TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I SMEDSRUD BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I SMEDSRUD BARNEHAGE"

Transkript

1 TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I SMEDSRUD BARNEHAGE 1

2 HVORFOR TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID I BARNEHAGEN? Smedsrud barnehage ligger på Langhus. Barnehagen er plassert øverst i et boligfelt, noe som betyr at vi er skjermet for gjennomgangstrafikk, men det er noe kjøring til barnehagen og til eiendommene rundt barnehagen. Barnehagen ligger også i umiddelbar nærhet til skog og mark. Vi bruker både skogen og nærmiljøet ukentlig i forbindelse med turer. Helt fra barna er ganske små må de forholde seg til trafikk. I begynnelsen er det de voksne som må ha hele ansvaret, men etter hvert er målet at barna skal bli selvstendige og trygge trafikanter. Vi i Smedsrud vil integrere trafikkopplæring som en naturlig del av vårt pedagogiske arbeid. Trafikkopplæring i barnehagen er viktig for å gi det enkelte barn bedre ferdigheter, kunnskaper og holdninger som fotgjenger, passasjer og syklist i trafikken. Det å være trafikksikker barnehage er ingen garanti mot ulykker, men et kvalitetsstempel på hvordan barnehagen arbeider helhetlig med trafikksikkerhets arbeid. Vårt mål er å bli sertifisert som Trafikksikker barnehage i regi av Trygg trafikk innen utgangen av Foreldrene er barnets første trafikklærer og den aller viktigste rollemodellen. Ut fra denne erkjennelsen er vi helt avhengige av et nært og godt samarbeid med foresatte for å lykkes med vår trafikkopplæring, sammen kan vi skape en trygg og god arena for lek og læring i Smedsrud barnehage. Trafikksikkerhetsplan for Ski kommune. Den kommunale trafikksikkerhetsplanen skal: Styrke trafikksikkerhetsarbeidet i Ski kommune gjennom systematisk opplæring og holdningsskapende arbeid for barn, unge og voksne. Synliggjøre trafikkfarlige områder på kommunale veier å foreslå tiltak. Tiltakene gir grunnlag for å søke midler fra Aksjon skoleveg. Identifisere trafikkfarlige punkter på fylkeskommunale veier i Ski kommune og påvirke Statens vegvesen til å utbedre disse. I Ski kommunes trafikksikkerhetsplan ligger følgende føringer til barnehagene: Alle kommunale barnehager har en opplæringsplan for trafikk. Bhg setter krav til busselskap og drosjer om forsvarlig sikring av passasjerene. Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. Ansatte følger forskrift om sikring av barn i bil. Barna blir vant med å bruke bilbelter, sykkelhjelm og refleks. Barnehagenes ansatte deltar minimum annet hvert år på kurs i regi av Trygg Trafikk. Disse kriteriene vil styrke trafikksikkerhetsarbeidet, det er også et godt verktøy for å oppfylle deler av kriteriene for Trygge lokalsamfunn Link til kommunal trafikksikkerhetsplan: Trafikkopplæringen i barnehagen: Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere. Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 2

3 Samarbeid mellom barnehage og hjem: Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port gjennomgås årlig med foreldre og foresatte. Det stilles krav til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn fra Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer og forebygge skader og ulykker. TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGEN Mål: Gi barna grunnleggende trafikkunnskap og gode holdninger som medfører at de har ferdigheter til å bli gode og trygge trafikanter. Begrunnelse: Den beste trafikkopplæringen skjer i nærmiljøet sammen med gode rollemodeller (foreldre, personale i barnehagen). I Rammeplanen for barnehagen heter det at nærmiljøet skal brukes for å gi barna opplevelser, utfordringer og kunnskaper. Barns evne til å tenke og resonnere har stor innflytelse på hvordan de opptrer i trafikken. Trafikkopplæringen må utformes slik at den gir barna muligheter til å utforske egne tanker, følelser og erfaringer. Avdelingene legger opp til aktiviteter ut fra barnegruppens alder, modning og kunnskapsnivå slik at det blir lettere å sikre at alle får opplæring på eget nivå. Tiltak/arbeidsmåter: I Smedsrud barnehage gir vi barna kunnskaper, ferdigheter og holdninger om trafikk gjennom blant annet å bruke våre ukentlige turer i nærmiljøet. Avdelingene bruker PLAGG(PLAnlegging, Gjennomføring, Gjenkalling) som pedagogisk verktøy. Det betyr at hver enkelt tur planlegges i samarbeid med barna før den gjennomføres, og at barn og voksne snakker om turen etter at den har vært gjennomført. Disse planleggingssamtalene benyttes blant annet til å snakke om utstyr som skal med, påkledning, hvor vi skal gå, og viktige ting å huske på i forhold til sikkerhet. Barn og voksne skal alltid ha refleksvester på tur. Vi legger vekt på å innføre gode trafikkvaner som barna venner seg til, etter hvert som barna blir eldre forstår de mer og mer om hva som ligger til grunn for trafikkvanene våre. Vi har også trafikk-uker, der barna jobber med trafikk som tema. Foreldrene har en stor og naturlig del i trafikkopplæringen, uten samarbeid mellom foreldre og barnehage vil det bli vanskeligere for barna å se nytten i det de lærer. Både på foreldremøter og i samtaler med foreldrene vil trafikksikkerhet settes på dagsorden slik at foreldre og ansatte får regelmessig påminnelse om denne viktige jobben. 3

4 Barnehagen har utarbeidet egne rutiner og retningslinjer for turgåing, og for hvordan man ivaretar sikkerheten i uteleken, porten og på parkeringsplassen. Disse rutinene må både barn, foreldre og personalet forholde seg til. Vi vil også poengtere ovenfor foreldre hvor viktig bruk av hjelm er når man sykler eller sparkesykler. Det er få som tenker på konsekvensene av og ikke bruke hjelm når man sparkesykler, de kan fort bli like store som ved ulykker med sykkel. Trafikkopplæring er et eget punkt i barnehagens årsplan, og beskriver både etablerte arbeidsmetoder og mål for årets arbeid med trafikk. TARKUS - BARNAS TRAFIKKVENN Tarkus er en hånddukke til bruk i barnehagens samlingsstund. Han er veldig opptatt av trafikk og sikkerhet, og snakker mye med barna om dette. Små barn veksler mellom fantasi og virkelighet, begeistres av fortellinger om dyr og fantasifulle figurer, nettopp derfor når han frem til barna på en helt annen måte enn hva vi voksne klarer. Barna stoler på Tarkus, og kan spørre han om alt. Nysgjerrig, undrende og tålmodig er han en naturlig deltaker i samlingsstunden når trafikk står på dagsordenen, og han er svært glad i å få være med i ryggsekken når vi går på tur. TRAFIKKOPPLÆRING OG FAGOMRÅDENE I RAMMEPLANEN Rammeplanen for barnehagen har formulert 7 fagområder som barnehagen skal jobbe med i løpet av barnehageåret. Disse er: «Kommunikasjon, språk og tekst», «Nærmiljø og samfunn», «Kunst, kultur og kreativitet», «Antall, rom og form», «kropp, bevegelse og helse», «etikk, religion og filosofi» og «Natur, teknikk og miljø». Trafikkarbeid er en naturlig del av alle disse fagområdene. Vi lærer om trafikk på mange forskjellige måter, vi bruker sansene våre, lytter, ser, vi samtaler, har høytlesning, sang og musikk, trafikkoppgaver. Vi øver både på teori og praksis og benytter de mulighetene vi har. 4

5 TRAFIKKSIKKERHET OG TRAFIKKOPPLÆRING ÅRET GJENNOM Her vil det naturligvis være forskjeller på hva småbarn og storebarn har fokus på gjennom året. Dette er ment som en huskeliste over temaer avdelingene bør komme innom i løpet av året. Høst og vinter Barna blir kjent med Tarkus gjennom sanger, samtaler, oppgaver, tegning. Hva må vi passe oss for i trafikken? Hva gjør vi når vi nærmer oss fotgjengerovergang? Hvilken side av veien skal vi gå på når vi går på tur? Fokus på refleksbruk, bl.a gjennom refleksdagen, refleks gjør meg synlig. Hvorfor bruker vi refleksvester på tur. Tarkus blir med på turer for å hjelpe å sette ord på det som er farlig og vanskelig. Hvem skal åpne og lukke porten til barnehagen? Hva er viktig å huske på når vi reiser med kollektiv transport? Felles undring om hva de forskjellige trafikkskiltene betyr Hvordan kom du deg til barnehagen i dag? Hvor sitter du i bilen? Bruk av setebelte og barnesete. Trafikken om vinteren, hva er annerledes enn om høst/sommer? Det er ofte glatt, biler trenger lengre tid på å stoppe. Det er mørkere og vi syns dårligere Det er ikke lov å leke langs veien. Repetisjon av trafikkskilt. Vår/sommer: Tarkus leder samlingsstund og deltar på tur med alle avdelinger Trafikken om våren, hva må vi ta hensyn til? Glatt, vått, lav sol. Tema: bruk av hjelm til både sykkel og sparkesykkel, for personal, foreldre og barn. Hvem skal åpne og lukke porten til barnehagen? Hva er viktig å huske på når vi reiser med kollektiv transport? Hvor sitter vi i bil? Repetisjon trafikkskilt og trafikkregler Hva har vi lært om trafikk i år? 5

6 TRAFIKKPLAN FOR SMEDSRUD BARNEHAG Tema og Målgrupppe Sikring av barn i bil: Foreldre Sikker parkering og port: Foreldre og personalet. Mål Tiltak Kjennetegn Ansvar Sikkerheten til barna, gode vaner og holdninger. Sikre at barn ikke blir påkjørt på barnehagens parkeringsplass Informasjon om dette på høstens foreldremøte. Videresending av informasjon fra Trygg trafikk på e-post. Alle biler parkerer ved å rygge inn, med «snuten» ut mot plassen. Det settes opp et parkeringsskilt for påminnelse om dette Alle voksne lukker porten til barnehagen hver gang de går inn eller ut. Vi ser at barn i bil er sikret, og sitter i sete Vi hører barna snakke om det. Porten er alltid lukket Biler parkere ved å rygge på plass, med «snuten» ut mot plassen. Foreldrene Foreldre Personalet Besøkende Refleksbruk: Barn, foreldre og personalet Alle som ferdes til og fra barnehagen, og på turer med barnehagen, er godt synlig i trafikken. Barna bruker refleksvester på tur, med navn og tlf til barnehagen. Barn, foreldre og personalet bruker refleks til og fra barnehagen. Barnehagen har refleks som tema, i tillegg til bruk av Tarkus. Informasjon på foreldremøter på høsten. Alle avdelinger bruker refleksvester på tur. Vi ser barna finner frem refleksvesten når de vet de skal på tur. Alle foreldre bruker refleks når de leverer og henter. Vi hører barna vet noe om refleks. Tarkus blir brukt på alle avdelinger. Foreldre Personalet Fotgjenger i trafikken: Barn og personalet Når vi er på tur har vi fokus på sikkerheten, følger turrutiner og trafikkregler. Alle avdelingene følger de turrutiner vi har. PLAGG i forkant av turer utenfor barnehagen, der trafikk også er en del av tema. Alle har fokus på trafikkregler, og er gode forbilder. Eks. vi går på venstre side av veien, vi krysser veien der det er gangfelt, vi ser oss for til høyre og venstre osv Tarkus er iblant med på tur, eller på turforberedelsene. Alle voksne er gode forbilder i trafikken. Alle voksne kjenner til trafikkplanen i barnehagen. Vi kan se på månedsplaner og ukeplaner at avdelingene har med seg trafikk i det de gjør, ut fra alder og modning. Vi ser at barna er trygge på det å ferdes langs veien, og kan noen av trafikkreglene. Personalet 6

7 TURRUTINER FOR SMEDSRUD BARNEHAGE TURER UT AV BARNEHAGEN / GENERELLE TURUTINER Alle barna og voksne har på seg refleksvester. Ansatte som skal på tur med barna må ha førstehjelpskurs. Kurset må ikke være eldre enn 2 år. Barnehagen arrangerer slikt kurs annet hvert år, og inviterer de som har permisjon til å delta. Avdelingene har alltid med seg mobiltelefoner. Man tar med seg førstehjelpsskrin med følgende innhold: Plaster, pyrisept, pinsett, xylocain, engangshansker, saks, kull, og varmeteppe. Foreldrenes adresseliste med telefonnummer, og rutinebeskrivelse for hvordan man handler dersom det oppstår en ulykke, dersom barn skader seg eller dersom barn blir borte. Alle må undertegne på turskjema før de forlater barnehagen. Som hovedregel skal man alltid være minst 2 voksne på tur. Unntak avtales med styrer (eventuelt foreldre) Fast ansatte kan gå på tur alene i barnehagens umiddelbare nærmiljø lekeplassen rett ved siden av barnehagen og skogen rett ved siden av barnehagen. ( For eks ved fravær, i stedet for å innstille en tur) Maks antall barn på storebarnsavdeling er 6 barn/grunnbemanningen og på småbarna 3 barn når man går alene. Personalet vurderer barnas modenhet. Personalet skal til enhver tid ha organisert seg slik at hver enkelt har et klart ansvar for å ivareta enkeltbarn det betyr at barna er fordelt i grupper i forkant av turen. Personalet skal til enhver tid vite hvor hvert enkelt barn er. De voksne må se alle sine barn hele tiden, dersom man må fokusere på enkeltbarn(tisse) må man sørge for at andre overtar ansvaret for å passe på barna. Personalet skal kjenne til og ha et våkent øye for barn som kan finne på å stikke av. Man vurderer hver enkelt tur ut fra bemanningen på avdelingen, og gjennomfører ikke turer som ikke er forsvarlig. Turer i nærheten av vann får ikke foregå i full gruppe, og må avtales med styrer, fra gang til gang. Turer i nærheten av vann forutsetter både førstehjelpskurs og livredningskurs hos personalet. Barna skal ha redningsvester. Som hovedregel skal det gå en voksen både foran og en voksen bak når man er ute på tur. Dette er spesielt viktig når vi krysser veier overgangsfelt. På turer der vi tenner bål, skal det alltid være en voksen som har ansvaret for sikkerheten ved bålet. Dette gjelder også når vi tenner opp i grillhytta vår. Barna får ikke leke med bålet, og skal lære seg å ha respekt for levende ild. Dersom man skal bruke utstyr som sag, kniv, øks eller lignende på turen, skal dette skje under konstant oppsyn av voksne. Ansvaret for dette skal være klart presisert og avtalt. Togturer / bussturer Generelle turrutiner gjelder Det skal utnevnes en turleder på alle turer. Om det bestilles transport stiller barnehagen krav om setebelte for alle. Barna får ikke leke på perrongen. Barna skal stå sammen med sin voksen på perrongen til toget har stoppet. Barna skal telles om bord på toget. Gi beskjed til turleder om alle er på plass. Barna skal telles når man har gått av toget. Gi beskjed til turleder om alle er på plass. (Vedlegg 1) 7

8 RISIKOMOMENTER PÅ TURER UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE: 1. Portene skal alltid lukkes og det er alltid foreldre eller personalet som skal åpne/lukke porten og sikres med sikkerhetslås. I tillegg skal portene være utstyrt med skilt med påminnelse om låsing av portene. Barna skal ikke øve seg på å åpne porten. 2. Den ene porten leder ut på barnehagens parkeringsplass, den andre porten leder ut på «Tussestien», en lite trafikkert vei. Det er alltid en voksen som vurderer om det er trygt å gå ut, og som åpner og lukker porten. Vi går i samlet flokk på parkeringsplassen og veien. 3. Om vi skal til endene ved togstasjonen eller til Langhushallen må vi over overgangsfelt ved Gamle Vevelstadvei. Vi stanser i god avstand, en voksen går først og geleider barna trygt over overgangsfeltet, den voksne som går til sist passer på at barna går i samlet flokk. 4. På tur i skogen er det viktig å avgrense hvor barna kan gå. Personalet må sørge for å ha oversikten over hvor barna er til enhver tid, det skal telles barn regelmessig. Det kan også være lurt å tydelig vise barna samlingspunktet, det er ikke alltid barna får med seg hvor sekker o.l. er samlet. 5. På tur i Smedsrudveien i krysset med gangveien v/bommen er det mye vegetasjon, parkerte biler og garasjer, det er viktig å stoppe ved bommen å gå i samlet flokk. 6. På turer kan det være lurt å minne barna på at: «om man føler at man har gått seg vill og ikke ser noen voksne, stopp og rop på voksne, ikke prøv å gå en vei. De voksne vil finne deg om du står stille og roper» Anbefalt innhold i førstehjelpsskrin: Kull (Dette i forhold til forgiftning sopper/blomster) Klessaks (I forhold til å klippe opp klær, ved brudd/brannskader) Sårservietter (Tørke av sår/huggormbitt) Fatle (Med tanke på brudd) Ispose (Med tanke på brudd) Brenngele (Men bare på 1 og 2 grads forbrenning. Beste er å ta med ekstra vann og ett klede å fukte) Plaster (Sår) En bandasje (Fint å bruke ved, sår, brudd, klemme av vennene fra bitt av huggorm) Øyeskyllevann (Hvis de får noe i øynene på tur) Pinsett (Fint å ha ved flis) Brannteppe (Hvis man skal tenne bål) (Vedlegg 2) 8

9 LETE ETTER SAVNET BARN PÅ TUR Fordele oppgaver mellom de ansatte - For å få en mest mulig effektiv leteaksjon, må de ansatte ta hver sine oppgaver: - En ansatt er sammen med barna på et mindre, avgrenset og trygt område. - Dersom man er alene på tur eller man vurderer at man har behov for bistand for å ivareta øvrige barn samt få lett etter barnet som er borte, ringer man barnehagen og ber om at noen kommer og hjelper. - Resten av de ansatte leter etter barnet som er savnet. Avtal med hverandre hvor hver enkelt leter. - Ta med mobiltelefon for hurtigst mulig å gi informasjon til den som leder leteaksjonen. Hvor skal man lete? - Let først i området fra stedet der en oppdaget at barnet var borte, til stedet der barnet sist ble sett. - Er det mulig at barnet kan ha gått ut i f. eks. skogen på denne strekningen? - Er det farlige områder i nærheten, f.eks. vann/sjø eller vei, så gå dit og let. - Kan barnet ha gått i en annen retning? - Kan barnet ha gått tilbake til barnehagen? Kontakt barnehagen og be dem lete i området. - Kan barnet ha gått hjem? Hvor lenge skal man lete? - Politiet anbefaler at en skal lete grundig i maks 15 minutter før mer hjelp tilkalles. Da bør en også varsle foresatte. - Kontakt barnehagen og be om mer hjelp. Barnehageleder overtar da ansvaret for leteaksjonen, eventuelt i samarbeid med politiet. - Noter tidspunkt for når politiet ankommer. Dette føres inn i logg ved tilbakekomst til barnehagen. Loggføring gir dokumentasjon til svar på spørsmål, og kan brukes til gjennomgang ved debrief. - Dersom en har begrunnet mistanke om kidnapping eller farlige situasjoner, skal politiet kontaktes snarest mulig. Tlf Fortsett letingen til politiet kommer og overtar ansvaret. - Ta seg av de andre barna. Dersom en ikke finner barnet innen rimelig tid og må sette i gang en større leteaksjon, bør en få de andre barna tilbake til trygge rammer i barnehagen. - Sørg for at det er nok ansatte med til å gjøre turen tilbake til barnehagen trygg for de andre barna. (Vedlegg 3) 9

10 OVERSIKT / TILSYN MED BARNA Personalet skal til enhver tid ha oversikt over hvilke barn som er i barnehagen, som har fri, eller som har gått hjem. Barna krysses ut og inn av dagboken, etter som de kommer og går. Tidligvakt ansvar for føre dagbok frem til 13.00, da seinvakta overtar ansvaret. Personalet skal til enhver tid ha oversikt over hvor hvert enkelt barn er. Dette ansvaret fordeles når man har smågrupper. Hver enkelt ansatt har da ansvar for å holde oversikt på sin lille gruppe. Dersom barna er ute, har de voksen ansvar for at porten er forsvarlig lukket og sikret med lås. Personalet deler seg ofte inn i ute og innegrupper på ettermiddagene. Personalet har ansvar for hver sin lille gruppe, og dermed fordelt ansvar med å ha oversikt på barna. Barna krysses ut i dagboka inne etter hvert som de blir hentet. Den voksne som er ute, skal ha med seg en lapp med navn på sine barn, barna krysses ut etter hvert som de blir hentet. Når sein mellomvakt skal gå hjem, skal informasjon om hvilke barn som er hentet utveksles med seinvakta. Seinvakta skal også få et overblikk over hvor alle de gjenværende barna befinner seg. Seinvakta sørger for å til enhver tid vite hvor de enkelte barna befinner seg. Henting og levering Vær observante på at barn ikke får åpne porten og gå ut alene, de må vente på foreldrene sine. Meld fra om skiltet på porten som minner om dette er borte. Vær obs på at alle foreldre parkerer slik avtalen er, ved å rygge inn på parkeringsplassen. Gjør foreldre og gjester oppmerksom på det, dersom de har gjort dette feil. Sørg for at eventuelle private sykler og sparkesykler parkers utenfor barnehagen. (Vedlegg 4) 10

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE Glade lekende barn og voksne 1 En trafikksikker barnehage Bøleråsen barnehage ligger sentralt på Bøleråsen, og det er kort avstand til nærmeste bussholdeplass.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID FINSTADBEKKEN BARNEHAGE Glade og trygge barn i barnehagen og på tur. Finstadbekken barnehage 1 Innholdsfortegnelse Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen?... 3 Trafikksikkerhet

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID. ØVRE Hebekk barnehage.

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID. ØVRE Hebekk barnehage. TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID i ØVRE Hebekk barnehage. Hvorfor trafikksikkerhets-arbeid i barnehagen? Begrunnelse: Ski kommune ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2001, og ble regodkjent i 2010. Dette

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTRÅT BARNEHAGE. Glade og trygge barn i sentrum Vestråt barnehage

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTRÅT BARNEHAGE. Glade og trygge barn i sentrum Vestråt barnehage TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTRÅT BARNEHAGE Glade og trygge barn i sentrum Vestråt barnehage Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen? Vestråt barnehage ligger fint plassert i sentrum av Ski. Det å

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE!

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE! TRAFIKKSIKKERHETSARBEID SKOGHUS BARNEHAGE! Dette er underlaget for vår søknad om å bli godkjent som trafikksikker barnehage. Alle kommunale barnehager har en opplæringsplan for trafikk som de gjennomfører

Detaljer

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager:

Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Trafikksikkerhet i Ski kommunale barnehager: Ski kommune er et trygt lokalsamfunn. Dette forplikter oss til å arbeide systematisk med å utvikle trygge og gode oppvekstmiljøer, og forebygge skader og ulykker.

Detaljer

TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID

TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID TRAFIKK- SIKKERHETSARBEID Hvorfor trafikksikkerhetsarbeid i barnehagen? Dynamitten barnehage ligger plassert i hjertet av Ski næringspark. Vi har gode turmuligheter i nærmiljøet, og møter trafikale utfordringer

Detaljer

TUSSESTIEN BARNEHAGE - en trafikksikker barnehage

TUSSESTIEN BARNEHAGE - en trafikksikker barnehage TUSSESTIEN BARNEHAGE - en trafikksikker barnehage Vårt mål er at vi skal være en trafikksikker barnehage, og dette er nedfelt i årsplanen vår. Vi vil fortsette opplegget med Tarkus fra Trygg Trafikk, spesielt

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTVEIEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn på tur rundt Vestveien barnehage

TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTVEIEN BARNEHAGE. Glade og trygge barn på tur rundt Vestveien barnehage TRAFIKKSIKKERHETS ARBEID VESTVEIEN BARNEHAGE Glade og trygge barn på tur rundt Vestveien barnehage Vestveien barnehage i samarbeid med SKI TRYGGE LOKALSAMFUNN. UTARBEIDET 2015 Hvorfor trafikksikkerhets

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I BJØRKEKROKEN BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I BJØRKEKROKEN BARNEHAGE TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I BJØRKEKROKEN BARNEHAGE Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen? Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn fra 2002 og re-godkjent i 2010 Dette forplikter oss til å arbeide

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE. Glade lekende barn og voksne TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I BØLERÅSEN BARNEHAGE 1 Glade lekende barn og voksne En trafikksikker barnehage Bøleråsen barnehage ligger sentralt på Bøleråsen, og det er kort avstand til nærmeste bussholdeplass.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I NORDRE FINSTAD BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I NORDRE FINSTAD BARNEHAGE TRAFIKKSIKKERHETS- ARBEID I NORDRE FINSTAD BARNEHAGE Hvorfor trafikksikkerhets arbeid i barnehagen? Ski kommune er et Trygt lokalsamfunn fra 2002 og re-godkjent i 2010 Dette forplikter oss til å arbeide

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE

TRAFIKKSIKKERHET I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE TRAFIKKSIKKERHET I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE Trafikk i barnehagen Trafikksikkerhet for barn er de voksnes ansvar og omfatter fysiske tiltak, fartsgrenser, sikker transport, sikkerhetsutstyr og trafikkforståelse.

Detaljer

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet

Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage. Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage Plan for helhetlig opplæring i trafikksikkerhet 2017-2020 Bolga oppvekstsenter en trafikksikker Barnehage På øya Bolga har vi et trafikkbilde som er meget

Detaljer

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende

Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende Et godt sted å være! Trygt, morsomt, utviklende TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I EVENTYRÅSEN BARNEHAGE. MÅLGRUPPE: BARN,FORELDRE OG ANSATTE MÅL: Forebygge trafikkulykker. Barna: Gi barna erfaringer og gode holdninger

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet

Plan for trafikksikkerhet Plan for trafikksikkerhet Roa barnehage Lunner kommune 1 Barnehagens retningslinjer for turer med bil og buss Felles kommunale retningslinjer for å ivareta barnas sikkerhet ved turer utenfor nærmiljøet

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Vesleparken barnehage. Brumunddal 08.08.16 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Vesleparken barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Tømmerli barnehage. Brumunddal 08.05.2015 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Tømmerli barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015.

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage.

Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Plan for trafikksikkerhet i Hempa barnehage. Brumunddal 03.08.2016 Innledning: Trafikksikkerhetsplan for Hempa barnehage er i tråd med Ringsaker kommunes trafikksikkerhetsplan, vedtatt i april 2015. Vi

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TOMMELITEN BARNEHAGE.

TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TOMMELITEN BARNEHAGE. TRAFIKKSIKKERHETSARBEID I TOMMELITEN BARNEHAGE. Tommelitens trafikkopplæring er integrert som en del av det daglige omsorgs-og opplæringsarbeidet. Det er utarbeidet egne rutiner og planer for dette arbeidet,

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen

KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen KROPPANMARKA BARNEHAGER Vi ble sertifisert for Grønt Flagg for Trafikksikkerhet 13. september 2012 TRAFIKKSIKKERHET Trafikksikkerhet har siden 2005 vært et

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post:

Håvik skole HÅVIK SKOLE. Plan for trafikksikker skole Postboks 183, 4299 Avaldsnes Telefon: e-post: HÅVIK SKOLE Plan for trafikksikker skole 2017 Kort om Håvik skole Håvik er en 1-7 skole med ca. 130 elever og ligger i Karmøy kommune. Skolen har ca. 20 ansatte. Skolen ligger i nærheten av Håvik bussterminal

Detaljer

Trafikkplan for Hebekk skole

Trafikkplan for Hebekk skole Trafikkplan for Hebekk skole Mål: Elevene skal lære seg å vise ansvar og ferdes trygt i trafikken til og fra skolen, og også privat. Kunnskapsløftet sier: Etter 4 trinn: Følgje trafikkreglar for fotgjengarar

Detaljer

Trafikkplan for Nesbakken Barnehage

Trafikkplan for Nesbakken Barnehage Trafikkplan for Nesbakken Barnehage HVORFOR ER DET VIKTIG MED TRAFIKKOPPLÆRING I BARNEHAGEN? Barn forholder seg til trafikk fra de er helt små. I de første årene er det foreldrene som må ha hele ansvaret,

Detaljer

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen

Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Sjekkliste barnehage 1. Barnehagen har gjennomført opplæringen i henhold til årsplanen Vi driver med «opplæring» i det daglige, bl.a. gjennom Tarkus, trafikk-uke, og fokusering på trafikk når vi går på

Detaljer

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole

MØRKVEDMARKA SKOLE. Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Trafikksikkerhet Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole Mørkvedmarka skole er en skole på Mørkved i Bodø kommune. Skolen ligger flott til, med både natur og sentrum av Mørkved i nærheten. Det er en stor

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017

Fevik skole. Plan for trafikksikker skole 2017 1 Fevik skole Plan for trafikksikker skole 2017 KORT OM Fevik skole Fevik skole er en 1 10 skole med ca. 580 elever. Skoleområdet omfatter et kompakt bygg inkludert idrettshall, bibliotek og store utearealer.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Se til begge sider - og fremover! Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet både barn og foreldre. Men trafikkopplæring handler om mer enn regler.

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W FORELDREHEFTE : 6-ÅRINGER PÅ SKOLEVEI Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 000000000000000 ÅRSPLAN FOR KNALLPERLA 2016/2017 Dynamitten barnehage Dynamitveien 18, 1400 Ski Direkte tlf: 482 21 409 http://www.ski.kommune.no/barnehager/dynamitten/knallperla/ HOS OSS SKAL ALLE FÅ

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

FORELDREMØTE GLOMFJORD BARNEHAGE TIRSDAG 25. OKTOBER

FORELDREMØTE GLOMFJORD BARNEHAGE TIRSDAG 25. OKTOBER FORELDREMØTE GLOMFJORD BARNEHAGE TIRSDAG 25. OKTOBER VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE I GLOMFJORD BARNEHAGE 2 SATSNINGER I GLOMFJORDBARNEHAGE 2016/2017 Helsefremmende barnehage Grunnleggende ferdigheter Trygg

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017

ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 ÅRSPLAN FOR LUNTA 2016/2017 1 Velkommen til et nytt barnehageår i Dynamitten barnehage. Vi gleder oss til et fint og lekende år! På Lunta har vi vi barna: Albert, Liana, Tiril, Magnus, Max Emil, Isabelle,

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ FEBRUAR 2011 Hei alle sammen Da er årets andre måned allerede forbi, tiden flyr! Denne måneden har vært fylt med mye lek, sang, eventyr og turer ut i all slags vær. Det nye

Detaljer

PERIODEPLAN FOR HALVVEISODDEN JANUAR - FEBRUAR - MARS 2018

PERIODEPLAN FOR HALVVEISODDEN JANUAR - FEBRUAR - MARS 2018 PERIODEPLAN FOR HALVVEISODDEN JANUAR - FEBRUAR - MARS 2018 1 Innhold 2017 I BILDER:... 3 2018:... 7 TEMA FOR PERIODEN... 8 BEVEGELSE:... 9 VIKTIGE DATOER... 10 BURSDAGSBARN DENNE PERIODEN... 10 KONTAKTINFORMASJON...

Detaljer

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE

VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE VINNE SKOLE TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Fagområde: kommunikasjon, språk og tekst. Sette ord på begreper, øke begrepsforståelse Bruke sanger, rim, regler og tallremsen Bevegelsessanger Leke med språket Lese bøker og bruk av bilder Samlingsstund

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015

Løpsmark skole. Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole Plan for trafikksikker skole 2015 Løpsmark skole er en 1-10 skole med ca 310 elever og ca 40 ansatte derav 26 lærere. Skolen ligger på Bodøhalvøyas nordside i Løpsmark. Her er det nærhet

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/

Velkommen til foreldremøte. https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Velkommen til foreldremøte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/film-ny-rammeplan/ Sentrale føringer Verdigrunnlag Ansvar og roller Formål og innhold Barns medvirkning

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE

Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE RØNVIK SKOLE Amtm. Worsøesgt. 30 Rønvik skole TRAFIKKSIKKER SKOLE Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid.

Detaljer

Iladalen barnehage. Det digitale vennskapstreet

Iladalen barnehage. Det digitale vennskapstreet Iladalen barnehage Det digitale vennskapstreet Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø 2 Innledning Ila barnehage er landets tredje eldste barnehage og har en lang barnehagetradisjon.

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

6-åringer på skolevei

6-åringer på skolevei 6-åringer på skolevei Veileder til foreldre med barn som skal begynne på skolen Førsteklassingene som trafikanter Det er store forskjeller i modenhet og erfaring mellom barn på samme alder. Vi ser likevel

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei

FORELDREHEFTE. 6-åringer på skolevei FORELDREHEFTE 6-åringer på skolevei G J W Jeg øver meg på å gå skoleveien på en trygg måte. HUSK! U bruk øyne Bruk ørene Hør på de voksne Øve mange ganger Øvelse gjør mester Vi ønsker at barna skal bli

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Soneplan for Rød sone

Soneplan for Rød sone Soneplan for Rød sone Barnets tid-ditt og mitt ansvar 2012/2013 BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015

Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Beintøft: en kampanje for å få barn til å gå og sykle til skolen? Ingeborg Grønning Reiserådgiver, Miljøpakken 27. oktober 2015 Myndighetenes målsetting 80% av skoleelever går/sykler til skolen. All trafikkøkning

Detaljer

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter!

HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN. GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! HOVEDTEMA: ALF PRØYSEN GRUMLEREN: JANUAR-JULI 2012! Med forbehold om endringer og/eller spontane småprosjekter! Fagområde som vektlegges spesielt i denne planen : Kommunikasjon, språk og tekst. Mål: Vi

Detaljer

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN

HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN HOVEDTEMA: JEG ER EN VENN PERIODE: JANUAR AUGUST 2013 AVDELING: GRUMLEREN JEG KAN - innebærer at vi skal jobbe for at: Barna skal oppleve mestring Barna får et positivt syn på seg selv Barna får tro på

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn BYM har fått i oppgave å lage en kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveier. Det blir foretatt en grundig kartlegging av

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING April, mai og juni 2015 Satsningsområde: Vennskap Prosjektarbeid Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. I samhandling

Detaljer

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler

Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Trafikksikkerhet i internkontrollsystemet i barnehager og skoler Lover og forskrifter Trafikken på utearealet og den nære atkomst Skoleveien Turer i nærmiljøet til fots eller på sykkel Transport med bil

Detaljer

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa

Arbeid med fagområdene i rammeplanen. FISKEDAMMEN - Innegruppa Arbeid med fagområdene i rammeplanen FISKEDAMMEN - Innegruppa Fagområde Mål for barna Innhold Kommunikasjon, språk og tekst Lære å lytte, observere og gi respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015

MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015 MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE NOVEMBER 2015 OPPSUMMERING AV OKTOBER Oktober måned har vi brukt på Forut. Vi har sett se en film om Bisvas, Nischal og vennene hans i Nepal. Vi har fulgt Bisvas gjennom en dag.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2015. Hei alle sammen og VELKOMMEN til et nytt barnehage år! Vi har sakte men sikkert startet tilvenningen for nye barn inne på Sølje. Det er hele 8 nye barn som

Detaljer

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE

BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE BEREDSKAPSPLAN FOR BARN PÅ TUR UTENFOR BARNEHAGENS OMRÅDE Forord: Hensikten med planen er tosidig: 1. Å sørge for at barns sikkerhet når de ute på turer utenfor barnehagen er tilstrekkelig ivaretatt. 2.

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR

JEG KAN!  PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR JEG KAN! " PERIODE: September, oktober og november 2011 for REODOR MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha

Detaljer

JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena

JEG KAN!  PERIODE: Januar-Mai 2012. MÅL: Skogen som læringsarena JEG KAN! " PERIODE: Januar-Mai 2012 MÅL: Skogen som læringsarena Øreåsen er en barnehage som ønsker å gi barna gode barndomsminner. I barnehagen skal barna føle trygghet, ha tilhørighet og merke at de

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune

Reisepolicy for lag og foreninger i Saltdal Kommune Saltdal kommune Enhet - Kultur Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato Raymond stolpen, tlf.: 756 82 299 24.08.2016 Godkjent av Trygg trafikk perioden 24.10.16 24.10.19 Reisepolicy for lag og foreninger

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan Arnatveit barnehage

Årsplan Arnatveit barnehage Årsplan Høsten Våren 2009 2008 Arnatveit barnehage JANUAR - JUNI 2009 Antall, rom og form Matematikk Nysgjerrighet Opplevelser Refleksjon Mestring Hvordan utvikler vi et matematikkstimulerende miljø med

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu

TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR. Skolene i Rennebu TRAFIKKOPPLÆRINGSPLAN FOR Skolene i Rennebu Planen er utarbeidet i 2012 Vedtatt i SU Gjelder fra skoleåret 2012/2013 Trygg Trafikk anbefaler følgende progresjon i trafikkopplæringen 1. trinn: Trafikktrening

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Hovin skole

Trafikksikkerhetsplan for Hovin skole Trafikksikkerhetsplan for Hovin skole Å være en trafikksikker skole innebærer ikke en garanti for at ulykker ikke skjer, men er et kvalitetsstempel på godt og helhetlig trafikksikkerhetsarbeid. Trafikksikkerhetsplanen

Detaljer

PERIODEPLAN FOR KREKLING

PERIODEPLAN FOR KREKLING PERIODEPLAN FOR KREKLING Oktober-november 2014 Satsningsområde: Vennskap Mål: Alle barn skal ha en venn. Å få venner er grunnlaget for for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. I samhandling med

Detaljer

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte

Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Informasjon om Trafikkagenten til FAU og foresatte Bakgrunn for prosjektet Trafikkagenten Bymiljøetaten (BYM) har fått i oppgave å foreta en grunnleggende kartlegging av behov for trafikksikkerhetstiltak

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2013 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13

Detaljer

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN

TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN TRAFIKKOPPLÆRING ÅSVANG SKOLE 5-7 TRINN Skoleåret 2013/2014 BAKGRUNN OG UTGANGSPUNKT: 1. Hvorfor er trafikkundervisning så viktig og påkrevd ved Åsvang skole? a) Barna er trafikanter på flere områder -

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden.

Nesodden Frivilligsentral, Hilda Magnussens vei 1, 1450 Nesoddtangen Tlf: 66 91 66 50/47 45 02 99, E-post: post@frivillig.nesodden. Innholdsfortegnelse 1. Åpen Barnehage Berger 2. Årstider 3. Lek og læring 4. De syv fagområdene 4.1 Kommunikasjon, språk og tekst 4.2 Kropp, bevegelse og helse 4.3 Kunst, kultur og kreativitet 4.4 Natur,

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE FOR TRAFIKKSIKKERHET I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER

RUTINEBESKRIVELSE FOR TRAFIKKSIKKERHET I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER RUTINEBESKRIVELSE FOR TRAFIKKSIKKERHET I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER Oktober 2009 RUTINEBESKRIVELSE FOR TRAFIKKSIKKERHET I VADSØ KOMMUNALE BARNEHAGER Rutinebeskrivelsen er vedtatt i styrernettverket 01.10

Detaljer

FORELDREMØTE 14. juni 2017

FORELDREMØTE 14. juni 2017 FORELDREMØTE 14. juni 2017 PRESENTASJON Inger Lene gruppeleder 80%, Ny barnehagelærer 50%, Mona, barne- og ungdomsarbeider 100%, Mari, barne- og ungdomsarbeider 100% BARNEHAGEN. Vi er en barnehage med

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11. Overgang fra barnehage til skole 11

Antall, rom og form 10. Kommunikasjon, språk og tekst 10. Overgang fra liten avdeling til stor avdeling 11. Overgang fra barnehage til skole 11 2017-2018 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Formål 3 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 3 Hvordan ivareta barns medvirkning? 3 Årshjulets moduler 4 Bærekraftig utvikling i alle ledd 4 Pedagogisk

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SKJOLDET SEPTEMBER 2015 Hei alle sammen! Da var nok en måned over og høsten er i anmarsj. Det har vært en fin måned her på Skjoldet og vi har vært heldige med været. Vi har vært

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan Rendalen

Trafikksikkerhetsplan Rendalen Trafikksikkerhetsplan Rendalen 2017-2021 Innhold Kapittel 1 Trafikksikkerhet i Rendalen kommune... 1 1.1 Kommunens ansvar for trafikksikkerheten... 1 1.2 Hvorfor skal Rendalen ha trafikksikkerhetsplan...

Detaljer

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR

TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Liakroken barnehage TILBAKEBLIKK PÅ SEPTEMBER - BLÅBÆR Hei alle foreldre på Blåbær. September er nå over og vi har hatt en flott måned med mye godt vær og mye glede på avdelingen. Vi har i tillegg fått

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer