Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 12:00-15:00. Side 1 av 32"

Transkript

1 Hattfjelldal kommune Side 1 av 32 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 12:00-15:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Anne Grete T. Konradsen (representant) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant) AP - Knut Roald Dalen (representant) AP - Rigmor Sørdal (representant) AP - Stian Bråten (representant) AP - Sølvi Andersen (representant) AP - Vera Arntsberg Bråten (representant) SP - Anne-Margrethe Simonsen (representant) SP - Arnstein Ingebrigtsen (representant) SP - Jann Eirik Torgersen (representant) SP - Kjetil Sjåvik (representant) SP - Solbjørg Hoff (representant) SP - Terje Daleng (representant) SV - Bjørnar Hansen (representant) Forfall: AP Arne Steinbakken (representant) Vara: AP Arnfinn Grubben (vararepresentant) Fra Administrasjonen møtte: Rådmann Bent Øverby Formannskapssekretær Mona Vik Larsen Av 17 medlemmer møtte 16. Totalt frammøtte: 17 Følgende saker ble behandlet: Sak nr. Sakstittel 006/11 Referatsaker 007/11 NAV - høringsuttalelse 008/11 Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hattfjelldal kommune 009/11 Tilrettelegging næringstomt. Riving av fjøs/låve i Ol`Johansvei /11 Balansert målstyring - rapporteringsrutiner mellom politisk og administrativt nivå 011/11 Orienteringssaker kommunestyret 2011 Underskrifter:

2 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 2 av 32 DATO- 11/236 11/1378 Mona V. Larsen Referatsaker Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret /11 Vedtak Referater/meldinger tas til orientering Kommunestyret Møtebehandling: Ordfører Asgeir Almås ba om permisjon. Permisjon innvilget og Finn Ove Hofstad er Ordfører. Heidi Aakre Fagerbach ble valgt til varaordfører. KS-006/11 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/1009 S Tilsetting ferie- og vakansvikarer helseavdelingen /1167 S Delegasjon hjertestarter COOP

3 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 3 av 32 FE-024, FA-F00 10/476 11/1110 Bent Øverby NAV - høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Hattfjelldal kommune avgir Høring NAV, om tjenesteområdeorganisering i NAV i Nordland Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-019/11 Vedtak: Hattfjelldal kommune avgir Høring NAV, om tjenesteområdeorganisering i NAV i Nordland Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-007/11 Vedtak: Hattfjelldal kommune avgir Høring NAV, om tjenesteområdeorganisering i NAV i Nordland Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

4 Habilitet i forvaltningen: Side 4 av 32 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel Prinsippnotat.ppt Saksopplysninger: Bakgrunnen for denne høringer ligger brev fra NAV Nordlan. Herunder inntatt. Høringsuttalelsen fra rådmannsutvalget ble utarbeidet samlet for kommunene og den ble lagt frem for Indre Helgeland Regionråd. Regionrådet la da til grunn at høringsfristen var utsatt, og sendte saken tilbake for behandling i de enkelte kommuner. Til: NAV-ledere i Nordland, kommuner i Nordland v/rådmenn, fylkets mba, Fylkesmannen, KS Fra: Fylkesdirektør Kjell Hugvik // Dato: Vår ref: 008/ 10/ Høringsnotat om tjenesteområdeorganisering i NAV i Nordland BAKGRUNN Etableringsfasen i NAV i Nordland er over og 43 kontorer er etablert. Vi har i 2010 hatt fokus på konsolidering og forbedring av tjenestene våre og har i denne perioden gjort oss erfaringer på hva som fungerer bra i NAV i Nordland og hvor vi har forbedringspotensial. Høsten 2010 igangsatte fylkesdirektøren en organisasjonsutviklingsprosess i den statlige styringslinjen i Nordland. I 2008 innførte NAV Nordland en organisering der de 43 NAV-kontorene i fylket ble inndelt i ni tjenesteområder (TO). Ved inndeling i tjenesteområder vektla man kriterier som geografi, felles arbeidsmarked, eksisterende regioner og etablerte områder for interkommunalt samarbeid: Tjenesteområdet Ofoten: Narvik, Ballangen, Evenes, Tjeldsund og Tysfjord Tjenesteområdet Vesterålen: Sortland, Hadsel, Bø, Øksnes, Andøy og Lødingen Tjenesteområdet Lofoten: Vestvågøy, Vågan, Moskenes og Flakstad Tjenesteområdet Ytre Salten: Bodø, Steigen, Gildeskål, Beiarn, Værøy, Røst, Meløy og Rødøy Tjenesteområdet Indre Salten: Fauske, Hamarøy, Sørfold og Saltdal Tjenesteområdet Rana: Rana, Nesna, Hemnes, Lurøy Tjenesteområdet Alstahaug: Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna og Træna Tjenesteområdet Vefsn: Vefsn, Grane og Hattfjelldal Tjenesteområdet Brønnøy: Brønnøy, Bindal, Sømna, Vega og Vevelstad Lederen av det største kontoret i hvert tjenesteområde er også leder av tjenesteområdet, men har hittil kun hatt en koordinerende rolle. Oppgavene for tjenesteområdene har i hovedsak vært knyttet til fordeling av arbeidsmarkedstiltak, felles markedsplaner, felles kompetansetiltak og ressursbistand mellom kontorene ved behov. De fleste fullmakter er delegert direkte til NAV leder for de 43 kontorene. Mål for organisering av tjenesteområder Å sikre gode tjenester til brukerne på tvers av NAV-kontor. Bidra til å styrke innholdet og kvaliteten i NAV-kontorene. Bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse mellom kontorene i tjenesteområdene.

5 Bidra til en mer effektiv styringslinje mellom fylkesledd og kontorene. Side 5 av 32 ORGANISASJONSUTVIKLINGSPROSESSEN Utgangspunktet for organisasjonsutviklingsprosessen for NAV i Nordland er todelt: 1. Ønske om å se på hvordan en kunne gjøre styringslinjen i NAV i Nordland både tydeligere og mer effektiv for å gi et best mulig tilbud til brukerne. 2. På bakgrunn av dette foreta en gjennomgang av hvordan fylkesleddet er organisert i forhold til behovet som organisasjonen har for styring, utvikling og støtte. Høsten 2010 ble det opprettet en arbeidsgruppe ved NAV Nordland som skulle se på fremtidig organisering av NAV i Nordland. Denne gruppen har bestått av: Kjell Hugvik fylkesdirektør Hilde Myrbakk Avdeling for kvalitet og læring Ina Smith Myrmell Avdeling for kvalitet og læring Liv-Erna Torrissen - representant fra tillitsvalgtapparatet Nina Wikberg Jakobsen representant fra tillitsvalgtapparatet Ole-Johan Rishaug Marked og samfunn, sekretær for arbeidsgruppa Gruppen har hatt ukentlige møter siden 6. september I tillegg har gruppen deltatt på møter i strategisk ledergruppe 1. september og 12. november Arbeidsgruppen har skissert to mulige modeller for organisering av tjenesteområder: Modell 1: Videreutvikling av dagens modell med tjenesteområdeleder som har en koordinerende rolle. Modell 2: Tjenesteområdeleder delegeres resultatansvar for de statlige tjenestene i tjenesteområdet. Nærmere detaljbeskrivelse av modellene finnes i vedlagte prinsippnotat. Det ble høsten 2010 gjennomført en spørreundersøkelse blant alle NAV-ledere vedrørende ledelse og innhold i tjenesteområdene. De to modellene ble også drøftet i strategisk ledermøte den 12. november Erfaringene med ni tjenesteområder er diskutert og det er enighet om å videreutvikle denne organiseringen. På bakgrunn av spørreundersøkelsen, diskusjonen i strategisk ledermøte, rådmannsutvalget, i regionråd, KS, fylkesmannen og prosessen i arbeidsgruppen har fylkesdirektøren utarbeidet et forslag til fremtidig organisering. FYLKESDIREKTØRENS FORSLAG Modell 2 innføres hvor tjenesteområdeleder delegeres resultatansvar for statlige oppgaver i tjenesteområdene fra Året 2011 brukes til å videreutvikle samarbeidet i tjenesteområdene og forankre modellen med resultatansvar hos alle NAV-ledere/kontorer og samarbeidende rådmenn/kommuner. Det endelige forslaget skal forhandles med medbestemmelsesapparatet i NAV Nordland. Etter konkret vurdering kan det være aktuelt å gradvis innføre resultatansvar i løpet av 2011 for enkelte tjenesteområder.

6 Dette innebærer Fylkesdirektøren delegerer sine fullmakter til tjenesteområdeleder. Tjenesteområdeleder oppretter en ledergruppe bestående av NAV-ledere i tjenesteområdet og har personal-, budsjettog resultatansvar for hele tjenesteområde. Dette betyr at: Alle kommuner opprettholder eget NAV-kontor med leder, med unntak av vedtatte vertskommunesamarbeid. Brukerne møter på NAV-kontoret i sin hjemkommune/vertskommune. Tjenesteområdet har et samlet ansvar for at brukerne får de tjenestene og den bistanden de har behov for. Alle tjenesteområder skal ha felles: o markedsplan. o kompetanseplan o virksomhetsplan Arbeidslivssenterets og Arbeidsrådgivningskontorets tjenester knyttes til tjenesteområdet. Felles resultatoppfølging (på statlig side). Det utvikles et felles målekort for tjenesteområdet i tillegg til målekort for det enkelte kontor. Med bakgrunn i mål og disponeringsbrev fra Fylkesdirektøren utarbeider tjenesteområdeleder resultatkrav til NAV-ledere i tjenesteområdet. Tjenesteområdeleder har personalansvar for statlig ansatte NAV-ledere ved øvrige NAVkontor i tjenesteområdet. Tjenesteområdeleder har personal-, budsjett- og resultatansvar for statlige oppgaver i hele tjenesteområdet. Tjenesteområdeleder kan delegere fullmakter videre til NAV-leder. Fylkets medbestemmelsesapparat og arbeidsmiljøutvalg består som i dag. Det opprettes medbestemmelsesapparat for hvert tjenesteområde som skal samhandle med leder for tjenesteområdet i forhold til de fullmakter og det ansvar denne blir gitt fra fylkesdirektøren. Fylkesdirektørens ledermøte vil bestå av fylkesledelsen, tjenesteområdelederne, leder for forvaltning, arbeidslivssenteret og arbeidsrådgivningskontoret. Møtene gjennomføres 6 ganger pr. år. Stort ledermøte (ovennevnte pluss øvrige ledere av NAV-kontor, fylkestillitsvalgte og hovedverneombud) 2 ganger i året inkludert fylkesmannens møte. Ledermøter i tjenesteområdene som består av tjenesteområdeleder, ledere av NAV kontor og evt. avdelingsledere. De inngåtte samarbeidsavtalene med kommunene videreføres eller revideres. Fylkesdirektøren deltar på samarbeidsmøtene med kommunene. Den overordnede rollen til fylkesleddet i den statlige linjen består som i dag. Arbeidet i brukes til videreutvikling av samarbeidet i tjenesteområdene og forberedelse til organisering med resultatansvar: Side 6 av 32 Felles oppfølgingsmøter i tjenesteområdene Dagens oppfølgingsmøter videreføres men alle lederne i hvert tjenesteområde møter samlet. Fylkesledelsen deltar i disse møtene. Det skal benyttes felles målekort for tjenesteområdene. Felles kompetanseplan Ressurspersoner identifiseres. Bygge opp fagnettverk. Drifting av disse. Felles markedsplan og markedsteam Her er det allerede startet et arbeid som nå skal videreutvikles. Arbeidslivssenteret skal bl.a. inngå i markedsteamene.

7 Side 7 av 32 Detaljering av innholdet og organisering av tjenesteområder med resultatansvar Tilpasning av fylkesleddet (funksjon, rolle, kompetanse, organisering, m.m) Tilbakemelding Synspunkt og innspill på forslag til modell sendes innen 10. februar Vennlig hilsen NAV Nordland Kjell Hugvik direktør Vurdering: Rådmannen anbefaler følgende høringsuttalelse fra Hattfjelldal kommune. Høring NAV, om tjenesteområdeorganisering i NAV i Nordland Rådmannsutvalget i Indre Helgeland Regionråd har vurdert høringsnotatet fra NAV Nordland. Videre har rådmannsutvalget i Nordland i en telefonkonferanse drøftet høringen og dens innhold før høringen ble lagt ut. Rådmannsutvalget anmoder Indre Helgeland Regionråd å gi følgende uttalelese til høringen. Høringsuttalelse: 1) Beslutning om valg av tjenesteområdemodell utsettes. Følgende pkt. utredes: *Organisering av fylkesleddet i lys av de to foreslåtte modeller. *Konsekvenser for kommunale mål og prioriteringer når fullmakter flyttes fra lokal NAV leder til tjenesteområdeleder 2) Medarbeidere fra lokale NAV kontor må trekkes med i arbeidsgrupper. 3) Etter at utredningene er foretatt sendes saken ut på ny høring. 4) Konklusjonen må sees i sammenheng med arbeidet som pågår med nedbygging innenfor rammestyrte virkemidler. Det er meget viktig at det gjennomføres en nedbygging som styres av fylket og at hele Nordland blir sett under ett. Målsettingen bør være en fordeling basert på objektive Kriterier. Viser til vedlagte saksfremlegg og powerpoint presentasjon fra NAV Nordland om to alternativer til organisering. Fremlegget er en punktliste uten særlig utdypende innhold, som er vanskelig å ta stilling til. Så langt vi er orientert om er vi langt på vei til å oppnå målene med omorganiseringen i våre tjenestområder; "Å sikre gode tjenester til brukerne på tvers av NAV-kontor Bidra til å styrke innholdet og kvaliteten i NAV-kontorene Bidra til en mer effektiv ressursutnyttelse mellom kontorene i tjenesteområdene Bidra til en mer effektiv styringslinje mellom fylkesledd og kontorene." Noen forhold som er lite omtalt i høringsutkastet:

8 Side 8 av 32 Vi er orientert om at ressurssituasjonen for NAV kontorene er anstrengt for tiden. Delegert ansvar fører med seg økt arbeidsmengde for tjenesteområdekontoret. Endringer i fylkesleddet omtales ikke i høringsnotatet annet enn at "den overordnede rollen til fylkesleddet i den statlige linjen består som idag." Å gi ledere i de største kontorene økt ansvar når de allerede har vansker med å holde orden i eget hus kan virke mot sin hensikt. Tjenesteområdeleder skal ha personalansvar for statlig ansatte NAV ledere. Også personal-, budsjett- og resultatansvar vil ligge til tjenesteområdeleder. Prioriteringer her vil også ha innvirkning på leveranse av kommunale tjenester i NAV kontoret, da områdene i større og større grad blir avhengige av hverandre. Dette kan være problematisk for småkontorene og by på utfordringer i forhold til de lokale prioriteringene. Andre viktige prosesser innenfor NAV-systemet vil også ha betydning for tilbudet til brukerne i små kommuner. Disse må sees i sammenheng med forslaget om ny organisering. For Nesna kommune er innholdet i brev av , som omhandler rammestyrte virkemidler, viktig (se vedlegg). I brevet legges det opp til en nedbygging av virkemidlene. I dag har de fleste kommuner et tilbud til sine innbyggere. Noen få kommuner i fylket, inkludert Nesna, har frem til nå fått avslag på sine søknader om etablering av plasser. Nesna er sannsynligvis eneste kommune i fylket hvor innbyggerne, av geografiske årsaker, er avskåret fra et tilbud fra en etablert attføringsbedrift. De endringsforslagene som kommer frem i høringsnotatet tilligger den statlig delen av NAV. Strengt tatt ville staten kunne si at det blir den og den endring, og latt det være med det. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd ser det derfor positivt at NAV Nordland involverer kommunene i endringsarbeidet, og inviterer oss med på råd. Videre noterer vi oss med tilfredshet at strukturen med antallet lokalkontorer ligger fast. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd peker på at dersom man tilfører tjenesteområdene økt ansvar, så må det følge ressurser med. Uten en tilstrekkelig grad av resursøkning, vil det virke mot sin hensikt å gi ansvar og oppgaver. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd anser det for tvingende nødvendig at det foretas en reallokering av ressurser fra fylkesnivået og ut til tjenesteområdene. Spesielt vil rådmannsutvalget trekke frem at lederen for tjenesteområdene får tilført ressurser og oppfølging som leder. Lederrollen i et system hvor områdene er tillagt resultatansvar vurderes til å være en kritisk suksessfaktor. Siden Stortinget vedtok opprettelsen av NAV har situasjonen til NAV-lederne vært omtalt som utfordrende. Det å både skulle forholde seg til en statlig og en kommunal styringslinje har vært omtalt som utfordrende. I denne sammenheng har diskusjonen dreid seg om å forholde seg til to sjefer. Ved å opprette et nytt forvaltningsnivå og samtidig beholde et omfattende fylkesnivå er sannsynligheten stor for at NAV ledere ved små kontor vil oppleve å måtte forholde seg til tre linjer og tre sjefer. Dette kan gi meget uheldige konsekvenser for småkontorene og redusere kommunal handlefrihet. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd, kjenner til at oppbyggingen av disse tjenestene de siste 20 år har medført en skjevfordeling mellom områder og kommuner som ikke kan forklares på en rasjonell måte. Ifølge nye data som har blitt presentert for oss, har enkelte områder forholdsmessig opp til 3 ganger flere plasser enn det området Nesna i dag tilhører. NAV-tjenesteområder som omfatter kommunene: Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy Grane og Hattfjelldal, har i følge de tall som er kjent for rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd, det laveste antall plasser i fylket sett i forhold

9 til objektive kriterier som folketall, antall brukere av ulike ytelser og lignende. Side 9 av 32 Utredningen fra NAV bærer preg av at arbeidsgruppen kun har vært sammensatt fra fylkesnivået. En organisering basert på delegasjon til en områdeleder vil ha mange fordeler. Disse er omtalt i vedlagte høringsdokumenter. En forutsetning for å oppnå disse gevinstene er at etablering av tjenesteområder sees i sammenheng med fullmakter og bemanning på fylkesnivået. Et fylkesnivå, etter en omlegging, vil måtte ha fokus på at det ikke utvikler seg 9 forskjellige tjenesteområder. I høringsuttalelsen er ikke de spesielle utfordringene små kontor står overfor berørt i særlig grad. Hvordan kan kommunale mål og prioriteringer ivaretas når fullmakter flyttes fra lokal NAV leder til tjenesteområdeleder? Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd forventer at fullmakter ikke flyttes fra de lokale NAV-kontorer til tjenesteområdene ved den foreslåtte endringen. En av de mange tilbakemeldinger fra lokale kontorer er et at de opplever forsinkelser ved å stadig måtte sende fra seg saker, for endelig avgjørelse, på områder de selv har både kompetanse og erfaring. Det må utredes om ikke en omlegging til at tjenesteområdene skal få tillagt resultatansvar, også må innebære at det utredes en økt grad av videredelegering fra tjenesteområdet til lokalkontorene. En konklusjon må videre sees i sammenheng med arbeidet som pågår med rammestyrte virkemidler. Det er meget viktig at det gjennomføres en nedbygging som styres av fylket og at hele fylket blir sett under ett. Målsettingen bør være en fordeling basert på objektive kriterier. Å overlate nedbyggingen til de enkelte tjenesteområdene vil bare forsterke skjevfordelingen. Siden rammestyrte virkemidler utgjør en stor del av totalpotten som fordeles vil alle områder, uavhengig av nivå i dag, måtte kutte for å frigjøre midler til andre tiltak. NAV er omfattet av politisk interesse, ikke bare på nasjonalt nivå, men også på lokalplanet. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd ser derfor positivt på at fylkesdirektøren vil la seg invitere til regionrådene. Nettopp for å få og gi informasjon om de endringsprosesser som er igangsatt. Rådmannsutvalget Indre Helgeland regionråd støtter forslaget til en omlegging av tjenesteområder med resulatansvar, men de anmerkninger som her er gitt. Administrative og økonomiske konsekvenser: Konklusjon: Hattfjelldal kommunestyre avgir ovenstående som høringsuttalelse. Bent Øverby rådmann

10 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 10 av 32 FE-210, TI-&58 09/128 11/717 Bent Øverby Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Hattfjelldal kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Årsrapporten fra skatteoppkreveren i Hattfjelldal kommune tas til orientering Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-016/11 Vedtak: Årsrapporten fra skatteoppkreveren i Hattfjelldal kommune tas til orientering Kommunestyret Møtebehandling: Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-008/11 Vedtak: Årsrapporten fra skatteoppkreveren i Hattfjelldal kommune tas til orientering. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

11 Side 11 av 32 Vedlegg: 3 1 Årsrapport Forklaring til årsrapport 3 Årsregnskap Saksopplysninger: Skatteoppkreveren i Hattfjelldal har avgitt sin årsberetning for året Vurdering: Årsrapporten er avgitt til rådmann, revisjon og kontrollutvalg. Det er rådmannens klare oppfatning at skatteoppkreverfunksjonen i Hattfjelldal er meget godt og betryggende ivaretatt. Skatteetaten foretar ved ujevne, kontroller av skatteoppkreverne, og det kan meddeles kommunestyret at kommunens skatteoppkrever kommer meget godt ut av det med disse kontrollene. Det er med anerkjennelse av et meget godt håndverk og gode kunnskaper, at rådmannen legger frem årsrapporten for formannskap og kommunestyre til orientering. Konklusjon: Årsrapporten fra skatteoppkreveren i Hattfjelldal kommune tas til orientering. Bent Øverby rådmann

12 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 12 av 32 GBNR-1/124 11/123 11/544 Jostein Grandaunet Tilrettelegging næringstomt. Riving av fjøs/låve i Ol`Johansvei 5. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling

13 Side 13 av 32 Alternativ 1: Prosjekt Tilrettelegging næringstomt med tilhørende prosjekt Lager ved Finnmotjønna og prosjekt Lager Sørvollen innarbeides i investeringsbudsjettet for Alternativ 2: Kommunestyret godkjenner prosjekt Tilrettelegging næringstomt, samt underliggende prosjekt Lager Finnmotjønna og prosjekt Lager Sørvollen med en total prosjektramme på kr ,-. Det bevilges totalt kr ,- til gjennomføring av prosjektene med inndekning over Vefsnafondet. Resterende dekkes av mva.kompensasjon. Prosjektene gis følgende budsjettoppsett: Prosjekt 6029 Tilrettelegging næringstomt Ansvar 602 Vefsnafondet Funksjon 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet Art Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Art Merverdiavgift som gir rett til mvakomp Sum utgifter Art Kompensasjon moms påløpt i dr.regnskap Art Bruk av Vefsnafondet Sum inntekter Prosjekt Investeringsregnskap 6030 Lager Sørvollen Ansvar 964 Vannforsyning Funksjon 345 Distribusjon av vann Art Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg i kommunal regi Sum utgifter Art Bruk av Vefsnafondet Sum inntekter Prosjekt 6031 Lager ved Finnmotjønna Ansvar 965 Eiendomsforvaltning Funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann Art Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Sum utgifter Art Bruk av Vefsnafondet Sum inntekter Funksjon 190 Interne serviceenheter Art Vedlikehold, byggetjenester og nybygg Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon Sum utgifter Art Overført fra driftsregnskap Art Bruk av Vefsnafondet Sum inntekter Driftsregnskap Ansvar 111 Øvrige statstilskudd Art Overføring til investeringsregnskap Kompensasjon moms påløpt i investeringsregnskap Sum utgifter prosjekt Sum inntekter prosjekt

14 Formannskapet Side 14 av 32 Sum utgifter alle prosjekt Sum inntekter alle prosjekt Sum bruk av Vefsnafondet Møtebehandling: Formannskapet la frem ny innstilling: Kommunestyret vedtar riving av fjøs/låve i Ol` Johansvei 5 som ledd i tilrettelegging av areal for bygging av bl. a. Leiligheter, dette innenfor en økonomisk ramme på kr ,-, eks. mva. Tiltaket finansieres ved bruk av Vefsnafondet. Det skal opprettes et forprosjekt, som har til hensikt å se på mulighetene for etablering av boenheter i dette geografiske området. Ny innstilling enstemmig vedtatt. FS-012/11 Vedtak: Kommunestyret vedtar riving av fjøs/låve i Ol` Johansvei 5 som ledd i tilrettelegging av areal for bygging av bl. a. Leiligheter, dette innenfor en økonomisk ramme på kr ,-.. Tiltaket finansieres ved bruk av Vefsnafondet. Det skal opprettes et forprosjekt, som har til hensikt å se på mulighetene for etablering av boenheter i dette geografiske området Kommunestyret Møtebehandling: AP/SV v/ Rigmor Sørdal la fram forslag på ny innstilling: Kommunestyret vedtar gjennomføring av tidligere vedtak om riving av fjøs/låve i Ol. Johansvei 5, i Hattfjelldal sentrum. Det bevilges en økonomisk ramme på kr ,- eks. mva fra Vefsnafondet, til gjennomføring av rivingen. Det opprettes et forprosjekt, som har til hensikt å se på mulighetene for etablering av boenheter i dette geografiske området. SP v/ Terje Daleng la fram forslag på ny innstilling: 1. Det opprettes et forprosjekt, som har til hensikt å se på mulighetene for etablering av næring/boformål i henhold til reguleringsplan for området. 2. Så snart det foreligger en plan for bruken av området, settes det i gang riving av fjøs/låve i Ol. Johansvei 5 innen for en ramme på kr ,- eks mva. Tiltaket finansieres ved bruk av Vefsnafondet. 3. Det fremmes ny sak på muligheter for lagringsplass til erstatning for lagring i fjøs/låve. Det må finnes alt. for finansiering uten bruk av Vefsnafondet. AP/SV sitt forslag på innstilling vedtatt mot 6 stemmer. KS-009/11 Vedtak: Kommunestyret vedtar gjennomføring av tidligere vedtak om riving av fjøs/låve i Ol. Johansvei 5, i Hattfjelldal sentrum. Det bevilges en økonomisk ramme på kr ,- eks. mva fra vefsnafondet, til gjennomføring av rivingen. Det opprettes et forprosjekt, som har til hensikt å se på mulighetene for etablering av boenheter i dette geografiske området.

15 Side 15 av 32 Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

16 Habilitet i forvaltningen: Ingen kjent administrativ inhabilitet. Side 16 av 32 Saksopplysninger: I formannskapsmøtet den , sak 116/10. Budsjett og økonomiplan , etterspør ordfører penger til riving av fjøsen i sentrum, fjøsen skal rives i løpet av Fjøsen og låven brukes i dag til lager for NTK, der lagres rør, rørdeler, dekk til kommunens biler, nødstrømsaggregat til vannverket + mye mye mere. Sosialen har også et lite lager som de ikke lenger trenger. I fjøskassen er det bygd en liten hybelleilighet som er bebodd. Gjødselkjelleren er utleid til COOP Hattfjelldal, Hattfjelldalsdagan og Hattfjelldal Jakt og fiskelag. Bygningen er i bruk og før den kan rives må det skaffes erstatningslokaler. NTK har vært på befaring og sett på et fjøs i sentrum som ikke lengre er i drift. Eieren ønsker å leie ut eller selge hele bygget. Så store lokaler har ikke NTK bruk for. Den beste løsningen for NTK er å sette opp et kaldlager på tomta til kloakkrenseanlegget (ved Finnmotjønna). Det bør være ca 150 m 2, og ha så store porter at lastebilen kan kjøre inn. Kostnaden for et slik bygg er ca kr ,- + mva. NTK har behov for et lite lager ved grunnvannsbrønnene på Sørvollen. Dette skal bl.a. gi plass til nødstrømsaggregatet som i dag er lagret i fjøsen. Dette lagret er påbegynt/ferdig fundamentert, men det tas over driftsbudsjettet og det er beregnet å ta flere år før det blir ferdig. Dette bygget kan bygges av egne folk, derfor er det bare materiellkostnader medtatt. Kostnaden for dette er ca ,- + mva. Hvis dette finansieres over vannbudsjettet kan man se bort fra mva og kostnadene blir en del av avgiftsgrunnlaget. Kostnader: Grønnhuset ble revet høsten Det kostet kr. Det var kun treverket som ble fjernet, grunnmuren ble ikke rørt. Setter riving av fjøsen/låven tilnærmet det doble. Betong og armeringsjern skal skilles fra hverandre før betongen kan brukes til fyllmasse. Her må det brukes en hydraulisk saks. Ukjent hvor mye armering veggene har, men over gjødselkjelleren er det armert dekke. Riving treverk, fjøsen kr ,- Riving betongdelen, fjøsen kr ,- 25 % mva Kr ,- Riving fjøs Kr ,- Nytt lager ved kloakkrenseanlegget kr ,- 25 % mva kr ,- Nytt lager ved kloakkrenseanlegget kr ,- Ferdigstillelse av lager på Sørvollen: kr ,- Totale prosjektkostnader kr ,- Vurdering: Fjøsen kan ikke rives før erstatningslokaler til lager er plass. Avtalene for leie arealer i gjødselkjelleren kan sies opp, vi har inge plikt til å skaffe erstatning for disse. Leietakeren i leiligheten har 3 mnd. oppsigelsestid. Vi har ikke plikt til å skaffe nytt husvære, men spørsmålet kommer og for tiden er det smått om ledige kommunale boliger.

17 Side 17 av 32 Saksbehandler kjenner ikke bakgrunnen for at bygget skal fjernes i år. Men hvis det er interesserte kjøpere kan et alternativ være å selge tomten rimelig med påstående bygninger. Da trenger kommunen bare å bygge erstatningslokalene. Administrative og økonomiske konsekvenser: Administrasjonen må utarbeide anbudsgrunnlag og sørge for at arbeidet blir utført. Økonomisk konsekvens er at finansieringen må løses utenfor budsjett Konklusjon: Se forslag til vedtak Jostein Grandaunet avd. ingeniør

18 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 18 av 32 FE- 11/181 11/1030 Bent Øverby Balansert målstyring - rapporteringsrutiner mellom politisk og administrativt nivå Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Rådmannens innstilling Det utarbeides et egnet rapporteringssystem mellom administrativt og politisk nivå, som er dekkende for det politiske nivå, og som kan inngå i det videre arbeidet med balansert målstyring Formannskapet Møtebehandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg: Skisse for forprosjekt legges frem på kommunestyremøte den FS-018/11 Vedtak: Det utarbeides et egnet rapporteringssystem mellom administrativt og politisk nivå, som er dekkende for det politiske nivå, og som kan inngå i det videre arbeidet med balansert målstyring. Skisse for forprosjekt legges frem på kommunestyremøte den Kommunestyret Møtebehandling: AP/SV v/ Stian Bråten legger frem forslag på ny innstilling: Kommunestyret ber om at arbeidet med Balansert målstyring utsettes til nytt kommunestyre er konstituert høsten Kommunestyret forventer at administrasjonen har rapporteringsrutiner, og følger disse inntil nye rutiner er utarbeidet. AP/SV sitt forslag på innstilling enstemmig vedtatt. KS-010/11 Vedtak: Kommunestyret ber om at arbeidet med Balansert målstyring utsettes til nytt kommunestyre er konstituert høsten Kommunestyret forventer at administrasjonen har rapporteringsrutiner, og følger disse inntil nye rutiner er utarbeidet. Rett utskrift bekreftes, Hattfjelldal kommune Mona Vik Larsen formannskapssekretær

19 Habilitet i forvaltningen: Ingen Side 19 av 32 Vedlegg: Dok.dato Dok.ID Tittel resultatledelse_for_lokalpolitikere.pdf Invitasjon til debatt om rapportering og meldingsrutiner mellom administrativt og politisk nivå i Hattfjelldal kommune. Saksopplysninger: Bakgrunnen for den invitasjon fra rådmannens side er å finne i flere grunnlag. Det kan nevnes oppdraget med innføring av balansert målstyring og revisjon av rutiner som de to viktigste. Vurdering: Det rådmannen her omtaler er de rapporteringsrutiner som skal være mellom administrasjonen og politisk nivå. Ikke enkeltvise rutiner i organisasjonen som sådan. For å få på plass et helhetlig system så er det viktig å få på plass, de rapporteringsrutiner som skal legges frem for politisk nivå. Disse skal på en måte oppsummere alle de opplysninger som organisasjonen ellers blir bedt om å levere. Kommuneorganisasjoner er gjenstand for et særdeles omfattende rapporteringssystem. Dette koster betydelig med ressurser. Ressursomfanget er omtalt i tidligere saker. Det er derfor av stor viktighet at man finner frem til det sett med ønskede opplysninger som lokalt politisk nivå, ser for seg. Når dette settet foreligger så vil det kunne settes i system på en enklere måte dersom opplysningene allerede skal/må hentes ut i forbindelse annen rapportering. Å hente ut synergieffekter er viktig, spesielt nå rådmannen ser hen til de totale ressurser han besitter i administrasjonen. Et behov som rådmannen allerede ser for seg og arbeider med å innføre er en oversikt som planlegges lagt frem for formannskap og kommunestyret tre ganger pr. år. Dette er en oversikt over pågående prosjekter, større oppgaver, og prosesser som vil presenteres i gantdiagrams form. Nettopp for å synliggjøre hvilke oppgaver som er under arbeid, og når disse planlegges ferdigstillet, og også eventuelt lagt frem til politisk behandling. Denne oversikten vil innbefatte alle de oppgaver og frister som er pålagt administrasjonen, og dens alle avdelinger. En rapportering som nå gjeninnføres, som første skritt på denne vegen mot en samlet fremstilling, er et enkelt skjema over de bestillinger som formannskap og kommunestyre fremsetter, hvem som er tillagt ansvaret for dem og når de kan ventes fremlagt. De driftsoperative rutiner, tilligger i sin helhet rådmannens ansvar. Slike rutiner er og må være under fortløpende vurdering. Det endres krav til slike rutiner, gjennom hele året. Flere forhold påvirker dette. Det er således i sin helhet rådmannens ansvar å ha en rutinedannelse i organisasjonen som bestreber seg å være så betryggende som mulig. Dette er også poengtert i Kommuneloven og dennes krav til rådmannens ansvarsområde. Tidligere har kommunen lagt vekt på de økonomiske rapporter, det er ikke disse rådmannen her i første omgang tenker på. De er tallmessige fremstillinger som kommunestyret skal ha. Det som er viktig nå er å få utarbeidet hvilke andre rapporteringer og meldinger som det er behov for. Administrative og økonomiske konsekvenser: Alt kan det stilles spørsmål om, og spørsmålene endres etter hvilke interesser de som stiller spørsmålene. Det er derfor viktig å systematisere spørsmål, undersøkelser og rapportering. Blant annet kan det nevnes at regjeringen og dens departementer ynder for tiden å sende ut spørreskjemaer pr. e-post. I gjennomsnitt kommer det minst en slik henvendelse bare til

20 Side 20 av 32 rådmannen pr. dag. I tillegg så er direktorater og fylkesmann like ivrige. I snitt tar det ca 20 minutter å besvare den enkelte undersøkelse. Så bare på dette området er det et betydelig ressursbruk. Konklusjon: Det utarbeides et egnet rapporteringssystem mellom administrativt og politisk nivå, som er dekkende for det politiske nivå, og som kan inngå i det videre arbeidet med balansert målstyring. Bent Øverby Rådmann

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Hattfjelldal kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 09:00 12:00 Møteprotokoll for Medlemmer: AP - Finn Ove Hofstad (ordfører) AP - Heidi Aakre Fagerbach (representant)

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for Revidering av plan for kriseledelse, beredskaps- og krisehåndtering for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Formannskapet. Prosessplan sist endret den: Endringene

Detaljer

PROSESSPLAN. for. Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune

PROSESSPLAN. for. Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Hattfjelldal kommune PROSESSAN for Revisjon av Planstrategi for Hattfjelldal kommune Prosessplan vedtatt av: Prosessplan sist endret den: 08/2016 Endringene foretatt av: Per-Inge Hestetræet INNHOLD Bakgrunn...

Detaljer

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK

OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSPLAN for OMSTILLING ETTER NEDLEGGING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosessplan sist endret den: 07.09.16. Endringene foretatt av: INNHOLD Bakgrunn og problemstilling...

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 19:00. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Unkervatn Dato: 23.03.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) SP Terje Daleng

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: Tidspunkt: 12.30 Hattfjelldal kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Hattfjelldal Hotell Dato: 26.10.2011 Tidspunkt: 12.30 Møtebok for Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP Ann-Elen

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for GJENBRUK AV BYGG OG INFRASTRUKTUR SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016

Detaljer

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017

Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Nordland digitalt arbeidsutvalg 2.november 2017 Planprosjekt i Nordland v/ole Kristian Furnes I geodataplanperioden skal arbeidet følge disse prioriteringene ved tilgjengeliggjøring av plandata i Norge

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessdelplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessdelplan

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 9 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.09.2011 Tidspunkt: 11:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP - Heidi

Detaljer

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard

Attraktivitet i Nordland. 21. April 2015, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Attraktivitet i Nordland 21. April 215, Scandic Havet, Bodø Telemarksforsking ved Marit O. Nygaard Hvorfor flytter det folk til et sted? Hvorfor flytter det folk til et sted? Arbeidsplasser Andre forhold

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00 16:00. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Partsammensatt utvalg Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 16:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante)

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00 09:30. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00 09:30 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine

Detaljer

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift

Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper- vedtak forskrift Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-K01 13/737 14/59 Jan Inge Helmersen 03.01.2014 Forsøksordning med etablering av - vedtak forskrift Utvalg Møtedato

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009. Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Journalpost.: 09/8109 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 057/09 Fylkesrådet 05.05.2009 Fordeling av midler til entreprenørskapssatsing i grunnskolen 2009 Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Første fordeling skjønnsmidler 2015

Første fordeling skjønnsmidler 2015 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 0112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Ane Fonnes Odnæs e-post: fmnoaod@fylkesmannen.no Tlf: 75531616 Vår ref: 2014/4411 Deres ref: Vår dato: 18.09.2014 Deres dato:

Detaljer

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland)

Gjennomsnitt Nesna Øksnes. Værøy 55. Hamarøy Leirfjord Moskenes. Narvik Herøy (Nordland) 2007-2009 2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013 Gjennomsnitt Nesna Øksnes Værøy 55 Hamarøy Leirfjord Moskenes Narvik Herøy (Nordland) 50 Hadsel Røst Beiarn 45 40 Brønnøy Alstahaug Bø (Nordland) Hattfjelldal

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Kommunestyret /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FA-C83 14/279 14/5519 Mona V. Larsen 25.08.2014 Fritak fra politisk verv Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

PRESENTASJON KS 23. MARS Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet PRESENTASJON KS 23. MARS 2017 Mari Trommald Direktør Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 2 BUFDIR / 29. mai 2017 STAVANGER AFTENBLAD 30. JANUAR 2016 IDA - «SVIKT I ALLE LEDD» DET HANDLER OM LEDELSE

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for

Hattfjelldal kommune. Møteprotokoll for Hattfjelldal kommune Møteprotokoll for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Fru Haugans hotel Dato: 06.04.2016 Tidspunkt: 16:00 17:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Anne Siri Hamarsbøen (representant)

Detaljer

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Høstkonferansen 2017 Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nytt kapittel 9a i opplæringslova Et trygt og godt læringsmiljø Formålet er: Styrke rettighetene til elever

Detaljer

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014

Statistikk fra rapporterte hendelser i 2014 Statistikk fra rapporterte hendelser i Innhold Generelt side Oversikt over hele -sentralens dekningsområde side 6 Alle Håndtert av -sentralen side 6 Antall utrykninger for hele -distriktet side 7 Fordeling

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.06.2014 036/14 Kommunestyret 25.06.2014 031/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE-151 14/416 14/3441 Lise Bråten 30.05.2014 Regnskap og årsmelding 2013 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene

Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene NORDLAND Kort om forutsetninger for boligbehovsframskrivingene Framtidens boligbehov påvirkes i hovedsak av størrelsen på befolkningen og dens alderssammensetning. Aldersforskyvninger i den bosatte befolkningen

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058/15 Kommunestyret 09.09.2015 055/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F40 13/321 15/5780 Anne-Margrethe Simonsen 05.08.2015 Regionalt barnevernsamarbeid Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Helseatlas for Nord-Norge

Helseatlas for Nord-Norge Helseatlas for Nord-Norge Kartlegging av folkehelse og påvirkningsfaktorer Erik R. Sund, Helse Nord RHF erik.reidar.sund@skde.no Oversikt over presentasjonen a) Kort om helseatlasprosjektet b) Folkehelse

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/588-3 Klageadgang: Nei ETABLERING AV FELLES REVISJONSORDNING FOR HELGELAND OG SALTEN Kontrollutvalgets innstilling:

Detaljer

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15

Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: Tidspunkt: 17:45 18:15 Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Gaske-Nøørjen Saemienskovle - Sameskolen Dato: 20.04.2016 Tidspunkt: 17:45 18:15 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen

Detaljer

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,.

Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak av i sak 004/16,. Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FE - 140, FA - K01 JournalpostID: 16/4186 Saksbehandler: Bjarne Haugen Dato: 19.05.2016 Løypeplan for snøscooter - Behandling av klager på kommunestyrets vedtak

Detaljer

3. fordeling skjønnsmidler 2013

3. fordeling skjønnsmidler 2013 Fylkesmannen i t~ NORDLAND - L4~-~t 4/~. ~/jj~/~ ~ Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: frnnojmy@fylkesmannen.no TIf: Vår ref: 2012/4225 Deres ref: Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument.

Vedr. interpellasjon av Vurdering av sletting av dokument. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-D12 09/667 13/7830 Stian Skjærvik 15.11.2013 Vedr. interpellasjon av 18.09.13 - Vurdering av sletting av dokument. Utvalg

Detaljer

~ft) Fylkesmannen i Nordland

~ft) Fylkesmannen i Nordland ~ft) Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Jan-Günter Myrvang, 08.10.2012 2012/4225 331.2 fmnojmy@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012

Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden 2012-2014. Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.09.2012 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-A49, TI-&40 12/174 12/6196 Anne-Margrethe Simonsen 10.09.2012 Søknad om tilskudd til videreføring av Hybelprosjektet i perioden

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Første tildeling skjønnsmidler 2014

Første tildeling skjønnsmidler 2014 Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0030 OSLO Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 25.09.2013 Deres dato: Arkivkode:

Detaljer

2. fordeling skjønnsmidler 2014

2. fordeling skjønnsmidler 2014 Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tlf: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 16.12.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 2. fordeling skjønnsmidler 2014 Det

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /16 Kommunestyret /16 Kommunestyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /16 Kommunestyret /16 Kommunestyret Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - C55 Arkivsak: 16/25 JournalpostID: 16/752 Saksbehandler: Alf Schei Martinsen Dato: 05.09.2016 Styrket kommunal kulturminnekompetanse Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011.

Grane kommune. Møtebok. Møtested: Møterom på sykehjemmet. Møte i Komité for helse og omsorg. Møtetid: 18:00. Møtedato: 07.02.2011. Møtebok Møte i Komité for helse og omsorg Møtedato: 07.02.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Møterom på sykehjemmet Møteleder Marit Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 31.01.11 Fraværende representanter Møtende

Detaljer

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr.

Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Sak nr. Side 1 av 10 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom Unkervatn Dato: 17.09.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Helen K. Slettbakk (leder) Håvard Nygård Wenke Valen

Detaljer

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland

Klimaskogprosjektet. Planting for klima på nye arealer i Nordland Klimaskogprosjektet Planting for klima på nye arealer i Nordland Kommunekonferanse om dialog og samarbeid innen landbruk og reindrift 14/4-2016 Prosjektleder Asgeir Jordbru Bakgrunn Regjeringen vil: Øke

Detaljer

DELPROSESSPLAN AVVIKLING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK

DELPROSESSPLAN AVVIKLING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK DELPROSESSPLAN FOR AVVIKLING AV HATTFJELLDAL ASYLMOTTAK BAKGRUNN UDI har sagt opp avtalen med Hattfjelldal kommune om drift av Hattfjelldal statlige mottak. Oppsigelsestiden er 3 mnd. Den relativt korte

Detaljer

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE

E] E Dokldi (16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' FORSLAG E FRA KOMMUNENE E] E Dokldi 16002123(16/49-3) - VALG Av skjønnsmedlemmer ' ' 01.012017-31.12.2020-FORSLAG E FRA KOMMUNENE ' ' Vår dato: 06.04.2016 ] g::erse1:leartz::se: 16/43634 M.» E 5 K 0 M M U N E I I _' F: Deres

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring

Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Medvirkning i nord-norsk planlegging en utfordring Kjennetegn på mange kommuner Små «alle kjenner alle» Befolkningsnedgang Liten kapasitet Plankompetanse mangler til dels Ønsker å bevare optimismen planlegger

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00. Side 1 av 11 Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 22.03.2013 Tidspunkt: 10:00 12:00 Medlemmer: Rita K. Jensen Stian Skjærvik Helene K. Slettbakk Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11

Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget 01.06.2011 004/11 Side 1 av 5 Tjøme kommune JournalpostID: 11/3135 Saksbehandler: Bjørn Bjerke Larsen, telefon: 33 06 78 05 virksomhet teknikk og miljø Klima og energiplan - Tjøme kommune Utvalg Møtedato Saksnummer Kommuneplanutvalget

Detaljer

Møtebok for Partssammensatt utvalg

Møtebok for Partssammensatt utvalg Hattfjelldal kommune Møtebok for Partssammensatt utvalg Møtedato: 13.09.2016 Møtested: Møterom Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:30 Følgende medlem møtte Lisbeth Krutnes Trine Bolstad Harald Lie Malin Torgersen

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 15:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.04.2016 Tidspunkt: 15:00 Medlemmer: SP Harald Lie (Ordfører) SP Malin Torgersen (representante) BL Trine Thorsen

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FA-L10, TI-&13 14/31 14/5687 Jan Inge Helmersen 01.09.2014 Klage vedrørende vedtak regional plan for Vefsna Utvalg Møtedato

Detaljer

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag)

Møtebok for. A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane og Hattfjelldal hørselslag) Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Råd for eldre og funksjonshemmede Møtested: Unkervatn Dato: 11.02.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Medlemmer: A-Anne Lise Vesterbukt (representant for Grane

Detaljer

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede

Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Hattfjelldal kommune Møtebok for Råd for eldre og funksjonshemmede Møtedato: 01.12.2016 Møtested: Røsvatn Møtetid: Kl. 12:00-13:10 Følgende medlem møtte Geir Rustad Hellen Brennbakk Knut Jacobsen Sølvi

Detaljer

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015

IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Journalpost:15/1474 Saksnummer Utvalg/komite Dato 077/2015 Fylkesrådet 24.03.2015 047/2015 Fylkestinget 20.04.2015 IFT-SAK Kommunale næringsfond - fordeling 2015 Sammendrag Fylkestinget fordeler kr 15

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Alstahaug kontrollutvalg SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan Inge Helmersen FE Hattfjelldal kommune Næring og teknisk avd. Det kongelige klima og miljødepartement Melding om vedtak Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Arkivkode: Dato: 14/523 14/6189 Jan

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Nyrevisjonsordningfor Herøykommune.

Nyrevisjonsordningfor Herøykommune. Herøy 5111-13 (kommune) SAKSNR STYRE/RÅD/UTVALG 1 i I 141 _DATO 2 /2013 Kontrollutvalget 8.11. 2013 Q Nyrevisjonsordningfor Herøykommune. 1. Bakgrunn for saken. Flere revisjonsenheter i Nordlands-området

Detaljer

Møteinnkalling for Valgstyret

Møteinnkalling for Valgstyret Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møteinnkalling for Valgstyret Møtedato: 23.03.2015 Møtested: Unkervatn Møtetid: Kl. 19:00 Forfall meldes på telefon 75 18 48 00 til sekretær, som sørger for innkalling

Detaljer

Regional transportplan Nordland - handlingsprogram

Regional transportplan Nordland - handlingsprogram Journalpost:17/34461 Saksnummer Utvalg/komite Dato 148/2017 Fylkesrådet 16.05.2017 083/2017 Fylkestinget 12.06.2017 Regional transportplan Nordland - handlingsprogram 2018-2021 Sammendrag Arbeidet med

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 11 Side 1 av 11 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Valgstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås SV Bjørnar Hansen Forfall: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen SP

Detaljer

Kommunereformen - Nordland

Kommunereformen - Nordland Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kommunereformen - Nordland Seniorrådgiver Stein Ove Pettersen 23. Mai 2017 Kommunereformen Stort lokalt engasjement over hele landet Politisk lederskap lokalt Bred

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642

Saksframlegg. Trondheim kommune. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 Saksframlegg KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL: OPPSTART AV ARBEID MED NY PLANSTRATEGI Arkivsaksnr.: 10/41642 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar oppstart av

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

KOMMUNEPLANENS AREALDEL Side 1 av 8 NOTODDEN KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING Saksnr. Utvalg Møtedato 72/17 Kommunestyret 05.10.2017 Saksbehandler: Harald Sandvik Arkivkode: PLAN 142 Arkivsaksnr: 17/895 KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Detaljer

FAGLIG FORUM NORDLAND

FAGLIG FORUM NORDLAND FAGLIG FORUM NORDLAND LYNGENGÅRDEN HOTELL MOSJØEN 23. og 24. april 2013 Gunnar Langmo Region Nord-Norge 1 Agenda Brannutredningsgrupper DLE Tilsyn 2012 og 2013 Resultatrapport DLE 2012 Spørsmål fra DLE

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for oppvekst og kultur /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: Arkivsak: FA - C55 JournalpostID: 16/752 Saksbehandler: Alf Schei Martinsen Dato: 05.09.2016 Styrket kommunal kulturminnekompetanse Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

Analyse av kommunal landbruksforvaltning

Analyse av kommunal landbruksforvaltning Analyse av kommunal landbruksforvaltning Simen Pedersen Bodø den 3. oktober 2013 Agenda Kort om oppdraget fra LMD Kommunenes landbruksoppgaver Spørreundersøkelsen KOSTRA-føring av landbruksutgifter Organisering

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: Tidspunkt: 09:00 11:00. Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Unkervatn Dato: 04.04.2016 Tidspunkt: 09:00 11:00 Medlemmer: Stian Skjærvik (Leder) Helene Slettbakk Håvard Nygård Trine

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /15 Kommunestyret /15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-153, FE-200 15/1070 15/8509 Lise Bråten 24.11.2015 Budsjettregulering 4-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015 058//15 Kommunestyret 09.09.2015 Hattfjelldal kommune Regionalt barnevernsamarbeid Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FA-F40 13/321 15/5780 Anne-M. Simonsen 05.08.2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 26.08.2015

Detaljer

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016

GEOVEKST/FKB I NORDLAND. Status 20.oktober 2016 GEOVEKST/FKB I NORDLAND Status 20.oktober 2016 Nordland 2015 FKB-B: 540 km 2 Laser: 815 km 2 - Total kostnad: 7,6 mill (budsjett 7,2 mill) - Grundig kartkontroll utført + enkel kontroll hos oss. - Ny leveranse

Detaljer

Kommune Beløp Kommune Beløp

Kommune Beløp Kommune Beløp 4~ FyLkesmannen i NORDLAND -~. Kommunene i Nordland Saksb.: Jan-Günter Myrvang e-post: fmnojmy@fylkesmannen.no Tif: Vår ref: 2013/4734 Deres ref: Vår dato: 15.10.2013 Deres dato: Arkivkode: 331.2 Første

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

Oppstart av arbeid med kommuneplanen

Oppstart av arbeid med kommuneplanen Oppstart av arbeid med kommuneplanen - 11-12 Kommunen skal kunngjøre oppstart av arbeidet i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier (internett). Berørte offentlige

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer