Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 32 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00-15:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Anne Grete T. Konradsen (representant) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant) AP - Knut Roald Dalen (representant) AP - Rigmor Sørdal (representant) AP - Stian Bråten (representant) AP - Sølvi Andersen (representant) AP - Vera Arntsberg Bråten (representant) SP - Anne-Margrethe Simonsen (representant) SP - Arnstein Ingebrigtsen (representant) SP - Jann Eirik Torgersen (representant) SP - Kjetil Sjåvik (representant) SP - Solbjørg Hoff (representant) SP - Terje Daleng (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) Forfall: AP Arne Steinbakken (representant) Vara: AP Arnfinn Grubben (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen Av 17 medlemmer møtte 16. Totalt frammøtte: 17 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 006/11 Referatsaker 007/11 NAV - høringsuttalelse 008/11 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hattfjelldal kommune 009/11 Tilrettelegging næringstomt. Riving av fjøs/låve i Ol`Johansvei /11 Balansert målstyring - rapporteringsrutiner mellom politisk og administrativt nivå 011/11 Orienteringssaker kommunestyret 2011 Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 2 av 32 DATO- 11/236 11/1378 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Møtebehandling: Ordfører Asgeir Almås ba om permisjon. Permisjon innvilget og Finn Ove Hofstad er Ordfører. Heidi Aakre Fagerbach ble valgt til varaordfører. KS-006/11 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/1009 S Tilsetting ferie- og vakansvikarer helseavdelingen /1167 S Delegasjon hjertestarter COOP

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 3 av 32 FE-024, FA-F00 10/476 11/1110 Bent Øverby NAV - høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommune avgir Høring NAV, om tjenesteområdeorganisering i NAV i Nordland Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-019/11 Vedtak: Hattfjelldal kommune avgir Høring NAV, om tjenesteområdeorganisering i NAV i Nordland Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-007/11 Vedtak: Hattfjelldal kommune avgir Høring NAV, om tjenesteområdeorganisering i NAV i Nordland Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

4 Habilitet i forvaltningen: Side 4 av 32 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Prinsippnotat.ppt Saksopplysninger: Bakgrunnen for denne høringer ligger brev fra NAV Nordlan. Herunder inntatt. Høringsuttalelsen fra rådmannsutvalget ble utarbeidet samlet for kommunene og den ble lagt frem for Indre Helgeland Regionråd. Regionrådet la da til grunn at høringsfristen var utsatt, og sendte saken tilbake for behandling i de enkelte kommuner. Til: NAV-ledere i Nordland, kommuner i Nordland v/rådmenn, fylkets mba, Fylkesmannen, KS Fra: Fylkesdirektør Kjell Hugvik // Dato: Vår ref: 008/ 10/ Høringsnotat om tjenesteområdeorganisering i NAV i Nordland BAKGRUNN Etableringsfasen i NAV i Nordland er over og 43 kontorer er etablert. Vi har i 2010 hatt fokus på konsolidering og forbedring av tjenestene våre og har i denne perioden gjort oss erfaringer på hva som fungerer bra i NAV i Nordland og hvor vi har forbedringspotensial. Høsten 2010 igangsatte fylkesdirektøren en organisasjonsutviklingsprosess i den statlige styringslinjen i Nordland. I 2008 innførte NAV Nordland en organisering der de 43 NAV-kontorene i fylket ble inndelt i ni tjenesteområder (TO). Ved inndeling i tjenesteområder vektla man kriterier som geografi, felles arbeidsmarked, eksisterende regioner og etablerte områder for interkommunalt samarbeid: Tjenesteområdet Ofoten: Narvik, Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord Tjenesteområdet Vesterålen: Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes, Andøy og Lødingen Tjenesteområdet Lofoten: Vestvågøy, Vågan, Moskenes og Flakstad Tjenesteområdet Ytre Salten: Bodø, Steigen, Gildeskål, Beiarn, Værøy, Røst, Meløy og Rødøy Tjenesteområdet Indre Salten: Fauske, Hamarøy, Sørfold og Saltdal Tjenesteområdet Rana: Rana, Nesna, Hemnes, Lurøy Tjenesteområdet Alstahaug: Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna og Træna Tjenesteområdet Vefsn: Vefsn, Grane og Hattfjelldal Tjenesteområdet Brønnøy: Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad Lederen av det største kontoret i hvert tjenesteområde er også leder av tjenesteområdet, men har hittil kun hatt en koordinerende rolle. Oppgavene for tjenesteområdene har i hovedsak vært knyttet til fordeling av arbeidsmarkedstiltak, felles markedsplaner, felles kompetansetiltak og ressursbistand mellom kontorene ved behov. De fleste fullmakter er delegert direkte til NAV leder for de 43 kontorene. Mål for organisering av tjenesteområder Å sikre gode tjenester til brukerne på tvers av NAV-kontor. Bidra til å styrke innholdet og kvaliteten i NAV-kontorene. Bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse mellom kontorene i tjenesteområdene.

5 Bidra til en mer effektiv styringslinje mellom fylkesledd og kontorene. Side 5 av 32 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESSEN Utgangspunktet for organisasjonsutviklingsprosessen for NAV i Nordland er todelt: 1. Ønske om å se på hvordan en kunne gjøre styringslinjen i NAV i Nordland både tydeligere og mer effektiv for å gi et best mulig tilbud til brukerne. 2. På bakgrunn av dette foreta en gjennomgang av hvordan fylkesleddet er organisert i forhold til behovet som organisasjonen har for styring, utvikling og støtte. Høsten 2010 ble det opprettet en arbeidsgruppe ved NAV Nordland som skulle se på fremtidig organisering av NAV i Nordland. Denne gruppen har bestått av: Kjell Hugvik fylkesdirektør Hilde Myrbakk Avdeling for kvalitet og læring Ina Smith Myrmell Avdeling for kvalitet og læring Liv-Erna Torrissen - representant fra tillitsvalgtapparatet Nina Wikberg Jakobsen representant fra tillitsvalgtapparatet Ole-Johan Rishaug Marked og samfunn, sekretær for arbeidsgruppa Gruppen har hatt ukentlige møter siden 6. september I tillegg har gruppen deltatt på møter i strategisk ledergruppe 1. september og 12. november Arbeidsgruppen har skissert to mulige modeller for organisering av tjenesteområder: Modell 1: Videreutvikling av dagens modell med tjenesteområdeleder som har en koordinerende rolle. Modell 2: Tjenesteområdeleder delegeres resultatansvar for de statlige tjenestene i tjenesteområdet. Nærmere detaljbeskrivelse av modellene finnes i vedlagte prinsippnotat. Det ble høsten 2010 gjennomført en spørreundersøkelse blant alle NAV-ledere vedrørende ledelse og innhold i tjenesteområdene. De to modellene ble også drøftet i strategisk ledermøte den 12. november Erfaringene med ni tjenesteområder er diskutert og det er enighet om å videreutvikle denne organiseringen. På bakgrunn av spørreundersøkelsen, diskusjonen i strategisk ledermøte, rådmannsutvalget, i regionråd, KS, fylkesmannen og prosessen i arbeidsgruppen har fylkesdirektøren utarbeidet et forslag til fremtidig organisering. FYLKESDIREKTØRENS FORSLAG Modell 2 innføres hvor tjenesteområdeleder delegeres resultatansvar for statlige oppgaver i tjenesteområdene fra Året 2011 brukes til å videreutvikle samarbeidet i tjenesteområdene og forankre modellen med resultatansvar hos alle NAV-ledere/kontorer og samarbeidende rådmenn/kommuner. Det endelige forslaget skal forhandles med medbestemmelsesapparatet i NAV Nordland. Etter konkret vurdering kan det være aktuelt å gradvis innføre resultatansvar i løpet av 2011 for enkelte tjenesteområder.

6 Dette innebærer Fylkesdirektøren delegerer sine fullmakter til tjenesteområdeleder. Tjenesteområdeleder oppretter en ledergruppe bestående av NAV-ledere i tjenesteområdet og har personal-, budsjettog resultatansvar for hele tjenesteområde. Dette betyr at: Alle kommuner opprettholder eget NAV-kontor med leder, med unntak av vedtatte vertskommunesamarbeid. Brukerne møter på NAV-kontoret i sin hjemkommune/vertskommune. Tjenesteområdet har et samlet ansvar for at brukerne får de tjenestene og den bistanden de har behov for. Alle tjenesteområder skal ha felles: o markedsplan. o kompetanseplan o virksomhetsplan Arbeidslivssenterets og Arbeidsrådgivningskontorets tjenester knyttes til tjenesteområdet. Felles resultatoppfølging (på statlig side). Det utvikles et felles målekort for tjenesteområdet i tillegg til målekort for det enkelte kontor. Med bakgrunn i mål og disponeringsbrev fra Fylkesdirektøren utarbeider tjenesteområdeleder resultatkrav til NAV-ledere i tjenesteområdet. Tjenesteområdeleder har personalansvar for statlig ansatte NAV-ledere ved øvrige NAVkontor i tjenesteområdet. Tjenesteområdeleder har personal-, budsjett- og resultatansvar for statlige oppgaver i hele tjenesteområdet. Tjenesteområdeleder kan delegere fullmakter videre til NAV-leder. Fylkets medbestemmelsesapparat og arbeidsmiljøutvalg består som i dag. Det opprettes medbestemmelsesapparat for hvert tjenesteområde som skal samhandle med leder for tjenesteområdet i forhold til de fullmakter og det ansvar denne blir gitt fra fylkesdirektøren. Fylkesdirektørens ledermøte vil bestå av fylkesledelsen, tjenesteområdelederne, leder for forvaltning, arbeidslivssenteret og arbeidsrådgivningskontoret. Møtene gjennomføres 6 ganger pr. år. Stort ledermøte (ovennevnte pluss øvrige ledere av NAV-kontor, fylkestillitsvalgte og hovedverneombud) 2 ganger i året inkludert fylkesmannens møte. Ledermøter i tjenesteområdene som består av tjenesteområdeleder, ledere av NAV kontor og evt. avdelingsledere. De inngåtte samarbeidsavtalene med kommunene videreføres eller revideres. Fylkesdirektøren deltar på samarbeidsmøtene med kommunene. Den overordnede rollen til fylkesleddet i den statlige linjen består som i dag. Arbeidet i brukes til videreutvikling av samarbeidet i tjenesteområdene og forberedelse til organisering med resultatansvar: Side 6 av 32 Felles oppfølgingsmøter i tjenesteområdene Dagens oppfølgingsmøter videreføres men alle lederne i hvert tjenesteområde møter samlet. Fylkesledelsen deltar i disse møtene. Det skal benyttes felles målekort for tjenesteområdene. Felles kompetanseplan Ressurspersoner identifiseres. Bygge opp fagnettverk. Drifting av disse. Felles markedsplan og markedsteam Her er det allerede startet et arbeid som nå skal videreutvikles. Arbeidslivssenteret skal bl.a. inngå i markedsteamene.

7 Side 7 av 32 Detaljering av innholdet og organisering av tjenesteområder med resultatansvar Tilpasning av fylkesleddet (funksjon, rolle, kompetanse, organisering, m.m) Tilbakemelding Synspunkt og innspill på forslag til modell sendes innen 10. februar Vennlig hilsen NAV Nordland Kjell Hugvik direktør Vurdering: Rådmannen anbefaler følgende høringsuttalelse fra Hattfjelldal kommune. Høring NAV, om tjenesteområdeorganisering i NAV i Nordland Rådmannsutvalget i Indre Helgeland Regionråd har vurdert høringsnotatet fra NAV Nordland. Videre har rådmannsutvalget i Nordland i en telefonkonferanse drøftet høringen og dens innhold før høringen ble lagt ut. Rådmannsutvalget anmoder Indre Helgeland Regionråd å gi følgende uttalelese til høringen. Høringsuttalelse: 1) Beslutning om valg av tjenesteområdemodell utsettes. Følgende pkt. utredes: *Organisering av fylkesleddet i lys av de to foreslåtte modeller. *Konsekvenser for kommunale mål og prioriteringer når fullmakter flyttes fra lokal NAV leder til tjenesteområdeleder 2) Medarbeidere fra lokale NAV kontor må trekkes med i arbeidsgrupper. 3) Etter at utredningene er foretatt sendes saken ut på ny høring. 4) Konklusjonen må sees i sammenheng med arbeidet som pågår med nedbygging innenfor rammestyrte virkemidler. Det er meget viktig at det gjennomføres en nedbygging som styres av fylket og at hele Nordland blir sett under ett. Målsettingen bør være en fordeling basert på objektive Kriterier. Viser til vedlagte saksfremlegg og powerpoint presentasjon fra NAV Nordland om to alternativer til organisering. Fremlegget er en punktliste uten særlig utdypende innhold, som er vanskelig å ta stilling til. Så langt vi er orientert om er vi langt på vei til å oppnå målene med omorganiseringen i våre tjenestområder; "Å sikre gode tjenester til brukerne på tvers av NAV-kontor Bidra til å styrke innholdet og kvaliteten i NAV-kontorene Bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse mellom kontorene i tjenesteområdene Bidra til en mer effektiv styringslinje mellom fylkesledd og kontorene." Noen forhold som er lite omtalt i høringsutkastet:

8 Side 8 av 32 Vi er orientert om at ressurssituasjonen for NAV kontorene er anstrengt for tiden. Delegert ansvar fører med seg økt arbeidsmengde for tjenesteområdekontoret. Endringer i fylkesleddet omtales ikke i høringsnotatet annet enn at "den overordnede rollen til fylkesleddet i den statlige linjen består som idag." Å gi ledere i de største kontorene økt ansvar når de allerede har vansker med å holde orden i eget hus kan virke mot sin hensikt. Tjenesteområdeleder skal ha personalansvar for statlig ansatte NAV ledere. Også personal-, budsjett- og resultatansvar vil ligge til tjenesteområdeleder. Prioriteringer her vil også ha innvirkning på leveranse av kommunale tjenester i NAV kontoret, da områdene i større og større grad blir avhengige av hverandre. Dette kan være problematisk for småkontorene og by på utfordringer i forhold til de lokale prioriteringene. Andre viktige prosesser innenfor NAV-systemet vil også ha betydning for tilbudet til brukerne i små kommuner. Disse må sees i sammenheng med forslaget om ny organisering. For Nesna kommune er innholdet i brev av , som omhandler rammestyrte virkemidler, viktig (se vedlegg). I brevet legges det opp til en nedbygging av virkemidlene. I dag har de fleste kommuner et tilbud til sine innbyggere. Noen få kommuner i fylket, inkludert Nesna, har frem til nå fått avslag på sine søknader om etablering av plasser. Nesna er sannsynligvis eneste kommune i fylket hvor innbyggerne, av geografiske årsaker, er avskåret fra et tilbud fra en etablert attføringsbedrift. De endringsforslagene som kommer frem i høringsnotatet tilligger den statlig delen av NAV. Strengt tatt ville staten kunne si at det blir den og den endring, og latt det være med det. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd ser det derfor positivt at NAV Nordland involverer kommunene i endringsarbeidet, og inviterer oss med på råd. Videre noterer vi oss med tilfredshet at strukturen med antallet lokalkontorer ligger fast. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd peker på at dersom man tilfører tjenesteområdene økt ansvar, så må det følge ressurser med. Uten en tilstrekkelig grad av resursøkning, vil det virke mot sin hensikt å gi ansvar og oppgaver. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd anser det for tvingende nødvendig at det foretas en reallokering av ressurser fra fylkesnivået og ut til tjenesteområdene. Spesielt vil rådmannsutvalget trekke frem at lederen for tjenesteområdene får tilført ressurser og oppfølging som leder. Lederrollen i et system hvor områdene er tillagt resultatansvar vurderes til å være en kritisk suksessfaktor. Siden Stortinget vedtok opprettelsen av NAV har situasjonen til NAV-lederne vært omtalt som utfordrende. Det å både skulle forholde seg til en statlig og en kommunal styringslinje har vært omtalt som utfordrende. I denne sammenheng har diskusjonen dreid seg om å forholde seg til to sjefer. Ved å opprette et nytt forvaltningsnivå og samtidig beholde et omfattende fylkesnivå er sannsynligheten stor for at NAV ledere ved små kontor vil oppleve å måtte forholde seg til tre linjer og tre sjefer. Dette kan gi meget uheldige konsekvenser for småkontorene og redusere kommunal handlefrihet. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd, kjenner til at oppbyggingen av disse tjenestene de siste 20 år har medført en skjevfordeling mellom områder og kommuner som ikke kan forklares på en rasjonell måte. Ifølge nye data som har blitt presentert for oss, har enkelte områder forholdsmessig opp til 3 ganger flere plasser enn det området Nesna i dag tilhører. NAV-tjenesteområder som omfatter kommunene: Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy Grane og Hattfjelldal, har i følge de tall som er kjent for rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd, det laveste antall plasser i fylket sett i forhold

