er det kommet inn tre innspill som spesifikt har kommentert forvaltningsmodellen. Styringsgruppen har lagt avgjørende vekt på at en finner fram til en mest mulig kostnadseffektiv modell og som er lik for alle bransjer/ alle regionene. Etter styringsgruppens vurdering vil den foreslåtte forvaltningsmodellen ivareta disse hensynene. 0.2 Økonomiske forutsetninger Styringsgruppen har tatt utgangspunkt i Kommunal- og regionaldepartementets brev av 12. februar d.å. I brevet er merbelastningen i Nordland som følge av bortfall av differensiert Side 4 av 63

5 arbeidsgiveravgift oppgitt å bli 169 mill. kr. i I 2005 økes dette beløpet til rundt 340 mill og 510 mill kr. i 2006 og i underkant av 700 mill kr. i Disse beregningene må korrigeres nedover dersom regjeringen får godkjenning for at visse bransjer allikevel kan beholde den opprinnelige avgiftssatsen på 5.1%. Merbelastningen skal kompenseres via en ny transportstøtteordning og næringsrettede utviklingstiltak. Omfanget av transportstøtteordningen er ennå ukjent, men dersom vi tar utgangspunkt i tall fra Møreforskning, vil industriens merbelastning i 2004 maksimalt utgjøre rundt 46 mill. kr. Styringsgruppen forventer ikke at industrien får 100% kompensasjon via transportstøtteordningen, hvilket innebærer at den økonomiske kompensasjonen via næringsrettede utviklingstiltak til Nordland i 2004 må minimum være på 133 mill. kr. Styringsgruppen har derfor bygd sitt arbeid på følgende forutsetninger. Nordlands andel av kompensasjonsmidlene til næringsrettede utviklingstiltak må i 2004 være på minimum 133 mill. kr. Denne rammen splittes i to deler: Rammen på regionale tiltak blir på 99 mill. kr. Dette beløpet tar utgangspunkt i Kommunal- og regionaldepartements brev av 5 april d.å. tentative rammer Rammen for bransjerettede tiltak i Nordland må være på minimum 34 mill. kr Styringsgruppen har fordelt den regionale rammen til regionene i henhold til den merbelastning som næringslivet vil få i de enkelte regioner i Fordelingsnøkkelen er hentet fra Møreforskningsrapporten. Tabell 1 Forslag til fordeling av økonomiske rammer til regionene gitt en samlet ramme på 99 mill. kr. Fordelingsnøkkel Forslag til ramme Sør-Helgeland mill. kr Helgeland mill. kr Indre Helgeland mill. kr Salten mill. kr Ofoten mill. kr Lofoten mill. kr Vesterålen mill. kr Felles administrasjon * Sum - Nordland 1.1 mill. kr 99.0 mill. kr *) I potten fellesadministrasjon inngår kostnader til administrasjon i Nordland fylkeskommune samt utgifter knyttet til den foreslått felles samordningsgruppe og møteaktiviteter. Side 5 av 63

6 Styringsgruppen legger videre opp til at Nordland tildeles 34 mill. kr. til de bransjerettede programmene i Tabell 2 Anbefalte bransjeprogrammet med forslag til økonomisk ramme. Ansvarlig Forslag til ramme Bygg og anlegg NESO/MEF/EBA 10.7 mill. kr. Reiselivsbransjen RBL 5.7 mill. kr. Media-bransjen A-pressen 3.7 mill. kr Verftsbransjen Nord-Norsk verftssamarbeid 0.8 mill. kr. Kraft nettverksbransjen Forum for Strategisk Nettutvikling 2.7 mill. kr Transportbransjen Lastebil/TBL 6.5 mill. kr Abelia**) Abelia 2,8 mill kr **) Felles adm. *) Sum Nordland 1.1 mill. kr 34.0 mill. kr *) Styringsgruppen har i forslag til forvaltningsmodell anbefalt at Innovasjon Norge Nordland forvalter de bransjerettede programmene for bedriftene i Nordland. I tabellen overfor har styringsgruppen lagt inn 1.1 mill. kr. i administrative kostnader til Innovasjon Norge **) Basert på tallmateriale fra rapport fra Abelia HSH. Merkostnader for 11 bedrifter i Forvaltningsstruktur Styringsgruppen har lagt til grunn at de næringsrettede utviklingsmidlene skal forvaltes i Nordland. Dette omfatter både tiltak som utvikles og iverksettes via regionene og via bransjeprogrammene. For å skape mobilisering og sikre at flest mulig av de bedriftene som blir berørt av omlegging av arbeidsgiveravgiften blir trukket med i dette arbeidet, har styringsgruppen lagt opp til en to-deling av programmet og derved også forvaltningssystemet. Ett forvaltningsopplegg som retter seg inn mot de bransjerettede programmene og et forvaltningsregime som retter seg mot regionene. I handlingsplanens kap. 2.2 er forvaltningsopplegget skissert. Hovedlinjen i dette opplegget kan kort skisseres slik: Kommunal- og regionaldepartementet: * Departementet har det overordnede ansvaret for de næringsrettede utviklingsmidlene * Departementet behandler handlingsplanen for Nordland med tilhørende bransjeplaner/regionplaner. * Utviklingsmidlene til Nordland fordeles i henhold til bransjeprogrammet og de 7 regionale handlingsplanene. * Utviklingsmidlene overføres til Nordland fylkeskommune Samordningsgruppen for alle programmene. Det etableres en felles styrings-/samordningsgruppe som har følgende ansvarsområder: Overvåking av vedtatt plan Omdisponering mellom vedtatte delplaner dersom dette er aktuelt Side 6 av 63

7 Ansvar for prosessen ved senere rullering av bransjeprogrammene og de regionale planene. Felles kompetanseutvikling innen bl.a EØS-regelverk og liknende Gruppen må bestå av rep. fra næringslivet - bransjene/regionene - samt politikere fra fylket/regioner. Næringslivet har flertallet. Nordland fylkeskommune oppnevner samordningsgruppen etter forslag fra de deltakerne partner. Nordland fylkeskommune * Sekretariatsansvar samordningsgruppen * Bransjebevilgningen overføres Innovasjon Norge, avdeling Nordland med tilhørende tildelingsbrev. * Bevilgningen til de regionale handlingsplanene synliggjøres på 7 særskilte kontoer j.fr. finanskomiteens innstilling. Fylkeskommunen har et teknisk forvaltningsansvar av midlene for regionene: Skrive ut tilsagnsbrev, utbetaling, kontroll og rapportering til KRD. Regionene * Regionrådene har ansvaret for å utarbeide handlingsplaner i nær dialog med næringslivet og kommunene i sin region. * Regionrådene eller det organet de delegerer ansvaret til, ivaretar sekretariatsansvaret for iverksetting av programmet. * Regionrådene oppnevner en styringsgruppe hvor næringslivet har flertall. Styringsgruppen har beslutningsmyndighet over det regionale programmet Innovasjon Norge - Nordland * Forvalter de bransjerettede programmene * Innovasjon Norge saksbehandler innkomne søknader og treffer avgjørelse etter samråd med den enkelte bransjen. * Innovasjon Norge rapporterer til Nordland fylkeskommune. 0.4 Videre prosess med de regionale/bransjevise handlingsplanene Prosessen rundt utarbeidelsen av handlingsplanen har vært kort. Styringsgruppen har derfor akseptert at mange regionplaner og bransjeplaner, baserer seg på å beskrive aktuelle tiltak uten at disse er ferdigutviklet og klar for finansiering. Likeledes har det vært vanskelig å gi signaler til regionene og bransjene om hvilke økonomiske rammer den enkelte kan forvente å få. En slik avklaring er først kommet av avslutningen av prosessen i fylkene. Likeledes har dette delvis sammenheng med uklarheter med hensyn til hvordan statsstøtteregelverket skal fortolkes i relasjon til ulike typer av enkeltprosjekter. Styringsgruppen har derfor i handlingsplanen presisert at de i liten grad har hatt anledning til å vurdere enkelttiltak i relasjon til statsstøtteregelverket og om noen kan komme i konflikt med forbudet mot driftstøtte. Dette medfører at enkelte regioner i sine forslag til handlingsplan, har planlagt ut fra en økonomisk ramme som er større enn den som er gjengitt i tabell 1. Styringsgruppen vil derfor forutsette at de fleste bransjer og regioner må gjennomføre en prioriteringsrunde. Denne prosessen bør starte opp allerede i mai/juni. Side 7 av 63

8 Styringsgruppen vil komme tilbake med forslag til retningslinjer for oppnevning av de regionale styringsgruppene og den felles samordningsgruppen for alle programmene. 0.5 Styringsgruppens forventninger til Kommunal- og regionaldepartementets behandling av handlingsplanen Handlingsplanen bygger på regional/lokal forvaltning av midlene og hvor vi har lagt stor vekt på at næringslivet skal ha en sentral og ledende posisjon med hensyn til hvordan midlene skal disponeres. Styringsgruppen forventer at Kommunal- og regionaldepartementet behandler handlingsplanen for Nordland som en rammeplan. Det er styringsgruppens oppfatning at næringslivet - både via bransjeinnspillene og gjennom de regionale prosessene har hatt en slik avgjørende innflytelse over hvilke tiltak/prosjekter som nå er innarbeidet i planen. En sentral behandling av enkeltprosjekter vil derfor kunne oppfattes som en overprøving av hva næringslivet oppfatter som viktige tiltak/prosjekter. Etter styringsgruppens vurdering er det viktig at departementet tar stilling til Handlingsplanens økonomiske ramme herunder den resterende fordelingen av den bransjerettede bevilgningen. Den forvaltningsmessige modellen som planen foreslår Eventuelle grensedragninger mellom foreslåtte tiltak/prosjekter og statsstøtteregelverket Side 8 av 63

9 1 Forankring, prosess, mål og rammer. 1.1 Forankring Regional arbeidsgiveravgift kompensasjon. Regional Arbeidsgiveravgift ble fra og med 1. januar 2004 kjent ulovlig av ESA / EFTAdomstolen og må derfor bygges om slik at denne ordningen blir i samsvar med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Dette medfører merkostnader i størrelsesorden 785 mill kr (før skatt, medregnet minimumsstøtte) for bedrifter i Nordland når arbeidsgiveravgiften kommer opp i 14,1% i år Omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften er ikke noe regjeringen har ønsket. Vi har tvert imot, i likhet med tidligere regjeringer, kjempet for å beholde mest mulig av dagens ordning og å legge opp til minst mulig kostnadsøkning for næringslivet og distriktene. Hver krone staten tar inn som følge av at arbeidsgiveravgiften økes, skal gå tilbake til de områdene som rammes av avgiftsøkningen. Regjeringen vil benytte alle tilgjengelige muligheter for å kompensere de berørte bedriftene ( ). 2 Som kompensasjon for denne kostnadsøkningen har Regjeringen innført flere kompensasjonsordninger samlet i en kompensasjonspakke. Disse ordningene representerer en ombygging av tidligere regional arbeidsgiveravgift, til ordninger som er i samsvar med statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. Hensikten er at omleggingen skal være provenynøytral. Kompensasjonspakken omfatter; - Virksomheter innen landbruks- og fiskerisektoren inkl. næringsmiddelindustrien og engroshandel med produkter fra disse sektorene beholder gammel avgift - 5,1%. - Foretak kan beregne et mistefradrag / bagatellmessig støtte. - Innføring av en ny nasjonal transportstøtte. - Overgangsordning som innebærer at arbeidsgiveravgiften for år 2004 er fastsatt til 7,3% for Nordland økende gradvis til full avgift 14,1% i år Næringsrettede utviklingstiltak. Statsbudsjettets kap 551 post 61. Denne handlingsplanen fokuserer på Næringsrettede utviklingstiltak i Nordland. Imidlertid er det viktig å se effekten av kompensasjonspakken som en helhet Forholdet til eksisterende planer. I og med at Kommunal- og regionaldepartementet har åpnet for samfinansiering med andre virkemiddelordninger, er det viktig å se sammenhengen mellom de næringsrettede utviklingstiltakene og Fylkesplanen for Nordland, Utviklingsprogram Nordland (UPN), samt regionale og lokale næringsplaner. Fylkesplanen / UPN fokuserer følgende satsingsområder; - Kompetanse - Innovasjon og entreprenørskap 1 Møreforskning. En analyse av regionale virkninger av omleggingen av differensiert arbeidsgiveravgift. Oppdrag for Landsdelsutvalget. 2 Kommunal- og regionaldepartementet. Pressemelding 134/2003. Side 9 av 63

10 - Regionbygging - Infrastruktur Disse innsatsområdene refereres som KIRI. For mer detaljert bakgrunnsinformasjon om befolkningsutvikling, næringsutvikling mv. henviser vi til disse plandokumentene. 1.2 Prosessen bak utviklingen av denne handlingsplanen Organisering av prosessen. Nordland fylkeskommune har gitt regionene, næringsforeninger, bransjer, utviklingsselskap m.m. i fylket i oppdrag å gi regionale innspill til en handlingsplan for hele fylket hva angår disponeringen av næringsrettede utviklingstiltak. Nordland fylkeskommune har nedsatt en styringsgruppe som har ledet denne prosessen. Styringsgruppen har hatt slik sammensetning: - Adm.dir. Bjørn Bjørkmo, Styreleder NHO-Nordland. Leder av styringsgruppen - Fylkesråd for næring og samferdsel Odd Eriksen. Nordland fylkeskommune - Plan- og næringssjef Jørn M. Sørvig, Nordland fylkeskommune - Sekretær Øyvind Silåmo, LO - Regiondirektør Kurt Jessen Johansson, NHO-Nordland - Direktør Edvin Kaski, Innovasjon Norge Nordland. - Fylkespolitiker Ketil Rønning, styreleder Innovasjon Norge Nordland. - Direktør Åshild Movik, Rep. Handels- og servicenæringenes Hovedorganisasjon HSH - Daglig leder Ruben Jensen, Nordnorske entreprenørbedrifters Serviceorganisasjon NESO. - Oddmund Markussen, Bedriftsforbundet Plan- og næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune har vært sekretariat for styringsgruppen Dokumentasjon av prosessen. Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 22. oktober 2003 orientert om de næringsrettede utviklingstiltak og inviterte fylkeskommunene til å påta seg en koordinerende rolle i utviklingen av handlingsplaner for dette tiltaket. Nordland fylkeskommune inviterte i brev av 11. november 2003 bransjeorganisasjoner, næringsforeninger, kommunene, regionrådene mv og igangsatte prosessen med å utvikle handlingsplanen. Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 10. februar 2004 gitt ytterligere informasjon om framdriften i denne saken, om Stortingets behandling i forbindelse med statsbudsjettet og gitt indikative rammer for kap 551 post 61. Styringsgruppen har gjennomført 2 fellesmøter med alle de partene som har bidratt med innspill til handlingsplanen. Side 10 av 63

11 1.3 Analyse Viktige utfordringer for bedriftene i Nordland Premisser framkommet i prosessen med bedrifter, kommuner, regionråd. - Notifikasjon: Handlingsplanen må utformes i samsvar med Statsstøtteregelverket i EØS-avtalen. - Treffsikkerhet: Handlingsplanen må i størst mulig grad treffe de berørte bedriftene. Regionalt differensiert arbeidsgiveravgift var et anerkjent treffsikkert virkemiddel det bør ikke avløses av et generelt virkende virkemiddel. - Innovasjon: Nye bedrifter vil oppstå i perioden, og dette innovasjonsperspektivet må komme til syne i handlingsplanen. - Nærhet i tid og rom: Bedriftene må sikres nærhet til beslutningsprosessen. Dette ligger nært opp til subsidiaritetsprinsippet beslutninger skal tas på et lavest mulig nivå. - Resultatkrav / måloppnåelse: Det må kunne dokumenteres at handlingsplanen gir resultater i form av utvikling av næringslivet i regionen. Mål og resultatstyring er et krav fra KRD. - Referanse: Det bør etableres en referanse som kan dokumentere at etablerte virkemidler ikke reduseres tilsvarende når næringsrettede utviklingstiltak er på plass. - Addisjonalitet / medfinansiering. Disse midlene bør bli et økonomisk virkemiddel som skaper økte muligheter for næringslivet. Det er åpnet ffor medfinansiering fra andre virkemiddelordninger Strategiske utfordringer for bedriftene i Nordland. - Jobbskapingen er sterkest innen serviceyrkene og offentlig/privat tjenesteyting. Innen primærnæringene er det en klar nedgang mens jobbskapingen innen industrien var stabil/svakt økende fra 2000 til Veksten i offentlig tjenesteyting kan ikke forventes å fortsette. - Sammenliknet med Norge har Nordland siden 1996 relativt sett hatt 11% større nyetableringstakt enn landet for øvrig. Frem til 1999 lå Nordland 10% bak landsgjennomsnittet, men etter 1999 har Nordland opprettholdt fra 12-14% høyere etableringstakt og økt andel av norske nyetableringer til 7,2%. - Dette innebærer fortsatt høy fokus på bearbeiding og innovasjon stimulere vekst og internasjonalisering via nye finansielle virkemidler. - Lønnsomheten i næringslivet i Nordland er halvert siden En økning til landsgjennomsnittet på 4,2% krever en økning i samlet driftsresultat med ca 500 mill kr. Samlet driftsresultat i bedriftene i Nordland går ned i Norge for øvrig er det en vekst i driftsresultatet på 0,3% (2002). - Egenkapitalen i bedriftene er generelt svak spesielt i bedrifter i / tilknyttet primærnæringene der egenkapitalen i mange bedrifter er tapt / negativ. Egenkapitalandelen er ca 30%. Dette innebærer at kapitaloppbygging bør skje nært opp til bedriftene. Dette innebærer tiltak for økning av lønnsomhet og stimulering av aktivitetsnivået i bedriftene. Side 11 av 63

12 - Det er en økende erkjennelse av at kunnskap / humankapital vil være den viktigste vekstfaktor i næringslivet i kommende år. Dette innebærer økt satsing på vekstbedrifter/vekstklynger Berørte bransjer og regioner. Kommunal- og regionaldepartementet har i brev av 10. februar 2004 bedt om innspill på hvilke bransjer som i særlig grad vil bli rammet i den enkelte region / fylke. Tabell 1 viser de næringer i Nordland som vil bli særlig berørt av omleggingen av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. I løpet av mars d.å. er det kommet en avklaring om at også transportsektoren vil kunne motta bagatellmessig støtte. Virkningene av dette er ikke korrigert i tabellen. Tabell 3. Behov for kompenserende tiltak via transportstøtte og/eller næringsrettede utviklingstiltak i I mill. kr. Sør- Helgeland Helgeland Indre Helgeland Salten Ofoten Lofoten Vester- Bergverk/industri Kraft- og v.forsyning ålen Sum Bygg- og anlegg Varehandel Hotell- og r.drift Transp.- og kommunikasjon Finansiell tj.yting og forsikring Forret.messig tj.yting og e.drift Andre personlige og sos. tjenester Sum Kilde: Møreforskning, Arbeidsrapport M 0311, datert september Mål for denne handlingsplanen Regjeringens mål for næringsrettede utviklingstiltak. Målet med midlene er å få til en særskilt næringsrettet innsats i områder som får økt arbeidsgiveravgift fra og med Utgangspunktet er at disse midlene er næringslivets Side 12 av 63

13 penger. Midlene skal føres tilbake på en slik måte at de treffer næringslivet, og benyttes til tiltak som kan gi varige positive effekter for næringslivet og regionene Kommunalkomiteens budsjettinnstilling. Fra Kommunalkomiteens budsjettinnstilling 4 siteres: Komiteen vil understreke at de økte avgiftsinntektene som følger av arbeidsgiveravgiften, fullt ut skal benyttes til tiltak i de regioner hvor avgiften økes. Komiteen mener at resterende kompensasjonsbeløp utover videreføring av gradert avgift så langt det er mulig, transportstøtte, bagatellmessig støtte generelle bransjetiltak bør overføres til den enkelte region gjennom fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Komiteen legger til grunn at alle kompensasjonstiltakene skal innrettes til de områder i det enkelte fylke som er påført økt avgift. Disponeringen av midlene forutsettes å skje med grunnlag i forpliktende handlingsplaner som utformes i nært samarbeid med næringslivet selv, organisasjonene i arbeidslivet og kommunene i de områder av fylket hvor avgiften blir økt. Komiteen legger til grunn at disponeringen av midlene skal være friere enn for de ordinære midler som overføres fylkeskommunene til regionale utviklingstiltak Mål for Næringsrettede utviklingstiltak Nordland. Målet med næringsrettede utviklingsmidler i Nordland er å få til en særskilt næringsrettet innsats overfor næringslivet og regioner som får økt arbeidsgiveravgift fra og med Målet konkretiseres gjennom følgende delmål: a) Økningen i arbeidsgiveravgift skal være provenynøytral dvs. statens økte inntekter skal tilbakeføres krone for krone. b) Midlene skal føres tilbake på en slik måte at de treffer næringslivet, og benyttes til tiltak som kan gi varige positive effekter for næringslivet og regionene i Nordland. c) Målgruppen for næringsrettede utviklingstiltak i Nordland er de bedrifter som ikke får full kompensasjon gjennom andre kompenserende tiltak. d) Næringsrettede utviklingstiltak i Nordland skal være en særskilt satsing overfor næringslivet dvs. en satsing som skal komme i tillegg til andre nærtingsrettede satsinger. e) For å skape utvikling, kan næringsrettede utviklingstiltak i Nordland settes inn i en samfinansieringsmodell med andre næringsrettede satsinger der dette er mulig Innsatsområder. Målet for næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland operasjonaliseres gjennom innsatsområder. Innsatsområdene er tidsmessig gjennomløpende for fireårsperioden Brev 22. oktober 2003 fra Statsråd Erna Solberg, Kommunal- og regionaldepartementet. 4 Kommunalkomiteens budsjettinnstilling. Post 61 næringsretta utviklingstiltak, kompensasjon for auka arbeidsgivaravgift, kan overførast. Side 13 av 63

14 Det er i prosessen identifisert følgende innsatsområder: 1. Innsatsområde rettet mot bedriftsrettede tiltak / lokal næringsutvikling og kompetanseutvikling i bedriftene. 2. Innsatsområde for Innovasjon og nyskaping. 3. Innsatsområde for næringsrettet infrastruktur og samferdsel. 4. Digital infrastruktur/breibånd 5. Innsatsområde for FoU/kompetanse. 6. Innsatsområde for annet. 7. Administrasjon Det er god overensstemmelse mellom denne inndelingen og Fylkesplanens innsatsområder Resultatmål. Kommunal og regionaldepartementet stiller som krav at de som skal forvalte midlene må utarbeide resultatmål som en del av handlingsplanen. Det vil ikke bli utarbeidet spesifiserte nasjonale mål- og resultatkrav for næringsrettede utviklingstiltak. 1.5 Rammer for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland Funksjonskrav for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland. Departementet har gjennom å bruke begrepet næringsrettede utviklingstiltak stilt tre funksjonskrav; 1. Det skal utformes tiltak 2. Disse skal være næringsrettet 3. Det skal skapes utvikling EØS-avtalen regler for statsstøtte. - EØS-avtalens regler om statsstøtte er gitt i EØS-avtalens art Vi viser til Næringsdepartementets veileder. - Offentlig støtte til næringslivet er i utgangspunktet forbudt i den grad støtten påvirker samhandelen mellom medlemslandene innen EØS. - Regional- og distriktspolitisk støtte er tillatt på bestemte vilkår. - Støtte til FoU, kompetanseutvikling i bedrifter og miljøtiltak er tillatt innen bestemte grenseverdier. - Det gis generelt gunstigere betingelser til SMB innen det regionalpolitiske virkemiddelområdet. - Driftsstøtte er ikke tillatt (med unntak av transportstøtte) Samfinansieringsmodell; en regional utviklingspakke. Utnyttelse av midler fra næringsrettede utviklingstiltak vil i hht. EØS-regelverket for statsstøtte kreve en større eller mindre egeninnsats fra bedriftene. Denne egeninnsatsen kan Side 14 av 63

15 være i form av egne midler og/eller en egeninnsats i form av timeverk utført av medarbeidere i bedriften. Kommunal- og regionaldepartementet har åpnet for samfinansiering med andre type virkemidler. I departementets brev av 11 februar d.å. heter det: I arbeidet med handlingsplanene kan spørsmålet om samfinansiering mellom ulike aktører bli aktuelt. Dersom det foreslås regionale prosjekter og tiltak som krever annen statlig medfinansiering, må dette avklares med de regionale myndighetene. Departementet forutsetter at en slik avklaring inngår som en del av arbeidet med de regionale handlingsplanene og foretas av partnerskapet. Det må fremkomme i handlingsplanen at slik avklaring er gjort. Styringsgruppen kan vanskelig se at det er mulig på nåværende tidspunkt å foreta den avklaringen om samfinansiering som departementet legger opp til. En slik avklaring forutsetter at de prosjekter og tiltak som listes opp enten fra bransjene eller regionene, må bearbeides ytterligere. Dette anses ikke mulig innenfor handlingsplanens omfang og de tidsfrister som departementet har lagt opp til Økonomisk ramme I brev av 10. februar 2004 fra Kommunal og regionaldepartementet er det gitt indikative rammer for kostnadsøkningen for hvert fylke. Denne rammen er angitt ut fra den kostnadsøkningen en får i det enkelte fylke, når en har korrigert for bagatellmessig støtte, sektorer som beholder gammelt avgiftsnivå samt opptrappingsstigen. Dette betyr at departementets indikative ramme både skal dekke transportstøtten og de næringsrettede utviklingstiltakene. Pr. i dag er det ikke mulig å anslå fordelingen av transportstøtten mellom fylkene. Den totale kostnadsøkningen for Nordland er i henhold til departementet beregnet til 169 mill.kr i år Samlet kostnadsøkning for hele landet er beregnet til 700 mill kr. Kostnadsøkning i Nordland mill kr. - Transportstøtte i Nordland 2004 Xx mill.kr = Ramme for Næringsrettede Utviklingstiltak i Nordland 2004 Yy mill.kr Stortinget har gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2004 satt av 500 millioner kroner til næringsrettede utviklingstiltak i de regionene som er omfattet av omleggingen av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Av disse er 100 mill. kr. avsatt til bransjevise program, mens resterende 400 mill. kr. forutsettes benyttet til regionale programmer. Av bevilgningen på 500 mill.kr dette kan 295 mill. kroner utbetales i Resten (205 mill. kroner) kan det gis tilsagn for, med utbetaling fra Stortinget har videre bedt regjeringen vurdere hvorvidt det kan utformes tiltak som i større grad når bransjer som i liten grad får dra nytte av de kompenserende tiltakene. I tillegg har stortinget satt av 200 mill. kr. til transportstøtte. I rapporten fra Møreforskning ble kostnadsøkningen i Nordland beregnet til 191 mill. kr. Differansen mellom Kommunal- og regionaldepartementets indikative rammer og tallene fra Møreforskning skyldes ulik måte å beregne bagatellmessig støtte. Vi legger derfor til grunn at rammen for kostnadsøkningen i Nordland er 169 mill.kr. I og med at vi ikke kjenner omfanget av Transportstøtte for år 2004 (til utbetaling i 2005), er det pr dato usikkert hvor mye som må disponeres til næringsrettede utviklingstiltak i Nordland. Side 15 av 63

16 2 Næringsrettet utviklingsplan for Nordland oppbygging og organisering 2.1 Innledning I Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2004, uttalte en samlet finanskomite at Komiteen ber regjeringen vurdere om det kan utformes tiltak som i større grad, når bransjer som i liten grad, får nytte av de foreslåtte kompenserende tiltak som for eksempel transportstøtte. Komiteen har også merket seg at bedrifter med mange ansatte har mindre effekt av ordningen med bagatellmessig støtte enn bedrifter med få ansatte. Komiteen peker bl.a. på betydningen av tiltak for reiselivsnæringen. Komiteen legger til grunn at innretningen av slike generelle bransjetiltak i områder som rammes av økt arbeidsgiveravgift forvalters av Kommunal- og regionaldepartemetnet. Komiteen forutsetter imidlertid at de virkemidlene som settes inn forankres i forpliktende handlingsplaner, og utformes i samråd med det berørte næringslivet og fylkeskommunene. Videre heter det i finanskomiteens innstilling; Komiteen mener at resterende kompensasjonsbeløp utover videreføring av gradert avgift så langt som mulig, transportstøtte, bagatellmessig støtte og generelle bransjetiltak bør overføres til den enkelte region gjennom fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Komiteen legger til grunn at alle kompensasjonstiltakene skal innrettes til de områder i det enkelte fylke som er påført økt avgift. Disponeringen av midlene forutsettes å skje med grunnlag i forpliktende handlingsplaner som utformes i nært samarbeid med næringslivet selv, organisasjonene i arbeidslivet og kommunene i de områder av fylket hvor avgiften blir økt. Med dette som utgangspunkt valgte styringsgruppen å invitere både bransjene og regionene til å utarbeide handlingsplaner. Styringsgruppen har fått inn både bransjemessige innspill og samordnede regionale innspill fra våre 7 regioner. Handlingsplanen for Nordland er derfor bygd opp rundt disse to hovedinndelingene. Styringsgruppen har lagt vekt på at den samlede handlingsplanen for Nordland skal være mest mulig konkret. Samtidig vil styringsgruppen påpekte at for et fylke som Nordland, som blir hardest rammet av bortfallet av differensiert arbeidsgiveravgift, er det ikke mulig innen en tidsfrist på 3 4 måneder å utforme ferdig konkrete tiltak med en samlet økonomisk ramme på mill. kr. i Både bransjeplanene og de regionale handlingsplanene er derfor bygd opp rundt et gitt antall innsatsområder med tilhørende tiltak. 2.2 Organisering og forvaltning Styringsgruppen har lagt til grunn at de næringsrettede utviklingsmidlene skal forvaltes i Nordland. Det er her lagt opp til et skille mellom forvaltningen av de bransjerettede tiltakene og tiltak kanalisert via regionene. Side 16 av 63

17 Hovedmodellen kan skisseres slik: Kommunal- og regionaldepartementet Samordningsgruppe for alle programmene Nordland fylkeskommune Regionprogrammene. 7 regioner Sekretariat i hver region Styringsgruppe i hver region Bransjeprogrammene. Sekretariat i Innovasjon Norge Styringsgruppe Utfyllende kommentar til figuren. Kommunal- og regionaldepartementet: Samordningsgruppen for alle programmene * Departementet har det overordnede * Det etableres en felles styrings-/ ansvaret for de næringsrettede utviklings- midlene. samordningsgruppe som har følgende Ansvarsområder: * Departementet behandler handlingsplanen * Overvåking av vedtatt plan for Nordland med tilhørende bransjeplan/ regionplaner. * Omdisponering mellom vedtatte delplaner dersom dette er aktuelt * Utviklingsmidlene til Nordland fordeles i * Ansvar for prosessen ved senere rullering henhold til bransjeprogrammene og de av bransjeprogrammene og de regionale 7 regionale handlingsplanene planene. * Felles kompetanseutvikling innen bl.a * Disse midlene overføres til EØS-regelverk og liknende Nordland fylkeskommune slik finanskomiteen har foreslått i henhold til et tildelingsbrev * Gruppen må bestå av rep. fra næringslivet bransjene/regionene samt politikere fra fylket/regioner. Næringslivet har flertallet. * Nordland fylkeskommune oppnevner samordningsgruppen etter forslag fra de deltakerne partner. Side 17 av 63

18 Nordland fylkeskommune Regionene * Sekretariatsansvar sam- * Regionrådene har ansvaret for å utarbeide ordningsgruppen. handlingsplaner i nær dialog med * Bransjebevilgningen overføres næringslivet og kommunene i sin region. Innovasjon Norge med tilhørende * Regionrådene eller det organet de tildelingsbrev. delegerer ansvaret til, ivaretar sekretari- * Bevilgningen til de regionale handlings- atsansvaret for iverksetting av programplanene synliggjøres på 7 særskilte kontoer, met. j.fr. finanskomiteens innstilling * Regionrådene oppnevner en styringsgruppe hvor næringslivet har flertall. * Tekning forvaltning av midlene for Styringsgruppen har beslutningsmynregionene; Skrive ut tilsagnsbrev, utbetaling, dighet for det regionale programmet. kontroll og rapportering til KRD Innovasjon Norge - Nordland * Forvalter de bransjerettede programmene * Innovasjon Norge saksbehandler innkomne søknader og treffer avgjørelse etter samråd med den enkelte bransjen. * Innovasjon Norge rapporterer til Nordland fylkeskommune. Side 18 av 63

19 3 Styringsgruppens vurdering av de innkomne innspillene 3.1 Bransjeinnspillene I Kommunal- og regionaldepartementets brev av 10 februar d.å. heter det om bransjerettede program: Som en del av arbeidet med de regionale handlingsplanene ønsker regjeringen at partene selv kommer med innspill på hvilke bransjer eller type virksomhet som i særlig grad vil bli rammet i den enkelte region/det enkelte fylke, og for hvilke bransjer det vil være ønskelig å legge opp egne bransjevise program i forhold til. Regjeringen har derfor foreløpig avsatt 100 millioner kroner til en slik bransjerettet pott. Det forutsettes at eventuelle behov for slike bransjevise satsinger synliggjøres i de enkelte handlingsplanene. Jeg vil i denne sammenheng understreke at bransjevise program i denne sammenheng både kan bety nasjonale bransjeprogram og regionale program. Jeg forutsetter at også en slik prioritering blir synliggjort i handlingsplanen. Parallelt med dette vil jeg invitere nasjonale virkemiddelaktører i samarbeid med relevante næringsorganisasjoner til også å komme med innspill til hvilke program som kan etableres. Jeg forutsetter imidlertid at innspillene fra virkemiddelaktørene primært kommer i forbindelse med utarbeidelsen av de enkelte handlingsplanene. Det vil på bakgrunn av de forslagene som kommer inn, bli tatt stilling til hvordan midlene eventuelt skal fordeles nasjonalt og regionalt Styringsgruppen har ikke registrert forslag fra de nasjonale virkemiddelaktørene og har derfor forholdt seg kun til de innspill som er kommet inn fra ulike bransjer. Styringsgruppen har gjennomgått de innkomne innspillene, og har følgende kommentarer: Bransjeinnspillene fra EBA, NESO/MEF slås sammen/samkjøres til et bransjeprogram. Innspillet fra RBL håndteres som et bransjeprogram for hele reiselivsbransjen Norsk Lastebileier Forbund og Transportbedriftens landsforening avd. Nordland er samkjørt til et bransjeprogram. Styringsgruppen er usikker på virkningene av at transportnæringen trolig kan motta bagatellmessig støtte og hvilke virkninger dette vil få for næringen i Nordland. Styringsgruppen forutsetter at dette blir avklart så snart som mulig Innspillene fra A-pressen og Hålogaland avisforening er slått sammen til et bransjeprogram Innspillet fra Abelia/kunnskapsbedriftene håndteres som et bransjeprogram Innspillet fra Verftsindustrien håndteres som et bransjeprogram. Innspillet fra nettselskapene håndteres som et bransjeprogram. Innspillet fra Industriforum Nord oversendes de enkelte regionene. Regionene innarbeider de uttalelser som er kommet i sine program. Side 19 av 63

20 Innspill som er kommet fra mindre bedriftssammenslutninger kan ikke betraktes som bransjeprogram. Innspillene oversendes derfor regionene, slik at innspillene kan ivaretas i forhold til de bedriftene som inngår i disse programmene. Enkeltprosjekter som er kommet inn behandles i den regionen/fylket hvor prosjektet planlegges realisert. Konklusjon: Styringsgruppen fremmer forslag om et eget bransjeprogram for Bygg- og anlegg Reiselivsnæringen Transportsektoren Mediabransjen Verftsbransjen Kraft- nettverksbransjen Abelia kunnskapsbedriftene Økonomisk ramme for disse programmene blir på 34 mill. kr. Alle innkomne innspill oversendes KRD som vedlegg til handlingsplanen. Side 20 av 63

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004.

Statsbudsjettet Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Indikative rammer for 2004. DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN Saknr. Arkivnr. Eksp. U.off. FEB, 2004 DcV.nr. / 3 f O Saksh. Deres ref

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT.

STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Saknr. 2460/10 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Asbjørn Christiansen STATSBUDSJETTET 2010 KAP. 551 POST 61 - NÆRINGSRETTA MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT. Fylkesrådets

Detaljer

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen

Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Glåmdalsregionen Saknr. 14/9873-1 Saksbehandler: Espen Køhn Tildeling næringsrettede midler til regional utvikling- kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift 2014- Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/125-1 OMA 7. februar 2005

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/125-1 OMA 7. februar 2005 Statsråden Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeshuset 6863 LEIKANGER Deres ref Vår ref Dato 05/125-1 OMA 7. februar 2005 Statsbudsjettet for 2005 - Kap. 551 post 61 Næringsrettede utviklingstiltak, kompensasjon

Detaljer

NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK KAP. 551.61 (RDA) - RDA- PROSESSEN I TROMSØ

NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK KAP. 551.61 (RDA) - RDA- PROSESSEN I TROMSØ TROMS FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDSNOTAT FYLKESRÅDSAK NR.: 168/06 Løpenr.: 23658/06 Saknr.: 06/2774-141 Ark.nr.: PRO Dato: 25.09.2006 Til: Fylkesrådet Fra: Fylkesråden for næring NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSTILTAK

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden. D^-nr. j / ' ^ BERGEN Arkiver.. u?

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Statsråden. D^-nr. j / ' ^ BERGEN Arkiver.. u? DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statsråden HORDALAND FYLKESKOMMUNE Hordaland Postboks 7900 fylkeskommune Safai^R) 5o / 0 > R ^^ D^-nr. j / ' Agnes Mowinckelsgt. 5 ' ^- 2006 5020 BERGEN Arkiver..

Detaljer

Handlingsplan. for. næringsrettede utviklingstiltak (Statsbudsjettet Kap. 551 post 61) Troms

Handlingsplan. for. næringsrettede utviklingstiltak (Statsbudsjettet Kap. 551 post 61) Troms Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak (Statsbudsjettet Kap. 551 post 61) i Troms 2004-2007 30.april 2004 Innholdsfortegnelse 1. Styringsgruppens arbeid... 3 2. Sammendrag... 4 3. Innledning...

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget Journalpost.: 11/30719 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 081/12 Fylkestinget 11.06.2012 Handlingsplan DA Utviklingsprogram Bodø 2012-2013 Sammendrag Forutsatt at Stortinget den

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsråden Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 05/1393-9 TIH Statsbudsjettet 2004 - Kap 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING

RETNINGSLINER FOR FORVALTNING Kompensasjon for bortfall av ordninga med differensiert arbeidsgiveravgift i Gausdal kommune (DA-midler) RETNINGSLINER FOR FORVALTNING vedtatt av Gausdal formannskap 12.02.2008 1. DA-midler for Gausdal

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Saknr. 13/944-5 Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post 61 Næringsretta midler for regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen 1. KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2009 2. UTVIKLING AV FØRSTELINJETJENESTEN I KOMMUNENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 5098/08 Løpenr.14110/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Siv Elin Stormoen KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2008 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet bevilger

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017

Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Journalpost:15/5202 Saksnummer Utvalg/komite Dato 135/2015 Fylkesrådet 12.05.2015 079/2015 Fylkestinget 08.06.2015 Handlingsplan - DA Bodø Utviklingsprogram 2015-2017 Sammendrag Fylkestinget vedtar Handlingsplan

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget Journalpost.: 12/3109 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 022/12 Fylkestinget 20.02.2012 Endret strategi for DA Uviklingsprogram Bodø Sammendrag basevalg for nye kampfly. I tillegg

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr

Sone IV: Trysil kr Engerdal kr Åmot kr Stor-Elvdal kr Saknr. 9888/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Beate Ryen Bratgjerd KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger over

Detaljer

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 16/1839-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2016 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 30

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring strategidokument Bjugn KOMMUNE Arkiv: 026 Dato: 22.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 14/3 Kommunestyret - Bjugn kommune 11.02.2014 Saksbehandler: Arnt-Ivar Kverndal Regionalt næringssamarbeid på Fosen - høring

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse om arbeidsgiveravgift Svolvær, 02.juni 2014

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse om arbeidsgiveravgift Svolvær, 02.juni 2014 Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse om arbeidsgiveravgift Svolvær, 02.juni 2014 Fylkesordfører, EFTAs overvåkningsorgan, ESA, vedtok 29. oktober 2013 nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

Forslag til Retningslinjer for bruk av RDA midler Ørland kommune, versjon

Forslag til Retningslinjer for bruk av RDA midler Ørland kommune, versjon Forslag til Retningslinjer for bruk av RDA midler Ørland kommune, versjon 18.12.14 Innledning «RDA midler», eller næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Detaljer

Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Felles Utviklingstiltak 40%

Kompensasjonsmidler ( ca. 3 mill. kroner) Felles Utviklingstiltak 40% Sør-Trøndelag Fylkeskommune Enhet for regional utvikling Postuttak 7004 Trondheim Deres ref: Lovise Landsem Kyrksæterøra 15.03.05 Viser til e-post datert 16.02.05 med vedlegg om Næringsrettede utviklingsmidler

Detaljer

Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Troms 2004 2007. Informasjon og retningslinjer for søknad

Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Troms 2004 2007. Informasjon og retningslinjer for søknad Handlingsplan for næringsrettede utviklingstiltak i Troms 2004 2007 Informasjon og retningslinjer for søknad Kompensasjon for bortfall av regionalt differensiert arbeidsgiveravgift - RDA BESØKSADRESSE

Detaljer

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72

Statsbudsjettet Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552, post 72 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato 13/294-2 05.02.2013 Statsbudsjettet 2013 - Tilsagn om tilskudd til Ungt Entreprenørskap - på inntil 13 mill kr fra kap. 552,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Innherred Samkommune Postboks 130 7601 LEVANGER Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/02616-7 Eli Rishaug 30.01.2015 Tilsagnsnr: KMD-2015-10 Regionalt utviklingsprogram for Nord-Trøndelag

Detaljer

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD

Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Vedlegg 4b Årsrapport fra fylkeskommunene om bruken av virkemidlene fra KRD Statistikkdelen Statistikkdelen er en standard rapport til departementet. Det skal rapporteres på bruk av midlene på geografi

Detaljer

Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen"

Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen Saknr. 14/8894-2 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Prosjekt "Næringsutvikling i Fjellregionen" Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Næringsutvikling i Fjellregionen er forenlig med

Detaljer

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA.

Bakgrunn. 2005 og fremover. Denne ordningen vil notifiseres til ESA. Høringsnotat om utkast til forskrift om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjente forsknings- og utviklingsprosjekt for inntektsårene 2002, 2003 og 2004 Bakgrunn Moderniseringsdepartementet

Detaljer

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Saksframlegg ENEBAKK KOMMUNE. Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet. ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2007/986 Arkivkode: 024 Saksbehandler: Anne Helene Duvier Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: Formannskapet Høringsuttalelse - Sørheimutvalgets gjennomgang av inntektssystemet.

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, Stor-Elvdal kommune Sektor for samfunnsutvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, 95779397 242 30.05.2016 4980/2016 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND

Detaljer

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014.

1. Fylkestinget tar fondsstyrets årsrapport til etterretning 2. Fylkestinget støtter søknad om et nytt VRI program for perioden 2011 til 2014. Saknr. 11/2067-1 Ark.nr. Saksbehandler: Espen Køhn STATUS FOU PROGRAMMER I INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark

Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark Saknr. 14/8511-20 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Forslag til Handlingsprogram 2015 (16) - Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012-2017 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar det framlagte

Detaljer

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008

Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond Arvid Hallén, Norges forskningsråd Høringskonferanse 14. januar 2008 Forskningsrådet har utredet forslag til rammer for organisering og forvaltning

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet )

NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND. (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte , K-sak 32/07 og revidert i formannskapet ) VEDTEKTER NESNA KOMMUNALE NÆRINGSFOND (Vedtatt av Nesna kommunestyre i møte 16.9.07, K-sak 32/07 og revidert i formannskapet 15.05.2013) 1. Bakgrunn Nesna kommunale næringsfond er bygd opp av overføringer

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til forprosjekt og etablering av Onner Invest AS Utrykte vedlegg: - Prosjektplan. Hamar, Saknr. 12/1043-5 Ark.nr. 037 &40 Saksbehandler: Espen Køhn Regional medfinansiering forprosjekt Onner Invest AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Endringer i budsjett 2017

Endringer i budsjett 2017 Saksframlegg Arkivsak-dok. 16/10383-10 Saksbehandler Ebba Laabakk Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 31.01.2017 Fylkestinget 14.02.2017 Endringer i budsjett 2017 1. FORSLAG TIL VEDTAK Fylkesrådmannens fremmer

Detaljer

Næring - Retningslinjer næringsfond

Næring - Retningslinjer næringsfond Næring - Retningslinjer næringsfond Retningslinjene er vedtatt i Kommunestyret 06.12 2012. Administrativ endring utført 01.08.2017, gjelder punkt ni som er lagt til. Hammerfest kommune mottar årlig midler

Detaljer

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark

Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Saknr. 15/1154-1 Saksbehandler: Espen Køhn Oppdragsbrev 2015 til Innovasjon Norge Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet bevilger Innovasjon Norge Hedmark som Hedmark fylkeskommunes operatør kr. 28

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg

Regionale utviklingsmidler. Regional samling for kontrollutvalg Regionale utviklingsmidler Regional samling for kontrollutvalg Bakgrunn Bedt om å se på følgende 1. Samhandling og samordning av statlige virkemidler 2. Måloppnåelse 3. Styring og kontroll 2 Budsjett 3

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Journalpost.: 11/4249 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 030/11 Fylkestinget 21.02.2011 Høring - Kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre Sammendrag Kulturdepartementet

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON

STØTTE TIL VRI VIRKEMIDLER TIL REGIONAL FOU OG INNOVASJON Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 27.02.2009 2006/2315-3993/2009 / X70 Saksframlegg Saksbehandler: Kirsten Borge Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget STØTTE TIL VRI 2009 - VIRKEMIDLER TIL REGIONAL

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/1651-2 Ark.nr. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes TILDELING AV KOMMUNALE NÆRINGSFOND 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet bevilger

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN. Norges forskningsråd og fylkeskommunene - utredning om videre utforming av regionale forskningsfond HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samtlige fylkeskommuner, Oslo kommune, Norges forskningsråd DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMEN Dok.nr. 2 7 HOV 2008 T ArklvnrSb 6.Saksh. Eksp. U.off. Deres ref Vår ref Dato 200806720-/TMA

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 05.12.2012 PS 172/2012 Revidert i formannskapsmøte 27.10.2011 PS 150/2011 Revidert i formannskapsmøte 14.09.2011 PS 126/2011

Detaljer

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013

KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Arkivsak-dok. 12/00275-7 Saksbehandler Jørn Christian Schjødt Knudsen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato KOMMUNALT NÆRINGSFOND - 2013 Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret slutter seg til

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015.

Vår referanse Deres referanse Dato Fylkesutvalget vedtok sak 21/15, fordeling av regionale utviklingsmidler 2015. Se mottakerliste nederst i brevet Dette brevet er elektronisk signert, og sendes bare som vedlegg på e-post til postmottak i kommunene. Vår referanse Deres referanse Dato 201505688-1 19.02.2015 Regionale

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

FoU-basert næringsutvikling

FoU-basert næringsutvikling FoU-basert næringsutvikling Utlysing av programområdet FoU-basert næringsutvikling - Årlig nærings- og utviklingsprogram Tromsø 2010 Retningslinjer og informasjon til søker: Innledning: De næringsrettede

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941

LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND. Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 LYNGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Vedtatt i næringsutvalget 08.12.2014 NUV-sak 2014/21/Journalpost 2014/3941 1 Formål Næringsfondet skal brukes for å styrke og stimulere næringslivet og

Detaljer

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen

Forslag om utvidelse av ordningen med regionale verneombud til renholdsbransjen og hotell- og restaurantbransjen Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr. e-post postmottak@aid.dep.no Sted/Dato: 22. oktober 2009 Deres ref: 200903451-/OLI Vår ref: SU/Felles/ 2 21/2009 Forslag

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17)

Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene (17) Saknr. 13/4327-7 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Rullering av Regional plan for opplevelsesnæringene 2012-2014 (17) Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestinget vedtar

Detaljer

Vedlegg 1 Om Kommunal- og regionaldepartementets virkemidler

Vedlegg 1 Om Kommunal- og regionaldepartementets virkemidler Vedlegg 1 Om Kommunal- og regionaldepartementets virkemidler 1. Overordnet mål Sammenliknet med inneværende år er det i statsbudsjettet for 2005 ikke foretatt noen endringer i mål, målgrupper, strategier

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker

HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker HANDLINGSPLAN Omstillingsarbeidet i Meråker Handlingsplan 2012 Meråker, mai 2012 1 INNLEDNING... 3 2 SATSINGSOMRÅDER... 4 2.1 Industri... 4 2.2 Reiseliv og turisme... 4 2.3 Helse og rehabilitering... 5

Detaljer

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010

KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Saknr. 09/4195-10 Ark.nr. U01 Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN SØKNAD OM STØTTE TIL DEL 2 - HØSTEN 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Kvinnovasjon

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen

Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen 16. september 2013 Sørlandets Kompetansefond Postboks 183 4664 KRISTIANSAND Vedlegg til søknad om støtte til gjennomføring av hovedprosjekt Lindesneslosen På vegne av Prosjektarbeidsgruppa, og etter oppdrag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Deres ref Vår ref Dato 15/5500 18.12.2015 Statsbudsjettet 2016 Tilskuddsbrev Nærings- og fiskeridepartementet viser til Innst. 8 S (2015 2016) og Prop. 1 S (2015

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling

Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Forslag til oppstart av Forskningsbasert kompetansemegling Dette notatet gir litt bakgrunn samt noen konkrete opplysninger og tips til hvordan Forskningsbasert kompetansemegling kan etableres som prosjekt

Detaljer

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt.

Tilskuddsprosenten vil regnes ut etter at tilleggopplysninger og nytt budsjett er mottatt. Saknr. 6429/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Torunn H. Kornstad HAMARREGIONEN UTVIKLING, PROSJEKTSØKNAD "HAMARREGIONEN - EN NÆRINGSVENNLIG REGION" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner

Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/ Statsbudsjettet for Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Rundskriv I følge liste Nr. Vår ref Dato H-1/18 17/907-12 05.01.2018 Statsbudsjettet for 2018 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Dette rundskrivet orienterer om det økonomiske opplegget

Detaljer

IKT-kompetansesenter i Ringsaker

IKT-kompetansesenter i Ringsaker Saknr. 14/5023-3 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad IKT-kompetansesenter i Ringsaker Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at forprosjektet IKT-kompetansesenter i Ringsaker er forenlig med gjeldende

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U01 2016/1592-41 07.06.2016 Gina Finsrud Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Handlingsplan 2017, Nyskaping

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/3922-1 Dato: 05.02.08 HØRINGSUTTALELSE: FORSLAG OM MIDLERTIDIG ENDRING I BALANSEKRAVET - ENDRET REGNSKAPSFØRING AV MERVERDIAVGIFTSKOMPENSASJON

Detaljer

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet.

Tilskuddet utgjør 100 % av prosjektets samlede kostnader for Generelle vilkår som gjelder for prosjektet vil fremgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 10/3550-7 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Asbjørn Christiansen SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet Reis og Ryk i Hedmark

Detaljer

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget

FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet /09 Fylkestinget Journalpost.: 09/11041 Fylkesrådet FYLKESTINGSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 017/09 Eldrerådet 04.06.2009 079/09 Fylkestinget 15.06.2009 Prosjekt - En bedre skole for elevene våre - Melding Sammendrag

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune ORKidé v /Mons Otnes Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2012/1537-14 Astri Christine Bævre Istad 23.09.2013 Deltakelse i prosjektet "Nordmøre i Samspill - en felles

Detaljer

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd.

KR 30/11. Opprettelse av nasjonalt kirkelig pilegrimsutvalg DEN NORSKE KIRKE. Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. DEN NORSKE KIRKE KR 30/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KR 12/08, KR 52/05, Saksdokumenter: KR 30.1/11 Nasjonalkirkelig utvalg for pilegrimsarbeid,

Detaljer

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN

Saksframlegg KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Saksframlegg Ark.: V00 Lnr.: 7145/14 Arkivsaksnr.: 12/769-48 Saksbehandler: Øystein Jorde KOMMUNEDELPLAN LANDBRUK FOR LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: Kommunedelplan landbruk for Lillehammer-regionen med

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

Regelverk for næringsfondet

Regelverk for næringsfondet Regelverk for næringsfondet Regelverk- og utviklingsfond i Loppa kommune Vedtatt i kommunestyret PS 66/15 18.12.15 1. Formål. 1.A. Vedtektene skal bidra til at ideer og prosjekter iverksettes og fører

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

HeB CONSULTING AS - PRODUKTMERKING, MILJØSTYRING OG DOKUMENTASJON OVERFOR MARKED OG MYNDIGHETER I EU/EØS-OMRÅDET MEDFINANSIERING AV PROSJEKT

HeB CONSULTING AS - PRODUKTMERKING, MILJØSTYRING OG DOKUMENTASJON OVERFOR MARKED OG MYNDIGHETER I EU/EØS-OMRÅDET MEDFINANSIERING AV PROSJEKT Saknr. 5628/08 Ark.nr. 223 U00. Saksbehandler: Arne Olav Nyberg HeB CONSULTING AS - PRODUKTMERKING, MILJØSTYRING OG DOKUMENTASJON OVERFOR MARKED OG MYNDIGHETER I EU/EØS-OMRÅDET MEDFINANSIERING AV PROSJEKT

Detaljer

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene

Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Høringsnotat - Forskrift om tilskudd til klimatiltak i kommunene Forslaget gjelder ny forskrift for tilskuddsordning for klimatiltak i kommunene som skal forvaltes av Miljødirektoratet. Det er satt av

Detaljer