BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

2 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken Møtet er annonsert i byens avis (AN) 8/10 d.å. samt med oppslag på skytterhuset og på vår hjemmeside. I møte 8. november har styret foreslått følgende: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Konstituering - Valg av møteleder - Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 5. Årsberetninger for Regnskap Fastsetting av medlemskontingent 8. Saker til orientering - LS Landslotteriet anskaffelse av 4. stk. elektroniske skiver til Kirkhaugen - anskaffelse av 3 stk. gevær til ungdomsrekruttering - anskaffelse av TV m/ parabol - anskaffelse av støvsuger - anskaffelse av høytaleranlegg - klassesetting innrapportering av resultat 9. Budsjett for Valg av styre, utvalg og nemder samt repr. til ombudsmøtet. Vel Møtt!! Bodø Østre Skytterlag styret Svein Andreassen leder Vedlegg: Klassesetting 2009 Side1 av 22

3 SAK 5. ÅRSBERETNINGER 2008 Årsberetning fra Styret Styrets sammensetning: Svein Andreassen Inger Johanne Haabet Kjell Jenvin Lars Nystad Thor-Arne Tobiassen John-Arild Strand Sigbjørn Skogsholm leder sekretær kasserer medlem/eiendomsutvalget medlem/seniorutvalget medlem/ungdomsutvalget medlem/sosialt-økonomisk utvalg Styret har avviklet 5 (5) styremøter hvor det har vært behandlet 52 (45) saker. Styret har i løpet av året hatt særlig fokus innenfor følgende områder: Samarbeid med næringslivet og offentlige myndigheter Samarbeid med næringslivet har vært viktig og har resultert i gode økonomiske avtaler både på kort og lang sikt. Skytterlaget har jevnlig kontakt med kommune og fylkeskommune. Kontakten har i hovedsak vært rettet mot utvikling av Bestemorenga som kompaktarena for LS. o Bodø kommune som bidrar til utviklingen av Bestemorenga arena o Fylkeskommunen bidrar økonomisk. Vårt forhold til Forsvaret er styrket og det har resultert i jevnlig kontakt/ møter som igjen bidrar til at anlegget er i forsvarlig stand, både sikkerhetsmessig og skytemessig. o Det gjennomføres minst to årlige møter med forsvaret vedr. drift av baneanlegget. o Styret har invitert representant fra HV til styremøter. o HV-felten, et årlig feltstevne rettet mot HV-personell Arbeidet her bør ha høy prioritet framover for det nye styret med utvalg. Baneanlegg Skytterlaget har hatt stor fokus på sikkerhet på og rundt baneanlegget. Det gjennomføres årlig to sikkerhetskontroller hvor også forsvaret deltar. Avvik blir løpende håndtert. Elektronisk skivemateriell krever omfattende vedlikehold. Alle tiltak blir ført inn i vedlikeholdslogg Side2 av 22

4 Sportslig utvikling Resultatene er ikke i samsvar med våre ønsker selv om vi innen enkelte områder/stevner når gode resultater. Når det gjelder rekruttering har vi aktivt prøvd gjennom skyteskolen og aktiviteten for øvrig i Kirkhaugen. Det viser seg imidlertid vanskelig å få ungdommene med opp til Bestemorenga. Rekruttering av voksne skyttere er en utfordring. Når det gjelder sportslige resultater og annen aktivitet vises til utvalgenes rapporter. Spesielt vil styret trekke fram tildelingen av Kongens fortjenestemedalje i sølv til Alf Tobiassen. Takk til Henning Ivarrud som foresto overrekkelsen på vegne av Bodø kommune og Bodø Østre under tingmiddagen under LS i Førde. Medlemsutvikling / aktive skyttere: Klasseførte skyttere Klasse V Klasse V Klasse V Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse AG Klasse Junior Klasse Eldre Klasse Rekrutt Klasse Aspirant Instruksjonsskyttere Totalt antall skyttere: (1812) 1453 Antall ikke aktive: 42 (65) Side3 av 22

5 Oversikt over aktivitet 2008 Stevnetype Antall deltakere i lagsmester skap Andre stevner INTERNT i laget (ikke jegertrening/ oppskyting) Antall stevner Antall deltakere Stevner med deltakere fra flere lag Antall stevner Antall deltakere Totalt antall stevner Totalt antall deltakere a) Baneskyting 33 (36) 8 (8) (3) (167) (239) 13 (12) 608 (442) b) Feltskyting 28 (30) 5 (5) 113 (130) 3 (2) 129 (79) 9 (8) 270 (239) c) Innendørsskyting 39 (51) 7 (7) (3) (243) (157) 11 (11) 432 (451) d) Skytingens dag 77 (212) e) Dugleiksmerket 34 (172) f) Skifeltskyting 6 * 1 (0) 42 Skogsløp m/ g) skyting 5 1 (1) 5 (5) SUM * Skifelt: 6 betalende medlemmer + 36 fra forsvaret (skiskyttermedalje) Utviklingstrekk - Antall aktive skyttere er relativ stabil. Det er en økning i klasse ASP med 6 skyttere fra forrige år. - Det er en økning blant introduksjonsskyttere på 10 fra forrige år. - Antall skyttere totalt viser en nedgang fra 2007 til Dette skyldes en nedgang i antall registrerte skytterne fra forsvaret. - Minking i antall deltakere på skytingens dag og dugleiksmerket. Skytingens Dag ble avviklet med 77 deltakere mot 212 i fjoråret. 34 skyttere har skutt til dugleiksmerket, det er betraktelig færre enn i 2007 (172). - Totalt 35 konkurranser er gjennomført i skytterlagets regi med jevn fordeling på tre hovedaktivitetene bane utendørs, felt og innendørs. - Vi har avfyrt ca ( ) skudd på banen i løpet av sesongen. Antall skudd fordeler seg slik: på 100 m, på 200 m og miniatyr. Side4 av 22

6 Aktivitetsplan i DFS Skyttertinget vedtok i 2006 en aktivitetsplan for DFS. Aktivitetsplanen er en kortversjon av handlingsplan III. Planen gjelder for perioden Styret har gjennomgått planen og sett på utvikling for Bodø Østre for nevnte periode. Under følger noen utviklingstrekk. Antall 30 skudds skyttere er siste tre år redusert med 15 %. Målsettingen til DFS er å opprettholde 2005-nivå. Antall 30-skudd skyttere i Bodø speiler forsvarets aktivitet og skytterlaget har liten eller ingen påvirkningskraft for å øke/opprettholde aktiviteten. Antall klasseførte skyttere er redusert med 5 %. Målsetting til DFS er en økning på 2 % i forhold til 2005-nivå. Antall ungdomsskyttere er siste tre år redusert med 38 %. Tilbakegangen er særlig stor for aspiranter. Målsettingen i DFS er økning på minst 8%. Skyttertinget i Førde vedtok nye aktivitetsmål for organisasjonen. Målene gjelder for perioden I vårt skytterlag bør innsatsen kommende år rettes mot seniorer gjennom nyrekruttering og stabilisering. Under følger utdrag av vedtatt aktivitetsplan. Årets ertekonge 2008 Solveig Tobiassen Årets skytter 2008 Øystein Kløkstad Side5 av 22

7 Årsberetning fra Eiendomsutvalget Eiendomsutvalgets sammensetning Lars Nystad leder Magne Drægni medlem Tor Røst medlem Sture Pettersen medlem/ammoforvalter Geir Torkildsen medlem Utvalget har fungert tilfredsstillende. Samarbeid med forsvaret angående bruk av banen og innkjøp av materiell har vært meget bra. Skytterhuset har vært utleid i henhold til fastsatte regler. Ammosalg har vært tilfredsstillende. Ammoforvalter har regelmessig rapportert til styret om bruk av subsidier i henhold til budsjett. Han har aktivt utnyttet rabattordninger hos leverandører. Utført arbeide: Ny garasje i forlengelse av scooterbu er beiset. Det er også lagt inn lys og kontakter i nybygget. Det er skiftet ny dør i lager standplass 200 meter. Lagret er ryddet Endeveggen av lageret er beiset utvendig. Fangvoll i grav 200 meter og 100 meter er oppfylt. Ny snuplass i veikryss til 200 meter grav og 100 meter grav er ferdig. Stendere for nummerskilt i 200 meter grav er reparert Nye skivestativ for pappskiver i 100 meter grav er montert El-skap mellom 200 meter standplass og grav er fjernet og el-kabel er omlagt. Plenklipper er levert til reparasjon og ATV har vært til reparasjon Ny plenklipper er anskaffet Dugnad: Det er avholdt en vår- og en høstdugnad med godt frammøte. Bodø den Lars Nystad, Leder Side6 av 22

8 Årsberetning fra Seniorutvalget Seniorutvalgets sammensetning Thor-Arne Tobiassen (leder) Asle Jensen Roald Parelius Asbjørn Martinussen John Åge Hansen Generell aktivitet I løpet av sesongen er det arrangert 5 interne feltstevner, 8 interne banestevner, 2 åpne feltstevner, 4 åpne banestevner og HV felt. I tillegg er det arrangert 7 interne og 3 åpne miniatyrstevner. Det ble også gjennomført skogsløp. Overnevnte tilser en god og bred aktivitet på lagets baner gjennom hele kalenderåret. Det praktiske arbeid som påhviler seniorutvalget i form av forberedelser, klargjøring m.v. har fungert tilfredsstillende. Storviltprøven ble avviklet i henhold til terminlisten. Tilnærmet alle tok sine tak når de skulle. Antall funksjonærer er avpasset forventet innrykk av jegere. Terminlisten byr på plikter for lagets aktive medlemmer. Hvis vi av ulike årsaker er forhindret fra å møte, er hver enkelt forpliktet til selv ordne stedfortreder. Seniorutvalget har ansvar for utarbeidelse og trykking av terminliste Seniorutvalget har ytt økonomisk bistand for deltakelse i norgescupstevner. Vurdert muligheter og konsekvenser ved utvidelse av skiveantallet fra 10 til 14 i Kirkhaugen. Foretatt oppgradering av datanettverk og PC er på Bestemorenga. Etablert bredbånd til Bestemorenga. Jobber med bredbånd til Kirkhaugen Kjøp prosjektører for publikumsvisning Utvalget har ikke evnet å bistå i rekrutteringsarbeidet mot seniorer. Svært mye av kapasiteten i utvalget er kanalisert i arbeid med vedlikehold av datanettverk og planlegging/gjennomføring av stevner. Egne arrangementer Årets HV-felt ble greit avviklet. Arrangementet krever ressurser både i forberedelse og avvikling. Deltagelsen fra HV er lav. HV, Salten skyttersamlag og BØS må evaluere og vurdere om stevnet skal videreføres. BØS-open ble greit avviklet. På forhånd var det satt opp arbeidslister. Lite snø og arrangørproblemer medførte at BØS påtok seg arrangementet med Salten rundt 3. Baneåpning med dobbeltstevne ble avviklet i henhold til plan. Det ble benyttet forhåndspåmelding via web. Under stevnet ble det satt ny banerekord av Arnt Erik Aune, Beiarn, med hele 349 poeng. Nieren hadde verdien 9,9. Vårmønstring det samme. Viktig at lagets medlemmer uoppfordret trår til under slike arrangementer. Side7 av 22

9 Skytingens dag samlet 77 deltakere god oppsluting blant lagets medlemmer og god respons fra fremmøtte. Arrangementet ble vel gjennomført. Avisa Nordland og AB24 hadde begge reportasjer fra arrangementet. Avslutning på NC var lagt til Salten med Valnesfjord, Gildeskål og BØS som arrangører. Alle leverte fine arrangementer, men deltakelsen var lav. Ca 150 deltakere i Bodø. Middels oppslutning i merkeskyting. Strammere krav til gjennomføring av Nationens landsskyting og Den norske skyttermedalje medførte nedgang i antall deltakere fra Salten. Interne feltstevner avvikles på ukjente avstander.. Aktiviteten i Kirkhaugen er meget høy. Foran innendørssesongen 2008/2009 vedtok styret å utvide skiveantallet i Kirkhaugen fra 10 til 14. Sportslig prestasjoner Året sesong har vært preget av jevn og god skyting, dog er årets prestasjoner noe svakere enn tidligere års. Detaljerte resultatlister for årets mange stevner finnes på skytterlagets og samlagets hjemmesider. Et utviklingstrekk for aktiviteten i skytterlaget er økt oppslutning rundt aktiviteter innendørs og lavere deltakelse på feltstevner. Under følger kort oppsummering av enkelte prestasjoner. Under årets LS ble Kim Korsmo ble nr 14 på feltsksyting og fikk stjerne. Kim fikk også sin første mesterskapsmedalje på bane mens Jan Erik Aasheim fikk stjerne. Årets NNM var en liten nedtur for seniorene. Svein Andreassen ble nr 6 på felt, mens Lars A. Nystad, Thor-Arne Tobiassen og Kim Korsmo sikret seg mesterskapsstjerne. Alf Helge Olsen-Røst vant felt klasse 2 og ble nr 3 på bane. I eldste klasse ble Ole Røstvold nr 2 både bane og felt. Skyttere fra BØS har deltatt på Saltens lag under LS og NNM, gjelder både veteraner og klasse 3-5. Bård Johan ble samlagsmester bane klasse 3-5. Veteranklassene ble vunnet av Magne Drægni, Alf Tobiassen og Sverre Rykkje. Alf H. Olsen-Røst vant klasse 2. Lars A. vant styrets vandrepremie til odel og eier. Pokalen har gått siden Per Ove Røkke ble samlagsmester felt klasse 3-5. Veteranklassene ble vunnet av Magne Drægni, Alf Tobiassen og Ole Røstvold. Sture Pettersen ble nr 2 i årets Salten Rundt klasse 2-5. Alf H Olsen-Røst, Magne Drægni og Einar Ysland ble alle samlagsmestere 15 m. Oppgaver for 2009 Avklare hvordan rekruttering og oppfølging av seniorskyttere skal ivaretas Ei særlig utfordring å integrere og følge opp de mange ungdomsskyttere som ved årsskiftet blir seniorer. Legge til rette for at skytterstudenter i Bodø kan benytte lagets baneanlegg. Yte økonomisk støtte til skyttere som vil satse på norgescupstevner Gi instruksjon i bruk av baneanlegg og stevnestyringsprogram. Side8 av 22

10 Årsberetning - Skifeltutvalget Det er i løpet av året avviklet skifelt med 42 deltakere, 36 fra Forsvaret og 6 fra BØS. Skogsløp med skyting hadde 5 deltakere. Rapportskjema er sendt DFS. Erfaringen med denne form for arrangement er den samme som tidligere år. Deltakerne er positive og ganske begeistret. Arrangementet lar seg gjennomføre uten særlige anstrengelser. Oppslutningen kan bli bedre ved noe mer info og motivasjon i forkant. Dette gjelder både ungdom- og seniorskyttere. Begge arrangementene vil bli tatt med i terminlista for Deltakerne bør en huske på at de får registrert konkurransen i forhold til Forsvarsmerket. Bodø, Jon Even Sandvei Årsberetning - Miniatyrutvalget Innendørsbanen i Kirkhaugen brukes meget aktivt av lagets medlemmer. Kulefangere er inspisert og reparasjon vil bli foretatt når det blir aktuelt. Banen er vasket, og vil bli vasket hyppigere enn tidligere. Dette på grunn av den økende bruken av banen. Det vil også bli vurdert innkjøp av større og bedre støvsuger for jevnlig vedlikehold. Banen er utvidet med 4 nye skiver. Det er søkt om midler fra Sparebankfondet. Resultatet av søknaden vil foreligge i januar-09. Styret vurderte imidlertid behovet for utvidelse som så viktig at vi gikk til innkjøp av skivene uten at dette var tatt med i budsjettet for 08. Skyteskole startet opp torsdag 16. oktober med tre lag. Ungdomsutvalget har ansvaret, men de ønsker flere seniorer med. Spesielt viktig blir oppfølgingen etter at skyteskolen er avsluttet. Det vil også være viktig å få med foreldre/foresatte til de yngste i vårt rekrutteringsarbeid. Når det gjelder bruken av elektronikken bør de som er usikre søke hjelp slik at vi unngår feilbruk. En bedrift har lånt banen til bruk for sine ansatte. Vi bidro med personell og har fått tilbakemelding på at kvelden ble vellykket. Til tider oppleves banen uryddet. Gjelder skiver og hylser. Det er viktig at alle brukerne bidrar til lokalene fremstår i god stand. Marvin Hansen har jevnlig vedlikehold av skiver og ventilasjon. Bodø, Marvin Hansen Side9 av 22

11 Årsberetning fra Ungdomsutvalget Ungdomsutvalgets sammensetning Etter årsmøtet 2007 så ungdomsutvalget slik ut: John Arild Strand leder Lars A. Nystad medlem Jon Even Sandvei medlem Hans Magnus Fjeldså medlem Thor Kløkstad medlem Katarina Grønvik Strand medlem (valgt for ett år) Bård Pedersen medlem Aktivitet Antallet aktive ungdomsskyttere i 2008 har økt med 4 i forhold til i Vi har en økning på 6 aspiranter, men en nedgang med én i klassene R/ER/J. Det er mange som har vært innom treningene i løpet av året, men færre som har deltatt på stevner. Oversikten nedenfor viser hvor mange som har vært aktive på stevner Aspirant Rekrutt Eldre rekrutt Junior Totalt 26 stk 1 stk 4 stk 6 stk 37 stk Høsten 2008 ble det arrangert skyteskole etter samme modell som i Vi startet opp med en introduksjonssamling på Bestemorenga 30. september, der det møtte 27 interesserte. I tillegg ble det lagt opp til 4 skyteskolesalinger på Kirkhaugen med start 16. oktober. Utfordringen vil fortsatt være å motivere deltakerne til å henge med når utendørssesongen starter opp igjen. Flere av skytterne våre har deltatt på felles treningssamlinger i regi av samlaget. Dette er alltid populære tiltak som også har en viktig sosial funksjon, ikke minst i forhold til nye skyttere. Sportslige resultater: Skytterne har oppnådd gode resultater i åpne stevner, samlagsstevner og NNM. Det vises til utdrag av resultatlister nedenfor. På LS i Førde 2008 deltok John Terje Larsen og Bjørnar Strand (J) og Hanne Skogsholm (ER). Bjørnar Strand kvalifiserte seg til finale på finfelt med en plassering blant topp 20. Under NNM i Harstad vant John Terje Larsen (J) felt, mens Øystein Kløkstad (ER) kom på 2. plass både på felt og bane. Ut over dette ble det respektable plasseringer på flere av våre skyttere. Side10 av 22

12 MINIATYRSKYTING Samlagsstevne Saltdal 9. februar Eldre rekrutt 1. Øystein Kløkstad Lars Håkon Nohr Nystad Kjetil Pettersen 246 Junior 1. Bjørnar Strand Øystein Parelius Runar Pettersen John Terje Larsen 240 BANESKYTING Vårmønstring Rekrutt 1. Birger Pedersen 325 Eldre rekrutt 1. Øystein Kløkstad Kjetil Pettersen Lars Håkon Nohr Nystad 345 Junior 1. Øystein Parelius Bjørnar Strand Ole Alexander Fjeldså Runar Pettersen Abel Leander Sandvei 327 Samlagsmesterskap Eldre rekrutt 1. Øystein Kløkstad Kjetil Pettersen 342 Junior 1. John Terje Larsen Runar Pettersen 342 Side11 av 22

13 KM Midtre krets Eldre rekrutt 1. Lars Håkon Nohr Nystad 347 Junior 1. Runar Pettersen Bjørnar Strand Abel Leander Sandvei 338 Beiarstevnet Rekrutt 2. Birger Pedersen 324 Eldre rekrutt 1. Øystein Kløkstad Kjetil Pettersen 348 Junior 1. Runar Pettersen Øystein Parelius Bjørnar Strand 347 FELTSKYTING Salten Rundt Eldre rekrutt 1. Øystein Kløkstad Kjetil Pettersen Lars Håkon Nohr Nystad 99 Junior 1. Runar Pettersen Bjørnar Strand Abel Leander Sandvei 97 Side12 av 22

14 NNM Feltskyting Søndre krets (Junkerdalen) Eldre rekrutt 3. Øystein Kløkstad 41/7 Junior 1. Bjørnar Strand 42/6 4. Abel Leander Sandvei 29/0 Samlagsmesterskap (Valnesfjord) Eldre Rekrutt 1. Lars Håkon Nohr Nystad 40/7 2. Øystein Kløkstad 39/4 2. Kjetil Pettersen 39/4 Junior 1. Øystein Parelius 41/6 2. Bjørnar Strand 39/8 3. Runar Pettersen 38/4 4. Abel Leander Sandvei 36/5 5. Ole Alexander Fjeldså 31/5 NORD-NORSK MESTERSKAP Bane Eldre rekrutt 2. Øystein Kløkstad Lars Håkon Nohr Nystad 348 Felt Eldre rekrutt 2. Øystein Kløkstad 42/10 7. Kjetil Pettersen 42/4 Bane junior 2. John Terje Larsen Bjørnar Strand 345 Felt junior 1. John Terje Larsen 42/8 4. Bjørnar Strand 40/9 Side13 av 22

15 LANDSSKYTTERSTEVNET Bane Eldre Rekrutt Hanne Skogsholm 233 Bane Junior Bjørnar Strand 247 John Terje Larsen 245 Felt Junior 37. Bjørnar Strand 30/22 40/10 John Terje Larsen 27/18 John Arild Strand Leder ungdomsutvalget Side14 av 22

16 Årsberetning fra Sosialt/Økonomisk utvalg Utvalgets sammensetning Sigbjørn Skogsholm Leder Alf Tobiassen Nestleder Aud Sundsfjord Medlem Anne Lise Hansen Medlem Henning Ivarrud Medlem Magnus Lund Medlem Som tidligere år er arbeidet med å bringe inn sponsorinntekter tidkrevende, og da i sterk konkurranse med mange andre aktører. Det er derfor nødvendig, i større grad fremover og spesielt mot LS 2011, å synliggjøre Bodø Østre i enda sterkere grad mot lokale/regionale næringsliv, kommunen og fylket. Den målsetting som Bodø Østre hadde for 2008 er faktisk nådd. Resultatet etter bingospill for siste halvår av 2007, og fra første halvår i 2008 har skytterlaget mottatt kr ,- Skytterlagets sponsorer har tilført skytterlaget kr ,- Profilering Skytingens dag og deltagelse i 17. toget har gitt Bodø Østre god pr. I tillegg har skytterlaget de siste årene gjennomført et arrangement for City Nord på Bestemorenga. I alt 35 bedrifter og rundt 150 deltakere stilte opp lørdag 21. juni. Ulike øvelser var satt opp, blant annet grilling og skyting. Den fjerde september hadde skytterlaget besøk av Avisa Nordland. Ca 45 deltakere var med. Opplegget var som for City Nord. Tilbakemeldingen har vært meget god. De fleste av skytterlagets medlemmer har blitt orientert om den nye logoen fra Sparebank 1. Denne logo og logoen fra City Nord skal være godt synlig på geværer og drakter. Medlemmer av utvalget har i samarbeid med skytterlagets formann, leder for LS 2011 og andre medlemmer avviklet en rekke møter med lokalt/regionalt næringsliv, Bodø kommune og Nordland fylke med å fremskaffe samarbeidspartner til arrangementet. Så langt har det også gitt resultater. På det sosiale plan har de årlige aktiviteter blitt avviklet som i tidligere år. Meget god oppmøte fra skytterlagets medlemmer i 17. mai toget med påfølgende sammenkomst på skytterhuset Ellers har arrangement rundt lagmesterskapet, Beiarn-stevnet, og juleskytingen gått etter programmet. Skytterfesten er blitt avviklet på tradisjonelt vis. Samtlige sponsorer, store som små, blir takket og tilskrevet når årsmøtet er avviklet. Sigbjørn Skogsholm Leder Sosialt-økonomisk utvalg Alf Tobiassen Nestleder Side15 av 22

17 SAK 6. REGNSKAP 2008 Balanserapport Side16 av 22

18 Resultatrapport Side17 av 22

19 Driftsresultat SAK 7 FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT Kontingenten for inneværende år: Senior: Asp/R/ER/Jun: kr. 250,- pr. år kr. 150,- pr. år Styrets forslag for 2009 Senior: Asp/R/ER/Jun: kr. 250 pr. år kr. 150 pr. år Side18 av 22

20 SAK 8. SAKER TIL ORIENTERING - LS Landslotteriet Anskaffelse av 4. stk. elektroniske skiver til Kirkhaugen - Anskaffelse 3 stk. gevær til ungdomsrekruttering - Anskaffelse av TV m/ parabol - Anskaffelse av støvsuger - Anskaffelse av høytaleranlegg - Innrapportering av 3 beste 25-skudd for beregning av klassesetting SAK 9. BUDSJETTFORSLAG FOR 2009 DRIFTSINNTEKTER: Konto Kontobetegnelse Regnskap pr. Budsjett Salg drakter, merker,m.m , , Ammosalg , , Salg våpendeler , , Sponsor/samarbeidsavtaler , , Fylkeskommunale tilskudd , , Tilskudd fra Samlaget 0,00 0, Tilskudd fra DFS 3 000, , Leieinntekter hus og bane 3 500, , Trenings-og instr.inntekter 8 700, , Medlemskontingent , , Lotteri, bingo, etc , , Arrangementsinntekter , , Jaktprøver , , Skyteskolen 2 500, , Gaver og bidrag 229,00 0, Elektronikkinntekter 4 175, , Andre inntekter , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Side19 av 22

21 DRIFTSKOSTNADER: Konto Kontobetegnelse Regnskap pr. Budsjett Ammunisjonskjøp , , Kjøp våpendeler , , Draktkjøp/dugleiksmerker , , Reisestøtte , , Reisestøtte N-CUP 3 000, , Våpenutgifter 1 290, , Arrangementsutgifter , , Honorarer ikke oppgavepliktig , , Møter/konferanser 5 469, , Ammunisjonssubsidier , , Utdanning/kurs/stipend 0, , Styreutgifter 662, , Hus og bane, drift/vedlikehold , , Kirkhaugen, drift/vedlikehold , , Elektronikk, drift/vedlikehold , , Kjøretøy, drift/vedlikehold 3 033, , Renovasjon, vann,avløp 1 815, , Lys og varme 3 679, , Renhold 3 000, , Inventar, materiell, utstyr , , Kontorhold , , Sosiale utgifter 8 519, , Skytterfest 8 767, , Andre kostnader 5 612, , Telefon , , Porto 948, , Internpremiering , , Gebyrer 1 086, , Forsikring hus og bane , ,00 Sum driftskostnader , , Renteinntekter ,00 Driftsresultat: ,00 Side20 av 22

22 SAK 10. STYRE, UTVALG OG NEMNDER PÅ VALG 2009 Verv Navn Funksjonstid Styret Leder Svein Andreassen 2009 Gjenvalg Sekretær Inger Johanne Haabet Gjenvalg Hovedkasserer Kjell Jenvin Styremedlem Lars Nystad Gjenvalg Styremedlem Thor Arne Tobiassen Gjenvalg Styremedlem Lars Andreas Nystad Ny Styremedlem Sigbjørn Skogsholm Gjenvalg Vara til styre Senior Asle Jensen 2009 Gjenvalg Ungdom Bård Pedersen 2009 Ny Sosutv Alf Tobiassen 2009 Gjenvalg Eiendom Magne Drægni 2009 Gjenvalg Eiendomsutvalg Leder Lars Nystad Gjenvalg Medlem Sture Pettersen Medlem Magne Drægni Gjenvalg Medlem Tor Røst Gjenvalg Medlem Geir Torkildsen Seniorutvalg Leder Thor-Arne Tobiassen Gjenvalg Medlem Roald Parelius Medlem Asle Jensen Medlem John-Arild Strand Ny Medlem John Åge Hansen Medlem Asbjørn Martinussen Gjenvalg Ungdomsutvalg Leder Lars-A. Nystad Ny Medlem Peder Bjørneset Ny Medlem Jon Even Sandvei Medlem Tor Kløkstad Medlem Bård Pedersen Gjenvalg Medlem Hans Magnus Fjeldså Medlem Katarina Strand Gjenvalg Sos/Øk utvalg Leder Sigbjørn Skogsholm Gjenvalg Medlem Alf Tobiassen Medlem Henning Ivarrud Gjenvalg Medlem Magnus Lund Medlem Aud Sundsfjord Medlem Anne Elise Hansen Gjenvalg Side21 av 22

23 Minatyrgruppa Leder Marvin Hansen Medlem John Åge Hansen Skifelt/Skogsløp Leder John Even Sandvei Medlem Hans Kr. Øvermark Revisjonsnemd Medlem Willy Johansen 2009 Gjenvalg Medlem Bård J. Furnes 2009 Gjenvalg Side22 av 22

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 22. november 2012 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 27 medlemmer. Sak 1 Åpning Møtet ble åpnet av formann Hege

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2010

REFERAT OMBUDSMØTE 2010 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG Sted: Kristiansund VGS, Sankthanshaugen Tid: Lørdag 4. desember 2010 REFERAT OMBUDSMØTE 2010 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen. Møtet

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag Referat fra årsmøte 2011 i Sunndal skytterlag Dato: 19. oktober kl. 19:00 Sted: Skytterhuset på Gravem Møtet slutt: 22:10 Behandlede saker Sak 1 Konstituering 1. Godkjenning

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Innkalling til årsmøtet 2014 Skytterlagets medlemmer (ALLE!) innkalles herved til årsmøte i skytterhuset på Granerud. Sakliste tirsdag 28. oktober 2014 klokka 1800

Detaljer

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010

Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Årsberetning for Sigdal skytterlag sesongen 2010 Denne årsberetningen skal beskrive virksomheten i skytterlaget for sesongen 2010, så vel sportslig som administrativt. Det har vært et travelt år når det

Detaljer

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00

Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 2005 Stiftet 1882 Sandvin Ungdomshus den 03.12.2005 Kl. 11. 00 1.130 Lover for skytter sam lagen e Lov f or s kytt ersaml agene, med hjemmel i grunnreglene. Skyttertinget kan for eta endringer, så l angt

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009

ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 ÅRSBERETNING ÅDAL SKYTTERLAG 2009 Styrets sammensetning 2009: Styret i Ådal Skytterlag har dette år bestått av følgende: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Materialforvalter

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009.

Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. Årsmøteprotokoll Alvdal skytterlag 2009. 8 medlemmer møtte fram. Sakliste: Stormoen skytebane fredag 20. november kl.19.00. 1. Åpning og konstituering. 2. Årsmelding for Alvdal skytterlag for 2009. 3.

Detaljer

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011

Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Årsmøte Hovet og Hol Skytterlag 2011 Dato: 01.12.11 Tilstede: Steinar Hammersbøen, Torbjørn Bryøen, Lars Inge Veslegard, Paul Arne Overvoll, Birger Hallingstad, Arild Brodahl, Arne Mørk, Olav Sørlie og

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2005. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2005, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

LS 2011 sluttrapport Bodø Østre Bodø S Østrek ytterlag Sk ytterlag 30.05.2013 30. mai 2013

LS 2011 sluttrapport Bodø Østre Bodø S Østrek ytterlag Sk ytterlag 30.05.2013 30. mai 2013 30.05.2013 mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Organisasjon... 5 3 Sammendrag erfaringer... 6 3.1 Erfaring og oppsummering til BØS... 6 3.2 Erfaring og oppsummering til DFS... 6 4 Administrasjonskomite...

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015

Vedlegg til. Skyttertingsdokumentet 2015 Vedlegg til Skyttertingsdokumentet 2015 Innholdsfortegnelse for Vedlegg Vedlegg: Side: 1. Norges Skytterstyres årsmelding for 2014 1-16 2. Årsberetning 2014 med årsberetning 17-29 2b. Revisors beretning

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011

ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 ÅRSBERETNING FOR BJERKVIK SKYTTERLAG 2011 Styret har i beretningsperioden bestått av Formann Nestformann Sekretær Kasserer Styremedlem Styremedlem Ungdomsleder Støtteutvalgsleder Banemester Varamedlem

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31

Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13. Terminliste side 31 Nr. 1 2 3 januar februar mars 2005 59. årgang Stor Østre dominans i Samlagsmesterskapet på 15 meter. Jan Håkon til topps. Side 13 Terminliste side 31 Styret informerer: Ny 100 meter bane klar til åpningen.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. APRIL SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012

ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 ÅRSMELDING B&OI ORIENTERING 2012 1. Organisasjonsoversikt 1.1 Styret 1.2 Utvalg Leder: Torkel Irgens Nestleder: Morten Selnes Styremedlemmer: Irene M Skiri, Aviaja Kleist Varamedlemmer: Anne Berit Vikhals,

Detaljer

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten

Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m. Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien. Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Nr 1 Mars 2011 65. årgang Eivind Rørhuus-Øie Viken II mester 15m Øivind Enggrav skjøt 450 i Akershusserien Meget god Viken II og SM innsats, både på 15m og i felten Redaktør: Tore Johansen I redaksjonen:

Detaljer

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003.

Skivebom! Redaktøren har ordet. Lederprat. Litt fra ungdomsutvalget. Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003. Skivebom! Medlemsavis for Tromsø Skytterlag. Nr. 2 2003. Dette nummeret av Skivebom! består hovedsakelig av årsberetningen for år 2003, de faste spaltene fra lederen og lederen i ungdomsutvalget og en

Detaljer

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte

Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Til medlemmer i Tiller idrettslag Saksliste og saksdokumenter til årsmøte Tiller 27. mai 2014 Det vises til innkalling til årsmøte av 1.5.2014 Tid: 3. juni 2014, kl 19.00. Sted: Tiller videregående skole

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag

Ombudsmøte 2014. Ofoten skyttersamlag Ofoten skyttersamlag Sted: Bjerkvik Hotell. Tid: Lørdag 6. desember 2014 kl 11:00 Følgende lag var representert på møtet: Ballangen: 1, Bestebostad: 1, Bjerkvik: 5, Evenes: 3, Gratangen: 0, Idus: 0, Kjøpsnes:

Detaljer