Evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. 15. desember 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. 15. desember 2011"

Transkript

1 Evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid 15. desember 2011

2 Innhold 1 Innledning 1 2 Mandat og avgrensning 2 3 Anbefaling Kvantitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet Kvalitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet Organisatorisk evaluering av innkjøpssamarbeidet 3 4 Metode Metode for gjennomføring av kvantitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet (Forbruksanalyse) Metode for gjennomføring av kvalitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet (GAP-analyse) Metode for gjennomføring av organisatorisk evaluering av innkjøpssamarbeidet 9 5 Forbruksanalyse ØRIK medlemskommunene samlet Medlemskommunene enkeltvis 14 6 Organisatorisk analyse Organisering teoretisk tilnærming Organisering praktisk tilnærming Forretningsmodellen 34 7 GAP-analyse ØRIK medlemskommunene samlet Oppsummering kommuner 44 8 Tiltak 50 9 Vedlegg Vedlegg 1 QB antall respondenter og svarprosenter Vedlegg 2 Oversikt over vet ikke -andel Vedlegg 3 Forbruksanalyse 52

3 1 Innledning Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid (ØRIK) er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Gjennom ØRIK skal disse kommunene så langt det er praktisk mulig søke samarbeid ved inngåelse av avtaler for varer, tjenester, bygg og anlegg. Kommunene som inngår i ØRIK kjøper på årsbasis varer, tjenester, bygg og anlegg for ca millioner kroner. Anskaffelsene omfatter tjenesteproduksjonsleveranser, strukturelle investeringer og innsatsfaktorer til egen tjenesteproduksjon. De operative anskaffelsene er i stor grad desentralisert til virksomhetene i den enkelte kommune. De sentrale rammekontraktene, gjennom ØRIK, er gjensidig bindende og skal sikre at aktørene gjennomgår anskaffelsesaktivitetene på en profesjonell måte. Forretningsmessige og anskaffelsesfaglige prinsipper, likebehandling, konkurranse og åpenhet skal prege ØRIKs anskaffelsesarbeid. Hovedformålet med ØRIK er å bidra til kostnadsmessige og administrative besparelser innen anskaffelsesområdet, samt å tilrettelegge for og bistå til en profesjonalisering av kommunenes anskaffelsesfunksjon. Det er fattet en politisk beslutning av eierkommunene at det skal gjennomføres en evaluering av ØRIK. KPMG har gjennomført evalueringen og leverer en rapport som viser anbefalte tiltak for å videreutvikle ØRIK i tråd med samarbeidskommunenes målsettinger. 1

4 2 Mandat og avgrensning Det skal gjennomføres en organisatorisk, kvalitativ og økonomisk evaluering av innkjøpsordningen, inkludert kommunenes etterlevelse av det felles innkjøpsreglement og inngåtte innkjøps- /rammeavtaler. 2

5 3 Anbefaling I dette kapitlet oppsummeres anbefalinger basert på evalueringen og de ulike analysene. 3.1 Kvantitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet KPMG vurderer at det ligger et stort potensial i forhold til avtaledekning innenfor ØRIK. Det anbefales et større fokus på de viktigste (største) kategoriene. Gjennom tydeligere kommunikasjon av hvilke avtaler som finnes og hva de dekker, kan dette føre til store gevinster for kommunesamarbeidet. Med gevinster menes ikke nødvendigvis besparelser i kroner, men å få mer ut av hver krone. KPMG anbefaler tiltak for å redusere antall leverandører. Per i dag er det et større antall mindre leverandører som står for en vesentlig andel av forbruket. KPMG anbefaler en kategoristyringsmodell for å få fokus på de store kategoriene, konsolidere behov og redusere antall leverandører. KPMG anbefaler økt fokus på datakvalitet i forhold til unik leverandør- og avtale-id blant alle medlemskommunene. Måling og sammenligning av resultater er viktig ved fokus på forbedringer innen innkjøpssamarbeidet. 3.2 Kvalitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet KPMG anbefaler at en reviderer eksisterende innkjøpsstrategi med fokus på å ytterligere sikre at stategien støtter medlemskommunenes mål og planer. KPMG anbefaler at det utarbeides og klargjøres strategier innenfor de ulike kategorier av innkjøp. På områder hvor det gjøres større investeringsanskaffelser (direkte anskaffelser) kan det etableres anskaffelsesstrategier som understøtter kommunens overordnede mål og planer. KPMG anbefaler at det etableres måleparametre for rapportering og styring. Dette bør omfatte generelle parametre for å måle innkjøpsfunksjonen og spesifikke parametre for å måle gjennomføringen av innkjøpsprosessene. KPMG anbefaler også at det bør etableres rutiner for systematisk oppfølging av leverandørenes prestasjoner, herunder også kontrollere at leverandørene oppfyller lover og regler. KPMG anbefaler at det etableres et system for elektronisk konkurransegjennomføring (esourcing), som bidrar til gjenbruk av informasjon og effektivisering av konkurransene. KPMG anbefaler at det implementeres elektronisk handel (fra bestilling til betaling), og at ØRIK samtidig etablerer en rutine i Agresso som muliggjør kontroll av bestilling og leveranse opp mot kontrakt. KPMG oppfatter at ansatte som har innkjøpsansvar har dette ansvaret som tillegg til sine hovedarbeidsoppgaver. KPMG anbefaler å etablere dedikerte innkjøpsstillinger og plan for videreutvikling og vedlikehold av innkjøpskompetanse. Det bør også vurderes å bygge opp spesifikk kategorikompetanse for de største kategoriene. 3.3 Organisatorisk evaluering av innkjøpssamarbeidet KPMG anbefaler at dagens forretningsmodell opprettholdes. 3

6 KPMG oppfatter at det eksisterer retningslinjer for fordelingen mellom ØRIKs rolle og medlemskommunenes rolle på et overordnet nivå. KPMG anbefaler likevel at ØRIK klargjør dette ytterligere, gjennom å etablere en strukturert kategorimodell for forbruket i alle medlemskommunene. Videre at det besluttes hvilke kategorier ØRIK skal ha ansvaret for, og hvilke kategorier medlemskommunene skal ha ansvaret for. KPMG vurderer at det er hensiktsmessig å ha én sentral innkjøpsfunksjon i medlemskommunene, evt. at Nannestad kommune ivaretar denne funksjonen for de mindre kommunene Hurdal og Gjerdrum. KPMG anbefaler at innkjøpsorganiseringen gjennomgås. Gjennom en etablering av en kategorimodell/innkjøpsorganisasjon i flere nivåer, bør blant annet antallet produktansvarlige revurderes. Som et utgangspunkt kan det etableres en produktansvarlig i kommunene for hver av de overordnede kategoriene. KPMG anbefaler at ØRIK ved innføringen av elektronisk handel utøver rollen som innholdsleverandør og kvalitetssikrer av hva som tilbys gjennom den elektroniske markedsplassen, og at vedlikehold av fullmaktsstrukturer og tilgangskontroll legges hos Digitale Gardermoen IKS (DGI). KPMG anbefaler at ØRIK videreutvikler og vedlikeholder innkjøpskompetanse og kompetanse på kommunenes kjernevirksomhet for å levere best mulig merverdi. En av de ansatte i ØRIK bør ha dette som sitt hovedansvar. Det er nødvendig for å kunne ta en proaktiv rolle fremfor en reaktiv rolle. 4

7 4 Metode I dette kapitlet gjøres det rede for metodene som er benyttet i evalueringen av ØRIK. Evalueringen har blitt gjennomført i følgende faser: Oppstart, planlegging og forankring i ØRUs styre Innledende intervjuer med ØRIK og innkjøpsansvarlig i medlemskommunene Forbruksanalyse med uttrekk av regnskapsdata og modellering GAP-analyse med intervjuer og spørreundersøkelse Evaluering av organisering Sammenstilling av funn, analyse og utarbeidelse av rapport med anbefalinger 4.1 Metode for gjennomføring av kvantitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet (Forbruksanalyse) Transaksjonsdata og leverandørregister er samlet inn for årene 2009, 2010 og de 7 første månedene i 2011 for medlemskommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker, samt kontoplan fra hver kommune. Videre er det utarbeidet et avtaleregister med referanse til kommunenes leverandørregister (leverandør ID) etter følgende prosessteg: Det er tatt utgangspunkt i bonusberegninger fra 1. halvår 2009 til 1. halvår 2011, samt informasjon om felles rammeavtaler fra ØRIKs hjemmesider Alle leverandørene er manuelt supplert med leverandør ID Det er gjennomført analyse av forbruk innenfor avtale Det er definert en liste over leverandører utenfor avtale som har solgt for over kr 1 million til medlemskommunene (ca. 75 stk.) Listen over leverandører utenfor avtale er oversendt til ØRIK for gjennomgang og innspill Analyse av forbruk innenfor avtale er oppdatert For et mest mulig korrekt bilde av forbruket per kommune er det foretatt en gjennomgang av kontoplanen for kommuner med fagkonsulent økonomi i Ullensaker kommune. Basert på denne gjennomgangen er et utvalg av kontoer plukket ut av analysen. Disse er spesifisert i vedlegg 3 til rapporten. Videre er forbruket kategorisert basert på kontoplanen til den enkelte kommune. Kategoriseringsarbeidet er ytterligere forklart i vedlegg 3. Leverandør ID er brukt som nøkkel for å aggregere forbruket per leverandør og for å knytte informasjon mellom transaksjonsdata, avtaleregister og leverandørregister. Det har vært en utfordring at leverandør ID ikke er unike, verken på tvers av kommuner eller innad i en kommune. Dette kan representere en negativ effekt på kvaliteten av forbruksanalysen i form av dobbelttelling av leverandører, manglede treffsikkerhet i forhold til avtaler etc. Likevel er metoden bygd opp på den måten at slike feilkilder blir minimert. Gjennom kontinuerlige tilbakemeldinger fra ØRIKs ressurspersoner og fokus på 80/20 regelen, vil eventuelle feilkilder ha minimal påvirkning på bildet som blir tegnet gjennom forbruksanalysen. I denne rapporten vil det bli presentert forbruk per kommune og på totalt nivå innenfor følgende områder. På totalnivå vil følgende bli presentert: Totalt forbruk Forbruk per kategori Kjøp utenfor og innenfor innkjøpssamarbeidet (ØRIK) 5

8 For hver enkelt kommune vil det i tillegg bli presentert: Forbruk per leverandør I alle grafer som er sammenstillinger mellom år, er 2009 og 2010 hele år med forbruksdata, mens for 2011 er det de 7 første månedene med forbruk som er tatt med. I alle andre oversikter nedenfor er det år 2010 som er presentert, siden dette er det seneste fulle regnskapsåret for medlemskommunene. I fremviste totaltall er kategoriene interne kjøp, kjøp fra kommuner, kjøp fra fylkeskommuner, kjøp fra staten og kjøp fra IKS ekskludert (IKS= interkommunale selskap). 4.2 Metode for gjennomføring av kvalitativ evaluering av innkjøpssamarbeidet (GAP-analyse) KPMG har gjennomført en GAP-analyse ved hjelp av en 360-graders evaluering av Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. Evalueringen har vært rettet mot ØRIK, medlemskommunene, leverandører og Øvre Romerike revisjonsdistrikt. Øvre Romerike revisjonsdistrikt har valgt å ikke svare på invitasjonen til å delta i evalueringen. Tilgjengeliggjort informasjon om ØRIKs innkjøpsstrategier, anskaffelsesprosesser og kompetanse er supplert med informasjon fra innledende intervjuer. Samlet har dette dannet grunnlag for gjennomføring av spørreundersøkelse og verifiseringsintervjuer. Evalueringen er bygd opp basert på KPMGs 7 innkjøpsdimensjoner som illustrert i figur 1 nedenfor. Figur 1: Oppbygning av spørreundersøkelsen Innledende intervjuer For å få kjennskap til medlemskommunene og Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid er det gjennomført innledende intervjuer med to ansatte i ØRIK og seks innkjøpsansvarlige fra medlemskommunene. 6

9 4.2.2 Spørreundersøkelse Spørreundersøkelse er gjennomført, og det er foretatt en systematisering av de ulike respondentgruppers oppfatninger av virkeligheten. Funnene representerer ikke KPMGs oppfatning, men oppfatningen til personene fra de ulike respondentgruppene. Alle respondenter og grupperinger er plukket ut i samarbeid med oppdragsgiver i ØRU. Under følger en forklaring av hver enkelt respondentgruppe. Vedlegg 1 QB antall respondenter og svarprosenter gir en ytterligere spesifisering av deltakerne i spørreundersøkelsen. ØRIK og sentrale innkjøpere. Respondentgruppen består av ansatte i ØRIK og de sentrale innkjøperne i de seks medlemskommunene. Økonomi og virksomhetsledere. Respondentgruppen består økonomileder og utvalgte virksomhetsledere i medlemskommunene. Produktansvarlige og interne kunder. Respondentgruppen består av produktansvarlige og utvalgte interne kunder i medlemskommunene.. Leverandørene. Respondentgruppen består av leverandører som har avtale med ØRIK Det er utfordrende å sette sammen en spørreundersøkelse som favner respondenter fra ledere til interne kunder ute i kommunene, og som både skal ivareta meningene fra interne produktansvarlige til eksterne leverandører. Dette er grupper av respondenter med totalt ulike forutsetninger og drivere i forhold til innkjøp. I samarbeid med oppdragsgiver er spørreundersøkelsen tilpasset til hver av de fire respondentgruppene listet foran. Eksempelvis ble ikke respondentgruppen produktansvarlige og interne bedt om å ta standpunkt til påstander vedrørende strategi osv. Spørreundersøkelsen søker ikke å etablere noen absolutte sannheter ut i fra oppfatninger som per definisjon er subjektive, men rapportere på følelser og bredere oppfatninger blant viktige aktører innen innkjøp av varer, tjenester, bygg og anlegg til medlemskommunene. På et grunnleggende nivå gir resultatene fra spørreundersøkelsene en indikasjon på gap mellom hvor ØRIK ønsker å være og hvor respondentgruppene oppfatter at ØRIK faktisk er innenfor dimensjonene strategi, styring, prosesser, verktøy, organisasjon, kompetanse og kapasitet, interne og eksterne regler og retningslinjer. Videre gir resultatene informasjon om gap i oppfatningen mellom ulike respondentgrupper. Påstandene i spørreundersøkelsen er utledet av hoveddimensjonene i figur 1 Oppbygning av evaluering vist foran. Påstandene er gjennomgått av oppdragsgiver før spørreundersøkelsen ble sendt ut til respondentene. 7

10 Inndeling i innkjøpsdimensjoner Generelt er den kvalitative evalueringen gjort med utgangspunkt i de 7 innkjøpsdimensjonene med mulighet for å supplere med fritekst informasjon til slutt. Innkjøpsdimensjonene er brutt ned i analysedimensjoner og konkrete påstander respondentene må ta stilling til. Figur 1 foran illustrerer hvordan dimensjonene er bygd opp. Under strategi kartlegges det om virksomhetene har utarbeidet konkrete målsettinger og strategier for innkjøpsfunksjonen, om virksomhetene har målsettinger og strategier som henger sammen med virksomhetens øvrige mål og strategier, om virksomhetene har kommunisert og gjort strategiene kjent i hele organisasjonen. Til slutt er det kartlagt om innkjøpsfunksjonen deltar i virksomhetenes tjenesteinnovasjon. Under styring kartlegges det i hvilken grad innkjøpsfunksjonen inngår som en del av den løpende virksomhetsstyringen, i hvilken grad innkjøpsporteføljene eller innkjøpskategoriene styres, og om det gjennomføres internkontroll av innkjøp. Under prosess kartlegges innkjøpsprosesser fra strategisk til operativt nivå, herunder om disse er godt tilrettelagt for å innfri grunnleggende krav i Lov og forskrift om offentlige anskaffelser, jfr. LOA 1 og 5 kravene til forutberegnlighet, gjennomsiktighet, konkurranse, likebehandling, ikkediskriminering på bakgrunn av nasjonalitet, forretningsmessighet og etterprøvbarhet med fokus på å forbedre prosessene. Under verktøy kartlegges det i hvilken grad virksomheten benytter støtteverktøy i innkjøpsprosessene. Dette kan være verktøy for å gjennomføre forbruksanalyser, konkurranser i henhold til LOA/FOA, for å arkivere og styre kontrakter, og verktøy for bestilling og betaling (ehandel). Videre kartlegges det i hvilken grad virksomheten tar ut styringsinformasjon fra verktøyene, og benytter dette aktivt i planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser. Under organisering kartlegges organisering av innkjøpsfunksjonen, herunder om den er organisert på en hensiktsmessig måte i forhold til type innkjøp, i hvilke markeder innkjøpene foretas, samt hvilke interne kunder som skal betjenes av innkjøpsfunksjonen. Fordeling av roller og ansvar innen innkjøp, herunder hvorvidt fordelingen er kommunisert internt i virksomheten, og i relasjonen mellom kunde og leverandør. Under kompetanse og kapasitet kartlegges virksomhetens nå-situasjon innenfor kompetansekartlegging, rekruttering, kompetansebygging og karriereutvikling. Under interne og eksterne retningslinjer kartlegges det om anskaffelsene i virksomheten gjennomføres i henhold til interne og eksterne regler og retningslinjer. Eksempel på eksterne regler og retningslinjer er lov og forskrift om offentlige anskaffelse m.v Verifiseringsintervju Etter spørreundersøkelsene har KPMG har foretatt intervjuer med utvalgte respondenter for å verifisere og oppklare funn. Respondentgruppene har blitt plukket ut til verifiseringsintervjuer i samarbeid med oppdragsgiver. Leverandørene har ikke respondert på henvendelsen om å bli intervjuet. 8

11 4.3 Metode for gjennomføring av organisatorisk evaluering av innkjøpssamarbeidet I forbindelse med evaluering av den organisatoriske dimensjonen av innkjøpsarbeidet har vi tatt utgangspunkt i fire hovedformer for organisering av innkjøpsfunksjonen. Disse er: sentral organisering, sentralt koordinert organisering, utførende kompetansesenter (shared service senter) og rådgivende kompetansesenter (center of excellence). Disse utgangspunktene er teoretiske modeller, og det finnes ingen fasit for hvordan en virksomhet organiserer sin innkjøpsfunksjon. I modellene varierer den anbefalte organiseringen i forhold til hvilke type produkter det handles mest av, hvilke markeder det handles i, og hvordan organisasjonen det skal handles til er organisert i forhold til forsyning, herunder hvor ensartet eller uensartet disse elementene er. I praksis vil også kulturen, organisering av kjernevirksomheten og individuelle/gruppers kapasiteter spille inn i forhold til hva som vil være den mest hensiktsmessige organiseringen av innkjøpsfunksjonen. Sentral organisering av innkjøpsfunksjonen vil være hensiktsmessig hvor produktene som skal handles er ensartet eller uensartet, hvor markedet det handles i er ensartet, og hvor organisasjonen det skal handles til er ensartet mht. forsyning. Sentral koordinert organisering av innkjøpsfunksjonen vil være hensiktsmessig hvor produktene som skal handles inn er ensartet eller uensartet, hvor markedet det handles inn i er uensartet, og hvor organisasjonen det handles til er ensartet mht. forsyning. Shared service Center (utførende kompetansesenter) er en organisering som er hensiktsmessig hvor produktene som skal handles er ensartet eller uensartet, hvor markedet det handles inn i er ensartet, og hvor organisasjonen det handles til er uensartet mht. forsyning. Center of excellence (rådgivende kompetansesenter) er en organisering som er hensiktsmessig hvor produktene som skal handles er ensartet eller uensartet, hvor markedet det handels inn i er uensartet, og hvor organisasjonen det handles til er uensartet mht. forsyning Figur 2 nedenfor illustrerer fire teoretiske modeller for organisering av innkjøpsfunksjonen basert på vurdering av produktets uensartethet, markedets uensartethet og forsyningens uensartet. Figur 2: Teoretiske modeller for organisering av innkjøpsfunksjonen 9

12 5 Forbruksanalyse I dette kapitlet fremstilles og analyseres oversikter over medlemskommunenes forbruk samlet og enkeltvis. 5.1 ØRIK medlemskommunene samlet Totalt forbruk Totalt forbruk for medlemskommunene i innkjøpssamarbeidet har vokst fra 2009 til Nes, Hurdal og Gjerdrum har hatt en nedgang i totalt forbruk fra 2009 til 2010, mens Ullensaker, Nannestad og Eidsvoll har hatt en oppgang i totalt forbruk i samme periode. Antall leverandører til kommunene har totalt steget fra 2009 til Nes kommune er den som har hatt størst økning i antall leverandører fra 2009 til Økningen har vært størst innenfor kategorien kjøp fra private Kategorier Forbruket ble delt inn i to hovedkategorier; investeringer og driftsutgifter. Driftsutgifter ble igjen delt inn i 18 underkategorier. Investeringer er oppdelt, og vil i det følgende bli behandlet som en underkategori. Forbruket fordelte seg med en gjennomsnittlig fordeling på 70/30 mellom driftsutgifter og investeringer. Kommunen som hadde den mest avvikende fordeling i forhold til gjennomsnittet, var Gjerdrum som i 2009 hadde en fordeling på 35/65, dvs. høyere investeringer enn driftsutgifter. Av underkategoriene var det investeringer, kjøp fra private, forbruksmateriell, eiendom og energi som var de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer i gjennomsnitt ca. 80 % av forbruket i de 6 kommunene. Hvis en tar med de ekskluderte kategoriene representerte kategorien: kjøp fra IKS, i gjennomsnitt den 3. største kategorien Leverandører For alle kommunene var den største leverandøren enten Hafslund fakturaservice AS, Agathon Borgen AS eller Ø.M. Fjeld AS i Videre representerte de 10 største leverandørene i kommunene mellom 35 og 50 % av forbruket og mellom 5 og 9 % av de største leverandørene representerte 80 % av forbruket. 10

13 5.1.4 Utvikling i innkjøp innenfor avtale I tabell 1 nedenfor er det en detaljert oversikt over utviklingen innenfor enkeltkategorier og innenfor den enkelte kommune. Grønn celle betyr en positiv utvikling (mer innkjøp innenfor avtale) fra året før. En rød celle betyr en negativ utvikling (mindre innkjøp innenfor avtale) fra året før. I tabellen nedenfor betyr forkortelsen IR interkommunale rammeavtaler og AA andre avtaler som inneholder enkeltkommuners rammeavtaler og enkeltanskaffelser. Vektet gjennomsnitt Kategori IR AA IR AA IR AA Andre tjenester 33 % 22 % 31 % 24 % 29 % 25 % Driftsmidler 28 % 18 % 24 % 19 % 28 % 22 % Eiendom 36 % 27 % 35 % 24 % 31 % 18 % Energi 83 % 7 % 83 % 10 % 88 % 8 % Forbruksmateriell 47 % 3 % 51 % 2 % 51 % 3 % Forsikringer 1 % 18 % 0 % 74 % 0 % 81 % IKT 19 % 5 % 38 % 5 % 42 % 8 % Inventar 29 % 12 % 35 % 16 % 34 % 16 % Investeringer 56 % 21 % 68 % 19 % 53 % 19 % Kjøp fra private 16 % 4 % 13 % 3 % 11 % 1 % Markedsføring 30 % 5 % 24 % 2 % 30 % 0 % Opplæring 9 % 2 % 5 % 6 % 2 % 2 % Post banktjenester, telefon 32 % 2 % 31 % 0 % 31 % 1 % Transport/Reise 38 % 35 % 42 % 34 % 39 % 36 % Vektet Totalt gjennomsnitt 30 % 28 % 27 % 34 % 25 % 26 % Tabell 1. Oversikt over utviklingen av forbruk under avtaler 11

14 5.1.5 Totaloversikt Totalt forbruk 7 mnd Forbruket totalt i innkjøpssamarbeidet har vokst med 13 % fra 2009 til Denne økningen skyldes hovedsakelig en økning i de 3 største kategoriene; investeringer, kjøp fra private og forbruksmateriell. I 2011 er forbruket på 722 millioner de 7 første månedene av året. Den røde grafen illustrerer at antall leverandører vokste fra ca i 2009 til 8123 i Fra år 2010 til 2011 har antall leverandører holdt seg tilnærmet konstant, basert på en sammenlikning av de 7 første månedene. De ekskluderte kategoriene representerer 184 MNOK i 2009, 241 MNOK i 2010 og 168 MNOK de 7 første månedene av Kategorien kjøp fra IKS står for ca. 80 % av dette forbruket. Forbruk per hovedkategori (2010) I 2010 er fordelingen mellom driftsutgifter og investeringer ca. 70/30, en fordeling som er tilnærmet lik den vi finner i år 2009 og Antall leverandører innen kategoriene driftsutgifter er ca og for kategorien investeringer er det ca. 400 i De ekskluderte kategoriene tilhører driftsutgifter og har dermed ingen påvirkning på kategorien investeringer. 12

15 Forbruk per underkategori (2010) Som man ser av oversikten er det investeringer, kjøp fra private, forbruksmateriell, eiendom og energi som er de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer ca. 80 % av forbruket i de 6 kommunene. Som illustrert ved den røde linjen er de kategoriene som har størst antall leverandører forbruksmateriell, Eiendom, Opplæring, Inventar og Driftsmidler. Disse kategoriene står for 25 % av forbruket. Om man inkluderer de ekskluderte kategoriene vil kategorien Kjøp fra IKS representere den 3. største kategorien. Innkjøp innenfor avtaler (2010) Innkjøp som er gjort med leverandører ØRIK har interkommunale avtaler med representerer 27,7 % i 2009, 27,4 % i 2010 og 25,1 % i Innkjøp som er gjort gjennom ØRIK med rammeavtaler for enkeltkommuner, enkeltanskaffelser og anskaffelser uten bonus representerer 29,9 % i 2009, 33,6 % i 2010 og 26,3 % i

16 Medlemskommunene enkeltvis Ullensaker Totalt forbruk 7 mnd Forbruket totalt i Ullensaker har vokst med ca. 5 % fra 2009 til Økningen skyldes hovedsakelig en økning i de to største kategoriene; investeringer og kjøp fra private. I 2011 er forbruket på 223 MNOK de 7 første månedene av året. Den røde grafen illustrerer antall leverandører og er redusert fra ca i 2009 til 2317 i Fra 2010 til 2011 har antall leverandører holdt seg tilnærmet konstant, basert på en sammenlikning av de 7 første månedene av året. De ekskluderte kategoriene representerer 72 MNOK i 2009, 89 MNOK i 2010 og 54 MNOK de 7 første månedene av Kategorien kjøp fra IKS står for ca. 85 % av dette forbruket. Forbruk per hovedkategori (2010) I 2010 er fordelingen mellom driftsutgifter og investeringer ca. 65/35. En fordeling som er tilnærmet lik den vi finner i 2009 og Antall leverandører innen kategoriene driftsutgifter er ca og for kategorien investeringer er det ca. 200 i

17 De ekskluderte kategoriene tilhører driftsutgifter og har dermed ingen påvirkning på kategorien investeringer. Forbruk per underkategori (2010) Som man ser av oversikten er det investeringer, kjøp fra private, forbruksmateriell, energi og eiendom som er de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer ca. 85 % av forbruket. Som illustrert ved den røde grafen er kategoriene med størst antall leverandører forbruksmateriell, eiendom, opplæring, inventar og driftsmidler. Disse kategoriene står for 25 % av forbruket. Om man inkluderer de ekskluderte kategoriene vil kategorien Kjøp fra IKS representere den 3. største kategorien. 10 største leverandører (2010) I denne oversikten viser de blå søylene størrelsen på forbruket og den røde grafen viser akkumulert forbruk i %. 15

18 Den største leverandøren i Ullensaker kommune i 2010 er Fjeld Ø.M. AS. De 10 største leverandørene til Ullensaker kommune representerer ca. 35 % av forbruket. 9 % (200 stk.) av de største leverandørene står for ca. 80 % av forbruket. Innkjøp innenfor avtale (2010) Innkjøp som er gjort med leverandører ØRIK har interkommunale avtaler som representerer 28,0 % i 2009, 26,8 % i 2010 og 28,6 % i Innkjøp som er gjort gjennom ØRIK med rammeavtaler for enkeltkommuner, enkeltanskaffelser og anskaffelser uten bonus representerer 26,3 % i 2009, 31,0 % i 2010 og 21,5 % i

19 5.1.7 Nes kommune Totalt forbruk 7 mnd Totalt forbruk i Nes kommune er redusert med ca. 10 % fra 2009 til Denne nedgangen skyldes hovedsakelig reduksjonen av forbruket i de to største kategoriene; investeringer og kjøp fra private. Forbruket i 2011 er på ca. 122,5 MNOK. Den røde grafen illustrerer antall leverandører og er økt fra ca i 2009 til 1713 i Antall leverandører i 2011 har sunket i forhold til 2010, basert på en sammenlikning av de 7 første månedene av året. De ekskluderte kategoriene representerer 26 MNOK i 2009, 41 MNOK i 2010 og 29 MNOK de 7 første månedene av Kategorien kjøp fra IKS står for ca. 60 % av dette forbruket. Forbruk per hovedkategori (2010) I 2010 er fordelingen mellom driftsutgifter og investeringer ca. 80/20. Fordelingen i 2009 og 2011 er 75/25. Antall leverandører innen kategoriene driftsutgifter er ca og for kategorien investeringer er det ca. 90 i De ekskluderte kategoriene tilhører driftsutgifter og har dermed ingen påvirkning på kategorien investeringer. 17

20 Forbruk per underkategori (2010) Som man ser av oversikten er det investeringer, kjøp fra private, eiendom, forbruksmateriell og energi som er de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer ca. 75 % av forbruket. Som illustrert ved den røde grafen er kategoriene med størst antall leverandører forbruksmateriell, eiendom, opplæring, inventar og driftsmidler. Disse kategoriene står for 32 % av forbruket. Om man inkluderer de ekskluderte kategoriene vil kategorien Kjøp fra kommuner representere den 4. største kategorien. 10 største leverandører (2010) I denne oversikten viser de blå søylene størrelsen på forbruket og den røde streken viser akkumulert forbruk i %. Den største leverandøren i Nes kommune i 2010 er Hafslund Fakturaservice AS. De 10 største leverandørene til Nes kommune representerer ca. 36 % av forbruket. 6 % (100 stk.) av de største leverandørene står for ca. 80 % av forbruket. 18

21 Innkjøp innenfor avtale (2010) Innkjøp som er gjort med leverandører ØRIK har interkommunale avtaler med representerer 31,6 % i 2009, 33,6 % i 2010 og 31,5 % i Innkjøp som er gjort gjennom ØRIK med rammeavtaler for enkeltkommuner, enkeltanskaffelser og anskaffelser uten bonus representerer 24,4 % i 2009, 26,5 % i 2010 og 26,1 % i

22 5.1.8 Nannestad kommune Totalt forbruk 7 mnd Forbruket i Nannestad kommune har vokst med ca. 56 % fra 2009 til Økningen fra 2009 til 2010 skyldes en kraftig økning i investeringer fra 2009 til Denne økningen forklarer ca. 40 MNOK av økningen fra 2009 til Forbruket de 7 første månedene i 2011 ligger på ca. 89 MNOK. Den røde grafen illustrerer antall leverandører og er redusert fra ca. 995 i 2009 til 962 i I 2011 er leverandørantallet på 713 de 7 første månedene av året. De ekskluderte kategoriene representerer 26,5 MNOK i 2009, 28 MNOK i 2010 og 23,5 MNOK de 7 første månedene av hvert år. Kategorien kjøp fra IKS står for ca. 100 % av dette forbruket. Forbruk per hovedkategori (2010) I 2010 er fordelingen mellom driftsutgifter og investeringer ca. 60/40. Fordelingen i 2009 var 85/15 og i /25. Antall leverandører innen kategoriene driftsutgifter er ca. 930 og for kategorien investeringer er det ca. 70 i De ekskluderte kategoriene tilhører driftsutgifter og har dermed ingen påvirkning på kategorien 20

23 investeringer. Forbruk per underkategori (2010) Som man ser av oversikten er det investeringer, kjøp fra private, eiendom, forbruksmateriell og energi som er de 5 største kategoriene. Disse kategoriene representerer ca. 87 % av forbruket. Som den røde grafen illustrerer er kategoriene med størst antall leverandører forbruksmateriell, eiendom, opplæring, inventar og driftsmidler. Disse kategoriene står for 33 % av forbruket. Om man inkluderer de ekskluderte kategoriene vil kategorien Kjøp fra IKS representere den 2. største kategorien. 10 største leverandører (2010) I denne oversikten viser de blå søylene størrelsen på forbruket og den røde streken viser akkumulert forbruk i %. 21

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Innkjøp & Anskaffelser FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Innkjøp & Anskaffelser Vestby kommune 22.10.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE...5 4 REVISJONSKRITERIER...6 5

Detaljer

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid

www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid www.pwc.no/sourcingsurvey PwC Sourcing Survey 2013 Leverandøroppfølging og - samarbeid PwC Sourcing Survey 2013 2 PwC Sourcing Survey 2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag 4 Om hetsundersøkelsen 5 Funn fra

Detaljer

Forprosjektrapport ehandel Øvre Romerike

Forprosjektrapport ehandel Øvre Romerike Forprosjektrapport ehandel Øvre Romerike Forord Kommunene på Øvre Romerike ønsker å profesjonalisere og effektivisere innkjøps- og betalingsprosessene. Arbeidet har fått tittelen ehandel Øvre Romerike.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune

Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Rapport Forvaltningsrevisjon: Anskaffelser i Stokke kommune Oslo, 13. januar 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike

Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike Digitale Gardermoen vurdering av organisering og drift av det digitale samarbeidet på Øvre Romerike 14. april 2009 Hoffsveien 21-23 0275 Oslo Sentralbord +47 23 25 33 00 Fax +47 23 25 33 01 E-post: leo@davinci.no

Detaljer

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport KJØP AV KONSULENTTJENESTER Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 12. april 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen»

Rapport fra e-handelsprosjektet for. Hadelandskommunene. «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» Rapport fra e-handelsprosjektet for Hadelandskommunene «Status planleggings- og gjennomføringsfasen» 01.04.2015 INNHOLD Innhold... 2 Sammendrag... 3 Bakgrunnsinformasjon... 4 1 Interessenter og rammevilkår...

Detaljer

Evaluering av BTV Innkjøp

Evaluering av BTV Innkjøp Evaluering av BTV Innkjøp Innkjøpssamarbeidet i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner Oslo, 6. mai 2009. Forord Innkjøpsrådet har på vegne av fylkesrådmennene i Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommune

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet.

Styret tar revidert tiltaksplan for anskaffelsesområdet til orientering og ber om å bli orientert om den videre utvikling på anskaffelsesområdet. ØKONOMI Kartlegging av anskaffelsesområdet 2011 På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) har konsulentfirmaet PwC i 2011 gjennomført en kartlegging av anskaffelsesområdet i UH-sektoren. Kartleggingen

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)

for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Kartlegging av statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter - brudd på anskaffelsesregelverket og mulige årsaker til disse bruddene for Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Utført av 31. oktober

Detaljer

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010

Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015. Dato: 22.oktober 2010 Innkjøpsstrategi for politi- og lensmannsetaten 2011-2015 Dato: 22.oktober 2010 Godkjent: 20.desember 2010 1 Innhold Innhold...2 1 Forord...4 2 Bakgrunn...4 2.1 Oppdrag fra POD/Mandat...4 2.2 Fokus fra

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Bedre styring av offentlige anskaffelser

Bedre styring av offentlige anskaffelser Bedre styring av offentlige anskaffelser Delrapport B i prosjektet «Bedre styringsdata og statistikk om offentlige anskaffelser» Utarbeidet for Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Mars 2013 Oslo

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune?

Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? egovernment Omstilling av offentlig sektor ved hjelp av IKT Eksamensoppgave SOS6510 egovernment NTNU våren 2012 Hvordan få en vellykket innføring av e-handel i Tysvær kommune? Eksamensoppgaven er skrevet

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORNUFTIG BRUK AV KONSULENT TJENESTER? FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG...I 1. INNLEDNING... 1 1.1 BAKGRUNNEN FOR PROSJEKTET... 1 1.2 AVGRENSNINGER... 1 2. MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022

Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Innkjøpsstrategi for Molde kommune i perioden 2015-2022 Del I Bakgrunn, nåværende situasjon og ønsket framtidig utvikling Innkjøpsstrategi MK 2015-22

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER OVERHOLDER KOMMUNEN ANSKAFFELSESREGLENE? NITTEDAL KOMMUNE APRIL 2009 Utført av Ellen Lange INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING

Detaljer

INNKJØP - ETTERLEVELSE

INNKJØP - ETTERLEVELSE INNKJØP - ETTERLEVELSE AV LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nordre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2015 2015-408/RG/SØJ FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING MED FOKUS PÅ OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RE KOMMUNE 2014 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 6 2. BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSNING...

Detaljer

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole.

Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. Utredning av administrative fellesløsninger ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole Sluttrapport 3. mars 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1

Detaljer