FAUNA. Gjenpart: Rapport fra Fauske kommunes Bolystprosjekt - Nærmiljøutvalget som motor i lokal samfunnsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FAUNA. Gjenpart: Rapport fra Fauske kommunes Bolystprosjekt - Nærmiljøutvalget som motor i lokal samfunnsutvikling"

Transkript

1 Til: Gjenpart: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nordland fylkeskommune Salten regionråd Fauske kommune vf ordføreren Fauske kommune v/administrasjonen FAUNA Nærines- oé sledsutvlkllne Fauske Vår ref: Fauna KFlBolyst/BM/25. april2oi4 Rapport fra Fauske kommunes Bolystprosjekt - Nærmiljøutvalget som motor i lokal samfunnsutvikling Vedlagt fiølger årlig rapport isamsvar KRD tilsagnsbrev L2/723-22, datert 2. juli 20!2. Dette er prosjektets andre årsrapport. Den første årsrapporten ble levert tre uker etter at prosjektleder tiltrådte i april Fauna KF har gjennomført Bolystprosjektets første år som et samarbeid med det nært beslektede <Forprosjekt Sjunkhatten folkehøgskole>. Fauske kommune har søkt statlige myndigheter om å få etablere en folkehøgskole i Valnesfjord. Bolystprosjektet og folkehøgskoleprosjektet har overlappende målsettinger og samme prosjektleder. Målt i a rbei d sti d, er bolystp rosje ktet p rosj ektl ed eren s hoved p rosj ekt. Samordning og synergier mellom Bolystprosjektet og folkehøgskoleprosjektet har medført at forbruket av bolystmidlene har vært noe lavere enn først planlagt. Arbeidet med lokalsamfunnsutvikling er langsiktig av natur. Fauna KF ser nytten av å gjennomføre bolystprosjektet over noe lengre tid enn prosjektets opprinnelige plan (2Ot2-2075). Fauna KF anmoder derfor KMD om å få forlenge Bolystprosjektet til ultimo Fauske kommunes bolystprosjekt har til nå omfattet betydelig frivillig innsats utført av Valnesfjord nærmiljøutvalg (VNMU), andre grupper og enkeltpersoner i bygda. Møter er hovedaktiviteten for de frivillige, men de har også engasjert seg i kulturelle aktiviteter, informasjonsvirksomhet, velkomstarrangementer for tilfl tere, friluftsliv samt generell understøttelse av prosjektlederens innsats. Utvalgsmedlemmene alene har til sammen utført ca timer dugnad siste 12 måneder, verdsatt til NOK Fauske kommune og Valnesfjord kjennetegnes ved sterk frivillig innsats. Det er likevel Fauna KFs og VNMUs vurdering at bolystprosjektet har medført dugnadsinnsats utover det som ellers ville funnet sted. T Fauske kommunes kommunestyre har i konkrete vedtaks form bevist at kommunen satser på Valnesfjord som et viktig bo- og utviklingsområde. I vinter vedtok kommunestyret å bygge ny skole og ny flerbrukshall (idrett og kultur) i bygda. Dette tiltaket alene vil Øke Valnesfjords attraktivitet betydelig, og forventes på s kt å bidra til boligbygging og FAUNAKF SJøBala70-Postboks326,820l Fauske-Telefon Faks rg, nr, www,faunaklno Framtid Ambisjoner Utvikling NærinB Aktivitet

2 Nædn8s- ob stedsutvlkling i Fauske tilflytting. Kommunestyret har også bevilget NOK til utvidelse av bygdas begrensede fiberbaserte bredbåndsnett. Kommunestyret har itillegg bevilget NOK til utvikling av et lite kommunalt eid boligfelt (Furnes Nord) i2oi4. Videre skal det arbeides videre med å realisere flere omsorgsboliger i Valnesfjord. Kommunen forestår også en betydelig oppgradering av brukerfinansiert infrastruktur i bygda (vann/avløp). Fauske kommune har også ytet økonomisk støtte til utarbeidelse av reguleringsplan for et av boligfeltene. COOP Nordland har informert Valnesfjord nærmiljøutvalg og befolkningen om planer for en ny og større butikk i bygda, herunder oppgradering fra COOP Marked t l COOP Prix. Dette forventes å få betydning for servicenivået, handelen og trivselen i bygda. I desember 2013 ble det kjent at Stiftelsen Fossumkollektivet har kjøpt en næringseiendom og en sentrumstomt ivalnesfjord. Fossumkollektivet er nå i gang med å etablere en rehabiliteringsenhet som forventes å gi Fauske kommune 8-10 nye arbeidsplasser fra L. august 20t4. Nærmiljøutvalget og Bolystprosjektet har assistert Fossumkollektivet med informasjon til lokalbefolkningen. Den positive effekten av disse nye arbeidsplassene kan delvis bli oppveid ved at Bufetat skal gjennomløre reduksjoner i en institusjon mellom Strømsnes og Fauske. Styringsgruppen har nylig rapportert overføringsverdier og erfaringer til Fauske kommune. På noen områder har Bolystprosjektet tatt ansvar for hele kommunen (landbruk, markedsføring av tomter samt vertskap for Forsvaret). Fauske kommunes bolystprosjekt har sammen med Steigen kommune bolystprosjekt foreslått en erfaringskonferanse i Nordland fylkes regi sommeren 2O!4, for å få spredt erfaringer mellom prosjektledere. Fauna KFs konklusjon er at lokalsamfunnsutviklingen ivalnesfjord går i riktig retning. Det hadde selvsagt vært Ønskelig med en raskere tilførsel av nye boliger, spesielt flere leiligheter, men det er prosesser som normalt ikke løses på kort tid. Folketallet i bygda er stabilt, og kan ikke forventes å øke før det kommer flere boliger i markedet. Fylkeshovedstadens kraftige vekst forventes på sikt å skape større etterspørsel etter boliger i Valnesfjord og Fauske sentrum. Kommunikasjonene mellom Bodø og Fauske er i stadig bedring, og Valnesfjord representerer en annerledes bygde-preget tilværelse som motstykke til Bodø og Fauske sentrums mer urbane. Bolystprosjektet merker at en slik tilværelse er FAUNA KF Sjøgata 70 - Postboks 326,8201 Fauske -Telefon 75 64,ì090 0rg nr www,faunakfno taks Framtid Ambisjoner UtviklinB NærinB Aktivitel

3 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Leder i styringsgruppen: Kontaktperson i fvlkeskommunen: Forankring av prosjektet (flere kryss er mulig) Fauske kommune Nærmiljøutvalget som motor i lokalsamfunnsutvikling Bror Myrvang. Engasjert av Fauske kommunes nærings- og stedsutviklingsforetak, Fauna KF, for prosjektets varighet (36 mndr). FAUNA Nærinßs- oe stedsutviklinß Fauske Gudrun Hagalinsdottir, enhetsleder plan og utvikling, Fauske kommune. Ole Bernt Skarstein, Nordland Fylkeskommune, Avdeling for næring og reqional utviklins. a) b) c) d) Stvringsgruppen avholdt første møte 15. mai 2013, og har vært aktiv og tilgjengelig for prosjektleder siden da. Gruppen har avholdt fem formelle møter, og ellers vært delaktig i epost korrespondanse. Gruppen består av leder, representant for VNMU, en lokal politiker samt daglig leder i Fauna KF. Forankring i befolkningen har vært gjennomført på mange måter, men først og fremst gjennom nærmiljøutvalgets aktive informasjonsvirksomhet. Tre åpne Bolyst informasjonsmøter har vært avholdt. Nettstedet har, sammen med sosiale medier, holdt befolkningen oppdatert om utviklingen i prosjektet. Prosjektleder har mye direktekontakt med befolkningen. I tillegg, Bolystprosjektet har fått mye omtale i diverse medier; Saltenposten, Avisa Nordland, NRK Nordland, Nationen samt diverse nettsteder. Prosjektet har vært på stand under Saltenmessen og <Kulturdagan i Valnesfjord>, og under en boligmesse i Bodø. Andre aktører lokalt. resionalt eller nasionalt. Prosjektet har hatt involvering og spredning av engasjement som en valgt strategi. Strategien er en videreføring av Valnesfjord nærmiljøutvalgs valgte handlemåter for å bygge begeistring rundt og et godt omdømme for Va I nesfjord. Bolystprosjektet sa marbeider a ktivt med gründ ere, gru n neiere, utbyggerselskaper, boligbyggelag, tomteselgere, bed rifter under etablering, frivillige i lag og foreninger samt Fauske kommune. lnnen området bygdebegeistring har samarbeidet også omfattet Salten regionråd. lnnen landbruk har samarbeidet også omfattet Fylkesmannen i Nordland/Landbruks- og reindriftsavdelingen. I tillegg har bolystprosjektet holdt kontakt med Distriktssenteret, som også deltok og bidro under en bygde-begeistringskonferanse for ildsjeler fra Salten-kommunene på Fauske i oktober En egen informasjonsstrategifor Bolystprosjektet er utarbeidet og vedtatt. T FAUNA KF SjøBata 70. Postboks 326, B20l Fauske - Telefon I Faks rg nr, no - wwwfaunaktno Framtid Ambisjoner Utvikling Næring Akt vitet

4 Nærin8s- oe stedsutvlkling i Fðuske Mål og eventuelle delmål med prosjektet. I hvilken grad har prosjektet nådd eller er prosjektet på veitil å nå sine mål? Mål for prosjektet og strategiske mål er beskrevet i KRD tilsagnsbrev 72/723-22, datert 02. juli 20L2. Bolystprosjektets høyeste prioritert det første driftsåret har vært boligog tomtesituasjonen i Valnesfjord. EtterspØrselen etter boliger i Valnesfjord er betydelig, og overgår helt klart tilbudet. Utlyste boliger har generelt kort liggetid i markedet. Sommeren 2O!3lanserte derfor prosjektet en handlingsplan for tomte- og boligutviklingen i Valnesfjord: o Kampanie vedrørende ubrukte boliger. En opptelling av ubrukte, potensielle helårsboliger ble gjennomført vå ren Prosjektleder jobber nå gjennom en liste på 61 objekter (mulige ubrukte hus), kontakter eiere telefonisk, verifiserer situasjonen og oppfordrer eiere til å legge ubrukte boliger ut i markedet. En del eiere tilskrives også. Tiltaket har vært ledsaget av betydelige, redaksjonelle oppslag og et eget avisinnlegg. I samme kampanje har VNMU minnet bygdefolket og huseiere på betydningen av å omsette hus som helårsboliger i stedet for som fritidsboliger. o 50+ undersøkelse. Bolystprosjektet har undersøkt boligønskene for aldersgruppen født t964 og eldre i bygda. Undersøkelsen ble gjennomført anonymt med et manuelt spørreskjema tilpasset aldersgruppen. UndersØkelsen gav viktige funn/bekreftelser, som er i ferd med å blitatt i bruk overfor utbyggerbransjen. o Bolystprosjektet har hatt åpen dør for utbyggerselskaper og grunneiere/tomteeiere som er inspirert av den store etterspørselen etter hus i Valnesfjord. o lnformasjon om og markedsføring av tomter og boliger til salgs eller leie iht egen vedtatt plan. Bolystprosjektet har i samarbeid med plan- og utviklingsenheten og annen kompetanse i Fauna KF (jou rna list/kom m uni kasjonsrådgiving) forbed ret Fa uske kom m u nes informasjon om ledige tomter. o Kontakt med meglere. o Kontakt med Forsvaret og studentsamskipnaden i Bodø.. Oppføl8ing overfor Fauske kommune. Videreutvikling av nettsted og produksjon av film. Begge disse tiltakene er i rute og forventes gjennomlørtiløpel av året. Lokale aktører med forankring i Fauske kommune og Valnesfjord har fått oppdragene etter offentlige konkurranser. Nettsted og film har vært holdt noe igjen av hensyn til mangel på ledige tomter/boliger. I FAUNA KF SjøBata 70 - Postboks 326, 820 I Fauske - Telefon I Faks rg nr J Frðmtid Amb sj0ner Utv klinb Næring Aktivitel

5 Fauna KF ved Bolyst prosjektledergjennomfører, isamarbeid med FAUNA Nær nes- ob sledsutv kl nb i Fauske Fauske kommunes administrasjon, en utvidelse av fiberbasert bredbånd i Valnesfjord. En anbudskonkurranse ligger pr dags dato på Doffin og TED med frist 9. mai 20L4. Målgrupper for prosjektet, når prosjektet frem til disse? VNMUs egen friluftslivgruppe, <Stifinnerne>>, har engasjert seg i oppføringen av en stor gapahuk i passende gangavstand fra den kommunale barnehagen, skolen og bygdesentret StrØmsnes. Gapahuken ble åpnet av Fylkesråd for folkehelse, Hild Marit Olsen 15. november 2OL3 i nærvær av Fauskes ordf ører Siv Anita Brekke og over 100 fremmøtte tilskuere. Et betydelig arbeid med en sentrumsnær folkehelsesti er godt i gang. Friluftslivprosjektene gjennomføres med finansiering fra det offentlige, næringslivet, inntekter fra en lokal dugnadskafe samt frivillig innsats. Befolkningen i Valnesfiord: Ja. Politikere i Fauske kommune: Bolystprosjektet er kjent blant kommunens politikere. Formannskapet har mottatt Bolystorientering en gang, mens plan- og utviklingsutvalget har hatt besøk av prosjektet i tre formelle møter. Fauske kommunes administrasion: Leder for plan- og utviklingsenheten er leder i Styringsgruppen for Bolystprosjektet. G ru n neiere/utbvssere: Bolystprosjektet b li r jevn lig oppsøkt av grunneiere som ønsker å tilby tomter og/eller boliger i samarbeid med utbyggerbransjen. Det gjenstår å opprette kontakt med enkelte grunneiere som eier grunn som allerede avsatt til boligformå. Næringsliv generelt: Prosjektleder har deltatt i mange møter med eksisterende bedrifter, samt gründere som ønsker å etablere seg i bygda. Fauna KFs førstelinjetjeneste for etablerere deltar i slike møter. Potensielle tilflwtere : Valnesfjord-samfun net bl ir jevn lig konta ktet om ti lflytti n g. Både prosjektlederen, nærm i ljøutva lget og andre registrerer en betydelig etterspørsel etter boliger til salgs/leie. Mange potensielle tilfl tere etterspør småbru k/gå rdsbru k/landlig beliggende h usvære. Prisnivået på boliger i Valnesfjord har steget markant de siste årene (bekreftes fra meglerhold). Den store etterspørselen tyder på at prosjektet når godt fram til denne, høyst primære, målgruppen. Tilflvttere: VNMU arrangerer jevnlig velkomstarrangementer for nye innbyggere. Fire lokale bedrifter bidrar med gaver til hver enkelt h ussta nd. I FAUNAKF Sjøgata70-Postboks326,B20l Fauske-Telefon7564l090-Faks nr www faunakf no Framtid Ambisjoner Utvikling Nær nb Akt vitet

6 Nærìngs- oe stedsutv lling i Fauske Resultat som er oppnådd i form av aktiviteter eller t ltak Seniorer: Bolystprosjektet har meget god kontakt med seniorene i bygda. Barnefamilier: Bolystprosjektet har middels god kontakt med barnefamilier. Unsdommer: Kontakten med ungdommer er et forbedringsområde' VNMU har nylig valgt en ungdomskontakt for å bøte på dette. Bevissteiøring rundt disponering av boligmassen i bvgda. Prosjektleder registrerer at flere selgere av boliger har vært oppmerksomme på betydningen å selge til fastboende kontra fritidsmarkedet. Effekten er vanskelig å måle/dokumentere, men enkeltselgere har bekreftet at de ikke ønsker å selge boliger til fritidsformå1. Eiere av ubrukte hus har blitt mer oppmerksomme på hvor viktig det er å få boligmassen i bruk. 16 eiere av potensielt ubrukte boliger har blitt kontaktet telefonisk av prosjektlederen, og flere av disse eierne har i tillegg fått brev fra Fauna KF. Flere ubrukte hus har blitt tatt i bruk i perioden, men det er uvisst om dette skyldes høy etterspørsel, gode priser, Bolystprosjektets kampanje eller andre forhold. Seniorenes rolle. 50+ undersøkelsen har avdekket et behov for større diversitet i boligmassen ivalnesfjord. De ca 500 personene over 50 år i bygda bor i hovedsak i selveide eneboliger og mange har uttrykt behov for ny bolig, primært leiligheter. Konklusjonene fra undersøkelsene skal brukes til å motivere utbyggerbransjen til å satse på leilighetsprosjekter i bygda. StØtte til utbvggere. To boligfelt, Kosmoåsen og Hageneshaugen, har kommet i markedet etter at Bolystprosjektet kom i gang. Begge feltene har gitt bolystprosjektet positiv tilbakemelding, og det har vært et tett samarbeid om markedsføring. Bolystprosjektet er begge feltenes hovedtiltak innen markedsføring. Hageneshaugen selger brukbart, og den første tomten er utgravd. Kosmoåsen har en mer utfordrende beliggenhet, og det gjenstår å se om når og hvordan dette feltet blir realisert. Sju andre potensielle utbyggere har vært i møter med prosjektleder med planer om etablering av boligfelt. Flere av disse har utfordringer pga rådende arealdisponering. Ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) på Reitan er det opprettet en <info-stand> om Fauske kommunes tilbud innen bosetting, utdannelse, næring og kultur. Forsvarets intranett har fått detaljert informasjon om Fauske kommune som vertskommune for Forsvaret. Dette arbeidet kan beskrives som banebr ende, og et eksempeltil etterfølgelse for andre bedrifter og kommuner. Oppdraget ble utført i samarbeid med annen kompetanse (journalist) i Fauna KF. TAUNA KF Siøgata 70 - Postboks 326, 820 I F uske - Telefon ì Faks rg nr klno Framtid Ambisjoner Utvikling Nær nb Aktivitet

7 Nærings- og stedsutvlkl nb i Fauske VNMU har ønsket seg en bred og åpen stedsutviklingsprosess for å skape et moderne og helhetlig Strømsnes sentrum. Strømsnes er i stor endring pga eierskifte ved flere av de største næringseiendommene. Fauske kommune har informert om at dette skal gjøres ifm rullering av kommuneplanens arealdel. I Vurdering av framdrift iforhold til opprinnelig plan Oppnådde resultater Hvor geografisk konsentrert har prosjektet hatt/vil ha effekt? (Kryss av) Kort beskrivelse av metodikk i prosjektet (max 250 ord) Prosjektleder har tatt initiativ til å bygge opp en digital database med historiske bilder fra Valnesfjord. Dette blir nå utført i samarbeid med bygdas historielag og VNMUs redaksjon for Prosjektleder har notert seg at historiske bilder presentert i sosiale medier og ellers på nett engasjerer bygdefolk på en positiv måte. lldsjelsnettverket <Bygdebegeistring> har gjennomført det første av to seminarer under ledelse av prosjektleder Heidi Zakariassen (Fauna KF) og VNMU. Over 50 personer fra åtte Saltenkommuner deltok, og gav Fauske kom m une god ti lba kemeld i n g for gjennomføri ngen. Distri ktssenteret og Telemarksforskning bidro til suksessen. Et facebook nettverk er opprettet for å holde kontakten mellom deltakerne. a) Følger opprinnelig plan. b) Forsinket pga. prosjektleder ble ansatt senere enn antydet i tidligere framdriftsplaner. c) Det er foretatt følgende justering. Fauna KF ved Bolystprosjektleder ivaretar fiberbasert bredbåndsutvikling. a) Helt lokal effekt JA, innen Fauske kommune inntil videre. b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. c) Effekten kommer i hele fylket. d) Effekten kommer i eget og andre fylker. e) Effekten kommer i eget fylke, andre fylker og/eller utenfor Norge. f) Vet ikke/ikke relevant. Gitt dette bolystprosjektets hensikt, VNMU har betydelig innflytelse på prioriteringene i prosjektet. Utvalget og prosjektleder møtes hver måned og kommuniserer jevnlig mellom møtene. Metoden er fortsatt (1) analyse av situasjonen, (2) utarbeidelse av handlingsplaner, (3) iverksettelse og (a) evaluering. Prosjektet er risikovurdert, og suksesskriteria er definert. Prosjektet har til nå fulgt opp allerede beskrevne gjøremål i Fauske kommunes bolystsøknad og tilsagnsbrevene. I løpet av sommerhalvåret 2OL4vil disse beskrevne gjøremålene nærme seg status utført, og prosjektet vil kunne etablere nye strateeier for rest-perioden. FAUNAKF Sløga1å70-Postboks326,820l Fauske-Telefon7564l090-Faks rg, nr www faunakfno Framtid Ambisjoner UtviklinÉ Næring Aktivitel

8 Nærines- ob stedsutvlkline i Fauske Overføringsverdi for eksempel til andre lokalsamfunn Ekstern kommunikasjon og deltakelse på samlinger med utgangspunkt i prosjektet Fauna KF mener følgende erfaringer kan overføres til andre lokalsamfunn, i og utenfor Fauske kommune: o Et akt vt og velfungerende nærmiljøutvalg kan skape større etterspørsel og heve et steds attraktiv tet for bosetting, næring og besøk (fritidsopphold). o Nærmiljøutvalgets viktigste potensiale er å skape begeistring og positivitet, og dermed bygge godt omdømme og lokal stolthet. lmplisitt i dette er å engasjere seg i aktiviteter som folkemøter, kultur og friluftsliv, som skaper bånd mellom folk i bygda. o NærmiljØutvalget bør, innenfor vedtatt mandat, levere (hørings-) innspilltil kommunale planer og utviklingssaker. I slike saker kan et velfungerende og grundig arbeidende nærmiljøutvalg oppnå en viss innfl else i egen kommune. o Et nærmiljøutvalg kan gi viktig, moralsk støtte til gründere og privatpersoner som Ønsker å etablere næring eller nye frivillige aktiviteter. o Et nærmiljøutvalg kan ikke løse oppgaver som ligger innenfor en kom m u na I ad m in istrasjons myndighetsom råde. Utvi kli ng i n nen om råder som a rea lpla n legging, reguleri ngspla ner, boligbygging, skole, helse/omsorg etc kan påvirkes av et nærmiljøutvalg gjennom saklige innspill til relevant kommunal myndighet. o Et nærmiljøutvalg kan bidra til oppdatert og viktig informasjon om lokal samfunnsutvikling til befolkningen. Dets legitimitet ligger delvis i en sod to-veis kommunikasion mellom utvalg og befolkning. Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? o Saltenmessa (Fauske sentrum), juni 2OI3. o lldsjelskonferansen Bygdebegeistring, oktober o Kulturdagan i Valnesfjord, stand for å informere og engasjere befolkningen, november o Fylkesmannens i Nordlands Landbruks- og reindriftsavdeling, Bygdemobiliseringskonferanse på Kjerringøv, februar 2OL4. o Fauske kommunes møte med bønder og andre aktører i landbruket, 20. februar o Boligetablering i distriktene, Husbankens erfaringskonferanse, 24. april2ot4. I FAUNA KF SjøBatð 70 - Postboks 326,8?01 Fauske - Telefon I 0 q0 - F ks l 0rg nr www,f unaklno Framtid Ambis.joner Utvik nb Næring Akt vite1

9 Nærings- ob stedsutvlklinb Fauskê Regnskap (satt opp slik at det kan sammenlignes med budsjettpostene) Hvilke målsettinger i distrikts- og regionalpolitikken hører prosjektet inn under? (Sett kryss ved svaret, flere svar er mulig) Se eget vedlegg. Fauna KF innhenter revisors bekreftelse snarest mulig. Fauna KF vil deretter anmode om at KMD overfører NOK til vår konto L.450L3. a) Stabilisere eller øke befolkningen X b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser X c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra til nyetableringer X d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og formalkompetanse) for målgruppen f) Økt tilgengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og breibånd)x g) Styrke regionale sentra h) A glør" stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted eller lokaliseringssted for bedrifter? X i) A gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? x Gi en kort omtal av hvordan arbeidet er tenkt videreført etter prosjektets slutt (maks 250 ord). Fauna KF og VNMU ønsker å komme tilbake til dette senere. Vi er bevisste at tilbakestilling til normal drift for VNMU kommer til å kreve strategier. I tillegg er det ikke usannsynlig at nærmiljøutvalgenes mandat vil gjennomgå en revisjonsrunde. I FAUNAKF Sjøgata70-Postboks326,8 01 Fauske-Telefon7564l090-Faks rg nr Frðmtid Ambisjoner Utvikling Nærin8 Aktivitel

10 Regnskap Tall er hentet fra Fauna KFs regnskapsoversikter lor 2O!3 og første kvartal 2OL4. Forbruket av midler er foreløpig under det forventede, noe som har tillatt noe større forbruk innen informasjon og markedsføring. lnformasjon og markedsføring er sentrale virkemidler for å opprettholde interessen for bygda, samt selge tomter. Tittel/post Driftskostnader nærmiljøkontor - inkl husleieandel. Budsjett hele perioden Forbruk pr 1,. april2ol4 FAUNA Nærings- oe stedsutvlkling i Fauske OOO Prosjektled er IOOo/o stilling s Produksjon av filmen om Valnesfjord 3s Videreutvi kle nettsted Va I n esfiord STlmuli Valnesfiord Drift av nettverket bvedebeeeistrins Sum OOO Merknader: L. Posten driftskostnader nærmiljøkontor omfatter en del markedsføringskostnader for boligtomter (fellesannonse bygda og to boligfelt). Deler av kostnadene, NOK , vil senere bli refundert av tre selskaper som prosjektet samarbeider med om informasjon, markedsføring og annonsering. Porto inngår i posten og utgjør hele NOK pga utsendelse av 50+ u nd ersøkelsen. Posten d riftskostnader nærmiljøkontor in kluderer også telefon, reisekostnader, møtekostnader og porto, samt husleie (NOK 2a.000). De samlede, rent administrative kostnadene for Bolystprosjektet er lave. 2. Deler av lønnsposten kan senere forventes refundert av Fauske kommunes næringsfond fordi prosjektleder har noe høyere lønn enn i det opprinnelige bolystbudsjettet. 3. Det har ikke påløpt kostnader ifm STlmuliValnesfjord i perioden. 4. Nettverket bygdebegeistring. Denne aktiviteten er finansiert av tilskudd fra Salten regionråd. Regnskapsteknisk framstår posten som overtrukket, men dette skyldes postering av prosjektansvarliges lønn i Fauna KFs regnskap. Det er midler tilgjengelige for en konferanse til høsten 20t4, som i de opprinnelige planene, uten at dette går på bekostning av andre bolystaktiviteter. t FAUNAKF SjøBalê70-Postboks326,B20l Fauske-Telefon7564l090-Faks rg, nr J40 - kfno - www,faunakfno Framtid Ambisjoner Utvikling Nær ng Aktivitel

II Sak nr.: I FORMANNSKA

II Sak nr.: I FORMANNSKA SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I JoumalpostID: 12/8IlO I Arkiv sakid.: 10/490 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: I FORMANNSKA I I Saksbehandler: Gudr Hai:úilinsdottir. I Dato: BOL YST -

Detaljer

Herøy kommune Dato: 20.04.2012

Herøy kommune Dato: 20.04.2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Herøy kommune Årlig rapport BOLYST Dato: 20.04.2012 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Herøy Integrering og inkludering av tilflyttere

Detaljer

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Snåsa GNEST Godt Nyskapende Engasjement Skaper Trivsel i Snåsa

Detaljer

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET

GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Kompetansesenter for distriktsutvikling Rapport Juni 2014 GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET GODE EKSEMPLER BOLIGSTRATEGISKE TILTAK I DISTRIKTET Rambøll Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen

Detaljer

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013

BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 Til Husbanken Dokumenttype Rapport Dato Juni 2013 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE RAPPORTERING JUNI 2013 2 Dato Juni 2013 Utarbeidet av Rambøll Beskrivelse Følgeevaluering av satsning på boligetablering

Detaljer

VEDLEGG 1 (HOVEDVEDLEGG) Søknad: Boligetablering i distriktet fra Sørfold kommune

VEDLEGG 1 (HOVEDVEDLEGG) Søknad: Boligetablering i distriktet fra Sørfold kommune VEDLEGG 1 (HOVEDVEDLEGG) Søknad: Boligetablering i distriktet fra Sørfold kommune Til KRD og Husbanken v/ postmottak@krd.dep.no Sendt 1. mars 2012 med skjema fra www.husbanken.no/~/media/stedsutvikling/soknadsskjema_10.ashx

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning.

FAUSKE KOMMUNE. 1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3115 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/547 I Saksbehandler: Jonnv Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestye Sak nr.: 032/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 025/13 KOMMUNESTYRE

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 27.08.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Omdømme og omdømmebygging. Agdenes kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Omdømme og omdømmebygging. Agdenes kommune FORVALTNINGSREVISJON Omdømme og omdømmebygging Agdenes kommune April 2012 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg i perioden juni 2011 - april

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. 1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning.

FAUSKE KOMMUNE. 1. Den framlagte årsberetning 2012 for Fauna KF tas til etterretning. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/3115 I T Arkiv JoumalpostID: sakid.: 13/547 I Saksbehandler: Jonnv Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sakm.: 032/13 FORMANNSKAP Dato: 29.04.2013 KOMMUNESTYRE

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter

Herøy kommune. - Et hav av muligheter. Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014. Forslag fra styringsgruppen. Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter Kommunedelplan for økt bosetting 2011-2014 Forslag fra styringsgruppen Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE OVERSENDELSESBREV... 2 DEL 1 MÅL FOR

Detaljer

Kommunedelplan for økt bosetting

Kommunedelplan for økt bosetting Herøy kommune - Et hav av muligheter Herøy kommune - Et hav av muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... DEL MÅL FOR HOVEDSATSINGSOMRÅDET ØKT BOSETTING... HOVEDMÅL:... Kommentarer til hovedmålet:...

Detaljer

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc.

HUS TIL FOLK Forord. Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. HUS TIL FOLK Forord Vi trenger å skrive et forord med takk til KRD, hvem har vært med, etc etc. FORORD Rapporten er resultat av forprosjektet til Hus til Folk. Prosjektet er igangsatt av Hedmark Fylkeskommune

Detaljer

RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE

RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE RAPPORT 2014:6 BOLIGMARKEDSANALYSE SOLUND KOMMUNE Vigdis Nygaard Tittel: Boligmarkedsanalyse Solund kommune Forfattere: Vigdis Nygaard Norut Alta RAPPORT: 2014:6 ISBN: 978-82-7571-243-9 Oppdragsgiver:

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Vanylven Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011

Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT. for arbeidet april 2009 desember 2011 1 Attraktivitetsprogrammet Steinkjer åpen, lys og glad SLUTTRAPPORT for arbeidet april 2009 desember 2011 2 Innhold Hovedmål... 5 Ulike innganger til få til økt attraktivitet... 5 Hovedmålgruppen... 5

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013)

Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) Sluttrapport Bolyst-prosjektet (15.08.2011 31.12.2013) HOVEDAKTIVITET MÅL RESULTAT HA 1 - Forankring Prosjektet skal forankres i administrativ og politisk ledelse i de tre kommunene. Det er også en vesentlig

Detaljer

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1

Krødsherad kommune. Strategisk næringsplan. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre 22.11.2007. Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Strategisk næringsplan Vedtatt av styre 22.11.2007 Strategisk næringsplan - Krødsherad 1 Innholdsfortegnelse Innhold Side Forord 3 Overordnede mål 3 Dagens situasjon 5 Strategi 1 - Felles tiltak 6 1.1

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer