Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) AP - Helene Kroken Slettbakk (representant) AP - Vera Arntsberg Bråten (representant) AP - Sølvi Andersen (representant) SP Mirjam Holta (representant) SP Harald Lie (representant) SP - Terje Daleng (representant) (representant) SP - Stine Reinfjord Engdal (representant) SP - Tomas Daniel Børgefjell (representant) SP Tone Waaler (representant) SP - Kjetil Sjåvik (representant) SP Mathias Sjåvik (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) SV Ingjerd Hagen (representant) Forfall: AP Frode Andre Johansen (representant) Vara: AP Lisbeth Krutnes (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Marit Hatten Av 17 medlemmer møtte 16. Totalt frammøtte: 17 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 001/12 Referatsaker 002/12 Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal og Helgelandssykehuset 003/12 Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal - Samarbeidsavtaler med Helgelandssykehuset 004/12 Polarsirkelens friluftsråd 005/12 FORPROSJEKT -bygging av service-/næringsbygg. 006/12 Fotballbanen i Hattfjelldal - forberedende arbeid til legging av kunstgress.

2 Side 2 av /12 Fiberprosjekt - Varntresklinjen. 008/12 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom av gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal 009/12 Konsesjon på erverv av tilleggsjord til landbruk parsell av gnr. 19 og 20, bnr. 8 og 3 i Hattfjelldal 010/12 Prioritering av spillemiddelsøknader /12 Søknad om fritak som medlem i Kontrollutvalget 012/12 Søknad om fritak som varamedlem i Forliksrådet 013/12 Skatteregnskap 2011 Underskrifter:

3 Side 3 av 52 Orienteringssaker. Ordfører orienterte: Folkevalgtopplæring i Hemavan Fjellsenter 16. og 17. februar. Aina Simonsen skal være foreleser. Dugnad går som planlagt, stor fremdrift. Hattfjelldal kommunes 150 års jubileum. Samhandlingsreformen: Bent Øverby orienterte om arbeidet i styringsgruppa. PRO-leder Christian Rokkestad og Kommunelege I Britt B. Petersen orienterte om hvordan en ser for seg innføringen av reformen i Hattfjelldal. Informasjonen ble utdelt i møte og ligger vedlagt.

4 Side 4 av 52 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: DATO- 12/172 12/501 Marit Hatten Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /12 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Møtebehandling: Enstemmig vedtatt. KS-001/12 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Marit Hatten formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/7939 S Helseavdelingens budsjett ansvar 410 regulerers i samsvar med vedlagte beregninger des /8098 S Utdanningspermisjon 3 11/8207 S Delegasjon hjertestarter brann 4 11/7942 I Catrin Braaten Søknad om permisjon som meddommer. 5 12/153 I Norsk kulturminnefond Tilsagn om tilskudd 2011 til renovering Susendal skolekapell 6 12/348 S Fødselspermisjon endring av vedtak.

5 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 5 av 52 FA-G00, TI-&23 11/ /7474 Bent Øverby Samhandlingsreformen Grane, Vefsn og Hattfjelldal og Helgelandssykehuset Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling Kommunestyret tar sluttrapporten fra prosjekt Samhandlingsreformen Grane-, Vefsn og Hattfjelldal kommune til orientering. Kommunestyret vedtar at prioriterte tiltak fra prosjektgruppen legges til grunn for det videre arbeid. Det vektlegges punkt 1 og 2 i rapportens forslag: 1 døgnbasert sykepleietjeneste 2 etablering av Lokalmedisinsk senter trinn 1. Punktene søkes innarbeidet i budsjett gjennom 2012 og Formannskapet Møtebehandling: Saken utsettes til FS-126/11 Vedtak: Saken utsettes til Kommunestyret Møtebehandling: Saken utsettes. KS-112/11 Vedtak: Saken utsettes Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Formannskapet ønsker at en fra PRO/Helse informerte mer om samhandlingsreformen i kommunestyret den FS-002/12 Formannskapets innstilling: Kommunestyret tar sluttrapporten fra prosjekt Samhandlingsreformen Grane-, Vefsn og Hattfjelldal kommune til orientering. Kommunestyret vedtar at prioriterte tiltak fra prosjektgruppen legges til grunn for det videre arbeid. Det vektlegges punkt 1 og 2 i rapportens forslag: 1 døgnbasert sykepleietjeneste 2 etablering av Lokalmedisinsk senter trinn 1.

6 Side 6 av 52 Punktene søkes innarbeidet i budsjett gjennom 2012 og Kommunestyret Møtebehandling: SP la fram ett tillegg til innstillingen: Kommunestyret ønsker at Grane eller Hattfjelldal kan få styrket sin representasjon, i kommende prosjektgrupper, ned en kurativ lege. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt med tillegg enstemmig vedtatt. KS-002/12 Vedtak: Kommunestyret tar sluttrapporten fra prosjekt Samhandlingsreformen Grane-, Vefsn og Hattfjelldal kommune til orientering. Kommunestyret vedtar at prioriterte tiltak fra prosjektgruppen legges til grunn for det videre arbeid. Det vektlegges punkt 1 og 2 i rapportens forslag: 1 døgnbasert sykepleietjeneste 2 etablering av Lokalmedisinsk senter trinn 1. Punktene søkes innarbeidet i budsjett gjennom 2012 og Kommunestyret ønsker at Grane eller Hattfjelldal kan få styrket sin representasjon, i kommende prosjektgrupper, ned en kurativ lege. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt med tillegg enstemmig vedtatt. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Marit Hatten formannskapssekretær

7 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent inhabilitet i forvaltningen Side 7 av 52 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Prosjektrapport , forsside prosjektrapport.doc Samhandlingsreformen - saksframstilling Vefsn kommune.doc Fwd: {Disarmed} KS ønsker endringer i regjeringens forslag til nye helseforskrifter Sak 11/65 - Prosjektrapport samhandlingsreformen saksframstilling prosjektrapp docx Samhandlingsreformen GVH.ppt PRO-leders innlegg om Samhandlingsreformen til komm styret ppt Utrykte vedlegg Prosjektrapport , forside prosjektrapport KS ønsker endringer i regjeringens forslag til nye helseforskrifter saksframstilling prosjektrapp Dokumentene er tidligere omdelt politiske representanter Saksopplysninger: Samarbeid for en felles fremtid. Bakgrunnen for samhandlingsreformen. I Stortingsmelding nr. 47 Samhandlingsreformen; rett behandling - på rett sted til rett tid, skisserer helse- og omsorgsdepartementet innholdet i en av etterkrigstidas største velferdsreformer. Bakgrunnen for reformen er bl.a. erfaringer fra pasienter /brukere og rapporter fra fagfolk og forskere og disse oppsummeres slik i stortingsmeldingen: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets bæreevne Stortingsmeldingen skisserer følgende hovedgrep for å møte disse utfordringene: 1. Klarere pasientrolle 2. Ny, framtidig kommunerolle 3. Etablering av økonomiske insentiver 4. Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse 5. Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer Hovedgrepene fikk bred støtte i Stortinget. Samhandlingsreformen forutsetter en gradvis og langsiktig omstilling i helse- og omsorgstjenesten. Målene for reformen er formulert slik: Økt livskvalitet for den enkelte og redusert press på helsetjenesten gjennom satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid. Dempet vekst i bruk av sykehustjenesten ved at en større del av helsetjenesten ytes av kommunehelsetjenesten forutsatt like god eller bedre kvalitet samt kostnadseffektivitet til det beste for pasientene. Mer helhetlige og koordinerte tjenester til brukere av helsetjenesten gjennom forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp.

8 Å sikre en bærekraftig utvikling av helsesektoren, gjennom å bidra til effektiv bruk av ressursene Side 8 av 52 Samtidig med at den kommunale helse- og omsorgstjenesten styrkes og videreutvikles, skal spesialisthelsetjenesten omstilles. Utredning og behandling av hyppig forekommende tilstander skal desentraliseres der dette er mulig. Utredning og behandling av sjeldent forekommende sykdommer skal sentraliseres der dette er nødvendig for å sikre god kvalitet og god ressursutnytting. Det er også vedtatt endringer i flere særlover. Den viktigste endringen for kommunenivået er sammenslåingen av Sosialtjenesteloven og Kommunehelseloven til en ny Helse- og omsorgslov. Reformen, lovendringene m.v. trer i kraft Med dette som en del av bakgrunnen så skal man også bære i erindring om den faktiske nasjonaløkonomiske begrunnelse. Kostnadsveksten innen helsesektoren i Norge. Som daværende helse- og sosialminister Hansen klart poengterte i sine foredrag og presentasjoner av St. Meld. Nr. 47, så har ikke Norge, på sikt, bæreevne til å fortsette kostnadsveksten. Med andre ord, vi må løse oppgavene på en smartere og langt mer kostnadseffektiv måte i fremtiden. Det vil være urealistisk å tro at kostnadsveksten vil bli akseptert kun overfort fra spesialisthelsetjenesten, for så å bli videreført av den kommunale. Utredningsprosjektet GVH. Vefsn kommune hadde planlagt reformen siden våren 2010 og høsten 2010 inviterte kommunen Helgelandssykehuset Mosjøen, Grane kommune og Hattfjelldal kommune til å delta i planlegging og gjennomføring av reformen. Det ble avtalt at kommunene skulle gjennomføre et utredningsprosjekt og representanter for kommunene formulerte mandatet for prosjektet slik: 1. Prosjektet skal beskrive kommunenes og sykehusets tjenestetilbud, bemanning og kompetanse 2. Prosjektet skal avklare grensene mellom spesialisthelsetjenestens ansvar og kommunehelsetjenestens ansvar 3. Prosjektet skal avklare områder for interkommunalt samarbeid innenfor områdene folkehelsearbeid, samfunnsmedisin, somatikk, rus og psykiatri. 4. Prosjektet skal skissere tiltak som kan a) styrke eksisterende fellesskapsløsninger og utvikle nye b) bidra til etablering av lokalmedisinsk senter med innhold c) bidra til videreutvikling av det forebyggende og helsefremmende arbeidet (breddetilnærming) 5. Prosjektet skal også vurdere konsekvensene av de foreslåtte tiltak i forhold til kompetanse, bemanning, utbygging av lokaler og anlegg og anskaffelser av medisinsk utstyr. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: Omsorgsleder Lill Inger Reinfjell (Vefsn), leder Kommuneoverlege Per Iver Øksne (Vefsn) Enhetsleder Hans Leo Dagsvik (Vefsn) Avdelingssjef Torbjørg Paulsen (Helgelandssykehuset) PRO-leder Sissel Marit Bue (Hattfjelldal) Pleie- og omsorgssjef Karin Ingebrigtsen (Grane) HTV May Britt Mørch Jacobsen (ansatterepresentant) Prosjektets styringsgruppe hadde følgende sammensetning: Rådmann Bent Øverby (Hattfjelldal) Rådmann Lars Kapskarmo (Grane) Avdelingsdirektør Venche Abel (Helgelandssykehuset) Kommunalsjef John-Arvid Heggen (Vefsn) Prosjektet er dokumentert i en 92-siders sluttrapport som følger vedlagt denne saken.

9 Side 9 av 52 Vurdering: Innledningsvis vil rådmannen få gi honnør til prosjektgruppen for en godt arbeid, og en meget god rapport. Debattene og diskusjonene rundt samhandlingsformen, preges ofte i det offentlige rom, i stor grad av uvitenhet og spekulasjoner. Befolkningen synes å være i villrede over hva reformen innebærer. Dette er kun egnet til å skape usikkerhet og engstelse blant våre innbyggere. Det må være et mål i seg selv og spre rett informasjon om hva denne reformen skal få av betydning for våre innbyggere. I og for seg er reformen i all sin kompleksitet ganske enkel. Befolkningen skal få den samme tilgang til helsetjenester som før, men de skal produseres etter annen fordeling av oppgaver enn det man har vært vant til. En rekke av de oppgavene som spesialisthelsetjenesten har utført, skal nå overføres til kommunene. Det vil være kommunene som skal yte tjenester i lang større omfang enn tidligere. Målet er da at innbyggerne skal oppleve en større nærhet til tjenestene, og slippe å reise så meget som tidligere. Videre skal det satses på forebyggende tiltak, for å redusere økningen i blant annet livsstilssykdommer. Spørsmålene dreier seg i dag i hovedsak, om hvordan dette skal finansieres. Den økonomiske løsningen er fremdeles uavklart fra Stortingets side. Det man har sagt, er at det hele vil måtte tas over flere trinn. Fordelingen av midlene har Finansdepartementet lagt inn i rammeoverføringene til kommunene. Det er beregnet frem nøkkelfaktorer som tar høyde for befolkningsgrunnlag, alderssammensetning og sykdom. Grunnfinansieringen er plassert slik at man tar fra spesialisthelsetjenesten, og fordeler ut til kommunene. Et sted der i mellom ble en del midler borte. Kort sagt kan man uttrykke det slik, om forholdet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene; vi er like blakke alle sammen. Kommuner som sykehus. Vi er i samme båt, og vi må sammen finne frem til nye løsninger. En lokal løsning i Hattfjelldal, Grane og Vefsn vil måtte innbefatte og involvere Helgelandssykehusets avdeling i Mosjøen. Vi må ha evne og vilje til å stille de vanskelige spørsmål, og ta de vanskelige debattene. Når vi i kommunene skal produsere langt flere tjenester, og disse skal tas fra spesialisthelsetjenesten, så kunne man jo tenke seg at det til slutt blir for lite å gjøre for sykehusene. Kanskje vi ikke har behov for tre avdelinger på Helgeland? Kanskje vi trenger bare to, ja sågar bare ett sykehus. Det vet vi ikke og vi vil ikke se konturene av dette før etter en lang tid inn i reformen. Men debattene vil komme. Det må vi være beredt på allerede nå. For som det er sagt, i forbindelse med en tidligere omlegging, «alle vil ha posten, men ingen sender brev.» Et viktig aspekt i dette er å se på mulighetene, at man bruker sykehuset for det, det er verd. Et bedret kundegrunnlag styrker eksistensgrunnlaget. Derfor må kommunene, sammen med Helgelandssykehuset forsøke å demme opp for den pasientflukt vi ser i dag. Pasienter velger seg i langt for stor grad bort fra Helgelandssykehusets tre avdelinger. De reiser til Bodø, Tromsø, Trondheim og andre fjerntliggende områder, for å få behandling. Nå har vi fritt sykehusvalg, og det står fritt opp til den enkelte pasient å velge. Men det rådmannens overbevisning at når vi kommuner samarbeider med sykehuset i bedre kvalitet og redusere ventetid på behandling, så vil pasientene velge nærhet fremfor en lang reise. Et viktig moment her at det ikke hjelper at sykehusene kan legge frem den ene statistikk etter den andre om hvor meget bra de utfører sine tjenester/behandlinger.

10 Det vil til syvende og sist være den opplevelse den enkelte pasient har som er avgjørende for omdømmet til sykehuset, og den omtale pasienten vil gi det. Side 10 av 52 Transport Det blir mye reising her nord, det er lange avstander mellom der hvor folk bor, og blant annet, sykehusene. Reising vil man også oppleve i fremtiden, men målet må være at det blir mindre behov for det. Helgelandssykehuset brukte i fjor over ,00 kroner på transport av pasienter. Allerede i 2008 brukte samfunnet over ,00 kroner på å transportere Hattfjelldals innbyggere til og fra behandling. Bare en reduksjon på 30 % ville gi Helgeland ,00 kroner til disposisjon for behandling. For å redusere kostander fra transport til behandling, må vi være nøye på å vurdere strengt vår tidligere praksis. Spesielt i bruken av spesialisthelsetjenesten. Rekvisisjonspraksis blant leger er noe som også vies oppmerksomhet på nasjonalt nivå. Hva kan vi gjøre selv, og hva kan vi gjøre mer av selv. Nå er det komplett umulig å bygge opp Lokalmedisinsk sentra i hver kommune, og det er da heller ikke målet. Vi må samarbeide med hverandre for å finne frem til den mest kostnadseffektive måte i å produsere gode helsetjenester på. Videre må vi erkjenne at noen kan være flinkere enn oss, og da må vi være villige til å la de gjøre oppgavene for oss. La rådmannen bruke et eksempel her, dersom Grane produserer en tjeneste/oppgave billigere enn oss, ja hvorfor da ikke tenke oss at de utfører dette også for oss, og tilsvarende. I spørsmålet om hvorvidt sykehuset i Mosjøen får nok arbeidsoppgaver, så må også tenke slik at dersom Grane og Hattfjelldal kan få produsert tjenesten billigere der, og selv etter beregning av transportkostnaden, ja så la sykehuset få gjøre det. Det viktigste er at oppgaven løses, og løses på en god og effektiv måte. En annen måte å løse oppgavene på er ambulerende team. Spesialiserte team, som reiser ut til kommunene for å behandle pasientene der, i stedet for konsekvent å sende de til sykehusene. En streng analyse og vurdering i bruken av sykehusenes tjenester må gjennomføres. Rekvisisjonspraksis må gjennomgås med et kritisk blikk. Dette er grundig beskrevet i rapporten fra prosjektgruppen. I Hattfjelldal har vi et meget godt utbygget helse- og omsorgstilbud. Tilbudet til den Hattfjelldalske befolkning overgår på mange måter det man kan forvente å finne i sammenlignbare kommuner. Pr. i dag er dette organisert i to avdelinger, og i to hovedbygg. En fremtid samkjøring av alle ressurser, det være seg både de økonomiske så vel som de humane må vurderes. Rådmannen ser ikke i dag at vi kan komme utenom en slik debatt. Debattens innhold vil måtte preges av samhandlingsreformens utvikling. Det byggetekniske byr på en utfordring. Riktig nok er byggene rimelig oppgraderte. Proavdelingens bygg er dog tungvint konstruert. Bygget byr på logistiske utfordringer, utfordringer som krever en høyere bemanning enn om det skulle vært utformet for fremtiden. Helsehuset rommer en rekke tjenester, men her er det behov for tyngre vedlikehold og oppgradering i følge de ansatte. Videre er bygget lite hensiktsmessig for de økede antall oppgaver som står foran kommunene. Rådmannen er ikke fremmed for å fremme forslag om et helt nytt bygg, alternativt en ombygging og utvidelse av den eksisterende bygningsmasse. En samlokalisering av de

11 nåværende avdelinger, vil danne grunnlaget for en helt annen, og lagt mer effektiv tjenesteproduksjon enn den vi erfarer i dag. Side 11 av 52 Den nye helse- og omsorgslov, slår fast at kommunene skal ha en rekke tjenester å tilby sine innbyggere. Dette betyr ikke at kommunen må ha denne tjenesten innenfor sine egne grenser. Et godt eksempel på dette er sykehjem. Vårt eget bygg er i behov av en grundig vurdering for fremtiden, Grane kommune har samme behov. Skal man samarbeide om oppføringen av et helt nytt og mer egnet bygg? Et bygg som kan inneholde en rekke tjenester ikke bare de kommunene allerede har men også de som kommunene skal ta over fra spesialisthelsetjenesten. Vi må ha mål om en funksjonell organisering av tjenesteproduksjonen. Det må være vilje og evne til nytenkning, og å finne alternative løsninger på gamle oppgaver. Langsiktighet, forpliktende og forutsigbarhet må prege de løsningene man kommer frem til. Vi må ikke gå inn i denne reformen i den tro at ingen ting skal endres. Dersom ingenting skulle endres, ja så var reformen unødvendig. Rådmannens tilrådning til kommunestyret er at kommunestyret følger den samlede innstilling fra styringsgruppen, og følger de prioriterte tiltak som er utformet av prosjektgruppen. Slik dette fremgår på s. 88 i rapporten. Se vedlagt. Rapporten har vært på høring hos avdelingene PRO og Helse. Begge avdelingslederne har hatt anledning og de har gitt sine uttalelser til saken. Disse er i sin helhet lagt til her, og følger her. PRO leder På bakgrunn av min korte tjenestetid i kommunen, finner jeg det vanskelig å avgi uttalelse om de utarbeidede løsningene på utfordringer i Samhandlingsreformen som nå ligger til behandling. Det har, før jeg kom, blitt gjort et arbeide med mange møter og seminar som jeg naturlig nok ikke har deltatt på. Derfor har jeg ikke det samme grunnlagsmateriale som mange andre, til å tufte mine utsagn på. Ved første blikk, finner jeg at det ikke lå i gruppens mandat å foreta en økonomivurdering av prosjektene. Dette må utredes nærmere før endelige valg tas. Det samme gjelder de ambulante teams lokalkunnskap om pasienter. Et ambulant team fra Vefsn, vil f eks kunne komme til kort i forhold til de mer de lokale ressursers kunnskap. Man landet på et trekantsamarbeide Vefsn-Hattfjelldal-Grane; jeg fester meg ved at det lokale medisinske senter blir i Vesfn; i Mosjøen; altså 80 km fra Hattfjelldal sentrum. Jeg stiller meg spørsmål om man også burde ha vurdert et slikt senter bare for Hattfjelldal og Grane ved hjelp av deler av den kompetansen som jeg har inntrykk av allerede er i Hattfjelldal. Det er slik at det ikke er liggedøgn, men 20 % av diagnosens totalkostnad som blir belastet kommunen i medfinansieringsdelen. Spørsmålet blir hvor ofte primærlegen stiller en tvilsom diagnose som trenger observasjon, og om denne observasjonen i fall kunne vært gjort forsvarlig lokalt. I forhold til foregående avsnitt, stiller jeg også spørsmål ved transportkostnader for vår kommune. Pasientene kjøres fra vår kommunen til et kommunalt drevet senter 80 km unna. Det vil vel generere transportutgifter som helseforetaket ikke er ansvarlig for (?). Ofte vil i fall kostnadene omfatte både tur og retur. Anbefalingen fra PRO-leder i denne saken omfatter to punkt: Heldøgns spl dekning i PRO. Dette er en absolutt grunnforutsetning i forhold til utfordringene i reformen og lokale overtagelser av mer kompliserte helse-

12 Side 12 av 52 /sykdomsforhold enn pr dato. PRO mangler ca to årsverk sykepleiere i tillegg til dagens bemanning for å kunne oppnå dette. Kostnaden er kr i kr. Oppbygging av et Lokalt medisinsk senter i Mosjøen. Dette bør utredes økonomisk ift kost/nytte effekten, samt likeledes opp mot et tilsvarende samarbeide Hattfjelldal/Grane. Det er nå slik at PRO gradvis utover skal disponere første etasje i Nyborgveien 1. Dette arealet inneholder rom og fellesfasiliteter som egner seg spesielt til en liten hybelenhet. Man kan få til 5-6 hybler her som kan brukes til ferievikarer samt som overgangsboliger for regulært personell i påvente av kommunale leiligheter. Dessuten kan hyblene brukes til kortvarige opphold for sykehusutskrevne som bor langt unna sentrum (f. eks fra Åkervik, Susendalen, Varnträssk, Unkervatn og Skarvodal) og som i en kort periode etter oppholdet, trenger spesielle tiltak fra hjemmesykepleien. Slik kan ressurser både ift døgngebyr for ferdigbehandlede pasienter og hjemmesykepleie spares. Kommuneoverlegen Samhandlingsreformen gir pålegg om at kommunene i Norge fra skal del finansiere 20 % av 2. linje tjenesten. Hattfjelldal kommune skal fra del finansiere 2. linje tjenesten med NOK / måned. Dette er preliminære tall (utefra aktiviteten i 2011), tallene vil bli korrigert etter faktisk forbruk hver tertial og det vil bli et sluttoppgjør hvert år i februar. I disse tallene inngår ikke utskrivningsklare pasienter uten de kommer i tillegg. Det er sykehuset som definerer når en pasient er utskrivningsklar. Pasienten skal behandles etter prinsippet etter BEON (beste effektive omsorgsnivå)/ LEON (laveste effektive omsorgsnivå). Dvs. at pasienten skal få faglig riktig behandling til rett tid og rett sted. Dvs. at pasienten kan få behandling i kommunen om denne behandlingen er like bra eller bedre en den som pasienten hadde fått på eks. sykehus. Eks. kan ikke kommunen unnlate å sende en pasient til behandling grunnet dårlig kommuneøkonomi. Siden mange år finnes det akuttplass på sykeheimen her. Vakthavende lege har da kunnet legge inn pasienter for observasjon, mobilisering, tømming ved obstipasjon, intravenøs væske- og antibiotika behandling, rehabilitering, terminal pleie med videre. Denne muligheten har vart meget god for pasienten og for de pårørende. Ordningen med akutt plass på sykeheimen har fungert godt og har vart medisinsk faglig forsvarlig. Grane og Vefsn kommune har ikke slike ordninger. Bemanning. Hattfjelldal kommune har en meget god og erfaren helsebemanning med hjelpepleiere, sykepleiere, ergoterapeut, fysioterapeuter, FYSAK, helsesøster, jordmor, helsesekretærer og leger. Vi har et velfungerende vaktsamarbeid mellom Grane og Hattfjelldal med god lokalkunnskap. Per i dag har Hattfjelldal kommunen bare hjemmesykepleie i heimevakt for de pasienter som er på sykeheimen nattetid. Under dag og kveld kan bare hjemmeboende pasienter som har innvilget tjeneste få hjelp fra PRO. Andre pasienter må først levere søknad om tjenester. Transport. Per i dag er det 2. linje tjenesten som betaler transport for alle pasienter til fastlege, fysioterapeut og til 2. linje tjenesten. Kommunen betaler for transport for pasienter til kommunal institusjon. Elektronisk samhandling er en mangelvare både innen kommunen vår, mellom andre kommuner og mellom kommunene og helseforetakene. Dette svekker pasientsikkerheten, informasjonsflyt tar lenger tid, å det kan og det oppstår feil slik at pasientene kan bli skadelidende. Viser til prosjektrapporten fra samhandlingsreformen GVH (Grane, Vefsn og Hattfjelldal). I rapporten finnes det en del feil som er viktig å belyse: I rapporten står det at det Hattfjelldal kommune skal betale NOK 4.300/ døgn for pasienter som er innlagt, dette er feil. Betalingen er etter hvilke DRG poeng som blir satt fra sykehuset ved pasientens utskrivelse, dvs. hvilke diagnoser som pasienten får og for hvilke prosedyrer som er utført, var god se under økonomi. I rapporten på side 23 er det regnet med at Hattfjelldal kommunes sin medfinansiering utgjør

13 Side 13 av 52 NOK , dette er feil. Det faktiske tallet er NOK hvilket også er den sum som kommunen har fått overført fra staten. Det er også viktig og gledelig å bemerke seg er at Hattfjelldal kommune har mye mindre forbruk av polikliniske tjenester sammenliknet med Grane og Vefsn. Ved samlingene som gir grunnlag for en del av rapporten var det nesten utelukkende deltagelse fra Mosjøen og det blev da mest utefra Mosjøen sine utfordringer som det er beskrevet. Mosjøens utfordringer er annerledes en dem vi har i Hattfjelldal kommune. Vurdering: Det må også bemerkes at det ikke har vart noen lege med kurativt arbeide med i prosjektgruppen og jeg mener at dette preger rapporten om samhandling GVH. Samhandlingsreformen legger opp til at flest mulig sykdommer skal forebygges. Det er dog slik at pasienter fortsatt kommer å bli syke og det vil fortsatt være behov for diagnostikk og behandling. Med en god forebygging kan vi forhindre at noen av pasientene blir syke og hos noen av dem kommer vi å kunne utsette tidspunktet for når sykdommen kommer. Vi må alle fokusere mer på forebygging og folkehelse så her er det viktig at vi videreutvikler dette arbeidet å setter det i system. Vi må også kontinuerlig evaluere de tiltakene vi har og endre dem når det er nødvendig. Forebygging tar tid å det kan ibland ta mange tiår innen et eventuelt resultat kan ses. Før at denne samhandlingsreformen skal lykkes og for at Hattfjelldal kommune skal komme rimeligst ut er det helt grunnleggende å ha sykepleie i aktiv døgnvakt. Dels for å kunne ta mot utskrivningsklare pasienter på døgnets alle tidspunkter, men også for å kunne observere og gi behandling til pasienter på sykeheim/ institusjon og til hjemmeboende pasienter. Vi må ha en faglig og robust helsetjeneste og vi må kontinuerlig bygge kompetanse. Vi må opprettholde og videreutvikle akutt plassene på vår institusjon. Vi har en meget oppegående helsetjeneste i kommunen. De pasientene som legges inn herfra på sykehus er de pas som trenger 2. linje tjenester og som ikke vurderes å kunne legges inn på et LMS eks. pasienter med hjerteinfarkt, hjerneslag, sepsis med videre. Ambulante team som det nevnes om i rapporten vurderes ikke å kunne tilføre noe ekstra kunnskap/ kunne forhindre en innleggelse på sykehus. I tillegg blir det resurskrevende og sannsynligvis dyrt for dem å reise ut til Hattfjelldal. Hattfjelldal og Grane legevakt er velfungerende og har gjennom mange år en meget god lokalkunnskap, både om pasienter, pårørende og om lokale resurser og organisasjon. Dersom det skulle bli en legevakt i Mosjøen vil denne kunnskapen gå tapt og det vil sannsynligvis resultere i flere og unødvendige innleggelser av pasienter på sykehus. Kommunen har ansvar for transport av pasienter til og fra kommunal institusjon. Dersom Hattfjelldal kommune går inn for å legge inn sine pasienter på et LMS i Mosjøen må disse kostandene for transport 160 km tur og retur også tas med i beregningen. Vefsn, Grane og Hattfjelldal har en del samme utfordringer men også en stor ulikhet. Grane og Hattfjelldal er mer likeverdige, derfor burde man se på hva disse to kommunene kan samarbeide om, eks kunde det være mulig å legge inn pas på institusjon her fra begge kommunene, dette da vi har erfaring med akutt plasser og Grane ikke har det. Telemedisin er noe som bør vurderes utbygget uansett om våre pasienter behandles på legekontoret eller på institusjon her eller på et LMS i Mosjøen. Likeså må det vurderes hvilket utstyr som trenges. Helgelandssykehuset er en viktig samarbeidspartner og er viktig for Hattfjelldal kommunes sine innbyggere. Vi må hær være forsiktige så vi ikke undergraver grunnlaget for vårt lokalsykehus gjennom å bygge opp et LMS som konkurrerer om de samme pasientene. Elektronisk samhandling FUNNKe (elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten) satsning for iverksetting og utbredelse av elektronisk samhandling mellom helseforetakene og primærhelsetjenesten. Dett prosjektet har Hattfjelldal kommune meldt seg på å dette skal videreutvikle den elektroniske samhandlingen på tvers av tjenestene og nivåene.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE

PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE GRANE KOMMUNE PROSJEKT RAPPORT SAMHANDLINGSREFORMEN GRANE-, VEFSN- OG HATTFJELLDAL KOMMUNE Et samarbeidsprosjekt mellom Grane- Vefsn- og Hattfjelldal kommune og Helgelandssykehuset Mosjøen -1. jan. 2011

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 20.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 56 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter.

MØTEINNKALLING. Det serveres middag før avreise til premieren på Bronsebukkene for kommunestyrets medlemmer og møtende vararepresentanter. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Torsdag 21.06.2012 kl. 09:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 25.01.2012 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur

Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur Andebu kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for livsløp og kultur Møtedato: 05.06.2012 Møtested: Andebu Herredshus, Formannskapsalen Møtetid: Kl.18.30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf.: 33

Detaljer