Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) AP - Helene Kroken Slettbakk (representant) AP - Vera Arntsberg Bråten (representant) AP - Sølvi Andersen (representant) SP Mirjam Holta (representant) SP Harald Lie (representant) SP - Terje Daleng (representant) (representant) SP - Stine Reinfjord Engdal (representant) SP - Tomas Daniel Børgefjell (representant) SP Tone Waaler (representant) SP - Kjetil Sjåvik (representant) SP Mathias Sjåvik (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) SV Ingjerd Hagen (representant) Forfall: AP Frode Andre Johansen (representant) Vara: AP Lisbeth Krutnes (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Marit Hatten Av 17 medlemmer møtte 16. Totalt frammøtte: 17 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal og Helgelandssykehuset 003/12 Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal - Samarbeidsavtaler med Helgelandssykehuset 004/12 Polarsirkelens friluftsråd 005/12 FORPROSJEKT -bygging av service-/næringsbygg. 006/12 Fotballbanen i Hattfjelldal - forberedende arbeid til legging av kunstgress.

2 Side 2 av /12 Fiberprosjekt - Varntresklinjen. 008/12 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom av gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal 009/12 Konsesjon på erverv av tilleggsjord til landbruk parsell av gnr. 19 og 20, bnr. 8 og 3 i Hattfjelldal 010/12 Prioritering av spillemiddelsøknader /12 Søknad om fritak som medlem i Kontrollutvalget 012/12 Søknad om fritak som varamedlem i Forliksrådet 013/12 Skatteregnskap 2011 Underskrifter:

3 Side 3 av 52 Orienteringssaker. Ordfører orienterte: Folkevalgtopplæring i Hemavan Fjellsenter 16. og 17. februar. Aina Simonsen skal være foreleser. Dugnad går som planlagt, stor fremdrift. Hattfjelldal kommunes 150 års jubileum. Samhandlingsreformen: Bent Øverby orienterte om arbeidet i styringsgruppa. PRO-leder Christian Rokkestad og Kommunelege I Britt B. Petersen orienterte om hvordan en ser for seg innføringen av reformen i Hattfjelldal. Informasjonen ble utdelt i møte og ligger vedlagt.

4 Side 4 av 52 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: DATO- 12/172 12/501 Marit Hatten Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /12 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Møtebehandling: Enstemmig vedtatt. KS-001/12 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Marit Hatten formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/7939 S Helseavdelingens budsjett ansvar 410 regulerers i samsvar med vedlagte beregninger des /8098 S Utdanningspermisjon 3 11/8207 S Delegasjon hjertestarter brann 4 11/7942 I Catrin Braaten Søknad om permisjon som meddommer. 5 12/153 I Norsk kulturminnefond Tilsagn om tilskudd 2011 til renovering Susendal skolekapell 6 12/348 S Fødselspermisjon endring av vedtak.

5 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 5 av 52 FA-G00, TI-&23 11/ /7474 Bent Øverby Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal og Helgelandssykehuset Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Kommunestyret tar sluttrapporten fra prosjekt Samhandlingsreformen Grane-, Vefsn og Hattfjelldal kommune til orientering. Kommunestyret vedtar at prioriterte tiltak fra prosjektgruppen legges til grunn for det videre arbeid. Det vektlegges punkt 1 og 2 i rapportens forslag: 1 døgnbasert sykepleietjeneste 2 etablering av Lokalmedisinsk senter trinn 1. Punktene søkes innarbeidet i budsjett gjennom 2012 og Formannskapet Møtebehandling: Saken utsettes til FS-126/11 Vedtak: Saken utsettes til Kommunestyret Møtebehandling: Saken utsettes. KS-112/11 Vedtak: Saken utsettes Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapet ønsker at en fra PRO/Helse informerte mer om samhandlingsreformen i kommunestyret den FS-002/12 Formannskapets innstilling: Kommunestyret tar sluttrapporten fra prosjekt Samhandlingsreformen Grane-, Vefsn og Hattfjelldal kommune til orientering. Kommunestyret vedtar at prioriterte tiltak fra prosjektgruppen legges til grunn for det videre arbeid. Det vektlegges punkt 1 og 2 i rapportens forslag: 1 døgnbasert sykepleietjeneste 2 etablering av Lokalmedisinsk senter trinn 1.

6 Side 6 av 52 Punktene søkes innarbeidet i budsjett gjennom 2012 og Kommunestyret Møtebehandling: SP la fram ett tillegg til innstillingen: Kommunestyret ønsker at Grane eller Hattfjelldal kan få styrket sin representasjon, i kommende prosjektgrupper, ned en kurativ lege. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt med tillegg enstemmig vedtatt. KS-002/12 Vedtak: Kommunestyret tar sluttrapporten fra prosjekt Samhandlingsreformen Grane-, Vefsn og Hattfjelldal kommune til orientering. Kommunestyret vedtar at prioriterte tiltak fra prosjektgruppen legges til grunn for det videre arbeid. Det vektlegges punkt 1 og 2 i rapportens forslag: 1 døgnbasert sykepleietjeneste 2 etablering av Lokalmedisinsk senter trinn 1. Punktene søkes innarbeidet i budsjett gjennom 2012 og Kommunestyret ønsker at Grane eller Hattfjelldal kan få styrket sin representasjon, i kommende prosjektgrupper, ned en kurativ lege. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt med tillegg enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Marit Hatten formannskapssekretær

7 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet i forvaltningen Side 7 av 52 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Prosjektrapport , forsside prosjektrapport.doc Samhandlingsreformen - saksframstilling Vefsn kommune.doc Fwd: {Disarmed} KS ønsker endringer i regjeringens forslag til nye helseforskrifter Sak 11/65 - Prosjektrapport samhandlingsreformen saksframstilling prosjektrapp docx Samhandlingsreformen GVH.ppt PRO-leders innlegg om Samhandlingsreformen til komm styret ppt Utrykte vedlegg Prosjektrapport , forside prosjektrapport KS ønsker endringer i regjeringens forslag til nye helseforskrifter saksframstilling prosjektrapp Dokumentene er tidligere omdelt politiske representanter Saksopplysninger: Samarbeid for en felles fremtid. Bakgrunnen for samhandlingsreformen. I Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen; rett behandling - på rett sted til rett tid, skisserer helse- og omsorgsdepartementet innholdet i en av etterkrigstidas største velferdsreformer. Bakgrunnen for reformen er bl.a. erfaringer fra pasienter /brukere og rapporter fra fagfolk og forskere og disse oppsummeres slik i stortingsmeldingen: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets bæreevne Stortingsmeldingen skisserer følgende hovedgrep for å møte disse utfordringene: 1. Klarere pasientrolle 2. Ny, framtidig kommunerolle 3. Etablering av økonomiske insentiver 4. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse 5. Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer Hovedgrepene fikk bred støtte i Stortinget. Samhandlingsreformen forutsetter en gradvis og langsiktig omstilling i helse- og omsorgstjenesten. Målene for reformen er formulert slik: Økt livskvalitet for den enkelte og redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Dempet vekst i bruk av sykehustjenesten ved at en større del av helsetjenesten ytes av kommunehelsetjenesten forutsatt like god eller bedre kvalitet samt kostnadseffektivitet til det beste for pasientene. Mer helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av helsetjenesten gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp.

8 Å sikre en bærekraftig utvikling av helsesektoren, gjennom å bidra til effektiv bruk av ressursene Side 8 av 52 Samtidig med at den kommunale helse- og omsorgstjenesten styrkes og videreutvikles, skal spesialisthelsetjenesten omstilles. Utredning og behandling av hyppig forekommende tilstander skal desentraliseres der dette er mulig. Utredning og behandling av sjeldent forekommende sykdommer skal sentraliseres der dette er nødvendig for å sikre god kvalitet og god ressursutnytting. Det er også vedtatt endringer i flere særlover. Den viktigste endringen for kommunenivået er sammenslåingen av Sosialtjenesteloven og Kommunehelseloven til en ny Helse- og omsorgslov. Reformen, lovendringene m.v. trer i kraft Med dette som en del av bakgrunnen så skal man også bære i erindring om den faktiske nasjonaløkonomiske begrunnelse. Kostnadsveksten innen helsesektoren i Norge. Som daværende helse- og sosialminister Hansen klart poengterte i sine foredrag og presentasjoner av St. Meld. Nr. 47, så har ikke Norge, på sikt, bæreevne til å fortsette kostnadsveksten. Med andre ord, vi må løse oppgavene på en smartere og langt mer kostnadseffektiv måte i fremtiden. Det vil være urealistisk å tro at kostnadsveksten vil bli akseptert kun overfort fra spesialisthelsetjenesten, for så å bli videreført av den kommunale. Utredningsprosjektet GVH. Vefsn kommune hadde planlagt reformen siden våren 2010 og høsten 2010 inviterte kommunen Helgelandssykehuset Mosjøen, Grane kommune og Hattfjelldal kommune til å delta i planlegging og gjennomføring av reformen. Det ble avtalt at kommunene skulle gjennomføre et utredningsprosjekt og representanter for kommunene formulerte mandatet for prosjektet slik: 1. Prosjektet skal beskrive kommunenes og sykehusets tjenestetilbud, bemanning og kompetanse 2. Prosjektet skal avklare grensene mellom spesialisthelsetjenestens ansvar og kommunehelsetjenestens ansvar 3. Prosjektet skal avklare områder for interkommunalt samarbeid innenfor områdene folkehelsearbeid, samfunnsmedisin, somatikk, rus og psykiatri. 4. Prosjektet skal skissere tiltak som kan a) styrke eksisterende fellesskapsløsninger og utvikle nye b) bidra til etablering av lokalmedisinsk senter med innhold c) bidra til videreutvikling av det forebyggende og helsefremmende arbeidet (breddetilnærming) 5. Prosjektet skal også vurdere konsekvensene av de foreslåtte tiltak i forhold til kompetanse, bemanning, utbygging av lokaler og anlegg og anskaffelser av medisinsk utstyr. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: Omsorgsleder Lill Inger Reinfjell (Vefsn), leder Kommuneoverlege Per Iver Øksne (Vefsn) Enhetsleder Hans Leo Dagsvik (Vefsn) Avdelingssjef Torbjørg Paulsen (Helgelandssykehuset) PRO-leder Sissel Marit Bue (Hattfjelldal) Pleie- og omsorgssjef Karin Ingebrigtsen (Grane) HTV May Britt Mørch Jacobsen (ansatterepresentant) Prosjektets styringsgruppe hadde følgende sammensetning: Rådmann Bent Øverby (Hattfjelldal) Rådmann Lars Kapskarmo (Grane) Avdelingsdirektør Venche Abel (Helgelandssykehuset) Kommunalsjef John-Arvid Heggen (Vefsn) Prosjektet er dokumentert i en 92-siders sluttrapport som følger vedlagt denne saken.

9 Side 9 av 52 Vurdering: Innledningsvis vil rådmannen få gi honnør til prosjektgruppen for en godt arbeid, og en meget god rapport. Debattene og diskusjonene rundt samhandlingsformen, preges ofte i det offentlige rom, i stor grad av uvitenhet og spekulasjoner. Befolkningen synes å være i villrede over hva reformen innebærer. Dette er kun egnet til å skape usikkerhet og engstelse blant våre innbyggere. Det må være et mål i seg selv og spre rett informasjon om hva denne reformen skal få av betydning for våre innbyggere. I og for seg er reformen i all sin kompleksitet ganske enkel. Befolkningen skal få den samme tilgang til helsetjenester som før, men de skal produseres etter annen fordeling av oppgaver enn det man har vært vant til. En rekke av de oppgavene som spesialisthelsetjenesten har utført, skal nå overføres til kommunene. Det vil være kommunene som skal yte tjenester i lang større omfang enn tidligere. Målet er da at innbyggerne skal oppleve en større nærhet til tjenestene, og slippe å reise så meget som tidligere. Videre skal det satses på forebyggende tiltak, for å redusere økningen i blant annet livsstilssykdommer. Spørsmålene dreier seg i dag i hovedsak, om hvordan dette skal finansieres. Den økonomiske løsningen er fremdeles uavklart fra Stortingets side. Det man har sagt, er at det hele vil måtte tas over flere trinn. Fordelingen av midlene har Finansdepartementet lagt inn i rammeoverføringene til kommunene. Det er beregnet frem nøkkelfaktorer som tar høyde for befolkningsgrunnlag, alderssammensetning og sykdom. Grunnfinansieringen er plassert slik at man tar fra spesialisthelsetjenesten, og fordeler ut til kommunene. Et sted der i mellom ble en del midler borte. Kort sagt kan man uttrykke det slik, om forholdet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene; vi er like blakke alle sammen. Kommuner som sykehus. Vi er i samme båt, og vi må sammen finne frem til nye løsninger. En lokal løsning i Hattfjelldal, Grane og Vefsn vil måtte innbefatte og involvere Helgelandssykehusets avdeling i Mosjøen. Vi må ha evne og vilje til å stille de vanskelige spørsmål, og ta de vanskelige debattene. Når vi i kommunene skal produsere langt flere tjenester, og disse skal tas fra spesialisthelsetjenesten, så kunne man jo tenke seg at det til slutt blir for lite å gjøre for sykehusene. Kanskje vi ikke har behov for tre avdelinger på Helgeland? Kanskje vi trenger bare to, ja sågar bare ett sykehus. Det vet vi ikke og vi vil ikke se konturene av dette før etter en lang tid inn i reformen. Men debattene vil komme. Det må vi være beredt på allerede nå. For som det er sagt, i forbindelse med en tidligere omlegging, «alle vil ha posten, men ingen sender brev.» Et viktig aspekt i dette er å se på mulighetene, at man bruker sykehuset for det, det er verd. Et bedret kundegrunnlag styrker eksistensgrunnlaget. Derfor må kommunene, sammen med Helgelandssykehuset forsøke å demme opp for den pasientflukt vi ser i dag. Pasienter velger seg i langt for stor grad bort fra Helgelandssykehusets tre avdelinger. De reiser til Bodø, Tromsø, Trondheim og andre fjerntliggende områder, for å få behandling. Nå har vi fritt sykehusvalg, og det står fritt opp til den enkelte pasient å velge. Men det rådmannens overbevisning at når vi kommuner samarbeider med sykehuset i bedre kvalitet og redusere ventetid på behandling, så vil pasientene velge nærhet fremfor en lang reise. Et viktig moment her at det ikke hjelper at sykehusene kan legge frem den ene statistikk etter den andre om hvor meget bra de utfører sine tjenester/behandlinger.

10 Det vil til syvende og sist være den opplevelse den enkelte pasient har som er avgjørende for omdømmet til sykehuset, og den omtale pasienten vil gi det. Side 10 av 52 Transport Det blir mye reising her nord, det er lange avstander mellom der hvor folk bor, og blant annet, sykehusene. Reising vil man også oppleve i fremtiden, men målet må være at det blir mindre behov for det. Helgelandssykehuset brukte i fjor over ,00 kroner på transport av pasienter. Allerede i 2008 brukte samfunnet over ,00 kroner på å transportere Hattfjelldals innbyggere til og fra behandling. Bare en reduksjon på 30 % ville gi Helgeland ,00 kroner til disposisjon for behandling. For å redusere kostander fra transport til behandling, må vi være nøye på å vurdere strengt vår tidligere praksis. Spesielt i bruken av spesialisthelsetjenesten. Rekvisisjonspraksis blant leger er noe som også vies oppmerksomhet på nasjonalt nivå. Hva kan vi gjøre selv, og hva kan vi gjøre mer av selv. Nå er det komplett umulig å bygge opp Lokalmedisinsk sentra i hver kommune, og det er da heller ikke målet. Vi må samarbeide med hverandre for å finne frem til den mest kostnadseffektive måte i å produsere gode helsetjenester på. Videre må vi erkjenne at noen kan være flinkere enn oss, og da må vi være villige til å la de gjøre oppgavene for oss. La rådmannen bruke et eksempel her, dersom Grane produserer en tjeneste/oppgave billigere enn oss, ja hvorfor da ikke tenke oss at de utfører dette også for oss, og tilsvarende. I spørsmålet om hvorvidt sykehuset i Mosjøen får nok arbeidsoppgaver, så må også tenke slik at dersom Grane og Hattfjelldal kan få produsert tjenesten billigere der, og selv etter beregning av transportkostnaden, ja så la sykehuset få gjøre det. Det viktigste er at oppgaven løses, og løses på en god og effektiv måte. En annen måte å løse oppgavene på er ambulerende team. Spesialiserte team, som reiser ut til kommunene for å behandle pasientene der, i stedet for konsekvent å sende de til sykehusene. En streng analyse og vurdering i bruken av sykehusenes tjenester må gjennomføres. Rekvisisjonspraksis må gjennomgås med et kritisk blikk. Dette er grundig beskrevet i rapporten fra prosjektgruppen. I Hattfjelldal har vi et meget godt utbygget helse- og omsorgstilbud. Tilbudet til den Hattfjelldalske befolkning overgår på mange måter det man kan forvente å finne i sammenlignbare kommuner. Pr. i dag er dette organisert i to avdelinger, og i to hovedbygg. En fremtid samkjøring av alle ressurser, det være seg både de økonomiske så vel som de humane må vurderes. Rådmannen ser ikke i dag at vi kan komme utenom en slik debatt. Debattens innhold vil måtte preges av samhandlingsreformens utvikling. Det byggetekniske byr på en utfordring. Riktig nok er byggene rimelig oppgraderte. Proavdelingens bygg er dog tungvint konstruert. Bygget byr på logistiske utfordringer, utfordringer som krever en høyere bemanning enn om det skulle vært utformet for fremtiden. Helsehuset rommer en rekke tjenester, men her er det behov for tyngre vedlikehold og oppgradering i følge de ansatte. Videre er bygget lite hensiktsmessig for de økede antall oppgaver som står foran kommunene. Rådmannen er ikke fremmed for å fremme forslag om et helt nytt bygg, alternativt en ombygging og utvidelse av den eksisterende bygningsmasse. En samlokalisering av de

11 nåværende avdelinger, vil danne grunnlaget for en helt annen, og lagt mer effektiv tjenesteproduksjon enn den vi erfarer i dag. Side 11 av 52 Den nye helse- og omsorgslov, slår fast at kommunene skal ha en rekke tjenester å tilby sine innbyggere. Dette betyr ikke at kommunen må ha denne tjenesten innenfor sine egne grenser. Et godt eksempel på dette er sykehjem. Vårt eget bygg er i behov av en grundig vurdering for fremtiden, Grane kommune har samme behov. Skal man samarbeide om oppføringen av et helt nytt og mer egnet bygg? Et bygg som kan inneholde en rekke tjenester ikke bare de kommunene allerede har men også de som kommunene skal ta over fra spesialisthelsetjenesten. Vi må ha mål om en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen. Det må være vilje og evne til nytenkning, og å finne alternative løsninger på gamle oppgaver. Langsiktighet, forpliktende og forutsigbarhet må prege de løsningene man kommer frem til. Vi må ikke gå inn i denne reformen i den tro at ingen ting skal endres. Dersom ingenting skulle endres, ja så var reformen unødvendig. Rådmannens tilrådning til kommunestyret er at kommunestyret følger den samlede innstilling fra styringsgruppen, og følger de prioriterte tiltak som er utformet av prosjektgruppen. Slik dette fremgår på s. 88 i rapporten. Se vedlagt. Rapporten har vært på høring hos avdelingene PRO og Helse. Begge avdelingslederne har hatt anledning og de har gitt sine uttalelser til saken. Disse er i sin helhet lagt til her, og følger her. PRO leder På bakgrunn av min korte tjenestetid i kommunen, finner jeg det vanskelig å avgi uttalelse om de utarbeidede løsningene på utfordringer i Samhandlingsreformen som nå ligger til behandling. Det har, før jeg kom, blitt gjort et arbeide med mange møter og seminar som jeg naturlig nok ikke har deltatt på. Derfor har jeg ikke det samme grunnlagsmateriale som mange andre, til å tufte mine utsagn på. Ved første blikk, finner jeg at det ikke lå i gruppens mandat å foreta en økonomivurdering av prosjektene. Dette må utredes nærmere før endelige valg tas. Det samme gjelder de ambulante teams lokalkunnskap om pasienter. Et ambulant team fra Vefsn, vil f eks kunne komme til kort i forhold til de mer de lokale ressursers kunnskap. Man landet på et trekantsamarbeide Vefsn-Hattfjelldal-Grane; jeg fester meg ved at det lokale medisinske senter blir i Vesfn; i Mosjøen; altså 80 km fra Hattfjelldal sentrum. Jeg stiller meg spørsmål om man også burde ha vurdert et slikt senter bare for Hattfjelldal og Grane ved hjelp av deler av den kompetansen som jeg har inntrykk av allerede er i Hattfjelldal. Det er slik at det ikke er liggedøgn, men 20 % av diagnosens totalkostnad som blir belastet kommunen i medfinansieringsdelen. Spørsmålet blir hvor ofte primærlegen stiller en tvilsom diagnose som trenger observasjon, og om denne observasjonen i fall kunne vært gjort forsvarlig lokalt. I forhold til foregående avsnitt, stiller jeg også spørsmål ved transportkostnader for vår kommune. Pasientene kjøres fra vår kommunen til et kommunalt drevet senter 80 km unna. Det vil vel generere transportutgifter som helseforetaket ikke er ansvarlig for (?). Ofte vil i fall kostnadene omfatte både tur og retur. Anbefalingen fra PRO-leder i denne saken omfatter to punkt: Heldøgns spl dekning i PRO. Dette er en absolutt grunnforutsetning i forhold til utfordringene i reformen og lokale overtagelser av mer kompliserte helse-

12 Side 12 av 52 /sykdomsforhold enn pr dato. PRO mangler ca to årsverk sykepleiere i tillegg til dagens bemanning for å kunne oppnå dette. Kostnaden er kr i kr. Oppbygging av et Lokalt medisinsk senter i Mosjøen. Dette bør utredes økonomisk ift kost/nytte effekten, samt likeledes opp mot et tilsvarende samarbeide Hattfjelldal/Grane. Det er nå slik at PRO gradvis utover skal disponere første etasje i Nyborgveien 1. Dette arealet inneholder rom og fellesfasiliteter som egner seg spesielt til en liten hybelenhet. Man kan få til 5-6 hybler her som kan brukes til ferievikarer samt som overgangsboliger for regulært personell i påvente av kommunale leiligheter. Dessuten kan hyblene brukes til kortvarige opphold for sykehusutskrevne som bor langt unna sentrum (f. eks fra Åkervik, Susendalen, Varnträssk, Unkervatn og Skarvodal) og som i en kort periode etter oppholdet, trenger spesielle tiltak fra hjemmesykepleien. Slik kan ressurser både ift døgngebyr for ferdigbehandlede pasienter og hjemmesykepleie spares. Kommuneoverlegen Samhandlingsreformen gir pålegg om at kommunene i Norge fra skal del finansiere 20 % av 2. linje tjenesten. Hattfjelldal kommune skal fra del finansiere 2. linje tjenesten med NOK / måned. Dette er preliminære tall (utefra aktiviteten i 2011), tallene vil bli korrigert etter faktisk forbruk hver tertial og det vil bli et sluttoppgjør hvert år i februar. I disse tallene inngår ikke utskrivningsklare pasienter uten de kommer i tillegg. Det er sykehuset som definerer når en pasient er utskrivningsklar. Pasienten skal behandles etter prinsippet etter BEON (beste effektive omsorgsnivå)/ LEON (laveste effektive omsorgsnivå). Dvs. at pasienten skal få faglig riktig behandling til rett tid og rett sted. Dvs. at pasienten kan få behandling i kommunen om denne behandlingen er like bra eller bedre en den som pasienten hadde fått på eks. sykehus. Eks. kan ikke kommunen unnlate å sende en pasient til behandling grunnet dårlig kommuneøkonomi. Siden mange år finnes det akuttplass på sykeheimen her. Vakthavende lege har da kunnet legge inn pasienter for observasjon, mobilisering, tømming ved obstipasjon, intravenøs væske- og antibiotika behandling, rehabilitering, terminal pleie med videre. Denne muligheten har vart meget god for pasienten og for de pårørende. Ordningen med akutt plass på sykeheimen har fungert godt og har vart medisinsk faglig forsvarlig. Grane og Vefsn kommune har ikke slike ordninger. Bemanning. Hattfjelldal kommune har en meget god og erfaren helsebemanning med hjelpepleiere, sykepleiere, ergoterapeut, fysioterapeuter, FYSAK, helsesøster, jordmor, helsesekretærer og leger. Vi har et velfungerende vaktsamarbeid mellom Grane og Hattfjelldal med god lokalkunnskap. Per i dag har Hattfjelldal kommunen bare hjemmesykepleie i heimevakt for de pasienter som er på sykeheimen nattetid. Under dag og kveld kan bare hjemmeboende pasienter som har innvilget tjeneste få hjelp fra PRO. Andre pasienter må først levere søknad om tjenester. Transport. Per i dag er det 2. linje tjenesten som betaler transport for alle pasienter til fastlege, fysioterapeut og til 2. linje tjenesten. Kommunen betaler for transport for pasienter til kommunal institusjon. Elektronisk samhandling er en mangelvare både innen kommunen vår, mellom andre kommuner og mellom kommunene og helseforetakene. Dette svekker pasientsikkerheten, informasjonsflyt tar lenger tid, å det kan og det oppstår feil slik at pasientene kan bli skadelidende. Viser til prosjektrapporten fra samhandlingsreformen GVH (Grane, Vefsn og Hattfjelldal). I rapporten finnes det en del feil som er viktig å belyse: I rapporten står det at det Hattfjelldal kommune skal betale NOK 4.300/ døgn for pasienter som er innlagt, dette er feil. Betalingen er etter hvilke DRG poeng som blir satt fra sykehuset ved pasientens utskrivelse, dvs. hvilke diagnoser som pasienten får og for hvilke prosedyrer som er utført, var god se under økonomi. I rapporten på side 23 er det regnet med at Hattfjelldal kommunes sin medfinansiering utgjør

13 Side 13 av 52 NOK , dette er feil. Det faktiske tallet er NOK hvilket også er den sum som kommunen har fått overført fra staten. Det er også viktig og gledelig å bemerke seg er at Hattfjelldal kommune har mye mindre forbruk av polikliniske tjenester sammenliknet med Grane og Vefsn. Ved samlingene som gir grunnlag for en del av rapporten var det nesten utelukkende deltagelse fra Mosjøen og det blev da mest utefra Mosjøen sine utfordringer som det er beskrevet. Mosjøens utfordringer er annerledes en dem vi har i Hattfjelldal kommune. Vurdering: Det må også bemerkes at det ikke har vart noen lege med kurativt arbeide med i prosjektgruppen og jeg mener at dette preger rapporten om samhandling GVH. Samhandlingsreformen legger opp til at flest mulig sykdommer skal forebygges. Det er dog slik at pasienter fortsatt kommer å bli syke og det vil fortsatt være behov for diagnostikk og behandling. Med en god forebygging kan vi forhindre at noen av pasientene blir syke og hos noen av dem kommer vi å kunne utsette tidspunktet for når sykdommen kommer. Vi må alle fokusere mer på forebygging og folkehelse så her er det viktig at vi videreutvikler dette arbeidet å setter det i system. Vi må også kontinuerlig evaluere de tiltakene vi har og endre dem når det er nødvendig. Forebygging tar tid å det kan ibland ta mange tiår innen et eventuelt resultat kan ses. Før at denne samhandlingsreformen skal lykkes og for at Hattfjelldal kommune skal komme rimeligst ut er det helt grunnleggende å ha sykepleie i aktiv døgnvakt. Dels for å kunne ta mot utskrivningsklare pasienter på døgnets alle tidspunkter, men også for å kunne observere og gi behandling til pasienter på sykeheim/ institusjon og til hjemmeboende pasienter. Vi må ha en faglig og robust helsetjeneste og vi må kontinuerlig bygge kompetanse. Vi må opprettholde og videreutvikle akutt plassene på vår institusjon. Vi har en meget oppegående helsetjeneste i kommunen. De pasientene som legges inn herfra på sykehus er de pas som trenger 2. linje tjenester og som ikke vurderes å kunne legges inn på et LMS eks. pasienter med hjerteinfarkt, hjerneslag, sepsis med videre. Ambulante team som det nevnes om i rapporten vurderes ikke å kunne tilføre noe ekstra kunnskap/ kunne forhindre en innleggelse på sykehus. I tillegg blir det resurskrevende og sannsynligvis dyrt for dem å reise ut til Hattfjelldal. Hattfjelldal og Grane legevakt er velfungerende og har gjennom mange år en meget god lokalkunnskap, både om pasienter, pårørende og om lokale resurser og organisasjon. Dersom det skulle bli en legevakt i Mosjøen vil denne kunnskapen gå tapt og det vil sannsynligvis resultere i flere og unødvendige innleggelser av pasienter på sykehus. Kommunen har ansvar for transport av pasienter til og fra kommunal institusjon. Dersom Hattfjelldal kommune går inn for å legge inn sine pasienter på et LMS i Mosjøen må disse kostandene for transport 160 km tur og retur også tas med i beregningen. Vefsn, Grane og Hattfjelldal har en del samme utfordringer men også en stor ulikhet. Grane og Hattfjelldal er mer likeverdige, derfor burde man se på hva disse to kommunene kan samarbeide om, eks kunde det være mulig å legge inn pas på institusjon her fra begge kommunene, dette da vi har erfaring med akutt plasser og Grane ikke har det. Telemedisin er noe som bør vurderes utbygget uansett om våre pasienter behandles på legekontoret eller på institusjon her eller på et LMS i Mosjøen. Likeså må det vurderes hvilket utstyr som trenges. Helgelandssykehuset er en viktig samarbeidspartner og er viktig for Hattfjelldal kommunes sine innbyggere. Vi må hær være forsiktige så vi ikke undergraver grunnlaget for vårt lokalsykehus gjennom å bygge opp et LMS som konkurrerer om de samme pasientene. Elektronisk samhandling FUNNKe (elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten) satsning for iverksetting og utbredelse av elektronisk samhandling mellom helseforetakene og primærhelsetjenesten. Dett prosjektet har Hattfjelldal kommune meldt seg på å dette skal videreutvikle den elektroniske samhandlingen på tvers av tjenestene og nivåene.

14 Der er mange oppgaver som Hattfjelldal kommune trenger å samarbeide interkommunalt om så som Livs- og mestringskurs samt miljørettet helsevern. Side 14 av 52 Miljørettet helsevern. Det er mange kommuner som ikke har tilfredsstillende kompetanse på dette området. Eks. har de i Salten løst dette gjennom Helse og miljøtilsyn Salten (HMTS). Dette er et IKS drevet av 11 Saltenkommuner. HMTS er en organisasjon med 4 ansatte, og som driver utstrakt saksbehandling for alle kommunene innen fagområdet miljørettet helsevern. HMTS har også en funksjon der de man koordinerer planverk og lager felles maler for viktige planer så som smittevernplan, pandemiplan, tuberkulosekontroll program osv. De har tilsyn og kontroll med alle typer omgivelsesfaktorer som dirkete eller indirekte kan påvirke folks helse. Et slikt interkommunalt samarbeide burde det også være på hele Helgeland alternativt et IKS for Grane, Vefsn og Hattfjelldal. I prosjektrapporten står det ikke noe om økonomi og det var heller ikke en del av mandatet i denne utredningen. Jeg skal nedenfor beskrive noe om den økonomien som vi vet om per dags dato. Hattfjelldal har fra staten mottatt NOK for delfinnanisering av andre linje tjenesten. Hattfjelldal kommune skal betale for utskrivningsklare pasienter fra første dag. Kostnad er NOK 4.000/ døgn. Hattfjelldal kommune skal fra betale for både polikliniske og for inneliggende medisinske pasienter. Hattfjelldal skal delbetale delfinansieringen av 2. linje tjenesten med NOK / måned. Hattfjelldal kommune må fortsatt betale transport av pasient til og fra kommunal institusjon, eks LMS (lokalmedisinsk senter) eller til sykeheim. Betalingen er basert på de DRG poeng som settes av sykehuset ved pasientens utskrivelse. DRG tallet er basert på de diagnoser som pasienten har fått og på de prosedyrer som er utført. DRG tall settes mellom fra 0 til maksimalt 4. For 2012 er 1 DRG poeng = NOK Dette uansett om pasienten bare ligger 1 døgn til behandling. Hattfjelldals del blir da 20 % av dette dvs. NOK Flyttes pasienten mellom ulike avdelinger innen et sykehus så er det DRG for den tyngste diagnosen og prosedyrene som blir gjeldende ved utskrivingen (eks. innen ulike avdelinger i Helgelandssykehuset). Flyttes pasienten eksempelvis fra Helgelandssykehuset videre til Universitetssykehuset i Tromsø (Unn) vil det komme regninger fra begge sykehusene. Eks. en pasient med brystsmerter som ligger en dag på medisinsk avdeling i Mosjøen vil gi 0,44 DRG poeng og en dag på Unn for PCI (kontrastundersøkelse av hjertes kar) vil gi 0,9 DRG = x 20 % = NOK Som medisinsk faglig rådgiver mener jeg at vi må prioritere: Forebygging og folkehelse i Hattfjelldal kommune. Vi må ha dyktige fagfolk tilstede. Vi må ha sykepleier i aktiv døgnvakt både for pasienter på institusjon og for de pasientene som bor heime. Vi må kontinuerlig heve kompetansen. Vi må sammen snu trenden så at pasientene bor lenger heime med den hjelp, stimulering og behandling som trenges så vi kan ha rom og resurser for de pasientene som trenger dette på sykeheimen/ institusjon. Vi må opprettholde og videreutvikle akutt plassene på institusjon. Vi må kunne gi like god eller bedre behandling her i Hattfjelldal dersom det ikke er behov for sykehusinnleggelse. Vi bør heller bruke resursene våre for å styrke kompetansen og tjenestene her hos oss i Hattfjelldal og ikke for å bygge opp et tilbud i Mosjøen. Dersom vi kan opprettholde og styrke vår bemanning med faglig dyktige personell samt opprettholde akuttplass på sykeheimen her så ser jeg som medisinsk faglig rådgiver ikke noe behov for oss for et LMS (lokal medisinsk senter) i Mosjøen for å legge inn pasienter til. Det rekommanderes videre at et nærmere samarbeide mellom Grane og Hattfjelldal kommuner utredes innen et endelig valg tas.

15 Side 15 av 52 Å utrede økonomien nærmere og likeså kost-nytte effekten av de ulike alternativene også dette innen et endelig valg tas. Å utrede videre om interkommunalt samarbeide kring miljørettet helsevern og mestringskurs. Den elektroniske samhandlingen innen kommunen og på tvers av kommuner og tjenstenivåer må bedres, Hattfjelldal kommune er innmeldt i FUNNKe. Det ble den 4. januar avholdt et møte mellom rådmennene i GVH, hvor vi orienterte hverandre om fremdriftsplan, samt den forestående politiske behandling. Det ble gitt orientering fra Vefsn side om den mediadebatt som foregår, og det ble konkludert med at lokalmedisisnk senter på ingen måte står i fare for ikke å bli gjennomført i Mosjøen. GVH-samarbeidet har mottatt skjønnsmidler fra Fylkesmannen for en videreføring av prosjektet. En del to. Vefns kommune har på vegne av samarbeidet, mottat disse pengene, og de vil dekke en prosjektlederstilling. Møtet avklarte en del punkter som må videreføres i et del to, og mange av de punkter som avdelingslederne har pekt på i den ovenstående er allerede tatt med i forplanene til videreføringen. Spesielt viktig blir det å se på hvordan man ytterligere kan effektivisere driften. Til slutt skal det nevnes fra rådmannens side, at det som ledd i reformen skal utarbeides en overordnet samarbeidsavtale med tilhørende 11 tjenesteavtaler mellom kommunene og helseforetaket. Arbeidet foregikk i regi av Overordnet Samarbeidsorgan OSO. Arbeidsgruppa leverte i hht. bestillingen følgende avtaler: Overordnet Samarbeidsavtale, tjenesteavtale nr. 3 (som gjelder henvisning til behandling i spes. helsetj) og tjenesteavtale nr. 5 (som gjelder opphold i, og utskriving fra, spes. helsetj.) Et samlet Helgeland fant det ikke tilstrekkelig, de avtaleforslagene som var fremforhandlet og samtlige kommuner nedsatte en ny forhandlingsgruppe. Forhandlingsgruppen består av personer som har sin forankring i alle tre regionråd på Helgeland. Forhandlingsgruppen har utarbeidet sitt forslag til avtaler, disse er nå fremlagt for Helgelandssykehuset og det er i skrivende stund ikke nådd frem til enighet. Forhandlingene skal etter planen være avsluttet den 10. januar. Det er disse avtalene som bør være godkjent i kommunene innen , dette i henhold til helsedirektorat og departement. Det foreligger ingen sanksjonsbestemmelse om kommunene ikke har alle avtalene ferdig, så om de 18 kommunene på Helgeland ikke har et formelt kommunestyrevedtak på plass den 1. februar, er rådmannen ikke bekymret for det. Så snart det foreligger resultater fra forhandlingene, så vil dette bli orientert og lagt frem for politisk myndighet. Forslagene fra kommunene er vedlagt denne saken her. I det nedenfor, presenterer rådmannen anbefalingene for kommunestyrene i Vefsn og Grane kommuner. Rådmannen har også lagt ved saksutredningene fra de samme kommuner til dette dokumentet. For Vefsn kommune har rådmannen i Vefsn anbefalt: Det anbefales at kommunestyret tar sluttrapporten fra prosjekt Samhandlingsreformen Grane-, Vefsn og Hattfjelldal kommune til orientering. Videre anbefales det at tiltakene i prosjektet søkes innarbeidet i budsjett 2012 og at samarbeidet mellom Grane, Vefsn og Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset om gjennomføring av felles tiltak i reformen søkes formalisert.

16 Side 16 av 52 For å skaffe best mulig beslutningsunderlag for administrative og politiske beslutninger må konsekvensene for nattbemanningen på Vefsn sykehjem ved etablering av LMS i sykehjemmet utredes nærmere. I tillegg må konsekvensene av forslaget om flytting av legevakt og legevaktformidlingen til LMS / Vefsn sykehjem utredes nærmere. For Grane kommune er følgende anbefaling fremsatt. 1. Sykepleierdekning i aktiv vakt hele døgnet på sykehjemmet, for å kunne drive en forsvarlig faglig praksis i forhold til pasienter i observasjonssengene. 2. Inngå samarbeid med Vefsn og Hattfjelldal i forholdt til Lokalmedisinsk senter Det er søkt prosjektmidler for etablering av LMS og Grane kommune slutter seg til planer om utlysing av prosjektlederstilling til implementering og utvikling av GVH-LMS. Grane stiller med ressurser til prosjekt- og styringsgruppe, samt bidrar med personale som skal samarbeide om felles fagutvikling. 3. Etablere 2 observasjonssenger på Grane sykehjem. 4. Opprette 20 % eldrekonsulent i løpet av Innkjøp av nødvendig medisinsk-teknisk utstyr ved sykehjem og legekontor. Se sak nr 11/330- Investeringspakke samhandlingsreformen. 6. Inngå i samarbeid om strukturert og faglig gode tilbud for oppfølging av diabetespasienter. 7. Innga samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid og etablering av frisklivssentral som en del av kommunehelsetjenesten. Inngå i samarbeid om styrking av sentralene.( sak om avtaleinngåelse med fylke ang. Folkehelsekommune, kommer i kommunestyremøte den ) 8. Ambulerende rehabiliteringstjenester. 9. IKT-løsninger delta i FUNNKe-prosjektet, som går ut på å etablere elektronisk kommunikasjon mellom helseforetak, pleie og omsorg og legekontor. 10. Administrasjon av medfinansieringsordningen i Grane påhviler pleie og omsorgsavdelingen. Tett samarbeid med helseavdelingen i forhold til rutiner og kompetanseheving er nødvendig, og sammen videre å utvikle tjenestene til det beste for innbyggerne i kommunen Administrative og økonomiske konsekvenser: Kommunen har for 2012 mottatt gjennom rammeoverføringen litt i underkant av 2,5 millioner korner. Dette beløpet har rådmannen tatt inn i rammen for 2012, da det ikke har vært mulig å beregne ut de kostander som eventuelt vil påløpe i Rådmannen anbefaler at, kommunestyret justerer budsjettet for 2012, etter hvert som tall blir beregnet frem og vi får en mer håndfast og konkret grep om kostnadsbildet. Vi kjenner blant annet ikke innholdet i de avtaler som skal behandles i kommunene. Konklusjon: Kommunestyret tar sluttrapporten fra prosjekt Samhandlingsreformen Grane-, Vefsn og Hattfjelldal kommune til orientering. Kommunestyret anbefaler at prioriterte tiltak fra prosjektgruppen legges til grunn for det videre arbeid. Det vektlegges punkt 1 og 2 i rapportens forslag: 1 døgnbasert sykepleietjeneste 2 etablering av Lokalmedisinsk senter trinn 1. Punktene søkes innarbeidet i budsjett gjennom 2012 og For 2012 må dette skje ved budsjettjusteringer under veis. Justeringene må være så godt fundert at dette i sin tur danner grunnlaget for Bent Øverby rådmann

17 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 17 av 52 FA-G00, TI-&23 11/ /439 Bent Øverby Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal - Samarbeidsavtaler med Helgelandssykehuset Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Avtalene er i tråd med lover og forskrifter og etter rådmannens oppfatning til beste for kommunen. 1. Hattfjelldal kommunestyre vedtar følgende avtaler fremforhandlet av det interkommunale forhandlingsutvalget: - Felles samarbeidsavtale - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre - Retningslinjer for innleggelse i sykehus - Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon - Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 2. Vefsn kommunestyre gir sin tilslutning til at det framtidige arbeidet med å utarbeide, forhandle og fornye avtalene foregår gjennom interkommunalt samarbeid og et felles forhandlingsutvalg for Helgeland. Det forutsettes at forhandlingsutvalget settes sammen av representanter med geografisk tilknytning til de fire naturlige helseregionene på Helgeland samt har ulik og utfyllende fagkompetanse. 3. Hattfjelldal kommunestyre delegerer framtidig forhandlingsmyndighet til rådmannen. 4. Avtaleutkastene skal godkjennes av kommunestyret. Begrunnelsen, i hovedsak er dette understøtter Samhandlingsreformen, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 6. Avtalene skal være gjenstand for årlige gjennomganger Kommunestyret Møtebehandling: Protokolltilførsel fremmet av Helen K. Slettbakk (AP): I følge Hovedavtalen mellom KS og NSF, del B, 3-1 skal arbeidsgiver på et tidligst mulig tidspunkt informere, drøfte og ta de tillitsvalgte med på råd ved implementering av nasjonale reformer som vi få betydning for arbeidstakerne. I Hattfjelldal er de tillitsvalgte i PRO/Helse utelatt fra forhandlingen om sarbeidsavtalene mellom kommunene og Helgelandssykehuset. Dette mener jeg er et klart brudd på Hovedavtalen som kommunen som arbeidsgiver er forpliktet til.

18 Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Side 18 av 52 KS-003/12 Vedtak: Avtalene er i tråd med lover og forskrifter og etter rådmannens oppfatning til beste for kommunen. 1. Hattfjelldal kommunestyre vedtar følgende avtaler fremforhandlet av det interkommunale forhandlingsutvalget: - Felles samarbeidsavtale - Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre - Retningslinjer for innleggelse i sykehus - Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskriving fra institusjon - Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden 2. Hattfjelldal kommunestyre gir sin tilslutning til at det framtidige arbeidet med å utarbeide, forhandle og fornye avtalene foregår gjennom interkommunalt samarbeid og et felles forhandlingsutvalg for Helgeland. Det forutsettes at forhandlingsutvalget settes sammen av representanter med geografisk tilknytning til de fire naturlige helseregionene på Helgeland samt har ulik og utfyllende fagkompetanse. 3. Hattfjelldal kommunestyre delegerer framtidig forhandlingsmyndighet til rådmannen. 4. Avtaleutkastene skal godkjennes av kommunestyret. Begrunnelsen, i hovedsak er dette understøtter Samhandlingsreformen, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 6. Avtalene skal være gjenstand for årlige gjennomganger. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Marit Hatten formannskapssekretær

19 Habilitet i forvaltningen: Side 19 av 52 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Avvikshåndtering vedlegg 2 generell del.docx Avviksmelding vedlegg 1 genrell del.docx Funksjonskartlegging.docx Omforent Felles samarbeidsavtale docx Omforent Tjenesteavtale docx Omforent Tjenesteavtale docx Omforent Tjenesteavtale docx Omforent Tjenesteavtale (2).docx Protokoll til inngåtte avtaler docx Varsel om innlagt pasient- 24 timers varsel.docx Varsel om utskrivningsklar pasient.docx Vedlegg 1 Nasjonale faglige retningslinjer.docx Vedlegg 2 Veiledere.docx Utrykte vedlegg: Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter Saksopplysninger: Rådmannen viser til hoveddokumentet, samhandlingsreformen Grane, Vefsn, Hattfjelldal og Helgelandssykehuset. I den saken er det omtalt avtalestruktur og forhandlinger mellom kommunene og Helgelandssykehuset. Avtalene fremlegges som egen sak i denne her foreliggende. Rådmannen finner det riktig å minne om et viktig moment i reformen og dens gjennomføring. En av hovedkonklusjonene som er trukket i forbindelse med samhandlingsreformen, er at pasienters behov for koordinerte tjenester ikke ivaretas godt nok. Ett av botemidlene vil være å etablere helhetlige pasientforløp gjennom samarbeid innenfor og på tvers av tjenestenivåene. Departementet foreslo derfor å lovregulere samarbeidsavtaler i ny kommunal helse- og omsorgstjenestelov og i spesialisthelsetjenesteloven i den hensikt å understøtte gjennomføringen av samhandlingsreformen. Vurdering: Bakgrunn Samhandlingsreformen er en retningsreform som skal gjennomføres over tid med start fra Samarbeidsavtale mellom kommuner og regionale helseforetak / helseforetak er et av flere virkemidler for å realisere reformen. 14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtale og stiller minimumskrav til innholdet i avtalen, jfr. lovens kapittel 6.

20 Lovpålagt avtale I h.h.t lovens kapittel 6-2 skal samarbeidsavtalen som et minimum omfatte: Side 20 av enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre, 2. retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester, 3. retningslinjer for innleggelse i sykehus, 4. beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd, 5. retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon, 6. retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering, 7. samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid, 8. samarbeid om jordmortjenester, 9. samarbeid om IKT-løsninger lokalt, 10. samarbeid om forebygging og 11. omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede I tillegg kan det frivillig inngås en fellesavtale (overordnet avtale) for de lovpålagte avtalene. Departementet har besluttet at punktene 1, 3, 5 og 11 skal være vedtatt av kommunestyret innen mens de resterende punktene skal være vedtatt innen Rådmannen legger med denne saken fram samarbeidsavtaler for punktene 1, 3, 5, 11 samt en (overordnet) felles samarbeidsavtale. Interkommunalt samarbeid OSO (Overordnet SamarbeidsOrgan) for Helgelandssykehuset og Helgelandskommunene opprettet først en partssammensatt arbeidsgruppe til å utarbeide samarbeidsavtalene. Gruppa besto av tre representanter for Helgelandskommunene, tre representanter for sykehuset, en brukerrepresentant og to tillitsvalgte. Dette arbeidet var basert på dialog / konsensusprinsippet. Da arbeidsgruppas resultat ble presentert for kommunene på Helgeland i møte kom det fram at et stort antall kommuner var uenige i denne framgangsmåten. KS arrangerte møtet i Mosjøen hvor hovedinnholdet var gjennomgang av OSOs avtaleforslag. Tanken var å komme til enighet om avtalene via dialog. Kommunene var uenig i denne fremgangsmåten, da de allerede hadde innkalt Helgelandssykehuset HF til forhandlinger om avtalene. Resultatet av møtet var at det ble enighet mellom 18 kommuner på Helgeland om å utarbeide et felles forslag til avtaler, som deretter skulle være gjenstand for forhandlinger med foretaket. Resultatet av dette var at alle kommuner på Helgeland ble enige og besluttet å utarbeide et felles forslag til avtaler, som deretter skulle være gjenstand for forhandlinger med foretaket.

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterom sykehjemmet Dato: 09.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: Møte i Komité for helse og omsorg. Møtested: Møterom sykehjemmet Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 09.02.2012 Møtetid: 17:00 Møtested: Møterom sykehjemmet Møteleder Monika Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 25.01.2012 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30 Hattfjelldal kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12.30 Møtebok for Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP Ann-Elen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg /43 Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg 05.06.2012 12/43 Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 04.02.2014. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møteleder. Grane kommune Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Kroken Møteinnkalling (kunngjøring) 28.01.14 Fraværende representanter

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/4684-1 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT- SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE, VEFSN OG HATTFJELLDAL KOMMUNE

PROSJEKTRAPPORT- SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE, VEFSN OG HATTFJELLDAL KOMMUNE VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: John-Arvid Heggen Tlf: 75 10 10 28 Arkiv: G00 &00 Arkivsaksnr.: 10/2754-50 PROSJEKTRAPPORT- SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE, VEFSN OG HATTFJELLDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til

Detaljer

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN

Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Kommunestyret Godkjenne tjenesteavtaler mellom Balsfjord kommune og UNN Balsfjord kommune Vår saksbehandler Karin Friborg Berger, tlf 77722050 Saksframlegg Dato Referanse 09.08.2012 2012/1009-8412/2012 Arkivkode: H00 Saksgang: Utvalgssaksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret

Detaljer

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF

Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012. Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Avtale om samhandling mellom xx kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Tjenesteavtale 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver

Tjenesteavtale 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Tjenesteavtale 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter... 3 2.

Detaljer

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: 026 Lnr.: 4272/12 Arkivsaksnr.: 12/5-14 Saksbehandler: Linda Svendsrud SAMARBEID MELLOM GAUSDAL KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF SAMHANDLINGSREFORMEN... Sett inn saksopplysninger under denne linja

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

smi GQ0-Å2 f.)foa4 Innholdsfortegnelse Tjenesteavtale 1

smi GQ0-Å2 f.)foa4 Innholdsfortegnelse Tjenesteavtale 1 Tjenesteavtale nr, 1 Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 1. Parter... 2 2. Bakgrunn... 2 3. Formål... 2 4. Virkeområde...

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Godkjenning av samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Namsos kommune Utvalg

Detaljer

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister

Samhandlingsreformen Inger Marethe Egeland. Helsenettverk Lister Samhandlingsreformen 13.10.2011 Inger Marethe Egeland Utfordringsbildet Vi lever lengre og med flere kroniske lidelser Kols Diabetes Demens Psykiske lidelser Overvekt Mangel på kvalifisert arbeidskraft

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF

SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Arkivsaksnr.: 10/2138-49 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø SAMARBEIDSAVTALER Samarbeidsavtale mellom Lunner kommune og Sykehuset Innlandet HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19

Lovpålagte samarbeidsavtaler. Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Lovpålagte samarbeidsavtaler Antall kommuner i Troms = 25 Antall kommuner i Nordland = 44 Antall kommuner i Finnmark = 19 Formålet med samarbeidsavtaler Konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G00 Arkivsaksnr: 2010/6691-5 Saksbehandler: Inger Mette Nilstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Kommunestyre Arkivsaksnr: 2011/2337 Klassering: G00/&13 Saksbehandler: Torunn Austheim SAMARBEIDSAVTALE MELLOM STEINKJER

Detaljer

e,uoffl xopi 5. Avklaringer - Forutsetninger.,...2 6. Grenseflater oggråsoner...,..,..,...3 7, Samarbeidsarenaer og prosesser...,.,...,...,..,.,.

e,uoffl xopi 5. Avklaringer - Forutsetninger.,...2 6. Grenseflater oggråsoner...,..,..,...3 7, Samarbeidsarenaer og prosesser...,.,...,...,..,.,. ljenesteavtale nr. I Enighet om helse- og omsorgsoppgaver Omforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Hemnes kommune og Helgelandssykehuset HF Tienesteavtale 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/1513-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG HEMNE KOMMUNE - FASE 2 Ferdigbehandles i: Kommunestyret

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Helse- og omsorgssjef i Namsos. Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale

Namsos kommune. Saksframlegg. Helse- og omsorgssjef i Namsos. Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2011/7665-8 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Samhandlingsreformen - godkjenning av samarbeidsavtale Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service

Detaljer

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT

Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen inkluderer 12 tjenesteavtaler Samarbeidsavtalen formål er: - konkretisere oppgave- og ansvarsfordelingen mellom

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset

.»77/ I I /2. te2,44. SWi. Felles samarbeidsavtale. Innholdsfortegnelse. Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Felles samarbeidsavtale Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 1. Parter 2 2. Bakgrunn 2 3. Formål 2 4. Virkeområde 3 5. Inngåelse

Detaljer

Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene

Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene Styresak 47/2012: Tjenesteavtaler med kommunene Møtedato: 19.06.12 Møtested: Mo i Rana Det vises til Helgelandssykehusets styresak 3/2012 Samarbeidsavtaler med kommunene på Helgeland, behandlet i styremøte

Detaljer

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister

Fagdag ernæring. ring. 15. september Lyngdal. Helsenettverk Lister. v/ Bernhard Nilsen. Helsenettverk Lister Fagdag ernæring ring 15. september 2011 Lyngdal v/ Bernhard Nilsen Er ernæringsarbeid ringsarbeid matnyttig? Lønner det seg egentlig med forebygging? Har samhandlingsreformen noe for seg? Samhandlingsreformen

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Helse og omsorgstjenesteloven 3-5. Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp Kommunen skal straks tilby eller yte helse- og omsorgstjenester til den enkelte når det må antas at den hjelp kommunen kan gi

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SØNDRE LAND KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom Søndre Land kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI Avtalen er rettslig bindende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 57

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 57 Hattfjelldal kommune Side 1 av 57 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 18.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012?

Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Hvordan vil helsetjenestene til syke eldre bli fra 2012? Petter Øgar, NHSs konferanse om helsetjenester til eldre, Oslo 26.09.2011 Hva er helsetjenester til eldre Forebygging, diagnostikk, behandling,

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 Samhandling Helgeland Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 2 3 Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF PKO ( Praksiskonsulentkoordinator) LMS (Læring og Mestring) KE (Koordinerende enhet)

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 2. februar 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. XX kommune YY HF Tjenesteavtale nr 4 mellom XX kommune og YY HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 3-5 tredje ledd 1.

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn

Tjenesteavtale nr 4. mellom. Målselv kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Orn UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVV \C3C,CA UN.yrRS,TEH-AR.,OHCeE55,_, 7MÅLSELV KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom Målselv kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Orn Samarbeid om og beskrivelse

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: Tidspunkt: 16:00 18:10. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røssvatn Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 16:00 18:10 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen (representant)

Detaljer

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal

Innherred samkommune. Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal Innherred samkommune Samhandlingsreformen Frosta, Levanger og Verdal 1 2 Hva preger helsetjenesten i kommunene? 1.Allerede ganske stor: En omsetning på 75 tusen millioner 2.120 000 betalte årsverk, vel

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge.

Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Lindring der du bor et mål for oss i Nord. Mosjøen, tirsdag 24. mai 2011. Magne Nicolaisen, Regiondirektør KS Nord-Norge. Nord-Norge, mulighetenes landsdel Kommunestørrelse, geografi og bosettingsmønster

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset

Tjenesteavtale. mellom. Loppa kommune. Finnma kssykehuset Tjenesteavtale nr 4 mellom Loppa kommune og Finnma kssykehuset HF om samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C83 14/279 14/5519 Mona V. Larsen 25.08.2014 Fritak fra politisk verv Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang

Deres referanse Vår referanse Dato /KJJ 11/9169 Astri Myhrvang Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo E-post: postmottak@hod.dep.no Deres referanse Vår referanse Dato 201101755-/KJJ 11/9169 Astri Myhrvang 04.10.2011 Høring: Samhandlingsreformen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 4. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 4 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Samarbeid om og beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp (ØHD) etter lov om kommunale

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Samhandlingsreformen fra ord til handling. Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD

Samhandlingsreformen fra ord til handling. Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD Samhandlingsreformen fra ord til handling Aina Strand Samhandlingsavdelingen, HOD Nasjonalt topplederprogram for helseforetakene HOD, 14. september 2010 Disposisjon Utfordringene Mål for reformen Hva har

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak. Samarbeidsavtale mellom Nord-Aurdal kommune og Sykehuset Innlandet HF Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 15/113 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Kommunalt råd for mennesker 26.01.2015 001/15 JOHVEB med nedsatt funksjonsevne Eldrerådet 26.01.2015 001/15

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT

Administrativt samarbeidsutvalg. 26. april Samhandlingsreformen Status avtalearbeid. Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Administrativt samarbeidsutvalg 26. april 2012 Samhandlingsreformen Status avtalearbeid Kari Bratland Totsås Samhandlingssjef HNT Samhandlingsreformens mål: Retningen er tydelig: En friskere befolkning

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Arkivsaksnr.: 09/1726-16 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMARBEIDSAVTALE MELLOM LUNNER KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering

Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Tjenesteavtale 6 Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og faglige nettverk og hospitering Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd.

Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Tjenesteavtale 4 Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 tredje ledd. Retningslinjer for videre samarbeid om opprettelse av særavtale

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF

Evaluering av samarbeidsavtalen med Nordlandssykehuset HF Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 16.07.2013 49990/2013 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/13 Eldrerådet 26.08.2013 13/9 Ruspolitisk råd 27.08.2013 13/15 Råd

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012

Bergen kommune og samhandlingsreformen. Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Bergen kommune og samhandlingsreformen Marit Strøm Seniorrådgiver 7. Mars 2012 Fra visjon til virkelighet en retningsreform 2008: Visjon 1. januar 2012: Oppstart (første skritt) Hovedtrekk i reformen Økt

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO

Overordnet samarbeidsavtale mellom Bodø kommune og Nordlandssykehuset HF. - Revidert avtaletekst og revidert mandat for OSO Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.03.2015 23203/2015 2011/8262 025 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/29 Bystyret 07.05.2015 15/9 Komitè for levekår 14.04.2015 15/5 Eldrerådet

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 07.09.2016 Tidspunkt: 09:00 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer