MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 09:00 13:50 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm Jonas B. Johnsen Rita Roaldsen Anita Karlsen Yngvar Mikkelsen Morten Berg Dagrun Holt Molund Roger Markussen Arnold Paulsen Forfall: Olaf Øien Roy Josefsen Henry Høgmo Kjetil Fjellheim Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Liv Kari Johansen Reidulf Pedersen Stein Thraning Elin Wilsgård Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo Innkalling: ipad mail pr. post Merknader: Behandlede saker: 39/13 53/13 Underskrifter: Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gratangen, Elsa Holm og Reidulf Pedersen utpekt til å skrive under protokollen. Det var ingen merknader til møteinnkallingen.

2 Til saksliste; Ordfører opplyste om at han før helga fikk forespørsel om kommunestyret på nytt kunne behandle sak om Montesorriforening mht. leie av lokaler v/ng skole. Ordfører sa han valgte å ikke sette saken på listen. Dagrun Holt Molund fremmet forslag om at sak vedr. Montesorriforeninga - leie lokaler v/nord Gratangen skole settes på sakslista i dagens kommunestyremøte. Votering vedr. forslag fra Dagrun Holt Molund; 11 stemte mot forslaget og 3 stemte for - forslaget falt. Etter ordinær saksbehandling var ferdig tok AP v/roger Markussen ordet ift. interpellasjon vedr. skogsveisaken som han hadde sendt til ordfører på e-post på fredag. Interpellasjonen var følgende; Interpellasjon til kommunestyremøte 17/ I forbindelse med skogsveisaken på Løvdal er det kommet inn nye opplysninger ang. veibyggingen. Det er bla. kommet fram at veien som hevdes å være bygd etter en tidligere felles vei ikke stemmer da det viser seg at den gamle veien går helt utenom den nye opparbeidet veien i følge kartdata som er hentet fram. Det er foretatt en hendvendelse til kommunen i saken som ikke er besvart iht. svarfrist for kommunale saker. Vi i AP ønsker å vite hva som er gjort til nå og hvordan kommunen vil håndtere denne saken videre. Ordfører besvarte interpellasjonen.

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 39/13 13/623 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS MØTEPROTOKOLL AV DEN /13 13/624 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE DEN /13 13/491 SØR-TROMS REGIONRÅD - VEDTEKTSENDRINGER 42/13 13/492 INTERKOMMUNALT PLANSAMARBEID I PROSJEKTET KYSTPLAN TROMS, MIDT- OG SØR-TROMS 43/13 13/574 ÅRSMELDING /13 13/573 REGNSKAP /13 13/610 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING /13 13/611 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN ETTER AT BJARKØY KOMMUNE OPPHØRTE JANUAR /13 13/542 ØKONOMIMELDING /13 13/576 INNSPARINGSTILTAK BUDSJETT /13 13/575 OVERFØRING AV VAKTSENTRAL FRA OFOTEN BRANN TIL SALTEN BRANN 50/13 10/1126 GANG OG SYKKELVEG - GRATANGSBOTN TILLEGGSBEVILGNING PGA. ØKTE KOSTNADER 51/13 13/399 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG DELEGERINGER

4 Tilleggssaker: 52/13 13/627 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL - KOMMUNESTYRESAK 35/13 53/13 12/842 BREIBÅND - PREMISSER FOR UTBYGGING

5 39/13 GODKJENNING AV KOMMUNESTYRETS MØTEPROTOKOLL AV DEN Rådmannens innstilling: Kommunestyrets møteprotokoll av den godkjennes Kommunestyrets møteprotokoll av den godkjennes 40/13 REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRETS MØTE DEN Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til orientering Skrivefeil i møteprotokollen vedr. sak 37/13 pkt. 2 ; omstridt endres til omsøkt. Referatsakene tas til orientering 41/13 SØR-TROMS REGIONRÅD - VEDTEKTSENDRINGER Vedtekter for Sør-Troms Regionråd, vedtatt i møte den , godkjennes av Gratangen kommune. Vedtekter for Sør-Troms Regionråd, vedtatt i møte den , godkjennes av Gratangen kommune. 42/13 INTERKOMMUNALT PLANSAMARBEID I PROSJEKTET KYSTPLAN TROMS,

6 MIDT- OG SØR-TROMS 1.Gratangen kommune slutter seg til deltagelse i interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Midt og Sør-Troms, med forslag til organisering, som beskrevet i vedlagte sakopplysninger/prosjekt. 2.Planmyndighet delegeres i henhold til plan- og bygningsloven 9-1, 9-2 og 9-3 til interkommunalt kystsoneplanutvalg for Midt og Sør-Troms. Dette utvalget vil ha myndighet til å fremme kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyret i Gratangen kommune. (Alle medvirkende kommuner må gjøre likelydende vedtak). 3.Det interkommunale kystsoneplanutvalgets sammensetning med en representant med vara fra hver medvirkende kommune godtas. Kommunestyret velger en representant med vara til det interkommunale kystsoneplanutvalget som konstituerer seg selv i første møte. Fra Gratangen kommune velges ordfører med varaordfører som vara. Votering; Innstillingen ble vedtatt mot 1 stemme. 1.Gratangen kommune slutter seg til deltagelse i interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Midt og Sør-Troms, med forslag til organisering, som beskrevet i vedlagte sakopplysninger/prosjekt. 2.Planmyndighet delegeres i henhold til plan- og bygningsloven 9-1, 9-2 og 9-3 til interkommunalt kystsoneplanutvalg for Midt og Sør-Troms. Dette utvalget vil ha myndighet til å fremme kystsoneplanen direkte til politisk behandling overfor kommunestyret i Gratangen kommune. (Alle medvirkende kommuner må gjøre likelydende vedtak). 3.Det interkommunale kystsoneplanutvalgets sammensetning med en representant med vara fra hver medvirkende kommune godtas. Kommunestyret velger en representant med vara til det interkommunale kystsoneplanutvalget som konstituerer seg selv i første møte. Fra Gratangen kommune velges ordfører med varaordfører som vara. 43/13 ÅRSMELDING 2012 Årsmelding for 2012 tas til orientering. Årsmelding for 2012 tas til orientering. 44/13 REGNSKAP 2012

7 Det framlagte regnskapet for 2012 godkjennes. Udekket i investeringsregnskapet med kr ,18 dekkes slik: Egenkapitalinnskuddet i KLP med kr ,00 og kjøp av aksjer i Nord-Norsk Kystkultursenter As med kr ,00, til sammen kr ,18, dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond, kto Salg av TIRB-aksjer. Resterende udekket med kr ,18 dekkes av ubrukte lånemidler. Regnskap skal utarbeides og fremlegges i tråd med kontrollutvalgets, kommunerevisjonens og fylkesmannens anmerkninger. AP v/stein Thraning stilte spørsmål som revisor Finn Roar Sørensen og rådgiver økonomi Karl F Normann besvarte. Det framlagte regnskapet for 2012 godkjennes. Udekket i investeringsregnskapet med kr ,18 dekkes slik: Egenkapitalinnskuddet i KLP med kr ,00 og kjøp av aksjer i Nord-Norsk Kystkultursenter As med kr ,00, til sammen kr ,18, dekkes ved bruk av ubundet kapitalfond, kto Salg av TIRB-aksjer. Resterende udekket med kr ,18 dekkes av ubrukte lånemidler. Regnskap skal utarbeides og fremlegges i tråd med kontrollutvalgets, kommunerevisjonens og fylkesmannens anmerkninger. 45/13 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2012 Kontrollutvalgets innstilling: Kontrollutvalgets årsmelding tas til orientering Kontrollutvalgets årsmelding tas til orientering 46/13 ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN ETTER AT BJARKØY KOMMUNE OPPHØRTE JANUAR 2013 Kontrollutvalgets innstilling: Kommunestyret vedtar endret selskapsavtale for Sør-Troms kommunerevisjon IKS etter opphør av Bjarkøy kommune fra 1. januar 2013

8 SP v/rita Roaldsen stilte spørsmål som ble besvart av revisor Finn Roar Sørensen. Kommunestyret vedtar endret selskapsavtale for Sør-Troms kommunerevisjon IKS etter opphør av Bjarkøy kommune fra 1. januar /13 ØKONOMIMELDING Økonomimelding 2/2013 tas til orientering. Rådgiver økonomi Karl F Normann besvarte spørsmål og rådmannen ga utfyllende opplysninger. Økonomimelding 2/2013 tas til orientering. 48/13 INNSPARINGSTILTAK BUDSJETT Innkjøpsstopp. Det er usikkert hvor mye en kan hente på en innkjøpsstopp. Alle innkjøp som ikke er nødvendig for den daglige driften, stoppes. Alle innkjøp må avklares med rådmannen. Tiltaket kan ha en effekt på inntil 600 tusen kroner (erfaringer fra 2012). 2. Ansettelses- og vikarstopp. Alle stillinger som kan holdes vakante, skal ikke besettes. Det leies ikke inn vikarer i ledige stillinger eller ved fravær/sykdom. Innleie skal avklares med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan gi en effekt på inntil 300 tusen kroner. 3. Sykepengerefusjoner skal ikke reguleres inn i enhetenes budsjett. For de enhetene som MÅ ta inn vikarer ved sykdom (turnus), kan sykepengerefusjoner reguleres inn til dekning av sykevikarer. Dette avklares nærmere med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan få en effekt på inntil 300 tusen kroner. 4. Stopp/reduksjon i deltakelse på kurs. All deltakelse på kurs som ikke er avgjørende viktig for enhetenes drift, skal stanses. Bruk av kursmidler og reiser i forbindelse med kurs, stoppes med umiddelbar virkning. Dersom det er forhold som tilsier deltakelse på kurs/reise på kurs, så avklares dette nærmere med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan få en effekt på inntil 70 tusen kroner.

9 5. Avdragsutsettelse. Gratangen kommune gjennomfører avdragsutsettelse med inntil 2 millioner kroner for resten av Avdragsutsettelsen medfører ikke en forlengelse av avdragstiden. Oppsummering av tiltakene: - Innkjøpsstopp kr ,- - Ansettelses- og vikarstopp kr ,- - Sykepengerefusjoner ikke inn i enhetene kr ,- - Stopp i deltakelse på kurs kr ,- - Avdragsutsettelse med inntil kr ,- - Sum innsparingstiltak (i beste fall) kr ,- AP v/liv Kari Johansen ba om å få utdelt skriv vedr. skole/økonomi som Dagrun Holt Molund hadde fått fra enhetsleder skole. Skrivet ble delt ut til alle representantene. 1. Innkjøpsstopp. Det er usikkert hvor mye en kan hente på en innkjøpsstopp. Alle innkjøp som ikke er nødvendig for den daglige driften, stoppes. Alle innkjøp må avklares med rådmannen. Tiltaket kan ha en effekt på inntil 600 tusen kroner (erfaringer fra 2012). 2. Ansettelses- og vikarstopp. Alle stillinger som kan holdes vakante, skal ikke besettes. Det leies ikke inn vikarer i ledige stillinger eller ved fravær/sykdom. Innleie skal avklares med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan gi en effekt på inntil 300 tusen kroner. 3. Sykepengerefusjoner skal ikke reguleres inn i enhetenes budsjett. For de enhetene som MÅ ta inn vikarer ved sykdom (turnus), kan sykepengerefusjoner reguleres inn til dekning av sykevikarer. Dette avklares nærmere med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan få en effekt på inntil 300 tusen kroner. 4. Stopp/reduksjon i deltakelse på kurs. All deltakelse på kurs som ikke er avgjørende viktig for enhetenes drift, skal stanses. Bruk av kursmidler og reiser i forbindelse med kurs, stoppes med umiddelbar virkning. Dersom det er forhold som tilsier deltakelse på kurs/reise på kurs, så avklares dette nærmere med rådmannen. Det er forventet at tiltaket kan få en effekt på inntil 70 tusen kroner.

10 5. Avdragsutsettelse. Gratangen kommune gjennomfører avdragsutsettelse med inntil 2 millioner kroner for resten av Avdragsutsettelsen medfører ikke en forlengelse av avdragstiden. Oppsummering av tiltakene: - Innkjøpsstopp kr ,- - Ansettelses- og vikarstopp kr ,- - Sykepengerefusjoner ikke inn i enhetene kr ,- - Stopp i deltakelse på kurs kr ,- - Avdragsutsettelse med inntil kr ,- - Sum innsparingstiltak (i beste fall) kr ,- 49/13 OVERFØRING AV VAKTSENTRAL FRA OFOTEN BRANN TIL SALTEN BRANN 1. Gratangen kommunestyre viser til vedtak fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) av og gir sin tilslutning til overføring av 110- nødalarmeeringssentralen for brann fra Ofoten Brann til Salten Brann med virkning fra kommunestyret legger til grunn at alarmoverføringer og tekniske løsninger er utprøvd og funksjonelle før slik overføring iverksettes. Kommunestyret forutsetter at kommunene forelegges ny samarbeidsavtale. 2. Gratangen kommunestyre viser til at økonomien i de kommunale branntjenester er under press. Så vel nødnettprosjektet som interkommunalt samarbeid om brannfeietjenester vil kreve økt kommunal bevilgning. Det er derfor avgjørende å få til de kostnadsreduksjoner ved ny vaktsentralordning som blant annet skisseres av Ofoten Brann IKS, herunder helårskostnad ved tilknytning til Salten Brann i 2014 med 40 kr/innbygger. 1. Gratangen kommunestyre viser til vedtak fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) av og gir sin tilslutning til overføring av 110- nødalarmeeringssentralen for brann fra Ofoten Brann til Salten Brann med virkning fra Kommunestyret legger til grunn at alarmoverføringer og tekniske løsninger er utprøvd og funksjonelle før slik overføring iverksettes. Kommunestyret forutsetter at kommunene forelegges ny samarbeidsavtale. 2. Gratangen kommunestyre viser til at økonomien i de kommunale branntjenester er under press. Så vel nødnettprosjektet som interkommunalt samarbeid om brannfeietjenester vil kreve økt kommunal bevilgning. Det er derfor avgjørende å få til de kostnadsreduksjoner ved ny vaktsentralordning som blant annet skisseres av Ofoten Brann IKS, herunder helårskostnad ved tilknytning til Salten Brann i 2014 med 40 kr/innbygger.

11 50/13 GANG OG SYKKELVEG - GRATANGSBOTN TILLEGGSBEVILGNING PGA. ØKTE KOSTNADER Det tilleggsbevilges kr ,- for ferdigstillelse av detaljplaner for rode 3 i gang- og sykkelveien på Elvenes. Beløpet dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. Det tilleggsbevilges kr ,- for ferdigstillelse av detaljplaner for rode 3 i gang- og sykkelveien på Elvenes. Beløpet dekkes ved bruk av ubrukte lånemidler. 51/13 REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGAN, PARTSSAMMENSATTE UTVALG OG DELEGERINGER Administrasjonsutvalgets innstilling: Rullert reglement for Gratangen kommune for folkevalgte organ, partsammensatte utvalg og delegeringer godkjennes. Rullert reglement for Gratangen kommune for folkevalgte organ, partsammensatte utvalg og delegeringer godkjennes. 52/13 KRAV OM LOVLIGHETSKONTROLL - KOMMUNESTYRESAK 35/13 Rådmannens innstilling: Klagen tas ikke til følge. Klagen gis ikke oppsettende virkning. AP v/roger Markussen ba om gruppemøte.

12 Dagrunn Holt Molund fremmet følgende forslag; 1. Klagen tas til følge Vedtaket oppheves. 2. Dersom klagen ikke tas til følge gis oppsettende virkning inntil saken er avklart av fylkesmannen. Votering vedr. rådmannens innstilling vs forslag fra Dagrun Holt Molund; Rådmannens innstilling ble vedtatt mot tre stemmer. Klagen tas ikke til følge. Klagen gis ikke oppsettende virkning. 53/13 BREIBÅND - PREMISSER FOR UTBYGGING Innstilling: Gratangen kommune bygger ut fiberbredbåndsnett til husholdninger/næringsliv i egen regi i et omfang som gir 100% bredbåndsdekning. Utbyggingen skjer ved bruk av eksisterende infrastruktur i form av lysstolper og i nært samarbeid med lokale veilyslag og bygdelag i kommunen. Nettet skal være åpent og gi brukerne størst mulig frihet i valg av tjenesteleveranser. Gratangen kommune omsøker Troms fylkeskommune totalt 6,920 mill. til utbygging herav omsdisponering av tidligere tilsagn på 3,039 mill. Gratangen kommune etablerer en selvstendig driftsorganisasjon for bredbåndsnettet med underleverandører av kritiske tjenester som overvåking, feilretting og vedlikehold. Den selvstendige driftsorganisasjonen skal etter utlysning av leveranse av internett i bulk tilby internett med minimum 20 Mbps symmetriske forbindelse til hver abonnement. Arbeidsgruppe Bredbånd i Gratangen Karl Fredrik Normann (adm.) Ordfører tok opp spørsmål om vurdering av habilitet ift. Terje Sørensen. Ordfører fremmet forslag om at Terje Sørensen er inhabil i saken. Terje Sørensen fratrådte møtet under voteringen vedr. hans habilitet. Votering vedr. habilitet;

13 Ordførers forslag falt med 1 stemme mot 13. AP v/stein Thraning fremmet følgende tilleggsforslag; som rådmannens innstilling: Gratangen kommune anbefaler dessuten at fasttelefonnettet i Norge opprettholdes av beredskapsgrunner. Det sendes beskjed om denne anbefalingen til Samferdselsdepartementet og til Justisdepartementet som fagdepartement. Ordfører fremmet følgende endringsforslag til siste punkt i rådmannens innstilling; Siste pkt Arbeidsgruppe strykes Nye pkt: Utbygging ferdigstilles innen utgangen av 2014, samt i tråd med dokumentet Utredning forslag til utbyggingsstrategi Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe, med mandat til å håndtere eventuelle avvik fra vedtatte premisser. SP v/rita Roaldsen fremmet følgende forslag om tilføyelse under kulepunkt 5 i rådmannens innstilling; 5. Driften utøves etter selvkostprisnippet. Jf annen infrastruktur som vann/renovasjon. Votering; Tilleggsforslag fra AP v/stein Thraning falt mot 10 stemmer. Endringsforslag fra ordfører ble enstemmig vedtatt. Tilleggsforslag fra Rita Roaldsen ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling med de vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. Gratangen kommune bygger ut fiberbredbåndsnett til husholdninger/næringsliv i egen regi i et omfang som gir 100% bredbåndsdekning. Utbyggingen skjer ved bruk av eksisterende infrastruktur i form av lysstolper og i nært samarbeid med lokale veilyslag og bygdelag i kommunen. Nettet skal være åpent og gi brukerne størst mulig frihet i valg av tjenesteleveranser. Gratangen kommune omsøker Troms fylkeskommune totalt 6,920 mill. til utbygging herav omsdisponering av tidligere tilsagn på 3,039 mill. Gratangen kommune etablerer en selvstendig driftsorganisasjon for bredbåndsnettet med underleverandører av kritiske tjenester som overvåking, feilretting og vedlikehold. Driften utøves etter selvkostprinsippet. Jf. annen infrastruktur som vann/renovasjon. Den selvstendige driftsorganisasjonen skal etter utlysning av leveranse av internett i bulk tilby internett med minimum 20 Mbps symmetriske forbindelse til hver abonnement. Utbygging ferdigstilles innen utgangen av 2014, samt i tråd med dokumentet Utredning forslag til utbyggingsstrategi

14 Formannskapet oppnevnes som styringsgruppe, med mandat til å håndtere eventuelle avvik fra vedtatte premisser.

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen (møtte ikke) Elsa Holm Anita Karlsen Kjetil Fjellheim (møtte ikke) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09:00 12:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen (møtte ikke)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) Karl Fredrik Normann Torbjørn Johnsen GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 07.10.2013 Tid: 12:00 15:55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Roger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Terje Sørensen Elsa Holm Anita Bjørkli Karlsen. Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 24.05.2012 Tid: 12:00 12.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. André Selnes (Sekretær) Karl Fredrik Normann GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen kommune Møtedato: 10.02.2014 Tid: 12:00 14:40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Ronny Grindstein Elsa Holm Rita

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kjell Fredriksen, Ellen Simonsen, Anne Jespersen, Roar Jakobsen Berg kommune Møtested: Mefjordvær samfunnshus Møtedato: 30.06.03 Tid: 10.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall Varamedlemmer: Trond Abelsen. Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm. Kjell Egil Johansen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Kons. rådmann Ted Skoglund, ØkonomisjefHeidi Jakobsen, Komm.adv. Hans A. Karoliussen, seh. Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 27.06.20 13 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Guttorm Nergård, Tommy Nilsen, Gunvald Wilsgård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen, Eli Ann Jensen,

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunehusets møterom 2 Dato: 27.06.2006 Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kvænangstunet Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jenny Fyhn Olsen Medlem H Irene

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 10.09.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778803. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 31.01.2012 Tid: Kl. 09:00 15:30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Asle Schrøder, Fred Eliassen, Elisabeth

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 28.08.2007 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Kjell Eivind Solberg, Kjell

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 29.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 085/12-098/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13

Møteprotokoll. Nordreisa kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Møteprotokoll Nordreisa kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 24.10.2013 Tidspunkt: 09:00 14:15 Saker: PS 37/13 PS 51/13 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 21.06.2007 Tidspunkt: 9:00 Følgende medlemmer møtte: AP: Ordfører Kristina Jørstad Bock, setteordfører Jarle Edvardsen, Svein A. Pederseen,

Detaljer

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested:

Møteprotokoll. Til stede: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15. Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Bystyret Bystyresalen, Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: Kl. 10.00-17.15 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører SV Tone

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 06.10.2005 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 056/05-068/05 Møte nr: 6/2005 Til kl. 18:00 Møtested: Ungdommens Hus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer