EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland"

Transkript

1 EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Nordland - kraft ekom vei

2 1 SAMMENDRAG Målsettingen med Øvelse Nordland var å teste aktørenes beredskap, krisehåndteringsevne, rolleforståelse og samarbeidsevne i forbindelse med hendelser relatert til storm/uvær med påfølgende skade på kritisk infrastruktur. Øvelsen hadde spesielt fokus på sammenfallende utfordringer for sektorene kraft, ekom og vei på regionalt nivå, med påfølgende konsekvenser for Bodø kommune. Øvelse Nordland avdekket at det er en relativt god tradisjon for å samarbeide om krisehåndtering i Saltenområdet. Øvelsen viste at aktørene prøver å dra nytte av hverandres samband til å nå ut med informasjon til egne rettemannskaper når eget samband er nede. Det ble arrangert felles pressekonferanser for å nå ut med informasjon til befolkningen, og det ble innhentet bistand fra forsterkningsressurser (for eksempel sivilforsvaret/forsvaret) på blant annet sambandssiden og transportsiden. Når det gjelder overordnede funn, er det svært tydelig at samtlige sektorer er avhengige av ekom (elektronisk kommunikasjon som f.eks mobiltelefon og Internett) for å få til en effektiv krisehåndtering. Generelt sett burde derfor konsekvensene av alle telefeilene ha kommet enda bedre fram i øvelsen. Mange trodde det meste var i orden og at kommunikasjonen fungerte. Det ble derfor ikke rettet så mye fokus på alternative kommunikasjonsformer. Samfunnet er svært avhengig av strøm. Selv om Bodø kommune er godt dekket med nødstrømsaggregater, kan det oppstå utfordringer i forhold til å få fram aggregater og få fram drivstoff til aggregatene når veier er stengt. I tillegg må aggregatene selvsagt fungere. Flere av deltakerne har i ettertid gitt uttrykk for at øvelsen har bidratt til å skape en større bevissthet rundt hvilke utfordringer andre sektorer står overfor, og til å skape et enda bedre samarbeidsklima. Videre har gjennomgangen av beredskapsplanene og rutinene bidratt til å styrke virksomhetenes krisehåndteringsevne. Det har blitt nevnt at flere etter øvelsen følte seg ekstra godt rustet til å håndtere de store utfordringene som oppsto i Nordland like i etterkant av øvelsen som følge av varmt vær og rask snøsmelting, med påfølgende konsekvenser i form av blant annet skred og flom flere steder. Oppsummering kraftscenarioet Scenarioet på kraftsiden var flere linjebrudd med påfølgende behov for feilsøk, feilretting, utkobling av utkoblbart forbruk, rasjonering, med mer. Bodø Energi Nett og Salten Kraftsamband Nett stilte for første gang med felles og ny beredskapsorganisasjon. Dette preget starten på øvelsen, hvor roller og ansvar i den nye organisasjonen var uklare. Rollefordelingen gikk seg til underveis, og både den beredskapsfaglige og den strategiske ledelsen fungerte bra under øvelsen. Det ble stilt spørsmål ved om daglig leder hadde for mange roller under øvelsen, da han tidvis var beredskapsleder, informasjonsansvarlig, operativ leder og KDS (Kraftforsyningens distriktssjef) samtidig. I tillegg var han representant i Fylkesberedskapsrådet. Møtene i Fylkesberedskapsrådet stjal mye av daglig leders tid. Dette, kombinert med alle rollene, skaper grunnlag for å vurdere en endring i beredskapsorganisasjonen slik at det blir flere å delegere ansvar og oppgaver til. For øvrig fungerte KDS-rollen bra. KDSen fikk varslet og rapportert som forventet under øvelsen. De fleste oppgaver ble løst i henhold til forventningene og fasiten som var skissert i dreieboka. Fremdriften var nok litt rask i forhold til det virkelige liv, særlig tatt i betraktning at det var spilt inn dårlig vær i scenarioområdet. Det er litt uklart hvordan feilsøkingen foregikk og hvem av mannskapene som ble sendt hvor. Spesielt siden telesambandet var nede flere steder. Kraftforsyningen har et eget samband som antakelig ville ha blitt tatt i bruk i tilfelle problemer med det ordinære sambandet. Det er noe uklart hvilke koblinger som ble utført og hvilke kunder som ble prioritert under øvelsen. Innledningsvis var det lite kontakt eksternt 2

3 med tanke på prioritering. Hvilke behov hadde Bodø kommune? Hvilke behov hadde andre? Spørsmålene rundt prioritering i forhold til strømforsyning kunne antakelig vært fokusert på i enda større grad under øvelsen. Det er imidlertid positivt at samtlige og spesielt Bodø kommune evnet å tenke worst case i forhold til strømforsyning. Hva hvis flere linjer gikk ut? Hva hvis strømbruddet ble langvarig? Dette var tidlig fokus i kommunen. Oppsummering av ekomscenarioet Scenarioet på ekomsiden var blant annet kabelbrudd som følge av gravearbeid, strukturelle skader på infrastrukturen som følge av det dårlige været, software-feil på en av mobilsentralene i scenarioområdet, med mer. På ekomsiden deltok Ventelo og Telenor på øvelsen. Aktørene fikk til en god dialog underveis, og de kom opp med gode og kreative løsninger for å sikre redundans og opprettholdelse av ekom i Bodø. Telenors øvingsdeltaker var representant i fylkesberedskapsrådet, og informerte Ventelo om det som hadde blitt drøftet der. Det virket ikke som om Ventelo anså dette som problematisk. Det er imidlertid verdt å påpeke at Telenors representant sitter i beredskapsrådet på vegne av Telenor og ikke på vegne av ekombransjen, dette kan by på utfordringer i områder der andre aktører også er viktige. Under øvelsen ble det lagt opp til at en underleverandør skulle utføre rettearbeid for alle ekomaktørene. Det ble ikke i tilstrekkelig grad problematisert hvorvidt underleverandøren hadde hatt ressurser til å hjelpe alle samtidig, men dette kan være en utfordring. Ekomsektoren var proaktiv i forhold til å finne løsninger utover det rent ekomspesifikke. Blant annet ble Sivilforsvaret kontaktet for å benytte deres beltevogner til å få kjørt nødstrømsaggregat opp på fjellet. Sivilforsvaret kan også brukes til å drifte aggregatene i en krise og dermed frigjøre mannskap fra en underleverandør til å gjøre rettearbeid. Det ble ellers konstatert at underleverandøren både hadde rettemannskaper og beredskapsutstyr i Bodø. Dette gjorde det lett å få tilgang til utstyr ettersom veiene ut av Bodø til dels var stengt. Ekomsektoren tok mye kontakt på tvers. For eksempel ble kraftforsyningen kontaktet om konsekvenser av utfall av strøm og estimert rettetid. Feilretting og iverksettelse av tiltak ble utført i samarbeid med de øvrige aktørene. De øvrige aktørene i øvelsen etterspurte en tydeligere situasjonsbeskrivelse og informasjonsdeling fra ekomsiden med tanke på utfordringer og hva som var tilgjengelig/ utilgjengelig av Internett og telesamband. Det var også ulike oppfatninger blant aktørene hvorvidt prioriterte områder kunne opprettholde ekomtjenester dersom strømmen ble prioritert i ulike områder. Kommunen ønsket blant annet at utvalgte geografiske områder skulle prioriteres med tanke på ekom. Det kan hende tilbyderne burde ha snakket bedre sammen og gitt kommunen et enhetlig svar på om og hvor dette var mulig, uten å komme opp med detaljerte og tekniske redegjørelser i besvarelsen. På den andre siden kan det hende at uklarhetene kan knyttes til rent øvelsestekniske forhold. I en øvelse der situasjonsbilder konstrueres og der man ikke står overfor faktiske feil og konsekvenser, kan det bli vanskelig både å begrunne fornuftig og forklare hva som tar tid, hvor lang tid det vil ta å rette opp feilen og hvorfor. 3

4 Oppsummering av veiscenarioet Scenarioet på veisiden var blant annet et sørpeskred som førte til stengt Riksvei 80 mellom Fauske og Bodø. Sørpeskredet førte også til strømbrudd, og problemer for kraftforsyningen. I tillegg var det spilt inn stengt bru som følge av sterk vind. Dette bidro til bortfall av muligheten for omkjøring til og fra Bodø. Det oppsto også en utglidning av veien mellom Tverlandet og Bodø, med den konsekvens at Bodø by ble isolert. Bortfall av strøm førte til at lysregulering på trefeltsveien inn og ut av Bodø sluttet å fungere, og trafikkavviklingen på riksvei 80 ble noe kaotisk. I startfasen av øvelsen hersket det noe usikkerhet ved veibordet rundt øvelsesopplegget og etatens rolle i forhold til de andre aktørene. Det oppsto også noe usikkerhet internt i forhold til avdelingsdirektørens rolle ved bordet kontra rollen som etatens representant i Fylkesmannens beredskapsråd. Det kan ha sin bakgrunn i at Statens vegvesen (SVV) i Region nord har liten erfaring med et slikt øvelsesopplegg. Det var satt opp spesifikke øvingsmål og øvingsmomenter for egen sektor i forkant av øvelsen. Samtidig var det satt opp noen forventninger til innfrielse av disse øvingsmålene. Etter hvert som hendelsene ble spilt inn, ble oppgavene løst på en god måte og i henhold til de forventninger som var satt opp på forhånd. Den interne oppgaveløsningen og dialogen fungerte godt, og det ble presentert kreative løsninger for å få veiene farbare igjen. Dialogen med kraftforsyningen og også kommunen var til tider ikke god nok, og mangelen på dialog gikk begge veier. Et par eksempel på det: Kraftforsyningen valgte å sende inn folk i sørpeskredområdet før Statens vegvesen hadde hatt geolog inne i området. I forbindelse med at det var utfordringer knyttet til trafikkavviklingen på trefeltsveien, anmodet Statens vegvesen folk om å være lengre på jobb til politiet fikk kontroll over trafikkavviklingen. Samtidig anbefalte Bodø kommune i en felles pressekonferanse foreldre om å hente sine barn på skole og i barnehage. Det skapte divergens mellom budskapene som ble formidlet til befolkningen fra henholdsvis Vegvesenet og kommunen. Alt i alt oppsummerer Statens vegvesen øvelsen som lærerik. Deltakerne i øvelsen erfarte at det fungerer godt internt med hensyn til hvem som gjør hva når kritiske hendelser inntreffer. Samtidig er tilbakemeldingen at Statens vegvesen kan bli mer proaktiv i forhold til å tenke worst case. Som etat erfarer Statens vegvesen å være sårbar når strøm, pc og mobilnettet er ute av drift. 4

5 1 INNLEDNING 1.1 Om øvelsen Øvelse Nordland ble arrangert på Folkets hus i Bodø 11. mai Øvelsen var en bordøvelse for strategisk kriseledelse og beredskapsledelse hos relevante regionale og lokale aktører innen sektorene kraft, ekom og vei. Også Fylkesmannen i Nordland og Bodø kommune ble øvd. Scenarioet i øvelsen var mye nedbør over lengre tid i form av snø, etterfulgt av periode med mildere vær og regn. I tillegg var det meldt om storm/uvær på øvelsestidspunktet. Været utløste blant annet sørpeskred og leirras, med påfølgende konsekvenser for kritisk infrastruktur (kraft, ekom og vei). Øvelsen hadde fem faser: 1. Forberedende fase: Utsendelse av meldinger per e-post i form av blant annet avisartikler og værvarsel, med det formål å danne et bakteppe for øvelsen. I tillegg ble det arrangert et forberedende fagseminar 28. april 2. Innledende fase: Avspilling av radiosending som oppsummerte bakteppet og ga en situasjonsbeskrivelse ved øvelsesstart 3. Opptrapping av øvelsen: Utdeling av innspill til hver sektor med ulike problemstillinger 4. Kritisk fase: Stadig tøffere problemstillinger. Rapportering av status, informasjonsdeling og drøftinger 5. Nedtrapping: Situasjonen mer og mer oversiktlig og håndterbar. Oppsummering og avslutning Det geografiske øvingsområdet var Bodø by og omegn, og det fiktive øvelsestidspunktet var månedsskiftet september/oktober. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sto for øvingsledelsen, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, Post- og teletilsynet (PT), Statens vegvesen Fylkesenheten Nordland, Salten Kraftsamband/Bodø Energi og Bodø kommune. Bakgrunnen for øvelsen var et uttrykt behov fra en rekke aktører for å øve sammenfallende problemstillinger innen sektorene kraft, ekom og vei. Øvelsen var den andre i en serie av øvelser som har sitt utgangspunkt i et øvelseskonsept utviklet av NVE med samarbeidspartnere 1. I henhold til øvingskonseptet skal det gjennomføres tilsvarende øvelser som denne i samtlige kraftforsyningsdistrikter. Målsettingen til NVE er å øve fire distrikter årlig. 1 For informasjon om øvelseskonseptet, se: 5

6 1.2 De som ble øvd Kraftforsyningens distriktssjef (KDS) Nordland Bodø Energi Nett Salten kraftsamband Nett Salten kraftsamband driftssentral Ventelo Networks Telenor Fylkesmannens beredskapsstab Fylkesberedskapsrådet (responscelle) Bodø kommunes kriseledelse med utvalgte rådgivere Statens vegvesen, Fylkesenheten Nordland Observatører: En fra NVE Flere fra Bodø kommune 1.3 Overordnet øvingsmål Øve aktørenes beredskap, krisehåndteringsevne, rolleforståelse og samarbeidsevne i forbindelse med hendelser relatert til storm/uvær med påfølgende skade på kritisk infrastruktur. Mer konkret: Øve sammenfallende utfordringer for sektorene kraft, ekom og vei på regionalt nivå, med påfølgende konsekvenser for Bodø kommune Øve aktørenes evne til samhandling, varsling og rapportering 1.4 Overordnede problemstillinger Teste: Beredskaps- og kriseledelse Ansvar og rolleavklaring Samordning og koordinering Informasjonsberedskap Krisekommunikasjon Varsling og rapportering Fullmakter og budsjett Etterlevelse av beredskapsforskriftens krav, herunder krav til planer for reparasjoner/gjenoppretting Etterlevelse av ekomloven 2-10 og ekomforskriften kapittel 8 6

7 1.5 Sektorspesifikke øvingsmål og øvingsmomenter I tillegg til overordnede øvingsmål hadde hver av sektorene meldt inn egne sektorspesifikke øvingsmål og øvingsmomenter. Disse øvingsmålene vil bli evaluert av hver enkelt sektor, i deres interne evalueringsrapporter. 2 EVALUERING 2.1 Beredskapsledelse/kriseledelse, ansvar og roller I henhold til konseptet for regionale øvelser, som er utgangspunktet for den gjennomførte øvelsen, skal de som øves velge om de ønsker å øve virksomhetens beredskapsledelse (fokus på beredskapsfaglige problemstillinger) eller kriseledelse (fokus på mer strategiske problemstillinger). For første gang valgte man å øve begge nivåer. Dette så ut til å fungere bra under øvelsen, spesielt for Bodø kommune og kraftforsyningen som stilte med flere deltakere på begge nivåer. Kommunen stilte med hele kriseledelsen, og hadde også med seg beredskapsfaglige rådgivere som var tilgjengelige for å bistå ved behov. Ordføreren var operativ og handlekraftig, tydelig i sin ledelse og kommunikasjon og flink til å spille på lag med de øvrige deltakerne i øvelsen. Det var aldri tvil om at det var kommunen som var kriseeier i starten av øvelsen, selv om kommunen antakelig var litt raskere med å sette stab og gå offensivt ut med informasjon enn man ville ha vært i virkeligheten. Videre var ordføreren spesielt god på å vise omsorg for rammede og berørte. Men det har blitt bemerket at ordføreren i tillegg kanskje burde ha pekt på utfordringene eierne av kritisk infrastruktur sto overfor, og hva som ble gjort i fellesskap for å få løst disse utfordringene. Bodø Energi Nett og Salten Kraftsamband Nett stilte for første gang med en felles og ny beredskapsorganisasjon. Dette preget starten på øvelsen for kraftforsyningen, hvor roller og ansvarsforhold var litt uklare i den nye organisasjonen. Det tok også litt tid før loggføringen kom skikkelig i gang. Men etter hvert fungerte organisasjonen bra. Kraftforsyningens distriktssjef (KDS) fikk utøvd sin rolle allerede i forkant av øvelsen, hvor han ble bedt av NVE om å kartlegge KBO-enhetenes beredskap i påvente av det meldte uværet. KDSen iverksatte det han fikk beskjed om, og rapporterte tilbake til NVE. KDSen fremsto som tydelig og trygg i rollen som KDS, en rolle som forøvrig var ny for vedkommende. Videre var de øvrige deltakerne fra kraftforsyningen flinke til å jobbe videre med de ulike problemstillinger som ble spilt inn når KDSen var opptatt i møter. Øyeblikkelig når møtene var over, ble KDSen oppdatert på status. Det var med andre ord ingen tvil om hvor ansvaret lå. Det er imidlertid viktig å merke seg at KDSen også er daglig leder i selskapet som i flere av krafttilfellene var kriseeier, så grensen mellom rollen som KDS og daglig leder var noe flytende. Til tider virket det som om vedkommende var KDS, beredskapsleder, informasjonsleder og operativ leder samtidig. Det kan derfor være en ide å se på om det er grunnlag for endring av beredskapsorganisasjonen. Det har blitt uttrykt i ettertid at det til tider var utfordrende for kraftforsyningens representanter å jobbe videre når lederen store deler av tiden var opptatt i møter i Fylkesberedskapsrådet. Det er derfor viktig at det utpekes en assisterende KDS og en assisterende daglig leder som kan stå for beredskapsledelsen/kriseledelsen når daglig leder er opptatt i møter. Det viktigste er uansett at Kraftforsyningens representanter viste lederskap og handlekraft, både på strategisk (KDS/daglig leder nivå) og beredskapsfaglig (rådgivende og operativt) nivå. 7

8 Fylkesmannen hadde også lagt opp til å øve både den strategiske og den beredskapsfaglige ledelsen. Men på øvelsestidspunktet hadde ikke den strategiske ledelsen ved Fylkesmannen/assisterende fylkesmann anledning til å delta. Dette ble løst ved at fylkesberedskapssjefen tok på seg flere hatter, hvilket igjen medførte at fylkesberedskapssjefen fikk en svært krevende og utfordrende oppgave under øvelsen. Det er viktig å ha dette i bakhodet når man ser på de funn som ble gjort i forhold til Fylkesmannen. Enkelte beslutninger ville antakelig ha vært annerledes i virkeligheten, dersom fylkesberedskapssjefen hadde hatt flere å sparre med eller flere å dele ansvaret med. Dette til tross gjorde fylkesberedskapssjefen, i det videre kalt Fylkesmannen, en god jobb. Ofte når man gjennomfører denne type øvelse oppstår det en divergens mellom de foreventninger aktørene har til hverandres ansvar og roller og det som blir utøvd under øvelsene. For eksempel ligger det ofte en forventning om at Fylkesmannen skal ta et større ansvar og en tydeligere rolle i krisehåndteringen enn det han ofte tar under øvelser. I denne øvelsen kom Fylkesmannen tidlig på banen, tok ansvar for den overordnede krisehåndteringen og etablerte seg som en tydelig aktør. Fylkesmannen fremsto som operativ og handlekraftig, var tydelig i sin kommunikasjon og flink til å spille på lag med de øvrige deltakerne. Det ble drøftet hvorvidt Fylkesmannen var litt vel tidlig ute med å ta ansvar på bekostning av kommunen, spesielt dersom man skal følge ansvars-, nærhets- og likhetsprinsippet 2. Blant annet kalte Fylkesmannen tidlig inn til et møte i Fylkesberedskapsrådet, der kommunen ikke var invitert til å delta. Men intensjonen med det første møtet var først og fremst å være føre var. Fylkesmannen ønsket et møte med relevante medlemmer av beredskapsrådet for å vurdere potensialet i situasjonen. Derfor ble ikke Bodø kommune involvert. Videre var intensjonen å skape et felles situasjonsbilde slik at aktørene hadde et likt utgangspunkt i tilfelle mulig eskalering. Videre ble det nevnt under møtet at dersom situasjonen tiltok i omfang ville Fylkesmannen vurdere samordning på informasjonssiden. Også ekomsektoren og veisektoren stilte med deltakere på flere nivåer, men de hadde i likhet med Fylkesmannen adskillig færre deltakere med seg inn i øvelsen enn kraftforsyningen og kommunen. Dette førte til at det tidvis ble et vakuum i forhold til å løse de utfordringer som forelå, når ledelsen var opptatt i møter i Fylkesberedskapsrådet. Men også disse sektorene var tydelige i forhold til eget ansvarsområde. De tok raskt tak i de problemstillinger som ble spilt inn, og viste handlekraft og kreativitet i forhold til håndteringen. På ekomsiden ble det mobilisert både ekstra beredskapspersonell og materiell ute i felt. Nødstrømsaggregater ble kjørt ut og satt i drift. Det har blitt uttrykt i etterkant av øvelsen at ekomsektoren kunne ha vært enda tydeligere overfor de øvrige deltakerne på hvilke ekomtjenester som var nede og hvor lang tid det ville ta å feilrette. Det er mye som tyder på at samtlige deltakere i øvelsen var alt for optimistiske i forhold til hva de faktisk hadde tilgang til av ekomtjenester. Veisektoren viste kreativitet i forhold til å få løst sine sambandsproblemer ute i felt. De kontaktet kraftsektorene og ba om å få samarbeide med montørene der for å komme i kontakt med egne mannskaper. 2 Ansvarsprinsippet betyr at den etat som har ansvar for et fagområde i en normalsituasjon, også har ansvaret for å håndtere ekstraordinære hendelser Likhetsprinsippet betyr at den organisasjon man har til daglig, skal være mest mulig lik den organisasjon man har under kriser Nærhetsprinsippet innebærer at kriser organisatorisk skal håndteres på lavest mulig nivå 8

9 Alle aktørene førte logg (selv om det tok litt tid å komme i gang noen steder), og det virket som om samtlige aktører håndterte innspillene som kom fra øvingsledelsen i henhold til egne planer for beredskaps-/kriseledelse. Kraftforsyningen hadde kontroll på alle sine beredskapsplaner, og hentet blant annet fram planen for rasjonering da det ble aktuelt. Alle aktørene i øvelsen tok høyde for at hendelsene med bortfall av strøm kunne kunne bli enda verre, og var tydelige på at her måtte man skaffe oversikt over hvem som hadde ansvaret for hva i det videre arbeidet. Spesielt kommunen evnet å tenke worst case. Funn og forbedringspunkter: Det er viktig at man i beredskapsplanene har utpekt stedfortredere til lederne, og at disse stedfortrederne også stiller på øvelsene. Også under virkelige hendelser vil en leder bli kalt inn til møter i Fylkesberedskapsrådet. Det er viktig da at beredskaps-/ kriseledelsen ivaretas i hans/hennes fravær For kraftforsyningens del avdekket øvelsen at det er behov for å se på om det er grunnlag for endring av beredskapsorganisasjonen. En løsning for å avlaste KDS/daglig leder/operativ leder kan være å fordele disse rollene på flere personer For eksempel kan beredskapskoordinator/stedfortreder KDS delta i møte i fylkesberedskapsrådet istedenfor KDS. Operativ leder kan også være en annen person enn KDS og daglig leder Samtlige deltakere bør gjennomgå ROS-analysen som tar for seg avhengigheten til ekomtjenester for å se om man har gode/tilstrekkelige backup-løsninger ved sammenbrudd i de ordinære tjenestene. Har man tilstrekkelig med analoge linjer? Har man flere internettleverandører slik at man har redundante løsninger? Har man alternativt samband eller tett samarbeid med andre aktører som har slikt samband? Ekomsektoren bør på sin side utarbeide rutiner/sjekklister som går ut på å informere alle berørte samarbeidspartnere om status på ekomsiden i kritiske situasjoner, hvilke ekomtjenester som er nede og hvor lang tid det ville ta å feilrette Internt i gruppene var det ikke alltid at arbeidsoppgavene ble optimalt fordelt. Noen hadde mye å gjøre, andre hadde mer passiv roller. Det er viktig at beredskapsplanene inneholder en tydelig rollebeskrivelse, og at disse rollene (i den grad de ikke er navngitt) blir fordelt når man går i gang med krisehåndteringen. På den måten unngår man at noen blir passive, og man unngår frustrasjon blant de som har i overkant mye å gjøre 2.2 Samordning og koordinering Gjennom hele øvelsen var det et tett samarbeid mellom de involverte aktører. Det ble tatt initiativ til kommunikasjon på tvers. Man delte på viktig informasjon, kalte inn til møter både ad hoc og formelt (møter i Fylkesberedskapsrådet) og det ble innhentet informasjon der det var nødvendig. Det har blitt uttrykt i ettertid at enkelte aktører kunne har vært enda tydeligere på å presentere status innenfor eget område og konsekvenser for de øvrige. Kraftforsyningens representanter har gitt uttrykk for at de tidlig tok kontakt med Vegvesenet for å avklare mulighetene for å gå inn i rasområdet og starte feilrettingen. Statens vegvesen på sin side erfarte at kraftforsyningens representanter tok seg inn i rasområdet før de hadde hatt en geolog på stedet. Dette kan signalisere en utfordring i forhold samordning og koordinering, men kan også være et resultat av spilltekniske problemer, i forhold til at kraftbordet forutsatte at de hadde avklart at det var greit å ta seg inn i området. Forskjellen i oppfatning viser at kommunikasjonen mellom partene kunne ha vært enda tettere under 9

10 øvelsen. Vegvesenet etablerte for øvrig kontakt med kraftforsyningen med tanke på å få bistand på sambandssiden. For øvingsledelsen virker det som om aktørene i øvelsen har lang tradisjon og kultur for å samarbeide i utfordrende situasjoner. På et par tidspunkt ble det innkalt til felles pressekonferanse mellom flere av aktørene, som er nok et eksempel på godt samarbeid. Fylkesmannen ga tidlig uttrykk for at det kunne bli aktuelt å iverksette formell samordning, spesielt med tanke på kunne skaffe til veie de nødvendige fullmakter som må til for å kreve prioritering av kritiske funksjoner på ekomsiden. Videre besluttet etter hvert Fylkesmannen å iverksette samordning av informasjon, for å sikre at befolkningen i Bodø ble tilstrekkelig informert og ivaretatt. På ekomsiden var det god dialog mellom Ventelo og Telenor, og de kom opp med flere kreative løsninger om redundante løsninger for å opprettholde ekom i Bodø. Telenor var også representant i fylkesberedskapsrådet og orienterte fortløpende Ventelo om hva som hadde blitt diskutert der. Det virket ikke på øvingsledelsen som om Ventelo syntes det var problematisk at Telenor deltok på møtene i Fylkesberedskapsrådet og ikke de selv. Men fraværet av Telenors representant gjorde det til tider vanskelig å opprettholde en fortløpende dialog mellom Ventelo og Telenor. Ekomsiden hadde hele tiden fokus på å få til en god samhandling mellom infrastruktureierne. Telenor og Ventelo ble enige om å kontakte Signal Bredbånd for å be om å bruke deres fiber for å kunne etablere en redundant løsning nord for Bodø. Kraftforsyningen ble spurt om konsekvenser av utfall av strøm og estimert rettetid. Feilretting og iverksettelse av tiltak ble utført i tett samarbeid mellom ekomaktørene. Funn og forbedringspunkter: Aktører som sitter på informasjon som er av stor betydning for andre aktører må i enda større grad sørge for å få delt denne informasjonen Telenor, som nåværende representant i Fylkesberedskapsrådet, må sørge for at det alltid er noen som kan ivareta dialogen med Ventelo og andre ekomleverandører mens egne nøkkelpersoner er opptatt i møter Med tanke på fremtidige øvelser av denne typen kan det være fordelaktig at Telenor stiller med både representanten til Fylkesberedskapsrådet og dennes vara, for å sikre en god dialog mellom de ulike ekom-aktørene Telenors representant sitter i Fylkesberedskapsrådet på vegne av Telenor og ikke på vegne av ekombransjen. Dette kan by på utfordringer i områder der andre aktører er like viktige som Telenor. Det bør derfor vurderes å få på plass enda bedre rutiner for varsling og rapportering til aktører som ikke er medlemmer av Fylkesberedskapsrådet. Dette er noe Fylkesmannen bør merke seg ved hendelser som rammer ekomsektoren Fylkesmannen kan i en reell situasjon og etter råd fra Telenors representant i Fylkesberedskapsrådet, også vurdere å kalle inn representant/er fra øvrige berørte tilbydere i kriseområdet til møtet i Fylkesberedskapsrådet. Telenor har forøvrig erfaring med å opprette samarbeid med andre tilbydere i et kriseområde. Telenor er ofte leverandør av samband til andre ekom-tilbydere, noe som gjør at man raskt finner hverandre når større utfall skjer. 10

11 2.3 Informasjonsberedskap/Krisekommunikasjon Informasjonsberedskap og krisekommunikasjon var ikke hovedelementer i denne øvelsen. Men en øvelse for strategisk ledelse uten å involvere informasjonsberedskap og krisekommunikasjon ville ikke vært realistisk. Det var derfor leid inn en konsulent til å spille journalist under øvelsen. Journalisten deltok på pressekonferanser, produserte radioinnslag og foretok flere intervjuer live. De fleste aktører var aktive i forhold til å få ut informasjon til befolkningen. Det ble sendt ut pressemeldinger, innkalt til regelmessige pressekonferanser og det ble uttrykt at man tok i bruk egne hjemmesider, NRK og lokalradioen og andre lokale medier for å få ut informasjon til befolkningen. Det er ting som kan tyde på at aktørene var litt vel optimistiske i forhold til hvordan man skulle nå ut med informasjon når strømmen var borte i tillegg til store deler av Internett. Det var uklart for de fleste hvor stor tilgang til Internett de faktisk hadde. Hadde man andre leverandører enn de som ble rammet under denne øvelsen (Telenor og Ventelo)? Det kom ikke tydelig fram. Videre, ville denne kapasiteten ha blitt sprengt? Hva med analoge linjer for å få ringt ut? Når det gjelder budskap, lyktes både kommunen og Fylkesmannen i å ha primærfokus på liv og helse. Journalisten prøvde blant annet å utfordre de til å vri fokus over på økonomi og erstatningsspørsmål uten å lykkes med det. Etter å ha fokusert på liv og helse, kunne også utfordringene knyttet til kritisk infrastruktur og hva man gjorde for å få løst problemene vært fokusert på. Ekomsektoren gikk ut med et tydelig budskap til befolkningen om at det var viktig å begrense mobilbruken til et minimum for ikke å sprenge kapasiteten og dermed skape problemer for krisehåndteringen. Fra kraftforsyningens side ble det ikke uttrykt et like tydelig budskap i forhold til å oppfordre befolkningen til å spare på strømmen, selv om dette budskapet var drøftet innad i gruppen. Funn og forbedringspunkter Ekom-sektoren var tidlig ute med informasjon om at Internett var delvis ute, avhengig av hvilken leverandør man bruker. Det var derfor flere som ikke ville hatt anledning til legge ut informasjon til kunder/befolkningen på egne nettsider slik det ble sagt at de hadde planer for Det er viktig å ha en alternativ kommunikasjonsstrategi som tar for seg scenarioer hvor strøm og ekom er borte. Strategien kan for eksempel omfatte fysisk utdeling av viktig informasjon til husstandene, sørge for å få samlet befolkningen på faste møtesteder for felles informasjon (men dette var ikke tilrådelig under denne øvelsen, da befolkningen ble bedt om å holde seg innendørs på grunn av det dårlige været), møte fysisk opp hos husstander som er ekstra berørt av hendelsen, med mer Helt i begynnelsen av øvelsen havnet Fylkesmannen litt på hælene i forhold til media, mens kommunen hadde full kontroll. Men det er viktig å merke seg at Fylkesmannen ikke hadde med seg kommunikasjonsmedarbeidere på øvelsen, og måtte håndtere media selv Noen ga uttrykk for at de hadde forventet at Fylkesmannen kom enda raskere på banen i forhold til krisehåndteringen innledningsvis. Men i henhold til ansvarsnærhets og likhetsprinsippet er det mest riktig at det er kommunen som fronter krisen utad innledningsvis. Først når krisen øker i omfang og kommunen har behov for 11

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011

Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Øvelse kraft ekom vei Møre og Romsdal 2011 Evalueringsrapport Ann Kristin Larsen 15.04.2011 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.2 Deltakere... 4 2.3 Overordnet

Detaljer

Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012

Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012 Øvelse kraft ekom veg Sogn og Fjordane 2012 Evalueringsrapport Rikke C. Arnulf Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Om øvelsen... 4 2.1.1 Scenario... 4 2.2 Deltakere... 4

Detaljer

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE

Øvelse Lofoten. Evalueringsrapport. Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE Øvelse Lofoten Evalueringsrapport Ann-Kristin Larsen og Liv Arntzen Løchen, NVE 12.01.2015 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Øvingsmål... 4 Organisering og gjennomføring... 5 Samhandling og kommunikasjon...

Detaljer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer

Øvelse Oslo 2006. Evaluering. Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Øvelse Oslo 2006 øvde samfunnets evne til å håndtere omfattende terroranslag og katastrofer Øvelse Oslo 2006 Evaluering Innhold Forord...5 1 Innledning...7 1.1 Øvelsens nytteverdi...8

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013

Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 2013 Evaluering av myndighetenes forebyggingsarbeid og håndtering av ekstremværet Hilde i november 213 7. mars 214 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Side 2 av 35 Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 METODISK

Detaljer

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011

Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 3 2012 R A P P O R T Rapport Første inntrykk etter ekstremværet Dagmar, julen 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat 1 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008

Evalueringsrapport. Øvelse Tyr 2008 Evalueringsrapport Øvelse Tyr 2008 14.1.2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1. Bakgrunn...4 1.2 Formål...4 1.3 Evaluering/metoder...4 1.4 Rammer for rapporten...5 1.5 Sammendrag...5 2 Planlegging...

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum

EVALUERINGSRAPPORT. LRS- Øvelse Levanger 2011. Nord-Trøndelag LRS - Øvingsforum EVALUERINGSRAPPORT LRS- Øvelse Levanger 2011 LRS - Øvingsforum LRS-ØVELSE I LEVANGER 2. NOVEMBER 2011 EVALUERINGSRAPPORT 1. Innledning Denne rapporten er ment å sammenstille de inntrykk alle involverte

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Notat 2004:3. Bruk av Internett og servicekontor i informasjonsberedskapen

Notat 2004:3. Bruk av Internett og servicekontor i informasjonsberedskapen Notat 2004:3 Bruk av Internett og servicekontor i informasjonsberedskapen Forord Prosjekt "Kommunal informasjonsberedskap - Bruk av hjemmesider og servicekontorer i en krisesituasjon" har vrert et selvinitiert

Detaljer

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014

rapportmaler skrives inni denne boksen Risiko- og krisekommunikasjon TEMA September 2014 TEMA Tittel Risiko- og 30 pt for krisekommunikasjon rapportmaler September 2014 skrives inni denne boksen Datering, undertittel, ingress eller annen informasjon skrives under linjen Utgitt av: Direktoratet

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Sikkerhet og beredskap mot ekstremvær i telesektoren

Sikkerhet og beredskap mot ekstremvær i telesektoren Sikkerhet og beredskap mot ekstremvær i telesektoren Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Energi Norge og Telenor våren 2013 1 Innhold Bakgrunn og mandat... 3 Sammenfatning og forslag... 5 Innledning:...

Detaljer

FylkesROS Nordland 2011

FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 FylkesROS Nordland 2011 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Nordland fylke Fylkesmannen i Nordland PDF FylkesROS Nordland 2011 2 Bilder forside Helikopter: 330-skvadronen Vaksinerning:

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

EVALUERINGSRAPPORT. Øvelse Lieråsen 2010

EVALUERINGSRAPPORT. Øvelse Lieråsen 2010 SAMØV - et forum for etater, virksomheter og organisasjoner som ønsker å styrke sin redningsfaglige beredskap gjennom felles øvelser og samarbeid BUSKERUD EVALUERINGSRAPPORT Øvelse Lieråsen 2010 De som

Detaljer

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse

VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse VEDLEGG A. MASSESKADE OG KJEMIKALIEUHELL Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. -Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg A. ROS- og beredskapsanalyse innen helse,

Detaljer

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd

Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd OFFENTLIG VERSJON 7. februar 2014 Beredskap for nødkommunikasjon ved lengre strømbrudd Utarbeidet for Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) 28. januar 2014 Oslo Economics Report number 2013-28 Project

Detaljer

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 2 2010 V E I L E D E R Veiledning i risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen - Et grunnlag for godt beredskapsarbeid - Norges vassdrags-

Detaljer

Bacheloroppgave 2012

Bacheloroppgave 2012 Overføringsverdi: Forsvaret til en sivil leder i krise Bacheloroppgave 2012 Markedshøyskolen Campus Kristiania BAC3100 Studentnummer: 979662, 979680, 979599 Erklæring: Denne bacheloroppgaven er gjennomført

Detaljer

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE

HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE HELHETLIG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR LEBESBY KOMMUNE Rapport med tiltaksplan 2015-2018 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 1 1 Generelt om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse... 3 1.1 Hva er helhetlig

Detaljer

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING

POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING POLITIETS INNSATS 22/7 LOKAL EVALUERING INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 FAKTUM... 4 2.1 Eksplosjonen i Regjeringskvartalet... 4 2.2 Skyting pågår, Utøya... 4 2.3 Tidslinjer med de viktigste hendelsene... 4

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Kripos evaluering 22. juli 2011

Kripos evaluering 22. juli 2011 22. JULI 2011 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Innledning... 6 3 Metode... 7 3.1 Bestillingen fra Politidirektoratet... 7 3.2 Kripos tolkning av mandatet... 7 3.3 Informasjonsinnsamling... 7 3.4 Kildekritikk...

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder

RAPPORT VEILEDNING. Evaluering av krisehåndteringen. hendelsene i Reg jeringskvartalet. 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder 12 RAPPORT VEILEDNING Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Reg jeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Detaljer