BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:"

Transkript

1 ÅRSMØTE 2008 BESTEMORENGA, 16. NOVEMBER 2008 HOVEDSPONSOR:

2 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 16. november 2008 klokken Møtet er annonsert i byens avis (AN) 8/10 d.å. samt med oppslag på skytterhuset og på vår hjemmeside. I møte 8. november har styret foreslått følgende: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av saksliste 4. Konstituering - Valg av møteleder - Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 5. Årsberetninger for Regnskap Fastsetting av medlemskontingent 8. Saker til orientering - LS Landslotteriet anskaffelse av 4. stk. elektroniske skiver til Kirkhaugen - anskaffelse av 3 stk. gevær til ungdomsrekruttering - anskaffelse av TV m/ parabol - anskaffelse av støvsuger - anskaffelse av høytaleranlegg - klassesetting innrapportering av resultat 9. Budsjett for Valg av styre, utvalg og nemder samt repr. til ombudsmøtet. Vel Møtt!! Bodø Østre Skytterlag styret Svein Andreassen leder Vedlegg: Klassesetting 2009 Side1 av 22

3 SAK 5. ÅRSBERETNINGER 2008 Årsberetning fra Styret Styrets sammensetning: Svein Andreassen Inger Johanne Haabet Kjell Jenvin Lars Nystad Thor-Arne Tobiassen John-Arild Strand Sigbjørn Skogsholm leder sekretær kasserer medlem/eiendomsutvalget medlem/seniorutvalget medlem/ungdomsutvalget medlem/sosialt-økonomisk utvalg Styret har avviklet 5 (5) styremøter hvor det har vært behandlet 52 (45) saker. Styret har i løpet av året hatt særlig fokus innenfor følgende områder: Samarbeid med næringslivet og offentlige myndigheter Samarbeid med næringslivet har vært viktig og har resultert i gode økonomiske avtaler både på kort og lang sikt. Skytterlaget har jevnlig kontakt med kommune og fylkeskommune. Kontakten har i hovedsak vært rettet mot utvikling av Bestemorenga som kompaktarena for LS. o Bodø kommune som bidrar til utviklingen av Bestemorenga arena o Fylkeskommunen bidrar økonomisk. Vårt forhold til Forsvaret er styrket og det har resultert i jevnlig kontakt/ møter som igjen bidrar til at anlegget er i forsvarlig stand, både sikkerhetsmessig og skytemessig. o Det gjennomføres minst to årlige møter med forsvaret vedr. drift av baneanlegget. o Styret har invitert representant fra HV til styremøter. o HV-felten, et årlig feltstevne rettet mot HV-personell Arbeidet her bør ha høy prioritet framover for det nye styret med utvalg. Baneanlegg Skytterlaget har hatt stor fokus på sikkerhet på og rundt baneanlegget. Det gjennomføres årlig to sikkerhetskontroller hvor også forsvaret deltar. Avvik blir løpende håndtert. Elektronisk skivemateriell krever omfattende vedlikehold. Alle tiltak blir ført inn i vedlikeholdslogg Side2 av 22

4 Sportslig utvikling Resultatene er ikke i samsvar med våre ønsker selv om vi innen enkelte områder/stevner når gode resultater. Når det gjelder rekruttering har vi aktivt prøvd gjennom skyteskolen og aktiviteten for øvrig i Kirkhaugen. Det viser seg imidlertid vanskelig å få ungdommene med opp til Bestemorenga. Rekruttering av voksne skyttere er en utfordring. Når det gjelder sportslige resultater og annen aktivitet vises til utvalgenes rapporter. Spesielt vil styret trekke fram tildelingen av Kongens fortjenestemedalje i sølv til Alf Tobiassen. Takk til Henning Ivarrud som foresto overrekkelsen på vegne av Bodø kommune og Bodø Østre under tingmiddagen under LS i Førde. Medlemsutvikling / aktive skyttere: Klasseførte skyttere Klasse V Klasse V Klasse V Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse Klasse AG Klasse Junior Klasse Eldre Klasse Rekrutt Klasse Aspirant Instruksjonsskyttere Totalt antall skyttere: (1812) 1453 Antall ikke aktive: 42 (65) Side3 av 22

5 Oversikt over aktivitet 2008 Stevnetype Antall deltakere i lagsmester skap Andre stevner INTERNT i laget (ikke jegertrening/ oppskyting) Antall stevner Antall deltakere Stevner med deltakere fra flere lag Antall stevner Antall deltakere Totalt antall stevner Totalt antall deltakere a) Baneskyting 33 (36) 8 (8) (3) (167) (239) 13 (12) 608 (442) b) Feltskyting 28 (30) 5 (5) 113 (130) 3 (2) 129 (79) 9 (8) 270 (239) c) Innendørsskyting 39 (51) 7 (7) (3) (243) (157) 11 (11) 432 (451) d) Skytingens dag 77 (212) e) Dugleiksmerket 34 (172) f) Skifeltskyting 6 * 1 (0) 42 Skogsløp m/ g) skyting 5 1 (1) 5 (5) SUM * Skifelt: 6 betalende medlemmer + 36 fra forsvaret (skiskyttermedalje) Utviklingstrekk - Antall aktive skyttere er relativ stabil. Det er en økning i klasse ASP med 6 skyttere fra forrige år. - Det er en økning blant introduksjonsskyttere på 10 fra forrige år. - Antall skyttere totalt viser en nedgang fra 2007 til Dette skyldes en nedgang i antall registrerte skytterne fra forsvaret. - Minking i antall deltakere på skytingens dag og dugleiksmerket. Skytingens Dag ble avviklet med 77 deltakere mot 212 i fjoråret. 34 skyttere har skutt til dugleiksmerket, det er betraktelig færre enn i 2007 (172). - Totalt 35 konkurranser er gjennomført i skytterlagets regi med jevn fordeling på tre hovedaktivitetene bane utendørs, felt og innendørs. - Vi har avfyrt ca ( ) skudd på banen i løpet av sesongen. Antall skudd fordeler seg slik: på 100 m, på 200 m og miniatyr. Side4 av 22

6 Aktivitetsplan i DFS Skyttertinget vedtok i 2006 en aktivitetsplan for DFS. Aktivitetsplanen er en kortversjon av handlingsplan III. Planen gjelder for perioden Styret har gjennomgått planen og sett på utvikling for Bodø Østre for nevnte periode. Under følger noen utviklingstrekk. Antall 30 skudds skyttere er siste tre år redusert med 15 %. Målsettingen til DFS er å opprettholde 2005-nivå. Antall 30-skudd skyttere i Bodø speiler forsvarets aktivitet og skytterlaget har liten eller ingen påvirkningskraft for å øke/opprettholde aktiviteten. Antall klasseførte skyttere er redusert med 5 %. Målsetting til DFS er en økning på 2 % i forhold til 2005-nivå. Antall ungdomsskyttere er siste tre år redusert med 38 %. Tilbakegangen er særlig stor for aspiranter. Målsettingen i DFS er økning på minst 8%. Skyttertinget i Førde vedtok nye aktivitetsmål for organisasjonen. Målene gjelder for perioden I vårt skytterlag bør innsatsen kommende år rettes mot seniorer gjennom nyrekruttering og stabilisering. Under følger utdrag av vedtatt aktivitetsplan. Årets ertekonge 2008 Solveig Tobiassen Årets skytter 2008 Øystein Kløkstad Side5 av 22

7 Årsberetning fra Eiendomsutvalget Eiendomsutvalgets sammensetning Lars Nystad leder Magne Drægni medlem Tor Røst medlem Sture Pettersen medlem/ammoforvalter Geir Torkildsen medlem Utvalget har fungert tilfredsstillende. Samarbeid med forsvaret angående bruk av banen og innkjøp av materiell har vært meget bra. Skytterhuset har vært utleid i henhold til fastsatte regler. Ammosalg har vært tilfredsstillende. Ammoforvalter har regelmessig rapportert til styret om bruk av subsidier i henhold til budsjett. Han har aktivt utnyttet rabattordninger hos leverandører. Utført arbeide: Ny garasje i forlengelse av scooterbu er beiset. Det er også lagt inn lys og kontakter i nybygget. Det er skiftet ny dør i lager standplass 200 meter. Lagret er ryddet Endeveggen av lageret er beiset utvendig. Fangvoll i grav 200 meter og 100 meter er oppfylt. Ny snuplass i veikryss til 200 meter grav og 100 meter grav er ferdig. Stendere for nummerskilt i 200 meter grav er reparert Nye skivestativ for pappskiver i 100 meter grav er montert El-skap mellom 200 meter standplass og grav er fjernet og el-kabel er omlagt. Plenklipper er levert til reparasjon og ATV har vært til reparasjon Ny plenklipper er anskaffet Dugnad: Det er avholdt en vår- og en høstdugnad med godt frammøte. Bodø den Lars Nystad, Leder Side6 av 22

8 Årsberetning fra Seniorutvalget Seniorutvalgets sammensetning Thor-Arne Tobiassen (leder) Asle Jensen Roald Parelius Asbjørn Martinussen John Åge Hansen Generell aktivitet I løpet av sesongen er det arrangert 5 interne feltstevner, 8 interne banestevner, 2 åpne feltstevner, 4 åpne banestevner og HV felt. I tillegg er det arrangert 7 interne og 3 åpne miniatyrstevner. Det ble også gjennomført skogsløp. Overnevnte tilser en god og bred aktivitet på lagets baner gjennom hele kalenderåret. Det praktiske arbeid som påhviler seniorutvalget i form av forberedelser, klargjøring m.v. har fungert tilfredsstillende. Storviltprøven ble avviklet i henhold til terminlisten. Tilnærmet alle tok sine tak når de skulle. Antall funksjonærer er avpasset forventet innrykk av jegere. Terminlisten byr på plikter for lagets aktive medlemmer. Hvis vi av ulike årsaker er forhindret fra å møte, er hver enkelt forpliktet til selv ordne stedfortreder. Seniorutvalget har ansvar for utarbeidelse og trykking av terminliste Seniorutvalget har ytt økonomisk bistand for deltakelse i norgescupstevner. Vurdert muligheter og konsekvenser ved utvidelse av skiveantallet fra 10 til 14 i Kirkhaugen. Foretatt oppgradering av datanettverk og PC er på Bestemorenga. Etablert bredbånd til Bestemorenga. Jobber med bredbånd til Kirkhaugen Kjøp prosjektører for publikumsvisning Utvalget har ikke evnet å bistå i rekrutteringsarbeidet mot seniorer. Svært mye av kapasiteten i utvalget er kanalisert i arbeid med vedlikehold av datanettverk og planlegging/gjennomføring av stevner. Egne arrangementer Årets HV-felt ble greit avviklet. Arrangementet krever ressurser både i forberedelse og avvikling. Deltagelsen fra HV er lav. HV, Salten skyttersamlag og BØS må evaluere og vurdere om stevnet skal videreføres. BØS-open ble greit avviklet. På forhånd var det satt opp arbeidslister. Lite snø og arrangørproblemer medførte at BØS påtok seg arrangementet med Salten rundt 3. Baneåpning med dobbeltstevne ble avviklet i henhold til plan. Det ble benyttet forhåndspåmelding via web. Under stevnet ble det satt ny banerekord av Arnt Erik Aune, Beiarn, med hele 349 poeng. Nieren hadde verdien 9,9. Vårmønstring det samme. Viktig at lagets medlemmer uoppfordret trår til under slike arrangementer. Side7 av 22

9 Skytingens dag samlet 77 deltakere god oppsluting blant lagets medlemmer og god respons fra fremmøtte. Arrangementet ble vel gjennomført. Avisa Nordland og AB24 hadde begge reportasjer fra arrangementet. Avslutning på NC var lagt til Salten med Valnesfjord, Gildeskål og BØS som arrangører. Alle leverte fine arrangementer, men deltakelsen var lav. Ca 150 deltakere i Bodø. Middels oppslutning i merkeskyting. Strammere krav til gjennomføring av Nationens landsskyting og Den norske skyttermedalje medførte nedgang i antall deltakere fra Salten. Interne feltstevner avvikles på ukjente avstander.. Aktiviteten i Kirkhaugen er meget høy. Foran innendørssesongen 2008/2009 vedtok styret å utvide skiveantallet i Kirkhaugen fra 10 til 14. Sportslig prestasjoner Året sesong har vært preget av jevn og god skyting, dog er årets prestasjoner noe svakere enn tidligere års. Detaljerte resultatlister for årets mange stevner finnes på skytterlagets og samlagets hjemmesider. Et utviklingstrekk for aktiviteten i skytterlaget er økt oppslutning rundt aktiviteter innendørs og lavere deltakelse på feltstevner. Under følger kort oppsummering av enkelte prestasjoner. Under årets LS ble Kim Korsmo ble nr 14 på feltsksyting og fikk stjerne. Kim fikk også sin første mesterskapsmedalje på bane mens Jan Erik Aasheim fikk stjerne. Årets NNM var en liten nedtur for seniorene. Svein Andreassen ble nr 6 på felt, mens Lars A. Nystad, Thor-Arne Tobiassen og Kim Korsmo sikret seg mesterskapsstjerne. Alf Helge Olsen-Røst vant felt klasse 2 og ble nr 3 på bane. I eldste klasse ble Ole Røstvold nr 2 både bane og felt. Skyttere fra BØS har deltatt på Saltens lag under LS og NNM, gjelder både veteraner og klasse 3-5. Bård Johan ble samlagsmester bane klasse 3-5. Veteranklassene ble vunnet av Magne Drægni, Alf Tobiassen og Sverre Rykkje. Alf H. Olsen-Røst vant klasse 2. Lars A. vant styrets vandrepremie til odel og eier. Pokalen har gått siden Per Ove Røkke ble samlagsmester felt klasse 3-5. Veteranklassene ble vunnet av Magne Drægni, Alf Tobiassen og Ole Røstvold. Sture Pettersen ble nr 2 i årets Salten Rundt klasse 2-5. Alf H Olsen-Røst, Magne Drægni og Einar Ysland ble alle samlagsmestere 15 m. Oppgaver for 2009 Avklare hvordan rekruttering og oppfølging av seniorskyttere skal ivaretas Ei særlig utfordring å integrere og følge opp de mange ungdomsskyttere som ved årsskiftet blir seniorer. Legge til rette for at skytterstudenter i Bodø kan benytte lagets baneanlegg. Yte økonomisk støtte til skyttere som vil satse på norgescupstevner Gi instruksjon i bruk av baneanlegg og stevnestyringsprogram. Side8 av 22

10 Årsberetning - Skifeltutvalget Det er i løpet av året avviklet skifelt med 42 deltakere, 36 fra Forsvaret og 6 fra BØS. Skogsløp med skyting hadde 5 deltakere. Rapportskjema er sendt DFS. Erfaringen med denne form for arrangement er den samme som tidligere år. Deltakerne er positive og ganske begeistret. Arrangementet lar seg gjennomføre uten særlige anstrengelser. Oppslutningen kan bli bedre ved noe mer info og motivasjon i forkant. Dette gjelder både ungdom- og seniorskyttere. Begge arrangementene vil bli tatt med i terminlista for Deltakerne bør en huske på at de får registrert konkurransen i forhold til Forsvarsmerket. Bodø, Jon Even Sandvei Årsberetning - Miniatyrutvalget Innendørsbanen i Kirkhaugen brukes meget aktivt av lagets medlemmer. Kulefangere er inspisert og reparasjon vil bli foretatt når det blir aktuelt. Banen er vasket, og vil bli vasket hyppigere enn tidligere. Dette på grunn av den økende bruken av banen. Det vil også bli vurdert innkjøp av større og bedre støvsuger for jevnlig vedlikehold. Banen er utvidet med 4 nye skiver. Det er søkt om midler fra Sparebankfondet. Resultatet av søknaden vil foreligge i januar-09. Styret vurderte imidlertid behovet for utvidelse som så viktig at vi gikk til innkjøp av skivene uten at dette var tatt med i budsjettet for 08. Skyteskole startet opp torsdag 16. oktober med tre lag. Ungdomsutvalget har ansvaret, men de ønsker flere seniorer med. Spesielt viktig blir oppfølgingen etter at skyteskolen er avsluttet. Det vil også være viktig å få med foreldre/foresatte til de yngste i vårt rekrutteringsarbeid. Når det gjelder bruken av elektronikken bør de som er usikre søke hjelp slik at vi unngår feilbruk. En bedrift har lånt banen til bruk for sine ansatte. Vi bidro med personell og har fått tilbakemelding på at kvelden ble vellykket. Til tider oppleves banen uryddet. Gjelder skiver og hylser. Det er viktig at alle brukerne bidrar til lokalene fremstår i god stand. Marvin Hansen har jevnlig vedlikehold av skiver og ventilasjon. Bodø, Marvin Hansen Side9 av 22

11 Årsberetning fra Ungdomsutvalget Ungdomsutvalgets sammensetning Etter årsmøtet 2007 så ungdomsutvalget slik ut: John Arild Strand leder Lars A. Nystad medlem Jon Even Sandvei medlem Hans Magnus Fjeldså medlem Thor Kløkstad medlem Katarina Grønvik Strand medlem (valgt for ett år) Bård Pedersen medlem Aktivitet Antallet aktive ungdomsskyttere i 2008 har økt med 4 i forhold til i Vi har en økning på 6 aspiranter, men en nedgang med én i klassene R/ER/J. Det er mange som har vært innom treningene i løpet av året, men færre som har deltatt på stevner. Oversikten nedenfor viser hvor mange som har vært aktive på stevner Aspirant Rekrutt Eldre rekrutt Junior Totalt 26 stk 1 stk 4 stk 6 stk 37 stk Høsten 2008 ble det arrangert skyteskole etter samme modell som i Vi startet opp med en introduksjonssamling på Bestemorenga 30. september, der det møtte 27 interesserte. I tillegg ble det lagt opp til 4 skyteskolesalinger på Kirkhaugen med start 16. oktober. Utfordringen vil fortsatt være å motivere deltakerne til å henge med når utendørssesongen starter opp igjen. Flere av skytterne våre har deltatt på felles treningssamlinger i regi av samlaget. Dette er alltid populære tiltak som også har en viktig sosial funksjon, ikke minst i forhold til nye skyttere. Sportslige resultater: Skytterne har oppnådd gode resultater i åpne stevner, samlagsstevner og NNM. Det vises til utdrag av resultatlister nedenfor. På LS i Førde 2008 deltok John Terje Larsen og Bjørnar Strand (J) og Hanne Skogsholm (ER). Bjørnar Strand kvalifiserte seg til finale på finfelt med en plassering blant topp 20. Under NNM i Harstad vant John Terje Larsen (J) felt, mens Øystein Kløkstad (ER) kom på 2. plass både på felt og bane. Ut over dette ble det respektable plasseringer på flere av våre skyttere. Side10 av 22

12 MINIATYRSKYTING Samlagsstevne Saltdal 9. februar Eldre rekrutt 1. Øystein Kløkstad Lars Håkon Nohr Nystad Kjetil Pettersen 246 Junior 1. Bjørnar Strand Øystein Parelius Runar Pettersen John Terje Larsen 240 BANESKYTING Vårmønstring Rekrutt 1. Birger Pedersen 325 Eldre rekrutt 1. Øystein Kløkstad Kjetil Pettersen Lars Håkon Nohr Nystad 345 Junior 1. Øystein Parelius Bjørnar Strand Ole Alexander Fjeldså Runar Pettersen Abel Leander Sandvei 327 Samlagsmesterskap Eldre rekrutt 1. Øystein Kløkstad Kjetil Pettersen 342 Junior 1. John Terje Larsen Runar Pettersen 342 Side11 av 22

13 KM Midtre krets Eldre rekrutt 1. Lars Håkon Nohr Nystad 347 Junior 1. Runar Pettersen Bjørnar Strand Abel Leander Sandvei 338 Beiarstevnet Rekrutt 2. Birger Pedersen 324 Eldre rekrutt 1. Øystein Kløkstad Kjetil Pettersen 348 Junior 1. Runar Pettersen Øystein Parelius Bjørnar Strand 347 FELTSKYTING Salten Rundt Eldre rekrutt 1. Øystein Kløkstad Kjetil Pettersen Lars Håkon Nohr Nystad 99 Junior 1. Runar Pettersen Bjørnar Strand Abel Leander Sandvei 97 Side12 av 22

14 NNM Feltskyting Søndre krets (Junkerdalen) Eldre rekrutt 3. Øystein Kløkstad 41/7 Junior 1. Bjørnar Strand 42/6 4. Abel Leander Sandvei 29/0 Samlagsmesterskap (Valnesfjord) Eldre Rekrutt 1. Lars Håkon Nohr Nystad 40/7 2. Øystein Kløkstad 39/4 2. Kjetil Pettersen 39/4 Junior 1. Øystein Parelius 41/6 2. Bjørnar Strand 39/8 3. Runar Pettersen 38/4 4. Abel Leander Sandvei 36/5 5. Ole Alexander Fjeldså 31/5 NORD-NORSK MESTERSKAP Bane Eldre rekrutt 2. Øystein Kløkstad Lars Håkon Nohr Nystad 348 Felt Eldre rekrutt 2. Øystein Kløkstad 42/10 7. Kjetil Pettersen 42/4 Bane junior 2. John Terje Larsen Bjørnar Strand 345 Felt junior 1. John Terje Larsen 42/8 4. Bjørnar Strand 40/9 Side13 av 22

15 LANDSSKYTTERSTEVNET Bane Eldre Rekrutt Hanne Skogsholm 233 Bane Junior Bjørnar Strand 247 John Terje Larsen 245 Felt Junior 37. Bjørnar Strand 30/22 40/10 John Terje Larsen 27/18 John Arild Strand Leder ungdomsutvalget Side14 av 22

16 Årsberetning fra Sosialt/Økonomisk utvalg Utvalgets sammensetning Sigbjørn Skogsholm Leder Alf Tobiassen Nestleder Aud Sundsfjord Medlem Anne Lise Hansen Medlem Henning Ivarrud Medlem Magnus Lund Medlem Som tidligere år er arbeidet med å bringe inn sponsorinntekter tidkrevende, og da i sterk konkurranse med mange andre aktører. Det er derfor nødvendig, i større grad fremover og spesielt mot LS 2011, å synliggjøre Bodø Østre i enda sterkere grad mot lokale/regionale næringsliv, kommunen og fylket. Den målsetting som Bodø Østre hadde for 2008 er faktisk nådd. Resultatet etter bingospill for siste halvår av 2007, og fra første halvår i 2008 har skytterlaget mottatt kr ,- Skytterlagets sponsorer har tilført skytterlaget kr ,- Profilering Skytingens dag og deltagelse i 17. toget har gitt Bodø Østre god pr. I tillegg har skytterlaget de siste årene gjennomført et arrangement for City Nord på Bestemorenga. I alt 35 bedrifter og rundt 150 deltakere stilte opp lørdag 21. juni. Ulike øvelser var satt opp, blant annet grilling og skyting. Den fjerde september hadde skytterlaget besøk av Avisa Nordland. Ca 45 deltakere var med. Opplegget var som for City Nord. Tilbakemeldingen har vært meget god. De fleste av skytterlagets medlemmer har blitt orientert om den nye logoen fra Sparebank 1. Denne logo og logoen fra City Nord skal være godt synlig på geværer og drakter. Medlemmer av utvalget har i samarbeid med skytterlagets formann, leder for LS 2011 og andre medlemmer avviklet en rekke møter med lokalt/regionalt næringsliv, Bodø kommune og Nordland fylke med å fremskaffe samarbeidspartner til arrangementet. Så langt har det også gitt resultater. På det sosiale plan har de årlige aktiviteter blitt avviklet som i tidligere år. Meget god oppmøte fra skytterlagets medlemmer i 17. mai toget med påfølgende sammenkomst på skytterhuset Ellers har arrangement rundt lagmesterskapet, Beiarn-stevnet, og juleskytingen gått etter programmet. Skytterfesten er blitt avviklet på tradisjonelt vis. Samtlige sponsorer, store som små, blir takket og tilskrevet når årsmøtet er avviklet. Sigbjørn Skogsholm Leder Sosialt-økonomisk utvalg Alf Tobiassen Nestleder Side15 av 22

17 SAK 6. REGNSKAP 2008 Balanserapport Side16 av 22

18 Resultatrapport Side17 av 22

19 Driftsresultat SAK 7 FASTSETTING AV MEDLEMSKONTINGENT Kontingenten for inneværende år: Senior: Asp/R/ER/Jun: kr. 250,- pr. år kr. 150,- pr. år Styrets forslag for 2009 Senior: Asp/R/ER/Jun: kr. 250 pr. år kr. 150 pr. år Side18 av 22

20 SAK 8. SAKER TIL ORIENTERING - LS Landslotteriet Anskaffelse av 4. stk. elektroniske skiver til Kirkhaugen - Anskaffelse 3 stk. gevær til ungdomsrekruttering - Anskaffelse av TV m/ parabol - Anskaffelse av støvsuger - Anskaffelse av høytaleranlegg - Innrapportering av 3 beste 25-skudd for beregning av klassesetting SAK 9. BUDSJETTFORSLAG FOR 2009 DRIFTSINNTEKTER: Konto Kontobetegnelse Regnskap pr. Budsjett Salg drakter, merker,m.m , , Ammosalg , , Salg våpendeler , , Sponsor/samarbeidsavtaler , , Fylkeskommunale tilskudd , , Tilskudd fra Samlaget 0,00 0, Tilskudd fra DFS 3 000, , Leieinntekter hus og bane 3 500, , Trenings-og instr.inntekter 8 700, , Medlemskontingent , , Lotteri, bingo, etc , , Arrangementsinntekter , , Jaktprøver , , Skyteskolen 2 500, , Gaver og bidrag 229,00 0, Elektronikkinntekter 4 175, , Andre inntekter , ,00 Sum driftsinntekter , ,00 Side19 av 22

21 DRIFTSKOSTNADER: Konto Kontobetegnelse Regnskap pr. Budsjett Ammunisjonskjøp , , Kjøp våpendeler , , Draktkjøp/dugleiksmerker , , Reisestøtte , , Reisestøtte N-CUP 3 000, , Våpenutgifter 1 290, , Arrangementsutgifter , , Honorarer ikke oppgavepliktig , , Møter/konferanser 5 469, , Ammunisjonssubsidier , , Utdanning/kurs/stipend 0, , Styreutgifter 662, , Hus og bane, drift/vedlikehold , , Kirkhaugen, drift/vedlikehold , , Elektronikk, drift/vedlikehold , , Kjøretøy, drift/vedlikehold 3 033, , Renovasjon, vann,avløp 1 815, , Lys og varme 3 679, , Renhold 3 000, , Inventar, materiell, utstyr , , Kontorhold , , Sosiale utgifter 8 519, , Skytterfest 8 767, , Andre kostnader 5 612, , Telefon , , Porto 948, , Internpremiering , , Gebyrer 1 086, , Forsikring hus og bane , ,00 Sum driftskostnader , , Renteinntekter ,00 Driftsresultat: ,00 Side20 av 22

22 SAK 10. STYRE, UTVALG OG NEMNDER PÅ VALG 2009 Verv Navn Funksjonstid Styret Leder Svein Andreassen 2009 Gjenvalg Sekretær Inger Johanne Haabet Gjenvalg Hovedkasserer Kjell Jenvin Styremedlem Lars Nystad Gjenvalg Styremedlem Thor Arne Tobiassen Gjenvalg Styremedlem Lars Andreas Nystad Ny Styremedlem Sigbjørn Skogsholm Gjenvalg Vara til styre Senior Asle Jensen 2009 Gjenvalg Ungdom Bård Pedersen 2009 Ny Sosutv Alf Tobiassen 2009 Gjenvalg Eiendom Magne Drægni 2009 Gjenvalg Eiendomsutvalg Leder Lars Nystad Gjenvalg Medlem Sture Pettersen Medlem Magne Drægni Gjenvalg Medlem Tor Røst Gjenvalg Medlem Geir Torkildsen Seniorutvalg Leder Thor-Arne Tobiassen Gjenvalg Medlem Roald Parelius Medlem Asle Jensen Medlem John-Arild Strand Ny Medlem John Åge Hansen Medlem Asbjørn Martinussen Gjenvalg Ungdomsutvalg Leder Lars-A. Nystad Ny Medlem Peder Bjørneset Ny Medlem Jon Even Sandvei Medlem Tor Kløkstad Medlem Bård Pedersen Gjenvalg Medlem Hans Magnus Fjeldså Medlem Katarina Strand Gjenvalg Sos/Øk utvalg Leder Sigbjørn Skogsholm Gjenvalg Medlem Alf Tobiassen Medlem Henning Ivarrud Gjenvalg Medlem Magnus Lund Medlem Aud Sundsfjord Medlem Anne Elise Hansen Gjenvalg Side21 av 22

23 Minatyrgruppa Leder Marvin Hansen Medlem John Åge Hansen Skifelt/Skogsløp Leder John Even Sandvei Medlem Hans Kr. Øvermark Revisjonsnemd Medlem Willy Johansen 2009 Gjenvalg Medlem Bård J. Furnes 2009 Gjenvalg Side22 av 22

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR:

BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: ÅRSMØTE 2010 BESTEMORENGA, 14. NOVEMBER 2010 HOVEDSPONSOR: INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 14. november 2010 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Senior Sted Arrangør / Merknader

Senior Sted Arrangør / Merknader Miniatyr Januar Revidert 7.januar Torsdag 2 Fredag 3 Lørdag 3 Dobbeltstevne X X Vestmyra Fauske Tirsdag 6 Trening X X Kirkhaugen Johnny Knutsen. Rune Einkrog. Bjørnar Strand Onsdag 7 Parabolflua Cup X

Detaljer

Dato. Stevne R&JR / Vet. Senior Sted Arrangør / Merknader. Miniatyr

Dato. Stevne R&JR / Vet. Senior Sted Arrangør / Merknader. Miniatyr Stevne R&JR / Senior Sted Arrangør / Merknader Miniatyr Endelig liste, revidert 27. januar Januar Tirsdag 5 Trening X X Kirkhaugen Abel Leander Sandvei, Miklas Ellingsen Brunes, Elisabeth Nystad Onsdag

Detaljer

Dato. Stevne R&JR / Vet. Senior Sted Arrangør / Merknader. Miniatyr

Dato. Stevne R&JR / Vet. Senior Sted Arrangør / Merknader. Miniatyr Miniatyr Revidert 13.januar Januar Tirsdag 5 Trening X X Kirkhaugen Abel Leander Sandvei, Miklas Ellingsen Brunes, Elisabeth Nystad Onsdag 6 Parabolflua Cup X X Kirkhaugen Terje Holten, Thor Arne Tobiassen,

Detaljer

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Navn Klasse Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 skudd 10 skudd 25 skudd 35 skudd Felthurtig Felthurtig Sum premier Terje Håkonsen V65 0 Pengepremier totalt 0 Oppgjørsrapport

Detaljer

ÅRSMØTE 2013 BESTEMORENGA, 20. NOVEMBER 2013 KL. 18.00

ÅRSMØTE 2013 BESTEMORENGA, 20. NOVEMBER 2013 KL. 18.00 ÅRSMØTE 2013 BESTEMORENGA, 20. NOVEMBER 2013 KL. 18.00 1 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus søndag 20. november 2013 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007

Resultat 10 på topp. Klasse 2. Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: Valnesfjord Skytterlag. Valnesfjordstevnet 2007 Kl. 23:08-6 lag har skutt. Resultat 10 på topp Klasse 2 Nr.: Navn: Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 sk.: 10 sk. grunnlag: Sum: 1 Alf Helge Olsen-Røst Bodø Østre *9*XX 49 89989 43 ****X 50 142 X99999998X 91

Detaljer

Referat Styremøte 23. april 2014

Referat Styremøte 23. april 2014 Møtt: Referat Styremøte 23. april 2014 Saksnr Sak Ansvarlig Gjennomgang forrige referat Nye datoer på utsatte interfeltstevner som følger; Avholdes i mai 2 ettermiddager. 22. mai i Saltstraumen Internstevne

Detaljer

Resultat 20 på topp. Klasse: 2-5+V55. Hold: 1 2 3 4 5. Tot. Kl. Rangering: Salten Rundt 4 2008 - Valnesfjord 13/4. Valnesfjord Skytterlag

Resultat 20 på topp. Klasse: 2-5+V55. Hold: 1 2 3 4 5. Tot. Kl. Rangering: Salten Rundt 4 2008 - Valnesfjord 13/4. Valnesfjord Skytterlag Salten Rundt 8 - Valnesfjord / Klasse: -+V Resultat på topp Kl. Sture Pettersen Bodø Østre skytterlag 9 8 Sandra Eriksen Gildeskål skytterlag 9 8 Tore Bentsen Saltdal skytterlag 8 Magnus Lund Bodø Østre

Detaljer

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane

ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMØTE 25.10.2014 Daumannsholen skytebane ÅRSMELDING 2014 ÅRSMELDING 2014 Følgende personer har i perioden innehatt verv: Styret Valgt: På valg: Formann (1 år) : Jan Fredriksen 2013 2014 Nestformann (2

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Ungdomsskyttere 2011/2012

Ungdomsskyttere 2011/2012 ÅRSBERETNING 2012 Ungdomsskyttere 2011/2012 Saksliste Årsmøte 2012 Sted: Skytterhuset Vinterveiskaret Dato: 10.11.12 Kl: 18.00 Sak 1. Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av

Detaljer

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag

Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Årsmelding for 2011 Rissa skytterlag Det er i år avholdt 8 styremøter og behandlet 36 saker. Laget er bokført med 170 skyttere som fordeler seg slik: Skyttere pr klasse i 2011 5 4 3 2 1 V55 V65 V73 ASP

Detaljer

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2006. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2006 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Gunnar Wiig (ungdomsleder)

Detaljer

Salten skyttersamlag Ungdomsutvalg. Rekrutteringssamling Baneskyting April 2005. Bodø Østre Skytterlag Bestemorenga

Salten skyttersamlag Ungdomsutvalg. Rekrutteringssamling Baneskyting April 2005. Bodø Østre Skytterlag Bestemorenga Salten skyttersamlag Ungdomsutvalg Rekrutteringssamling Baneskyting April 2005 Sted: Bodø Østre Skytterlag Bestemorenga Dato: 23.april 2005 Ansvarlig: Instruktør: Roald Parelius Lars-Andreas Nystad Bård

Detaljer

Årsberetning 2016 Driftsår 155

Årsberetning 2016 Driftsår 155 Årsberetning 2016 Driftsår 155 1.1 Styret har i år bestått av: Leder Odd Køhl Nestleder Rune Kvarnstrøm Sekretær Morten Undseth Kasserer og regnskapsfører Karl-Åge Harviken Ungdomsleder Aksel Køhl (Esten

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen

ÅRSMELDING 2013. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Mette Helen Mikkelsen ÅRSMELDING 2013 Samlagsstyret 2013 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 6/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD

Stevneoppgjør. Valnesfjord skytterlag. Åpent stevne 15 m - 6/ Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Beiarn Skytterlag Rune Jørgensen Holmen 8110 MOLDJORD Terje Håkonsen V73 40,-kr 49 48 48 145 98 243 Pengepremier 15 skudd kl. V73 145 25,-kr Pengepremier 10-skudd kl. V73 98 15,-kr Ingeborg Aune Jørgensen

Detaljer

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER

HANDLINGSPLAN/SATSINGSOMRÅDER ÅRSMELDING 2009 Samlagsstyret 2009 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Ola Gujord Fosna Nestleder : Jens Kåre Øyen Hov 2. Varam. : Kåre Grønning Fosna Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam.

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2010 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag

Årsberetning 2013. Trøgstad skytterlag Årsberetning 2013 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra årsmøte 2010 i Sunndal skytterlag Referat fra årsmøte i Sunndal skytterlag Dato: 20.10. Sted: Skytterhuset på Gravem Saksliste for Sunndal skytterlag. Årsmøte 20 oktober kl. 1930 1. Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Valg av

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Rolf Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen,

Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Rolf Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen, Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen, Saksnr Sak 34/15 Godkjenning referat 02.03.15 Godkjent uten kommentarer 35/15

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 BESTEMORENGA, 19. NOVEMBER 2014 KL

ÅRSMØTE 2014 BESTEMORENGA, 19. NOVEMBER 2014 KL ÅRSMØTE 2014 BESTEMORENGA, 19. NOVEMBER 2014 KL. 18.00 1 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Bodø Østre Skytterlag på Bestemorenga Skytterhus onsdag 19. november 2014 klokken 18.00 Møtet

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2010 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Oppsummering pr skytter 6. Tillitsvalgte 2010 1. Resultater Odd Arne ble Skytterprins

Detaljer

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite

ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite ÅRSMØTE 2010 Torsdag 28. oktober kl. 18.00 i skytterhuset på Leite Sak 1: Formannen åpner møtet Sakliste Asgeir ønsker velkommen til møtet, lurte på om alle var fornøyd med innkallelsen. Ingen kommentarer

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag

Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Oppgjørsrapport til Beiarn skytterlag Navn Klasse Serie 1: Serie 2: Serie 3: 15 skudd 10 skudd 25 skudd 35 skudd Felthurtig Felthurtig Sum premier Terje Håkonsen V65 0 Pengepremier totalt 0 Oppgjørsrapport

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2016 Samlagets ungdomslag LS2016 395p. og 15. plass Anders Hjerkinn Helgetun (res. J), Henrik Volden (J), Siri Anshushaug Bouma (ER), Lars Halland jr

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2014 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck Olav Stensås

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag

Årsrapport Lyngdal Skytterlag Årsrapport 2013 Lyngdal Skytterlag Innhold 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2013 8. Oppsummering skytteråret

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014

Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 Årsberetning for Ringerike skyttersamlag 2014 1. Styrets virksomhet Samlagsstyret har dette virksomhetsåret bestått av: Øivind Kjøll, N. Modum, leder Steinar Berget, N. Modum, nestleder May-Britt Nordli,

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2012 Søndag 25 november 2012 kl.17.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2012 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015

ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 ÅRSMELDING FOR GAULDAL SKYTTERSAMLAG UNGDOMSUTVALGET 2015 Samlagets ungdomslag LS2015; Henrik, Lars, Martin og Ingrid. Samlagets ungdomslag LDKS Lars, Randi, Ingrid og Iver Samlagets ungdomslag Midt-Norsk

Detaljer

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015

Årsrapport Lyngdal Skytterlag. Innhold Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 Lyngdal Skytterlag Innhold Årsrapport 2015 1. Resultater 2. Medlemsutvikling 3. Arrangementer 4. Anlegg og utstyr 5. Søknad om midler 6. Oppsummering pr skytter 7. Tillitsvalgte 2015 8.

Detaljer

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI

Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Ski skytterlag Postboks 120, 1401 SKI Lagmesterskap og vandrepremier 2009-2010 Innendørsserien Navn F-år Kl 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. SUM 3 BESTE Aspirant u/anlegg Sebastian Ruste 1995 Asp 232 230

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere

TERMINLISTE ALTA SKYTTERLAG. DFS-skyttere TERMINLISTE 2015 ALTA SKYTTERLAG DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på

Detaljer

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff.

Felt: Trøgstadstevnet ble i år arrangert 11. januar. Det deltok 291 skyttere. Vinner av stevnet ble Jo Ivar Løvseth fra Løiten med 41/22 treff. Årsberetning 2015 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Roger Sletmo (styremedlem), Tina Nøkleby Haugbro (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Per Arne Nyengen

Detaljer

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016

Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 Årsmelding Mosvik skytterlag 2016 1. Generelt Skytteråret 2016 er over, og styret legger med dette fram årsmelding for nok et meget aktivt og godt sportslig år. 2. Administrasjon Styret har i 2016 bestått

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik.

P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. P R O T O K O L L Fra årsmøte i Bjerkvik skytterlag, torsdag 4. november 2010 i Storsalen, FP-Brakka, Bjerkvik. Møtestart kl 1900. Det møtte 28 medlemmer. Formann Anders Kruhaug åpnet møtet og ønsket vel

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I

ÅRSMELDING 2012. Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad, Asbjørg Kanestrøm og Nils Inge Skomsøy. Utdanningskon/sekretær/I ÅRSMELDING 2012 Samlagsstyret 2012 Leder : Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder Asbjørg Kanestrøm Smøla 2. Varam. : Ingar Waag Seketær : Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren

ÅRSMELDING FOR 2004. Håkon Ormshammer. Ingrid Brattekleiv Magne Ingolf Madsen. 1. varamann John Inge Olimstad 2. varamann Gunnar Arne Myren ÅRSMELDING FOR 2004 Laget har i år hatt følgende styre: Formann Nestformann Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Olav K. Vaaje Gerd Nerdalen Tore O. Salvesen Helge Sines Tengel J. Digernes Roar Sommerset

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 20.10.2017 Sak 1/2017 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00.

Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. 1. Åpning. Årsmøte 28/11 2013 Ulefoss Røde Kors-hus Kl. 18.00. Dagsorden: 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2013. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Fastsettelse av medlemskontingent 6. Subsidier / godtgjørelse

Detaljer

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012

Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Skogn skytterlag Årsmøte 25. oktober 2012 Møtestart kl 19.00 Sted: Ivar Stjern, Bjørgum Til stede: Svein Løvli, Ellen Løvli, Odd Gjeldnes, Ivar Stjern, Roger Svendsen, Lilly Nerenget fra sak 4, 19.30)

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013

Skarpskytten Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 og budsjett 2013 Regnskap 2012 Skydeselskabet har i 2012 hatt inntekter på kr 726 565,- og oppnådde et overskudd på kr 251 236,- De største inntektspostene i 2012 er medlemskontingent (109

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 22. OKTOBER -15 Møtetid: Kl. 18.00 Møtested: Adm.bygget, Sentralskytebanen Antall møtte: 19 personer Sakliste: 1. Åpning v/leder Sveinung Kvamme ønsket alle velkommen

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002

Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002 Vestfold Skyttersamlag Formannsmøte II/2002 Tid (dato, klokkeslett): Lør 05.10.02 kl 1000 Sted: Gavelstad Hotell Ordstyrer: Åge B. Eriksen Referent: Kim Thore Holtan Deltakere: Åge B. Eriksen(form), Tom

Detaljer

PS: TIL ALLE SKYTTERE

PS: TIL ALLE SKYTTERE DFS-skyttere Våre baneanlegg er nå i meget god stand. Med elektronikk på alle banene. Dette må vi alle være med på å vedlikeholde. For å unngå klager fra våre naboer på Kvenvikmoen, pålegger vi alle som

Detaljer

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013

Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Årsmelding fra Treningsutvalget 2013 Treningsutvalget har i 2013 hatt denne sammensetningen Leder: Medlemmer: Odd Nordtug Morten Nordtug, Bjørnar Moe, Jostein Kjelvik 15 METER INNENDØRS: Innendørs treningen

Detaljer

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene.

År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. År 2012, den 2. desember ble det holdt ombudsmøte på skytterhuset, Sandnessjøen kl 1300, etter innkalling til skytterlagene. Følgende møtte: Austerbygda (4) Blomsøy (2) Brønnøysund (5) Drevja (4) Fustvatn

Detaljer

Årsberetning 2014 Driftsår 153

Årsberetning 2014 Driftsår 153 Årsberetning 2014 Driftsår 153 1.1 Styret har i år bestått av: Leder Odd Køhl Nestleder Rune Kvarnstrøm Sekretær Morten Undseth Kasserer og regnskapsfører Karl-Åge Harviken Ungdomsleder Aksel Køhl Styremedlem

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Samlagets Uttakingskomité Justert. februar 0 ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE Samlagets Uttakingskomité Faste oppgaver Komiteen består av medlemmer. Ett medlem er på valg hvert år. års gjensittende er komiteens leder. UK er ansvarlig for

Detaljer

ÅRSMELDING Midt- Norge i Engesetdal og Skodje Ola Krogstad Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem

ÅRSMELDING Midt- Norge i Engesetdal og Skodje Ola Krogstad Årsmøte for Mørekretsen: Ola Krogstad og Bjørn Walør Heggem ÅRSMELDING 2016 Samlagsstyret 2016 Leder: Ola Krogstad Eide & Naas 1. Varam. : Kåre Grønning Nestleder: Ingar Waag Surnadal 2. Varam. : Mons Otnes Sekretær: Alf Høgset Batnfjord 3. Varam. : Torbjørn Husevåg

Detaljer

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste:

Årsmøte Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet. Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Årsmøte 21.10.2015 Sak 1/2015 Konstituering av årsmøtet Godkjenning av innkalling: Ingen merknader til innkalling. Godkjenning av saksliste: Ingen merknader til saksliste. Valg av referent: Aud Haugen

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag

Målsettinger for Elverum skytterlag Målsettinger for Elverum skytterlag 2013 2017 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG

VEST-AGDER SKYTTERSAMLAG VEST-AGDER REGLER FOR SAMLAGSTEVNENE. Vedtatt på ombudsmøte 1991 - innendørsregler supplert av samlagstyret jan 92 i hht. fullmakt fra ombudsmøtet 91. Rettet 3 i hht. punkt 1.3-15.3 - aop. Rev: Om. sak

Detaljer

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013

FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 FANA SKYTTERLAG ÅRSMELDING 2013 Året 2013 har vært et aktivt år for Fana skytterlag spesielt som arrangør. I tillegg til de vanlige åpne stevner har Fana skytterlag arrangert både samlagsstevne 15m og

Detaljer

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG

Bø Skyttarlag ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG ÅRSMELDING FOR BØ SKYTTARLAG - 2012. Styret i 2012 har vært : Klas Eika leder Jan Vestgarden nestleder Sveinung Børte kasserer Gunnar Reinsborg sekretær Stian Hegna styremedlem Terje Slåttedalen leder

Detaljer

TERMINLISTE FOR HAUGESUND SKYTTERLAG 2012

TERMINLISTE FOR HAUGESUND SKYTTERLAG 2012 ha TERMINLISTE FOR HAUGESUND SKYTTERLAG 2012 Til medlemmene i Haugesund skytterlag. Så er vi inne i skytesesongen 2012 og jeg ønsker alle medlemmene i Haugesund skytterlag et Godt Nyttår! Det er mange

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

TERMINLISTE 2013-2014

TERMINLISTE 2013-2014 TERMINLISTE 2013-2014 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015

Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Årsmøte 2015 Årsmøte 2015 Lausgarda Salongskytterlag Side 1 av 7 ÅRSMØTET I LAUSGARDA SSL 2015 ****** Møtested sportshytta Hov stadion Mandag 16. mars 2015 kl. 18.30 1. Godkjenne

Detaljer

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012

ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 ÅRSAVSLUTNING REKRUTTERINGSSKYTTERE 18. oktober 2012 Oppsummering av sesongen 2012 Rekrutteringsaktivitet 2012 o Innendørstreninger: 21 (+ 19) o Utendørstreninger: 11 o Stevner: 2 + 3 fellesstevner Premieutdeling

Detaljer

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes.

Kjell Arild Kleivkås. Hovedstyrets årsberetning fremlagt av leder, Janne Kornbrekke. Vedtak: Styrets årsberetning tas til etterretning og godkjennes. ÅRSMØTE 23.november 2016 Kl. 19:00 på Farvannet PROTOKOLL Leder av Kristiansand og Omegn skytterlag Janne Kornbrekke ønsket velkommen til årsmøte. Det var 32 stemmeberettigede til stede. Sak 1: Åpning

Detaljer

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016

Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Grenland Pistolklubb - Årsberetning for 2016 Virksomhetens art. Grenland Pistolklubb (Kalt GPK) tilbyr pistolskyting i regi av NSF. Klubben har et moderne innendørsanlegg med elektroniske skiver til både

Detaljer

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1

Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL. Side 1 Vedlegg 1. ÅRSMELDING GAULDAL SKYTTERSAMLAG 2016 Side 1 Styrets sammensetning: Leder Nestleder Sekretær Styremedlem Styrmedlem/IT Leder Ungdomsutvalg Trond Jære Odd Vårvik Torbjørn Horvli Turid Hammerbeck

Detaljer

Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig?

Blant landets beste senior skyttere i mange år LS i Steinkjer og Viken 1 uteble resultatene Tilfeldig? PROSJEKT TOPP 10 Økt satsing på skyttersporten i Numedal skyttersamlag Regionsamling DFS, Oslo 01.11.2009 Innhold: John Melvin Tveiten, samlagsleder Bakgrunn Hva er TOPP 10 Målsetting med TOPP 10 Hvem

Detaljer

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015

Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Innbydelse til Norgesmesterskap i skifelt 14. og 15. mars 2015 Arrangører: OPDAL OG MIDTBYGDEN SKYTTERLAG LØNSET SKYTTERLAG I samarbeid med: OPPDAL IL SKISKYTING Velkommen til Oppdal Opdal Skytterlag (eller

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015

ØSTRE BÆRUM SKYTTERLAG ÅRSMELDING FOR 2015 ÅRSMELDING FOR 2015 Generelt Sesongen 2015 er på det nærmeste over. Det er tid for tilbakeblikk og oppsummeringer. Sportslig har vel sesongen vært på det jevne, selv om noen fra tid til annen figurerer

Detaljer

Møtereferat Ofoten skyttersamlag

Møtereferat Ofoten skyttersamlag Styremøter 2016 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 08.02.2016... 4 Sak 1: Konstituering av styret. Valg av utdanningskontakt. Oppdatering av epostadresser og telefonnummer.... 4 Sak 2: Statutter SM

Detaljer

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom

ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom ÅRSMØTE for Tresfjord Skytterlag 2011 Søndag 20 november 2011 kl.16.00 Etac AS Tresfjord møterom Sakliste for årsmøte 2011 Ein vil foreslå denne sakliste: 1. Opning 2. Val av ordstyrar, referent og to

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

Årsberetning Trøgstad skytterlag

Årsberetning Trøgstad skytterlag Årsberetning 2008 Trøgstad skytterlag Styret Styret har i år bestått av Rune Raknerud (leder), Knut Bingen (styremedlem), Ole Johan Nyengen (sekretær), Hans Petter Nyengen (kasserer), Ole-Petter Strengen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 30. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

Håndbok for Bø Skyttarlag

Håndbok for Bø Skyttarlag Håndbok for Bø Skyttarlag Inneholder Del 1 og Del 2 Sist endret: 01.02.15 FORORD «HÅNDBOKA FOR BØ SKYTTARLAG» er ment å være en hjelp og en veiledning for skytterlagets tillitsvalgte og skytterlagets øvrige

Detaljer

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010

ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 ÅRSBERETNING ETNEDAL SKYTTERLAG 2010 Styret har i 2010 bestått av: Tor Bjørnødegård, leder Knut Ole Gladhaug, nestleder Ole Bergene, kasserer Bergljot Skjærstein, styremedlem Knut Peter Eide, styremedlem

Detaljer

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011

SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 SELBU SKYTTERLAG Sesongen 2011 Selbu Skytterlag Styret i Selbu Skytterlag består av: Leder Kasserer Styremedlemmer: Fra ungdomsutvalget Ola Bjerkenås Bengt Ødegård Mikal Langseth Bernt Evjen Alf Magne

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Tid (dato, klokkeslett): 09.03.09 kl.19.00 Sted: Andebu Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Jon Berg (Tønsberg), Christian Henrik Dahl

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG.

REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG. REFERAT ÅRSMØTE 2016 FLESBERG SKYTTERLAG. Dato: 23.11.2016. Sted: Lampeland hotell. Tilstede: Line Brekke, Thor Inge Navelsaker, Knut Letmolie, Robert Hansen, Vidar Luteberget, Jan Erik Rånes, Lars Simensen,

Detaljer

Årsmelding ungdomsutvalget 2015

Årsmelding ungdomsutvalget 2015 Ungdomsutvalget: Leder: Roger Lehn Medlem: John Olav Kulsli Medlem: Espen Kjelaas Medlem: Jo Morten Lyng Medlem: Herolf Nordaune Medlem: Øystein Leverås. Samlagsinstruktører: Ina R. Tønne Charlotte Kristiansen

Detaljer

TERMINLISTE 2015-2016

TERMINLISTE 2015-2016 TERMINLISTE 2015-2016 40 Vår skytebane og klubbhus ligger på Bjønnmyra. Vi har 15 m og utendørs 100 meter og 200 meter. Samtlige baner har moderne elektroniske skiver. mandag tors andre mandag og 1600-2100

Detaljer