9 til objektive kriterier som folketall, antall brukere av ulike ytelser og lignende. Side 9 av 32 Utredningen fra NAV bærer preg av at arbeidsgruppen kun har vært sammensatt fra fylkesnivået. En organisering basert på delegasjon til en områdeleder vil ha mange fordeler. Disse er omtalt i vedlagte høringsdokumenter. En forutsetning for å oppnå disse gevinstene er at etablering av tjenesteområder sees i sammenheng med fullmakter og bemanning på fylkesnivået. Et fylkesnivå, etter en omlegging, vil måtte ha fokus på at det ikke utvikler seg 9 forskjellige tjenesteområder. I høringsuttalelsen er ikke de spesielle utfordringene små kontor står overfor berørt i særlig grad. Hvordan kan kommunale mål og prioriteringer ivaretas når fullmakter flyttes fra lokal NAV leder til tjenesteområdeleder? Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd forventer at fullmakter ikke flyttes fra de lokale NAV-kontorer til tjenesteområdene ved den foreslåtte endringen. En av de mange tilbakemeldinger fra lokale kontorer er et at de opplever forsinkelser ved å stadig måtte sende fra seg saker, for endelig avgjørelse, på områder de selv har både kompetanse og erfaring. Det må utredes om ikke en omlegging til at tjenesteområdene skal få tillagt resultatansvar, også må innebære at det utredes en økt grad av videredelegering fra tjenesteområdet til lokalkontorene. En konklusjon må videre sees i sammenheng med arbeidet som pågår med rammestyrte virkemidler. Det er meget viktig at det gjennomføres en nedbygging som styres av fylket og at hele fylket blir sett under ett. Målsettingen bør være en fordeling basert på objektive kriterier. Å overlate nedbyggingen til de enkelte tjenesteområdene vil bare forsterke skjevfordelingen. Siden rammestyrte virkemidler utgjør en stor del av totalpotten som fordeles vil alle områder, uavhengig av nivå i dag, måtte kutte for å frigjøre midler til andre tiltak. NAV er omfattet av politisk interesse, ikke bare på nasjonalt nivå, men også på lokalplanet. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd ser derfor positivt på at fylkesdirektøren vil la seg invitere til regionrådene. Nettopp for å få og gi informasjon om de endringsprosesser som er igangsatt. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd støtter forslaget til en omlegging av tjenesteområder med resulatansvar, men de anmerkninger som her er gitt. Administrative og økonomiske konsekvenser: Konklusjon: Hattfjelldal kommunestyre avgir ovenstående som høringsuttalelse. Bent Øverby rådmann

10 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 10 av 32 FE-210, TI-&58 09/128 11/717 Bent Øverby Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hattfjelldal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Årsrapporten fra skatteoppkreveren i Hattfjelldal kommune tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-016/11 Vedtak: Årsrapporten fra skatteoppkreveren i Hattfjelldal kommune tas til orientering Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-008/11 Vedtak: Årsrapporten fra skatteoppkreveren i Hattfjelldal kommune tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

11 Side 11 av 32 Vedlegg: 3 1 Årsrapport Forklaring til årsrapport 3 Årsregnskap Saksopplysninger: Skatteoppkreveren i Hattfjelldal har avgitt sin årsberetning for året Vurdering: Årsrapporten er avgitt til rådmann, revisjon og kontrollutvalg. Det er rådmannens klare oppfatning at skatteoppkreverfunksjonen i Hattfjelldal er meget godt og betryggende ivaretatt. Skatteetaten foretar ved ujevne, kontroller av skatteoppkreverne, og det kan meddeles kommunestyret at kommunens skatteoppkrever kommer meget godt ut av det med disse kontrollene. Det er med anerkjennelse av et meget godt håndverk og gode kunnskaper, at rådmannen legger frem årsrapporten for formannskap og kommunestyre til orientering. Konklusjon: Årsrapporten fra skatteoppkreveren i Hattfjelldal kommune tas til orientering. Bent Øverby rådmann

12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 12 av 32 GBNR-1/124 11/123 11/544 Jostein Grandaunet Tilrettelegging næringstomt. Riving av fjøs/låve i Ol`Johansvei 5. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling

13 Side 13 av 32 Alternativ 1: Prosjekt Tilrettelegging næringstomt med tilhørende prosjekt Lager ved Finnmotjønna og prosjekt Lager Sørvollen innarbeides i investeringsbudsjettet for Alternativ 2: Kommunestyret godkjenner prosjekt Tilrettelegging næringstomt, samt underliggende prosjekt Lager Finnmotjønna og prosjekt Lager Sørvollen med en total prosjektramme på kr ,-. Det bevilges totalt kr ,- til gjennomføring av prosjektene med inndekning over Vefsnafondet. Resterende dekkes av mva.kompensasjon. Prosjektene gis følgende budsjettoppsett: Prosjekt 6029 Tilrettelegging næringstomt Ansvar 602 Vefsnafondet Funksjon 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Art Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Art Merverdiavgift som gir rett til mvakomp Sum utgifter Art Kompensasjon moms påløpt i dr.regnskap Art Bruk av Vefsnafondet Sum inntekter Prosjekt Investeringsregnskap 6030 Lager Sørvollen Ansvar 964 Vannforsyning Funksjon 345 Distribusjon av vann Art Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg i kommunal regi Sum utgifter Art Bruk av Vefsnafondet Sum inntekter Prosjekt 6031 Lager ved Finnmotjønna Ansvar 965 Eiendomsforvaltning Funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Art Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Sum utgifter Art Bruk av Vefsnafondet Sum inntekter Funksjon 190 Interne serviceenheter Art Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Sum utgifter Art Overført fra driftsregnskap Art Bruk av Vefsnafondet Sum inntekter Driftsregnskap Ansvar 111 Øvrige statstilskudd Art Overføring til investeringsregnskap Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskap Sum utgifter prosjekt Sum inntekter prosjekt

14 Formannskapet Side 14 av 32 Sum utgifter alle prosjekt Sum inntekter alle prosjekt Sum bruk av Vefsnafondet Møtebehandling: Formannskapet la frem ny innstilling: Kommunestyret vedtar riving av fjøs/låve i Ol` Johansvei 5 som ledd i tilrettelegging av areal for bygging av bl. a. Leiligheter, dette innenfor en økonomisk ramme på kr ,-, eks. mva. Tiltaket finansieres ved bruk av Vefsnafondet. Det skal opprettes et forprosjekt, som har til hensikt å se på mulighetene for etablering av boenheter i dette geografiske området. Ny innstilling enstemmig vedtatt. FS-012/11 Vedtak: Kommunestyret vedtar riving av fjøs/låve i Ol` Johansvei 5 som ledd i tilrettelegging av areal for bygging av bl. a. Leiligheter, dette innenfor en økonomisk ramme på kr ,-.. Tiltaket finansieres ved bruk av Vefsnafondet. Det skal opprettes et forprosjekt, som har til hensikt å se på mulighetene for etablering av boenheter i dette geografiske området Kommunestyret Møtebehandling: AP/SV v/ Rigmor Sørdal la fram forslag på ny innstilling: Kommunestyret vedtar gjennomføring av tidligere vedtak om riving av fjøs/låve i Ol. Johansvei 5, i Hattfjelldal sentrum. Det bevilges en økonomisk ramme på kr ,- eks. mva fra Vefsnafondet, til gjennomføring av rivingen. Det opprettes et forprosjekt, som har til hensikt å se på mulighetene for etablering av boenheter i dette geografiske området. SP v/ Terje Daleng la fram forslag på ny innstilling: 1. Det opprettes et forprosjekt, som har til hensikt å se på mulighetene for etablering av næring/boformål i henhold til reguleringsplan for området. 2. Så snart det foreligger en plan for bruken av området, settes det i gang riving av fjøs/låve i Ol. Johansvei 5 innen for en ramme på kr ,- eks mva. Tiltaket finansieres ved bruk av Vefsnafondet. 3. Det fremmes ny sak på muligheter for lagringsplass til erstatning for lagring i fjøs/låve. Det må finnes alt. for finansiering uten bruk av Vefsnafondet. AP/SV sitt forslag på innstilling vedtatt mot 6 stemmer. KS-009/11 Vedtak: Kommunestyret vedtar gjennomføring av tidligere vedtak om riving av fjøs/låve i Ol. Johansvei 5, i Hattfjelldal sentrum. Det bevilges en økonomisk ramme på kr ,- eks. mva fra vefsnafondet, til gjennomføring av rivingen. Det opprettes et forprosjekt, som har til hensikt å se på mulighetene for etablering av boenheter i dette geografiske området.

15 Side 15 av 32 Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 16 av 32 Saksopplysninger: I formannskapsmøtet den , sak 116/10. Budsjett og økonomiplan , etterspør ordfører penger til riving av fjøsen i sentrum, fjøsen skal rives i løpet av Fjøsen og låven brukes i dag til lager for NTK, der lagres rør, rørdeler, dekk til kommunens biler, nødstrømsaggregat til vannverket + mye mye mere. Sosialen har også et lite lager som de ikke lenger trenger. I fjøskassen er det bygd en liten hybelleilighet som er bebodd. Gjødselkjelleren er utleid til COOP Hattfjelldal, Hattfjelldalsdagan og Hattfjelldal Jakt og fiskelag. Bygningen er i bruk og før den kan rives må det skaffes erstatningslokaler. NTK har vært på befaring og sett på et fjøs i sentrum som ikke lengre er i drift. Eieren ønsker å leie ut eller selge hele bygget. Så store lokaler har ikke NTK bruk for. Den beste løsningen for NTK er å sette opp et kaldlager på tomta til kloakkrenseanlegget (ved Finnmotjønna). Det bør være ca 150 m 2, og ha så store porter at lastebilen kan kjøre inn. Kostnaden for et slik bygg er ca kr ,- + mva. NTK har behov for et lite lager ved grunnvannsbrønnene på Sørvollen. Dette skal bl.a. gi plass til nødstrømsaggregatet som i dag er lagret i fjøsen. Dette lagret er påbegynt/ferdig fundamentert, men det tas over driftsbudsjettet og det er beregnet å ta flere år før det blir ferdig. Dette bygget kan bygges av egne folk, derfor er det bare materiellkostnader medtatt. Kostnaden for dette er ca ,- + mva. Hvis dette finansieres over vannbudsjettet kan man se bort fra mva og kostnadene blir en del av avgiftsgrunnlaget. Kostnader: Grønnhuset ble revet høsten Det kostet kr. Det var kun treverket som ble fjernet, grunnmuren ble ikke rørt. Setter riving av fjøsen/låven tilnærmet det doble. Betong og armeringsjern skal skilles fra hverandre før betongen kan brukes til fyllmasse. Her må det brukes en hydraulisk saks. Ukjent hvor mye armering veggene har, men over gjødselkjelleren er det armert dekke. Riving treverk, fjøsen kr ,- Riving betongdelen, fjøsen kr ,- 25 % mva Kr ,- Riving fjøs Kr ,- Nytt lager ved kloakkrenseanlegget kr ,- 25 % mva kr ,- Nytt lager ved kloakkrenseanlegget kr ,- Ferdigstillelse av lager på Sørvollen: kr ,- Totale prosjektkostnader kr ,- Vurdering: Fjøsen kan ikke rives før erstatningslokaler til lager er plass. Avtalene for leie arealer i gjødselkjelleren kan sies opp, vi har inge plikt til å skaffe erstatning for disse. Leietakeren i leiligheten har 3 mnd. oppsigelsestid. Vi har ikke plikt til å skaffe nytt husvære, men spørsmålet kommer og for tiden er det smått om ledige kommunale boliger.

17 Side 17 av 32 Saksbehandler kjenner ikke bakgrunnen for at bygget skal fjernes i år. Men hvis det er interesserte kjøpere kan et alternativ være å selge tomten rimelig med påstående bygninger. Da trenger kommunen bare å bygge erstatningslokalene. Administrative og økonomiske konsekvenser: Administrasjonen må utarbeide anbudsgrunnlag og sørge for at arbeidet blir utført. Økonomisk konsekvens er at finansieringen må løses utenfor budsjett Konklusjon: Se forslag til vedtak Jostein Grandaunet avd. ingeniør

18 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 18 av 32 FE- 11/181 11/1030 Bent Øverby Balansert målstyring - rapporteringsrutiner mellom politisk og administrativt nivå Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Det utarbeides et egnet rapporteringssystem mellom administrativt og politisk nivå, som er dekkende for det politiske nivå, og som kan inngå i det videre arbeidet med balansert målstyring Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Skisse for forprosjekt legges frem på kommunestyremøte den FS-018/11 Vedtak: Det utarbeides et egnet rapporteringssystem mellom administrativt og politisk nivå, som er dekkende for det politiske nivå, og som kan inngå i det videre arbeidet med balansert målstyring. Skisse for forprosjekt legges frem på kommunestyremøte den Kommunestyret Møtebehandling: AP/SV v/ Stian Bråten legger frem forslag på ny innstilling: Kommunestyret ber om at arbeidet med Balansert målstyring utsettes til nytt kommunestyre er konstituert høsten Kommunestyret forventer at administrasjonen har rapporteringsrutiner, og følger disse inntil nye rutiner er utarbeidet. AP/SV sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. KS-010/11 Vedtak: Kommunestyret ber om at arbeidet med Balansert målstyring utsettes til nytt kommunestyre er konstituert høsten Kommunestyret forventer at administrasjonen har rapporteringsrutiner, og følger disse inntil nye rutiner er utarbeidet. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES

DELTAKAR FUNKSJ TLF.NR FAX.NR TIL STADES MØTEINNKALLING MØTETIDSPUNKT: Torsdag 17-18.mars 2011 Start: Klokken 12.00 i Sandnessjøen Avreise frå Sandnessjøen til Bjørn kl.14.10 Slutt: ca. klokken 11.00 til lunsj Ferje fra Bjørn kl. 12.25 MØTESTED:

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1. Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utval m v Møtestad Møtedato Styret Sandnessjøen 02-03 Februar Sak nr. 02/11 Referatsaker Vedtak - Sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser Nohr-Con AS

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 57 Hattfjelldal kommune Side 1 av 57 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00. Side 1 av 31 Hattfjelldal kommune Side 1 av 31 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 18:00-21:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 56 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Kulturstue Dato: 09.09.2015 Tidspunkt: 12:00 16:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Sølvi Andersen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune

Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Unntatt off. jfr. koml. 78 nr. 7 Opph. av ØKUS 13.9 2011 Internkontroll, tjenesteutøving og samarbeid ved NAV-kontoret Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Side 1 av 12 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 20.02.2012 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL

NAV HADELAND. Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 15-2013 2014-083/KL Felles prosjekt for Gran kommune og Lunner kommune. Innlandet Revisjon IKS Rapport 15-2013 2014-083/KL Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...5 1. INNLEDNING...8 1.1 KONTROLLUTVALGETS

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer