FAUNA. Gjenpart: Rapport fra Fauske kommunes Bolystprosjekt - Nærmiljøutvalget som motor i lokal samfunnsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUNA. Gjenpart: Rapport fra Fauske kommunes Bolystprosjekt - Nærmiljøutvalget som motor i lokal samfunnsutvikling"

Transkript

1 Til: Gjenpart: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nordland fylkeskommune Salten regionråd Fauske kommune vf ordføreren Fauske kommune v/administrasjonen FAUNA Nærines- oé sledsutvlkllne Fauske Vår ref: Fauna KFlBolyst/BM/25. april2oi4 Rapport fra Fauske kommunes Bolystprosjekt - Nærmiljøutvalget som motor i lokal samfunnsutvikling Vedlagt fiølger årlig rapport isamsvar KRD tilsagnsbrev L2/723-22, datert 2. juli 20!2. Dette er prosjektets andre årsrapport. Den første årsrapporten ble levert tre uker etter at prosjektleder tiltrådte i april Fauna KF har gjennomført Bolystprosjektets første år som et samarbeid med det nært beslektede <Forprosjekt Sjunkhatten folkehøgskole>. Fauske kommune har søkt statlige myndigheter om å få etablere en folkehøgskole i Valnesfjord. Bolystprosjektet og folkehøgskoleprosjektet har overlappende målsettinger og samme prosjektleder. Målt i a rbei d sti d, er bolystp rosje ktet p rosj ektl ed eren s hoved p rosj ekt. Samordning og synergier mellom Bolystprosjektet og folkehøgskoleprosjektet har medført at forbruket av bolystmidlene har vært noe lavere enn først planlagt. Arbeidet med lokalsamfunnsutvikling er langsiktig av natur. Fauna KF ser nytten av å gjennomføre bolystprosjektet over noe lengre tid enn prosjektets opprinnelige plan (2Ot2-2075). Fauna KF anmoder derfor KMD om å få forlenge Bolystprosjektet til ultimo Fauske kommunes bolystprosjekt har til nå omfattet betydelig frivillig innsats utført av Valnesfjord nærmiljøutvalg (VNMU), andre grupper og enkeltpersoner i bygda. Møter er hovedaktiviteten for de frivillige, men de har også engasjert seg i kulturelle aktiviteter, informasjonsvirksomhet, velkomstarrangementer for tilfl tere, friluftsliv samt generell understøttelse av prosjektlederens innsats. Utvalgsmedlemmene alene har til sammen utført ca timer dugnad siste 12 måneder, verdsatt til NOK Fauske kommune og Valnesfjord kjennetegnes ved sterk frivillig innsats. Det er likevel Fauna KFs og VNMUs vurdering at bolystprosjektet har medført dugnadsinnsats utover det som ellers ville funnet sted. T Fauske kommunes kommunestyre har i konkrete vedtaks form bevist at kommunen satser på Valnesfjord som et viktig bo- og utviklingsområde. I vinter vedtok kommunestyret å bygge ny skole og ny flerbrukshall (idrett og kultur) i bygda. Dette tiltaket alene vil Øke Valnesfjords attraktivitet betydelig, og forventes på s kt å bidra til boligbygging og FAUNAKF SJøBala70-Postboks326,820l Fauske-Telefon Faks rg, nr, www,faunaklno Framtid Ambisjoner Utvikling NærinB Aktivitet

2 Nædn8s- ob stedsutvlkling i Fauske tilflytting. Kommunestyret har også bevilget NOK til utvidelse av bygdas begrensede fiberbaserte bredbåndsnett. Kommunestyret har itillegg bevilget NOK til utvikling av et lite kommunalt eid boligfelt (Furnes Nord) i2oi4. Videre skal det arbeides videre med å realisere flere omsorgsboliger i Valnesfjord. Kommunen forestår også en betydelig oppgradering av brukerfinansiert infrastruktur i bygda (vann/avløp). Fauske kommune har også ytet økonomisk støtte til utarbeidelse av reguleringsplan for et av boligfeltene. COOP Nordland har informert Valnesfjord nærmiljøutvalg og befolkningen om planer for en ny og større butikk i bygda, herunder oppgradering fra COOP Marked t l COOP Prix. Dette forventes å få betydning for servicenivået, handelen og trivselen i bygda. I desember 2013 ble det kjent at Stiftelsen Fossumkollektivet har kjøpt en næringseiendom og en sentrumstomt ivalnesfjord. Fossumkollektivet er nå i gang med å etablere en rehabiliteringsenhet som forventes å gi Fauske kommune 8-10 nye arbeidsplasser fra L. august 20t4. Nærmiljøutvalget og Bolystprosjektet har assistert Fossumkollektivet med informasjon til lokalbefolkningen. Den positive effekten av disse nye arbeidsplassene kan delvis bli oppveid ved at Bufetat skal gjennomløre reduksjoner i en institusjon mellom Strømsnes og Fauske. Styringsgruppen har nylig rapportert overføringsverdier og erfaringer til Fauske kommune. På noen områder har Bolystprosjektet tatt ansvar for hele kommunen (landbruk, markedsføring av tomter samt vertskap for Forsvaret). Fauske kommunes bolystprosjekt har sammen med Steigen kommune bolystprosjekt foreslått en erfaringskonferanse i Nordland fylkes regi sommeren 2O!4, for å få spredt erfaringer mellom prosjektledere. Fauna KFs konklusjon er at lokalsamfunnsutviklingen ivalnesfjord går i riktig retning. Det hadde selvsagt vært Ønskelig med en raskere tilførsel av nye boliger, spesielt flere leiligheter, men det er prosesser som normalt ikke løses på kort tid. Folketallet i bygda er stabilt, og kan ikke forventes å øke før det kommer flere boliger i markedet. Fylkeshovedstadens kraftige vekst forventes på sikt å skape større etterspørsel etter boliger i Valnesfjord og Fauske sentrum. Kommunikasjonene mellom Bodø og Fauske er i stadig bedring, og Valnesfjord representerer en annerledes bygde-preget tilværelse som motstykke til Bodø og Fauske sentrums mer urbane. Bolystprosjektet merker at en slik tilværelse er FAUNA KF Sjøgata 70 - Postboks 326,8201 Fauske -Telefon 75 64,ì090 0rg nr www,faunakfno taks Framtid Ambisjoner UtviklinB NærinB Aktivitel

3 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fvlkeskommunen: Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig) Fauske kommune Nærmiljøutvalget som motor i lokalsamfunnsutvikling Bror Myrvang. Engasjert av Fauske kommunes nærings- og stedsutviklingsforetak, Fauna KF, for prosjektets varighet (36 mndr). FAUNA Nærinßs- oe stedsutviklinß Fauske Gudrun Hagalinsdottir, enhetsleder plan og utvikling, Fauske kommune. Ole Bernt Skarstein, Nordland Fylkeskommune, Avdeling for næring og reqional utviklins. a) b) c) d) Stvringsgruppen avholdt første møte 15. mai 2013, og har vært aktiv og tilgjengelig for prosjektleder siden da. Gruppen har avholdt fem formelle møter, og ellers vært delaktig i epost korrespondanse. Gruppen består av leder, representant for VNMU, en lokal politiker samt daglig leder i Fauna KF. Forankring i befolkningen har vært gjennomført på mange måter, men først og fremst gjennom nærmiljøutvalgets aktive informasjonsvirksomhet. Tre åpne Bolyst informasjonsmøter har vært avholdt. Nettstedet har, sammen med sosiale medier, holdt befolkningen oppdatert om utviklingen i prosjektet. Prosjektleder har mye direktekontakt med befolkningen. I tillegg, Bolystprosjektet har fått mye omtale i diverse medier; Saltenposten, Avisa Nordland, NRK Nordland, Nationen samt diverse nettsteder. Prosjektet har vært på stand under Saltenmessen og <Kulturdagan i Valnesfjord>, og under en boligmesse i Bodø. Andre aktører lokalt. resionalt eller nasionalt. Prosjektet har hatt involvering og spredning av engasjement som en valgt strategi. Strategien er en videreføring av Valnesfjord nærmiljøutvalgs valgte handlemåter for å bygge begeistring rundt og et godt omdømme for Va I nesfjord. Bolystprosjektet sa marbeider a ktivt med gründ ere, gru n neiere, utbyggerselskaper, boligbyggelag, tomteselgere, bed rifter under etablering, frivillige i lag og foreninger samt Fauske kommune. lnnen området bygdebegeistring har samarbeidet også omfattet Salten regionråd. lnnen landbruk har samarbeidet også omfattet Fylkesmannen i Nordland/Landbruks- og reindriftsavdelingen. I tillegg har bolystprosjektet holdt kontakt med Distriktssenteret, som også deltok og bidro under en bygde-begeistringskonferanse for ildsjeler fra Salten-kommunene på Fauske i oktober En egen informasjonsstrategifor Bolystprosjektet er utarbeidet og vedtatt. T FAUNA KF SjøBata 70. Postboks 326, B20l Fauske - Telefon I Faks rg nr, no - wwwfaunaktno Framtid Ambisjoner Utvikling Næring Akt vitet

4 Nærin8s- oe stedsutvlkling i Fðuske Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på veitil å nå sine mål? Mål for prosjektet og strategiske mål er beskrevet i KRD tilsagnsbrev 72/723-22, datert 02. juli 20L2. Bolystprosjektets høyeste prioritert det første driftsåret har vært boligog tomtesituasjonen i Valnesfjord. EtterspØrselen etter boliger i Valnesfjord er betydelig, og overgår helt klart tilbudet. Utlyste boliger har generelt kort liggetid i markedet. Sommeren 2O!3lanserte derfor prosjektet en handlingsplan for tomte- og boligutviklingen i Valnesfjord: o Kampanie vedrørende ubrukte boliger. En opptelling av ubrukte, potensielle helårsboliger ble gjennomført vå ren Prosjektleder jobber nå gjennom en liste på 61 objekter (mulige ubrukte hus), kontakter eiere telefonisk, verifiserer situasjonen og oppfordrer eiere til å legge ubrukte boliger ut i markedet. En del eiere tilskrives også. Tiltaket har vært ledsaget av betydelige, redaksjonelle oppslag og et eget avisinnlegg. I samme kampanje har VNMU minnet bygdefolket og huseiere på betydningen av å omsette hus som helårsboliger i stedet for som fritidsboliger. o 50+ undersøkelse. Bolystprosjektet har undersøkt boligønskene for aldersgruppen født t964 og eldre i bygda. Undersøkelsen ble gjennomført anonymt med et manuelt spørreskjema tilpasset aldersgruppen. UndersØkelsen gav viktige funn/bekreftelser, som er i ferd med å blitatt i bruk overfor utbyggerbransjen. o Bolystprosjektet har hatt åpen dør for utbyggerselskaper og grunneiere/tomteeiere som er inspirert av den store etterspørselen etter hus i Valnesfjord. o lnformasjon om og markedsføring av tomter og boliger til salgs eller leie iht egen vedtatt plan. Bolystprosjektet har i samarbeid med plan- og utviklingsenheten og annen kompetanse i Fauna KF (jou rna list/kom m uni kasjonsrådgiving) forbed ret Fa uske kom m u nes informasjon om ledige tomter. o Kontakt med meglere. o Kontakt med Forsvaret og studentsamskipnaden i Bodø.. Oppføl8ing overfor Fauske kommune. Videreutvikling av nettsted og produksjon av film. Begge disse tiltakene er i rute og forventes gjennomlørtiløpel av året. Lokale aktører med forankring i Fauske kommune og Valnesfjord har fått oppdragene etter offentlige konkurranser. Nettsted og film har vært holdt noe igjen av hensyn til mangel på ledige tomter/boliger. I FAUNA KF SjøBata 70 - Postboks 326, 820 I Fauske - Telefon I Faks rg nr J Frðmtid Amb sj0ner Utv klinb Næring Aktivitel

5 Fauna KF ved Bolyst prosjektledergjennomfører, isamarbeid med FAUNA Nær nes- ob sledsutv kl nb i Fauske Fauske kommunes administrasjon, en utvidelse av fiberbasert bredbånd i Valnesfjord. En anbudskonkurranse ligger pr dags dato på Doffin og TED med frist 9. mai 20L4. Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse? VNMUs egen friluftslivgruppe, <Stifinnerne>>, har engasjert seg i oppføringen av en stor gapahuk i passende gangavstand fra den kommunale barnehagen, skolen og bygdesentret StrØmsnes. Gapahuken ble åpnet av Fylkesråd for folkehelse, Hild Marit Olsen 15. november 2OL3 i nærvær av Fauskes ordf ører Siv Anita Brekke og over 100 fremmøtte tilskuere. Et betydelig arbeid med en sentrumsnær folkehelsesti er godt i gang. Friluftslivprosjektene gjennomføres med finansiering fra det offentlige, næringslivet, inntekter fra en lokal dugnadskafe samt frivillig innsats. Befolkningen i Valnesfiord: Ja. Politikere i Fauske kommune: Bolystprosjektet er kjent blant kommunens politikere. Formannskapet har mottatt Bolystorientering en gang, mens plan- og utviklingsutvalget har hatt besøk av prosjektet i tre formelle møter. Fauske kommunes administrasion: Leder for plan- og utviklingsenheten er leder i Styringsgruppen for Bolystprosjektet. G ru n neiere/utbvssere: Bolystprosjektet b li r jevn lig oppsøkt av grunneiere som ønsker å tilby tomter og/eller boliger i samarbeid med utbyggerbransjen. Det gjenstår å opprette kontakt med enkelte grunneiere som eier grunn som allerede avsatt til boligformå. Næringsliv generelt: Prosjektleder har deltatt i mange møter med eksisterende bedrifter, samt gründere som ønsker å etablere seg i bygda. Fauna KFs førstelinjetjeneste for etablerere deltar i slike møter. Potensielle tilflwtere : Valnesfjord-samfun net bl ir jevn lig konta ktet om ti lflytti n g. Både prosjektlederen, nærm i ljøutva lget og andre registrerer en betydelig etterspørsel etter boliger til salgs/leie. Mange potensielle tilfl tere etterspør småbru k/gå rdsbru k/landlig beliggende h usvære. Prisnivået på boliger i Valnesfjord har steget markant de siste årene (bekreftes fra meglerhold). Den store etterspørselen tyder på at prosjektet når godt fram til denne, høyst primære, målgruppen. Tilflvttere: VNMU arrangerer jevnlig velkomstarrangementer for nye innbyggere. Fire lokale bedrifter bidrar med gaver til hver enkelt h ussta nd. I FAUNAKF Sjøgata70-Postboks326,B20l Fauske-Telefon7564l090-Faks nr www faunakf no Framtid Ambisjoner Utvikling Nær nb Akt vitet

6 Nærìngs- oe stedsutv lling i Fauske Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller t ltak Seniorer: Bolystprosjektet har meget god kontakt med seniorene i bygda. Barnefamilier: Bolystprosjektet har middels god kontakt med barnefamilier. Unsdommer: Kontakten med ungdommer er et forbedringsområde' VNMU har nylig valgt en ungdomskontakt for å bøte på dette. Bevissteiøring rundt disponering av boligmassen i bvgda. Prosjektleder registrerer at flere selgere av boliger har vært oppmerksomme på betydningen å selge til fastboende kontra fritidsmarkedet. Effekten er vanskelig å måle/dokumentere, men enkeltselgere har bekreftet at de ikke ønsker å selge boliger til fritidsformå1. Eiere av ubrukte hus har blitt mer oppmerksomme på hvor viktig det er å få boligmassen i bruk. 16 eiere av potensielt ubrukte boliger har blitt kontaktet telefonisk av prosjektlederen, og flere av disse eierne har i tillegg fått brev fra Fauna KF. Flere ubrukte hus har blitt tatt i bruk i perioden, men det er uvisst om dette skyldes høy etterspørsel, gode priser, Bolystprosjektets kampanje eller andre forhold. Seniorenes rolle. 50+ undersøkelsen har avdekket et behov for større diversitet i boligmassen ivalnesfjord. De ca 500 personene over 50 år i bygda bor i hovedsak i selveide eneboliger og mange har uttrykt behov for ny bolig, primært leiligheter. Konklusjonene fra undersøkelsene skal brukes til å motivere utbyggerbransjen til å satse på leilighetsprosjekter i bygda. StØtte til utbvggere. To boligfelt, Kosmoåsen og Hageneshaugen, har kommet i markedet etter at Bolystprosjektet kom i gang. Begge feltene har gitt bolystprosjektet positiv tilbakemelding, og det har vært et tett samarbeid om markedsføring. Bolystprosjektet er begge feltenes hovedtiltak innen markedsføring. Hageneshaugen selger brukbart, og den første tomten er utgravd. Kosmoåsen har en mer utfordrende beliggenhet, og det gjenstår å se om når og hvordan dette feltet blir realisert. Sju andre potensielle utbyggere har vært i møter med prosjektleder med planer om etablering av boligfelt. Flere av disse har utfordringer pga rådende arealdisponering. Ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan er det opprettet en <info-stand> om Fauske kommunes tilbud innen bosetting, utdannelse, næring og kultur. Forsvarets intranett har fått detaljert informasjon om Fauske kommune som vertskommune for Forsvaret. Dette arbeidet kan beskrives som banebr ende, og et eksempeltil etterfølgelse for andre bedrifter og kommuner. Oppdraget ble utført i samarbeid med annen kompetanse (journalist) i Fauna KF. TAUNA KF Siøgata 70 - Postboks 326, 820 I F uske - Telefon ì Faks rg nr klno Framtid Ambisjoner Utvikling Nær nb Aktivitet

7 Nærings- og stedsutvlkl nb i Fauske VNMU har ønsket seg en bred og åpen stedsutviklingsprosess for å skape et moderne og helhetlig Strømsnes sentrum. Strømsnes er i stor endring pga eierskifte ved flere av de største næringseiendommene. Fauske kommune har informert om at dette skal gjøres ifm rullering av kommuneplanens arealdel. I Vurdering av framdrift iforhold til opprinnelig plan Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av) Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord) Prosjektleder har tatt initiativ til å bygge opp en digital database med historiske bilder fra Valnesfjord. Dette blir nå utført i samarbeid med bygdas historielag og VNMUs redaksjon for Prosjektleder har notert seg at historiske bilder presentert i sosiale medier og ellers på nett engasjerer bygdefolk på en positiv måte. lldsjelsnettverket <Bygdebegeistring> har gjennomført det første av to seminarer under ledelse av prosjektleder Heidi Zakariassen (Fauna KF) og VNMU. Over 50 personer fra åtte Saltenkommuner deltok, og gav Fauske kom m une god ti lba kemeld i n g for gjennomføri ngen. Distri ktssenteret og Telemarksforskning bidro til suksessen. Et facebook nettverk er opprettet for å holde kontakten mellom deltakerne. a) Følger opprinnelig plan. b) Forsinket pga. prosjektleder ble ansatt senere enn antydet i tidligere framdriftsplaner. c) Det er foretatt følgende justering. Fauna KF ved Bolystprosjektleder ivaretar fiberbasert bredbåndsutvikling. a) Helt lokal effekt JA, innen Fauske kommune inntil videre. b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. c) Effekten kommer i hele fylket. d) Effekten kommer i eget og andre fylker. e) Effekten kommer i eget fylke, andre fylker og/eller utenfor Norge. f) Vet ikke/ikke relevant. Gitt dette bolystprosjektets hensikt, VNMU har betydelig innflytelse på prioriteringene i prosjektet. Utvalget og prosjektleder møtes hver måned og kommuniserer jevnlig mellom møtene. Metoden er fortsatt (1) analyse av situasjonen, (2) utarbeidelse av handlingsplaner, (3) iverksettelse og (a) evaluering. Prosjektet er risikovurdert, og suksesskriteria er definert. Prosjektet har til nå fulgt opp allerede beskrevne gjøremål i Fauske kommunes bolystsøknad og tilsagnsbrevene. I løpet av sommerhalvåret 2OL4vil disse beskrevne gjøremålene nærme seg status utført, og prosjektet vil kunne etablere nye strateeier for rest-perioden. FAUNAKF Sløga1å70-Postboks326,820l Fauske-Telefon7564l090-Faks rg, nr www faunakfno Framtid Ambisjoner UtviklinÉ Næring Aktivitel

8 Nærines- ob stedsutvlkline i Fauske Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet Fauna KF mener følgende erfaringer kan overføres til andre lokalsamfunn, i og utenfor Fauske kommune: o Et akt vt og velfungerende nærmiljøutvalg kan skape større etterspørsel og heve et steds attraktiv tet for bosetting, næring og besøk (fritidsopphold). o Nærmiljøutvalgets viktigste potensiale er å skape begeistring og positivitet, og dermed bygge godt omdømme og lokal stolthet. lmplisitt i dette er å engasjere seg i aktiviteter som folkemøter, kultur og friluftsliv, som skaper bånd mellom folk i bygda. o NærmiljØutvalget bør, innenfor vedtatt mandat, levere (hørings-) innspilltil kommunale planer og utviklingssaker. I slike saker kan et velfungerende og grundig arbeidende nærmiljøutvalg oppnå en viss innfl else i egen kommune. o Et nærmiljøutvalg kan gi viktig, moralsk støtte til gründere og privatpersoner som Ønsker å etablere næring eller nye frivillige aktiviteter. o Et nærmiljøutvalg kan ikke løse oppgaver som ligger innenfor en kom m u na I ad m in istrasjons myndighetsom råde. Utvi kli ng i n nen om råder som a rea lpla n legging, reguleri ngspla ner, boligbygging, skole, helse/omsorg etc kan påvirkes av et nærmiljøutvalg gjennom saklige innspill til relevant kommunal myndighet. o Et nærmiljøutvalg kan bidra til oppdatert og viktig informasjon om lokal samfunnsutvikling til befolkningen. Dets legitimitet ligger delvis i en sod to-veis kommunikasion mellom utvalg og befolkning. Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? o Saltenmessa (Fauske sentrum), juni 2OI3. o lldsjelskonferansen Bygdebegeistring, oktober o Kulturdagan i Valnesfjord, stand for å informere og engasjere befolkningen, november o Fylkesmannens i Nordlands Landbruks- og reindriftsavdeling, Bygdemobiliseringskonferanse på Kjerringøv, februar 2OL4. o Fauske kommunes møte med bønder og andre aktører i landbruket, 20. februar o Boligetablering i distriktene, Husbankens erfaringskonferanse, 24. april2ot4. I FAUNA KF SjøBatð 70 - Postboks 326,8?01 Fauske - Telefon I 0 q0 - F ks l 0rg nr www,f unaklno Framtid Ambis.joner Utvik nb Næring Akt vite1

9 Nærings- ob stedsutvlklinb Fauskê Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene) Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig) Se eget vedlegg. Fauna KF innhenter revisors bekreftelse snarest mulig. Fauna KF vil deretter anmode om at KMD overfører NOK til vår konto L.450L3. a) Stabilisere eller øke befolkningen X b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer X d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen f) Økt tilgengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd)x g) Styrke regionale sentra h) A glør" stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? X i) A gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? x Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord). Fauna KF og VNMU ønsker å komme tilbake til dette senere. Vi er bevisste at tilbakestilling til normal drift for VNMU kommer til å kreve strategier. I tillegg er det ikke usannsynlig at nærmiljøutvalgenes mandat vil gjennomgå en revisjonsrunde. I FAUNAKF Sjøgata70-Postboks326,8 01 Fauske-Telefon7564l090-Faks rg nr Frðmtid Ambisjoner Utvikling Nærin8 Aktivitel

10 Regnskap Tall er hentet fra Fauna KFs regnskapsoversikter lor 2O!3 og første kvartal 2OL4. Forbruket av midler er foreløpig under det forventede, noe som har tillatt noe større forbruk innen informasjon og markedsføring. lnformasjon og markedsføring er sentrale virkemidler for å opprettholde interessen for bygda, samt selge tomter. Tittel/post Driftskostnader nærmiljøkontor - inkl husleieandel. Budsjett hele perioden Forbruk pr 1,. april2ol4 FAUNA Nærings- oe stedsutvlkling i Fauske OOO Prosjektled er IOOo/o stilling s Produksjon av filmen om Valnesfjord 3s Videreutvi kle nettsted Va I n esfiord STlmuli Valnesfiord Drift av nettverket bvedebeeeistrins Sum OOO Merknader: L. Posten driftskostnader nærmiljøkontor omfatter en del markedsføringskostnader for boligtomter (fellesannonse bygda og to boligfelt). Deler av kostnadene, NOK , vil senere bli refundert av tre selskaper som prosjektet samarbeider med om informasjon, markedsføring og annonsering. Porto inngår i posten og utgjør hele NOK pga utsendelse av 50+ u nd ersøkelsen. Posten d riftskostnader nærmiljøkontor in kluderer også telefon, reisekostnader, møtekostnader og porto, samt husleie (NOK 2a.000). De samlede, rent administrative kostnadene for Bolystprosjektet er lave. 2. Deler av lønnsposten kan senere forventes refundert av Fauske kommunes næringsfond fordi prosjektleder har noe høyere lønn enn i det opprinnelige bolystbudsjettet. 3. Det har ikke påløpt kostnader ifm STlmuliValnesfjord i perioden. 4. Nettverket bygdebegeistring. Denne aktiviteten er finansiert av tilskudd fra Salten regionråd. Regnskapsteknisk framstår posten som overtrukket, men dette skyldes postering av prosjektansvarliges lønn i Fauna KFs regnskap. Det er midler tilgjengelige for en konferanse til høsten 20t4, som i de opprinnelige planene, uten at dette går på bekostning av andre bolystaktiviteter. t FAUNAKF SjøBalê70-Postboks326,B20l Fauske-Telefon7564l090-Faks rg, nr J40 - kfno - www,faunakfno Framtid Ambisjoner Utvikling Nær ng Aktivitel

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014

Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Lofotrådets prosjekt Bo i Lofoten Dato: 03.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Vågan, Vestvågøy, Flakstad,

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt

Detaljer

Frist: 24. april Sendes til:

Frist: 24. april Sendes til: Frist: 24. april Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KRD Fra: KUN senter for kunnskap og likestilling Dato: 01.12.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Årlig rapport BOLYST Hadsel, Sortland, Bø,

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 30. oktober 2014 Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Midt-Troms regionråd Dato: 23. oktober 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Midt-Tromskommunene (Bardu,

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Nordre Land Kommune Dato: 20.april 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Nordre Land Kommune Ekte Landsbyliv Ingrid

Detaljer

Bolyst 2010 Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn

Bolyst 2010 Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dept 0032 Oslo Haugesund, 1. september 2013 Bolyst 2010 Betydningsfull bolig for fremtidens øysamfunn Tilsagnsnummer: 10204026 Tilsagn om tilskudd: kr 500000

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt X Hovedprosjekt b) Videreføring av eksisterende prosjekt Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) 3. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Ekte Landsbyliv a) Forprosjekt X Hovedprosjekt

Detaljer

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014

Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og Kulturpark Dato: 22.04.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal,

Detaljer

Lyst på Bygda. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai Hva er navnet på prosjektet?

Lyst på Bygda. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai Hva er navnet på prosjektet? Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? Lyst på Bygda 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt x c) Videreføring av eksisterende

Detaljer

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune

Rune Eliassen, rådgiver i Troms Fylkeskommune Til: Fra: KMD Samdrift KKF DA Årlig rapport BOLYST Dato: September 2014 Kommune: Tromsø Prosjektnavn: Samdrift 2 Prosjektleder: Ylva Maria Pavval Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fylkeskommunen:

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økt bolyst gjennom inkludering og trivsel 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Grong kommune, 7871 Grong 3. Søknadsbeløp: Kr. 1.500.000,- 4.

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Framtidens bygder 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Arkitekters Landsforbund 3. Søknadsbeløp: Kr.1.955.000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Dalanerådet Dato: 16.04.12

Dalanerådet Dato: 16.04.12 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Dalanerådet Årlig rapport BOLYST Dato: 16.04.12 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Sokndal og Lund kommuner Arbeidsplasser i møtet mellom

Detaljer

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes)

Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) SLUTTRAPPORT LEV VESTERÅLEN Kommune: Prosjektnavn: Vesterålen regionråd (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Lev Vesterålen Prosjektleder: Marianne Hansen Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

Årlig rapport BOLYST (sluttrapport)

Årlig rapport BOLYST (sluttrapport) Frist: 24. april Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KMD Årlig rapport BOLYST (sluttrapport) Fra: Grue kommune Dato: 20.04.2015 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Grue Bolyst og innbyggerrekruttering

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen.

Søknadsskjema for Bolyst. Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på Ungdom som ressurs i Glåmdalsregionen. 2. Hvem er juridisk eier av Glåmdal regionråd, org nr 995 192 691 3. Søknadsbeløp: 1 750 000 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Rennebu 3000 Engasjerende Optimisme Sammen, samtidig i samme retning a) Forprosjekt

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1 1. Hva er navnet på prosjektet? Tjenesteformidling via digitale kommunikasjonsstasjoner i utkantstrøk 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) a)

Detaljer

Til: KMD Fra: Namsskogan kommune, 7890 NAMSSKOGAN Dato: 08.12.14.

Til: KMD Fra: Namsskogan kommune, 7890 NAMSSKOGAN Dato: 08.12.14. Frist: Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Namsskogan kommune, 7890 NAMSSKOGAN Dato: 08.12.14. Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson

Detaljer

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Snåsa GNEST Godt Nyskapende Engasjement Skaper Trivsel i Snåsa

Detaljer

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET

i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET i KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema for Bolyst 2011. (/((---(N 1. Hva er navnet på Tettstedutvikling i et folkehelseperspektiv! 2. Hvem er juridisk eier av 3. Søknadsbeløp: 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt X c) Videreføring av eksisterende prosjekt X

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt X c) Videreføring av eksisterende prosjekt X Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) LivOGlyst i Samnanger: Kommune med bulyst søkjer folk med tiltakslyst a) Forprosjekt

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2011-2014

Søknadsskjema for Bolyst. 2011-2014 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Kom til Nome! 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Nome kommune 3. Søknadsbeløp: KRD: 3.100.000,- TFK: 1.385.000,- 4. Når skal prosjektet gjennomføres

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Kysten er Klar programmet i Sør-Trøndelag

Søknadsskjema for Bolyst. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Kysten er Klar programmet i Sør-Trøndelag Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og næringsutvikling. Utprøving og testing av nye verktøy i 5 kystkommuner i

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Økologisk bolyst - bærekraftig utvikling av Norges frukthovedstad 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Sauherad kommune 3. Søknadsbeløp: 950.000

Detaljer

Til: KMD Fra: Bygdemellom, Tinn kommune Dato: 23.04.14

Til: KMD Fra: Bygdemellom, Tinn kommune Dato: 23.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KMD Fra: Bygdemellom, Tinn kommune Dato: 23.04.14 Kommune: Tinn kommune Prosjektnavn: Prosjektleder: Jenny Fossum Grønn Leder

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger. d.d. våren 2014

Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger. d.d. våren 2014 Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Målrettet integrering av flyktninger 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Etnedal kommune 3. Søknadsbeløp: 600 000,- 4. Når skal prosjektet

Detaljer

Slutt rapport BOLYST

Slutt rapport BOLYST Frist: 01. nov 2011 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Slutt rapport BOLYST Fra: Kommune v/ Tone Tysseland Holmefjord tilsagnr: 10204008 Dato: 27.10.11 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Kommune

Detaljer

Slutt rapport BOLYST

Slutt rapport BOLYST Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: Fra: KRD NærUng Slutt rapport BOLYST Dato: 27.11.2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Steinkjer og Leksvik Nær-Ung Sara Kveli Leder i styringsgrupp en: Kontaktperso

Detaljer

VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROSJEKTET "DEN LEVENDE BYGDA" FOR 2009

VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD TIL UTVIKLINGSPROSJEKTET DEN LEVENDE BYGDA FOR 2009 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 26.03.2009 2006/2085-6042/2009 / 243/V12 Saksframlegg Saksbehandler: Nils Langerød Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget VEGÅRSHEI KOMMUNE - SØKNAD OM TILSKUDD

Detaljer

Søknadsnr. 2012-0018 Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2012 Nærmiljøutvalget som motor i lokalsamfunnsutvikling

Søknadsnr. 2012-0018 Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2012 Nærmiljøutvalget som motor i lokalsamfunnsutvikling Søknad Søknadsnr. 2012-0018 Søknadsår 2012 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2012 Prosjektnavn Nærmiljøutvalget som motor i lokalsamfunnsutvikling Kort beskrivelse Tilflyttings- og trivselsprosjekt som utnytter

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? Den røde tråd et pedagogisk opplæringsopplegg fra barn til yrkesaktiv 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Valdres Natur- og Kulturpark 3. Søknadsbeløp:

Detaljer

KulturSmia i Sund med Impresario Lofoten

KulturSmia i Sund med Impresario Lofoten Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Flakstad kommune Dato: 20.4. 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Flakstad Prosjektnavn: KulturSmia i Sund med Impresario Lofoten Prosjektleder:

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0023 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn 200 ledige hus Kort beskrivelse Prosjektet skal skape økt bolyst gjennom å arbeide for å få fast bosetting på

Detaljer

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012

Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 1 Sendes til: postmottak@krd.dep.no Sluttrapport BOLYST Til: Fra: Kommunal- og regionaldepartementet Norges Bygdekvinnelag Dato: 26.11.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Hele landet Bygdekvinnelaget

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Nome kommune, Telemark Dato: 29.04. 2013 Kommune: Nome Prosjektnavn: Bolyst Kom til Nome! Prosjektleder: Kirsti Arvesen

Detaljer

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling.

Årlig rapport BOLYST. Politisk leder i Øst-Finnmark regionråd Frank Martin Ingilæ. Rådgiver Erle Larsen ved Finnmark fylkeskommune s næringsavdeling. Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen Kontaktperson i fylkeskommunen: Forankring i prosjektet(flere muligheter) Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Skånland kommune v/kommunalsjef Torbjørn Simonsen Dato: 23. april 2013

Skånland kommune v/kommunalsjef Torbjørn Simonsen Dato: 23. april 2013 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Skånland kommune v/kommunalsjef Torbjørn Simonsen Dato: 23. april 2013 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Skånland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap

SAKSFRAMLEGG. Rissa Formannskap RISSA KOMMUNE Arkiv: F17 Dato: 17.11.2016 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Rissa Formannskap 24.11.2016 Saksbehandler: Sissel Grimsrud BOLIGPOLITISK PLAN, RISSA 2016-2019, HØRING Vedlegg 1 0-PLAN-A-FAKTADOKUMENT

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Flytthit en regional markedsstrategi

Flytthit en regional markedsstrategi Flytthit en regional markedsstrategi Årsrapport 2010 Innledning: Flytthit er et prosjekt i regi av Regionrådet for Fjellregionen. Prosjektet startet i 2002, og første fase ble avsluttet i 2004. Fase to

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for omsorg og miljø Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Onsdag 01.12.2010 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Avsluttende rapport BOLYST

Avsluttende rapport BOLYST Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KMD Avsluttende rapport BOLYST Fra: Farsund kommune Dato: 30.11.16 Kommune: Prosjektnavn: Farsund En tverrkulturell møteplass for ungdom i Farsund by Prosjektleder:

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Rapportering halvveis i Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Flå Veksthus Sluttråpport bolyst prosjekt ref.nr

Flå Veksthus Sluttråpport bolyst prosjekt ref.nr Flå Veksthus Sluttråpport bolyst prosjekt ref.nr. 2013-0102 1 Innledning Flå kommune er en av 6 kommuner i Hallingdalsregionen, en felles bo og arbeidsmarkedsregion. Hallingdal er på mange måter en isolert

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune

Vi viser til: Utlysning av bolystmidler på www.regjeringen.no/bolyst Søknad fra Steinkjer kommune Steinkjer kommune7713 STEINKJER Deres ref. Vår ref. Dato 13/706-10 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - Det gode liv i Steinkjer, Åpen lys og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Marit Igelsrud Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 07/01964-001 Saken sluttbehandles i Regionrådet BO- OG ETABLERERREGION - HADELAND HOVEDPROSJEKT Rådmannens innstilling: Regionrådet

Detaljer

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting

Herøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER TOLGA KOMMUNE Møtested: Malmplassen Gjestegård Møtedato: 21.06.2012 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. 58/12 Tittel BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV

Detaljer

Status nærmiljøpilotene våren 2013. Smakebiter fra Miljødirektoratets intervjurunde med pilotprosjektene

Status nærmiljøpilotene våren 2013. Smakebiter fra Miljødirektoratets intervjurunde med pilotprosjektene Status nærmiljøpilotene våren 2013 Smakebiter fra Miljødirektoratets intervjurunde med pilotprosjektene Hvorfor intervjurunde? Hyggelige prosjektledere Én standard for alle, lettere å sammenligne Tilpasning

Detaljer

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk

Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Tomte-/boligutvikling Levanger Kommune, Enhet Kommunalteknikk Frokostmøte Boligutvikling, Dagens situasjon i Levanger Markedsplassen Levanger, 13.11.2012 Kommunalteknikk / Enhetsleder Øyvind Nybakken /

Detaljer

«Hus til folk i Østerdalene» - boligutvikling i distriktene. Seniorrådgiver Tove Krattebøl

«Hus til folk i Østerdalene» - boligutvikling i distriktene. Seniorrådgiver Tove Krattebøl «Hus til folk i Østerdalene» - boligutvikling i distriktene Seniorrådgiver Tove Krattebøl Utfordringene Ca 50% av kommunene i Norge har små, usikre eller stagnerende boligmarkeder (19 % tomme hus / 37

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner til - 200 ledige hus - Bolyst 2013 Regionrådet for Nord-Gudbrandsdal v/ole Aasaaren Skansen 7 2670 OTTA Deres ref. Vår ref. Dato 13/712-10 9.7.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 1 500 000 kroner

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket

Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket Prosjektplan Ung i Nasjonalparkriket INNLEDNING 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn 1.2 Mål for prosjektet 1.3. Rammer 2. OMFANG OG AVGRENSNING 3. ORGANISERING 3.1. Prosjektledelse 3.2. Prosjektgruppe 3.3 Øvrige

Detaljer

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 3550/10. Ark.nr Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL REIS OG RYK HEDMARK. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 3550/10 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes SØKNAD OM TILSKUDD TIL "REIS OG RYK" HEDMARK Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017

PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 PROSJEKTPLAN KOMMUNEREFORM RØMSKOG KOMMUNE 2015-2017 Vedtatt i Kommunestyret 05.02.15 sak 6/15. 1 Bakgrunn I regjeringsplattformen fra Sundvollen står det: Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges

Detaljer

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og

Departementet vil oppfordre fylkeskommunene til å ta en rådgiver- og a2oct7 KOMMUNAL- DET KONG-ELIGE OG REGIONALDEPARTEMENT Moskenes kommune 8390 REINE Deres ref Vår ref 11/1317-45 JKO Dato 5 0[17011 Statsbudsjettet 2011 - Kap. 552, post 72 Nasjonale tiltak for regional

Detaljer

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013

Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet - Bolyst 2013 Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 13/618-5 05.07.2013 Statsbudsjettet 2012 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn om tilskudd på inntil 600 000 kroner til - Engeslandstunet -

Detaljer

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år

Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Kom til Nome! Et treårig bolyst- og tilflyttingsprosjekt 2011-2014 Prosjekteier: Nome kommune Ramme: 10 mill over 3 år Dette er Kom til Nome! Prosjektsammendrag Kom til Nome! er en helhetlig og omfattende

Detaljer

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal.

Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Søknad om regionale utviklingsmidler i Engerdal. Innledning Seks nasjonalparker ligger helt eller delvis i Hedmark Fylke. To av disse er Femundsmarka og Gutulia i Engerdal kommune. I 2008 ble Engerdal

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA

FAUSKE KOMMUNE SULITJELMA NÆRMILJØUTVALG - SØKNAD OM LÅN KR. 60.000, REGULERINGSPLAN NY BOLIGBYGGING I SULITJELMA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JouralpostID: 11/7465 I Arkiv sakid.: 1111073 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 067/11 I FORMANNSKAP II I I Saksbehandler: Gudr Hagalinsdottir I Dato: 29.08.2011

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013

Regionale næringsfond i Salten. Handlingsplan 2012-2013 Regionale næringsfond i Salten Handlingsplan 2012-2013 1 Innhold 1. Innledning 2. Organisering/forvaltning 3. Mål og strategier 4. Aktuelle tiltak 5. Økonomi 6. Rapportering/Evaluering 2 1. Innledning

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 15/ /

Deres ref Vår ref Dato 15/ / Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeshuset, Askedalen 2 6863 LEIKANGER Deres ref Vår ref Dato 15/12455-4 14/7685-3 30.06.2016 «Sdo_Tittel» Det vises til oppdragsbrevet for 2015, der Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID

OM Kongsberg une KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 18.11 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID KRISTIANSAND PROGRAMKONFERANSE 1811 2014 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 / Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 13112014

Detaljer

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan

«Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan «Boligpolitisk handlingsplan» Prosjektplan 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Mandat og prosjektmål... 4 3 Prosjektorganisering... 5 4 Hovedaktiviteter... 6 4.1 Kartlegging og analyse... 6 4.2 Medvirkning...

Detaljer

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013

OM Kongsberg une BOLIGSOSIAL FAGDAG HELHETLIG BOLIGPLAN SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID. Årets barne og ungdomskommune 2013 BOLIGSOSIAL FAGDAG 2101 2015 HELHETLIG BOLIGPLAN 2014 2018 SOM VERKTØY I BOLIGSOSIALT ARBEID OM Kongsberg une Årets barne og ungdomskommune 2013 Norges mest attraktive sted 2014 Side 1 29012015 Boligsosial

Detaljer

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010

Omstillingsprogrammet for Båtsfjord kommune 2007-2010 HANDLINGSPLAN 2010 HANDLINGSPLAN 2010 1 Innledning Denne handlingsplanen er basert på de satsingsområder som er beskrevet i Strategisk næringsplan (SNP) 2008 2011. Denne delen av planverket skal evalueres og revideres hvert

Detaljer

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015

Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet. Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Bolyst-Nord - Erfaringer fra prosjektet Bolystkonferansen Honningsvåg 10.november 2015 Vest-Finnmark (VFR) Vest-Finnmark regionråd Består av 7 kommuner Regionrådet (ordførere og rådmenn) møtes fire ganger

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1

Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Ark.: Lnr.: 6034/13 Arkivsaksnr.: 13/998-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren REGIONAL, STRATEGISK NÆRINGSPLAN Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - PwC-rapport om næringsutviklingsarbeidet

Detaljer

DET KONGFL1GE KOMMUNAL OG RECIONALDEPARTEMENT. Var rel DAIll

DET KONGFL1GE KOMMUNAL OG RECIONALDEPARTEMENT. Var rel DAIll DET KONGFL1GE KOMMUNAL OG RECIONALDEPARTEMENT Alstadhaug kommune Rådhuset 8805 Sandnessjoen J.9./Am-6 v336/3 Ikre. rer Var rel DAIll 12 1274 14.10.2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 552, post 72 - Tilsagn

Detaljer

Sluttrapport BOLYST. Valdres Natur- og kulturpark Dato: 27.november 2014. Sendes til: postmottak@kmd.dep.no

Sluttrapport BOLYST. Valdres Natur- og kulturpark Dato: 27.november 2014. Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Sendes til: postmottak@kmd.dep.no Til: KMD Sluttrapport BOLYST Fra: Valdres Natur- og kulturpark Dato: 27.november 2014 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fylkeskommunen:

Detaljer

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune

Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening. v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Utfordringer for næringslivet i Tydal. Samarbeid kommune og næringsforening v/fagsjef næring og kultur Anne Kathrine Sæther, Tydal kommune Kort om Tydal: Areal: 1.328 kvadratkilometer, 30 % vernet Beliggenhet:

Detaljer

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012

Omstilling og nyskaping i Rollag. Status pr 13.09.2012 Omstilling og nyskaping i Rollag Status pr 13.09.2012 Fikk omstillingsstatus juni 2011 Omstillingsplan med handlingsplan 2012 godkjent i KS 15. mars 2012 Legger PLP til grunn; sikrer grundighet og kvalitet

Detaljer

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010

KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Saknr. 397/10 Ark.nr. U01. Saksbehandler: Turid Lie KVINNOVASJON I SØR-HEDMARK OG HAMAR - SØKNAD OM STØTTE FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 20.03.2013 017/13 Kommunestyret 03.04.2013 022/13 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-131, TI-&13 13/133 13/1645 Stian Skjærvik 13.03.2013 Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd - Høring Utvalg Møtedato

Detaljer

Årlig rapport BOLYST

Årlig rapport BOLYST 1 Frist: 25.mai Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Årlig rapport BOLYST Fra: Nord-Troms regionråd DA Dato: 14.05.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Saksordfører Kontaktperson

Detaljer

II Sak nr.: I FORMANNSKA

II Sak nr.: I FORMANNSKA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JoumalpostID: 12/8IlO I Arkiv sakid.: 10/490 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: I FORMANNSKA I I Saksbehandler: Gudr Hai:úilinsdottir. I Dato: BOL YST -

Detaljer

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning

1 Innledning. Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold. 1 Innledning Stedsutviklingsprosjekt Hjellum Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK) Innhold 1 Innledning 2 Om Stedsutviklingsprosjekt Hjellum 2.1 Mål for prosjektet 2.2 Forankring og organisering 3 Handlingsprogram

Detaljer

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG

EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG Ås kommune UNIVERSITETSBYGDA EN KOMMUNEDELPLAN FOR OMRÅDET FRA KORSEGÅRDEN TIL ÅS SENTRUM RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG 2.05.06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET...

Detaljer

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland Offentlig ettersyn og høring Journalpost:16/49907 Saksnummer Utvalg/komite Dato 233/2016 Fylkesrådet 21.06.2016 Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017-2025 - Offentlig ettersyn og høring Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Byregioner 2014 Haugesundregionen

Byregioner 2014 Haugesundregionen . Prosjektnavn: Prosjektplan Fase. Byregioner 2014 Haugesundregionen Prosjektstart: 18.03.2014 Prosjektslutt: 31.01.2015 Forprosjekt Prosjekteier: Navn: Stilling: E-post: Tlf.nr.: Haugesund kommune v/stål

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy

Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Søknad Søknadsnr. 2013-0096 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Sysselsetting som metode for befolkningsvekst i Andøy Kort beskrivelse Iverksette tiltak som bidrar til at næringslivet

Detaljer

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken

Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken Helhetlig boligplanlegging Plankonferansen 2016 Sverre Høynes Avdelingsdirektør Husbanken «Bolig er roten til alt godt» Bolig den fjerde velferdspilaren ved siden av helse, inntekt og utdanning Bolig en

Detaljer