HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5"

Transkript

1 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS Nytt nett for sikker forsyning Nr Gigant i Grytåga 4-5 Kartlegger Krutåga 3

2 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornybar energi = klimatiltak De globale klimautfordringene og nødvendigheten av drastiske tiltak har kommet sterkere på dagsorden det siste året. Ulike tiltak har vært diskutert som for eksempel kjøp av CO 2 -kvoter, reduksjon av CO 2 -utslipp, CO 2 -rensing av gasskraftverk og energiomlegging til bruk av annen energibærer. Norsk kraftproduksjon består hovedsakelig av fornybar energi basert på vann. Norge har naturgitte fortrinn til å kunne øke produksjonen av fornybar energi. Potensialet ligger i vannkraftverk, vind og bioenergi. Fredag 22. juni la regjeringen frem en stortingsmelding om norsk klimapolitikk der det blant annet presenteres tiltak for utslippsreduksjoner innenfor de fleste samfunnsområder. Regjeringens mål er 20 TWh økt fornybar produksjon og energieffektivisering i perioden Dersom denne satsingen bidrar til en tilsvarende reduksjon i kullkraftproduksjonen, innebærer dette reduserte CO 2 -utslipp tilsvarende 16 mill. tonn. Dette utgjør 30 % av Norges samlede CO 2 -utslipp. Verdiskaping på Helgeland basert på fornybare ressurser vil alltid være hovedfokus for HK. Vi har som realistisk mål å øke vannkraftproduksjonen med 50 % eller 500 mill. kwh innen 2015 og vi har for tiden flere nye konsesjonssøknader inne til behandling i NVE. Mulighetene for vindkraft har vært undersøkt. Her må myndighetene presentere friskere støtteordninger dersom vinden skal temmes på Helgelandskysten. Det er nå mulig for deg som forbruker å velge miljøvennlige alternativer når du skal kjøpe strøm. HelgelandsKraft vil i løpet av året tilby deg å kjøpe opprinnelsesgarantier for den kraftmengden du forbruker. Dette for å gi deg en rimelig forsikring om at en mengde tilsvarende ditt forbruk kommer fra fornybare energikilder. Vi registrerer at etterspørselen etter opprinnelsesgarantier øker, både innenlandsog utenlands. Dette tar vi som et tegn på at fornuftig bruk av fornybar energi er et godt klimatiltak. Fortsatt god sensommer og høst. HK legger rør og sørger for at bredbåndskabelen legges inn til bedriften, forteller prosjektleder Øystein Løithe i HelgelandsKraft. Bredbånd for framtida HelgelandsKraft har lagt om lag åtte kilometer med fiberkabel for å sikre høyhastighets bredbånd. Det er blant andre Brønnøysundregistrene og de videregående skolene i Sandnessjøen, Brønnøysund og Mosjøen som vi har lagt bredbåndskabel til i denne omgang. Men med denne utbyggingen åpner det seg også nye muligheter til andre bedrifter som ønsker topp moderne bredbåndstilknytning, forteller prosjektleder Øystein Løithe i HelgelandsKraft. Infrastruktur HK sørger for å bygge ut infrastrukturen og å blåse kabel gjennom rørene som er gravd ned. Innholdet er det andre leverandører som tar seg av. Med den jobben som er gjort i de tre byene på Helgeland, så har vi allerede på plass en infrastruktur som gjør det enklere å få bredbåndstilknytning. Allerede har vi merket økende interesse for å få lagt bredbåndskabel, blant annet i Brønnøysund, forteller Løithe. Blåser kabelen Bredbåndstilknytningen i Sandnessjøen og Brønnøysund går via KystTele, mens nettet i Mosjøen er koblet opp mot BaneTele sitt system mellom Mosjøen og Bodø. I Mosjøen har vi utnyttet de grøftene som har vært laget i forbindelse med utbyggingen av fjernvarme. I tillegg har vi gravd en del grøfter selv. Mellom Baustein og landbruksskolen i Marka utnytter vi Statnett sine høyspentlinjer. I alle grøftene er det lagt rør. Når rørsystemet er lagt, blåses fiberkabelen gjennom rørene. Dette er en teknikk som HK har god kompetanse på og vi har også spesialutstyr til denne typen jobber. Vi har blant annet lagt fire mil med fiberkabel over Umbukta mellom Mo i Rana og riksgrensen, opplyser prosjektlederen. Nytt nett I forbindelse med planene om kraftutbygging i Krutågaområdet, jobbes det også med ei ny og sikrere strømforsyning til Hattfjelldal. Det utredes flere alternative traseer. Uavhengig av hvilken trase som velges, vil Hattfjelldal kommune få en sikrere strømforsyning enn hva tilfellet er i dag. 2

3 Fokus på natur og miljø Direktør Tron Engebregtsen i Statkraft (bak t.v), adm.dir. i HK, Ove Brattbakk, adm. dir. i Arbor Bjørn Jarmund (foran t.v) og styreleder i Arbor Anders Kr. Jarmund. Miljø og natur står sentralt i HelgelandsKraft og Statkraft sin utredning av konsekvensene ved en eventuell kraftutbygging i Krutåga-området. Prosjektutvikler Torkil Nersund og produksjonssjef Ottar Olsen i HK er i full gang med å utrede ei kraftutbygging i Krutåga-området. I juni undertegnet HelgelandsKraft, Arbor og Statkraft en samarbeidsavtale om kraftutbygging av Krutågaområdet. Nå arbeides det for fullt med å utrede konsekvensene av en eventuell utbygging av Krutåga, Bjørkåselva og Mølnhusbekken i Hattfjelldal kommune. Alle sider ved en eventuell kraftutbygging skal belyses, og hele prosessen styres av Norges vassdragsog energidirektorat (NVE). Fakta: Tre alternativer De tre alternativene Helgelands- Kraft og Statkraft nå utreder er: A. En delt utbygging med to kraftverk i Krutåga, og et i Mølnhusbekken B. En delt utbygging med kraftverk i Krutåga og ett i Mølnhusbekken C. Grubben kraftverk, som innebærer en samlet utnyttelse av kraftpotensialet i området. For alternativene B og C vil det bli foreslått minstevannføring i de berørte elvene etter utbygginga. En mindre regulering av Krutvatn inngår i alternativene B og C. Konsekvensene av en slik regulering vil bli nøye utredet. Det er slutt på den tida da utbygging av vassdrag til energiproduksjon innebar tørrlegging av elver og ødelagt natur. Nå er utfordringen å finne fram til løsninger som tar hensyn til natur og næringsinteressene i området uten at dette forringer prosjektets økonomi, sier prosjektutvikler Torkil Nersund i HelgelandsKraft. Folkemøte Gjennom hele prosessen skal lokalbefolkningen og andre berørte tas med på råd. Det var også utgangspunktet for folkemøtet i Hattfjelldal i juni, der NVE ønsket innspill på forhold som berørte parter mener er viktig å ta med i en utredningsfase. Både vannføringa i elvene som er berørt, regulering av Krutvatnet, fisken i området, naturen og miljøet for øvrig er svært viktige faktorer. Vårt mål er at vi skal skissere planer for NVE som innebærer så skånsomme naturinngrep som mulig, sier produksjonssjef i HelgelandsKraft, Ottar Olsen. Stor utbygging Han legger ikke skjul på at dette er en stor kraftutbygging. Det dreier seg om investeringer på rundt 500 millioner kroner, inkludert kostnadene til anleggsbidrag for nettutbygging og dermed sikrere strømforsyning til kommunen. Vi utreder tre alternativer, der det mest omfattende alternativet vil innebære en årsproduksjon på mellom 150 og 200 GWh, eller nok til å forsyne mellom og husstander med strøm i ett år, sier han. For oss er langsiktighet, kompetanse og soliditet viktige stikkord for en god og sikker kraftutbygging. Vi har våre røtter på Helgeland, og skal kunne stå ved våre løfter. Det er selve grunnlaget for all vår virksomhet, sier produksjonssjef Ottar Olsen. Tredjeplass i NM 19 ansatte i HelgelandsKraft deltok på årets NM for e-verksansatte i Skien i juni. Ni av disse dltok i aktiv klasse, mens de øvrige HKansatte stilte i mosjonsklassen. Morten Lenningsvik (i midten) sikret seg en flott tredjeplass på fem-kilometeren. 3

4 Vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen Vår forretningsidé: HK skal skape verdier for kunder, eiere og samfunn ved på et forretningsmessig grunnlag drive og utvikle: virksomhet innen fornybar produksjon, overføring og omsetning av energi annen aktivitet med naturlig tilknytning Bertil Myrvang i HelgelandsKraft er prosjektleder for bygginga av minikraftverket til Grytåga settefisk AS. Settefiskanlegget i Grytåga realiseres gjennom godt samarbeid. Fra venstre Bertil Myrvang, HK, Arne Digermul, Grytåga settefisk AS, Nils I. Haugen, HK og Per-Arne Fagerli, HK. Et kreativt og godt samarbeid mellom Grytåga settefisk AS og HelgelandsKraft gir ny virksomhet. Et av landets største innendørs oppdrettsanlegg er i ferd med å reise seg i Grytåga i Vefsn kommune. Det er nok litt spesielt at et oppdrettsanlegg og et kraftselskap samarbeider. Men HK har som et mål for sin virksomhet å skape lokal aktivitet. Her kunne vi utnytte vann både til kraftproduksjon og oppdrett av settefisk, og vi har fått på plass løsninger som er optimale, sier Bertil Myrvang i HelgelandsKraft. Gigant Gründer og medeier i Grytåga settefisk AS, Arne Digermul, er meget godt fornøyd med HK som samarbeidspartner. Nå bygger vi et av landets største innendørs settefiskanlegg. Bygget som reiser seg like ved Grytåga kraftstasjon er 120 meter langt, 30 meter bredt og vil være ni meter høyt. Vi har ei golvflate på 3,5 mål der vi skal drive oppdrett av settefisk, fra rogn til smolt, sier han. Minikraft I tillegg til settefiskanlegget, bygger Grytåga settefisk et eget minikraftverk nesten vegg i vegg med kraftstasjonen til HK. Vannet henter de fra vannveien HK har bygd da Grytåga-anlegget ble utbygd. En egen rørgate tar vannet ned til minikraftverket. Der reduseres vannrykket før det går videre inn i settefiskanlegget og fiskeproduksjon. Kraften selges til HK, og Grytåga settefisk kjøper strøm av HK, i tillegg til at de betaler for det vannet de bruker til kraftproduksjon og fiskeoppdrett. Grytåga settefisk investerer 55 millioner kroner i anlegget. Vi skal produsere rundt fem millioner smolt i året. Fisken selges til oppdrettere fra Møre i sør til Sørfold i nord. Allerede har vi solgt produksjon av settefisk fem år fram i tid, og vi regner med en årlig omsetning på rundt 40 millioner kroner når anlegget er i full drift, forteller Digermul. Seks personer vil ha sitt arbeid ved anlegget. De første leveransene av smolt, såkalte nullåringer, skal skje Kundesenteret svarer Hvorfor har jeg fått så stort forbruk på fakturaen? 1. En av grunnene kan være at du ikke har lest av måleren og det har blitt stipulert (beregnet forbruk) over en periode, og det viser seg at stipulert forbruk ble for lite i forhold til det du har brukt. Det forbruket som ikke er tatt med på tidligere avregninger er tatt med på denne og er korrekt i og med at vi nå har fått avlesning. HUSK Å LES AV MÅLEREN!! 2. Vi minner om at det er viktig at du oppgir KID-nummeret når du betaler regningen. KID-nummeret står nederst til venstre på girodelen. 3. Det er til stor hjelp for kundesenteret hvis du har kundenr. eller målernr. tilgjengelig når du tar kontakt med oss. Tone Svingen Larsen (fra venstre), Anne Lise Sætermo og Torbjørg Myre svarer på spørsmål fra kundene. 4

5 HelgelandsKraft eies av 14 kommuner på Helgeland, og verdiene som skapes pløyes på forskjellige måter tilbake til eierkommunene. Både direkte, i form av avkastning, og indirekte i form av innkjøp og samarbeidsprosjekter med idrett og kulturliv. Jeg jobber i HK Navn: Inger Lise T. Abrahamsen Funksjon i HK: Kunderådgiver Alder: 30 år Bosted:Mosjøen Gründer Arne Digermul har vært en av drivkreftene bak realiseringen av det gigantiske settefiskanlegget som nå bygges i Grytåga. I desember skal den første rogna være på plass i anlegget. høsten Den første smolten med ett-åringer fra anlegget vil etter alt å dømme være klar for levering våren Velvilje Etter samtaler med HelgelandsKraft har ideene om plassering av settefiskanlegget like ved kraftstasjonen, bygging av minikraftverk og leie av tomt hos HK kommet opp. Bertil Myrvang er også utleid av HK til å lede byggingen av minikraftverket. Det er all grunn til å rose HK for deres velvilje. Dette er et meget godt eksempel på samarbeid som gir betydelige ringvirkninger, sier Arne Digermul. Byggearbeidene på settefiskanlegget er styrt av Bjørnar Storholm i firmaet Fish Farm Internasjonal. Muligheter Grytåga settefisk AS har flere eiere der KapNord Fond er største eier med 40 prosent av aksjene. De andre to store eierne er Per Kristian Nordøy fra Sandnessjøen med 20 prosent og Arne Digermul gjennom Albatross invest med 20 prosent. Styreleder i selskapet er Eirik Sørdal i KapNord Fond, og den daglige ledelsen i selskapet er inntil videre kjøpt hos Stein Hansen fra Herøy. KapNord Fond har vært en svært viktig samarbeidspartner. Bygget er fullfinansiert og vi har driftskapital på plass, opplyser Digermul. Han legger til at de nå håper at Grytåga skal få veiforbindelse. Det vil være svært viktig for næringsvirksomheten i området, sier Arne Digermul i Grytåga settefisk AS. Hva er du opptatt av nå? Jeg er nyansatt i HK, og nå er jeg opptatt av å gjøre en god jobb på Kundesenteret og å sette meg inn i alt det nye her! Hva er det beste med å jobbe i HK? Kjempegodt arbeidsmiljø og ufordrende arbeidsoppgaver. Hva gjør du i fritida? Med to barn som er veldig aktive så går det mest i å aktivisere dem. Men jeg prøver også å komme meg på trening ett par ganger i uken. Inviter en kjent person på middag. Jeg ikke har noen kjente personer som jeg brenner for. Derfor inviterer jeg heller min mann, Tommy Abrahamsen. Hva villle du servert? En av hans favoritter som er bacalao med øl og akevitt. Anbefal en god bok Det går mest i seriepocket for meg, men har ingen jeg leser akkurat nå. Hva gjør du for å holde deg i form? Går turer og trener på Helsehuset. Hva er du villig til å demonstrere for? Det må bli det lokale sykehuset og fødetilbudet her. Du vinner fire millioner kroner. Hva bruker du pengene til? Betale ned på huset og tatt hele familien med på en reise. Hva gjør du om fem år? Da er jeg forhåpentligvis frisk og rask og jobber i HK. 5

6 Spesialutstyr må til for å trekke nye liner i linjetraseen over fjellet. Kim Davidsen og Kjell Rune Nergård er to av 12 mann som er i arbeid for å sikre strømforsyninga til Sør-Helgeland. Moderne strømnett i KREVENDE natur Moderniseringen av strømforsyningen til Sør-Helgeland foregår i et meget krevende landskap. Om lag 100 millioner kroner skal brukes for å oppgradere strømforsyninga til Brønnøy-området. Det er et krevende og møysommelig arbeid. Her er det ikke snakk om noen snarveier. Landskapet og de utfordringene vi står overfor tillater ikke det. Det sier Kim Davidsen. Han er lokal bas for renoveringa av strømforsyninga fra kraftanlegget i Grytåga i Vefsn til Tilrem i Brønnøy. Ny forsyning Renoveringen av den gamle linja er helt nødvendig. En stor del av stolpene må skiftes. Det monteres nye traverser og isolatorer, og det trekkes nye liner. I fjor ble et tre kilometer langt strekk gjort ferdig mellom Grytåga og Sørfjorden. Denne sommeren er det et sju kilometer langt strekk i traseen over Brennåfjellet i Vevelstad som skal utbedres og fornyes. 12 mann skal arbeide fram til oktober med dette prosjektet. Neste steg er å oppgradere linja fram til fjordspennet over Visten. Fra Visten er planen at linja skal gå over fjellet til Velfjorden. Over Velfjorden planlegges det sjøkabel, før linja igjen går i stolper fram til trafostasjonen på Tilrem. Denne delen av forsyningslinja er ny, og NVE har gitt konsesjon for dette prosjektet. Det betyr at planleggingen kan starte. Den gamle forsyningslinja har gått fra Grytåga til Langfjord. Når forsyninga fram til Tilrem er ferdig, vil den gamle linja som går gjennom Lomsdal/Visten nasjonalpark bli revet og området ryddet. I planarbeidet vil næringsinteressene bli tatt med på råd. Sikkerhet Med den nye forsyningslinjen i drift får vi en langt sikrere strømforsyning til Sør-Helgeland. Linja fra Grytåga og sørover er i utgangspunktet ei reservelinje. Men den er bygd på 60-tallet, og renovering og modernisering er helt nødvendig, forteller prosjektleder i HelgelandsKraft, Magne Nordnes. I det meget værutsatte og vanskelig tilgjengelige området, er det brukt spisskompetanse i hele prosjekteringsfasen. Blant annet har meteorolog vært brukt for å ha underlagsmateriale slik at den nye linja blir dimensjonert på en riktig måte. For å kunne utføre 6

7 Tilbyr spesialtjenester HK Support tilbyr markedet spesialtjenester innen montasje, testing, utredning, småkraft, engineering og alle typer elektrotjenester. Responsen har vært meget stor. 1. april i år var HK Support en realitet. Avdelingen sorterer under HK Montasje, og tilbyr sine spesialtjenester på det åpne markedet. Arbeidet foregår i tøff natur. Sørfjorden i bakgrunnen. Markedsorientert HK Support tilbyr sine tjenester på det åpne markedet. Det betyr at vi tar oppdrag for eksterne bedrifter og virksomheter, samt at vi leverer tjenester internt i HK. Dette har vi til en viss grad gjort tidligere også. Men gjennom å organisere denne delen av virksomheten som en egen selvstendig avdeling, får vi på en bedre måte synliggjort disse tjenestene. I tillegg får vi en regnskapsmessig ryddighet, sier avdelingsleder Stig Arne Jensen. Fire ingeniører og tre montører er tilknyttet HK Support. I tillegg leies det inn folk ved behov fra andre avdelinger i HelgelandsKraft. De oppdragene vi tar spenner over et vidt felt. På en enkel måte kan vi si at dette dreier seg om tjenester innen montasje, testing, utredning, småkraft, engineering og alle typer elektrotjenester. Responsen har vært meget stor. Øystein Storvoll, Per-Arne Fagerli og Stig Arne Jensen (bak) sammen med de andre i HK support tilbyr markedet spisskompetanse. Responsen har vært meget stor. Vi har så langt takket ja til oppdrag som sikrer oss arbeid langt inn i neste år, opplyser Jensen. Spisskompetanse Mo industripark, Elkem Aluminium Mosjøen, Siemens, ABB og rekke småkraftutbyggere er bare noen av de HK support jobber for. Innen HelgelandsKraft har vi bred kompetanse innen ulike fagfelt. Det er denne kompetansen vi nå tilbyr på det åpne markedet, sier Stig Arne Jensen. Prosjektleder Magne Nordnes (t.v) og lokal bas Kim Davidsen på fjellet mellom Sørfjorden og Visten. jobben på en best mulig måte, er det også kjøpt inn spesialutstyr blant annet for å trekke de nye linene. Forsterket Den nyrenoverte linja vil fortsatt være ei 132 kilovoltlinje. Men vi bruker tykkere tråder for å øke kapasiteten. I tillegg blir hele traseen forsterket slik at den kan bære bredbåndskabel dersom det skulle bli aktuelt å trekke bredbånd etter linjenettet, opplyser prosjektleder Magne Nordnes. Ny organisering Økt fokus på jobbutførelse og kundehåndtering er to viktige faktorer for organisasjonsendringen av HK Nett. Organisasjonsendringen medfører økt fokus på hvordan vi utfører jobber og hvordan vi håndterer kunder som ønsker en nettjeneste utført. Den største seksjonen i nettdivisjonen er Montasje. Under denne seksjonen ligger alle tidligere områdekontorer med tilhørende montører. Under Montasje ligger også Anleggsavdeling og HK Support. HK Support er vår satsing i det eksterne marked. Andre nye seksjoner som følge av organisasjonsendringen er Teknisk kundeservice der energiingeniører i planleggerfunksjon tar i mot og håndterer oppdrag fra våre kunder på Helgeland. Og vi har seksjon Operativ drift som har ansvaret for driftssentral og beredskap samt systemoppfølging og kontroll for økt service og forsyningssikkerhet, opplyser nettsjef Frode Valla. 7

8 Høysesong for høsting Akkurat nå er mange av medlemmene i Alstahaug jeger- og fiskerforening inne i sin mest hektiske periode, nemlig tida hvor det høstes og sankes av årets vekst. Men forberedelsene og samværet er der hele året. Til og med når det er mørkt skyter vi her på leirduebanen. Vi har lyskastere oppe på toppen av baneanlegget, sier Robin Nilsen, 15 år og aktiv hagleskytter i foreninga. Anlegget i Novika sto ferdig i 1998, og leirduebanen her er medlemmene stolte av. Det er en av de beste banene i Nord-Norge. Under NM i leirdueskyting i Larvik fikk vi tilbakemeldinger der nede på at de hadde hørt om det flotte anlegget i Sandnessjøen, sier medlemmene vi treffer i Novika. Vi har også en elgbane med god standard. Blant annet elektronisk anvisning. Vi forsøker hele tida å være oppdatert og ha det mest moderne utstyret på begge disse banene, sier de. I høst starter utvidelser av foreningshuset. Kjøkken, toalett og lager utvides, blant annet for å tilrettelegge bedre for utleie, som de allerede har en del av. Klubben har også dyktige jegerprøveinstruktører med bred erfaring fra jakt og fangst. Jegerprøvekursene er viktige, blant annet for rekrutteringen. At de unge kommer til leirduebanen skyldes blant annet at det kjøres rimelige runder for de unge på leirduebanen. Det kan vi gjøre fordi vi får sponsormidler fra HelgelandsKraft. Vi tilbyr de unge rimelige skudd og duer. Det hadde vi ikke kunnet gjøre uten sponsormidlene, sier Persen. Den kvinnelige andelen i foreninga er ikke i flertall, for å si det mildt, men ett av de kvinnelige innslagene bemerker seg så absolutt. Hilde Larsen går under kallenavnet Pulver, og det gjør hun fordi hun er blant de beste kvinnelige leirdueskytterne vi har i Norge. Hun pulveriserer leirduene. Forener krefter i kraftmarkedet HelgelandsKraft (HK) og Salten Kraftsamband (SKS) forener krefter og etablerer kraftanalyseselskapet Trade Analytics. Seks entusiaster i Alstahaug jeger- og fiskerforening. Fra venstre Aleksander Solheim, Robin Nilsen, Gerald Persen, Stig Toven, Hilde Larsen og Roy Nilsen. Etableringen skjer i samarbeid med investeringsselskapene Norhav, Helgeland Vekst og KapNord Fond. Det nye selskapet skal ha forretningsadresse i Mosjøen. Formålet med Trade Analytics er å utvikle og ta i bruk modeller og analyseverktøy som fremmer en bedre handel i kraftmarkedet og beslektede markeder. Trade Analytics er et resultat av et godt og konstruktivt samarbeid mellom flere selskaper og understreker hvor viktig det er å ha sterke finansmiljøer med kunnskap og tilstedeværelse i Nord-Norge, sier styre leder Eirik Sørgård. Kraftmarkedet er i stadig endring. Innføring av CO 2 -kvoter og mer åpne markeder påvirker prisene i betydelig grad. Ny teknologi gir større fleksibilitet ved valg av energikilde. Nye energiprodusenter fases etter hvert inn og det kommer nye miljøkrav og nye avgiftssystemer. Det er etter hvert andre faktorer enn nedbørsmengde og magasinfylling som driver markedsprisene. Det er i dette landskapet Trade Analytics skal orientere seg slik at kraftselskapene på en bedre måte kan forutse bevegelser i kraftmarkedet og ha et enda bedre styringsverktøy tilgjengelig, noe som også vil komme sluttbrukeren til gode. Adresse: Industrivn Mosjøen Redaksjon: Fakta: Alstahaug jeger- og fiskerforening Stiftet i Har i dag cirka 150 medlemmer og et moderne baneanlegg og medlemshus i Novika i Sandnessjøen. Undergrupper er leirduegruppa, hundegruppa, friluftsgruppa, fiskegruppa og elgbanegruppa. SENTRALBORD KUNDESENTRET MÅLERTELEFON FEILMELDING Arild Inge Markussen Tekst, foto, layout: HA reklame, Mosjøen Trykk: Grafisk trykk as Opplag: stk REGN MED OSS

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

REGN MED OSS. Undervisningsfilm om klima. Ny trafo på Bjørn. Ny tråkk i løypa. Side 4. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2009 Undervisningsfilm om klima Side 4 Ny tråkk i løypa Side 8 Ny trafo på Bjørn Side 3 Arild Markussen, Markedssjef Finanskrisen påvirker

Detaljer

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8.

Millionsatsing. på nett REGN MED OSS. Sponser lag og foreninger. Optimistisk befaring. Side 7. HelgelandsKraft informerer. Side 8. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2010 Millionsatsing på nett Side 7 Sponser lag og foreninger Optimistisk befaring Side 4 5 FOTO: JARL GUNNAR SANDHOLM Side 8 Frode Valla

Detaljer

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8

HelgelandsKraft informerer. Smeltedigelen skaper stemning Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2009 Smeltedigelen skaper stemning Side 8 F.v.: Per Ulrik Arntsen, Bjørn Bonsaksen, Dag-Arild Berg, Mona Kristansen, Unni Vedal, Torstein

Detaljer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer

6-7 REGN MED OSS. Guro på glid mot formen. Forretning i generasjoner. Mer kraft gir miljøløft 4-5. Medeier i næringshage 2. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2008 Forretning i generasjoner 6-7 Mer kraft gir miljøløft 4-5 Guro på glid mot formen 3 Medeier i næringshage 2 Markedssjef Arild Markussen

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Miljørevisorene kommer Side 5. Chatter med kundene. Ekte talent på kunstig gress. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2008 Miljørevisorene kommer Side 5 Ekte talent på kunstig gress Side 8 Chatter med kundene Side 2 Arnt Johan Hugaas, Organisasjonssjef

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr.

Satser på nett REGN MED OSS. Stipend til 20 elever. Sponset speidere på leir. Side 7. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2010 Satser på nett Side 7 Stipend til 20 elever Side 2 og 3 Sponset speidere på leir Side 8 Arnt Johan Hugaas organisasjonssjef Det

Detaljer

Studenter og forskere

Studenter og forskere HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2010 Studenter og forskere Side 2 Størst på eiendommer Beste damer på Helgeland Side 6 Side 8 Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til.

REGN MED OSS. Unikt prosjekt for utdanning. Fjellstua klar for ny sesong. Fjellstua klar for ny sesong Inspirerer til. HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2007 Unikt prosjekt for utdanning 7 Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Fjellstua klar 4-5 for ny sesong Inspirerer til 4 lokal aktivitet

Detaljer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer

4-5 REGN MED OSS 6-7. Bysprint i verdensklasse. 150 000 søk. Bli med og fyll. hver dag. «den grønne boksen» HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2008 Bysprint i verdensklasse 4-5 Bli med og fyll 3 «den grønne boksen» 150 000 søk 6-7 hver dag Administrerende direktør Ove A. Brattbakk

Detaljer

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8

REGN MED OSS. HK til stede i alt næringsliv. Side 5. Personlighet gir suksess Side 7. Bedre samhold på Helgeland Side 8 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no HK til stede i alt næringsliv Side 5 Personlighet gir suksess Side 7 Bedre samhold på Helgeland Side 8 «Monstermast» eller kabelgrøft Side

Detaljer

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7

REGN MED OSS. Ekstra gigawatt Side 2 og 3. Fiber til studenter Side 5. Sparer kostnader Side 6. Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Ekstra gigawatt Side 2 og 3 Fiber til studenter Side 5 Sparer kostnader Side 6 Visjon om gode arbeidsplasser Side 7 42011 2 leder Framtiden

Detaljer

Tja til grønn kraft Side 4 og 5

Tja til grønn kraft Side 4 og 5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2010 Tja til grønn kraft Side 4 og 5 Illustrasjon: Stein Hamre arkitektkontor AS Ny trafo sikrer kysten Side 6 Sponser skieliten til

Detaljer

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3

Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2010 Strøm til 53 hytter Side 2 og 3 Laksen kraftverk Norges eldste martna Side 4 Side 8 Produksjonssjef Ottar Olsen Lysfest i 53 hytter

Detaljer

Fjellgeiter på Sæterstad Gård Side 6

Fjellgeiter på Sæterstad Gård Side 6 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 5 2009 Fjellgeiter på Sæterstad Gård Side 6 Vefsnfjordspennet er totalrehabilitert Side 4 HK produserer smolt Side 7 Frode Valla Nettsjef

Detaljer

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 2-2015 ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG ANNONSE 2 Kommentar Struktur og

Detaljer

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004

Moderne og nær REGN MED OSS. HelgelandsKraft informerer. www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 2 2004 Moderne og nær HelgelandsKraft har skapt en helhetlig profil som er moderne og nær 3 På sporet på Helgeland 6 Suksess for syklistene7

Detaljer

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen

24. ÅRGANG. Kraftkvinnen Nr. 4 2014 NORD-NORGES NÆRINGSBLAD 24. ÅRGANG FOKUS: Tradisjonell kraft, energi og miljø Fornybar energi Kraftkvinnen Kristin H Lind sitter sentralt i norsk kraftbransje som leder av energigruppen til

Detaljer

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014

Næringslivets. MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 EN KANAL FOR NÆRINGSLIVET 5/2014 Næringslivets MILJØ- og SAMFUNNSANSVAR Næringslivet i regionen er i stor grad bevisst på miljø- og samfunnsansvaret de har overfor bedriften, de ansatte og samfunnet. Begrepet

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Annonse. Side 4-5 Nettleia. Side 6 Leverer til Wasco. Side 8-9 OL-gull. gir markedskraft. Side 10 Spruter fiber. Side 12 Girlpower

Annonse. Side 4-5 Nettleia. Side 6 Leverer til Wasco. Side 8-9 OL-gull. gir markedskraft. Side 10 Spruter fiber. Side 12 Girlpower Side 4-5 Nettleia Side 6 Leverer til Wasco Side 8-9 OL-gull Side 10 Spruter fiber Side 12 Girlpower OL-gull gir markedskraft Et informasjonsmagasin fra Helgelandskraft Nr 2-2014 LEDER En kraftfull fremtid

Detaljer

ANNONSE NR 3 2015 RENE LINJER SIDE 4 OG 5 SIDE 2 3 PRISDRYSS FOR HK SIDE 7 MANGE VIL HA HELGELANDSKRAFT SIDE 12 PERLE VED VEFSNA

ANNONSE NR 3 2015 RENE LINJER SIDE 4 OG 5 SIDE 2 3 PRISDRYSS FOR HK SIDE 7 MANGE VIL HA HELGELANDSKRAFT SIDE 12 PERLE VED VEFSNA ANNONSE E T I N F O R M AS J O N S M AG AS I N F O R H E LG E L A N D K R A F T NR 3 2015 RENE LINJER SIDE 4 OG 5 SIDE 2 3 PRISDRYSS FOR HK SIDE 7 MANGE VIL HA HELGELANDSKRAFT SIDE 12 PERLE VED VEFSNA

Detaljer

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no

Årsmelding 2011. Kraftkonsernet SKS. Salten Kraftsamband AS. www.sks.no Årsmelding 2011 Kraftkonsernet SKS SKS har vilje og evne til å tenke nytt, være innovativ og kreativ. Selskapet velger å ha en proaktiv tilnærming til fremtiden, gjerne i samarbeid med andre. Konsernet

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32

VANN I KUNSTEN side 8. FORNYBAR ENERGI side 12. ÅRSBERETNING side 32 DRIVKRAFTÅRSRAPPORT 2010 VANN I KUNSTEN side 8 FORNYBAR ENERGI side 12 ÅRSBERETNING side 32 INNHOLD 2 drivkraft 2010 drivkraft 2010 3 OM EIDSIVA DRIVKRAFT 2010 HOVEDTALL FOR EIDSIVAKONSERNET 2010 Omsetning

Detaljer

KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland

KUNDEMAGASIN. Byggestart på Imsland Byggestart på Imsland 2 5 FANTASTISKE ÅR 2003: Fjellkraft går i dialog med grunneierne i Svartdalen vedrørende mulig investering. Her fra befaring på anlegget høsten 2004. Thorstein Jenssen (til venstre)

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Drivkraft. eidsivakonsernet 2008

Drivkraft. eidsivakonsernet 2008 Drivkraft eidsivakonsernet 2008 1 innhold Begivenheter i 2008 side 4 Drivkraft for oss i Innlandet side 6 Fornøyde kunder og eiere side 8 Idrett og kultur gir energi side 10 Kapital og kompetanse for Innlandet

Detaljer