HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN"

Transkript

1 Strategisk plan for Gildeskål kommune Del II HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN 1-4 års perspektiv 1. HANDLINGSDELENS OPPBYGGING 1.1 Innledning Resultatet av planprosessen som er beskrevet i Del I viser at vi er stolt av kommunen vår og at vi alle egentlig arbeider mot det samme målet. Vi har mange goder i Gildeskål, som vi gjerne vil dele med flere. Det er tenkt mange gode tanker om hvordan vi vil ha det, og hva vi kan gjøre for å komme dit. Som vi alle vet er ikke kommunekassa noen uuttømmelig ønskebrønn som det bare er å øse ut av. Kommunen er prisgitt de rammer som legges av staten, både de økonomiske og andre. Videre er vi en del av en region og et fylke som vi må tilpasse oss, sett ut fra det som særpreger utviklingen i vår kommune. Det er derfor viktig å ha med seg hvilke ressurser kommunen faktisk har eller ikke har til å få gjennomført konkrete tiltak. Handlingsdelen skal vise de tiltak en har tenkt å gjennomføre, som en prioritering av de ressurser kommunen har til rådighet. De økonomiske ressursene følger i egne avsnitt. Når det gjelder personalressurser viser vi til vedlegg med organisasjonskart og årsverk fordelt på virksomhetene. 1.2 Hjulet Strategiplanens handlingsdel er bygd opp med utgangspunkt i den langsiktige delen. Vi kan gjerne snakke om ulike handlingsområder og nivå på disse. Oppbyggingen av handlingsdelen fremstår i figuren nedenfor som en sirkel med en kjerne som henspeiler på selve det strategiske utgangspunktet med de 3 temaområdene; kjønn og livsfaser, kultur og samarbeid, folkehelse og miljø, og de 5 hovedpolitikkområdene; de unges oppvekst, næringsutvikling, kommunikasjon, samhold og bosetting. Selve sirkelen er delt opp i 6 handlingsområder; tjenesteproduksjon, arbeidsgiverpolitikk, samfunnsutvikling, økonomi, virksomhet organisert utenfor ordinær drift og interkommunalt samarbeid. På det første nivået som er sirkelen nærmest kjernen vises det til dokumenter som inngår og er en del av den strategiske kommuneplanen, mens det i sirkelen utenfor vises til strategiske styringsdokumenter som er viktige verktøy for politikerne og administrasjonen til å oppnå strategisk kommuneplans mål og intensjoner. Strategiplan Gildeskål Del II 1

2 1.3 Handlingsområdene Tjenesteproduksjon er summen av all aktivitet fram til en tjeneste er levert. Tjenesteproduksjonen beskrives gjennom virksomhetsplaner og årsmelding. Til grunn ligger lovpålagte tjenester, lovpålagte og andre planer, prosjekter og annen løpende aktivitet. For noen tjenesteområder foreligger det tjenestebeskrivelser og evt. serviceerklæringer. Dokument: Virksomhetsplaner Samfunnsutvikling Kommunen har mange oppgaver og aktiviteter av mer utviklingsorientert karakter. Herunder hører bl.a. arealplanlegging og utbyggingsprosjekter (f.eks. industriarealer), tilrettelegging for bosetting og næringsutvikling, tiltak og prosjekter for bedre oppvekstmiljø. Dokumenter: Virksomhetsplaner. Strategiplan Gildeskål Del II 2

3 Økonomi Økonomiplanen er det overordnede økonomidokumentet for kommunen. Viser til kommunestyrets sak 32/06 om justering av vedtatt økonomiplan for Andre elementer er årsbudsjett, økonomireglement og systemer for økonomisk internkontroll, årsregnskap og årsberetning. Dokumenter: I denne handlingsplanen finner vi økonomiplanen (oppdateres ifbm. budsjettbehandlingen), samt Kostratall som vedlegg. Resten foreligger som egne dokumenter. Interkommunalt samarbeid er etablert i form av enten interkommunale selskaper og foretak, eller samarbeid formalisert ved egne avtaler. Samarbeid med andre offentlige parter og internasjonalisering er også en del av dette. Dokument: Saltenstrategiene. Virksomhet utenfor ordinær drift er kommunale selskaper og foretak. Dokument: Vedlegg med oversikt over selskaper mm. Arbeidsgiverpolitikk. Se hovedkapittel 7. Dokumenter: En personalpolitisk plan med lønnspolitiske føringer ble utarbeidet i Videre ble et overordnet planverk for HMS-arbeidet i Gildeskål kommune utarbeidet og implementert høsten Underliggende retningslinjer til disse dokumentene er utarbeidet (Retningslinjer for omstilling, avtale om fleksibel arbeidstid og reglement for erkjentlighetsgaver). Det arbeides videre med å få på plass også andre reglementer og retningslinjer (f eks reglement for permisjoner, oppfølging av sykefravær og informasjonsplan). Det forventes at dette arbeidet er fullført i løpet av første halvdel av Strategiplan Gildeskål Del II 3

4 2. OVERORDNEDE STYRINGSSIGNALER 2.1 Fylkesplan for Nordland Fylkesplanen som ble vedtatt av fylkestinget, juni 2003, har ligget i bunnen for det arbeidet Gildeskål kommune har gjort med sin strategiplan og kommer videre til uttrykk i handlingsdelen. Den har følgende visjon og fokus på innsatsområdene: VISJON: Nordland mulighetenes fylke INNSATSOMRÅDER: Felles innsats for felles fremtid Sterke bo-, arbeids- og serviceregioner (BAS-regioner) Bruk av potensialet langs kysten 2.2 Strategisk utviklingsplan for Gildeskål kommune Gildeskåls kommuneplan , vedtatt av kommunestyret har følgende visjon, gjennomgående temaer og hovedpolitikkområder: VISJON: Gildeskål kommune det unike alternativ TEMAOMRÅDER: Kjønn og livsfaser Kultur og samarbeid Folkehelse og miljø HOVEDPOLITIKKOMRÅDER De unges oppvekst Næringsutvikling Kommunikasjon Samhold Bosetting 2.3 Det økonomiske opplegget fra regjeringen St.prp. 67 (kommuneproposisjonen 2008), fremlagt Endringer i det økonomiske opplegget i 2007 I revidert nasjonalbudsjett 2007 er anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2007 oppjustert med 900 Mkr., herunder 740 Mkr. til kommunene. I tillegg foreslås det økte øremerkede bevilgninger med vel 600 Mkr., som i hovedsak er knyttet til flere barnehageplasser i 2006 og en oppjustering for måltallene for nye plasser i Anslaget for kostnadsveksten i kommunesektoren fra 2006 til 2007 (deflator) er oppjustert fra 3,5 til 3,6 prosent. Økt kostnadsvekst trekker den reelle inntektsveksten ned med drøyt 200 Mkr. Strategiplan Gildeskål Del II 4

5 Disse endringene innebærer at det reelle kostnadsnivået for kommunesektoren samlet i 2007 anslås til 1,3 Mrd. kr. høyere enn St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 ( ). Økningen i frie inntekter er (2,2%) er lavere enn kostnadsveksten (3,6%). Resultatet av dette er en realnedgang i frie inntekter, når en legger til grunn faktiske inntekter for (Sum frie inntekter i 2006 ble vesentlig høyere enn først antatt, pga god skatteinngang. Veksten i frie inntekter fra 2006 til 2007 blir dermed lavere). Grunnskole Det foreslås å innføre gratis frukt og grønt for alle elever på de skoler som har ungdomstrinn, det vil si både rene ungdomsskoler med trinn, kombinerte skoler med trinn fra skoleåret Kunnskapsdepartementet foreslår å bevilge 87 Mkr. til dette formålet i Rene barneskoler (1.-7. trinn) omfattes dermed ikke av ordningen. Videre skal rådgivningstjenesten i ungdomsskolen styrkes, og det legges inn 15 Mkr. til dette i Midlene fordeles gjennom rammetilskuddet til kommunene. Det foreslås også at det innvilges midler til utprøving av en utvidet skoledag for skoleåret Det legges opp til en forsøksvirksomhet med mål om å prøve ut modeller for utvidet skoledag. Arbeids- og inkluderingsdepartementet vurderer nå innretningen på både integreringstilskudd og tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Skjønnstilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap foreslås styrket med 75 Mkr. Norskopplæring for asylsøkere i mottak vil bli gjeninnført 1. september Kommunene skal organisere og tilby opplæringen og vil få et særtilskudd til dette Kommuneopplegget for 2008 Økte inntekter Regjeringen legger opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4,5 og 5,25 Mrd. kr. i Veksten er regnet fra anslått inntektsvekst i 2007 i rev. nasjonalbudsjett -07 Av veksten i samlede inntekter legges det opp til at veksten i frie inntekter utgjør mellom 1,5 og 1,75 Mrd. kr. I tillegg til veksten i frie inntekter vil regjeringen styrke toppfinansieringsordningen for ressurskrevende tjenester (tidligere: ressurskrevende brukere), med 425 Mkr. Denne forbedringen vil frigjøre et tilsvarende beløp av de frie inntektene som vil kunne brukes til å styrke tilbudet av ressurskrevende tjenester eller til andre formål. Veksten i de frie inntektene må ses i sammenheng med at den demografiske utviklingen antas å påføre kommunesktoren økte utgifter i Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi indikerer av kommunene vil få om lag 800 Mkr. i merutgifter i Beregningene forutsetter at gjennomsnittskostnadene i tjenesteproduksjonen holdes konstant. Nivået på de frie inntektene i 2008 skal også dekke midler til gjennomføring av reformen med ny arbeids- og velferdsforvaltning (NAV), samt lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede. Merutgiftene for kommunene i 2008 til NAV-reformen anslås til om lag 100 Mkr., mens merutgiftene til lovpålagte kommunale råd for funksjonshemmede anslås til om lag 50 Mkr. Innlemming av øremerkede tilskudd Regjeringen tar sikte på å innlemme tilskudd til barnehager i Hvilke enkeltposter som innlemmes presenteres etter planen i kommunepreposisjonen for Tilskudd til psykisk Strategiplan Gildeskål Del II 5

6 helsearbeid innlemmes i 2009, og regjeringen kommer tilbake med nærmere vurdering i statsbudsjettet for Tilskudd til kommuner med samlivstiltak innlemmes i rammetilskudd i Skjønnsrammen for 2008 Kommunal- og regionaldepartementet foreslår at den samlede skjønnsrammen for 2008, inklusiv kompensasjon for omlegging av differensiert arbeidsgiveravgifte, settes til 2,371 Mkr., herunder 1,504 Mkr. til kommunene. Det er fremdeles noen kommuner som har høyere sats på arbeidsgiveravgiften enn de hadde før omleggingen i 2004, og får kompensert differansen mellom den nye satsen og satsen i I skjønnspotten er det avsatt om lag 50 Mkr. til kompensasjon til kommuner som i 2008 vil tape å oppdatering av befolkningstall. Innefor skjønnsrammen ligger tilskudd til utviklings- og utredningsprosjekter. I 2007 er det bevilget 40 Mkr. til prosjekter, og det foreslås at prosjektskjønnet økes med 10 Mkr. i Ressurskrevende tjenester I dagens modell for kommunen dekket 70% av utgiftene til tjenestemottakere som koster mer enn ,- kr. (innslagspunktet) på landsbasis. Kommunenes egenandel for utgifter over innslagspunktet blir da 30% på landsbasis. Egenandelen blir beregnet per innbygger i de kommunen som mottar tilskuddet. På den måten vil det faktiske innslagspunktet variere, avhengig av kommunenes kostnader utover innslagspunktet i forhold til innbyggertallet i kommunene. Når utgiftene ikke er kjent før sommeren etter budsjettåret, vil det med dagens regnskapsprinsipper ikke være mulig å inntektsføre kommunens tilskudd før året etter at utgiftene har oppstått. Det legges opp til en ny modell der den enkelte kommune får kompensert en fast andel av egne utgifter utover innslagspunktet. I tillegg økes kompensasjonsgraden for kommunene fra 70 til 85%. Innslagspunktet vil prisjusteres og reelt sett være på samme nivå som for Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår også å endre regelverket for toppfinansieringen slik at det bosettingsstimulerende særtilskuddet for flyktninger med alvorlige funksjonshemninger eller atferdsvansker ikke skal trekkes fra ved utmåling av tilskuddet. Fylkesmannen skal vurdere å gi skjønnsmidler til de som taper på omleggingen ved vurdering av skjønnsmidler for Momskompensasjonen Regjeringen har nå foretatt en gjennomgang av kompensasjonsordningen, og ordningen videreføres med noen mindre justeringer. Innleveringsfristen i kompensasjonsloven 7 utvides fra 10. august til 20. august. Frem mot statsbudsjettet for 2008 vil regjeringen vurdere om det er behov for å presisere foreldelsesbestemmelsene i kompenasjonsloven, samt om det bør foretas en endring av justeringsbestemmelsene. Selv om regjeringen mener at investeringer fortsatt bør omfattes av ordningen, foreslås det å endre regnskapsføringen av merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer. Regjeringen foreslår at merverdiavgiftskompenasjon fra investeringer skal inntektsføres i investeringsregnskapet fra og med budsjett- og regnskapsåret Strategiplan Gildeskål Del II 6

7 Veterinærvakt og landbruksvikarer Fra og med 1. januar 2008 blir veterinærvakt et kommunalt ansvar, og finansieres fra matdepartementet som øremerket tilskudd. Fra samme tidspunkt overføres ansvar for landsdekkende landbruksvikarordning til avløserlag. 27 Mkr. trekkes fra kommunene og gis til avløserlagene. 2.4 Hovedutfordringer i perioden Gildeskål står i perioden overfor følgende hovedutfordringer: HOVEDUTFORDRINGER: 1. Gjennomføre kontinuerlig strategiutvikling basert på den strategiske kommuneplanen. 2. Gi befolkningen i Gildeskål kvalitetsmessig gode tjenestetilbud tilpasset kommunenes tilgjengelige ressurser. 3. Utvikle en administrativ organisering med endringskompetanse, som kan tilpasse seg de stadige endringene i rammebetingelser, med særlig vekt på å utvikle en positiv og offensiv arbeidsgiverpolitikk. 4. Stoppe den negative befolkningsutviklingen. 2.5 Mål for perioden MÅL: Økonomiske målsettinger Gildeskål kommune må arbeide på to fronter for å bedre kommunens anstrengte økonomiske situasjon; 1. Mot Storting og regjering for å bedre situasjonen for kommunenorge. Gildeskål kommune skal aktivt delta i påvirkningen overfor Stortinget og regjering for å: Innfri kommunesektorens krav om økte overføringer for å dekke inn kommunen utgifter i forhold til lokal, offentlig tjenesteyting. Inngi mer forutsigbarhet i kommunenes inntektsgrunnlag fra staten. Sikre kompensasjon for å stille naturressurser i kommunen til rådighet for næring og storsamfunnets beste. Påvirkningen vil måtte skje gjennom partienes representanter på Stortinget, i samarbeid med andre Nordlandskommuner og gjennom KS. Særlig viktig vil det være å sørge for at Stortinget ikke igangsetter nye reformer uten at det medfører full finansiering fra statens side. Et utvalg er satt ned for å se på inntektssystemet og her er det viktig at Gildeskål kommune er på banen. Videre vil Gildeskål kommune bemerke at øremerkede tilskudd ikke gir særlig rom for lokaldemokratiet og at generelle rammetilskudd må vektlegges i større grad. 2. På den andre siden må Gildeskål arbeide med egen driftssituasjon. Som mål for dette området vil kommunestyret definere følgende mål: Gildeskål kommune skal innenfor de rammer gitt av Stortinget, ha en sunn økonomisk driftsutvikling som medfører større forutsigbarhet for drift og investeringer. Den negative likviditetsreserven skal nedbetales i perioden For å bedre likviditeten skal det settes av minimum 1 mill. kr. per år i planperioden fra , i et eget likviditetsfond. Strategiplan Gildeskål Del II 7

8 Gildeskål kommunes konsesjonskraftinntekter skal øremerkes til utvikling og investering, og skal ikke brukes i driften. Forholdet mellom netto driftsresultat og kommunens driftsinntekter bør for hvert av årene utgjøre minimum 3,0%. Gildeskål kommune skal i løpet av planperioden bygge opp et disposisjonsfond på minimum 10 mill. kr. En god og sunn økonomisk politikk krever at det finnes økonomiske reserver å tære på om inntektsgrunnlaget svikter ved at utgiftene av uforutsette grunner skulle øke eller at det er behov for egenkapital inn i aktuelle inntektsgivende prosjekter. Det er ikke akseptabelt at organisasjonen må innføre stillings- eller innkjøpsstopp i driftsåret for å få regnskapet til å harmonisere med vedtatt budsjett. Ved å avsette økonomiske midler til disposisjonsfond og likviditetsfond, og samtidig sørge for god økonomisk styring, vil risikoen for strenge innsparinger i driftsåret kunne avverges. Kvalitet og service tilpasning mellom ressurser og forventninger Befolkningen i Gildeskål skal ha opplevelsen av god kvalitet og service på tjenestene, selv om ikke alle behov kan innfris og heller ikke kan imøtekommes alle steder i kommunen. Gildeskål kommune ønsker å opprettholde driften på dagens nivå. Det vil si at man ikke ønsker å legge ned tjenestetilbud som i dag gis og at man ønsker å opprettholde den geografiske tjenestestrukturen slik den i hovedtrekk er per i dag, så fremt behovet er der. Det må imidlertid være tydelig tilpasning mellom de forventninger og resultatmål som stilles til tjenestene og de ressursene som stilles til disposisjon for virksomhetene/avdelingene. Hver brukergruppe skal oppleve at de får god kvalitet på den tjenesten som leveres. Det skal legges til rette for gode utviklingsmuligheter og arbeidsforhold for de ansatte i hele organisasjonen. Kommuneplanen vil sammen med budsjettet være viktige styringsverktøy både for politikere og administrasjon. Det er påkrevd at intensjonene i disse er i samsvar med de ressurser som er tilgjengelige, slik at det ikke skapes urealistiske forventninger som resulterer i skuffelse med kommunens arbeid. Ut fra dette skal alle tiltak i denne planen gjenspeiles i økonomiplanen. Et annet suksesskriterium er et godt samarbeid mellom politikere og administrasjon. Det må gjennom organiseringen av de politiske utvalg og administrasjon legges til rette for dette. I den forbindelse vil det være aktuelt å se på ny administrativ organisering av sentraladministrasjonen. Interkommunalt samarbeid Gildeskål kommune skal i planperioden arbeide aktivt inn i Salten Regionråd og stiller seg positivt til interkommunalt samarbeid der kommunene går inn som likeverdige partnere. Videre vil det være viktig å jobbe for en desentralisering av interkommunale oppgaver, særlig i lys av at det nå investeres i et fellesbredbåndsnett mellom Salten-kommunene. Fritidsbeboerne ressurser og dimensjonering av tjenestetilbud Fritidsbeboerne i Gildeskål er en voksende gruppe og en ressurs for kommunen. Samtidig er det en faktor som virker inn på dimensjoneringen av tjenestetilbud som brannberedskap, veivedlikehold og helsetjenester, uten at det gir kommunen økte rammeoverføringer eller skatteinntekter. Gildeskål kommune vil søke å påvirke de økonomiske systemene slik at denne ubalansen blir rettet opp. Strategiplan Gildeskål Del II 8

9 bygderute i Gildeskål 3. TILTAK UNDER HOVEDPOLITIKKOMRÅDENE Opplistingene er ikke uttømmende for kommunens oppgaver og prioriteringer. I den daglige driften utføres mange oppgaver som ikke har karakter av konkrete tiltak og prosjekter, eller som dukker opp senere. For disse vil de valgte tema, hovedpolitikkområder og strategier være avgjørende for prioritering av oppgaver. Status tidligere prioriteringer Konkrete tiltak og prosjekter som ble vedtatt i planen i 2005 er her samlet under de enkelte hovedpolitikkområdene, og med en oppsummering av status pr. mai Tiltakene var klart et resultat av deltakelsen fra lokalutvalg og folkemøter. For de som deltok i disse arbeidsmøtene kan det synes som om deres forslag fra sin krets er vanskelige å finne igjen. Det kan skyldes at noen tiltak har fått en samlende form, som f.eks. tomteprosjektet, der detaljene tegnes ut senere. Se Del I for nærmere beskrivelse av strategier og prosjekter. Nye tiltak Tiltakene som listes opp her er - startet og/eller gjennomført etter at strategiplanen ble vedtatt første gang - ikke vedtatt ennå og som her legges fram for behandling. Når det gjelder utbyggingsprosjekter viser vi til oversikt sist i kap. 5. Finansiering. Tiltak som betinger kommunale investeringer, og som er prioritert i de kommende år, er tatt med i investeringsprogrammet. Disse er merket Investeringsprogram. Nye tiltak og prosjekter er på dette stadiet gjerne under utredning eller planlegges utredet. Dette er da opplyst. Kostnader og finansiering for disse er enten ikke klart ennå, eller inngår i driftsbudsjett under eksisterende personalressurs. Tiltak og prosjekter der kostnader i hovedsak er knyttet til bruk av personalressurser inngår i driftsbudsjettet som ordinær drift. Forklaringer på forkortinger: GE KF Gildeskål Eiendom KF SLT-Samordna lokale tiltak SL - strategisk ledelse PLU- plan/utvikling ØK - Økonomiavdelinga OK oppvekst/kultur DV drift og vedlikehold KIG Kunnskapssenteret i Gildeskål HO helse og omsorg LU lokalutvalg KS Kommunenes Sentralforbund Strategiplan Gildeskål Del II 9

10 Hovedpolitikkområde Periode Merknader Status mai 2007 Tiltak/prosjekt, beskrivelse Ansvar Finansiering NÆRINGSUTVIKLING Etablere utviklingsselskap 2005 Investeringsprogram Gjennomført Dypvannskai Ertenvåg havn Investeringsprogram Gjennomført Utbygging Sørarnøy havn Investeringsprogram Gjennomført Arealplanlegging for sjø og land Planrevisjon sikrer næringsarealer Næringsarealer. Utbygging og Prioritere områder tilrettelegging, ved revisjon utbyggingsprogram. Prosjekt Saltenkysten Kommunen og KIG v/regionrådet involvert Gildeskål VTA 2006? Sende søknad i (Varig Tilrettelagt Arbeidsplass) løpet av 2005 Strategi for økt bruk av lokal Samarbeidsprosjekt skog til ved m Vedskjulet Gjennomføres ved vedtak i år Program ikke revidert, men arbeid/tiltak pågår jfr. kap 5 Ikke realisert Gjennomført etablering GIV Prioritert av Gildeskål Vekst Støtte kjøp av melkekvoter Næringsfond. Inntil Gjennomført årlig Rovviltprosjektet; jervjakt mm Samarbeid Gjennomført, under Meløy/Rødøy avslutning Områdetiltak Fleinvær til LU fra Gjennomført Fylkesmannen Kulturlandskapet i endring 2006 Utvikle strategi for Ikke eget prosjekt, mindre gjengroing men jfr. rydding langs og mer beite rv. 17 i 2007 Destinasjon Salten 2006 Felles destinasjonsselskap i Salten. Regionale studiesentre Komm.tilskudd på NYE TILTAK Tilrettelegging for slakteri Våg Ihht vedtak arealer, avløp Våg-Mårnes, areal PLU Tilrettelegging smolt Sundsfjord Ihht vedtak PLU Regulering og omlegging av Ihht vedtak Stabbursvingen på Kjellingveien 2008 Samarb. m. Beiarn Næringsfond opprettholdes for Årlig Avsetn. i budsjett primærnæringer oa utenom SNU ØK/PLU Jfr. Utbyggingsprosjekter sist i kap. 5 for flere tiltak og detaljer samt SMIL-midler Prosjektet ble lagt på is regionalt. Prøveperiode ut videreføring? Strategiplan Gildeskål Del II 10

11 BOSETTING Kommuneplanens arealdel 2005 Planrevisjon skal sikre arealer for boliger Gjennomføres ved vedtak i år BoGodt. Prosjekt for flere boligtomter og boliger utarbeides. Erverv og markedsføring Utbyggingsprogram met revideres og settes i verk. Gildeskål Eiendom etablert. Noen tomter oppkjøpt. Mye arb.gjenstår Tettstedsprosjektet videreføres Klippfisktorget Avsluttes i 2007 Aksjonsdag Nordfjorden Midler fra Gjennomført/støttet. (LA lokal aksjonsgruppe) kommunen+ fylket. Ungdomsdatabasen Nordland KIG har ajourhold Gjennomført Universitetet i Bodø 2005 Investeringsprogram Avsluttet Felles brann- og redningstjeneste i Salten Samarbeidsprosjekt under utredning Gjennomført, full drift fra Startlån til boligetablering Lån fra Husbanken til videreutlån. Gjennomført og videreføres Overvåkingsanlegg vann/avløp Investeringsprogram (selvkostområdet) Utslippsledning Våg Utslippsledning Inndyr Fjernvarmeanlegg Inndyr Gjennomført Ikke gjennomført Ute på anbud Kartfeste ledningsnett VA 2005 Selvkostområdet Gjennomført/pågår NYE TILTAK Prosjekt Rekruttere og stabilisere arbeidskraft 2007 SL Søknad om finans. Sendt Vedtak KST Vannforsyning Fleinvær? VA Videreføring Tettstedsprosj. - drift, vedlikehold og brøyting - erstatte parkering Torget - utvikling i andre bygder Rekruttering til bosetting på Fleinvær v/lokalutvalget, støtte til bruk av Placement Rekruttering Evt. egen sak om utbygg/finansiering Fra Kostn.? - Kostn Næringsfond mm Avsluttet Psykiatriboliger Inndyr 2007 PLU Lån, Husbanken Kjøp av tomter og erverv av Tomtefond strekker arealer ihht reguleringsplaner ikke til. Låneopptak? Utbyggingsavtaler med private En avtale inngått Vannforsyning Sund, Arnøy Selvkostområdet Sandhornøy bedres v/omlegging VA Stjernåga og Inndyr vannverk Omorganisering helse- og 2007 omsorgssektoren Utvidet åpningstid SFO og barnehager OK Jfr. Utbyggingsprosjekter sist i kap. 5 for flere tiltak og detaljer Oppfølging av vedtak KST Forprosjekt bestilt Tilskudd til å lage vedlikeholdsplan er mottatt Anbud innkommet. Iverksettes. Strategiplan Gildeskål Del II 11

12 KOMMUNIKASJON Salten Bredbånd (Regionrådet) Investeringsprogram Bredbånd Gildeskål 2005 Investeringsprogram Etablert, aksjer nå solgt til selskap som driver videre IT-utvikling kommunen (div.) Investeringsprogram Jfr.virks.plan HA 7 Krafttak for kommunikasjon Etablere prosjekt Ikke gjennomført, Prøveprosjekt båtrute Nordfjorden-Bodø Samarb. fylkeskommunen erstattes av Båtpakke Salten. Faste og forutsigbare båtruter for øyene Samarbeid/påvirknin g fylkeskommunen Forbedring for Fleinvær i 2006 NYE TILTAK Båtpakke Salten Nytt prosjekt, Påbegynt SL/ordf. v/regionrådet Informasjonsplan; utvikle Drift hjemmeside og Gildeskålinfo SL Kulturpendling, internt i kommunen og til Bodø Våg Havn. Havneutbygginger har betydning for alle hovedpolitikkområdene. (Foto: Trygve Førde) Strategiplan Gildeskål Del II 12

13 DE UNGES OPPVEKST Kvalitetsskole i distriktsnorge Utvikling av oppvekstenhetene. Samarb. m. Steigen. Kompetanseutvikl. Samarb. mellom oppvekstenhetene IKT i opplæringa Rehabilitering Inndyr skole 2005 Investeringsprogram Gjennomføres SLT Samarbeid for lokal kriminalitetsforebygging 2005 Søknad om finansiering sendt Stilling besatt. Jobb i folkehelseperspek. Zero. Tiltak mot mobbing Handlingsplan Gjennomført ferdigstilles Barnas kulturuke Eksterne tilskudd Gjennomføres/ Den kulturelle skolesekken Eksterne tilskudd viderføres årlig Partnerskapsavtale Stolt Sea Sponsing fra SSF Farm/Sandhornøy barnehage BygdeLARM 2005 Utredes Varierte ungdomstilbud. Jfr. Kommunikasjon Fritidsaktiviteter for barn og unge Støttes gjennom lag Gjennomført og foreninger Kulturskolen Utvikles i tråd med elevenes/ lokalsamfunnenes behov Gjennomføres innenfor økonomiske rammer NYE TILTAK Russlandssamarbeid mellom skoler/barnehager Gildeskål Kulturhus, se Samhold Gang-/sykkelsti Mevik? - Reguleringsplan må lages - Utbygging ihht Vegplan OK ? PLU Folkehelsearbeid SLT Yrkes-/utdanningsveiledning og entreprenørskap OK Ung makt OK Utvikling av Salten Museum og Gildeskål kirkested OK BOKGILDE OK Merknader Delvis ekstern finansiering -Kostnad GK Statens ansvar Delvis ekstern finansiering I samarbeid med næringsliv og vgs Bl.a. Ungdomsråd I samarbeid med museum og kirkke Stimulere til leseopplevelse og språkutvikling Foreldreveiledning SLT Vedlikehold bygninger og uteområder GE KF Ny samarbeidsavtale inngått Strategiplan Gildeskål Del II 13

14 SAMHOLD Olsok Utvikling av kirkestedet. Kirkesti, innvilget til toalettløsning. forprosjekt kyststi Kunstneriske forstyrrelser Kulturprosjekt - The Nord Land i Sørfjorden OK utarbeides. Samlivs-/familiekurs 2006 Kurs etc, styrke familiebånd. Gildeskålinfoen Mål: Minst 4 utgivelser årlig Frivillige lag og foreninger Støttes økonomisk, materielt og veiled. NYE TILTAK Gildeskål kulturhus 2007 Investeringsprogram Ny stilling innen kultur, tilsetting 2007 Drift OK Utarbeide reguleringsplan 2008 Kostnad Sørfugløy (kulturminner)? PLU Lokalutvalgene Ny gjennomgang av OU-prosess - styrke samhold, samarbeid og omdømmebygging Delta i utarb. av friluftskart for kommunen (samarbeidsprosjekt ifbm. nasjonalpark) Konserter og kulturarrangementer PLU/SL SL 2007 PLU OK rolle og arbeidsform Finansieres KS Tilskudd utenfra + komm.egenandel Økt kommunal innsats Ikke Olsok må finne sin form. OK Vedtatt, videreføres Ikke realisert Antall utgivelser ikke oppnådd i 2006 Gjennomført og viderføres Evt. sak om finansiering framlegges Kulturhuset ruver allerede i landskapet, og vil ruve i Gildeskåls kulturliv i framtida til glede for små og store i hele kommunen. Strategiplan Gildeskål Del II 14

15 4. ØKONOMIPLAN 4.1 Hovedtall driftsbudsjettet Økonomisk oversikt drift Regnskap 2006 Budsjett 2006 Budsjett 2007 Budsjett 2008 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter (B) Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj. som inngår i komm tj.prod Kjøp av varer og tj.som erstatter komm tjprod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter (C) Brutto driftsresultat (D=B-C) Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter (E) Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutg Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter (F) Resultat eksterne finansieringstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat (I) Interne finansieringstransaksjoner Bruk av tidligere års RM mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger (J) Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger (K) Regnskapsmessig mer/ mindreforbruk Strategiplan Gildeskål Del II 15

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets innstilling 4.12.13 Økonomiplan 20142017 Årsbudsjett 2014 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 7

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG

HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG 1 Handlingprogram 2013-16, Økonomiplan 2013-16 og budsjett 2013 HANDLINGPROGRAM 2013-16, ØKONOMIPLAN 2013-16 OG BUDSJETT 2013 Rådmannensforslag Korrigert 31.10.2012 Klæbu kommune 25.10.2012 2 Handlingprogram

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Årsmelding Gildeskål Kommune

Årsmelding Gildeskål Kommune 2012 Årsmelding Gildeskål Kommune Sørfugløya. Foto: Petter Jørgen Pedersen Rådmannen Gildeskål kommune 31.12.2012 Gildeskål kommune - Årsmelding 2012 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Organisasjonskart

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10.

ALSTAHAUG KOMMUNE. Økonomiplan 2011-2014 Årsbudsjett 2011. Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. ALSTAHAUG KOMMUNE Økonomiplan 2014 Kommunestyrets vedtak, sak 69/ 10. Økonomiplan 2014 Innhold Del 1 RAMMEBETINGELSER side 3 1.1 Innledning side 3 1.2 Budsjettprosess side 5 1.3 Kommuneplan for Alstahaug

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015

Økonomiplan 2015-2018. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 20152018 Årsbudsjett 2015 Innholdsfortegnelse DEL 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Budsjettprosess... 6 1.3 Kommuneplan for Alstahaug... 6 Innsatsområder... 6 1.4 Befolkningsutvikling...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011.

Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.-01.06.2011. Økonomiplan 20122015 Formannskapets forslag til Økonomiplan 20122015 vedtatt 16.05.11, Fsak 74/11. Legges ut til offentlig ettersyn i perioden 18.05.01.06.2011. 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 1.1 Driftsinntekter

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011

FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 FLESBERG KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG BUDSJETTRAMMER 2011 Ø K O N O M I P L A N 2012 2014 Innhold 1. Innledning...3 2. Det kommunale styringssystemet...8 3. Kommunens rammebetingelser...9 a) Frie inntekter...9

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

HP 2006-2009. KOMMUNEPLANENS 4 årlig handlingsprogram. Vedtatt 14.12.05 (K-sak 88/05)

HP 2006-2009. KOMMUNEPLANENS 4 årlig handlingsprogram. Vedtatt 14.12.05 (K-sak 88/05) HP 2006-2009 KOMMUNEPLANENS 4 årlig handlingsprogram Vedtatt 14.12.05 (K-sak 88/05) PLANDOKUMENTET Bakgrunn Plan- og bygningsloven (PBL) har bestemmelser ( 20) som stiller krav til kommunene om å utføre

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Innholdsfortegnelse: Saksframlegg til F-sak 80/13 - side 2 Saksprotokoll F-sak 80/13 den 11.06.13 - side 5 Saksprotokoll F-sak 103/13 den 20.08.13 - side 6 Saksprotokoll K-sak 47/13

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014

NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 NAMDALSEID KOMMUNE BUDSJETT 2011 ØKONOMIPLAN 2011-2014 Rådmannens forslag den 01.12.2010 Innledning... 4 1. Prioriterte satsingsområder i planperioden oppsummering... 5 2. Budsjett 2011... 6 2.1. Driftsbudsjett

Detaljer

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15

AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 AREMARK KOMMUNE Økonomiplan 2016 2019 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 18.06.15, SAK 17/15 FORSIDE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 4 ØKONOMISKE UTSIKTER 2016-2019... 6 Forventet utvikling i frie inntekter, netto finansutgifter

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Vedtatt - KS sak 13/83

Vedtatt - KS sak 13/83 Årsbudsjett 2014 ENGERDAL KOMMUNE Vedtatt - KS sak 13/83 1 Innhold 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Budsjettprosess i Engerdal Kommune... 5 3.0 Kommunens rammebetingelser... 7 3.1 Befolkningsutvikling... 7 3.2

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 INNHOLD 3 INNHOLD INNHOLD... 3 FORMANNSKAPETS VEDTAK TIL ENDRINGER I ØKONOMIPLANEN... 4 RÅDMANNENS INNLEDNING...

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer