Prosjektrapport. "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjektrapport. "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune"

Transkript

1 Prosjektrapport "Aktive Bo- og nærmiljer" Fauske kommune Juni 2012

2 0 Fauske kommune Innhold Bakgrunn for prosjektet 2 Prosjektbeskrivelse Formål Målgruppe Prosjektorganisering Evaluering 3 Prosjektgjennomføring Utvelgelse av boområder 3 Fauskeeidet 4 Sulitjelma 4 Fauskehøgda Styringsgruppe Møter med boområdene Prosess og tiltak på de enkelte boområdene 5 Fauskeeidet 5 Sulitjelma 6 Fauskehøgda 6 Valnesfjord Evaluering 7 Oppsummering 8 Noen hovedkonklusjoner 9 Oppfølging 10 1

3 tkfauske kommune Bakgrunn for prosjektet Prosjektet Aktive bo- og nærmiljø er en del av folkehelsetiltakene i Fauske kommune. arbeidet i Fauske kommune er politisk forankret gjennom bl.a. et politisk vedtatt Programnotat og en vedtatt tiltaksplan "Fra programnotat til handling". Aktive bo- og nærmiljø er en del av operasjonaliseringen av "Fauske - en levende folkehelsekommune". Etter at prosjektet Aktive bo- og nærmiljø startet har Fauske kommunestyre vedtatt ny revidert Kommuneplan samfunnsdel med visjonen «Fauske folkehelsekommunen der alle trives». En visjon som klart stiller krav til gode oppvekstmiljø. Fauske kommune tar utgangspunkt i at både eksisterende og nye bo- og nærmiljø må planlegges og tilrettelegges på en måte som gjør det tryggere, mer attraktivt og lystbetont å velge en aktiv og sunn livsstil. Det er påvist at kvaliteter i det fysiske nærmiljøet påvirker graden av fysisk aktivitet, god helse og sosial deltakelse. Foreldre, familie og nærmiljøet er sentrale aktører i forming av gode og sunne bo- og nærmiljø. Fauske kommune er også opptatt av god kontakt på tvers av generasjonene ved å prøve å legge til rette for bomiljøer der flere generasjoner og familietyper bor sammen, som igjen vil gi uttelling i et mer spennende og omsorgsfullt bomiljø. Prosjektbeskrivelse Aktive bo- og nærmiljø skal heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid i Fauske kommune gjennom å stimulere til bolyst i tre utvalgte boområder i kommunen Formål Overordnet dreier aktive bo- og nærmiljø seg om god folkehelse, økt fokus på helsefremmende tiltak for alle aldersgrupper og et ønske om reduserte behov for pleie-, omsorgs- og helsetjenester. Målet er en bedret livskvalitet og økt trivsel for alle. Må/: Stimulere til trygge og mer attraktive bomiljø for alle i utvalgte boområder Stimulere og legge til rette for at eldre beboere kan bo hjemme så lenge som mulig 2

4 0 Fauske kommune Kompetanseutvikling på boligsosialt område både for kommunen og for lokalsamfunn Målgruppe Målgruppe er tre utvalgte boområder i Fauske kommune Prosjektorganisering Prosjektet er organisert med prosjektansvarlig, prosjektleder, styringsgruppe og lokale arbeidsgrupper er etablert i hvert boområde Evaluering I samarbeid med prosjektansvarlig (Fauske kommune) skal Universitetet i Nordland (UiN) og Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) foreta følgeevaluering av prosjektet. 3. Prosjektgjennomføring Prosjektet er gjennomført med bruk av kommunale ressurser og boligsosialt kompetansetilskudd fra Husbanken. I tillegg er det inngått avtale med Indre Salten Boligbyggelag (ISBBL) om leie av prosjektlederressurs. I prosjektperioden ble Tom Vidar Karlsen innleid som prosjektleder fra ISBBL. I prosjektet er det lagt vekt på at deltakerne/beboerne i de aktuelle bo-områdene skal være med å bestemme hvilke tiltak de vil satse på. Strategien i prosjektet var stor grad av inkludering og brukerstyring med en klar empowerment-tilnærming. En slik tilnærming er i forståelsen av at barn, unge og voksne vil ha attraktive og trygge bomiljø og eldre vil i tillegg ha boforhold som gjør at de kan bo hjemme så lenge som mulig. For å sette ekstra trykk på engasjement og motivasjonen i arbeidet med å få til gode og aktive bo- og nærmiljø ble Svein Spjelkavik innleid til møte hvor alle boområdene var representert. Svein Spjelkavik har lang erfaring fra bo- og nærmiljøarbeid i Andøy kommune. Han er også kjent som opphavspersonen til «framsnakkingsbegrepet» Utvelgelse av boområder Valg av boområde er gjort ut fra plassering i kommunen, beboerne og historien til det enkelte område. antall og mangfold knyttet til I løpet av vinter/våren 2011 var det gjort avtaler og nedsatt prosjektgrupper med tre boområder, Fauskeeidet, Sulitjelma og Fauskehøgda. 3

5 0 Fauske kommune Fauskeeidet Fauskeeidet ligger helt nord i Fauske kommune med spredt bebyggelse, et grendehus, en liten ballplass og noen turstier rundt omkring i området. Det bor ca. 450 personer på Fauskeeidet. Næringsaktiviteten er noe gårdsdrift, de fleste driver denne ved siden av annet arbeid på Fauske eller utenfor kommunen. De fleste må reise til arbeid. Fauskeeidet skolen ble nedlagt i 2005 så barna går nå på skole i Fauske «sentrum». Sulitjelma En relativ stor av prosent beboerne er pensjonister. Sulitjelma er et nedlagt gruvesamfunn med ca.650 innbyggere. I mange år har fraflytting vært en stor utfordring og Sulitjelma Nærmiljøutvalg har hatt tematikken på dagordenen i mange år. Sulitjelma ligger øst i Fauske kommune ved Langvannet og omkranset av høge og majestetiske fjell. I Sulitjelma er det barnehage og barne- og ungdomsskole. Det er noen arbeidsplasser, men de fleste av innbyggerne arbeider på Fauske eller utenfor kommunen. Sulitjelma har et rikt kulturliv, med Mons Petter festivalen som det klart største arrangementet. Fauskehøgda Fauskehøgda er et sentrumsnært boområde med ca innbyggere. Innbyggerne er en blanding av mest voksne mennesker i arbeid og pensjonister. Flere av Fauskes ny landsmenn og landskvinner bor i dette området. I området er det en blanding av eneboliger og diverse typer leilighetskompleks. I tillegg er det jernbanestasjon, fengsel, sykehjem, eldreboliger 3.2. Styringsgruppe og litt forretningsvirksomhet. Styringsgruppa ble konstituert i møte 20. september Jakob Joh. Djupvik, folkehelserådgiver og prosjektansvarlig Siv Johansen, enhetsleder Helse Stig Løvseth, enhetsleder Kultur Line Kristiansen, leder Fauske boligkontor Tom Vidar Karlsen, prosjektleder Prosjektleder Tom Vidar Karlsen har vært sekretær for styringsgruppa. Det har i prosjektperioden vært avholdt seks møter. I tillegg har det vært tett kontakt mellom prosjektansvarlig og prosjektleder Møter med boområdene Det er avholdt åpne møter med det enkelte boområdet hvor målene for hovedprosjektet ble lagt frem for beboerne i de tre boområdene. I Sulitjelma og på 4

6 Fauske kommune Fauskeeidet rettet vi arbeidet inn mot ressurspersoner og nærmiljø- /grendeutvalgene. Da Fauskehøgda ikke har noen klar «samlingsstruktur» ble invitasjonen rette åpent mot alle beboere og potensielle møtepunkt i området. Arsaker til denne prosessuelle forskjellen i metode var bevisst for i størst mulig grad å utfordre og nyttiggjøre lokale ressurser. Sulitjelma og Fauskeeidet er lokalsamfunn hvor samholdet står sterkt, man har lokale foreninger som Sulitjelma nærmiljøutvalg (SNU) og Kvitblik Grendelag med flere. På disse stedene er det kultur og tradisjon for å arbeide sammen for konkrete prosjekter i lokalmiljøet. Fauskehøgda med liten eller ingen «samlingsstruktur» var valgt bevisst for å gjøre erfaringer om muligheten for å skape mer engasjement, bolyst, samhold og samarbeid gjennom prosjektet. Spørsmål som ble stilt i den sammenhengen: Vil det etableres egne grupper hvor beboerne går sammen om å realisere ideer? Vil det i større grad skape en fremmedgjøring og lite engasjement etter at ideene blir lansert på idemøtet? Vil beboerstrukturen på Fauskehøgda gi andre resultat enn den mer strukturerte forankringen i Sulitjelma og på Fauskeeidet? Alle prosjektgruppene ble oppfordret til å ta kontakt med ulike miljøer og institusjoner for et samarbeid om tiltakene. De ble spesielt oppfordret til å ta kontakt med aktuelle kommunale fagenheter Prosess og tiltak på de enkelte boområdene Fauskeeidet På Fauskeeidet ble det satt ned en prosjektgruppe ledet av Kvitblik Grendelag. Etter en prosess i arbeidsgruppa bestemte de seg for å lyssette «hovedveien» i det området hvor det bor mest folk. Dette veistykket blir ofte benyttet av turgåere og joggere i alle aldersgrupper. Prosjektgruppa hadde mål om å øke bruken av veien, som igjen ville øke trivsel generelt blant beboerne og spesielt bedre sikkerhet for folk som ferdes langs denne veien. De var opptatt av at dette ville spesielt kunne bedre aktivitetsmulighetene for eldre. Eldre beboere ville øke aktiviteten ved å kunne ferdes trygt på veien hele året og gi muligheter for bedre fysisk, psykisk og sosial «kapasitet». Det mente de ville medvirke til at eldre kunne bo lengre hjemme. Prosjektgruppa har søkt om og fått innvilget kr ,- som en del av finansieringen av 8 lyspunkter. Jobben gjøres gjennom en felles dugnad blant beboerne i området. Det er et stort engasjement for å få realisert prosjektet og man er nå i gang med å sette lyspunktene opp. Arbeidet blir ferdigstilt høst/vinter 2011/

7 0 Fauske kommune Sulitjelma I Sulitjelma er prosjektgruppa oppretta i regi av Sulitjelma Nærmiljøutvalg. Nærmiljøutvalget så prosjektet Aktive bo- og nærmiljø i sammenheng med et pågående arbeid i å realisere et boligprosjekt i Sulitjelma. Dette skulle være med å øke fremdriften på boligprosjektet og gjennom ulike andre tiltak øke trivsel og bolysten i Sulitjelma. Planer for tiltak er på plass og arbeidet er i gang selv om det ennå ikke har materialisert seg gjennom mange konkrete tiltak. Prosjektgruppa har som et av tiltakene bestemt seg for å ruste opp området nedenfor COOP ned mot hovedveien. COOP'en er en viktig samlingsplass for beboerne i Sulitjelma, spesielt den eldre «garde». Her skal det ryddes og beplantes. Målet er å utvikle en liten park for å gjøre området til et sted hvor folk i ennå større grad trekkes til, en «vannpost». «Vannpost møteplasser» vet vi kan bidra både fysisk, psykisk og sosialt. I dag oppfattes området som en nedslitt parkeringsplass. Et utvalg av tiltak er klare for gjennomføring. innvilget kr til arbeidet. Det er søkt om kr ,- og det er Fauskehøgda På Fauskehøgda ble det nedsatt en prosjektgruppe som etter informasjonsmøtet sa seg villig til å følge opp ideene. De ulike ideene ble videre formulert i en søknad til styringsgruppa. Prosjektgruppa fikk innvilget en søknad på kr ,- for å iverksette de tiltak som var foreslått. Det var stor aktivitet og optimisme i gruppa. Fauskehøgda er et stort område meg mange beboere. Området inneholder fengsel, borettslag, sykehjem, omsorgsboliger, leiligheter og eneboliger. Prosjektgruppa ønsket å skape et trivelig område hvor alle disse innbyggerne kunne møtes for å skape fellesskap og knytte bånd. Man så for seg et område midt i Fauskehøgda hvor det tidligere hadde vært en benk med noe beplantning rundt. Planen var å opparbeide en møteplass med gode sittemuligheter, et grillsted og tiltrekkende beplanting. Prosjektgruppa la særlig vekt på at stedet skulle være universelt utformet, slik at det skulle være tilgjengelig for alle. Ikke minst en mulighet for møter mellom eldre, mellom unge og eldre og mellom personer med ulik nasjonalitet. I tillegg ønsket prosjektgruppa å ruste opp og videreutvikle sansehagen som er bygd i tilknytning til Fauske sykehjem. Dette skulle gjøres i samarbeid med kommunen. Ut på sommeren 2011 ble det etter hvert ingen tilbakemeldinger fra prosjektgruppa. Det ble tatt kontakt fra prosjektleder og motivert for videre arbeid med prosjektet. Etter en tids dialog mellom prosjektleder og prosjektgruppa ble det klart at prosjektgruppa ikke fant god nok arbeidsgrunnlag og motivasjon for å fortsette arbeidet. 6

8 Fauske komm une Valnesfjord Da styringsgruppa fikk tilbakemelding om at Fauskehøgda ikke fant grunnlag for å være med videre i prosjektet ble det bestemt å ta kontakt med Valnesfjord Nærmiljøutvalg. Valnesfjord Nærmiljøutvalg hadde i lengre tid, gjennom sitt Bolyst prosjektet, hatt fokus på bo- og nærmiljø. Valnesfjord Nærmiljøutvalg ville gjerne være med i Aktive bo- og nærmiljøprosjektet. Valnesfjord er en bygd med ca innbyggere. Innbyggersammensetningen har en god fordeling med eldre/pensjonister, voksne i arbeid, barn og unge. I bygda er det en barneskole, en barne- og ungdomsskole og to barnehager. I bygda ligger Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) som er en av de største arbeidsplassene i kommunen. I tillegg til VHSS har Valnesfjord noe lokalt næringsliv som også gir noen arbeidsplasser. De som ikke arbeider i Valnesfjord reiser ut av bygda til andre arbeidsplasser i kommunen eller utenfor kommunen. Med kort vei til Bodø pendler mange til arbeid der. Bygda har et aktivt og tradisjonsrikt kulturliv, der Kulturdagan er et av de største og mest innholdsrike arrangementene. Bolyst prosjektet til Valnesfjord Nærmiljøutvalg er et omfattende prosjekt med en rekke strategier for å øke bolyst og trivsel i bygda, bl.a. er de i gang med planer for tilrettelegging for boligbygging, sentrumsutvikling og tilrettelegging for næringsutvikling. Et av delprosjekt i Bolyst prosjektet er "Bredbånd til hele bygda". "Bredbånd til hele bygda" handler om å tiltrekke seg nye innbyggere, næringsetableringer og tiltak for å beholde de innbyggerne som allerede bor i bygda. Ikke minst ser man på bredbånd som en viktig informasjonskanal både for unge og gamle da man vet at muligheten til informasjon er nært knyttet til deltakelse og engasjement i samfunnet. Ut fra styringsgruppa sin vurdering er dette fremtidsorientert eldre- og omsorgspolitikk som vil bidra til at eldre bl.a. kan bo lengre hjemme. Styringsgruppa valgte derfor og knytte Valnesfjord og Valnesfjord Nærmiljøutvalg til Aktive bo- og nærmiljøprosjektet og innvilget kr ,- til prosjektet "Bredbånd til hele bygda". «Fiberbanden» er godt i gang med arbeidet. De har tatt utgangspunkt i erfaringene fra prosjektet "Bygdefiber Modernisering av Nord-Trøndelag". Arbeidet vil i løpet av relativ kort tid gi konkrete tiltak på tilgang til bredbånd for innbyggerne i Valnesfjord Evaluering Det har vært en klar målsetting at prosjektet skulle evalueres. I samtalene med de ulike aktørene (UiN og VHSS) ble det etter hvert klart at følgeevaluering var metodikken som skulle anvendes. Underveis i prosjektet viste det seg at evalueringsarbeidet i samarbeid med UiN og VHSS ble vanskelig å få til og ble til slutt ikke gjennomført slik det var planlagt. 7

9 0 1Fauske kommune Som erstatning skulle prosjektansvarlig og prosjektleder være mer bevisst på å observere prosesser og tiltak underveis i prosjektet. 4. Oppsummering Prosjektet Aktive bo- og nærmiljø har vært en del av folkehelsetiltakene i Fauske kommune og har hevet kompetansen innenfor boligsosialt arbeid ved å stimulere til bolyst i boområdene Fauskeeidet, Sulitjelma og Fauskehøgda. Som det fremgår av rapporten falt Fauskehøgda fra underveis i prosjektet og Valnesfjord kom inn som erstatter. Alle er boområder som har utfordringer med henblikk på livskvalitet og trivsel. I kontakten med boområdene og prosessene frem til de ulike tiltak har målet vært å få til aktive bo- og nærmiljøtiltak som stimulerer til trygge og mer attraktive bomiljø for alle innbyggerne og tiltak som stimulerer og legger til rette for at eldre beboere kan bo hjemme så lenge som mulig. I arbeidet opp mot de enkelte boområdene viste det seg at der det er tradisjon og kultur for samarbeid om lokal tiltaksmobilisering fungerte det med en brukerstyrt tilnærming. Både Sulitjelma, Fauseeidet og Valnesfjord hadde klare oppfatninger av hva de ville satse på av tiltak utfra målsettingen med prosjektet. I ettertid ser man at boligen burde vært mer i fokus som en del av utgangspunktene for tiltakene. Det kan tenkes at en strammere prosjektstyring i større grad hadde penset tiltakene inn på tiltak knyttet opp mot boligen som arena. For Fauskehøgda ble det etter hvert klart at en brukerstyrt tilnærming ble vanskelig. En erfaring som tilsier at i boområder med ingen eller lite «samlingsstruktur» og kultur for fellesskapstiltak må tilnærmingen være mer styrende i etableringen av denne typen prosjekt. Spesielt viktig med styring i etablering av prosjektgruppe og i startfasen av arbeidet med tiltaksplanene. For tiltakene i Sulitjelma, Fauseeidet og Valnesfjord gikk prosjektleder, med støtte fra styringsgruppa, inn for de foreslåtte tiltak. Prosjektgruppene ble motiverte til å komme i gang med å realisere tiltakene så raskt som mulig. På Fauskeeidet vil veilysene være på plass i løpet av kort tid. Prosjektgruppen er klar i tilbakemeldingen om at tiltaket innfrir målsettingen i prosjektet. De er spesielt fornøyd med tiltakets betydning for de eldre i bygda. I Sulitjelma ble deltakelse i prosjektet sett opp mot et pågående arbeid for boligbygging. Dette har nok forsinket realisering av tiltakene, men samtidig vært med å få satt et ekstra fokus på boligen som en viktig faktor for Sulitjelmasamfunnet. Dette sier først og fremst noe om de utfordringer bygder som Sulitjelma står overfor. 8

10 414>' Fauske kommune Erfaringene fra Aktive bo- og nærmiljø viser at denne form for lokal stimulering er med på å skape optimisme, pågangsmot og engasjement. I små lokalsamfunn kan slike stimuleringstiltak være livsviktige for de som bor der og et mulig virkemiddel for tilflytting. Med sin nærhet til Bodø har Valnesfjord et stort potensiale for å etablere ny næringsvirksomhet og tilflytting. Valnesfjord Nærmiljøutvalgt mener at tilgang på bredbånd har avgjørende betydning for å lykkes både med næringsutvikling og en stabil og mangfoldig bosetting. Nærmiljøutvalget er i gang med planer for bredbåndsutbygging og styringsgruppa tror at «Bredbånd til hele bygda» blir en mer og mer viktig informasjonskanal både for unge og gamle da man vet at muligheten til informasjon er nært knyttet til deltakelse og engasjement i samfunnet. Vi vet at det er god distriktspolitikk (Bygdefiber Modernisering av Nord - Trøndelag). Det kan også vise seg å være fremtidsorientert eldre- og omsorgspolitikk som vil bidra til at eldre bl.a. kan bo lengre hjemme. Møte hvor Svein Spjelkavik deltok ble godt mottatt. Ut fra de observasjoner og tilbakemeldingene som i ettertid kom fra de ulike boområder ser det ut til at det hadde begrenset betydning for motivasjon og engasjement i det videre arbeid. Det er bare å beklage at evalueringen av prosjektet ikke lot seg gjennomføre slik det var tenkt. Likevel har gode og bevisste observasjoner underveis i prosjektperioden gitt nyttig kunnskap og erfaring om hva som skal til for å stimulere til aktive og gode bo- og nærmiljø. Noen hovedkonklusjoner Erfaringene fra prosjektet bekrefter at folkehelse er et sektorovergripende fag-, kunnskaps- og erfaringsområde som tradisjonelt får lite oppmerksomhet og lav prioritet. Det kommer også til uttrykk i dette prosjektet der viktigheten av allment og faglig forståelse og engasjement for helsefremmende arbeid/tiltak koblet opp mot boog nærmiljø i for liten grad blir attraktivt nok. Generelt viser det nødvendigheten av helsefremmende arbeid/tiltak som en overordnet strategi også på det boligsosiale kompetanseområdet, ikke minst boligsosial samhandlingskompetanse. Mer presise konklusjoner i prosjektet er: Behov for mer boligsosial kompetanse i «grenselandet» mellom helsefremmende kvaliteter i nærmiljøet og boligen som arena. Brukerstyrt tilnærming er en god strategi for boligsosiale tiltak i boområdene med tradisjon og kultur for samarbeid om lokal tiltaksmobilisering. 9

11 11>Fauske kommune Boområder ingen eller lite «samlingsstruktur» og ingen eller liten kultur for fellesskapstiltak må tilnærmingsstrategien være mer styrende i etableringen av denne typen prosjekt. Fremtidsrettet eldre- og omsorgspolitikk vil være nært knyttet til muligheten for deltakelse og engasjement i samfunnet, og ny teknologi vil være nødvendige redskap. Generell lokal stimulering til boligsosiale tiltak er viktig med henblikk på livskvalitet og trivsel for alle som bor i små lokalsamfunn. 5. Oppfølging Som det fremgår i rapporten er flere av tiltakene helt i starten av realisering og vil få videre oppfølging. Aktive bo- og nærmiljø inngår i folkehelsetiltakene i Fauske kommune og er, som nevnt i innledningen, en del tiltaksplanen "Fra programnotat til handling". "Fra programnotat til handling" er en overordnet tiltaksplan med egen ledelsesforankret styringsgruppe hvor rådgiver er leder. Tiltaksplanen har en virkeperiode frem til

12 PROSJEKTREGNSKAP AKTIVE BO- OG N/ERMILJO HS3380 BOLIGSOSIALTARBEID FOLKEHELSE BEVERTNING OG REPRESENTASJON UTGIFTSDEKNING REISER,IKKE OPPG.PL OPPLÆRING, KURS, STIPEND, IKKE OPPG.PL KONSULENTTJENESTER Sum prosjekt: HS3380 BOLIGSOSIALTARBEID FOLKEHELSE auske,,y. j\un. 012 jakob Jo1i.DjupvIk) FO1kehelsrådgiv&

13 Utm Fauske kommune «BOLIGSOSIAL SAMHANDLINGSKOMPETANSE» Videreføring av prosjekt Aktive bo- og nærmiljø Kompetansetilskudd «Fauske kommune en levende folkehelsekommune» Med bakgrunn i brev fra Husbanken (2010/ ) er det et ønske fra Fauske kommune og omdisponere resten av kompetansetilskuddet til prosjekt «Boligsosial samhandlingskompetanse». «Boligsosialt møte» I folkehelsearbeidet generelt og under arbeidet med prosjektet Aktive bo- og nærmiljø spesielt har det vært kontakt med ulike instanser i kommunen. Gjennom denne kontakten og spesielt i arbeidet på foreldrestøtteområdet avdekkes det et behov for boligsosial samhandlingskompetanse mellom viktige aktører på området. Et «Boligsosialt møte» hvor Barne- og familieenheten, Rus- og psykiatritjenesten, Integreringsenheten, Boligkontoret og NAV møtes. En møteplass med faste møter hvor boligog boligsosiale utfordringer og problemstillinger diskuteres og hvor det treffes tiltak og fordeles ansvar for videre arbeid. I første omgang er dette en møteplass for fagpersoner. Etter hvert kan det være aktuelt å involvere brukerne. Når fagpersoner i lag med familien reflekterer over «historien» til familien er målet at man sammen finner de beste boligsosiale løsningene. Erfaringene innenfor deler av folkehelsearbeidet tilsier at det gjøres mye godt arbeid på hver av nevnte fagområdene/-enheter, mens vi er mindre flink med å samordne og utnytte hverandres ressurser til et godt botilbud. Dette tilsier at fagelementene og kompetansen i stor grad er på plass, og at Fauske kommune trenger en felles strategi og samordnede virkemidler for å bedre kunne nyttiggjøre en tverrfaglig boligkompetanse. Målgruppe Målgruppe for samhandlingen i prosjektet er familier med rus-, psykiatri- og/eller voldsproblem hvor barn er involvert. Prosjektplan Prosjektperiode Prosjektperioden er høst 2012 til vår 2013 Prosjekteier Barne- og familieenheten. Prosjektledelse Fagperson fra en av møteplassdeltakende enheter. «Boligsosialt møte» Side 1

14 Fauske kommune Overordnet målsetning (forelopig) Utvikle boligsosial samhandlingskompetanse i Fauske kommune, spesielt innenfor fagområdene Barne- og familieenheten. Rus- og psykiatritjenesten, Integreringsenheten. Boligkontoret og NAV. Okonomi Bruke/frikjøpe knyttet til egne s personal- og fagressurser. Kostnader i forbindelse med prosjektet er Kostnader Beskrivelse tiltak/aktivitet Lønnsutgifter: Prosjektleder 20 % Vikarer Kurs, kompetanse Kompetanseformidling/konferanse Sum kostnader totalt Inntekter Fauske kommune Husbanken Gjenværende midler fra prosjekt Aktive bo- og nærmiljø Sum inntekter Fauske 12. juni 2012 ob oh. jupv Fi Ikehelse ådgiv r «Boligsosialt møte» Side 2

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KREATIV OG RAUS KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2014-2030 Barn og unge har også en formening om hvordan Midtre Gauldal skal utvikle seg og se ut i framtida. Tegningene i dette heftet er bidrag til en konkurranse

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Ny kompetanse i boligsosialt arbeid. - i samarbeid mellom kommuner, universitet og Husbank

Ny kompetanse i boligsosialt arbeid. - i samarbeid mellom kommuner, universitet og Husbank Ny kompetanse i boligsosialt arbeid - i samarbeid mellom kommuner, universitet og Husbank Utgangspunktet Visjonen for det boligsosiale arbeidet er at alle skal bo godt og trygt. Dette er viktig for at

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram

Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram Innspill til Husbanken- Boligsosialt utviklingsprogram 14.6.12 Navn: Gina Anette Brekke, - rådgiver på helsefaglige spørsmål for kommunalsjef og rådmann i Halden kommune. Medlem i arbeidsgruppen i boligsosialt

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Trafikksikkerhets- og folkehelseprosjektet RE-TUR`N

Prosjektbeskrivelse. Trafikksikkerhets- og folkehelseprosjektet RE-TUR`N Prosjektbeskrivelse Trafikksikkerhets- og folkehelseprosjektet RE-TUR`N 1 Innledning/bakgrunn Trygg Trafikk og Finansnæringens Hovedorganisasjon har i samarbeid utformet et hovedprosjekt som heter Lokalt

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune

SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune II SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Balsfjord kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av

Detaljer

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn

Boligens plass i arealplanleggingen. boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Boligens plass i arealplanleggingen boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn Husbanken skal blant annet jobbe for At kommunene har eierskap til sine boligpolitiske utfordringer Helhetlig boligpolitisk planlegging

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010

Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010 Kampanje arbeidsliv Alta kommune røykfri innen 01.01.2010 Alta, 15.05.08 (lagt ved søknad til Helsedirektoratet) Prosjektbeskrivelse kampanje arbeidsliv Alta kommune Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER

BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER BOLIG FOR VELFERD MÅLSETNINGER OVERORDNEDE MÅLSETNINGER, JFR. TILTAK 6, TILTAKSPLANEN. OVERSENDELSE KMD OG ØVRIGE DEPARTEMENTER TIL ORIENTERING, 19.6.2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret

Kjapt om Nes kommune innbyggere vekstkommune. Landbrukskommune. Spredt boligbebyggelse i kretser. Årnes kommunesenteret Kjapt om Nes kommune 20 410 innbyggere vekstkommune Landbrukskommune Spredt boligbebyggelse i kretser Årnes kommunesenteret To-nivå modell Hvordan vi er organisert Boligkontoret er organisert i virksomheten

Detaljer

Det kommunale helhetsperspektivet

Det kommunale helhetsperspektivet Det kommunale helhetsperspektivet Folkehelsebrillene på for et systematisk og helsefremmende fokus i kommunene Kommunen må i ha og ta et overordna blikk Få øye på og oppdage hvilke behov vi må ta høyde

Detaljer

- livskvalitet ved Mjøsa. Gardermoen 27.08.2012 Astrid Fykse

- livskvalitet ved Mjøsa. Gardermoen 27.08.2012 Astrid Fykse Østre Toten - livskvalitet ved Mjøsa Fakta om Østre Toten kommune Innbyggertallet per 01.07.2012 14.813 Kommunen har en geografisk tredeling med Mjøsa, bygda og Totenåsen, og har et rikt og variert kulturog

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Innhold Strategiplan Aktiv på Dagtid 2014-2017...3 Aktiv på Dagtid - strategisk sammenheng...5 Verdier...6 Strategiske prioriteringer...7 Strategisk hovedområde...9 - Aktiviteten...9

Detaljer

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold»

AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE. En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune. «Styrke og samhold» AKTIVITET FOR SENIORER OG ELDRE En prosjektsøknad med formål om å skape aktivitet for seniorer og eldre i Tana kommune «Styrke og samhold» «Searra ja searvan» Prosjektplan 19.01.2015 1. Problemstilling

Detaljer

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse

Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Søknad deltakelse i kartlegging og utviklingsarbeid om nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer folkehelse Sammendrag Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune med invitasjon til deltakelse i kartlegging

Detaljer

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE

LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE LEVENDE ØSTFOLD AKTIVITETSBESKRIVELSE 1 FORORD Østfold fylkeskommune sammen med interesserte kommuner er i ferd med å inngå en samarbeidsavtale for å gjennomføre folkehelsemålene i fylkesplanen Østfold

Detaljer

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Boligsosial fagdag Union scene, Drammen Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Boligsosial fagdag Union scene, Drammen 21.1.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren Bolig en forutsetning for måloppnåelse

Detaljer

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014

Prosjektet Frisklivsdosetten. Statusrapport 01.07.2014 Prosjektet Frisklivsdosetten Statusrapport 01.07.2014 Innholdsfortegnelse Statusrapport... 1 Erfaringer og vurderinger fra pilotrunde:... 2 Prosjektgruppa... 2 Metoden... 2 Prosjektmedarbeidere... 2 Kickoff...

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk

Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram.

Skjema for halvårsrapportering NEDRE EIKER KOMMUNE. Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Skjema for halvårsrapportering 20.12.2012 NEDRE EIKER KOMMUNE Formålet med rapporteringen Dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram. Kunnskapsbasert grunnlag for rapportering

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan

Selbu kommune. Samfunnsdelen i kommuneplan Selbu kommune Samfunnsdelen i kommuneplan 2005 2016 2 Innholdsfortegnelse Side Forord 3-4 Visjon og verdier 5 Kommunal tjenesteproduksjon 6 Stedsutvikling og boligtilbud 7 Næringsutvikling 8 Oppvekstmiljø

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Sammen, samtidig i samme retning a) Forprosjekt

Detaljer

Tilskudd til boligsosialt arbeid

Tilskudd til boligsosialt arbeid Tilskudd til boligsosialt arbeid Prop. 1 S (2015-2016) Det kongelige arbeids- og sosialdepartement kapittel 0621 post 63 (s. 184) Arbeids- og velferdsdirektoratet Kjersti With Eidsmo og John Tangen Målgruppen

Detaljer

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov

Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer. Overskrift. Undertittel ved behov Folkehelsa i Fauske - Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer Overskrift Undertittel ved behov Kortversjon av «Oversiktsarbeidet Folkehelsa i Fauske» - status 2016 Hvorfor er det viktig å

Detaljer

Innsatsområde LYS OMRÅDELØFT SAUPSTAD-KOLSTAD, TRONDHEIM KOMMUNE. Trondheim sammenfatning v/programleder Hilde Våbenø Markussen.

Innsatsområde LYS OMRÅDELØFT SAUPSTAD-KOLSTAD, TRONDHEIM KOMMUNE. Trondheim sammenfatning v/programleder Hilde Våbenø Markussen. Bilde: Fra permanent lyssetting tilknyttet områdeløftprosjektet Kunst i underganger på Saupstad. Rapport fra dette prosjektet med bilder følger som vedlegg. Innsatsområde LYS OMRÅDELØFT SAUPSTAD-KOLSTAD,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign.

Det vil i starten av møtet (etter sak 20/16) bli orientert om status for bosetting av flyktninger. Verdal, 2. juni 2016. Trine Reitan/sign. Verdal kommune Møteinnkalling Komite mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.06.2016 Tid:

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune

Mange enheter en bruker. Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Mange enheter en bruker Et eksempel på systematisk samarbeid og organisering av boligtildeling i Hammerfest kommune Bakgrunn 2010: Hammerfest kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken 2011: Arbeidet

Detaljer

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen

PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE. 1. Formalia for kommunen PÅMELDINGSSKJEMA - BOLGISOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM PROSJEKTBESKRIVELSE FOR DRAMMEN KOMMUNE 1. Formalia for kommunen Navn: Drammen kommune Adresse: Engene 1, 3008 Drammen Kontaktperson hos søker: Navn: Lene

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.

Kommunedelplan for folkehelse og forebygging. «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06. Kommunedelplan for folkehelse og forebygging «Folkehelse er vinneren på strategikonfer anser, men ikke til stede på budsjettkonferanser» 16.06.14 1 Innhold Innhold... 2 FORORD... 3 INNLEDNING... 4 Regional

Detaljer

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland

Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Prosjektbeskrivelse: Et friskere Nordland Bakgrunn Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Et friskere Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid, og ett av hovedmålene

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Fagleder / ergoterapeut 22. april 2015 «Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder

Bolig for velferd. Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder Bolig for velferd Røroskonferansen rus og boligsosialt arbeid Røros 20.5.2015 Inger Lise Skog Hansen, prosjektleder 2 «Bolig er roten til alt godt» 3 Marsjordre Alle skal bo trygt og godt. Alle må bo Med

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap

I I/ SØKNADSSKJEMA Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap KW jji/ I I/ SØKNADSSKJEMA - 2014 Tilskudd til boligsosialt arbeid - Kap. 0621.63 Kommune Søknadens kontaktperson Vi gjør oppmerksom på at ved positivt vedtak publiseres beskrivelse av bruken av tilskuddet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFREMSTILLING Arkivsak: 15/187 Saksnr. Utvalg Møtedato 8/15 Planutvalg 12.03.2015 12/15 Kommunestyret 26.03.2015 OFFENTLIG ETTERSYN- FORSLAG TIL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015-2025

Detaljer

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann.

Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse Petter Lindseth, rådmann. Helhetlig planlegging og styring i -i et folkehelseperspektiv. Erfaringer fra Meldal kommune Innlegg på plankonferanse 20.10.2015 Petter Lindseth, rådmann. Nye strategier for kommunen - hva så? Tema: Hvordan

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Lengst mulig i eget liv i eget hjem Liv Sundseth Gruppeleder / ergoterapeut 27. oktober 2015 Bodø kommune 50.000 innbyggere By, landsbygd, øyer Bestiller utførermodell Helse og omsorgsavdeling,

Detaljer

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune.

Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Der Ungdom Er (DUE) - Hvordan ivaretas boligfokus og inntektssikring i forhold til dette arbeidet? - Erfaringer fra Bodø kommune. Jan Arne Leding Leder DUE-tiltaket I Bodø Daniel Wie SAndbakk Prosjektleder

Detaljer

Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet

Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet Helsefremmende og forebyggende arbeid med barn og unge i Eidsberg kommune, Folkehelseprosjektet 2002-05 Elsie Brenne, folkehelsekoordinator /prosjektleder Disposisjon; Bakgrunn Prosjektprosessen Struktur

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag

Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag Kommuneplanens samfunnsdel Hemne kommune 2013-2025 Gruppearbeid Enhetene + Kommunestyret fredag 6.9.2013 Prosessen så langt Planstrategi vedtatt 18.09.2012 Oppstartmøte i Trondheim 25.-26.10.2012 Folkemøter

Detaljer

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura

Navn Aldersgruppe Arena Varighet Antall deltakere. Pris pr uke Ferieklubb 3.-7. trinn Lura Melding til utvalg for kultur og oppvekst 06.12.10 143/10 Til : Utvalg for kultur og oppvekst Saksbehandler: Roald Brekke Dato : 22.11.10 RAPPORT KONGESOMMER 2010 Bakgrunn Kongesommer er navnet på de tilbud

Detaljer

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010

Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram. Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Søknad om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram Presentasjon for Husbanken 10. mars 2010 Kongsvinger kommune har store boligsosiale utfordringer og stort behov for kompetanse og økt innsats i utviklingen

Detaljer

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram

Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025. Forslag til planprogram Folkehelseplan for Tinn kommune 2015-2025 Forslag til planprogram Frist for merknader: 24.februar 2015 1 Planprogram kommunedelplan for folkehelse Tinn kommune. Som et ledd i planoppstart for kommunedelplan

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV

Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Programansvarliges rolle og ansvar TAK PÅ EGET LIV Kritiske suksessfaktorer Faglige problemstillinger Boveiledning Booppfølgingsavtale(BOFA) til alle som har behov. Botid og sirkulasjon av boliger Kunnskapsutvikling

Detaljer

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG?

HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? NES KOMMUNE Samfunnsutvikling og kultur HVORDAN SKAL NES-SAMFUNNET UTVIKLE SEG? INFORMASJON OM ÅPENT DIALOGMØTE Mandag 4. februar kl. 19.00-22.00 på rådhuset I forbindelse med revisjon av kommuneplanens

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT FELLES FORSTÅELSE OM ØNSKET PRAKSIS PÅ VEG TIL EGEN BOLIG 1 Innledning Sandefjord kommune har mottatt statlige prosjektmidler til styrking og utvikling av tjenester tilknyttet

Detaljer

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016

Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Erfaringer fra implementering av Housing First i Bergen 2014-1016 Elisabeth Franzen, Geiranger Housing First «Det handler om å snu det vi vanligvis gjør på hode» Marcus Knutagård Et sted å bo er en menneskerett

Detaljer

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram

Fra fengsel til KVP Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram Samordning av tiltak for tilbakeføring Fra fengsel til kvalifiseringsprogram 11.10.2010 Bjørn Jensen 1 Kriterier for utvelgelse av prosjekter Lokale prosjekter Formål Bakgrunn Tilbakeføringsgarantien Kriminalomsorgens

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik

Søknad. Innovasjonsprisen. Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap. Utviklingsprogram Narvik Søknad Innovasjonsprisen Søker er Futurum AS, Narvik kommune sitt næringsselskap Utviklingsprogram Narvik Utviklingsprogram Narvik er basert på en samhandlings- og mobiliseringsstrategi. Næringslivet i

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Korrektur: V. Hårvik, W. Årst og Y. Olsen. MARBORG Søknadsforfattere: Vidar Hårvik, Wibecke Årst, Stein Feragen

Korrektur: V. Hårvik, W. Årst og Y. Olsen. MARBORG Søknadsforfattere: Vidar Hårvik, Wibecke Årst, Stein Feragen Prosjektskisse 2009 MARBORG Søknadsforfattere: Vidar Hårvik, Wibecke Årst, Stein Feragen Korrektur: V. Hårvik, W. Årst og Y. Olsen [PROSJEKTSKISSE FOR BRUKERBASEN ] Søknad fra MARBORG gjennom RIO (Rusmisbrukerne

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016

Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Plan- og bygningslovssamling Lillehammer og Gjøvikregionene 9. November 2016 Kommunen som planmyndighet rolle og ansvar med fokus på samfunssdelen kobling til økonomiplan og budsjett v/aslaug Dæhlen, rådmann

Detaljer