HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 Strategisk plan for Gildeskål kommune Del II HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN 1-4 års perspektiv 1. HANDLINGSDELENS OPPBYGGING 1.1 Innledning Resultatet av planprosessen som er beskrevet i Del I viser at vi er stolt av kommunen vår og at vi alle egentlig arbeider mot det samme målet. Vi har mange goder i Gildeskål, som vi gjerne vil dele med flere. Det er tenkt mange gode tanker om hvordan vi vil ha det, og hva vi kan gjøre for å komme dit. Som vi alle vet er ikke kommunekassa noen uuttømmelig ønskebrønn som det bare er å øse ut av. Kommunen er prisgitt de rammer som legges av staten, både de økonomiske og andre. Videre er vi en del av en region og et fylke som vi må tilpasse oss, sett ut fra det som særpreger utviklingen i vår kommune. Det er derfor viktig å ha med seg hvilke ressurser kommunen faktisk har eller ikke har til å få gjennomført konkrete tiltak. Handlingsdelen skal vise de tiltak en har tenkt å gjennomføre, som en prioritering av de ressurser kommunen har til rådighet. De økonomiske ressursene følger i egne avsnitt. Når det gjelder personalressurser viser vi til vedlegg med organisasjonskart og årsverk fordelt på virksomhetene. 1.2 Hjulet Strategiplanens handlingsdel er bygd opp med utgangspunkt i den langsiktige delen. Vi kan gjerne snakke om ulike handlingsområder og nivå på disse. Oppbyggingen av handlingsdelen fremstår i figuren nedenfor som en sirkel med en kjerne som henspeiler på selve det strategiske utgangspunktet med de 3 temaområdene; kjønn og livsfaser, kultur og samarbeid, folkehelse og miljø, og de 5 hovedpolitikkområdene; de unges oppvekst, næringsutvikling, kommunikasjon, samhold og bosetting. Selve sirkelen er delt opp i 6 handlingsområder; tjenesteproduksjon, arbeidsgiverpolitikk, samfunnsutvikling, økonomi, virksomhet organisert utenfor ordinær drift og interkommunalt samarbeid. På det første nivået som er sirkelen nærmest kjernen vises det til dokumenter som inngår og er en del av den strategiske kommuneplanen, mens det i sirkelen utenfor vises til strategiske styringsdokumenter som er viktige verktøy for politikerne og administrasjonen til å oppnå strategisk kommuneplans mål og intensjoner. Strategiplan Gildeskål Del II 1

2 1.3 Handlingsområdene Tjenesteproduksjon er summen av all aktivitet fram til en tjeneste er levert. Tjenesteproduksjonen beskrives gjennom virksomhetsplaner og årsmelding. Til grunn ligger lovpålagte tjenester, lovpålagte og andre planer, prosjekter og annen løpende aktivitet. For noen tjenesteområder foreligger det tjenestebeskrivelser og evt. serviceerklæringer. Dokument: Virksomhetsplaner Samfunnsutvikling Kommunen har mange oppgaver og aktiviteter av mer utviklingsorientert karakter. Herunder hører bl.a. arealplanlegging og utbyggingsprosjekter (f.eks. industriarealer), tilrettelegging for bosetting og næringsutvikling, tiltak og prosjekter for bedre oppvekstmiljø. Dokumenter: Virksomhetsplaner. Strategiplan Gildeskål Del II 2

3 Økonomi Økonomiplanen er det overordnede økonomidokumentet for kommunen. Viser til kommunestyrets sak 32/06 om justering av vedtatt økonomiplan for Andre elementer er årsbudsjett, økonomireglement og systemer for økonomisk internkontroll, årsregnskap og årsberetning. Dokumenter: I denne handlingsplanen finner vi økonomiplanen (oppdateres ifbm. budsjettbehandlingen), samt Kostratall som vedlegg. Resten foreligger som egne dokumenter. Interkommunalt samarbeid er etablert i form av enten interkommunale selskaper og foretak, eller samarbeid formalisert ved egne avtaler. Samarbeid med andre offentlige parter og internasjonalisering er også en del av dette. Dokument: Saltenstrategiene. Virksomhet utenfor ordinær drift er kommunale selskaper og foretak. Dokument: Vedlegg med oversikt over selskaper mm. Arbeidsgiverpolitikk. Se hovedkapittel 7. Dokumenter: En personalpolitisk plan med lønnspolitiske føringer ble utarbeidet i Videre ble et overordnet planverk for HMS-arbeidet i Gildeskål kommune utarbeidet og implementert høsten Underliggende retningslinjer til disse dokumentene er utarbeidet (Retningslinjer for omstilling, avtale om fleksibel arbeidstid og reglement for erkjentlighetsgaver). Det arbeides videre med å få på plass også andre reglementer og retningslinjer (f eks reglement for permisjoner, oppfølging av sykefravær og informasjonsplan). Det forventes at dette arbeidet er fullført i løpet av første halvdel av Strategiplan Gildeskål Del II 3

4 2. OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER 2.1 Fylkesplan for Nordland Fylkesplanen som ble vedtatt av fylkestinget, juni 2003, har ligget i bunnen for det arbeidet Gildeskål kommune har gjort med sin strategiplan og kommer videre til uttrykk i handlingsdelen. Den har følgende visjon og fokus på innsatsområdene: VISJON: Nordland mulighetenes fylke INNSATSOMRÅDER: Felles innsats for felles fremtid Sterke bo-, arbeids- og serviceregioner (BAS-regioner) Bruk av potensialet langs kysten 2.2 Strategisk utviklingsplan for Gildeskål kommune Gildeskåls kommuneplan , vedtatt av kommunestyret har følgende visjon, gjennomgående temaer og hovedpolitikkområder: VISJON: Gildeskål kommune det unike alternativ TEMAOMRÅDER: Kjønn og livsfaser Kultur og samarbeid Folkehelse og miljø HOVEDPOLITIKKOMRÅDER De unges oppvekst Næringsutvikling Kommunikasjon Samhold Bosetting 2.3 Det økonomiske opplegget fra regjeringen St.prp. 67 (kommuneproposisjonen 2008), fremlagt Endringer i det økonomiske opplegget i 2007 I revidert nasjonalbudsjett 2007 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2007 oppjustert med 900 Mkr., herunder 740 Mkr. til kommunene. I tillegg foreslås det økte øremerkede bevilgninger med vel 600 Mkr., som i hovedsak er knyttet til flere barnehageplasser i 2006 og en oppjustering for måltallene for nye plasser i Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren fra 2006 til 2007 (deflator) er oppjustert fra 3,5 til 3,6 prosent. Økt kostnadsvekst trekker den reelle inntektsveksten ned med drøyt 200 Mkr. Strategiplan Gildeskål Del II 4

5 Disse endringene innebærer at det reelle kostnadsnivået for kommunesektoren samlet i 2007 anslås til 1,3 Mrd. kr. høyere enn St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( ). Økningen i frie inntekter er (2,2%) er lavere enn kostnadsveksten (3,6%). Resultatet av dette er en realnedgang i frie inntekter, når en legger til grunn faktiske inntekter for (Sum frie inntekter i 2006 ble vesentlig høyere enn først antatt, pga god skatteinngang. Veksten i frie inntekter fra 2006 til 2007 blir dermed lavere). Grunnskole Det foreslås å innføre gratis frukt og grønt for alle elever på de skoler som har ungdomstrinn, det vil si både rene ungdomsskoler med trinn, kombinerte skoler med trinn fra skoleåret Kunnskapsdepartementet foreslår å bevilge 87 Mkr. til dette formålet i Rene barneskoler (1.-7. trinn) omfattes dermed ikke av ordningen. Videre skal rådgivningstjenesten i ungdomsskolen styrkes, og det legges inn 15 Mkr. til dette i Midlene fordeles gjennom rammetilskuddet til kommunene. Det foreslås også at det innvilges midler til utprøving av en utvidet skoledag for skoleåret Det legges opp til en forsøksvirksomhet med mål om å prøve ut modeller for utvidet skoledag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurderer nå innretningen på både integreringstilskudd og tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Skjønnstilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap foreslås styrket med 75 Mkr. Norskopplæring for asylsøkere i mottak vil bli gjeninnført 1. september Kommunene skal organisere og tilby opplæringen og vil få et særtilskudd til dette Kommuneopplegget for 2008 Økte inntekter Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4,5 og 5,25 Mrd. kr. i Veksten er regnet fra anslått inntektsvekst i 2007 i rev. nasjonalbudsjett -07 Av veksten i samlede inntekter legges det opp til at veksten i frie inntekter utgjør mellom 1,5 og 1,75 Mrd. kr. I tillegg til veksten i frie inntekter vil regjeringen styrke toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester (tidligere: ressurskrevende brukere), med 425 Mkr. Denne forbedringen vil frigjøre et tilsvarende beløp av de frie inntektene som vil kunne brukes til å styrke tilbudet av ressurskrevende tjenester eller til andre formål. Veksten i de frie inntektene må ses i sammenheng med at den demografiske utviklingen antas å påføre kommunesktoren økte utgifter i Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi indikerer av kommunene vil få om lag 800 Mkr. i merutgifter i Beregningene forutsetter at gjennomsnittskostnadene i tjenesteproduksjonen holdes konstant. Nivået på de frie inntektene i 2008 skal også dekke midler til gjennomføring av reformen med ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV), samt lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede. Merutgiftene for kommunene i 2008 til NAV-reformen anslås til om lag 100 Mkr., mens merutgiftene til lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede anslås til om lag 50 Mkr. Innlemming av øremerkede tilskudd Regjeringen tar sikte på å innlemme tilskudd til barnehager i Hvilke enkeltposter som innlemmes presenteres etter planen i kommunepreposisjonen for Tilskudd til psykisk Strategiplan Gildeskål Del II 5

6 helsearbeid innlemmes i 2009, og regjeringen kommer tilbake med nærmere vurdering i statsbudsjettet for Tilskudd til kommuner med samlivstiltak innlemmes i rammetilskudd i Skjønnsrammen for 2008 Kommunal- og regionaldepartementet foreslår at den samlede skjønnsrammen for 2008, inklusiv kompensasjon for omlegging av differensiert arbeidsgiveravgifte, settes til 2,371 Mkr., herunder 1,504 Mkr. til kommunene. Det er fremdeles noen kommuner som har høyere sats på arbeidsgiveravgiften enn de hadde før omleggingen i 2004, og får kompensert differansen mellom den nye satsen og satsen i I skjønnspotten er det avsatt om lag 50 Mkr. til kompensasjon til kommuner som i 2008 vil tape å oppdatering av befolkningstall. Innefor skjønnsrammen ligger tilskudd til utviklings- og utredningsprosjekter. I 2007 er det bevilget 40 Mkr. til prosjekter, og det foreslås at prosjektskjønnet økes med 10 Mkr. i Ressurskrevende tjenester I dagens modell for kommunen dekket 70% av utgiftene til tjenestemottakere som koster mer enn ,- kr. (innslagspunktet) på landsbasis. Kommunenes egenandel for utgifter over innslagspunktet blir da 30% på landsbasis. Egenandelen blir beregnet per innbygger i de kommunen som mottar tilskuddet. På den måten vil det faktiske innslagspunktet variere, avhengig av kommunenes kostnader utover innslagspunktet i forhold til innbyggertallet i kommunene. Når utgiftene ikke er kjent før sommeren etter budsjettåret, vil det med dagens regnskapsprinsipper ikke være mulig å inntektsføre kommunens tilskudd før året etter at utgiftene har oppstått. Det legges opp til en ny modell der den enkelte kommune får kompensert en fast andel av egne utgifter utover innslagspunktet. I tillegg økes kompensasjonsgraden for kommunene fra 70 til 85%. Innslagspunktet vil prisjusteres og reelt sett være på samme nivå som for Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår også å endre regelverket for toppfinansieringen slik at det bosettingsstimulerende særtilskuddet for flyktninger med alvorlige funksjonshemninger eller atferdsvansker ikke skal trekkes fra ved utmåling av tilskuddet. Fylkesmannen skal vurdere å gi skjønnsmidler til de som taper på omleggingen ved vurdering av skjønnsmidler for Momskompensasjonen Regjeringen har nå foretatt en gjennomgang av kompensasjonsordningen, og ordningen videreføres med noen mindre justeringer. Innleveringsfristen i kompensasjonsloven 7 utvides fra 10. august til 20. august. Frem mot statsbudsjettet for 2008 vil regjeringen vurdere om det er behov for å presisere foreldelsesbestemmelsene i kompenasjonsloven, samt om det bør foretas en endring av justeringsbestemmelsene. Selv om regjeringen mener at investeringer fortsatt bør omfattes av ordningen, foreslås det å endre regnskapsføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer. Regjeringen foreslår at merverdiavgiftskompenasjon fra investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet fra og med budsjett- og regnskapsåret Strategiplan Gildeskål Del II 6

7 Veterinærvakt og landbruksvikarer Fra og med 1. januar 2008 blir veterinærvakt et kommunalt ansvar, og finansieres fra matdepartementet som øremerket tilskudd. Fra samme tidspunkt overføres ansvar for landsdekkende landbruksvikarordning til avløserlag. 27 Mkr. trekkes fra kommunene og gis til avløserlagene. 2.4 Hovedutfordringer i perioden Gildeskål står i perioden overfor følgende hovedutfordringer: HOVEDUTFORDRINGER: 1. Gjennomføre kontinuerlig strategiutvikling basert på den strategiske kommuneplanen. 2. Gi befolkningen i Gildeskål kvalitetsmessig gode tjenestetilbud tilpasset kommunenes tilgjengelige ressurser. 3. Utvikle en administrativ organisering med endringskompetanse, som kan tilpasse seg de stadige endringene i rammebetingelser, med særlig vekt på å utvikle en positiv og offensiv arbeidsgiverpolitikk. 4. Stoppe den negative befolkningsutviklingen. 2.5 Mål for perioden MÅL: Økonomiske målsettinger Gildeskål kommune må arbeide på to fronter for å bedre kommunens anstrengte økonomiske situasjon; 1. Mot Storting og regjering for å bedre situasjonen for kommunenorge. Gildeskål kommune skal aktivt delta i påvirkningen overfor Stortinget og regjering for å: Innfri kommunesektorens krav om økte overføringer for å dekke inn kommunen utgifter i forhold til lokal, offentlig tjenesteyting. Inngi mer forutsigbarhet i kommunenes inntektsgrunnlag fra staten. Sikre kompensasjon for å stille naturressurser i kommunen til rådighet for næring og storsamfunnets beste. Påvirkningen vil måtte skje gjennom partienes representanter på Stortinget, i samarbeid med andre Nordlandskommuner og gjennom KS. Særlig viktig vil det være å sørge for at Stortinget ikke igangsetter nye reformer uten at det medfører full finansiering fra statens side. Et utvalg er satt ned for å se på inntektssystemet og her er det viktig at Gildeskål kommune er på banen. Videre vil Gildeskål kommune bemerke at øremerkede tilskudd ikke gir særlig rom for lokaldemokratiet og at generelle rammetilskudd må vektlegges i større grad. 2. På den andre siden må Gildeskål arbeide med egen driftssituasjon. Som mål for dette området vil kommunestyret definere følgende mål: Gildeskål kommune skal innenfor de rammer gitt av Stortinget, ha en sunn økonomisk driftsutvikling som medfører større forutsigbarhet for drift og investeringer. Den negative likviditetsreserven skal nedbetales i perioden For å bedre likviditeten skal det settes av minimum 1 mill. kr. per år i planperioden fra , i et eget likviditetsfond. Strategiplan Gildeskål Del II 7

8 Gildeskål kommunes konsesjonskraftinntekter skal øremerkes til utvikling og investering, og skal ikke brukes i driften. Forholdet mellom netto driftsresultat og kommunens driftsinntekter bør for hvert av årene utgjøre minimum 3,0%. Gildeskål kommune skal i løpet av planperioden bygge opp et disposisjonsfond på minimum 10 mill. kr. En god og sunn økonomisk politikk krever at det finnes økonomiske reserver å tære på om inntektsgrunnlaget svikter ved at utgiftene av uforutsette grunner skulle øke eller at det er behov for egenkapital inn i aktuelle inntektsgivende prosjekter. Det er ikke akseptabelt at organisasjonen må innføre stillings- eller innkjøpsstopp i driftsåret for å få regnskapet til å harmonisere med vedtatt budsjett. Ved å avsette økonomiske midler til disposisjonsfond og likviditetsfond, og samtidig sørge for god økonomisk styring, vil risikoen for strenge innsparinger i driftsåret kunne avverges. Kvalitet og service tilpasning mellom ressurser og forventninger Befolkningen i Gildeskål skal ha opplevelsen av god kvalitet og service på tjenestene, selv om ikke alle behov kan innfris og heller ikke kan imøtekommes alle steder i kommunen. Gildeskål kommune ønsker å opprettholde driften på dagens nivå. Det vil si at man ikke ønsker å legge ned tjenestetilbud som i dag gis og at man ønsker å opprettholde den geografiske tjenestestrukturen slik den i hovedtrekk er per i dag, så fremt behovet er der. Det må imidlertid være tydelig tilpasning mellom de forventninger og resultatmål som stilles til tjenestene og de ressursene som stilles til disposisjon for virksomhetene/avdelingene. Hver brukergruppe skal oppleve at de får god kvalitet på den tjenesten som leveres. Det skal legges til rette for gode utviklingsmuligheter og arbeidsforhold for de ansatte i hele organisasjonen. Kommuneplanen vil sammen med budsjettet være viktige styringsverktøy både for politikere og administrasjon. Det er påkrevd at intensjonene i disse er i samsvar med de ressurser som er tilgjengelige, slik at det ikke skapes urealistiske forventninger som resulterer i skuffelse med kommunens arbeid. Ut fra dette skal alle tiltak i denne planen gjenspeiles i økonomiplanen. Et annet suksesskriterium er et godt samarbeid mellom politikere og administrasjon. Det må gjennom organiseringen av de politiske utvalg og administrasjon legges til rette for dette. I den forbindelse vil det være aktuelt å se på ny administrativ organisering av sentraladministrasjonen. Interkommunalt samarbeid Gildeskål kommune skal i planperioden arbeide aktivt inn i Salten Regionråd og stiller seg positivt til interkommunalt samarbeid der kommunene går inn som likeverdige partnere. Videre vil det være viktig å jobbe for en desentralisering av interkommunale oppgaver, særlig i lys av at det nå investeres i et fellesbredbåndsnett mellom Salten-kommunene. Fritidsbeboerne ressurser og dimensjonering av tjenestetilbud Fritidsbeboerne i Gildeskål er en voksende gruppe og en ressurs for kommunen. Samtidig er det en faktor som virker inn på dimensjoneringen av tjenestetilbud som brannberedskap, veivedlikehold og helsetjenester, uten at det gir kommunen økte rammeoverføringer eller skatteinntekter. Gildeskål kommune vil søke å påvirke de økonomiske systemene slik at denne ubalansen blir rettet opp. Strategiplan Gildeskål Del II 8

9 bygderute i Gildeskål 3. TILTAK UNDER HOVEDPOLITIKKOMRÅDENE Opplistingene er ikke uttømmende for kommunens oppgaver og prioriteringer. I den daglige driften utføres mange oppgaver som ikke har karakter av konkrete tiltak og prosjekter, eller som dukker opp senere. For disse vil de valgte tema, hovedpolitikkområder og strategier være avgjørende for prioritering av oppgaver. Status tidligere prioriteringer Konkrete tiltak og prosjekter som ble vedtatt i planen i 2005 er her samlet under de enkelte hovedpolitikkområdene, og med en oppsummering av status pr. mai Tiltakene var klart et resultat av deltakelsen fra lokalutvalg og folkemøter. For de som deltok i disse arbeidsmøtene kan det synes som om deres forslag fra sin krets er vanskelige å finne igjen. Det kan skyldes at noen tiltak har fått en samlende form, som f.eks. tomteprosjektet, der detaljene tegnes ut senere. Se Del I for nærmere beskrivelse av strategier og prosjekter. Nye tiltak Tiltakene som listes opp her er - startet og/eller gjennomført etter at strategiplanen ble vedtatt første gang - ikke vedtatt ennå og som her legges fram for behandling. Når det gjelder utbyggingsprosjekter viser vi til oversikt sist i kap. 5. Finansiering. Tiltak som betinger kommunale investeringer, og som er prioritert i de kommende år, er tatt med i investeringsprogrammet. Disse er merket Investeringsprogram. Nye tiltak og prosjekter er på dette stadiet gjerne under utredning eller planlegges utredet. Dette er da opplyst. Kostnader og finansiering for disse er enten ikke klart ennå, eller inngår i driftsbudsjett under eksisterende personalressurs. Tiltak og prosjekter der kostnader i hovedsak er knyttet til bruk av personalressurser inngår i driftsbudsjettet som ordinær drift. Forklaringer på forkortinger: GE KF Gildeskål Eiendom KF SLT-Samordna lokale tiltak SL - strategisk ledelse PLU- plan/utvikling ØK - Økonomiavdelinga OK oppvekst/kultur DV drift og vedlikehold KIG Kunnskapssenteret i Gildeskål HO helse og omsorg LU lokalutvalg KS Kommunenes Sentralforbund Strategiplan Gildeskål Del II 9

10 Hovedpolitikkområde Periode Merknader Status mai 2007 Tiltak/prosjekt, beskrivelse Ansvar Finansiering NÆRINGSUTVIKLING Etablere utviklingsselskap 2005 Investeringsprogram Gjennomført Dypvannskai Ertenvåg havn Investeringsprogram Gjennomført Utbygging Sørarnøy havn Investeringsprogram Gjennomført Arealplanlegging for sjø og land Planrevisjon sikrer næringsarealer Næringsarealer. Utbygging og Prioritere områder tilrettelegging, ved revisjon utbyggingsprogram. Prosjekt Saltenkysten Kommunen og KIG v/regionrådet involvert Gildeskål VTA 2006? Sende søknad i (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) løpet av 2005 Strategi for økt bruk av lokal Samarbeidsprosjekt skog til ved m Vedskjulet Gjennomføres ved vedtak i år Program ikke revidert, men arbeid/tiltak pågår jfr. kap 5 Ikke realisert Gjennomført etablering GIV Prioritert av Gildeskål Vekst Støtte kjøp av melkekvoter Næringsfond. Inntil Gjennomført årlig Rovviltprosjektet; jervjakt mm Samarbeid Gjennomført, under Meløy/Rødøy avslutning Områdetiltak Fleinvær til LU fra Gjennomført Fylkesmannen Kulturlandskapet i endring 2006 Utvikle strategi for Ikke eget prosjekt, mindre gjengroing men jfr. rydding langs og mer beite rv. 17 i 2007 Destinasjon Salten 2006 Felles destinasjonsselskap i Salten. Regionale studiesentre Komm.tilskudd på NYE TILTAK Tilrettelegging for slakteri Våg Ihht vedtak arealer, avløp Våg-Mårnes, areal PLU Tilrettelegging smolt Sundsfjord Ihht vedtak PLU Regulering og omlegging av Ihht vedtak Stabbursvingen på Kjellingveien 2008 Samarb. m. Beiarn Næringsfond opprettholdes for Årlig Avsetn. i budsjett primærnæringer oa utenom SNU ØK/PLU Jfr. Utbyggingsprosjekter sist i kap. 5 for flere tiltak og detaljer samt SMIL-midler Prosjektet ble lagt på is regionalt. Prøveperiode ut videreføring? Strategiplan Gildeskål Del II 10

11 BOSETTING Kommuneplanens arealdel 2005 Planrevisjon skal sikre arealer for boliger Gjennomføres ved vedtak i år BoGodt. Prosjekt for flere boligtomter og boliger utarbeides. Erverv og markedsføring Utbyggingsprogram met revideres og settes i verk. Gildeskål Eiendom etablert. Noen tomter oppkjøpt. Mye arb.gjenstår Tettstedsprosjektet videreføres Klippfisktorget Avsluttes i 2007 Aksjonsdag Nordfjorden Midler fra Gjennomført/støttet. (LA lokal aksjonsgruppe) kommunen+ fylket. Ungdomsdatabasen Nordland KIG har ajourhold Gjennomført Universitetet i Bodø 2005 Investeringsprogram Avsluttet Felles brann- og redningstjeneste i Salten Samarbeidsprosjekt under utredning Gjennomført, full drift fra Startlån til boligetablering Lån fra Husbanken til videreutlån. Gjennomført og videreføres Overvåkingsanlegg vann/avløp Investeringsprogram (selvkostområdet) Utslippsledning Våg Utslippsledning Inndyr Fjernvarmeanlegg Inndyr Gjennomført Ikke gjennomført Ute på anbud Kartfeste ledningsnett VA 2005 Selvkostområdet Gjennomført/pågår NYE TILTAK Prosjekt Rekruttere og stabilisere arbeidskraft 2007 SL Søknad om finans. Sendt Vedtak KST Vannforsyning Fleinvær? VA Videreføring Tettstedsprosj. - drift, vedlikehold og brøyting - erstatte parkering Torget - utvikling i andre bygder Rekruttering til bosetting på Fleinvær v/lokalutvalget, støtte til bruk av Placement Rekruttering Evt. egen sak om utbygg/finansiering Fra Kostn.? - Kostn Næringsfond mm Avsluttet Psykiatriboliger Inndyr 2007 PLU Lån, Husbanken Kjøp av tomter og erverv av Tomtefond strekker arealer ihht reguleringsplaner ikke til. Låneopptak? Utbyggingsavtaler med private En avtale inngått Vannforsyning Sund, Arnøy Selvkostområdet Sandhornøy bedres v/omlegging VA Stjernåga og Inndyr vannverk Omorganisering helse- og 2007 omsorgssektoren Utvidet åpningstid SFO og barnehager OK Jfr. Utbyggingsprosjekter sist i kap. 5 for flere tiltak og detaljer Oppfølging av vedtak KST Forprosjekt bestilt Tilskudd til å lage vedlikeholdsplan er mottatt Anbud innkommet. Iverksettes. Strategiplan Gildeskål Del II 11

12 KOMMUNIKASJON Salten Bredbånd (Regionrådet) Investeringsprogram Bredbånd Gildeskål 2005 Investeringsprogram Etablert, aksjer nå solgt til selskap som driver videre IT-utvikling kommunen (div.) Investeringsprogram Jfr.virks.plan HA 7 Krafttak for kommunikasjon Etablere prosjekt Ikke gjennomført, Prøveprosjekt båtrute Nordfjorden-Bodø Samarb. fylkeskommunen erstattes av Båtpakke Salten. Faste og forutsigbare båtruter for øyene Samarbeid/påvirknin g fylkeskommunen Forbedring for Fleinvær i 2006 NYE TILTAK Båtpakke Salten Nytt prosjekt, Påbegynt SL/ordf. v/regionrådet Informasjonsplan; utvikle Drift hjemmeside og Gildeskålinfo SL Kulturpendling, internt i kommunen og til Bodø Våg Havn. Havneutbygginger har betydning for alle hovedpolitikkområdene. (Foto: Trygve Førde) Strategiplan Gildeskål Del II 12

13 DE UNGES OPPVEKST Kvalitetsskole i distriktsnorge Utvikling av oppvekstenhetene. Samarb. m. Steigen. Kompetanseutvikl. Samarb. mellom oppvekstenhetene IKT i opplæringa Rehabilitering Inndyr skole 2005 Investeringsprogram Gjennomføres SLT Samarbeid for lokal kriminalitetsforebygging 2005 Søknad om finansiering sendt Stilling besatt. Jobb i folkehelseperspek. Zero. Tiltak mot mobbing Handlingsplan Gjennomført ferdigstilles Barnas kulturuke Eksterne tilskudd Gjennomføres/ Den kulturelle skolesekken Eksterne tilskudd viderføres årlig Partnerskapsavtale Stolt Sea Sponsing fra SSF Farm/Sandhornøy barnehage BygdeLARM 2005 Utredes Varierte ungdomstilbud. Jfr. Kommunikasjon Fritidsaktiviteter for barn og unge Støttes gjennom lag Gjennomført og foreninger Kulturskolen Utvikles i tråd med elevenes/ lokalsamfunnenes behov Gjennomføres innenfor økonomiske rammer NYE TILTAK Russlandssamarbeid mellom skoler/barnehager Gildeskål Kulturhus, se Samhold Gang-/sykkelsti Mevik? - Reguleringsplan må lages - Utbygging ihht Vegplan OK ? PLU Folkehelsearbeid SLT Yrkes-/utdanningsveiledning og entreprenørskap OK Ung makt OK Utvikling av Salten Museum og Gildeskål kirkested OK BOKGILDE OK Merknader Delvis ekstern finansiering -Kostnad GK Statens ansvar Delvis ekstern finansiering I samarbeid med næringsliv og vgs Bl.a. Ungdomsråd I samarbeid med museum og kirkke Stimulere til leseopplevelse og språkutvikling Foreldreveiledning SLT Vedlikehold bygninger og uteområder GE KF Ny samarbeidsavtale inngått Strategiplan Gildeskål Del II 13

14 SAMHOLD Olsok Utvikling av kirkestedet. Kirkesti, innvilget til toalettløsning. forprosjekt kyststi Kunstneriske forstyrrelser Kulturprosjekt - The Nord Land i Sørfjorden OK utarbeides. Samlivs-/familiekurs 2006 Kurs etc, styrke familiebånd. Gildeskålinfoen Mål: Minst 4 utgivelser årlig Frivillige lag og foreninger Støttes økonomisk, materielt og veiled. NYE TILTAK Gildeskål kulturhus 2007 Investeringsprogram Ny stilling innen kultur, tilsetting 2007 Drift OK Utarbeide reguleringsplan 2008 Kostnad Sørfugløy (kulturminner)? PLU Lokalutvalgene Ny gjennomgang av OU-prosess - styrke samhold, samarbeid og omdømmebygging Delta i utarb. av friluftskart for kommunen (samarbeidsprosjekt ifbm. nasjonalpark) Konserter og kulturarrangementer PLU/SL SL 2007 PLU OK rolle og arbeidsform Finansieres KS Tilskudd utenfra + komm.egenandel Økt kommunal innsats Ikke Olsok må finne sin form. OK Vedtatt, videreføres Ikke realisert Antall utgivelser ikke oppnådd i 2006 Gjennomført og viderføres Evt. sak om finansiering framlegges Kulturhuset ruver allerede i landskapet, og vil ruve i Gildeskåls kulturliv i framtida til glede for små og store i hele kommunen. Strategiplan Gildeskål Del II 14

15 4. ØKONOMIPLAN 4.1 Hovedtall driftsbudsjettet Økonomisk oversikt drift Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter (B) Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm tj.prod Kjøp av varer og tj.som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter (C) Brutto driftsresultat (D=B-C) Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter (E) Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (I) Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger (K) Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk Strategiplan Gildeskål Del II 15

16 4.2 Investeringsprogram Investeringsprogram Nr. Tiltak Status Egenand Finansiering 1 Næringsutviklingsselskap Vedtak Konsesjonskraft 2 ENØK-tiltak Vedtak Konsesjonskraft 3 Bredbånd - Salten Regionråd Vedtak disp.fond 4 Separering utslipp/ avløp - Inndyr Vedtak Selvfinansierende lån 5 Utslippsledning - Våg Vedtak Selvfinansierende lån 6 Overvåkningsanlegg Vedtak Selvfinansierende lån 7 Rehabilitering Inndyr skole Vedtak Lån og momskompensasjon 8 Kulturhus Vedtak Lån 9 Ombygging kommunehuset Vedtak Selvfinansierende lån 10 Fornying - datautstyr Vedtak Disposisjonsfond Omsorgsboliger/ psykiatriboliger Vedtak Selvfinansierende lån 12 Branngarasje Vedtak Lån og leieinntekter 13 Brannbil Vedtak Disposisjonsfond Fjernvarmeanlegg Vedtak Lån, tbf moms og red energi utg. 15 Brannvarslingsanlegg Sandhornøy skole Kst-sak 80/ Låneopptak 16 Brannvarslingsanlegg Sørarnøy skole *) Låneopptak 17 Omlegging av vei på Kjelling Kst-sak 71/06 Byggelån 18 Næringsarealer Øyra, Sundsfjord Kst-sak 71/06 Byggelån 19 Næringsarealer, Inndyr havn Kst-sak 71/06 Byggelån 20 Slakteri, Våg Kst-sak 71/ Byggelån SUM *) Ihht branntilsynsrapport 4.3 Fondsoversikt Disponibelt pr : Bundne driftsfond kr ,- Bundne investeringsfond kr ,- Ubundne investeringsfond kr ,- Disposisjonsfond kr ,- TOTALT kr ,- Generelt kan vi si at fondsreservene er små, og i tillegg er mer enn 70 % knyttet opp til bundne fond som vil si at kommunestyret ikke kan omdisponere disse midlene. At fondsreservene er så små går sterkt utover den likviditetsmessige situasjonen og skaper usikkerhet. 4.4 Låneoversikt Låneutvikling saldo pr Lånegiver Formål Gildeskål Sparebank Basseng Ikke avklart Branngarasje Gildeskål Sparebank Ertenvåg havn Ikke avklart Fjernvarmeanl Strategiplan Gildeskål Del II 16

17 Gildeskål Sparebank Inndyr bhg Kommunekreditt Inndyr skole Gildeskål Sparebank Komm veier Gildeskål Sparebank Kommunehus Gildeskål Sparebank Kulturhus Gildeskål Sparebank Psyk bolig Gildeskål Sparebank Veiopprustning Kommunekreditt Gibos, Bredbånd, Refinans Kommunekreditt Inndyr skole - byggelån Kommunekreditt Kst-sak 18, 19 og 20/ Sum kommunale lån Lån VAR- området: (selvfinansierende lån) Gildeskål Sparebank Kloakkanl Gildeskål Sparebank Renseanl Gildeskål Sparebank Uts N.AØY Kommunekreditt Inndyr vannverk Kommunekreditt Inndyr avløp Ikke avklart Overvåkn van/ avløp Ikke avklart Utslipp Inndyr Ikke avklart Utslipp Våg Sum lån VAR-området Sum alle lån Avdragsutgifter Lånegiver Formål Gildeskål Sparebank Basseng Ikke avklart Branngarasje Gildeskål Sparebank Ertenvåg havn Ikke avklart Fjernvarmeanl Gildeskål Sparebank Inndyr bhg Kommunekreditt Inndyr skole Gildeskål Sparebank Komm veier Gildeskål Sparebank Kommunehus Gildeskål Sparebank Kulturhus Gildeskål Sparebank Psyk bolig Gildeskål Sparebank Veiopprustning Kommunekreditt Gibos, Bredbånd, Refinans Kommunekreditt Inndyr skole - byggelån Kommunekreditt Kst-sak 18, 19 og 20/ Sum avdrag kommunale lån Strategiplan Gildeskål Del II 17

18 Avdrag VAR- området: (selvfinansierende lån) Gildeskål Sparebank Kloakkanl Gildeskål Sparebank Renseanl Gildeskål Sparebank Uts N.AØY Kommunekreditt Inndyr vannverk Kommunekreditt Inndyr avløp Ikke avklart Overvåkn van/ avløp Ikke avklart Utslipp Inndyr Ikke avklart Utslipp Våg Sum avdrag VAR-området Sum avdrag alle lån Renteutgifter Lånegiver Formål Gildeskål Sparebank Basseng Ikke avklart Branngarasje Gildeskål Sparebank Ertenvåg havn Ikke avklart Fjernvarmeanl Gildeskål Sparebank Inndyr bhg Kommunekreditt Inndyr skole Gildeskål Sparebank Komm veier Gildeskål Sparebank Kommunehus Gildeskål Sparebank Kulturhus Gildeskål Sparebank Psyk bolig Gildeskål Sparebank Veiopprustning Kommunekreditt Gibos, Bredbånd, Refinans Kommunekreditt Inndyr skole - byggelån *) Kommunekreditt Kst-sak 18, 19 og 20/ Sum renter kommunale lån Renter VAR- området: (selvfinansierende lån) Gildeskål Sparebank Kloakkanl Gildeskål Sparebank Renseanl Gildeskål Sparebank Uts N.AØY Kommunekreditt Inndyr vannverk Kommunekreditt Inndyr avløp Ikke avklart Overvåkn van/ avløp Ikke avklart Utslipp Inndyr Ikke avklart Utslipp Våg Strategiplan Gildeskål Del II 18

19 Sum renter VAR-området Sum renter alle lån Gjennomsnittlig rente 3,5 %. *) Renter for byggelån Inndyr skole så langt. Vil i byggeperioden bli belastet prosjektet, men ligger likevel inne i driftsbudsjettet som en rentebuffer. 4.5 Kommunal eierinteresse NOTE 5) AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER PR Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel Gildeskål forskningsstasjon AS ,00 0,70 % Bodø Industri ,00 0,44 % Galvano AS 15,00 Sjøfossen Energi AS (A-aksjer) , ,00 22,21 % Studentsamfunnshus 100,00 Storvik Vannverk 1,00 Kommunekraft AS 1 000,00 Nordland Reiseliv AS 6 000,00 1,20 % Sjøfossen Energi AS (C-aksjer) 200, ,00 0,02 % Sjøfossen Energi AS (D-aksjer) , ,00 20,97 % Kunnskapsenteret i Gildeskål ,00 25% av stiftelseskapital i 1996 Sagat - Samisk Avis 250,00 Salten kommunerevisjon IKS ,00 5 % Sjøfossen Næringsutvikling AS ,00 Egenkapitalinnskudd - KLP ,00 Sum aksjer og andeler ,00 Strategiplan Gildeskål Del II 19

20 5. VIRKSOMHETSPLANER Alle virksomheter samt strategisk ledelse har utarbeidet virksomhetsplaner for , for prioriterte oppgaver. Planene følger forløpende, avslutningsvis med en oversikt over utbyggingsprosjekter. Solveig Karlsen, en sprek 92-åring fra Arnøyene, nyter været på den første sommerdagen i Hun sier hun stortrives i sin omsorgsbolig på Gibos. I bakgrunnen er grunnarbeidene kommet i gang for nye omsorgsboliger, som denne gang gjelder for psykisk helse. Virksomhetsplan for Helse og Sosial 2007/2008 Hovedmål: Gildeskål kommune skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet, tjenesten skal være tilpasset behovet til den enkelte og bidra til økt trygghet og livskvalitet for innbyggerne i kommunen. Tiltak Mål og strategi Ansvar Frist Utarbeide serviceerklæringer Utarbeide serviceerklæringer Virksomhetsleder for minimum barnevern og legekontoret. Målet er å gi info til innbyggerne Utarbeide plan for rehabilitering Alle kommunene er pålagt å Virksomhetsleder, og habilitering ha en plan for rehabilitering og habilitering. fysioterapeut Rullering opptrappingsplan for Rullere opptrapningsplanen Virksomhetsleder, Strategiplan Gildeskål Del II 20

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 25. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan

Foto: Jan Hansen. Årsbudsjett 2015 og. økonomiplan Foto: Jan Hansen Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 Frie inntekter Frie inntekter består av rammetilskudd, skatteinntekter og andre ikke øremerkede statlige tilskudd. Dette er hovedfinansieringskilden

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en

Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Levanger kommune rådmannen Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en Formannskapet 30.mai 2007 Økonomiplanarbeidet etter Kom.prop en - Ola Stene 30.5.2007 - Formannskapet 1 Kommuneproposisjonen 2008 (St.prp.

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2014 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2013 Regnskap Budsjett Budsjett 2011 2012 2013 Driftsinntekter Brukerbetalinger 85 950 985 88 900 000 90 979 000 Andre salgs- og leieinntekter 179 069 462 192 178

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram:

Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Formannskapets sak 073/16: Økonomiplan og handlingsprogram: Representanten Rene Rasfhol (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre: Rådmannens forslag med følgende endringer:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE

SOGN OG FJORDANE KOMMUNEREVISORFOREINING REGNSKAPSSKJEMAENE REGNSKAPSSKJEMAENE NOTAT REGNSKAPSSKJEMAENE FORMÅL OG INNHOLD Drøfter formålet med de ulike regnskapsskjemaene Hvilke inntekter, innbetalinger, utgifter, utbetalinger og interne finansieringstransaksjoner

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser»

Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Kommunereform - Utredningsrapport «Ressurser» Innhold Arbeidsgruppen:... 2 Mandat arbeidsgruppe ressurser... 2 Innledning... 2 Økonomisk effekt av selve sammenslåingen... 2 Inndelingstilskuddet... 2 Arbeidsgiveravgiftssone...

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG

BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTSKJEMA 1A OG 1B: HOVEDRAMMER DRIFT 2016-2019 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE

Konsekvensjustert årsbudsjett NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert årsbudsjett 2007 NORDKAPP KOMMUNE Konsekvensjustert budsjett. Med dette legger rådmannen frem konsekvensjustert årsbudsjett 2007. Budsjettet tar sikte på å vise hva det koster å videreføre

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren

Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren 1 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2016 Det tekniske beregningsutvalg for kommunal

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Kommuneplan

Kommuneplan Kommuneplan 2004 2016 Vedtatt i KST 09.02.05, sak 02/05 K2000: 04/01101 Foto: Geir Wormdal Innledning Hva er kommuneplanlegging? Plan og bygningslovens 20-1 om kommunalplanlegging: Kommunene skal utføre

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer