HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 Strategisk plan for Gildeskål kommune Del II HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN 1-4 års perspektiv 1. HANDLINGSDELENS OPPBYGGING 1.1 Innledning Resultatet av planprosessen som er beskrevet i Del I viser at vi er stolt av kommunen vår og at vi alle egentlig arbeider mot det samme målet. Vi har mange goder i Gildeskål, som vi gjerne vil dele med flere. Det er tenkt mange gode tanker om hvordan vi vil ha det, og hva vi kan gjøre for å komme dit. Som vi alle vet er ikke kommunekassa noen uuttømmelig ønskebrønn som det bare er å øse ut av. Kommunen er prisgitt de rammer som legges av staten, både de økonomiske og andre. Videre er vi en del av en region og et fylke som vi må tilpasse oss, sett ut fra det som særpreger utviklingen i vår kommune. Det er derfor viktig å ha med seg hvilke ressurser kommunen faktisk har eller ikke har til å få gjennomført konkrete tiltak. Handlingsdelen skal vise de tiltak en har tenkt å gjennomføre, som en prioritering av de ressurser kommunen har til rådighet. De økonomiske ressursene følger i egne avsnitt. Når det gjelder personalressurser viser vi til vedlegg med organisasjonskart og årsverk fordelt på virksomhetene. 1.2 Hjulet Strategiplanens handlingsdel er bygd opp med utgangspunkt i den langsiktige delen. Vi kan gjerne snakke om ulike handlingsområder og nivå på disse. Oppbyggingen av handlingsdelen fremstår i figuren nedenfor som en sirkel med en kjerne som henspeiler på selve det strategiske utgangspunktet med de 3 temaområdene; kjønn og livsfaser, kultur og samarbeid, folkehelse og miljø, og de 5 hovedpolitikkområdene; de unges oppvekst, næringsutvikling, kommunikasjon, samhold og bosetting. Selve sirkelen er delt opp i 6 handlingsområder; tjenesteproduksjon, arbeidsgiverpolitikk, samfunnsutvikling, økonomi, virksomhet organisert utenfor ordinær drift og interkommunalt samarbeid. På det første nivået som er sirkelen nærmest kjernen vises det til dokumenter som inngår og er en del av den strategiske kommuneplanen, mens det i sirkelen utenfor vises til strategiske styringsdokumenter som er viktige verktøy for politikerne og administrasjonen til å oppnå strategisk kommuneplans mål og intensjoner. Strategiplan Gildeskål Del II 1

2 1.3 Handlingsområdene Tjenesteproduksjon er summen av all aktivitet fram til en tjeneste er levert. Tjenesteproduksjonen beskrives gjennom virksomhetsplaner og årsmelding. Til grunn ligger lovpålagte tjenester, lovpålagte og andre planer, prosjekter og annen løpende aktivitet. For noen tjenesteområder foreligger det tjenestebeskrivelser og evt. serviceerklæringer. Dokument: Virksomhetsplaner Samfunnsutvikling Kommunen har mange oppgaver og aktiviteter av mer utviklingsorientert karakter. Herunder hører bl.a. arealplanlegging og utbyggingsprosjekter (f.eks. industriarealer), tilrettelegging for bosetting og næringsutvikling, tiltak og prosjekter for bedre oppvekstmiljø. Dokumenter: Virksomhetsplaner. Strategiplan Gildeskål Del II 2

3 Økonomi Økonomiplanen er det overordnede økonomidokumentet for kommunen. Viser til kommunestyrets sak 32/06 om justering av vedtatt økonomiplan for Andre elementer er årsbudsjett, økonomireglement og systemer for økonomisk internkontroll, årsregnskap og årsberetning. Dokumenter: I denne handlingsplanen finner vi økonomiplanen (oppdateres ifbm. budsjettbehandlingen), samt Kostratall som vedlegg. Resten foreligger som egne dokumenter. Interkommunalt samarbeid er etablert i form av enten interkommunale selskaper og foretak, eller samarbeid formalisert ved egne avtaler. Samarbeid med andre offentlige parter og internasjonalisering er også en del av dette. Dokument: Saltenstrategiene. Virksomhet utenfor ordinær drift er kommunale selskaper og foretak. Dokument: Vedlegg med oversikt over selskaper mm. Arbeidsgiverpolitikk. Se hovedkapittel 7. Dokumenter: En personalpolitisk plan med lønnspolitiske føringer ble utarbeidet i Videre ble et overordnet planverk for HMS-arbeidet i Gildeskål kommune utarbeidet og implementert høsten Underliggende retningslinjer til disse dokumentene er utarbeidet (Retningslinjer for omstilling, avtale om fleksibel arbeidstid og reglement for erkjentlighetsgaver). Det arbeides videre med å få på plass også andre reglementer og retningslinjer (f eks reglement for permisjoner, oppfølging av sykefravær og informasjonsplan). Det forventes at dette arbeidet er fullført i løpet av første halvdel av Strategiplan Gildeskål Del II 3

4 2. OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER 2.1 Fylkesplan for Nordland Fylkesplanen som ble vedtatt av fylkestinget, juni 2003, har ligget i bunnen for det arbeidet Gildeskål kommune har gjort med sin strategiplan og kommer videre til uttrykk i handlingsdelen. Den har følgende visjon og fokus på innsatsområdene: VISJON: Nordland mulighetenes fylke INNSATSOMRÅDER: Felles innsats for felles fremtid Sterke bo-, arbeids- og serviceregioner (BAS-regioner) Bruk av potensialet langs kysten 2.2 Strategisk utviklingsplan for Gildeskål kommune Gildeskåls kommuneplan , vedtatt av kommunestyret har følgende visjon, gjennomgående temaer og hovedpolitikkområder: VISJON: Gildeskål kommune det unike alternativ TEMAOMRÅDER: Kjønn og livsfaser Kultur og samarbeid Folkehelse og miljø HOVEDPOLITIKKOMRÅDER De unges oppvekst Næringsutvikling Kommunikasjon Samhold Bosetting 2.3 Det økonomiske opplegget fra regjeringen St.prp. 67 (kommuneproposisjonen 2008), fremlagt Endringer i det økonomiske opplegget i 2007 I revidert nasjonalbudsjett 2007 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2007 oppjustert med 900 Mkr., herunder 740 Mkr. til kommunene. I tillegg foreslås det økte øremerkede bevilgninger med vel 600 Mkr., som i hovedsak er knyttet til flere barnehageplasser i 2006 og en oppjustering for måltallene for nye plasser i Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren fra 2006 til 2007 (deflator) er oppjustert fra 3,5 til 3,6 prosent. Økt kostnadsvekst trekker den reelle inntektsveksten ned med drøyt 200 Mkr. Strategiplan Gildeskål Del II 4

5 Disse endringene innebærer at det reelle kostnadsnivået for kommunesektoren samlet i 2007 anslås til 1,3 Mrd. kr. høyere enn St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( ). Økningen i frie inntekter er (2,2%) er lavere enn kostnadsveksten (3,6%). Resultatet av dette er en realnedgang i frie inntekter, når en legger til grunn faktiske inntekter for (Sum frie inntekter i 2006 ble vesentlig høyere enn først antatt, pga god skatteinngang. Veksten i frie inntekter fra 2006 til 2007 blir dermed lavere). Grunnskole Det foreslås å innføre gratis frukt og grønt for alle elever på de skoler som har ungdomstrinn, det vil si både rene ungdomsskoler med trinn, kombinerte skoler med trinn fra skoleåret Kunnskapsdepartementet foreslår å bevilge 87 Mkr. til dette formålet i Rene barneskoler (1.-7. trinn) omfattes dermed ikke av ordningen. Videre skal rådgivningstjenesten i ungdomsskolen styrkes, og det legges inn 15 Mkr. til dette i Midlene fordeles gjennom rammetilskuddet til kommunene. Det foreslås også at det innvilges midler til utprøving av en utvidet skoledag for skoleåret Det legges opp til en forsøksvirksomhet med mål om å prøve ut modeller for utvidet skoledag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurderer nå innretningen på både integreringstilskudd og tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Skjønnstilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap foreslås styrket med 75 Mkr. Norskopplæring for asylsøkere i mottak vil bli gjeninnført 1. september Kommunene skal organisere og tilby opplæringen og vil få et særtilskudd til dette Kommuneopplegget for 2008 Økte inntekter Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4,5 og 5,25 Mrd. kr. i Veksten er regnet fra anslått inntektsvekst i 2007 i rev. nasjonalbudsjett -07 Av veksten i samlede inntekter legges det opp til at veksten i frie inntekter utgjør mellom 1,5 og 1,75 Mrd. kr. I tillegg til veksten i frie inntekter vil regjeringen styrke toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester (tidligere: ressurskrevende brukere), med 425 Mkr. Denne forbedringen vil frigjøre et tilsvarende beløp av de frie inntektene som vil kunne brukes til å styrke tilbudet av ressurskrevende tjenester eller til andre formål. Veksten i de frie inntektene må ses i sammenheng med at den demografiske utviklingen antas å påføre kommunesktoren økte utgifter i Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi indikerer av kommunene vil få om lag 800 Mkr. i merutgifter i Beregningene forutsetter at gjennomsnittskostnadene i tjenesteproduksjonen holdes konstant. Nivået på de frie inntektene i 2008 skal også dekke midler til gjennomføring av reformen med ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV), samt lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede. Merutgiftene for kommunene i 2008 til NAV-reformen anslås til om lag 100 Mkr., mens merutgiftene til lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede anslås til om lag 50 Mkr. Innlemming av øremerkede tilskudd Regjeringen tar sikte på å innlemme tilskudd til barnehager i Hvilke enkeltposter som innlemmes presenteres etter planen i kommunepreposisjonen for Tilskudd til psykisk Strategiplan Gildeskål Del II 5

6 helsearbeid innlemmes i 2009, og regjeringen kommer tilbake med nærmere vurdering i statsbudsjettet for Tilskudd til kommuner med samlivstiltak innlemmes i rammetilskudd i Skjønnsrammen for 2008 Kommunal- og regionaldepartementet foreslår at den samlede skjønnsrammen for 2008, inklusiv kompensasjon for omlegging av differensiert arbeidsgiveravgifte, settes til 2,371 Mkr., herunder 1,504 Mkr. til kommunene. Det er fremdeles noen kommuner som har høyere sats på arbeidsgiveravgiften enn de hadde før omleggingen i 2004, og får kompensert differansen mellom den nye satsen og satsen i I skjønnspotten er det avsatt om lag 50 Mkr. til kompensasjon til kommuner som i 2008 vil tape å oppdatering av befolkningstall. Innefor skjønnsrammen ligger tilskudd til utviklings- og utredningsprosjekter. I 2007 er det bevilget 40 Mkr. til prosjekter, og det foreslås at prosjektskjønnet økes med 10 Mkr. i Ressurskrevende tjenester I dagens modell for kommunen dekket 70% av utgiftene til tjenestemottakere som koster mer enn ,- kr. (innslagspunktet) på landsbasis. Kommunenes egenandel for utgifter over innslagspunktet blir da 30% på landsbasis. Egenandelen blir beregnet per innbygger i de kommunen som mottar tilskuddet. På den måten vil det faktiske innslagspunktet variere, avhengig av kommunenes kostnader utover innslagspunktet i forhold til innbyggertallet i kommunene. Når utgiftene ikke er kjent før sommeren etter budsjettåret, vil det med dagens regnskapsprinsipper ikke være mulig å inntektsføre kommunens tilskudd før året etter at utgiftene har oppstått. Det legges opp til en ny modell der den enkelte kommune får kompensert en fast andel av egne utgifter utover innslagspunktet. I tillegg økes kompensasjonsgraden for kommunene fra 70 til 85%. Innslagspunktet vil prisjusteres og reelt sett være på samme nivå som for Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår også å endre regelverket for toppfinansieringen slik at det bosettingsstimulerende særtilskuddet for flyktninger med alvorlige funksjonshemninger eller atferdsvansker ikke skal trekkes fra ved utmåling av tilskuddet. Fylkesmannen skal vurdere å gi skjønnsmidler til de som taper på omleggingen ved vurdering av skjønnsmidler for Momskompensasjonen Regjeringen har nå foretatt en gjennomgang av kompensasjonsordningen, og ordningen videreføres med noen mindre justeringer. Innleveringsfristen i kompensasjonsloven 7 utvides fra 10. august til 20. august. Frem mot statsbudsjettet for 2008 vil regjeringen vurdere om det er behov for å presisere foreldelsesbestemmelsene i kompenasjonsloven, samt om det bør foretas en endring av justeringsbestemmelsene. Selv om regjeringen mener at investeringer fortsatt bør omfattes av ordningen, foreslås det å endre regnskapsføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer. Regjeringen foreslår at merverdiavgiftskompenasjon fra investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet fra og med budsjett- og regnskapsåret Strategiplan Gildeskål Del II 6

7 Veterinærvakt og landbruksvikarer Fra og med 1. januar 2008 blir veterinærvakt et kommunalt ansvar, og finansieres fra matdepartementet som øremerket tilskudd. Fra samme tidspunkt overføres ansvar for landsdekkende landbruksvikarordning til avløserlag. 27 Mkr. trekkes fra kommunene og gis til avløserlagene. 2.4 Hovedutfordringer i perioden Gildeskål står i perioden overfor følgende hovedutfordringer: HOVEDUTFORDRINGER: 1. Gjennomføre kontinuerlig strategiutvikling basert på den strategiske kommuneplanen. 2. Gi befolkningen i Gildeskål kvalitetsmessig gode tjenestetilbud tilpasset kommunenes tilgjengelige ressurser. 3. Utvikle en administrativ organisering med endringskompetanse, som kan tilpasse seg de stadige endringene i rammebetingelser, med særlig vekt på å utvikle en positiv og offensiv arbeidsgiverpolitikk. 4. Stoppe den negative befolkningsutviklingen. 2.5 Mål for perioden MÅL: Økonomiske målsettinger Gildeskål kommune må arbeide på to fronter for å bedre kommunens anstrengte økonomiske situasjon; 1. Mot Storting og regjering for å bedre situasjonen for kommunenorge. Gildeskål kommune skal aktivt delta i påvirkningen overfor Stortinget og regjering for å: Innfri kommunesektorens krav om økte overføringer for å dekke inn kommunen utgifter i forhold til lokal, offentlig tjenesteyting. Inngi mer forutsigbarhet i kommunenes inntektsgrunnlag fra staten. Sikre kompensasjon for å stille naturressurser i kommunen til rådighet for næring og storsamfunnets beste. Påvirkningen vil måtte skje gjennom partienes representanter på Stortinget, i samarbeid med andre Nordlandskommuner og gjennom KS. Særlig viktig vil det være å sørge for at Stortinget ikke igangsetter nye reformer uten at det medfører full finansiering fra statens side. Et utvalg er satt ned for å se på inntektssystemet og her er det viktig at Gildeskål kommune er på banen. Videre vil Gildeskål kommune bemerke at øremerkede tilskudd ikke gir særlig rom for lokaldemokratiet og at generelle rammetilskudd må vektlegges i større grad. 2. På den andre siden må Gildeskål arbeide med egen driftssituasjon. Som mål for dette området vil kommunestyret definere følgende mål: Gildeskål kommune skal innenfor de rammer gitt av Stortinget, ha en sunn økonomisk driftsutvikling som medfører større forutsigbarhet for drift og investeringer. Den negative likviditetsreserven skal nedbetales i perioden For å bedre likviditeten skal det settes av minimum 1 mill. kr. per år i planperioden fra , i et eget likviditetsfond. Strategiplan Gildeskål Del II 7

8 Gildeskål kommunes konsesjonskraftinntekter skal øremerkes til utvikling og investering, og skal ikke brukes i driften. Forholdet mellom netto driftsresultat og kommunens driftsinntekter bør for hvert av årene utgjøre minimum 3,0%. Gildeskål kommune skal i løpet av planperioden bygge opp et disposisjonsfond på minimum 10 mill. kr. En god og sunn økonomisk politikk krever at det finnes økonomiske reserver å tære på om inntektsgrunnlaget svikter ved at utgiftene av uforutsette grunner skulle øke eller at det er behov for egenkapital inn i aktuelle inntektsgivende prosjekter. Det er ikke akseptabelt at organisasjonen må innføre stillings- eller innkjøpsstopp i driftsåret for å få regnskapet til å harmonisere med vedtatt budsjett. Ved å avsette økonomiske midler til disposisjonsfond og likviditetsfond, og samtidig sørge for god økonomisk styring, vil risikoen for strenge innsparinger i driftsåret kunne avverges. Kvalitet og service tilpasning mellom ressurser og forventninger Befolkningen i Gildeskål skal ha opplevelsen av god kvalitet og service på tjenestene, selv om ikke alle behov kan innfris og heller ikke kan imøtekommes alle steder i kommunen. Gildeskål kommune ønsker å opprettholde driften på dagens nivå. Det vil si at man ikke ønsker å legge ned tjenestetilbud som i dag gis og at man ønsker å opprettholde den geografiske tjenestestrukturen slik den i hovedtrekk er per i dag, så fremt behovet er der. Det må imidlertid være tydelig tilpasning mellom de forventninger og resultatmål som stilles til tjenestene og de ressursene som stilles til disposisjon for virksomhetene/avdelingene. Hver brukergruppe skal oppleve at de får god kvalitet på den tjenesten som leveres. Det skal legges til rette for gode utviklingsmuligheter og arbeidsforhold for de ansatte i hele organisasjonen. Kommuneplanen vil sammen med budsjettet være viktige styringsverktøy både for politikere og administrasjon. Det er påkrevd at intensjonene i disse er i samsvar med de ressurser som er tilgjengelige, slik at det ikke skapes urealistiske forventninger som resulterer i skuffelse med kommunens arbeid. Ut fra dette skal alle tiltak i denne planen gjenspeiles i økonomiplanen. Et annet suksesskriterium er et godt samarbeid mellom politikere og administrasjon. Det må gjennom organiseringen av de politiske utvalg og administrasjon legges til rette for dette. I den forbindelse vil det være aktuelt å se på ny administrativ organisering av sentraladministrasjonen. Interkommunalt samarbeid Gildeskål kommune skal i planperioden arbeide aktivt inn i Salten Regionråd og stiller seg positivt til interkommunalt samarbeid der kommunene går inn som likeverdige partnere. Videre vil det være viktig å jobbe for en desentralisering av interkommunale oppgaver, særlig i lys av at det nå investeres i et fellesbredbåndsnett mellom Salten-kommunene. Fritidsbeboerne ressurser og dimensjonering av tjenestetilbud Fritidsbeboerne i Gildeskål er en voksende gruppe og en ressurs for kommunen. Samtidig er det en faktor som virker inn på dimensjoneringen av tjenestetilbud som brannberedskap, veivedlikehold og helsetjenester, uten at det gir kommunen økte rammeoverføringer eller skatteinntekter. Gildeskål kommune vil søke å påvirke de økonomiske systemene slik at denne ubalansen blir rettet opp. Strategiplan Gildeskål Del II 8

9 bygderute i Gildeskål 3. TILTAK UNDER HOVEDPOLITIKKOMRÅDENE Opplistingene er ikke uttømmende for kommunens oppgaver og prioriteringer. I den daglige driften utføres mange oppgaver som ikke har karakter av konkrete tiltak og prosjekter, eller som dukker opp senere. For disse vil de valgte tema, hovedpolitikkområder og strategier være avgjørende for prioritering av oppgaver. Status tidligere prioriteringer Konkrete tiltak og prosjekter som ble vedtatt i planen i 2005 er her samlet under de enkelte hovedpolitikkområdene, og med en oppsummering av status pr. mai Tiltakene var klart et resultat av deltakelsen fra lokalutvalg og folkemøter. For de som deltok i disse arbeidsmøtene kan det synes som om deres forslag fra sin krets er vanskelige å finne igjen. Det kan skyldes at noen tiltak har fått en samlende form, som f.eks. tomteprosjektet, der detaljene tegnes ut senere. Se Del I for nærmere beskrivelse av strategier og prosjekter. Nye tiltak Tiltakene som listes opp her er - startet og/eller gjennomført etter at strategiplanen ble vedtatt første gang - ikke vedtatt ennå og som her legges fram for behandling. Når det gjelder utbyggingsprosjekter viser vi til oversikt sist i kap. 5. Finansiering. Tiltak som betinger kommunale investeringer, og som er prioritert i de kommende år, er tatt med i investeringsprogrammet. Disse er merket Investeringsprogram. Nye tiltak og prosjekter er på dette stadiet gjerne under utredning eller planlegges utredet. Dette er da opplyst. Kostnader og finansiering for disse er enten ikke klart ennå, eller inngår i driftsbudsjett under eksisterende personalressurs. Tiltak og prosjekter der kostnader i hovedsak er knyttet til bruk av personalressurser inngår i driftsbudsjettet som ordinær drift. Forklaringer på forkortinger: GE KF Gildeskål Eiendom KF SLT-Samordna lokale tiltak SL - strategisk ledelse PLU- plan/utvikling ØK - Økonomiavdelinga OK oppvekst/kultur DV drift og vedlikehold KIG Kunnskapssenteret i Gildeskål HO helse og omsorg LU lokalutvalg KS Kommunenes Sentralforbund Strategiplan Gildeskål Del II 9

10 Hovedpolitikkområde Periode Merknader Status mai 2007 Tiltak/prosjekt, beskrivelse Ansvar Finansiering NÆRINGSUTVIKLING Etablere utviklingsselskap 2005 Investeringsprogram Gjennomført Dypvannskai Ertenvåg havn Investeringsprogram Gjennomført Utbygging Sørarnøy havn Investeringsprogram Gjennomført Arealplanlegging for sjø og land Planrevisjon sikrer næringsarealer Næringsarealer. Utbygging og Prioritere områder tilrettelegging, ved revisjon utbyggingsprogram. Prosjekt Saltenkysten Kommunen og KIG v/regionrådet involvert Gildeskål VTA 2006? Sende søknad i (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) løpet av 2005 Strategi for økt bruk av lokal Samarbeidsprosjekt skog til ved m Vedskjulet Gjennomføres ved vedtak i år Program ikke revidert, men arbeid/tiltak pågår jfr. kap 5 Ikke realisert Gjennomført etablering GIV Prioritert av Gildeskål Vekst Støtte kjøp av melkekvoter Næringsfond. Inntil Gjennomført årlig Rovviltprosjektet; jervjakt mm Samarbeid Gjennomført, under Meløy/Rødøy avslutning Områdetiltak Fleinvær til LU fra Gjennomført Fylkesmannen Kulturlandskapet i endring 2006 Utvikle strategi for Ikke eget prosjekt, mindre gjengroing men jfr. rydding langs og mer beite rv. 17 i 2007 Destinasjon Salten 2006 Felles destinasjonsselskap i Salten. Regionale studiesentre Komm.tilskudd på NYE TILTAK Tilrettelegging for slakteri Våg Ihht vedtak arealer, avløp Våg-Mårnes, areal PLU Tilrettelegging smolt Sundsfjord Ihht vedtak PLU Regulering og omlegging av Ihht vedtak Stabbursvingen på Kjellingveien 2008 Samarb. m. Beiarn Næringsfond opprettholdes for Årlig Avsetn. i budsjett primærnæringer oa utenom SNU ØK/PLU Jfr. Utbyggingsprosjekter sist i kap. 5 for flere tiltak og detaljer samt SMIL-midler Prosjektet ble lagt på is regionalt. Prøveperiode ut videreføring? Strategiplan Gildeskål Del II 10

11 BOSETTING Kommuneplanens arealdel 2005 Planrevisjon skal sikre arealer for boliger Gjennomføres ved vedtak i år BoGodt. Prosjekt for flere boligtomter og boliger utarbeides. Erverv og markedsføring Utbyggingsprogram met revideres og settes i verk. Gildeskål Eiendom etablert. Noen tomter oppkjøpt. Mye arb.gjenstår Tettstedsprosjektet videreføres Klippfisktorget Avsluttes i 2007 Aksjonsdag Nordfjorden Midler fra Gjennomført/støttet. (LA lokal aksjonsgruppe) kommunen+ fylket. Ungdomsdatabasen Nordland KIG har ajourhold Gjennomført Universitetet i Bodø 2005 Investeringsprogram Avsluttet Felles brann- og redningstjeneste i Salten Samarbeidsprosjekt under utredning Gjennomført, full drift fra Startlån til boligetablering Lån fra Husbanken til videreutlån. Gjennomført og videreføres Overvåkingsanlegg vann/avløp Investeringsprogram (selvkostområdet) Utslippsledning Våg Utslippsledning Inndyr Fjernvarmeanlegg Inndyr Gjennomført Ikke gjennomført Ute på anbud Kartfeste ledningsnett VA 2005 Selvkostområdet Gjennomført/pågår NYE TILTAK Prosjekt Rekruttere og stabilisere arbeidskraft 2007 SL Søknad om finans. Sendt Vedtak KST Vannforsyning Fleinvær? VA Videreføring Tettstedsprosj. - drift, vedlikehold og brøyting - erstatte parkering Torget - utvikling i andre bygder Rekruttering til bosetting på Fleinvær v/lokalutvalget, støtte til bruk av Placement Rekruttering Evt. egen sak om utbygg/finansiering Fra Kostn.? - Kostn Næringsfond mm Avsluttet Psykiatriboliger Inndyr 2007 PLU Lån, Husbanken Kjøp av tomter og erverv av Tomtefond strekker arealer ihht reguleringsplaner ikke til. Låneopptak? Utbyggingsavtaler med private En avtale inngått Vannforsyning Sund, Arnøy Selvkostområdet Sandhornøy bedres v/omlegging VA Stjernåga og Inndyr vannverk Omorganisering helse- og 2007 omsorgssektoren Utvidet åpningstid SFO og barnehager OK Jfr. Utbyggingsprosjekter sist i kap. 5 for flere tiltak og detaljer Oppfølging av vedtak KST Forprosjekt bestilt Tilskudd til å lage vedlikeholdsplan er mottatt Anbud innkommet. Iverksettes. Strategiplan Gildeskål Del II 11

12 KOMMUNIKASJON Salten Bredbånd (Regionrådet) Investeringsprogram Bredbånd Gildeskål 2005 Investeringsprogram Etablert, aksjer nå solgt til selskap som driver videre IT-utvikling kommunen (div.) Investeringsprogram Jfr.virks.plan HA 7 Krafttak for kommunikasjon Etablere prosjekt Ikke gjennomført, Prøveprosjekt båtrute Nordfjorden-Bodø Samarb. fylkeskommunen erstattes av Båtpakke Salten. Faste og forutsigbare båtruter for øyene Samarbeid/påvirknin g fylkeskommunen Forbedring for Fleinvær i 2006 NYE TILTAK Båtpakke Salten Nytt prosjekt, Påbegynt SL/ordf. v/regionrådet Informasjonsplan; utvikle Drift hjemmeside og Gildeskålinfo SL Kulturpendling, internt i kommunen og til Bodø Våg Havn. Havneutbygginger har betydning for alle hovedpolitikkområdene. (Foto: Trygve Førde) Strategiplan Gildeskål Del II 12

13 DE UNGES OPPVEKST Kvalitetsskole i distriktsnorge Utvikling av oppvekstenhetene. Samarb. m. Steigen. Kompetanseutvikl. Samarb. mellom oppvekstenhetene IKT i opplæringa Rehabilitering Inndyr skole 2005 Investeringsprogram Gjennomføres SLT Samarbeid for lokal kriminalitetsforebygging 2005 Søknad om finansiering sendt Stilling besatt. Jobb i folkehelseperspek. Zero. Tiltak mot mobbing Handlingsplan Gjennomført ferdigstilles Barnas kulturuke Eksterne tilskudd Gjennomføres/ Den kulturelle skolesekken Eksterne tilskudd viderføres årlig Partnerskapsavtale Stolt Sea Sponsing fra SSF Farm/Sandhornøy barnehage BygdeLARM 2005 Utredes Varierte ungdomstilbud. Jfr. Kommunikasjon Fritidsaktiviteter for barn og unge Støttes gjennom lag Gjennomført og foreninger Kulturskolen Utvikles i tråd med elevenes/ lokalsamfunnenes behov Gjennomføres innenfor økonomiske rammer NYE TILTAK Russlandssamarbeid mellom skoler/barnehager Gildeskål Kulturhus, se Samhold Gang-/sykkelsti Mevik? - Reguleringsplan må lages - Utbygging ihht Vegplan OK ? PLU Folkehelsearbeid SLT Yrkes-/utdanningsveiledning og entreprenørskap OK Ung makt OK Utvikling av Salten Museum og Gildeskål kirkested OK BOKGILDE OK Merknader Delvis ekstern finansiering -Kostnad GK Statens ansvar Delvis ekstern finansiering I samarbeid med næringsliv og vgs Bl.a. Ungdomsråd I samarbeid med museum og kirkke Stimulere til leseopplevelse og språkutvikling Foreldreveiledning SLT Vedlikehold bygninger og uteområder GE KF Ny samarbeidsavtale inngått Strategiplan Gildeskål Del II 13

14 SAMHOLD Olsok Utvikling av kirkestedet. Kirkesti, innvilget til toalettløsning. forprosjekt kyststi Kunstneriske forstyrrelser Kulturprosjekt - The Nord Land i Sørfjorden OK utarbeides. Samlivs-/familiekurs 2006 Kurs etc, styrke familiebånd. Gildeskålinfoen Mål: Minst 4 utgivelser årlig Frivillige lag og foreninger Støttes økonomisk, materielt og veiled. NYE TILTAK Gildeskål kulturhus 2007 Investeringsprogram Ny stilling innen kultur, tilsetting 2007 Drift OK Utarbeide reguleringsplan 2008 Kostnad Sørfugløy (kulturminner)? PLU Lokalutvalgene Ny gjennomgang av OU-prosess - styrke samhold, samarbeid og omdømmebygging Delta i utarb. av friluftskart for kommunen (samarbeidsprosjekt ifbm. nasjonalpark) Konserter og kulturarrangementer PLU/SL SL 2007 PLU OK rolle og arbeidsform Finansieres KS Tilskudd utenfra + komm.egenandel Økt kommunal innsats Ikke Olsok må finne sin form. OK Vedtatt, videreføres Ikke realisert Antall utgivelser ikke oppnådd i 2006 Gjennomført og viderføres Evt. sak om finansiering framlegges Kulturhuset ruver allerede i landskapet, og vil ruve i Gildeskåls kulturliv i framtida til glede for små og store i hele kommunen. Strategiplan Gildeskål Del II 14

15 4. ØKONOMIPLAN 4.1 Hovedtall driftsbudsjettet Økonomisk oversikt drift Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter (B) Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm tj.prod Kjøp av varer og tj.som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter (C) Brutto driftsresultat (D=B-C) Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter (E) Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (I) Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger (K) Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk Strategiplan Gildeskål Del II 15

16 4.2 Investeringsprogram Investeringsprogram Nr. Tiltak Status Egenand Finansiering 1 Næringsutviklingsselskap Vedtak Konsesjonskraft 2 ENØK-tiltak Vedtak Konsesjonskraft 3 Bredbånd - Salten Regionråd Vedtak disp.fond 4 Separering utslipp/ avløp - Inndyr Vedtak Selvfinansierende lån 5 Utslippsledning - Våg Vedtak Selvfinansierende lån 6 Overvåkningsanlegg Vedtak Selvfinansierende lån 7 Rehabilitering Inndyr skole Vedtak Lån og momskompensasjon 8 Kulturhus Vedtak Lån 9 Ombygging kommunehuset Vedtak Selvfinansierende lån 10 Fornying - datautstyr Vedtak Disposisjonsfond Omsorgsboliger/ psykiatriboliger Vedtak Selvfinansierende lån 12 Branngarasje Vedtak Lån og leieinntekter 13 Brannbil Vedtak Disposisjonsfond Fjernvarmeanlegg Vedtak Lån, tbf moms og red energi utg. 15 Brannvarslingsanlegg Sandhornøy skole Kst-sak 80/ Låneopptak 16 Brannvarslingsanlegg Sørarnøy skole *) Låneopptak 17 Omlegging av vei på Kjelling Kst-sak 71/06 Byggelån 18 Næringsarealer Øyra, Sundsfjord Kst-sak 71/06 Byggelån 19 Næringsarealer, Inndyr havn Kst-sak 71/06 Byggelån 20 Slakteri, Våg Kst-sak 71/ Byggelån SUM *) Ihht branntilsynsrapport 4.3 Fondsoversikt Disponibelt pr : Bundne driftsfond kr ,- Bundne investeringsfond kr ,- Ubundne investeringsfond kr ,- Disposisjonsfond kr ,- TOTALT kr ,- Generelt kan vi si at fondsreservene er små, og i tillegg er mer enn 70 % knyttet opp til bundne fond som vil si at kommunestyret ikke kan omdisponere disse midlene. At fondsreservene er så små går sterkt utover den likviditetsmessige situasjonen og skaper usikkerhet. 4.4 Låneoversikt Låneutvikling saldo pr Lånegiver Formål Gildeskål Sparebank Basseng Ikke avklart Branngarasje Gildeskål Sparebank Ertenvåg havn Ikke avklart Fjernvarmeanl Strategiplan Gildeskål Del II 16

17 Gildeskål Sparebank Inndyr bhg Kommunekreditt Inndyr skole Gildeskål Sparebank Komm veier Gildeskål Sparebank Kommunehus Gildeskål Sparebank Kulturhus Gildeskål Sparebank Psyk bolig Gildeskål Sparebank Veiopprustning Kommunekreditt Gibos, Bredbånd, Refinans Kommunekreditt Inndyr skole - byggelån Kommunekreditt Kst-sak 18, 19 og 20/ Sum kommunale lån Lån VAR- området: (selvfinansierende lån) Gildeskål Sparebank Kloakkanl Gildeskål Sparebank Renseanl Gildeskål Sparebank Uts N.AØY Kommunekreditt Inndyr vannverk Kommunekreditt Inndyr avløp Ikke avklart Overvåkn van/ avløp Ikke avklart Utslipp Inndyr Ikke avklart Utslipp Våg Sum lån VAR-området Sum alle lån Avdragsutgifter Lånegiver Formål Gildeskål Sparebank Basseng Ikke avklart Branngarasje Gildeskål Sparebank Ertenvåg havn Ikke avklart Fjernvarmeanl Gildeskål Sparebank Inndyr bhg Kommunekreditt Inndyr skole Gildeskål Sparebank Komm veier Gildeskål Sparebank Kommunehus Gildeskål Sparebank Kulturhus Gildeskål Sparebank Psyk bolig Gildeskål Sparebank Veiopprustning Kommunekreditt Gibos, Bredbånd, Refinans Kommunekreditt Inndyr skole - byggelån Kommunekreditt Kst-sak 18, 19 og 20/ Sum avdrag kommunale lån Strategiplan Gildeskål Del II 17

18 Avdrag VAR- området: (selvfinansierende lån) Gildeskål Sparebank Kloakkanl Gildeskål Sparebank Renseanl Gildeskål Sparebank Uts N.AØY Kommunekreditt Inndyr vannverk Kommunekreditt Inndyr avløp Ikke avklart Overvåkn van/ avløp Ikke avklart Utslipp Inndyr Ikke avklart Utslipp Våg Sum avdrag VAR-området Sum avdrag alle lån Renteutgifter Lånegiver Formål Gildeskål Sparebank Basseng Ikke avklart Branngarasje Gildeskål Sparebank Ertenvåg havn Ikke avklart Fjernvarmeanl Gildeskål Sparebank Inndyr bhg Kommunekreditt Inndyr skole Gildeskål Sparebank Komm veier Gildeskål Sparebank Kommunehus Gildeskål Sparebank Kulturhus Gildeskål Sparebank Psyk bolig Gildeskål Sparebank Veiopprustning Kommunekreditt Gibos, Bredbånd, Refinans Kommunekreditt Inndyr skole - byggelån *) Kommunekreditt Kst-sak 18, 19 og 20/ Sum renter kommunale lån Renter VAR- området: (selvfinansierende lån) Gildeskål Sparebank Kloakkanl Gildeskål Sparebank Renseanl Gildeskål Sparebank Uts N.AØY Kommunekreditt Inndyr vannverk Kommunekreditt Inndyr avløp Ikke avklart Overvåkn van/ avløp Ikke avklart Utslipp Inndyr Ikke avklart Utslipp Våg Strategiplan Gildeskål Del II 18

19 Sum renter VAR-området Sum renter alle lån Gjennomsnittlig rente 3,5 %. *) Renter for byggelån Inndyr skole så langt. Vil i byggeperioden bli belastet prosjektet, men ligger likevel inne i driftsbudsjettet som en rentebuffer. 4.5 Kommunal eierinteresse NOTE 5) AKSJER OG ANDELER I SELSKAPER PR Balanseført verdi Markedsverdi Eierandel Gildeskål forskningsstasjon AS ,00 0,70 % Bodø Industri ,00 0,44 % Galvano AS 15,00 Sjøfossen Energi AS (A-aksjer) , ,00 22,21 % Studentsamfunnshus 100,00 Storvik Vannverk 1,00 Kommunekraft AS 1 000,00 Nordland Reiseliv AS 6 000,00 1,20 % Sjøfossen Energi AS (C-aksjer) 200, ,00 0,02 % Sjøfossen Energi AS (D-aksjer) , ,00 20,97 % Kunnskapsenteret i Gildeskål ,00 25% av stiftelseskapital i 1996 Sagat - Samisk Avis 250,00 Salten kommunerevisjon IKS ,00 5 % Sjøfossen Næringsutvikling AS ,00 Egenkapitalinnskudd - KLP ,00 Sum aksjer og andeler ,00 Strategiplan Gildeskål Del II 19

20 5. VIRKSOMHETSPLANER Alle virksomheter samt strategisk ledelse har utarbeidet virksomhetsplaner for , for prioriterte oppgaver. Planene følger forløpende, avslutningsvis med en oversikt over utbyggingsprosjekter. Solveig Karlsen, en sprek 92-åring fra Arnøyene, nyter været på den første sommerdagen i Hun sier hun stortrives i sin omsorgsbolig på Gibos. I bakgrunnen er grunnarbeidene kommet i gang for nye omsorgsboliger, som denne gang gjelder for psykisk helse. Virksomhetsplan for Helse og Sosial 2007/2008 Hovedmål: Gildeskål kommune skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet, tjenesten skal være tilpasset behovet til den enkelte og bidra til økt trygghet og livskvalitet for innbyggerne i kommunen. Tiltak Mål og strategi Ansvar Frist Utarbeide serviceerklæringer Utarbeide serviceerklæringer Virksomhetsleder for minimum barnevern og legekontoret. Målet er å gi info til innbyggerne Utarbeide plan for rehabilitering Alle kommunene er pålagt å Virksomhetsleder, og habilitering ha en plan for rehabilitering og habilitering. fysioterapeut Rullering opptrappingsplan for Rullere opptrapningsplanen Virksomhetsleder, Strategiplan Gildeskål Del II 20

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012

Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Rådmann Øyvind Hauken 03.11.2011 Kommunens frie inntekter består i hovedsak av rammetilskudd og skatteinntekter. De frie inntektene utgjør på landsbasis

Detaljer

Kommunal og fylkeskommunal planlegging

Kommunal og fylkeskommunal planlegging Kommunal og fylkeskommunal planlegging g kommuner og flk fylkeskommunerk skal klsenest innen ett åretter tituering utarbeide og vedta planstrategier gheter for samarbeid mellom kommunene og med fylkeskommunen

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk

Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Statsbudsjettet 2015 i hovedtrekk Redusert skatteinngang 2014 svakere vekst i norsk økonomi Ny informasjon om skatteinngangen viser at kommunesektorens skatteinntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6.

LL sin økonomiske situasjon. Presentasjon på strategikonferansen 17.6. LL sin økonomiske situasjon Presentasjon på strategikonferansen 17.6. lysbilde Kommende års hovedutfordringer: Jfr presentasjoner om: Avfallsanlegget, Havn, Vg avd, Evt flytting av biblioteket, Kunsthall,

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Statsbudsjettet for 2007

Statsbudsjettet for 2007 Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad

Ibestad Budsjettrapport: Ibestad Rapportmal: Artsrapport med alle detaljert 25. januar 2011 kl 16.52 Side Beskrivelse Skatt Ordinært Skatt Andre Andre Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Netto Dekning Til Til Bruk Bruk Bruk

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015

Vedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak

H-5/13 B 14/908-10.02.2014. Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmenn Nr. Vår ref Dato H-5/13 B 14/908-10.02.2014 Statsbudsjettet 2014 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner etter Stortingets vedtak Regjeringen

Detaljer

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE

PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Arkivsak-dok. 12/01168-1 Saksbehandler Jens Arnfinn Brødsjømoen Saksgang Formannskapet Kommunestyret Møtedato PRINSIPPER FOR ØKONOMISTYRING I DANGEDAL KOMMUNE Rådmannens innstilling 1. Alle omstillingsvedtak

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT

FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT FAKTABREV 1 KOMMUNEPROSJEKT M ål for forprosjektet: Prosjektet ønsker å se på om det kan utvikles en modell(er) for kommunesammenslåing som ivaretar behovet for administrative og politiske rammer, nedfelt

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Innkalling til strategikonferansen 2013

Innkalling til strategikonferansen 2013 Medlemmer i lokalstyret Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Daglig leder i Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF Styreleder i Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10

RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2014 Rømskog er kjent for liv og vekst Vedtatt i Kommunestyret 16.12.10 1 Innhold: 0. KOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014... 3 1. MÅL FOR RØMSKOG KOMMUNE... 3 Hovedmål:...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006

Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 1 Fylkesmannen sitt innlegg om kommune økonomi på KS møte om statsbudsjettet, onsdag 25. oktober 2006 Økonomisk stilling Ved utgangen av 2005 var det 11 kommuner i fylket med akkumulert regnskapsmessig

Detaljer

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015

Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Velkommen! TIL FELLES FORMANNSKAPSMØTE 19.MAI 2015 Agenda Velkommen v/jan Kristensen Gjennomgang av dokumentet «Lyngdal 4» Presentasjon av hovedkonklusjoner fra fylkesmannens rapport om økonomisk soliditet

Detaljer

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall

Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Økonomi Hva eier vi? Regnskap Ikke bokførte verdier Garantier og forpliktelser Pensjon Pi Priser, gebyrer og avgifter Driften Hovedtall Nøkkeltall Innsparingsmuligheter/Harmonisering g g Oppsummering Eiendeler,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013. Melhus kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Melhus kommune Vedtatt av kommunestyret i sak 67/12, 12.06.2012 Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, 10, skal kontrollutvalget utarbeide en plan

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer