Prosjektrapport. "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune"

Transkript

1 Prosjektrapport "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune Juni 2012

2 0 Fauske kommune Innhold Bakgrunn for prosjektet 2 Prosjektbeskrivelse Formål Målgruppe Prosjektorganisering Evaluering 3 Prosjektgjennomføring Utvelgelse av boområder 3 Fauskeeidet 4 Sulitjelma 4 Fauskehøgda Styringsgruppe Møter med boområdene Prosess og tiltak på de enkelte boområdene 5 Fauskeeidet 5 Sulitjelma 6 Fauskehøgda 6 Valnesfjord Evaluering 7 Oppsummering 8 Noen hovedkonklusjoner 9 Oppfølging 10 1

3 tkfauske kommune Bakgrunn for prosjektet Prosjektet Aktive bo- og nærmiljø er en del av folkehelsetiltakene i Fauske kommune. arbeidet i Fauske kommune er politisk forankret gjennom bl.a. et politisk vedtatt Programnotat og en vedtatt tiltaksplan "Fra programnotat til handling". Aktive bo- og nærmiljø er en del av operasjonaliseringen av "Fauske - en levende folkehelsekommune". Etter at prosjektet Aktive bo- og nærmiljø startet har Fauske kommunestyre vedtatt ny revidert Kommuneplan samfunnsdel med visjonen «Fauske folkehelsekommunen der alle trives». En visjon som klart stiller krav til gode oppvekstmiljø. Fauske kommune tar utgangspunkt i at både eksisterende og nye bo- og nærmiljø må planlegges og tilrettelegges på en måte som gjør det tryggere, mer attraktivt og lystbetont å velge en aktiv og sunn livsstil. Det er påvist at kvaliteter i det fysiske nærmiljøet påvirker graden av fysisk aktivitet, god helse og sosial deltakelse. Foreldre, familie og nærmiljøet er sentrale aktører i forming av gode og sunne bo- og nærmiljø. Fauske kommune er også opptatt av god kontakt på tvers av generasjonene ved å prøve å legge til rette for bomiljøer der flere generasjoner og familietyper bor sammen, som igjen vil gi uttelling i et mer spennende og omsorgsfullt bomiljø. Prosjektbeskrivelse Aktive bo- og nærmiljø skal heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid i Fauske kommune gjennom å stimulere til bolyst i tre utvalgte boområder i kommunen Formål Overordnet dreier aktive bo- og nærmiljø seg om god folkehelse, økt fokus på helsefremmende tiltak for alle aldersgrupper og et ønske om reduserte behov for pleie-, omsorgs- og helsetjenester. Målet er en bedret livskvalitet og økt trivsel for alle. Må/: Stimulere til trygge og mer attraktive bomiljø for alle i utvalgte boområder Stimulere og legge til rette for at eldre beboere kan bo hjemme så lenge som mulig 2

4 0 Fauske kommune Kompetanseutvikling på boligsosialt område både for kommunen og for lokalsamfunn Målgruppe Målgruppe er tre utvalgte boområder i Fauske kommune Prosjektorganisering Prosjektet er organisert med prosjektansvarlig, prosjektleder, styringsgruppe og lokale arbeidsgrupper er etablert i hvert boområde Evaluering I samarbeid med prosjektansvarlig (Fauske kommune) skal Universitetet i Nordland (UiN) og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) foreta følgeevaluering av prosjektet. 3. Prosjektgjennomføring Prosjektet er gjennomført med bruk av kommunale ressurser og boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken. I tillegg er det inngått avtale med Indre Salten Boligbyggelag (ISBBL) om leie av prosjektlederressurs. I prosjektperioden ble Tom Vidar Karlsen innleid som prosjektleder fra ISBBL. I prosjektet er det lagt vekt på at deltakerne/beboerne i de aktuelle bo-områdene skal være med å bestemme hvilke tiltak de vil satse på. Strategien i prosjektet var stor grad av inkludering og brukerstyring med en klar empowerment-tilnærming. En slik tilnærming er i forståelsen av at barn, unge og voksne vil ha attraktive og trygge bomiljø og eldre vil i tillegg ha boforhold som gjør at de kan bo hjemme så lenge som mulig. For å sette ekstra trykk på engasjement og motivasjonen i arbeidet med å få til gode og aktive bo- og nærmiljø ble Svein Spjelkavik innleid til møte hvor alle boområdene var representert. Svein Spjelkavik har lang erfaring fra bo- og nærmiljøarbeid i Andøy kommune. Han er også kjent som opphavspersonen til «framsnakkingsbegrepet» Utvelgelse av boområder Valg av boområde er gjort ut fra plassering i kommunen, beboerne og historien til det enkelte område. antall og mangfold knyttet til I løpet av vinter/våren 2011 var det gjort avtaler og nedsatt prosjektgrupper med tre boområder, Fauskeeidet, Sulitjelma og Fauskehøgda. 3

5 0 Fauske kommune Fauskeeidet Fauskeeidet ligger helt nord i Fauske kommune med spredt bebyggelse, et grendehus, en liten ballplass og noen turstier rundt omkring i området. Det bor ca. 450 personer på Fauskeeidet. Næringsaktiviteten er noe gårdsdrift, de fleste driver denne ved siden av annet arbeid på Fauske eller utenfor kommunen. De fleste må reise til arbeid. Fauskeeidet skolen ble nedlagt i 2005 så barna går nå på skole i Fauske «sentrum». Sulitjelma En relativ stor av prosent beboerne er pensjonister. Sulitjelma er et nedlagt gruvesamfunn med ca.650 innbyggere. I mange år har fraflytting vært en stor utfordring og Sulitjelma Nærmiljøutvalg har hatt tematikken på dagordenen i mange år. Sulitjelma ligger øst i Fauske kommune ved Langvannet og omkranset av høge og majestetiske fjell. I Sulitjelma er det barnehage og barne- og ungdomsskole. Det er noen arbeidsplasser, men de fleste av innbyggerne arbeider på Fauske eller utenfor kommunen. Sulitjelma har et rikt kulturliv, med Mons Petter festivalen som det klart største arrangementet. Fauskehøgda Fauskehøgda er et sentrumsnært boområde med ca innbyggere. Innbyggerne er en blanding av mest voksne mennesker i arbeid og pensjonister. Flere av Fauskes ny landsmenn og landskvinner bor i dette området. I området er det en blanding av eneboliger og diverse typer leilighetskompleks. I tillegg er det jernbanestasjon, fengsel, sykehjem, eldreboliger 3.2. Styringsgruppe og litt forretningsvirksomhet. Styringsgruppa ble konstituert i møte 20. september Jakob Joh. Djupvik, folkehelserådgiver og prosjektansvarlig Siv Johansen, enhetsleder Helse Stig Løvseth, enhetsleder Kultur Line Kristiansen, leder Fauske boligkontor Tom Vidar Karlsen, prosjektleder Prosjektleder Tom Vidar Karlsen har vært sekretær for styringsgruppa. Det har i prosjektperioden vært avholdt seks møter. I tillegg har det vært tett kontakt mellom prosjektansvarlig og prosjektleder Møter med boområdene Det er avholdt åpne møter med det enkelte boområdet hvor målene for hovedprosjektet ble lagt frem for beboerne i de tre boområdene. I Sulitjelma og på 4

6 Fauske kommune Fauskeeidet rettet vi arbeidet inn mot ressurspersoner og nærmiljø- /grendeutvalgene. Da Fauskehøgda ikke har noen klar «samlingsstruktur» ble invitasjonen rette åpent mot alle beboere og potensielle møtepunkt i området. Arsaker til denne prosessuelle forskjellen i metode var bevisst for i størst mulig grad å utfordre og nyttiggjøre lokale ressurser. Sulitjelma og Fauskeeidet er lokalsamfunn hvor samholdet står sterkt, man har lokale foreninger som Sulitjelma nærmiljøutvalg (SNU) og Kvitblik Grendelag med flere. På disse stedene er det kultur og tradisjon for å arbeide sammen for konkrete prosjekter i lokalmiljøet. Fauskehøgda med liten eller ingen «samlingsstruktur» var valgt bevisst for å gjøre erfaringer om muligheten for å skape mer engasjement, bolyst, samhold og samarbeid gjennom prosjektet. Spørsmål som ble stilt i den sammenhengen: Vil det etableres egne grupper hvor beboerne går sammen om å realisere ideer? Vil det i større grad skape en fremmedgjøring og lite engasjement etter at ideene blir lansert på idemøtet? Vil beboerstrukturen på Fauskehøgda gi andre resultat enn den mer strukturerte forankringen i Sulitjelma og på Fauskeeidet? Alle prosjektgruppene ble oppfordret til å ta kontakt med ulike miljøer og institusjoner for et samarbeid om tiltakene. De ble spesielt oppfordret til å ta kontakt med aktuelle kommunale fagenheter Prosess og tiltak på de enkelte boområdene Fauskeeidet På Fauskeeidet ble det satt ned en prosjektgruppe ledet av Kvitblik Grendelag. Etter en prosess i arbeidsgruppa bestemte de seg for å lyssette «hovedveien» i det området hvor det bor mest folk. Dette veistykket blir ofte benyttet av turgåere og joggere i alle aldersgrupper. Prosjektgruppa hadde mål om å øke bruken av veien, som igjen ville øke trivsel generelt blant beboerne og spesielt bedre sikkerhet for folk som ferdes langs denne veien. De var opptatt av at dette ville spesielt kunne bedre aktivitetsmulighetene for eldre. Eldre beboere ville øke aktiviteten ved å kunne ferdes trygt på veien hele året og gi muligheter for bedre fysisk, psykisk og sosial «kapasitet». Det mente de ville medvirke til at eldre kunne bo lengre hjemme. Prosjektgruppa har søkt om og fått innvilget kr ,- som en del av finansieringen av 8 lyspunkter. Jobben gjøres gjennom en felles dugnad blant beboerne i området. Det er et stort engasjement for å få realisert prosjektet og man er nå i gang med å sette lyspunktene opp. Arbeidet blir ferdigstilt høst/vinter 2011/

7 0 Fauske kommune Sulitjelma I Sulitjelma er prosjektgruppa oppretta i regi av Sulitjelma Nærmiljøutvalg. Nærmiljøutvalget så prosjektet Aktive bo- og nærmiljø i sammenheng med et pågående arbeid i å realisere et boligprosjekt i Sulitjelma. Dette skulle være med å øke fremdriften på boligprosjektet og gjennom ulike andre tiltak øke trivsel og bolysten i Sulitjelma. Planer for tiltak er på plass og arbeidet er i gang selv om det ennå ikke har materialisert seg gjennom mange konkrete tiltak. Prosjektgruppa har som et av tiltakene bestemt seg for å ruste opp området nedenfor COOP ned mot hovedveien. COOP'en er en viktig samlingsplass for beboerne i Sulitjelma, spesielt den eldre «garde». Her skal det ryddes og beplantes. Målet er å utvikle en liten park for å gjøre området til et sted hvor folk i ennå større grad trekkes til, en «vannpost». «Vannpost møteplasser» vet vi kan bidra både fysisk, psykisk og sosialt. I dag oppfattes området som en nedslitt parkeringsplass. Et utvalg av tiltak er klare for gjennomføring. innvilget kr til arbeidet. Det er søkt om kr ,- og det er Fauskehøgda På Fauskehøgda ble det nedsatt en prosjektgruppe som etter informasjonsmøtet sa seg villig til å følge opp ideene. De ulike ideene ble videre formulert i en søknad til styringsgruppa. Prosjektgruppa fikk innvilget en søknad på kr ,- for å iverksette de tiltak som var foreslått. Det var stor aktivitet og optimisme i gruppa. Fauskehøgda er et stort område meg mange beboere. Området inneholder fengsel, borettslag, sykehjem, omsorgsboliger, leiligheter og eneboliger. Prosjektgruppa ønsket å skape et trivelig område hvor alle disse innbyggerne kunne møtes for å skape fellesskap og knytte bånd. Man så for seg et område midt i Fauskehøgda hvor det tidligere hadde vært en benk med noe beplantning rundt. Planen var å opparbeide en møteplass med gode sittemuligheter, et grillsted og tiltrekkende beplanting. Prosjektgruppa la særlig vekt på at stedet skulle være universelt utformet, slik at det skulle være tilgjengelig for alle. Ikke minst en mulighet for møter mellom eldre, mellom unge og eldre og mellom personer med ulik nasjonalitet. I tillegg ønsket prosjektgruppa å ruste opp og videreutvikle sansehagen som er bygd i tilknytning til Fauske sykehjem. Dette skulle gjøres i samarbeid med kommunen. Ut på sommeren 2011 ble det etter hvert ingen tilbakemeldinger fra prosjektgruppa. Det ble tatt kontakt fra prosjektleder og motivert for videre arbeid med prosjektet. Etter en tids dialog mellom prosjektleder og prosjektgruppa ble det klart at prosjektgruppa ikke fant god nok arbeidsgrunnlag og motivasjon for å fortsette arbeidet. 6

8 Fauske komm une Valnesfjord Da styringsgruppa fikk tilbakemelding om at Fauskehøgda ikke fant grunnlag for å være med videre i prosjektet ble det bestemt å ta kontakt med Valnesfjord Nærmiljøutvalg. Valnesfjord Nærmiljøutvalg hadde i lengre tid, gjennom sitt Bolyst prosjektet, hatt fokus på bo- og nærmiljø. Valnesfjord Nærmiljøutvalg ville gjerne være med i Aktive bo- og nærmiljøprosjektet. Valnesfjord er en bygd med ca innbyggere. Innbyggersammensetningen har en god fordeling med eldre/pensjonister, voksne i arbeid, barn og unge. I bygda er det en barneskole, en barne- og ungdomsskole og to barnehager. I bygda ligger Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) som er en av de største arbeidsplassene i kommunen. I tillegg til VHSS har Valnesfjord noe lokalt næringsliv som også gir noen arbeidsplasser. De som ikke arbeider i Valnesfjord reiser ut av bygda til andre arbeidsplasser i kommunen eller utenfor kommunen. Med kort vei til Bodø pendler mange til arbeid der. Bygda har et aktivt og tradisjonsrikt kulturliv, der Kulturdagan er et av de største og mest innholdsrike arrangementene. Bolyst prosjektet til Valnesfjord Nærmiljøutvalg er et omfattende prosjekt med en rekke strategier for å øke bolyst og trivsel i bygda, bl.a. er de i gang med planer for tilrettelegging for boligbygging, sentrumsutvikling og tilrettelegging for næringsutvikling. Et av delprosjekt i Bolyst prosjektet er "Bredbånd til hele bygda". "Bredbånd til hele bygda" handler om å tiltrekke seg nye innbyggere, næringsetableringer og tiltak for å beholde de innbyggerne som allerede bor i bygda. Ikke minst ser man på bredbånd som en viktig informasjonskanal både for unge og gamle da man vet at muligheten til informasjon er nært knyttet til deltakelse og engasjement i samfunnet. Ut fra styringsgruppa sin vurdering er dette fremtidsorientert eldre- og omsorgspolitikk som vil bidra til at eldre bl.a. kan bo lengre hjemme. Styringsgruppa valgte derfor og knytte Valnesfjord og Valnesfjord Nærmiljøutvalg til Aktive bo- og nærmiljøprosjektet og innvilget kr ,- til prosjektet "Bredbånd til hele bygda". «Fiberbanden» er godt i gang med arbeidet. De har tatt utgangspunkt i erfaringene fra prosjektet "Bygdefiber Modernisering av Nord-Trøndelag". Arbeidet vil i løpet av relativ kort tid gi konkrete tiltak på tilgang til bredbånd for innbyggerne i Valnesfjord Evaluering Det har vært en klar målsetting at prosjektet skulle evalueres. I samtalene med de ulike aktørene (UiN og VHSS) ble det etter hvert klart at følgeevaluering var metodikken som skulle anvendes. Underveis i prosjektet viste det seg at evalueringsarbeidet i samarbeid med UiN og VHSS ble vanskelig å få til og ble til slutt ikke gjennomført slik det var planlagt. 7

9 0 1Fauske kommune Som erstatning skulle prosjektansvarlig og prosjektleder være mer bevisst på å observere prosesser og tiltak underveis i prosjektet. 4. Oppsummering Prosjektet Aktive bo- og nærmiljø har vært en del av folkehelsetiltakene i Fauske kommune og har hevet kompetansen innenfor boligsosialt arbeid ved å stimulere til bolyst i boområdene Fauskeeidet, Sulitjelma og Fauskehøgda. Som det fremgår av rapporten falt Fauskehøgda fra underveis i prosjektet og Valnesfjord kom inn som erstatter. Alle er boområder som har utfordringer med henblikk på livskvalitet og trivsel. I kontakten med boområdene og prosessene frem til de ulike tiltak har målet vært å få til aktive bo- og nærmiljøtiltak som stimulerer til trygge og mer attraktive bomiljø for alle innbyggerne og tiltak som stimulerer og legger til rette for at eldre beboere kan bo hjemme så lenge som mulig. I arbeidet opp mot de enkelte boområdene viste det seg at der det er tradisjon og kultur for samarbeid om lokal tiltaksmobilisering fungerte det med en brukerstyrt tilnærming. Både Sulitjelma, Fauseeidet og Valnesfjord hadde klare oppfatninger av hva de ville satse på av tiltak utfra målsettingen med prosjektet. I ettertid ser man at boligen burde vært mer i fokus som en del av utgangspunktene for tiltakene. Det kan tenkes at en strammere prosjektstyring i større grad hadde penset tiltakene inn på tiltak knyttet opp mot boligen som arena. For Fauskehøgda ble det etter hvert klart at en brukerstyrt tilnærming ble vanskelig. En erfaring som tilsier at i boområder med ingen eller lite «samlingsstruktur» og kultur for fellesskapstiltak må tilnærmingen være mer styrende i etableringen av denne typen prosjekt. Spesielt viktig med styring i etablering av prosjektgruppe og i startfasen av arbeidet med tiltaksplanene. For tiltakene i Sulitjelma, Fauseeidet og Valnesfjord gikk prosjektleder, med støtte fra styringsgruppa, inn for de foreslåtte tiltak. Prosjektgruppene ble motiverte til å komme i gang med å realisere tiltakene så raskt som mulig. På Fauskeeidet vil veilysene være på plass i løpet av kort tid. Prosjektgruppen er klar i tilbakemeldingen om at tiltaket innfrir målsettingen i prosjektet. De er spesielt fornøyd med tiltakets betydning for de eldre i bygda. I Sulitjelma ble deltakelse i prosjektet sett opp mot et pågående arbeid for boligbygging. Dette har nok forsinket realisering av tiltakene, men samtidig vært med å få satt et ekstra fokus på boligen som en viktig faktor for Sulitjelmasamfunnet. Dette sier først og fremst noe om de utfordringer bygder som Sulitjelma står overfor. 8

10 414>' Fauske kommune Erfaringene fra Aktive bo- og nærmiljø viser at denne form for lokal stimulering er med på å skape optimisme, pågangsmot og engasjement. I små lokalsamfunn kan slike stimuleringstiltak være livsviktige for de som bor der og et mulig virkemiddel for tilflytting. Med sin nærhet til Bodø har Valnesfjord et stort potensiale for å etablere ny næringsvirksomhet og tilflytting. Valnesfjord Nærmiljøutvalgt mener at tilgang på bredbånd har avgjørende betydning for å lykkes både med næringsutvikling og en stabil og mangfoldig bosetting. Nærmiljøutvalget er i gang med planer for bredbåndsutbygging og styringsgruppa tror at «Bredbånd til hele bygda» blir en mer og mer viktig informasjonskanal både for unge og gamle da man vet at muligheten til informasjon er nært knyttet til deltakelse og engasjement i samfunnet. Vi vet at det er god distriktspolitikk (Bygdefiber Modernisering av Nord - Trøndelag). Det kan også vise seg å være fremtidsorientert eldre- og omsorgspolitikk som vil bidra til at eldre bl.a. kan bo lengre hjemme. Møte hvor Svein Spjelkavik deltok ble godt mottatt. Ut fra de observasjoner og tilbakemeldingene som i ettertid kom fra de ulike boområder ser det ut til at det hadde begrenset betydning for motivasjon og engasjement i det videre arbeid. Det er bare å beklage at evalueringen av prosjektet ikke lot seg gjennomføre slik det var tenkt. Likevel har gode og bevisste observasjoner underveis i prosjektperioden gitt nyttig kunnskap og erfaring om hva som skal til for å stimulere til aktive og gode bo- og nærmiljø. Noen hovedkonklusjoner Erfaringene fra prosjektet bekrefter at folkehelse er et sektorovergripende fag-, kunnskaps- og erfaringsområde som tradisjonelt får lite oppmerksomhet og lav prioritet. Det kommer også til uttrykk i dette prosjektet der viktigheten av allment og faglig forståelse og engasjement for helsefremmende arbeid/tiltak koblet opp mot boog nærmiljø i for liten grad blir attraktivt nok. Generelt viser det nødvendigheten av helsefremmende arbeid/tiltak som en overordnet strategi også på det boligsosiale kompetanseområdet, ikke minst boligsosial samhandlingskompetanse. Mer presise konklusjoner i prosjektet er: Behov for mer boligsosial kompetanse i «grenselandet» mellom helsefremmende kvaliteter i nærmiljøet og boligen som arena. Brukerstyrt tilnærming er en god strategi for boligsosiale tiltak i boområdene med tradisjon og kultur for samarbeid om lokal tiltaksmobilisering. 9

11 11>Fauske kommune Boområder ingen eller lite «samlingsstruktur» og ingen eller liten kultur for fellesskapstiltak må tilnærmingsstrategien være mer styrende i etableringen av denne typen prosjekt. Fremtidsrettet eldre- og omsorgspolitikk vil være nært knyttet til muligheten for deltakelse og engasjement i samfunnet, og ny teknologi vil være nødvendige redskap. Generell lokal stimulering til boligsosiale tiltak er viktig med henblikk på livskvalitet og trivsel for alle som bor i små lokalsamfunn. 5. Oppfølging Som det fremgår i rapporten er flere av tiltakene helt i starten av realisering og vil få videre oppfølging. Aktive bo- og nærmiljø inngår i folkehelsetiltakene i Fauske kommune og er, som nevnt i innledningen, en del tiltaksplanen "Fra programnotat til handling". "Fra programnotat til handling" er en overordnet tiltaksplan med egen ledelsesforankret styringsgruppe hvor rådgiver er leder. Tiltaksplanen har en virkeperiode frem til

12 PROSJEKTREGNSKAP AKTIVE BO- OG N/ERMILJO HS3380 BOLIGSOSIALTARBEID FOLKEHELSE BEVERTNING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING REISER,IKKE OPPG.PL OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL KONSULENTTJENESTER Sum prosjekt: HS3380 BOLIGSOSIALTARBEID FOLKEHELSE auske,,y. j\un. 012 jakob Jo1i.DjupvIk) FO1kehelsrådgiv&

13 Utm Fauske kommune «BOLIGSOSIAL SAMHANDLINGSKOMPETANSE» Videreføring av prosjekt Aktive bo- og nærmiljø Kompetansetilskudd «Fauske kommune en levende folkehelsekommune» Med bakgrunn i brev fra Husbanken (2010/ ) er det et ønske fra Fauske kommune og omdisponere resten av kompetansetilskuddet til prosjekt «Boligsosial samhandlingskompetanse». «Boligsosialt møte» I folkehelsearbeidet generelt og under arbeidet med prosjektet Aktive bo- og nærmiljø spesielt har det vært kontakt med ulike instanser i kommunen. Gjennom denne kontakten og spesielt i arbeidet på foreldrestøtteområdet avdekkes det et behov for boligsosial samhandlingskompetanse mellom viktige aktører på området. Et «Boligsosialt møte» hvor Barne- og familieenheten, Rus- og psykiatritjenesten, Integreringsenheten, Boligkontoret og NAV møtes. En møteplass med faste møter hvor boligog boligsosiale utfordringer og problemstillinger diskuteres og hvor det treffes tiltak og fordeles ansvar for videre arbeid. I første omgang er dette en møteplass for fagpersoner. Etter hvert kan det være aktuelt å involvere brukerne. Når fagpersoner i lag med familien reflekterer over «historien» til familien er målet at man sammen finner de beste boligsosiale løsningene. Erfaringene innenfor deler av folkehelsearbeidet tilsier at det gjøres mye godt arbeid på hver av nevnte fagområdene/-enheter, mens vi er mindre flink med å samordne og utnytte hverandres ressurser til et godt botilbud. Dette tilsier at fagelementene og kompetansen i stor grad er på plass, og at Fauske kommune trenger en felles strategi og samordnede virkemidler for å bedre kunne nyttiggjøre en tverrfaglig boligkompetanse. Målgruppe Målgruppe for samhandlingen i prosjektet er familier med rus-, psykiatri- og/eller voldsproblem hvor barn er involvert. Prosjektplan Prosjektperiode Prosjektperioden er høst 2012 til vår 2013 Prosjekteier Barne- og familieenheten. Prosjektledelse Fagperson fra en av møteplassdeltakende enheter. «Boligsosialt møte» Side 1

14 Fauske kommune Overordnet målsetning (forelopig) Utvikle boligsosial samhandlingskompetanse i Fauske kommune, spesielt innenfor fagområdene Barne- og familieenheten. Rus- og psykiatritjenesten, Integreringsenheten. Boligkontoret og NAV. Okonomi Bruke/frikjøpe knyttet til egne s personal- og fagressurser. Kostnader i forbindelse med prosjektet er Kostnader Beskrivelse tiltak/aktivitet Lønnsutgifter: Prosjektleder 20 % Vikarer Kurs, kompetanse Kompetanseformidling/konferanse Sum kostnader totalt Inntekter Fauske kommune Husbanken Gjenværende midler fra prosjekt Aktive bo- og nærmiljø Sum inntekter Fauske 12. juni 2012 ob oh. jupv Fi Ikehelse ådgiv r «Boligsosialt møte» Side 2

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD»

Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Prosjektrapport For «Fokuskommune: BALSFJORD» Side 1 1. Forord Boligen fyller helt sentrale behov i livene våre. I den siste offentlige utredningen om boligpolitikken, «Rom for alle en sosial boligpolitikk

Detaljer

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Sluttrapport august 2014 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE FORORD Denne sluttrapporten gir en beskrivelse av prosjektet «Ny organisering og drift av boligforvaltningsenhet

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN

MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Boligsosialt handlingsprogram Program og aktivitetsplan 2012-2015 MAL FOR PROGRAM - og AKTIVITETSPLAN Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 3 2.1 Formål med programmet... 3 2.2 Bakgrunn... 4 2.2.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

http://www.kongsvinger.kommune.no/

http://www.kongsvinger.kommune.no/ http://www.kongsvinger.kommune.no/ Hvorfor Omstilling 2012?... 3 Mål for prosjektområdet... 3 Mandat for delprosjektet... 3 Prosjektgruppe... 3 Kort beskrivelse av delprosjektets arbeidsmetodikk... 4 Interessenter

Detaljer

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste

Prosjektrapport. i Kirkens Sosialtjeneste Prosjektrapport Prosjekt Bostedsløse i Kirkens Sosialtjeneste 1. Oppsummering/Kortversjon Kirkens Sosialtjeneste ble invitert med i Prosjekt Bostedsløse sommeren 2002. Prosjektleder ble ansatt november

Detaljer

Bol i gsosi al. "Alle trenger en bolig" ~.,t' ~".,''' (i T ß) lt r"iw";~ 1'1 J.,ro... j :\X~ li'",~.;.lßjuh ~ÂUtll i;

Bol i gsosi al. Alle trenger en bolig ~.,t' ~.,''' (i T ß) lt riw;~ 1'1 J.,ro... j :\X~ li',~.;.lßjuh ~ÂUtll i; Bol i gsosi al handl i ngspl an, Fauske kommune Ilmlnmmm!m I Sulitjelma Boligfond o A/L Indre Saten IBBBL Boligbyggelag "'Sjollstil Giîrd" "Alle trenger en bolig" l~~~ ~.,t' ~".,''' (i T ß) lt r"iw";~

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE

Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Prosjektrapport november 2013 NY ORGANISERING OG DRIFT AV BOLIGFORVALTNINGSENHET I HAMMERFEST KOMMUNE Forord Denne rapporten er ment å gi en statusoppdatering av hva prosjektet har realisert til nå, samt

Detaljer

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen

Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Prosjektrapport nr. 4/2014 Verdiprosjektet Økt nærvær Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfatter Verdiprosjektet Økt nærvær. Forankret nærværsfokus på arbeidsplassen.

Detaljer

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11

FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 FLÅ KOMMUNE Kommuneplan for Flå kommune Samfunnsdelen 2011-2023 Vedtatt av Flå kommunestyre den 31.03.2011, sak 26/11 1 Innhold 1 Innledning...5 2 Rammer for kommuneplanarbeidet...5 2.1 Lovgrunnlaget...6

Detaljer

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO

Sluttrapport. Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO Sluttrapport Bolig etter endt barnevernsomsorg Stavanger kommune Ungdom og fritid UNGBO 1 Innhold 1. Innledning 2. Bakgrunn for prosjektet 3. Oppdragsgiver og organisering 3.1 Mandat for arbeidsgruppen

Detaljer

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper.

MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. MultiSystemiskMiljøTerapi (MSMT) Behandling av ungdom i institusjon ut i fra multisystemisk metode og prinsipper. Prosjektoppgave Master of manegment Prosjektledelse Gro Kristiansen Side 1 av 21 0.0. FORORD

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer