Evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. 15. desember 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. 15. desember 2011"

Transkript

1 Evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid 15. desember 2011

2 Innhold 1 Innledning 1 2 Mandat og avgrensning 2 3 Anbefaling Kvantitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet Kvalitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet Organisatorisk evaluering av innkjøpssamarbeidet 3 4 Metode Metode for gjennomføring av kvantitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet (Forbruksanalyse) Metode for gjennomføring av kvalitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet (GAP-analyse) Metode for gjennomføring av organisatorisk evaluering av innkjøpssamarbeidet 9 5 Forbruksanalyse ØRIK medlemskommunene samlet Medlemskommunene enkeltvis 14 6 Organisatorisk analyse Organisering teoretisk tilnærming Organisering praktisk tilnærming Forretningsmodellen 34 7 GAP-analyse ØRIK medlemskommunene samlet Oppsummering kommuner 44 8 Tiltak 50 9 Vedlegg Vedlegg 1 QB antall respondenter og svarprosenter Vedlegg 2 Oversikt over vet ikke -andel Vedlegg 3 Forbruksanalyse 52

3 1 Innledning Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Gjennom ØRIK skal disse kommunene så langt det er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av avtaler for varer, tjenester, bygg og anlegg. Kommunene som inngår i ØRIK kjøper på årsbasis varer, tjenester, bygg og anlegg for ca millioner kroner. Anskaffelsene omfatter tjenesteproduksjonsleveranser, strukturelle investeringer og innsatsfaktorer til egen tjenesteproduksjon. De operative anskaffelsene er i stor grad desentralisert til virksomhetene i den enkelte kommune. De sentrale rammekontraktene, gjennom ØRIK, er gjensidig bindende og skal sikre at aktørene gjennomgår anskaffelsesaktivitetene på en profesjonell måte. Forretningsmessige og anskaffelsesfaglige prinsipper, likebehandling, konkurranse og åpenhet skal prege ØRIKs anskaffelsesarbeid. Hovedformålet med ØRIK er å bidra til kostnadsmessige og administrative besparelser innen anskaffelsesområdet, samt å tilrettelegge for og bistå til en profesjonalisering av kommunenes anskaffelsesfunksjon. Det er fattet en politisk beslutning av eierkommunene at det skal gjennomføres en evaluering av ØRIK. KPMG har gjennomført evalueringen og leverer en rapport som viser anbefalte tiltak for å videreutvikle ØRIK i tråd med samarbeidskommunenes målsettinger. 1

4 2 Mandat og avgrensning Det skal gjennomføres en organisatorisk, kvalitativ og økonomisk evaluering av innkjøpsordningen, inkludert kommunenes etterlevelse av det felles innkjøpsreglement og inngåtte innkjøps- /rammeavtaler. 2

5 3 Anbefaling I dette kapitlet oppsummeres anbefalinger basert på evalueringen og de ulike analysene. 3.1 Kvantitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet KPMG vurderer at det ligger et stort potensial i forhold til avtaledekning innenfor ØRIK. Det anbefales et større fokus på de viktigste (største) kategoriene. Gjennom tydeligere kommunikasjon av hvilke avtaler som finnes og hva de dekker, kan dette føre til store gevinster for kommunesamarbeidet. Med gevinster menes ikke nødvendigvis besparelser i kroner, men å få mer ut av hver krone. KPMG anbefaler tiltak for å redusere antall leverandører. Per i dag er det et større antall mindre leverandører som står for en vesentlig andel av forbruket. KPMG anbefaler en kategoristyringsmodell for å få fokus på de store kategoriene, konsolidere behov og redusere antall leverandører. KPMG anbefaler økt fokus på datakvalitet i forhold til unik leverandør- og avtale-id blant alle medlemskommunene. Måling og sammenligning av resultater er viktig ved fokus på forbedringer innen innkjøpssamarbeidet. 3.2 Kvalitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet KPMG anbefaler at en reviderer eksisterende innkjøpsstrategi med fokus på å ytterligere sikre at stategien støtter medlemskommunenes mål og planer. KPMG anbefaler at det utarbeides og klargjøres strategier innenfor de ulike kategorier av innkjøp. På områder hvor det gjøres større investeringsanskaffelser (direkte anskaffelser) kan det etableres anskaffelsesstrategier som understøtter kommunens overordnede mål og planer. KPMG anbefaler at det etableres måleparametre for rapportering og styring. Dette bør omfatte generelle parametre for å måle innkjøpsfunksjonen og spesifikke parametre for å måle gjennomføringen av innkjøpsprosessene. KPMG anbefaler også at det bør etableres rutiner for systematisk oppfølging av leverandørenes prestasjoner, herunder også kontrollere at leverandørene oppfyller lover og regler. KPMG anbefaler at det etableres et system for elektronisk konkurransegjennomføring (esourcing), som bidrar til gjenbruk av informasjon og effektivisering av konkurransene. KPMG anbefaler at det implementeres elektronisk handel (fra bestilling til betaling), og at ØRIK samtidig etablerer en rutine i Agresso som muliggjør kontroll av bestilling og leveranse opp mot kontrakt. KPMG oppfatter at ansatte som har innkjøpsansvar har dette ansvaret som tillegg til sine hovedarbeidsoppgaver. KPMG anbefaler å etablere dedikerte innkjøpsstillinger og plan for videreutvikling og vedlikehold av innkjøpskompetanse. Det bør også vurderes å bygge opp spesifikk kategorikompetanse for de største kategoriene. 3.3 Organisatorisk evaluering av innkjøpssamarbeidet KPMG anbefaler at dagens forretningsmodell opprettholdes. 3

6 KPMG oppfatter at det eksisterer retningslinjer for fordelingen mellom ØRIKs rolle og medlemskommunenes rolle på et overordnet nivå. KPMG anbefaler likevel at ØRIK klargjør dette ytterligere, gjennom å etablere en strukturert kategorimodell for forbruket i alle medlemskommunene. Videre at det besluttes hvilke kategorier ØRIK skal ha ansvaret for, og hvilke kategorier medlemskommunene skal ha ansvaret for. KPMG vurderer at det er hensiktsmessig å ha én sentral innkjøpsfunksjon i medlemskommunene, evt. at Nannestad kommune ivaretar denne funksjonen for de mindre kommunene Hurdal og Gjerdrum. KPMG anbefaler at innkjøpsorganiseringen gjennomgås. Gjennom en etablering av en kategorimodell/innkjøpsorganisasjon i flere nivåer, bør blant annet antallet produktansvarlige revurderes. Som et utgangspunkt kan det etableres en produktansvarlig i kommunene for hver av de overordnede kategoriene. KPMG anbefaler at ØRIK ved innføringen av elektronisk handel utøver rollen som innholdsleverandør og kvalitetssikrer av hva som tilbys gjennom den elektroniske markedsplassen, og at vedlikehold av fullmaktsstrukturer og tilgangskontroll legges hos Digitale Gardermoen IKS (DGI). KPMG anbefaler at ØRIK videreutvikler og vedlikeholder innkjøpskompetanse og kompetanse på kommunenes kjernevirksomhet for å levere best mulig merverdi. En av de ansatte i ØRIK bør ha dette som sitt hovedansvar. Det er nødvendig for å kunne ta en proaktiv rolle fremfor en reaktiv rolle. 4

7 4 Metode I dette kapitlet gjøres det rede for metodene som er benyttet i evalueringen av ØRIK. Evalueringen har blitt gjennomført i følgende faser: Oppstart, planlegging og forankring i ØRUs styre Innledende intervjuer med ØRIK og innkjøpsansvarlig i medlemskommunene Forbruksanalyse med uttrekk av regnskapsdata og modellering GAP-analyse med intervjuer og spørreundersøkelse Evaluering av organisering Sammenstilling av funn, analyse og utarbeidelse av rapport med anbefalinger 4.1 Metode for gjennomføring av kvantitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet (Forbruksanalyse) Transaksjonsdata og leverandørregister er samlet inn for årene 2009, 2010 og de 7 første månedene i 2011 for medlemskommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, samt kontoplan fra hver kommune. Videre er det utarbeidet et avtaleregister med referanse til kommunenes leverandørregister (leverandør ID) etter følgende prosessteg: Det er tatt utgangspunkt i bonusberegninger fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2011, samt informasjon om felles rammeavtaler fra ØRIKs hjemmesider Alle leverandørene er manuelt supplert med leverandør ID Det er gjennomført analyse av forbruk innenfor avtale Det er definert en liste over leverandører utenfor avtale som har solgt for over kr 1 million til medlemskommunene (ca. 75 stk.) Listen over leverandører utenfor avtale er oversendt til ØRIK for gjennomgang og innspill Analyse av forbruk innenfor avtale er oppdatert For et mest mulig korrekt bilde av forbruket per kommune er det foretatt en gjennomgang av kontoplanen for kommuner med fagkonsulent økonomi i Ullensaker kommune. Basert på denne gjennomgangen er et utvalg av kontoer plukket ut av analysen. Disse er spesifisert i vedlegg 3 til rapporten. Videre er forbruket kategorisert basert på kontoplanen til den enkelte kommune. Kategoriseringsarbeidet er ytterligere forklart i vedlegg 3. Leverandør ID er brukt som nøkkel for å aggregere forbruket per leverandør og for å knytte informasjon mellom transaksjonsdata, avtaleregister og leverandørregister. Det har vært en utfordring at leverandør ID ikke er unike, verken på tvers av kommuner eller innad i en kommune. Dette kan representere en negativ effekt på kvaliteten av forbruksanalysen i form av dobbelttelling av leverandører, manglede treffsikkerhet i forhold til avtaler etc. Likevel er metoden bygd opp på den måten at slike feilkilder blir minimert. Gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger fra ØRIKs ressurspersoner og fokus på 80/20 regelen, vil eventuelle feilkilder ha minimal påvirkning på bildet som blir tegnet gjennom forbruksanalysen. I denne rapporten vil det bli presentert forbruk per kommune og på totalt nivå innenfor følgende områder. På totalnivå vil følgende bli presentert: Totalt forbruk Forbruk per kategori Kjøp utenfor og innenfor innkjøpssamarbeidet (ØRIK) 5

8 For hver enkelt kommune vil det i tillegg bli presentert: Forbruk per leverandør I alle grafer som er sammenstillinger mellom år, er 2009 og 2010 hele år med forbruksdata, mens for 2011 er det de 7 første månedene med forbruk som er tatt med. I alle andre oversikter nedenfor er det år 2010 som er presentert, siden dette er det seneste fulle regnskapsåret for medlemskommunene. I fremviste totaltall er kategoriene interne kjøp, kjøp fra kommuner, kjøp fra fylkeskommuner, kjøp fra staten og kjøp fra IKS ekskludert (IKS= interkommunale selskap). 4.2 Metode for gjennomføring av kvalitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet (GAP-analyse) KPMG har gjennomført en GAP-analyse ved hjelp av en 360-graders evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. Evalueringen har vært rettet mot ØRIK, medlemskommunene, leverandører og Øvre Romerike revisjonsdistrikt. Øvre Romerike revisjonsdistrikt har valgt å ikke svare på invitasjonen til å delta i evalueringen. Tilgjengeliggjort informasjon om ØRIKs innkjøpsstrategier, anskaffelsesprosesser og kompetanse er supplert med informasjon fra innledende intervjuer. Samlet har dette dannet grunnlag for gjennomføring av spørreundersøkelse og verifiseringsintervjuer. Evalueringen er bygd opp basert på KPMGs 7 innkjøpsdimensjoner som illustrert i figur 1 nedenfor. Figur 1: Oppbygning av spørreundersøkelsen Innledende intervjuer For å få kjennskap til medlemskommunene og Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er det gjennomført innledende intervjuer med to ansatte i ØRIK og seks innkjøpsansvarlige fra medlemskommunene. 6

9 4.2.2 Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse er gjennomført, og det er foretatt en systematisering av de ulike respondentgruppers oppfatninger av virkeligheten. Funnene representerer ikke KPMGs oppfatning, men oppfatningen til personene fra de ulike respondentgruppene. Alle respondenter og grupperinger er plukket ut i samarbeid med oppdragsgiver i ØRU. Under følger en forklaring av hver enkelt respondentgruppe. Vedlegg 1 QB antall respondenter og svarprosenter gir en ytterligere spesifisering av deltakerne i spørreundersøkelsen. ØRIK og sentrale innkjøpere. Respondentgruppen består av ansatte i ØRIK og de sentrale innkjøperne i de seks medlemskommunene. Økonomi og virksomhetsledere. Respondentgruppen består økonomileder og utvalgte virksomhetsledere i medlemskommunene. Produktansvarlige og interne kunder. Respondentgruppen består av produktansvarlige og utvalgte interne kunder i medlemskommunene.. Leverandørene. Respondentgruppen består av leverandører som har avtale med ØRIK Det er utfordrende å sette sammen en spørreundersøkelse som favner respondenter fra ledere til interne kunder ute i kommunene, og som både skal ivareta meningene fra interne produktansvarlige til eksterne leverandører. Dette er grupper av respondenter med totalt ulike forutsetninger og drivere i forhold til innkjøp. I samarbeid med oppdragsgiver er spørreundersøkelsen tilpasset til hver av de fire respondentgruppene listet foran. Eksempelvis ble ikke respondentgruppen produktansvarlige og interne bedt om å ta standpunkt til påstander vedrørende strategi osv. Spørreundersøkelsen søker ikke å etablere noen absolutte sannheter ut i fra oppfatninger som per definisjon er subjektive, men rapportere på følelser og bredere oppfatninger blant viktige aktører innen innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg til medlemskommunene. På et grunnleggende nivå gir resultatene fra spørreundersøkelsene en indikasjon på gap mellom hvor ØRIK ønsker å være og hvor respondentgruppene oppfatter at ØRIK faktisk er innenfor dimensjonene strategi, styring, prosesser, verktøy, organisasjon, kompetanse og kapasitet, interne og eksterne regler og retningslinjer. Videre gir resultatene informasjon om gap i oppfatningen mellom ulike respondentgrupper. Påstandene i spørreundersøkelsen er utledet av hoveddimensjonene i figur 1 Oppbygning av evaluering vist foran. Påstandene er gjennomgått av oppdragsgiver før spørreundersøkelsen ble sendt ut til respondentene. 7

10 Inndeling i innkjøpsdimensjoner Generelt er den kvalitative evalueringen gjort med utgangspunkt i de 7 innkjøpsdimensjonene med mulighet for å supplere med fritekst informasjon til slutt. Innkjøpsdimensjonene er brutt ned i analysedimensjoner og konkrete påstander respondentene må ta stilling til. Figur 1 foran illustrerer hvordan dimensjonene er bygd opp. Under strategi kartlegges det om virksomhetene har utarbeidet konkrete målsettinger og strategier for innkjøpsfunksjonen, om virksomhetene har målsettinger og strategier som henger sammen med virksomhetens øvrige mål og strategier, om virksomhetene har kommunisert og gjort strategiene kjent i hele organisasjonen. Til slutt er det kartlagt om innkjøpsfunksjonen deltar i virksomhetenes tjenesteinnovasjon. Under styring kartlegges det i hvilken grad innkjøpsfunksjonen inngår som en del av den løpende virksomhetsstyringen, i hvilken grad innkjøpsporteføljene eller innkjøpskategoriene styres, og om det gjennomføres internkontroll av innkjøp. Under prosess kartlegges innkjøpsprosesser fra strategisk til operativt nivå, herunder om disse er godt tilrettelagt for å innfri grunnleggende krav i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, jfr. LOA 1 og 5 kravene til forutberegnlighet, gjennomsiktighet, konkurranse, likebehandling, ikkediskriminering på bakgrunn av nasjonalitet, forretningsmessighet og etterprøvbarhet med fokus på å forbedre prosessene. Under verktøy kartlegges det i hvilken grad virksomheten benytter støtteverktøy i innkjøpsprosessene. Dette kan være verktøy for å gjennomføre forbruksanalyser, konkurranser i henhold til LOA/FOA, for å arkivere og styre kontrakter, og verktøy for bestilling og betaling (ehandel). Videre kartlegges det i hvilken grad virksomheten tar ut styringsinformasjon fra verktøyene, og benytter dette aktivt i planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser. Under organisering kartlegges organisering av innkjøpsfunksjonen, herunder om den er organisert på en hensiktsmessig måte i forhold til type innkjøp, i hvilke markeder innkjøpene foretas, samt hvilke interne kunder som skal betjenes av innkjøpsfunksjonen. Fordeling av roller og ansvar innen innkjøp, herunder hvorvidt fordelingen er kommunisert internt i virksomheten, og i relasjonen mellom kunde og leverandør. Under kompetanse og kapasitet kartlegges virksomhetens nå-situasjon innenfor kompetansekartlegging, rekruttering, kompetansebygging og karriereutvikling. Under interne og eksterne retningslinjer kartlegges det om anskaffelsene i virksomheten gjennomføres i henhold til interne og eksterne regler og retningslinjer. Eksempel på eksterne regler og retningslinjer er lov og forskrift om offentlige anskaffelse m.v Verifiseringsintervju Etter spørreundersøkelsene har KPMG har foretatt intervjuer med utvalgte respondenter for å verifisere og oppklare funn. Respondentgruppene har blitt plukket ut til verifiseringsintervjuer i samarbeid med oppdragsgiver. Leverandørene har ikke respondert på henvendelsen om å bli intervjuet. 8

11 4.3 Metode for gjennomføring av organisatorisk evaluering av innkjøpssamarbeidet I forbindelse med evaluering av den organisatoriske dimensjonen av innkjøpsarbeidet har vi tatt utgangspunkt i fire hovedformer for organisering av innkjøpsfunksjonen. Disse er: sentral organisering, sentralt koordinert organisering, utførende kompetansesenter (shared service senter) og rådgivende kompetansesenter (center of excellence). Disse utgangspunktene er teoretiske modeller, og det finnes ingen fasit for hvordan en virksomhet organiserer sin innkjøpsfunksjon. I modellene varierer den anbefalte organiseringen i forhold til hvilke type produkter det handles mest av, hvilke markeder det handles i, og hvordan organisasjonen det skal handles til er organisert i forhold til forsyning, herunder hvor ensartet eller uensartet disse elementene er. I praksis vil også kulturen, organisering av kjernevirksomheten og individuelle/gruppers kapasiteter spille inn i forhold til hva som vil være den mest hensiktsmessige organiseringen av innkjøpsfunksjonen. Sentral organisering av innkjøpsfunksjonen vil være hensiktsmessig hvor produktene som skal handles er ensartet eller uensartet, hvor markedet det handles i er ensartet, og hvor organisasjonen det skal handles til er ensartet mht. forsyning. Sentral koordinert organisering av innkjøpsfunksjonen vil være hensiktsmessig hvor produktene som skal handles inn er ensartet eller uensartet, hvor markedet det handles inn i er uensartet, og hvor organisasjonen det handles til er ensartet mht. forsyning. Shared service Center (utførende kompetansesenter) er en organisering som er hensiktsmessig hvor produktene som skal handles er ensartet eller uensartet, hvor markedet det handles inn i er ensartet, og hvor organisasjonen det handles til er uensartet mht. forsyning. Center of excellence (rådgivende kompetansesenter) er en organisering som er hensiktsmessig hvor produktene som skal handles er ensartet eller uensartet, hvor markedet det handels inn i er uensartet, og hvor organisasjonen det handles til er uensartet mht. forsyning Figur 2 nedenfor illustrerer fire teoretiske modeller for organisering av innkjøpsfunksjonen basert på vurdering av produktets uensartethet, markedets uensartethet og forsyningens uensartet. Figur 2: Teoretiske modeller for organisering av innkjøpsfunksjonen 9

12 5 Forbruksanalyse I dette kapitlet fremstilles og analyseres oversikter over medlemskommunenes forbruk samlet og enkeltvis. 5.1 ØRIK medlemskommunene samlet Totalt forbruk Totalt forbruk for medlemskommunene i innkjøpssamarbeidet har vokst fra 2009 til Nes, Hurdal og Gjerdrum har hatt en nedgang i totalt forbruk fra 2009 til 2010, mens Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll har hatt en oppgang i totalt forbruk i samme periode. Antall leverandører til kommunene har totalt steget fra 2009 til Nes kommune er den som har hatt størst økning i antall leverandører fra 2009 til Økningen har vært størst innenfor kategorien kjøp fra private Kategorier Forbruket ble delt inn i to hovedkategorier; investeringer og driftsutgifter. Driftsutgifter ble igjen delt inn i 18 underkategorier. Investeringer er oppdelt, og vil i det følgende bli behandlet som en underkategori. Forbruket fordelte seg med en gjennomsnittlig fordeling på 70/30 mellom driftsutgifter og investeringer. Kommunen som hadde den mest avvikende fordeling i forhold til gjennomsnittet, var Gjerdrum som i 2009 hadde en fordeling på 35/65, dvs. høyere investeringer enn driftsutgifter. Av underkategoriene var det investeringer, kjøp fra private, forbruksmateriell, eiendom og energi som var de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer i gjennomsnitt ca. 80 % av forbruket i de 6 kommunene. Hvis en tar med de ekskluderte kategoriene representerte kategorien: kjøp fra IKS, i gjennomsnitt den 3. største kategorien Leverandører For alle kommunene var den største leverandøren enten Hafslund fakturaservice AS, Agathon Borgen AS eller Ø.M. Fjeld AS i Videre representerte de 10 største leverandørene i kommunene mellom 35 og 50 % av forbruket og mellom 5 og 9 % av de største leverandørene representerte 80 % av forbruket. 10

13 5.1.4 Utvikling i innkjøp innenfor avtale I tabell 1 nedenfor er det en detaljert oversikt over utviklingen innenfor enkeltkategorier og innenfor den enkelte kommune. Grønn celle betyr en positiv utvikling (mer innkjøp innenfor avtale) fra året før. En rød celle betyr en negativ utvikling (mindre innkjøp innenfor avtale) fra året før. I tabellen nedenfor betyr forkortelsen IR interkommunale rammeavtaler og AA andre avtaler som inneholder enkeltkommuners rammeavtaler og enkeltanskaffelser. Vektet gjennomsnitt Kategori IR AA IR AA IR AA Andre tjenester 33 % 22 % 31 % 24 % 29 % 25 % Driftsmidler 28 % 18 % 24 % 19 % 28 % 22 % Eiendom 36 % 27 % 35 % 24 % 31 % 18 % Energi 83 % 7 % 83 % 10 % 88 % 8 % Forbruksmateriell 47 % 3 % 51 % 2 % 51 % 3 % Forsikringer 1 % 18 % 0 % 74 % 0 % 81 % IKT 19 % 5 % 38 % 5 % 42 % 8 % Inventar 29 % 12 % 35 % 16 % 34 % 16 % Investeringer 56 % 21 % 68 % 19 % 53 % 19 % Kjøp fra private 16 % 4 % 13 % 3 % 11 % 1 % Markedsføring 30 % 5 % 24 % 2 % 30 % 0 % Opplæring 9 % 2 % 5 % 6 % 2 % 2 % Post banktjenester, telefon 32 % 2 % 31 % 0 % 31 % 1 % Transport/Reise 38 % 35 % 42 % 34 % 39 % 36 % Vektet Totalt gjennomsnitt 30 % 28 % 27 % 34 % 25 % 26 % Tabell 1. Oversikt over utviklingen av forbruk under avtaler 11

14 5.1.5 Totaloversikt Totalt forbruk 7 mnd Forbruket totalt i innkjøpssamarbeidet har vokst med 13 % fra 2009 til Denne økningen skyldes hovedsakelig en økning i de 3 største kategoriene; investeringer, kjøp fra private og forbruksmateriell. I 2011 er forbruket på 722 millioner de 7 første månedene av året. Den røde grafen illustrerer at antall leverandører vokste fra ca i 2009 til 8123 i Fra år 2010 til 2011 har antall leverandører holdt seg tilnærmet konstant, basert på en sammenlikning av de 7 første månedene. De ekskluderte kategoriene representerer 184 MNOK i 2009, 241 MNOK i 2010 og 168 MNOK de 7 første månedene av Kategorien kjøp fra IKS står for ca. 80 % av dette forbruket. Forbruk per hovedkategori (2010) I 2010 er fordelingen mellom driftsutgifter og investeringer ca. 70/30, en fordeling som er tilnærmet lik den vi finner i år 2009 og Antall leverandører innen kategoriene driftsutgifter er ca og for kategorien investeringer er det ca. 400 i De ekskluderte kategoriene tilhører driftsutgifter og har dermed ingen påvirkning på kategorien investeringer. 12

15 Forbruk per underkategori (2010) Som man ser av oversikten er det investeringer, kjøp fra private, forbruksmateriell, eiendom og energi som er de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer ca. 80 % av forbruket i de 6 kommunene. Som illustrert ved den røde linjen er de kategoriene som har størst antall leverandører forbruksmateriell, Eiendom, Opplæring, Inventar og Driftsmidler. Disse kategoriene står for 25 % av forbruket. Om man inkluderer de ekskluderte kategoriene vil kategorien Kjøp fra IKS representere den 3. største kategorien. Innkjøp innenfor avtaler (2010) Innkjøp som er gjort med leverandører ØRIK har interkommunale avtaler med representerer 27,7 % i 2009, 27,4 % i 2010 og 25,1 % i Innkjøp som er gjort gjennom ØRIK med rammeavtaler for enkeltkommuner, enkeltanskaffelser og anskaffelser uten bonus representerer 29,9 % i 2009, 33,6 % i 2010 og 26,3 % i

16 Medlemskommunene enkeltvis Ullensaker Totalt forbruk 7 mnd Forbruket totalt i Ullensaker har vokst med ca. 5 % fra 2009 til Økningen skyldes hovedsakelig en økning i de to største kategoriene; investeringer og kjøp fra private. I 2011 er forbruket på 223 MNOK de 7 første månedene av året. Den røde grafen illustrerer antall leverandører og er redusert fra ca i 2009 til 2317 i Fra 2010 til 2011 har antall leverandører holdt seg tilnærmet konstant, basert på en sammenlikning av de 7 første månedene av året. De ekskluderte kategoriene representerer 72 MNOK i 2009, 89 MNOK i 2010 og 54 MNOK de 7 første månedene av Kategorien kjøp fra IKS står for ca. 85 % av dette forbruket. Forbruk per hovedkategori (2010) I 2010 er fordelingen mellom driftsutgifter og investeringer ca. 65/35. En fordeling som er tilnærmet lik den vi finner i 2009 og Antall leverandører innen kategoriene driftsutgifter er ca og for kategorien investeringer er det ca. 200 i

17 De ekskluderte kategoriene tilhører driftsutgifter og har dermed ingen påvirkning på kategorien investeringer. Forbruk per underkategori (2010) Som man ser av oversikten er det investeringer, kjøp fra private, forbruksmateriell, energi og eiendom som er de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer ca. 85 % av forbruket. Som illustrert ved den røde grafen er kategoriene med størst antall leverandører forbruksmateriell, eiendom, opplæring, inventar og driftsmidler. Disse kategoriene står for 25 % av forbruket. Om man inkluderer de ekskluderte kategoriene vil kategorien Kjøp fra IKS representere den 3. største kategorien. 10 største leverandører (2010) I denne oversikten viser de blå søylene størrelsen på forbruket og den røde grafen viser akkumulert forbruk i %. 15

18 Den største leverandøren i Ullensaker kommune i 2010 er Fjeld Ø.M. AS. De 10 største leverandørene til Ullensaker kommune representerer ca. 35 % av forbruket. 9 % (200 stk.) av de største leverandørene står for ca. 80 % av forbruket. Innkjøp innenfor avtale (2010) Innkjøp som er gjort med leverandører ØRIK har interkommunale avtaler som representerer 28,0 % i 2009, 26,8 % i 2010 og 28,6 % i Innkjøp som er gjort gjennom ØRIK med rammeavtaler for enkeltkommuner, enkeltanskaffelser og anskaffelser uten bonus representerer 26,3 % i 2009, 31,0 % i 2010 og 21,5 % i

19 5.1.7 Nes kommune Totalt forbruk 7 mnd Totalt forbruk i Nes kommune er redusert med ca. 10 % fra 2009 til Denne nedgangen skyldes hovedsakelig reduksjonen av forbruket i de to største kategoriene; investeringer og kjøp fra private. Forbruket i 2011 er på ca. 122,5 MNOK. Den røde grafen illustrerer antall leverandører og er økt fra ca i 2009 til 1713 i Antall leverandører i 2011 har sunket i forhold til 2010, basert på en sammenlikning av de 7 første månedene av året. De ekskluderte kategoriene representerer 26 MNOK i 2009, 41 MNOK i 2010 og 29 MNOK de 7 første månedene av Kategorien kjøp fra IKS står for ca. 60 % av dette forbruket. Forbruk per hovedkategori (2010) I 2010 er fordelingen mellom driftsutgifter og investeringer ca. 80/20. Fordelingen i 2009 og 2011 er 75/25. Antall leverandører innen kategoriene driftsutgifter er ca og for kategorien investeringer er det ca. 90 i De ekskluderte kategoriene tilhører driftsutgifter og har dermed ingen påvirkning på kategorien investeringer. 17

20 Forbruk per underkategori (2010) Som man ser av oversikten er det investeringer, kjøp fra private, eiendom, forbruksmateriell og energi som er de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer ca. 75 % av forbruket. Som illustrert ved den røde grafen er kategoriene med størst antall leverandører forbruksmateriell, eiendom, opplæring, inventar og driftsmidler. Disse kategoriene står for 32 % av forbruket. Om man inkluderer de ekskluderte kategoriene vil kategorien Kjøp fra kommuner representere den 4. største kategorien. 10 største leverandører (2010) I denne oversikten viser de blå søylene størrelsen på forbruket og den røde streken viser akkumulert forbruk i %. Den største leverandøren i Nes kommune i 2010 er Hafslund Fakturaservice AS. De 10 største leverandørene til Nes kommune representerer ca. 36 % av forbruket. 6 % (100 stk.) av de største leverandørene står for ca. 80 % av forbruket. 18

21 Innkjøp innenfor avtale (2010) Innkjøp som er gjort med leverandører ØRIK har interkommunale avtaler med representerer 31,6 % i 2009, 33,6 % i 2010 og 31,5 % i Innkjøp som er gjort gjennom ØRIK med rammeavtaler for enkeltkommuner, enkeltanskaffelser og anskaffelser uten bonus representerer 24,4 % i 2009, 26,5 % i 2010 og 26,1 % i

22 5.1.8 Nannestad kommune Totalt forbruk 7 mnd Forbruket i Nannestad kommune har vokst med ca. 56 % fra 2009 til Økningen fra 2009 til 2010 skyldes en kraftig økning i investeringer fra 2009 til Denne økningen forklarer ca. 40 MNOK av økningen fra 2009 til Forbruket de 7 første månedene i 2011 ligger på ca. 89 MNOK. Den røde grafen illustrerer antall leverandører og er redusert fra ca. 995 i 2009 til 962 i I 2011 er leverandørantallet på 713 de 7 første månedene av året. De ekskluderte kategoriene representerer 26,5 MNOK i 2009, 28 MNOK i 2010 og 23,5 MNOK de 7 første månedene av hvert år. Kategorien kjøp fra IKS står for ca. 100 % av dette forbruket. Forbruk per hovedkategori (2010) I 2010 er fordelingen mellom driftsutgifter og investeringer ca. 60/40. Fordelingen i 2009 var 85/15 og i /25. Antall leverandører innen kategoriene driftsutgifter er ca. 930 og for kategorien investeringer er det ca. 70 i De ekskluderte kategoriene tilhører driftsutgifter og har dermed ingen påvirkning på kategorien 20

23 investeringer. Forbruk per underkategori (2010) Som man ser av oversikten er det investeringer, kjøp fra private, eiendom, forbruksmateriell og energi som er de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer ca. 87 % av forbruket. Som den røde grafen illustrerer er kategoriene med størst antall leverandører forbruksmateriell, eiendom, opplæring, inventar og driftsmidler. Disse kategoriene står for 33 % av forbruket. Om man inkluderer de ekskluderte kategoriene vil kategorien Kjøp fra IKS representere den 2. største kategorien. 10 største leverandører (2010) I denne oversikten viser de blå søylene størrelsen på forbruket og den røde streken viser akkumulert forbruk i %. 21

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike perioden 2015-2018

Innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike perioden 2015-2018 Innkjøpsstrategi for kommunene på Øvre Romerike perioden 2015-2018 Versjon 1.0 Vedtatt av Eidsvoll kommunestyre 16.06.2015 i sak PS 59/15 Vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 10.06.2015 i sak PS 68/15 Vedtatt

Detaljer

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel

Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel Veiledning i gevinstrealisering ved innføring av elektronisk handel I dette dokumentet er fremgangsmåten for å realisere gevinster beskrevet i en steg for steg guide Forutsetninger Virksomheten gjennomfører

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi. Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 Anskaffelsesstrategi Arve Sandvoll Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Strategi, lederforankring og gevinster Virksomhetsstrategi Skal

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune

Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune Referanse: 13/5309 Anskaffelsesstrategi for Stavanger kommune «VERDISKAPENDE, INNOVATIVE OG BÆREKRAFTIGE ANSKAFFELSER» Målgruppen for dette dokument er politikere, ledere og personer som jobber med anskaffelser

Detaljer

Kan e-handel gi intern kontroll?

Kan e-handel gi intern kontroll? Kan e-handel gi intern kontroll? Nettverksmøte NIRF den 23 mai 2012 Knut Øyvind Granli leder e-handel i Difi Disposisjon Innledning Hva mener Difi med elektronisk handel? Situasjonsbeskrivelse offentlige

Detaljer

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp

E-handel. Enklere, bedre og sikrere innkjøp E-handel Enklere, bedre og sikrere innkjøp Temaer Presentasjon av status for anskaffelser i kommunene. Hva er e-handel? Hvorfor e-handel? Hvordan innføre e-handel i kommunene? Difi s rolle Status anskaffelser

Detaljer

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450

Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Rådmannsmøte 01.april 2011 Referat Sted: Scandic Hotell, Gardermoen Kl: 1300-1450 Trine Christensen Jon Sverre Bråthen Lillian Nærem Forfall Arne Bruknapp Johnny Pedersen Alf Skaset Kurt-Gøran Adriansen

Detaljer

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler

Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler www.pwc.com Kartlegging av organisering og oppfølging av offentlige anskaffelser ved statlige universitet og høyskoler Generisk sluttrapport fra spørreundersøkelse utført av PwC på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB

BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB BROSJYRE TIL LEVERANDØRER SLIK HANDLER DU MED UIB En guide til målrettet samarbeid Vi ønsker deg og din virksomhet velkommen som leverandør til Universitetet i Bergen. Denne brosjyren har som formål å

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2013 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp

St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp St.meld. nr. 36 Det gode innkjøp Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Mennesker og kompetanse Partnere og leverandører Det gode innkjøp IKT Anskaffelsesprosesser Status

Detaljer

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500

Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Sør-Gardermoen 14. april 2015 Referat fra Rådmannsmøte 10. april 2015 Sted: Tunet Kl: 1030-1500 Dagsorden : Sak nr.: 28/15 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 29/15 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 26.02.15...

Detaljer

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring

Fra innkjøpsstrategi til handling et rammeverk som sikrer effektiv og vellykket gjennomføring Mange organisasjoner opplever i dag et gap mellom strategiske innkjøpsmål og operativ handling. Det gjennomføres en rekke initiativer; herunder kategoristyring, leverandørhåndtering og effektivitet i innkjøpsprosessene

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Effektive offentlige anskaffelser

Effektive offentlige anskaffelser Effektive offentlige anskaffelser Hans Nilsson Det gode innkjøp kan ikke oppnås uten De gode innkjøpsprosesser, - St.mld.nr. 36 Anskaffelsesprosessen Planleggning Konkurranse gjennomføring Bestilling til

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012

ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 ehandel i Skatteetaten Difi s Anskaffelseskonferanse 2012 Anette Bech, 15. nov 2012 Agenda Skatteetaten ehandel Hvorfor, Hvordan og Hva Implementering hva har vi gjort og hvorfor gjør vi som vi gjør? Suksesskriterier

Detaljer

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser

Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesutfordringene sett fra Difi! Dag Strømsnes Avdelingsdirektør Avdeling for offentlige anskaffelser Anskaffelsesstatus 2011 Difi har i samarbeid med revisjons- og rådgivningsfirmaet PwC gjennomført

Detaljer

Rollebeskrivelser e-handel

Rollebeskrivelser e-handel Rollebeskrivelser e-handel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Seminar Norstella 7. juni

Seminar Norstella 7. juni Seminar Norstella 7. juni Innføring av sentraliserte innkjøpsløsninger sett fra kundens side Kjell Warholm Atento AS Mobil 90756727 kjell.warholm@atento.no Kort om Atento Effektivisering av innkjøp via

Detaljer

Gevinstrealiseringsplan e-handel

Gevinstrealiseringsplan e-handel <KUNDE> Gevinstrealiseringsplan e-handel Dokument 1.4.1.a Dokumentansvarlig: DFØ Forfatter: DFØ Dato opprettet: 09.02.11 Dato sist endret: 17.07.2012 Filnavn: 1.4.1.a - Gevinstrealiseringsplan e-handel_

Detaljer

Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen

Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen Kommunalt innkjøpssamarbeid løsning for å sikre kompetanse i B/A anskaffelser! Thore Amundsen Innkjøpssjef Felles innkjøpsfunksjon i Gjøvikregionen Gjøvikregionen, ca 70 000 innbyggere, korte fakta Ca

Detaljer

Kategoristyring av innkjøpsarbeidet

Kategoristyring av innkjøpsarbeidet Kategoristyring av innkjøpsarbeidet Tverrfaglig brobygger mellom behov og marked Oslo, 28.januar 2015 Erik Borge Kategorisjef Kirurgiske produkter Utvikling av kategoristyring Kategoristyring og organisering

Detaljer

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst»

«Ny strategi for utvikling av innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst» Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. «Ny strategi for utvikling av innkjøp og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon?

Revisjon av offentlige anskaffelser. eller avskaffelse av offentlig aversjon? Revisjon av offentlige anskaffelser eller avskaffelse av offentlig aversjon? Kirsti Torbjørnson fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen - formål Bedre innkjøp og

Detaljer

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN

INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN UTRYKNINGSPOLITIET POLITIETS DATA- OG MATERIELLTJENESTE ØKOKRIM INNKJØPSINSTRUKS FOR POLITI- OG LENSMANNSETATEN Dokument Versjon 1.0 2 Innhold 1 Overordnede krav 3 2 Regelverk 3 2.1 Grunnleggende krav

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012

Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet for innkjøpere i offentlige og private virksomheter Fagplan versjon 1.4 Oppdatert per fagrådsmøte 13. april 2012 Innkjøpskortet er et initiativ fra Norsk Test og NIMA - Norsk Forbund for

Detaljer

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER

Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER Eric Haugen, forretningsrådgiver 31.03.2014 EFFEKTIVISERING AV INNKJØPSPROSESSER TEMA OG STRUKTUR Definisjoner Virksomhetenes utfordringer Spesifisering av prosjektramme EVRYs metodikk for innkjøpsprosjekter

Detaljer

Mal Gevinstplan Versjon (3.0)

Mal Gevinstplan Versjon (3.0) Gevinstplan . Generelt ved bruk av maler Det er mange fordeler med å bruke maler. Når du benytter en mal baserer du deg på arbeid som tidligere er utført, og du kan spare tid. Malene er utarbeidet med

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010

Referat fra styremøte i ØRU 03. desember 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 3. desember 2010 Referat fra styremøte i ØRU 03. desember

Detaljer

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500

Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Sør-Gardermoen 23. juni 2014 Referat fra rådmannsmøte 20. juni 2014 Sted: Tunet Kl: 1130-1500 Dagsorden : Sak nr.: 53/14 GODKJENNING AV DAGSORDEN... 2 Sak nr.: 54/14 REFERAT FRA RÅDMANNSMØTE 23.05.14...

Detaljer

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen

Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Fra bestilling til betaling! v/ Seniorrådgiver Jostein Engen Difi prioriterte oppgaver Medvirke til gode omstillingsprosesser i staten. Følge opp den nye statlige kommunikasjonspolitikken. Være med på

Detaljer

E- handel Elektronisk handel

E- handel Elektronisk handel T h e i m a E- handel Elektronisk handel November 2014 En profesjonalisering av innkjøpsområdet i ØRU kommunene Vedtaket i kommunestyrene: E- handelsprogrammet ble vedta9 i alle kommunestyrene i løpet

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte

Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon Teknologi og støtte Prosjektveiviseren 2.0 1. Mars 2013, 1200 1500 Hvordan bruke prosjektveilederen i praktisk implementering av et e-handelsprosjekt Arve Sandvoll Senior rådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Seksjon

Detaljer

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT?

Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Difiseminar 17.12.2014 Hvorfor er samfunnsansvar viktig når Universitetet i Oslo kjøper IKT? Samfunnsansvar Samfunnsansvar Virksomheters samfunnsansvar kan defineres som helheten av et økonomisk miljømessig

Detaljer

Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser

Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser Avd.Dag Strømsnes Mona Stormo Andersen Prosjektleder Tlf: 948 73 960 Agenda Hvordan spare 20 milliarder? Internkontroll i offentlige anskaffelser Hvordan

Detaljer

80-årene butikkjeder. Hva er kategoristyring? Eksempler på kategorier. Kategoristyring e-handel brukersamling 2015-11-04.

80-årene butikkjeder. Hva er kategoristyring? Eksempler på kategorier. Kategoristyring e-handel brukersamling 2015-11-04. Vilje til nytenkning Brukerfokus Jobb på tvers Fakta og data styring Hva og hvordan med et digitalt blikk november 2015 Martin Standley 80-årene butikkjeder Hva er kategoristyring? Utgangspunkt i virksomhetens

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2015 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1.0 TILTAK BESKRIVELSE HSØ Styringsmål: oppnå 80 % bruk av avtaler. 1.1 1.2 Planlegging prioritering og gjennomføring av

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Brev 2/2012 fra revisor datert 23. april 2011 SAK 44/2012 REVISORS NUMMERERTE

Detaljer

Ullevål Universitetsykehus HF

Ullevål Universitetsykehus HF Assurance and Advisory Business Services Ullevål Universitetsykehus HF Gjennomgang av anskaffelser i eiendomsavdelingen Vår rapport er ment for bruk av Ullevål Universitetssykehus HF internt for vurdering

Detaljer

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT

Agenda. Direktoratet for forvaltning og IKT E-handel Agenda [Hvis det er gjennomført en interessentanalyse bør denne gjenspeiles i presentasjonen. Interessentene som deltar bør få presentert hvordan e-handel vil påvirke de områdene som er viktige

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Handlingsplan for samfunnsansvar i Bærum kommunes anskaffelser Vedlegg 1 HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I BÆRUM KOMMUNE Bærum kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert i

Detaljer

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret

Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Hvordan styre anskaffelsen Organisering-kvalitetssikring Hvordan unngå å gå i baret Advokat Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Makro Hvordan tilrettelegge for anskaffelsesarbeidet i organisasjonen

Detaljer

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor

Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Oppsummering arbeidsgrupper: Etisk handel i offentlig sektor Initiativ for etisk handel (IEH) hadde ansvaret for gjennomføringen av to av fire arbeidsgrupper under konferansen: 1) Forankring av etisk handel:

Detaljer

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten.

INNKJØP. Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INNKJØP Værnesregionen - tanker rundt innkjøp og hvordan vi ser på anskaffelser for å nå mål i virksomheten. INTERESSE FOR INNKJØP. Stram kommuneøkonomi. Trenger ansatte til tjenesteproduksjon. Lønn og

Detaljer

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS

Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Forespørsel om: Konsulentbistand til rekruttering av ny administrerende direktør hos Digitale Gardermoen IKS Espersen om rekrutteringsbistand Ny administrerende direktør Digitale Gardermoen IKS Digitale

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor.

En av Regjeringens viktigste handlingsplaner er Modernisering av offentlig sektor. INNLEDNING SEMINAR EFFEKTIVE INNKJØP OG FAKTURABEHANDLING VED BRUK AV EGET ØKONOMISYSTEM INTEGRERT MED MARKEDSPLASSEN EHANDEL.NO 21. APRIL 2004 OSLO KONGRESSENTER HVORFOR ELEKTRONISK HANDEL? Statssekretær

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013

Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Innkjøpsanalyse Hvordan realisere gevinstene? Tormod Lysne Voje Oslo, 17. September 2013 Content I Verdien av innsikt II Hvordan realisere de store gevinstene? III SAS Intstiture og KPMGs 1 Verdien av

Detaljer

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI

NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI NY STYRINGSMODELL ØRU/DGI Hvorfor og status Halvor Hoel, leder estab Terje Tomter, direktør DGI Kort om estab og DGI estab Antall innbyggere: IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike

Detaljer

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT

Status e-handel. Direktoratet for forvaltning og IKT Status e-handel Direktoratet for forvaltning og IKT Antall offentlige virksomheter Abonnenter Ehandelsplattformen Abonnenter med omsetning Abonnenter med avtale 300 276 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006

Detaljer

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner

Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Konserninnkjøp Samfunnsansvar og anskaffelser - leverandørrevisjoner Internrevisorforeningen 26. mai 2014 Gunnar Wedde Avdelingsdirektør konserninnkjøp Oslo

Detaljer

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010

Dagsorden og saksframlegg til styremøte i ØRU 01. oktober 2010 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 1. oktober 2010 Dagsorden og saksframlegg til styremøte

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE MELLOM BERGEN KOMMUNE OG Avtaleperiode: ---------- 31.12.2016 Innhold 1 FORMÅL... 3 2 AVTALENS PARTER... 3 3 DEFINISJONER... 4 4 FULLMAKT... 4 5 INFORMASJON... 4 6 GJENSIDIGE RETTIGHETER

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013 ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 9. april 2013 Referat fra styremøte i ØRU 5. april 2013

Detaljer

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010

Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Agenda Arbeidskapitalundersøkelsen 2010 Metode Norske virksomheters fokus på arbeidskapitalstyring Tiltak for å forbedre arbeidskapitalen 2 Arbeidskapitalundersøkelsen

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling:

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Innstilling: GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/1232 Sakstittel: KOMMUNEPOOL - INNKJØPSALLIANSEN Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& 1. Gratangen kommunestyre vedtar

Detaljer

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester

Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Fremtidsrettet leveranseplattform for levering av digitale tjenester Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle

Detaljer

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring

Anskaffelsesprosess. Planlegge Avklare behov, organisere. Leveranse Kontraktsoppfølging. Konkurransegjennomføring Anskaffelsesprosess Planlegge Avklare behov, organisere Konkurransegjennomføring Leveranse Kontraktsoppfølging 1 I en smart, innovativ anskaffelse fokuserer vi på mulighetsrommet i forkant av konkurransen

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 36-2015 Resultater fra gjennomgang av internkontroll 1. halvår 2015 og plan for gjennomgang

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel Hvordan komme i gang med e-handel Hvordan hente gevinster HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år

Anskaffelsesstrategi. fra 0 til 100 på 12 år Anskaffelsesstrategi fra 0 til 100 på 12 år DSBs visjon «Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar» DSB har ansvar på samfunnssikkerhetsområdet innen: Nasjonal, regional og lokal sikkerhet og beredskap,

Detaljer

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012

Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 Handlingsplan for innkjøp og logistikk 2012 ANSKAFFELSER OG AVTALEFORVALTNING MÅL 1 1.0 TILTAK BESKRIVELSE TID /FREKVENS ANSVAR Avtaledekning 1.1 Lokale anskaffelser Det skal gjennomføres halvårlig evaluering

Detaljer

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014

RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget. 1. september 2014 RAPPORT ETTER TILLEGGSREVISJONER Bergen kommune Kontrollutvalget 1. september 2014 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Oppdraget... 4 2.1. Forbehold og presiseringer... 4 3. Metodikk og fremgangsmåte... 5

Detaljer

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013

Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Endringer i lovverket for offentlige anskaffelser.nytt EU-direktiv. Arnhild Dordi Gjønnes, advokat, NHO, LFH 27. september 2013 Formålet med reformen Enklere og mer fleksibelt regelverk Strategisk bruk

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo

Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Overordnede kommentarer til resultatene fra organisasjonskulturundersøkelse (arbeidsmiljøundersøkelse) ved Kunsthøgskolen i Oslo Prof. Dr Thomas Hoff, 11.06.12 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...4 2

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser

Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Kontor for innkjøp Strategisk bruk av e-handel for å få kontroll på virksomhetens anskaffelser E-handel brukerkonferanse 21.-22. mars 2012 Kjetil Skog Universitetet

Detaljer

Hvordan implementere innovative anskaffelser i egen virksomhet

Hvordan implementere innovative anskaffelser i egen virksomhet 17.3.15 Heidi E. Rygg Hvordan implementere innovative anskaffelser i egen virksomhet Bærum kommune - Hovedtall Tall Antall bæringer 120 000 Antall kommunalt ansatte (2013)/årsverk 12 500 / 7 245 Innkjøp

Detaljer

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter

Erfaringsdokumentasjon fra. gjennomførte e-handelsprosjekter Erfaringsdokumentasjon fra gjennomførte e-handelsprosjekter Formålet med vårt samarbeid med Difi Dele erfaringer Øke forståelsen for omfanget av et e-handelsprosjekt Hva kan vi lære av tidligere erfaringer?

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER

ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER ANSKAFFELSER I NORSKE ENERGISELSKAPER Terje Johan Aasen, Sellihca Norge Vindklyngens førjulstreff, Trondheim 10 des 2013 1 HVA KAN DERE GJØRE FOR Å KOMME I POSISJON TIL DE NORDISKE ENERGISELSKAPER? Hvilke

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet

Referat fra styremøte i ØRU 13.februar 2015 Tid: Kl 0900-1400 Sted: Tunet ØRU-styrets medlemmer: Ordfører/rådmann i Eidsvoll Gjerdrum Hurdal Nannestad Nes Ullensaker Fylkesordfører/fylkesrådmann i Akershus Sør-Gardermoen 18. februar 2015 Referat fra styremøte i ØRU 13.februar

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert?

Rammeavtaler. Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Rammeavtaler Rammeavtaler Rammeavtaler Forskriften mangler regulering. Hva gjelder når forhold ikke er regulert? Ikke fritt frem. Lov om offentlige anskaffelser gjelder. 5: Krav til konkurranse Krav til

Detaljer

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014

Kom i gang med e-handel. Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Kom i gang med e-handel Løsningen med størst vekst i Norge Roadshow 2014 Agenda Hva er e-handel Hvorfor e-handel HVA ER E-HANDEL Fra: Omfattende papirdokumentasjon i tilbud Til: Innsending av elektroniske

Detaljer

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering

Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Staten tar grep innenfor elektronisk fakturering Cash Mangement Dagen 2009 DnB NOR 23. september 2009 Direktør Marianne Andreassen Senter for statlig økonomistyring Side 1 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 12.02.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Endring og Endringsledelse Endring vil si de forandringer i rammevilkår, mål, strategier, planer, prosesser, organisering,

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer